Procedure : 2018/0179(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0363/2018

Indgivne tekster :

A8-0363/2018

Forhandlinger :

PV 18/04/2019 - 5
CRE 18/04/2019 - 5

Afstemninger :

PV 18/04/2019 - 10.15
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2019)0435

BETÆNKNING     ***I
PDF 731kWORD 115k
9.11.2018
PE 626.716v02-00 A8-0363/2018

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om offentliggørelse af oplysninger om bæredygtige investeringer og bæredygtighedsrelaterede risici og om ændring af direktiv (EU) 2016/2341

(COM(2018)0354 – C8-0208/2018 – 2018/0179(COD))

Økonomi- og Valutaudvalget

Ordfører: Paul Tang

ÆNDRINGSFORSLAG
FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 UDTALELSE fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
 PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG
 ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om offentliggørelse af oplysninger om bæredygtige investeringer og bæredygtighedsrelaterede risici og om ændring af direktiv (EU) 2016/2341

(COM(2018)0354 – C8-0208/2018 – 2018/0179(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2018)0354),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 114 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0208/2018),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til udtalelse af 19. september 2018 fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af [datoen for udtalelsen](1),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget og udtalelse fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (A8-0363/2018),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag    1

EUROPA-PARLAMENTETS ÆNDRINGSFORSLAG(2)*

til Kommissionens forslag

---------------------------------------------------------

Forslag til

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

om offentliggørelse af oplysninger om ▌bæredygtighedsrelaterede risici og bæredygtighedsresultater af investeringer og om ændring af direktiv (EU) 2016/2341

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR –

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

under henvisning til udtalelse fra Den Europæiske Centralbank(3),

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg(4),

efter den almindelige lovgivningsprocedure, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)  Omstilling til en kulstoffattig, mere bæredygtig, ressourceeffektiv og cirkulær økonomi er afgørende for at sikre økonomiens konkurrenceevne i Unionen på lang sigt. Parisaftalen om klimaændringer (COP21), der blev ratificeret af Unionen den 5. oktober 2016(5), og som trådte i kraft den 4. november 2016, har til formål at styrke indsatsen over for klimaændringer ved bl.a. at bringe finansieringsstrømmene i overensstemmelse med en tilgang hen imod lave drivhusgasemissioner og en klimarobust udvikling.

(1a)  Inddragelse af miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold i beslutningsprocessen for investeringer kan indebære fordele, der rækker ud over de finansielle markeder. Det er derfor afgørende, at deltagerne på det finansielle marked leverer den information, som er nødvendig for at muliggøre en sammenligning af investeringerne, og for at investeringsbeslutninger træffes på et kvalificeret grundlag. Desuden har deltagerne på det finansielle marked brug for en pålidelig, sammenlignelig og harmoniseret offentliggørelse af oplysninger fra de virksomheder, der investeres i, for at kunne opfylde due diligence-forpligtelserne med hensyn til de bæredygtighedsrelaterede virkninger og risici. Denne proces kan kun lykkes, hvis der er fastsat juridisk bindende definitioner.

(2)  Et fælles mål for Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/65/EF(6), Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF(7), Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/61/EU(8), Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU(9), Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/97(10), Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/2341(11), Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 345/2013(12) og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 346/2013(13) er at lette adgangen til og udøvelsen af virksomhed for institutter for kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinstitutter), forvaltere af alternative investeringsfonde (FAIF'er), forsikringsselskaber, investeringsselskaber, forsikringsformidlere, arbejdsmarkedsrelaterede pensionskasser (IORP'er), forvaltere af kvalificerede venturekapitalfonde (EuVECA-forvaltere) og forvaltere af kvalificerede sociale iværksætterfonde (EuSEF-forvaltere). Nævnte direktiver og forordninger sikrer en mere ensartet beskyttelse af slutinvestorerne og gør det lettere for dem at nyde godt af en lang række finansielle produkter og tjenesteydelser, samtidig med at de fastsætter regler, der gør det muligt for investorer at træffe kvalificerede investeringsbeslutninger. Disse mål er i vid udstrækning nået, men de oplysninger, der forelægges slutinvestorer og investorer om, hvordan investeringsinstitutters administrationsselskaber, FAIF'er, forsikringsselskaber, investeringsselskaber, der yder porteføljepleje, IORP'er, pensionsudbydere, kreditinstitutter, EuVECA-forvaltere og EuSEF-forvaltere (finansielle markedsdeltagere) integrerer bæredygtighedsrelaterede risici og bæredygtighedsresultater og bæredygtige investeringsmål i investeringsbeslutningsprocessen, samt de oplysninger, der forelægges slutinvestorer og investorer om, hvordan forsikringsformidlere, der yder forsikringsrådgivning om forsikringsbaserede investeringsprodukter (IBIP'er), og investeringsselskaber, der yder investeringsrådgivning, (finansielle rådgivere) integrerer bæredygtighedsrelaterede risici og bæredygtighedsresultater i rådgivningsprocessen, er ikke tilstrækkeligt udviklet, da sådanne oplysninger og integration af bæredygtighedsrelaterede risici i beslutningstagningen om investeringer endnu ikke er underlagt harmoniserede indikatorer for bæredygtighedsresultater og krav. For at opfylde deres forpligtelser til at anvende princippet om due diligence i overvejelserne af væsentlige bæredygtighedsrelaterede risici, og for at indarbejde indikatorer for bæredygtighedsresultater har de finansielle markedsdeltagere brug for troværdig, sammenlignelig og harmoniseret offentliggørelse af information fra de virksomheder, der investeres i, og harmoniserede regnskabsstandarder med hensyn til bæredygtighedsindikatorer.

(2a)  Denne forordning omhandler de offentliggørelseskrav, der gælder for deltagere på de finansielle markeder i forbindelse med finansielle produkter eller tjenester og investeringsrådgivning. For at sikre lige vilkår blandt deltagere på det finansielle marked og gøre det muligt at sammenligne finansielle produkter er det vigtigt at indføre en harmoniseret ramme for offentliggørelse af bæredygtighedsrelaterede risici og resultater, hvad angår rettidig omhu (due diligence), og i forbindelse med de finansielle markedsdeltageres investerings- og kreditrisikostyringsprocesser. Oplysningskravet bør stå i et rimeligt forhold til virksomhedens størrelse og systemiske betydning og sikre beskyttelse af fortrolig knowhow og fortrolige forretningsoplysninger (forretningshemmeligheder).

(2b)  EBA bør undersøge gennemførligheden og egnetheden af en introduktion af tekniske kriterier for tilsynskontrol- og vurderingsprocessen i forbindelse med de risici, der er forbundet med at være eksponeret for aktiviteter, der i væsentlig grad forbindes med miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige mål (ESG-faktorer), med henblik på bl.a. at vurdere de mulige kilder til og konsekvenser af sådanne risici for institutioner, under hensyntagen til institutionernes allerede eksisterende rapporter om bæredygtighed.

(3)  Så længe der ikke findes harmoniserede EU-regler om bæredygtighedsrelaterede oplysninger til investorer og slutinvestorer, fra investorer og de virksomheder, der investeres i, risikerer man, at der fortsat vedtages forskellige foranstaltninger på nationalt niveau, og at der i de forskellige sektorer for finansielle tjenesteydelser anvendes forskellige tilgange. Sådanne forskellige foranstaltninger og tilgange vil fortsætte med at forårsage alvorlige konkurrenceforvridninger som følge af store forskelle i oplysningsstandarder. Den paralleludvikling af markedsbaseret praksis, der foregår på basis af kommercielt drevne prioriteter, og som fører til forskellige resultater, forårsager i øjeblikket en yderligere opsplitning af markedet og kan endda forringe det indre markeds fremtidige funktion yderligere. Forskellige oplysningsstandarder og forskellig markedsbaseret praksis samt en mangel på et harmoniseret sæt indikatorer for bæredygtighedsresultater gør det meget vanskeligt at sammenligne forskellige finansielle produkter og tjenesteydelser, skaber ulige vilkår for disse produkter og tjenesteydelser samt for distributionskanaler og fører til yderligere hindringer for det indre marked. Sådanne forskelle kan også være forvirrende for slutinvestorer og kan fordreje deres investeringsbeslutninger. For at sikre overholdelse af Parisaftalen om klimaændringer er der risiko for, at medlemsstaterne vil vedtage forskellige nationale foranstaltninger, der kan skabe hindringer for et velfungerende indre marked og være til skade for finansielle markedsdeltagere og finansielle rådgivere. Manglen på harmoniserede regler og indikatorer for bæredygtighedsresultater om gennemsigtighed gør det desuden vanskeligt for slutinvestorer effektivt at sammenligne forskellige finansielle produkter og tjenesteydelser i forskellige medlemsstater for så vidt angår de hermed forbundne miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige risici, bæredygtighedsresultater samt bæredygtige investeringsmål for finansielle produkter og underliggende selskaber. Det er derfor nødvendigt at se nærmere på det indre markeds funktion og muliggøre sammenligning af finansielle produkter for at undgå sandsynlige fremtidige hindringer.

(4)  For at sikre, at denne forordning anvendes på ensartet vis, og at de finansielle markedsdeltagere anvender de oplysningsforpligtelser, der er fastsat i denne forordning, på en klar og konsekvent måde, er det nødvendigt at fastsætte en klar og harmoniseret definition af "bæredygtige investeringer" og "bæredygtighedsrelaterede risici" og "bæredygtighedsrelaterede risici" for at undgå eventuel overlapning i reguleringen, der vil stride mod principperne om bedre lovgivning og proportionalitet. Definitionen af bæredygtige investeringer sikrer en vis grad af konsekvens mellem finansielle produkter og tjenesteydelser og sikrer også, at sådanne investeringer har en positiv nettovirkning for så vidt angår bæredygtighed. Som følge af den mangesidede karakter af bæredygtighed — set i lyset af de tre dimensioner: miljømæssig, social og forvaltningsmæssig bæredygtighed — ledsages positive virkninger i én dimension muligvis ikke altid af positive virkninger i en anden dimension, men nettobæredygtighedsresultaterne som målt ved hjælp af harmoniserede holdbarhedsindikatorer, skal altid være meget positive. Definitionen af bæredygtighedsrelaterede risici er nødvendig for at sikre et minimumsniveau af konsekvens i reguleringsmæssige resultater, men er også tænkt som et dynamisk værktøj under konstant udvikling, som kan integrere nye risici, og til at fastslå potentielle og faktiske negative indvirkninger. Definitionen omfatter de finansielle og ikke-finansielle konsekvenser af, at der ikke tages hensyn til miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige risici. Den bør være fremadrettet for at kunne omfatte reelle risici og risici, der kan forventes at blive konkretiseret på kort, mellemlang og lang sigt. De finansielle markedsdeltagere bør integrere identifikation, undgåelse og afbødning af bæredygtighedsrelaterede risici og i deres due diligence-processer identificere negative virkninger, for hvilke de bør tage de bæredygtighedsrelaterede risici i betragtning, som er anført i bilag Ia til denne forordning. Bæredygtighedsresultaterne måles på grundlag af harmoniserede bæredygtighedsindikatorer, som Kommissionen hurtigst muligt udarbejder, idet der gøres brug af eksisterende europæiske og internationale virksomheder. Et sæt harmoniserede indikatorer vil bidrage til at tilskynde finansielle markedsdeltagere til gradvist og forholdsmæssigt afpassede skridt til en bæredygtig overgang gennem større gennemsigtighed, samtidig med at der sikres sammenhæng mellem andre bæredygtige finansieringsforslag, herunder [Publikationskontoret: Indsæt henvisning til forordning om oprettelse af en ramme til fremme af bæredygtige investeringer] og [Publikationskontoret: Indsæt henvisning til forordning for så vidt angår benchmarks for lille CO2-effekt og benchmarks for positiv CO2-effekt].

(5)  Finansielle markedsdeltageres og finansielle rådgiveres aflønningspolitikker bør være i overensstemmelse med integrationen af bæredygtighedsrelaterede risici og, hvis det er relevant, bæredygtige investeringsmål og bør være udformet således, at de bidrager til langsigtet bæredygtig vækst. De oplysninger, der gives forud for indgåelse af en aftale, bør derfor omfatte oplysninger om, hvordan disse enheders aflønningspolitikker er i overensstemmelse med integrationen af bæredygtighedsrelaterede risici, direktiv (EU) 2017/828 og følger de finansielle markedsdeltageres miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige interne operationelle kriterier, idet der gives langsigtede relevante mål for vækst, og, hvis det er relevant, med de bæredygtige investeringsmål for de finansielle produkter og tjenesteydelser, som udbydes af finansielle markedsdeltagere, eller som finansielle rådgivere rådgiver om.

(6)  Da bæredygtighedsbenchmarks tjener som standardreferencepunkter, som bæredygtige investeringer måles i forhold til, bør slutinvestorer gennem oplysninger, der gives forud for indgåelse af en aftale, informeres om egnetheden af det angivne indeks, dvs. indeksets tilpasning til det bæredygtige investeringsmål. Finansielle markedsdeltagere skal ligeledes anføre årsagerne til den forskellige vægtning af de forskellige bestanddele af det angivne indeks sammenlignet med et bredere markedsindeks, idet der skelnes mellem et produkt, som følger et indeks, og et produkt, som anvender et indeks til at måle eller sammenligne dets resultater. For yderligere at fremme gennemsigtighed skal finansielle markedsdeltagere også angive, hvor de metoder, der er anvendt ved beregningen af det angivne indeks og det brede markedsindeks, kan findes, således at slutinvestorer får de nødvendige oplysninger om, hvordan de underliggende aktiver i indekserne er udvalgt og vægtet, hvilke aktiver der er udelukket og med hvilken begrundelse, hvordan de bæredygtighedsrelaterede virkninger af de underliggende aktiver er målt, eller hvilke datakilder der er anvendt. Hvis et finansielt produkt udtrykkeligt er bestemt til at være i overensstemmelse med Parisaftalen om klimaændringer eller sigter mod at reducere CO2-emissionerne, skal benchmarkproducenter også offentliggøre den videnskabeligt baserede grad af tilpasning til Parisaftalen. Sådanne oplysninger skal baseres på et harmoniseret sæt resultatindikatorer, som muliggør sammenligning, og bidrage til, at der udvikles en korrekt opfattelse af bæredygtighedsrelaterede risici, bæredygtighedsresultater og bæredygtighedsvenlige investeringer. Hvis der ikke er angivet noget indeks som referencebenchmark, skal finansielle markedsdeltagere redegøre for, hvordan det bæredygtige investeringsmål nås, eller hvordan bæredygtighedsrelaterede risici og indikatorer for bæredygtighedsresultater er blevet integreret.

