Eljárás : 2018/0047(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0362/2018

Előterjesztett szövegek :

A8-0362/2018

Viták :

Szavazatok :

PV 27/03/2019 - 18.3

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2019)0302

JELENTÉS     ***I
PDF 547kWORD 76k
9.11.2018
PE 625.579v02-00 A8-0362/2018

a pénzügyi eszközök piacairól szóló 2014/65/EU irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

(COM(2018)0099 – C8-0102/2018 – 2018/0047(COD))

Gazdasági és Monetáris Bizottság

Előadó: Caroline Nagtegaal

MÓDOSÍTÁSOK
AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG ELJÁRÁSA
 AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a pénzügyi eszközök piacairól szóló 2014/65/EU irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

(COM(2018)0099 – C8-0102/2018 – 2018/0047(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2018)0099),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 53. cikkének (1) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8-0102/2018),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2018. július 11-i véleményére(1),

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–  tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság jelentésére (A8-0362/2018),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslata helyébe másik szöveget szándékozik léptetni, azt lényegesen módosítja vagy lényegesen módosítani kívánja;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás    1

AZ EURÓPAI PARLAMENT MÓDOSÍTÁSAI(2)*

a Bizottság javaslatához

---------------------------------------------------------

2018/0099(COD)

Javaslat

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE

a pénzügyi eszközök piacairól szóló 2014/65/EU irányelv módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 53. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való megküldését követően,

tekintettel az Európai Központi Bank véleményére(3),

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére(4),

rendes jogalkotási eljárás keretében,

mivel:

(1)  A közösségi finanszírozás olyan pénzügyi technológiai megoldás, amely alternatív finanszírozási lehetőséget nyújt a kkv-k és különösen az innovatív induló és a növekvő vállalkozások számára annak érdekében, hogy előmozdítsa az innovatív vállalkozások létrejöttét az Unióban, ezáltal erősítve a tőkepiaci uniót. Mindez hozzájárul egy, a banki finanszírozástól kevésbé függő, diverzifikáltabb pénzügyi rendszer kialakulásához, következésképp korlátozza a rendszerszintű és koncentrációs kockázatokat. Az innovatív vállalkozói tevékenység közösségi finanszírozás révén történő előmozdításának egyéb előnyei közé tartozik a befagyasztott tőke felszabadítása új és innovatív projektekbe történő beruházás céljára, a források hatékony elosztásának felgyorsítása és az eszközök diverzifikálása.

(2)  Az európai közösségi finanszírozási szolgáltatókról szóló (EU) XXX/XXX európai parlamenti és tanácsi rendelet(5) értelmében a jogi személyek dönthetnek úgy, hogy az illetékes nemzeti hatóságnál engedélyezésüket kérik közösségi finanszírozási szolgáltatóként.

(3)  Az (EU) XXX/XXXX rendelet [az európai közösségi finanszírozási szolgáltatókról szóló rendelet] egységes, arányos és közvetlenül alkalmazandó követelményeket ír elő a közösségi finanszírozási szolgáltatók engedélyezése és felügyelete tekintetében▌.

(4)  Az (EU) XXX/XXXX rendelet és a 2014/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv(6) hatálya alá tartozó személyek és tevékenységek körével kapcsolatos jogbiztonság megteremtése céljából, illetve annak elkerülése érdekében, hogy azonos tevékenységek különböző engedélyezések hatálya alá tartozzanak az EU-ban, az (EU) XXX/XXXX rendelet alapján közösségi finanszírozási szolgáltatóként engedélyezett jogi személyeket ki kell venni a 2014/65/EU irányelv hatálya alól.

(5)  Mivel az ebben az irányelvben előírt módosítás közvetlenül kapcsolódik az (EU) XXX/XXXX rendelethez [az európai közösségi finanszírozási szolgáltatókról szóló rendelethez], a tagállamok számára a módosítást átültető nemzeti rendelkezések alkalmazása tekintetében előírt határidőt az említett rendelet alkalmazásának kezdőnapjához kell igazítani.

(5a)  A lakossági befektetők a virtuális fizetőeszközöket egyéb eszközök helyettesítésére használják. Az egyéb pénzügyi eszközöktől eltérően a virtuális fizetőeszközök jelenleg nagyrészt szabályozatlanok. Ennek következtében a virtuális fizetőeszközök piaca nem átlátható, piaci visszaélésre nyújthat lehetőséget és az alapvető befektetővédelem hiánya sújtja. A Bizottságnak fenn kell tartania a virtuális fizetőeszközök vizsgálatát és egyértelmű iránymutatást kell javasolnia, amely meghatározza azokat a feltételeket, amelyek mellett a virtuális fizetőeszközök pénzügyi eszköznek minősülhetnek, és – szükség esetén – a virtuális fizetőeszközöket új kategóriaként hozzá kell adnia a pénzügyi eszközök jegyzékéhez. Ha a Bizottság arra a következtetésre jut, hogy helyénvaló a virtuális fizetőeszközök szabályozása, erre vonatkozóan javaslatot kell benyújtania az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 2014/65/EU irányelv 2. cikkének (1) bekezdése a következő p) ponttal egészül ki:

