Menettely : 2018/0179(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0363/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0363/2018

Keskustelut :

PV 18/04/2019 - 5
CRE 18/04/2019 - 5

Äänestykset :

PV 18/04/2019 - 10.15
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2019)0435

MIETINTÖ     ***I
PDF 811kWORD 99k
9.11.2018
PE 626.716v02-00 A8-0363/2018

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kestäviin sijoituksiin ja kestävyysriskeihin liittyvien tietojen antamisesta ja direktiivin (EU) 2016/2341 muuttamisesta

(COM(2018)0354 – C8-0208/2018 – 2018/0179(COD))

Talous- ja raha-asioiden valiokunta

Esittelijä: Paul Tang

TARKISTUKSET
LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 YMPÄRISTÖN, KANSANTERVEYDEN JA ELINTARVIKKEIDEN TURVALLISUUDEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO
 ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA
 LOPULLINEN ÄÄNESTYSNIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ ASIASSA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kestäviin sijoituksiin ja kestävyysriskeihin liittyvien tietojen antamisesta ja direktiivin (EU) 2016/2341 muuttamisesta

(COM(2018)0354 – C8-0208/2018 – 2018/0179(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2018)0354),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 114 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8-0208/2018),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean [päivämäärä] antaman lausunnon(1),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietinnön ja ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan lausunnon (A8‑0363/2018),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Tarkistus    1

EUROOPAN PARLAMENTIN TARKISTUKSET(2)*

komission ehdotukseen

---------------------------------------------------------

Ehdotus

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

sijoitusten kestävyysriskeihin ja kestävyystuloksiin liittyvien tietojen antamisesta ja direktiivin 2013/34/EU muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 114 artiklan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

ottavat huomioon Euroopan keskuspankin lausunnon(3),

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(4),

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä,

sekä katsovat seuraavaa:

(1)  Siirtyminen vähähiiliseen, kestävämpään ja resurssitehokkaaseen kiertotalouteen on keskeinen tekijä unionin talouden pitkän aikavälin kilpailukyvyn varmistamisessa. Pariisin ilmastosopimuksella (COP21), jonka unioni ratifioi 5 päivänä lokakuuta 2016(5) ja joka tuli voimaan 4 päivänä marraskuuta 2016, pyritään torjumaan ilmastonmuutosta muun muassa varmistamalla, että rahoitusvirrat tukevat vähän kasvihuonekaasupäästöjä tuottavaa ja ilmastonmuutoksen kestävää kehitystä.

(1 a)  Sisällyttämällä sijoituksia koskevaan päätöksentekoprosessiin ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintotapaan liittyviä tekijöitä voidaan saada aikaan hyötyjä myös finanssimarkkinoiden ulkopuolella. Sen vuoksi on olennaista, että finanssimarkkinatoimijat antavat tarvittavat tiedot, joiden avulla voidaan vertailla sijoituksia ja tehdä tietoon perustuvia sijoituspäätöksiä. Voidakseen täyttää kestävyysvaikutuksiin ja -riskeihin liittyvät asianmukaista huolellisuutta koskevat velvoitteet ja antaa lopullisille sijoittajille merkityksellistä tietoa finanssimarkkinatoimijat tarvitsevat myös luotettavia, vertailukelpoisia ja yhdenmukaistettuja tietoja kohdeyhtiöiltä. Tämä prosessi voi onnistua vain, kun otetaan käyttöön oikeudellisesti sovitut määritelmät.

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/65/EY(6), Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/138/EY(7), Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/61/EU(8), Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/65/EU(9), Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2016/97(10), Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2016/2341(11), Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 345/2013(12) ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 346/2013(13) yhteinen tavoite on helpottaa arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavien yritysten, jäljempänä ’yhteissijoitusyritykset’, vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajien, jäljempänä ’AIF-rahaston hoitajat’, vakuutusyritysten, sijoituspalveluyritysten, vakuutusedustajien, ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoavien laitosten, jäljempänä ’lisäeläkelaitokset’, vaatimukset täyttävien riskipääomarahastojen hoitajien, jäljempänä ’EuVECA-rahaston hoitajat’, ja vaatimukset täyttävien yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneiden rahastojen hoitajien, jäljempänä ’EuSEF-rahaston hoitajat’, toiminnan aloittamista ja jatkamista. Mainituilla direktiiveillä ja asetuksilla yhdenmukaistetaan lopullisten sijoittajien suojaa ja varmistetaan, että sijoittajien saatavilla on helpommin monenlaisia rahoitustuotteita ja -palveluja, sekä säädetään samalla säännöistä, joiden avulla sijoittajat voivat tehdä tietoon perustuvia sijoituspäätöksiä. Vaikka nämä tavoitteet on suurelta osin saavutettu, tiedottaminen lopullisille ja muille sijoittajille kestävyysriskien, kestävyystulosten ja kestävien sijoitustavoitteiden sisällyttämisestä yhteissijoitusyritysten, AIF-rahaston hoitajien, vakuutusyritysten, salkunhoitoa tarjoavien sijoituspalveluyritysten, lisäeläkelaitosten, eläkelaitosten, luottolaitosten, EuVECA-rahaston hoitajien ja EuSEF-rahaston hoitajien, jäljempänä ’finanssimarkkinatoimijat’, sijoituksiin liittyvään päätöksentekoon ja tiedottaminen lopullisille ja muille sijoittajille kestävyysriskien ja kestävyystulosten sisällyttämisestä vakuutusmuotoisia sijoitustuotteita koskevaa vakuutusneuvontaa tarjoavien vakuutusedustajien ja vakuutusneuvontaa tarjoavien sijoituspalveluyritysten, jäljempänä ’rahoitusneuvojat’, neuvontamenettelyihin ei ole riittävän kehittynyttä, koska tällaiseen tietojen antamiseen ja kestävyysriskien sisällyttämiseen sijoituksia koskevaan päätöksentekoon ei vielä sovelleta yhdenmukaistettuja kestävyyttä koskevia tulosindikaattoreita ja vaatimuksia. Voidakseen täyttää asianmukaista huolellisuutta koskevat velvoitteensa olennaisten kestävyysriskien huomioon ottamisessa ja kestävyyttä koskevien tulosindikaattorien sisällyttämisessä finanssimarkkinatoimijat tarvitsevat itsekin luotettavia, vertailukelpoisia ja yhdenmukaistettuja tietoja kohdeyhtiöiltä sekä kestävyysindikaattoreita koskevia yhdenmukaistettuja kirjanpitostandardeja.

(2 a)  Asetuksessa tarkastellaan rahoitustuotteita tai -palveluja sekä sijoitusneuvontaa koskevia finanssimarkkinatoimijoiden tiedonantosääntöjä. Jotta voitaisiin varmistaa finanssimarkkinatoimijoiden tasapuoliset toimintaedellytykset ja mahdollistaa rahoitustuotteiden vertailukelpoisuus, on tärkeää ottaa käyttöön yhdenmukaistettu kehys kestävyysriskejä ja -tuloksia koskevien tietojen antamiselle finanssimarkkinatoimijoiden asianmukaista huolellisuutta ja sijoitus- ja luottoriskien hallintaa koskevissa prosesseissa. Tiedonantovaatimuksen olisi oltava oikeassa suhteessa yhteisön kokoon ja systeemiseen merkitykseen, ja siinä olisi varmistettava julkistamattoman taitotiedon ja liiketoimintatiedon (liikesalaisuuksien) suojaaminen.

(2 b)  EPV:n olisi tutkittava teknisten perusteiden käyttöönoton toteutettavuus ja tarkoituksenmukaisuus valvojan arviointiprosessissa (SREP), joka liittyy riskeihin, jotka koskevat altistumista toiminnalle, joka on kiinteässä yhteydessä ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintotapaan liittyviin tavoitteisiin, jotta voidaan arvioida muun muassa tällaisten riskien mahdollisia lähteitä ja vaikutuksia laitoksiin, ottaen huomioon laitosten olemassa olevan kestävyysraportoinnin.

(3)  Koska unionissa ei ole yhdenmukaistettuja sääntöjä, jotka koskisivat sijoittajien ja kohdeyhtiöiden kestävyyteen liittyvien tietojen antamista lopullisille ja muille sijoittajille, on todennäköistä, että kansallisella tasolla otetaan jatkossakin käyttöön erilaisia toimenpiteitä ja eri rahoituspalvelusektoreiden erilaiset toimintatavat jatkuvat. Tällaiset erilaiset toimenpiteet ja toimintatavat aiheuttaisivat edelleen merkittäviä kilpailun vääristymiä, jotka johtuvat tiedonantovaatimusten merkittävistä eroavuuksista. Lisäksi rinnakkain kehittyvät, kaupallisiin prioriteetteihin perustuvat markkinaperusteiset käytännöt, jotka tuottavat eriäviä tuloksia, lisäävät tällä hetkellä markkinoiden pirstaloitumista ja saattavat jopa entisestään heikentää sisämarkkinoiden toimintaa tulevaisuudessa. Erilaiset tiedonantovaatimukset ja markkinaperusteiset käytännöt sekä kestävyyttä koskevien yhdenmukaistettujen tulosindikaattorien puuttuminen vaikeuttavat suuresti eri rahoitustuotteiden ja -palvelujen vertailua, luovat epätasapuoliset toimintaedellytykset kyseisten tuotteiden ja palvelujen sekä jakelukanavien välille ja muodostavat esteitä sisämarkkinoiden toiminnalle. Tällaiset erot voivat myös hämmentää lopullisia sijoittajia ja vääristää niiden sijoituspäätöksiä. Vaarana on, että Pariisin ilmastosopimuksen noudattamiseksi jäsenvaltiot toteuttavat ▌toisistaan poikkeavia kansallisia toimenpiteitä, jotka voivat luoda esteitä sisämarkkinoiden moitteettomalle toiminnalle ja haitata finanssimarkkinatoimijoiden ja rahoitusneuvojien toimintaa. Koska avoimuuteen liittyviä yhdenmukaistettuja sääntöjä ja kestävyyttä koskevia tulosindikaattoreita ei ole, lopullisten sijoittajien on vaikea verrata tehokkaasti eri jäsenvaltioiden erilaisia rahoitustuotteita ja -palveluja niiden ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintotapaan liittyvien riskien sekä rahoitustuotteiden ja taustalla olevien yhtiöiden kestävyystulosten ja kestävien sijoitustavoitteiden osalta. Sen vuoksi on tarpeen tarkastella sisämarkkinoiden toimintaa ja mahdollistaa rahoitustuotteiden vertailukelpoisuus, jotta voitaisiin välttää todennäköisiä uusia esteitä.

(4)  Jotta varmistetaan, että tätä asetusta sovelletaan yhdenmukaisesti ja että finanssimarkkinatoimijat soveltavat tässä asetuksessa säädettyjä tiedonantovaatimuksia selvästi ja yhdenmukaisesti, on tarpeen vahvistaa selkeä ja yhdenmukainen ”kestävän sijoituksen” ja ”kestävyysriskin” määritelmä, jotta vältetään päällekkäinen sääntely, joka ei ole paremman sääntelyn ja suhteellisuuden periaatteiden mukaista. Kestävän sijoituksen määritelmällä varmistetaan johdonmukaisuuden vähimmäistaso rahoitustuotteiden ja -palvelujen kesken ja taataan myös, että tällaisilla sijoituksilla on positiivinen nettovaikutus kestävyystulosten kannalta. Kestävyys on luonteeltaan monitahoista, koska sillä on kolme ulottuvuutta eli ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintotapaan liittyvä ulottuvuus, joten positiivisiin vaikutuksiin yhdessä ulottuvuudessa ei välttämättä aina liity positiivisia vaikutuksia toisessa, mutta yhdenmukaistetuilla kestävyysindikaattoreilla mitattujen nettokestävyystulosten on aina oltava selvästi positiivisia. Kestävyysriskin määritelmä on tarpeen, jotta voidaan varmistaa sääntelytulosten johdonmukaisuuden vähimmäistaso, mutta se on tarkoitettu myös kehittyväksi ja dynaamiseksi välineeksi, jonka avulla voidaan ottaa huomioon kehittymässä olevat riskit ja tunnistaa mahdolliset ja tosiasialliset haittavaikutukset. Määritelmä pitää sisällään ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintotapaan liittyvien riskien huomioimatta jättämisen taloudelliset ja muut kuin taloudelliset vaikutukset. Sen olisi oltava tulevaisuuteen suuntautuva, jotta se kattaisi olennaiset riskit ja riskit, jotka todennäköisesti toteutuvat lyhyellä, keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä. Finanssimarkkinatoimijoiden olisi otettava huomioon kestävyysriskien tunnistaminen, välttäminen ja vähentäminen ja tunnistettava haittavaikutukset asianmukaista huolellisuutta koskevissa prosesseissaan ja tarkasteltava tätä varten tämän asetuksen liitteessä I a lueteltuja kestävyysriskejä. Kestävyystulokset on tarkoitus mitata sellaisten yhdenmukaistettujen kestävyysindikaattorien perusteella, jotka Euroopan komissio vahvistaa kiireellisesti ja joissa hyödynnetään olemassa olevia eurooppalaisia ja kansainvälisiä hankkeita. Yhdenmukaistetuilla indikaattoreilla voidaan kannustaa finanssimarkkinatoimijoita toteuttamaan asteittaisia ja oikeasuhteisia toimia kestävän siirtymän toteuttamiseksi lisäämällä avoimuutta siten, että samalla varmistetaan johdonmukaisuus muiden kestävää rahoitusta koskevien ehdotusten, kuten [Julkaisutoimisto: Lisätään viittaus asetukseen kestävää sijoittamista helpottavasta kehyksestä] ja [Julkaisutoimisto: Lisätään viittaus asetukseen vähähiilisyyden ja positiivisen hiilivaikutuksen vertailuarvoista], kanssa.

(5)  Finanssimarkkinatoimijoiden ja rahoitusneuvojien palkitsemisjärjestelmien olisi oltava johdonmukaisia kestävyysriskien huomioon ottamisen ja tarvittaessa kestävien sijoitustavoitteiden kanssa, ja ne olisi suunniteltava edistämään pitkän aikavälin kestävää kasvua. Ennen sopimuksen tekemistä annettaviin tietoihin olisi sen vuoksi sisällytettävä tiedot siitä, millä tavalla asianomaisten yhteisöjen palkitsemisjärjestelmät ovat johdonmukaisia kestävyysriskien huomioon ottamisen ja direktiivin (EU) 2017/828 kanssa sekä finanssimarkkinatoimijan ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintotapaan liittyvien sisäisten operatiivisten tulosperusteiden mukaisia samalla, kun ne edistävät asiaankuuluvia pitkän aikavälin kasvutavoitteita, ja tarvittaessa linjassa niiden rahoitustuotteiden ja -palvelujen kestävien sijoitustavoitteiden kanssa, joita finanssimarkkinatoimijat asettavat saataville tai joita koskevaa neuvontaa rahoitusneuvojat antavat.

(6)  Koska kestävyyden vertailuarvot toimivat vakiovertailupisteinä, joihin nähden kestäviä sijoituksia mitataan, ennen sopimuksen tekemistä annettavissa tiedoissa lopullisille sijoittajille olisi ilmoitettava nimetyn indeksin tarkoituksenmukaisuudesta eli siitä, miten kyseinen indeksi vastaa kestävää sijoitustavoitetta. Finanssimarkkinatoimijoiden olisi ilmoitettava myös syyt nimetyn indeksin painotusten ja osatekijöiden eroihin verrattuna yleiseen markkinaindeksiin ja erotettava toisistaan tuote, joka replikoi indeksin, ja tuote, joka käyttää indeksiä tulostensa mittaamiseen tai vertaamiseen. Avoimuuden lisäämiseksi finanssimarkkinatoimijoiden olisi ilmoitettava, mistä nimetyn indeksin ja yleisen markkinaindeksin laskemiseen käytettävät menetelmät ovat saatavilla, jotta lopullisilla sijoittajilla on tarvittavat tiedot siitä, miten indeksien perustana olevat omaisuuserät on valittu ja painotettu, mitkä omaisuuserät on jätetty ulkopuolelle ja mistä syystä, miten perustana olevien omaisuuserien kestävyyteen liittyviä vaikutuksia on mitattu ja mitä tietolähteitä on käytetty. Jos rahoitustuotteen on nimenomaisesti tarkoitus vastata Pariisin ilmastosopimusta tai sen tavoitteena on vähentää hiilipäästöjä, vertailuarvojen tarjoajien olisi annettava myös tieteeseen perustuva tieto siitä, missä määrin tuote vastaa Pariisin sopimusta. Annettujen tietojen pitäisi perustua yhdenmukaistettuihin tulosindikaattoreihin, joilla mahdollistetaan tehokas vertailu, ja auttaa saamaan oikea käsitys kestävyysriskeistä, kestävyystuloksista ja kestävyyttä edistävistä sijoituksista. Jos vertailuarvoksi ei ole nimetty indeksiä, finanssimarkkinatoimijoiden olisi selitettävä, miten kestävä sijoitustavoite saavutetaan tai miten kestävyysriskit ja kestävyyttä koskevat tulosindikaattorit on otettu huomioon.

(7)  Jos rahoitustuotteen tai -palvelun tavoitteena on vähentää hiilipäästöjä, ennen sopimuksen tekemistä annettavien tietojen olisi sisällettävä tieto siitä, kuinka alhaisia hiilipäästöjä tavoitellaan, mukaan lukien tieto siitä, miten se vastaa Pariisin sopimusta ja asiaankuuluvia unionin tavoitteita.

(8)  Jotta voidaan parantaa avoimuutta ja antaa lopullisille ja muille sijoittajille tarvittavat tiedot, olisi säänneltävä tietojen saantia siitä, miten kestävyystulokset otetaan huomioon ja miten olennaiset tai todennäköisesti toteutuvat kestävyysriskit sisällytetään finanssimarkkinatoimijoiden sijoituksia koskevaan päätöksentekoprosessiin, mukaan lukien organisaatioon, riskienhallintaan ja hallintotapaan liittyvät seikat, ja rahoitusneuvojien neuvontamenettelyihin sekä kohdeyhtiöiden strategiaan ja toimintaan, edellyttämällä, että finanssimarkkinatoimijat julkaisevat lyhyen yhteenvedon näistä toimintaperiaatteista verkkosivustoillaan.

(9)  Tämänhetkisissä unionin lainsäädännössä asetetuissa tiedonantovaatimuksissa ei edellytetä, että on annettava kaikki sellaiset tiedot, jotka lopulliset sijoittajat tarvitsevat saadakseen riittävästi tietoa sijoitustensa kestävyyteen liittyvistä vaikutuksista. Vertailukelpoisuuden mahdollistamiseksi on sen vuoksi ▌aiheellista vahvistaa tarkemmat ja vakioidut kestäviä sijoituksia koskevat tiedonantovaatimukset. Esimerkiksi rahoitustuotteiden kestävästä kokonaistuloksesta olisi raportoitava säännöllisesti vakioidussa muodossa käyttämällä kestävyystulosten mittaamiseen ja vertaamiseen soveltuvia yhdenmukaistettuja indikaattoreita. Jos vertailuarvoksi on nimetty tietty indeksi, mainitut tiedot olisi annettava sekä kyseisen indeksin että yleisen markkinaindeksin osalta vertailun mahdollistamiseksi, ja olisi erotettava toisistaan tuote, joka replikoi indeksin, ja tuote, joka käyttää indeksiä tulostensa mittaamiseen tai vertaamiseen. Myös nimetyn indeksin ja yleisen markkinaindeksin osatekijöitä koskevat tiedot sekä niiden painotukset olisi ilmoitettava vertailukelpoisen lisätiedon tarjoamiseksi siitä, miten kestävät sijoitustavoitteet saavutetaan. Jos EuSEF-rahaston hoitajat asettavat saataville tietoja tietyn rahaston tavoittelemista positiivisista yhteiskunnallisista vaikutuksista, saavutetuista yhteiskunnallisista kokonaistuloksista ja käytetyistä menetelmistä asetuksen (EU) N:o 346/2013 mukaisesti, ne voivat käyttää kyseisiä tietoja soveltuvin osin tässä asetuksessa tarkoitettujen tietojen antamiseen.

(10)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä (EU) 2013/34(14) säädetään avoimuusvelvoitteista, jotka koskevat muiden kuin taloudellisten tietojen raportoinnin ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintotapaan liittyviä näkökohtia. Kyseisissä direktiiveissä edellytetty muoto ja esitystapa eivät kuitenkaan sovellu suoraan finanssimarkkinatoimijoiden ja rahoitusneuvojien käyttöön lopullisten sijoittajien yhteydessä. Finanssimarkkinatoimijoilla ja rahoitusneuvojilla olisi oltava mahdollisuus käyttää tämän asetuksen vaatimusten täyttämiseksi soveltuvin osin direktiivin 2013/34/EU mukaisesti toimintakertomuksissa ja muita kuin taloudellisia tietoja koskevissa selvityksissä annettavia tietoja. Jotta voitaisiin varmistaa laadukkaiden ja vertailukelpoisten tietojen antaminen sijoittajille, direktiivin 2013/34/EU avoimuusvelvoitteet olisi saatettava ajan tasalle siten, että niihin sisällytetään yhdenmukaistettuihin indikaattoreihin perustuvat olennaiset kestävyysriskit ja kestävyystulokset, ja niistä olisi raportoitava integroiduissa määräaikaiskatsauksissa, jotka sisältävät sekä taloudellisia että muita kuin taloudellisia tietoja.

(11)  Jotta voidaan varmistaa finanssimarkkinatoimijoiden ja rahoitusneuvojien verkkosivustoilla julkistettavien tietojen luotettavuus, tiedot olisi pidettävä ajan tasalla ja kaikista tarkistamisista ja muutoksista olisi esitettävä selkeä selvitys.

(12)  Sen määrittämiseksi, miten lisäeläkelaitokset tekevät sijoituspäätöksensä ja arvioivat riskejä ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintotapaan liittyvien riskien huomioon ottamiseksi, direktiivillä (EU) 2016/2341 olisi siirrettävä komissiolle valta antaa säädöksiä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti. Hallintoon ja riskienhallintaan liittyviä sääntöjä sovelletaan jo sijoituspäätöksiin ja riskinarviointeihin, jotta varmistetaan lisäeläkelaitosten toiminnan jatkuvuus ja säännönmukaisuus. Sijoituspäätökset ja keskeisten riskien, mukaan lukien ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintotapaan liittyvät riskit, arviointi olisi tehtävä niin, että varmistetaan jäsenten ja edunsaajien etujen noudattaminen. Lisäeläkelaitosten toiminnoilla ja niiden perustana olevilla menettelyillä olisi varmistettava, että delegoitujen säädösten tavoite saavutetaan. Olisi varmistettava, että delegoidut säädökset ovat tarvittaessa johdonmukaisia direktiivin 2009/65/EY, direktiivin 2009/138/EY ja direktiivin 2011/61/EU nojalla hyväksyttyjen delegoitujen säädösten kanssa. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset julkiset kuulemiset ▌ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

(13)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 1093/2010(15) perustetun Euroopan pankkiviranomaisen, jäljempänä ’EPV’, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 1094/2010(16) perustetun Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen, jäljempänä ’EVLEV’, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 1095/2010(17) perustetun Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen, jäljempänä ’EAMV’, yhdessä ’Euroopan valvontaviranomaiset’, olisi yhteiskomitean välityksellä laadittava asetuksen (EU) N:o 1093/2010, asetuksen (EU) N:o 1094/2010 ja asetuksen (EU) N:o 1095/2010 10–14 artiklan mukaisesti tekniset sääntelystandardit, joissa täsmennetään sopimuksen tekemistä edeltävissä asiakirjoissa, vähintään vuosittain julkaistavissa määräaikaiskatsauksissa ja finanssimarkkinatoimijoiden verkkosivustoilla annettavien kestävyystuloksia ja -riskejä koskevien tietojen esitysmuoto ja sisältö. Komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä kyseiset tekniset sääntelystandardit.

(14)  Komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan valvontaviranomaisten yhteiskomitean välityksellä laatimia teknisiä täytäntöönpanostandardeja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 291 artiklan mukaisilla täytäntöönpanosäädöksillä ja asetuksen (EU) N:o 1093/2010 15 artiklan, asetuksen (EU) N:o 1094/2010 15 artiklan ja asetuksen (EU) N:o 1095/2010 15 artiklan mukaisesti, jotta voidaan vahvistaa kestävien sijoitusten vakioesitysmuoto markkinointiviestinnässä.

(15)  Koska määräaikaiskatsauksissa periaatteessa kootaan yhteen koko kalenterivuoden liiketoiminnan tulokset, avoimuusvaatimuksia koskevien säännösten soveltamista määräaikaiskatsauksissa olisi lykättävä [Julkaisutoimisto: Lisätään 12 artiklan toisessa alakohdassa tarkoitettua päivämäärää seuraavan vuoden 1 päivä tammikuuta].

(16)  Tämä asetuksen tiedonantosääntöjen olisi täydennettävä direktiivin 2009/65/EY, direktiivin 2009/138/EY, direktiivin 2011/61/EU, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2016/2341(18), asetuksen (EU) N:o 345/2013 ja asetuksen (EU) N:o 346/2013 säännöksiä, ja niitä olisi sovellettava mainittujen säännösten lisäksi.

(16 a)  Tässä asetuksessa vahvistetut tiedonantosäännöt täydentävät sellaisen täysin kattavan ja pakollisen asianmukaista huolellisuutta koskevan kehyksen käyttöönottoa kaikille finanssimarkkinatoimijoille, johon sisältyy huolenpitovelvollisuus ja joka otetaan vaiheittain kokonaan käyttöön siirtymäkauden aikana ja suhteellisuusperiaate ottaen huomioon siten, että kiinnitetään erityistä huomiota oikeasuhteisuuteen yhteisön koon ja systeemisen merkityksen kannalta ja varmistetaan julkistamattoman taitotiedon ja liiketoimintatiedon (liikesalaisuuksien) suojaaminen. Asianmukaisen huolellisuuden noudattaminen tarkoittaa huolellisuusvelvoitteen soveltamista ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintotapaan liittyviin riskeihin ja niiden tutkimista niitä koskevien indikaattorien perusteella. Noudattaessaan asianmukaista huolellisuutta sijoittajat pystyvät paitsi välttämään sijoitustensa negatiivisia vaikutuksia yhteiskuntaan ja ympäristöön myös välttämään taloudellisia ja maineriskejä, vastaamaan asiakkaidensa ja edunsaajien odotuksiin sekä edistämään ilmastoa ja kestävää kehitystä koskevia maailmanlaajuisia tavoitteita. Näin finanssimarkkinatoimijat joutuvat tarkastelemaan sijoittajavelvoitteitaan muutenkin kuin pelkästään taloudelliselta kannalta. Lisäksi kehys perustuu Euroopan parlamentin kestävää rahoitusta koskevassa valiokunta-aloitteisessa mietinnössään (2018/2007(INI)) esittämään vaatimukseen pakollisesta asianmukaista huolellisuutta koskevasta kehyksestä, OECD:n ohjeisiin ”Responsible Business Conduct for Institutional Investors – Key Considerations for Due Diligence under the OECD Guidelines for Multinational Investors” (2017) sekä yritysten tarkkaavaisuusvelvoitteesta 27 päivänä maaliskuuta 2017 annettuun Ranskan lakiin ja erityisesti sen 1 ja 2 pykälään.

(17)  Tässä asetuksessa kunnioitetaan perusoikeuksia ja otetaan huomioon erityisesti Euroopan unionin perusoikeuskirjassa tunnustetut periaatteet.

(18)  Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän asetuksen tavoitetta, joka on lopullisten sijoittajien suojan ja sijoittajille annettavien tietojen vahvistaminen ja niille annettavien tietojen ja niiden sijoitusvalintojen parantaminen sekä finanssimarkkinatoimijoiden, sijoitusneuvojien ja pörssiyhtiöiden auttaminen, jotta nämä voivat ottaa ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintotapaan liittyvät riskit huomioon sijoituksia koskevassa päätöksenteossa, vaan se voidaan saavuttaa paremmin unionin tasolla, koska on tarpeen vahvistaa yhdenmukaiset tiedonantovaatimukset unionin tasolla. Sen vuoksi unioni voi toteuttaa toimenpiteitä siirtymäkauden jälkeen niin, että markkinatoimijoilla on riittävästi aikaa mukautua niihin, Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen näiden tavoitteiden saavuttamiseksi,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artiklaKohde

Tässä asetuksessa vahvistetaan yhdenmukaistetut avoimuussäännöt, joita finanssimarkkinatoimijoiden, vakuutusmuotoisia sijoitustuotteita koskevaa vakuutusneuvontaa tarjoavien vakuutusedustajien ja sijoitusneuvontaa tarjoavien sijoituspalveluyritysten sekä kohdeyhtiöiden on sovellettava kestävyysriskien ja -tulosten sisällyttämisessä sijoituksia koskevaan päätöksentekoprosessiin tai neuvontamenettelyihin ja ▌rahoitustuotteiden tai -palvelujen avoimuuteen riippumatta siitä, onko niillä kohdennettua kestävää vaikutusta.

2 artiklaMääritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

a)  ’finanssimarkkinatoimijalla’ mitä tahansa seuraavista:

i)  ▌vakuutusyritystä, vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajaa, salkunhoitoa tarjoavaa sijoituspalveluyritystä, ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoavaa laitosta tai eläketuotteen tarjoajaa;

ii)  vaatimukset täyttävän riskipääomarahaston hoitajaa, joka on rekisteröity asetuksen (EU) N:o 345/2013 14 artiklan mukaisesti;

iii)  vaatimukset täyttävän yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneen rahaston hoitajaa, joka on rekisteröity asetuksen (EU) N:o 346/2013 15 artiklan mukaisesti;

iv)  yhteissijoitusyrityksen rahastoyhtiötä;

iv a)  asetuksen (EU) N:o 575/2013 4 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa määriteltyä luottolaitosta, joka tarjoaa sijoitus- tai luottoriskien hallintaprosesseja, lukuun ottamatta asetuksen (EU) N:o 575/2013 [Julkaisutoimisto: Lisätään viittaus asiaa koskevaan artiklaan] määriteltyjä pieniä ja rakenteeltaan yksinkertaisia laitoksia;

b)  ’vakuutusyrityksellä’ direktiivin 2009/138/EY 18 artiklan mukaisesti toimiluvan saanutta vakuutusyritystä;

b a)  ’kohdeyhtiöllä’ direktiivin 2013/34/EU 1 artiklassa määriteltyä pörssiyhtiötä tai listaamatonta yritystä;

b b)  ’kestävyystuloksilla’ rahoitustuotteen tai -palvelun johdonmukaisuutta ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintotapaan liittyvien riskien ja tekijöiden kanssa siten, että niistä käy ilmi yhdenmukaistettujen kestävyysindikaattorien vaikutus;

c)  ’vakuutusmuotoisella sijoitustuotteella’ jompaakumpaa seuraavista:

i)  asetuksen (EU) N:o 1286/2014(19) 4 artiklan 2 alakohdassa määriteltyä vakuutusmuotoista sijoitustuotetta;

ii)  ammattimaisen sijoittajan saataville asetettua vakuutustuotetta, johon sisältyy maturiteetti- tai takaisinostoarvo ja jossa markkinoiden vaihtelu vaikuttaa suoraan tai välillisesti koko maturiteetti- tai takaisinostoarvoon tai sen osaan;

d)  ’vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajalla’ tai ’AIF-rahaston hoitajalla’ direktiivin 2011/61/EU 4 artiklan 1 kohdan b alakohdassa määriteltyä vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajaa;

e)  ’sijoituspalveluyrityksellä’ direktiivin 2014/65/EU 4 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa määriteltyä sijoituspalveluyritystä lukuun ottamatta asetuksen [Julkaisutoimisto: Lisätään viittaus asetukseen sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvaatimuksista] 12 artiklassa määriteltyjä pieniä ja ilman sidossuhteita olevia sijoituspalveluyrityksiä;

f)  ’salkunhoidolla’ direktiivin 2014/65/EU 4 artiklan 1 kohdan 8 alakohdassa määriteltyä salkunhoitoa;

g)  ’ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoavalla laitoksella’ tai ’lisäeläkelaitoksella’ direktiivin (EU) 2016/2341 9 artiklan mukaisesti hyväksyttyä tai rekisteröityä ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoavaa laitosta;

h)  ’eläketuotteella’ jompaakumpaa seuraavista:

i)  asetuksen (EU) N:o 1286/2014 2 artiklan 2 kohdan e alakohdassa tarkoitettua eläketuotetta;

ii)  asetuksen (EU) N:o 1286/2014 2 artiklan 2 kohdan g alakohdassa tarkoitettua yksilöllistä eläketuotetta;

ii a)  asetuksen [Julkaisutoimisto: Lisätään viittaus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen yleiseurooppalaisesta yksilöllisestä eläketuotteesta (PEPP)] 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua yleiseurooppalaista yksilöllistä eläketuotetta (PEPP);

i)  ’yhteissijoitusyrityksen rahastoyhtiöllä’ direktiivin 2009/65/EY 2 artiklan 1 kohdan b alakohdassa määriteltyä rahastoyhtiötä tai mainitun direktiivin 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua sijoitusyhtiötä;

j)  ’rahoitustuotteella tai -palvelulla’ salkunhoitoa, vaihtoehtoista sijoitusrahastoa, vakuutusmuotoista sijoitustuotetta, eläketuotetta, eläkejärjestelmää tai yhteissijoitusyritystä;

k)  ’vaihtoehtoisella sijoitusrahastolla’ direktiivin 2011/61/EU 4 artiklan 1 kohdan a alakohdassa määriteltyä vaihtoehtoista sijoitusrahastoa;

l)  ’eläkejärjestelmällä’ direktiivin (EU) 2016/2341 6 artiklan 2 alakohdassa määriteltyä eläkejärjestelmää;

m)  ’yhteissijoitusyrityksellä’ direktiivin 2009/65/EY 5 artiklan mukaisen toimiluvan saanutta siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavaa yritystä;

n)  ’sijoitusneuvonnalla’ direktiivin 2014/65/EU 4 artiklan 1 kohdan 4 alakohdassa määriteltyä sijoitusneuvontaa;

n a)  ’asianomaisilla toimivaltaisilla viranomaisilla’ tämän artiklan a alakohdassa tarkoitettujen finanssimarkkinatoimijoiden valvontaa varten toimivaltaisia tai nimettyjä viranomaisia;

o)  ’kestävillä sijoituksilla’ tuotteita, jotka liittyvät strategioihin, joilla tavoitellaan ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintotapaan liittyviä tuloksia, ja jotka koostuvat mistä tahansa seuraavista tai minkä tahansa niiden yhdistelmästä:

i)  sijoituksia taloudelliseen toimintaan, joka edistää merkittävästi ympäristötavoitetta, mukaan lukien tärkeimmät resurssitehokkuuden indikaattorit, kuten energiankäyttö, uusiutuvan energian käyttö, raaka-aineiden käyttö, jätteen syntyminen, päästöt, hiilidioksidipäästöt, vedenkäyttö, maankäyttö ja luonnon monimuotoisuuteen kohdistuva vaikutus, Euroopan komission kiertotalouden seurantakehyksen mukaisesti. Tämä tavoite ei saa merkittävästi haitata ii ja iii alakohdassa tarkoitettujen sijoitusten tavoitteita;

ii)  sijoituksia taloudelliseen toimintaan, joka edistää merkittävästi yhteiskunnallista tavoitetta, ja etenkin sijoituksia, joilla edistetään eriarvoisuuden torjuntaa, sosiaalista yhteenkuuluvuutta, yhteiskuntaan integroitumista ja työmarkkinasuhteita, tai sijoituksia inhimilliseen pääomaan tai taloudellisesti tai sosiaalisesti heikommassa asemassa oleviin yhteisöihin, siten, että tavoite ei saa merkittävästi haitata i ja iii alakohdassa tarkoitettujen sijoitusten tavoitteita;

iii)  sijoituksia, jotka edistävät tai tukevat hallintotapaan liittyviä hyviä käytäntöjä yrityksissä, ja etenkin yrityksissä, joiden hallintorakenteet ja asianmukaista huolellisuutta koskevat menettelyt, suhteet työntekijöihin, henkilöstön läpinäkyvät palkitsemiskäytännöt ja verosäännösten noudattaminen ovat moitteettomat ja avoimet, siten, että tavoite ei saa merkittävästi haitata i ja ii alakohdassa tarkoitettujen sijoitusten tavoitteita;

o a)  ’kestävällä sijoituskäytännöllä’ sijoituskäytäntöä tai -strategiaa, jossa tuetaan tuotteita ja palveluja, joilla tavoitellaan ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintotapaan liittyviä tuloksia;

p)  ’vähittäissijoittajalla’ sijoittajaa, joka ei ole ammattimainen sijoittaja;

p a)  ’asianmukaisella huolellisuudella’ jatkuvaa huolellisuusvelvoitteen mukaista prosessia, jonka kautta sijoittaja tai sijoituspalvelujen tarjoaja tunnistaa tosiasialliset tai mahdolliset haitalliset ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintotapaan liittyvät tekijät ja kestävyysriskit, välttää tai vähentää niitä, ottaa ne huomioon ja tiedottaa niistä ennen sijoituksen tekemistä ja sijoituksen myyntiin tai erääntymiseen saakka;

p b)  ’ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintotapaan liittyvillä toiveilla’ asiakkaan tai mahdollisen asiakkaan toiveita, jotka koskevat ympäristön kannalta kestäviä, yhteiskunnallisia tai hyvää hallintotapaa edistäviä sijoituksia;

q)  ’ammattimaisella sijoittajalla’ sijoittajaa, joka täyttää direktiivin 2014/65/EU liitteessä II vahvistetut perusteet;

r)  ’vakuutusedustajalla’ direktiivin (EU) 2016/97 2 artiklan 1 kohdan 3 alakohdassa määriteltyä vakuutusedustajaa;

s)  ’vakuutusneuvonnalla’ direktiivin (EU) 2016/97 2 artiklan 1 kohdan 15 alakohdassa määriteltyä neuvontaa;

s a)  ’kestävyysriskeillä’ taloudellisia tai muita kuin taloudellisia riskejä, jotka ovat olennaisia tai todennäköisesti toteutuvat ja jotka liittyvät ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintotapaan liittyviin riskeihin ja tekijöihin, jos ne ovat olennaisia tietyn sijoituskäytännön kannalta;

’kestävyysriskit’ koostuvat seuraavista:

a)  sellaiset lyhyen ja/tai pitkän aikavälin riskit rahoitus- tai eläketuotteen tuotolle, jotka aiheutuvat tuotteen altistumisesta taloudelliselle toiminnalle, jolla voi olla kielteisiä ympäristö- tai yhteiskunnallisia vaikutuksia, tai tuotteen altistumisesta kohdeyhteisöille, joilla on huono hallintotapa;

b)  lyhyen ja/tai pitkän aikavälin riski siitä, että taloudellisella toiminnalla, jolle rahoitus- tai eläketuote altistuu, on kielteisiä vaikutuksia luonnonympäristöön, työvoimaan ja yhteisöihin tai kohdeyhtiöiden hallintotapaan, mukaan lukien mutta ei yksinomaan a alakohdassa tarkoitetun taloudellisen riskin yhteydessä.

Finanssimarkkinatoimijoiden on otettava huomioon tämän asetuksen liitteessä I a luetellut ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintotapaan liittyvät tekijät ja indikaattorit.

Siirretään komissiolle valta antaa 9 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joissa täsmennetään tämän artiklan ensimmäisen kohdan b b, o ja s a alakohdassa säädettyjen määritelmien lisäpiirteitä, jotta voidaan ottaa huomioon markkinakehitys, tiedonantosääntöjen soveltamisesta saatu kokemus ja uudet tai muuttuvat määritelmät unionin tasolla.

Komissio ottaa toisessa kohdassa tarkoitettuja delegoituja säädöksiä laatiessaan huomioon liitteessä II a luetellut periaatteet.

3 artiklaKestävyysriskiin liittyvien toimintatapojen avoimuus

1.  Finanssimarkkinatoimijoilla on oltava käytössään asianmukaista huolellisuutta koskevat toimintaperiaatteet▐ kestävyysriskien arviointia varten, ja niiden on raportoitava niistä toimivaltaisille viranomaisille vuosittain ottaen huomioon suhteellisuusperiaate. Näissä toimintaperiaatteissa on käsiteltävä vähintään olennaisten tai todennäköisesti toteutuvien kestävyysriskien huomioon ottamista ja kestävyysindikaattoreihin perustuvia tuloksia hallintotavan, toimintaolosuhteiden, erityisesti sijoitusstrategian ja varojen allokoinnin, yritysten organisaatiovaatimusten, mukaan lukien riskienhallintamenettelyt, osakkeenomistajien äänioikeuksien käytön ja yrityssuhteiden aloilla. Toimintaperiaatteista on julkistettava lyhyt yhteenveto siten, että samalla varmistetaan luottamuksellisuus sekä direktiivissä (EU) 2016/943 määritellyn julkistamattoman taitotiedon ja liiketoimintatiedon (liikesalaisuuksien) suojaaminen.

2.  Vakuutusmuotoisia sijoitustuotteita koskevaa vakuutusneuvontaa tarjoavilla vakuutusedustajilla ja sijoitusneuvontaa tarjoavilla sijoituspalveluyrityksillä on oltava käytössään asianmukaista huolellisuutta koskevat kirjalliset toimintaperiaatteet▐ kestävyysriskien arviointia varten, ja niiden on raportoitava niistä toimivaltaisille viranomaisille vuosittain ottaen huomioon suhteellisuusperiaate. Niissä on käsiteltävä vähintään olennaisten tai todennäköisesti toteutuvien kestävyysriskien huomioon ottamista ja kestävyysindikaattoreihin perustuvia tuloksia hallintotavan, varojen allokoinnin, sijoitusneuvonnan, riskienhallinnan, osakkeenomistajien äänioikeuksien käytön ja yrityssuhteiden aloilla. Toimintaperiaatteista on julkistettava lyhyt yhteenveto siten, että samalla varmistetaan luottamuksellisuus sekä direktiivissä (EU) 2016/943 määritellyn julkistamattoman taitotiedon ja liiketoimintatiedon (liikesalaisuuksien) suojaaminen.

2 a.  Luottolaitoksilla ja vakuutusyrityksillä on oltava käytössään toimintaperiaatteet, joita sovelletaan kestävyysriskien sisällyttämiseen niiden sijoitus- ja luottoriskien hallintaprosesseihin. Toimintaperiaatteista on julkistettava lyhyt yhteenveto siten, että samalla varmistetaan luottamuksellisuus sekä direktiivissä (EU) 2016/943 määritellyn julkistamattoman taitotiedon ja liiketoimintatiedon (liikesalaisuuksien) suojaaminen.

2 b.  Finanssimarkkinatoimijoiden ja vakuutusedustajien on varmistettava, että kestävyysriskien tunnistaminen ja hallinta sisällytetään riittävästi niiden asianmukaista huolellisuutta koskeviin prosesseihin ja sijoituksia koskevaan päätöksentekoon, jolloin sijoittajilla on velvoite välttää tai vähentää ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintotapaan liittyviä tekijöitä ja ottaa ne huomioon ja julkaista ne kirjallisessa muodossa verkkosivustoillaan.

2 c.  Komissio antaa 9 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joissa täsmennetään

a)  kattava ja pakollinen kehys, jossa on vähimmäisvaatimuksia kirjallisille toimintaperiaatteille ja asianmukaista huolellisuutta koskeville prosesseille, jotka finanssimarkkinatoimijoiden ja vakuutusedustajien on otettava käyttöön sen varmistamiseksi, että finanssimarkkinatoimijan aiheuttamat haitalliset kestävyysriskit sisällytetään sijoituksia koskevaan päätöksentekoon, mukaan lukien kaikkien ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintotapaan liittyvien indikaattorien sisällyttäminen;

b)  tämän artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuja tiedonantovaatimuksia koskevat ohjeet;

c)  ohjeet siitä, miten tämän artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitettua suhteellisuusperiaatetta on tarkoitus soveltaa, ottaen erityisesti huomioon oikeasuhteisuuden yhteisön koon ja systeemisen merkityksen kannalta.

2 d.  Komissio ottaa 2 c kohdassa tarkoitettuja delegoituja säädöksiä laatiessaan huomioon liitteessä II a luetellut periaatteet.

4 artikla

Kestävyysriskien ja kestävyystulosten huomioon ottamiseen liittyvä avoimuus

1.  Finanssimarkkinatoimijoiden on sisällytettävä ennen sopimuksen tekemistä annettaviin tietoihin kuvaukset seuraavista siten, että samalla varmistetaan luottamuksellisuus sekä direktiivissä (EU) 2016/943 määritellyn julkistamattoman taitotiedon ja liiketoimintatiedon (liikesalaisuuksien) suojaaminen:

a)  asianmukaista huolellisuutta koskevat menettelyt ja ehdot, joita sovelletaan olennaisten tai todennäköisesti toteutuvien kestävyysriskien sisällyttämiseen sijoituksia koskevaan päätöksentekoprosessiin kyseisen tuotteen osalta, ja niiden soveltamistapa sekä menettelyt, joita sovelletaan kestävyystulosten mittaamiseen;

b)  missä määrin kestävyysriskien odotetaan vaikuttavan merkittävästi saataville asetettuihin rahoitustuotteisiin tai -palveluihin ja missä osassa salkkua nämä kestävyysriskit on tunnistettu;

c)  finanssimarkkinatoimijoiden palkitsemisjärjestelmien johdonmukaisuus direktiivin (EU) 2017/828 ja kestävyysriskien huomioon ottamisen kanssa ja niiden ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintotapaan liittyvien sisäisten ja operatiivisten tulosperusteiden mukaisuus samalla, kun ne edistävät pitkän aikavälin toteuttamiskelpoisia kasvutavoitteita, sekä tarvittaessa johdonmukaisuus rahoitustuotteen tai -palvelun kestävän sijoitustavoitteen kanssa;

c a)  osakkeenomistajien äänestyksissä kestävyystulosten ja kestävyysriskien vähentämisen osalta äänestysohjeet ja äänestysperustelut johtoa vastaan äänestämisen, tyhjää äänestämisen ja kiistanalaisten äänten taustalla.

Edellä c a alakohdassa tarkoitettujen tietojen on oltava johdonmukaisia direktiivin (EU) 2017/828 kanssa.

2.  Vakuutusmuotoisia sijoitustuotteita koskevaa vakuutusneuvontaa tarjoavien vakuutusedustajien ja sijoitusneuvontaa tarjoavien sijoituspalveluyritysten on sisällytettävä ennen sopimuksen tekemistä annettaviin tietoihin kuvaukset seuraavista:

a)  asianmukaista huolellisuutta koskevat menettelyt ja ehdot, joita sovelletaan olennaisten tai todennäköisesti toteutuvien kestävyysriskien sisällyttämiseen sijoitus- tai vakuutusneuvontaan, sekä menettelyt, joita sovelletaan kestävyystulosten mittaamiseen;

b)  missä määrin kestävyysriskien odotetaan vaikuttavan merkittävästi saataville asetettuihin rahoitustuotteisiin tai -palveluihin ja missä osassa salkkua nämä kestävyysriskit on tunnistettu;

c)  sijoitusneuvontaa tarjoavien sijoituspalveluyritysten ja vakuutusmuotoisia sijoitustuotteita koskevaa vakuutusneuvontaa tarjoavien vakuutusedustajien palkitsemisjärjestelmien johdonmukaisuus direktiivin (EU) 2017/828 ja kestävyysriskien huomioon ottamisen kanssa ja niiden ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintotapaan liittyvien sisäisten ja operatiivisten tulosperusteiden mukaisuus samalla, kun ne edistävät pitkän aikavälin toteuttamiskelpoisia kasvutavoitteita, sekä tarvittaessa johdonmukaisuus sen rahoitustuotteen tai -palvelun kestävän sijoitustavoitteen kanssa, jota koskevaa neuvontaa tarjotaan;

c a)  osakkeenomistajien äänestyksissä kestävyystulosten ja kestävyysriskien vähentämisen osalta äänestysohjeet ja äänestysperustelut johtoa vastaan äänestämisen, tyhjää äänestämisen ja kiistanalaisten äänten taustalla.

Edellä 2 kohdan c a alakohdassa tarkoitettujen tietojen on oltava johdonmukaisia direktiivin (EU) 2017/828 kanssa.

3.  Viittaukset 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuihin tietoihin otetaan käyttöön seuraavalla tavalla:

a)  vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajien osalta direktiivin 2011/61/EU 23 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen sijoittajille annettavien tietojen puitteissa;

b)  vakuutusyritysten osalta direktiivin 2009/138/EY 185 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen annettavien tietojen puitteissa;

c)  ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoavien laitosten osalta direktiivin (EU) 2016/2341 41 artiklassa tarkoitettujen annettavien tietojen puitteissa;

d)  vaatimukset täyttävien riskipääomarahastojen hoitajien osalta asetuksen (EU) N:o 345/2013 13 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen annettavien tietojen puitteissa;

e)  vaatimukset täyttävien yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneiden rahastojen hoitajien osalta asetuksen (EU) N:o 346/2013 14 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen annettavien tietojen puitteissa;

f)  eläketuotteiden tarjoajien osalta kirjallisesti hyvissä ajoin ennen kuin eläketuotetta koskeva sopimus sitoo vähittäissijoittajaa;

g)  yhteissijoitusyrityksen rahastoyhtiöiden osalta direktiivin 2009/65/EY 69 artiklassa tarkoitetussa esitteessä;

h)  salkunhoitoa tai sijoitusneuvontaa tarjoavien sijoituspalveluyritysten osalta direktiivin 2014/65/EU 24 artiklan 4 kohdan mukaisesti, jolloin tiedot voidaan antaa direktiivin 2014/65/EU 24 artiklan 5 kohdan mukaisessa vakiomuodossa;

i)  vakuutusmuotoisia sijoitustuotteita koskevaa vakuutusneuvontaa tarjoavien vakuutusedustajien osalta direktiivin (EU) 2016/97 29 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

3 a.  Euroopan pankkiviranomainen (EPV), Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen (EVLEV) ja Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen (EAMV) laativat Euroopan valvontaviranomaisten yhteiskomitean, jäljempänä ’yhteiskomitea’, välityksellä teknisten sääntelystandardien luonnokset, joissa täsmennetään, miten 3 kohdassa tarkoitetut säännökset vastaavat 1 ja 2 kohdan vaatimuksia tämän artiklan nojalla annettavien tietojen esitysmuodon ja sisällön osalta.

EPV, EVLEV ja EAMV toimittavat nämä teknisten sääntelystandardien luonnokset komissiolle viimeistään [12 kuukauden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta].

Siirretään komissiolle valta antaa ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tekniset sääntelystandardit asetuksen (EU) N:o 1093/2010, asetuksen (EU) N:o 1094/2010 ja asetuksen (EU) N:o 1095/2010 10–14 artiklan mukaisesti.

5 artikla▌

Sijoitusten kestävyysriskien ja -tulosten avoimuus ennen sopimuksen tekemistä annettavien tietojen osalta

1.  Jos rahoitustuote tai -palvelu saatetaan markkinoille ja tälle on osoitettu vertailuindeksi, 4 artiklan 1 kohdan mukaisesti annettaviin tietoihin on sisällyttävä seuraavat:

a)  kestävän sijoitustavoitteen kuvaus ja tieto siitä, miten nimetty indeksi vastaa kyseistä tavoitetta;

a a)  selitys siitä, miten 2 artiklan 1 kohdan s a alakohdassa luetellut indikaattorit otetaan huomioon indeksin metodologiassa;

b)  selitys siitä, miksi tavoitetta vastaavan nimetyn indeksin painotukset ja osatekijät poikkeavat yleisestä markkinaindeksistä.

On erotettava toisistaan tuote, joka replikoi indeksin, ja indeksi, jota käytetään tuotteen tulosten mittaamiseen tai vertaamiseen.

2.  Jos rahoitustuotteelle tai -palvelulle ei ole osoitettu vertailuindeksiä, 4 artiklan 1 kohdan mukaisesti annettaviin tietoihin on sisällyttävä sen kestävyysvaikutuksen kuvaus 2 artiklassa lueteltuja kestävyysindikaattoreita käyttäen.

3.  Jos rahoitustuotteen tai -palvelun on nimenomaisesti tarkoitus vastata Pariisin ilmastosopimusta tai sen tavoitteena on vähentää hiilipäästöjä, 4 artiklan 1 kohdan mukaisesti annettaviin vakioituihin tietoihin on sisällyttävä tieteeseen perustuva tieto siitä, missä määrin tuote vastaa Pariisin sopimusta tai kuinka alhaisia hiilipäästöjä tavoitellaan.

Poiketen siitä, mitä 2 kohdassa säädetään, jos käytettävissä ei ole [vähähiilisyyden EU-vertailuarvoa] tai [positiivisen hiilivaikutuksen vertailuarvoa] asetuksen (EU) 2016/1011 mukaisesti, 4 artiklan mukaisesti annettaviin tietoihin on sisällyttävä yksityiskohtainen selitys siitä, miten hiilipäästöjen vähentämistä ja/tai Pariisin sopimuksen päämäärien saavuttamista koskeva tavoite varmistetaan.

4.  Finanssimarkkinatoimijoiden on sisällytettävä 4 artiklan 1 kohdan mukaisesti annettaviin tietoihin maininta siitä, mistä tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen indeksien ja tämän artiklan 3 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitettujen vertailuarvojen laskemiseen käytettävät menetelmät ovat saatavilla.

5.  Euroopan pankkiviranomainen (EPV), Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen (EVLEV) ja Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen (EAMV) laativat Euroopan valvontaviranomaisten yhteiskomitean, jäljempänä ’yhteiskomitea’, välityksellä teknisten sääntelystandardien luonnokset, joissa täsmennetään tämän artiklan nojalla annettavien tietojen esitysmuoto ja sisältö.

6.  EPV, EVLEV ja EAMV toimittavat nämä teknisten sääntelystandardien luonnokset komissiolle viimeistään [Julkaisutoimisto: Lisätään päivämäärä, joka on 18 kuukauden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta].

Siirretään komissiolle valta antaa ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tekniset sääntelystandardit asetuksen (EU) N:o 1093/2010, asetuksen (EU) N:o 1094/2010 ja asetuksen (EU) N:o 1095/2010 10–14 artiklan mukaisesti.

6 artikla▌

Sijoitusten kestävyysriskien ja -tulosten avoimuus verkkosivustoilla

1.  Finanssimarkkinatoimijoiden on julkaistava verkkosivustoillaan kunkin 5 artiklan 1, 2 ja 3 kohdassa tarkoitetun rahoitustuotteen tai -palvelun osalta seuraavat tiedot ja pidettävä niitä yllä:

a)  kestävän sijoitustavoitteen kuvaus;

b)  tiedot menetelmistä, joita käytetään rahoitustuotteelle tai -palvelulle valittujen ▌sijoitusten kestävyystulosten arvioimisessa, mittaamisessa ja seuraamisessa, mukaan lukien tietolähteet, perustana olevien omaisuuserien seulontakriteerit ja asianmukaiset kestävyysindikaattorit, joita käytetään rahoitustuotteen tai -palvelun kestävän kokonaisvaikutuksen mittaamiseen;

c)  5 artiklassa tarkoitetut tiedot;

d)  7 artiklassa tarkoitetut tiedot.

Ensimmäisen alakohdan mukaisesti annettavien tietojen on oltava selkeitä, tiiviitä ja ymmärrettäviä vähittäissijoittajille ja suurelle yleisölle. Ne on julkaistava verkkosivustolla selkeästi ja näkyvästi, niiden on oltava helposti saatavilla ja helposti ymmärrettäviä, ja niissä on käytettävä selkeää ja yksinkertaista kieltä. Verkkosivustolla on annettava myös yksityiskohtaisempia tietoja ammattimaisille sijoittajille ja muille asiantuntijoille.

2.  EPV, EVLEV ja EAMV laativat yhteiskomitean välityksellä teknisten sääntelystandardien luonnokset, joissa täsmennetään 1 kohdassa tarkoitettujen tietojen sisältö ja esitysmuoto ▌ja täsmennetään, miten 2 kohdassa tarkoitetut säännökset vastaavat 1 kohdan vaatimuksia tässä kohdassa tarkoitettujen tietojen sisällön ja esitysmuodon osalta.

EPV, EVLEV ja EAMV ottavat huomioon uudet tai muuttuvat määritelmät unionin tasolla.

EPV, EVLEV ja EAMV toimittavat nämä teknisten sääntelystandardien luonnokset komissiolle viimeistään [Julkaisutoimisto: Lisätään päivämäärä, joka on 12 kuukauden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta].

Komissio antaa delegoituja säädöksiä asetuksen (EU) N:o 1093/2010, asetuksen (EU) N:o 1094/2010 ja asetuksen (EU) N:o 1095/2010 10–14 artiklan mukaisesti ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetuista teknisistä sääntelystandardeista.

7 artikla

▌Sijoitusten kestävyysriskien ja -tulosten avoimuus määräaikaiskatsauksissa

1.  Jos finanssimarkkinatoimijat asettavat saataville 5 artiklan 1, 2 ja 3 kohdassa tarkoitetun rahoitustuotteen tai -palvelun, niiden on sisällytettävä tarkastettuihin, integroituihin määräaikaiskatsauksiin, joita laaditaan vähintään vuosittain ja jotka sisältävät sekä taloudellisia että muita kuin taloudellisia tietoja, kuvaus seuraavista:

a)  rahoitustuotteen tai -palvelun kestävä kokonaisvaikutus ja kestävyystulokset ilmaistuna yhdenmukaistetuilla ja vertailukelpoisilla kestävyysriskien indikaattoreilla;

b)  jos vertailuarvoksi on nimetty tietty indeksi, rahoitustuotteen tai -palvelun kestävä kokonaisvaikutus kyseisen nimetyn indeksin pohjalta verrattuna vaikutukseen yleisen markkinaindeksin pohjalta ottaen huomioon painotukset, osatekijät ja kestävyysindikaattorit.

b a)  Pörssiyhtiöiden on sisällytettävä direktiivissä 2013/34/EU tarkoitettuihin vuositilinpäätöksiin ja konsernitilinpäätöksiin kuvaus siitä, miten kestävyystulokset ja -riskit on sisällytetty hallintaprosesseihin ja sijoitusstrategiaan.

2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitetut tiedot on annettava seuraavalla tavalla:

a)  vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajien osalta direktiivin 2011/61/EU 22 artiklassa tarkoitetussa vuosikertomuksessa;

b)  vakuutusyritysten osalta vuosittain kirjallisesti direktiivin 2009/138/EY 185 artiklan 6 kohdan mukaisesti;

c)  ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoavien laitosten osalta direktiivin (EU) 2016/2341 38 artiklassa tarkoitetussa eläke-etuusotteessa ja direktiivin (EU) 2016/2341 43 artiklassa tarkoitettujen annettavien tietojen puitteissa;

d)  vaatimukset täyttävien riskipääomarahastojen hoitajien osalta asetuksen (EU) N:o 345/2013 12 artiklassa tarkoitetussa vuosikertomuksessa;

e)  vaatimukset täyttävien yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneiden rahastojen hoitajien osalta asetuksen (EU) N:o 346/2013 13 artiklassa tarkoitetussa vuosikertomuksessa;

f)  eläketuotteiden tarjoajien osalta kirjallisesti vähintään vuosikertomuksissa tai kansallisen lainsäädännön mukaisissa kertomuksissa;

g)  yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöiden tai yhteissijoitusyritysten sijoitusyhtiöiden osalta direktiivin 2009/65/EY 69 artiklassa tarkoitetuissa puolivuotiskatsauksissa ja vuosikertomuksissa;

h)  salkunhoitoa tarjoavien sijoituspalveluyritysten osalta direktiivin 2014/65/EU 25 artiklan 6 kohdassa tarkoitetuissa määräaikaiskatsauksissa;

h a)  pörssiyhtiöiden ja listaamattomien yritysten osalta direktiivin 2013/34/EU 19 a ja 29 a tarkoitettujen määräaikaiskatsausten mukaisesti.

3.  Edellä olevan 1 kohdan soveltamiseksi finanssimarkkinatoimijoiden on soveltuvin osin käytettävä direktiivin 2013/34/EU 19 artiklan mukaisesti toimintakertomuksissa annettavia tietoja tai 19 a artiklan mukaisesti muita kuin taloudellisia tietoja koskevissa selvityksissä annettavia tietoja ja varmistettava samalla, että lopullisille sijoittajille annettavat tiedot esitetään selkeästi siten, että ne ovat helposti ymmärrettäviä ja helposti saatavilla.

4.  EPV, EVLEV ja EAMV laativat yhteiskomitean välityksellä teknisten sääntelystandardien luonnokset, joissa täsmennetään 1 kohdassa tarkoitettujen tietojen sisältö ja esitysmuoto ▌ja täsmennetään, miten 2 kohdassa tarkoitetut säännökset vastaavat 1 kohdan vaatimuksia tässä kohdassa tarkoitettujen tietojen sisällön ja esitysmuodon osalta.

EPV, EVLEV ja EAMV ottavat huomioon uudet tai muuttuvat määritelmät unionin tasolla.

EPV, EVLEV ja EAMV toimittavat nämä teknisten sääntelystandardien luonnokset komissiolle viimeistään [Julkaisutoimisto: Lisätään päivämäärä, joka on 12 kuukauden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta].

Siirretään komissiolle valta antaa ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tekniset sääntelystandardit asetuksen (EU) N:o 1093/2010, asetuksen (EU) N:o 1094/2010 ja asetuksen (EU) N:o 1095/2010 10–14 artiklan mukaisesti.

8 artiklaAnnettavien tietojen tarkistaminen

1.  Finanssimarkkinatoimijoiden on varmistettava, että 3 artiklan tai 6 artiklan mukaisesti julkaistavat tiedot pidetään ajan tasalla. Jos finanssimarkkinatoimija muuttaa tällaisia tietoja, muutoksesta on julkaistava selkeä selvitys samalla verkkosivustolla.

2.  Edellä olevaa 1 kohtaa sovelletaan soveltuvin osin vakuutusmuotoisia sijoitustuotteita koskevaa vakuutusneuvontaa tarjoaviin vakuutusedustajiin ja sijoitusneuvontaa tarjoaviin sijoituspalveluyrityksiin 3 artiklan mukaisesti julkaistavien tietojen osalta.

9 artiklaMarkkinointiviestintä

1.  Rajoittamatta tiukemman alakohtaisen lainsäädännön soveltamista, etenkään direktiivin 2009/65/EY, direktiivin 2014/65/EU, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2016/97 ja asetuksen (EU) N:o 1286/2014 soveltamista, finanssimarkkinatoimijoiden, vakuutusmuotoisia sijoitustuotteita koskevaa vakuutusneuvontaa tarjoavien vakuutusedustajien ja sijoitusneuvontaa tarjoavien sijoituspalveluyritysten on varmistettava, ettei niiden markkinointiviestintä ole ristiriidassa tämän asetuksen nojalla annettavien tietojen kanssa.

2.  EPV, EVLEV ja EAMV voivat laatia yhteiskomitean välityksellä teknisten täytäntöönpanostandardien luonnokset, joissa täsmennetään kestäviä sijoituksia koskevien tietojen vakioesitysmuoto.

Siirretään komissiolle valta hyväksyä tekniset täytäntöönpanostandardit asetuksen (EU) N:o 1093/2010, asetuksen (EU) N:o 1094/2010 ja asetuksen (EU) N:o 1095/2010 15 artiklan mukaisesti.

9 a artiklaSiirretyn säädösvallan käyttäminen

1.  Komissio antaa delegoituja säädöksiä tässä artiklassa säädetyin edellytyksin.

2.  Siirretään komissiolle viiden vuoden ajaksi 3 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.

3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 3 artiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

4.  Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

5.  Edellä olevien 2 artiklan (..) ja 3 artiklan 2 b kohdan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

10 a artiklaMuutokset direktiiviin 2013/34/EU

Muutetaan direktiivi 2013/34/EU seuraavasti:

1)  lisätään 19 a artiklan 1 kohtaan ja 29 artiklan 1 kohtaan alakohdat seuraavasti:

”f)  asetuksen [Julkaisutoimisto: Lisätään viittaus asetukseen kestäviin sijoituksiin ja kestävyysriskeihin liittyvien tietojen antamisesta ja direktiivin (EU) 2016/2341 ja direktiivin 2013/34/EU muuttamisesta] 2 artiklan a alakohdassa määritellyt kestävyysriskit, jotka ovat merkityksellisiä kyseessä olevalle liiketoiminnalle, jotta kyseisen asetuksen 2 artiklan s a alakohdassa määritellyt finanssimarkkinatoimijat voivat täyttää 4 ja 5 artiklassa määritellyt kestävyysriskejä koskevat tiedonanto- ja vähentämisvelvoitteensa;

g)  tulokset mitattuina kestävyysindikaattoreilla, jotka ovat merkityksellisiä kyseessä olevalle liiketoiminnalle ja toimialalle ja jotka perustuvat Euroopan komission johdonmukaisesti [Julkaisutoimisto: Lisätään viittaus asetukseen kestävää sijoittamista helpottavasta kehyksestä] kanssa kehittämään ja päivittämään luetteloon yhdenmukaistetuista kestävyysindikaattoreista.”.

10 artiklaMuutokset direktiiviin (EU) 2016/2341

Muutetaan direktiivi (EU) 2016/2341 seuraavasti:

1)  lisätään 19 artiklaan 9 kohta seuraavasti:

”9. Siirretään komissiolle valta hyväksyä 60 a artiklan mukaisilla delegoiduilla säädöksillä toimenpiteitä, joilla varmistetaan, että

a)  ympäristöön liittyvien, sosiaalisten ja hallintotapaan liittyvien riskien arvioinnissa otetaan huomioon varovaisuusperiaate;

b)  sisäisiin sijoituspäätöksiin ja riskienhallintaprosesseihin sisällytetään ympäristöön liittyvät, sosiaaliset ja hallintotapaan liittyvät näkökohdat.

Näissä delegoiduissa säädöksissä otetaan huomioon ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoavien laitosten toiminnan koko, luonne, laajuus ja monitahoisuus sekä laitosten toimintoihin liittyvät riskit ja varmistetaan johdonmukaisuus direktiivin 2009/65/EY 14 artiklan, direktiivin 2009/138/EY 132 artiklan ja direktiivin 2011/61/EU 12 artiklan kanssa.”;

2)  lisätään 60 a artikla seuraavasti:

”60 a artikla

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1. Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.

2. Siirretään komissiolle tämän asetuksen voimaantulopäivästä määräämättömäksi ajaksi 19 artiklan 9 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 19 artiklan 9 kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

4. Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

5. Edellä olevan 19 artiklan 9 kohdan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kolmella kuukaudella.”

11 artiklaArviointi

Komissio arvioi tämän asetuksen soveltamista viimeistään [Julkaisutoimisto: Lisätään päivämäärä, joka on 36 kuukauden kuluttua voimaantulosta] erityisesti yhteiskuntaan ja hallintotapaan liittyvien tekijöiden ja indikaattorien, niiden sijoituspäätöksiin sisällyttämisen ja ennen sopimuksen tekemistä annettavien tietojen osalta. Tähän arviointiin on sisällyttävä arvio liikkeeseenlaskijan tietojen saatavuuden ja laadun vaikutuksesta finanssimarkkinatoimijoiden kykyyn sisällyttää kestävyysriski tuotteesta annettaviin tietoihin ja sijoituspäätöksiin.

Komissio harkitsee direktiivin 2013/34/EU tarkistamista yritysten kestävyysriskejä koskevan raportoinnin parantamiseksi.

12 artiklaVoimaantulo ja soveltaminen

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan [Julkaisutoimisto: Lisätään päivämäärä, joka on 12 kuukauden kuluttua Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaisemisesta]. Ennen tämän asetuksen mahdollista tulevaa uudelleentarkastelua tai päivittämistä on tehtävä vaikutustenarviointi, jossa määritetään sen toteutettavuus.

Asetuksen 5 artiklan 5 kohtaa, 6 artiklan 2 kohtaa, 7 artiklan 4 kohtaa, 9 artiklan 2 kohtaa ja 10 artiklaa sovelletaan kuitenkin [Julkaisutoimisto: Lisätään voimaantulopäivä] ja 7 artiklan 1–3 kohtaa sovelletaan [Julkaisutoimisto: Lisätään toisessa alakohdassa tarkoitettua päivämäärää seuraavan vuoden 1 päivä tammikuuta].

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä

Euroopan parlamentin puolesta  Neuvoston puolesta

Puhemies          PuheenjohtajaLIITE I a

Yhdistyneiden kansakuntien tukeman asiakirjan ”Principles for Responsible Investment – PRI Reporting Framework: Main definitions 2018” (marraskuu 2017) ja Euroopan komission kiertotalouden seurantakehyksen perusteella kestävyysriskeihin voivat sisältyä seuraavat ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintotapaan liittyvät tekijät ja indikaattorit:

i)  luonnonympäristön ja luonnon järjestelmien laatuun ja toimintaan liittyvät kysymykset. Näitä ovat biologisen monimuotoisuuden väheneminen, kasvihuonekaasupäästöt, ilmastonmuutos, uusiutuva energia, energiatehokkuus, ilman, veden tai luonnonvarojen ehtyminen tai pilaantuminen, jätehuolto, yläilmakehän otsonikato, maankäytön muutokset;

ii)  ihmisten ja yhteisöjen oikeuksiin, hyvinvointiin ja etuihin liittyvät kysymykset. Näitä ovat ihmisoikeudet, työnormit toimitusketjussa, lapsi- ja orjatyö, työterveys ja -turvallisuus, yhdistymisvapaus ja sananvapaus, vapaa ja riippumaton kansalaisyhteiskunta, ihmisoikeuksien puolustajien mahdollisuus harjoittaa toimintaansa, inhimillisen pääoman hallinta ja työelämän suhteet, monimuotoisuus, suhteet paikallisyhteisöihin, mukaan lukien vapaa ja tietoon perustuva ennakkosuostumus, toiminta konfliktialueilla, terveydenhuolto ja lääkkeiden saatavuus, HI-virus/aids, kuluttajansuoja ja kiistanalaiset aseet;

iii)  yritysten ja muiden kohdeyhteisöjen hallintotapaan liittyvät kysymykset. Julkisesti listattujen osakkeiden yhteydessä näitä ovat hallituksen rakenne, koko, monimuotoisuus, osaaminen ja riippumattomuus, johtajien palkkaus, osakkeenomistajien oikeudet, sidosryhmien vuorovaikutus, tietojen antaminen, yritysetiikka, lahjonta ja korruptio, verosäännösten noudattaminen, yksityisyyden suoja ja tietosuoja, sisäinen valvonta ja riskienhallinta sekä yleensä kysymykset, jotka liittyvät yrityksen johdon, sen hallituksen, sen osakkeenomistajien ja sen muiden sidosryhmien välisiin suhteisiin. Tähän luokkaan voivat kuulua myös liiketoimintastrategiaan liittyvät kysymykset, jotka kattavat paitsi liiketoimintastrategian vaikutukset ympäristöä ja yhteiskuntaa koskeviin kysymyksiin myös strategian toteuttamistavan. Listaamattomien omaisuuserien luokissa hallintotapaan liittyviä kysymyksiä ovat myös rahastojen hallinnointia koskevat asiat, kuten neuvoa-antavien komiteoiden toimivalta, arvonmäärityskysymykset ja palkkiorakenteet.

LIITE II a

Kansainväliset periaatteet

1.

YK

Principles for Responsible Investment – PRI Reporting Framework: https://www.unpri.org/

2.

OECD

OECD:n ohjeet Responsible Business Conduct for Institutional Investors – Key Considerations for Due Diligence under the OECD Guidelines for Multinational Investors (2017): https://mneguidelines.oecd.org/RBC-for-Institutional-Investors.pdf

(1)

EUVL......

(2)

*   Tarkistukset: uusi tai muutettu teksti merkitään lihavoidulla kursiivilla, poistot symbolilla ▌.

(3)

  EUVL C , , s. .

(4)

  EUVL C , , s. .

(5)

  Neuvoston päätös (EU) 2016/1841, annettu 5 päivänä lokakuuta 2016, ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden kansakuntien puitesopimuksen nojalla hyväksytyn Pariisin sopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta (EUVL L 282, 19.10.2016, s. 1).

(6)

  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/65/EY, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2009, siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavia yrityksiä (yhteissijoitusyritykset) koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta (EUVL L 302, 17.11.2009, s. 32).

(7)

  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/138/EY, annettu 25 päivänä marraskuuta 2009, vakuutus- ja jälleenvakuutustoiminnan aloittamisesta ja harjoittamisesta (Solvenssi II) (EUVL L 335, 17.12.2009, s. 1).

(8)

  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/61/EU, annettu 8 päivänä kesäkuuta 2011, vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajista (EUVL L 174, 1.7.2011, s. 1).

(9)

  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/65/EU, annettu 15 päivänä toukokuuta 2014, rahoitusvälineiden markkinoista sekä direktiivin 2002/92/EY ja direktiivin 2011/61/EU muuttamisesta (EUVL L 173, 12.6.2014, s. 349).

(10)

  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2016/97, annettu 20 päivänä tammikuuta 2016, vakuutusten tarjoamisesta (EUVL L 26, 2.2.2016, s. 19).

(11)

  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2016/2341, annettu 14 päivänä joulukuuta 2016, ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoavien laitosten toiminnasta ja valvonnasta (EUVL L 354, 23.12.2016, s. 37).

(12)

  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 345/2013, annettu 17 päivänä huhtikuuta 2013, eurooppalaisista riskipääomarahastoista (EUVL L 115, 25.4.2013, s. 1).

(13)

  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 346/2013, annettu 17 päivänä huhtikuuta 2013, eurooppalaisista yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneista rahastoista (EUVL L 115, 25.4.2013, s. 18).

(14)

  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/34/EU, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2013, tietyntyyppisten yritysten vuositilinpäätöksistä, konsernitilinpäätöksistä ja niihin liittyvistä kertomuksista, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/43/EY muuttamisesta ja neuvoston direktiivien 78/660/ETY ja 83/349/ETY kumoamisesta (EUVL L 182, 29.6.2013, s. 19).

(15)

  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1093/2010, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan pankkiviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/78/EY kumoamisesta (EUVL L 331, 15.12.2010, s. 12).

(16)

  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1094/2010, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/79/EY kumoamisesta (EUVL L 331, 15.12.2010, s. 48).

(17)

  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1095/2010, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/77/EY kumoamisesta (EUVL L 331, 15.12.2010, s. 84).

(18)

  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2016/2341, annettu 14 päivänä joulukuuta 2016, ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoavien laitosten toiminnasta ja valvonnasta (EUVL L 354, 23.12.2016, s. 37).

(19)

  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1286/2014, annettu 26 päivänä marraskuuta 2014, vähittäismarkkinoille tarkoitettuja paketoituja ja vakuutusmuotoisia sijoitustuotteita (PRIIP-tuotteita) koskevista avaintietoasiakirjoista (EUVL L 352, 9.12.2014, s. 1).


YMPÄRISTÖN, KANSANTERVEYDEN JA ELINTARVIKKEIDEN TURVALLISUUDEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO (11.10.2018)

talous- ja raha-asioiden valiokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kestäviin sijoituksiin ja kestävyysriskeihin liittyvien tietojen antamisesta ja direktiivin (EU) 2016/2341 muuttamisesta

(COM(2018)0354 – C8-0208/2018 – 2018/0179(COD))

Valmistelija: Adina-Ioana Vălean

TARKISTUKSET

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa talous- ja raha-asioiden valiokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus    1

Ehdotus asetukseksi

1 osasto

Komission teksti

Tarkistus

Ehdotus

Ehdotus

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

kestäviin sijoituksiin ja kestävyysriskeihin liittyvien tietojen antamisesta ja direktiivin (EU) 2016/2341 muuttamisesta

sijoituksien kestävyysvaikutukseen ja -riskeihin liittyvien tietojen antamisesta ja direktiivin (EU) 2016/2341 muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Tarkistus    2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/65/EY32, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/138/EY33, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/61/EU34, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/65/EU35, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2016/9736, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2016/234137, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 345/201338 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 346/201339 yhteinen tavoite on helpottaa arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavien yritysten, jäljempänä ’yhteissijoitusyritykset’, vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajien, jäljempänä ’AIF-rahaston hoitajat’, vakuutusyritysten, sijoituspalveluyritysten, vakuutusedustajien, ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoavien laitosten, jäljempänä ’lisäeläkelaitokset’, vaatimukset täyttävien riskipääomarahastojen hoitajien, jäljempänä ’EuVECA-rahaston hoitajat’, ja vaatimukset täyttävien yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneiden rahastojen hoitajien, jäljempänä ’EuSEF-rahaston hoitajat’, toiminnan aloittamista ja jatkamista. Mainituilla direktiiveillä ja asetuksilla yhdenmukaistetaan lopullisten sijoittajien suojaa ja varmistetaan, että sijoittajien saatavilla on helpommin monenlaisia rahoitustuotteita ja -palveluja, sekä säädetään samalla säännöistä, joiden avulla sijoittajat voivat tehdä tietoon perustuvia sijoituspäätöksiä. Vaikka nämä tavoitteet on suurelta osin saavutettu, tiedottaminen lopullisille sijoittajille kestävyysriskien ja kestävien sijoitustavoitteiden sisällyttämisestä yhteissijoitusyritysten, AIF-rahaston hoitajien, vakuutusyritysten, salkunhoitoa tarjoavien sijoituspalveluyritysten, lisäeläkelaitosten, eläkelaitosten, EuVECA-rahaston hoitajien ja EuSEF-rahaston hoitajien, jäljempänä ’finanssimarkkinatoimijat’, sijoituksiin liittyvään päätöksentekoon ja tiedottaminen lopullisille sijoittajille kestävyysriskien sisällyttämisestä vakuutusmuotoisia sijoitustuotteita koskevaa vakuutusneuvontaa tarjoavien vakuutusedustajien ja vakuutusneuvontaa tarjoavien sijoituspalveluyritysten, jäljempänä ’rahoitusneuvojat’, neuvontamenettelyihin ei ole riittävän kehittynyttä, koska tällaiseen tietojen antamiseen ei vielä sovelleta yhdenmukaistettuja vaatimuksia.

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/65/EY32, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/138/EY33, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/61/EU34, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/65/EU35, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2016/9736, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2016/234137, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 345/201338 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 346/201339 yhteinen tavoite on helpottaa arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavien yritysten, jäljempänä ’yhteissijoitusyritykset’, vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajien, jäljempänä ’AIF-rahaston hoitajat’, vakuutusyritysten, sijoituspalveluyritysten, vakuutusedustajien, ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoavien laitosten, jäljempänä ’lisäeläkelaitokset’, vaatimukset täyttävien riskipääomarahastojen hoitajien, jäljempänä ’EuVECA-rahaston hoitajat’, ja vaatimukset täyttävien yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneiden rahastojen hoitajien, jäljempänä ’EuSEF-rahaston hoitajat’, toiminnan aloittamista ja jatkamista. Mainituilla direktiiveillä ja asetuksilla yhdenmukaistetaan lopullisten sijoittajien suojaa ja varmistetaan, että sijoittajien saatavilla on helpommin monenlaisia rahoitustuotteita ja -palveluja, sekä säädetään samalla säännöistä, joiden avulla sijoittajat voivat tehdä tietoon perustuvia sijoituspäätöksiä. Vaikka nämä tavoitteet on suurelta osin saavutettu, tiedottaminen kestävyysvaikutuksesta ja kestävyysriskien ja kestävien sijoitustavoitteiden sisällyttämisestä yhteissijoitusyritysten, AIF-rahaston hoitajien, vakuutusyritysten, salkunhoitoa tarjoavien sijoituspalveluyritysten, lisäeläkelaitosten, eläkelaitosten, EuVECA-rahaston hoitajien ja EuSEF-rahaston hoitajien, jäljempänä ’finanssimarkkinatoimijat’, sijoituksiin liittyvään päätöksentekoon ja tiedottaminen lopullisille sijoittajille kestävyysriskien sisällyttämisestä vakuutusmuotoisia sijoitustuotteita koskevaa vakuutusneuvontaa tarjoavien vakuutusedustajien ja vakuutusneuvontaa tarjoavien sijoituspalveluyritysten, jäljempänä ’rahoitusneuvojat’, neuvontamenettelyihin ei ole riittävän kehittynyttä, koska tällaiseen tietojen antamiseen ei vielä sovelleta yhdenmukaistettuja indikaattoreita ja vaatimuksia. Jotta finanssimarkkinatoimijat voivat noudattaa asianmukaista huolellisuutta koskevia velvoitteitaan kestävyysvaikutuksen ja -riskien osalta, he tarvitsevat sijoituskohteena olevilta yrityksiltä luotettavia, vertailukelpoisia ja yhdenmukaistettuja tietoja. Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2013/34/EU39a vahvistetaan yritysten kirjanpito- ja raportointivaatimuksiin liittyvät velvoitteet. Direktiiviä olisi siksi päivitettävä siten, että siihen sisällytetään kestävyysriskien ja -vaikutuksen integroitu, tarkastettu raportointi, jotta voidaan vastata kasvavaan tarpeeseen sisällyttää kestävyyskysymykset yritysten strategiaan ja riskinhallintaan.

__________________

__________________

32 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/65/EY, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2009, siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavia yrityksiä (yhteissijoitusyritykset) koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta (EUVL L 302, 17.11.2009, s. 32).

32 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/65/EY, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2009, siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavia yrityksiä (yhteissijoitusyritykset) koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta (EUVL L 302, 17.11.2009, s. 32).

33 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/138/EY, annettu 25 päivänä marraskuuta 2009, vakuutus- ja jälleenvakuutustoiminnan aloittamisesta ja harjoittamisesta (Solvenssi II) (EUVL L 335, 17.12.2009, s. 1).

33 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/138/EY, annettu 25 päivänä marraskuuta 2009, vakuutus- ja jälleenvakuutustoiminnan aloittamisesta ja harjoittamisesta (Solvenssi II) (EUVL L 335, 17.12.2009, s. 1).

34 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/61/EU, annettu 8 päivänä kesäkuuta 2011, vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajista (EUVL L 174, 1.7.2011, s. 1).

34 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/61/EU, annettu 8 päivänä kesäkuuta 2011, vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajista (EUVL L 174, 1.7.2011, s. 1).

35 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/65/EU, annettu 15 päivänä toukokuuta 2014, rahoitusvälineiden markkinoista sekä direktiivin 2002/92/EY ja direktiivin 2011/61/EU muuttamisesta (EUVL L 173, 12.6.2014, s. 349).

35 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/65/EU, annettu 15 päivänä toukokuuta 2014, rahoitusvälineiden markkinoista sekä direktiivin 2002/92/EY ja direktiivin 2011/61/EU muuttamisesta (EUVL L 173, 12.6.2014, s. 349).

36 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2016/97, annettu 20 päivänä tammikuuta 2016, vakuutusten tarjoamisesta (EUVL L 26, 2.2.2016, s. 19).

36 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2016/97, annettu 20 päivänä tammikuuta 2016, vakuutusten tarjoamisesta (EUVL L 26, 2.2.2016, s. 19).

37 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2016/2341, annettu 14 päivänä joulukuuta 2016, ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoavien laitosten toiminnasta ja valvonnasta (EUVL L 354, 23.12.2016, s. 37).

37 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2016/2341, annettu 14 päivänä joulukuuta 2016, ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoavien laitosten toiminnasta ja valvonnasta (EUVL L 354, 23.12.2016, s. 37).

38 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 345/2013, annettu 17 päivänä huhtikuuta 2013, eurooppalaisista riskipääomarahastoista (EUVL L 115, 25.4.2013, s. 1).

38 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 345/2013, annettu 17 päivänä huhtikuuta 2013, eurooppalaisista riskipääomarahastoista (EUVL L 115, 25.4.2013, s. 1).

39 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 346/2013, annettu 17 päivänä huhtikuuta 2013, eurooppalaisista yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneista rahastoista (EUVL L 115, 25.4.2013, s. 18).

39 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 346/2013, annettu 17 päivänä huhtikuuta 2013, eurooppalaisista yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneista rahastoista (EUVL L 115, 25.4.2013, s. 18).

 

39 a Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/34/EU, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2013, tietyntyyppisten yritysten vuositilinpäätöksistä, konsernitilinpäätöksistä ja niihin liittyvistä kertomuksista, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/43/EY muuttamisesta ja neuvoston direktiivien 78/660/ETY ja 83/349/ETY kumoamisesta (EUVL L 182, 29.6.2013, s. 19).

Tarkistus    3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(3)  Koska unionissa ei ole yhdenmukaistettuja sääntöjä, jotka koskisivat kestävyyteen liittyvien tietojen antamista lopullisille sijoittajille, on todennäköistä, että kansallisella tasolla otetaan jatkossakin käyttöön erilaisia toimenpiteitä ja eri rahoituspalvelusektoreiden erilaiset toimintatavat jatkuvat. Tällaiset erilaiset toimenpiteet ja toimintatavat aiheuttaisivat edelleen merkittäviä kilpailun vääristymiä, jotka johtuvat tiedonantovaatimusten merkittävistä eroavuuksista. Lisäksi rinnakkain kehittyvät, kaupallisiin prioriteetteihin perustuvat markkinaperusteiset käytännöt, jotka tuottavat eriäviä tuloksia, lisäävät tällä hetkellä markkinoiden pirstaloitumista ja saattavat jopa entisestään heikentää sisämarkkinoiden toimintaa tulevaisuudessa. Erilaiset tiedonantovaatimukset ja markkinaperusteiset käytännöt vaikeuttavat suuresti eri rahoitustuotteiden ja -palvelujen vertailua, luovat epätasapuoliset toimintaedellytykset kyseisten tuotteiden ja palvelujen sekä jakelukanavien välille ja muodostavat esteitä sisämarkkinoiden toiminnalle. Tällaiset erot voivat myös hämmentää lopullisia sijoittajia ja vääristää niiden sijoituspäätöksiä. Pariisin ilmastosopimuksen noudattamiseksi jäsenvaltiot toteuttavat todennäköisesti toisistaan poikkeavia kansallisia toimenpiteitä, jotka voivat luoda esteitä sisämarkkinoiden moitteettomalle toiminnalle ja haitata finanssimarkkinatoimijoiden ja rahoitusneuvojien toimintaa. Koska avoimuuteen liittyviä yhdenmukaistettuja sääntöjä ei ole, lopullisten sijoittajien on vaikea verrata tehokkaasti eri jäsenvaltioiden erilaisia rahoitustuotteita ja -palveluja niiden ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintotapaan liittyvien riskien sekä niiden kestävien sijoitustavoitteiden osalta. Sen vuoksi on tarpeen puuttua sisämarkkinoiden toimintaa haittaaviin olemassa oleviin esteisiin ja torjua todennäköisiä uusia esteitä.

(3)  Koska unionissa ei ole yhdenmukaistettuja sääntöjä, jotka koskisivat liikkeeseenlaskijoiden ja sijoittajien antamia kestävyyteen liittyviä tietoja, on todennäköistä, että kansallisella tasolla otetaan jatkossakin käyttöön erilaisia toimenpiteitä ja eri rahoituspalvelusektoreiden erilaiset toimintatavat jatkuvat. Tällaiset erilaiset toimenpiteet ja toimintatavat aiheuttaisivat edelleen merkittäviä kilpailun vääristymiä, jotka johtuvat tiedonantovaatimusten merkittävistä eroavuuksista. Lisäksi rinnakkain kehittyvät, kaupallisiin prioriteetteihin perustuvat markkinaperusteiset käytännöt, jotka tuottavat eriäviä tuloksia, lisäävät tällä hetkellä markkinoiden pirstaloitumista ja saattavat jopa entisestään heikentää sisämarkkinoiden toimintaa tulevaisuudessa. Erilaiset tiedonantovaatimukset ja markkinaperusteiset käytännöt ja yhdenmukaistettujen indikaattoreiden puute vaikeuttavat suuresti eri rahoitustuotteiden ja -palvelujen vertailua, luovat epätasapuoliset toimintaedellytykset kyseisten tuotteiden ja palvelujen sekä jakelukanavien välille ja muodostavat esteitä sisämarkkinoiden toiminnalle. Tällaiset erot voivat myös hämmentää lopullisia sijoittajia ja vääristää niiden sijoituspäätöksiä. Pariisin ilmastosopimuksen noudattamiseksi jäsenvaltiot toteuttavat todennäköisesti toisistaan poikkeavia kansallisia toimenpiteitä, jotka voivat luoda esteitä sisämarkkinoiden moitteettomalle toiminnalle ja haitata finanssimarkkinatoimijoiden ja rahoitusneuvojien toimintaa. Koska avoimuuteen liittyviä yhdenmukaistettuja sääntöjä ja indikaattoreita ei ole, sijoittajien on vaikea verrata tehokkaasti taustalla olevia, sijoituskohteena olevia yrityksiä ja eri jäsenvaltioiden erilaisia rahoitustuotteita ja -palveluja niiden ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintotapaan ja vaikutukseen liittyvien riskien sekä niiden kestävien sijoitustavoitteiden osalta. Sen vuoksi on tarpeen puuttua sisämarkkinoiden toimintaa haittaaviin olemassa oleviin esteisiin ja torjua todennäköisiä uusia esteitä.

Tarkistus    4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(4)  Jotta varmistetaan, että tätä asetusta sovelletaan yhdenmukaisesti ja että finanssimarkkinatoimijat soveltavat tässä asetuksessa säädettyjä tiedonantovaatimuksia selvästi ja yhdenmukaisesti, on tarpeen vahvistaa yhdenmukainen ”kestävän sijoituksen” määritelmä.

(4)  Jotta varmistetaan, että tätä asetusta sovelletaan yhdenmukaisesti ja että finanssimarkkinatoimijat soveltavat tässä asetuksessa säädettyjä tiedonantovaatimuksia selvästi ja yhdenmukaisesti, on tarpeen vahvistaa yhdenmukaiset ”kestävän sijoituksen” ja ”kestävyysriskin” määritelmät yhdenmukaistettujen indikaattoreiden perusteella. Määritelmässä olisi keskityttävä olennaisiin riskeihin ja sen olisi samalla oltava tulevaisuuteen suuntautuva, jotta kehittymässä olevat riskit otetaan asianmukaisesti huomioon.

Perustelu

Selkeitä määritelmiä ja yhdenmukaistettuja indikaattoreita tarvitaan, jotta voidaan varmistaa oikeusvarmuus ja yhdenmukaisuuden vähimmäistaso kansallisten viranomaisten ja markkinatoimijoiden kesken sekä välttää markkinoiden pirstaloituminen.

Tarkistus    5

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(6)  Koska kestävyyden vertailuarvot toimivat vakiovertailupisteinä, joihin nähden kestäviä sijoituksia mitataan, ennen sopimuksen tekemistä annettavissa tiedoissa lopullisille sijoittajille olisi ilmoitettava nimetyn indeksin tarkoituksenmukaisuudesta eli siitä, miten kyseinen indeksi vastaa kestävää sijoitustavoitetta. Finanssimarkkinatoimijoiden olisi ilmoitettava myös syyt nimetyn indeksin painotusten ja osatekijöiden eroihin verrattuna yleiseen markkinaindeksiin. Avoimuuden lisäämiseksi finanssimarkkinatoimijoiden olisi ilmoitettava, mistä nimetyn indeksin ja yleisen markkinaindeksin laskemiseen käytettävät menetelmät on saatavilla, jotta lopullisilla sijoittajilla on tarvittavat tiedot siitä, miten indeksien perustana olevat omaisuuserät on valittu ja painotettu, mitkä omaisuuserät on jätetty ulkopuolelle ja mistä syystä, miten perustana olevien omaisuuserien kestävyyteen liittyviä vaikutuksia on mitattu ja mitä tietolähteitä on käytetty. Annettujen tietojen pitäisi mahdollistaa tehokas vertailu ja auttaa saamaan oikea käsitys kestävyyttä edistävistä sijoituksista. Jos vertailuarvoksi ei ole nimetty indeksiä, finanssimarkkinatoimijoiden olisi selitettävä, miten kestävä sijoitustavoite saavutetaan.

(6)  Koska kestävyyden vertailuarvot toimivat vakiovertailupisteinä, joihin nähden kestäviä sijoituksia mitataan, ennen sopimuksen tekemistä annettavissa tiedoissa lopullisille sijoittajille olisi ilmoitettava nimetyn indeksin tarkoituksenmukaisuudesta eli siitä, miten kyseinen indeksi vastaa kestävää sijoitustavoitetta. Finanssimarkkinatoimijoiden olisi ilmoitettava myös syyt nimetyn indeksin painotusten ja osatekijöiden eroihin verrattuna yleiseen markkinaindeksiin. Avoimuuden lisäämiseksi finanssimarkkinatoimijoiden olisi ilmoitettava, mistä nimetyn indeksin ja yleisen markkinaindeksin laskemiseen käytettävät menetelmät on saatavilla, jotta lopullisilla sijoittajilla on tarvittavat tiedot siitä, miten indeksien perustana olevat omaisuuserät on valittu ja painotettu, mitkä omaisuuserät on jätetty ulkopuolelle ja mistä syystä, miten perustana olevien omaisuuserien kestävyyteen liittyviä vaikutuksia on mitattu ja mitä tietolähteitä on käytetty. Yhdenmukaistettujen indikaattoreiden perusteella annettujen tietojen pitäisi mahdollistaa tehokas vertailu ja auttaa saamaan oikea käsitys kestävyyttä edistävistä sijoituksista. Jos vertailuarvoksi ei ole nimetty indeksiä, finanssimarkkinatoimijoiden olisi selitettävä, miten kestävä sijoitustavoite saavutetaan.

Tarkistus    6

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(7 a)  Jos rahoitustuote tai -palvelu koostuu obligaatioista, hinnanerosopimuksista, johdannaisista tai muista perustana olevien varojen arvoon perustuvista välineistä, annettavissa tiedoissa on määritettävä selvästi kestävän kehityksen tavoitteiden ja varojen arvon välinen yhteys;

Tarkistus    7

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(8)  Jotta voidaan parantaa avoimuutta ja antaa lopullisille sijoittajille tarvittavat tiedot, olisi säänneltävä tietojen saantia siitä, miten kestävyysriskit sisällytetään finanssimarkkinatoimijoiden sijoituksia koskevaan päätöksentekoprosessiin ja rahoitusneuvojien neuvontamenettelyihin edellyttämällä, että kyseiset yhteisöt esittävät mainitut tiedot verkkosivustoillaan.

(8)  Jotta voidaan parantaa avoimuutta ja vertailukelpoisuutta ja antaa sijoittajille tarvittavat tiedot, olisi säänneltävä tietojen saantia siitä, miten kestävyysvaikutus otetaan huomioon ja miten kestävyysriskit sisällytetään finanssimarkkinatoimijoiden sijoituksia koskevaan päätöksentekoprosessiin ja rahoitusneuvojien neuvontamenettelyihin edellyttämällä, että kyseiset yhteisöt esittävät mainitut tiedot verkkosivustoillaan.

Tarkistus    8

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(9)  Tämänhetkisissä unionin lainsäädännössä asetetuissa tiedonantovaatimuksissa ei edellytetä, että on annettava kaikki sellaiset tiedot, jotka lopulliset sijoittajat tarvitsevat saadakseen riittävästi tietoa sijoitustensa kestävyyteen liittyvistä vaikutuksista. Sen vuoksi on aiheellista vahvistaa tarkemmat kestäviä sijoituksia koskevat tiedonantovaatimukset. Esimerkiksi rahoitustuotteiden kestävästä kokonaisvaikutuksesta olisi raportoitava säännöllisesti käyttämällä kuhunkin valittuun kestävään sijoitustavoitteeseen soveltuvia indikaattoreita. Jos vertailuarvoksi on nimetty tietty indeksi, mainitut tiedot olisi annettava sekä kyseisen indeksin että yleisen markkinaindeksin osalta vertailun mahdollistamiseksi. Myös nimetyn indeksin ja yleisen markkinaindeksin osatekijöitä koskevat tiedot sekä niiden painotukset olisi ilmoitettava lisätiedon tarjoamiseksi siitä, miten kestävät sijoitustavoitteet saavutetaan. Jos EuSEF-rahaston hoitajat asettavat saataville tietoja tietyn rahaston tavoittelemista positiivisista yhteiskunnallisista vaikutuksista, saavutetuista yhteiskunnallisista kokonaistuloksista ja käytetyistä menetelmistä asetuksen (EU) N:o 346/2013 mukaisesti, ne voivat käyttää kyseisiä tietoja soveltuvin osin tässä asetuksessa tarkoitettujen tietojen antamiseen.

(9)  Tämänhetkisissä unionin lainsäädännössä asetetuissa tiedonantovaatimuksissa ei edellytetä, että on annettava kaikki sellaiset tiedot, jotka lopulliset sijoittajat tarvitsevat saadakseen riittävästi tietoa sijoitustensa kestävyyteen liittyvistä vaikutuksista. Sen vuoksi on aiheellista vahvistaa tarkemmat kestäviä sijoituksia koskevat tiedonantovaatimukset. Esimerkiksi rahoitustuotteiden kestävästä kokonaisvaikutuksesta olisi raportoitava säännöllisesti käyttämällä kuhunkin valittuun kestävään sijoitustavoitteeseen soveltuvia yhdenmukaistettuja indikaattoreita. Jos vertailuarvoksi on nimetty tietty indeksi, mainitut tiedot olisi annettava sekä kyseisen indeksin että yleisen markkinaindeksin osalta vertailun mahdollistamiseksi. Myös nimetyn indeksin ja yleisen markkinaindeksin osatekijöitä koskevat tiedot sekä niiden painotukset olisi ilmoitettava lisätiedon tarjoamiseksi siitä, miten kestävät sijoitustavoitteet saavutetaan. Jos EuSEF-rahaston hoitajat asettavat saataville tietoja tietyn rahaston tavoittelemista positiivisista yhteiskunnallisista vaikutuksista, saavutetuista yhteiskunnallisista kokonaistuloksista ja käytetyistä menetelmistä asetuksen (EU) N:o 346/2013 mukaisesti, ne voivat käyttää kyseisiä tietoja soveltuvin osin tässä asetuksessa tarkoitettujen tietojen antamiseen.

Tarkistus    9

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(10)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä (EU) 2013/3440 säädetään avoimuusvelvoitteista, jotka koskevat muiden kuin taloudellisten tietojen raportoinnin ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintotapaan liittyviä näkökohtia. Kyseisissä direktiiveissä edellytetty muoto ja esitystapa eivät kuitenkaan sovellu suoraan finanssimarkkinatoimijoiden ja rahoitusneuvojien käyttöön lopullisten sijoittajien yhteydessä. Finanssimarkkinatoimijoilla ja rahoitusneuvojilla olisi oltava mahdollisuus käyttää tämän asetuksen vaatimusten täyttämiseksi soveltuvin osin direktiivin 2013/34/EU mukaisesti toimintakertomuksissa ja muita kuin taloudellisia tietoja koskevissa selvityksissä annettavia tietoja.

(10)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä (EU) 2013/3440 säädetään avoimuusvelvoitteista, jotka koskevat muiden kuin taloudellisten tietojen raportoinnin ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintotapaan liittyviä näkökohtia. Kyseisissä direktiiveissä edellytetty muoto ja esitystapa eivät kuitenkaan sovellu suoraan finanssimarkkinatoimijoiden ja rahoitusneuvojien käyttöön lopullisten sijoittajien yhteydessä. Finanssimarkkinatoimijoiden, rahoitusneuvojien ja pörssiyhtiöiden olisi tiedotettava ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintotapaan liittyvästä vaikutuksesta ja riskeistä tämän asetuksen vaatimusten täyttämiseksi direktiivin 2013/34/EU mukaisesti vuotuisissa toimintakertomuksissa ja muita kuin taloudellisia tietoja koskevissa selvityksissä.

__________________

__________________

40 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/34/EU, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2013, tietyntyyppisten yritysten vuositilinpäätöksistä, konsernitilinpäätöksistä ja niihin liittyvistä kertomuksista, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/43/EY muuttamisesta ja neuvoston direktiivien 78/660/ETY ja 83/349/ETY kumoamisesta (EUVL L 182, 29.6.2013, s. 19).

40 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/34/EU, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2013, tietyntyyppisten yritysten vuositilinpäätöksistä, konsernitilinpäätöksistä ja niihin liittyvistä kertomuksista, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/43/EY muuttamisesta ja neuvoston direktiivien 78/660/ETY ja 83/349/ETY kumoamisesta (EUVL L 182, 29.6.2013, s. 19).

Tarkistus    10

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(13)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 1093/201041 perustetun Euroopan pankkiviranomaisen, jäljempänä ’EPV’, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 1094/201042 perustetun Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen, jäljempänä ’EVLEV’, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 1095/201043 perustetun Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen, jäljempänä ’EAMV’, yhdessä ’Euroopan valvontaviranomaiset’, olisi yhteiskomitean välityksellä laadittava asetuksen (EU) N:o 1093/2010, asetuksen (EU) N:o 1094/2010 ja asetuksen (EU) N:o 1095/2010 10–14 artiklan mukaisesti tekniset sääntelystandardit, joissa täsmennetään sopimuksen tekemistä edeltävissä asiakirjoissa, määräaikaiskatsauksissa ja finanssimarkkinatoimijoiden verkkosivustoilla annettavien kestäviä sijoitustavoitteita koskevien tietojen esitysmuoto ja sisältö. Komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä kyseiset tekniset sääntelystandardit.

(13)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 1093/201041 perustetun Euroopan pankkiviranomaisen, jäljempänä ’EPV’, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 1094/201042 perustetun Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen, jäljempänä ’EVLEV’, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 1095/201043 perustetun Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen, jäljempänä ’EAMV’, yhdessä ’Euroopan valvontaviranomaiset’, olisi yhteiskomitean välityksellä laadittava asetuksen (EU) N:o 1093/2010, asetuksen (EU) N:o 1094/2010 ja asetuksen (EU) N:o 1095/2010 10–14 artiklan mukaisesti tekniset sääntelystandardit, joissa täsmennetään sopimuksen tekemistä edeltävissä asiakirjoissa, integroiduissa määräaikais- ja vuosikatsauksissa ja finanssimarkkinatoimijoiden verkkosivustoilla annettavien sijoitusten kestävyysvaikutusta ja -riskejä koskevien tietojen esitysmuoto ja sisältö. Komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä kyseiset tekniset sääntelystandardit.

__________________

__________________

41 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1093/2010, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan pankkiviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/78/EY kumoamisesta (EUVL L 331, 15.12.2010, s. 12).

41 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1093/2010, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan pankkiviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/78/EY kumoamisesta (EUVL L 331, 15.12.2010, s. 12).

42 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1094/2010, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/79/EY kumoamisesta (EUVL L 331, 15.12.2010, s. 48).

42 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1094/2010, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/79/EY kumoamisesta (EUVL L 331, 15.12.2010, s. 48).

43 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1095/2010, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/77/EY kumoamisesta (EUVL L 331, 15.12.2010, s. 84).

43 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1095/2010, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/77/EY kumoamisesta (EUVL L 331, 15.12.2010, s. 84).

Tarkistus    11

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 16 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(16 a)  Tässä asetuksessa vahvistetuilla tiedonantosäännöillä viimeistellään kattavan ja pakollisen, asianmukaista huolellisuutta koskevan kehyksen, muun muassa huolellisuusvelvollisuuden, käyttöönotto kaikkia finanssimarkkinatoimijoita, sekä sijoittavia että sijoituksen kohteena olevia yrityksiä, varten. Kehys otetaan kokonaisuudessaan käyttöön asteittain siirtymäkauden kuluessa suhteellisuusperiaate huomioon ottaen, OECD:n asianmukaista huolellisuutta koskevien ohjeiden mukaisesti ja perustuen Euroopan parlamentin 29 päivänä toukokuuta 2018 kestävästä rahoituksesta antamaan päätöslauselmaan, jossa vaaditaan pakollista, asianmukaista huolellisuutta koskevaa kehystä.

Perustelu

Asianmukaista huolellisuutta koskevan kehyksen vahvistaminen finanssimarkkinatoimijoita varten auttaa sijoittajia välttämään sijoitustensa mahdollisia kielteisiä vaikutuksia yhteiskuntaan ja ympäristöön, välttämään taloudellisia ja maineeseen liittyviä riskejä, vastaamaan asiakkaidensa ja edunsaajiensa odotuksiin ja tarkastelemaan riskejä muutenkin kuin sijoittajan velvollisuuksien taloudellisesta näkökulmasta.

Tarkistus    12

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(18)  Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän asetuksen tavoitetta, joka on lopullisten sijoittajien suojan vahvistaminen ja niille annettavien tietojen parantaminen, myös rajat ylittävien sijoitusten osalta, vaan se voidaan saavuttaa paremmin unionin tasolla, koska on tarpeen vahvistaa yhdenmukaiset tiedonantovaatimukset unionin tasolla. Sen vuoksi unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen näiden tavoitteiden saavuttamiseksi,

(18)  Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän asetuksen tavoitetta, joka on sijoittajille tiedottamisen vahvistaminen ja niille annettavien tietojen parantaminen ja finanssimarkkinatoimijoiden, sijoitusneuvojien ja pörssiyhtiöiden auttaminen ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintotapaan liittyvien riskien sisällyttämisessä sijoitusstrategioihinsa ja yritysten johtokuntien päätöksiin, vaan se voidaan saavuttaa paremmin unionin tasolla, koska on tarpeen vahvistaa yhdenmukaiset tiedonantovaatimukset unionin tasolla. Sen vuoksi unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen näiden tavoitteiden saavuttamiseksi,

Tarkistus    13

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 18 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(18 a)  Voidakseen täyttää asianmukaista huolellisuutta koskevat velvoitteet kestävyysvaikutuksen ja -riskien osalta finanssimarkkinatoimijat tarvitsevat luotettavia, vertailukelpoisia ja yhdenmukaistettuja tietoja sijoitusten kohteina olevilta yrityksiltä. Siksi tässä asetuksessa vahvistettuja tiedonantovaatimuksia olisi sovellettava pörssiyhtiöihin 18 kuukauden siirtymäkauden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta. Komission olisi näin ollen tutkittava, olisiko asianmukaista ehdottaa vastaavia muutoksia direktiiviin 2013/34/EU.

Tarkistus    14

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Tässä asetuksessa vahvistetaan yhdenmukaistetut avoimuussäännöt, joita finanssimarkkinatoimijoiden, vakuutusmuotoisia sijoitustuotteita koskevaa vakuutusneuvontaa tarjoavien vakuutusedustajien ja sijoitusneuvontaa tarjoavien sijoituspalveluyritysten on sovellettava kestävyysriskien sisällyttämisessä sijoituksia koskevaan päätöksentekoprosessiin tai neuvontamenettelyihin ja sellaisten rahoitustuotteiden avoimuuteen, joiden tavoitteena on kestävä sijoittaminen, myös hiilipäästöjen vähentäminen.

Tässä asetuksessa vahvistetaan yhdenmukaistetut avoimuussäännöt, joita finanssimarkkinatoimijoiden, vakuutusmuotoisia sijoitustuotteita koskevaa vakuutusneuvontaa tarjoavien vakuutusedustajien ja sijoitusneuvontaa tarjoavien sijoituspalveluyritysten ja pörssiyhtiöiden on sovellettava kestävyysriskien ja -vaikutuksen sisällyttämisessä sijoituksia koskevaan päätöksentekoprosessiin tai neuvontamenettelyihin ja sijoitustuotteiden, myös rahoitustuotteiden, kestävyysvaikutuksen ja -riskien avoimuuteen silloin, kun se on merkityksellistä ja asianmukaista.

Perustelu

Säädöstekstistä on käytävä selkeästi ilmi, että avoimuusvaatimukset koskevat kaikkia rahoitustuotteita.

Tarkistus    15

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

b a)  ’pörssiyhtiöllä’ direktiivin 2013/34/EU soveltamisalaan kuuluvaa yritystä;

Tarkistus    16

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – h alakohta – ii a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

ii a)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa 201X/XXX1a tarkoitettua yleiseurooppalaista eläketuotetta;

 

__________________

 

1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus yleiseurooppalaisesta yksilöllisestä eläketuotteesta (PEPP), 2017/0143 (COD).

Tarkistus    17

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – o alakohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

o)  ’kestävillä sijoituksilla’ mitä tahansa seuraavista tai minkä tahansa niiden yhdistelmää:

o)  ’kestävillä sijoituksilla’ tuotteita, jotka liittyvät strategioihin, joiden tavoite on ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintotapaan liittyvä vaikutus, myös minkä tahansa seuraavien yhdistelmää, siinä määrin kuin jokaisen ryhmän tavoitteet ovat yhdenmukaisia muiden alla mainittujen ryhmien tavoitteiden kanssa eivätkä merkittävästi haittaa niitä:

Tarkistus    18

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – o alakohta – i alakohta

Komission teksti

Tarkistus

i)  sijoituksia taloudelliseen toimintaan, joka edistää ympäristötavoitetta, mukaan lukien [Julkaisutoimisto: Lisätään viittaus asetukseen kestävää sijoittamista helpottavasta kehyksestä] 2 artiklassa määritelty ympäristön kannalta kestävä sijoitus;

i)  sijoituksia taloudelliseen toimintaan, joka edistää ympäristötavoitetta, mukaan lukien [Julkaisutoimisto: Lisätään viittaus asetukseen kestävää sijoittamista helpottavasta kehyksestä] 2 artiklassa määritelty ympäristön kannalta kestävä sijoitus, ja perustuu keskeisiin resurssitehokkuuden indikaattoreihin, kuten energiankäyttöön, uusiutuvan energian käyttöön, raaka-aineiden käyttöön, jätteen syntymiseen, päästöihin, hiilidioksidipäästöihin, vedenkäyttöön, maankäyttöön ja luonnon monimuotoisuuteen kohdistuvaan vaikutukseen;

Tarkistus    19

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – o alakohta – iii alakohta

Komission teksti

Tarkistus

iii)  sijoituksia yrityksiin, jotka noudattavat hyviä hallintotapoja, ja etenkin yrityksiin, joiden hallintorakenteet, suhteet työntekijöihin, henkilöstön palkitseminen ja verosäännösten noudattaminen ovat moitteettomat;

iii)  sijoituksia yrityksiin, jotka noudattavat hyviä hallintotapoja, ja etenkin yrityksiin, joiden hallintorakenteet ja asianmukaista huolellisuutta koskevat rakenteet, suhteet työntekijöihin, henkilöstön palkitseminen ja verosäännösten noudattaminen ovat moitteettomat;

Tarkistus    20

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – s a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

s a)  ’kestävyysriskeillä’ taloudellisia tai muita riskejä, jotka ovat olennaisia tai todennäköisesti toteutuvat pitkällä aikavälillä sekä liittyvät ympäristö-, yhteiskunta- ja hallintotapatekijöihin silloin, kun ne ovat kuuluvat tiettyyn sijoituksia koskevaan lähestymistapaan;

Tarkistus    21

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Kestävyysriskiin liittyvien toimintatapojen avoimuus

Kestävyysriskiin liittyvien toimintatapojen ja kestävyysvaikutuksen avoimuus

Tarkistus    22

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Finanssimarkkinatoimijoiden on julkaistava verkkosivustoillaan kirjalliset toimintaperiaatteet, joita sovelletaan kestävyysriskien sisällyttämiseen sijoituksia koskevaan päätöksentekoprosessiin.

1.  Finanssimarkkinatoimijoilla on oltava käytössään kirjalliset toimintaperiaatteet, joita sovelletaan kestävyysriskien ja -vaikutuksen sisällyttämiseen sijoituksia koskevaan päätöksentekoprosessiin esimerkiksi hallintotapaa, varojen allokointia, sijoitusstrategiaa, riskinhallintaa, osakkeenomistajien äänioikeuksien käyttöä ja yrityksen sitoutumista koskevilla aloilla, ja niiden on julkaistava niistä tiivistelmä kirjallisesti verkkosivustoillaan.

Tarkistus    23

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Vakuutusmuotoisia sijoitustuotteita koskevaa vakuutusneuvontaa tarjoavien vakuutusedustajien ja sijoitusneuvontaa tarjoavien sijoituspalveluyritysten on julkaistava verkkosivustoillaan kirjalliset toimintaperiaatteet, joita sovelletaan kestävyysriskien sisällyttämiseen sijoitus- tai vakuutusneuvontaan.

2.  Vakuutusmuotoisia sijoitustuotteita koskevaa vakuutusneuvontaa tarjoavilla vakuutusedustajilla ja sijoitusneuvontaa tarjoavilla sijoituspalveluyrityksillä on oltava käytössään kirjalliset toimintaperiaatteet, joita sovelletaan kestävyysriskien ja -vaikutuksen sisällyttämiseen sijoitus- tai vakuutusneuvontaan esimerkiksi hallintotapaa, varojen allokointia, sijoitusstrategiaa, riskinhallintaa, osakkeenomistajien äänioikeuksien käyttöä ja yrityksen sitoutumista koskevilla aloilla, ja niiden on julkaistava niistä tiivistelmä kirjallisesti verkkosivustoillaan.

Tarkistus    24

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  Finanssimarkkinatoimijoilla ja vakuutusedustajilla on oltava käytössään asianmukaista huolellisuutta koskevat menettelyt, joilla varmistetaan, että kestävyysriskien määrittäminen ja hallinta sisällytetään riittävällä tavalla sijoituksia koskevaan päätöksentekoon ja että sijoittajia vaaditaan tunnistamaan, torjumaan, hillitsemään ja ottamaan huomioon ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyvät tekijät vuonna 2017 julkaistujen, monikansallisia yrityksiä koskevien OECD:n ohjeiden ”Responsible business conduct for institutional investors: Key considerations for due diligence under the OECD Guidelines for Multinational Enterprises” mukaisesti, ja niiden on julkaistava menettelyt kirjallisesti verkkosivustoillaan.

