Postup : 2018/0047(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0362/2018

Predkladané texty :

A8-0362/2018

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 27/03/2019 - 18.3

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0302

SPRÁVA     ***I
PDF 637kWORD 58k
9.11.2018
PE 625.579v02-00 A8-0362/2018

o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2014/65/EÚ o trhoch s finančnými nástrojmi

(COM(2018)0099 – C8-0102/2018 – 2018/0047(COD))

Výbor pre hospodárske a menové veci

Spravodajkyňa: Caroline Nagtegaal

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU
 ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2014/65/EÚ o trhoch s finančnými nástrojmi

(COM(2018)0099 – C8-0102/2018 – 2018/0047(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2018)0099),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 53 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0102/2018),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 11. júla 2018(1),

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci (A8-0362/2018),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci návrh    1

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY EURÓPSKEHO PARLAMENTU(2)*

k návrhu Komisie

---------------------------------------------------------

2018/0099 (COD)

Návrh

SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY,

ktorou sa mení smernica 2014/65/EÚ o trhoch s finančnými nástrojmi

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 53 ods. 1,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskej centrálnej banky(3),

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru(4),

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom,

keďže:

(1)  Kolektívne financovanie je riešenie s využitím finančných technológií, ktoré MSP a najmä startupom a scaleupom poskytuje alternatívny prístup k financovaniu s cieľom podporovať inovačné podnikanie v Únii, čím sa posilňuje únia kapitálových trhov. To zase prispieva k diverzifikovanejšiemu finančnému systému, ktorý je menej závislý od bankového financovania, čím sa obmedzujú systémové riziká a riziká koncentrácie. Ďalšími prínosmi podpory inovatívneho podnikania prostredníctvom kolektívneho financovania sú uvoľnenie zmrazeného kapitálu na investície do nových a inovačných projektov, zrýchlenie efektívneho prideľovania zdrojov a diverzifikácia aktív.

(2)  Podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) XXX/XXX(5) sa právnické osoby môžu rozhodnúť požiadať príslušný vnútroštátny orgán o udelenie povolenia na výkon činnosti poskytovateľov služieb kolektívneho financovania.

(3)  V nariadení (EÚ) XXX/XXXX [nariadenie o európskych poskytovateľoch služieb kolektívneho financovania] sa stanovujú jednotné, primerané a priamo uplatniteľné požiadavky na udeľovanie povolení poskytovateľom služieb kolektívneho financovania a dohľad nad nimi vrátane jednotného miesta dohľadu▌.

(4)  S cieľom zaistiť právnu istotu, pokiaľ ide o osoby a činnosti, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti nariadenia (EÚ) XXX/XXXX a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ(6), a v záujme zabránenia tomu, aby sa na tú istú činnosť v rámci Únie vzťahovali rôzne povolenia, by právnické osoby, ktorým bolo udelené povolenie na výkon činnosti poskytovateľov služieb kolektívneho financovania podľa nariadenia (EÚ) XXX/XXXX [nariadenie o európskych poskytovateľoch služieb kolektívneho financovania], mali byť vylúčené z rozsahu pôsobnosti smernice 2014/65/EÚ.

(5)  Keďže zmena stanovená v tejto smernici priamo súvisí s nariadením (EÚ) XXX/XXXX [nariadenie o službách kolektívneho financovania v Európskej únii], dátum, od ktorého majú členské štáty uplatňovať vnútroštátne opatrenia, ktorými sa daná zmena transponuje, by sa mal oddialiť, aby sa zhodoval s dátumom uplatňovania stanoveným v uvedenom nariadení.

(5a)  Retailoví investori používajú virtuálne meny ako náhradu za ostatné aktíva. Virtuálne meny sú na rozdiel od iných finančných nástrojov v súčasnosti vo veľkej miere neregulované. V dôsledku toho trhy s virtuálnymi menami nie sú transparentné, môže na nich existovať tendencia zneužívať trh a vyznačujú sa nedostatkom základnej ochrany investorov. Komisia by mala priebežne skúmať virtuálne meny a navrhnúť jednoznačné usmernenia stanovujúce podmienky, za ktorých by sa virtuálne meny mohli klasifikovať ako finančné nástroje, a v prípade potreby doplniť virtuálne meny do zoznamu finančných nástrojov ako novej kategórie. Ak Komisia dospeje k záveru, že virtuálne meny je vhodné regulovať, mala by predložiť Európskemu parlamentu a Rade návrh v tomto zmysle.