(7)  Hvis et finansielt produkt eller en finansiel tjenesteydelse sigter mod en reduktion af CO2-emissionerne, bør de oplysninger, der gives forud for indgåelse af en aftale, omfatte oplysninger om den tilstræbte eksponering for lav CO2-emission, herunder oplysninger om tilpasningen til Parisaftalen og med de relevante EU-mål.

(8)  For at øge gennemsigtigheden og informere investorerne og slutinvestorerne bør adgangen til oplysningerne om, hvordan der tages hensyn til bæredygtighedsresultater, og hvordan bæredygtighedsrelaterede risici, der er reelle eller sandsynligvis vil opstå, integreres af finansielle markedsdeltagere i investeringsbeslutningsprocessen, herunder organisatoriske aspekter, risikostyring og forvaltningsaspekter, af finansielle rådgivere i rådgivningsprocesser og af de underliggende investeringsmodtagende selskaber i deres strategi og aktiviteter, være reguleret ved at pålægge de finansielle markedsdeltagere at offentliggøre et kort resumé af disse politikker deres websteder.

(9)  De nuværende oplysningskrav, der er fastsat i EU-lovgivningen, foreskriver ikke, at alle de oplysninger, der er nødvendige for at kunne oplyse slutinvestorerne ordentligt om den bæredygtighedsrelaterede virkning af deres investeringer, skal offentliggøres. Det er derfor hensigtsmæssigt at fastsætte mere specifikke standardiserede oplysningskrav for at muliggøre sammenlignelighed, for så vidt angår disse bæredygtige investeringer. Der bør f.eks. aflægges regelmæssig rapport om de samlede bæredygtighedsrelaterede resultater af finansielle produkter på en standardiseret måde ved hjælp af et harmoniseret sæt indikatorer, som er relevante for måling og sammenligning af bæredygtighedsresultater. Hvis der er angivet et egnet indeks som referencebenchmark, skal disse oplysninger også forelægges for dette indeks og for et bredt markedsindeks for at muliggøre sammenligning, idet der skelnes mellem et produkt, som følger et indeks, og et produkt, som anvender et indeks til at måle eller sammenligne dets resultater. Der bør også forelægges oplysninger om bestanddelene af det angivne indeks og det brede markedsindeks samt om disses vægtning som sammenligneligt supplement til oplysningerne om, hvordan de bæredygtige investeringsmål nås. Hvis EuSEF-forvaltere stiller oplysninger til rådighed om de positive sociale virkninger, som er sigtet med en given fond, samt om de opnåede generelle sociale resultater og de metoder, der er anvendt i forbindelse hermed og i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 346/2013, kan de i givet fald gøre brug af disse oplysninger med henblik på offentliggørelse af oplysninger i henhold til nærværende forordning.

(10)  Ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU(14) indføres gennemsigtighedsforpligtelser hvad angår sociale, miljømæssige og ledelsesmæssige aspekter i forbindelse med ikkefinansiel rapportering. Den påkrævede form og præsentation i henhold til disse direktiver egner sig imidlertid ikke til, at finansielle markedsdeltagere og finansielle rådgivere kan gøre direkte brug heraf i forbindelse med slutinvestorer. Finansielle markedsdeltagere og finansielle rådgivere bør have mulighed for, når det er relevant, og med henblik på nærværende forordning at gøre brug af oplysninger i ledelsesberetninger og ikkefinansielle redegørelser i overensstemmelse med direktiv 2013/34/EU. For at sikre formidlingen af sammenlignelige kvalitetsdata til investorer skal forpligtelserne til gennemsigtighed i direktiv 2013/34/EU opdateres til at omfatte væsentlige bæredygtighedsrelaterede risici og bæredygtighedsresultater baseret på harmoniserede indikatorer og rapporteres i integrerede periodiske regnskaber, der indeholder både finansielle og ikkefinansielle oplysninger.

(11)  For at sikre pålideligheden af de oplysninger, der offentliggøres på finansielle markedsdeltageres og finansielle rådgiveres websteder, bør disse oplysninger holdes ajour, og der bør tydeligt redegøres for enhver revision eller ændring.

(12)  For at præcisere, hvordan IORP'er træffer investeringsbeslutninger og vurderer risici for at tage hensyn til miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige risici, bør beføjelsen til at vedtage retsakter delegeres til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde for så vidt angår direktiv (EU) 2016/2341. Ledelses- og risikostyringsregler finder allerede anvendelse på investeringsbeslutninger og risikovurderinger med det formål at sikre kontinuitet og regelmæssighed i udførelsen af IORP'ers aktiviteter. Investeringsbeslutningerne bør træffes, og vurderingen af relevante risici, herunder miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige risici, foretages på en måde, der sikrer, at der tages hensyn til medlemmernes og investeringsmodtagernes interesser. IORP'ers aktiviteter og underliggende processer skal sikre, at målet med de delegerede retsakter nås. De delegerede retsakter skal sikre overensstemmelse, hvis det er relevant, med delegerede retsakter, der er vedtaget i medfør af direktiv 2009/65/EF, direktiv 2009/138/EF og direktiv 2011/61/EU. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante offentlige høringer under sit forberedende arbejde, ▌og at disse høringer gennemføres i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning. For at sikre lige deltagelse i forberedelsen af delegerede retsakter bør Europa-Parlamentet og Rådet navnlig modtage alle dokumenter på samme tid som medlemsstaternes eksperter, og deres eksperter bør have systematisk adgang til møder i Kommissionens ekspertgrupper, der beskæftiger sig med forberedelse af delegerede retsakter.

(13)  Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA), Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA) og Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) (samlet betegnet som ESA'erne), der blev oprettet ved henholdsvis Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/2010(15), Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1094/2010(16) og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010(17), skal i Det Fælles Udvalg udarbejde reguleringsmæssige tekniske standarder, som præciserer præsentationen og indholdet af de oplysninger om bæredygtighedsrelaterede resultater og risici, som skal gives i førkontraktlige dokumenter og periodiske rapporter, der offentliggøres mindst én gang om året, samt på finansielle markedsdeltageres websteder, jf. artikel 10-14 i forordning nr. 1093/2010, i forordning nr. 1094/2010 og i forordning (EU) nr. 1095/2010. Kommissionen bør have beføjelse til at vedtage disse reguleringsmæssige tekniske standarder.

(14)  Kommissionen bør tillægges beføjelser til at vedtage gennemførelsesmæssige tekniske standarder, som ESA'erne har udarbejdet i Det Fælles Udvalg, ved hjælp af gennemførelsesretsakter, jf. artikel 291 i TEUF, og i overensstemmelse med artikel 15 i forordning (EU) nr. 1093/2010, artikel 15 i forordning (EU) nr. 1094/2010 og artikel 15 i forordning (EU) nr. 1095/2010 med henblik på at fastsætte standardpræsentationen af bæredygtige investeringer i markedsføringsmateriale.

(15)  Da periodiske rapporter i princippet sammenfatter de forretningsmæssige resultater for hele kalenderår, bør anvendelsen af bestemmelserne om gennemsigtighedskrav i periodiske rapporter udsættes til den ... [1. januar i året efter den dato, som der henvises til i artikel 12, andet afsnit].

(16)  Oplysningsreglerne i nærværende forordning skal supplere, og anvendes i tillæg til, bestemmelserne i direktiv 2009/65/EF, direktiv 2009/138/EF, direktiv 2011/61/EU, Europa-Parlaments og Rådets direktiv (EU) 2016/2341,(18) forordning (EU) nr. 345/2013 og forordning (EU) nr. 346/2013.

(16a)  Oplysningsreglerne i denne forordning supplerer indførelsen af en fuldstændig overordnet, obligatorisk due diligence-ramme for alle markedsdeltagere, herunder en forpligtelse til omhu, der skal indfases fuldt ud i en overgangsperiode og under hensyntagen til proportionalitetsprincipperne, idet der navnlig tages hensyn til proportionalitet, hvad angår enhedens størrelse og systemiske betydning, idet beskyttelsen af fortrolig knowhow og fortrolige forretningsoplysninger (forretningshemmeligheder) sikres. Udøvelse af due diligence vil sige behørig opmærksomhed på og undersøgelse af miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige (ESG) risici på grundlag af ESG-indikatorer. Ved at udvise due diligence i overensstemmelse med OECD's retningslinjer vil investorerne ikke blot være i stand til at undgå negative virkninger af deres investeringer for samfundet og miljøet, men også undgå finansielle risici og risici for at få skadet deres omdømme, reagere på deres kunders og modtageres forventninger og bidrage til de globale mål for klima og bæredygtig udvikling. Deltagerne på det finansielle marked vil, når de gør dette, være forpligtet til at gå videre end blot en finansiel forståelse af deres investorforpligtelser. Desuden bygger rammen videre på Europa-Parlamentets krav om en obligatorisk due diligence-ordning i dets initiativbetænkning om bæredygtig finansiering (2018/2007 (INI)) om OECD's retningslinjer for ansvarlig forretningsskik for institutionelle investorer - centrale overvejelser om due diligence i henhold til OECD's retningslinjer for multinationale selskaber (2017) og om den franske lov om selskabsskat af 27. marts 2017, særlig artikel 1 og 2.

(17)  Målene for denne forordning, nemlig at styrke beskyttelsen af slutinvestorer og forbedre oplysningerne til dem, herunder i forbindelse med grænseoverskridende handel, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne, men kan på grund af behovet for at fastsætte ensartede oplysningskrav på EU-plan bedre nås på EU-plan;

(18)  Målene for denne forordning, nemlig at styrke beskyttelsen af slutinvestorer og oplysninger til investorer og forbedre oplysningerne til dem samt deres investeringsvalg, og for at hjælpe finansielle markedsdeltagere, investeringsrådgivere og børsnoterede virksomheder med at integrere miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige risici i deres investeringsbeslutninger, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne, men kan på grund af behovet for at fastsætte ensartede oplysningskrav på EU-plan bedre nås på EU-plan; Unionen kan derfor i en overgangsperiode, der giver markedsdeltagere tilstrækkelig tid til at tilpasse sig, vedtage foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går denne forordning ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at nå disse mål —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1Genstand

Ved denne forordning fastsættes der harmoniserede bestemmelser om gennemsigtighed, der skal anvendes af finansielle markedsdeltagere, forsikringsformidlere, der yder forsikringsrådgivning om IBIP'er, samt investeringsselskaber, der yder investeringsrådgivning, og selskaber, som der investeres i, om integrationen af bæredygtighedsrelaterede risici og resultater i investeringsbeslutnings- eller rådgivningsprocesser, samt om gennemsigtigheden af alle finansielle produkter eller tjenester, hvad enten der er tale om tjenester med målrettede bæredygtighedsvirkninger eller ej.

Artikel 2Definitioner

I denne forordning forstås ved:

a)  "finansiel markedsdeltager" enhver af følgende:

i)  et investeringsselskab▐, en FAIF, et investeringsselskab, der yder porteføljepleje, en IORP eller en udbyder af et pensionsprodukt

ii)  en forvalter af en kvalificeret venturekapitalfond, der er registreret i overensstemmelse med artikel 14 i forordning (EU) nr. 345/2013

iii)  en forvalter af en kvalificeret social iværksætterfond, der er registreret i overensstemmelse med artikel 15 i forordning (EU) nr. 346/2013

iv)  et investeringsinstituts administrationsselskab

iva)  et kreditinstitut som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 1), i forordning (EU) nr. 575/2013, der yder investerings- eller kreditrisikostyring, med undtagelse af små og ikkekomplekse institutter defineret under [Publikationskontoret: indsæt henvisning til den relevante artikel] i forordning (EU) nr. 575/2013]

b)  "forsikringsselskab: et forsikringsselskab, der er meddelt tilladelse i overensstemmelse med artikel 18 i direktiv 2009/138/EF

ba)  "virksomhed, der investeres i": børsnoterede og ikkebørsnoterede virksomheder som defineret i artikel 1 i direktiv 2013/34

bb)  "bæredygtighedsresultater": et finansielt produkts eller en tjenesteydelses overensstemmelse med miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige risici og faktorer, der afspejler indvirkningen af harmoniserede holdbarhedsindikatorer

c)  "IBIP" et af følgende:

i)  et forsikringsbaseret investeringsprodukt som defineret i artikel 4, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1286/2014(19)

ii)  et forsikringsprodukt, der udbydes til en professionel investor, og som har en værdi ved udløb eller en tilbagekøbsværdi, og hvor denne værdi ved udløb eller tilbagekøbsværdi direkte eller indirekte er helt eller delvis eksponeret mod markedsudsving

d)  "FAIF": en FAIF som defineret i artikel 4, stk. 1, litra b), i direktiv 2011/61/EU e)

e)  "investeringsselskab": et investeringsselskab som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 1) i direktiv 2014/65/EU med undtagelse af små og ikke indbyrdes forbundne investeringsselskaber defineret i artikel 12 i forordning [Publikationskontoret: Indsæt henvisning til forordning om tilsynsmæssige krav til investeringsselskaber]

f)  "porteføljepleje": porteføljepleje som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 8, i direktiv 2014/65/EU

g)  "IORP": en arbejdsmarkedsrelateret pensionskasse, der er meddelt tilladelse eller er registreret i overensstemmelse med artikel 9 i direktiv (EU) 2016/2341

h)  "pensionsprodukt" et af følgende:

i)  et pensionsprodukt som omhandlet i artikel 2, stk. 2, litra e), i forordning (EU) nr. 1286/2014

ii)  et individuelt pensionsprodukt som omhandlet i artikel 2, stk. 2, litra g), i forordning (EU) nr. 1286/2014

iia)  et "paneuropæisk personligt pensionsprodukt (PEPP-produkt)" som henvist til i artikel 2, stk. 2, i [Publikationskontoret: Indsæt henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om et paneuropæisk personligt pensionsprodukt (PEPP-produkt)]

i)  "investeringsinstituts administrationsselskab": et administrationsselskab som defineret i artikel 2, stk. 1, litra b), i direktiv 2009/65/EF eller et investeringsselskab som omhandlet i artikel 1, stk. 2, i samme direktiv

j)  "finansielt produkt eller tjeneste": porteføljepleje, en AIF, et IBIP, et pensionsprodukt, en pensionsordning eller et investeringsinstitut

k)  "AIF": en AIF som defineret i artikel 4, stk. 1, litra a), i direktiv 2011/61/EU

l)  "pensionsordning": en pensionsordning som defineret i artikel 6, stk. 2, i direktiv (EU) 2016/2341

m)  "investeringsinstitut": et institut for kollektiv investering i værdipapirer, der er meddelt tilladelse i overensstemmelse med artikel 5 i direktiv 2009/65/EF

n)  "investeringsrådgivning": investeringsrådgivning som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 4), i direktiv 2014/65/EU

na)  "relevant kompetent myndighed": kompetent eller udpeget myndighed, der fører tilsyn med finansielle markedsdeltagere som henvist til i denne artikel, litra a)

o)  "bæredygtige investeringer": produkter, der er knyttet til strategier, der sigter mod at opnå miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige resultater, herunder en eller flere af følgende eller en kombination af følgende:

i)  investeringer i en økonomisk aktivitet, som væsentligt bidrager til et miljømæssigt mål, herunder nøgleindikatorer for ressourceeffektivitet, såsom anvendelse af energi, vedvarende energi og råmaterialer, affaldsproduktion, emissioner, CO2-emissioner, anvendelse af vand og jord og konsekvenserne for biodiversiteten som fastsat i Kommissionens overvågningsramme for den cirkulære økonomi. Disse mål må ikke være til væsentlig skade for nogen af målene med investeringerne under nr. ii) og iii).

