Процедура : 2018/0179(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0363/2018

Внесени текстове :

A8-0363/2018

Разисквания :

PV 18/04/2019 - 5
CRE 18/04/2019 - 5

Гласувания :

PV 18/04/2019 - 10.15
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2019)0435

ДОКЛАД     ***I
PDF 1037kWORD 117k
9.11.2018
PE 626.716v02-00 A8-0363/2018

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно оповестяванията във връзка с устойчивите инвестиции и рисковете за устойчивостта и за изменение на Директива (ЕС) 2016/2341

(COM(2018)0354 – C8-0208/2018 – 2018/0179(COD))

Комисия по икономически и парични въпроси

Докладчик: Паул Танг

ИЗМЕНЕНИЯ
ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 СТАНОВИЩЕ на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно оповестяванията във връзка с устойчивите инвестиции и рисковете за устойчивостта и за изменение на Директива (ЕС) 2016/2341

(COM(2018)0354 – C8-0208/2018 – 2018/0179(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2018)0354),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 114 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението (C8-0208/2018),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от [дата на становището](1),

–  като взе предвид член 59 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси и становището на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (A8-0363/2018),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст или внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение    1

ИЗМЕНЕНИЯ, ВНЕСЕНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ(2)*

към предложението на Комисията

---------------------------------------------------------

Предложение за

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

относно оповестяванията във връзка с ▌рисковете за устойчивостта и резултатите по отношение на устойчивостта на инвестициите и за изменение на Директива (ЕС) 2016/2341

(Текст от значение за ЕИО)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 114 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейската централна банка(3),

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет(4),

в съответствие с обикновената законодателна процедура,

като имат предвид, че:

(1)  Преходът към нисковъглеродна, съобразена с устойчивото развитие, ефективна по отношение на ресурсите и кръгова икономика е от ключово значение за дългосрочната конкурентоспособност на икономиката на Съюза. Парижкото споразумение за климата (Конференция на страните 21), ратифицирано от Съюза на 5 октомври 2016 г.(5) и влязло в сила на 4 ноември 2016 г., има за цел да засили реакцията спрямо изменението на климата, наред с другото, като приведе финансовите потоци в съответствие с целите за ниски емисии на парникови газове и развитие, устойчиво на изменението на климата.

(1a)  Включването на екологични, социални и управленски фактори в процеса на вземане на инвестиционни решения може да доведе до ползи извън рамките на финансовите пазари. Поради това е много важно участниците на финансовите пазари да предоставят необходимата информация за осигуряване на възможност за сравнимост на инвестициите и вземане на информирани инвестиционни решения. Освен това, за изпълнение на задължението за полагане на надлежна проверка, което се отнася до въздействието върху устойчивостта и рисковете за устойчивостта и за предоставяне на съдържателна информация на крайните инвеститори, участниците на финансовите пазари имат нужда от оповестяване на надеждна, сравнима и хармонизирана информация от дружествата, в които се инвестира. Този процес може да бъде успешен само при въвеждане на правно договорени определения.

(2)  Общата цел на Директива 2009/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета(6), Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета(7), Директива 2011/61/ЕС на Европейския парламент и на Съвета(8), Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета(9), Директива (ЕС) 2016/97 на Европейския парламент и на Съвета(10), Директива (ЕС) 2016/2341 на Европейския парламент и на Съвета(11), Регламент (ЕС) № 345/2013 на Европейския парламент и на Съвета(12) и Регламент (ЕС) № 346/2013 на Европейския парламент и на Съвета(13) е да се улесни започването и упражняването на дейност от предприятия за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК), лица, управляващи алтернативни инвестиционни фондове (ЛУАИФ), застрахователни предприятия, инвестиционни посредници, застрахователни посредници, институции за професионално пенсионно осигуряване (ИППО), управители на допустими фондове за рисков капитал (управители на EuVECA) и управители на допустими фондове за социално предприемачество (управители на EuSEF). Тези директиви и регламенти осигуряват по-уеднаквена защита за крайните инвеститори и им дават по-добра възможност да извличат ползи от широк спектър от финансови продукти и услуги, като в същото време предвиждат правила, които позволяват на инвеститорите да вземат информирани инвестиционни решения. Въпреки че тези цели са до голяма степен постигнати, оповестяванията пред крайните инвеститори и инвеститорите относно включването на рисковете за устойчивостта, резултатите по отношение на устойчивостта и целите за устойчиви инвестиции в процеса на вземане на инвестиционни решения от управляващите дружества на ПКИПЦК, ЛУАИФ, застрахователните дружества, инвестиционните посредници, които предоставят управление на портфейли, ИППО, доставчиците на пенсионни продукти, кредитните институции, управителите на EuVECA и управителите на EuSEF (участниците на финансовите пазари) и оповестяванията пред крайните инвеститори и инвеститорите относно включването на рисковете за устойчивостта и резултатите по отношение на устойчивостта в процесите на предоставяне на съвети от застрахователните посредници, които дават застрахователни съвети във връзка с основаващи се на застраховане инвестиционни продукти (ОЗИП), и инвестиционните посредници, които предоставят инвестиционни съвети (финансови консултанти), не са достатъчно развити, тъй като тези оповестявания и включването на рисковете за устойчивостта при вземането на инвестиционни решения все още не са предмет на хармонизирани показатели за резултатите по отношение на устойчивостта и изисквания в тази сфера. За да изпълнят своите задължения за надлежна проверка при отчитане на съществените рискове за устойчивостта и за въвеждане на показатели за устойчивост на инвестициите, самите участници на финансовите пазари се нуждаят от надеждно, сравнимо и хармонизирано оповестяване на информация от дружествата, в които се инвестира, и хармонизирани счетоводни стандарти за показатели за устойчивост.

(2a)  Регламентът разглежда правилата за оповестяване за участниците на финансовите пазари с оглед на финансовите продукти или услуги и инвестиционното консултиране. За да се гарантират еднакви условия на конкуренция между участниците на финансовите пазари и за да се позволи съпоставимост на финансовите продукти, е важно да се създаде хармонизирана рамка за оповестяване на рисковете за устойчивостта и резултатите по отношение на устойчивостта в процедурите за надлежна проверка и управление на кредитния риск на участниците на финансовите пазари. Изискването за оповестяване следва да бъде пропорционално на размера и системното значение на субекта и да гарантира защитата на неразкрити ноу-хау и търговска информация (търговски тайни).

(2б)  ЕБО следва да проучи осъществимостта и целесъобразността на въвеждането на технически критерии за процес на надзорен преглед и оценка (ПНПО) на рисковете, свързани с участие в дейности, които са основно свързани с екологични, социални или управленски цели (ЕСУ) с оглед на оценяване inter alia на възможните източници и въздействие на такива рискове върху институциите, при отчитане на съществуващите процеси на докладване относно устойчивостта на институциите.

(3)  При липса на хармонизирани правила на Съюза относно свързаните с устойчивостта оповестявания пред инвеститорите и крайните инвеститори, от инвеститори и дружества, в които се инвестира, съществува вероятност на национално равнище да продължат да се приемат различни мерки, а в различните сектори на финансовите услуги да продължат да се прилагат различни подходи. Тези разнопосочни мерки и подходи ще продължат да причиняват значителни нарушения на конкуренцията в резултат на значителни различия в стандартите за оповестяване. Освен това успоредното развитие на пазарно ориентирани практики, основаващи се на приоритети, движени от търговски цели, които водят до разнопосочни резултати, понастоящем предизвиква допълнителна ненужна разпокъсаност и в бъдеще би могло още повече да влоши функционирането на вътрешния пазар. Разнопосочните стандарти за оповестяване и пазарно ориентираните практики, както и липсата на хармонизиран пакет от показатели за устойчивост на инвестициите затрудняват силно съпоставянето на различните финансови продукти и услуги, създават неравностойни условия за конкуренция между тези продукти и услуги и между каналите за дистрибуция и издигат допълнителни пречки пред вътрешния пазар. Подобни разлики също така могат да объркат крайните инвеститори и да изкривят техните инвестиционни решения. Съществува опасност държавите членки да приемат разнопосочни национални мерки за осигуряване на съответствие с Парижкото споразумение за климата и тези мерки биха могли да създадат пречки пред безпроблемното функциониране на вътрешния пазар в ущърб на участниците на финансовите пазари и финансовите консултанти. Освен това липсата на хармонизирани правила и показатели за резултатите по отношение на устойчивостта на инвестициите във връзка с прозрачността създава трудности пред крайните инвеститори при ефективното съпоставяне на различни финансови продукти и услуги в различни държави членки от гледна точка на техните екологични, социални и управленски рискове, резултати по отношение на устойчивостта и целите по отношение на устойчивите инвестиции на финансовите продукти и базовите дружества. Поради тази причина е необходимо да се вземе под внимание функционирането на вътрешния пазар и да се даде възможност за съпоставимост на финансовите продукти, за да се избегнат подобни пречки в бъдеще.

(4)  За да се осигури съгласувано прилагане на настоящия регламент, както и ясно и последователно прилагане на съдържащите се в него задължения за оповестяване от страна на участниците на финансовите пазари, е необходимо да се установи ясно и хармонизирано определение на термините „устойчиви инвестиции“ и „рискове за устойчивостта“, като се избягва всякакво регулаторно припокриване при несъответствие с принципите на по-добра регулация и пропорционалност. Определението за устойчиви инвестиции гарантира минимално ниво на съгласуваност между финансовите продукти и услуги и също така гарантира, че тези инвестиции ще имат положително нетно въздействие върху резултатите по отношение на устойчивостта. Поради множеството аспекти на устойчивостта — а именно трите измерения на екологичната, социалната и управленската устойчивост — положителното въздействие върху един аспект може да не бъде винаги придружено от положително въздействие върху друг аспект, но нетните резултати по отношение на устойчивостта, измерени чрез хармонизирани показатели за устойчивост, трябва винаги да бъдат в значителна степен положителни. От определението на рисковете за устойчивостта се изисква да осигурява минимално ниво на последователност на регулаторните резултати, но също така се разглежда като развиващ се и динамичен инструмент, който позволява интегрирането на нововъзникващите рискове и посочването на потенциални и действителни вредни въздействия. Определението включва финансовото и нефинансовото въздействие на това да не се вземат предвид екологичните, социалните и управленските рискове. То следва да бъде ориентирано към бъдещето, за да се обхванат конкретните рискове и рисковете, които могат да възникнат в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен план. Участниците на финансовите пазари следва да интегрират идентифицирането, избягването и смекчаването на рисковете за устойчивостта и да идентифицират неблагоприятните въздействия в своите процедури на надлежна проверка, за които те следва да вземат предвид рисковете за устойчивостта, изброени в приложение Ia към настоящия регламент. Резултатите по отношение на устойчивостта се измерват въз основа на хармонизирани показатели за устойчивост, които трябва да бъдат установени от Европейската комисия като неотложен въпрос, уповавайки се на съществуващи европейски и международни ангажименти. Набор от хармонизирани показатели ще подтикне участниците на финансовите пазари да предприемат постепенни и пропорционални мерки за устойчив преход чрез по-голяма прозрачност, като същевременно се гарантира съгласуваност между други предложения за устойчиво финансиране, включително [СП: моля, въведете позоваване на Регламента за създаването на рамка за подпомагане на устойчивите инвестиции] и [СП: моля, въведете позоваване на Регламента относно референтните показатели за ниски въглеродни емисии и референтните показатели за положително въздействие в областта на въглеродните емисии.

(5)  Политиките за възнагражденията на участниците на финансовите пазари и финансовите консултанти следва да бъдат съгласувани с включването на рисковете за устойчивостта и, когато е приложимо, с целите за устойчиви инвестиции и да бъдат разработени така, че да допринасят за дългосрочен устойчив растеж. Поради това преддоговорните оповестявания следва да включват информация относно съгласуваността на политиките за възнагражденията на тези субекти с включването на рисковете за устойчивостта и Директива (ЕС) 2017/828, да спазват вътрешните и оперативни екологични, социални и управленски критерии на участника на финансовите пазари, като посочат съответни дългосрочни цели за растеж, както и да са в съответствие, когато е приложимо, с целите за устойчиви инвестиции на финансовите продукти и услуги, които участниците на финансовите пазари предлагат и във връзка с които финансовите консултанти предоставят съвети.

(6)  Тъй като показателите за устойчивост служат като стандартни отправни точки, спрямо които се измерват устойчивите инвестиции, крайните инвеститори следва да бъдат информирани чрез преддоговорни оповестявания относно целесъобразността на определения индекс, а именно привеждането на този индекс в съответствие с целта за устойчиви инвестиции. Участниците на финансовите пазари следва също да оповестяват причините за различните тегла и съставни елементи на определения индекс спрямо широкия пазарен индекс, като същевременно правят разграничение между продукт, който възпроизвежда индекс, и продукт, при който се използва индекс за измерване или сравняване на неговите резултати. С цел допълнително насърчаване на прозрачността, участниците на финансовите пазари следва също така да посочат къде може да се намери методологията, използвана за изчисляване на определения индекс и на широкия пазарен индекс, така че крайните инвеститори да разполагат с необходимата информация за това как са били избрани и претеглени базовите активи на индексите, кои активи са били изключени и по каква причина, как са били измерени свързаните с устойчивостта въздействия на базовите активи или кои източници на данни са били използвани. Когато даден финансов продукт е изрично предназначен да отговаря на Парижкото споразумение за изменението на климата или има за цел намаляване на въглеродните емисии, доставчиците на референтни показатели следва също да оповестят научнообоснованата степен на съответствие с Парижкото споразумение. Такива оповестявания би следвало да се основават на хармонизиран набор от показатели за постигнатите резултати, даващ възможност за ефективно съпоставяне и допринасящ за правилното възприемане на рисковете за устойчивостта, резултатите по отношение на устойчивостта и благоприятните за устойчивото развитие инвестиции. Когато не е бил определен индекс като референтен показател, участниците на финансовите пазари следва да обяснят как се постига целта за устойчиви инвестиции или как са включени рисковете за устойчивостта и показателите за устойчивост.

