Procedūra : 2018/0047(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0362/2018

Iesniegtie teksti :

A8-0362/2018

Debates :

Balsojumi :

PV 27/03/2019 - 18.3

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2019)0302

ZIŅOJUMS     ***I
PDF 697kWORD 76k
9.11.2018
PE 625.579v02-00 A8-0362/2018

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2014/65/ES par finanšu instrumentu tirgiem

(COM(2018)0099 – C8-0102/2018 – 2018/0047(COD))

Ekonomikas un monetārā komiteja

Referente: Caroline Nagtegaal

GROZĪJUMI
EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA
 ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2014/65/ES par finanšu instrumentu tirgiem

(COM(2018)0099 – C8-0102/2018 – 2018/0047(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2018)0099),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 53. panta 1. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C8-0102/2018),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2018. gada 11. jūlija atzinumu(1),

–  ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

–  ņemot vērā Ekonomikas un monetārās komitejas ziņojumu (A8-0362/2018),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.  prasa Komisijai priekšlikumu Parlamentam iesniegt vēlreiz, ja tā savu priekšlikumu aizstāj, būtiski groza vai ir paredzējusi to būtiski grozīt;

3.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr.    1

EIROPAS PARLAMENTA GROZĪJUMI(2)*

Komisijas priekšlikumā

---------------------------------------------------------

2018/0099 (COD)

Priekšlikums

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVAI,

ar ko groza Direktīvu 2014/65/ES par finanšu instrumentu tirgiem

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 53. panta 1. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

pēc leģislatīvā akta projekta nosūtīšanas valstu parlamentiem,

ņemot vērā Eiropas Centrālās bankas atzinumu(3),

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu(4),

saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru,

tā kā:

(1)  Kolektīvā finansēšana ir finanšu tehnoloģijas risinājumus, kas MVU un jo īpaši jaunuzņēmumiem un augošiem uzņēmumiem nodrošina alternatīvu piekļuvi finansējumam, lai Savienībā veicinātu inovatīvu uzņēmējdarbību un tādējādi stiprinātu kapitāla tirgu savienību. Tas savukārt veicina diversificētākas finanšu sistēmas izveidi, kas ir mazāk atkarīga no banku finansējuma, un līdz ar to mazina sistēmisko un koncentrācijas risku. Citas priekšrocības, ko sniedz inovatīvas uzņēmējdarbības veicināšana ar kolektīvās finansēšanas palīdzību, ir iesaldēta kapitāla atbrīvošana investēšanai jaunos un inovatīvos projektos, resursu efektīvas sadales paātrināšana un aktīvu diversifikācija.

(2)  Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) XXX/XXX(5) juridiskās personas var izvēlēties iesniegt attiecīgajai valsts kompetentajai iestādei kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēja atļaujas pieteikumu.

(3)  Regulā (ES) XXX/XXXX [Regula par Eiropas kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējiem] ir paredzētas vienotas, samērīgas un tieši piemērojamas prasības attiecībā uz darbības atļaujas izniegšanu un uzraudzību ▌.

(4)  Lai nodrošinātu tiesisko noteiktību attiecībā uz personām un darbības veidiem, kuri ietilpst attiecīgi Regulas (ES) XXX/XXXX un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2014/65/ES(6) tvērumā, un lai novērstu to, ka vienam un tam pašam darbības veidam Savienības ietvaros ir nepieciešamas dažādas atļaujas, juridiskās personas, kurām piešķirta kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēja atļauja saskaņā ar Regulu (ES) Nr. XXX/XXXX [Regula par Eiropas kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējiem], būtu jāizslēdz no Direktīvas 2014/65/ES darbības jomas.

(5)  Tā kā šajā direktīvā paredzētais grozījums ir tieši saistīts ar Regulu (ES) XXX/XXXX [Regula par kolektīvās finansēšanas pakalpojumiem Eiropas Savienībā], datums, no kura dalībvalstīm jāpiemēro savi tiesību akti, ar kuriem transponē šo grozījumu, būtu jāatliek, lai tas sakristu ar minētajā regulā minēto piemērošanas sākumdienu.

(5a)  Privātie ieguldītāji izmanto virtuālās valūtas kā citu aktīvu aizstājējus. Atšķirībā no citiem finanšu instrumentiem virtuālās valūtas pašlaik lielākoties netiek reglamentētas. Rezultātā virtuālo valūtu tirgi nav pārredzami, var tikt pakļauti tirgus ļaunprātīgai izmantošanai un cieš no ieguldītāju pamataizsardzības trūkuma. Komisijai būtu pastāvīgi jāuzrauga virtuālās valūtas un jāierosina skaidri norādījumi, kuros būtu izklāstīti nosacījumi, ar kādiem virtuālās valūtas var klasificēt kā finanšu instrumentus, un nepieciešamības gadījumā finanšu instrumentu sarakstam jāpievieno virtuālās valūtas kā jauna kategorija. Ja Komisija secina, ka ir lietderīgi regulēt virtuālās valūtas, tai būtu jāiesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei attiecīgs priekšlikums.

