Procedūra : 2018/0047(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0362/2018

Pateikti tekstai :

A8-0362/2018

Debatai :

Balsavimas :

PV 27/03/2019 - 18.3

Priimti tekstai :

P8_TA(2019)0302

PRANEŠIMAS     ***I
PDF 696kWORD 57k
9.11.2018
PE 625.579v02-00 A8-0362/2018

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2014/65/ES dėl finansinių priemonių rinkų

(COM(2018)0099 – C8-0102/2018 – 2018/0047(COD))

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

Pranešėja: Caroline Nagtegaal

PAKEITIMAI
EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA
 GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2014/65/ES dėl finansinių priemonių rinkų

(COM(2018)0099 – C8-0102/2018 – 2018/0047(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2018)0099),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 53 straipsnio 1 dalį, pagal kurias Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0102/2018),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. liepos 11 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(1),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pranešimą (A8-0362/2018),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas    1

EUROPOS PARLAMENTO PAKEITIMAI(2)*

Komisijos pasiūlymas

---------------------------------------------------------

2018/0099 (COD)

Pasiūlymas

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA

kuria iš dalies keičiama Direktyva 2014/65/ES dėl finansinių priemonių rinkų

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 53 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

atsižvelgdami į Europos Centrinio Banko nuomonę(3),

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(4),

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros,

kadangi:

(1)  sutelktinis finansavimas yra finansinių technologijų sprendimas, kuriuo MVĮ ir visų pirma startuoliams ir sparčiai augančioms įmonėms suteikiama alternatyvi galimybė gauti finansavimą, siekiant paskatinti inovatyvų verslumą Sąjungoje ir taip sustiprinti kapitalo rinkų sąjungą. Tai padės užtikrinti finansinės sistemos įvairumą ir mažesnį jos priklausomumą nuo bankų teikiamo finansavimo, taigi ir sumažinti sisteminę ir koncentracijos riziką. Sutelktiniu finansavimu skatinant inovatyvų verslumą taip pat bus išlaisvintas įšaldytas kapitalas, kuris bus panaudotas investicijoms į naujus ir novatoriškus projektus, paspartintas veiksmingas išteklių paskirstymas ir turto įvairinimas;

(2)  pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) XXX/XXX(5) juridiniai asmenys gali nuspręsti kreiptis į nacionalinę kompetentingą instituciją dėl leidimo vykdyti sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjų veiklą;

(3)  Reglamentu (ES) XXX/XXXX [Reglamentas dėl Europos sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjų] nustatomi vienodi, proporcingi ir tiesiogiai taikytini veiklos leidimų išdavimo ir priežiūros reikalavimai, skirti sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjams▌;

(4)  siekiant užtikrinti teisinį tikrumą dėl asmenų ir veiklos, kuriems atitinkamai taikomas Reglamentas (ES) XXX/XXXX ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/65/ES(6), ir siekiant išvengti to, kad tai pačiai veiklai Sąjungoje nebūtų suteikiami skirtingi leidimai, juridiniams asmenims, kuriems pagal Reglamentą (ES) XXX/XXXX [Reglamentas dėl Europos sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjų] suteiktas leidimas verstis sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjų veikla, turėtų būti netaikoma Direktyva 2014/65/ES;

(5)  kadangi šioje direktyvoje numatytas pakeitimas yra tiesiogiai susijęs su Reglamentu (ES) XXX/XXXX [Reglamentas dėl sutelktinio finansavimo paslaugų Europos Sąjungoje], data, nuo kurios valstybės narės turi taikyti nacionalines priemones, kuriomis į nacionalinę teisę perkeliamas tas pakeitimas, turėtų būti atidėta, kad sutaptų su tame reglamente nustatyta taikymo data;

(5a)  virtualiąsias valiutas mažmeniniai investuotojai naudoja kaip kito turto pakaitalą. Kitaip nei kitos finansinės priemonės, virtualiosios valiutos šiuo yra daugiausia nereglamentuotos. Todėl virtualiųjų valiutų rinkoms trūksta skaidrumo, jose gali reikštis piktnaudžiavimas rinka ir jose gali būti neužtikrinama bazinė investuotojų apsauga. Komisija turėtų prižiūrėti virtualiąsias valiutas ir pasiūlyti aiškias gaires, kuriose būtų nustatytos sąlygos, kuriomis virtualiąsias valiutas būtų galima priskirti prie finansinių priemonių ir, prireikus, įtraukti jas kaip naują kategoriją į finansinių priemonių sąrašą. Jei Komisija nuspręs, kad reikėtų reglamentuoti virtualiąsias valiutas, ji turėtų šiuo klausimu pateikti pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Direktyvos 2014/65/ES 2 straipsnio 1 dalis papildoma šiuo p punktu:

„p)  sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjai, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) XXX/XXX* 3 straipsnio 1 dalies c punkte, ir sutelktinio finansavimo paslaugas teikiantys juridiniai asmenys pagal nacionalinę teisę, jei jie nesiekia Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) XXX/XXX* 2 straipsnio d punkte nustatytos ribinės vertės.

