Postopek : 2018/0047(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0362/2018

Predložena besedila :

A8-0362/2018

Razprave :

Glasovanja :

PV 27/03/2019 - 18.3

Sprejeta besedila :

P8_TA(2019)0302

POROČILO     ***I
PDF 683kWORD 75k
9.11.2018
PE 625.579v02-00 A8-0362/2018

o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2014/65/EU o trgih finančnih instrumentov

(COM(2018)0099 – C8-0102/2018 – 2018/0047(COD))

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve

Poročevalka: Caroline Nagtegaal

PRED. SPREM.
OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU
 POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2014/65/EU o trgih finančnih instrumentov

(COM(2018)0099 – C8-0102/2018 – 2018/0047(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2018)0099),

–  ob upoštevanju člena 294(2) in člena 53(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8-0102/2018),

–  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 11. julija 2018(1),

–  ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za ekonomske in monetarne zadeve (A8-0362/2018),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če svoj predlog nadomesti, ga bistveno spremeni ali ga namerava bistveno spremeniti;

3.  naroči svojemu predsedniku/svoji predsednici, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe    1

PREDLOGI SPREMEMB EVROPSKEGA PARLAMENTA(2)*

k predlogu Komisije

---------------------------------------------------------

2018/0099 (COD)

Predlog

DIREKTIVA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

o spremembi Direktive 2014/65/EU o trgih finančnih instrumentov

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 53(1) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

po posredovanju osnutka zakonodajnega akta nacionalnim parlamentom,

ob upoštevanju mnenja Evropske centralne banke(3),

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora(4),

v skladu z rednim zakonodajnim postopkom,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)  Množično financiranje je finančnotehnološka rešitev, ki zagotavlja alternativen dostop do financiranja za mala in srednja podjetja in predvsem zagonska podjetja in hitro rastoča podjetja, da bi spodbudila inovativno podjetništvo v Uniji, s čimer krepi unijo kapitalskih trgov. To pa prispeva k bolj raznolikemu finančnemu sistemu, ki se manj zanaša na banke in zato omejuje sistemska tveganja in tveganja zaradi koncentracije. Druge prednosti spodbujanja inovativnega podjetništva prek množičnega financiranja so sprostitev zamrznjenega kapitala za naložbe v nove in inovativne projekte, pospeševanje učinkovitega dodeljevanja sredstev in diverzifikacija sredstev.

(2)  V skladu z Uredbo (EU) XXX/XXXX Evropskega parlamenta in Sveta(5) se lahko pravne osebe odločijo zaprositi nacionalni pristojni organ za izdajo dovoljenja kot izvajalec storitev množičnega financiranja.

(3)  Uredba (EU) XXX/XXXX [uredba o evropskih ponudnikih storitev množičnega financiranja] zagotavlja enotne, sorazmerne in neposredno izvedljive zahteve za izdajo dovoljenja in nadzor skupaj z enotno točko za nadzor ponudnikov storitev množičnega financiranja▌.

(4)  Da bi se zagotovila pravna varnost glede oseb in dejavnosti, ki spadajo v zadevno področje uporabe Uredbe (EU) XXX/XXXX oziroma Direktive 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta(6), in da bi se preprečilo, da se za isto dejavnost uporabljajo različna dovoljenja v Uniji, bi bilo treba pravne osebe, ki imajo dovoljenje kot ponudniki storitev množičnega financiranja v skladu z Uredbo (EU) XXX/XXXX [uredba o evropskih ponudnikih storitev množičnega financiranja], izključiti iz področja uporabe Direktive 2014/65/EU.

(5)  Ker je sprememba v tej direktivi neposredno povezana z Uredbo (EU) XXX/XXXX [uredba o evropskih ponudnikih storitev množičnega financiranja], bi bilo treba datum, od katerega morajo države članice uporabljati nacionalne ukrepe za prenos te spremembe, odložiti, da se bo ujemal z datumom začetka uporabe, določenim v navedeni uredbi.

(5a)  Mali vlagatelji uporabljajo virtualne valute kot nadomestek za druga sredstva. Za razliko od drugih finančnih instrumentov virtualne valute trenutno večinoma niso regulirane. Zato je na trgih virtualnih valut premalo preglednosti, pojavljajo se tržne zlorabe in ni osnovne zaščite vlagateljev. Komisija bi morala pregledovati virtualne in predlagati jasne smernice, s katerimi bi določila pogoje, pod katerimi so lahko virtualne valute označene za finančne instrumente ter po potrebi dodati virtualne valute na seznam finančnih instrumentov kot novo kategorijo. ČE Komisija ugotovi, da je ustrezno regulirati virtualne valute, bi morala Evropskemu parlamentu in Svetu predložiti predlog na to temo.

