Förfarande : 2018/0179(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0363/2018

Ingivna texter :

A8-0363/2018

Debatter :

PV 18/04/2019 - 5
CRE 18/04/2019 - 5

Omröstningar :

PV 18/04/2019 - 10.15
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2019)0435

BETÄNKANDE     ***I
PDF 721kWORD 112k
9.11.2018
PE 626.716v02-00 A8-0363/2018

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om information som ska lämnas avseende hållbara investeringar och hållbarhetsrisker, och om ändring av direktiv (EU) 2016/2341

(COM(2018)0354 – C8-0208/2018 – 2018/0179(COD))

Utskottet för ekonomi och valutafrågor

Föredragande: Paul Tang

ÄNDRINGSFÖRSLAG
FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 YTTRANDE från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
 ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET
 SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om information som ska lämnas avseende hållbara investeringar och hållbarhetsrisker, och om ändring av direktiv (EU) 2016/2341

(COM(2018)0354 – C8-0208/2018 – 2018/0179(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2018)0354),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 114 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0208/2018),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén(1),

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor och yttrandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (A8-0363/2018).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag    1

EUROPAPARLAMENTETS ÄNDRINGSFÖRSLAG(2)*

till kommissionens förslag

---------------------------------------------------------

Förslag till

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

om information som ska lämnas avseende investeringarnas hållbarhetsrisker och hållbarhetsresultat, och om ändring av direktiv (EU) 2016/2341

(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 114,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

med beaktande av Europeiska centralbankens yttrande(3),

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(4),

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet, och

av följande skäl:

(1)  Omställningen till en koldioxidsnål, mer hållbar, resurseffektiv och cirkulär ekonomi är central för att unionen ska kunna bli långsiktigt ekonomiskt konkurrenskraftig. Parisavtalet om klimatförändringar (från COP21), som ratificerades av unionen den 5 oktober 2016(5) och trädde i kraft den 4 november 2016, syftar till att stärka arbetet mot klimatförändring, bland annat genom att göra finansflöden förenliga med en riktning mot låga utsläpp av växthusgaser och en klimatmässigt motståndskraftig utveckling.

(1a)  Ökad hänsyn till miljö-, samhällsansvars- och bolagsstyrningsfaktorer i investeringsbeslutsprocessen kan skapa fördelar bortom finansmarknaderna. Det är därför av största vikt att finansmarknadsaktörer tillhandahåller den information som är nödvändig för att möjliggöra jämförbarhet mellan investeringar och välgrundade investeringsbeslut. För att fullgöra sina skyldigheter avseende tillbörlig aktsamhet i fråga om hållbarhetseffekter och risker och tillhandahålla slutinvesterare meningsfull information, måste dessutom finansmarknadsaktörer ges tillförlitlig, jämförbar och harmoniserad information från investeringsobjekten. Denna process kan bara nå framgång om rättsligt fastställda definitioner införs.

(2)  Ett gemensamt mål i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG(6), Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG(7), Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU(8), Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU(9), Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/97(10), Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/2341(11), Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 345/2013(12) och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 346/2013(13) är att göra det lättare att starta och bedriva verksamhet för företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (nedan kallade fondföretag), förvaltare av alternativa investeringsfonder (nedan kallade AIF-förvaltare), försäkringsföretag, värdepappersföretag, försäkringsförmedlare, tjänstepensionsinstitut, förvaltare av godkända riskkapitalfonder (EuVECA) och förvaltare av godkända fonder för socialt företagande (EuSEF). Dessa direktiv och förordningar säkerställer ett mer enhetligt skydd för slutinvesterare och gör det lättare för dessa att dra nytta av ett stort utbud av finansiella produkter och tjänster, samtidigt som regler föreskrivs för att göra det möjligt för investerare att fatta välgrundade investeringsbeslut. Dessa mål har i stort sett uppnåtts, men informationen till slutinvesterare och investerare – om hur hållbarhetsrisker, hållbarhetsresultat och hållbara investeringsmål har integrerats i investeringsbeslutsprocessen hos fondföretags förvaltningsbolag, AIF-förvaltare, försäkringsföretag, värdepappersföretag som tillhandahåller portföljförvaltning, tjänstepensionsinstitut, pensionsinstitut, kreditinstitut, förvaltare av europeiska riskkapitalfonder och förvaltare av europeiska fonder för socialt företagande (finansmarknadsaktörer), och om hur hållbarhetsrisker och hållbarhetsresultat integrerats i rådgivningsprocessen av försäkringsförmedlare som ger försäkringsråd med avseende på försäkringsbaserade investeringsprodukter och värdepappersföretag som ger investeringsråd (finansiella rådgivare) – är inte tillräckligt utvecklad eftersom sådan information och integreringen av hållbarhetsrisker i investeringsbesluten ännu inte omfattas av harmoniserade indikatorer och krav för hållbarhetsresultat. För att kunna fullgöra sina skyldigheter att tillämpa tillbörlig aktsamhet när det gäller väsentliga hållbarhetsrisker och införlivandet av indikatorer för hållbarhetsresultat, behöver finansmarknadsaktörerna själva tillförlitlig, jämförbar och harmoniserad information från investeringsobjektens sida och harmoniserade redovisningsstandarder för hållbarhetsindikatorer.

(2a)  Förordningen behandlar de bestämmelser om informationsutlämnande som gäller för finansmarknadsaktörer i fråga om finansiella produkter eller tjänster och investeringsråd. För att säkerställa lika spelregler för finansmarknadsaktörer och göra det möjligt att jämföra finansiella produkter är det viktigt att införa en harmoniserad ram för informationslämnande om hållbarhetsrisker och hållbarhetsresultat när det gäller finansmarknadsaktörernas förfaranden för tillbörlig aktsamhet och investerings- och kreditriskhanteringsprocesser. Informationskravet bör stå i proportion till enhetens storlek och systemvikt och säkerställa skyddet av icke röjd know-how och företagsinformation (företagshemligheter).

(2b)  EBA bör undersöka huruvida det är genomförbart och lämpligt att införa tekniska kriterier för den tillsynsrelaterade översyns- och utvärderingsprocessen när det gäller risker i samband med exponeringar mot verksamheter som väsentligen är kopplade till målen avseende miljö, samhällsansvar och bolagsstyrning (ESG), i syfte att bedöma bland annat de möjliga källorna till och effekterna av sådana risker på institut, med beaktande av institutens befintliga hållbarhetsrapportering.

(3)  Utan harmoniserade unionsregler för hållbarhetsrelaterad information till investerare och slutinvesterare, från investerare och investeringsobjekt, är det sannolikt att medlemsstaterna även i fortsättningen kommer att anta olika nationella åtgärder, och olikheterna i fråga om tillvägagångssätt inom olika sektorer för finansiella tjänster kan komma att bestå. Bristande harmonisering av åtgärder och metoder skulle sannolikt även fortsatt skapa betydande snedvridning av konkurrensen till följd av stora skillnader i standarder för informationslämnande. Dessutom skapar parallell utveckling av marknadsbaserad praxis utifrån kommersiellt motiverade prioriteringar som ger olika resultat för närvarande ytterligare marknadsfragmentering och skulle till och med kunna leda till att den inre marknadens fungerar sämre i framtiden. Olika standarder för informationslämnande och marknadsbaserad praxis samt avsaknad av harmoniserade indikatorer för hållbarhetsresultat gör det mycket svårt att göra jämförelser mellan finansiella produkter och tjänster, skapar olika spelregler för denna typ av produkter och tjänster och för distributionskanalerna, och reser nya hinder i vägen för den inre marknaden. Sådana olikheter kan också vara förvirrande för slutinvesterare och snedvrida deras investeringsbeslut. För att säkerställa efterlevnad av Parisavtalet finns det en risk att medlemsstaterna antar olika nationella åtgärder vilka potentiellt leder till hinder för en smidigt fungerande inre marknad och är till nackdel för finansmarknadsaktörer och finansiella rådgivare. Dessutom gör bristen på harmoniserade transparenskrav och indikatorer för hållbarhetsresultat det svårt för slutinvesterare att effektivt jämföra olika finansiella produkter och tjänster i olika medlemsstater i fråga om deras risker avseende miljö, samhällsansvar och bolagsstyrning, hållbarhetsresultat och hållbara investeringsmål för finansiella produkter och underliggande bolag. Det är därför nödvändigt att undersöka befintliga hinder för den inre marknadens funktion och göra det möjligt att jämföra finansiella produkter för att undvika sannolika framtida hinder.

(4)  För att säkerställa en samstämmig tillämpning av denna förordning och att det krav på informationslämnande som föreskrivs i denna förordning tillämpas tydligt och konsekvent av finansmarknadsaktörerna är det nödvändigt att fastställa en tydlig och harmoniserad definition av hållbara investeringar och hållbarhetsrisker, och att undvika all överlappning i regleringen som inte överensstämmer med principerna om bättre lagstiftning och proportionalitet. Definitionen av hållbara investeringar säkerställer en miniminivå av konsekvens mellan finansiella produkter och tjänster och säkerställer också att sådana investeringar har en positiv nettoeffekt i fråga om hållbarhetsresultat. På grund av hållbarhetens mångfasetterade karaktär – det vill säga hållbarhet på de tre områdena miljö, samhällsansvar och bolagsstyrning – åtföljs positiva effekter inom ett område inte alltid av positiva effekter inom ett annat, men nettohållbarhetsresultatet, mätt med hjälp av harmoniserade hållbarhetsindikatorer, måste alltid vara tydligt positivt. Definitionen av hållbarhetsrisker måste säkerställa en miniminivå av konsekvens i resultatet av regleringen, men är samtidigt ett föränderligt och dynamiskt verktyg som måste kunna integrera nya risker och identifiera potentiella och faktiska negativa effekter. Definitionen omfattar de finansiella och icke-finansiella effekterna av att miljö-, samhällsansvars- och bolagsstyrningsrisker inte beaktas. Den bör vara framåtblickande för att kunna inbegripa väsentliga risker och risker som kan uppstå på kort, medellång och lång sikt . Finansmarknadsaktörer bör integrera identifiering, undvikande och minskning av hållbarhetsrisker och identifiera negativa effekter i sina förfaranden för tillbörlig aktsamhet, för vilka de bör beakta de hållbarhetsrisker som förtecknas i bilaga Ia i denna förordning. Hållbarhetsresultat ska mätas på basis av harmoniserade hållbarhetsindikatorer som ska fastställas av kommissionen snarast möjligt och med hjälp av befintliga europeiska och internationella företag. En uppsättning harmoniserade indikatorer kommer att bidra till att ge finansmarknadsaktörer incitament till gradvisa och proportionerliga steg mot en hållbar övergång genom ökad transparens, och säkerställer samtidigt konsekvens mellan andra förslag om hållbara finanser, inbegripet [OP: infoga hänvisning till förordningen om inrättande av en ram för att underlätta hållbara investeringar] och [OP: infoga hänvisning till förordningen om referensvärden för koldioxidsnåla investeringar och för klimatpositiva investeringar].

(5)  Finansmarknadsaktörers och finansiella rådgivares ersättningspolicyer bör vara förenliga med integreringen av hållbarhetsrisker, och i tillämpliga fall, mål för hållbara investeringar, och bör utformas för att bidra till långsiktigt hållbar tillväxt. Information som lämnas innan avtal ingås bör därför innehålla uppgifter om hur ersättningspolicyer från dessa företag är förenliga med integreringen av hållbarhetsrisker och med direktiv (EU) 2017/828 och om de följer finansmarknadsaktörens interna resultatkriterier för verksamheten i fråga om miljö, samhällsansvar och bolagsstyrning, och samtidigt uppfyller långsiktiga relevanta tillväxtmål och i tillämpliga fall är i linje med målen för hållbara investeringar för de finansiella produkter och tjänster som finansmarknadsaktörerna gör tillgängliga eller som finansiella rådgivare ger råd om.

(6)  Eftersom hållbarhetsreferensvärden fungerar som riktmärken mot vilka hållbara investeringar mäts bör slutinvesterare, genom information som lämnas innan avtal ingås, informeras om det valda indexets lämplighet, dvs. i vilken grad indexet är anpassat till det hållbara investeringsmålet. Finansmarknadsaktörer bör också redogöra för de olika viktningarna och beståndsdelarna hos det valda indexet jämfört med ett brett marknadsindex, och samtidigt göra skillnad mellan en produkt som replikerar ett index och en produkt som använder ett index för att mäta eller jämföra produktens resultat. För att ytterligare främja transparens bör finansmarknadsaktörer även ange var den metod som används för beräkning av det valda indexet och det breda marknadsindexet finns tillgänglig, så att slutinvesterare får nödvändig information om hur indexens underliggande tillgångar valts ut och viktats, vilka tillgångar som exkluderats och av vilket skäl, hur hållbarhetsrelaterade konsekvenser för de underliggande tillgångarna mätts eller vilka källor som använts. Om en finansiell produkt uttryckligen är avsedd att överensstämma med Parisavtalet om klimatförändringar eller syftar till att minska koldioxidutsläppen, bör referensvärdeskonstruktörer även ange den vetenskapsbaserade graden av överensstämmelse med Parisavtalet. Sådan information bör baseras på harmoniserade resultatindikatorer, som gör det möjligt att på ett ändamålsenligt sätt jämföra indexen och bidra till att skapa en korrekt bild av hållbarhetsvänliga investeringar, hållbarhetsrisker och hållbarhetsresultat. Om inga index har valts som referensvärde bör finansmarknadsaktörerna redogöra för hur målen för hållbara investeringar uppnås eller hur indikatorer för hållbarhetsrisker och hållbarhetsresultat har integrerats.

