Postupak : 2018/0047(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0362/2018

Podneseni tekstovi :

A8-0362/2018

Rasprave :

Glasovanja :

PV 27/03/2019 - 18.3

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2019)0302

IZVJEŠĆE     ***I
PDF 622kWORD 76k
9.11.2018
PE 625.579v02-00 A8-0362/2018

o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2014/65/EU o tržištu financijskih instrumenata

(COM(2018)0099 – C8-0102/2018 – 2018/0047(COD))

Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku

Izvjestiteljica: Caroline Nagtegaal

AMANDMANI
NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU
 KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEMU NADLEŽNOM ODBORU

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2014/65/EU o tržištu financijskih instrumenata

(COM(2018)0099 – C8-0102/2018 – 2018/0047(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2018)0099),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 53. stavak 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela Prijedlog Parlamentu (C8-0102/2018),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora od 11. srpnja 2018.(1),

–  uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku (A8-0362/2018),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.  poziva Komisiju da predmet ponovno uputi Parlamentu ako zamijeni, bitno izmijeni ili namjerava bitno izmijeniti svoj Prijedlog;

3.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Amandman    1

AMANDMANI EUROPSKOG PARLAMENTA(2)*

na Prijedlog Komisije

---------------------------------------------------------

2018/0099 (COD)

Prijedlog

DIREKTIVE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

o izmjeni Direktive 2014/65/EU o tržištu financijskih instrumenata

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 53. stavak 1.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

nakon prosljeđivanja nacrta zakonodavnog akta nacionalnim parlamentima,

uzimajući u obzir mišljenje Europske središnje banke(3),

uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora(4),

u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom,

budući da:

(1)  Skupno financiranje rješenje je iz područja financijske tehnologije koje malim i srednjim poduzećima, a osobito start-upovima i scale-upovima osigurava alternativni pristup financiranju kako bi se potaklo inovativno poduzetništvo u Uniji i time ojačala unija tržišta kapitala. To pak doprinosi stvaranju diversificiranijeg financijskog sustava koji je manje ovisan o bankovnom financiranju, čime se ograničavaju sistemski i koncentracijski rizici. Druge koristi od promicanja inovativnog poduzetništva preko skupnog financiranja su oslobađanje zamrznutog kapitala za ulaganja u nove i inovativne projekte, ubrzanje učinkovite raspodjele resursa i diversifikacija imovine.

(2)  Na temelju Uredbe (EU) XXX/XXX Europskog parlamenta i Vijeća(5) pravne osobe mogu podnijeti zahtjev nacionalnom nadležnom tijelu da im izda odobrenje za rad kao pružateljima usluga skupnog financiranja.

(3)  Uredbom (EU) XXX/XXXX [Uredba o europskim pružateljima usluga skupnog financiranja] predviđaju se jedinstveni, razmjerni i izravno primjenjivi zahtjevi za izdavanje odobrenja za rad i za nadzor pružatelja usluga skupnog financiranja ▌.

(4)  Kako bi se osigurala pravna sigurnost u pogledu osoba i opsega djelatnosti obuhvaćenih područjem primjene Uredbe (EU) XXX/XXXX odnosno Direktive 2014/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća(6) te kako bi se izbjeglo da ista djelatnost podliježe različitim odobrenjima za rad u Uniji, pravne osobe koji imaju odobrenje za rad kao pružatelji usluga skupnog financiranja na temelju Uredbe (EU) XXX/XXXX [Uredba o europskim pružateljima usluga skupnog financiranja] trebalo bi isključiti iz područja primjene Direktive 2014/65/EU.

(5)  Budući da je izmjena predviđena ovom Direktivom izravno povezana s Uredbom (EU) XXX/XXXX [Uredba o europskim pružateljima usluga skupnog financiranja], datum od kojeg su države članice obvezne primjenjivati nacionalne mjere kojima se prenosi ta izmjena trebalo bi odgoditi kako bi se podudarao s datumom primjene utvrđenim u toj Uredbi.

(5.a)  Mali ulagatelji koriste virtualne valute kao zamjenu za drugu imovinu. Za razliku od drugih financijskih instrumenata, virtualne valute trenutačno uglavnom nisu regulirane. Zbog toga na tržištima virtualnih valuta nedostaje transparentnosti, događaju se zlouporabe i ona pate od nedostatka osnovne zaštite ulagatelja. Komisija bi trebala preispitivati virtualne valute i predlagati jasne smjernice kojima se utvrđuju uvjeti pod kojima se virtualne valute mogu klasificirati kao financijski instrumenti i, ako je potrebno, dodati virtualne valute u popis financijskih instrumenata, kao novu kategoriju. Ako Komisija zaključi da je primjereno regulirati virtualne valute, o tome bi trebala podnijeti prijedlog Europskom parlamentu i Vijeću.

