Procedură : 2018/0047(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0362/2018

Texte depuse :

A8-0362/2018

Dezbateri :

Voturi :

PV 27/03/2019 - 18.3

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0302

RAPORT     ***I
PDF 686kWORD 58k
9.11.2018
PE 625.579v02-00 A8-0362/2018

referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2014/65/UE privind piețele instrumentelor financiare

(COM(2018)0099 – C8-0102/2018 – 2018/0047(COD))

Comisia pentru afaceri economice și monetare

Raportoare: Caroline Nagtegaal

AMENDAMENTE
PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE
 VOTUL FINAL PRIN APEL NOMINALÎN COMISIA COMPETENTĂ

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2014/65/UE privind piețele instrumentelor financiare

(COM(2018)0099 – C8-0102/2018 – 2018/0047(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2018)0099),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 53 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0102/2018),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 11 iulie 2018(1),

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice și monetare (A8-0362/2018),

1.  adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul    1

AMENDAMENTELE PARLAMENTULUI EUROPEAN(2)*

la propunerea Comisiei

---------------------------------------------------------

2018/0099(COD)

Propunere de

DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

de modificare a Directivei 2014/65/UE privind piețele instrumentelor financiare

(Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 53 alineatul (1),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Băncii Centrale Europene(3),

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European(4),

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară,

întrucât:

(1)  Finanțarea participativă este o soluție de tehnologie financiară care oferă IMM-urilor (și mai ales întreprinderilor nou-înființate și celor aflate în faza de extindere) un acces alternativ la finanțare pentru a stimula antreprenoriatul inovator în Uniune, consolidând astfel uniunea piețelor de capital. Acest lucru contribuie, la rândul său, la un sistem financiar mai diversificat și mai puțin dependent de finanțarea oferită de bănci, limitând astfel riscurile sistemice și riscurile de concentrare. Alte beneficii ale promovării antreprenoriatului inovator prin intermediul finanțării participative sunt deblocarea capitalului înghețat pentru investiții în proiecte noi și inovatoare, accelerarea alocării eficiente a resurselor și diversificarea activelor.

(2)  În temeiul Regulamentului (UE) XXX/XXX al Parlamentului European și al Consiliului(5), persoanele juridice pot opta să solicite autorității naționale de resort acordarea unei autorizații de furnizor de servicii de finanțare participativă.

(3)  Regulamentul (UE) XXX/XXXX (Regulamentul privind furnizorii europeni de servicii de finanțare participativă) prevede cerințe uniforme, proporționale și direct aplicabile de autorizare și de supraveghere a furnizorilor de servicii de finanțare participativă ▌.

(4)  Pentru a oferi securitate juridică în ceea ce privește persoanele și activitățile care intră în domeniul de aplicare al Regulamentului (UE) XXX/XXXX și, respectiv, în cel al Directivei 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului(6) și pentru a evita situația în care aceeași activitate este condiționată de obținerea mai multor autorizații diferite în Uniune, persoanele juridice autorizate în calitate de furnizori de servicii de finanțare participativă în temeiul Regulamentului (UE) XXX/XXXX (Regulamentul privind furnizorii europeni de servicii de finanțare participativă) ar trebui să fie excluse din domeniul de aplicare al Directivei 2014/65/UE.

(5)  Dat fiind că modificarea prevăzută în prezenta directivă este direct legată de Regulamentul (UE) XXX/XXXX [Regulamentul privind serviciile de finanțare participativă în Uniunea Europeană], data de la care statele membre trebuie să aplice măsurile naționale de transpunere a acestei modificări ar trebui să fie amânată, astfel încât să coincidă cu data intrării în aplicare prevăzută în regulamentul respectiv.

(5a)  Monedele virtuale sunt utilizate de către investitori individuali ca substitut pentru alte active. Spre deosebire de alte instrumente financiare, monedele virtuale sunt în mare măsură nereglementate în prezent. În consecință, piețele pentru monedele virtuale sunt lipsite de transparență, pot fi predispuse la abuzuri de piață și suferă de lipsa protecției de bază a investitorilor. Comisia ar trebui să monitorizeze monedele virtuale și să propună orientări clare care să stabilească condițiile în care monedele virtuale ar putea fi clasificate drept instrumente financiare și, dacă este necesar, să adauge monede virtuale pe lista instrumentelor financiare, ca o nouă categorie. În cazul în care Comisia ajunge la concluzia că este oportună reglementarea monedelor virtuale, aceasta ar trebui să prezinte Parlamentului European și Consiliului o propunere în acest sens.