_____________________________________________________________

*  Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) XXX/XXX dėl Europos sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjų (OL L […], […], p. […]).“.

2 straipsnis

1.  Valstybės narės ne vėliau kaip iki [Leidinių biurui: 6 mėnesiai nuo Sutelktinio finansavimo reglamento įsigaliojimo datos] priima ir paskelbia įstatymus ir kitus teisės aktus, būtinus, kad būtų laikomasi šios direktyvos.

Valstybės narės tas priemones taiko nuo [Leidinių biurui: Sutelktinio finansavimo reglamento įsigaliojimo data].

2.  Valstybės narės pateikia Komisijai ir EVPRI priimtų šios direktyvos taikymo srities nacionalinės teisės aktų pagrindinių nuostatų tekstus.

3 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną po jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

4 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje

Europos Parlamento vardu  Tarybos vardu

Pirmininkas          Pirmininkas

(1)

OL C 367, 2018 10 10, p. 65.

(2)

* Pakeitimai: naujas arba pakeistas tekstas žymimas pusjuodžiu kursyvu, o išbrauktas tekstas nurodomas simboliu ▌.

(3)

  OL C […], […], p. […].

(4)

  OL C […], […], p. […].

(5)

  Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) XXX/XXX dėl Europos sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjų (OL L […], […], p. […]).

(6)

  2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/65/ES dėl finansinių priemonių rinkų, kuria iš dalies keičiamos Direktyva 2002/92/EB ir Direktyva 2011/61/ES (OL L 173, 2014 6 12, p. 349).


ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Finansinių priemonių rinkos

Nuorodos

COM(2018)0099 – C8-0102/2018 – 2018/0047(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

7.3.2018

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ECON

16.4.2018

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ITRE

16.4.2018

IMCO

16.4.2018

JURI

16.4.2018

 

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

ITRE

24.4.2018

IMCO

23.4.2018

JURI

27.3.2018

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Caroline Nagtegaal

31.5.2018

 

 

 

Svarstymas komitete

29.8.2018

9.10.2018

 

 

Priėmimo data

5.11.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

41

2

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Pervenche Berès, David Coburn, Markus Ferber, Jonás Fernández, Stefan Gehrold, Roberto Gualtieri, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Petr Ježek, Philippe Lamberts, Bernd Lucke, Ivana Maletić, Marisa Matias, Gabriel Mato, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Martin Schirdewan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli, Jakob von Weizsäcker

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Richard Corbett, Mady Delvaux, Bas Eickhout, Ashley Fox, Eva Joly, Thomas Mann, Eva Maydell, Luigi Morgano, Lieve Wierinck

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Tiziana Beghin, Esther de Lange, John Flack, Aleksander Gabelic, Anna Hedh, Agnes Jongerius, Syed Kamall, Ricardo Serrão Santos, Tom Vandenkendelaere, Roberts Zīle

Pateikimo data

9.11.2018


GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

41

+

ALDE

Petr Ježek, Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

ECR

John Flack, Ashley Fox, Syed Kamall, Bernd Lucke, Kay Swinburne, Roberts Zīle

EFDD

Tiziana Beghin, David Coburn, Marco Valli

PPE

Markus Ferber, Stefan Gehrold, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Esther de Lange, Ivana Maletić, Thomas Mann, Gabriel Mato, Eva Maydell, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Tom Vandenkendelaere

S&D

Pervenche Berès, Richard Corbett, Mady Delvaux, Jonás Fernández, Aleksander Gabelic, Roberto Gualtieri, Anna Hedh, Agnes Jongerius, Luigi Morgano, Ricardo Serrão Santos, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

VERTS/ALE

Bas Eickhout, Eva Joly, Philippe Lamberts

2

-

GUE/NGL

Marisa Matias, Martin Schirdewan

0

0

 

 

Naudojami sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

Atnaujinta: 2018 m. lapkričio 22 d.Teisinis pranešimas