PRIJALI TÚTO SMERNICU:

Článok 1

V článku 2 ods. 1 smernice 2014/65/EÚ sa dopĺňa toto písmeno p):

„p)  poskytovatelia služieb kolektívneho financovania v zmysle vymedzenia v článku 3 ods. 1 písm. c) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) XXX/XXX * a právnické osoby poskytujúce služby kolektívneho financovania v súlade s vnútroštátnym právom, pokiaľ sú nižšie ako prahová hodnota stanovená v článku 2 písm. d) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) XXX/XXX *.

_____________________________________________________________

*  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) XXX/XXX o európskych poskytovateľoch služieb kolektívneho financovania (Ú. v. EÚ L […], […], s. […]).“

Článok 2

1.  Členské štáty prijmú a uverejnia do [Úrad pre publikácie: šesť mesiacov od nadobudnutia účinnosti nariadenia o kolektívnom financovaní], zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou.

Členské štáty uplatňujú tieto ustanovenia od [Úrad pre publikácie: dátum začiatku uplatňovania nariadenia o kolektívnom financovaní].

2.  Členské štáty oznámia Komisii a Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 3

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 4

Táto smernica je určená členským štátom.

V Bruseli

Za Európsky parlament  Za Radu

predseda  predseda

(1)

  Ú. v. EÚ C 367, 10.10.2018, s. 65.

(2)

* Pozmeňujúce návrhy: nový alebo zmenený text je vyznačený hrubou kurzívou; vypustenia sa označujú symbolom ▌.

(3)

  Ú. v. EÚ C […], […], s. […].

(4)

  Ú. v. EÚ C […], […], s. […].

(5)

  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) XXX/XXX o európskych poskytovateľoch služieb kolektívneho financovania (Ú. v. EÚ L […], […], s. […]).

(6)

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (Ú. v. EÚ L 173, 12.6.2014, s. 349).


POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Trhy s finančnými nástrojmi

Referenčné čísla

COM(2018)0099 – C8-0102/2018 – 2018/0047(COD)

Dátum predloženia EP

7.3.2018

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

ECON

16.4.2018

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

ITRE

16.4.2018

IMCO

16.4.2018

JURI

16.4.2018

 

Bez predloženia stanoviska

       dátum rozhodnutia

ITRE

24.4.2018

IMCO

23.4.2018

JURI

27.3.2018

 

Spravodajkyňa

       dátum vymenovania

Caroline Nagtegaal

31.5.2018

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

29.8.2018

9.10.2018

 

 

Dátum prijatia

5.11.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

41

2

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Pervenche Berès, David Coburn, Markus Ferber, Jonás Fernández, Stefan Gehrold, Roberto Gualtieri, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Petr Ježek, Philippe Lamberts, Bernd Lucke, Ivana Maletić, Marisa Matias, Gabriel Mato, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Martin Schirdewan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli, Jakob von Weizsäcker

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Richard Corbett, Mady Delvaux, Bas Eickhout, Ashley Fox, Eva Joly, Thomas Mann, Eva Maydell, Luigi Morgano, Lieve Wierinck

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Tiziana Beghin, Esther de Lange, John Flack, Aleksander Gabelic, Anna Hedh, Agnes Jongerius, Syed Kamall, Ricardo Serrão Santos, Tom Vandenkendelaere, Roberts Zīle

Dátum predloženia

9.11.2018


ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

41

+

ALDE

Petr Ježek, Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

ECR

John Flack, Ashley Fox, Syed Kamall, Bernd Lucke, Kay Swinburne, Roberts Zīle

EFDD

Tiziana Beghin, David Coburn, Marco Valli

PPE

Markus Ferber, Stefan Gehrold, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Esther de Lange, Ivana Maletić, Thomas Mann, Gabriel Mato, Eva Maydell, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Tom Vandenkendelaere

S&D

Pervenche Berès, Richard Corbett, Mady Delvaux, Jonás Fernández, Aleksander Gabelic, Roberto Gualtieri, Anna Hedh, Agnes Jongerius, Luigi Morgano, Ricardo Serrão Santos, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

VERTS/ALE

Bas Eickhout, Eva Joly, Philippe Lamberts

2

-

GUE/NGL

Marisa Matias, Martin Schirdewan

0

0

 

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

Posledná úprava: 16. novembra 2018Právne oznámenie