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

V členu 2(1) Direktive 2014/65/EU se doda naslednja točka (p):

„(p)  ponudnike storitev množičnega financiranja, kot so opredeljeni v členu 3(1)(c) Uredbe (EU) XXX/XXXX Evropskega parlamenta in Sveta*, in pravne osebe, ki zagotavljajo storitve množičnega financiranja v skladu z nacionalno zakonodajo, dokler ne presegajo meje iz člena 2(d) Uredbe (EU) XXX/XXXX Evropskega parlamenta in Sveta*.

_____________________________________________________________

*  Uredba (EU) XXX/XXXX Evropskega parlamenta in Sveta o evropskih ponudnikih storitev množičnega financiranja (UL L […], […], str. […]).“

Člen 2

1.  Države članice do [Urad za publikacije: 6 mesecev od začetka veljavnosti uredbe o množičnem financiranju] sprejmejo in objavijo zakone, predpise in upravne določbe, potrebne za izpolnjevanje te direktive.

Države članice te ukrepe uporabljajo od [Urad za publikacije: datum začetka uporabe uredbe o množičnem financiranju].

2.  Države članice Komisiji in ESMA sporočijo besedilo temeljnih določb nacionalnega prava, ki jih sprejmejo na področju, ki ga ureja ta direktiva.

Člen 3

Ta direktiva začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 4

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju,

Za Evropski parlament  Za Svet

Predsednik  Predsednik

(1)

  UL C 367, 10.10.2018, str. 65.

(2)

* Predlogi sprememb: krepki ležeči tisk označuje novo ali spremenjeno besedilo, simbol ▌pa tiste dele besedila, ki so bili črtani.

(3)

  UL C […], […], p. […].

(4)

  UL C […], […], p. […].

(5)

  Uredba (EU) XXX/XXXX Evropskega parlamenta in Sveta o evropskih ponudnikih storitev množičnega financiranja (UL L […], […], str. […]).

(6)

  Direktiva 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o trgih finančnih instrumentov ter spremembi Direktive 2002/92/ES in Direktive 2011/61/EU (UL L 173, 12.6.2014, str. 349).


POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Trgi finančnih instrumentov

Referenčni dokumenti

COM(2018)0099 – C8-0102/2018 – 2018/0047(COD)

Datum predložitve EP

7.3.2018

 

 

 

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

ECON

16.4.2018

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

       Datum razglasitve na zasedanju

ITRE

16.4.2018

IMCO

16.4.2018

JURI

16.4.2018

 

Odbori, ki niso podali mnenja

       Datum sklepa

ITRE

24.4.2018

IMCO

23.4.2018

JURI

27.3.2018

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Caroline Nagtegaal

31.5.2018

 

 

 

Obravnava v odboru

29.8.2018

9.10.2018

 

 

Datum sprejetja

5.11.2018

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

41

2

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Pervenche Berès, David Coburn, Markus Ferber, Jonás Fernández, Stefan Gehrold, Roberto Gualtieri, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Petr Ježek, Philippe Lamberts, Bernd Lucke, Ivana Maletić, Marisa Matias, Gabriel Mato, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Martin Schirdewan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli, Jakob von Weizsäcker

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Richard Corbett, Mady Delvaux, Bas Eickhout, Ashley Fox, Eva Joly, Thomas Mann, Eva Maydell, Luigi Morgano, Lieve Wierinck

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Tiziana Beghin, Esther de Lange, John Flack, Aleksander Gabelic, Anna Hedh, Agnes Jongerius, Syed Kamall, Ricardo Serrão Santos, Tom Vandenkendelaere, Roberts Zīle

Datum predložitve

9.11.2018


POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

41

+

ALDE

Petr Ježek, Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

ECR

John Flack, Ashley Fox, Syed Kamall, Bernd Lucke, Kay Swinburne, Roberts Zīle

EFDD

Tiziana Beghin, David Coburn, Marco Valli

PPE

Markus Ferber, Stefan Gehrold, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Esther de Lange, Ivana Maletić, Thomas Mann, Gabriel Mato, Eva Maydell, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Tom Vandenkendelaere

S&D

Pervenche Berès, Richard Corbett, Mady Delvaux, Jonás Fernández, Aleksander Gabelic, Roberto Gualtieri, Anna Hedh, Agnes Jongerius, Luigi Morgano, Ricardo Serrão Santos, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

VERTS/ALE

Bas Eickhout, Eva Joly, Philippe Lamberts

2

-

GUE/NGL

Marisa Matias, Martin Schirdewan

0

0

 

 

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

Zadnja posodobitev: 23. november 2018Pravno obvestilo