Tarkistus    25

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 b.  Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuihin kirjallisiin toimintaperiaatteisiin on sisällytettävä muun muassa seuraavat:

 

a)  ilmastonmuutoksen vaikutuksiin liittyvät riskit, lyhyt- ja pitkäaikaiset sijoitusriskit mukaan lukien;

 

b)  vähähiiliseen talouteen siirtymiseen liittyvät riskit ja mahdollisuudet, muun muassa kasvihuonekaasupäästöjä koskevat sääntelyn raja-arvot, hiilen hinnoittelu, oikeusriitariskit, maineeseen liittyvät riskit sekä teknologia- ja markkinariskit.

Perustelu

Euroopan järjestelmäriskikomitea, Alankomaiden keskuspankki, Englannin keskuspankki ja monet muut rahoituslaitokset ja neuvoa-antavat elimet tunnustavat ilmastonmuutoksen rahoitusjärjestelmälle ja taloudelle aiheuttaman järjestelmäriskin. Näin ollen sisällytettävien kestävyysriskien on katettava selkeästi myös ilmastonmuutoksen aiheuttamat riskit.

Tarkistus    26

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 2 c kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 c.  Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuihin kirjallisiin toimintaperiaatteisiin on sisällytettävä muun muassa tiedot kestävyysriskien tunnistamisprosessista, kestävyysriskien arvioimisessa käytettävät menetelmät ja mittarit, kestävyysriskien tunnistamiseen ja hallitsemiseen liittyvä hallintoneuvoston valvonta ja yhteenveto organisaation tunnistamista kestävyysriskeistä.

Tarkistus    27

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 2 d kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 d.  Komissio antaa 30 päivään kesäkuuta 2019 mennessä tämän asetuksen täydentämiseksi [...] artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joissa eritellään yksityiskohtaisemmin kirjallisia toimintaperiaatteita koskevat vaatimukset ja asianmukaista huolellisuutta koskevat prosessit niiden täytäntöönpanon arvioimiseksi.

Tarkistus    28

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Kestävyysriskien huomioon ottamiseen liittyvä avoimuus

Kestävyysriskien ja -vaikutuksen huomioon ottamiseen liittyvä avoimuus

Tarkistus    29

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  menettelyt ja ehdot, joita sovelletaan kestävyysriskien sisällyttämiseen sijoituspäätöksiin;

a)  asianmukaista huolellisuutta koskevat menettelyt ja ehdot, joita sovelletaan kestävyysriskien, muun muassa ilmastonmuutoksen vaikutukseen liittyvien riskien sekä vähähiiliseen talouteen siirtymiseen liittyvien riskien ja mahdollisuuksien, sisällyttämiseen sijoituspäätöksiin;

Tarkistus    30

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  missä määrin kestävyysriskien odotetaan vaikuttavan merkittävästi saataville asetettujen rahoitustuotteiden tuottoon;

b)  missä määrin kestävyysriskien, muun muassa ilmastonmuutoksen vaikutukseen liittyvien riskien sekä vähähiiliseen talouteen siirtymiseen liittyvien riskien ja mahdollisuuksien, odotetaan vaikuttavan merkittävästi ympäristö-, sosiaali- ja hallintokysymyksiin ja saataville asetettujen rahoitustuotteiden tuottoon;

Perustelu

Euroopan järjestelmäriskikomitea, Alankomaiden keskuspankki, Englannin keskuspankki ja monet muut rahoituslaitokset ja neuvoa-antavat elimet tunnustavat ilmastonmuutoksen rahoitusjärjestelmälle ja taloudelle aiheuttaman järjestelmäriskin. Näin ollen sisällytettävien kestävyysriskien on katettava selkeästi myös ilmastonmuutoksen aiheuttamat riskit.

Tarkistus    31

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

b a)  hiilen hinnoitteluun, päästökauppaan, verotukseen tai muihin olennaisiin sääntelyvaatimuksiin liittyvät skenaariot ja ennakoidut kustannukset, jotka on otettu huomioon kestävyysriskien arvioinneissa;

Perustelu

Hiilen hinnoittelu esimerkiksi EU:n päästökauppajärjestelmän tai Kiinan kansallisen päästökauppajärjestelmän kautta on selkeästi määritetty kustannus. Sijoittajilla, lainaajilla, vakuutustenantajilla ja muilla sidosryhmillä ei kuitenkaan usein ole selkeää tietoa sijoituksiin liittyvistä mahdollisista hiilikustannuksista. Koska hiilen hinnoittelun laajuus ja taso saattaa muuttua merkittävästi vähähiiliseen talouteen siirtymisen takia, hiilikustannuksia koskevan avoimuuden lisääminen auttaisi vähentämään järjestelmäriskejä.

Tarkistus    32

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta – b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

b b)  tulokset ilmastostressitestistä, jossa käytetään skenaarioanalyysia mahdollisten tulevien kehityskulkujen arvioimiseen, mukaan lukien seuraavat skenaariot:

 

i)  ”nopean hiilestä luopumisen” skenaario, jossa 15 vuoden aikana siirrytään maailmanlaajuisesti kaikilla talouden aloilla kohti kasvihuonekaasujen nollanettopäästöjä

 

ii)  ”kontrolloimattoman lämpiämisen” skenaario, jossa maapallon lämpötila nousee neljä celsiusastetta esiteollisella kaudella vallinneeseen tasoon verrattuna;

Tarkistus    33

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

c a)  osakkeenomistajien äänestyskäyttäytyminen, joka liittyy kestäviin sijoituksiin ja kestävyysriskien vähentämiseen, äänestysohjeet ja äänestysperustelut johtoa vastaan äänestämisen, tyhjää äänestämisen ja kiistanalaisten äänten taustalla.

Tarkistus    34

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  menettelyt ja ehdot, joita sovelletaan kestävyysriskien sisällyttämiseen sijoitus- tai vakuutusneuvontaan;

a)  menettelyt ja ehdot, joita sovelletaan kestävyysriskien, muun muassa ilmastonmuutoksen vaikutukseen liittyvien riskien ja vähähiiliseen talouteen siirtymiseen liittyvien riskien ja mahdollisuuksien, sisällyttämiseen sijoitus- tai vakuutusneuvontaan;

Tarkistus    35

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  missä määrin kestävyysriskien odotetaan vaikuttavan merkittävästi niiden rahoitustuotteiden tuottoon, joita koskevaa neuvontaa tarjotaan;

b)  missä määrin kestävyysriskien, muun muassa ilmastonmuutoksen vaikutukseen liittyvien riskien sekä vähähiiliseen talouteen siirtymiseen liittyvien riskien ja mahdollisuuksien, odotetaan vaikuttavan merkittävästi ympäristö-, sosiaali- ja hallintokysymyksiin ja niiden rahoitustuotteiden tuottoon, joita koskevaa neuvontaa tarjotaan;

Tarkistus    36

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 2 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

b a)  hiilen hinnoitteluun, päästökauppaan, verotukseen tai muihin olennaisiin sääntelyvaatimuksiin liittyvät skenaariot ja ennakoidut kustannukset, jotka on otettu huomioon kestävyysriskien määrällisissä arvioinneissa;

Tarkistus    37

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 2 kohta – b b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

b b)  tulokset ilmastostressitestistä, jossa käytetään skenaarioanalyysia mahdollisten tulevien kehityskulkujen arvioimiseen, mukaan lukien seuraavat skenaariot:

 

i)  ”nopean hiilestä luopumisen” skenaario, jossa 15 vuoden aikana siirrytään maailmanlaajuisesti kaikilla talouden aloilla kohti kasvihuonekaasujen nollanettopäästöjä

 

ii)  ”kontrolloimattoman lämpiämisen” skenaario, jossa maapallon lämpötila nousee neljä celsiusastetta esiteollisella kaudella vallinneeseen tasoon verrattuna;

Tarkistus    38

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 3 kohta – i a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

i a)  pörssiyhtiöiden osalta direktiivin 2013/32/EU mukaisesti.

Tarkistus    39

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a.  Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen tiedonantojen on sisällettävä kaikki tiedot, jotka olisivat sijoittajan päätöksen kannalta olennaisia. Nämä tiedot on esitettävä oikeudenmukaisesti, ne eivät saa olla harhaanjohtavia tai petollisia eivätkä ne saa sisältää oleellisia poistoja.

Tarkistus    40

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Kestävien sijoitusten avoimuus ennen sopimuksen tekemistä annettavien tietojen osalta

Sijoitusten kestävyysvaikutusten ja -riskien avoimuus ennen sopimuksen tekemistä annettavien tietojen osalta

Tarkistus    41

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  tiedot menetelmistä, joita käytetään rahoitustuotteelle valittujen kestävien sijoitusten vaikutusten arvioimisessa, mittaamisessa ja seuraamisessa, mukaan lukien tietolähteet, perustana olevien omaisuuserien seulontakriteerit ja asianmukaiset kestävyysindikaattorit, joita käytetään rahoitustuotteen kestävän kokonaisvaikutuksen mittaamiseen;

b)  tiedot menetelmistä, joita käytetään rahoitustuotteelle valittujen sijoitusten kestävyysvaikutusten arvioimisessa, mittaamisessa ja seuraamisessa, mukaan lukien tietolähteet, perustana olevien omaisuuserien seulontakriteerit ja asianmukaiset kestävyysindikaattorit, joita käytetään rahoitustuotteen kestävän kokonaisvaikutuksen mittaamiseen;

Tarkistus    42

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Ensimmäisen alakohdan mukaisesti annettavat tiedot on julkaistava verkkosivustolla selkeästi ja näkyvästi.

Ensimmäisen alakohdan mukaisesti annettavat tiedot on julkaistava verkkosivustolla selkeästi ja näkyvästi tavalla, joka on erilaisten sidosryhmien ymmärrettävissä, mukaan lukien muu kuin alaan erikoistunut yleisö, jonka finanssiosaaminen on eritasoista.

Tarkistus    43

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

1.  Jos finanssimarkkinatoimijat asettavat saataville 5 artiklan 1, 2 ja 3 kohdassa tarkoitetun rahoitustuotteen, niiden on sisällytettävä määräaikaiskatsauksiin kuvaus seuraavista:

1.  Jos finanssimarkkinatoimijat asettavat saataville 5 artiklan 1, 2 ja 3 kohdassa tarkoitetun rahoitustuotteen, niiden on sisällytettävä tarkastettuihin, integroituihin, vähintään vuosittain laadittaviin määräaikaiskatsauksiin kuvaus seuraavista:

Tarkistus    44

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  Rahoitustuotteen kestävä kokonaisvaikutus ilmaistuna asianmukaisilla kestävyysindikaattoreilla;

a)  Rahoitustuotteen kestävä kokonaisvaikutus ilmaistuna yhdenmukaistetuilla ja vertailukelpoisilla kestävyysindikaattoreilla;

Tarkistus    45

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

b a)  Pörssiyhtiöt sisällyttävät direktiivissä 2013/34/EU tarkoitettuihin vuositilinpäätöksiin ja konsernitilinpäätöksiin kuvauksen siitä, miten kestävyysvaikutus ja -riskit on sisällytetty hallintaprosesseihin ja sijoitusstrategiaan.

Tarkistus    46

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 2 kohta – h a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

h a)  pörssiyhtiöiden osalta direktiivissä 2013/34/EU tarkoitettujen määräaikaiskatsausten mukaisesti.

Tarkistus    47

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Komissio arvioi tämän asetuksen soveltamista viimeistään [Julkaisutoimisto: Lisätään päivämäärä, joka on 60 kuukauden kuluttua voimaantulosta].

Komissio arvioi tämän asetuksen soveltamista viimeistään [Julkaisutoimisto: Lisätään päivämäärä, joka on 24 kuukauden kuluttua voimaantulosta].

Perustelu

Arviointi 24 kuukauden kuluttua on asianmukaisempi, kun otetaan huomioon tämän politiikan uusi luonne ja kestävän rahoituksen alan nopea kehitys.

ASIAN KÄSITTELY LAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Kestäviin sijoituksiin ja kestävyysriskeihin liittyvien tietojen antaminen

Viiteasiakirjat

COM(2018)0354 – C8-0208/2018 – 2018/0179(COD)

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ECON

5.7.2018

 

 

 

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ENVI

5.7.2018

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Adina-Ioana Vălean

21.6.2018

Hyväksytty (pvä)

10.10.2018

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

58

4

1

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Catherine Bearder, Ivo Belet, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Jiří Maštálka, Valentinas Mazuronis, Joëlle Mélin, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Rory Palmer, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Julia Reid, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Cristian-Silviu Buşoi, Nicola Caputo, Jørn Dohrmann, Christofer Fjellner, Christophe Hansen, Danilo Oscar Lancini, Tilly Metz, Younous Omarjee, Aldo Patriciello, Carolina Punset, Christel Schaldemose, Bart Staes, Carlos Zorrinho

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Kati Piri

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ LAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

58

+

ALDE

Catherine Bearder, Anneli Jäätteenmäki, Valentinas Mazuronis, Carolina Punset, Frédérique Ries, Nils Torvalds

ECR

Mark Demesmaeker

EFDD

Piernicola Pedicini

ENF

Sylvie Goddyn, Danilo Oscar Lancini Joëlle Mélin

GUE/NGL

Lynn Boylan, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Younous Omarjee

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Cristian-Silviu Buşoi, Angélique Delahaye, José Inácio Faria, Christofer Fjellner, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Christophe Hansen, György Hölvényi, Giovanni La Via, Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Aldo Patriciello, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer Adina-Ioana Vălean

S&D

Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Miriam Dalli, Seb Dance, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Jo Leinen, Susanne Melior, Rory Palmer, Kati Piri, Pavel Poc, Christel Schaldemose, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Marco Affronte, Margrete Auken, Tilly Metz, Michèle Rivasi, Bart Staes

4

-

ECR

Jørn Dohrmann, Arne Gericke, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha

1

0

EFDD

Julia Reid

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää


ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Kestäviin sijoituksiin ja kestävyysriskeihin liittyvien tietojen antaminen

Viiteasiakirjat

COM(2018)0354 – C8-0208/2018 – 2018/0179(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

24.5.2018

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ECON

5.7.2018

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

EMPL

5.7.2018

ENVI

5.7.2018

FEMM

5.7.2018

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

EMPL

31.5.2018

FEMM

20.6.2018

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Paul Tang

31.5.2018

 

 

 

Valiokuntakäsittely

3.9.2018

18.10.2018

 

 

Hyväksytty (pvä)

5.11.2018

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

41

2

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Pervenche Berès, David Coburn, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Stefan Gehrold, Roberto Gualtieri, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Petr Ježek, Philippe Lamberts, Bernd Lucke, Ivana Maletić, Marisa Matias, Gabriel Mato, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Martin Schirdewan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Jakob von Weizsäcker, Steven Woolfe

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Richard Corbett, Mady Delvaux, Bas Eickhout, Ashley Fox, Eva Joly, Syed Kamall, Thomas Mann, Eva Maydell, Luigi Morgano, Lieve Wierinck, Roberts Zīle

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

John Flack, Aleksander Gabelic, Anna Hedh, Agnes Jongerius, Ricardo Serrão Santos

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

9.11.2018


LOPULLINEN ÄÄNESTYSNIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ ASIASSA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

41

+

ALDE

Petr Ježek, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

ECR

John Flack, Ashley Fox, Syed Kamall, Bernd Lucke, Kay Swinburne, Roberts Zīle

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Marisa Matias, Martin Schirdewan

NI

Steven Woolfe

PPE

Markus Ferber, Stefan Gehrold, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Esther de Lange, Ivana Maletić, Thomas Mann, Gabriel Mato, Eva Maydell, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Tom Vandenkendelaere

S&D

Pervenche Berès, Richard Corbett, Mady Delvaux, Jonás Fernández, Aleksander Gabelic, Roberto Gualtieri, Anna Hedh, Agnes Jongerius, Luigi Morgano, Ricardo Serrão Santos, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

VERTS/ALE

Bas Eickhout, Eva Joly, Philippe Lamberts

2

-

ALDE

Caroline Nagtegaal

EFDD

David Coburn

0

0

 

 

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjiä

Päivitetty viimeksi: 22. marraskuuta 2018Oikeudellinen huomautus