Διαδικασία : 2018/0179(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0363/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0363/2018

Συζήτηση :

PV 18/04/2019 - 5
CRE 18/04/2019 - 5

Ψηφοφορία :

PV 18/04/2019 - 10.15
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0435

ΕΚΘΕΣΗ     ***I
PDF 1042kWORD 133k
9.11.2018
PE 626.716v02-00 A8-0363/2018

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις γνωστοποιήσεις σχετικά με τις αειφόρες επενδύσεις και τους κινδύνους βιωσιμότητας και για την τροποποίηση της οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341

(COM(2018)0354 – C8-0208/2018 – 2018/0179(COD))

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

Εισηγητής: Paul Tang

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις γνωστοποιήσεις σχετικά με τις αειφόρες επενδύσεις και τους κινδύνους βιωσιμότητας και για την τροποποίηση της οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341

(COM(2018)0354 – C8-0208/2018 – 2018/0179(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2018)0354),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 114 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0208/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της [ημερομηνία της γνωμοδότησης](1),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (A8-0363/2018),

1.  εγκρίνει τη θέση κατά την πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία    1

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ(2)*

στην πρόταση της Επιτροπής

---------------------------------------------------------

Πρόταση

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

για τις γνωστοποιήσεις σχετικά με ▌τους κινδύνους βιωσιμότητας και τις επιδόσεις βιωσιμότητας των επενδύσεων και για την τροποποίηση της οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 114,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας(3),

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(4),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)  Η μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία με χαμηλά επίπεδα εκπομπών άνθρακα, πιο αειφόρο και πιο αποδοτική ως προς τη χρήση των πόρων είναι ζωτικής σημασίας για τη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης ανταγωνιστικότητας της οικονομίας της Ένωσης. Η συμφωνία των Παρισίων για το κλίμα (COP21), όπως επικυρώθηκε από την Ένωση στις 5 Οκτωβρίου 2016(5) και τέθηκε σε ισχύ στις 4 Νοεμβρίου 2016, επιδιώκει την ενδυνάμωση της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής, μεταξύ άλλων μέσων, καθιστώντας τις χρηματοδοτικές ροές συμβατές με την κατεύθυνση προς την ανάπτυξη με χαμηλές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και την ανθεκτικότητα στις κλιματικές μεταβολές.

(1α)  Η ενσωμάτωση περιβαλλοντικών, κοινωνικών και σχετικών με τη διακυβέρνηση παραγόντων στη διαδικασία λήψης επενδυτικών αποφάσεων μπορεί να αποφέρει οφέλη σε τομείς πέραν των χρηματοπιστωτικών αγορών. Είναι, επομένως, σημαντικό οι συμμετέχοντες στις χρηματοπιστωτικές αγορές να παρέχουν τις απαραίτητες πληροφορίες που θα καθιστούν δυνατή τη σύγκριση των επενδύσεων και τη λήψη τεκμηριωμένων επενδυτικών αποφάσεων. Επιπλέον, για να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις δέουσας επιμέλειας όσον αφορά τον αντίκτυπο στην αειφορία και τους κινδύνους βιωσιμότητας και για να παρέχουν σημαντικές πληροφορίες στους τελικούς επενδυτές, οι συμμετέχοντες στις χρηματοπιστωτικές αγορές χρειάζονται αξιόπιστη, συγκρίσιμη και εναρμονισμένη γνωστοποίηση πληροφοριών από τις εταιρείες στις οποίες γίνονται επενδύσεις. Αυτή η διαδικασία μπορεί να επιτύχει μόνο εφόσον υπάρχουν νομικά συμφωνημένοι ορισμοί.

(2)  Κοινός στόχος της οδηγίας 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(6), της οδηγίας 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(7), της οδηγίας 2011/61/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(8), της οδηγίας 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(9), της οδηγίας (ΕΕ) 2016/97 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(10), της οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(11), του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 345/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(12) και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 346/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(13) είναι να διευκολυνθεί η ανάληψη και η άσκηση των δραστηριοτήτων των οργανισμών συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ), των διαχειριστών οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων (ΔΟΕΕ), των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, των επιχειρήσεων επενδύσεων, των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, των ιδρυμάτων επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών (ΙΕΣΠ), των διαχειριστών εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληρούν τις προϋποθέσεις (διαχειριστές EuVECA), και των διαχειριστών ταμείων κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληρούν τις προϋποθέσεις (διαχειριστές EuSEF). Οι εν λόγω οδηγίες και κανονισμοί εξασφαλίζουν πιο ομοιόμορφη προστασία των τελικών επενδυτών και καθιστούν ευκολότερη για αυτούς την άντληση οφελών από ένα ευρύ φάσμα χρηματοπιστωτικών προϊόντων και υπηρεσιών, και παράλληλα προβλέπουν κανόνες οι οποίοι επιτρέπουν στους επενδυτές να λαμβάνουν τεκμηριωμένες επενδυτικές αποφάσεις. Παρότι οι εν λόγω στόχοι έχουν σε μεγάλο βαθμό επιτευχθεί, οι γνωστοποιήσεις προς τους τελικούς επενδυτές και τους επενδυτές σχετικά με την ενσωμάτωση των κινδύνων βιωσιμότητας, των επιδόσεων βιωσιμότητας και των στόχων αειφόρων επενδύσεων στη διαδικασία λήψης επενδυτικών αποφάσεων από τις εταιρείες διαχείρισης ΟΣΕΚΑ, τους ΔΟΕΕ, τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις, τις επιχειρήσεις επενδύσεων που παρέχουν διαχείριση χαρτοφυλακίου, τα ΙΕΣΠ, τους παρόχους συνταξιοδοτικών προϊόντων, τα πιστωτικά ιδρύματα, τους διαχειριστές EuVECA και τους διαχειριστές EuSEF (συμμετέχοντες στις χρηματοπιστωτικές αγορές) και οι γνωστοποιήσεις προς τους τελικούς επενδυτές και τους επενδυτές σχετικά με την ενσωμάτωση των κινδύνων βιωσιμότητας και των επιδόσεων βιωσιμότητας στις συμβουλευτικές διαδικασίες από τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές που παρέχουν ασφαλιστικές συμβουλές όσον αφορά τα επενδυτικά προϊόντα βασιζόμενα σε ασφάλιση (IBIP) και τις επιχειρήσεις επενδύσεων που παρέχουν επενδυτικές συμβουλές (χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι) είναι ανεπαρκώς ανεπτυγμένες, καθώς τέτοιες γνωστοποιήσεις και η ενσωμάτωση των κινδύνων βιωσιμότητας στη διαδικασία λήψης επενδυτικών αποφάσεων δεν υπόκεινται ακόμη σε εναρμονισμένους δείκτες επιδόσεων βιωσιμότητας και σε εναρμονισμένες απαιτήσεις. Προκειμένου να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις δέουσας επιμέλειας όσον αφορά την εξέταση των σημαντικών κινδύνων βιωσιμότητας και την ενσωμάτωση δεικτών επιδόσεων βιωσιμότητας, οι συμμετέχοντες στις χρηματοπιστωτικές αγορές χρειάζονται αξιόπιστη, συγκρίσιμη και εναρμονισμένη γνωστοποίηση πληροφοριών από τις εταιρείες στις οποίες γίνονται επενδύσεις και εναρμονισμένα λογιστικά πρότυπα όσον αφορά τους δείκτες βιωσιμότητας.

(2α)  Ο κανονισμός εξετάζει κανόνες γνωστοποίησης πληροφοριών για τους συμμετέχοντες στις χρηματοπιστωτικές αγορές όσον αφορά χρηματοπιστωτικά προϊόντα ή υπηρεσίες, και επενδυτικές συμβουλές. Προκειμένου να διασφαλιστούν ισότιμοι όροι ανταγωνισμού μεταξύ των συμμετεχόντων στις χρηματοπιστωτικές αγορές και να καταστεί δυνατή η συγκρισιμότητα των χρηματοπιστωτικών προϊόντων, είναι σημαντικό να θεσπιστεί ένα εναρμονισμένο πλαίσιο για τη γνωστοποίηση των κινδύνων βιωσιμότητας και των επιδόσεων βιωσιμότητας στο πλαίσιο των διαδικασιών δέουσας επιμέλειας, επενδύσεων και διαχείρισης πιστωτικού κινδύνου των συμμετεχόντων στις χρηματοπιστωτικές αγορές. Η απαίτηση γνωστοποίησης θα πρέπει να είναι ανάλογη προς το μέγεθος και τη συστημική σημασία της οντότητας και να διασφαλίζει την προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο).

(2β)  Η EBA θα πρέπει να εξετάσει εάν είναι εφικτή και κατάλληλη η θέσπιση τεχνικών κριτηρίων για τη διαδικασία εποπτικού ελέγχου και αξιολόγησης (SREP) κινδύνων που σχετίζονται με έκθεση σε δραστηριότητες οι οποίες είναι ουσιαστικά συνδεδεμένες με περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς και σχετικούς με τη διακυβέρνηση (ΠΚΔ) στόχους, με σκοπό, μεταξύ άλλων, την αξιολόγηση των πιθανών πηγών και αποτελεσμάτων τέτοιων κινδύνων για τα ιδρύματα, λαμβάνοντας υπόψη τις υφιστάμενες διαδικασίες υποβολής εκθέσεων βιωσιμότητας των ιδρυμάτων.

(3)  Ελλείψει εναρμονισμένων ενωσιακών κανόνων για τις γνωστοποιήσεις σχετικά με την αειφορία στους επενδυτές και τους τελικούς επενδυτές, από επενδυτές και εταιρείες στις οποίες γίνονται επενδύσεις, είναι πιθανό να εξακολουθήσουν να θεσπίζονται αποκλίνοντα μέτρα σε εθνικό επίπεδο και ενδέχεται να διατηρηθούν οι διαφορετικές προσεγγίσεις σε διαφορετικούς τομείς χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Τέτοια αποκλίνοντα μέτρα και προσεγγίσεις θα εξακολουθήσουν να προκαλούν σημαντικές στρεβλώσεις του ανταγωνισμού, που προκύπτουν από σημαντικές διαφορές στα πρότυπα γνωστοποίησης. Επιπλέον, η παράλληλη ανάπτυξη των βασιζόμενων στην αγορά πρακτικών, βάσει προτεραιοτήτων με εμπορικά κριτήρια που παράγουν αποκλίνοντα αποτελέσματα επί του παρόντος, προκαλεί περαιτέρω κατακερματισμό της αγοράς και ενδέχεται να επιτείνει ακόμη περαιτέρω στο μέλλον τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Τα αποκλίνοντα πρότυπα γνωστοποίησης και οι βασιζόμενες στην αγορά πρακτικές, καθώς και η έλλειψη ενός εναρμονισμένου συνόλου δεικτών επιδόσεων βιωσιμότητας, καθιστούν πολύ δύσκολη τη σύγκριση μεταξύ των διαφορετικών χρηματοπιστωτικών προϊόντων και υπηρεσιών, δημιουργούν άνισους όρους ανταγωνισμού μεταξύ των προϊόντων και των υπηρεσιών αυτών και μεταξύ των διαύλων διανομής, και εγείρουν πρόσθετους φραγμούς στην εσωτερική αγορά. Τέτοιες αποκλίσεις είναι επίσης πιθανό να προκαλούν σύγχυση στους τελικούς επενδυτές και να αλλοιώνουν τις επενδυτικές τους αποφάσεις. Κατά τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τη συμφωνία των Παρισίων για το κλίμα, υπάρχει κίνδυνος τα κράτη μέλη ▌να θεσπίσουν αποκλίνοντα εθνικά μέτρα, τα οποία θα μπορούσαν να δημιουργήσουν εμπόδια στην εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και να είναι επιζήμια για τους συμμετέχοντες στις χρηματοπιστωτικές αγορές και τους χρηματοοικονομικούς συμβούλους. Επιπλέον, η έλλειψη εναρμονισμένων κανόνων και δεικτών επιδόσεων βιωσιμότητας σχετικά με τη διαφάνεια καθιστά δύσκολη για τους τελικούς επενδυτές την αποτελεσματική σύγκριση μεταξύ διαφορετικών χρηματοπιστωτικών προϊόντων και υπηρεσιών σε διαφορετικά κράτη μέλη ως προς τους περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς και σχετικούς με τη διακυβέρνηση κινδύνους, τις επιδόσεις βιωσιμότητας και τους στόχους των αειφόρων επενδύσεων για τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα και τις υποκείμενες εταιρείες. Είναι συνεπώς αναγκαίο να εξεταστεί η λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και να εξασφαλιστεί η συγκρισιμότητα των χρηματοπιστωτικών προϊόντων προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν εμπόδια στο μέλλον.

(4)  Για να εξασφαλιστεί συνεπής εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, και οι υποχρεώσεις γνωστοποίησης που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό να εφαρμόζονται με σαφήνεια και συνέπεια από τους συμμετέχοντες στις χρηματοπιστωτικές αγορές, είναι αναγκαίο να καθοριστεί ένας σαφής και εναρμονισμένος ορισμός των «αειφόρων επενδύσεων» και των «κινδύνων βιωσιμότητας», ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε αλληλεπικάλυψη ρυθμιστικών διατάξεων που δεν θα ήταν σύμφωνη με τις αρχές της βελτίωσης της νομοθεσίας και της αναλογικότητας. Με τον ορισμό των αειφόρων επενδύσεων εξασφαλίζεται ένα ελάχιστο επίπεδο συνοχής μεταξύ των χρηματοπιστωτικών προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και ότι ο καθαρός αντίκτυπος των εν λόγω επενδύσεων στις επιδόσεις βιωσιμότητας είναι θετικός. Λόγω της πολύπλευρης φύσης της βιωσιμότητας —υπό την έννοια ότι η βιωσιμότητα διαθέτει τρεις διαστάσεις, την περιβαλλοντική, την κοινωνική και τη σχετική με τη διακυβέρνηση— ο θετικός αντίκτυπος σε μια διάσταση μπορεί να μη συνοδεύεται πάντοτε από θετικό αντίκτυπο σε κάποια άλλη, αλλά οι καθαρές επιδόσεις βιωσιμότητας, όπως μετρώνται με εναρμονισμένους δείκτες βιωσιμότητας, πρέπει να είναι πάντοτε σαφώς θετικές. Ο ορισμός των κινδύνων βιωσιμότητας είναι απαραίτητος για να διασφαλιστεί ένα ελάχιστο επίπεδο συνέπειας στα ρυθμιστικά αποτελέσματα, αλλά νοείται επίσης ως αναπτυσσόμενο και δυναμικό εργαλείο ικανό να ενσωματώνει αναδυόμενους κινδύνους και να εντοπίζει δυνητικές και υπαρκτές δυσμενείς συνέπειες. Ο ορισμός περιλαμβάνει τον χρηματοοικονομικό και μη χρηματοοικονομικό αντίκτυπο της μη συνεκτίμησης περιβαλλοντικών, κοινωνικών και σχετικών με τη διακυβέρνηση κινδύνων. Θα πρέπει να είναι προσανατολισμένος στο μέλλον ώστε να περιλαμβάνει τους σημαντικούς κινδύνους και τους κινδύνους που ενδέχεται να επέλθουν βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Οι συμμετέχοντες στις χρηματοπιστωτικές αγορές θα πρέπει να ενσωματώσουν τον εντοπισμό, την αποφυγή και τον μετριασμό των κινδύνων βιωσιμότητας και να εντοπίζουν τις δυσμενείς συνέπειες στο πλαίσιο των διαδικασιών δέουσας επιμέλειας που εφαρμόζουν, λαμβάνοντας, εν προκειμένω, υπόψη τους κινδύνους βιωσιμότητας που απαριθμούνται στο παράρτημα Ια του παρόντος κανονισμού. Οι επιδόσεις βιωσιμότητας πρέπει να μετρώνται με βάση εναρμονισμένους δείκτες βιωσιμότητας, τους οποίους θα πρέπει να καθορίσει επειγόντως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αξιοποιώντας τα υφιστάμενα εγχειρήματα σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Η ύπαρξη ενός συνόλου εναρμονισμένων δεικτών θα βοηθήσει τους συμμετέχοντες στις χρηματοπιστωτικές αγορές να λάβουν σταδιακά και αναλογικά μέτρα προς την κατεύθυνση της βιώσιμης μετάβασης μέσω ενίσχυσης της διαφάνειας, εξασφαλίζοντας παράλληλα τη συνοχή μεταξύ άλλων προτάσεων περί βιώσιμης χρηματοδότησης, συμπεριλαμβανομένων του [Υπηρεσία Εκδόσεων: Να συμπληρωθεί αναφορά στον κανονισμό σχετικά με τη θέσπιση πλαισίου για τη διευκόλυνση των βιώσιμων επενδύσεων] και του [Υπηρεσία Εκδόσεων: Να συμπληρωθεί αναφορά στον κανονισμό σχετικά με τους δείκτες αναφοράς χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών και τους δείκτες αναφοράς θετικού αντικτύπου άνθρακα].

(5)  Οι πολιτικές αποδοχών των συμμετεχόντων στις χρηματοπιστωτικές αγορές και των χρηματοοικονομικών συμβούλων θα πρέπει να είναι συνεπείς με την ενσωμάτωση των κινδύνων βιωσιμότητας και, κατά περίπτωση, με τους στόχους αειφόρων επενδύσεων, και θα πρέπει να σχεδιάζονται ούτως ώστε να συνεισφέρουν στη μακροπρόθεσμη αειφόρο ανάπτυξη. Οι προσυμβατικές γνωστοποιήσεις θα πρέπει, συνεπώς, να περιέχουν πληροφορίες για το πώς οι πολιτικές αποδοχών των εν λόγω οντοτήτων είναι συνεπείς με την ενσωμάτωση των κινδύνων βιωσιμότητας και με την οδηγία (ΕΕ) 2017/828 και συμμορφώνονται με τα περιβαλλοντικά, κοινωνικά και σχετικά με τη διακυβέρνηση κριτήρια επιδόσεων όσον αφορά την εσωτερική λειτουργία του συμμετέχοντος στη χρηματοπιστωτική αγορά, επιτυγχάνοντας παράλληλα σχετικούς μακροπρόθεσμους στόχους ανάπτυξης, και ευθυγραμμίζονται, κατά περίπτωση, με τους στόχους αειφόρων επενδύσεων των χρηματοπιστωτικών προϊόντων και υπηρεσιών τα οποία διαθέτουν οι συμμετέχοντες στις χρηματοπιστωτικές αγορές και για τα οποία παρέχουν συμβουλές οι χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι.