ii)  investeringer i en økonomisk aktivitet, som væsentligt bidrager til et socialt mål, navnlig investeringer, som bidrager til at bekæmpe uligheder, investeringer, som fremmer den sociale samhørighed, social integration og arbejdsmarkedsrelationer, eller investeringer i menneskelig kapital eller socialt dårligt stillede lokalsamfund og ikke i betydelig grad skader investeringsmålene under nr. i) og iii)

iii)  Investeringer, som fremmer eller støtter god forvaltningspraksis i virksomheder▐, navnlig virksomheder med sunde og gennemsigtige ledelsesstrukturer og due diligence-procedurer, arbejdstagerforhold, en gennemsigtig aflønningspolitik for det relevante personale, og som overholder skattereglerne, og som ikke i betydelig grad skader målene for investeringer under nr. i) og ii)

oa)  "bæredygtig investeringstilgang": en investeringstilgang eller -strategi, der understøtter produkter og tjenester, der sigter mod at opnå miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige resultater

p)  "detailinvestor": en investor, som ikke er en professional investor

pa)  "due diligence": den kontinuerlige proces med rimelig omhu og undersøgelse, gennem hvilken en investor eller en investeringstjenesteudbyder identificerer, undgår eller afbøder, tegner sig for og kommunikerer om faktiske eller potentielle negative ESG-faktorer og bæredygtighedsrisici, inden der foretages en investering, og indtil investeringen sælges eller udløber

pb)  "ESG-præferencer": en kundes eller potentiel kundes præferencer med hensyn til miljømæssigt bæredygtige investeringer, sociale investeringer eller investeringer i god regeringsførelse

q)  "professionel investor": en kunde, der opfylder kriterierne i bilag II til direktiv 2014/65/EU

r)  "forsikringsformidler": en forsikringsformidler som defineret i artikel 2, stk. 1, nr. 3), i direktiv (EU) 2016/97

s)  "forsikringsrådgivning": rådgivning som defineret i artikel 2, stk. 1, nr. 15), i direktiv (EU) 2016/97.

sa)  "bæredygtighedsrelaterede risici": finansielle eller ikkefinansielle risici, som er reelle eller kan opstå i forbindelse med miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige risici og faktorer, når de har betydning for en bestemt investeringstilgang.

"bæredygtighedsrelaterede risici" omfatter:

a)  kort- og/eller langsigtede risici ved resultatet for et finansielt eller pensionsrelateret produkt som resultat af en eksponering for aktiviteter, som kan have negative miljømæssige eller sociale konsekvenser, eller fra produktets eksponering for dårlig ledelse i de virksomheder, som der investeres i

b)  kort- og/eller langsigtet risiko for, at den økonomiske aktivitet, som et finansielt eller pensionsrelateret produkt eksponeres for, har en negativ indvirkning på naturen, arbejdskraften og samfundet eller ledelsen af de enheder, der investeres i, herunder men ikke begrænset til, når den er knyttet til en finansiel risiko som nævnt i litra a)

De finansielle markedsdeltagere bør tage hensyn til de miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige faktorer og indikatorer, der er anført i bilag Ia til denne forordning.

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 9a med henblik på at præcisere yderligere elementer af definitionerne i stk. 1, litra bb), o), bb) og sa), i denne artikel, for at tage hensyn til markedsudviklingen, erfaringerne med anvendelsen af reglerne om offentliggørelse og nye eller ændrede definitioner på europæisk plan.

Kommissionen overvejer ved udarbejdelsen af de delegerede retsakter, der er omhandlet i stk. 2, de principper, der er anført i bilag IIa.

Artikel 3Gennemsigtighed af politikker vedrørende bæredygtighedsrisici

1.  Finansielle markedsdeltagere skal have indført due diligence-politikker til vurdering af bæredygtigheds relaterede risici og hvert år indberette dem til de kompetente myndigheder under hensyntagen til proportionalitetsprincippet. Disse politikker vedrører som et minimum indarbejdelse af bæredygtighedsrisici, der er reelle eller vil kunne opstå, og resultater baseret på bæredygtighedsindikatorer inden for forvaltning, driftsbetingelser, navnlig investeringsstrategi og aktivallokering, organisatoriske krav til virksomheder, herunder risikostyringsprocedurer, udøvelse af stemmerettigheder for aktionærer og inddragelse af selskaber. Et kort resumé af disse politikker offentliggøres, samtidig med at der sikres fortrolighed og beskyttelse af fortrolig knowhow og fortrolige forretningsoplysninger (forretningshemmeligheder), jf. direktiv 2016/943.

2.  Forsikringsformidlere, der yder forsikringsrådgivning om IBIP'er, og investeringsselskaber, der yder investeringsrådgivning, skal have indført skriftlige due diligence-politikker for vurdering af bæredygtighedsrelaterede risici og hvert år indberette dem til de kompetente myndigheder under hensyntagen til proportionalitetsprincippet. Disse vedrører som et minimum indarbejdelse af bæredygtighedsrelaterede risici, der er reelle eller vil kunne opstå, og resultater baseret på bæredygtighedsindikatorer inden for forvaltning, aktivallokering, investeringsrådgivning, risikostyring, udøvelse af stemmerettigheder for aktionærer og inddragelse af selskaber. Et kort resumé af disse politikker offentliggøres, samtidig med at der sikres fortrolighed og beskyttelse af fortrolig knowhow og fortrolige forretningsoplysninger (forretningshemmeligheder), jf. direktiv 2016/943.

2a.  Kreditinstitutter og forsikringsselskaber skal have en politik for integration af bæredygtighedsrelaterede risici i deres investerings- og kreditrisikostyringsprocesser. Et kort resumé af disse politikker offentliggøres, samtidig med at der sikres fortrolighed og beskyttelse af fortrolig knowhow og fortrolige forretningsoplysninger (forretningshemmeligheder), jf. direktiv 2016/943.

2b.  Finansielle markedsdeltagere og forsikringsformidlere sikrer, at identifikation og forvaltning af bæredygtighedsrisici er tilstrækkeligt integrerede i deres due diligence-processer og investeringsbeslutninger, hvilket kræver, at investorerne skal undgå eller afbøde og tage højde for ESG-faktorer og offentliggøre dem skriftligt på deres websteder.

2c.  Kommissionen vedtager delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 9a med henblik på at præcisere følgende:

a)  en overordnet og obligatorisk ramme med minimumsstandarder for de skriftlige politikker og de due diligence-procedurer, som deltagere på det finansielle marked og forsikringsformidlere skal gennemføre for at sikre, at de risici for en bæredygtig udvikling, som deltagerne på det finansielle marked skaber, integreres i investeringsbeslutningerne, herunder at der integreres en komplet vifte af ESG-indikatorer

b)  vejledning om de oplysningskrav, der er omhandlet i denne artikels stk. 1 og 2

c)  retningslinjer for anvendelsen af proportionalitetsprincippet, jf. denne artikels stk. 1 og 2, idet der tages særligt hensyn til proportionaliteten med hensyn til virksomhedens størrelse og systemiske betydning.

2d.  Kommissionen overvejer ved udarbejdelsen af de delegerede retsakter, der er omhandlet i stk. 2, litra c, de principper, der er anført i bilag IIa.

Artikel 4Gennemsigtighed i forbindelse med integrationen af bæredygtighedsrelaterede risici

og bæredygtighedsresultater

1.  Finansielle markedsdeltagere forelægger som en del af de oplysninger, der gives forud for indgåelse af en aftale beskrivelser af følgende, samtidig med at der sikres fortrolighed og beskyttelse af fortrolig knowhow og fortrolige forretningsoplysninger (forretningshemmeligheder), jf. direktiv 2016/943:

a)  de due diligence-procedurer og betingelser, der er anvendt ved integrationen af bæredygtighedsrelaterede risici, der er reelle eller vil kunne opstå, i investeringsbeslutningstagningen for det pågældende produkt, og hvordan de anvendes, og procedurerne for måling af bæredygtighedsresultater;

b)  i hvilket omfang de bæredygtighedsrelaterede risici forventes at have en relevant indvirkning på ▌de udbudte finansielle produkter eller tjenester, og hvor i porteføljen disse bæredygtighedsrelaterede risici er blevet påvist

c)  hvordan finansielle markedsdeltageres aflønningspolitikker er i overensstemmelse med direktiv (EU) 2017/828, integrationen af bæredygtighedsrelaterede risici og følger selskabets interne og operationelle ESG-resultatkriterier, samtidig med at de opfylder langsigtede mål for holdbar vækst. og, hvis det er relevant, er i overensstemmelse med det bæredygtige investeringsmål for det finansielle produkt eller den finansielle tjeneste

ca)  aktionærafstemning med hensyn til bæredygtighedsresultater og afbødning af bæredygtighedsrelaterede risici, afstemningsanvisninger og afstemningsrationaler bag stemmer mod ledelsen, undladelse af at stemme og omstridte stemmer.

De oplysninger, der er omhandlet i litra ca), skal være i overensstemmelse med direktiv (EU) 2017/828.

2.  Forsikringsformidlere, der yder forsikringsrådgivning om IBIP'er, og investeringsselskaber, der yder investeringsrådgivning, forelægger som del af de oplysninger, der gives forud for indgåelse af en aftale, beskrivelser af følgende:

a)  de due diligence-procedurer og betingelser, der er anvendt ved integrationen af bæredygtighedsrelaterede risici, der er reelle eller vil kunne opstå, i investerings- eller forsikringsrådgivningen, og procedurerne for måling af bæredygtighedsresultater

b)  i hvilket omfang de bæredygtighedsrelaterede risici forventes at have en relevant indvirkning på ▌de finansielle produkter eller tjenester, og hvor i porteføljen disse bæredygtighedsrelaterede risici er blevet påvist

c)  hvordan de aflønningspolitikker, som føres af investeringsselskaber, der yder investeringsrådgivning, og af forsikringsformidlere, der yder forsikringsrådgivning om IBIP'er, er i overensstemmelse med direktiv (EU) 2017/828 og afspejler integrationen af bæredygtighedsrelaterede risici og følger selskabernes interne og operationelle ESG-resultatkriterier, samtidig med at de opfylder langsigtede mål for holdbar vækst, og hvis det er relevant, er i overensstemmelse med det bæredygtige investeringsmål for det finansielle produkt eller den finansielle tjeneste, der rådgives om

ca)  aktionærafstemning med hensyn til bæredygtighedsresultater og begrænsning af bæredygtighedsrelaterede risici, afstemningsanvisninger og afstemningsrationaler bag stemmer mod ledelsen, undladelse af at stemme og omstridte stemmer.

De oplysninger, der er omhandlet i litra ca), skal være i overensstemmelse med direktiv (EU) 2017/828.

3.  Henvisninger til de i stk. 1 og 2 nævnte oplysninger skal indsættes på følgende måde:

a)  for så vidt angår FAIF'er, i oplysningerne til investorerne, jf. artikel 23, stk. 1, i direktiv 2011/61/EU

b)  for så vidt angår forsikringsselskaber, i de oplysninger, der er omhandlet i artikel 185, stk. 2, i direktiv 2009/138/EF

c)  for så vidt angår IORP'er, i de oplysninger, der er omhandlet i artikel 41 i direktiv (EU) 2016/2341

d)  for så vidt angår forvaltere af kvalificerede venturekapitalfonde, i de oplysninger, der er omhandlet i artikel 13, stk. 1, i forordning (EU) nr. 345/2013

e)  for så vidt angår forvaltere af kvalificerede sociale iværksætterfonde, i de oplysninger, der er omhandlet i artikel 14, stk. 1, i forordning (EU) nr. 346/2013

f)  for så vidt angår udbydere af pensionsprodukter, skriftligt og i god tid, inden en detailinvestor bliver bundet af en aftale, der vedrører et pensionsprodukt

g)  for så vidt angår investeringsinstitutters administrationsselskaber, i prospektet, jf. artikel 69 i direktiv 2009/65/EF

h)  for så vidt angår investeringsselskaber, der yder porteføljepleje eller investeringsrådgivning, i overensstemmelse med artikel 24, stk. 4, i direktiv 2014/65/EU, kan disse oplysninger gives i et standardiseret format som beskrevet i artikel 24, stk. 5, i direktiv 2014/65/EU;

i)  for så vidt angår forsikringsformidlere, der yder forsikringsrådgivning om IBIP'er, i overensstemmelse med artikel 29, stk. 1, i direktiv (EU) 2016/97.