DONIJELI SU OVU DIREKTIVU:

Članak 1.

U članku 2. stavku 1. Direktive 2014/65/EZ dodaje se sljedeća točka (p):

„(p)  pružatelji usluga skupnog financiranja kako je definirano u članku 3. stavku 1. točki (c) Uredbe (EU) XXX/XXX Europskog parlamenta i Vijeća* i pravne osobe koje pružaju usluge skupnog financiranja u skladu s nacionalnim pravom, pod uvjetom da ne prelaze vrijednost iz članka 2. točke (d) Uredbe (EU) XXX/XXX Europskog parlamenta i Vijeća*.

_____________________________________________________________

*  Uredba (EU) XXX/XXX Europskog parlamenta i Vijeća o europskim pružateljima usluga skupnog financiranja (SL L[…], […], str. […]).”.

Članak 2.

1.  Države članice donose i objavljuju zakone i druge propise potrebne za usklađivanje s ovom Direktivom do [Ured za publikacije: 6 mjeseci od stupanja na snagu Uredbe o skupnom financiranju].

Države članice te mjere primjenjuju od [Ured za publikacije: datum početka primjene Uredbe o skupnom financiranju].

2.  Države članice Komisiji i ESMA-i dostavljaju tekst glavnih odredaba nacionalnog prava koje donesu u području na koje se odnosi ova Direktiva.

Članak 3.

Ova Direktiva stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Članak 4.

Ova je Direktiva upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu,

Za Europski parlament  Za Vijeće

Predsjednik  Predsjednik

(1)

  SL C 367, 10.10.2018., str. 65.

(2)

* Amandmani: novi ili izmijenjeni tekst označava se podebljanim kurzivom; a brisani tekst oznakom ▌.

(3)

SL C […], […], str. […].

(4)

SL C […], […], str. […].

(5)

Uredba (EU) XXX/XXX Europskog parlamenta i Vijeća o europskim pružateljima usluga skupnog financiranja (SL L[…], […], str. […]).

(6)

Direktiva 2014/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o tržištu financijskih instrumenata i izmjeni Direktive 2002/92/EZ i Direktive 2011/61/EU (SL L 173, 12.6.2014., str. 349.).


POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Tržišta financijskih instrumenata

Referentni dokumenti

COM(2018)0099 – C8-0102/2018 – 2018/0047(COD)

Datum podnošenja EP-u

7.3.2018

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

ECON

16.4.2018

 

 

 

Odbori koji daju mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

ITRE

16.4.2018

IMCO

16.4.2018

JURI

16.4.2018

 

Odbori koji nisu dali mišljenje

       Datum odluke

ITRE

24.4.2018

IMCO

23.4.2018

JURI

27.3.2018

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Caroline Nagtegaal

31.5.2018

 

 

 

Razmatranje u odboru

29.8.2018

9.10.2018

 

 

Datum usvajanja

5.11.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

41

2

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Pervenche Berès, David Coburn, Markus Ferber, Jonás Fernández, Stefan Gehrold, Roberto Gualtieri, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Petr Ježek, Philippe Lamberts, Bernd Lucke, Ivana Maletić, Marisa Matias, Gabriel Mato, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Martin Schirdewan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli, Jakob von Weizsäcker

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Richard Corbett, Mady Delvaux, Bas Eickhout, Ashley Fox, Eva Joly, Thomas Mann, Eva Maydell, Luigi Morgano, Lieve Wierinck

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Tiziana Beghin, Esther de Lange, John Flack, Aleksander Gabelic, Anna Hedh, Agnes Jongerius, Syed Kamall, Ricardo Serrão Santos, Tom Vandenkendelaere, Roberts Zīle

Datum podnošenja

9.11.2018


KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEMU NADLEŽNOM ODBORU

41

+

ALDE

Petr Ježek, Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

ECR

John Flack, Ashley Fox, Syed Kamall, Bernd Lucke, Kay Swinburne, Roberts Zīle

EFDD

Tiziana Beghin, David Coburn, Marco Valli

PPE

Markus Ferber, Stefan Gehrold, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Esther de Lange, Ivana Maletić, Thomas Mann, Gabriel Mato, Eva Maydell, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Tom Vandenkendelaere

S&D

Pervenche Berès, Richard Corbett, Mady Delvaux, Jonás Fernández, Aleksander Gabelic, Roberto Gualtieri, Anna Hedh, Agnes Jongerius, Luigi Morgano, Ricardo Serrão Santos, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

VERTS/ALE

Bas Eickhout, Eva Joly, Philippe Lamberts

2

-

GUE/NGL

Marisa Matias, Martin Schirdewan

0

0

 

 

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

Posljednje ažuriranje: 23. studenog 2018.Pravna napomena