(7)  Om en finansiell produkt eller tjänst är inriktad på minskade koldioxidutsläpp, bör information som lämnas innan avtal ingås innehålla målen för utsläppsminskningen, däribland information om överensstämmelsen med Parisavtalet och med relevanta EU-mål.

(8)  För att öka transparensen och för att informera investerare och slutinvesterare bör tillgången till information om hur hållarhetsresultat beaktas och hur hållbarhetsrisker som är väsentliga eller som sannolikt kommer att uppstå införlivas av finansmarknadsaktörerna i investeringsbeslutsprocesser, däribland aspekter som rör organisation, riskhantering och styrning, av finansiella rådgivare ▌i rådgivningsprocesser och av underliggande investeringsobjekt i deras strategi och verksamhet, regleras genom krav på att finansmarknadsaktörer ska offentliggöra en kort sammanfattning av dessa policyer på sina webbplatser.

(9)  Gällande krav på informationslämnande enligt unionslagstiftningen föreskriver inte att alla uppgifter som behövs för att på ett korrekt sätt informera slutanvändare om de hållbarhetsrelaterade konsekvenserna av deras investeringar måste lämnas. Det är därför nödvändigt att fastställa mer specifika standardiserade krav på informationslämnande, för att möjliggöra jämförelser, med avseende på ▌hållbara investeringar. Exempelvis bör de övergripande hållbarhetsrelaterade resultaten av finansiella produkter rapporteras regelbundet på ett standardiserat sätt med hjälp av harmoniserade indikatorer som är relevanta för att mäta och jämföra hållbarhetsresultat. Om ett lämpligt index har valts som referensvärde bör denna information också tillhandahållas för detta index och för ett brett marknadsindex, för att möjliggöra jämförelse, och skillnad måste samtidigt göras mellan en produkt som replikerar ett index och en produkt som använder ett index för att mäta eller jämföra produktens resultat. Information om det valda indexets och det breda marknadsindexets beståndsdelar och om deras viktning bör också lämnas för att ge ytterligare jämförbar information om hur de hållbara investeringsmålen uppnås. Om förvaltare av europeiska fonder för socialt företagande tillgängliggör information om den positiva sociala effekten som en viss fond syftar till att åstadkomma, den övergripande sociala effekt som uppnås och de tillhörande metoder som används i enlighet med förordning (EU) nr 346/2013, kan de i tillämpliga fall använda denna information i informationslämnandet enligt denna förordning.

(10)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/34/EU(14) inför transparenskrav vad gäller sociala aspekter samt miljö- och bolagsstyrningsaspekter av icke-finansiell redovisning. Den form och presentation som fastställs genom dessa direktiv är emellertid inte lämplig för direkt användning av finansmarknadsaktörer och finansiella rådgivare i deras kommunikation med slutinvesterare. Finansmarknadsaktörer och finansiella rådgivare bör i tillämpliga fall ha möjlighet att använda informationen i förvaltningsberättelser och icke-finansiella rapporter i enlighet med direktiv 2013/34/EU vid tillämpning av denna förordning. För att garantera att investerare får jämförbara uppgifter av hög kvalitet bör transparenskraven i direktiv 2013/34/EU uppdateras så att de omfattar väsentliga hållbarhetsrisker och hållbarhetsresultat på grundval av harmoniserade indikatorer, och rapporteras i integrerade regelbundna rapporter som innehåller både finansiell och icke-finansiell information.

(11)  För att säkerställa tillförlitlighet i den information som publiceras på finansmarknadsaktörers och finansiella rådgivares webbplatser bör den informationen uppdateras, och all översyn och alla ändringar bör tydligt förklaras.

(12)  För att specificera hur tjänstepensionsinstitut fattar investeringsbeslut och bedömer risker för att beakta risker avseende miljö, samhällsansvar och bolagsstyrning bör befogenhet att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt delegeras till kommissionen i direktiv (EU) 2016/2341. Styrnings- och riskhanteringsregler är redan tillämpliga på investeringsbeslut och riskbedömningar, i syfte att säkerställa kontinuitet och regelbundenhet i tjänstepensionsinstitutens verksamhetsutövning. Investeringsbesluten och bedömningen av relevanta risker, inbegripet risker avseende miljö, samhällsansvar och bolagsstyrning bör göras på ett sätt så att de överensstämmer med medlemmarnas och förmånstagarnas intressen. Tjänstepensionsinstitutens verksamhet och underliggande processer bör säkerställa att den delegerade aktens syften uppfylls. De delegerade akterna bör i tillämpliga fall säkerställa överensstämmelse med delegerade akter som antagits enligt direktiv 2009/65/EG, direktiv 2009/138/EG och direktiv 2011/61/EU. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga offentliga samråd under sitt förberedande arbete ▌och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

(13)  Europeiska bankmyndigheten (EBA), Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa) och Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) (gemensamt kallade de europeiska tillsynsmyndigheterna ) inrättade genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1093/2010(15), Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1094/201042(16) respektive Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/201043(17) bör i enlighet med artiklarna 10–14 i förordning (EU) nr 1093/2010, förordning (EU) nr 1094/2010 och förordning (EU) nr 1095/2010, genom den gemensamma kommittén utarbeta tekniska tillsynsstandarder som ytterligare specificerar presentationen av och innehållet i den information om hållbarhetsresultat och hållbarhetsrisker som finansmarknadsaktörer lämnar med avseende på handlingar som lämnas innan avtal ingås, regelbundna rapporter som offentliggörs åtminstone en gång om året och webbplatser. Kommissionen bör ges befogenhet att anta dessa tekniska tillsynsstandarder.

(14)  Kommissionen bör ges befogenhet att anta tekniska genomförandestandarder som utarbetats av de europeiska tillsynsmyndigheterna inom ramen för gemensamma kommittén, genom genomförandeakter enligt artikel 291 i EUF-fördraget och i enlighet med artikel 15 i förordning (EU) nr 1093/2010, artikel 15 i förordning (EU) nr 1094/2010 och artikel 15 i förordning (EU) nr 1095/2010, för att fastställa en standard för presentation av hållbara investeringar i marknadsföringsmaterial.

(15)  Eftersom regelbundna rapporter i princip sammanfattar affärsresultat för hela kalenderår bör tillämpningen av transparenskraven i regelbundna rapporter senareläggas till den... [1 januari året efter det datum som avses i artikel 12 andra stycket].

(16)  Bestämmelserna om informationslämnande i denna förordning bör komplettera och tillämpas utöver reglerna i direktiv 2009/65/EG, direktiv 2009/138/EG, direktiv 2011/61/EU, Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/2341(18), förordning (EU) nr 345/2013 och förordning (EU) nr 346/2013.

(16a)  Bestämmelserna om informationslämnande i denna förordning kompletterar införandet av en fullständig övergripande, obligatorisk ram för tillbörlig aktsamhet för alla finansmarknadsaktörer, inklusive en aktsamhetsplikt, och ska till fullo fasas in under en övergångsperiod och med beaktande av proportionalitetsprinciperna, särskilt proportionalitet avseende enhetens storlek och systemvikt, och säkerställa skyddet av icke röjd know-how och företagsinformation (företagshemligheter). Iakttagande av tillbörlig aktsamhet innebär rimlig omsorg och undersökning av ESG-risker på basis av ESG-indikatorer. Genom att tillämpa tillbörlig aktsamhet kommer investerarna inte bara att kunna undvika negativa konsekvenser av sina investeringar för samhället och miljön, utan också undvika finansiella risker och anseenderisker, reagera på sina kunders och förmånstagares förväntningar och bidra till globala mål för klimat och hållbar utveckling. Finansmarknadsaktörerna kommer i detta avseende att bli tvungna att gå utöver en enbart finansiell förståelse av sina skyldigheter som investerare. Dessutom bygger ramen vidare på Europaparlamentets krav på en obligatorisk ram för tillbörlig aktsamhet i sitt initiativbetänkande om hållbar finansiering (2018/2007 (INI)), på OECD:s riktlinjer “Responsible business conduct for institutional investors: Key Considerations for Due Diligence under the OECD Guidelines for Multinational Enterprises” (2017) och på den franska lagen av den 27 mars 2017 om företags omsorgsplikt, särskilt artiklarna 1 och 2.

(17)  Denna förordning respekterar de grundläggande rättigheterna och de principer som särskilt erkänns i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.

(18)  Eftersom målen med denna förordning, nämligen att stärka skyddet av slutinvesterare och informationen till investerare, förbättra den information de får och investeringsalternativen och hjälpa finansmarknadsaktörer, investeringsrådgivare och börsnoterade företag att integrera miljö-, samhällsansvars- och bolagsstyrningsrisker i investeringsbeslutsprocessen, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna, utan på grund av behovet att fastställa enhetliga informationskrav på unionsnivå, kan uppnås bättre på unionsnivå kan unionen vidta åtgärder efter en övergångsperiod för att ge marknadsaktörerna tillräckligt med tid att anpassa sig, i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går denna förordning inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå dessa mål.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1Syfte

Denna förordning fastställer harmoniserade regler om transparens som finansmarknadsaktörer, försäkringsförmedlare som ger försäkringsråd med avseende på försäkringsbaserade investeringsprodukter, värdepappersföretag som ger investeringsråd och investeringsobjekt är skyldiga att följa i samband med integrering av hållbarhetsrisker och hållbarhetsresultat i investeringsbeslutsprocessen eller rådgivningsprocessen, och i fråga om transparens för finansiella produkter eller tjänster, oavsett om de har en målriktad hållbarhetseffekt eller inte.

Artikel 2Definitioner

I denna förordning gäller följande definitioner:

(a)  finansmarknadsaktör: något av följande:

i)  Ett försäkringsföretag ▐, en AIF-förvaltare, ett värdepappersföretag som tillhandahåller portföljförvaltning, ett tjänstepensionsinstitut eller en tillhandahållare av en pensionsprodukt.

ii)  En förvaltare av en godkänd riskkapitalfond som är registrerad i enlighet med artikel 14 i förordning (EU) nr 345/2013.

iii)  En förvaltare av en godkänd fond för socialt företagande som är registrerad i enlighet med artikel 15 i förordning (EU) nr 346/2013.

iv)  Ett förvaltningsbolag för fondföretag.

iva)  Ett kreditinstitut enligt definitionen i artikel 4.1.1 i förordning (EU) nr 575/2013 som tillhandahåller investerings- eller kreditriskhanteringsprocesser med undantag för små och icke-komplexa institut enligt definitionen i [OP: infoga hänvisning till relevant artikel i förordning (EU) nr 575/2013].

(b)  försäkringsföretag: ett försäkringsföretag som är auktoriserat i enlighet med artikel 18 i direktiv 2009/138/EG.

(ba)  investeringsobjekt: börsnoterade eller icke börsnoterade företag enligt definitionen i artikel 1 i direktiv 2013/34.

(bb)  hållbarhetsresultat: den finansiella produktens eller tjänstens överensstämmelse med ESG-risker och ESG-faktorer som avspeglar effekterna av harmoniserade hållbarhetsindikatorer.

(c)  försäkringsbaserad investeringsprodukt: något av följande:

i)  En försäkringsbaserad investeringsprodukt enligt definitionen i artikel 4.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1286/2014(19).

ii)  En försäkringsprodukt som erbjuds till en professionell investerare, som har en löptid eller ett återköpsvärde, och vars löptid eller återköpsvärde helt eller delvis är direkt eller indirekt exponerat för marknadsfluktuationer.

(d)  AIF-förvaltare: en AIF-förvaltare enligt definitionen i artikel 4.1 b i direktiv 2011/61/EU.

(e)  värdepappersföretag: ett värdepappersföretag enligt definitionen i artikel 4.1.1 i direktiv 2014/65/EU, med undantag av små och icke-sammanlänkade värdepappersföretag enligt definitionen i artikel 12 i förordning [OP: infoga hänvisning till förordningen om tillsynskrav för värdepappersföretag].

(f)  portföljförvaltning: portföljförvaltning enligt definitionen i artikel 4.1.8 i direktiv 2014/65/EU.

(g)  tjänstepensionsinstitut: ett tjänstepensionsinstitut som auktoriserats eller registrerats i enlighet med artikel 9 i direktiv (EU) 2016/2341.

(h)  pensionsprodukt: endera av följande:

i)  En pensionsprodukt enligt artikel 2.2 e i förordning (EU) nr 1286/2014.

ii)  En individuell pensionsprodukt enligt artikel 2.2 g i förordning (EU) nr 1286/2014.

iia)  En europeisk privat pensionsprodukt (PEPP) enligt artikel 2.2 i [OP: infoga hänvisning till Europaparlamentets och rådets förordning om en europeisk privat pensionsprodukt (PEPP)].

(i)  förvaltningsbolag för fondföretag: ett förvaltningsbolag enligt definitionen i artikel 2.1 b i direktiv 2009/65/EG eller ett sådant värdepappersföretag som avses i artikel 1.2 i samma direktiv.

(j)  finansiell produkt eller tjänst: en portföljförvaltning, en AIF-fond, en försäkringsbaserad investeringsprodukt, en pensionsprodukt, en pensionsplan eller ett fondföretag.

(k)  AIF-fond: en AIF-fond enligt definitionen i artikel 4.1 a i direktiv 2011/61/EU.

(l)  pensionsplan: en pensionsplan enligt definitionen i artikel 6.2 i direktiv (EU) 2016/2341.

  fondföretag: ett företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper som är auktoriserat enligt artikel 5 i direktiv 2009/65/EG.