(7)  Когато даден финансов продукт или услуга има за цел намаляване на въглеродните емисии, преддоговорните оповестявания следва да включват експозицията по отношение на целевото равнище на ниски въглеродни емисии, включително информация относно съответствието му с Парижкото споразумение и със съответните цели на ЕС.

(8)  За да се повиши прозрачността и да се информират инвеститорите и крайните инвеститори, следва да се регламентира достъпът до информация за това как се отчитат резултатите по отношение на устойчивостта и как съществуващи или вероятни за реализиране рискове за устойчивостта са включени от участниците на финансовите пазари в процесите на вземане на инвестиционни решения, включително организационни аспекти, аспекти във връзка с управлението на риска и управлението, както и от финансови консултанти в процесите на консултиране и от свързаните с тях дружества, в които се инвестира в техните стратегии и операции, като се изисква участниците на финансовите пазари да публикуват кратко резюме на тези политики на своите уебсайтове.

(9)  Съществуващите изисквания за оповестяване, съдържащи се в законодателството на Съюза, не предвиждат задължение за оповестяване на цялата информация, която е необходима за правилното информиране на крайните инвеститори относно свързаните с устойчивостта въздействия на техните инвестиции. Поради това е целесъобразно да се определят по-конкретни стандартизирани изисквания за оповестяване, за да се осигури възможност за съпоставимост по отношение на устойчивите инвестиции. Например, цялостните резултати на финансовите продукти по отношение на устойчивостта, следва да се докладват редовно по стандартизиран начин посредством хармонизиран набор от показатели, подходящи за измерване и съпоставяне на резултатите по отношение на устойчивостта. Когато като референтен показател е определен подходящ индекс, тази информация следва също да се предостави по отношение както на определения индекс, така и на широкия пазарен индекс, за да е възможно съпоставяне, като същевременно се прави разграничение между продукт, който възпроизвежда индекс, и продукт, при който се използва индекс за измерване или сравняване на неговите резултати. Следва да се оповести и информация за съставните елементи на определения индекс и широкия пазарен индекс, придружена от техните тежести, за да се предостави допълнителна съпоставима информация за начина, по който се постигат целите за устойчиви инвестиции. Когато управителите на EuSEF предоставят информация относно положителното социално въздействие, към което е насочен даден фонд, относно постигнатите общи социални резултати и използваните методи в съответствие с Регламент (ЕС) № 346/2013, те могат, когато е подходящо, да използват тази информация за целите на оповестяванията по настоящия регламент.

(10)  Директива 2013/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета(14) налага задължения за прозрачност по отношение на социалните, екологичните и управленските аспекти при нефинансовите отчети. Формата и начинът на представяне, установени с тези директиви обаче, не са подходящи за пряко използване от страна на участниците на финансовите пазари и финансовите консултанти в отношенията им с крайните инвеститори. Когато е подходящо за целите на настоящия регламент, участниците на финансовите пазари и финансовите консултанти следва да имат възможност да използват информация от докладите за дейността или от нефинансовите отчети в съответствие с Директива 2013/34/ЕС. За да се осигури предоставянето на качествени данни на инвеститорите, които са сравними, задължението за прозрачност по Директива 2013/34/ЕС следва да бъде актуализирано и да включва съществените рискове за устойчивостта и резултатите по отношение на устойчивостта на основата на хармонизирани показатели и да бъдат представяни периодични интегрирани бюлетини, които да включват както финансова, така и нефинансова информация.

(11)  За да се гарантира надеждността на информацията, публикувана на уебсайтовете на участниците на финансовите пазари и на финансовите консултанти, тази информация следва да се актуализира, както и да се предоставя ясно обяснение при преразглеждане или промени.

(12)  За да се определи как ИППО вземат инвестиционни решения и оценяват и отчитат екологичните, социалните и управленските рискове, в Директива (ЕС) 2016/2341 на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз. По отношение на инвестиционните решения и оценките на риска вече се прилагат правила за общо управление и управление на риска, за да се осигури непрекъснатост и редовност при изпълнението на дейностите на ИППО. Инвестиционните решения следва да се вземат, а съответните рискове, включително екологични, социални и управленски, да се оценяват по такъв начин, че да се осигури съответствие с интересите на членовете и бенефициерите. Дейностите на ИППО и лежащите в основата им процеси следва да гарантират постигане на целта на делегирания акт. Когато е уместно, делегираните актове следва да осигуряват съгласуваност с делегираните актове, приети по силата на Директива 2009/65/ЕО, Директива 2009/138/ЕО и Директива 2011/61/ЕС. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи публични консултации и те да бъдат проведени в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г. По-специално, с цел осигуряване на равно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът следва да получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти следва да имат редовен достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.

(13)  Европейският банков орган (ЕБО), Европейският орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (ЕОЗППО) и Европейският орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) (наричани заедно ЕНО), създадени с Регламент (ЕС) № 1093/2010 на Европейския парламент и на Съвета(15) , Регламент (ЕС) № 1094/2010 на Европейския парламент и на Съвета(16) и Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета(17), следва съответно да разработят, чрез Съвместния комитет, регулаторни технически стандарти, които допълнително уточняват подробностите във връзка с начина на представяне и съдържанието на информацията относно резултатите по отношение на устойчивостта и рисковете, свързани с тях, която следва да бъде оповестявана в преддоговорните документи, в периодичните доклади, публикувани най-малко веднъж годишно и на уебсайтовете на участниците на финансовите пазари в съответствие с членове 10 — 14 от Регламент № 1093/2010, Регламент № 1094/2010 и Регламент (ЕС) № 1095/2010. Комисията следва да бъде оправомощена да приеме тези регулаторни технически стандарти.

(14)  С цел да се установи стандартно представяне на устойчивите инвестиции в рекламните съобщения, Комисията следва да бъде оправомощена да приема технически стандарти за изпълнение, разработени от ЕНО чрез Съвместния комитет, посредством актове за изпълнение по силата на член 291 от ДФЕС и в съответствие с член 15 от Регламент (ЕС) № 1093/2010, член 15 от Регламент (ЕС) № 1094/2010 и член 15 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

(15)  Тъй като в периодичните доклади по принцип се обобщават резултатите от дейността за пълна календарна година, прилагането на разпоредбите във връзка с изискванията за прозрачност в периодичните доклади следва да се отложи до [1-ви януари на годината, следваща датата, посочена във втората алинея на член 12].

(16)  Включените в настоящия регламент правила за оповестяване допълват и следва да се прилагат заедно с разпоредбите на Директива 2009/65/ЕО, Директива 2009/138/ЕО, Директива 2011/61/ЕС, Директива (ЕС) 2016/2341 на Европейския парламент и на Съвета,(18) Регламент (ЕС) № 345/2013 и Регламент (ЕС) № 346/2013.

(16a)  Правилата за оповестяване на информация, установени в настоящия регламент, допълват въвеждането на напълно всеобхватна, задължителна рамка за надлежна проверка за всички участници на финансовите пазари, включваща елемент на задължение за полагане на грижи, с цел тя да бъде въведена цялостно в рамките на преходен период и като се вземат предвид принципите на пропорционалност, с особено внимание върху пропорционалността по отношение на размера и системното значение на субекта и гарантиране на защитата на неразкрити ноу-хау и търговска информация (търговски тайни). Извършването на надлежна проверка означава полагането на разумна грижа и проучването на екологичните, социалните и управленските рискове, въз основа на съответните ЕСУ показатели. Извършвайки тази надлежна проверка, инвеститорите ще могат не само да избегнат отрицателните въздействия на своите инвестиции върху обществото и околната среда, но също така да избегнат финансови рискове и рискове за репутацията, да отговорят на очакванията на своите клиенти и бенефициери и да допринесат за глобалните цели за климата и устойчивото развитие. По този начин участниците на финансовите пазари ще бъдат задължени да надраснат чисто финансовото разбиране на своите инвеститорски задължения. Освен това, рамката се основава на искането от страна на Европейския парламент за задължителна рамка за надлежна проверка, съдържащо се в неговия доклад по собствена инициатива относно устойчивите финанси (2018/2007 (INI)), на документа на ОИСР от 2017 г., озаглавен „Отговорно бизнес поведение за институционални инвеститори: ключови съображения за надлежна проверка съгласно Насоките на ОИСР за мултинационалните инвеститори и на френския корпоративен закон за задължението за упражняване на надзор от 27 март 2017 г., и по-специално членове 1 и 2 от него.

(17)  Настоящият регламент зачита основните права и съблюдава принципите, признати по-специално в Хартата на основните свободи на Европейския съюз.

(18)  Тъй като целите на настоящия регламент, а именно засилване на защитата на крайните инвеститори и информацията за инвеститорите, подобряване на оповестяването и инвестиционния избор за тях, както и подпомагане на участниците на финансовите пазари, инвестиционните консултанти и регистрираните на фондовата борса дружества да включат екологичните, социалните и управленските рискове в своите инвестиционни решения, не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите членки, а поради необходимостта от установяване на единни изисквания за оповестяване на равнището на Съюза могат да бъдат по-добре постигнати на ниво ЕС, Съюзът може да приема мерки, след преходен период, за да се даде достатъчно време на участниците на пазара да се адаптират, в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, залегнал в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигане на тези цели,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1 Предмет

С настоящия регламент се определят хармонизирани правила за прозрачност, които трябва да се прилагат от участниците на финансовите пазари, застрахователните посредници, които предоставят застрахователни съвети във връзка с ОЗИП, и инвестиционните посредници, които предоставят инвестиционни съвети, както и от дружествата, в които се инвестира, по отношение на включването на рисковете и резултатите по отношение на устойчивостта в процесите на вземане на инвестиционни решения или в процесите на предоставяне на съвети, както и правила за прозрачност по отношение на всички финансови продукти или услуги, независимо от това дали са инвестиции с целево устойчиво въздействие или не.

Член 2Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

a)  „участник на финансовите пазари“ означава всяко от следните образувания:

i)  застрахователно предприятие ▐, ЛУАИФ, инвестиционен посредник, който предоставя управление на портфейли, ИППО или доставчик на пенсионен продукт;

ii)  управител на допустим фонд за рисков капитал, регистриран в съответствие с член 14 от Регламент (ЕС) № 345/2013;

iii)  управител на допустим фонд за социално предприемачество, регистриран в съответствие с член 15 от Регламент (ЕС) № 346/2013;

iv)  управляващо дружество на ПКИПЦК;

iva)  кредитна институция съгласно определението в член 4, параграф 1, точка (1) от Регламент (ЕС) № 575/2013, която предоставя инвестиционни или кредитни процеси за управление на риска, с изключение на малките и опростени институции, определени съгласно [СП — да се добави препратка към съответния член от Регламент (ЕС) № 575/2013];

б)  „застрахователно предприятие“ означава застрахователно предприятие, лицензирано в съответствие с член 18 от Директива 2009/138/ЕО;

ба)  „дружество, в което се инвестира“ означава регистрирано или нерегистрирано на фондовата борса предприятие съгласно определението по член 1 от Директива 2013/34;

бб)  „резултати по отношение на устойчивостта“ означава съгласуваността на финансовия продукт или услуга с екологичните, социалните и управленските рискове и фактори, които отразяват въздействието на хармонизираните показатели за устойчивост;

в)  „ОЗИП“ означава всяко от следните:

(i)  основаващ се на застраховане инвестиционен продукт съгласно определението в член 4, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1286/2014 на Европейския парламент и на Съвета(19);

(ii)  застрахователен продукт, предоставен на професионален инвеститор, който предлага падеж или откупна стойност, които са изцяло или частично изложени, пряко или непряко, на колебанията на пазара;

г)  „ЛУАИФ“ означава ЛУАИФ съгласно определението в член 4, параграф 1, буква б) от Директива 2011/61/ЕС;

д)  „инвестиционен посредник“ означава инвестиционен посредник съгласно определението в член 4, параграф 1, точка 1 от Директива 2014/65/ЕС с изключение на малки и несвързани помежду си инвестиционни посредници, съгласно определението по член 12 от Регламент [СП : моля, въведете позоваване на Регламент относно пруденциалните изисквания към инвестиционните посредници]

е)  „управление на портфейл“ означава управление на портфейл съгласно определението в член 4, параграф 1, точка 8 от Директива 2014/65/ЕС;

ж)  „ИППО“ означава институция за професионално пенсионно осигуряване, лицензирана или регистрирана в съответствие с член 9 от Директива (ЕС) 2016/2341;

з)  „пенсионен продукт“ означава всяко от следните:

(i)  пенсионен продукт, посочен в член 2, параграф 2, буква д) от Регламент (EС) № 1286/2014;

(ii)  индивидуален пенсионен продукт, посочен в член 2, параграф 2, буква ж) от Регламент (EС) № 1286/2014;

(iia)  „общоевропейски продукт за лично пенсионно осигуряване“ (ОПЛПО) както е предвиден в член 2, параграф 2 от [СП: моля, въведете позоваване на Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Общоевропейски продукт за лично пенсионно осигуряване (ОПЛПО)]

и)  „управляващо дружество на ПКИПЦК“ означава управляващо дружество съгласно определението в член 2, параграф 1, буква б) от Директива 2009/65/ЕО или инвестиционно дружество, посочено в член 1, параграф 2 от същата директива;