(6)  Δεδομένου ότι οι δείκτες αξιολόγησης της αειφορίας χρησιμεύουν ως τυποποιημένα σημεία αναφοράς έναντι των οποίων μετρώνται οι αειφόρες επενδύσεις, οι τελικοί επενδυτές θα πρέπει να ενημερώνονται μέσω προσυμβατικών γνωστοποιήσεων όσον αφορά την καταλληλότητα του καθορισμένου δείκτη, ήτοι την ευθυγράμμιση του προκείμενου δείκτη με τον στόχο της αειφόρου επένδυσης. Οι συμμετέχοντες στις χρηματοπιστωτικές αγορές θα πρέπει επίσης να γνωστοποιούν τους λόγους για τη διαφορετική στάθμιση και συνιστώσες του καθορισμένου δείκτη σε σύγκριση με έναν ευρύ δείκτη της αγοράς, κάνοντας παράλληλα διάκριση μεταξύ ενός προϊόντος που αναπαράγει έναν δείκτη και ενός προϊόντος που χρησιμοποιεί δείκτη για τη μέτρηση ή τη σύγκριση των επιδόσεών του. Για να προωθήσουν περαιτέρω τη διαφάνεια, οι συμμετέχοντες στις χρηματοπιστωτικές αγορές θα πρέπει επίσης να υποδεικνύουν πού μπορεί να βρεθεί η μεθοδολογία που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του καθορισμένου δείκτη και του ευρέος δείκτη της αγοράς, ούτως ώστε οι τελικοί επενδυτές να έχουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για το πώς επιλέχθηκαν και σταθμίστηκαν τα υποκείμενα περιουσιακά στοιχεία των δεικτών, ποια περιουσιακά στοιχεία αποκλείστηκαν και για ποιον λόγο, πώς μετρήθηκαν οι επιπτώσεις των υποκείμενων περιουσιακών στοιχείων στην αειφορία ή ποιες πηγές δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν. Όταν ένα χρηματοπιστωτικό προϊόν αποσκοπεί ρητά στην ευθυγράμμιση με τη συμφωνία του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή ή έχει ως στόχο τη μείωση των εκπομπών άνθρακα, οι πάροχοι δεικτών αναφοράς θα πρέπει επίσης να γνωστοποιούν τον βαθμό ευθυγράμμισης με τη συμφωνία του Παρισιού βάσει επιστημονικών στοιχείων. Οι εν λόγω γνωστοποιήσεις θα πρέπει να βασίζονται σε ένα εναρμονισμένο σύνολο δεικτών επιδόσεων, δίνοντας τη δυνατότητα αποτελεσματικής σύγκρισης, και να συνεισφέρουν στην ανάπτυξη σωστής αντίληψης για τους κινδύνους βιωσιμότητας, τις επιδόσεις βιωσιμότητας και τις επενδύσεις που προάγουν την αειφορία. Όταν δεν έχει καθοριστεί δείκτης ως δείκτης αναφοράς, οι συμμετέχοντες στις χρηματοπιστωτικές αγορές θα πρέπει να εξηγούν πώς επιτυγχάνεται ο στόχος της αειφόρου επένδυσης ή με ποιον τρόπο έχουν ενσωματωθεί οι κίνδυνοι βιωσιμότητας και οι δείκτες επιδόσεων βιωσιμότητας.

(7)  Στην περίπτωση που ένα χρηματοπιστωτικό προϊόν ή υπηρεσία έχει ως στόχο τη μείωση των εκπομπών άνθρακα, οι προσυμβατικές γνωστοποιήσεις θα πρέπει να περιλαμβάνουν το στοχοθετημένο άνοιγμα σε χαμηλές εκπομπές άνθρακα, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με την ευθυγράμμισή του με τη Συμφωνία του Παρισιού και με τους οικείους στόχους της ΕΕ.

(8)  Για την ενίσχυση της διαφάνειας και την ενημέρωση των επενδυτών και των τελικών επενδυτών, η πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο συνεκτίμησης των επιδόσεων βιωσιμότητας και τον τρόπο ενσωμάτωσης των κινδύνων βιωσιμότητας που είναι σημαντικοί ή ενδέχεται να επέλθουν,από τους συμμετέχοντες στις χρηματοπιστωτικές αγορές στις διαδικασίες λήψης επενδυτικών αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένων των πτυχών οργάνωσης, διαχείρισης κινδύνων και διακυβέρνησης, και από τους χρηματοοικονομικούς συμβούλους στις συμβουλευτικές διαδικασίες, καθώς και από τις υποκείμενες εταιρείες στις οποίες γίνονται επενδύσεις, στη στρατηγική και τις δραστηριότητές τους, θα πρέπει να ρυθμίζεται μέσω της απαίτησης από τους συμμετέχοντες στις χρηματοπιστωτικές αγορές να δημοσιεύουν σύντομη περίληψη των εν λόγω πολιτικών στους δικτυακούς τόπους τους.

(9)  Οι ισχύουσες απαιτήσεις γνωστοποίησης που καθορίζονται στην ενωσιακή νομοθεσία δεν προβλέπουν ότι πρέπει να γνωστοποιούνται όλες οι πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την ορθή ενημέρωση των τελικών επενδυτών όσον αφορά τον αντίκτυπο των επενδύσεών τους στην αειφορία. Συνεπώς, είναι σκόπιμο να καθοριστούν πιο συγκεκριμένες, τυποποιημένες απαιτήσεις γνωστοποίησης, για να υπάρξει συγκρισιμότητα όσον αφορά τις αειφόρες επενδύσεις. Για παράδειγμα, οι συνολικές επιδόσεις των χρηματοπιστωτικών προϊόντων σε σχέση με τη βιωσιμότητα θα πρέπει να αναφέρονται τακτικά με τυποποιημένο τρόπο μέσω εναρμονισμένου συνόλου δεικτών που είναι κατάλληλοι για τη μέτρηση και τη σύγκριση επιδόσεων βιωσιμότητας. Όταν έχει καθοριστεί κατάλληλος δείκτης ως δείκτης αναφοράς, οι πληροφορίες αυτές θα πρέπει επίσης να παρέχονται για τον καθορισμένο δείκτη και για έναν ευρύ δείκτη της αγοράς, ώστε να μπορεί να γίνει σύγκριση, κάνοντας παράλληλα διάκριση μεταξύ ενός προϊόντος που αναπαράγει έναν δείκτη και ενός προϊόντος που χρησιμοποιεί δείκτη για τη μέτρηση ή τη σύγκριση των επιδόσεών του. Θα πρέπει, επίσης, να γνωστοποιούνται πληροφορίες σχετικά με τις συνιστώσες του καθορισμένου δείκτη και του ευρέος δείκτη της αγοράς, καθώς και οι σταθμίσεις τους, προκειμένου να παρέχονται περαιτέρω συγκρίσιμες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επίτευξης των στόχων αειφόρων επενδύσεων. Όταν οι διαχειριστές των ευρωπαϊκών ταμείων κοινωνικής επιχειρηματικότητας διαθέτουν πληροφορίες σχετικά με τις θετικές κοινωνικές επιπτώσεις στις οποίες αποσκοπεί ένα δεδομένο ταμείο, το συνολικό κοινωνικό αποτέλεσμα που επιτεύχθηκε και τις συναφείς μεθόδους που χρησιμοποιούνται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ 346/2013, δύνανται, κατά περίπτωση, να χρησιμοποιούν τις εν λόγω πληροφορίες για τους σκοπούς των γνωστοποιήσεων που προβλέπονται στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού.

(10)  Η οδηγία 2013/34/EE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(14) επιβάλλει υποχρεώσεις διαφάνειας όσον αφορά τις κοινωνικές, περιβαλλοντικές και σχετικές με την εταιρική διακυβέρνηση πτυχές στην υποβολή μη χρηματοοικονομικών αναφορών. Η απαιτούμενη μορφή και παρουσίαση που καθιερώνονται με τις εν λόγω οδηγίες δεν είναι, ωστόσο, κατάλληλες για άμεση χρήση από τους συμμετέχοντες στις χρηματοπιστωτικές αγορές και τους χρηματοοικονομικούς συμβούλους, όταν συναλλάσσονται με τους τελικούς επενδυτές. Οι συμμετέχοντες στις χρηματοπιστωτικές αγορές και οι χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι θα πρέπει να έχουν την επιλογή να χρησιμοποιούν πληροφορίες από τις εκθέσεις διαχείρισης και τις μη χρηματοοικονομικές καταστάσεις, σύμφωνα με την οδηγία 2013/34/ΕΕ, για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, κατά περίπτωση. Για να εξασφαλιστεί η παροχή ποιοτικών δεδομένων για τους επενδυτές, τα οποία θα είναι συγκρίσιμα, θα πρέπει να επικαιροποιηθούν οι υποχρεώσεις διαφάνειας της οδηγίας 2013/34/EΕ προκειμένου να συμπεριλάβουν τους σημαντικούς κινδύνους βιωσιμότητας και τις επιδόσεις βιωσιμότητας βάσει εναρμονισμένων δεικτών, και να αναφέρονται στο πλαίσιο ολοκληρωμένων περιοδικών καταστάσεων που θα περιλαμβάνουν τόσο οικονομικά όσο και μη οικονομικά στοιχεία.

(11)  Για να εξασφαλιστεί η αξιοπιστία των πληροφοριών που δημοσιεύονται στους δικτυακούς τόπους των συμμετεχόντων στις χρηματοπιστωτικές αγορές και των χρηματοοικονομικών συμβούλων, οι εν λόγω πληροφορίες θα πρέπει να τηρούνται ενήμερες, και οποιαδήποτε αναθεώρηση ή αλλαγή θα πρέπει να εξηγείται σαφώς.

(12)  Προκειμένου να διευκρινιστεί ο τρόπος με τον οποίο τα ΙΕΣΠ λαμβάνουν επενδυτικές αποφάσεις και αξιολογούν τους κινδύνους, προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι περιβαλλοντικοί, κοινωνικοί και οι σχετικοί με τη διακυβέρνηση κίνδυνοι, η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή στην οδηγία (ΕΕ) 2016/2341. Οι κανόνες διακυβέρνησης και διαχείρισης κινδύνων ήδη εφαρμόζονται στις επενδυτικές αποφάσεις και τις αξιολογήσεις κινδύνων, προκειμένου να εξασφαλίσουν τη συνέχεια και την κανονικότητα στην άσκηση των δραστηριοτήτων των ΙΕΣΠ. Οι επενδυτικές αποφάσεις και η αξιολόγηση των σχετικών κινδύνων, συμπεριλαμβανομένων των περιβαλλοντικών, κοινωνικών και σχετικών με τη διακυβέρνηση κινδύνων, θα πρέπει να γίνονται με τέτοιον τρόπο, ώστε να εξασφαλίζεται η συμμόρφωση με τα συμφέροντα των μελών και των δικαιούχων. Οι δραστηριότητες και οι υποκείμενες διαδικασίες των ΙΕΣΠ θα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι επιτυγχάνεται ο σκοπός των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων. Οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις θα πρέπει να εξασφαλίζουν συνέπεια, κατά περίπτωση, με τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που εκδίδονται δυνάμει της οδηγίας 2009/65/ΕΚ, της οδηγίας 2009/138/ΕΚ και της οδηγίας 2011/61/ΕΕ. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η Επιτροπή να διεξάγει, κατά τις προπαρασκευαστικές της εργασίες, τις κατάλληλες δημόσιες διαβουλεύσεις, ▌οι οποίες να πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στη διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου, της 13ης Απριλίου 2016. Πιο συγκεκριμένα, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ίση συμμετοχή στην προετοιμασία των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα κατά τον ίδιο χρόνο με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, και οι εμπειρογνώμονές τους έχουν συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την προετοιμασία κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

(13)  Η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών («ΕΒΑ»), η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων («ΕΙΟPA») και η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών («ΕSMA») (από κοινού γνωστές ως «ESA»), που συστάθηκαν με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(15), τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(16) και τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(17), αντιστοίχως, θα πρέπει, μέσω της Μικτής Επιτροπής, να καταρτίζουν ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα, όπου να διευκρινίζονται περαιτέρω οι λεπτομέρειες σχετικά με την παρουσίαση και το περιεχόμενο των πληροφοριών για τις επιδόσεις και τους κινδύνους βιωσιμότητας, που πρέπει να γνωστοποιούνται στα προσυμβατικά έγγραφα, στις περιοδικές εκθέσεις που θα δημοσιεύονται τουλάχιστον ετησίως και στους δικτυακούς τόπους των συμμετεχόντων στις χρηματοπιστωτικές αγορές, σύμφωνα με τα άρθρα 10 έως 14 του κανονισμού αριθ. 1093/2010, του κανονισμού αριθ. 1094/2010 και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010. Η Επιτροπή θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί ώστε να εγκρίνει τα εν λόγω ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα.

(14)  Η Επιτροπή θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να εγκρίνει εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα που έχουν καταρτιστεί από τις ESA μέσω της Μικτής Επιτροπής, μέσω εκτελεστικών πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 291 της ΣΛΕΕ και σύμφωνα με το άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010, το άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 και το άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, για τον καθορισμό της τυποποιημένης παρουσίασης των αειφόρων επενδύσεων στις διαφημιστικές ανακοινώσεις.

(15)  Δεδομένου ότι οι περιοδικές εκθέσεις κατ’ αρχήν συνοψίζουν τα επιχειρηματικά αποτελέσματα για ολόκληρα ημερολογιακά έτη, η εφαρμογή των διατάξεων για τις απαιτήσεις διαφάνειας στις περιοδικές εκθέσεις θα πρέπει να αναβληθεί έως την ... [1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους από την ημερομηνία που αναφέρεται στο άρθρο 12 δεύτερο εδάφιο].

(16)  Οι κανόνες γνωστοποίησης που περιέχονται στον παρόντα κανονισμό θα πρέπει να συμπληρώνουν τις διατάξεις, και θα πρέπει να εφαρμόζονται επιπλέον των διατάξεων, της οδηγίας 2009/65/ΕΚ, της οδηγίας 2009/138/ΕΚ, της οδηγίας 2011/61/ΕΕ, της οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(18), του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 345/2013 και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 346/2013.

(16α)  Οι κανόνες γνωστοποίησης που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό συμπληρώνουν την καθιέρωση ενός πλήρους, γενικού και υποχρεωτικού πλαισίου δέουσας επιμέλειας για όλους τους συμμετέχοντες στις χρηματοπιστωτικές αγορές, συμπεριλαμβανομένης μιας συνιστώσας καθήκοντος μέριμνας, το οποίο θα εφαρμοστεί σταδιακά πλήρως εντός μεταβατικής περιόδου και λαμβανομένων υπόψη των αρχών της αναλογικότητας, με ιδιαίτερη έμφαση στην αναλογικότητα ως προς το μέγεθος και τη συστημική σημασία της οντότητας και στη διασφάλιση της προστασίας της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο). Ως άσκηση δέουσας επιμέλειας νοείται η εύλογη μέριμνα και η διερεύνηση των κινδύνων ΠΚΔ με βάση δείκτες ΠΚΔ. Με την εφαρμογή της δέουσας επιμέλειας, οι επενδυτές δεν θα είναι μόνο σε θέση να αποφεύγουν τις αρνητικές συνέπειες των επενδύσεών τους στην κοινωνία και στο περιβάλλον, αλλά θα μπορούν επίσης να αποφεύγουν χρηματοοικονομικούς κινδύνους και κινδύνους φήμης, να ανταποκρίνονται στις προσδοκίες των πελατών και των δικαιούχων τους και να συμβάλλουν στην επίτευξη των παγκόσμιων στόχων για το κλίμα και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Με τον τρόπο αυτόν, οι συμμετέχοντες στις χρηματοπιστωτικές αγορές θα υποχρεωθούν να εντάξουν και άλλες πτυχές στην αντίληψή τους σχετικά με τα επενδυτικά τους καθήκοντα, πέραν της αμιγώς οικονομικής. Επιπλέον, το πλαίσιο βασίζεται στην απαίτηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για ένα υποχρεωτικό πλαίσιο δέουσας επιμέλειας, όπως αυτή διατυπώθηκε στην έκθεση πρωτοβουλίας σχετικά με τη βιώσιμη ανάπτυξη (2018/2007(INI)), στο έγγραφο του ΟΟΣΑ (2017) με τίτλο «Responsible business conduct for institutional investors: Key considerations for due diligence under the OECD Guidelines for Multinational Enterprises» (Υπεύθυνη επιχειρηματική συμπεριφορά για θεσμικούς επενδυτές: Βασικές παρατηρήσεις για τη δέουσα επιμέλεια σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις), καθώς και στον γαλλικό νόμο, της 27ης Μαρτίου 2017, σχετικά με την υποχρέωση επαγρύπνησης των επιχειρήσεων, και ιδίως στα άρθρα 1 και 2.

(17)  Ο παρών κανονισμός σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις αρχές που αναγνωρίζονται ιδίως στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(18)  Δεδομένου ότι οι στόχοι του παρόντος κανονισμού, ήτοι η ενίσχυση της προστασίας των τελικών επενδυτών και της ενημέρωσης των επενδυτών, η βελτίωση των γνωστοποιήσεων και των επενδυτικών επιλογών που παρέχονται σε αυτούς, και η παροχή βοήθειας προς τους συμμετέχοντες στις χρηματοπιστωτικές αγορές, τους συμβούλους επενδύσεων και τις εισηγμένες εταιρείες ώστε να ενσωματώνουν στη διαδικασία λήψης επενδυτικών αποφάσεων περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς και σχετικούς με τη διακυβέρνηση κινδύνους, δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη, αλλά μπορούν να επιτευχθούν καλύτερα σε επίπεδο Ένωσης, λόγω της ανάγκης να καθιερωθούν ενιαίες απαιτήσεις γνωστοποίησης σε επίπεδο Ένωσης, η Ένωση μπορεί να λάβει μέτρα, έπειτα από μεταβατική περίοδο ώστε οι συμμετέχοντες στις αγορές να έχουν επαρκή χρόνο προσαρμογής, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας του άρθρου 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, όπως διατυπώνεται στο ίδιο άρθρο, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη των στόχων αυτών,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1Αντικείμενο

Ο παρών κανονισμός καθορίζει εναρμονισμένους κανόνες για τη διαφάνεια η οποία πρέπει να εφαρμόζεται από τους συμμετέχοντες στις χρηματοπιστωτικές αγορές, τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές που παρέχουν ασφαλιστικές συμβουλές όσον αφορά τα επενδυτικά προϊόντα βασιζόμενα σε ασφάλιση και τις επιχειρήσεις επενδύσεων που παρέχουν επενδυτικές συμβουλές, καθώς και τις εταιρείες στις οποίες γίνονται επενδύσεις, όσον αφορά την ενσωμάτωση των κινδύνων βιωσιμότητας και των επιδόσεων βιωσιμότητας στη διαδικασία λήψης επενδυτικών αποφάσεων ή τη συμβουλευτική διαδικασία, και τη διαφάνεια όλων των χρηματοπιστωτικών προϊόντων ή υπηρεσιών, είτε διαθέτουν στοχοθετημένο αντίκτυπο στην αειφορία είτε όχι.