(n)  investeringsrådgivning: investeringsrådgivning enligt definitionen i artikel 4.1.4 i direktiv 2014/65/EU.

(na)  relevanta behöriga myndigheter: behöriga eller utsedda myndigheter som ansvarar för tillsynen av finansmarknadsaktörer enligt led a i denna artikel.

(o)  hållbara investeringar: produkter som är förknippade med strategier som syftar till att uppnå miljömässiga, samhälleliga och bolagsstyrningsrelaterade resultat, inbegripet något av följande eller en kombination av något av följande:

i)  Investeringar i en ekonomisk verksamhet som i väsentlig grad bidrar till ett miljömål, inbegripet centrala resurseffektivitetsindikatorer, såsom användning av energi, användning av förnybar energi, användning av råvaror, produktion av avfall, koldioxidutsläpp, användning av vatten och markanvändning och effekter på biologisk mångfald, i enlighet med kommissionens övervakningsram för den cirkulära ekonomin. Dessa mål får inte i väsentlig grad skada något av målen för investeringar enligt leden ii) och iii).

ii)  Investeringar i en ekonomisk verksamhet som i väsentlig grad bidrar till ett socialt mål, och i synnerhet en investering som bidrar till att bekämpa ojämlikheter, en investering som främjar social sammanhållning, social integration och ett gott förhållande mellan arbetsmarknadens parter, eller en investering i humankapital eller ekonomiskt och socialt missgynnade grupper och som inte i väsentlig grad skadar målen för investeringar enligt leden i) och iii).

iii)  Investeringar som främjar eller stöder goda styrelseformer i företag, och särskilt i företag med sunda och transparenta ledningsstrukturer och förfaranden för tillbörlig aktsamhet, relationer till arbetstagarna, transparenta ersättningspolicyer för relevant personal och efterlevnad av skatteregler, och som inte i väsentlig grad skadar målen för investeringarna enligt leden i) och ii).

(oa)  hållbar investeringsstrategi: en investeringsstrategi som stöder produkter och tjänster som syftar till att uppnå ESG-relaterade resultat.

(p)  icke-professionell investerare: en investerare som inte är en professionell investerare.

(pa)  tillbörlig aktsamhet: den kontinuerliga process av rimlig omsorg och undersökning genom vilken en investerare eller en tillhandahållare av investeringstjänster identifierar, undviker eller minskar, beaktar och informerar om faktiska eller potentiella negativa ESG-faktorer och hållbarhetsrisker innan en investering görs och fram till dess att investeringen säljs eller förfaller.

(pb)  ESG-preferenser: en kunds eller presumtiv kunds preferenser för miljömässigt hållbara investeringar, sociala investeringar eller investeringar i goda styrelseformer.

(q)  professionell investerare: en investerare som uppfyller kriterierna i bilaga II i direktiv 2014/65/EU.

(r)  försäkringsförmedlare: en försäkringsförmedlare enligt definitionen i artikel 2.1.3 i direktiv (EU) 2016/97.

(s)  försäkringsrådgivning: rådgivning enligt definitionen i artikel 2.1.15 i direktiv (EU) 2016/97.

(sa)  hållbarhetsrisker: finansiella eller icke-finansiella risker, som är väsentliga eller som sannolikt kommer att uppstå, kopplade till miljö-, samhällsansvars- och bolagsstyrningsfaktorer, om de är väsentliga för en viss investeringsstrategi.

hållbarhetsrisker omfattar:

(a)  kortsiktiga och/eller långsiktiga risker för avkastningen av en finansiell produkt eller en pensionsprodukt som uppkommer till följd dess exponering mot ekonomiska verksamheter som kan ha negativa miljömässiga eller sociala effekter, eller på grund av att produkten är exponerad mot investeringsobjekt med dåliga styrelseformer.

(b)  kortsiktiga och/eller långsiktiga risker som den ekonomiska verksamhet som en finansiell produkt eller en pensionsprodukt är exponerad mot har negativa effekter för den naturliga miljön, för arbetskraften och samhällena eller för styrningen av investeringsobjekten, inbegripet men inte begränsat till när den är förknippad med de finansiella risker som avses i led a.

Finansmarknadsaktörer bör beakta de miljö-, samhällsansvars- och bolagsstyrningsfaktorer och indikatorer som förtecknas i bilaga Ia till denna förordning.

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 9a för att specificera ytterligare inslag i definitionerna i leden bb, o, bb och sa i första stycket i denna artikel, för att ta hänsyn till marknadsutvecklingen, erfarenheterna av tillämpningen av reglerna för informationslämnande och nya eller ändrade definitioner på europeisk nivå.

Kommissionen ska vid utarbetandet av de delegerade akter som avses i andra stycket beakta de principer som anges i bilaga IIa.

Artikel 3Transparens i policyn för hållbarhetsrisker

1.  Finansmarknadsaktörer ska ha infört policyer för tillbörlig aktsamhet för att bedöma hållbarhetsrisker och årligen rapportera dem till de behöriga myndigheterna, med beaktande av proportionalitetsprincipen. Dessa policyer ska åtminstone omfatta införlivandet av hållbarhetsrisker som är väsentliga eller som sannolikt kommer att uppstå och resultatet baserat på hållbarhetsindikatorer på området för styrning, verksamhetsvillkor, i synnerhet investeringsstrategi och tillgångsallokering, företagens organisatoriska krav, inklusive riskhanteringsförfaranden, utövande av aktieägares rösträtt och engagemang i företag. En kort sammanfattning av dessa policyer ska offentliggöras, samtidigt som konfidentialitet och skydd av icke röjd know-how och företagsinformation (företagshemligheter) i enlighet med definitionen i direktiv (EU) 2016/943 säkerställs.

2.  Försäkringsförmedlare som tillhandahåller försäkringsrådgivning med avseende på försäkringsbaserade investeringsprodukter och värdepappersföretag som tillhandahåller investeringsrådgivning, ska ha infört skriftliga policyer för tillbörlig aktsamhet för att bedöma hållbarhetsrisker och årligen rapportera dem till de behöriga myndigheterna, med beaktande av proportionalitetsprincipen. Dessa policyer ska åtminstone omfatta införlivandet av hållbarhetsrisker som är väsentliga eller som sannolikt kommer att uppstå och resultatet baserat på hållbarhetsindikatorer på området för styrning, verksamhetsvillkor, tillgångsallokering, investeringsrådgivning, riskhantering, utövande av aktieägares rösträtt och engagemang i företag. En kort sammanfattning av dessa policyer ska offentliggöras, samtidigt som konfidentialitet och skydd av icke röjd know-how och företagsinformation (företagshemligheter) i enlighet med definitionen i direktiv (EU) 2016/943 säkerställs.

2a.  Kreditinstitut och försäkringsföretag ska ha infört policyer för att integrera hållbarhetsrisker i sina investerings- och kreditriskhanteringsprocesser. En kort sammanfattning av dessa policyer ska offentliggöras, samtidigt som konfidentialitet och skydd av icke röjd know-how och företagsinformation (företagshemligheter) i enlighet med definitionen i direktiv (EU) 2016/943 säkerställs.

2b.  Finansmarknadsaktörer och försäkringsförmedlare ska säkerställa att identifiering och hantering av hållbarhetsrisker i tillräcklig grad har integrerats i deras förfaranden för tillbörlig aktsamhet och investeringsbeslutprocesser, vilket kräver att investerare undviker eller minskar och tar hänsyn till ESG-faktorerna och offentliggör dem i skriftlig form på sina webbplatser.

2c.  Kommissionen ska anta delegerade akter i enlighet med artikel 9a för att fastställa följande:

(a)  En övergripande och obligatorisk ram med minimistandarder för de skriftliga policyer och de förfaranden för tillbörlig aktsamhet som finansmarknadsaktörer och försäkringsförmedlare ska genomföra för att säkerställa att de hållbarhetsrisker som finansmarknadsaktörerna skapar integreras i investeringsbesluten, inbegripet integrering av samtliga ESG-indikatorer.

(b)  Vägledning om de krav på informationslämnande som avses i punkterna 1 och 2 i denna artikel.

(c)  Vägledning om hur den proportionalitetsprincip som avses i punkterna 1 och 2 i artikeln ska tillämpas, med särskild hänsyn till proportionaliteten i fråga om enhetens storlek och systemvikt.

2d.  Kommissionen ska vid utarbetandet av de delegerade akter som avses i punkt 2c beakta de principer som anges i bilaga IIa.

Artikel 4Transparens i integreringen av hållbarhetsrisker

och hållbarhetsresultat

  Finansmarknadsaktörer ska i den information som lämnas innan avtal ingås inkludera beskrivningar av följande, samtidigt som konfidentialitet och skydd av icke röjd know-how och företagsinformation (företagshemligheter) i enlighet med definitionen i direktiv (EU) 2016/943 säkerställs:

(a)  De förfaranden och villkor för tillbörlig aktsamhet som tillämpas för att integrera hållbarhetsrisker som är väsentliga eller som sannolikt kommer att uppstå i investeringsbeslutsprocessen för den specifika produkten och hur de tillämpas, samt förfarandena för att mäta hållbarhetsresultat.

(b)  I vilken utsträckning hållbarhetsrisker förväntas ha en relevant påverkan på ▌de finansiella produkter eller tjänster som erbjuds, och var i portföljen dessa hållbarhetsrisker har identifierats.

(c)  Hur finansmarknadsaktörernas ersättningspolicy är förenlig med direktiv (EU) 2017/828 och integrering av hållbarhetsrisker, respekterar interna och operativa ESG-resultatkriterier och samtidigt uppfyller långsiktiga mål för hållbar tillväxt, och, där så är relevant, är i linje med målet för hållbara investeringar för den finansiella produkten eller tjänsten.

(ca)  När det gäller aktieägarnas röstning om hållbarhetsresultat och minskningen av hållbarhetsriskerna, röstningsinstruktionerna och skälen bakom röster mot ledningen, nedlagda röster och omstridda röster.

Det informationslämnande som avses i led ca ska vara förenligt med direktiv (EU) 2017/828.

2.  Försäkringsförmedlare som tillhandahåller försäkringsrådgivning med avseende på försäkringsbaserade investeringsprodukter och värdepappersföretag som tillhandahåller investeringsrådgivning, ska i den information som lämnas innan avtal ingås inkludera beskrivningar av följande:

(a)  De förfaranden och villkor för tillbörlig aktsamhet som tillämpas för att integrera hållbarhetsrisker som är väsentliga eller som sannolikt kommer att uppstå i investerings- och försäkringsrådgivning och förfarandena för att mäta hållbarhetsresultat.

(b)  I vilken utsträckning hållbarhetsrisker förväntas ha en relevant påverkan på ▌de finansiella produkter eller tjänster som erbjuds och var i portföljen dessa hållbarhetsrisker har identifierats.

(c)  Hur ersättningspolicyn hos de värdepappersföretag som tillhandahåller investeringsrådgivning och försäkringsförmedlare som tillhandahåller försäkringsrådgivning med avseende på försäkringsbaserade investeringsprodukter, är förenlig med direktiv (EU) 2017/828 och avspeglar integreringen av hållbarhetsrisker, respekterar interna och operativa ESG-resultatkriterier och samtidigt uppfyller långsiktiga mål för hållbar tillväxt, och i tillämpliga fall är i linje med målen för hållbara investeringar för de finansiella produkter eller tjänster som rådgivningen avser.

(ca)  När det gäller aktieägarnas röstning om hållbarhetsresultat och minskningen av hållbarhetsriskerna, röstningsinstruktionerna och skälen bakom röster mot ledningen, nedlagda röster och omtvistade röster.

Det informationslämnande som avses i punkt 2 ska vara förenligt med direktiv (EU) 2017/828.

3.  Hänvisningar till den information som avses i punkterna 1 och 2 ska införas på följande sätt:

(a)  För AIF-förvaltare, i den information till investerare som avses i artikel 23.1 i direktiv 2011/61/EU.

(b)  För försäkringsföretag, tillsammans med den information som avses i artikel 185.2 i direktiv 2009/138/EU.

(c)  För tjänstepensionsinstitut, tillsammans med den information som avses i artikel 41 i direktiv (E) 2016/2341.

(d)  För förvaltare av godkända riskkapitalfonder, tillsammans med den information som avses i artikel 13.1 i förordning (EU) nr 345/2013.

(e)  För förvaltare av godkända fonder för socialt företagande, tillsammans med den information som avses i artikel 14.1 i (EU) nr 346/2013.

(f)  För tillhandahållare av pensionsprodukter, skriftligt och i god tid innan en icke-professionell investerare blir bunden av ett avtal som gäller en pensionsprodukt.

(g)  För fondföretags förvaltningsbolag, i det prospekt som avses i artikel 69 i direktiv 2009/65/EG.

(h)  För värdepappersföretag som tillhandahåller portföljförvaltning eller investeringsrådgivning, i enlighet med artikel 24.4 i direktiv 2014/65/EU, och den informationen lämnas i standardiserad form.

(i)  För försäkringsförmedlare som tillhandahåller försäkringsrådgivning med avseende på försäkringsbaserade investeringsprodukter, i enlighet med artikel 29.1 i direktiv (EU) 2016/97.

3a.  Europeiska bankmyndigheten (EBA), Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa) och Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) ska genom den gemensamma kommittén för de europeiska tillsynsmyndigheterna (nedan kallad gemensamma kommittén) utarbeta förslag till tekniska tillsynsstandarder som närmare anger anpassningen av de bestämmelser som avses i punkt 3 med kraven i punkterna 1 och 2 avseende presentation av och innehåll i den information som ska lämnas enligt denna artikel.