„p)  közösségi finanszírozási szolgáltatók az (EU) XXX/XXX európai parlamenti és tanácsi rendelet* 3. cikke (1) bekezdésének c) pontjában meghatározottak szerint és a nemzeti jogszabályokkal összhangban közösségi finanszírozást nyújtó jogi személyek, amennyiben nem érik el az (EU) XXX/XXX európai parlamenti és tanácsi rendelet* 2. cikkének d) pontjában foglalt küszöbértéket.

_____________________________________________________________

*  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) XXX/XXX rendelete az európai közösségi finanszírozási szolgáltatókról (HL L […]., […]., […]. o.).”.

2. cikk

(1)  A tagállamok legkésőbb [Kiadóhivatal: a közösségi finanszírozásról szóló rendelet hatálybalépésétől számított 6 hónap]-ig elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek.

A tagállamok ezeket az intézkedéseket [Kiadóhivatal: a közösségi finanszírozásról szóló rendelet alkalmazásának kezdőnapja]-tól/-től alkalmazzák.

(2)  A tagállamok közlik a Bizottsággal és az ESMA-val nemzeti joguk azon főbb rendelkezéseinek szövegét, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

3. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

4. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, -án/-én.

az Európai Parlament részéről  a Tanács részéről

az elnök  az elnök

(1)

  HL C 367., 2018.10.10., 65. o.

(2)

* Módosítások: az új vagy módosított szöveget félkövér dőlt betűtípus, a törléseket pedig a ▌jel mutatja.

(3)

  HL C […], […], […] o..

(4)

  HL C […], […], […] o..

(5)

  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) XXX/XXX rendelete az európai közösségi finanszírozási szolgáltatókról (HL L […]., […]., […]. o.).”.

(6)

  Az Európai Parlament és a Tanács 2014/65/EU irányelve (2014. május 15.) a pénzügyi eszközök piacairól, valamint a 2002/92/EK irányelv és a 2011/61/EU irányelv módosításáról (HL L 173., 2014.6.12., 349. o.).


AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG ELJÁRÁSA

Cím

A pénzügyi eszközök piacai

Hivatkozások

COM(2018)0099 – C8-0102/2018 – 2018/0047(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

7.3.2018

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ECON

16.4.2018

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottságok

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ITRE

16.4.2018

IMCO

16.4.2018

JURI

16.4.2018

 

Nem nyilvánított véleményt

       A határozat dátuma

ITRE

24.4.2018

IMCO

23.4.2018

JURI

27.3.2018

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Caroline Nagtegaal

31.5.2018

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

29.8.2018

9.10.2018

 

 

Az elfogadás dátuma

5.11.2018

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

41

2

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Pervenche Berès, David Coburn, Markus Ferber, Jonás Fernández, Stefan Gehrold, Roberto Gualtieri, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Petr Ježek, Philippe Lamberts, Bernd Lucke, Ivana Maletić, Marisa Matias, Gabriel Mato, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Martin Schirdewan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli, Jakob von Weizsäcker

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Richard Corbett, Mady Delvaux, Bas Eickhout, Ashley Fox, Eva Joly, Thomas Mann, Eva Maydell, Luigi Morgano, Lieve Wierinck

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Tiziana Beghin, Esther de Lange, John Flack, Aleksander Gabelic, Anna Hedh, Agnes Jongerius, Syed Kamall, Ricardo Serrão Santos, Tom Vandenkendelaere, Roberts Zīle

Benyújtás dátuma

9.11.2018


AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

41

+

ALDE

Petr Ježek, Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

ECR

John Flack, Ashley Fox, Syed Kamall, Bernd Lucke, Kay Swinburne, Roberts Zīle

EFDD

Tiziana Beghin, David Coburn, Marco Valli

PPE

Markus Ferber, Stefan Gehrold, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Esther de Lange, Ivana Maletić, Thomas Mann, Gabriel Mato, Eva Maydell, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Tom Vandenkendelaere

S&D

Pervenche Berès, Richard Corbett, Mady Delvaux, Jonás Fernández, Aleksander Gabelic, Roberto Gualtieri, Anna Hedh, Agnes Jongerius, Luigi Morgano, Ricardo Serrão Santos, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

VERTS/ALE

Bas Eickhout, Eva Joly, Philippe Lamberts

2

-

GUE/NGL

Marisa Matias, Martin Schirdewan

0

0

 

 

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodás

Utolsó frissítés: 2018. november 23.Jogi nyilatkozat