Άρθρο 2Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

α)  «συμμετέχων στις χρηματοπιστωτικές αγορές»: οποιοσδήποτε από τους κάτωθι:

i)  ασφαλιστική επιχείρηση ▌, ΔΟΕΕ, επιχείρηση επενδύσεων που παρέχει διαχείριση χαρτοφυλακίου, ΙΕΣΠ ή πάροχος ενός συνταξιοδοτικού προϊόντος·

ii)  διαχειριστής εταιρείας επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληροί τις προϋποθέσεις, ο οποίος έχει καταχωριστεί σύμφωνα με το άρθρο 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 345/2013·

iii)  διαχειριστής ταμείου κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληροί τις προϋποθέσεις, ο οποίος έχει καταχωριστεί σύμφωνα με το άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 346/2013·

iv)  εταιρεία διαχείρισης ΟΣΕΚΑ·

iv α)  πιστωτικό ίδρυμα όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 1) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, το οποίο παρέχει διαδικασίες επενδύσεων ή διαχείρισης πιστωτικού κινδύνου, με εξαίρεση τα μικρά και μη περίπλοκα ιδρύματα όπως ορίζονται στο [Υπηρεσία Εκδόσεων: να προστεθεί παραπομπή στο σχετικό άρθρο] του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013]·

β)  «ασφαλιστική επιχείρηση»: ασφαλιστική επιχείρηση που έχει λάβει άδεια λειτουργίας σύμφωνα με το άρθρο 18 της οδηγίας 2009/138/ΕΚ·

β α)  «εταιρεία στην οποία γίνονται επενδύσεις»: επιχείρηση εισηγμένη ή μη εισηγμένη όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2013/34·

β β)  «επιδόσεις βιωσιμότητας»: η συνέπεια του χρηματοπιστωτικού προϊόντος ή της χρηματοπιστωτικής υπηρεσίας με τους κινδύνους και τους παράγοντες ΠΚΔ, η οποία αντανακλά τον αντίκτυπο των εναρμονισμένων δεικτών βιωσιμότητας·

γ)  «IBIP»: οποιοδήποτε από τα κάτωθι:

i)  επενδυτικό προϊόν βασιζόμενο σε ασφάλιση, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 σημείο 2) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1286/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(19)·

ii)  επενδυτικό προϊόν, το οποίο διατίθεται σε επαγγελματία επενδυτή, που προσφέρει ληκτότητα ή αξία εξαγοράς και όπου η εν λόγω ληκτότητα ή αξία εξαγοράς είναι συνολικά ή μερικά εκτεθειμένη, άμεσα ή έμμεσα, σε διακυμάνσεις της αγοράς·

δ)  «ΔΟΕΕ»: ΔΟΕΕ όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο β) της οδηγίας 2011/61/ΕΕ·

ε)  «επιχείρηση επενδύσεων»: επιχείρηση επενδύσεων όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 1) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ με εξαίρεση τις μικρές και μη διασυνδεδεμένες επιχειρήσεις επενδύσεων όπως ορίζονται στο άρθρο 12 του κανονισμού [Υπηρεσία Εκδόσεων: Να συμπληρωθεί αναφορά στον κανονισμό σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για τις επιχειρήσεις επενδύσεων]·

στ)  «διαχείριση χαρτοφυλακίου»: διαχείριση χαρτοφυλακίου όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 8) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ·

ζ)  «ΙΕΣΠ»: ίδρυμα επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών που είναι εγκεκριμένο ή καταχωρισμένο σύμφωνα με το άρθρο 9 της οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341·

η)  «συνταξιοδοτικό προϊόν»: ένα από τα κάτωθι:

i)  συνταξιοδοτικό προϊόν που αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο ε) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1286/2014·

ii)  ατομικό συνταξιοδοτικό προϊόν που αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο ζ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1286/2014·

(ii α)  «πανευρωπαϊκό ατομικό συνταξιοδοτικό προϊόν (PEPP)» όπως αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 του [Υπηρεσία Εκδόσεων: Να συμπληρωθεί αναφορά στον κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση πανευρωπαϊκού ατομικού συνταξιοδοτικού προϊόντος (PEPP)]·

θ)  «εταιρεία διαχείρισης ΟΣΕΚΑ»: εταιρεία διαχείρισης όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο β) της οδηγίας 2009/65/ΕΚ ή εταιρεία επενδύσεων που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 αυτής·

ι)  «χρηματοπιστωτικό προϊόν ή υπηρεσία»: διαχείριση χαρτοφυλακίου, ΟΕΕ, ΙΒΙP, συνταξιοδοτικό προϊόν, συνταξιοδοτικό καθεστώς ή ΟΣΕΚΑ·

ια)  «ΟΕΕ»: ΟΕΕ όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α) της οδηγίας 2011/61/ΕΕ·

ιβ)  «συνταξιοδοτικό καθεστώς»: συνταξιοδοτικό καθεστώς όπως ορίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 2 της οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341·

ιγ)  «ΟΣΕΚΑ»: οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες οι οποίοι έχουν λάβει άδεια λειτουργίας σύμφωνα με το άρθρο 5 της οδηγίας 2009/65/ΕΚ·

ιδ)  «επενδυτική συμβουλή»: επενδυτική συμβουλή όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 4) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ·

ιδ α)  «σχετικές αρμόδιες αρχές»: οι αρμόδιες ή ορισθείσες αρχές εποπτείας των συμμετεχόντων στις χρηματοπιστωτικές αγορές που αναφέρονται στο στοιχείο α του παρόντος άρθρου·

ιε)  «αειφόρες επενδύσεις»: προϊόντα που συνδέονται με στρατηγικές που αποσκοπούν στην επίτευξη περιβαλλοντικών, κοινωνικών και σχετικών με τη διακυβέρνηση επιδόσεων, τα οποία περιλαμβάνουν οποιαδήποτε από τις κάτωθι ή συνδυασμό οποιωνδήποτε από τις κάτωθι:

i)  επενδύσεις σε μια οικονομική δραστηριότητα η οποία συνεισφέρει σημαντικά σε έναν περιβαλλοντικό στόχο, συμπεριλαμβανομένων βασικών δεικτών αποδοτικής χρήσης των πόρων, όπως η χρήση ενέργειας, η χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η χρήση πρώτων υλών, η παραγωγή αποβλήτων, οι εκπομπές CO2, η χρήση νερού, η χρήση γης και ο αντίκτυπος στη βιοποικιλότητα, όπως παρουσιάζονται στο πλαίσιο παρακολούθησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την κυκλική οικονομία· Οι στόχοι αυτοί δεν πρέπει να έχουν σημαντική αρνητική επίδραση σε κανέναν από τους επενδυτικούς στόχους των σημείων ii) και iii)·

ii)  επενδύσεις σε μια οικονομική δραστηριότητα η οποία συνεισφέρει σημαντικά σε κοινωνικό στόχο, και ιδίως μια επένδυση η οποία συνεισφέρει στην αντιμετώπιση της ανισότητας, μια επένδυση που προωθεί την κοινωνική συνοχή, την κοινωνική ένταξη και τις εργασιακές σχέσεις, ή μια επένδυση σε ανθρώπινο κεφάλαιο ή σε οικονομικά ή κοινωνικά μειονεκτούσες κοινότητες, και η οποία δεν έχει σημαντική αρνητική επίδραση στους επενδυτικούς στόχους των σημείων i) και iii)·

iii)  επενδύσεις που προωθούν ή υποστηρίζουν ορθές πρακτικές διακυβέρνησης σε εταιρείες, και ιδίως σε εταιρείες με υγιείς και διαφανείς δομές διαχείρισης και διαδικασίες δέουσας επιμέλειας, σχέσεις εργαζομένων, διαφανείς πολιτικές αποδοχών του σχετικού προσωπικού και φορολογική συμμόρφωση, και οι οποίες δεν έχουν σημαντική αρνητική επίδραση στους επενδυτικούς στόχους των σημείων i) και ii)·

(oa)  «προσέγγιση αειφόρων επενδύσεων»: επενδυτική προσέγγιση ή στρατηγική που υποστηρίζει προϊόντα και υπηρεσίες που αποσκοπούν στην επίτευξη περιβαλλοντικών, κοινωνικών και σχετικών με τη διακυβέρνηση επιδόσεων·

ιστ)  «ιδιώτης επενδυτής»: επενδυτής που δεν είναι επαγγελματίας επενδυτής·

ιστ α)  «δέουσα επιμέλεια»: η συνεχής διαδικασία εύλογης μέριμνας και διερεύνησης μέσω της οποίας ένας επενδυτής ή πάροχος επενδυτικών υπηρεσιών εντοπίζει, αποφεύγει ή μετριάζει υπαρκτούς ή δυνητικούς αρνητικούς παράγοντες ΠΚΔ και κινδύνους βιωσιμότητας, λογοδοτεί για αυτούς και παρέχει σχετική ενημέρωση, πριν από την πραγματοποίηση μιας επένδυσης και έως την πώληση ή τη λήξη της επένδυσης·

ιστ β)  «προτιμήσεις ΠΚΔ»: οι προτιμήσεις ενός πελάτη ή δυνητικού πελάτη για περιβαλλοντικά βιώσιμες επενδύσεις, κοινωνικές επενδύσεις ή επενδύσεις στη χρηστή διακυβέρνηση·

ιζ)  «επαγγελματίας επενδυτής»: πελάτης που πληροί τα κριτήρια που καθορίζονται στο παράρτημα II της οδηγίας 2014/65/ΕΕ·

ιη)  «ασφαλιστικός διαμεσολαβητής»: ασφαλιστικός διαμεσολαβητής όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 σημείο 3) της οδηγίας (ΕΕ) 2016/97·

ιθ)  «ασφαλιστική συμβουλή»: συμβουλή όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 σημείο 15) της οδηγίας (ΕΕ) 2016/97.

ιθ α)  «κίνδυνοι βιωσιμότητας»: χρηματοοικονομικοί ή μη χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι, είτε πρόκειται για σημαντικούς κινδύνους είτε για κινδύνους που ενδέχεται να επέλθουν, οι οποίοι συνδέονται με περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς και σχετικούς με τη διακυβέρνηση κινδύνους και παράγοντες, εφόσον είναι ουσιαστικής σημασίας για μια συγκεκριμένη επενδυτική προσέγγιση·

στους «κινδύνους βιωσιμότητας» περιλαμβάνονται οι εξής:

α)  βραχυπρόθεσμοι και/ή μακροπρόθεσμοι κίνδυνοι για την απόδοση ενός χρηματοπιστωτικού ή συνταξιοδοτικού προϊόντος, που απορρέουν από την έκθεσή του σε οικονομικές δραστηριότητες που μπορεί να έχουν αρνητικό περιβαλλοντικό ή κοινωνικό αντίκτυπο, ή από την έκθεση του προϊόντος σε οντότητες στις οποίες γίνονται επενδύσεις και οι οποίες χαρακτηρίζονται από ανεπαρκή διακυβέρνηση·

β)  ο βραχυπρόθεσμος και/ή μακροπρόθεσμος κίνδυνος να έχουν οι οικονομικές δραστηριότητες, στις οποίες εκτίθεται ένα χρηματοπιστωτικό ή συνταξιοδοτικό προϊόν, αρνητικό αντίκτυπο στο φυσικό περιβάλλον, το εργατικό δυναμικό και τις κοινότητες ή στη διακυβέρνηση των οντοτήτων στις οποίες γίνονται επενδύσεις, συμπεριλαμβανομένης, μεταξύ άλλων, της σύνδεσης με χρηματοοικονομικό κίνδυνο που αναφέρεται στο στοιχείο α)·

Οι συμμετέχοντες στις χρηματοπιστωτικές αγορές θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς και σχετικούς με τη διακυβέρνηση παράγοντες και δείκτες που απαριθμούνται στο παράρτημα Ια του παρόντος κανονισμού.

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 9α προκειμένου να προσδιορίζει περαιτέρω στοιχεία των ορισμών που παρατίθενται στα στοιχεία β β), ιε), β β) και ιθ α) του πρώτου εδαφίου του παρόντος άρθρου, ούτως ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι εξελίξεις στην αγορά, η πείρα από την εφαρμογή των κανόνων γνωστοποίησης και οι νέοι ή μεταβαλλόμενοι ορισμοί σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Κατά την κατάρτιση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στο δεύτερο εδάφιο, η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τις αρχές που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙα.

Άρθρο 3Διαφάνεια των πολιτικών κινδύνου βιωσιμότητας

1.  Οι συμμετέχοντες στις χρηματοπιστωτικές αγορές διαθέτουν πολιτικές δέουσας επιμέλειας για την αξιολόγηση των κινδύνων βιωσιμότητας και τις αναφέρουν στις αρμόδιες αρχές σε ετήσια βάση, λαμβάνοντας υπόψη την αρχή της αναλογικότητας. Οι πολιτικές αυτές αφορούν, κατ’ ελάχιστον, την ενσωμάτωση κινδύνων βιωσιμότητας που είναι σημαντικοί ή ενδέχεται να επέλθουν, καθώς και των επιδόσεων βάσει δεικτών βιωσιμότητας στους τομείς της διακυβέρνησης, των συνθηκών λειτουργίας, ιδίως της επενδυτικής στρατηγικής και της κατανομής περιουσιακών στοιχείων, των οργανωτικών απαιτήσεων για επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών διαχείρισης κινδύνου, της άσκησης του δικαιώματος ψήφου των μετόχων και της ενεργής τους συμμετοχής στις εταιρείες. Δημοσιοποιείται σύντομη περίληψη των πολιτικών αυτών, με ταυτόχρονη διασφάλιση της εμπιστευτικότητας και της προστασίας της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο), όπως ορίζεται στην οδηγία (ΕΕ) 2016/943.

2.  Οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές που παρέχουν ασφαλιστικές συμβουλές όσον αφορά τα IBIP και οι επιχειρήσεις επενδύσεων που παρέχουν επενδυτικές συμβουλές διαθέτουν γραπτές πολιτικές δέουσας επιμέλειας για την αξιολόγηση των κινδύνων βιωσιμότητας και τις αναφέρουν στις αρμόδιες αρχές σε ετήσια βάση, λαμβάνοντας υπόψη την αρχή της αναλογικότητας. Αυτές αφορούν, κατ’ ελάχιστον, την ενσωμάτωση κινδύνων βιωσιμότητας που είναι σημαντικοί ή ενδέχεται να επέλθουν, καθώς και των επιδόσεων βάσει δεικτών βιωσιμότητας στους τομείς της διακυβέρνησης, της κατανομής περιουσιακών στοιχείων, των επενδυτικών συμβουλών, της διαχείρισης κινδύνου, της άσκησης του δικαιώματος ψήφου των μετόχων και της ενεργής τους συμμετοχής στις εταιρείες. Δημοσιοποιείται σύντομη περίληψη των πολιτικών αυτών, με ταυτόχρονη διασφάλιση της εμπιστευτικότητας και της προστασίας της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο), όπως ορίζεται στην οδηγία (ΕΕ) 2016/943.

2α.  Τα πιστωτικά ιδρύματα και οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις διαθέτουν πολιτικές για την ενσωμάτωση των κινδύνων βιωσιμότητας στις διαδικασίες τους για τη διαχείριση των επενδύσεων και του πιστωτικού κινδύνου. Δημοσιοποιείται σύντομη περίληψη των πολιτικών αυτών, με ταυτόχρονη διασφάλιση της εμπιστευτικότητας και της προστασίας της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο), όπως ορίζεται στην οδηγία (ΕΕ) 2016/943.

2β.  Οι συμμετέχοντες στις χρηματοπιστωτικές αγορές και οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές διασφαλίζουν ότι ο εντοπισμός και η διαχείριση των κινδύνων βιωσιμότητας είναι επαρκώς ενσωματωμένοι στις διαδικασίες τους για τη δέουσα επιμέλεια και τη λήψη επενδυτικών αποφάσεων, μέσω της υποχρέωσης των επενδυτών να αποφεύγουν ή να μετριάζουν παράγοντες ΠΚΔ, καθώς και να λογοδοτούν για αυτούς, και δημοσιεύουν τα σχετικά στοιχεία σε γραπτή μορφή στους δικτυακούς τόπους τους.

2γ.  Η Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 9α για τον καθορισμό:

α)  ενός γενικού και υποχρεωτικού πλαισίου με ελάχιστα πρότυπα για τις γραπτές πολιτικές και τις διαδικασίες δέουσας επιμέλειας που εφαρμόζουν οι συμμετέχοντες στις χρηματοπιστωτικές αγορές και οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι οι κίνδυνοι βιωσιμότητας που δημιουργούν οι συμμετέχοντες στις χρηματοπιστωτικές αγορές ενσωματώνονται στη διαδικασία λήψης επενδυτικών αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της ενσωμάτωσης ενός πλήρους φάσματος δεικτών ΠΚΔ·

β)  κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με τις απαιτήσεις γνωστοποίησης που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου.

γ)  κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής της αρχής της αναλογικότητας που αναφέρεται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου, λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη την αναλογικότητα όσον αφορά το μέγεθος και τη συστημική σημασία της οντότητας.

2δ.  Κατά την κατάρτιση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στην παράγραφο 2γ, η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τις αρχές που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙα.

Άρθρο 4Διαφάνεια στην ενσωμάτωση των κινδύνων βιωσιμότητας

και των επιδόσεων βιωσιμότητας

1.  Οι συμμετέχοντες στις χρηματοπιστωτικές αγορές περιλαμβάνουν περιγραφές για τα ακόλουθα στοιχεία στις προσυμβατικές γνωστοποιήσεις, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την εμπιστευτικότητα και την προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο), όπως ορίζεται στην οδηγία (ΕΕ) 2016/943:

α)  τις διαδικασίες δέουσας επιμέλειας και τις προϋποθέσεις που εφαρμόζονται για την ενσωμάτωση των κινδύνων βιωσιμότητας που είναι σημαντικοί ή ενδέχεται να επέλθουν, στη διαδικασία λήψης επενδυτικών αποφάσεων για το εκάστοτε συγκεκριμένο προϊόν και τον τρόπο εφαρμογής τους· και τις διαδικασίες μέτρησης των επιδόσεων βιωσιμότητας·

β)  τον βαθμό στον οποίο αναμένεται να έχουν οι κίνδυνοι βιωσιμότητας σχετικό αντίκτυπο στα χρηματοπιστωτικά προϊόντα ή υπηρεσίες που διατίθενται και σε ποιο σημείο του χαρτοφυλακίου έχουν εντοπιστεί οι εν λόγω κίνδυνοι βιωσιμότητας·

γ)  πώς οι πολιτικές αποδοχών των συμμετεχόντων στις χρηματοπιστωτικές αγορές είναι συνεπείς με την οδηγία (ΕΕ) 2017/828 και με την ενσωμάτωση των κινδύνων βιωσιμότητας, και συμμορφώνονται με τα εσωτερικά και λειτουργικά κριτήρια επιδόσεων όσον αφορά τους παράγοντες ΠΚΔ, επιτυγχάνοντας παράλληλα μακροπρόθεσμους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης, και ευθυγραμμίζονται, κατά περίπτωση, με τον στόχο αειφόρου επένδυσης του χρηματοπιστωτικού προϊόντος ή της χρηματοπιστωτικής υπηρεσίας.

γ α)  όσον αφορά το δικαίωμα ψήφου των μετόχων σε σχέση με τις επιδόσεις βιωσιμότητας και τον μετριασμό των κινδύνων βιωσιμότητας, τις οδηγίες ψήφου και το σκεπτικό στο οποίο βασίζονται οι ψήφοι κατά της διοίκησης, οι αποχές και οι αμφιλεγόμενες ψήφοι·

Οι γνωστοποιήσεις που αναφέρονται στο στοιχείο γα) συνάδουν με την οδηγία (ΕΕ) 2017/828.

2.  Οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές που παρέχουν ασφαλιστικές συμβουλές όσον αφορά τα IBIP και οι επιχειρήσεις επενδύσεων που παρέχουν επενδυτικές συμβουλές δημοσιεύουν περιγραφές για τα ακόλουθα στοιχεία στις προσυμβατικές γνωστοποιήσεις:

α)  τις διαδικασίες δέουσας επιμέλειας και τις προϋποθέσεις που εφαρμόζονται για την ενσωμάτωση των κινδύνων βιωσιμότητας που είναι σημαντικοί ή ενδέχεται να επέλθουν, στις επενδυτικές συμβουλές ή στις ασφαλιστικές συμβουλές, και τις διαδικασίες μέτρησης των επιδόσεων βιωσιμότητας·

β)  τον βαθμό στον οποίο αναμένεται να έχουν οι κίνδυνοι βιωσιμότητας σχετικό αντίκτυπο στα χρηματοπιστωτικά προϊόντα ή υπηρεσίες που διατίθενται και σε ποιο σημείο του χαρτοφυλακίου έχουν εντοπιστεί οι εν λόγω κίνδυνοι βιωσιμότητας·

γ)  πώς οι πολιτικές αποδοχών των επιχειρήσεων επενδύσεων που παρέχουν επενδυτικές συμβουλές και των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών που παρέχουν ασφαλιστικές συμβουλές όσον αφορά τα ΙΒΙP είναι συνεπείς με την οδηγία (ΕΕ) 2017/828, αντικατοπτρίζουν την ενσωμάτωση των κινδύνων βιωσιμότητας, συμμορφώνονται με τα εσωτερικά και λειτουργικά κριτήρια επιδόσεων όσον αφορά τους παράγοντες ΠΚΔ, επιτυγχάνοντας παράλληλα μακροπρόθεσμους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης, και ευθυγραμμίζονται, κατά περίπτωση, με τον στόχο αειφόρου επένδυσης του χρηματοπιστωτικού προϊόντος ή της χρηματοπιστωτικής υπηρεσίας για τα οποία δόθηκαν συμβουλές.