EBA, Eiopa och Esma ska överlämna dessa förslag till tekniska tillsynsstandarder till kommissionen senast den [12 månader efter dagen för ikraftträdande].

Kommissionen ska ges befogenhet att anta de tekniska tillsynsstandarder som avses i första stycket i enlighet med artiklarna 10–14 i förordning (EU) nr 1093/2010, förordning (EU) nr 1094/2010 och förordning (EU) nr 1095/2010.

Artikel 5Transparens avseende

investeringarnas hållbarhetsrisker och hållbarhetsresultat i information som lämnas innan avtal ingås

1.  Om en finansiell produkt eller tjänst släpps ut på marknaden, och om ett jämförelseindex har valts som referens för detta ska den information som ska lämnas enligt artikel 4.1 åtföljas av följande:

(a)  En beskrivning av det hållbara investeringsmålet och information om hur det valda indexet är anpassat till målet.

(aa)  En förklaring av hur de indikatorer som förtecknas i artikel 2.1 sa beaktas i den metod som används i indexet.

(b)  En redogörelse för varför det valda målanpassade indexets viktning och beståndsdelar skiljer sig från ett brett marknadsindex.

Skillnad måste göras mellan en produkt som replikerar ett index och ett index som används för att mäta eller jämföra produktens resultat.

2.  Om inget index har valts som referensvärde för en finansiell produkt eller tjänst, ska den information som avses i artikel 4.1 innehålla en beskrivning av dess hållbarhetseffekter med hjälp av de hållbarhetsindikatorer som förtecknas i artikel 2.

3.  Om en finansiell produkt eller tjänst uttryckligen är avsedd att överensstämma med Parisavtalet om klimatförändringar eller syftar till att minska koldioxidutsläppen, ska den standardiserade information som ska lämnas enligt artikel 4.1 innehålla målen för den vetenskapsbaserade graden av överensstämmelse med Parisavtalet eller för de minskade koldioxidutsläppen.

Genom undantag från punkt 2 ska den information som avses i artikel 4, i det fall inget [EU-referensvärde för koldioxidsnåla investeringar] eller [EU-referensvärde för klimatpositiva investeringar] i enlighet med förordning (EU) 2016/1011 finns tillgängligt, innehålla en detaljerad redogörelse för hur ▌målet ▌att minska koldioxidutsläppen och/eller att uppnå målen i Parisavtalet säkerställs.

4.  Finansmarknadsaktörer ska i den information som ska lämnas enligt artikel 4.1 ange var den metod som används vid beräkning av de index som avses i punkt 1 i denna artikel och de referensvärden som avses i punkt 3 andra stycket i denna artikel finns tillgängliga.

5.  Europeiska bankmyndigheten (EBA), Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa) och Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) ska genom gemensam kommitté för de europeiska tillsynsmyndigheterna (nedan kallad gemensamma kommittén) utarbeta förslag till tekniska tillsynsstandarder som närmare anger kraven för presentation av och innehåll i den information som ska lämnas enligt denna artikel.

6.  EBA, Eiopa och Esma ska överlämna dessa förslag till tekniska tillsynsstandarder till kommissionen senast den [OP: infoga datum 18 månader efter dagen för ikraftträdande].

Kommissionen ska ges befogenhet att anta de tekniska tillsynsstandarder som avses i första stycket i enlighet med artiklarna 10–14 i förordning (EU) nr 1093/2010, förordning (EU) nr 1094/2010 och förordning (EU) nr 1095/2010.

Artikel 6Transparens avseende

investeringarnas hållbarhetsrisker och hållbarhetsresultat på webbplatser

1.  Finansmarknadsaktörer ska på sina webbplatser offentliggöra och hålla uppdaterade följande upplysningar för var och en av de finansiella produkter eller tjänster som avses i artikel 5.1, 5.2 och 5.3:

(a)  En beskrivning av målet för hållbara investeringar.

(b)  Information om de metoder som används för att bedöma, mäta och övervaka hållbarhetsresultatet för de ▌investeringar som valts för den finansiella produkten eller tjänsten, inbegripet dess datakällor, granskningskriterier för de underliggande tillgångarna och relevanta hållbarhetsindikatorer som används för att mäta den finansiella produktens eller tjänstens övergripande hållbarhetseffekt.

(c)  Den information som avses i artikel 5.

(d)  Den information som avses i artikel 7.

Den information som ska lämnas enligt första stycket ska vara tydlig, kortfattad och begriplig för icke-professionella investerare och allmänheten. Den ska offentliggöras på ett tydligt sätt och på en framträdande del av webbplatsen, vara lättillgänglig och lättförståelig med användning av ett klart och tydligt språk. Webbplatsen ska också lämna mer detaljerad information till professionella investerare och andra experter.

2.  EBA, Eiopa och Esma ska genom gemensamma kommittén utarbeta förslag till tekniska tillsynsstandarder som närmare anger detaljerna för innehållet i och presentationen av ▌den information som avses i punkt 1, med angivelse av hur de bestämmelser som avses i punkt 2 har anpassats till kraven i punkt 1 vad gäller detaljerna för innehållet i och presentationen av den information som avses i denna punkt.

EBA, Eiopa och Esma ska beakta nya eller ändrade definitioner på europeisk nivå.

EBA, Eiopa och Esma ska överlämna dessa förslag till tekniska tillsynsstandarder till kommissionen senast den [OP: infoga datum 12 månader efter dagen för ikraftträdande].

Kommissionen ska ▌anta delegerade akter i enlighet med artiklarna 10–14 i förordning (EU) nr 1093/2010, förordning (EU) nr 1094/2010 och förordning (EU) nr 1095/2010 vad gäller de tekniska tillsynsstandarder som avses i första stycket.

Artikel 7Transparens avseende

investeringarnas hållbarhetsrisker och hållbarhetsresultat i regelbundna rapporter

1.  Om finansmarknadsaktörer erbjuder en sådan finansiell produkt eller tjänst som avses i artikel 5.1, 5.2 och 5.3 ska en beskrivning av följande finnas med i de regelbundna reviderade och integrerade rapporterna, som åtminstone ska utarbetas årligen och innehålla både finansiell och icke finansiell information:

(a)  Den övergripande hållbarhetsrelaterade effekten och det hållbarhetsrelaterade resultat som den finansiella produkten eller tjänsten har enligt harmoniserade och jämförbara hållbarhetsriskindikatorer.

(b)  Om ett index har valts som referensvärde, en jämförelse mellan den övergripande effekten av den finansiella produkten eller tjänsten med det valda indexet och ett brett marknadsindex med avseende på viktning, sammansättning och hållbarhetsindikatorer.

(ba)  Börsnoterade företag ska inkludera en beskrivning av hur hållbarhetsresultat och hållbarhetsrisker har införlivats i förvaltningsprocesserna och investeringsstrategin i de årsbokslut och koncernredovisningar som avses i direktiv 2013/34/EU.

2.  Den information som avses i punkt 1 ska lämnas på följande sätt:

(a)  För AIF-förvaltare, i den årsredovisning som avses i artikel 22 i direktiv 2011/61/EU.

(b)  För försäkringsföretag, skriftligen varje år i enlighet med artikel 185.6 i direktiv 2009/138/EG.

(c)  För tjänstepensionsinstitut, i det pensionsbesked som avses i artikel 38 i direktiv (EU) 2016/2341 och i den information som avses i artikel 43 i direktiv (EU) 2016/2341.

(d)  För förvaltare av godkända riskkapitalfonder, i den årsredovisning som avses i artikel 12 i förordning (EU) nr 345/2013.

(e)  För förvaltare av godkända fonder för socialt företagande, i den årsredovisning som avses i artikel 13 i förordning (EU) nr 346/2013.

(f)  För tillhandahållare av pensionsprodukter, skriftligen, åtminstone i årsredovisningar eller rapporter i enlighet med nationell lagstiftning.

(g)  För fondföretags förvaltningsbolag eller investeringsbolag, i de halvårs- och årsrapporter som avses i artikel 69 i direktiv 2009/65/EG.

(h)  För värdepappersföretag som tillhandahåller portföljförvaltning, i de regelbundna rapporter som avses i artikel 25.6 i direktiv 2014/65/EU.

(ha)  För börsnoterade och icke börsnoterade företag, i enlighet med de regelbundna rapporter som avses i artiklarna 19a och 29a i direktiv 2013/34.

3.  Vid tillämpning av punkt 1 ska finansmarknadsaktörer använda informationen i förvaltningsberättelser i enlighet med artikel 19, eller informationen i icke-finansiella rapporter i enlighet med artikel 19a i direktiv 2013/34/EU, i tillämpliga fall, och samtidigt säkerställa att informationen till slutinvesterarna presenteras på ett tydligt sätt och är lättförståelig och lättillgänglig.

4.  EBA, Eiopa och Esma ska genom gemensamma kommittén utarbeta förslag till tekniska tillsynsstandarder som närmare anger detaljerna för innehållet i och presentationen av den information som avses i punkt 1, med angivelse av hur de bestämmelser som avses i punkt 2 har anpassats till kraven i punkt 1 vad gäller detaljerna för innehållet i och presentationen av den information som avses i denna punkt.

EBA, Eiopa och Esma ska beakta nya eller ändrade definitioner på europeisk nivå.

EBA, Eiopa och Esma ska överlämna dessa förslag till tekniska tillsynsstandarder till kommissionen senast den [OP: infoga datum 12 månader efter dagen för ikraftträdande].

Kommissionen ska ges befogenhet att anta de tekniska tillsynsstandarder som avses i första stycket i enlighet med artiklarna 10–14 i förordning (EU) nr 1093/2010, förordning (EU) nr 1094/2010 och förordning (EU) nr 1095/2010.

Artikel 8Granskning av informationslämnande

1.  Finansmarknadsaktörer ska säkerställa att all information som offentliggörs i enlighet med artikel 3 eller artikel 6 är uppdaterad. Om en finansmarknadsaktör ändrar sådan information ska en tydlig redogörelse av den ändringen offentliggöras på samma webbplats.

2.  Punkt 1 ska även tillämpas på försäkringsförmedlare som tillhandahåller försäkringsrådgivning med avseende på försäkringsbaserade investeringsprodukter och värdepappersföretag som tillhandahåller investeringsrådgivning vad gäller all information som offentliggörs i enlighet med artikel 3.

Artikel 9Marknadsföringsmaterial

1.  Utan att det påverkar tillämpningen av striktare sektorsspecifik lagstiftning, i synnerhet direktiv 2009/65/EG, direktiv 2014/65/EU, Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/97 och förordning (EU) nr 1286/2014 ska finansmarknadsaktörer, försäkringsförmedlare som tillhandahåller försäkringsrådgivning med avseende på försäkringsbaserade investeringsprodukter och värdepappersföretag som tillhandahåller investeringsrådgivning säkerställa att deras marknadsföringsmaterial inte motsäger den information som offentliggörs genom denna förordning.

2.  EBA, Eiopa och Esma får genom gemensamma kommittén utarbeta förslag till tekniska genomförandestandarder för att fastställa ett standardformat för presentation av information om hållbara investeringar.

Kommissionen ska ges befogenhet att anta tekniska genomförandestandarder i enlighet med artikel 15 i förordning (EU) nr 1093/2010, förordning (EU) nr 1094/2010 och förordning (EU) nr 1095/2010.

Artikel 9a

Utövande av delegeringen

1.  Kommissionen ska anta delegerade akter enligt de villkor som anges i denna artikel.

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 3 ska ges till kommissionen för en period av fem år. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.

3.  Den delegering av befogenhet som avses i artikel 3 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som avses i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

4.  Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

5.  En delegerad akt som antas enligt artiklarna 2 (..) och 3.2 b ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på initiativ av parlamentet eller rådet.

Artikel 10aÄndringar av direktiv (EU) 2013/34

Direktiv (EU) 2013/34 ska ändras på följande sätt:

(1)  I artiklarna 19a.1 och 29a.1 ska följande led läggas till:

f)  De hållbarhetsrisker som är relevanta för en viss verksamhet enligt definitionen i artikel 2 a i [OP: infoga hänvisning till förordningen om information som ska lämnas avseende hållbara investeringar och hållbarhetsrisker och om ändring av direktiv (EU) 2016/2341 och direktiv 2013/34/EU] och som gör det möjligt för finansmarknadsaktörer enligt definitionen i artikel 2s a i den förordningen att uppfylla sina skyldigheter avseende information om och minskning av hållbarhetsriskerna enligt artiklarna 4 och 5 i den förordningen.

g)  Det resultat som uppmätts i förhållande till hållbarhetsindikatorer som är relevanta för det berörda företaget och branschen, på basis av en förteckning över harmoniserade hållbarhetsindikatorer som ska utvecklas och uppdateras av kommissionen, i överensstämmelse med [OP: infoga hänvisning till förordningen om inrättande av en ram för att underlätta hållbara investeringar].

Artikel 10Ändringar av direktiv (EU) 2016/2341

Direktiv (EU) 2016/2341 ska ändras på följande sätt:

(1)  I artikel 19 ska följande punkt läggas till som punkt 9:

”9. Kommissionen ska ges befogenhet att genom delegerade akter i enlighet med artikel 60a anta åtgärder som säkerställer att

a)  aktsamhetsprincipen iakttas med avseende på miljöfaktorer, sociala faktorer och företagsstyrningsfaktorer,

b)  miljöfaktorer, sociala faktorer och företagsstyrningsfaktorer ingår i de interna investeringsbesluten och riskhanteringsprocesserna.

Dessa delegerade akter ska ta hänsyn till storleken, arten, omfattningen och komplexiteten av den verksamhet som bedrivs av tjänstepensionsinstitut och de inneboende riskerna i verksamheten, samt säkerställa överensstämmelse med artikel 14 i direktiv 2009/65/EG, artikel 132 i direktiv 2009/138/EG och artikel 12 i direktiv 2011/61/EU.”.

(2)  Följande artikel ska införas som artikel 60a:

”Artikel 60a

Utövande av delegeringen

1. Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

2. Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 19.9 ska ges till kommissionen tills vidare från och med den dag då denna förordning träder i kraft.

3. Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 19.9 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som avses i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

4. Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

5. En delegerad akt som antas enligt artikel 19.9 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på tre månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med tre månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.”

Artikel 11

Utvärdering

Senast den [OP: infoga datum 36 månader efter dagen för ikraftträdande], ska kommissionen göra en utvärdering av tillämpningen av denna förordning, särskilt när det gäller sociala faktorer och bolagsstyrningsfaktorer och indikatorer, deras integrering i investeringsbeslut och information som ska lämnas innan avtal ingås. Denna utvärdering ska omfatta en bedömning av hur tillgången och kvaliteten på emittenternas uppgifter påverkar marknadsaktörernas förmåga att integrera hållbarhetsrisker i produktinformation och investeringsbeslut.

Kommissionen ska lägga fram lagstiftningsförslag för att revidera direktiv 2014/95/EU och direktiv 2013/34/EU i syfte att förbättra bolagens rapportering av hållbarhetsriskerna.

Artikel 12Ikraftträdande och tillämpning

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska börja tillämpas från och med [OP: Infoga datum 12 månader efter dagen för offentliggörande i Europeiska unionens officiella tidning]. En eventuell framtida översyn eller uppdatering av denna förordning ska föregås av en konsekvensbedömning som visar att den är genomförbar.

Artiklarna 5.5, 6.2, 7.4, 9.2 och 10 ska dock tillämpas från och med [OP: infoga datum för ikraftträdande] och artikel 7.1–7.3 ska tillämpas från och med [OP: infoga den 1 januari året efter det datum som avses i andra stycket].

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den

På Europaparlamentets vägnar  På rådets vägnar

Ordförande  OrdförandeBILAGA Ia

På basis av de huvudsakliga definitionerna för 2018 i de FN-stödda principerna för rapporteringsramar för ansvarsfulla investeringar (Principles for Responsible Investment - Reporting Framework) (november 2017) och kommissionens övervakningsram för den cirkulära ekonomin, kan hållbarhetsrisker inbegripa följande faktorer och indikatorer avseende miljö, samhällsansvar och bolagsstyrning:

i)  Frågor som rör den naturliga miljöns och de naturliga systemens kvalitet och funktion. Dessa omfattar förlust av biologisk mångfald, utsläpp av växthusgaser, klimatförändringar, förnybar energi, energieffektivitet, uttömning eller förorening av luft, vatten eller naturresurser, avfallshantering, nedbrytning av stratosfäriskt ozon och förändringar i jorden.

ii)  Frågor som rör människors och samhällens rättigheter, välbefinnande och intressen. Dessa omfattar mänskliga rättigheter, arbetstagarrättigheter i leveranskedjan, barn-, slav- och tvångsarbete, hälsa och säkerhet på arbetsplatsen, föreningsfrihet och yttrandefrihet, ett fritt och oberoende civilt samhälle, människorättsaktivisters förmåga att utöva sin verksamhet, förvaltning av mänskliga resurser och relationer mellan arbetstagarna, mångfald, förbindelser med lokalsamhällen, inbegripet fritt, på förhand inhämtat och välinformerat samtycke, aktiviteter i konfliktområden, hälsa och tillgång till läkemedel, hiv/aids, konsumentskydd och kontroversiella vapen.

iii)  Frågor som rör styrningen av företag och andra investeringsobjekt. När det gäller börsnoterade aktier omfattar dessa styrelsens struktur, storlek, mångfald, kompetens och oberoende, chefslöner, aktieägares rättigheter, samverkan mellan intressenter, informationslämnande, företagsetik, mutor och korruption, skattemoral, skydd av privatlivet och dataskydd, interna kontroller och riskhantering och generella frågor som rör förhållandet mellan företagets ledning, styrelse, aktieägare och andra intressenter. Denna kategori kan också inkludera frågor som rör affärsstrategi, vilket omfattar både konsekvenserna av en affärsstrategi för miljömässiga och sociala frågor och hur strategin ska genomföras. Frågor som rör förvaltningen av onoterade tillgångsklasser omfattar också frågor om förvaltningen av medel, såsom de rådgivande kommittéernas befogenheter, värderingsfrågor, avgiftsstrukturer osv.

BILAGA IIa

Internationella principer

1.

FN

Principles for Responsible Investment - Reporting Framework - https://www.unpri.org/

2.

OECD

OECD:s riktlinjer – Responsible Business Conduct for Institutional Investors – Key Considerations for due diligence under the OECD Guidelines for Multinational Investors (2017) - https://mneguidelines.oecd.org/RBC-for-Institutional-Investors.pdf

(1)

EUT......

(2)

* Ändringar: ny text eller text som ersätter tidigare text markeras med fetkursiv stil och strykningar markeras med symbolen ▌.

(3)

  EUT C , , s. .

(4)

  EUT C , , s. .

(5)

  Rådets beslut (EU) 2016/1841 av den 5 oktober 2016 om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av Parisavtalet som antagits inom ramen för Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändring (EUT L 282, 19.10.2016, s. 1).

(6)

  Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG av den 13 juli 2009 om samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) (EUT L 302, 17.11.2009, s. 32).

(7)

  Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG av den 25 november 2009 om upptagande och utövande av försäkrings- och återförsäkringsverksamhet (Solvens II) (EUT L 335, 17.12.2009, s. 1).

(8)

  Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU av den 8 juni 2011 om förvaltare av alternativa investeringsfonder (EUT L 174, 1.7.2011, s. 1).

(9)

  Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU av den 15 maj 2014 om marknader för finansiella instrument och om ändring av direktiv 2002/92/EG och av direktiv 2011/61/EU (EUT L 173, 12.6.2014, s. 349).

(10)

  Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/97 av den 20 januari 2016 om försäkringsdistribution (EUT L 26, 2.2.2016, s. 19).

(11)

  Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/2341 av den 14 december 2016 om verksamhet i och tillsyn över tjänstepensionsinstitut (EUT L 354, 23.12.2016, s. 37).

(12)

  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 345/2013 av den 17 april 2013 om europeiska riskkapitalfonder (EUT L 115, 25.4.2013, s. 1).

(13)

  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 346/2013 av den 17 april 2013 om europeiska fonder för socialt företagande (EUT L 115, 25.4.2013, s. 18).

(14)

  Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/34/EU av den 26 juni 2013 om årsbokslut, koncernredovisning och rapporter i vissa typer av företag, om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/43/EG och om upphävande av rådets direktiv 78/660/EEG och 83/349/EEG (EUT L 182, 29.6.2013, s. 19).

(15)

  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1093/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska bankmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/78/EG (EUT L 331, 15.12.2010, s. 12).

(16)

  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1094/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten) och om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/79/EG (EUT L 331, 15.12.2010, s. 48).

(17)

  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/77/EG (EUT L 331, 15.12.2010, s. 84).

(18)

  Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/2341 av den 14 december 2016 om verksamhet i och tillsyn över tjänstepensionsinstitut (EUT L 354, 23.12.2016, s. 37).

(19)

  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1286/2014 av den 26 november 2014 om faktablad för paketerade och försäkringsbaserade investeringsprodukter för icke-professionella investerare (Priips) (EUT L 352, 9.12.2014, s. 1).


YTTRANDE från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (11.10.2018)

till utskottet för ekonomi och valutafrågor

över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om information som ska lämnas avseende hållbara investeringar och hållbarhetsrisker, och om ändring av direktiv (EU) 2016/2341

(COM(2018)0354 – C8-0208/2018 – 2018/0179(COD))

Föredragande av yttrande: Adina-Ioana Vălean

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet uppmanar utskottet för ekonomi och valutafrågor att som ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag:

Ändringsförslag    1

Förslag till förordning

Titeln

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Förslag till

Förslag till

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

om information som ska lämnas avseende hållbara investeringar och hållbarhetsrisker, och om ändring av direktiv (EU) 2016/2341

om information som ska lämnas avseende investeringarnas hållbarhetseffekter och hållbarhetsrisker, och om ändring av direktiv (EU) 2016/2341

(Text av betydelse för EES)

(Text av betydelse för EES)

Ändringsförslag    2

Förslag till förordning

Skäl 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2)  Ett gemensamt mål i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG32, Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG33, Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU34, Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU35, Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/9736, Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/234137, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 345/201338 och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 346/201339 är att göra det lättare att starta och bedriva verksamhet för företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (nedan kallade fondföretag), förvaltare av alternativa investeringsfonder (nedan kallade AIF-förvaltare), försäkringsföretag, värdepappersföretag, försäkringsförmedlare, tjänstepensionsinstitut, förvaltare av godkända riskkapitalfonder (EuVECA) och förvaltare av godkända fonder för socialt företagande (EuSEF). Dessa direktiv och förordningar säkerställer ett mer enhetligt skydd för slutinvesterare och gör det lättare för dessa att dra nytta av ett stort utbud av finansiella produkter och tjänster, samtidigt som regler föreskrivs för att göra det möjligt för investerare att fatta välgrundade investeringsbeslut. Dessa mål har i stort sett har uppnåtts, men informationen till slutinvesterare – om hur hållbarhetsrisker och hållbara investeringsmål har integrerats i investeringsbeslutsprocessen hos fondföretags förvaltningsbolag, AIF-förvaltare, försäkringsföretag, värdepappersföretag som tillhandahåller portföljförvaltning, tjänstepensionsinstitut, pensionsinstitut, förvaltare av europeiska riskkapitalfonder och förvaltare av europeiska fonder för socialt företagande (finansmarknadsaktörer), och om hur hållbarhetsrisker integrerats i rådgivningsprocessen av försäkringsförmedlare som ger försäkringsråd med avseende på försäkringsbaserade investeringsprodukter och värdepappersföretag som ger investeringsråd (finansiella rådgivare) är inte tillräckligt utvecklad eftersom sådan information ännu inte omfattas av harmoniserade krav.

(2)  Ett gemensamt mål i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG32, Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG33, Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU34, Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU35, Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/9736, Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/234137, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 345/201338 och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 346/201339 är att göra det lättare att starta och bedriva verksamhet för företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (nedan kallade fondföretag), förvaltare av alternativa investeringsfonder (nedan kallade AIF-förvaltare), försäkringsföretag, värdepappersföretag, försäkringsförmedlare, tjänstepensionsinstitut, förvaltare av godkända riskkapitalfonder (EuVECA) och förvaltare av godkända fonder för socialt företagande (EuSEF). Dessa direktiv och förordningar säkerställer ett mer enhetligt skydd för slutinvesterare och gör det lättare för dessa att dra nytta av ett stort utbud av finansiella produkter och tjänsster, samtidigt som regler föreskrivs för att göra det möjligt för investerare att fatta välgrundade investeringsbeslut. Dessa mål har i stort sett har uppnåtts, men informationen om hållberhetseffekter och integreringen av hållbarhetsrisker och hållbara investeringsmål i investeringsbeslutsprocessen hos fondföretags förvaltningsbolag, AIF-förvaltare, försäkringsföretag, värdepappersföretag som tillhandahåller portföljförvaltning, tjänstepensionsinstitut, pensionsinstitut, förvaltare av europeiska riskkapitalfonder och förvaltare av europeiska fonder för socialt företagande (finansmarknadsaktörer), och om hur hållbarhetsrisker integrerats i rådgivningsprocessen av försäkringsförmedlare som ger försäkringsråd med avseende på försäkringsbaserade investeringsprodukter och värdepappersföretag som ger investeringsråd (finansiella rådgivare) är inte tillräckligt utvecklad eftersom sådan information ännu inte omfattas av harmoniserade indikatorer och krav. För att uppfylla sina skyldigheter rörande tillbörlig aktsamhet när det gäller hållbarhetseffekter och hållbarhetsrisker behöver finansmarknadsaktörerna själva ett tillförlitligt, jämförbart och harmoniserat utlämnande av information från investeringsobjekten. I Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/34/EU39a fastställs skyldigheter med anknytning till företags redovisnings- och rapporteringskrav. Det direktivet bör därför uppdateras så att det inbegriper integrerad och reviderad rapportering av hållbarhetsrisker och hållbarhetseffekter i syfte att möta det ökade behovet av att integrera hållbarhetsaspekter i företagens strategier och riskhantering.

__________________

__________________

32 Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG av den 13 juli 2009 om samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) (EUT L 302, 17.11.2009, s. 32).

32 Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG av den 13 juli 2009 om samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) (EUT L 302, 17.11.2009, s. 32).

33Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG av den 25 november 2009 om upptagande och utövande av försäkrings- och återförsäkringsverksamhet (Solvens II) (EUT L 335, 17.12.2009, s. 1).

33Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG av den 25 november 2009 om upptagande och utövande av försäkrings- och återförsäkringsverksamhet (Solvens II) (EUT L 335, 17.12.2009, s. 1).

34 Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU av den 8 juni 2011 om förvaltare av alternativa investeringsfonder (EUT L 174, 1.7.2011, s. 1).

34 Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU av den 8 juni 2011 om förvaltare av alternativa investeringsfonder (EUT L 174, 1.7.2011, s. 1).

35 Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU av den 15 maj 2014 om marknader för finansiella instrument och om ändring av direktiv 2002/92/EG och av direktiv 2011/61/EU (EUT L 173, 12.6.2014, s. 349).

35 Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU av den 15 maj 2014 om marknader för finansiella instrument och om ändring av direktiv 2002/92/EG och av direktiv 2011/61/EU (EUT L 173, 12.6.2014, s. 349).

36 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/97 av den 20 januari 2016 om försäkringsdistribution (EUT L 26, 2.2.2016, s. 19).

36 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/97 av den 20 januari 2016 om försäkringsdistribution (EUT L 26, 2.2.2016, s. 19).

37 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/2341 av den 14 december 2016 om verksamhet i och tillsyn över tjänstepensionsinstitut (EUT L 354, 23.12.2016, s. 37).

37 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/2341 av den 14 december 2016 om verksamhet i och tillsyn över tjänstepensionsinstitut (EUT L 354, 23.12.2016, s. 37).

38 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 345/2013 av den 17 april 2013 om europeiska riskkapitalfonder (EUT L 115, 25.4.2013, s. 1).

38 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 345/2013 av den 17 april 2013 om europeiska riskkapitalfonder (EUT L 115, 25.4.2013, s. 1).

39 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 346/2013 av den 17 april 2013 om europeiska fonder för socialt företagande (EUT L 115, 25.4.2013, s. 18).

39 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 346/2013 av den 17 april 2013 om europeiska fonder för socialt företagande (EUT L 115, 25.4.2013, s. 18).

 

39a Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/34/EU av den 26 juni 2013 om årsbokslut, koncernredovisning och rapporter i vissa typer av företag, om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/43/EG och om upphävande av rådets direktiv 78/660/EEG och 83/349/EEG (EUT L 182, 29.6.2013, s. 19).

Ändringsförslag    3

Förslag till förordning

Skäl 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3)  Utan harmoniserade unionsregler för hållbarhetsrelaterad information till slutinvesterare är det sannolikt att medlemsstaterna även i fortsättningen kommer att anta olika nationella åtgärder, och olikheterna i fråga om tillvägagångssätt inom olika sektorer för finansiella tjänster kan komma att bestå. Bristande harmonisering av åtgärder och metoder skulle sannolikt även fortsatt skapa betydande snedvridning av konkurrensen till följd av stora skillnader i standarder för informationslämnande. Dessutom skapar parallell utveckling av marknadsbaserad praxis utifrån kommersiellt motiverade prioriteringar som ger olika resultat, för närvarande ytterligare marknadsfragmentering och skulle till och med kunna leda till att den inre marknadens fungerar sämre i framtiden. Olika standarder för informationslämnande och marknadsbaserad praxis gör det mycket svårt att göra jämförelser mellan finansiella produkter och tjänster, skapar olika spelregler för denna typ av produkter och tjänster och för distributionskanalerna, och reser nya hinder i vägen för den inre marknaden. Sådana olikheter kan också vara förvirrande för slutinvesterare och snedvrida deras investeringsbeslut. För att säkerställa efterlevnad av Parisavtalet kommer medlemsstaterna sannolikt att anta olika nationella åtgärder vilka potentiellt leder till hinder för en smidigt fungerande inre marknad och är till nackdel för finansmarknadsaktörer och finansiella rådgivare. Dessutom gör bristen på harmoniserade transparenskrav det svårt för slutinvesterare att effektivt jämföra olika finansiella produkter och tjänster i olika medlemsstater i fråga om deras risker avseende miljö, samhällsansvar och bolagsstyrning och hållbara investeringsmål. Det är därför nödvändigt att ta itu med befintliga hinder för den inre marknadens funktion och att förebygga sannolika framtida hinder.

(3)  Utan harmoniserade unionsregler för hållbarhetsrelaterad information från emittenter och investerare är det sannolikt att medlemsstaterna även i fortsättningen kommer att anta olika nationella åtgärder, och olikheterna i fråga om tillvägagångssätt inom olika sektorer för finansiella tjänster kan komma att bestå. Bristande harmonisering av åtgärder och metoder skulle sannolikt även fortsatt skapa betydande snedvridning av konkurrensen till följd av stora skillnader i standarder för informationslämnande. Dessutom skapar parallell utveckling av marknadsbaserad praxis utifrån kommersiellt motiverade prioriteringar som ger olika resultat, för närvarande ytterligare marknadsfragmentering och skulle till och med kunna leda till att den inre marknadens fungerar sämre i framtiden. Olika standarder för informationslämnande och marknadsbaserad praxis och avsaknaden av harmoniserade indikatorer gör det mycket svårt att göra jämförelser mellan finansiella produkter och tjänster, skapar olika spelregler för denna typ av produkter och tjänster och för distributionskanalerna, och reser nya hinder i vägen för den inre marknaden. Sådana olikheter kan också vara förvirrande för slutinvesterare och snedvrida deras investeringsbeslut. För att säkerställa efterlevnad av Parisavtalet kommer medlemsstaterna sannolikt att anta olika nationella åtgärder vilka potentiellt leder till hinder för en smidigt fungerande inre marknad och är till nackdel för finansmarknadsaktörer och finansiella rådgivare. Dessutom gör bristen på harmoniserade transparenskrav och indikatorer med anknytning till transparens det svårt för investerare att effektivt jämföra underliggande investeringsobjekt och olika finansiella produkter och tjänster i olika medlemsstater i fråga om deras effekter och risker avseende miljö, samhällsansvar och bolagsstyrning och hållbara investeringsmål. Det är därför nödvändigt att ta itu med befintliga hinder för den inre marknadens funktion och att förebygga sannolika framtida hinder.

Ändringsförslag    4

Förslag till förordning

Skäl 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4)  För att säkerställa en samstämmig tillämpning av denna förordning och att det krav på informationslämnande som föreskrivs i denna förordning tillämpas tydligt och konsekvent av finansmarknadsaktörerna är det nödvändigt att fastställa en harmoniserad definition av hållbara investeringar.

(4)  För att säkerställa en samstämmig tillämpning av denna förordning och att det krav på informationslämnande som föreskrivs i denna förordning tillämpas tydligt och konsekvent av finansmarknadsaktörerna är det nödvändigt att fastställa en harmoniserad definition av hållbara investeringar och hållbarhetsrisker, på grundval av harmoniserade indikatorer. Denna definition bör fokusera på väsentliga risker och samtidigt vara framåtblickande i syfte att vederbörligen beakta framväxande risker.

Motivering

Tydliga definitioner och harmoniserade indikatorer är nödvändigt för att säkerställa rättssäkerhet, en lägsta nivå av konsekvens mellan nationella myndigheter och marknadsaktörer och för att undvika en fragmentering av marknaden.

Ändringsförslag    5

Förslag till förordning

Skäl 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6)  Eftersom hållbarhetsreferensvärden fungerar som riktmärken mot vilka hållbara investeringar mäts bör slutinvesterare, genom information som lämnas innan avtal ingås, informeras om det valda indexets lämplighet, dvs. i vilken grad indexet är anpassat till det hållbara investeringsmålet. Finansmarknadsaktörer bör också redogöra för de olika viktningar och beståndsdelarna hos det valda indexet jämfört med ett brett marknadsindex. För att ytterligare främja transparens bör finansmarknadsaktörer även ange var den metod som används för beräkning av det valda indexet och det breda marknadsindexet finns tillgänglig, så att slutinvesterare får nödvändig information om hur indexens underliggande tillgångar valts ut och viktats, vilka tillgångar som exkluderats och av vilket skäl, hur hållbarhetsrelaterade konsekvenser för de underliggande tillgångarna mätts eller vilka källor som använts. Sådan information bör göra det möjligt att på ett ändamålsenligt sätt jämföra indexen och bidra till att skapa en korrekt bild av hållbarhetsvänliga investeringar. Om inga index har valts som referensvärde bör finansmarknadsaktörerna redogöra för hur målen för hållbara investeringar uppnås.

(6)  Eftersom hållbarhetsreferensvärden fungerar som riktmärken mot vilka hållbara investeringar mäts bör slutinvesterare, genom information som lämnas innan avtal ingås, informeras om det valda indexets lämplighet, dvs. i vilken grad indexet är anpassat till det hållbara investeringsmålet. Finansmarknadsaktörer bör också redogöra för de olika viktningar och beståndsdelarna hos det valda indexet jämfört med ett brett marknadsindex. För att ytterligare främja transparens bör finansmarknadsaktörer även ange var den metod som används för beräkning av det valda indexet och det breda marknadsindexet finns tillgänglig, så att slutinvesterare får nödvändig information om hur indexens underliggande tillgångar valts ut och viktats, vilka tillgångar som exkluderats och av vilket skäl, hur hållbarhetsrelaterade konsekvenser för de underliggande tillgångarna mätts eller vilka källor som använts. Sådan information, baserad på harmoniserade indikatorer, bör göra det möjligt att på ett ändamålsenligt sätt jämföra indexen och bidra till att skapa en korrekt bild av hållbarhetsvänliga investeringar. Om inga index har valts som referensvärde bör finansmarknadsaktörerna redogöra för hur målen för hållbara investeringar uppnås.

Ändringsförslag    6

Förslag till förordning

Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(7a)  Om en finansiell produkt eller tjänst består av obligationer, kontrakt som avser prisskillnader, derivat eller andra instrument baserade på värdet av underliggande tillgångar, bör kopplingen mellan uppnåendet av hållbarhetsmål och tillgångarnas värde tydligt anges i informationen.

Ändringsförslag    7

Förslag till förordning

Skäl 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(8)  För att öka transparensen och för att informera slutinvesterare bör tillgången till information om hur finansmarknadsaktörer integrerar hållbarhetsrisker i investeringsbeslutsprocesser och hur finansiella rådgivare integrerar desamma i rådgivningsprocesser regleras genom krav på att dessa enheter ska tillhandahålla denna information på sina webbplatser.

(8)  För att öka transparensen och jämförbarheten och för att informera investerare bör tillgången till information om hur hållbarhetseffekterna beaktas och hur finansmarknadsaktörer integrerar hållbarhetsrisker i investeringsbeslutsprocesser och hur finansiella rådgivare integrerar desamma i rådgivningsprocesser regleras genom krav på att dessa enheter ska tillhandahålla denna information på sina webbplatser.

Ändringsförslag    8

Förslag till förordning

Skäl 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(9)  Gällande krav på informationslämnande enligt unionslagstiftningen föreskriver inte att alla uppgifter som behövs för att på ett korrekt sätt informera slutanvändare om de hållbarhetsrelaterade konsekvenserna av deras investeringar måste lämnas. Det är därför nödvändigt att fastställa mer specifika krav på informationslämnande med avseende på hållbara investeringar. Exempelvis bör de övergripande hållbarhetsrelaterade konsekvenserna av finansiella produkter rapporteras regelbundet med hjälp av indikatorer som är relevanta för det valda hållbara investeringsmålet. Om ett lämpligt index har valts som referensvärde bör denna information också tillhandahållas för detta index och för ett brett marknadsindex, för att möjliggöra jämförelse. Information om det valda indexets och det breda marknadsindexets beståndsdelar och om deras viktning bör också lämnas för att ge ytterligare information om hur de hållbara investeringsmålen uppnås. Om förvaltare av europeiska fonder för socialt företagande tillgängliggör information om den positiva sociala effekten som en viss fond syftar till att åstadkomma, den övergripande sociala effekt som uppnås och de tillhörande metoder som används i enlighet med förordning (EU) nr 346/2013, kan de i tillämpliga fall använda denna information i informationslämnandet enligt denna förordning.

(9)  Gällande krav på informationslämnande enligt unionslagstiftningen föreskriver inte att alla uppgifter som behövs för att på ett korrekt sätt informera slutanvändare om de hållbarhetsrelaterade konsekvenserna av deras investeringar måste lämnas. Det är därför nödvändigt att fastställa mer specifika krav på informationslämnande med avseende på hållbara investeringar. Exempelvis bör de övergripande hållbarhetsrelaterade konsekvenserna av finansiella produkter rapporteras regelbundet med hjälp av harmoniserade indikatorer som är relevanta för det valda hållbara investeringsmålet. Om ett lämpligt index har valts som referensvärde bör denna information också tillhandahållas för detta index och för ett brett marknadsindex, för att möjliggöra jämförelse. Information om det valda indexets och det breda marknadsindexets beståndsdelar och om deras viktning bör också lämnas för att ge ytterligare information om hur de hållbara investeringsmålen uppnås. Om förvaltare av europeiska fonder för socialt företagande tillgängliggör information om den positiva sociala effekten som en viss fond syftar till att åstadkomma, den övergripande sociala effekt som uppnås och de tillhörande metoder som används i enlighet med förordning (EU) nr 346/2013, kan de i tillämpliga fall använda denna information i informationslämnandet enligt denna förordning.

Ändringsförslag    9

Förslag till förordning

Skäl 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(10)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/34/EU40 inför transparenskrav vad gäller sociala aspekter samt miljö- och bolagsstyrningsaspekter av icke-finansiell redovisning. Den form och presentation som fastställs genom dessa direktiv är emellertid inte lämplig för direkt användning av finansmarknadsaktörer och finansiella rådgivare i deras kommunikation med slutinvesterare. Finansmarknadsaktörer och finansiella rådgivare bör i tillämpliga fall ha möjlighet att använda informationen i förvaltningsberättelser och icke-finansiella rapporter i enlighet med direktiv 2013/34/EU vid tillämpning av denna förordning.

(10)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/34/EU40 inför transparenskrav vad gäller sociala aspekter samt miljö- och bolagsstyrningsaspekter av icke-finansiell redovisning. Den form och presentation som fastställs genom dessa direktiv är emellertid inte lämplig för direkt användning av finansmarknadsaktörer och finansiella rådgivare i deras kommunikation med slutinvesterare. Finansmarknadsaktörer, finansiella rådgivare och börsnoterade företag bör lämna information om effekter och risker avseende miljö, samhällsansvar och bolagsstyrning i årliga förvaltningsberättelser och icke-finansiella rapporter i enlighet med direktiv 2013/34/EU vid tillämpning av denna förordning.

__________________

__________________

40 Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/34/EU av den 26 juni 2013 om årsbokslut, koncernredovisning och rapporter i vissa typer av företag, om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/43/EG och om upphävande av rådets direktiv 78/660/EEG och 83/349/EEG (EUT L 182, 29.6.2013, s. 19).

40 Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/34/EU av den 26 juni 2013 om årsbokslut, koncernredovisning och rapporter i vissa typer av företag, om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/43/EG och om upphävande av rådets direktiv 78/660/EEG och 83/349/EEG (EUT L 182, 29.6.2013, s. 19).

Ändringsförslag    10

Förslag till förordning

Skäl 13

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(13)  Europeiska bankmyndigheten (EBA), Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa) och Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) (gemensamt kallade de europeiska tillsynsmyndigheterna ) inrättade genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1093/201041, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1094/201042 respektive Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/201043 bör i enlighet med artiklarna 10–14 i förordning (EU) nr 1093/2010, förordning (EU) nr 1094/2010 och förordning (EU) nr 1095/2010, genom den gemensamma kommittén utarbeta tekniska tillsynsstandarder som ytterligare specificerar presentationen av och innehållet i den information om mål för hållbara investeringar som finansmarknadsaktörer lämnar med avseende på handlingar som lämnas innan avtal ingås, regelbundna rapporter och webbplatser. Kommissionen bör ges befogenhet att anta dessa tekniska tillsynsstandarder.

(13)  Europeiska bankmyndigheten (EBA), Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa) och Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) (gemensamt kallade de europeiska tillsynsmyndigheterna ) inrättade genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1093/201041, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1094/201042 respektive Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/201043 bör i enlighet med artiklarna 10–14 i förordning (EU) nr 1093/2010, förordning (EU) nr 1094/2010 och förordning (EU) nr 1095/2010, genom den gemensamma kommittén utarbeta tekniska tillsynsstandarder som ytterligare specificerar presentationen av och innehållet i den information om investeringars hållbarhetseffekter och hållbarhetsrisker som finansmarknadsaktörer lämnar med avseende på handlingar som lämnas innan avtal ingås, regelbundna och integrerade årliga rapporter och webbplatser. Kommissionen bör ges befogenhet att anta dessa tekniska tillsynsstandarder.

__________________

__________________

41 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1093/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska bankmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/78/EG (EUT L 331, 15.12.2010, s. 12).

41 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1093/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska bankmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/78/EG (EUT L 331, 15.12.2010, s. 12).

42 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1094/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten) och om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/79/EG (EUT L 331, 15.12.2010, s. 48).

42 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1094/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten) och om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/79/EG (EUT L 331, 15.12.2010, s. 48).

43 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/77/EG (EUT L 331, 15.12.2010, s. 84).

43 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/77/EG (EUT L 331, 15.12.2010, s. 84).

Ändringsförslag    11

Förslag till förordning

Skäl 16a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(16a)  Bestämmelserna om informationslämnande i denna förordning kompletterar införandet av en fullständig överordnad, obligatorisk ram för tillbörlig aktsamhet för alla finansmarknadsaktörer, både investerande bolag och investeringsobjekt, inklusive en aktsamhetsplikt, som till fullo ska fasas in under en övergångsperiod och med beaktande av proportionalitetsprinciperna, i linje med OECD:s riktlinjer om tillbörlig aktsamhet och baserat på Europaparlamentets resolution av den 29 maj 2018 om hållbara finanser, i vilken man efterlyser en obligatorisk ram för tillbörlig aktsamhet.

Motivering

En förstärkning av ramen för tillbörlig aktsamhet för finansmarknadsaktörer hjälper investerarna att undvika eventuella negativa konsekvenser av deras investeringar för samhället och miljön, undvika finansiella och anseendemässiga risker, tillmötesgå sina kunders och förmånstagares förväntningar och beakta risker som går bortom en finansiell förståelse av deras skyldigheter som investerare.

Ändringsförslag    12

Förslag till förordning

Skäl 18

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(18)  Eftersom målen med denna förordning, nämligen att stärka skyddet för slutinvesterare och förbättra den information de får, inbegripet i fall av gränsöverskridande köp för slutinvesterare, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna, utan på grund av behovet att fastställa enhetliga informationskrav på unionsnivå, kan uppnås bättre på unionsnivå kan unionen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går denna förordning inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå dessa mål.

(18)  Eftersom målen med denna förordning, nämligen att stärka informationen till investerare och förbättra den information de får, och att hjälpa finansmarknadsaktörer, investeringsrådgivare och börsnoterade företag att integrera risker avseende miljö, samhällsansvar och bolagsstyrning i investeringsstrategier och styrelsebeslut, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna, utan på grund av behovet att fastställa enhetliga informationskrav på unionsnivå, kan uppnås bättre på unionsnivå kan unionen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går denna förordning inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå dessa mål.

Ändringsförslag    13

Förslag till förordning

Skäl 18a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(18a)  För att uppfylla skyldigheterna rörande tillbörlig aktsamhet när det gäller hållbarhetseffekter och hållbarhetsrisker behöver finansmarknadsaktörerna ett tillförlitligt, jämförbart och harmoniserat utlämnande av information från investeringsobjekten. De informationskrav som föreskrivs i denna förordning bör därför gälla för börsnoterade företag efter en övergångsperiod på 18 månader efter ikraftträdandet av denna förordning. Kommissionen bör följaktligen undersöka huruvida det vore lämpligt att föreslå motsvarande ändringar av direktiv 2013/34/EU.

Ändringsförslag    14

Förslag till förordning

Artikel 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Denna förordning fastställer harmoniserade regler om transparens som finansmarknadsaktörer, försäkringsförmedlare som ger försäkringsråd med avseende på försäkringsbaserade investeringsprodukter och värdepappersföretag som ger investeringsråd är skyldiga att följa i samband med integrering av hållbarhetsrisker i investeringsbeslutsprocessen eller rådgivningsprocessen, och i fråga om transparens för finansiella produkter som har hållbara investeringar som inriktning, inbegripet minskade koldioxidutsläpp.

Denna förordning fastställer harmoniserade regler om transparens som finansmarknadsaktörer, försäkringsförmedlare som ger försäkringsråd med avseende på försäkringsbaserade investeringsprodukter och värdepappersföretag som ger investeringsråd, samt börsnoterade företag, om hur hållbarhetseffekter och hållbarhetsrisker införlivas i investeringsbeslutsprocessen eller rådgivningsprocessen, och i fråga om transparens för investeringsprodukters hållbarhetseffekter och hållbarhetsrisker, när detta anses lämpligt och relevant.

Motivering

Det bör framgå tydligt i lagtexten att transparenskraven i förordningen ska gälla för samtliga finansiella produkter.

Ändringsförslag    15

Förslag till förordning

Artikel 2 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ba)  börsnoterat företag: ett företag enligt tillämpningsområdet för direktiv 2013/34/EU.

Ändringsförslag    16

Förslag till förordning

Artikel 2 – led h – led iia (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

iia)  en europeisk privat pensionsprodukt i enlighet med förslaget i Europaparlamentets och rådets förordning 201X/XXX1a.

 

__________________

 

1a Europaparlamentets och rådets förordning om en europeisk privat pensionsprodukt (PEPP), 2017/0143 (COD).

Ändringsförslag    17

Förslag till förordning

Artikel 2 – led o – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(o)  hållbara investeringar: något av följande eller en kombination av något av följande:

(o)  hållbara investeringar: produkter som är förknippade med strategier som syftar till att uppnå miljömässiga, samhälleliga och bolagsstyrningsrelaterade effekter, inbegripet en kombination av följande, i den utsträckning som målen i en kategori är förenliga med, och inte på ett betydande sätt skadar, något av målen i de övriga kategorierna nedan:

Ändringsförslag    18

Förslag till förordning

Artikel 2 – led o – led i

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

i)  Investeringar i en ekonomisk verksamhet som bidrar till ett miljömål, inbegripet en miljömässigt hållbar investering enligt definitionen i artikel 2 i [OP: infoga hänvisning till förordningen om inrättande av en ram för att underlätta hållbara investeringar].

i)  Investeringar i en ekonomisk verksamhet som bidrar till ett miljömål, inbegripet en miljömässigt hållbar investering enligt definitionen i artikel 2 i [OP: infoga hänvisning till förordningen om inrättande av en ram för att underlätta hållbara investeringar], och som baseras på centrala resurseffektivitetsindikatorer, såsom användning av energi, användning av förnybar energi, användning av råvaror, produktion av avfall, utsläpp, CO2-utsläpp, användning av vatten, markanvändning och effekter på biologisk mångfald.

Ändringsförslag    19

Förslag till förordning

Artikel 2 – led o – led iii

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

iii)  Investeringar i företag med goda styrelseformer, och särskilt företag som är sunda vad gäller förvaltningsstrukturer, relationer till arbetstagarna, ersättningspolicy till personalen och efterlevnad av skatteregler.

iii)  Investeringar i företag med goda styrelseformer, och särskilt företag som är sunda vad gäller förvaltningsstrukturer och strukturer för tillbörlig aktsamhet, relationer till arbetstagarna, ersättningspolicy till personalen och efterlevnad av skatteregler.

Ändringsförslag    20

Förslag till förordning

Artikel 2 – led sa (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

sa)  hållbarhetsrisker: finansiella eller icke-finansiella risker, väsentliga eller som sannolikt kommer att uppstå på lång sikt, med koppling till miljö-, samhällsansvars- och bolagsstyrningsfaktorer, där så är relevant för en särskild investeringsstrategi.

Ändringsförslag    21

Förslag till förordning

Artikel 3 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Transparens i policyn för hållbarhetsrisker

Transparens i policyn för hållbarhetsrisker och hållbarhetseffekter

Ändringsförslag    22

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Finansmarknadsaktörer ska på sina webbplatser offentliggöra skriftliga policyer om integreringen av hållbarhetsrisker i investeringsbeslutsprocessen.

1.  Finansmarknadsaktörer ska ha infört skriftliga policyer om integreringen av hållbarhetsrisker och hållbarhetseffekter i investeringsbeslutsprocessen, såsom på området för styrning, tillgångsallokering, investeringsstrategi, riskhantering, utövande av aktieägares rösträtt och engagemang i företag, och offentliggöra en sammanfattning av dem i skriftlig form på sina webbplatser.

Ändringsförslag    23

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Försäkringsförmedlare som tillhandahåller försäkringsrådgivning med avseende på försäkringsbaserade investeringsprodukter och värdepappersföretag som tillhandahåller investeringsrådgivning, ska på sina webbplatser offentliggöra skriftliga policyer om integreringen av hållbarhetsrisker i investerings- eller försäkringsrådgivningen.

2.  Försäkringsförmedlare som tillhandahåller försäkringsrådgivning med avseende på försäkringsbaserade investeringsprodukter och värdepappersföretag som tillhandahåller investeringsrådgivning, ska ha infört skriftliga policyer om integreringen av hållbarhetsrisker och hållbarhetseffekter i investerings- eller försäkringsrådgivningen, såsom på området för styrning, tillgångsallokering, investeringsstrategi, riskhantering, utövande av aktieägares rösträtt och engagemang i företag, och offentliggöra en sammanfattning av dem i skriftlig form på sina webbplatser.

Ändringsförslag    24

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  Finansmarknadsaktörer och försäkringsförmedlare ska ha infört förfaranden för tillbörlig aktsamhet som säkerställer att identifieringen och hanteringen av hållbarhetsrisker är tillräckligt integrerad i investeringsbesluten, vilket kräver att investerare identifierar, förebygger, begränsar och tar hänsyn till ESG-faktorer, med beaktande av OECD:s riktlinjer från 2017 ”Responsible business conduct for institutional investors: Key Considerations for Due Diligence under the OECD Guidelines for Multinational Enterprises” , och offentliggör dem i skriftlig form på sina webbplatser.

 

 

 

 

Ändringsförslag    25

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2b.  De skriftliga policyer som avses i punkterna 1 och 2 ska bland annat inbegripa följande:

 

a)  En integrering av risker med anknytning till konsekvenserna av klimatförändringarna, inbegripet både akuta och kroniska risker för investeringar.

 

b)  En integrering av risker och möjligheter med avseende på en koldioxidsnål ekonomi, inbegripet lagstadgade gränsvärden för utsläpp av växthusgaser, koldioxidprissättning, tvister, anseendemässiga risker, teknik och marknadsrisker.

Motivering

Europeiska systemrisknämnden, den nederländska centralbanken, Bank of England och många andra finansinstitut och rådgivande organ erkänner den systemrisk som klimatförändringarna utgör för det finansiella systemet och ekonomin. De hållbarhetsrisker som integrerats måste därför även tydligt omfatta de risker som klimatförändringarna utgör.

Ändringsförslag    26

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 2c (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2c.  De skriftliga policyer som avses i punkterna 1 och 2 ska bland annat innehålla information om förfarandet för fastställande av hållbarhetsrisker, den metod och de mått som använts för att bedöma hållbarhetsriskerna, nämndens tillsyn när det gäller fastställande och hantering av hållbarhetsrisker och en överblick över de hållbarhetsrisker som organisationen har fastställt.