3a.  Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA), Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA) og Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) udarbejder i Det Fælles Udvalg af Europæiske Tilsynsmyndigheder (Det Fælles Udvalg) udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som præciserer tilpasningen af de i stk. 3 nævnte bestemmelser til kravene i stk. 1 og 2, vedrørende præsentationen og indholdet af de oplysninger, som skal offentliggøres i henhold til denne artikel.

EBA, EIOPA og ESMA forelægger disse udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder for Kommissionen senest den [18 måneder efter ikrafttrædelsen].

Beføjelsen til at vedtage de i første afsnit omhandlede reguleringsmæssige tekniske standarder tillægges Kommissionen i overensstemmelse med artikel 10-14 i forordning (EU) nr. 1093/2010, i forordning (EU) nr. 1094/2010 og i forordning (EU) nr. 1095/2010.

Artikel 5Gennemsigtighed af

bæredygtighedsrelaterede risici og bæredygtighedsresultater af investeringer i de oplysninger, der gives forud for indgåelse af en aftale

1.  Hvis et finansielt produkt eller en finansiel tjeneste bringes på markedet, og der er angivet et benchmarkindeks som reference herfor, skal de oplysninger, som skal offentliggøres i henhold til artikel 4, stk. 1, være ledsaget af følgende:

a)  en beskrivelse af det bæredygtige investeringsmål og oplysninger om, hvordan det angivne indeks er tilpasset dette mål

aa)  en forklaring på, hvorledes de indikatorer, der er anført i artikel 2, stk. 1, litra sa), behandles i indeksets metode

b)  en forklaring på, hvorfor vægtningen og bestanddelene af det angivne indeks, der er tilpasset dette mål, adskiller sig fra et bredt markedsindeks.

Der bør skelnes mellem et produkt, der kopierer et indeks, og et indeks, der bruges til at måle/sammenligne produktets resultater.

2.  Hvis et finansielt produkt eller en finansiel tjeneste▐ ikke har et indeks, der er betegnet som referencebenchmark, skal de oplysninger, der er omhandlet i artikel 4, stk. 1, omfatte en beskrivelse af dets bæredygtighedsvirkning ved hjælp af de i artikel 2 definerede indikatorer for bæredygtighedsrelaterede risici.

3.  Hvis et finansielt produkt eller en finansiel tjeneste udtrykkeligt er bestemt til at være i overensstemmelse med Parisaftalen om klimaændringer eller sigter mod at reducere CO2-emissionerne, skal de oplysninger, som skal offentliggøres i henhold til artikel 4, stk. 1, omfatte oplysninger om den tilstræbte videnskabeligt baserede grad af tilpasning til Parisaftalen eller eksponering for lav CO2-emission.

Hvis der i overensstemmelse med forordning (EU) 2016/1011 ikke foreligger noget [EU-benchmark for lille CO2-effekt] eller noget [benchmark for positiv CO2-effekt], skal de oplysninger, som er omhandlet i artikel 4, uanset stk. 2, omfatte en detaljeret redegørelse for, hvordan ▌målet om at reducere CO2-emissioner og/eller opfyldelsen af målene i Parisaftalen sikres.

4.  Finansielle markedsdeltagere forelægger som del af de oplysninger, der i henhold til artikel 4, stk. 1, skal offentliggøres, en angivelse af, hvor de metoder, der er anvendt ved beregningen af de i stk. 1 nævnte indekser og de i stk. 3, andet afsnit, nævnte benchmarks kan findes.

5.  Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA), Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA) og Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) udarbejder i Det Fælles Udvalg af Europæiske Tilsynsmyndigheder (Det Fælles Udvalg) udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som præciserer præsentationen og indholdet af de oplysninger, som skal offentliggøres i henhold til denne artikel.

6.  EBA, EIOPA and ESMA forelægger disse udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder for Kommissionen senest den [Publikationskontoret: Indsæt datoen 18 måneder efter ikrafttrædelsesdatoen].

Beføjelsen til at vedtage de i første afsnit omhandlede reguleringsmæssige tekniske standarder tillægges Kommissionen i overensstemmelse med artikel 10-14 i forordning (EU) nr. 1093/2010, i forordning (EU) nr. 1094/2010 og i forordning (EU) nr. 1095/2010.

Artikel 6Gennemsigtighed af

bæredygtighedsrelaterede risici og resultater af investeringer på websteder

1.  Finansielle markedsdeltagere offentliggør og ajourfører på deres websteder, for så vidt angår ethvert finansielt produkt eller en finansiel tjeneste, der er omhandlet i artikel 5, stk. 1, 2 og 3, følgende:

a)  en beskrivelse af det bæredygtige investeringsmål

b)  oplysninger om, hvilke metoder der er anvendt til at vurdere, måle og overvåge bæredygtighedsresultaterne af de investeringer, der er udvalgt for det finansielle produkt eller den finansielle tjeneste, herunder dets datakilder, screeningkriterier for de underliggende aktiver og de relevante bæredygtighedsindikatorer, der er anvendt til at måle det finansielle produkts eller den finansielle tjenestes samlede bæredygtige indvirkning

c)  de oplysninger, der er nævnt i artikel 5

d)  de oplysninger, der er nævnt i artikel 7.

De oplysninger, som skal offentliggøres i henhold til første afsnit, skal være tydelige, kortfattede og letforståelige for detailinvestorer og den brede offentlighed. De skal offentliggøres på en klar måde og på et fremtrædende sted på webstedet og være nemt tilgængelige, letforståelige og i et klart og enkelt sprog. Webstedet giver desuden mere detaljerede oplysninger til professionelle investorer og andre eksperter.

2.  EBA, EIOPA og ESMA udarbejder i Det Fælles Udvalg udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som præciserer indholdet og præsentationen ▌af de oplysninger, der er omhandlet i stk. 1 ▌, som præciserer tilpasningen af de i stk. 2 nævnte bestemmelser til kravene i stk. 1 vedrørende nærmere oplysninger om præsentation og indhold af de oplysninger, som skal offentliggøres i henhold til denne artikel.

EBA, EIOPA og ESMA skal tage hensyn til nye eller ændrede definitioner på europæisk plan.

EBA, EIOPA and ESMA forelægger disse udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder for Kommissionen senest den [Publikationskontoret: Indsæt datoen 12 måneder efter ikrafttrædelsesdatoen].

▌Kommissionen vedtager delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 10 til 14 i Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/2010, i forordning (EU) nr. 1094/2010 og i forordning (EU) nr. 1095/2010 vedrørende de reguleringsmæssige tekniske standarder, der er omhandlet i første afsnit.

Artikel 7Gennemsigtighed af

bæredygtighedsrelaterede risici og resultater af investeringer i periodiske rapporter

1.  Hvis finansielle markedsdeltagere udbyder et finansielt produkt eller en finansiel tjeneste som omhandlet i artikel 5, stk. 1, 2 og 3, skal de i periodiske reviderede og integrerede rapporter, der gennemføres mindst en gang om året og indeholder både finansielle og ikkefinansielle oplysninger, medtage en beskrivelse af følgende:

a)  de samlede bæredygtighedsrelaterede virkninger og resultater af det finansielle produkt eller den finansielle tjeneste ved hjælp af harmoniserede og sammenlignelige indikatorer for bæredygtighedsrelaterede risici

b)  hvis der er angivet et indeks som referencebenchmark, en sammenligning af de samlede virkninger af det finansielle produkt eller den finansielle tjeneste med det angivne benchmark og et bredt markedsindeks, hvad angår vægtning, bestanddele og bæredygtighedsindikatorer

ba)  børsnoterede selskaber medtager en beskrivelse af, hvordan de bæredygtighedsrelaterede resultater og risici er indarbejdet i ledelsesprocesserne og investeringsstrategien i årsregnskaberne og de konsoliderede regnskaber, der er omhandlet i direktiv 2013/34/EU.

2.  De i stk. 1 nævnte oplysninger skal offentliggøres på følgende måde:

a)  for så vidt angår FAIF'er, i årsrapporten, jf. artikel 22 i direktiv 2011/61/EU

b)  for så vidt angår forsikringsselskaber, skriftligt hvert år i overensstemmelse med artikel 185, stk. 6, i direktiv 2009/138/EF

c)  for så vidt angår IORP'er, i pensionsoversigten, jf. artikel 38 i direktiv (EU) 2016/2341, og i de oplysninger, der er omhandlet i artikel 43 i direktiv (EU) 2016/2341

d)  for så vidt angår forvaltere af kvalificerede venturekapitalfonde, i årsrapporten, jf. artikel 12 i forordning (EU) nr. 345/2013

e)  for så vidt angår forvaltere af kvalificerede sociale iværksætterfonde, i årsrapporten, jf. artikel 13 i forordning (EU) nr. 346/2013

f)  for så vidt angår udbydere af pensionsprodukter, skriftligt mindst i årsrapporter eller i rapporter i overensstemmelse med national lovgivning

g)  for så vidt angår investeringsinstitutters administrationsselskaber og investeringsinstitutters investeringsselskaber, i halvårs- og årsberetningerne, jf. artikel 69 i direktiv 2009/65/EF

h)  for så vidt angår investeringsselskaber, der yder porteføljepleje, i de periodiske rapporter, jf. artikel 25, stk. 6, i direktiv 2014/65/EU.

ha)  for børsnoterede og ikke-børsnoterede selskaber i henhold til de periodiske regnskaber, der er omhandlet i artikel 19a, og 29a, i direktiv 2013/34.

3.  Med henblik på stk. 1 skal finansielle markedsdeltagere, når det er relevant, gøre brug af oplysningerne i ledelsesberetninger eller i ikkefinansielle redegørelser, jf. artikel 19 og artikel 19a i direktiv 2013/34/EU, samtidig med at det sikres, at oplysninger til slutinvestorer præsenteres på en tydelig måde, der er let at forstå og opnå adgang til.

4.  EBA, EIOPA og ESMA udarbejder i Det Fælles Udvalg udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som præciserer indholdet og præsentationen af de oplysninger, der er omhandlet i stk. 1, som præciserer tilpasningen af de i stk. 2 nævnte bestemmelser til kravene i stk. 1 vedrørende nærmere oplysninger om præsentation og indhold af de oplysninger, som skal offentliggøres i henhold til dette stykke.

EBA, EIOPA og ESMA skal tage hensyn til nye eller ændrede definitioner på europæisk plan.

EBA, EIOPA and ESMA forelægger disse udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder for Kommissionen senest den [Publikationskontoret: Indsæt datoen 12 måneder efter ikrafttrædelsesdatoen].

Beføjelsen til at vedtage de i første afsnit omhandlede reguleringsmæssige tekniske standarder tillægges Kommissionen i overensstemmelse med artikel 10-14 i forordning (EU) nr. 1093/2010, i forordning (EU) nr. 1094/2010 og i forordning (EU) nr. 1095/2010.

Artikel 8Kontrol af oplysninger

1.  Finansielle markedsdeltagere sikrer, at alle oplysninger, der offentliggøres i henhold til artikel 3 eller 6, holdes ajour. Hvis en finansiel markedsdeltager ændrer disse oplysninger, offentliggøres på samme websted en klar begrundelse for ændringerne.

2.  Stk. 1 finder tilsvarende anvendelse på forsikringsformidlere, der yder forsikringsrådgivning om IBIP'er, og investeringsselskaber, der yder investeringsrådgivning, for så vidt angår oplysninger, der offentliggøres i overensstemmelse med artikel 3.

Artikel 9Markedsføringsmateriale

1.  Uden at det berører strengere sektorspecifik lovgivning, navnlig direktiv 2009/65/EF, direktiv 2014/65/EU, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/97 og forordning (EU) nr. 1286/2014, skal finansielle markedsdeltagere, forsikringsformidlere, der yder forsikringsrådgivning om IBIP'er, og investeringsselskaber, der yder investeringsrådgivning, sikre, at deres markedsføringsmateriale ikke er i modstrid med de oplysninger, der offentliggøres i henhold til denne forordning.

2.  EBA, EIOPA og ESMA kan i Det Fælles Udvalg udarbejde udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder med henblik på at fastlægge standardpræsentationen af oplysninger om bæredygtige investeringer.

Beføjelsen til at vedtage gennemførelsesmæssige tekniske standarder tillægges Kommissionen i overensstemmelse med artikel 15 i forordning (EU) nr. 1093/2010, i forordning (EU) nr. 1094/2010 og i forordning (EU) nr. 1095/2010.

Artikel 9a

Udøvelse af de delegerede beføjelser

1.  Kommissionen skal vedtage delegerede retsakter på de i denne artikel fastlagte betingelser.

2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 3, tillægges Kommissionen for en periode på fem år. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.

3.  Den i artikel 3 omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

4.  Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.

5.  En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 2 (..) og artikel 3, stk. 2b, træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.

Artikel 10aÆndringer af direktiv (EU) 2013/34

I direktiv (EU) 2013/34 foretages følgende ændringer:

1)  I artikel 19a, stk. 1, og artikel 29a, stk. 1, tilføjes følgende afsnit:

"f)  de bæredygtighedsrelaterede risici, der er relevante for det specifikke forretningsområde som defineret i artikel 2, litra a, i [Publikationskontoret: Indsæt henvisning til forordning om oplysninger vedrørende bæredygtige investeringer og risici for bæredygtighed og om ændring af direktiv (EU) 2016/2341 og direktiv 2013/34/EU], der gør det muligt for finansielle markedsdeltagere som defineret i artikel 2, stk. 1, litra a), i nævnte forordning at opfylde deres forpligtelser vedrørende bæredygtighedsoplysninger og afbødningsforpligtelser som defineret i artikel 4 og 5 i nævnte forordning

g)  de resultater, der måles i forhold til de bæredygtighedsindikatorer, der er relevante for en bestemt virksomhed og industri, på grundlag af en liste over harmoniserede bæredygtighedsindikatorer, der skal udvikles og opdateres af Kommissionen i overensstemmelse med [Publikationskontoret: Indsæt henvisning til forordning om etablering af en ramme for fremme af bæredygtige investeringer]. "

Artikel 10Ændringer af direktiv (EU) 2016/2341

I direktiv (EU) 2016/2341 foretages følgende ændringer:

1)  I artikel 19 tilføjes som stk. 9:

‘9. Kommissionen tillægges beføjelser til ved hjælp af delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 60a at vedtage foranstaltninger, som sikrer, at:

a)  der tages hensyn til "prudent person"-princippet, for så vidt angår hensyntagen til miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige risici

b)  miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige faktorer integreres i interne investeringsbeslutnings- og risikostyringsprocesser.