й)  „финансов продукт или услуга“ означава управление на портфейл, АИФ, ОЗИП, пенсионен продукт, пенсионна схема или ПКИПЦК;

к)  „АИФ“ означава АИФ съгласно определението в член 4, параграф 1, буква а) от Директива 2011/61/ЕО;

л)  „пенсионна схема“ означава пенсионна схема съгласно определението в член 6, параграф 2 от Директива (ЕС) 2016/2341;

м)  „ПКИПЦК“ означава предприятие за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа, получило разрешение съгласно член 5 от Директива 2009/65/ЕО;

н)  „инвестиционен съвет“ означава инвестиционен съвет съгласно определението в член 4, параграф 1, точка 4 от Директива 2014/65/ЕС;

на)  „съответните компетентни органи“ означава компетентните или назначени органи за осъществяване на надзор над участниците на финансовия пазар, посочени в буква а) от настоящия член;

о)   „устойчиви инвестиции“ означава продукти, свързани със стратегии, насочени към постигане на екологични, социални и свързани с управлението резултати, включващи което и да е от следните или съчетание от някое от следните:

(i)  инвестиции в икономическа дейност, която допринася съществено за постигане на екологична цел, включително ключови показатели за ефективност на ресурсите, като използване на енергия, използване на възобновяема енергия, използване на суровини, производство на отпадъци; емисии, въглеродни емисии, използване на вода, използване на земя, въздействие върху биоразнообразието, както са предвидени в рамката за мониторинг на Европейската комисия относно кръговата икономика. Тези цели не трябва да вредят съществено на целите на инвестициите съгласно подточки ii) и iii);

ii)  инвестиция в икономическа дейност, която допринася съществено за постигане на социална цел, и по-специално инвестиция, която допринася за преодоляване на неравенството, инвестиция, насърчаваща социалното сближаване, социалната интеграция и трудовите правоотношения, или инвестиция в човешки капитал или в общности в неравностойно икономическо или социално положение и не накърнява съществено целите на инвестициите по подточки i) и iii);

iii)  инвестиции, които насърчават или подкрепят практиките на добро управление в дружествата, и по-специално дружествата, които имат стабилни и прозрачни управленски структури и процедури за надлежна проверка, отношения между служителите, прозрачни политики за възнагражденията на съответния персонал и спазване на данъчното законодателство, и които не накърняват в значителна степен целите за инвестиране съгласно подточки i) и ii);

oa)  „устойчив инвестиционен подход“ означава инвестиционен подход или стратегия, който/която поддържат продукти и услуги, целящи да постигнат резултати по отношение на критериите от екологичен, социален или управленски характер (ESG);

п)  „непрофесионален инвеститор“ означава инвеститор, който не е професионален инвеститор;

па)  „надлежна проверка“ означава непрекъснатият процес на полагане на разумни грижи и проучване, чрез които даден инвеститор или доставчик на инвестиционни услуги идентифицира, избягва или намалява, отчита и съобщава за действителни или потенциални неблагоприятни фактори от екологичен, социален и управленски характер, както и рискове за устойчивостта, преди извършването на инвестиция и до продажбата или падежа на инвестицията;

пб)  „предпочитания от екологичен, социален или управленски характер“ означава предпочитанията на клиент или на потенциален клиент за инвестиции, които са устойчиви от гледна точка на околната среда, социални или свързани с доброто управление;

р)  „професионален инвеститор“ означава инвеститор, който отговаря на критериите, определени в приложение II към Директива 2014/65/ЕС;

с)  „застрахователен посредник“ означава застрахователен посредник съгласно определението в член 2, параграф 1, точка 3 от Директива (ЕС) 2016/97;

т)  „застрахователен съвет“ означава съвет съгласно определението в член 2, параграф 1, точка 15 от Директива (ЕС) 2016/97;

та)  „рискове за устойчивостта“ означава финансови или нефинансови рискове, които са съществени или е вероятно да се реализират, и които са свързани с екологични, социални и управленски рискове и фактори, когато те са от съществено значение за конкретен инвестиционен подход;

понятието „рискове за устойчивостта“ включва:

a)  краткосрочни и/или дългосрочни рискове за възвръщаемостта от финансов или пенсионен продукт, произтичащи от неговата експозиция спрямо икономически дейности, които могат да имат отрицателно екологично или социално въздействие или от експозицията на продукта спрямо субекти, в които се инвестира, но при които управлението е лошо;

б)  краткосрочните и/или дългосрочни рискове, че икономическите дейности, спрямо които има експозиция даден финансов или пенсионен продукт, имат отрицателно въздействие върху природната среда, работната сила и общностите или върху управлението на субектите, в които се инвестира, включително, но не единствено в случаите, когато са свързани с финансов риск по буква а);

Участниците на финансовите пазари следва да вземат предвид екологичните, социалните и управленските фактори и показатели, изброени в приложение Ia към настоящия регламент.

На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 9а, за да уточнява допълнителни елементи на определенията, посочени в първия параграф, букви бб), о), бб) и та) от настоящия член, за да се вземат предвид пазарните промени, опитът в прилагането на правилата за оповестяване и новите или променящи се определения на европейско равнище.

При изготвянето на делегираните актове, посочени във втория параграф Комисията взема под внимание принципите, изброени в приложение IIa.

Член 3Прозрачност на политиките във връзка с риска за устойчивостта

1.  Участниците на финансовите пазари имат въведени политики за надлежна проверка с цел оценка на рисковете за устойчивостта и ежегодно докладват за тях пред компетентните органи, като се взема предвид принципът на пропорционалност. Като минимум тези политики се отнасят до включването на съществени или вероятни за реализиране рискове за устойчивостта и резултатите, основани на показатели за устойчивост в областта на управлението, оперативните условия, по-специално инвестиционната стратегия и разпределението на активите, организационните изисквания на дружествата, включително процедурите за управление на риска, упражняването на правото на глас на акционерите и ангажираността с дружествата. Кратко обобщение на тези политики се оповестява пред обществеността, като същевременно се гарантира поверителност и защита на неразкрити ноу-хау и търговска информация (търговски тайни) съгласно определението в Директива 2016/943.

2.  Застрахователните посредници, които предоставят застрахователни съвети във връзка с ОЗИП, и инвестиционните посредници, които предоставят инвестиционни съвети, имат въведени писмени политики за надлежна проверка за оценяване на рисковете за устойчивостта и ги докладват на компетентните органи ежегодно, като се взема предвид принципът на пропорционалност. Като минимум тези политики се отнасят до включването на съществени или вероятни за реализиране рискове за устойчивостта и резултатите, основани на показателите за устойчивост в областта на управлението, разпределението на активите, инвестиционните съвети, управлението на риска, упражняването на правото на глас на акционерите и ангажираността с дружествата. Кратко обобщение на тези политики се оповестява пред обществеността, като същевременно се гарантира поверителност и защита на неразкрити ноу-хау и търговска информация (търговски тайни) съгласно определението в Директива 2016/943.

2a.  Кредитните институции и застрахователните предприятия имат въведени политики за интегриране на рисковете за устойчивостта в своите процеси за инвестиране и управление на кредитния риск. Кратко обобщение на тези политики се оповестява пред обществеността, като същевременно се гарантира поверителност и защита на неразкрити ноу-хау и търговска информация (търговски тайни) съгласно определението в Директива 2016/943.

2б.  Участниците на финансовите пазари и застрахователните посредници гарантират, че идентифицирането и управлението на рисковете за устойчивостта са достатъчно интегрирани в техните процеси на надлежна проверка и на вземане на инвестиционни решения, като изискват от инвеститорите да избягват или да намаляват и отчитат факторите от екологичен, социален и управленски характер и да ги публикуват в писмена форма на своите уебсайтове.

2в.  Комисията следва да приеме делегирани актове в съответствие с член 9а, които да предвиждат:

(a)  всеобхватна и задължителна рамка с минимални стандарти за писмените политики и процесите на надлежна проверка, които участниците на финансовите пазари и застрахователните посредници прилагат, за да гарантират, че неблагоприятните рискове за устойчивостта, създавани от участника на финансовите пазари, се интегрират в процеса на вземане на инвестиционни решения, включително чрез интегриране на пълен набор от показатели от екологичен, социален или управленски характер;

б)  насоки относно изискванията за оповестяване, посочени в параграфи 1 и 2 от настоящия член;

в)  насоки за това как да се прилага принципът на пропорционалност, посочен в параграфи 1 и 2 от настоящия член, като се обръща особено внимание на пропорционалността по отношение на размера и системното значение на субекта.

2г.  При изготвянето на делегираните актове, посочени в параграф 2в, Комисията взема под внимание принципите, изброени в приложение IIa.

Член 4Прозрачност във връзка с включването на рисковете за устойчивостта

и резултатите по отношение на устойчивостта.

1.  Като се гарантира поверителност и защита на неразкрити ноу-хау и търговска информация (търговски тайни) съгласно определението в Директива 2016/943, участниците на финансовите пазари включват в преддоговорното оповестяване описания на:

a)  процедурите и условията на надлежна проверка, прилагани за включване на съществени или вероятни за реализиране рискове за устойчивостта в процеса на вземане на инвестиционни решения за конкретния продукт и как те се прилагат, както и процедурите за измерване на резултатите по отношение на устойчивостта;

б)  степента, в която се очаква рисковете за устойчивостта да окажат съответно въздействие върху ▌ предлаганите финансови продукти или услуги и къде в портфейла са установени такива рискове за устойчивостта;

в)  начините, по които политиките на участниците на финансовите пазари за възнагражденията са съгласувани с Директива (ЕС) 2017/828, включват рисковете за устойчивостта и следват вътрешните и оперативните критерии за ЕСУ на дружеството, като същевременно определят цели за дългосрочен жизнеспособен растеж, а също така съответстват, когато е подходящо, на целта на финансовия продукт или услуга за устойчиви инвестиции.

ва)  във връзка с гласуването на акционерите относно резултатите по отношение на устойчивостта и намаляването на рисковете за устойчивостта, инструкциите за гласуване и обосновките за гласуване срещу управлението, въздържали се и спорни гласове;

Оповестяванията, посочени в буква ва), съответстват на Директива (ЕС) 2017/828.

2.  Застрахователните посредници, които предоставят застрахователни съвети във връзка с ОЗИП, и инвестиционните посредници, които предоставят инвестиционни съвети, включват в преддоговорното оповестяване описания на:

a)  процедурите и условията на надлежна проверка, прилагани за включването на съществени или вероятни за реализиране рискове за устойчивостта в инвестиционните или застрахователните съвети и в процедурите за измерване на резултатите по отношение на устойчивостта;

б)  степента, в която се очаква рисковете за устойчивостта да окажат съответно въздействие върху предлаганите финансови продукти или услуги и къде в портфейла са установени такива рискове за устойчивостта;

в)  начините, по които политиките на инвестиционните посредници, които предоставят инвестиционни съвети, и застрахователните посредници, които предоставят застрахователни съвети във връзка с ОЗИП, за възнагражденията са съгласувани с Директива (ЕС) 2017/828, отразяват включването на рисковете за устойчивостта и следват вътрешните и оперативните критерии от екологичен, социален или управленски характер на дружеството, като същевременно определят цели за дългосрочен жизнеспособен растеж, както и съответстват, когато е подходящо, на целта за устойчиви инвестиции на финансовия продукт или услуга, за които се отнасят съветите.

ва)  във връзка с гласуването на акционерите относно резултатите по отношение на устойчивостта и намаляването на рисковете за устойчивостта, инструкциите за гласуване и обосновките за гласуване срещу управлението, въздържали се и спорни гласове.

Оповестяванията, посочени в параграф 2, съответстват на Директива (ЕС) 2017/828.

3.  Позовавания на оповестяванията, посочени в параграфи 1 и 2, се въвеждат по следния начин:

a)  за ЛУАИФ — в оповестяванията към инвеститорите, посочени в член 23, параграф 1 от Директива 2011/61/ЕС;

б)  за застрахователните предприятия — в предоставяната информация, посочена в член 185, параграф 2 от Директива 2009/138/ЕО;

в)  за ИППО — в предоставяната информация, посочена в член 41 от Директива (ЕС) 2016/2341;

г)  за управителите на допустими фондове за рисков капитал — в предоставяната информация, посочена в член 13, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 345/2013;

д)  за управителите на допустими фондове за социално предприемачество — в предоставяната информация, посочена в член 14, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 346/2013;

е)  за доставчиците на пенсионни продукти — в писмена форма своевременно, преди непрофесионалният инвеститор да бъде обвързан с договор, отнасящ се до пенсионен продукт;

ж)  за управляващите дружества на ПКИПЦК — в проспектите, посочени в член 69 от Директива 2009/65/ЕО;

з)  за инвестиционните посредници, които предоставят управление на портфейли или инвестиционни съвети — в съответствие с член 24, параграф 4 от Директива 2014/65/ЕС, че оповестяванията могат да бъдат направени в стандартизиран формат съгласно член 24, параграф 5 от Директива 2014/65/ЕС;

и)  за застрахователните посредници, които предоставят застрахователни съвети във връзка с ОЗИП — в съответствие с член 29, параграф 1 от Директива (ЕС) 2016/97.

3a.  Европейският банков орган (ЕБО), Европейският орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (ЕОЗППО) и Европейският орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) чрез Съвместния комитет на европейските надзорни органи (по-долу „Съвместен комитет“) разработват проект на регулаторни технически стандарти, които допълнително уточняват съгласуването на разпоредбите, посочени в параграф 3, с изискванията по параграфи 1 и 2, свързани с подробностите за представянето и съдържанието на информацията, която трябва да бъде оповестена по силата на настоящия член.