γ α)  όσον αφορά το δικαίωμα ψήφου των μετόχων σε σχέση με τις επιδόσεις βιωσιμότητας και τον μετριασμό των κινδύνων βιωσιμότητας, τις οδηγίες ψήφου και το σκεπτικό στο οποίο βασίζονται οι ψήφοι κατά της διοίκησης, οι αποχές και οι αμφιλεγόμενες ψήφοι·

Οι γνωστοποιήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2 στοιχείο γα) συνάδουν με την οδηγία (ΕΕ) 2017/828.

3.  Οι αναφορές στις γνωστοποιήσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 εισάγονται με τον ακόλουθο τρόπο:

α)  για τους ΔΟΕΕ, στις γνωστοποιήσεις προς τους επενδυτές που αναφέρονται στο άρθρο 23 παράγραφος 1 της οδηγίας 2011/61/ΕΕ·

β)  για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις, στην παροχή πληροφοριών που αναφέρεται στο άρθρο 185 παράγραφος 2 της οδηγίας 2009/138/ΕΕ·

γ)  για τα ΙΕΣΠ, στην παροχή των πληροφοριών που αναφέρεται στο άρθρο 41 της οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341·

δ)  για τους διαχειριστές εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληρούν τις προϋποθέσεις, στην παροχή των πληροφοριών που αναφέρεται στο άρθρο 13 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 345/2013·

ε)  για τους διαχειριστές ταμείων κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληρούν τις προϋποθέσεις, στην παροχή των πληροφοριών που αναφέρεται στο άρθρο 14 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 346/2013·

στ)  για τους παρόχους συνταξιοδοτικών προϊόντων, γραπτώς και εγκαίρως, προτού ο ιδιώτης επενδυτής δεσμευτεί με συμβόλαιο που αφορά το συνταξιοδοτικό προϊόν·

ζ)  για τις εταιρείες διαχείρισης ΟΣΕΚΑ, στο ενημερωτικό δελτίο που αναφέρεται στο άρθρο 69 της οδηγίας 2009/65/ΕΚ·

η)  για τις επιχειρήσεις επενδύσεων που παρέχουν διαχείριση χαρτοφυλακίου ή παρέχουν επενδυτικές συμβουλές, σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 4 της οδηγίας 2014/65/ΕΕ, οι εν λόγω γνωστοποιήσεις μπορούν να παρέχονται σε τυποποιημένο μορφότυπο όπως ορίζεται στο άρθρο 24 παράγραφος 5 της οδηγίας 2014/65/ΕΕ·

i)  για τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές που παρέχουν ασφαλιστικές συμβουλές όσον αφορά τα IBIP, σύμφωνα με το άρθρο 29 παράγραφος 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2016/97.

3a.  H Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΒΑ), η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) και η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) καταρτίζουν, μέσω της Μικτής Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών («Μικτή Επιτροπή»), σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων, όπου διευκρινίζεται περαιτέρω η ευθυγράμμιση των διατάξεων που αναφέρονται στην παράγραφο 3 με τις απαιτήσεις των παραγράφων 1 και 2, όσον αφορά τις λεπτομέρειες της παρουσίασης και του περιεχομένου των πληροφοριών που πρέπει να γνωστοποιούνται βάσει του παρόντος άρθρου.

Η EBA, η EIOPA και η ESMA υποβάλλουν τα εν λόγω σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων στην Επιτροπή έως τις [12 μήνες μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος].

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εγκρίνει τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο, σύμφωνα με τα άρθρα 10 έως 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010, του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.

Άρθρο 5Διαφάνεια των

κινδύνων βιωσιμότητας και των επιδόσεων βιωσιμότητας των επενδύσεων στις προσυμβατικές γνωστοποιήσεις

1.  Όταν ένα χρηματοπιστωτικό προϊόν ή υπηρεσία διατίθεται στην αγορά, και έχει καθοριστεί ένας δείκτης ως δείκτης αναφοράς για αυτό, οι πληροφορίες που πρέπει να γνωστοποιούνται βάσει του άρθρου 4 παράγραφος 1 συνοδεύονται από τα ακόλουθα:

α)  περιγραφή του στόχου αειφόρου επένδυσης και πληροφορίες για το πώς ο καθορισμένος δείκτης ευθυγραμμίζεται με τον εν λόγω στόχο·

α α)  επεξήγηση του τρόπου με τον οποίο λαμβάνονται υπόψη οι δείκτες που απαριθμούνται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο ιθ α) στη μεθοδολογία του δείκτη·

β)  επεξήγηση του γιατί η στάθμιση και οι συνιστώσες του καθορισμένου δείκτη, που είναι ευθυγραμμισμένος με τον εν λόγω στόχο, διαφοροποιούνται από έναν ευρύ δείκτη της αγοράς.

Θα πρέπει να γίνεται διάκριση μεταξύ ενός προϊόντος που αναπαράγει έναν δείκτη και ενός δείκτη που χρησιμοποιείται για τη μέτρηση ή σύγκριση των επιδόσεων του προϊόντος.

2.  Όταν ένα χρηματοπιστωτικό προϊόν ή υπηρεσία δεν διαθέτει δείκτη αναφοράς, οι πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 περιλαμβάνουν περιγραφή του αντικτύπου του στην αειφορία βάσει των δεικτών κινδύνου βιωσιμότητας που απαριθμούνται στο άρθρο 2.

3.  Όταν ένα χρηματοπιστωτικό προϊόν ή υπηρεσία αποσκοπεί ρητά στην ευθυγράμμιση με τη συμφωνία του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή ή έχει ως στόχο τη μείωση των εκπομπών άνθρακα, οι τυποποιημένες πληροφορίες που πρέπει να γνωστοποιούνται βάσει του άρθρου 4 παράγραφος 1 περιλαμβάνουν τον στοχοθετημένο βαθμό ευθυγράμμισης με τη συμφωνία του Παρισιού βάσει επιστημονικών στοιχείων ή το στοχοθετημένο άνοιγμα σε χαμηλές εκπομπές άνθρακα.

Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 2, όπου δεν είναι διαθέσιμος [ενωσιακός δείκτης αναφοράς χαμηλών εκπομπών άνθρακα] ή [δείκτης αναφοράς θετικού αντικτύπου άνθρακα], σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/1011, οι πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 4 περιλαμβάνουν λεπτομερή επεξήγηση του πώς εξασφαλίζεται ▌ο στόχος της μείωσης των εκπομπών άνθρακα και/ή η επίτευξη των στόχων της συμφωνίας του Παρισιού.

4.  Οι συμμετέχοντες στις χρηματοπιστωτικές αγορές περιλαμβάνουν στις πληροφορίες που πρέπει να γνωστοποιούνται, βάσει του άρθρου 4 παράγραφος 1, ένδειξη του πού βρίσκονται η μεθοδολογία που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό των δεικτών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, και οι δείκτες αναφοράς που αναφέρονται στην παράγραφο 3 δεύτερο εδάφιο του παρόντος άρθρου.

5.  H Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΒΑ), η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) και η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) καταρτίζουν, μέσω της Μικτής Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών («Μικτή Επιτροπή»), σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων, όπου διευκρινίζονται περαιτέρω οι λεπτομέρειες της παρουσίασης και του περιεχομένου των πληροφοριών που πρέπει να γνωστοποιούνται βάσει του παρόντος άρθρου.

6.  Η EBA, η EIOPA και η ESMA υποβάλλουν τα εν λόγω σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων στην Επιτροπή έως τις [Υπηρεσία Εκδόσεων: Να συμπληρωθεί ημερομηνία 18 μήνες μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος].

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εγκρίνει τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο, σύμφωνα με τα άρθρα 10 έως 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010, του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.

Άρθρο 6Διαφάνεια των

κινδύνων βιωσιμότητας και των επιδόσεων βιωσιμότητας των επενδύσεων στους δικτυακούς τόπους

1.  Οι συμμετέχοντες στις χρηματοπιστωτικές αγορές δημοσιεύουν και τηρούν στους δικτυακούς τόπους τους, για κάθε χρηματοπιστωτικό προϊόν ή υπηρεσία που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφοι 1, 2 και 3, τα κάτωθι:

α)  περιγραφή του στόχου της αειφόρου επένδυσης·

β)  πληροφορίες σχετικά με τις μεθοδολογίες που χρησιμοποιούνται για να αξιολογηθούν, να μετρηθούν και να παρακολουθηθούν οι επιδόσεις βιωσιμότητας των ▌επενδύσεων που έχουν επιλεγεί για το χρηματοπιστωτικό προϊόν ή υπηρεσία, συμπεριλαμβανομένων των πηγών των δεδομένων, των κριτηρίων ελέγχου για τα υποκείμενα περιουσιακά στοιχεία και των σχετικών δεικτών αειφορίας που χρησιμοποιούνται για να μετρηθεί ο συνολικός αντίκτυπος του χρηματοπιστωτικού προϊόντος ή υπηρεσίας στην αειφορία·

γ)  τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 5·

δ)  τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 7.

Οι πληροφορίες που πρέπει να γνωστοποιούνται βάσει του πρώτου εδαφίου είναι σαφείς, συνοπτικές και κατανοητές για τους ιδιώτες επενδυτές και το ευρύ κοινό. Δημοσιεύονται με σαφήνεια και σε περίοπτη θέση στον δικτυακό τόπο, είναι εύκολα προσβάσιμες και κατανοητές και χρησιμοποιούν σαφή και απλή γλώσσα. Ο δικτυακός τόπος παρέχει επίσης πιο αναλυτικές πληροφορίες για επαγγελματίες επενδυτές και άλλους εμπειρογνώμονες.

2.  Η EBA, η EIOPA και η ESMA καταρτίζουν, μέσω της Μικτής Επιτροπής, σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων, όπου διευκρινίζονται περαιτέρω οι λεπτομέρειες του περιεχομένου και της παρουσίασης των πληροφοριών που αναφέρονται στην παράγραφο 1, και διευκρινίζεται η ευθυγράμμιση των διατάξεων που αναφέρονται στην παράγραφο 2 με τις απαιτήσεις της παραγράφου 1 σχετικά με τις λεπτομέρειες του περιεχομένου και της παρουσίασης των πληροφοριών που αναφέρονται στην εν λόγω παράγραφο.

Η EBA, η EIOPA και η ESMA λαμβάνουν υπόψη τους νέους ή μεταβαλλόμενους ορισμούς σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η EBA, η EIOPA και η ESMA υποβάλλουν τα εν λόγω σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων στην Επιτροπή έως τις [Υπηρεσία Εκδόσεων: Να συμπληρωθεί ημερομηνία 12 μήνες μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος].

Η Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με τα άρθρα 10 έως 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010, του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο.

Άρθρο 7Διαφάνεια των

κινδύνων βιωσιμότητας και των επιδόσεων βιωσιμότητας των επενδύσεων στις περιοδικές εκθέσεις

1.  Όταν οι συμμετέχοντες στις χρηματοπιστωτικές αγορές διαθέτουν χρηματοπιστωτικό προϊόν ή υπηρεσία που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφοι 1, 2 και 3 περιλαμβάνουν περιγραφή των κάτωθι στις περιοδικές ελεγμένες, ενοποιημένες εκθέσεις που εκπονούνται τουλάχιστον σε ετήσια βάση και περιέχουν τόσο οικονομικά όσο και μη οικονομικά στοιχεία:

α)  τον συνολικό αντίκτυπο και τις επιδόσεις του χρηματοπιστωτικού προϊόντος ή υπηρεσίας ως προς την αειφορία, μέσω εναρμονισμένων και συγκρίσιμων δεικτών κινδύνου βιωσιμότητας·

β)  όπου ένας δείκτης έχει καθοριστεί ως δείκτης αναφοράς, τη σύγκριση μεταξύ του συνολικού αντίκτυπου του χρηματοπιστωτικού προϊόντος ή υπηρεσίας με τον καθορισμένο δείκτη και με έναν ευρύ δείκτη της αγοράς, από την άποψη της στάθμισης, των συνιστωσών και των δεικτών αειφορίας·

β α)  Οι εισηγμένες εταιρίες περιλαμβάνουν περιγραφή του τρόπου με τον οποίο οι επιδόσεις βιωσιμότητας και οι κίνδυνοι βιωσιμότητας έχουν ενσωματωθεί στις διαδικασίες διαχείρισης και τη στρατηγική επενδύσεων, στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις που αναφέρονται στην οδηγία 2013/34/ΕΕ.

2.  Οι γνωστοποιήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 γίνονται με τον ακόλουθο τρόπο:

α)  για τους ΔΟΕΕ, στην ετήσια έκθεση που αναφέρεται στο άρθρο 22 της οδηγίας 2011/61/ΕΕ·

β)  για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις, ετησίως και γραπτώς, σύμφωνα με το άρθρο 185 παράγραφος 6 της οδηγίας 2009/138/ΕΚ·

γ)  για τα IΕΣΠ στη δήλωση συνταξιοδοτικών παροχών, που αναφέρεται στο άρθρο 38 της οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341, και στην παροχή πληροφοριών, που αναφέρεται στο άρθρο 43 της οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341·

δ)  για τους διαχειριστές εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληρούν τις προϋποθέσεις, στην ετήσια έκθεση που αναφέρεται στο άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 345/2013·

ε)  για τους διαχειριστές ταμείων κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληρούν τις προϋποθέσεις, στην ετήσια έκθεση που αναφέρεται στο άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 346/2013·

στ)  για τους παρόχους συνταξιοδοτικών προϊόντων, γραπτώς και τουλάχιστον στις ετήσιες εκθέσεις ή σε εκθέσεις σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο·

ζ)  για τις εταιρείες διαχείρισης ΟΣΕΚΑ ή τις εταιρείες επενδύσεων ΟΣΕΚΑ, στις εξαμηνιαίες και στις ετήσιες εκθέσεις τους που αναφέρονται στο άρθρο 69 της οδηγίας 2009/65/ΕΚ·

η)  για τις επιχειρήσεις επενδύσεων που παρέχουν διαχείριση χαρτοφυλακίου, στις περιοδικές εκθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 25 παράγραφος 6 της οδηγίας 2014/65/ΕΕ·

η α)  για τις εισηγμένες και μη εισηγμένες εταιρείες, σύμφωνα με τις περιοδικές καταστάσεις που αναφέρονται στα άρθρα 19α και 29α της οδηγίας 2013/34/ΕΕ.

3.  Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, οι συμμετέχοντες στις χρηματοπιστωτικές αγορές ▌χρησιμοποιούν τις πληροφορίες στις εκθέσεις διαχείρισης, σύμφωνα με το άρθρο 19, ή τις πληροφορίες στις μη χρηματοοικονομικές καταστάσεις, σύμφωνα με το άρθρο 19α της οδηγίας 2013/34/ΕΕ, κατά περίπτωση, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι οι πληροφορίες παρέχονται στους τελικούς επενδυτές με σαφήνεια και είναι εύκολα κατανοητές και προσβάσιμες.

4.  Η EBA, η EIOPA και η ESMA καταρτίζουν, μέσω της Μικτής Επιτροπής, σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων, όπου διευκρινίζονται περαιτέρω οι λεπτομέρειες του περιεχομένου και της παρουσίασης των πληροφοριών που αναφέρονται στην παράγραφο 1, και διευκρινίζεται η ευθυγράμμιση των διατάξεων που αναφέρονται στην παράγραφο 2 με τις απαιτήσεις της παραγράφου 1 σχετικά με τις λεπτομέρειες του περιεχομένου και της παρουσίασης των πληροφοριών που αναφέρονται στην εν λόγω παράγραφο.

Η EBA, η EIOPA και η ESMA λαμβάνουν υπόψη τους νέους ή μεταβαλλόμενους ορισμούς σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η EBA, η EIOPA και η ESMA υποβάλλουν τα εν λόγω σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων στην Επιτροπή έως τις [Υπηρεσία Εκδόσεων: Να συμπληρωθεί ημερομηνία 12 μήνες μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος].

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εγκρίνει τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο, σύμφωνα με τα άρθρα 10 έως 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010, του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.

Άρθρο 8Αναθεώρηση των γνωστοποιήσεων

1.  Οι συμμετέχοντες στις χρηματοπιστωτικές αγορές διασφαλίζουν ότι οποιαδήποτε πληροφορία δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 3 ή το άρθρο 6 τηρείται ενήμερη. Όταν ο συμμετέχων στις χρηματοπιστωτικές αγορές τροποποιεί τις εν λόγω πληροφορίες, δημοσιεύεται σαφής επεξήγηση της εν λόγω αλλαγής στον ίδιο δικτυακό τόπο.

2.  Η παράγραφος 1 εφαρμόζεται κατ’ αναλογία στους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές που παρέχουν ασφαλιστικές συμβουλές όσον αφορά τα IBIP και στις επιχειρήσεις επενδύσεων που παρέχουν επενδυτικές συμβουλές όσον αφορά τις πληροφορίες που δημοσιεύονται σύμφωνα με το άρθρο 3.

Άρθρο 9Διαφημιστικές ανακοινώσεις

1.  Με την επιφύλαξη αυστηρότερης τομεακής νομοθεσίας, ιδίως της οδηγίας 2009/65/ΕΚ, της οδηγίας 2014/65/ΕΕ, της οδηγίας (ΕΕ) 2016/97 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1286/2014, οι συμμετέχοντες στις χρηματοπιστωτικές αγορές, οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές που παρέχουν ασφαλιστικές συμβουλές όσον αφορά τα IBIP και οι επιχειρήσεις επενδύσεων που παρέχουν επενδυτικές συμβουλές μεριμνούν ώστε οι διαφημιστικές τους ανακοινώσεις να μην έρχονται σε αντίθεση με τις πληροφορίες που γνωστοποιούνται δυνάμει του παρόντος κανονισμού.

2.  Η EBA, η EIOPA και η ESMA δύνανται να καταρτίζουν, μέσω της Μικτής Επιτροπής, σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων προκειμένου να προσδιορίσουν την τυποποιημένη παρουσίαση πληροφοριών για τις αειφόρες επενδύσεις.

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εγκρίνει τα εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα, σύμφωνα με το άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010, του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.

Άρθρο 9αΆσκηση της εξουσιοδότησης

1.  Η Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στο παρόν άρθρο.

2.  Η προβλεπόμενη στο άρθρο 3 εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με τις εξουσίες που της έχουν ανατεθεί το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου των πέντε ετών. Η εξουσιοδότηση ανανεώνεται σιωπηρά για περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο προβάλουν αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών μηνών πριν από τη λήξη της κάθε περιόδου.

3.  Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο άρθρο 3 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτή. Δεν θίγει το κύρος των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που ισχύουν ήδη.

4.  Μόλις εκδώσει κατʼ εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

5.  Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη η οποία εκδίδεται δυνάμει των άρθρων 2 (...) και 3 παράγραφος 2β τίθεται σε ισχύ μόνο εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός δύο μηνών από την ημέρα που η πράξη κοινοποιείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ή αν, πριν λήξει αυτή η περίοδος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

Άρθρο 10αΤροποποιήσεις της οδηγίας (ΕΕ) 2013/34

Η οδηγία (ΕΕ) 2013/34 τροποποιείται ως εξής:

(1)  Στο άρθρο 19α παράγραφος 1 και στο άρθρο 29α παράγραφος 1 προστίθενται τα ακόλουθα στοιχεία:

«στ)  οι κίνδυνοι βιωσιμότητας που αφορούν τη συγκεκριμένη επιχείρηση όπως ορίζονται στο άρθρο 2 στοιχείο α) του [Υπηρεσία Εκδόσεων: Να προστεθεί παραπομπή στον κανονισμό για τις γνωστοποιήσεις σχετικά με τις αειφόρες επενδύσεις και τους κινδύνους βιωσιμότητας και για την τροποποίηση της οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341 και της οδηγίας 2013/34/EΕ], ώστε να δίνεται στους συμμετέχοντες στις χρηματοπιστωτικές αγορές, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 στοιχείο ιθ α) του εν λόγω κανονισμού, η δυνατότητα να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους για γνωστοποίηση και μετριασμό του κινδύνου βιωσιμότητας όπως ορίζονται στα άρθρα 4 και 5 του εν λόγω κανονισμού·

ζ)  οι επιδόσεις, μετρούμενες με δείκτες βιωσιμότητας που αφορούν τη συγκεκριμένη επιχείρηση και κλάδο, βάσει καταλόγου εναρμονισμένων δεικτών βιωσιμότητας που θα καταρτιστεί και θα επικαιροποιείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε συμφωνία με [Υπηρεσία Εκδόσεων: Να συμπληρωθεί αναφορά στον κανονισμό σχετικά με τη θέσπιση πλαισίου για τη διευκόλυνση των βιώσιμων επενδύσεων]·».