IR PIEŅĒMUŠI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvas 2014/65/ES 2. panta 1. punktu papildina ar šādu p) apakšpunktu:

“(p)  kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējiem, kas definēti Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) XXX/XXX* 3. panta 1. punkta c) apakšpunktā, un juridiskām personām, kuras sniedz kolektīvas finansēšanas pakalpojumus saskaņā ar valsts tiesību aktiem, ar nosacījumu, ka tie ir zem Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) XXX/XXX* 2. panta d) punktā noteiktās robežvērtības.

_____________________________________________________________

* Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) XXX/XXX par Eiropas kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējiem (OV L […], […], […]. lpp.).”.

2. pants

1.  Dalībvalstis vēlākais līdz [PB ieraksta datumu, kurā aprit 6 mēneši no Kolektīvās finansēšanas regulas stāšanās spēkā] pieņem un publicē normatīvos tiesību un regulatīvos aktus, kas nepieciešami, lai izpildītu šīs direktīvas prasības.

Dalībvalstis šos aktus piemēro no [PB ieraksta Kolektīvās finansēšanas regulas piemērošanas sākumdienu].

2.  Dalībvalstis informē Komisiju un EVTI par savu šīs direktīvas darbības jomā pieņemto tiesību aktu galveno normu saturu.

3. pants

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

4. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē,

Eiropas Parlamenta vārdā —  Padomes vārdā —

priekšsēdētājs  priekšsēdētājs

(1)

OV C 367, 10.10.2018., 65. lpp.

(2)

* Grozījumi: jaunais vai grozītais teksts ir norādīts treknā slīprakstā; svītrojumi ir apzīmēti ar simbolu ▌.

(3)

OV C [..], [..], [..]. lpp.

(4)

OV C [..], [..], [..]. lpp.

(5)

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) XXX/XXX par Eiropas kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējiem (OV L […], […], […]. lpp.).

(6)

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/65/ES (2014. gada 15. maijs) par finanšu instrumentu tirgiem un ar kuru groza Direktīvu 2002/92/EK un Direktīvu 2011/61/ES (OV L 173, 12.6.2014., 349. lpp.).


ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Finanšu instrumentu tirgi

Atsauces

COM(2018)0099 – C8-0102/2018 – 2018/0047(COD)

Datums, kad to iesniedza EP

7.3.2018

 

 

 

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

ECON

16.4.2018

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

ITRE

16.4.2018

IMCO

16.4.2018

JURI

16.4.2018

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Lēmuma datums

ITRE

24.4.2018

IMCO

23.4.2018

JURI

27.3.2018

 

Referenti

       Iecelšanas datums

Caroline Nagtegaal

31.5.2018

 

 

 

Izskatīšana komitejā

29.8.2018

9.10.2018

 

 

Pieņemšanas datums

5.11.2018

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

41

2

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Pervenche Berès, David Coburn, Markus Ferber, Jonás Fernández, Stefan Gehrold, Roberto Gualtieri, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Petr Ježek, Philippe Lamberts, Bernd Lucke, Ivana Maletić, Marisa Matias, Gabriel Mato, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Martin Schirdewan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli, Jakob von Weizsäcker

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Richard Corbett, Mady Delvaux, Bas Eickhout, Ashley Fox, Eva Joly, Thomas Mann, Eva Maydell, Luigi Morgano, Lieve Wierinck

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Tiziana Beghin, Esther de Lange, John Flack, Aleksander Gabelic, Anna Hedh, Agnes Jongerius, Syed Kamall, Ricardo Serrão Santos, Tom Vandenkendelaere, Roberts Zīle

Iesniegšanas datums

9.11.2018


ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

41

+

ALDE

Petr Ježek, Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

ECR

John Flack, Ashley Fox, Syed Kamall, Bernd Lucke, Kay Swinburne, Roberts Zīle

EFDD

Tiziana Beghin, David Coburn, Marco Valli

PPE

Markus Ferber, Stefan Gehrold, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Esther de Lange, Ivana Maletić, Thomas Mann, Gabriel Mato, Eva Maydell, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Tom Vandenkendelaere

S&D

Pervenche Berès, Richard Corbett, Mady Delvaux, Jonás Fernández, Aleksander Gabelic, Roberto Gualtieri, Anna Hedh, Agnes Jongerius, Luigi Morgano, Ricardo Serrão Santos, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

VERTS/ALE

Bas Eickhout, Eva Joly, Philippe Lamberts

2

-

GUE/NGL

Marisa Matias, Martin Schirdewan

0

0

 

 

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 21. novembrisJuridisks paziņojums