Disse delegerede retsakter skal tage hensyn til størrelsen, arten, omfanget og kompleksiteten af IORP'ers aktiviteter og risiciene ved disse aktiviteter og sikre overensstemmelse med artikel 14 i direktiv 2009/65/EF, artikel 132 i direktiv 2009/138/EF og artikel 12 i direktiv 2011/61/EU."

2)  Som artikel 60a indsættes:

"Artikel 60a

Udøvelse af de delegerede beføjelser

1. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på de i denne artikel fastlagte betingelser.

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 19, stk. 9, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode fra datoen for denne forordnings ikrafttræden.

3. Den i artikel 19, stk. 9, omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

4. Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.

5. En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 19, stk. 9, træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på tre måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med tre måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.".

Artikel 11

Evaluering

Kommissionen foretager senest den [Publikationskontoret: Indsæt datoen 36 måneder efter ikrafttrædelsesdatoen] en evaluering af anvendelsen af denne forordning, navnlig for så vidt angår sociale og ledelsesmæssige faktorer og indikatorer, deres integration i investeringsbeslutninger og oplysninger forud for indgåelse af en aftale. Denne evaluering skal omfatte en vurdering af den indvirkning, som tilgængeligheden og kvaliteten af udstederens data har på finansmarkedets aktørers evne til at integrerebæredygtighedsrisici i produktinformation og i investeringsbeslutninger.

Kommissionen overvejer at revidere direktiv 2014/95/EU og direktiv 2013/34/EU for at forbedre virksomheders indberetning om bæredygtighedsrelaterede risici.

Artikel 12Ikrafttræden og anvendelse

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den finder anvendelse fra den [Publikationskontoret: Indsæt 12 måneder efter datoen for offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende]. Forud for enhver fremtidig revision eller ajourføring af denne forordning skal der foretages en konsekvensanalyse for at fastslå, om det er muligt.

Artikel 5, stk. 5, artikel 6, stk. 2, artikel 7, stk. 4, artikel 9, stk. 2, og artikel 10 anvendes dog fra den [Publikationskontoret: Indsæt venligst datoen for ikrafttrædelse] og artikel 7, stk. 1, til (3), finder anvendelse fra den [Publikationskontoret: Indsæt 1. januar i året efter den dato, som der henvises til i andet afsnit].

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den […].

For Europa-Parlamentet  For Rådet

Formanden  FormandenBILAG Ia

På grundlag af de vigtigste definitioner for 2018 i de FN-støttede principper for rapporteringsrammer for ansvarlige investeringer (november 2017) og Europa-Kommissionens overvågningsramme for den cirkulære økonomi kan bæredygtighedsrelaterede risici omfatte følgende miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige faktorer og indikatorer:

i)  spørgsmål vedrørende det naturlige miljøs og de naturlige systemers kvalitet og funktion. Der er tale om følgende: tab af biodiversitet, drivhusgasemissioner, klimaændringer, vedvarende energi, energieffektivitet, luft, udtømning eller forurening af vand eller ressourcer, affaldshåndtering, nedbrydning af ozonlaget i stratosfæren, ændringer i jorden,

ii)  spørgsmål vedrørende borgernes og samfundenes rettigheder, velfærd og interesser. Der er tale om følgende: menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder i forsyningskæden, børne- og slavearbejde samt gældsslaveri, sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen, foreningsfrihed og ytringsfrihed, et frit og uafhængigt civilsamfund, menneskerettighedsforkæmperes ret til at udøve deres aktiviteter, forvaltning af menneskelige ressourcer og relationer mellem ansatte, diversitet; forbindelser med lokalsamfundene, herunder gratis, forudgående og informeret samtykke, aktiviteter i konfliktområder, sundhed og adgang til medicin, hiv/aids og forbrugerbeskyttelse; og kontroversielle våben; samt

iii)  spørgsmål vedrørende ledelse af virksomheder og andre enheder, der er investeret i. I den anførte egenkapitalsammenhæng omfatter disse: bestyrelsens struktur, størrelse, diversitet, kompetencer og uafhængighed, aflønning af medlemmer af ledelsen, aktionærrettigheder, interaktion med interessenter, offentliggørelse af oplysninger, virksomhedsetik, bestikkelse og korruption, overholdelse af skattereglerne, beskyttelse af privatlivets fred og databeskyttelse, intern kontrol og risikostyring og generelt spørgsmål vedrørende forholdet mellem selskabets ledelse, bestyrelse, aktionærer og andre interessenter. Denne kategori kan også omfatte forretningsstrategi, der både omfatter forretningsstrategiens konsekvenser for miljømæssige og sociale spørgsmål, og hvordan strategien skal gennemføres. Spørgsmål vedrørende forvaltning af unoterede aktiver omfatter også spørgsmål om forvaltning af midler såsom de rådgivende udvalgs beføjelser, værdispørgsmål, gebyrstrukturer osv.

BILAG IIa

Internationale principper

1.

FN

Principper for ansvarlige investeringer — rapporteringsrammer — https://www.unpri.org/

2.

OECD

OECD Guidance – Responsible Business Conduct for Institutional Investors – Key Considerations for due diligence under the OECD Guidelines for Multinational Investors (2017) - https://mneguidelines.oecd.org/RBC-for-Institutional-Investors.pdf

(1)

EUT......

(2)

* Ændringer: Ny eller ændret tekst er markeret med fede typer og kursiv. udgået tekst er markeret med symbolet ▌.

(3)

  EUT C […] af […], s. […].

(4)

  EUT C […] af […], s. […].

(5)

  Rådets afgørelse (EU) 2016/1841 af 5. oktober 2016 om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af Parisaftalen, der er vedtaget inden for rammerne af De Forenede Nationers rammekonvention om klimaændringer (EUT L 282 af 19.10.2016, s. 1).

(6)

  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/65/EF af 13. juli 2009 om samordning af love og administrative bestemmelser om visse institutter for kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinstitutter) (EUT L 302 af 17.11.2009, s. 32).

(7)

  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF af 25. november 2009 om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II) (EUT L 335 af 17.12.2009, s. 1).

(8)

  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/61/EU af 8. juni 2011 om forvaltere af alternative investeringsfonde (EUT L 174 af 1.7.2011, s. 1).

(9)

  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU af 15. maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om ændring af direktiv 2002/92/EF og direktiv 2011/61/EU (EUT L 173 af 12.6.2014, s. 349).

(10)

  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/97 af 20. januar 2016 om forsikringsdistribution (EUT L 26 af 2.2.2016, s. 19).

(11)

  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/2341 af 14. december 2016 om arbejdsmarkedsrelaterede pensionskassers (IORP'ers) aktiviteter og tilsynet hermed (EUT L 354 af 23.12.2016, s. 37).

(12)

  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 345/2013 af 17. april 2013 om europæiske venturekapitalfonde (EUT L 115 af 25.4.2013, s. 1).

(13)

  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 346/2013 af 17. april 2013 om europæiske sociale iværksætterfonde (EUT L 115 af 25.4.2013, s. 18).

(14)

  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU af 26. juni 2013 om årsregnskaber, konsoliderede regnskaber og tilhørende beretninger for visse virksomhedsformer, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/43/EF og om ophævelse af Rådets direktiv 78/660/EØF og 83/349/EØF (EUT L 182 af 29.6.2013, s. 19).

(15)

  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Banktilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/78/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 12).

(16)

  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1094/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/79/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 48).

(17)

  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/77/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 84).

(18)

  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/2341 af 14. december 2016 om arbejdsmarkedsrelaterede pensionskassers (IORP'ers) aktiviteter og tilsynet hermed (EUT L 354 af 23.12.2016, s. 37).

(19)

  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1286/2014 af 26. november 2014 om dokumenter med central information om sammensatte og forsikringsbaserede investeringsprodukter til detailinvestorer (PRIIP'er) (EUT L 352 af 9.12.2014, s. 1).


UDTALELSE fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (11.10.2018)

til Økonomi- og Valutaudvalget

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om offentliggørelse af oplysninger om bæredygtige investeringer og bæredygtighedsrelaterede risici og om ændring af direktiv (EU) 2016/2341

(COM(2018)0354 – C8-0208/2018 – 2018/0179(COD))

Ordfører for udtalelse: Adina-Ioana Vălean

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed opfordrer Økonomi- og Valutaudvalget, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag    1

Forslag til forordning

Overskrift 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Forslag til

Forslag til

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

om offentliggørelse af oplysninger om bæredygtige investeringer og bæredygtighedsrelaterede risici og om ændring af direktiv (EU) 2016/2341

om offentliggørelse af oplysninger om investeringers bæredygtighedsrelaterede virkninger og risici og om ændring af direktiv (EU) 2016/2341

(EØS-relevant tekst)

(EØS-relevant tekst)

Ændringsforslag    2

Forslag til forordning

Betragtning 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(2)  Et fælles mål for Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/65/EF32, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF33, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/61/EU34, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU35, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/9736, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/234137, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 345/201338 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 346/201339 er at lette adgangen til og udøvelsen af virksomhed for institutter for kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinstitutter), forvaltere af alternative investeringsfonde (FAIF'er), forsikringsselskaber, investeringsselskaber, forsikringsformidlere, arbejdsmarkedsrelaterede pensionskasser (IORP'er), forvaltere af kvalificerede venturekapitalfonde (EuVECA-forvaltere) og forvaltere af kvalificerede sociale iværksætterfonde (EuSEF-forvaltere). Nævnte direktiver og forordninger sikrer en mere ensartet beskyttelse af slutinvestorerne og gør det lettere for dem at nyde godt af en lang række finansielle produkter og tjenesteydelser, samtidig med at de fastsætter regler, der gør det muligt for investorer at træffe kvalificerede investeringsbeslutninger. Disse mål er i vid udstrækning nået, men de oplysninger, der forelægges slutinvestorer om, hvordan investeringsinstitutters administrationsselskaber, FAIF'er, forsikringsselskaber, investeringsselskaber, der yder porteføljepleje, IORP'er, pensionsudbydere, EuVECA-forvaltere og EuSEF-forvaltere (finansielle markedsdeltagere) integrerer bæredygtighedsrelaterede risici og bæredygtige investeringsmål i investeringsbeslutningsprocessen, samt de oplysninger, der forelægges slutinvestorer om, hvordan forsikringsformidlere, der yder forsikringsrådgivning om forsikringsbaserede investeringsprodukter (IBIP'er), og investeringsselskaber, der yder investeringsrådgivning, (finansielle rådgivere) integrerer bæredygtighedsrelaterede risici i rådgivningsprocessen, er ikke tilstrækkeligt udviklet, da sådanne oplysninger endnu ikke er underlagt harmoniserede krav.

(2)  Et fælles mål for Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/65/EF32, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF33, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/61/EU34, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU35, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/9736, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/234137, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 345/201338 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 346/201339 er at lette adgangen til og udøvelsen af virksomhed for institutter for kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinstitutter), forvaltere af alternative investeringsfonde (FAIF'er), forsikringsselskaber, investeringsselskaber, forsikringsformidlere, arbejdsmarkedsrelaterede pensionskasser (IORP'er), forvaltere af kvalificerede venturekapitalfonde (EuVECA-forvaltere) og forvaltere af kvalificerede sociale iværksætterfonde (EuSEF-forvaltere). Nævnte direktiver og forordninger sikrer en mere ensartet beskyttelse af slutinvestorerne og gør det lettere for dem at nyde godt af en lang række finansielle produkter og tjenesteydelser, samtidig med at de fastsætter regler, der gør det muligt for investorer at træffe kvalificerede investeringsbeslutninger. Disse mål er i vid udstrækning nået, men oplysninger om bæredygtighedsrelaterede virkninger og om, hvordan investeringsinstitutters administrationsselskaber, FAIF'er, forsikringsselskaber, investeringsselskaber, der yder porteføljepleje, IORP'er, pensionsudbydere, EuVECA-forvaltere og EuSEF-forvaltere (finansielle markedsdeltagere) integrerer bæredygtighedsrelaterede risici og bæredygtige investeringsmål i investeringsbeslutningsprocessen, samt de oplysninger, der forelægges slutinvestorer om, hvordan forsikringsformidlere, der yder forsikringsrådgivning om forsikringsbaserede investeringsprodukter (IBIP'er), og investeringsselskaber, der yder investeringsrådgivning, (finansielle rådgivere) integrerer bæredygtighedsrelaterede risici i rådgivningsprocessen, er ikke tilstrækkeligt udviklet, da sådanne oplysninger endnu ikke er underlagt harmoniserede indikatorer og krav. For at opfylde deres due diligence-forpligtelser med hensyn til de bæredygtighedsrelaterede virkninger og risici har de finansielle markedsdeltagere selv brug for en pålidelig, sammenlignelig og harmoniseret offentliggørelse af oplysninger fra de virksomheder, der investeres i. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU39a fastlægger kravene til virksomheders regnskaber og rapportering. Derfor bør dette direktiv ajourføres, så det medtager en integreret, revideret rapportering af bæredygtighedsrelaterede risici og virkninger med henblik på at opfylde det stadig større behov for at medtage bæredygtighedshensyn i virksomheders strategi og risikostyring.

__________________

__________________

32 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/65/EF af 13. juli 2009 om samordning af love og administrative bestemmelser om visse institutter for kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinstitutter) (EUT L 302 af 17.11.2009, s. 32).

32 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/65/EF af 13. juli 2009 om samordning af love og administrative bestemmelser om visse institutter for kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinstitutter) (EUT L 302 af 17.11.2009, s. 32).

33 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF af 25. november 2009 om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II) (EUT L 335 af 17.12.2009, s. 1).