Άρθρο 10Τροποποιήσεις της οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341

Η οδηγία (ΕΕ) 2016/2341 τροποποιείται ως εξής:

(1)  στο άρθρο 19, προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 9:

«9. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει, μέσω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 60α, μέτρα που εξασφαλίζουν ότι:

α)  λαμβάνεται υπόψη ο κανόνας της «συνετής διαχείρισης» όσον αφορά την εκτίμηση των περιβαλλοντικών, κοινωνικών και σχετικών με τη διακυβέρνηση κινδύνων·

β)  περιλαμβάνονται περιβαλλοντικοί, κοινωνικοί και σχετικοί με τη διακυβέρνηση παράγοντες στις εσωτερικές διαδικασίες επενδυτικών αποφάσεων και διαχείρισης κινδύνων.

Αυτές οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις λαμβάνουν υπόψη το μέγεθος, τη φύση, την κλίμακα και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων των ΙΕΣΠ και των κινδύνων που ενέχουν οι δραστηριότητες αυτές και εξασφαλίζουν τη συνέπεια με το άρθρο 14 της οδηγίας 2009/65/ΕΚ, το άρθρο 132 της οδηγίας 2009/138/ΕΚ και το άρθρο 12 της οδηγίας 2011/61/ΕΕ.»·

(2)  Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο 60α:

«Άρθρο 60α

Άσκηση της εξουσιοδότησης

1. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις υπό τους όρους του παρόντος άρθρου.

2. Η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρεται στο άρθρο 19 παράγραφος 9 ανατίθεται στην Επιτροπή επ’ αόριστον από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού.

3. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο άρθρο 19 παράγραφος 9 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτή. Δεν θίγει το κύρος των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που ισχύουν ήδη.

4. Μόλις εκδώσει κατʼ εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

5. Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 19 παράγραφος 9 τίθεται σε ισχύ μόνον εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός τριών μηνών από την ημέρα που η πράξη κοινοποιείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή εάν, πριν λήξει η προθεσμία αυτή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις. Κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου, η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά τρεις μήνες.».

Άρθρο 11Αξιολόγηση

Έως [Υπηρεσία Εκδόσεων: Να συμπληρωθεί ημερομηνία 36 μήνες μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος], η Επιτροπή διενεργεί αξιολόγηση της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, ιδίως όσον αφορά κοινωνικούς και σχετικούς με τη διακυβέρνηση παράγοντες και δείκτες, και την ενσωμάτωσή τους σε επενδυτικές αποφάσεις και προσυμβατικές γνωστοποιήσεις. Η εν λόγω αξιολόγηση περιλαμβάνει εκτίμηση του αντίκτυπου της διαθεσιμότητας και της ποιότητας των στοιχείων του εκδότη στην ικανότητα των συμμετεχόντων στις χρηματοπιστωτικές αγορές να ενσωματώνουν τον κίνδυνο βιωσιμότητας σε γνωστοποιήσεις προϊόντων και επενδυτικές αποφάσεις.

Η Επιτροπή εξετάζει το ενδεχόμενο να αναθεωρήσει την οδηγία 2013/34/ΕΕ με στόχο να βελτιωθεί η υποβολή στοιχείων εκ μέρους των εταιρειών σχετικά με τους κινδύνους βιωσιμότητας.

Άρθρο 12Έναρξη ισχύος και εφαρμογή

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από [Υπηρεσία Εκδόσεων: Να συμπληρωθεί ημερομηνία 12 μήνες μετά την ημερομηνία δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης]. Πριν από κάθε μελλοντική επανεξέταση ή επικαιροποίηση του παρόντος κανονισμού διενεργείται εκτίμηση αντικτύπου προκειμένου να προσδιοριστεί η σκοπιμότητά της.

Ωστόσο, το άρθρο 5 παράγραφος 5, το άρθρο 6 παράγραφος 2, το άρθρο 7 παράγραφος 4, το άρθρο 9 παράγραφος 2 και το άρθρο 10 εφαρμόζονται από [Υπηρεσία Εκδόσεων: Να συμπληρωθεί η ημερομηνία έναρξης ισχύος] και το άρθρο 7 παράγραφοι 1 έως 3 εφαρμόζονται από [Υπηρεσία Εκδόσεων: Να συμπληρωθεί η 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους από την ημερομηνία που αναφέρεται στο δεύτερο εδάφιο].

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο  Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος  Ο ΠρόεδροςΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Iα

Βάσει των κύριων ορισμών για το 2018 (Νοέμβριος 2017) του πλαισίου υποβολής στοιχείων όσον αφορά τις αρχές για υπεύθυνες επενδύσεις, το οποίο υποστηρίζεται από τον ΟΗΕ, και σύμφωνα με το πλαίσιο παρακολούθησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την κυκλική οικονομία, στους κινδύνους βιωσιμότητας μπορούν να περιλαμβάνονται οι εξής περιβαλλοντικοί, κοινωνικοί και σχετικοί με τη διακυβέρνηση παράγοντες και δείκτες:

i)  ζητήματα σχετικά με την ποιότητα και τη λειτουργία του φυσικού περιβάλλοντος και των φυσικών συστημάτων. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται τα εξής: απώλεια βιοποικιλότητας· εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, κλιματική αλλαγή, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ενεργειακή απόδοση, εξάντληση ή ρύπανση του ατμοσφαιρικού αέρα, των υδάτων ή των πόρων, διαχείριση των αποβλήτων, εξασθένηση του στρατοσφαιρικού όζοντος, αλλαγές στη χρήση γης·

ii)  ζητήματα σχετικά με τα δικαιώματα, την ευημερία και τα συμφέροντα των ατόμων και των κοινοτήτων. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται τα εξής: ανθρώπινα δικαιώματα, εργασιακά πρότυπα στην αλυσίδα εφοδιασμού, παιδική εργασία, δουλεία και καταναγκαστική εργασία, υγεία και ασφάλεια στον χώρο εργασίας, ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και ελευθερία της έκφρασης, ελεύθερη και ανεξάρτητη κοινωνία των πολιτών, ικανότητα των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων να ασκούν τις δραστηριότητές τους, διαχείριση του ανθρώπινου κεφαλαίου και σχέσεις με τους εργαζόμενους· πολυμορφία· σχέσεις με τις τοπικές κοινότητες, συμπεριλαμβανομένης της ελεύθερης, εκ των προτέρων και εν επιγνώσει συναίνεσης, δραστηριότητες σε ζώνες συγκρούσεων, υγεία και πρόσβαση σε φάρμακα, HIV/AIDS, προστασία των καταναλωτών· και αμφιλεγόμενα όπλα· και

iii)  ζητήματα σχετικά με τη διακυβέρνηση εταιρειών και άλλων οντοτήτων στις οποίες γίνονται επενδύσεις. Σε σχέση με τους εισηγμένους μετοχικούς τίτλους, περιλαμβάνονται τα εξής ζητήματα: δομή, μέγεθος, πολυμορφία, δεξιότητες και ανεξαρτησία του διοικητικού συμβουλίου, αμοιβές των εκτελεστικών στελεχών, δικαιώματα των μετόχων, αλληλεπίδραση με τα ενδιαφερόμενα μέρη, γνωστοποίηση πληροφοριών, επιχειρηματική δεοντολογία, δωροδοκία και διαφθορά, φορολογική συμμόρφωση, προστασία της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων, εσωτερικοί έλεγχοι και διαχείριση κινδύνων, και, γενικά, ζητήματα που αφορούν τη σχέση μεταξύ της διοίκησης μιας εταιρείας, του διοικητικού της συμβουλίου, των μετόχων της και άλλων ενδιαφερόμενων μερών. Στην κατηγορία αυτή μπορούν επίσης να περιλαμβάνονται θέματα επιχειρηματικής στρατηγικής, τα οποία καλύπτουν τόσο τις συνέπειες της επιχειρηματικής στρατηγικής σε σχέση με περιβαλλοντικά και κοινωνικά ζητήματα, όσο και τον τρόπο εφαρμογής της στρατηγικής. Όσον αφορά τις κατηγορίες μη εισηγμένων περιουσιακών στοιχείων, στα ζητήματα διακυβέρνησης περιλαμβάνονται επίσης θέματα διακυβέρνησης των εταιρειών ή ταμείων, όπως οι εξουσίες των συμβουλευτικών επιτροπών, ζητήματα αποτίμησης, η διάρθρωση των τελών κ.λπ.·

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IIα

Διεθνείς αρχές

1.

ΟΗΕ

Αρχές για υπεύθυνες επενδύσεις - Πλαίσιο υποβολής στοιχείων - https://www.unpri.org/

2.

ΟΟΣΑ

Κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ – Υπεύθυνη επιχειρηματική συμπεριφορά για θεσμικούς επενδυτές: Βασικές παρατηρήσεις για τη δέουσα επιμέλεια σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις (2017) - https://mneguidelines.oecd.org/RBC-for-Institutional-Investors.pdf

(1)

ΕΕ......

(2)

* Τροπολογίες: το νέο κείμενο και η αντικατάσταση κειμένου σημειώνονται με έντονους πλάγιους χαρακτήρες και η διαγραφή με το σύμβολο ▌.

(3)

  ΕΕ C της , σ. .

(4)

  ΕΕ C της , σ. .

(5)

  Απόφαση (ΕΕ) 2016/1841 του Συμβουλίου, της 5ης Οκτωβρίου 2016, για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας του Παρισιού που εγκρίθηκε στο πλαίσιο της σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή (ΕΕ L 282 της 19.10.2016, σ. 1).

(6)

  Οδηγία 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009, για τον συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με ορισμένους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) (ΕΕ L 302 της 17.11.2009, σ. 32).

(7)

  Οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα ΙΙ) (ΕΕ L 335 της 17.12.2009, σ. 1).

(8)

  Οδηγία 2011/61/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 8ης Ιουνίου 2011, σχετικά με τους διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων (ΕΕ L 174 της 1.7.2011, σ. 1).

(9)

  Οδηγία 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και την τροποποίηση της οδηγίας 2002/92/ΕΚ και της οδηγίας 2011/61/ΕΕ (ΕΕ L 173 της 12.6.2014, σ. 349).

(10)

  Οδηγία (EE) 2016/97 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Ιανουαρίου 2016, σχετικά με τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων (ΕΕ L 26 της 2.2.2016, σ. 19).

(11)

  Οδηγία (ΕΕ) 2016/2341 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Δεκεμβρίου 2016, για τις δραστηριότητες και την εποπτεία των ιδρυμάτων επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών (ΙΕΣΠ) (ΕΕ L 354 της 23.12.2016, σ. 37).

(12)

  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 345/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Απριλίου 2013, σχετικά με τις ευρωπαϊκές εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου (ΕΕ L 115 της 25.4.2013, σ. 1).

(13)

  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 346/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Απριλίου 2013, σχετικά με τα ευρωπαϊκά ταμεία κοινωνικής επιχειρηματικότητας (ΕΕ L 115 της 25.4.2013, σ. 18).

(14)

  Οδηγία 2013/34/EE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και συναφείς εκθέσεις επιχειρήσεων ορισμένων μορφών, την τροποποίηση της οδηγίας 2006/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση των οδηγιών 78/660/EOK και 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 182 της 29.6.2013, σ. 19).

(15)

  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/78/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 12).

(16)

  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, για τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/79/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 48).

(17)

  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/77/ΕΚ (ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 84).

(18)

  Οδηγία (ΕΕ) 2016/2341 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Δεκεμβρίου 2016, για τις δραστηριότητες και την εποπτεία των ιδρυμάτων επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών (ΙΕΣΠ) (ΕΕ L 354 της 23.12.2016, σ. 37).

(19)

  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1286/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Νοεμβρίου 2014, σχετικά με τα έγγραφα βασικών πληροφοριών που αφορούν συσκευασμένα επενδυτικά προϊόντα για ιδιώτες επενδυτές και επενδυτικά προϊόντα βασιζόμενα σε ασφάλιση (PRIIP) (ΕΕ L 352 της 9.12.2014, σ. 1).


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (11.10.2018)

προς την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις γνωστοποιήσεις σχετικά με τις αειφόρες επενδύσεις και τους κινδύνους βιωσιμότητας και για την τροποποίηση της οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341

(COM(2018)0354 – C8‑0208/2018 – 2018/0179(COD))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Adina‑Ioana Vălean

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων καλεί την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία    1

Πρόταση κανονισμού

Tίτλος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Πρόταση

Πρόταση

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

για τις γνωστοποιήσεις σχετικά με τις αειφόρες επενδύσεις και τους κινδύνους βιωσιμότητας και για την τροποποίηση της οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341

για τις γνωστοποιήσεις σχετικά με τον αντίκτυπο στην αειφορία και τους κινδύνους βιωσιμότητας των επενδύσεων και για την τροποποίηση της οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Τροπολογία    2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2)  Κοινός στόχος της οδηγίας 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου32, της οδηγίας 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου33, της οδηγίας 2011/61/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου34, της οδηγίας 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου35, της οδηγίας (ΕΕ) 2016/97 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου36, της οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου37, του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 345/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου38 και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 346/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου39 είναι να διευκολυνθεί η ανάληψη και η άσκηση των δραστηριοτήτων των οργανισμών συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ), των διαχειριστών οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων (ΔΟΕΕ), των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, των επιχειρήσεων επενδύσεων, των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, των ιδρυμάτων επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών (ΙΕΣΠ), των διαχειριστών εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληρούν τις προϋποθέσεις (διαχειριστές EuVECA), και των διαχειριστών ταμείων κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληρούν τις προϋποθέσεις (διαχειριστές EuSEF). Οι εν λόγω οδηγίες και κανονισμοί εξασφαλίζουν πιο ομοιόμορφη προστασία των τελικών επενδυτών και καθιστούν ευκολότερη για αυτούς την άντληση οφελών από ένα ευρύ φάσμα χρηματοπιστωτικών προϊόντων και υπηρεσιών, και παράλληλα προβλέπουν κανόνες οι οποίοι επιτρέπουν στους επενδυτές να λαμβάνουν τεκμηριωμένες επενδυτικές αποφάσεις. Παρότι οι εν λόγω στόχοι έχουν σε μεγάλο βαθμό επιτευχθεί, οι γνωστοποιήσεις προς τους τελικούς επενδυτές σχετικά με την ενσωμάτωση των κινδύνων βιωσιμότητας και των στόχων αειφόρων επενδύσεων από τις εταιρείες διαχείρισης ΟΣΕΚΑ, τους ΔΟΕΕ, τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις, τις επιχειρήσεις επενδύσεων που παρέχουν διαχείριση χαρτοφυλακίου, τα ΙΕΣΠ, τους παρόχους συνταξιοδοτικών προϊόντων, τους διαχειριστές EuVECA και τους διαχειριστές EuSEF (συμμετέχοντες στις χρηματοπιστωτικές αγορές) και οι γνωστοποιήσεις προς τους τελικούς επενδυτές σχετικά με την ενσωμάτωση των κινδύνων βιωσιμότητας στις συμβουλευτικές διαδικασίες από τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές που παρέχουν ασφαλιστικές συμβουλές όσον αφορά τα επενδυτικά προϊόντα βασιζόμενα σε ασφάλιση (IBIP) και τις επιχειρήσεις επενδύσεων που παρέχουν επενδυτικές συμβουλές (χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι) είναι ανεπαρκώς ανεπτυγμένες, καθώς τέτοιες γνωστοποιήσεις δεν υπόκεινται ακόμη σε εναρμονισμένες απαιτήσεις.

(2)  Κοινός στόχος της οδηγίας 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου32, της οδηγίας 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου33, της οδηγίας 2011/61/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου34, της οδηγίας 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου35, της οδηγίας (ΕΕ) 2016/97 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου36, της οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου37, του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 345/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου38 και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 346/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου39 είναι να διευκολυνθεί η ανάληψη και η άσκηση των δραστηριοτήτων των οργανισμών συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ), των διαχειριστών οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων (ΔΟΕΕ), των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, των επιχειρήσεων επενδύσεων, των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, των ιδρυμάτων επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών (ΙΕΣΠ), των διαχειριστών εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληρούν τις προϋποθέσεις (διαχειριστές EuVECA), και των διαχειριστών ταμείων κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληρούν τις προϋποθέσεις (διαχειριστές EuSEF). Οι εν λόγω οδηγίες και κανονισμοί εξασφαλίζουν πιο ομοιόμορφη προστασία των τελικών επενδυτών και καθιστούν ευκολότερη για αυτούς την άντληση οφελών από ένα ευρύ φάσμα χρηματοπιστωτικών προϊόντων και υπηρεσιών, και παράλληλα προβλέπουν κανόνες οι οποίοι επιτρέπουν στους επενδυτές να λαμβάνουν τεκμηριωμένες επενδυτικές αποφάσεις. Παρότι οι εν λόγω στόχοι έχουν σε μεγάλο βαθμό επιτευχθεί, οι γνωστοποιήσεις σχετικά με τον αντίκτυπο στην αειφορία και την ενσωμάτωση των κινδύνων βιωσιμότητας και των στόχων αειφόρων επενδύσεων στη διαδικασία λήψης επενδυτικών αποφάσεων από τις εταιρείες διαχείρισης ΟΣΕΚΑ, τους ΔΟΕΕ, τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις, τις επιχειρήσεις επενδύσεων που παρέχουν διαχείριση χαρτοφυλακίου, τα ΙΕΣΠ, τους παρόχους συνταξιοδοτικών προϊόντων, τους διαχειριστές EuVECA και τους διαχειριστές EuSEF (συμμετέχοντες στις χρηματοπιστωτικές αγορές) και οι γνωστοποιήσεις προς τους τελικούς επενδυτές σχετικά με την ενσωμάτωση των κινδύνων βιωσιμότητας στις συμβουλευτικές διαδικασίες από τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές που παρέχουν ασφαλιστικές συμβουλές όσον αφορά τα επενδυτικά προϊόντα βασιζόμενα σε ασφάλιση (IBIP) και τις επιχειρήσεις επενδύσεων που παρέχουν επενδυτικές συμβουλές (χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι) είναι ανεπαρκώς ανεπτυγμένες, καθώς τέτοιες γνωστοποιήσεις δεν υπόκεινται ακόμη σε εναρμονισμένους δείκτες και απαιτήσεις. Προκειμένου να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις δέουσας επιμέλειας όσον αφορά τον αντίκτυπο στην αειφορία και τους κινδύνους βιωσιμότητας, οι ίδιοι οι συμμετέχοντες στις χρηματοπιστωτικές αγορές χρειάζονται αξιόπιστη, συγκρίσιμη και εναρμονισμένη γνωστοποίηση πληροφοριών από τις εταιρείες στις οποίες γίνονται επενδύσεις. Η οδηγία 2013/34/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου39α καθορίζει υποχρεώσεις σχετικά με τις απαιτήσεις λογιστικής και υποβολής στοιχείων προς τις οποίες πρέπει να συμμορφώνονται οι εταιρείες. Κατά συνέπεια, η εν λόγω οδηγία θα πρέπει να επικαιροποιηθεί ώστε να περιλαμβάνει ολοκληρωμένη και ελεγχόμενη υποβολή στοιχείων σχετικά με τους κινδύνους βιωσιμότητας και τον αντίκτυπο στην αειφορία, προκειμένου να ανταποκρίνεται στην αυξανόμενη ανάγκη ενσωμάτωσης ζητημάτων σχετικών με τη βιωσιμότητα στη στρατηγική και τη διαχείριση κινδύνων των εταιρειών.

