Procedure : 2018/0047(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0362/2018

Ingediende teksten :

A8-0362/2018

Debatten :

Stemmingen :

PV 27/03/2019 - 18.3

Aangenomen teksten :

P8_TA(2019)0302

VERSLAG     ***I
PDF 379kWORD 58k
9.11.2018
PE 625.579v02-00 A8-0362/2018

over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2014/65/EU betreffende markten voor financiële instrumenten

(COM(2018) 99 final – C8-0102/2018 – 2018/0047(COD))

Commissie economische en monetaire zaken

Rapporteur: Caroline Nagtegaal

AMENDEMENTEN
ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT
 PROCEDURE VAN DE BEVOEGDE COMMISSIE
 HOOFDELIJKE EINDSTEMMINGIN DE BEVOEGDE COMMISSIE

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2014/65/EU betreffende markten voor financiële instrumenten

(COM(2018) 99 final – C8-0102/2018 – 2018/0047(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2018) 99 final),

–  gezien artikel 294, lid 2, en artikel 53, lid 1, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C8-0102/2018),

–  gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 11 juli 2018(1),

–  gezien artikel 59 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie economische en monetaire zaken (A8-0362/2018),

1.  stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2.  verzoekt de Commissie om hernieuwde voorlegging aan het Parlement indien zij haar voorstel vervangt, ingrijpend wijzigt of voornemens is het ingrijpend te wijzigen;

3.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

Amendement    1

AMENDEMENTEN VAN HET EUROPEES PARLEMENT(2)*

op het voorstel van de Commissie

---------------------------------------------------------

2018/0099 (COD)

Voorstel voor een

RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

tot wijziging van Richtlijn 2014/65/EU betreffende markten voor financiële instrumenten

(Voor de EER relevante tekst)

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 53, lid 1,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Na toezending van het ontwerp van wetgevingshandeling aan de nationale parlementen,

Gezien het advies van de Europese Centrale Bank(3),

Gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité(4),

Handelend volgens de gewone wetgevingsprocedure,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)  Crowdfunding is een fintechoplossing die kmo's en met name startende en snelgroeiende ondernemingen alternatieve toegang tot financiering biedt om innoverend ondernemerschap in de Unie te bevorderen en zo de kapitaalmarktenunie te versterken. Dit draagt op zijn beurt bij tot een meer gediversifieerd financieel systeem dat minder afhankelijk is van bancaire financiering, zodat het systemisch risico en het concentratierisico worden beperkt. Andere voordelen van de bevordering van innoverend ondernemerschap via crowdfunding zijn de ontsluiting van bevroren kapitaal voor investeringen in nieuwe en innoverende projecten, de snellere efficiënte toewijzing van middelen en de diversifiëring van activa.

(2)  Krachtens Verordening (EU) XXX/XXX van het Europees Parlement en de Raad(5) kunnen rechtspersonen ervoor kiezen om bij de bevoegde nationale autoriteit een vergunning aan te vragen als aanbieder van crowdfundingdiensten.

(3)  Verordening (EU) XXX/XXXX [Verordening betreffende Europese aanbieders van crowdfundingdiensten] voorziet in uniforme, evenredige en rechtstreeks toepasselijke vereisten voor de vergunningverlening aan en het toezicht op aanbieders van crowdfundingdiensten▌.

(4)  Om rechtszekerheid te verschaffen met betrekking tot het personele en materiële toepassingsgebied van Verordening (EU) XXX/XXXX respectievelijk Richtlijn 2014/65/EU van het Europees Parlement en de Raad(6) en om te vermijden dat dezelfde activiteit onderworpen is aan verschillende vergunningen binnen de Unie, moeten rechtspersonen met een vergunning als aanbieder van crowdfundingdiensten krachtens Verordening (EU) XXX/XXXX [Verordening betreffende Europese aanbieders van crowdfundingdiensten] van het toepassingsgebied van Richtlijn 2014/65/EU worden uitgesloten.

(5)  Aangezien de wijziging waarin deze richtlijn voorziet rechtstreeks verband houdt met Verordening (EU) XXX/XXXX [Verordening betreffende Europese aanbieders van crowdfundingdiensten], moet de datum vanaf welke de lidstaten de nationale maatregelen tot omzetting van die wijziging moeten toepassen, worden verschoven om samen te vallen met de in die verordening vastgestelde toepassingsdatum.

(5 bis)  Virtuele valuta worden door kleine beleggers gebruikt als vervangmiddel voor andere activa. Anders dan andere financiële instrumenten zijn virtuele valuta momenteel grotendeels ongereguleerd. Markten voor virtuele valuta worden bijgevolg gekenmerkt door een gebrek aan transparantie, kunnen gevoelig zijn voor marktmisbruik en hebben te lijden onder een gebrek aan elementaire beleggersbescherming. De Commissie moet nauwlettend toezien op virtuele valuta en duidelijke richtsnoeren voorleggen met betrekking tot de voorwaarden waaronder virtuele valuta kunnen worden ingedeeld onder financiële instrumenten en, in voorkomend geval, virtuele valuta toevoegen aan de lijst van financiële instrumenten, als nieuwe categorie. Indien de Commissie concludeert dat het wenselijk is virtuele valuta te reguleren, moet zij bij het Europees Parlement en de Raad een voorstel ter zake indienen,

HEBBEN DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Artikel 1

Aan artikel 2, lid 1, van Richtlijn 2014/65/EU wordt het volgende punt p) toegevoegd:

"p)  aanbieders van crowdfundingdiensten als gedefinieerd in artikel 3, lid 1, onder c), van Verordening (EU) XXX/XXX van het Europees Parlement en de Raad* en rechtspersonen die crowdfundingdiensten aanbieden in overeenstemming met het nationaal recht, mits de drempel van artikel 2, onder d), van Verordening (EU) XXX/XXX van het Europees Parlement en de Raad* niet wordt overschreden.

_____________________________________________________________

*  Verordening (EU) XXX/XXX van het Europees Parlement en de Raad betreffende Europese aanbieders van crowdfundingdiensten (PB L […] van […], blz. […]).".

Artikel 2

1.  De lidstaten belasten zich ermee tegen [Publications Office: 6 months from entry into force of the Crowdfunding Regulation] de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen vast te stellen en bekend te maken om aan deze richtlijn te voldoen.

De lidstaten passen die maatregelen toe vanaf [Publications Office: date of entry into application of the Crowdfunding Regulation].

2.  De lidstaten delen de Commissie en ESMA de tekst van de belangrijkste bepalingen van nationaal recht mee die zij op het onder deze richtlijn vallende gebied vaststellen.

Artikel 3

Deze richtlijn treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Artikel 4

Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel,

Voor het Europees Parlement  Voor de Raad

De Voorzitter  De Voorzitter

(1)

  PB C 367 van 10.10.2018, blz. 65.

(2)

* Amendementen: nieuwe of vervangende tekst staat in vet en cursief, schrappingen zijn met het symbool ▐ aangegeven.

(3)

  PB C […] van […], blz. […].

(4)

  PB C […] van […], blz. […].

(5)

  Verordening (EU) XXX/XXX van het Europees Parlement en de Raad betreffende Europese aanbieders van crowdfundingdiensten (PB L […] van […], blz. […]).

(6)

  Richtlijn 2014/65/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 betreffende markten voor financiële instrumenten en tot wijziging van Richtlijn 2002/92/EG en Richtlijn 2011/61/EU (PB L 173 van 12.6.2014, blz. 349).


PROCEDURE VAN DE BEVOEGDE COMMISSIE

Titel

Markten voor financiële instrumenten

Document- en procedurenummers

COM(2018) 99 final – C8-0102/2018 – 2018/0047(COD)

Datum indiening bij EP

7.3.2018

 

 

 

Bevoegde commissie

       Datum bekendmaking

ECON

16.4.2018

 

 

 

Adviserende commissies

       Datum bekendmaking

ITRE

16.4.2018

IMCO

16.4.2018

JURI

16.4.2018

 

Geen advies

       Datum besluit

ITRE

24.4.2018

IMCO

23.4.2018

JURI

27.3.2018

 

Rapporteurs

       Datum benoeming

Caroline Nagtegaal

31.5.2018

 

 

 

Behandeling in de commissie

29.8.2018

9.10.2018

 

 

Datum goedkeuring

5.11.2018

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

41

2

0

Bij de eindstemming aanwezige leden

Pervenche Berès, David Coburn, Markus Ferber, Jonás Fernández, Stefan Gehrold, Roberto Gualtieri, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Petr Ježek, Philippe Lamberts, Bernd Lucke, Ivana Maletić, Marisa Matias, Gabriel Mato, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Martin Schirdewan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli, Jakob von Weizsäcker

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Richard Corbett, Mady Delvaux, Bas Eickhout, Ashley Fox, Eva Joly, Thomas Mann, Eva Maydell, Luigi Morgano, Lieve Wierinck

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 200, lid 2)

Tiziana Beghin, Esther de Lange, John Flack, Aleksander Gabelic, Anna Hedh, Agnes Jongerius, Syed Kamall, Ricardo Serrão Santos, Tom Vandenkendelaere, Roberts Zīle

Datum indiening

9.11.2018


HOOFDELIJKE EINDSTEMMINGIN DE BEVOEGDE COMMISSIE

41

+

ALDE

Petr Ježek, Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

ECR

John Flack, Ashley Fox, Syed Kamall, Bernd Lucke, Kay Swinburne, Roberts Zīle

EFDD

Tiziana Beghin, David Coburn, Marco Valli

PPE

Markus Ferber, Stefan Gehrold, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Esther de Lange, Ivana Maletić, Thomas Mann, Gabriel Mato, Eva Maydell, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Tom Vandenkendelaere

S&D

Pervenche Berès, Richard Corbett, Mady Delvaux, Jonás Fernández, Aleksander Gabelic, Roberto Gualtieri, Anna Hedh, Agnes Jongerius, Luigi Morgano, Ricardo Serrão Santos, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

VERTS/ALE

Bas Eickhout, Eva Joly, Philippe Lamberts

2

-

GUE/NGL

Marisa Matias, Martin Schirdewan

0

0

 

 

Verklaring van de gebruikte tekens:

+  :  voor

-  :  tegen

0  :  onthouding

Laatst bijgewerkt op: 23 november 2018Juridische mededeling