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

La articolul 2 alineatul (1) din Directiva 2014/65/UE, se adaugă următoarea literă (p):

„(p)  furnizorii de servicii de finanțare participativă, astfel cum sunt definiți la articolul 3 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (UE) XXX/XXX al Parlamentului European și al Consiliului* și persoanele juridice care oferă servicii de finanțare participativă în conformitate cu legislația națională, dacă se situează sub plafonul stabilit la articolul 2 litera (d) din Regulamentul (UE) XXX/XXX al Parlamentului European și al Consiliului*.

_____________________________________________________________

*  Regulamentul (UE) XXX/XXX al Parlamentului European și al Consiliului privind furnizorii europeni de servicii de finanțare participativă (JO L [...], [...], p. [...]).”.

Articolul 2

(1)  Statele membre adoptă și publică, până la [Oficiul pentru Publicații: 6 luni de la intrarea în vigoare a Regulamentului privind finanțarea participativă], actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive.

Statele membre aplică măsurile respective cu începere de la [Oficiul pentru Publicații: data intrării în aplicare a Regulamentului privind finanțarea participativă].

(2)  Comisiei și ESMA le sunt comunicate de către statele membre textele principalelor dispoziții de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

Articolul 3

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 4

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles,

Pentru Parlamentul European  Pentru Consiliu

Președintele  Președintele

(1)

JO C 367, 10.10.2018, p. 65.

(2)

* Amendamente: textul nou sau modificat este marcat cu caractere cursive aldine; textul eliminat este marcat prin simbolul ▌.

(3)

  JO C […], […], p. […].

(4)

  JO C […], […], p. […].

(5)

  Regulamentul (UE) XXX/XXX al Parlamentului European și al Consiliului privind furnizorii europeni de servicii de finanțare participativă (JO L [...], [...], p. [...]).

(6)

  Directiva 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele instrumentelor financiare și de modificare a Directivei 2002/92/CE și a Directivei 2011/61/UE (JO L 173, 12.6.2014, p. 349).


PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

Titlu

Piețele instrumentelor financiare

Referințe

COM(2018)0099 – C8-0102/2018 – 2018/0047(COD)

Data prezentării la PE

7.3.2018

 

 

 

Comisie competentă

       Data anunțului în plen

ECON

16.4.2018

 

 

 

Comisii sesizate pentru aviz

       Data anunțului în plen

ITRE

16.4.2018

IMCO

16.4.2018

JURI

16.4.2018

 

Avize care nu au fost emise

       Data deciziei

ITRE

24.4.2018

IMCO

23.4.2018

JURI

27.3.2018

 

Raportori

       Data numirii

Caroline Nagtegaal

31.5.2018

 

 

 

Examinare în comisie

29.8.2018

9.10.2018

 

 

Data adoptării

5.11.2018

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

41

2

0

Membri titulari prezenți la votul final

Pervenche Berès, David Coburn, Markus Ferber, Jonás Fernández, Stefan Gehrold, Roberto Gualtieri, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Petr Ježek, Philippe Lamberts, Bernd Lucke, Ivana Maletić, Marisa Matias, Gabriel Mato, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Martin Schirdewan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli, Jakob von Weizsäcker

Membri supleanți prezenți la votul final

Richard Corbett, Mady Delvaux, Bas Eickhout, Ashley Fox, Eva Joly, Thomas Mann, Eva Maydell, Luigi Morgano, Lieve Wierinck

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Tiziana Beghin, Esther de Lange, John Flack, Aleksander Gabelic, Anna Hedh, Agnes Jongerius, Syed Kamall, Ricardo Serrão Santos, Tom Vandenkendelaere, Roberts Zīle

Data depunerii

9.11.2018


VOTUL FINAL PRIN APEL NOMINALÎN COMISIA COMPETENTĂ

41

+

ALDE

Petr Ježek, Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

ECR

John Flack, Ashley Fox, Syed Kamall, Bernd Lucke, Kay Swinburne, Roberts Zīle

EFDD

Tiziana Beghin, David Coburn, Marco Valli

PPE

Markus Ferber, Stefan Gehrold, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Esther de Lange, Ivana Maletić, Thomas Mann, Gabriel Mato, Eva Maydell, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Tom Vandenkendelaere

S&D

Pervenche Berès, Richard Corbett, Mady Delvaux, Jonás Fernández, Aleksander Gabelic, Roberto Gualtieri, Anna Hedh, Agnes Jongerius, Luigi Morgano, Ricardo Serrão Santos, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

VERTS/ALE

Bas Eickhout, Eva Joly, Philippe Lamberts

2

-

GUE/NGL

Marisa Matias, Martin Schirdewan

0

0

 

 

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

Ultima actualizare: 23 noiembrie 2018Notă juridică