__________________

__________________

32 Οδηγία 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009, για τον συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με ορισμένους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) (ΕΕ L 302 της 17.11.2009, σ. 32).

32 Οδηγία 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009, για τον συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με ορισμένους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) (ΕΕ L 302 της 17.11.2009, σ. 32).

33 Οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, που αφορά την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα II) (ΕΕ L 335 της 17.12.2009, σ. 1).

33 Οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, που αφορά την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα II) (ΕΕ L 335 της 17.12.2009, σ. 1).

34 Οδηγία 2011/61/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 8ης Ιουνίου 2011, σχετικά με τους διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων (ΕΕ L 174 της 1.7.2011, σ. 1).

34 Οδηγία 2011/61/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 8ης Ιουνίου 2011, σχετικά με τους διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων (ΕΕ L 174 της 1.7.2011, σ. 1).

35 Οδηγία 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και την τροποποίηση της οδηγίας 2002/92/ΕΚ και της οδηγίας 2011/61/ΕΕ (ΕΕ L 173 της 12.6.2014, σ. 349).

35 Οδηγία 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και την τροποποίηση της οδηγίας 2002/92/ΕΚ και της οδηγίας 2011/61/ΕΕ (ΕΕ L 173 της 12.6.2014, σ. 349).

36 Οδηγία (ΕΕ) 2016/97 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Ιανουαρίου 2016, σχετικά με τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων (ΕΕ L 26 της 2.2.2016, σ. 19).

36 Οδηγία (ΕΕ) 2016/97 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Ιανουαρίου 2016, σχετικά με τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων (ΕΕ L 26 της 2.2.2016, σ. 19).

37 Οδηγία (ΕΕ) 2016/2341 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Δεκεμβρίου 2016, για τις δραστηριότητες και την εποπτεία των ιδρυμάτων επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών (ΙΕΣΠ) (ΕΕ L 354 της 23.12.2016, σ. 37).

37 Οδηγία (ΕΕ) 2016/2341 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Δεκεμβρίου 2016, για τις δραστηριότητες και την εποπτεία των ιδρυμάτων επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών (ΙΕΣΠ) (ΕΕ L 354 της 23.12.2016, σ. 37).

38 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 345/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Απριλίου 2013, σχετικά με τις ευρωπαϊκές εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου (ΕΕ L 115 της 25.4.2013, σ. 1).

38 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 345/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Απριλίου 2013, σχετικά με τις ευρωπαϊκές εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου (ΕΕ L 115 της 25.4.2013, σ. 1).

39 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 346/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Απριλίου 2013, σχετικά με τα ευρωπαϊκά ταμεία κοινωνικής επιχειρηματικότητας (ΕΕ L 115 της 25.4.2013, σ. 18).

39 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 346/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Απριλίου 2013, σχετικά με τα ευρωπαϊκά ταμεία κοινωνικής επιχειρηματικότητας (ΕΕ L 115 της 25.4.2013, σ. 18).

 

39α Οδηγία 2013/34/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και συναφείς εκθέσεις επιχειρήσεων ορισμένων μορφών, την τροποποίηση της οδηγίας 2006/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση των οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 182 της 29.6.2013, σ. 19).

Τροπολογία    3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3)  Ελλείψει εναρμονισμένων ενωσιακών κανόνων για τις γνωστοποιήσεις σχετικά με την αειφορία στους τελικούς επενδυτές, είναι πιθανό να εξακολουθήσουν να θεσπίζονται αποκλίνοντα μέτρα σε εθνικό επίπεδο και ενδέχεται να διατηρηθούν οι διαφορετικές προσεγγίσεις σε διαφορετικούς τομείς χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Τέτοια αποκλίνοντα μέτρα και προσεγγίσεις θα εξακολουθήσουν να προκαλούν σημαντικές στρεβλώσεις του ανταγωνισμού, που προκύπτουν από σημαντικές διαφορές στα πρότυπα γνωστοποίησης. Επιπλέον, η παράλληλη ανάπτυξη των βασιζόμενων στην αγορά πρακτικών, βάσει προτεραιοτήτων με εμπορικά κριτήρια που παράγουν αποκλίνοντα αποτελέσματα επί του παρόντος, προκαλεί περαιτέρω κατακερματισμό της αγοράς και ενδέχεται να επιτείνει ακόμη περαιτέρω στο μέλλον τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Τα αποκλίνοντα πρότυπα γνωστοποίησης και οι βασιζόμενες στην αγορά πρακτικές καθιστούν πολύ δύσκολη τη σύγκριση μεταξύ των διαφορετικών χρηματοπιστωτικών προϊόντων και υπηρεσιών, δημιουργούν άνισους όρους ανταγωνισμού μεταξύ των προϊόντων και των υπηρεσιών αυτών και μεταξύ των διαύλων διανομής, και εγείρουν πρόσθετους φραγμούς στην εσωτερική αγορά. Τέτοιες αποκλίσεις είναι επίσης πιθανό να προκαλούν σύγχυση στους τελικούς επενδυτές και να αλλοιώνουν τις επενδυτικές τους αποφάσεις. Για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τη συμφωνία των Παρισίων για το κλίμα, τα κράτη μέλη ενδέχεται να θεσπίσουν αποκλίνοντα εθνικά μέτρα, τα οποία θα μπορούσαν να δημιουργήσουν εμπόδια στην εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και να είναι επιζήμια για τους συμμετέχοντες στις χρηματοπιστωτικές αγορές και τους χρηματοοικονομικούς συμβούλους. Επιπλέον, η έλλειψη εναρμονισμένων κανόνων σχετικά με τη διαφάνεια καθιστά δύσκολη για τους τελικούς επενδυτές την αποτελεσματική σύγκριση μεταξύ διαφορετικών χρηματοπιστωτικών προϊόντων και υπηρεσιών σε διαφορετικά κράτη μέλη ως προς τους περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς και σχετικούς με τη διακυβέρνηση κινδύνους και τους στόχους των αειφόρων επενδύσεων. Είναι συνεπώς αναγκαία η αντιμετώπιση των υφιστάμενων εμποδίων στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και η πρόληψη των ενδεχόμενων μελλοντικών εμποδίων.

(3)  Ελλείψει εναρμονισμένων ενωσιακών κανόνων για τις γνωστοποιήσεις σχετικά με την αειφορία εκ μέρους των εκδοτών και των επενδυτών, είναι πιθανό να εξακολουθήσουν να θεσπίζονται αποκλίνοντα μέτρα σε εθνικό επίπεδο και ενδέχεται να διατηρηθούν οι διαφορετικές προσεγγίσεις σε διαφορετικούς τομείς χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Τέτοια αποκλίνοντα μέτρα και προσεγγίσεις θα εξακολουθήσουν να προκαλούν σημαντικές στρεβλώσεις του ανταγωνισμού, που προκύπτουν από σημαντικές διαφορές στα πρότυπα γνωστοποίησης. Επιπλέον, η παράλληλη ανάπτυξη των βασιζόμενων στην αγορά πρακτικών, βάσει προτεραιοτήτων με εμπορικά κριτήρια που παράγουν αποκλίνοντα αποτελέσματα επί του παρόντος, προκαλεί περαιτέρω κατακερματισμό της αγοράς και ενδέχεται να επιτείνει ακόμη περαιτέρω στο μέλλον τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Τα αποκλίνοντα πρότυπα γνωστοποίησης, οι βασιζόμενες στην αγορά πρακτικές και η έλλειψη ενός εναρμονισμένου συνόλου δεικτών καθιστούν πολύ δύσκολη τη σύγκριση μεταξύ των διαφορετικών χρηματοπιστωτικών προϊόντων και υπηρεσιών, δημιουργούν άνισους όρους ανταγωνισμού μεταξύ των προϊόντων και των υπηρεσιών αυτών και μεταξύ των διαύλων διανομής, και εγείρουν πρόσθετους φραγμούς στην εσωτερική αγορά. Τέτοιες αποκλίσεις είναι επίσης πιθανό να προκαλούν σύγχυση στους τελικούς επενδυτές και να αλλοιώνουν τις επενδυτικές τους αποφάσεις. Για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τη συμφωνία των Παρισίων για το κλίμα, τα κράτη μέλη ενδέχεται να θεσπίσουν αποκλίνοντα εθνικά μέτρα, τα οποία θα μπορούσαν να δημιουργήσουν εμπόδια στην εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και να είναι επιζήμια για τους συμμετέχοντες στις χρηματοπιστωτικές αγορές και τους χρηματοοικονομικούς συμβούλους. Επιπλέον, η έλλειψη εναρμονισμένων κανόνων και δεικτών σχετικά με τη διαφάνεια καθιστά δύσκολη για τους επενδυτές την αποτελεσματική σύγκριση μεταξύ των σχετικών επιχειρήσεων στις οποίες γίνονται επενδύσεις και μεταξύ των διαφορετικών χρηματοπιστωτικών προϊόντων και υπηρεσιών σε διαφορετικά κράτη μέλη ως προς τον περιβαλλοντικό, κοινωνικό και σχετικό με τη διακυβέρνηση αντίκτυπο και κινδύνους και τους στόχους των αειφόρων επενδύσεων. Είναι συνεπώς αναγκαία η αντιμετώπιση των υφιστάμενων εμποδίων στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και η πρόληψη των ενδεχόμενων μελλοντικών εμποδίων.

Τροπολογία    4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4)  Για να εξασφαλιστεί συνεπής εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, και οι υποχρεώσεις γνωστοποίησης που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό να εφαρμόζονται με σαφήνεια και συνέπεια από τους συμμετέχοντες στις χρηματοπιστωτικές αγορές, είναι αναγκαίο να καθοριστεί ένας εναρμονισμένος ορισμός των «αειφόρων επενδύσεων».

(4)  Για να εξασφαλιστεί συνεπής εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, και οι υποχρεώσεις γνωστοποίησης που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό να εφαρμόζονται με σαφήνεια και συνέπεια από τους συμμετέχοντες στις χρηματοπιστωτικές αγορές, είναι αναγκαίο να καθοριστεί ένας εναρμονισμένος ορισμός των «αειφόρων επενδύσεων» και των «κινδύνων βιωσιμότητας» με βάση ένα εναρμονισμένο σύνολο δεικτών. Παρόλο που θα εστιάζει στους σημαντικούς κινδύνους, ο εν λόγω ορισμός θα πρέπει να είναι στραμμένος προς το μέλλον, ώστε να λαμβάνει δεόντως υπόψη τους αναδυόμενους κινδύνους.

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο να υπάρχουν σαφείς ορισμοί και εναρμονισμένοι δείκτες για να εξασφαλιστεί η ασφάλεια δικαίου και ένα ελάχιστο επίπεδο συνοχής μεταξύ των εθνικών αρχών και των συμμετεχόντων στην αγορά, καθώς και για να αποφευχθεί ο κατακερματισμός της αγοράς.

Τροπολογία    5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6)  Δεδομένου ότι οι δείκτες αξιολόγησης της αειφορίας χρησιμεύουν ως τυποποιημένα σημεία αναφοράς έναντι των οποίων μετρώνται οι αειφόρες επενδύσεις, οι τελικοί επενδυτές θα πρέπει να ενημερώνονται μέσω προσυμβατικών γνωστοποιήσεων όσον αφορά την καταλληλότητα του καθορισμένου δείκτη, ήτοι την ευθυγράμμιση του προκείμενου δείκτη με τον στόχο της αειφόρου επένδυσης. Οι συμμετέχοντες στις χρηματοπιστωτικές αγορές θα πρέπει επίσης να γνωστοποιούν τους λόγους για τη διαφορετική στάθμιση και συνιστώσες του καθορισμένου δείκτη σε σύγκριση με έναν ευρύ δείκτη της αγοράς. Για να προωθήσουν περαιτέρω τη διαφάνεια, οι συμμετέχοντες στις χρηματοπιστωτικές αγορές θα πρέπει επίσης να υποδεικνύουν πού μπορεί να βρεθεί η μεθοδολογία που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του καθορισμένου δείκτη και του ευρέος δείκτη της αγοράς, ούτως ώστε οι τελικοί επενδυτές να έχουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για το πώς επιλέχθηκαν και σταθμίστηκαν τα υποκείμενα περιουσιακά στοιχεία των δεικτών, ποια περιουσιακά στοιχεία αποκλείστηκαν και για ποιον λόγο, πώς μετρήθηκαν οι επιπτώσεις των υποκείμενων περιουσιακών στοιχείων στην αειφορία ή ποιες πηγές δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν. Οι εν λόγω γνωστοποιήσεις αναμένεται να δίνουν τη δυνατότητα αποτελεσματικής σύγκρισης και να συνεισφέρουν στην ανάπτυξη σωστής αντίληψης για τις επενδύσεις που προάγουν την αειφορία. Όταν δεν έχει καθοριστεί δείκτης ως δείκτης αναφοράς, οι συμμετέχοντες στις χρηματοπιστωτικές αγορές θα πρέπει να εξηγούν πώς επιτυγχάνεται ο στόχος της αειφόρου επένδυσης.

(6)  Δεδομένου ότι οι δείκτες αξιολόγησης της αειφορίας χρησιμεύουν ως τυποποιημένα σημεία αναφοράς έναντι των οποίων μετρώνται οι αειφόρες επενδύσεις, οι τελικοί επενδυτές θα πρέπει να ενημερώνονται μέσω προσυμβατικών γνωστοποιήσεων όσον αφορά την καταλληλότητα του καθορισμένου δείκτη, ήτοι την ευθυγράμμιση του προκείμενου δείκτη με τον στόχο της αειφόρου επένδυσης. Οι συμμετέχοντες στις χρηματοπιστωτικές αγορές θα πρέπει επίσης να γνωστοποιούν τους λόγους για τη διαφορετική στάθμιση και συνιστώσες του καθορισμένου δείκτη σε σύγκριση με έναν ευρύ δείκτη της αγοράς. Για να προωθήσουν περαιτέρω τη διαφάνεια, οι συμμετέχοντες στις χρηματοπιστωτικές αγορές θα πρέπει επίσης να υποδεικνύουν πού μπορεί να βρεθεί η μεθοδολογία που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του καθορισμένου δείκτη και του ευρέος δείκτη της αγοράς, ούτως ώστε οι τελικοί επενδυτές να έχουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για το πώς επιλέχθηκαν και σταθμίστηκαν τα υποκείμενα περιουσιακά στοιχεία των δεικτών, ποια περιουσιακά στοιχεία αποκλείστηκαν και για ποιον λόγο, πώς μετρήθηκαν οι επιπτώσεις των υποκείμενων περιουσιακών στοιχείων στην αειφορία ή ποιες πηγές δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν. Οι εν λόγω γνωστοποιήσεις, οι οποίες θα βασίζονται σε ένα εναρμονισμένο σύνολο δεικτών, αναμένεται να δίνουν τη δυνατότητα αποτελεσματικής σύγκρισης και να συνεισφέρουν στην ανάπτυξη σωστής αντίληψης για τις επενδύσεις που προάγουν την αειφορία. Όταν δεν έχει καθοριστεί δείκτης ως δείκτης αναφοράς, οι συμμετέχοντες στις χρηματοπιστωτικές αγορές θα πρέπει να εξηγούν πώς επιτυγχάνεται ο στόχος της αειφόρου επένδυσης.

Τροπολογία    6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(7α)  Στην περίπτωση που ένα χρηματοπιστωτικό προϊόν ή υπηρεσία αποτελείται από ομολογίες, συμβάσεις επί διαφοράς, παράγωγα ή άλλα μέσα που βασίζονται στην αξία υποκείμενων περιουσιακών στοιχείων, οι γνωστοποιήσεις θα πρέπει να προσδιορίζουν με σαφή τρόπο τη σύνδεση μεταξύ της επίτευξης των στόχων βιωσιμότητας και της αξίας των περιουσιακών στοιχείων.

Τροπολογία    7

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8)  Για την ενίσχυση της διαφάνειας και την ενημέρωση των τελικών επενδυτών, η πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ενσωμάτωσης των κινδύνων βιωσιμότητας από τους συμμετέχοντες στις χρηματοπιστωτικές αγορές στις διαδικασίες λήψης επενδυτικών αποφάσεων, και από τους χρηματοοικονομικούς συμβούλους στις συμβουλευτικές διαδικασίες θα πρέπει να ρυθμίζεται μέσω της απαίτησης από τις εν λόγω οντότητες να διατηρούν τις πληροφορίες αυτές στους δικτυακούς τόπους τους.

(8)  Για την ενίσχυση της διαφάνειας και της συγκρισιμότητας και για την ενημέρωση των επενδυτών, η πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο συνεκτίμησης του αντίκτυπου στην αειφορία και σχετικά με τον τρόπο ενσωμάτωσης των κινδύνων βιωσιμότητας από τους συμμετέχοντες στις χρηματοπιστωτικές αγορές στις διαδικασίες λήψης επενδυτικών αποφάσεων, και από τους χρηματοοικονομικούς συμβούλους στις συμβουλευτικές διαδικασίες θα πρέπει να ρυθμίζεται μέσω της απαίτησης από τις εν λόγω οντότητες να διατηρούν τις πληροφορίες αυτές στους δικτυακούς τόπους τους.

Τροπολογία    8

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(9)  Οι ισχύουσες απαιτήσεις γνωστοποίησης που καθορίζονται στην ενωσιακή νομοθεσία δεν προβλέπουν ότι πρέπει να γνωστοποιούνται όλες οι πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την ορθή ενημέρωση των τελικών επενδυτών όσον αφορά τον αντίκτυπο των επενδύσεών τους στην αειφορία. Συνεπώς, είναι σκόπιμο να καθοριστούν περισσότερες συγκεκριμένες απαιτήσεις γνωστοποίησης όσον αφορά τις αειφόρες επενδύσεις. Για παράδειγμα, ο συνολικός αντίκτυπος των χρηματοπιστωτικών προϊόντων στην αειφορία θα πρέπει να αναφέρεται τακτικά μέσω δεικτών που είναι σχετικοί για τον επιλεγμένο στόχο αειφόρου επένδυσης. Όταν έχει καθοριστεί κατάλληλος δείκτης ως δείκτης αναφοράς, οι πληροφορίες αυτές θα πρέπει επίσης να παρέχονται για τον καθορισμένο δείκτη και για έναν ευρύ δείκτη της αγοράς, ώστε να μπορεί να γίνει σύγκριση. Θα πρέπει, επίσης, να γνωστοποιούνται πληροφορίες σχετικά με τις συνιστώσες του καθορισμένου δείκτη και του ευρέος δείκτη της αγοράς, καθώς και οι σταθμίσεις τους, προκειμένου να παρέχονται περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επίτευξης των στόχων αειφόρων επενδύσεων. Όταν οι διαχειριστές των ευρωπαϊκών ταμείων κοινωνικής επιχειρηματικότητας διαθέτουν πληροφορίες σχετικά με τις θετικές κοινωνικές επιπτώσεις στις οποίες αποσκοπεί ένα δεδομένο ταμείο, το συνολικό κοινωνικό αποτέλεσμα που επιτεύχθηκε και τις συναφείς μεθόδους που χρησιμοποιούνται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 346/2013, δύνανται, κατά περίπτωση, να χρησιμοποιούν τις εν λόγω πληροφορίες για τους σκοπούς των γνωστοποιήσεων που προβλέπονται στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού.