ЕБО, ЕОЗППО и ЕОЦКП представят този проект на регулаторни технически стандарти на Комисията до [12 месеца след датата на влизане в сила].

На Комисията се делегира правомощието да приема регулаторните технически стандарти, посочени в първа алинея, съгласно процедурата по членове 10—14 от Регламент (ЕС) № 1093/2010, от Регламент (ЕС) № 1094/2010 и от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

Член 5 Прозрачност във връзка с

рисковете и резултатите по отношение на устойчивостта на инвестициите при оповестяванията преди сключването на договора.

1.  Когато даден финансов продукт или услуга се пуска на пазара и по отношение на този продукт или услуга се посочва референтен индекс, информацията, която трябва да бъде оповестена съгласно член 4, параграф 1, се придружава от следното:

a)  описание на целта за устойчиви инвестиции и информация за начина, по който определеният индекс отговаря на тази цел;

аа)  обяснение как показателите, описани в член 2, параграф 1, буква та) са отчетени в методологията на индекса;

б)  обяснение на причините, поради които теглото и съставните елементи на определения индекс, отговарящ на тази цел, се различават от широкия пазарен индекс.

Тук следва да се прави разлика между продукт, който възпроизвежда даден индекс, и индекс, който се използва за измерване или сравняване на резултатите на продукта.

2.  Когато даден финансов продукт или услуга няма индекс, определен като референтен, информацията, посочена в член 4, параграф 1, включва описание на неговото въздействие върху устойчивостта, като се използват показателите за риск за устойчивостта, изброени в член 2.

3.  Когато даден финансов продукт или услуга е изрично предназначен(а) да отговаря на Парижкото споразумение за изменението на климата или има за цел намаляване на въглеродните емисии, стандартизираната информация, която се оповестява съгласно член 4, параграф 1, включва целевата научнообоснована степен на съответствие с Парижкото споразумение или експозиция на ниски въглеродни емисии.

Чрез дерогация от параграф 2, когато не съществува [бенчмарк на ЕС за ниски въглеродни емисии] или [бенчмарк за положителното въздействие в областта на въглеродните емисии] съгласно Регламент (ЕС) 2016/1011, информацията по член 4 включва подробно обяснение на начина, по който се осигурява целта за намаляване на въглеродните емисии и/или се постигат целите на Парижкото споразумение.

4.  Участниците на финансовите пазари включват в информацията, която се оповестява съгласно член 4, параграф 1, указание за това къде могат да бъдат открити методологията, използвана за изчисляване на индексите, посочени в параграф 1 от настоящия член, и бенчмарковете, посочени в параграф 3, втора алинея от настоящия член.

5.  Европейският банков орган (ЕБО), Европейският орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (ЕОЗППО) и Европейският орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) разработват чрез Съвместния комитет на европейските надзорни органи („Съвместния комитет“) проекти на регулаторни технически стандарти, с които допълнително се уточняват подробностите във връзка с начина на представяне и съдържанието на информацията, която трябва да се оповести съгласно настоящия член.

6.  ЕБО, ЕОЗППО и ЕОЦКП представят тези регулаторни технически стандарти на Комисията до [СП: моля, посочете дата, която е 18 месеца след датата на влизане в сила].

На Комисията се делегира правомощието да приема регулаторните технически стандарти, посочени в първа алинея, съгласно процедурата, посочена в членове 10—14 от Регламент (ЕС) № 1093/2010, от Регламент (ЕС) № 1094/2010 и от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

Член 6Прозрачност във връзка с

рисковете и резултатите по отношение на устойчивостта на инвестициите при оповестяване на уебсайтове

1.  За всеки финансов продукт или услуга, посочен в член 5, параграфи 1, 2 и 3, участниците на финансовите пазари публикуват и поддържат на своите уебсайтове следното:

a)  описание на целта на устойчивата инвестиция;

б)  информация за методологиите, използвани за оценяване, измерване и наблюдение на резултатите по отношение на устойчивостта на инвестициите, избрани за финансовия продукт или услуга, включително източниците на данни, критериите за скрининг за базовите активи и съответните показатели за устойчивост, използвани за измерване на цялостното въздействие на финансовия продукт или услуга върху устойчивостта;

в)  информацията, посочена в член 5;

г)  информацията, посочена в член 7.

Информацията, която трябва да бъде оповестена съгласно първата алинея, е ясна, сбита и разбираема за инвеститорите на дребно и широката публика. Тя се публикува по ясен начин и на видно място в уебсайта и е лесно достъпна, лесно разбираема, с използване на ясен и прост език. Уебсайтът следва също така да предоставя по-подробна информация за професионалните инвеститори и други експерти.

2.  ЕБО, ЕОЗППО и ЕОЦКП разработват чрез Съвместния комитет проекти на регулаторни технически стандарти, с които допълнително се уточняват подробностите във връзка със съдържанието и начина на представяне на информацията, посочена в параграф 1,▌ с уточнение на съответствието на разпоредбите по параграф 2 с изискванията по параграф 1 във връзка с подробностите относно съдържанието и начина на представяне на информацията, посочена в настоящия параграф.

ЕБО, ЕОЗППО и ЕОЦКП вземат предвид новите или променящите се определения на европейско равнище.

ЕБО, ЕОЗППО и ЕОЦКП представят тези регулаторни технически стандарти на Комисията до [СП: моля посочете дата, която е 12 месеца след датата на влизане в сила].

▌ Комисията ▌ приема делегирани актове в съответствие с членове 10 – 14 от Регламент (ЕС) № 1093/2010, от Регламент (ЕС) № 1094/2010 и от Регламент (ЕС) № 1095/2010, които се отнасят до регулаторните технически стандарти, посочени в първата алинея.

Член 7Прозрачност във връзка с

рисковете и резултатите по отношение на устойчивостта на инвестициите при оповестяване в периодични доклади

1.  Участниците на финансовите пазари, които предлагат финансов продукт или услуга, посочени в член 5, параграфи 1, 2 и 3, включват в периодичните си одитирани, интегрирани доклади, които се съставят най-малко веднъж годишно и съдържат както финансова, така и нефинансова информация, описание на следното:

a)  цялостното свързано с устойчивостта въздействие и цялостните резултати по отношение на устойчивостта на финансовия продукт или услуга с помощта на хармонизирани и сравними показатели за риска за устойчивостта;

б)  когато като референтен бенчмарк е определен даден индекс — сравнение между цялостното въздействие на финансовия продукт или услуга с определения индекс и широк пазарен индекс по отношение на теглата, съставните елементи и показателите за устойчивост;

ба)  дружествата, регистрирани на фондовата борса, следва да включват описание как резултатите и рисковете по отношение на устойчивостта са включени в процесите на управление и инвестиционната стратегия в годишните финансови отчети и в консолидираните отчети, предвидени в Директива 2013/34/ЕС.

2.  Оповестяванията, посочени в параграф 1, се извършват по следния начин:

a)  за ЛУАИФ — в годишния отчет, посочен в член 22 от Директива 2011/61/ЕС.

б)  за застрахователните предприятия — ежегодно в писмена форма в съответствие с член 185, параграф 6 от Директива 2009/138/ЕО;

в)  за ИППО — в извлечението от индивидуалната пенсионна партида, посочено в член 38 от Директива (ЕС) 2016/2341, и в предоставяната информация, посочена в член 43 от Директива (ЕС) 2016/2341;

г)  за управителите на допустими фондове за рисков капитал — в годишния доклад, посочен в член 12 от Регламент (ЕС) № 345/2013;

д)  за управителите на допустими фондове за социално предприемачество — в годишния доклад, посочен в член 13 от Регламент (ЕС) № 346/2013;

е)  за доставчиците на пенсионни продукти — в писмена форма най-малко в годишните доклади или в докладите съгласно националното законодателство;

ж)  за управляващите дружества на ПКИПЦК или ПКИПЦК, които са инвестиционни дружества — в шестмесечните и годишните отчети, посочени в член 69 от Директива 2009/65/ЕО;

з)  за инвестиционните посредници, които предоставят управление на портфейли — в периодичните доклади по член 25, параграф 6 от Директива 2014/65/ЕС;

зa)  за дружества, регистрирани на фондовата борса, и за тези, които не са регистрирани на фондовата борса — в съответствие с периодичните декларации по член 19а и член 29а от Директива 2013/34.

3.  За целите на параграф 1 участниците на финансовите пазари ▌ използват информацията от докладите за дейността съгласно член 19 или информацията от нефинансовите декларации в съответствие с член 19а от Директива 2013/34/ЕС, когато е подходящо, като гарантират, че информацията за крайните инвеститори е представена по ясен начин, който е лесен за разбиране и е леснодостъпен.

4.  ЕБО, ЕОЗППО и ЕОЦКП разработват чрез Съвместния комитет проекти на регулаторни технически стандарти, с които допълнително се уточняват подробностите във връзка със съдържанието и представянето на информацията, посочена в параграф 1, с уточняване на съответствието на разпоредбите, посочени в параграф 2, с изискванията по параграф 1 във връзка с подробностите относно съдържанието и начина на представяне на информацията, посочена в настоящия параграф.

ЕБО, ЕОЗППО и ЕОЦКП вземат предвид новите или променящите се определения на европейско равнище.

ЕБО, ЕОЗППО и ЕОЦКП представят тези проекти на регулаторни технически стандарти на Комисията до [СП: моля посочете дата, която е 12 месеца след датата на влизане в сила].

На Комисията се делегира правомощието да приема регулаторните технически стандарти, посочени в първа алинея, съгласно процедурата, посочена в членове 10—14 от Регламент (ЕС) № 1093/2010, от Регламент (ЕС) № 1094/2010 и от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

Член 8Преглед на оповестяванията

1.  Участниците на финансовите пазари осигуряват поддържането в актуално състояние на всяка информация, публикувана в съответствие с член 3 или член 6. Когато участник на финансовите пазари промени тази информация, на същия уебсайт се публикува ясно обяснение на промяната.

2.  Параграф 1 се прилага mutatis mutandis за застрахователните посредници, които предоставят застрахователни съвети във връзка с ОЗИП, и инвестиционните посредници, които предоставят инвестиционни съвети, по отношение на всяка информация, публикувана в съответствие с член 3.

Член 9Рекламни съобщения

1.  Без да се засягат по-стриктните разпоредби на секторното законодателство, по-специално Директива 2009/65/ЕО, Директива 2014/65/ЕС, Директива (ЕС) 2016/97 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (ЕС) № 1286/2014, участниците на финансовите пазари, застрахователните посредници, които предоставят застрахователни съвети във връзка с ОЗИП, и инвестиционните посредници, които предоставят инвестиционни съвети, гарантират, че рекламните им съобщения не противоречат на информацията, оповестена съгласно настоящия регламент.

2.  ЕБО, ЕОЗППО и ЕОЦКП могат да разработват чрез Съвместния комитет проекти на технически стандарти за изпълнение, с които да определят стандарти за представянето на информацията за устойчивите инвестиции.

На Комисията се предоставя правомощието да приема технически стандарти за изпълнение в съответствие с член 15 от Регламент (ЕС) № 1093/2010, от Регламент (ЕС) № 1094/2010 и от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

Член 9aУпражняване на делегирането

1.  Комисията приема делегирани актове при спазване на предвидените в настоящия член условия.

2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 3, се предоставя на Комисията за срок от пет години. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.

3.  Делегирането на правомощия, посочено в член 3, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

4.  Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и на Съвета.

5.  Делегиран акт, приет съгласно член 2, параграф ... и член 3, параграф 2б, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на същия акт на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Посоченият срок може да се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

Член 10аИзменения на Директива (ЕС) 2013/34

Директива (ЕС) 2013/34 се изменя, както следва:

(1)  В член 19а, параграф 1 и член 29а, параграф 1 се добавят следните букви:

е)  рисковете за устойчивостта, свързани с конкретната стопанска дейност по определението в член 2, буква а) от [СП: моля, въведете позоваване на Регламента относно оповестяванията във връзка с устойчивите инвестиции и рисковете за устойчивостта и за изменение на Директива (ЕС) 2016/2341 и Директива 2013/34/ЕС], което да осигури възможност на участниците на финансовите пазари, определени в член 2, буква та) от този регламент, да изпълнят задълженията си за оповестяване на рисковете за устойчивостта и за намаляване на тези рискове, както е предвидено в член 4 и член 5 от този регламент;

ж)  резултатите, измерени спрямо показателите за устойчивост, свързани с конкретната стопанска дейност и индустрия, въз основа на списък на хармонизирани показатели за устойчивост, който трябва да бъде разработен и актуализиран от Европейската комисия в съответствие с [СП: моля, въведете позоваване на Регламента за създаването на рамка за подпомагане на устойчивите инвестиции];“.

Член 10Изменения на Директива (ЕС) 2016/2341

Директива (ЕС) 2016/2341 се изменя, както следва:

(1)  В член 19 се добавя следният параграф 9:

‘9. На Комисията се предоставя правомощието да приема чрез делегирани актове в съответствие с член 60а мерки, които гарантират, че:

a)  „принципът на консервативния инвеститор“ се взема предвид при отчитането на екологичните, социалните и управленските рискове;

б)  екологичните, социалните и управленските фактори са включени във вътрешните инвестиционни решения и процеси за управление на риска.

В тези делегирани актове се отчитат размерът, естеството, мащабът и сложността на дейностите на ИППО, както и присъщите на тези дейности рискове, като се гарантира съгласуваност с член 14 от Директива 2009/65/ЕО, член 132 от Директива 2009/138/ЕО и член 12 от Директива 2011/61/ЕС.“;

(2)  Вмъква се следният член 60a:

„Член 60a

Упражняване на делегирането

1. Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

2. Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 19, параграф 9, се предоставя на Комисията за неопределен срок, считано от датата на влизане в сила на настоящия регламент.

3. Делегирането на правомощия, посочено в член 19, параграф 9, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

4. Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно Европейския парламент и на Съвета.

5. Делегиран акт, приет съгласно член 19, параграф 9, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от три месеца след нотифицирането на акта на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Посоченият срок може да се удължава с три месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.“

Член 11Оценка

Комисията оценява прилагането на настоящия регламент до [СП: моля, посочете дата, която е 36 месеца след датата на влизане в сила], по-конкретно с оглед на факторите и показателите от социален или управленски характер, тяхното включване в инвестиционните решения и преддоговорните оповестявания. Тази оценка включва оценка на въздействието на наличността и качеството на данните на емитента върху възможността на участниците на финансовите пазари да интегрират рисковете за устойчивостта в оповестяванията за продукти и в инвестиционните решения.

Комисията разглежда възможността да преразгледа Директива 2013/34/ЕС за подобряване на корпоративното отчитане на риска за устойчивостта.

Член 12Влизане в сила и прилагане

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от [СП: моля, посочете дата, която е 12 месеца след датата на публикуване в Официален вестник на Европейския съюз.]. Всеки бъдещ преглед или осъвременяване на настоящия регламент се предхожда от оценка на въздействието, установяваща осъществимостта му.

Член 5, параграф 5, член 6, параграф 2, член 7, параграф 4, член 9, параграф 2 и член 10 обаче се прилагат от [СП: моля, посочете датата на влизане в сила], а член 7, параграфи 1 – 3 се прилагат от [СП: моля, въведете 1 януари на годината, следваща датата, посочена във втората алинея].

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на […] година.

За Европейския парламент  За Съвета

Председател          Председател

ПРИЛОЖЕНИЕ Iа

Въз основа на основните определения от 2018 г. (ноември 2017 г.) в Рамката за отчитане в подкрепяните от ООН Принципи за отговорно инвестиране, както и въз основа на рамката за мониторинг на Европейската комисия относно кръговата икономика, рисковете за устойчивостта могат да включват следните екологични, социални и управленски фактори и показатели:

i)  въпроси, свързани с качеството и функционирането на природната среда и природните системи. Те включват: загуба на биологично разнообразие; емисии на парникови газове, изменение на климата, възобновяема енергия, енергийна ефективност, изчерпване или замърсяване на въздух, вода или ресурси, управление на отпадъците, изчерпване на стратосферния озон, промени в земята;

ii)  въпроси, свързани с правата, благосъстоянието и интересите на хората и общностите. Тук се включват: права на човека, трудови стандарти по веригата на доставки, детски, робски и недоброволен труд, здраве и безопасност на работното място, свобода на сдружаване и свобода на изразяване на мнение, свободно и независимо гражданско общество, способност на защитниците на правата на човека да осъществяват своята дейност, управление на човешкия капитал и отношения с работниците и служителите; многообразие; отношения с местните общности, включително свободно, предварително и информирано съгласие, дейности в зони на конфликти, здравеопазване и достъп до лекарства, ХИВ/СПИН, защита на потребителите; и спорни оръжия; както и

iii)  въпроси, свързани с управлението на дружества и други субекти, в които се инвестира. В контекста на капиталовите инструменти, търгувани на фондова борса, те включват: структура на управителния съвет, размер, разнообразие, умения и независимост, възнаграждения на ръководителите с изпълнителни функции, права на акционерите, взаимодействие със заинтересованите лица, разкриване на информация, бизнес етика, подкупи и корупция, спазване на данъчното законодателство, неприкосновеност на личния живот и защита на данните, вътрешен контрол и управление на риска, и като цяло въпроси, свързани с отношенията между ръководството на дадено дружество, неговия управителен съвет, неговите акционери и другите заинтересовани спрямо него лица. Тази категория може да включва също и въпроси от бизнес стратегията, като обхваща както последиците от бизнес стратегията върху екологични и социални въпроси, така и начина на изпълнение на стратегията. При класове активи, които не се търгуват на фондовата борса, въпросите, свързани с управлението, включват и темите на управлението на фондовете, например правомощията на консултативните комитети, въпросите, свързани с оценяването, структурата на таксите и др.;

ПРИЛОЖЕНИЕ IIa

Международни принципи

1.

ООН

Принципи за отговорно инвестиране — рамка за отчитане — https://www.unpri.org/

2.

ОИСР

Насоки на ОИСР — отговорно бизнес поведение за институционални инвеститори — ключови съображения за надлежна проверка съгласно Насоките на ОИСР за мултинационалните инвеститори (2017 г.) — https://mneguidelines.oecd.org/RBC-for-Institutional-Investors.pdf

(1)

ОВ......

(2)

* Изменения: нов или изменен текст се обозначава с получер курсив; заличаванията се посочват със символа ▌.

(3)

OВ C , , стр. .

(4)

OВ C , , стр. .

(5)

Решение (ЕС) 2016/1841 на Съвета от 5 октомври 2016 г. година за сключване, от името на Европейския съюз, на Парижкото споразумение, прието по Рамковата конвенция на Обединените нации по изменение на климата (ОВ L 282, 19.10.2016 г., стр. 1).

(6)

Директива 2009/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно координирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК) (OВ L 302, 17.11.2009 г., стр. 32).

(7)

Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 г. относно започването и упражняването на застрахователна и презастрахователна дейност (Платежоспособност II)(ОВ L 335, 17.12.2009, стр. 1).

(8)

Директива 2011/61/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2011 г. относно лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове (OВ L 174, 1.7.2011 г., стр. 1).

(9)

Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. относно пазарите на финансови инструменти и за изменение на Директива 2002/92/ЕО и на Директива 2011/61/ЕС (ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 349).

(10)

Директива (ЕС) 2016/97 на Европейския парламент и на Съвета от 20 януари 2016 г. относно разпространението на застрахователни продукти (ОВ L 26, 2.2.2016 г., стр. 19).

(11)

Директива (ЕС) 2016/2341 на Европейския парламент и на Съвета от 14 декември 2016 г. относно дейностите и надзора на институциите за професионално пенсионно осигуряване (ИППО) (ОВ L 354, 23.12.2016 г., стр. 37).

(12)

Регламент (ЕС) № 345/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2013 г. относно европейските фондове за рисков капитал (ОВ L 115, 25.4.2013 г., стр. 1).

(13)

Регламент (ЕС) № 346/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2013 г. относно европейски фондове за социално предприемачество (ОВ L 115, 25.4.2013 г., стр. 18).

(14)

Директива 2013/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно годишните финансови отчети, консолидираните финансови отчети и свързаните доклади на някои видове предприятия и за изменение на Директива 2006/43/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директиви 78/660/ЕИО и 83/349/ЕИО на Съвета (ОВ L 182, 29.6.2013 г., стр. 19).

(15)

Регламент (ЕС) № 1093/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 година за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски банков орган), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/78/ЕО на Комисията (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 12).

(16)

Регламент (ЕС) № 1094/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/79/ЕО на Комисията (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 48).

(17)

Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/77/ЕО на Комисията (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 84).

(18)

Директива (ЕС) 2016/2341 на Европейския парламент и на Съвета от 14 декември 2016 г. относно дейностите и надзора на институциите за професионално пенсионно осигуряване (ИППО) (ОВ L 354, 23.12.2016 г., стр. 37).

(19)

Регламент (ЕС) № 1286/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 26 ноември 2014 г. относно основните информационни документи за пакети с инвестиционни продукти на дребно и основаващи се на застраховане инвестиционни продукти (ПИПДОЗИП) (ОВ L 352, 9.12.2014 г., стр. 1).


СТАНОВИЩЕ на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (11.10.2018)

на вниманието на комисията по икономически и парични въпроси

относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно оповестяванията във връзка с устойчивите инвестиции и рисковете за устойчивостта и за изменение на Директива (ЕС) 2016/2341

(COM(2018)0354 – C8‑0208/2018 – 2018/0179(COD))

Докладчик по становище: Адина‑Йоана Вълян

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните приканва водещата комисия по икономически и парични въпроси да вземе предвид следните изменения:

Изменение    1

Предложение за регламент

Дял І

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Предложение за

Предложение за

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

относно оповестяванията във връзка с устойчивите инвестиции и рисковете за устойчивостта и за изменение на Директива (ЕС) 2016/2341

относно оповестяванията във връзка с въздействието върху устойчивостта и рисковете за устойчивостта на инвестициите и за изменение на Директива (ЕС) 2016/2341

(текст от значение за ЕИП)

(текст от значение за ЕИП)

Изменение    2

Предложение за регламент

Съображение 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2)  Общата цел на Директива 2009/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета32, Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета33, Директива 2011/61/ЕС на Европейския парламент и на Съвета34, Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета35, Директива (ЕС) 2016/97 на Европейския парламент и на Съвета36, Директива (ЕС) 2016/2341 на Европейския парламент и на Съвета37, Регламент (ЕС) № 345/2013 на Европейския парламент и на Съвета38 и Регламент (ЕС) № 346/2013 на Европейския парламент и на Съвета39 е да се улесни започването и упражняването на дейност от предприятия за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК), лица, управляващи алтернативни инвестиционни фондове (ЛУАИФ), застрахователни предприятия, инвестиционни посредници, застрахователни посредници, институции за професионално пенсионно осигуряване (ИППО), управители на допустими фондове за рисков капитал (управители на EuVECA) и управители на допустими фондове за социално предприемачество (управители на EuSEF). Тези директиви и регламенти осигуряват по-уеднаквена защита за крайните инвеститори и им дават по-добра възможност да извличат ползи от широк спектър от финансови продукти и услуги, като в същото време предвиждат правила, които позволяват на инвеститорите да вземат информирани инвестиционни решения. Въпреки че тези цели са до голяма степен постигнати, оповестяванията пред крайните инвеститори относно включването на рисковете за устойчивостта и целите за устойчиви инвестиции в процеса на вземане на инвестиционни решения от управляващите дружества на ПКИПЦК, ЛУАИФ, застрахователните дружества, инвестиционните посредници, които предоставят управление на портфейли, ИППО, доставчиците на пенсионни продукти, управителите на EuVECA и управителите на EuSEF (участниците на финансовите пазари) и оповестяванията пред крайните инвеститори относно включването на рисковете за устойчивостта в процесите на предоставяне на съвети от застрахователните посредници, които дават застрахователни съвети във връзка с основаващи се на застраховане инвестиционни продукти (ОЗИП), и инвестиционните посредници, които предоставят инвестиционни съвети (финансови консултанти), не са достатъчно развити, тъй като все още не са предмет на хармонизирани изисквания.

(2)  Общата цел на Директива 2009/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета32, Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета33, Директива 2011/61/ЕС на Европейския парламент и на Съвета34, Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета35, Директива (ЕС) 2016/97 на Европейския парламент и на Съвета36, Директива (ЕС) 2016/2341 на Европейския парламент и на Съвета37, Регламент (ЕС) № 345/2013 на Европейския парламент и на Съвета38 и Регламент (ЕС) № 346/2013 на Европейския парламент и на Съвета39 е да се улесни започването и упражняването на дейност от предприятия за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК), лица, управляващи алтернативни инвестиционни фондове (ЛУАИФ), застрахователни предприятия, инвестиционни посредници, застрахователни посредници, институции за професионално пенсионно осигуряване (ИППО), управители на допустими фондове за рисков капитал (управители на EuVECA) и управители на допустими фондове за социално предприемачество (управители на EuSEF). Тези директиви и регламенти осигуряват по-уеднаквена защита за крайните инвеститори и им дават по-добра възможност да извличат ползи от широк спектър от финансови продукти и услуги, като в същото време предвиждат правила, които позволяват на инвеститорите да вземат информирани инвестиционни решения. Въпреки че тези цели са до голяма степен постигнати, оповестяванията относно въздействието върху устойчивостта и включването на рисковете за устойчивостта и целите за устойчиви инвестиции в процеса на вземане на инвестиционни решения от управляващите дружества на ПКИПЦК, ЛУАИФ, застрахователните дружества, инвестиционните посредници, които предоставят управление на портфейли, ИППО, доставчиците на пенсионни продукти, управителите на EuVECA и управителите на EuSEF (участниците на финансовите пазари) и оповестяванията пред крайните инвеститори относно включването на рисковете за устойчивостта в процесите на предоставяне на съвети от застрахователните посредници, които дават застрахователни съвети във връзка с основаващи се на застраховане инвестиционни продукти (ОЗИП), и инвестиционните посредници, които предоставят инвестиционни съвети (финансови консултанти), не са достатъчно развити, тъй като все още не са предмет на хармонизирани показатели и изисквания. За да изпълнят своите задължения за надлежна проверка относно въздействието върху устойчивостта и рисковете за устойчивостта, самите участници на финансовите пазари се нуждаят от надеждно, съпоставимо и хармонизирано оповестяване на информация от страна на дружествата, в които се инвестира. Директива 2013/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета39a определя задълженията, свързани с изискванията за счетоводно отчитане и докладване на дружествата. Съответно същата директива следва да бъде актуализирана, за да включва интегрираното, одитирано докладване на рисковете за устойчивостта и въздействието върху устойчивостта с цел да се отговори на нарастващата нужда от включване на съображенията, свързани с устойчивостта, в стратегическото управление и в управлението на риска на дружествата.

__________________

__________________

32 Директива 2009/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно координирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК) (ОВ L 302, 17.11.2009 г., стр. 32).

32 Директива 2009/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно координирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК) (ОВ L 302, 17.11.2009 г., стр. 32).

33 Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 г. относно започването и упражняването на застрахователна и презастрахователна дейност (Платежоспособност II) (ОВ L 335, 17.12.2009 г., стр. 1).

33 Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 г. относно започването и упражняването на застрахователна и презастрахователна дейност (Платежоспособност II) (ОВ L 335, 17.12.2009 г., стр. 1).

34 Директива 2011/61/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2011 г. относно лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове (OВ L 174, 1.7.2011 г., стр. 1).

34 Директива 2011/61/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2011 г. относно лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове (OВ L 174, 1.7.2011 г., стр. 1).

35 Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. относно пазарите на финансови инструменти и за изменение на Директива 2002/92/ЕО и на Директива 2011/61/ЕС (ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 349).

35 Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. относно пазарите на финансови инструменти и за изменение на Директива 2002/92/ЕО и на Директива 2011/61/ЕС (ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 349).

36 Директива (ЕС) 2016/97 на Европейския парламент и на Съвета от 20 януари 2016 г. относно разпространението на застрахователни продукти (ОВ L 26, 2.2.2016 г., стр. 19).

36 Директива (ЕС) 2016/97 на Европейския парламент и на Съвета от 20 януари 2016 г. относно разпространението на застрахователни продукти (ОВ L 26, 2.2.2016 г., стр. 19).

37 Директива (ЕС) 2016/2341 на Европейския парламент и на Съвета от 14 декември 2016 г. относно дейностите и надзора на институциите за професионално пенсионно осигуряване (ИППО) (ОВ L 354, 23.12.2016 г., стр. 37).

37 Директива (ЕС) 2016/2341 на Европейския парламент и на Съвета от 14 декември 2016 г. относно дейностите и надзора на институциите за професионално пенсионно осигуряване (ИППО) (ОВ L 354, 23.12.2016 г., стр. 37).

38 Регламент (ЕС) № 345/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2013 г. относно европейските фондове за рисков капитал (ОВ L 115, 25.4.2013 г., стр. 1).

38 Регламент (ЕС) № 345/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2013 г. относно европейските фондове за рисков капитал (ОВ L 115, 25.4.2013 г., стр. 1).

39 Регламент (ЕС) № 346/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2013 г. относно европейски фондове за социално предприемачество (ОВ L 115, 25.4.2013 г., стр. 18).

39 Регламент (ЕС) № 346/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2013 г. относно европейски фондове за социално предприемачество (ОВ L 115, 25.4.2013 г., стр. 18).

 

Директива 2013/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 година относно годишните финансови отчети, консолидираните финансови отчети и свързаните доклади на някои видове предприятия и за изменение на Директива 2006/43/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директиви 78/660/ЕИО и 83/349/ЕИО на Съвета (ОВ L 182, 29.6.2013 г., стр. 19).

Изменение    3

Предложение за регламент

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3)  При липса на хармонизирани правила на Съюза относно свързаните с устойчивостта оповестявания пред крайните инвеститори съществува вероятност на национално равнище да продължат да се приемат различни мерки, а в различните сектори на финансовите услуги да продължат да се прилагат различни подходи. Тези разнопосочни мерки и подходи ще продължат да причиняват значителни нарушения на конкуренцията в резултат на значителни различия в стандартите за оповестяване. Освен това успоредното развитие на пазарно ориентирани практики, основаващи се на приоритети, движени от търговски цели, които водят до разнопосочни резултати, понастоящем предизвиква допълнителна ненужна разпокъсаност и в бъдеще би могло още повече да влоши функционирането на вътрешния пазар. Разнопосочните стандарти за оповестяване и пазарно ориентираните практики затрудняват силно съпоставянето на различните финансови продукти и услуги, създават неравностойни условия за конкуренция между тези продукти и услуги и между каналите за дистрибуция и издигат допълнителни пречки пред вътрешния пазар. Подобни разлики също така могат да объркат крайните инвеститори и да изкривят техните инвестиционни решения. Съществува вероятност държавите членки да приемат разнопосочни национални мерки за осигуряване на съответствие с Парижкото споразумение за климата и тези мерки биха могли да създадат пречки пред безпроблемното функциониране на вътрешния пазар в ущърб на участниците на финансовите пазари и финансовите консултанти. Освен това липсата на хармонизирани правила във връзка с прозрачността затруднява крайните инвеститори при ефективното съпоставяне на различни финансови продукти и услуги в различни държави членки от гледна точка на техните екологични, социални и управленски рискове и техните цели по отношение на устойчивите инвестиции. Поради това е необходимо да се обърне внимание на съществуващите бариери пред функционирането на вътрешния пазар и да се предотвратят евентуални бъдещи пречки.

(3)  При липса на хармонизирани правила на Съюза относно свързаните с устойчивостта оповестявания от емитенти и инвеститори съществува вероятност на национално равнище да продължат да се приемат различни мерки, а в различните сектори на финансовите услуги да продължат да се прилагат различни подходи. Тези разнопосочни мерки и подходи ще продължат да причиняват значителни нарушения на конкуренцията в резултат на значителни различия в стандартите за оповестяване. Освен това успоредното развитие на пазарно ориентирани практики, основаващи се на приоритети, движени от търговски цели, които водят до разнопосочни резултати, понастоящем предизвиква допълнителна ненужна разпокъсаност и в бъдеще би могло още повече да влоши функционирането на вътрешния пазар. Разнопосочните стандарти за оповестяване и пазарно ориентираните практики и липсата на хармонизиран набор от показатели затрудняват силно съпоставянето на различните финансови продукти и услуги, създават неравностойни условия за конкуренция между тези продукти и услуги и между каналите за дистрибуция и издигат допълнителни пречки пред вътрешния пазар. Подобни разлики също така могат да объркат крайните инвеститори и да изкривят техните инвестиционни решения. Съществува вероятност държавите членки да приемат разнопосочни национални мерки за осигуряване на съответствие с Парижкото споразумение за климата и тези мерки биха могли да създадат пречки пред безпроблемното функциониране на вътрешния пазар в ущърб на участниците на финансовите пазари и финансовите консултанти. Освен това липсата на хармонизирани правила и показатели във връзка с прозрачността затруднява инвеститорите при ефективното съпоставяне на базовите дружества, в които се инвестира, и на различни финансови продукти и услуги в различни държави членки от гледна точка на техните екологични, социални и управленски въздействия и рискове и техните цели по отношение на устойчивите инвестиции. Поради това е необходимо да се обърне внимание на съществуващите бариери пред функционирането на вътрешния пазар и да се предотвратят евентуални бъдещи пречки.

Изменение    4

Предложение за регламент

Съображение 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4)  За да се осигури съгласувано прилагане на настоящия регламент, както и ясно и последователно прилагане на съдържащите се в него задължения за оповестяване от страна на участниците на финансовите пазари, е необходимо да се установи хармонизирано определение на термина „устойчиви инвестиции“.

(4)  За да се осигури съгласувано прилагане на настоящия регламент, както и ясно и последователно прилагане на съдържащите се в него задължения за оповестяване от страна на участниците на финансовите пазари, е необходимо да се установи хармонизирано определение на термините „устойчиви инвестиции“ и „рискове за устойчивостта“ въз основа на хармонизиран набор от показатели. Като поставя акцент върху съществените рискове, това определение следва да бъде ориентирано към бъдещето, така че да вземе надлежно предвид възникващите рискове.

Обосновка

Необходими са ясни определения и хармонизирани показатели, за да се гарантира правна сигурност, минимално равнище на съгласуваност между националните органи и участниците на пазара, както и за да се избегне разпокъсването на пазара.

Изменение    5

Предложение за регламент

Съображение 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6)  Тъй като показателите за устойчивост служат като стандартни отправни точки, спрямо които се измерват устойчивите инвестиции, крайните инвеститори следва да бъдат информирани чрез преддоговорни оповестявания относно целесъобразността на определения индекс, а именно привеждането на този индекс в съответствие с целта за устойчиви инвестиции. Участниците на финансовите пазари следва също да оповестяват причините за различните тегла и съставни елементи на определения индекс спрямо широкия пазарен индекс. С цел допълнително насърчаване на прозрачността, участниците на финансовите пазари следва също така да посочат къде може да се намери методологията, използвана за изчисляване на определения индекс и на широкия пазарен индекс, така че крайните инвеститори да разполагат с необходимата информация за това как са били избрани и претеглени базовите активи на индексите, кои активи са били изключени и по каква причина, как са били измерени свързаните с устойчивостта въздействия на базовите активи или кои източници на данни са били използвани. Такива оповестявания би следвало да позволят ефективно съпоставяне и да допринесат за правилното възприемане на инвестициите, които са благоприятни за устойчивото развитие. Когато не е бил определен индекс като референтен бенчмарк, участниците на финансовите пазари следва да обяснят как се постига целта за устойчиви инвестиции.

(6)  Тъй като показателите за устойчивост служат като стандартни отправни точки, спрямо които се измерват устойчивите инвестиции, крайните инвеститори следва да бъдат информирани чрез преддоговорни оповестявания относно целесъобразността на определения индекс, а именно привеждането на този индекс в съответствие с целта за устойчиви инвестиции. Участниците на финансовите пазари следва също да оповестяват причините за различните тегла и съставни елементи на определения индекс спрямо широкия пазарен индекс. С цел допълнително насърчаване на прозрачността, участниците на финансовите пазари следва също така да посочат къде може да се намери методологията, използвана за изчисляване на определения индекс и на широкия пазарен индекс, така че крайните инвеститори да разполагат с необходимата информация за това как са били избрани и претеглени базовите активи на индексите, кои активи са били изключени и по каква причина, как са били измерени свързаните с устойчивостта въздействия на базовите активи или кои източници на данни са били използвани. Такива оповестявания въз основа на хармонизиран набор от показатели би следвало да позволят ефективно съпоставяне и да допринесат за правилното възприемане на инвестициите, които са благоприятни за устойчивото развитие. Когато не е бил определен индекс като референтен бенчмарк, участниците на финансовите пазари следва да обяснят как се постига целта за устойчиви инвестиции.

Изменение    6

Предложение за регламент

Съображение 7 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(7а)  Когато финансовият продукт или услуга се състои от облигации, договори за разлики, деривати или други инструменти на основата на стойността на базовите активи, е необходимо в оповестяването да се посочи ясно връзката между постигането на целите за устойчивост и стойността на активите.

Изменение    7

Предложение за регламент

Съображение 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8)  За да се повиши прозрачността и да се информират крайните инвеститори, следва да се регламентира достъпът до информация за това как участниците на финансовите пазари и финансовите консултанти включват рисковете за устойчивостта съответно в процесите на вземане на инвестиционни решения и на предоставяне на съвети, като от тези субекти се изисква да поддържат тази информация на своите уебсайтове.

(8)  За да се повиши прозрачността и съпоставимостта и да се информират инвеститорите, следва да се регламентира достъпът до информация за това как се отчита въздействието върху устойчивостта и как участниците на финансовите пазари и финансовите консултанти включват рисковете за устойчивостта съответно в процесите на вземане на инвестиционни решения и на предоставяне на съвети, като от тези субекти се изисква да поддържат тази информация на своите уебсайтове.

Изменение    8

Предложение за регламент

Съображение 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9)  Съществуващите изисквания за оповестяване, съдържащи се в законодателството на Съюза, не предвиждат задължение за оповестяване на цялата информация, която е необходима за правилното информиране на крайните инвеститори относно свързаните с устойчивостта въздействия на техните инвестиции. Поради това е целесъобразно да се определят по-конкретни изисквания за оповестяване по отношение на устойчивите инвестиции. Например, цялостното въздействие на финансовите продукти, свързано с устойчивостта, следва да се докладва редовно с помощта на показатели, подходящи за избраната цел за устойчиви инвестиции. Когато като референтен бенчмарк е определен подходящ индекс, тази информация следва също да се предостави по отношение както на определения индекс, така и на широкия пазарен индекс, за да е възможно съпоставяне. Следва да се оповести и информация за съставните елементи на определения индекс и широкия пазарен индекс, придружена от техните тежести, за да се предостави допълнителна информация за начина, по който се постигат целите за устойчиви инвестиции. Когато управителите на EuSEF предоставят информация относно положителното социално въздействие, към което е насочен даден фонд, относно постигнатите общи социални резултати и използваните методи в съответствие с Регламент (ЕС) № 346/2013, те могат, когато е подходящо, да използват тази информация за целите на оповестяванията по настоящия регламент.

(9)  Съществуващите изисквания за оповестяване, съдържащи се в законодателството на Съюза, не предвиждат задължение за оповестяване на цялата информация, която е необходима за правилното информиране на крайните инвеститори относно свързаните с устойчивостта въздействия на техните инвестиции. Поради това е целесъобразно да се определят по-конкретни изисквания за оповестяване по отношение на устойчивите инвестиции. Например, цялостното въздействие на финансовите продукти, свързано с устойчивостта, следва да се докладва редовно с помощта на хармонизиран набор от показатели, подходящи за избраната цел за устойчиви инвестиции. Когато като референтен бенчмарк е определен подходящ индекс, тази информация следва също да се предостави по отношение както на определения индекс, така и на широкия пазарен индекс, за да е възможно съпоставяне. Следва да се оповести и информация за съставните елементи на определения индекс и широкия пазарен индекс, придружена от техните тежести, за да се предостави допълнителна информация за начина, по който се постигат целите за устойчиви инвестиции. Когато управителите на EuSEF предоставят информация относно положителното социално въздействие, към което е насочен даден фонд, относно постигнатите общи социални резултати и използваните методи в съответствие с Регламент (ЕС) № 346/2013, те могат, когато е подходящо, да използват тази информация за целите на оповестяванията по настоящия регламент.

Изменение    9

Предложение за регламент

Съображение 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10)  Директива 2013/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета40 налага задължения за прозрачност по отношение на социалните, екологичните и управленските аспекти при нефинансовите отчети. Формата и начинът на представяне, установени с тези директиви обаче, не са подходящи за пряко използване от страна на участниците на финансовите пазари и финансовите консултанти в отношенията им с крайните инвеститори. Когато е подходящо за целите на настоящия регламент, участниците на финансовите пазари и финансовите консултанти следва да имат възможност да използват информация от докладите за дейността или от нефинансовите отчети в съответствие с Директива 2013/34/ЕС.

(10)  Директива 2013/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета40 налага задължения за прозрачност по отношение на социалните, екологичните и управленските аспекти при нефинансовите отчети. Формата и начинът на представяне, установени с тези директиви обаче, не са подходящи за пряко използване от страна на участниците на финансовите пазари и финансовите консултанти в отношенията им с крайните инвеститори. За целите на настоящия регламент участниците на финансовите пазари, финансовите консултанти и дружествата, регистрирани на фондовата борса, следва да оповестяват информация относно въздействието и рисковете, свързани с екологичното, социалното и корпоративното управление, в годишните доклади за дейността и в нефинансовите отчети в съответствие с Директива 2013/34/ЕС.

__________________

__________________

40 Директива 2013/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно годишните финансови отчети, консолидираните финансови отчети и свързаните доклади на някои видове предприятия и за изменение на Директива 2006/43/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директиви 78/660/ЕИО и 83/349/ЕИО на Съвета (ОВ L 182, 29.6.2013 г., стр. 19).

40 Директива 2013/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно годишните финансови отчети, консолидираните финансови отчети и свързаните доклади на някои видове предприятия и за изменение на Директива 2006/43/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директиви 78/660/ЕИО и 83/349/ЕИО на Съвета (ОВ L 182, 29.6.2013 г., стр. 19).

Изменение    10

Предложение за регламент

Съображение 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(13)  Европейският банков орган (ЕБО), Европейският орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (ЕОЗППО) и Европейският орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) (наричани заедно ЕНО), създадени с Регламент (ЕС) № 1093/2010 на Европейския парламент и на Съвета41, Регламент (ЕС) № 1094/2010 на Европейския парламент и на Съвета42 и Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета43, следва съответно да разработят, чрез Съвместния комитет, регулаторни технически стандарти, които допълнително уточняват подробностите във връзка с начина на представяне и съдържанието на информацията относно целите за устойчиви инвестиции, която следва да бъде оповестявана в преддоговорните документи, в периодичните доклади и на уебсайтовете на участниците на финансовите пазари в съответствие с членове 1014 от Регламент № 1093/2010, Регламент № 1094/2010 и Регламент (ЕС) № 1095/2010. Комисията следва да бъде оправомощена да приеме тези регулаторни технически стандарти.

(13)  Европейският банков орган (ЕБО), Европейският орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (ЕОЗППО) и Европейският орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) (наричани заедно ЕНО), създадени с Регламент (ЕС) № 1093/2010 на Европейския парламент и на Съвета41, Регламент (ЕС) № 1094/2010 на Европейския парламент и на Съвета42 и Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета43, следва съответно да разработят, чрез Съвместния комитет, регулаторни технически стандарти, които допълнително уточняват подробностите във връзка с начина на представяне и съдържанието на информацията относно въздействието върху устойчивостта и рисковете за устойчивостта на инвестициите, която следва да бъде оповестявана в преддоговорните документи, в периодичните и годишните интегрирани доклади и на уебсайтовете на участниците на финансовите пазари в съответствие с членове 1014 от Регламент № 1093/2010, Регламент № 1094/2010 и Регламент (ЕС) № 1095/2010. Комисията следва да бъде оправомощена да приеме тези регулаторни технически стандарти.

__________________

__________________

41 Регламент (ЕС) № 1093/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски банков орган), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/78/ЕО на Комисията (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 12).

41 Регламент (ЕС) № 1093/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски банков орган), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/78/ЕО на Комисията (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 12).

42 Регламент (ЕС) № 1094/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/79/ЕО на Комисията (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 48).

42 Регламент (ЕС) № 1094/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/79/ЕО на Комисията (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 48).

43 Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/77/ЕО на Комисията (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 84).

43 Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/77/ЕО на Комисията (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 84).

Изменение    11

Предложение за регламент

Съображение 16 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(16а)  Правилата за оповестяване на информация, установени в настоящия регламент, допълват въвеждането на напълно всеобхватна, задължителна рамка за надлежна проверка за всички участници на пазара, както инвеститори, така и дружества, в които се инвестира, включваща елемент на задължение за полагане на грижи, която рамка да бъде въведена изцяло в рамките на преходен период и като се вземе предвид принципът на пропорционалност в съответствие с насоките на ОИСР относно надлежната проверка и въз основа на резолюцията на Европейския парламент от 29 май 2018 г. относно устойчивите финанси, в която се призовава за задължителна рамка за надлежна проверка.

Обосновка

Укрепването на рамката за надлежна проверка по отношение на участниците на финансовите пазари помага на инвеститорите да избегнат възможните отрицателни въздействия на своите инвестиции върху обществото и околната среда, да избегнат финансови рискове и рискове за репутацията, да отговорят на очакванията на своите клиенти и бенефициери и да разглеждат рисковете извън чисто финансовото разбиране на своите инвеститорски задължения.

Изменение    12

Предложение за регламент

Съображение 18

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(18)  Тъй като целите на настоящия регламент, а именно засилване на защитата на крайните инвеститори и подобряване на оповестяването пред тях, включително в случаите на трансгранични покупки за крайни инвеститори, не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите членки, а поради необходимостта от установяване на единни изисквания за оповестяване на равнището на Съюза могат да бъдат по-добре постигнати на ниво ЕС, Съюзът може да приема мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, залегнал в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигане на тези цели,

(18)  Тъй като целите на настоящия регламент, а именно засилване на потока на информация към инвеститорите и подобряване на оповестяването пред тях, както и оказване на съдействие на участниците на финансовите пазари, финансовите консултанти и дружествата, регистрирани на фондовата борса, при включването на екологичните, социалните и управленските рискове в своите инвестиционни стратегии и в решенията на управителните съвети на дружествата, не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите членки, а поради необходимостта от установяване на единни изисквания за оповестяване на равнището на Съюза могат да бъдат по-добре постигнати на ниво ЕС, Съюзът може да приема мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, залегнал в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигане на тези цели,

Изменение    13

Предложение за регламент

Съображение 18 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(18a)  За да изпълнят задълженията за надлежна проверка относно въздействието върху устойчивостта и рисковете за устойчивостта, участниците на финансовите пазари се нуждаят от достоверно, съпоставимо и хармонизирано оповестяване на информация от дружествата, в които се инвестира. Поради това изискванията за оповестяване, посочени в настоящия регламент, следва да се прилагат по отношение на дружествата, регистрирани на фондовата борса, след преходен период от 18 месеца след влизане в сила на настоящия регламент. Следователно Комисията следва да проучи дали би било целесъобразно да предложи съответни изменения в Директива 2013/34/EС.

Изменение    14

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

С настоящия регламент се определят хармонизирани правила за прозрачност, които трябва да се прилагат от участниците на финансовите пазари, застрахователните посредници, които предоставят застрахователни съвети във връзка с ОЗИП, и инвестиционните посредници, които предоставят инвестиционни съвети, по отношение на включването на рисковете за устойчивостта в процесите на вземане на инвестиционни решения или в процесите на предоставяне на съвети, както и правила за прозрачност по отношение на финансовите продукти, насочени към устойчиви инвестиции, включително намаляване на въглеродните емисии.

С настоящия регламент се определят хармонизирани правила за прозрачност, които трябва да се прилагат от участниците на финансовите пазари, застрахователните посредници, които предоставят застрахователни съвети във връзка с ОЗИП, и инвестиционните посредници, които предоставят инвестиционни съвети, както и от дружества, регистрирани на фондовата борса, по отношение на това как рисковете за устойчивостта и въздействието върху устойчивостта са включени в процесите на вземане на инвестиционни решения или в процесите на предоставяне на съвети, както и правила за прозрачност по отношение на въздействието върху устойчивостта и рисковете за устойчивостта на инвестиционните продукти, включително финансови продукти, когато тези рискове са съществени и това е подходящо.

Обосновка

В правния текст следва да се посочи ясно, че изискванията за прозрачност в регламента се прилагат по отношение на всички финансови продукти.

Изменение    15

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – буква б а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ба)  „дружество, регистрирано на фондовата борса“ означава предприятие, което попада в обхвата на Директива 2013/34/EС;

Изменение    16

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – буква з – подточка ii a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

iiа)  общоевропейски продукт за пенсионно осигуряване съгласно предложеното в Регламент 201X/XXX1a на Европейския парламент и на Съвета;

 

__________________

 

Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно общоевропейски продукт за лично пенсионно осигуряване (ОЕПЛПО), 2017/0143 (COD).

Изменение    17

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – буква о – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

о)  „устойчива инвестиция“ означава всяко от следните или комбинация от всяко от следните:

о)  „устойчива инвестиция“ означава продукти, свързани със стратегии, които имат за цел постигането на екологично, социално и управленско въздействие, включително всяка комбинация от посочените по-долу, доколкото целите на всяка една категория са в съответствие със и не вредят съществено на която и да е от целите на другите категории, посочени по-долу:

Изменение    18

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – буква o – подточка i

Текст, предложен от Комисията

Изменение

i)  инвестиция в икономическа дейност, която допринася за постигане на екологична цел, включително екологично устойчива инвестиция съгласно определението в член 2 от [СП: моля, въведете позоваване на Регламента за създаването на рамка за подпомагане на устойчивите инвестиции];

i)  инвестиция в икономическа дейност, която допринася за постигане на екологична цел, включително екологично устойчива инвестиция съгласно определението в член 2 от [СП: моля, въведете позоваване на Регламента за създаването на рамка за подпомагане на устойчивите инвестиции] и въз основа на ключовите показатели за ефикасност на ресурсите, като например използването на енергия, използването на възобновяема енергия, използването на суровини, генерирането на отпадъци, емисии, емисии на CO2, използването на вода, земеползването и въздействието върху биологичното разнообразие;

Изменение    19

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – буква o – подточка iii

Текст, предложен от Комисията

Изменение

iii)  инвестиция в дружества, които следват добри управленски практики, и по-специално дружества със стабилни управленски структури, взаимоотношения със служителите, възнаграждение на съответния персонал и спазване на данъчното законодателство;

iii)  инвестиция в дружества, които следват добри управленски практики, и по-специално дружества със стабилни управленски структури и структури за надлежна проверка, взаимоотношения със служителите, възнаграждение на съответния персонал и спазване на данъчното законодателство;

Изменение    20

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – буква т а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

та)  „рискове за устойчивостта“ означава финансови или нефинансови рискове, които са съществени или е вероятно да се реализират в дългосрочен план, свързани с екологични, социални и управленски фактори, ако това е приложимо за конкретен инвестиционен подход;

Изменение    21

Предложение за регламент

Член 3 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Прозрачност на политиките във връзка с риска за устойчивостта

Прозрачност на политиките във връзка с риска за устойчивостта и въздействието върху устойчивостта

Изменение    22

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Участниците на финансовите пазари публикуват на уебсайтовете си писмени политики за включването на рисковете за устойчивостта в процеса на вземане на инвестиционни решения.

1.  Участниците на финансовите пазари разполагат с въведени писмени политики за включването на рисковете за устойчивостта и въздействието върху устойчивостта в процеса на вземане на инвестиционни решения, като например в областта на управлението, разпределянето на активи, инвестиционната стратегия, управлението на риска, упражняването на правото на глас на акционерите и поемането на ангажимент от дружеството, и публикуват писмено обобщение на тези политики на своите уебсайтове.

Изменение    23

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Застрахователните посредници, които предоставят застрахователни съвети във връзка с ОЗИП, и инвестиционните посредници, които предоставят инвестиционни съвети, публикуват на уебсайтовете си писмени политики за включването на рисковете за устойчивостта в процеса на предоставяне на инвестиционни или застрахователни съвети.

2.  Застрахователните посредници, които предоставят застрахователни съвети във връзка с ОЗИП, и инвестиционните посредници, които предоставят инвестиционни съвети, разполагат с въведени писмени политики за включването на рисковете за устойчивостта и въздействието върху устойчивостта в процеса на предоставяне на инвестиционни или застрахователни съвети, като например в областта на управлението, разпределянето на активи, инвестиционната стратегия, управлението на риска, упражняването на правото на глас на акционерите и поемането на ангажимент от дружеството, и публикуват писмено обобщение на тези политики на своите уебсайтове.

Изменение    24

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2а.  Участниците на финансовите пазари и застрахователните посредници разполагат с процеси за надлежна проверка, които гарантират че установяването и управлението на рисковете за устойчивостта са включени в достатъчна степен в процеса на вземане на инвестиционни решения, като изискват от инвеститорите да установяват, предотвратяват, намаляват и отговарят за факторите от екологичен, социален или управленски характер като вземат предвид Насоките от 2017 г. на ОИСР, озаглавени „Отговорно бизнес поведение за институционални инвеститори: ключови съображения за надлежна проверка съгласно Насоките на ОИСР за мултинационалните предприятия“, и публикуват тези процеси в писмен вид на своите уебсайтове.

 

 

 

 

Изменение    25

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 2 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2б.  Посочените в параграфи 1 и 2 писмени политики обхващат, наред с другото:

 

a)  интегриране на рисковете, свързани с последиците от изменението на климата, включително както остри, така и хронични рискове за инвестициите;

 

б)  интегриране на рисковете и възможностите, свързани с прехода към нисковъглеродна икономика, включително регулаторните ограничения върху емисиите на парникови газове, ценообразуването за въглеродните емисии, съдебните рискове, рисковете за репутацията, технологичните и пазарните рискове.

Обосновка

Европейският съвет за системен риск, Централната банка на Нидерландия, Централната банка на Англия и много други финансови институции и консултативни органи признават системния риск от изменението на климата за финансовата система и икономиката. Поради това включените рискове за устойчивостта трябва да обхващат ясно и рисковете, породени от изменението на климата.

Изменение    26

Предложение за регламент

Член 3 - параграф 2 в (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2в.  Посочените в параграфи 1 и 2 писмени политики включват, наред с другото, информация относно процеса на идентифициране на рисковете за устойчивостта, използваната методология и показатели за оценка на рисковете за устойчивостта, надзора на съвета относно идентифицирането и управлението на рисковете за устойчивостта и преглед на установените от организацията рискове за устойчивостта.

Изменение    27

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 2 г (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2г.  До 30 юни 2019 г. Комисията приема делегирани актове в съответствие с член […] за допълнение на настоящия регламент с по-подробни разяснения относно изискванията за писмените политики и процесите за надлежна проверка, с цел оценка на тяхното изпълнение.

Изменение    28

Предложение за регламент

Член 4 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Прозрачност във връзка с включването на риска за устойчивостта

Прозрачност във връзка с включването на риска за устойчивостта и въздействието върху устойчивостта

Изменение    29

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  процедурите и условията, прилагани за включване на рисковете за устойчивостта в инвестиционните решения;

a)  процедурите и условията за надлежна проверка, прилагани за включване на рисковете за устойчивостта, включително, наред с другото, на рисковете, свързани с последиците от изменението на климата, и рисковете и възможностите, свързани с прехода към нисковъглеродна икономика, в инвестиционните решения;

Изменение    30

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 - буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  степента, в която се очаква рисковете за устойчивостта да окажат въздействие върху възвръщаемостта на предлаганите финансови продукти;

б)  степента, в която се очаква рисковете за устойчивостта, включително, наред с другото, рисковете, свързани с последиците от изменението на климата, и рисковете и възможностите, свързани с прехода към нисковъглеродна икономика, да окажат релевантно въздействие върху въпроси от екологичен, социален и управленски характер и върху възвръщаемостта на предлаганите финансови продукти;

Обосновка

Европейският съвет за системен риск, Централната банка на Нидерландия, Централната банка на Англия и много други финансови институции и консултативни органи признават системния риск от изменението на климата за финансовата система и икономиката. Поради това включените рискове за устойчивостта трябва да обхващат ясно и рисковете, породени от изменението на климата.

Изменение    31

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 – буква б а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ба)  сценариите и очакваните разходи, свързани с ценообразуването на въглеродните емисии, от търговията с емисии, данъчното облагане или другите съответни регулаторни изисквания, които са били взети предвид при оценката на рисковете за устойчивостта;

Обосновка

Ценообразуването на въглеродните емисии, например чрез системата на ЕС за търговия с емисии или националната система на Китай за търговия с емисии, е ясно определен разход. Инвеститорите, кредиторите, застрахователните агенти и другите заинтересовани страни често нямат ясна информация относно възможните разходи за въглеродни емисии, свързани с инвестициите. Тъй като степента и равнището на ценообразуването за въглеродните емисии може да се промени съществено поради прехода към нисковъглеродна икономика, за намаляване на системните рискове би било от полза да се въведе по-голяма прозрачност относно разходите за въглеродни емисии.

Изменение    32

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 – буква б б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

бб)  резултатите от теста за устойчивост във връзка с климата, като се използва анализът на сценариите за оценяване на редица възможни бъдещи развития, включително следните сценарии:

 

i)  сценарий „бърза декарбонизация“ с 15-годишен световен преход във всички икономически сектори към нетни нулеви емисии на парникови газове;

 

ii)  сценарий „неконтролирано затопляне“ с последиците от повишаване на температурата в световен мащаб с 4° C спрямо равнищата от прединдустриалния период;

Изменение    33

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 – буква в a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ва)  по отношение на правото на глас на акционерите с оглед на устойчивите инвестиции и намаляване на рисковете за устойчивостта, инструкциите за гласуване и мотивите за гласуване „против“ управлението, „въздържал се“ и спорните гласове.

Изменение    34

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  процедурите и условията, прилагани за включването на рисковете за устойчивостта в инвестиционните или застрахователните съвети;

a)  процедурите и условията, прилагани за интегрирането на рисковете за устойчивостта, включително, наред с другото, на рисковете, свързани с последиците от изменението на климата, и рисковете и възможностите, свързани с прехода към нисковъглеродна икономика, в инвестиционните или застрахователните съвети;

Изменение    35

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  степента, в която се очаква рисковете за устойчивостта да окажат въздействие върху възвръщаемостта на финансовите продукти, за които се отнасят съветите;

б)  степента, в която се очаква рисковете за устойчивостта, включително, наред с другото, рисковете, свързани с последиците от изменението на климата, и рисковете и възможностите, свързани с прехода към нисковъглеродна икономика, да окажат релевантно въздействие върху въпроси от екологичен, социален и управленски характер и върху възвръщаемостта на финансовите продукти, за които се отнасят съветите;

Изменение    36

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 2 – буква б а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ба)  сценариите и очакваните разходи, свързани с ценообразуването на въглеродните емисии, от търговията с емисии, данъчното облагане или другите съответни регулаторни изисквания, които са били взети предвид при количествената оценка на рисковете за устойчивостта;

Изменение    37

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 2 – буква б б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

бб)  резултатите от теста за устойчивост във връзка с климата, като се използва анализът на сценариите за оценяване на редица възможни бъдещи развития, включително следните сценарии:

 

i)  сценарий „бърза декарбонизация“ с 15-годишен световен преход във всички икономически сектори към нетни нулеви емисии на парникови газове;

 

ii)  сценарий „неконтролирано затопляне“ с последиците от повишаване на температурата в световен мащаб с 4° C спрямо равнищата от прединдустриалния период;

Изменение    38

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 3 – буква и а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

иа)  за дружествата, регистрирани на фондовата борса, в съответствие с Директива 2013/34/ЕС.

Изменение    39

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3а.  Посочените в параграфи 1 и 2 оповестявания съдържат цялата информация, която би била от съществено значение за вземането на инвестиционно решение от даден инвеститор. Тази информация се представя честно, не е подвеждаща или заблуждаваща и е без съществени пропуски.

Изменение    40

Предложение за регламент

Член 5 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Прозрачност във връзка с устойчивите инвестиции при оповестяванията преди сключването на договора

Прозрачност във връзка с въздействието върху устойчивостта и рисковете за устойчивостта на инвестициите при оповестяванията преди сключването на договора

Изменение    41

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – алинея 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  информация за методологиите, използвани за оценяване, измерване и наблюдение на въздействието на устойчивите инвестиции, избрани за финансовия продукт, включително източниците на данни, критериите за скрининг за базовите активи и съответните показатели за устойчивост, използвани за измерване на цялостното въздействие на финансовия продукт върху устойчивостта;

б)  информация за методологиите, използвани за оценяване, измерване и наблюдение на въздействието върху устойчивостта на инвестициите, избрани за финансовия продукт, включително източниците на данни, критериите за скрининг за базовите активи и съответните показатели за устойчивост, използвани за измерване на цялостното въздействие на финансовия продукт върху устойчивостта;

Изменение    42

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Информацията, която трябва да бъде оповестена съгласно първата алинея, се публикува по ясен начин и на видно място в уебсайта.

Информацията, която трябва да бъде оповестена съгласно първата алинея, се публикува по ясен начин и на видно място в уебсайта по начин, който е разбираем за различните заинтересовани страни, включително за неспециализираната аудитория с различни нива на финансова грамотност.

Изменение    43

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Участниците на финансовите пазари, които предлагат финансов продукт, посочен в член 5, параграфи 1, 2 и 3, включват в периодичните си доклади описание на следното:

1.  Участниците на финансовите пазари, които предлагат финансов продукт, посочен в член 5, параграфи 1, 2 и 3, включват в периодичните си одитирани интегрирани доклади, изготвяни най-малко веднъж годишно, описание на следното:

Изменение    44

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  цялостното свързано с устойчивостта въздействие на финансовия продукт с помощта на подходящи показатели за устойчивост;

a)  цялостното свързано с устойчивостта въздействие на финансовия продукт с помощта на хармонизирани и съпоставими показатели за устойчивост;

Изменение    45

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 1 – буква б a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ба)  дружества, регистрирани на фондовата борса, включват описание на това как въздействието върху устойчивостта и рисковете за устойчивостта са включени в процесите на управление и инвестиционната стратегия в годишните финансови отчети и консолидираните финансови отчети, посочени в Директива 2013/34/EС.

Изменение    46

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 2 – буква з а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

за)  за дружествата, регистрирани на фондовата борса, в съответствие с периодичните отчети, посочени в Директива 2013/34/ЕС.

Изменение    47

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Комисията оценява прилагането на настоящия регламент до [СП: моля, посочете дата, която е 60 месеца след датата на влизане в сила].

Комисията оценява прилагането на настоящия регламент до [СП: моля, посочете дата, която е 24 месеца след датата на влизане в сила].

Обосновка

Предвид новостта на тази политика и бързото развитие в областта на устойчивите финанси е по-подходящо извършването на оценка след 24 месеца.

ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Оповестявания, свързани с устойчивите инвестиции и рисковете за устойчивостта (2018/0179(COD))

Позовавания

COM(2018)0354 – C8-0208/2018 – 2018/0179(COD)

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

ECON

5.7.2018

 

 

 

Становище, изказано от

       Дата на обявяване в заседание

ENVI

5.7.2018

Докладчик по становище:

       Дата на назначаване

Adina-Ioana Vălean

21.6.2018

Дата на приемане

10.10.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

58

4

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Catherine Bearder, Ivo Belet, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Jiří Maštálka, Valentinas Mazuronis, Joëlle Mélin, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Rory Palmer, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Julia Reid, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Cristian-Silviu Buşoi, Nicola Caputo, Jørn Dohrmann, Christofer Fjellner, Christophe Hansen, Danilo Oscar Lancini, Tilly Metz, Younous Omarjee, Aldo Patriciello, Carolina Punset, Christel Schaldemose, Bart Staes, Carlos Zorrinho

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Kati Piri

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

58

+

ALDE

Catherine Bearder, Anneli Jäätteenmäki, Valentinas Mazuronis, Carolina Punset, Frédérique Ries, Nils Torvalds

ECR

Mark Demesmaeker

EFDD

Piernicola Pedicini

ENF

Sylvie Goddyn, Danilo Oscar Lancini Joëlle Mélin

GUE/NGL

Lynn Boylan, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Younous Omarjee

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Cristian‑Silviu Buşoi, Angélique Delahaye, José Inácio Faria, Christofer Fjellner, Karl‑Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Christophe Hansen, György Hölvényi, Giovanni La Via, Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Aldo Patriciello, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer Adina-Ioana Vălean

S&D

Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Miriam Dalli, Seb Dance, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Jo Leinen, Susanne Melior, Rory Palmer, Kati Piri, Pavel Poc, Christel Schaldemose, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Marco Affronte, Margrete Auken, Tilly Metz, Michèle Rivasi, Bart Staes

4

-

ECR

Jørn Dohrmann, Arne Gericke, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha

1

0

EFDD

Julia Reid

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“


ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Оповестявания във връзка с устойчивите инвестиции и рисковете за устойчивостта

Позовавания

COM(2018)0354 – C8-0208/2018 – 2018/0179(COD)

Дата на представяне на ЕП

24.5.2018

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

ECON

5.7.2018

 

 

 

Подпомагащи комисии

       Дата на обявяване в заседание

EMPL

5.7.2018

ENVI

5.7.2018

FEMM

5.7.2018

 

Неизказано становище

       Дата на решението

EMPL

31.5.2018

FEMM

20.6.2018

 

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Paul Tang

31.5.2018

 

 

 

Разглеждане в комисия

3.9.2018

18.10.2018

 

 

Дата на приемане

5.11.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

41

2

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Pervenche Berès, David Coburn, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Stefan Gehrold, Roberto Gualtieri, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Petr Ježek, Philippe Lamberts, Bernd Lucke, Ivana Maletić, Marisa Matias, Gabriel Mato, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Martin Schirdewan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Jakob von Weizsäcker, Steven Woolfe

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Richard Corbett, Mady Delvaux, Bas Eickhout, Ashley Fox, Eva Joly, Syed Kamall, Thomas Mann, Eva Maydell, Luigi Morgano, Lieve Wierinck, Roberts Zīle

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

John Flack, Aleksander Gabelic, Anna Hedh, Agnes Jongerius, Ricardo Serrão Santos

Дата на внасяне

9.11.2018


ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

41

+

ALDE

Petr Ježek, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

ECR

John Flack, Ashley Fox, Syed Kamall, Bernd Lucke, Kay Swinburne, Roberts Zīle

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Marisa Matias, Martin Schirdewan

NI

Steven Woolfe

PPE

Markus Ferber, Stefan Gehrold, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Esther de Lange, Ivana Maletić, Thomas Mann, Gabriel Mato, Eva Maydell, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Tom Vandenkendelaere

S&D

Pervenche Berès, Richard Corbett, Mady Delvaux, Jonás Fernández, Aleksander Gabelic, Roberto Gualtieri, Anna Hedh, Agnes Jongerius, Luigi Morgano, Ricardo Serrão Santos, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

VERTS/ALE

Bas Eickhout, Eva Joly, Philippe Lamberts

2

-

ALDE

Caroline Nagtegaal

EFDD

David Coburn

0

0

 

 

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

Последно осъвременяване: 23 ноември 2018 г.Правна информация