33 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF af 25. november 2009 om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II) (EUT L 335 af 17.12.2009, s. 1).

34 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/61/EU af 8. juni 2011 om forvaltere af alternative investeringsfonde (EUT L 174 af 1.7.2011, s. 1).

34 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/61/EU af 8. juni 2011 om forvaltere af alternative investeringsfonde (EUT L 174 af 1.7.2011, s. 1).

35 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU af 15. maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om ændring af direktiv 2002/92/EF og direktiv 2011/61/EU (EUT L 173 af 12.6.2014, s. 349).

35 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU af 15. maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om ændring af direktiv 2002/92/EF og direktiv 2011/61/EU (EUT L 173 af 12.6.2014, s. 349).

36 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/97 af 20. januar 2016 om forsikringsdistribution (EUT L 26 af 2.2.2016, s. 19).

36 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/97 af 20. januar 2016 om forsikringsdistribution (EUT L 26 af 2.2.2016, s. 19).

37 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/2341 af 14. december 2016 om arbejdsmarkedsrelaterede pensionskassers (IORP'ers) aktiviteter og tilsynet hermed (EUT L 354 af 23.12.2016, s. 37).

37 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/2341 af 14. december 2016 om arbejdsmarkedsrelaterede pensionskassers (IORP'ers) aktiviteter og tilsynet hermed (EUT L 354 af 23.12.2016, s. 37).

38 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 345/2013 af 17. april 2013 om europæiske venturekapitalfonde (EUT L 115 af 25.4.2013, s. 1).

38 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 345/2013 af 17. april 2013 om europæiske venturekapitalfonde (EUT L 115 af 25.4.2013, s. 1).

39 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 346/2013 af 17. april 2013 om europæiske sociale iværksætterfonde (EUT L 115 af 25.4.2013, s. 18).

39 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 346/2013 af 17. april 2013 om europæiske sociale iværksætterfonde (EUT L 115 af 25.4.2013, s. 18).

 

39a Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU af 26. juni 2013 om årsregnskaber, konsoliderede regnskaber og tilhørende beretninger for visse virksomhedsformer, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/43/EF og om ophævelse af Rådets direktiv 78/660/EØF og 83/349/EØF (EUT L 182 af 29.6.2013, s 19).

Ændringsforslag    3

Forslag til forordning

Betragtning 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3)  Så længe der ikke findes harmoniserede EU-regler om bæredygtighedsrelaterede oplysninger til slutinvestorer, risikerer man, at der fortsat vedtages forskellige foranstaltninger på nationalt niveau, og at der i de forskellige sektorer for finansielle tjenesteydelser anvendes forskellige tilgange. Sådanne forskellige foranstaltninger og tilgange vil fortsætte med at forårsage alvorlige konkurrenceforvridninger som følge af store forskelle i oplysningsstandarder. Den paralleludvikling af markedsbaseret praksis, der foregår på basis af kommercielt drevne prioriteter, og som fører til forskellige resultater, forårsager i øjeblikket en yderligere opsplitning af markedet og kan endda forringe det indre markeds fremtidige funktion yderligere. Forskellige oplysningsstandarder og forskellig markedsbaseret praksis gør det meget vanskeligt at sammenligne forskellige finansielle produkter og tjenesteydelser, skaber ulige vilkår for disse produkter og tjenesteydelser samt for distributionskanaler og fører til yderligere hindringer for det indre marked. Sådanne forskelle kan også være forvirrende for slutinvestorer og kan fordreje deres investeringsbeslutninger. For at sikre overholdelse af Parisaftalen om klimaændringer vil medlemsstaterne sandsynligvis vedtage forskellige nationale foranstaltninger, der kan skabe hindringer for et velfungerende indre marked og være til skade for finansielle markedsdeltagere og finansielle rådgivere. Manglen på harmoniserede regler om gennemsigtighed gør det desuden vanskeligt for slutinvestorer at sammenligne forskellige finansielle produkter og tjenesteydelser i forskellige medlemsstater for så vidt angår de hermed forbundne miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige risici samt bæredygtige investeringsmål. Det er derfor nødvendigt at afhjælpe eksisterende hindringer for det indre markeds funktion og at forebygge sandsynlige fremtidige hindringer.

(3)  Så længe der ikke findes harmoniserede EU-regler om bæredygtighedsrelaterede oplysninger fra udstedere og investorer, risikerer man, at der fortsat vedtages forskellige foranstaltninger på nationalt niveau, og at der i de forskellige sektorer for finansielle tjenesteydelser anvendes forskellige tilgange. Sådanne forskellige foranstaltninger og tilgange vil fortsætte med at forårsage alvorlige konkurrenceforvridninger som følge af store forskelle i oplysningsstandarder. Den paralleludvikling af markedsbaseret praksis, der foregår på basis af kommercielt drevne prioriteter, og som fører til forskellige resultater, forårsager i øjeblikket en yderligere opsplitning af markedet og kan endda forringe det indre markeds fremtidige funktion yderligere. Forskellige oplysningsstandarder og forskellig markedsbaseret praksis samt manglen på et harmoniseret sæt indikatorer gør det meget vanskeligt at sammenligne forskellige finansielle produkter og tjenesteydelser, skaber ulige vilkår for disse produkter og tjenesteydelser samt for distributionskanaler og fører til yderligere hindringer for det indre marked. Sådanne forskelle kan også være forvirrende for slutinvestorer og kan fordreje deres investeringsbeslutninger. For at sikre overholdelse af Parisaftalen om klimaændringer vil medlemsstaterne sandsynligvis vedtage forskellige nationale foranstaltninger, der kan skabe hindringer for et velfungerende indre marked og være til skade for finansielle markedsdeltagere og finansielle rådgivere. Manglen på harmoniserede regler og indikatorer om gennemsigtighed gør det desuden vanskeligt for investorer at sammenligne de underliggende virksomheder, der investeres i, og forskellige finansielle produkter og tjenesteydelser i forskellige medlemsstater for så vidt angår de hermed forbundne miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige virkninger og risici samt bæredygtige investeringsmål. Det er derfor nødvendigt at afhjælpe eksisterende hindringer for det indre markeds funktion og at forebygge sandsynlige fremtidige hindringer.

Ændringsforslag    4

Forslag til forordning

Betragtning 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4)  For at sikre, at denne forordning anvendes på ensartet vis, og at de finansielle markedsdeltagere anvender de oplysningsforpligtelser, der er fastsat i denne forordning, på en klar og konsekvent måde, er det nødvendigt at fastsætte en harmoniseret definition af "bæredygtige investeringer".

(4)  For at sikre, at denne forordning anvendes på ensartet vis, og at de finansielle markedsdeltagere anvender de oplysningsforpligtelser, der er fastsat i denne forordning, på en klar og konsekvent måde, er det nødvendigt at fastsætte en harmoniseret definition af "bæredygtige investeringer" og "bæredygtighedsrelaterede risici", som er baseret på et harmoniseret sæt indikatorer. Selv om der fokuseres på materielle risici, bør denne definition være fremadrettet og tage behørigt højde for nye risici.

Begrundelse

Klare definitioner og harmoniserede indikatorer er nødvendige for at sørge for retssikkerhed og et minimumsniveau af konsekvens blandt nationale myndigheder og markedsdeltagere og for at undgå opsplitning af markedet.

Ændringsforslag    5

Forslag til forordning

Betragtning 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(6)  Da bæredygtighedsbenchmarks tjener som standardreferencepunkter, som bæredygtige investeringer måles i forhold til, bør slutinvestorer gennem oplysninger, der gives forud for indgåelse af en aftale, informeres om egnetheden af det angivne indeks, dvs. indeksets tilpasning til det bæredygtige investeringsmål. Finansielle markedsdeltagere skal ligeledes anføre årsagerne til den forskellige vægtning og de forskellige bestanddele af det angivne indeks sammenlignet med et bredere markedsindeks. For yderligere at fremme gennemsigtighed skal finansielle markedsdeltagere også angive, hvor de metoder, der er anvendt ved beregningen af det angivne indeks og det brede markedsindeks, kan findes, således at slutinvestorer får de nødvendige oplysninger om, hvordan de underliggende aktiver i indekserne er udvalgt og vægtet, hvilke aktiver der er udelukket og med hvilken begrundelse, hvordan de bæredygtighedsrelaterede virkninger af de underliggende aktiver er målt, eller hvilke datakilder der er anvendt. Sådanne oplysninger skal muliggøre sammenligning og bidrage til, at der udvikles en korrekt opfattelse af bæredygtighedsvenlige investeringer. Hvis der ikke er angivet noget indeks som referencebenchmark, skal finansielle markedsdeltagere redegøre for, hvordan det bæredygtige investeringsmål nås.

(6)  Da bæredygtighedsbenchmarks tjener som standardreferencepunkter, som bæredygtige investeringer måles i forhold til, bør slutinvestorer gennem oplysninger, der gives forud for indgåelse af en aftale, informeres om egnetheden af det angivne indeks, dvs. indeksets tilpasning til det bæredygtige investeringsmål. Finansielle markedsdeltagere skal ligeledes anføre årsagerne til den forskellige vægtning og de forskellige bestanddele af det angivne indeks sammenlignet med et bredere markedsindeks. For yderligere at fremme gennemsigtighed skal finansielle markedsdeltagere også angive, hvor de metoder, der er anvendt ved beregningen af det angivne indeks og det brede markedsindeks, kan findes, således at slutinvestorer får de nødvendige oplysninger om, hvordan de underliggende aktiver i indekserne er udvalgt og vægtet, hvilke aktiver der er udelukket og med hvilken begrundelse, hvordan de bæredygtighedsrelaterede virkninger af de underliggende aktiver er målt, eller hvilke datakilder der er anvendt. Sådanne oplysninger, der baseres på et harmoniseret sæt indikatorer, skal muliggøre sammenligning og bidrage til, at der udvikles en korrekt opfattelse af bæredygtighedsvenlige investeringer. Hvis der ikke er angivet noget indeks som referencebenchmark, skal finansielle markedsdeltagere redegøre for, hvordan det bæredygtige investeringsmål nås.

Ændringsforslag    6

Forslag til forordning

Betragtning 7 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(7a)  Hvis et finansielt produkt eller en finansiel tjenesteydelse består af obligationer, differencekontrakter, derivater eller andre instrumenter baseret på værdien af underliggende aktiver, skal det i offentliggørelsen af oplysninger klart specificeres, hvilken forbindelse der er mellem opnåelsen af bæredygtighedsmålene og aktivernes værdi.

Ændringsforslag    7

Forslag til forordning

Betragtning 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(8)  For at øge gennemsigtigheden og informere slutinvestorerne bør adgangen til oplysningerne om, hvordan finansielle markedsdeltagere og finansielle rådgivere integrerer bæredygtighedsrelaterede risici i henholdsvis investeringsbeslutnings- og rådgivningsprocesser, være reguleret ved at pålægge disse enheder at sikre, at disse oplysninger til enhver tid fremgår af deres websteder.

(8)  For at øge gennemsigtigheden og sammenligneligheden og informere investorerne bør adgangen til oplysningerne om, hvordan de bæredygtighedsrelaterede virkninger tages i betragtning, og hvordan finansielle markedsdeltagere og finansielle rådgivere integrerer bæredygtighedsrelaterede risici i henholdsvis investeringsbeslutnings- og rådgivningsprocesser, være reguleret ved at pålægge disse enheder at sikre, at disse oplysninger til enhver tid fremgår af deres websteder.

Ændringsforslag    8

Forslag til forordning

Betragtning 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(9)  De nuværende oplysningskrav, der er fastsat i EU-lovgivningen, foreskriver ikke, at alle de oplysninger, der er nødvendige for at kunne oplyse slutinvestorerne ordentligt om den bæredygtighedsrelaterede virkning af deres investeringer, skal offentliggøres. Det er derfor hensigtsmæssigt at fastsætte mere specifikke oplysningskrav for så vidt angår bæredygtige investeringer. Der bør f.eks. aflægges regelmæssig rapport om de samlede bæredygtighedsrelaterede virkninger af finansielle produkter ved hjælp af indikatorer, som er relevante for det valgte bæredygtige investeringsmål. Hvis der er angivet et egnet indeks som referencebenchmark, skal disse oplysninger også forelægges for dette indeks og for et bredt markedsindeks for at muliggøre sammenligning. Der bør også forelægges oplysninger om bestanddelene af det angivne indeks og det brede markedsindeks samt om disses vægtning som supplement til oplysningerne om, hvordan de bæredygtige investeringsmål nås. Hvis EuSEF-forvaltere stiller oplysninger til rådighed om de positive sociale virkninger, som er sigtet med en given fond, samt om de opnåede generelle sociale resultater og de metoder, der er anvendt i forbindelse hermed og i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 346/2013, kan de i givet fald gøre brug af disse oplysninger med henblik på offentliggørelse af oplysninger i henhold til nærværende forordning.

(9)  De nuværende oplysningskrav, der er fastsat i EU-lovgivningen, foreskriver ikke, at alle de oplysninger, der er nødvendige for at kunne oplyse slutinvestorerne ordentligt om den bæredygtighedsrelaterede virkning af deres investeringer, skal offentliggøres. Det er derfor hensigtsmæssigt at fastsætte mere specifikke oplysningskrav for så vidt angår bæredygtige investeringer. Der bør f.eks. aflægges regelmæssig rapport om de samlede bæredygtighedsrelaterede virkninger af finansielle produkter ved hjælp af et harmoniseret sæt indikatorer, der er relevante for det valgte bæredygtige investeringsmål. Hvis der er angivet et egnet indeks som referencebenchmark, skal disse oplysninger også forelægges for dette indeks og for et bredt markedsindeks for at muliggøre sammenligning. Der bør også forelægges oplysninger om bestanddelene af det angivne indeks og det brede markedsindeks samt om disses vægtning som supplement til oplysningerne om, hvordan de bæredygtige investeringsmål nås. Hvis EuSEF-forvaltere stiller oplysninger til rådighed om de positive sociale virkninger, som er sigtet med en given fond, samt om de opnåede generelle sociale resultater og de metoder, der er anvendt i forbindelse hermed og i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 346/2013, kan de i givet fald gøre brug af disse oplysninger med henblik på offentliggørelse af oplysninger i henhold til nærværende forordning.

Ændringsforslag    9

Forslag til forordning

Betragtning 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(10)  Ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU40 indføres gennemsigtighedsforpligtelser hvad angår sociale, miljømæssige og ledelsesmæssige aspekter i forbindelse med ikkefinansiel rapportering. Den påkrævede form og præsentation i henhold til disse direktiver egner sig imidlertid ikke til, at finansielle markedsdeltagere og finansielle rådgivere kan gøre direkte brug heraf i forbindelse med slutinvestorer. Finansielle markedsdeltagere og finansielle rådgivere bør have mulighed for, når det er relevant, og med henblik på nærværende forordning at gøre brug af oplysninger i ledelsesberetninger og ikkefinansielle redegørelser i overensstemmelse med direktiv 2013/34/EU.

(10)  Ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU40 indføres gennemsigtighedsforpligtelser hvad angår sociale, miljømæssige og ledelsesmæssige aspekter i forbindelse med ikkefinansiel rapportering. Den påkrævede form og præsentation i henhold til disse direktiver egner sig imidlertid ikke til, at finansielle markedsdeltagere og finansielle rådgivere kan gøre direkte brug heraf i forbindelse med slutinvestorer. Finansielle markedsdeltagere, finansielle rådgivere og børsnoterede selskaber bør med henblik på nærværende forordning offentliggøre oplysninger om miljømæssige, sociale og virksomhedsledelsesmæssige virkninger og risici i årlige ledelsesberetninger og ikkefinansielle redegørelser i overensstemmelse med direktiv 2013/34/EU.

__________________

__________________

40 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU af 26. juni 2013 om årsregnskaber, konsoliderede regnskaber og tilhørende beretninger for visse virksomhedsformer, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/43/EF og om ophævelse af Rådets direktiv 78/660/EØF og 83/349/EØF (EUT L 182 af 29.6.2013, s. 19).

40 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU af 26. juni 2013 om årsregnskaber, konsoliderede regnskaber og tilhørende beretninger for visse virksomhedsformer, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/43/EF og om ophævelse af Rådets direktiv 78/660/EØF og 83/349/EØF (EUT L 182 af 29.6.2013, s. 19).

Ændringsforslag    10

Forslag til forordning

Betragtning 13

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(13)  Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA), Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA) og Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) (samlet betegnet som ESA'erne), der blev oprettet ved henholdsvis Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/201041, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1094/201042 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/201043, skal i Det Fælles Udvalg udarbejde reguleringsmæssige tekniske standarder, som præciserer præsentationen og indholdet af de oplysninger om bæredygtige investeringsmål, som skal gives i førkontraktlige dokumenter og periodiske rapporter samt på finansielle markedsdeltageres websteder, jf. artikel 10-14 i forordning nr. 1093/2010, i forordning nr. 1094/2010 og i forordning (EU) nr. 1095/2010. Kommissionen bør have beføjelse til at vedtage disse reguleringsmæssige tekniske standarder.

(13)  Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA), Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA) og Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) (samlet betegnet som ESA'erne), der blev oprettet ved henholdsvis Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/201041, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1094/201042 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/201043, skal i Det Fælles Udvalg udarbejde reguleringsmæssige tekniske standarder, som præciserer præsentationen og indholdet af de oplysninger om bæredygtighedsrelaterede virkninger og risici i forbindelse med investeringer, som skal gives i førkontraktlige dokumenter og periodiske og årlige integrerede rapporter samt på finansielle markedsdeltageres websteder, jf. artikel 10-14 i forordning (EU) nr. 1093/2010, i forordning (EU) nr. 1094/2010 og i forordning (EU) nr. 1095/2010. Kommissionen bør have beføjelse til at vedtage disse reguleringsmæssige tekniske standarder.

__________________

__________________

41 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Banktilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/78/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 12).

41 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Banktilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/78/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 12).

42 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1094/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/79/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 48).

42 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1094/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/79/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 48).

43 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/77/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 84).

43 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/77/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 84).

Ændringsforslag    11

Forslag til forordning

Betragtning 16 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(16a)  Oplysningsreglerne i denne forordning supplerer indførelsen af en fuldstændig overordnet, obligatorisk due diligence-ramme for alle markedsdeltagere, både investorer og virksomheder, der investeres i, herunder en forpligtelse til omhu, der skal indfases fuldt ud i en overgangsperiode og under hensyntagen til proportionalitetsprincippet, i overensstemmelse med OECD's due diligence-retningslinjer og baseret på Europa-Parlamentets beslutning af 29. maj 2018 om bæredygtig finansiering, hvor der opfordres til en obligatorisk due diligence-ramme.

Begrundelse

En styrkelse af due diligence-rammen for finansielle markedsdeltagere hjælper investorerne med at undgå eventuelle negative virkninger af deres investeringer for samfundet og miljøet, undgå finansielle og omdømmemæssige risici, reagere på deres kunders og modtageres forventninger og tage højde for risici, der går længere end blot til en finansiel forståelse af deres investorforpligtelser.

Ændringsforslag    12

Forslag til forordning

Betragtning 18

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(18)  Målene for denne forordning, nemlig at styrke beskyttelsen af slutinvestorer og forbedre oplysningerne til dem, herunder i forbindelse med grænseoverskridende handel, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne, men kan på grund af behovet for at fastsætte ensartede oplysningskrav på EU-plan bedre nås på EU-plan; Unionen kan derfor vedtage foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går denne forordning ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at nå disse mål —

(18)  Målene for denne forordning, nemlig at styrke oplysningerne til investorer og forbedre oplysningerne til dem samt at hjælpe finansielle markedsdeltagere, investeringsrådgivere og børsnoterede selskaber med at medtage miljømæssige, sociale og virksomhedsledelsesmæssige risici i deres investeringsstrategier og bestyrelsesbeslutninger, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne, men kan på grund af behovet for at fastsætte ensartede oplysningskrav på EU-plan bedre nås på EU-plan; Unionen kan derfor vedtage foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går denne forordning ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at nå disse mål —

Ændringsforslag    13

Forslag til forordning

Betragtning 18 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(18a)  For at opfylde due diligence-forpligtelserne med hensyn til de bæredygtighedsrelaterede virkninger og risici har de finansielle markedsdeltagere brug for en pålidelig, sammenlignelig og harmoniseret offentliggørelse af oplysninger fra de virksomheder, der investeres i. Derfor bør oplysningskravene i denne forordning gælde for børsnoterede selskaber efter en overgangsperiode på 18 måneder efter denne forordnings ikrafttrædelse. Kommissionen bør i den forbindelse undersøge, om det ville være hensigtsmæssigt at foreslå tilsvarende ændringer af direktiv 2013/34/EU.

Ændringsforslag    14

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Ved denne forordning fastsættes der harmoniserede bestemmelser om gennemsigtighed, der skal anvendes af finansielle markedsdeltagere, forsikringsformidlere, der yder forsikringsrådgivning om IBIP'er, samt investeringsselskaber, der yder investeringsrådgivning om integrationen af bæredygtighedsrelaterede risici i investeringsbeslutnings- eller rådgivningsprocesser, samt om gennemsigtigheden af finansielle produkter, der sigter mod bæredygtige investeringer, herunder en reduktion af CO2-emissionerne.

Ved denne forordning fastsættes der harmoniserede bestemmelser om gennemsigtighed, der skal anvendes af finansielle markedsdeltagere, forsikringsformidlere, der yder forsikringsrådgivning om IBIP'er, samt investeringsselskaber, der yder investeringsrådgivning, og børsnoterede selskaber, med hensyn til hvordan bæredygtighedsrelaterede risici og virkninger medtages i investeringsbeslutnings- eller rådgivningsprocesser, samt om gennemsigtigheden af investeringsprodukters, herunder finansprodukters, bæredygtighedsrelaterede virkninger og risici, hvis disse er materielle og relevante.

Begrundelse

Det bør fremgå klart af retsakten, at gennemsigtighedskravene i forordningen gælder for alle finansielle produkter.

Ændringsforslag    15

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ba)  "børsnoteret selskab": en virksomhed, der falder ind under definitionen i direktiv 2013/34/EU

Ændringsforslag    16

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – litra h – nr. ii a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

iia)  et paneuropæisk pensionsprodukt som foreslået i Europa-Parlamentets og Rådets forordning 201X/XXX1a

 

__________________

 

1a Europa-Parlamentets og Rådets forordning om et paneuropæisk personligt pensionsprodukt (PEPP-produkt), 2017/0143 (COD).

Ændringsforslag    17

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – litra o – nr. i

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

o)  "bæredygtige investeringer" enhver af følgende eller en kombination af enhver af følgende: i)

o)  "bæredygtige investeringer" produkter i tilknytning til strategier, der tager sigte på at opnå en miljømæssig, social og virksomhedsledelsesmæssig virkning, herunder enhver kombination af følgende, for så vidt som målsætningerne i en af kategorierne er i overensstemmelse med, og ikke i betydelig grad er til skade for, en af målsætningerne i de andre kategorier nedenfor:

Ændringsforslag    18

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – litra o – nr. i

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

i)  investeringer i en økonomisk aktivitet, som bidrager til et miljømæssigt mål, herunder en miljømæssigt bæredygtig investering som defineret i artikel 2 i [PO: Please insert reference to Regulation on the establishment of a framework to facilitate sustainable investment]

i)  investeringer i en økonomisk aktivitet, som bidrager til et miljømæssigt mål, herunder en miljømæssigt bæredygtig investering som defineret i artikel 2 i [PO: Please insert reference to Regulation on the establishment of a framework to facilitate sustainable investment], og baseret på nøgleindikatorer for ressourceeffektivitet såsom energiforbrug, brug af vedvarende energi, råvareforbrug, affaldsproduktion, emissioner, CO2-emissioner, vandforbrug, brug af jord og indvirkning på biodiversiteten

Ændringsforslag    19

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – litra o – nr. ii

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

iii)  investeringer i virksomheder, der følger god ledelsespraksis, navnlig virksomheder med sunde ledelsesstrukturer og arbejdstagerforhold samt en forsvarlig aflønning af det relevante personale, og som overholder skattereglerne

iii)  investeringer i virksomheder, der følger god ledelsespraksis, navnlig virksomheder med sunde ledelses- og due diligence-strukturer og arbejdstagerforhold samt en forsvarlig aflønning af det relevante personale, og som overholder skattereglerne

Ændringsforslag    20

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – litra s a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

sa)  "bæredygtighedsrisici": finansielle eller ikkefinansielle risici, som er materielle eller sandsynlige på lang sigt, i forbindelse med miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige faktorer, hvis de er relevante for en bestemt investeringstilgang

Ændringsforslag    21

Forslag til forordning

Artikel 3 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Gennemsigtighed af politikker vedrørende bæredygtighedsrelaterede risici

Gennemsigtighed af politikker vedrørende bæredygtighedsrelaterede risici og bæredygtighedsrelaterede virkninger

Ændringsforslag    22

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Finansielle markedsdeltagere offentliggør på deres websteder skriftlige politikker for integration af bæredygtighedsrelaterede risici i investeringsbeslutningsprocessen.

1.  Finansielle markedsdeltagere skal have indført skriftlige politikker for integration af bæredygtighedsrelaterede risici og virkninger i investeringsbeslutningsprocessen, f.eks. på områderne ledelse, allokering af aktiver, investeringsstrategi, risikostyring, udøvelse af aktionærafstemning og virksomhedens engagement, og offentliggøre et skriftligt resumé af dem på deres websteder.

Ændringsforslag    23

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Forsikringsformidlere, der yder forsikringsrådgivning om IBIP'er, og investeringsselskaber, der yder investeringsrådgivning, offentliggør på deres websteder skriftlige politikker for integration af bæredygtighedsrelaterede risici i investerings- eller forsikringsrådgivningen.

2.  Forsikringsformidlere, der yder forsikringsrådgivning om IBIP'er, og investeringsselskaber, der yder investeringsrådgivning, skal have indført skriftlige politikker for integration af bæredygtighedsrelaterede risici og virkninger i investerings- eller forsikringsrådgivningen, f.eks. på områderne ledelse, allokering af aktiver, investeringsstrategi, risikostyring, udøvelse af aktionærafstemning og virksomhedens engagement, og offentliggøre et skriftligt resumé af dem på deres websteder.

Ændringsforslag    24

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  Finansielle markedsdeltagere og forsikringsmæglere skal have indført due diligence-procedurer, der sikrer, at identificeringen og styringen af bæredygtighedsrelaterede risici er tilstrækkeligt integreret i investeringsbeslutningerne, og kræve, at investorer skal identificere, forhindre, afbøde og redegøre for ESG-faktorer under hensyntagen til OECD's retningslinjer for ansvarlig forretningsskik for institutionelle investorer fra 2017 ("Responsible business conduct for institutional investors: Key considerations for due diligence under the OECD Guidelines for Multinational Enterprises") og offentliggøre dem skriftligt på deres websteder.

 

 

 

 

Ændringsforslag    25

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2b.  De skriftlige politikker, der henvises til i stk. 1 og 2, omfatter bl.a.:

 

a)  integration af risici relateret til konsekvenserne af klimaændringer, herunder både akutte og kroniske risici for investeringerne

 

b)  integration af risici og muligheder relateret til omstillingen til en kulstoffattig økonomi, herunder lovgivningsmæssige begrænsninger med hensyn til drivhusgasemissioner, kulstofpriser, risici for tvister, omdømmemæssige risici, teknologi- og markedsrisici.

Begrundelse

Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risici, den nederlandske centralbank, Bank of England og en lang række andre finansielle institutioner og rådgivende organer anerkender klimaændringernes systemiske risiko for det finansielle system og økonomien. Derfor skal de bæredygtighedsrelaterede risici, der integreres, også tydeligt omfatte de risici, som klimaændringerne udgør.

Ændringsforslag    26

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 2 c (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2c.  De skriftlige politikker, der henvises til i stk. 1 og 2, skal bl.a. omfatte oplysninger om processen med at identificere bæredygtighedsrelaterede risici, den metode og de parametre, der anvendes til at vurdere de bæredygtighedsrelaterede risici, bestyrelsens tilsyn med identifikationen og forvaltningen af bæredygtighedsrelaterede risici og en oversigt over de bæredygtighedsrelaterede risici, som organisationen har identificeret.