(9)  Οι ισχύουσες απαιτήσεις γνωστοποίησης που καθορίζονται στην ενωσιακή νομοθεσία δεν προβλέπουν ότι πρέπει να γνωστοποιούνται όλες οι πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την ορθή ενημέρωση των τελικών επενδυτών όσον αφορά τον αντίκτυπο των επενδύσεών τους στην αειφορία. Συνεπώς, είναι σκόπιμο να καθοριστούν περισσότερες συγκεκριμένες απαιτήσεις γνωστοποίησης όσον αφορά τις αειφόρες επενδύσεις. Για παράδειγμα, ο συνολικός αντίκτυπος των χρηματοπιστωτικών προϊόντων στην αειφορία θα πρέπει να αναφέρεται τακτικά μέσω ενός εναρμονισμένου συνόλου δεικτών που είναι σχετικοί για τον επιλεγμένο στόχο αειφόρου επένδυσης. Όταν έχει καθοριστεί κατάλληλος δείκτης ως δείκτης αναφοράς, οι πληροφορίες αυτές θα πρέπει επίσης να παρέχονται για τον καθορισμένο δείκτη και για έναν ευρύ δείκτη της αγοράς, ώστε να μπορεί να γίνει σύγκριση. Θα πρέπει, επίσης, να γνωστοποιούνται πληροφορίες σχετικά με τις συνιστώσες του καθορισμένου δείκτη και του ευρέος δείκτη της αγοράς, καθώς και οι σταθμίσεις τους, προκειμένου να παρέχονται περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επίτευξης των στόχων αειφόρων επενδύσεων. Όταν οι διαχειριστές των ευρωπαϊκών ταμείων κοινωνικής επιχειρηματικότητας διαθέτουν πληροφορίες σχετικά με τις θετικές κοινωνικές επιπτώσεις στις οποίες αποσκοπεί ένα δεδομένο ταμείο, το συνολικό κοινωνικό αποτέλεσμα που επιτεύχθηκε και τις συναφείς μεθόδους που χρησιμοποιούνται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 346/2013, δύνανται, κατά περίπτωση, να χρησιμοποιούν τις εν λόγω πληροφορίες για τους σκοπούς των γνωστοποιήσεων που προβλέπονται στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία    9

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(10)  Η οδηγία 2013/34/EE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου40 επιβάλλει υποχρεώσεις διαφάνειας όσον αφορά τις κοινωνικές, περιβαλλοντικές και σχετικές με την εταιρική διακυβέρνηση πτυχές στην υποβολή μη χρηματοοικονομικών αναφορών. Η απαιτούμενη μορφή και παρουσίαση που καθιερώνονται με τις εν λόγω οδηγίες δεν είναι, ωστόσο, κατάλληλες για άμεση χρήση από τους συμμετέχοντες στις χρηματοπιστωτικές αγορές και τους χρηματοοικονομικούς συμβούλους, όταν συναλλάσσονται με τους τελικούς επενδυτές. Οι συμμετέχοντες στις χρηματοπιστωτικές αγορές και οι χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι θα πρέπει να έχουν την επιλογή να χρησιμοποιούν πληροφορίες από τις εκθέσεις διαχείρισης και τις μη χρηματοοικονομικές καταστάσεις, σύμφωνα με την οδηγία 2013/34/ΕΕ, για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, κατά περίπτωση.

(10)  Η οδηγία 2013/34/EE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου40 επιβάλλει υποχρεώσεις διαφάνειας όσον αφορά τις κοινωνικές, περιβαλλοντικές και σχετικές με την εταιρική διακυβέρνηση πτυχές στην υποβολή μη χρηματοοικονομικών αναφορών. Η απαιτούμενη μορφή και παρουσίαση που καθιερώνονται με τις εν λόγω οδηγίες δεν είναι, ωστόσο, κατάλληλες για άμεση χρήση από τους συμμετέχοντες στις χρηματοπιστωτικές αγορές και τους χρηματοοικονομικούς συμβούλους, όταν συναλλάσσονται με τους τελικούς επενδυτές. Οι συμμετέχοντες στις χρηματοπιστωτικές αγορές, οι χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι και οι εισηγμένες εταιρείες θα πρέπει να γνωστοποιούν πληροφορίες για τον αντίκτυπο και τους κινδύνους που σχετίζονται με το περιβάλλον, την κοινωνία και την εταιρική διακυβέρνηση σε ετήσιες εκθέσεις διαχείρισης και μη χρηματοοικονομικές καταστάσεις, σύμφωνα με την οδηγία 2013/34/ΕΕ, για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού.

__________________

__________________

40 Οδηγία 2013/34/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και συναφείς εκθέσεις επιχειρήσεων ορισμένων μορφών, την τροποποίηση της οδηγίας 2006/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση των οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 182 της 29.6.2013, σ. 19).

40 Οδηγία 2013/34/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και συναφείς εκθέσεις επιχειρήσεων ορισμένων μορφών, την τροποποίηση της οδηγίας 2006/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση των οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 182 της 29.6.2013, σ. 19).

Τροπολογία    10

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(13)  Η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών («ΕΒΑ»), η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων («ΕΙΟPA») και η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών («ΕSMA») (από κοινού γνωστές ως «ESA»), που συστάθηκαν με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου41, τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου42 και τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου43, αντιστοίχως, θα πρέπει, μέσω της Μικτής Επιτροπής, να καταρτίζουν ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα, όπου να διευκρινίζονται περαιτέρω οι λεπτομέρειες σχετικά με την παρουσίαση και το περιεχόμενο των πληροφοριών για τους στόχους των αειφόρων επενδύσεων, που πρέπει να γνωστοποιούνται στα προσυμβατικά έγγραφα, στις περιοδικές εκθέσεις και στους δικτυακούς τόπους των συμμετεχόντων στις χρηματοπιστωτικές αγορές, σύμφωνα με τα άρθρα 10 έως 14 του κανονισμού αριθ. 1093/2010, του κανονισμού αριθ. 1094/2010 και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010. Η Επιτροπή θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί ώστε να εγκρίνει τα εν λόγω ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα.

(13)  Η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών («ΕΒΑ»), η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων («ΕΙΟPA») και η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών («ΕSMA») (από κοινού γνωστές ως «ESA»), που συστάθηκαν με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου41, τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου42 και τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου43, αντιστοίχως, θα πρέπει, μέσω της Μικτής Επιτροπής, να καταρτίζουν ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα, όπου να διευκρινίζονται περαιτέρω οι λεπτομέρειες σχετικά με την παρουσίαση και το περιεχόμενο των πληροφοριών σχετικά με τον αντίκτυπο στην αειφορία και τους κινδύνους βιωσιμότητας των επενδύσεων, που πρέπει να γνωστοποιούνται στα προσυμβατικά έγγραφα, στις περιοδικές και ετήσιες ενοποιημένες εκθέσεις και στους δικτυακούς τόπους των συμμετεχόντων στις χρηματοπιστωτικές αγορές, σύμφωνα με τα άρθρα 10 έως 14 του κανονισμού αριθ. 1093/2010, του κανονισμού αριθ. 1094/2010 και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010. Η Επιτροπή θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί ώστε να εγκρίνει τα εν λόγω ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα.

__________________

__________________

41 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/78/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 12).

41 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/78/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 12).

42 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, για τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/79/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 48).

42 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, για τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/79/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 48).

43 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/77/ΕΚ (ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 84).

43 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/77/ΕΚ (ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 84).

Τροπολογία    11

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(16α)  Οι κανόνες γνωστοποίησης που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό συμπληρώνουν την καθιέρωση ενός πλήρους, γενικού και υποχρεωτικού πλαισίου δέουσας επιμέλειας για όλους τους συμμετέχοντες στις αγορές, τόσο επενδυτές όσο και εταιρείες στις οποίες γίνονται επενδύσεις, συμπεριλαμβανομένης μιας συνιστώσας καθήκοντος μέριμνας, το οποίο θα εφαρμοστεί σταδιακά πλήρως εντός μιας μεταβατικής περιόδου και λαμβανομένης υπόψη της αρχής της αναλογικότητας, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για τη δέουσα επιμέλεια και με βάση το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 29ης Μαΐου 2018, σχετικά με τη βιώσιμη χρηματοδότηση, με το οποίο ζητείται ένα υποχρεωτικό πλαίσιο δέουσας επιμέλειας.

Αιτιολόγηση

Η ενίσχυση του πλαισίου δέουσας επιμέλειας για τους συμμετέχοντες στις χρηματοπιστωτικές αγορές βοηθά τους επενδυτές να αποφεύγουν πιθανές αρνητικές συνέπειες των επενδύσεών τους στην κοινωνία και το περιβάλλον, να αποφεύγουν χρηματοοικονομικούς κινδύνους και κινδύνους για τη φήμη τους, να ανταποκρίνονται στις προσδοκίες των πελατών και των δικαιούχων τους, και να λαμβάνουν υπόψη κινδύνους που εκφεύγουν μιας αποκλειστικά οικονομικής αντίληψης των καθηκόντων τους ως επενδυτών.

Τροπολογία    12

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(18)  Δεδομένου ότι οι στόχοι του παρόντος κανονισμού, ήτοι η ενίσχυση της προστασίας των τελικών επενδυτών και η βελτίωση των γνωστοποιήσεων σε αυτούς, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων διασυνοριακών αγορών για τους τελικούς επενδυτές, δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη, αλλά μπορούν να επιτευχθούν καλύτερα σε επίπεδο Ένωσης, λόγω της ανάγκης να καθιερωθούν ενιαίες απαιτήσεις γνωστοποίησης σε επίπεδο Ένωσης, η Ένωση μπορεί να λάβει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας του άρθρου 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, όπως διατυπώνεται στο ίδιο άρθρο, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη των στόχων αυτών,

(18)  Δεδομένου ότι οι στόχοι του παρόντος κανονισμού, ήτοι να ενισχυθεί η ενημέρωση των επενδυτών και να βελτιωθούν οι γνωστοποιήσεις προς αυτούς, καθώς και να διευκολυνθούν οι συμμετέχοντες στις χρηματοπιστωτικές αγορές, οι σύμβουλοι επενδύσεων και οι εισηγμένες εταιρείες να συνεκτιμούν περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς και σχετικούς με τη διακυβέρνηση κινδύνους στις επενδυτικές στρατηγικές και τις αποφάσεις των διοικητικών συμβουλίων τους, δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη, αλλά μπορούν να επιτευχθούν καλύτερα σε επίπεδο Ένωσης, λόγω της ανάγκης να καθιερωθούν ενιαίες απαιτήσεις γνωστοποίησης σε επίπεδο Ένωσης, η Ένωση μπορεί να λάβει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας του άρθρου 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, όπως διατυπώνεται στο ίδιο άρθρο, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη των στόχων αυτών,

Τροπολογία    13

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 18 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(18α)  Για να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις δέουσας επιμέλειας όσον αφορά τον αντίκτυπο στην αειφορία και τους κινδύνους βιωσιμότητας, οι συμμετέχοντες στις χρηματοπιστωτικές αγορές χρειάζονται αξιόπιστη, συγκρίσιμη και εναρμονισμένη γνωστοποίηση πληροφοριών από τις εταιρείες στις οποίες γίνονται επενδύσεις. Επομένως, οι απαιτήσεις γνωστοποίησης που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό θα πρέπει να εφαρμόζονται σε εισηγμένες εταιρείες μετά από μεταβατική περίοδο 18 μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού. Αντιστοίχως, η Επιτροπή θα πρέπει να εξετάσει αν θα ήταν σκόπιμο να προτείνει αντίστοιχες τροποποιήσεις στην οδηγία 2013/34/ΕΕ.

Τροπολογία    14

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ο παρών κανονισμός καθορίζει εναρμονισμένους κανόνες για τη διαφάνεια η οποία πρέπει να εφαρμόζεται από τους συμμετέχοντες στις χρηματοπιστωτικές αγορές, τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές που παρέχουν ασφαλιστικές συμβουλές όσον αφορά τα επενδυτικά προϊόντα βασιζόμενα σε ασφάλιση και τις επιχειρήσεις επενδύσεων που παρέχουν επενδυτικές συμβουλές, όσον αφορά την ενσωμάτωση των κινδύνων βιωσιμότητας στη διαδικασία λήψης επενδυτικών αποφάσεων ή τη συμβουλευτική διαδικασία, και τη διαφάνεια των χρηματοπιστωτικών προϊόντων που στοχεύουν σε αειφόρες επενδύσεις, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης των εκπομπών άνθρακα.

Ο παρών κανονισμός καθορίζει εναρμονισμένους κανόνες για τη διαφάνεια η οποία πρέπει να εφαρμόζεται από τους συμμετέχοντες στις χρηματοπιστωτικές αγορές, τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές που παρέχουν ασφαλιστικές συμβουλές όσον αφορά τα επενδυτικά προϊόντα βασιζόμενα σε ασφάλιση και τις επιχειρήσεις επενδύσεων που παρέχουν επενδυτικές συμβουλές, καθώς και τις εισηγμένες εταιρείες, όσον αφορά τον τρόπο ενσωμάτωσης των κινδύνων βιωσιμότητας και του αντίκτυπου στην αειφορία στη διαδικασία λήψης επενδυτικών αποφάσεων ή τη συμβουλευτική διαδικασία, καθώς και όσον αφορά τη διαφάνεια του αντίκτυπου στην αειφορία και των κινδύνων βιωσιμότητας των επενδυτικών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των χρηματοπιστωτικών προϊόντων, εφόσον είναι σημαντικό και ενδείκνυται.

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να είναι σαφές στο νομικό κείμενο ότι οι απαιτήσεις διαφάνειας του κανονισμού εφαρμόζονται σε όλα τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα.

Τροπολογία    15

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

β α)  «εισηγμένη εταιρεία»: επιχείρηση που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2013/34/ΕΕ·

Τροπολογία    16

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο η – σημείο ii α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ii α)  πανευρωπαϊκό συνταξιοδοτικό προϊόν, όπως προτείνεται στον κανονισμό 201X/XXXτου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου·

 

__________________

 

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση πανευρωπαϊκού ατομικού συνταξιοδοτικού προϊόντος (PEPP), 2017/0143 (COD).

Τροπολογία    17

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιε – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ιε)  «αειφόρες επενδύσεις»: οποιαδήποτε από τις κάτωθι ή συνδυασμός οποιωνδήποτε από τις κάτωθι:

ιε)  «αειφόρες επενδύσεις»: προϊόντα που σχετίζονται με στρατηγικές οι οποίες έχουν στόχο την επίτευξη περιβαλλοντικού, κοινωνικού και σχετικού με τη διακυβέρνηση αντίκτυπου, συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε συνδυασμού από τα κάτωθι, στον βαθμό που οι στόχοι οποιασδήποτε κατηγορίας συμφωνούν με και δεν βλάπτουν σημαντικά οποιονδήποτε από τους στόχους των άλλων κατηγοριών παρακάτω:

Τροπολογία    18

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιε – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(i)  επενδύσεις σε μια οικονομική δραστηριότητα η οποία συνεισφέρει σε έναν περιβαλλοντικό στόχο, συμπεριλαμβανομένης μιας περιβαλλοντικά βιώσιμης επένδυσης όπως ορίζεται στο άρθρο 2 [Υπηρεσία Εκδόσεων: Να συμπληρωθεί αναφορά στον κανονισμό σχετικά με τη θέσπιση πλαισίου για τη διευκόλυνση των βιώσιμων επενδύσεων]·

(i)  επενδύσεις σε μια οικονομική δραστηριότητα η οποία συνεισφέρει σε έναν περιβαλλοντικό στόχο, συμπεριλαμβανομένης μιας περιβαλλοντικά βιώσιμης επένδυσης όπως ορίζεται στο άρθρο 2 [Υπηρεσία Εκδόσεων: Να συμπληρωθεί αναφορά στον κανονισμό σχετικά με τη θέσπιση πλαισίου για τη διευκόλυνση των βιώσιμων επενδύσεων] και με βάση σημαντικούς δείκτες για την αποδοτική χρήση των πόρων, όπως τη χρήση ενέργειας, τη χρήση ανανεώσιμης ενέργειας, τη χρήση πρώτων υλών, την παραγωγή αποβλήτων, τις εκπομπές, τις εκπομπές CO2, τη χρήση υδάτων, τη χρήση γης και τον αντίκτυπο στη βιοποικιλότητα·

Τροπολογία    19

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιε – σημείο iii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

iii)  επενδύσεις σε εταιρείες που ακολουθούν πρακτικές χρηστής διακυβέρνησης, και ιδίως σε εταιρείες με ορθές δομές διαχείρισης, σχέσεις εργαζομένων, αποδοχές του προσωπικού και φορολογική συμμόρφωση·

iii)  επενδύσεις σε εταιρείες που ακολουθούν πρακτικές χρηστής διακυβέρνησης, και ιδίως σε εταιρείες με ορθές δομές διαχείρισης και δέουσας επιμέλειας, σχέσεις εργαζομένων, αποδοχές του προσωπικού και φορολογική συμμόρφωση·

Τροπολογία    20

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιθ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ιθ α)  «κίνδυνοι βιωσιμότητας»: χρηματοοικονομικοί ή μη χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι, είτε πρόκειται για σημαντικούς κινδύνους είτε για κινδύνους που πρόκειται να επέλθουν μακροπρόθεσμα, οι οποίοι συνδέονται με περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς και σχετικούς με τη διακυβέρνηση παράγοντες, εφόσον είναι ουσιαστικής σημασίας για μια συγκεκριμένη επενδυτική προσέγγιση·

Τροπολογία    21

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Διαφάνεια των πολιτικών κινδύνου βιωσιμότητας

Διαφάνεια των πολιτικών κινδύνου βιωσιμότητας και του αντίκτυπου στην αειφορία

Τροπολογία    22

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Οι συμμετέχοντες στις χρηματοπιστωτικές αγορές δημοσιεύουν γραπτές πολιτικές για την ενσωμάτωση των κινδύνων βιωσιμότητας στη διαδικασία λήψης επενδυτικών αποφάσεων στους δικτυακούς τόπους τους.

1.  Οι συμμετέχοντες στις χρηματοπιστωτικές αγορές διαθέτουν γραπτές πολιτικές για την ενσωμάτωση των κινδύνων βιωσιμότητας και του αντίκτυπου στην αειφορία στη διαδικασία λήψης επενδυτικών αποφάσεων, μεταξύ άλλων όσον αφορά τους τομείς της διακυβέρνησης, της κατανομής περιουσιακών στοιχείων, της επενδυτικής στρατηγικής, της διαχείρισης κινδύνων, της άσκησης του δικαιώματος ψήφου των μετόχων και της δέσμευσης της εταιρείας, και δημοσιεύουν στους δικτυακούς τόπους τους περίληψη των εν λόγω πολιτικών σε γραπτή μορφή.

Τροπολογία    23

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές που παρέχουν ασφαλιστικές συμβουλές όσον αφορά τα IBIP και οι επιχειρήσεις επενδύσεων που παρέχουν επενδυτικές συμβουλές δημοσιεύουν γραπτές πολιτικές για την ενσωμάτωση των κινδύνων βιωσιμότητας στις επενδυτικές συμβουλές ή στις ασφαλιστικές συμβουλές στους δικτυακούς τόπους τους.

2.  Οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές που παρέχουν ασφαλιστικές συμβουλές όσον αφορά τα IBIP και οι επιχειρήσεις επενδύσεων που παρέχουν επενδυτικές συμβουλές διαθέτουν γραπτές πολιτικές για την ενσωμάτωση των κινδύνων βιωσιμότητας και του αντίκτυπου στην αειφορία στις επενδυτικές συμβουλές ή στις ασφαλιστικές συμβουλές, μεταξύ άλλων στους τομείς της διακυβέρνησης, της κατανομής περιουσιακών στοιχείων, της επενδυτικής στρατηγικής, της διαχείρισης κινδύνων, της άσκησης του δικαιώματος ψήφου των μετόχων και της δέσμευσης της εταιρείας, και δημοσιεύουν στους δικτυακούς τόπους τους περίληψη των εν λόγω πολιτικών σε γραπτή μορφή.