Ändringsförslag    27

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 2d (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2d.  Kommissionen ska senast den 30 juni 2019 anta delegerade akter i enlighet med artikel [...] för att komplettera denna förordning genom att närmare fastställa kraven för de skriftliga policyerna och förfarandena för tillbörlig aktsamhet i syfte att utvärdera genomförandet av dessa.

Ändringsförslag    28

Förslag till förordning

Artikel 4 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Transparens i integreringen av hållbarhetsrisker

Transparens i integreringen av hållbarhetseffekter och hållbarhetsrisker

Ändringsförslag    29

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a)  De förfaranden och villkor som tillämpas för att integrera hållbarhetsrisker i investeringsbeslut.

a)  De förfaranden för tillbörlig aktsamhet och villkor som tillämpas för att integrera hållbarhetsrisker, inbegripet bl.a. de risker som är relaterade till klimatförändringarnas konsekvenser och de risker och möjligheter som är relaterade till övergången till en koldioxidsnål ekonomi, i investeringsbeslut.

Ändringsförslag    30

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b)  I vilken utsträckning hållbarhetsrisker förväntas ha en relevant påverkan på avkastningen på de finansiella produkter som erbjuds.

b)  I vilken utsträckning hållbarhetsrisker, inbegripet bl.a. de risker som är relaterade till klimatförändringarnas konsekvenser och de risker och möjligheter som är relaterade till övergången till en koldioxidsnål ekonomi, förväntas ha en relevant påverkan på frågor avseende miljö, samhällsansvar och bolagsstyrning och på avkastningen på de finansiella produkter som erbjuds.

Motivering

Europeiska systemrisknämnden, den nederländska centralbanken, Bank of England och många andra finansinstitut och rådgivande organ erkänner den systemrisk som klimatförändringarna utgör för det finansiella systemet och ekonomin. De hållbarhetsrisker som integrerats måste därför även tydligt omfatta de risker som klimatförändringarna utgör.

Ändringsförslag    31

Förslag till förordning

Artikel 4 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ba)  Scenarier och beräknade kostnader med anknytning till koldioxidprissättning, från handel med utsläppsrätter, beskattning eller andra relevanta rättsliga krav, som har beaktats vid bedömningarna av hållbarhetsriskerna.

Motivering

Koldioxidprissättning, t.ex. via EU:s utsläppshandelssystem eller Kinas nationella utsläppshandelssystem, är en tydligt fastställd kostnad. Investerare, långivare, försäkringsgivare och andra intressenter saknar dock ofta tydlig information om de eventuella investeringsrelaterade koldioxidkostnaderna. Eftersom omfattningen av och nivån på koldioxidprissättningen kan ändras betydligt på grund av övergången till en koldioxidsnål ekonomi skulle ytterligare transparens när det gäller koldioxidkostnader bidra till att minska systemriskerna.

Ändringsförslag    32

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 1 – led bb (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

bb)  Resultaten av ett klimatrelaterat stresstest, där en scenarioanalys används för att bedöma ett antal möjliga framtida utvecklingar, inbegripet följande scenarier:

 

i)  Ett scenario med en ”snabb minskning av koldioxidutsläppen”, där en global övergång i samtliga ekonomiska sektorer till ett nettonollutsläpp av växthusgaser sker under loppet av 15 år.

 

ii)  Ett scenario med en ”okontrollerad uppvärmning”, där man ser konsekvenserna av en global temperaturökning på 4 °C över de förindustriella nivåerna.

Ändringsförslag    33

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ca)  När det gäller aktieägarnas röstning om hållbara investeringar och minskningen av hållbarhetsriskerna, röstningsinstruktionerna och skälen bakom röster mot ledningen, nedlagda röster och omtvistade röster.

Ändringsförslag    34

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  De förfaranden och villkor som tillämpas för att integrera hållbarhetsrisker i investerings- och försäkringsrådgivning.

(a)  De förfaranden och villkor som tillämpas för att integrera hållbarhetsrisker, inbegripet bl.a. de risker som är relaterade till klimatförändringarnas konsekvenser och de risker och möjligheter som är relaterade till övergången till en koldioxidsnål ekonomi, i investerings- och försäkringsrådgivning.

Ändringsförslag    35

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  I vilken utsträckning hållbarhetsrisker förväntas ha en relevant påverkan på avkastningen på de finansiella produkter som rådgivningen avser.

(b)  I vilken utsträckning hållbarhetsrisker, inbegripet bl.a. de risker som är relaterade till klimatförändringarnas konsekvenser och de risker och möjligheter som är relaterade till övergången till en koldioxidsnål ekonomi, förväntas ha en relevant påverkan på frågor avseende miljö, samhällsansvar och bolagsstyrning och på avkastningen på de finansiella produkter som rådgivningen avser.

Ändringsförslag    36

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 2 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ba)  Scenarier och beräknade kostnader med anknytning till koldioxidprissättning, från handel med utsläppsrätter, beskattning eller andra relevanta rättsliga krav som har beaktats vid kvantitativa bedömningar av hållbarhetsriskerna.

Ändringsförslag    37

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 2 – led bb (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

bb)  Resultaten av ett klimatrelaterat stresstest, där en scenarioanalys används för att bedöma ett antal möjliga framtida utvecklingar, inbegripet följande scenarier:

 

i)  Ett scenario med en ”snabb minskning av koldioxidutsläppen”, där en global övergång i samtliga ekonomiska sektorer till ett nettonollutsläpp av växthusgaser sker under loppet av 15 år.

 

ii)  Ett scenario med en ”okontrollerad uppvärmning”, där man ser konsekvenserna av en global temperaturökning på 4 °C över de förindustriella nivåerna.

Ändringsförslag    38

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 3 – led ia (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ia)  För börsnoterade företag i enlighet med direktiv 2013/34.

Ändringsförslag    39

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a.  Den information som avses i punkterna 1 och 2 ska innehålla all information som är väsentlig för en investerares investeringsbeslut. Denna information ska presenteras på ett korrekt sätt, den får inte vara missvisande eller vilseledande och får inte innehålla något väsentligt utelämnande av information.

Ändringsförslag    40

Förslag till förordning

Artikel 5 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Transparens avseende hållbara investeringar i information som lämnas innan avtal ingås

Transparens avseende investeringars hållbarhetseffekter och hållbarhetsrisker i information som lämnas innan avtal ingås

Ändringsförslag    41

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 1 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  Information om de metoder som används för att bedöma, mäta och övervaka effekten av de hållbara investeringar som valts för den finansiella produkten, inbegripet dess datakällor, granskningskriterier för de underliggande tillgångarna och relevanta hållbarhetsindikatorer som används för att mäta den finansiella produktens övergripande hållbarhetseffekt.

(b)  Information om de metoder som används för att bedöma, mäta och övervaka hållbarhetseffekterna av de investeringar som valts för den finansiella produkten, inbegripet dess datakällor, granskningskriterier för de underliggande tillgångarna och relevanta hållbarhetsindikatorer som används för att mäta den finansiella produktens övergripande hållbarhetseffekt.

Ändringsförslag    42

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Den information som ska lämnas enligt första stycket ska offentliggöras på ett tydligt sätt och på en framträdande del av webbplatsen.

Den information som ska lämnas enligt första stycket ska offentliggöras på ett tydligt sätt och på en framträdande del av webbplatsen och på ett sätt som är begripligt för olika intressenter, inbegripet en icke-specialiserad publik med olika nivåer av finansiella kunskaper.

Ändringsförslag    43

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Om finansmarknadsaktörer erbjuder en sådan finansiell produkt som avses i artikel 5.1, 5.2 och 5.3 ska en beskrivning av följande finnas med i de regelbundna rapporterna:

1.  Om finansmarknadsaktörer erbjuder en sådan finansiell produkt som avses i artikel 5.1, 5.2 och 5.3 ska en beskrivning av följande finnas med i de regelbundna, reviderade och integrerade rapporter som ska utarbetas åtminstone årligen:

Ändringsförslag    44

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  Den övergripande hållbarhetsrelaterade effekten som den finansiella produkten har enligt relevanta hållbarhetsindikatorer.

(a)  Den övergripande hållbarhetsrelaterade effekten som den finansiella produkten har enligt harmoniserade och jämförbara hållbarhetsindikatorer.

Ändringsförslag    45

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ba)  Börsnoterade företag ska inkludera en beskrivning av hur hållbarhetseffekter och hållbarhetsrisker har införlivats i förvaltningsprocesserna och investeringsstrategin i de årsbokslut och koncernredovisningar som avses i direktiv 2013/34/EU.

Ändringsförslag    46

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 2 – led ha (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ha)  För börsnoterade företag, i enlighet med de regelbundna rapporter som avses i direktiv 2013/34.

Ändringsförslag    47

Förslag till förordning

Artikel 11

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Senast den [OP: infoga datum 60 månader efter dagen för ikraftträdande], ska kommissionen göra en utvärdering av tillämpningen av denna förordning.

Senast den [OP: infoga datum 24 månader efter dagen för ikraftträdande], ska kommissionen göra en utvärdering av tillämpningen av denna förordning.

Motivering

Med hänsyn till denna politiks nya karaktär och den snabba utvecklingen på området för hållbar finansiering är en utvärdering efter 24 månader mer lämplig.

ÄRENDETS GÅNG I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Titel

Information som ska lämnas avseende hållbara investeringar och hållbarhetsrisker

Referensnummer

COM(2018)0354 – C8-0208/2018 – 2018/0179(COD)

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

ECON

5.7.2018

 

 

 

Yttrande från

       Tillkännagivande i kammaren

ENVI

5.7.2018

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Adina-Ioana Vălean

21.6.2018

Antagande

10.10.2018

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

58

4

1

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Catherine Bearder, Ivo Belet, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Jiří Maštálka, Valentinas Mazuronis, Joëlle Mélin, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Rory Palmer, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Julia Reid, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Cristian-Silviu Buşoi, Nicola Caputo, Jørn Dohrmann, Christofer Fjellner, Christophe Hansen, Danilo Oscar Lancini, Tilly Metz, Younous Omarjee, Aldo Patriciello, Carolina Punset, Christel Schaldemose, Bart Staes, Carlos Zorrinho

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Kati Piri

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

58

+

ALDE

Catherine Bearder, Anneli Jäätteenmäki, Valentinas Mazuronis, Carolina Punset, Frédérique Ries, Nils Torvalds

ECR

Mark Demesmaeker

EFDD

Piernicola Pedicini

ENF

Sylvie Goddyn, Danilo Oscar Lancini Joëlle Mélin

GUE/NGL

Lynn Boylan, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Younous Omarjee

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Cristian-Silviu Buşoi, Angélique Delahaye, José Inácio Faria, Christofer Fjellner, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Christophe Hansen, György Hölvényi, Giovanni La Via, Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Aldo Patriciello, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer Adina-Ioana Vălean

S&D

Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Miriam Dalli, Seb Dance, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Jo Leinen, Susanne Melior, Rory Palmer, Kati Piri, Pavel Poc, Christel Schaldemose, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Marco Affronte, Margrete Auken, Tilly Metz, Michèle Rivasi, Bart Staes

4

-

ECR

Jørn Dohrmann, Arne Gericke, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha

1

0

EFDD

Julia Reid

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster


ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Information som ska lämnas avseende hållbara investeringar och hållbarhetsrisker

Referensnummer

COM(2018)0354 – C8-0208/2018 – 2018/0179(COD)

Framläggande för parlamentet

24.5.2018

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

ECON

5.7.2018

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

EMPL

5.7.2018

ENVI

5.7.2018

FEMM

5.7.2018

 

Inget yttrande avges

       Beslut

EMPL

31.5.2018

FEMM

20.6.2018

 

 

Föredragande

       Utnämning

Paul Tang

31.5.2018

 

 

 

Behandling i utskott

3.9.2018

18.10.2018

 

 

Antagande

5.11.2018

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

41

2

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Pervenche Berès, David Coburn, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Stefan Gehrold, Roberto Gualtieri, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Petr Ježek, Philippe Lamberts, Bernd Lucke, Ivana Maletić, Marisa Matias, Gabriel Mato, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Martin Schirdewan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Jakob von Weizsäcker, Steven Woolfe

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Richard Corbett, Mady Delvaux, Bas Eickhout, Ashley Fox, Eva Joly, Syed Kamall, Thomas Mann, Eva Maydell, Luigi Morgano, Lieve Wierinck, Roberts Zīle

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 187.2)

John Flack, Aleksander Gabelic, Anna Hedh, Agnes Jongerius, Ricardo Serrão Santos

Ingivande

9.11.2018


SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

41

+

ALDE

Petr Ježek, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

ECR

John Flack, Ashley Fox, Syed Kamall, Bernd Lucke, Kay Swinburne, Roberts Zīle

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Marisa Matias, Martin Schirdewan

NI

Steven Woolfe

PPE

Markus Ferber, Stefan Gehrold, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Esther de Lange, Ivana Maletić, Thomas Mann, Gabriel Mato, Eva Maydell, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Tom Vandenkendelaere

S&D

Pervenche Berès, Richard Corbett, Mady Delvaux, Jonás Fernández, Aleksander Gabelic, Roberto Gualtieri, Anna Hedh, Agnes Jongerius, Luigi Morgano, Ricardo Serrão Santos, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

VERTS/ALE

Bas Eickhout, Eva Joly, Philippe Lamberts

2

-

ALDE

Caroline Nagtegaal

EFDD

David Coburn

0

0

 

 

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0    Nedlagda röster

Senaste uppdatering: 23 november 2018Rättsligt meddelande