Ændringsforslag    27

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 2 d (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2d.  Kommissionen vedtager senest den 30. juni 2019 delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel [...] med henblik på at supplere denne forordning, som fastlægger mere detaljerede krav til de skriftlige politikker og due diligence-processerne med henblik på at evaluere deres gennemførelse.

Ændringsforslag    28

Forslag til forordning

Artikel 4 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Gennemsigtighed i forbindelse med integrationen af bæredygtighedsrelaterede risici

Gennemsigtighed i forbindelse med integrationen af bæredygtighedsrelaterede risici og virkninger

Ændringsforslag    29

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  de procedurer og betingelser, der er anvendt ved integrationen af bæredygtighedsrelaterede risici i investeringsbeslutningerne

a)  de procedurer og betingelser for due diligence, der er anvendt ved integrationen af bæredygtighedsrelaterede risici i investeringsbeslutningerne, herunder bl.a. de risici, der er relateret til klimaændringernes konsekvenser, og de risici og muligheder, der er relateret til omstillingen til en kulstoffattig økonomi

Ændringsforslag    30

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  i hvilket omfang de bæredygtighedsrelaterede risici forventes at have en relevant indvirkning på afkastet af de udbudte finansielle produkter

b)  i hvilket omfang de bæredygtighedsrelaterede risici, herunder bl.a. de risici, der er relateret til klimaændringernes konsekvenser, og de risici og muligheder, der er relateret til omstillingen til en kulstoffattig økonomi, forventes at have en relevant indvirkning på miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige spørgsmål og på afkastet af de udbudte finansielle produkter

Begrundelse

Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risici, den nederlandske centralbank, Bank of England og en lang række andre finansielle institutioner og rådgivende organer anerkender klimaændringernes systemiske risiko for det finansielle system og økonomien. Derfor skal de bæredygtighedsrelaterede risici, der integreres, også tydeligt omfatte de risici, som klimaændringerne udgør.

Ændringsforslag    31

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ba)  scenarierne og de forventede omkostninger i forbindelse med fastsættelsen af kulstofpriser som følge af emissionshandel, beskatning eller andre relevante lovgivningskrav, som er taget i betragtning i vurderingerne af de bæredygtighedsrelaterede risici

Begrundelse

Fastsættelsen af kulstofpriser, f.eks. gennem EU's emissionshandelssystem eller Kinas nationale emissionshandelssystem, er en klart fastlagt omkostning. Investorer, långivere, assurandører og andre interessenter mangler dog ofte klar information om de mulige kulstofomkostninger i forbindelse med investeringer. Eftersom omfanget og niveauet af kulstofprisernes fastsættelse kan ændre sig betydeligt som følge af omstillingen til en kulstoffattig økonomi, ville en øget gennemsigtighed med hensyn til kulstofomkostningerne hjælpe med at mindske de systemiske risici.

Ændringsforslag    32

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1 – litra b b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

bb)  resultaterne af en klimastresstest, hvor en scenarieanalyse anvendes til at vurdere en række mulige fremtidige udviklinger, herunder følgende scenarier:

 

i)  et scenarie med en "hurtig dekarbonisering", hvor en global overgang i alle økonomiske sektorer til nulemission af drivhusgasser sker i løbet af 15 år

 

ii)  et scenarie med en "ukontrolleret opvarmning", hvor man ser konsekvenserne af en global temperaturstigning på 4 grader celsius over de førindustrielle niveauer

Ændringsforslag    33

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ca)  aktionærafstemning med hensyn til bæredygtige investeringer og begrænsning af bæredygtighedsrelaterede risici, afstemningsanvisninger og afstemningsrationaler bag stemmer mod ledelsen, undladelse af at stemme og omstridte stemmer.

Ændringsforslag    34

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  de procedurer og betingelser, der er anvendt ved integrationen af bæredygtighedsrelaterede risici i investerings- eller forsikringsrådgivningen

a)  de procedurer og betingelser, der er anvendt ved integrationen af bæredygtighedsrelaterede risici, herunder bl.a. de risici, der er relateret til klimaændringernes konsekvenser, og de risici og muligheder, der er relateret til omstillingen til en kulstoffattig økonomi, i investerings- eller forsikringsrådgivningen

Ændringsforslag    35

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  i hvilket omfang de bæredygtighedsrelaterede risici forventes at have en relevant indvirkning på afkastet af de finansielle produkter, der rådgives om

b)  i hvilket omfang de bæredygtighedsrelaterede risici, herunder bl.a. de risici, der er relateret til klimaændringernes konsekvenser, og de risici og muligheder, der er relateret til omstillingen til en kulstoffattig økonomi, forventes at have en relevant indvirkning på miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige spørgsmål og på afkastet af de finansielle produkter, der rådgives om

Ændringsforslag    36

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 2 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ba)  scenarierne og de forventede omkostninger i forbindelse med fastsættelsen af kulstofpriser som følge af emissionshandel, beskatning eller andre relevante lovgivningskrav, som er taget i betragtning i kvantitative vurderinger af de bæredygtighedsrelaterede risici

Ændringsforslag    37

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 2 – litra b b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

bb)  resultaterne af en klimastresstest, hvor en scenarieanalyse anvendes til at vurdere en række mulige fremtidige udviklinger, herunder følgende scenarier:

 

i)  et scenarie med en "hurtig dekarbonisering", hvor en global overgang i alle økonomiske sektorer til nulemission af drivhusgasser sker i løbet af 15 år

 

ii)  et scenarie med en "ukontrolleret opvarmning", hvor man ser konsekvenserne af en global temperaturstigning på 4 grader celsius over de førindustrielle niveauer

Ændringsforslag    38

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 3 – litra i a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ia)  for børsnoterede selskaber i henhold til direktiv 2013/34/EU

Ændringsforslag    39

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a.  De oplysninger, der henvises til i stk. 1 og 2, omfatter alle de oplysninger, der er væsentlige for en investors investeringsbeslutning. Disse oplysninger skal være korrekt fremstillet, må ikke være misvisende eller vildledende og må ikke indeholde nogen væsentlige udeladelser af information.

Ændringsforslag    40

Forslag til forordning

Artikel 5 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Gennemsigtighed af bæredygtige investeringer i de oplysninger, der gives forud for indgåelse af en aftale

Gennemsigtighed af bæredygtighedsrelaterede virkninger og risici ved investeringer i de oplysninger, der gives forud for indgåelse af en aftale

Ændringsforslag    41

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 1 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  oplysninger om, hvilke metoder der er anvendt til at vurdere, måle og overvåge indvirkningen af de bæredygtige investeringer, der er udvalgt for det finansielle produkt, herunder dets datakilder, screeningkriterier for de underliggende aktiver og de relevante bæredygtighedsindikatorer, der er anvendt til at måle det finansielle produkts samlede bæredygtige indvirkning

b)  oplysninger om, hvilke metoder der er anvendt til at vurdere, måle og overvåge de bæredygtighedsrelaterede virkninger ved investeringer, der er udvalgt for det finansielle produkt, herunder dets datakilder, screeningkriterier for de underliggende aktiver og de relevante bæredygtighedsindikatorer, der er anvendt til at måle det finansielle produkts samlede bæredygtige indvirkning

Ændringsforslag    42

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

De oplysninger, som skal offentliggøres i henhold til første afsnit, skal offentliggøres på en klar måde og på et fremtrædende sted på webstedet.

De oplysninger, som skal offentliggøres i henhold til første afsnit, skal offentliggøres på en klar måde og på et fremtrædende sted på webstedet, således at de er forståelige for de forskellige interesserede parter, herunder et publikum uden fagkendskab og med forskellige niveauer af finansforståelse.

Ændringsforslag    43

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Hvis finansielle markedsdeltagere udbyder et finansielt produkt som omhandlet i artikel 5, stk. 1, 2 og 3, skal de i periodiske rapporter medtage en beskrivelse af følgende:

1.  Hvis finansielle markedsdeltagere udbyder et finansielt produkt som omhandlet i artikel 5, stk. 1, 2 og 3, skal de i periodiske, reviderede og integrerede rapporter, der som minimum er årlige, medtage en beskrivelse af følgende:

Ændringsforslag    44

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  de samlede bæredygtighedsrelaterede virkninger af det finansielle produkt ved hjælp af relevante bæredygtighedsindikatorer

a)  de samlede bæredygtighedsrelaterede virkninger af det finansielle produkt ved hjælp af harmoniserede og sammenlignelige bæredygtighedsindikatorer

Ændringsforslag    45

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ba)  børsnoterede selskaber medtager en beskrivelse af, hvordan de bæredygtighedsrelaterede virkninger og risici er indarbejdet i ledelsesprocesserne og investeringsstrategien i årsregnskaberne og de konsoliderede regnskaber, der er omhandlet i direktiv 2013/34/EU.

Ændringsforslag    46

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 2 – litra h a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ha)  for børsnoterede selskaber i henhold til de periodiske regnskaber, der er omhandlet i direktiv 2013/34/EU.

Ændringsforslag    47

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommissionen foretager senest den [PO: Please insert date 60 months after the date of entry into force] en evaluering af anvendelsen af denne forordning.

Kommissionen foretager senest den [PO: Please insert date 24 months after the date of entry into force] en evaluering af anvendelsen af denne forordning.

Begrundelse

I betragtning af denne politiks nye karakter og den hurtige udvikling på området for bæredygtig finansiering er en evaluering efter 24 måneder mere passende.

PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG

Titel

Offentliggørelse af oplysninger om bæredygtige investeringer og bæredygtighedsrelaterede risici.

Referencer

COM(2018)0354 – C8-0208/2018 – 2018/0179(COD)

Korresponderende udvalg

Dato for vedtagelse

ECON

5.7.2018

 

 

 

Udtalelse fra

Dato for vedtagelse

ENVI

5.7.2018

Ordfører for udtalelse

Dato for valg

Adina-Ioana Vălean

21.6.2018

Dato for vedtagelse

10.10.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

58

4

1

Til stede ved den endelige afstemning – medlemmer

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Catherine Bearder, Ivo Belet, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Jiří Maštálka, Valentinas Mazuronis, Joëlle Mélin, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Rory Palmer, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Julia Reid, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Cristian-Silviu Buşoi, Nicola Caputo, Jørn Dohrmann, Christofer Fjellner, Christophe Hansen, Danilo Oscar Lancini, Tilly Metz, Younous Omarjee, Aldo Patriciello, Carolina Punset, Christel Schaldemose, Bart Staes, Carlos Zorrinho

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Kati Piri

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI RÅDGIVENDE UDVALG

58

+

ALDE

Catherine Bearder, Anneli Jäätteenmäki, Valentinas Mazuronis, Carolina Punset, Frédérique Ries, Nils Torvalds

ECR

Mark Demesmaeker

EFDD

Piernicola Pedicini

ENF

Sylvie Goddyn, Danilo Oscar Lancini Joëlle Mélin

GUE/NGL

Lynn Boylan, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Younous Omarjee

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Cristian-Silviu Buşoi, Angélique Delahaye, José Inácio Faria, Christofer Fjellner, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Christophe Hansen, György Hölvényi, Giovanni La Via, Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Aldo Patriciello, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer Adina-Ioana Vălean

S&D

Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Miriam Dalli, Seb Dance, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Jo Leinen, Susanne Melior, Rory Palmer, Kati Piri, Pavel Poc, Christel Schaldemose, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Marco Affronte, Margrete Auken, Tilly Metz, Michèle Rivasi, Bart Staes

4

-

ECR

Jørn Dohrmann, Arne Gericke, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha

1

0

EFDD

Julia Reid

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller


PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Offentliggørelse af oplysninger om bæredygtige investeringer og bæredygtighedsrelaterede risici

Referencer

COM(2018)0354 – C8-0208/2018 – 2018/0179(COD)

Dato for høring af EP

24.5.2018

 

 

 

Korresponderende udvalg

Dato for meddelelse på plenarmødet

ECON

5.7.2018

 

 

 

Rådgivende udvalg

Dato for meddelelse på plenarmødet

EMPL

5.7.2018

ENVI

5.7.2018

FEMM

5.7.2018

 

Ingen udtalelse

Dato for afgørelse

EMPL

31.5.2018

FEMM

20.6.2018

 

 

Ordførere

Dato for valg

Paul Tang

31.5.2018

 

 

 

Behandling i udvalg

3.9.2018

18.10.2018

 

 

Dato for vedtagelse

5.11.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

41

2

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Pervenche Berès, David Coburn, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Stefan Gehrold, Roberto Gualtieri, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Petr Ježek, Philippe Lamberts, Bernd Lucke, Ivana Maletić, Marisa Matias, Gabriel Mato, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Martin Schirdewan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Jakob von Weizsäcker, Steven Woolfe

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Richard Corbett, Mady Delvaux, Bas Eickhout, Ashley Fox, Eva Joly, Syed Kamall, Thomas Mann, Eva Maydell, Luigi Morgano, Lieve Wierinck, Roberts Zīle

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

John Flack, Aleksander Gabelic, Anna Hedh, Agnes Jongerius, Ricardo Serrão Santos

Dato for indgivelse

9.11.2018


ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

41

+

ALDE

Petr Ježek, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

ECR

John Flack, Ashley Fox, Syed Kamall, Bernd Lucke, Kay Swinburne, Roberts Zīle

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Marisa Matias, Martin Schirdewan

NI

Steven Woolfe

PPE

Markus Ferber, Stefan Gehrold, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Esther de Lange, Ivana Maletić, Thomas Mann, Gabriel Mato, Eva Maydell, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Tom Vandenkendelaere

S&D

Pervenche Berès, Richard Corbett, Mady Delvaux, Jonás Fernández, Aleksander Gabelic, Roberto Gualtieri, Anna Hedh, Agnes Jongerius, Luigi Morgano, Ricardo Serrão Santos, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

VERTS/ALE

Bas Eickhout, Eva Joly, Philippe Lamberts

2

-

ALDE

Caroline Nagtegaal

EFDD

David Coburn

0

0

 

 

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

Seneste opdatering: 22. november 2018Juridisk meddelelse