Τροπολογία    24

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α.  Οι συμμετέχοντες στις χρηματοπιστωτικές αγορές και οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές διαθέτουν διαδικασίες δέουσας επιμέλειας που διασφαλίζουν ότι ο εντοπισμός και η διαχείριση των κινδύνων βιωσιμότητας είναι επαρκώς ενσωματωμένοι στη διαδικασία λήψης επενδυτικών αποφάσεων, μέσω της υποχρέωσης των επενδυτών να εντοπίζουν, να προλαμβάνουν, να μετριάζουν και να συνεκτιμούν παράγοντες ΠΚΔ, λαμβανομένων υπόψη των κατευθυντήριων γραμμών του ΟΟΣΑ του 2017, με τίτλο «Responsible business conduct for institutional investors: Key considerations for due diligence under the OECD Guidelines for Multinational Enterprises» (Υπεύθυνη επιχειρηματική συμπεριφορά για θεσμικούς επενδυτές: Βασικές παρατηρήσεις για τη δέουσα επιμέλεια σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις), και δημοσιεύουν στους δικτυακούς τόπους τους τις εν λόγω διαδικασίες σε γραπτή μορφή.

 

 

 

 

Τροπολογία    25

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2β.  Οι γραπτές πολιτικές που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων:

 

α)  ενσωμάτωση των κινδύνων που σχετίζονται με τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, συμπεριλαμβανομένων τόσο των σοβαρών όσο και των χρόνιων κινδύνων για τις επενδύσεις·

 

β)  ενσωμάτωση των κινδύνων και των ευκαιριών που σχετίζονται με τη μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα, συμπεριλαμβανομένων των κανονιστικών ορίων για τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, της τιμολόγησης του άνθρακα, των κινδύνων δικαστικών διαφορών, των κινδύνων για τη φήμη, των τεχνολογικών κινδύνων και των κινδύνων της αγοράς.

Αιτιολόγηση

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου, η ολλανδική Κεντρική Τράπεζα, η Τράπεζα της Αγγλίας και πολλά άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και συμβουλευτικά όργανα αναγνωρίζουν τον συστημικό κίνδυνο της κλιματικής αλλαγής για το χρηματοπιστωτικό σύστημα και την οικονομία. Επομένως, οι κίνδυνοι βιωσιμότητας που ενσωματώνονται πρέπει να καλύπτουν σαφώς και τους κινδύνους που συνεπάγεται η κλιματική αλλαγή.

Τροπολογία    26

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2γ.  Οι γραπτές πολιτικές που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, πληροφορίες για τη διαδικασία εντοπισμού των κινδύνων βιωσιμότητας, τη μεθοδολογία και μετρήσεις που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση των κινδύνων βιωσιμότητας, την εποπτεία του διοικητικού συμβουλίου όσον αφορά τον εντοπισμό και τη διαχείριση κινδύνων βιωσιμότητας και μια επισκόπηση των κινδύνων βιωσιμότητας που έχει εντοπίσει ο οργανισμός.

Τροπολογία    27

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2δ.  Η Επιτροπή εκδίδει, έως τις 30 Ιουνίου 2019, κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο [...], προκειμένου να συμπληρώσει τον παρόντα κανονισμό προσδιορίζοντας λεπτομερέστερα τις απαιτήσεις για τις γραπτές πολιτικές και τις διαδικασίες δέουσας επιμέλειας, με σκοπό την αξιολόγηση της εφαρμογής τους.

Τροπολογία    28

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Διαφάνεια στην ενσωμάτωση των κινδύνων βιωσιμότητας

Διαφάνεια στην ενσωμάτωση των κινδύνων βιωσιμότητας και του αντίκτυπου στην αειφορία

Τροπολογία    29

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  τις διαδικασίες και τις προϋποθέσεις που εφαρμόζονται για την ενσωμάτωση των κινδύνων βιωσιμότητας στις επενδυτικές αποφάσεις·

α)  τις διαδικασίες δέουσας επιμέλειας και τις προϋποθέσεις που εφαρμόζονται για την ενσωμάτωση των κινδύνων βιωσιμότητας, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των κινδύνων που σχετίζονται με τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και των κινδύνων και των ευκαιριών που σχετίζονται με τη μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα, στις επενδυτικές αποφάσεις·

Τροπολογία    30

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  τον βαθμό στον οποίο αναμένεται να έχουν οι κίνδυνοι βιωσιμότητας σχετικό αντίκτυπο στις αποδόσεις των χρηματοπιστωτικών προϊόντων που διατίθενται·

β)  τον βαθμό στον οποίο αναμένεται να έχουν οι κίνδυνοι βιωσιμότητας, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των κινδύνων που σχετίζονται με τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και των κινδύνων και των ευκαιριών που σχετίζονται με τη μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα, σχετικό αντίκτυπο σε περιβαλλοντικά, κοινωνικά και σχετικά με τη διακυβέρνηση ζητήματα και στις αποδόσεις των χρηματοπιστωτικών προϊόντων που διατίθενται·

Αιτιολόγηση

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου, η ολλανδική Κεντρική Τράπεζα, η Τράπεζα της Αγγλίας και πολλά άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και συμβουλευτικά όργανα αναγνωρίζουν τον συστημικό κίνδυνο της κλιματικής αλλαγής για το χρηματοπιστωτικό σύστημα και την οικονομία. Επομένως, οι κίνδυνοι βιωσιμότητας που ενσωματώνονται πρέπει να καλύπτουν σαφώς και τους κινδύνους που συνεπάγεται η κλιματική αλλαγή.

Τροπολογία    31

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

β α)  τα σενάρια και το προβλεπόμενο κόστος που σχετίζονται με την τιμολόγηση του άνθρακα, από την εμπορία εκπομπών, τη φορολογία ή άλλες σχετικές κανονιστικές απαιτήσεις, και τα οποία έχουν ληφθεί υπόψη στις αξιολογήσεις των κινδύνων βιωσιμότητας·

Αιτιολόγηση

Η τιμολόγηση του άνθρακα, π.χ. μέσω του συστήματος εμπορίας εκπομπών της ΕΕ ή του εθνικού συστήματος εμπορίας εκπομπών της Κίνας, αποτελεί ένα σαφώς καθορισμένο κόστος. Ωστόσο, οι επενδυτές, οι δανειστές, οι ασφαλιστές και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη συχνά δεν διαθέτουν σαφείς πληροφορίες για το πιθανό κόστος του άνθρακα που σχετίζεται με τις επενδύσεις. Δεδομένου ότι ο βαθμός και το επίπεδο τιμολόγησης του άνθρακα μπορεί να μεταβληθούν σημαντικά λόγω της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα, η ενίσχυση της διαφάνειας όσον αφορά το κόστος του άνθρακα θα συνέβαλε στον περιορισμό των συστημικών κινδύνων.

Τροπολογία    32

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο β β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

β β)  τα αποτελέσματα μιας προσομοίωσης ακραίων κλιματικών καταστάσεων με τη χρήση ανάλυσης σεναρίων για την αξιολόγηση ορισμένων πιθανών μελλοντικών εξελίξεων, συμπεριλαμβανομένων των παρακάτω σεναρίων:

 

(i)  ενός σεναρίου «ταχείας απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές» με μια 15ετή μετάβαση παγκοσμίως σε όλους τους οικονομικούς τομείς προς καθαρές μηδενικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου·

 

(ii)  ενός σεναρίου «ανεξέλεγκτης υπερθέρμανσης» με τις επιπτώσεις της αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη κατά 4 βαθμούς Κελσίου πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα·

Τροπολογία    33

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

γ α)  όσον αφορά το δικαίωμα ψήφου των μετόχων σε θέματα αειφόρων επενδύσεων και μετριασμού των κινδύνων βιωσιμότητας, τις οδηγίες ψήφου και το σκεπτικό στο οποίο βασίζονται οι ψήφοι κατά της διοίκησης, οι αποχές και οι αμφιλεγόμενες ψήφοι.

Τροπολογία    34

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  τις διαδικασίες και τις προϋποθέσεις που εφαρμόζονται για την ενσωμάτωση των κινδύνων βιωσιμότητας στις επενδυτικές συμβουλές ή στις ασφαλιστικές συμβουλές·

α)  τις διαδικασίες και τις προϋποθέσεις που εφαρμόζονται για την ενσωμάτωση των κινδύνων βιωσιμότητας, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των κινδύνων που σχετίζονται με τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και των κινδύνων και των ευκαιριών που σχετίζονται με τη μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα, στις επενδυτικές συμβουλές ή στις ασφαλιστικές συμβουλές·

Τροπολογία    35

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  τον βαθμό στον οποίο αναμένεται να έχουν οι κίνδυνοι βιωσιμότητας σχετικό αντίκτυπο στις αποδόσεις των χρηματοπιστωτικών προϊόντων για τα οποία δόθηκαν συμβουλές·

β)  τον βαθμό στον οποίο αναμένεται να έχουν οι κίνδυνοι βιωσιμότητας, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των κινδύνων που σχετίζονται με τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και των κινδύνων και των ευκαιριών που σχετίζονται με τη μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα, σχετικό αντίκτυπο σε περιβαλλοντικά, κοινωνικά και σχετικά με τη διακυβέρνηση ζητήματα και στις αποδόσεις των χρηματοπιστωτικών προϊόντων για τα οποία δόθηκαν συμβουλές·

Τροπολογία    36

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

β α)  τα σενάρια και το προβλεπόμενο κόστος που σχετίζονται με την τιμολόγηση του άνθρακα, από την εμπορία εκπομπών, τη φορολογία ή άλλες σχετικές κανονιστικές απαιτήσεις, και τα οποία έχουν ληφθεί υπόψη στις ποσοτικές αξιολογήσεις των κινδύνων βιωσιμότητας·

Τροπολογία    37

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο β β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

β β)  τα αποτελέσματα μιας προσομοίωσης ακραίων κλιματικών καταστάσεων με τη χρήση ανάλυσης σεναρίων για την αξιολόγηση ορισμένων πιθανών μελλοντικών εξελίξεων, συμπεριλαμβανομένων των παρακάτω σεναρίων:

 

(i)  ενός σεναρίου «ταχείας απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές» με μια 15ετή μετάβαση παγκοσμίως σε όλους τους οικονομικούς τομείς προς καθαρές μηδενικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου·

 

(ii)  ενός σεναρίου «ανεξέλεγκτης υπερθέρμανσης» με τις επιπτώσεις της αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη κατά 4 βαθμούς Κελσίου πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα·

Τροπολογία    38

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 3 – στοιχείο θ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

i α)  για τις εισηγμένες εταιρείες, σύμφωνα με την οδηγία 2013/34/ΕΕ.

Τροπολογία    39

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3α.  Οι γνωστοποιήσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 περιλαμβάνουν όλες τις πληροφορίες που θα μπορούσαν να είναι σημαντικές για την επενδυτική απόφαση ενός επενδυτή. Οι εν λόγω πληροφορίες παρουσιάζονται με αμερόληπτο τρόπο, δεν είναι παραπλανητικές ή δόλιες και δεν περιέχουν ουσιώδεις παραλείψεις στοιχείων.

Τροπολογία    40

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Διαφάνεια των αειφόρων επενδύσεων στις προσυμβατικές γνωστοποιήσεις

Διαφάνεια του αντίκτυπου στην αειφορία και των κινδύνων βιωσιμότητας των επενδύσεων στις προσυμβατικές γνωστοποιήσεις

Τροπολογία    41

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  πληροφορίες σχετικά με τις μεθοδολογίες που χρησιμοποιούνται για να αξιολογηθεί, να μετρηθεί και να παρακολουθηθεί ο αντίκτυπος των αειφόρων επενδύσεων που έχουν επιλεγεί για το χρηματοπιστωτικό προϊόν, συμπεριλαμβανομένων των πηγών των δεδομένων, των κριτηρίων ελέγχου για τα υποκείμενα περιουσιακά στοιχεία και τους σχετικούς δείκτες αειφορίας που χρησιμοποιούνται για να μετρηθεί ο συνολικός αντίκτυπος του χρηματοπιστωτικού προϊόντος στην αειφορία·

β)  πληροφορίες σχετικά με τις μεθοδολογίες που χρησιμοποιούνται για να αξιολογηθεί, να μετρηθεί και να παρακολουθηθεί ο αντίκτυπος, όσον αφορά την αειφορία, των επενδύσεων που έχουν επιλεγεί για το χρηματοπιστωτικό προϊόν, συμπεριλαμβανομένων των πηγών των δεδομένων, των κριτηρίων ελέγχου για τα υποκείμενα περιουσιακά στοιχεία και των σχετικών δεικτών αειφορίας που χρησιμοποιούνται για να μετρηθεί ο συνολικός αντίκτυπος του χρηματοπιστωτικού προϊόντος στην αειφορία·

Τροπολογία    42

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Οι πληροφορίες που πρέπει να γνωστοποιούνται βάσει του πρώτου εδαφίου δημοσιεύονται με σαφήνεια και σε περίοπτη θέση στον δικτυακό τόπο.

Οι πληροφορίες που πρέπει να γνωστοποιούνται βάσει του πρώτου εδαφίου δημοσιεύονται με σαφήνεια και σε περίοπτη θέση στον δικτυακό τόπο, με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι κατανοητές από διάφορα ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένου ενός μη εξειδικευμένου κοινού με διαφορετικά επίπεδα χρηματοοικονομικών γνώσεων.

Τροπολογία    43

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Όταν οι συμμετέχοντες στις χρηματοπιστωτικές αγορές διαθέτουν χρηματοπιστωτικό προϊόν το οποίο αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφοι 1, 2 και 3 περιλαμβάνουν περιγραφή των κάτωθι στις περιοδικές εκθέσεις:

1.  Όταν οι συμμετέχοντες στις χρηματοπιστωτικές αγορές διαθέτουν χρηματοπιστωτικό προϊόν το οποίο αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφοι 1, 2 και 3, περιλαμβάνουν περιγραφή των κάτωθι στις περιοδικές, ελεγχόμενες, ενοποιημένες εκθέσεις, που διενεργούνται τουλάχιστον σε ετήσια βάση:

Τροπολογία    44

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  τον συνολικό αντίκτυπο του χρηματοπιστωτικού προϊόντος ως προς την αειφορία, μέσω σχετικών δεικτών αειφορίας·

α)  τον συνολικό αντίκτυπο του χρηματοπιστωτικού προϊόντος ως προς την αειφορία, μέσω εναρμονισμένων και συγκρίσιμων δεικτών αειφορίας·

Τροπολογία    45

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

β α)  οι εισηγμένες εταιρίες περιλαμβάνουν περιγραφή του τρόπου με τον οποίο ο αντίκτυπος στην αειφορία και οι κίνδυνοι βιωσιμότητας έχουν ενσωματωθεί στις διαδικασίες διαχείρισης και τη στρατηγική επενδύσεων, στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις που αναφέρονται στην οδηγία 2013/34/ΕΕ.

Τροπολογία    46

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο η α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

η α)  για τις εισηγμένες εταιρίες, σύμφωνα με τις περιοδικές καταστάσεις που αναφέρονται στην οδηγία 2013/34/ΕΕ.

Τροπολογία    47

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Έως [Υπηρεσία Εκδόσεων: Να συμπληρωθεί ημερομηνία 60 μήνες μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος], η Επιτροπή διενεργεί αξιολόγηση της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.

Έως [Υπηρεσία Εκδόσεων: Να συμπληρωθεί ημερομηνία 24 μήνες μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος], η Επιτροπή διενεργεί αξιολόγηση της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.

Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη την καινοτομία αυτής της πολιτικής και τις ταχείες εξελίξεις στον τομέα της βιώσιμης χρηματοδότησης, είναι καταλληλότερη μια αξιολόγηση μετά από 24 μήνες.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Γνωστοποιήσεις σχετικά με τις αειφόρες επενδύσεις και τους κινδύνους βιωσιμότητας

Έγγραφα αναφοράς

COM(2018)0354 – C8-0208/2018 – 2018/0179(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ECON

5.7.2018

 

 

 

Γνωμοδότηση της

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ENVI

5.7.2018

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης

       Ημερομηνία ορισμού

Adina-Ioana Vălean

21.6.2018

Ημερομηνία έγκρισης

10.10.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

58

4

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Catherine Bearder, Ivo Belet, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Jiří Maštálka, Valentinas Mazuronis, Joëlle Mélin, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Rory Palmer, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Julia Reid, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Cristian-Silviu Buşoi, Nicola Caputo, Jørn Dohrmann, Christofer Fjellner, Christophe Hansen, Danilo Oscar Lancini, Tilly Metz, Younous Omarjee, Aldo Patriciello, Carolina Punset, Christel Schaldemose, Bart Staes, Carlos Zorrinho

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Kati Piri

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

58

+

ALDE

Catherine Bearder, Anneli Jäätteenmäki, Valentinas Mazuronis, Carolina Punset, Frédérique Ries, Nils Torvalds

ECR

Mark Demesmaeker

EFDD

Piernicola Pedicini

ENF

Sylvie Goddyn, Danilo Oscar Lancini Joëlle Mélin

GUE/NGL

Lynn Boylan, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Younous Omarjee

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Cristian‑Silviu Buşoi, Angélique Delahaye, José Inácio Faria, Christofer Fjellner, Karl‑Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Christophe Hansen, György Hölvényi, Giovanni La Via, Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Aldo Patriciello, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer Adina-Ioana Vălean

S&D

Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Miriam Dalli, Seb Dance, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Jo Leinen, Susanne Melior, Rory Palmer, Kati Piri, Pavel Poc, Christel Schaldemose, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Marco Affronte, Margrete Auken, Tilly Metz, Michèle Rivasi, Bart Staes

4

-

ECR

Jørn Dohrmann, Arne Gericke, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha

1

0

EFDD

Julia Reid

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Γνωστοποιήσεις που σχετίζονται με τις βιώσιμες επενδύσεις και τους κινδύνους βιωσιμότητας

Έγγραφα αναφοράς

COM(2018)0354 – C8-0208/2018 – 2018/0179(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

24.5.2018

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ECON

5.7.2018

 

 

 

Γνωμοδοτικές επιτροπές

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

EMPL

5.7.2018

ENVI

5.7.2018

FEMM

5.7.2018

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

       Ημερομηνία της απόφασης

EMPL

31.5.2018

FEMM

20.6.2018

 

 

Εισηγητές

       Ημερομηνία ορισμού

Paul Tang

31.5.2018

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

3.9.2018

18.10.2018

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

5.11.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

41

2

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Pervenche Berès, David Coburn, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Stefan Gehrold, Roberto Gualtieri, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Petr Ježek, Philippe Lamberts, Bernd Lucke, Ivana Maletić, Marisa Matias, Gabriel Mato, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Martin Schirdewan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Jakob von Weizsäcker, Steven Woolfe

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Richard Corbett, Mady Delvaux, Bas Eickhout, Ashley Fox, Eva Joly, Syed Kamall, Thomas Mann, Eva Maydell, Luigi Morgano, Lieve Wierinck, Roberts Zīle

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

John Flack, Aleksander Gabelic, Anna Hedh, Agnes Jongerius, Ricardo Serrão Santos

Ημερομηνία κατάθεσης

9.11.2018


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

41

+

ALDE

Petr Ježek, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

ECR

John Flack, Ashley Fox, Syed Kamall, Bernd Lucke, Kay Swinburne, Roberts Zīle

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Marisa Matias, Martin Schirdewan

NI

Steven Woolfe

PPE

Markus Ferber, Stefan Gehrold, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Esther de Lange, Ivana Maletić, Thomas Mann, Gabriel Mato, Eva Maydell, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Tom Vandenkendelaere

S&D

Pervenche Berès, Richard Corbett, Mady Delvaux, Jonás Fernández, Aleksander Gabelic, Roberto Gualtieri, Anna Hedh, Agnes Jongerius, Luigi Morgano, Ricardo Serrão Santos, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

VERTS/ALE

Bas Eickhout, Eva Joly, Philippe Lamberts

2

-

ALDE

Caroline Nagtegaal

EFDD

David Coburn

0

0

 

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

Τελευταία ενημέρωση: 23 Νοεμβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου