Процедура : 2018/0048(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0364/2018

Внесени текстове :

A8-0364/2018

Разисквания :

Гласувания :

PV 27/03/2019 - 18.2

Приети текстове :

P8_TA(2019)0301

ДОКЛАД     ***I
PDF 1182kWORD 157k
9.11.2018
PE 626.662v03-00 A8-0364/2018

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно европейските доставчици на услуги за колективно финансиране (ЕДУКФ) за бизнеса

(COM(2018)0113 – C8-0103/2018 – 2018/0048(COD))

Комисия по икономически и парични въпроси

Докладчик: Ашли Фокс

ИЗМЕНЕНИЯ
ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно европейските доставчици на услуги за колективно финансиране (ЕДУКФ) за бизнеса

(COM(2018)0113 – C8-0103/2018 – 2018/0048(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2018)0113),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 114 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C8-0103/2018),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 11 юли 2018 г.(1),

–  като взе предвид член 59 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси (A8-0364/2018),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст или внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение    1

ИЗМЕНЕНИЯ, ВНЕСЕНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ,(2)*

към предложението на Комисията

---------------------------------------------------------

2018/0048 (COD)

Предложение за

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

относно европейските доставчици на услуги за колективно финансиране (ЕДУКФ) за бизнеса

(Текст от значение за ЕИО)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 114 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателен акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейската централна банка(3),

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет(4),

в съответствие с обикновената законодателна процедура,

като имат предвид, че:

(1)  Колективното финансиране все по-често се установява като форма на алтернативно финансиране за новосъздадените предприятия, както и за малките и средните предприятия (МСП) на първоначален етап от растежа им, при която обикновено се разчита на малки инвестиции. Колективното финансиране е ▌вид посредничество от все по-голямо значение, при което доставчик на услуги за колективно финансиране управлява публично достъпна цифрова платформа с цел свързване или улесняване на свързването на потенциалните инвеститори или кредитори с търсещите финансиране дружества, независимо от това дали това финансиране е под формата на заем, дялово участие или друго участие чрез прехвърлими ценни книжа, без доставчикът на услуги за колективно финансиране да поема собствен риск. Затова е подходящо настоящият регламент да обхваща както колективното финансиране чрез набиране на инвестиции, така и колективното финансиране чрез отпускане на заеми ▌.

(2)  Колективното финансиране може да допринесе за осигуряването на достъп до финансиране за МСП и ▌за доизграждането на съюза на капиталовите пазари (СКП). Липсата на достъп до финансиране за тези дружества представлява проблем дори в държавите членки, където и по време на финансовата криза достъпът до банково финансиране бе останал стабилен. Колективното финансиране се превърна в установена практика за финансиране на проект или дружество, обикновено от голям брой хора или организации, посредством онлайн платформи, чрез които частните лица, организациите и дружествата, включително новосъздадените предприятия, набират относително малки парични суми.

(3)  Предоставянето на услуги за колективно финансиране обикновено включва три вида участници: носителя на проекта, който предлага проектът или заемите за дружествата да бъдат финансирани, инвеститорите, които финансират предложения проект, обикновено с ограничени инвестиции или заеми, и посредничещата организация под формата на доставчик на услуги, който свърза носителите на проекти, инвеститорите или кредиторите чрез онлайн платформа.

(4)  Ползата за дружествата от колективното финансиране не се изчерпва с характера му на алтернативен източник на финансиране. То може да послужи като ориентир за ▌проекта или дружеството за подкрепата на дадена концепция и идея, да предостави достъп до голям брой хора, снабдявайки по този начин предприемача с идеи и информация, както и да бъде рекламно средство ▌.

(5)  Няколко държави членки вече разполагат със специални национални режими за колективното финансиране. Тези режими са съобразени с характеристиките и потребностите на местните пазари и инвеститори. В резултат на това съществуващите национални норми се различават една от друга по отношение на реда и условията за функциониране на платформите за колективно финансиране, обхвата на разрешените дейности и изискванията за лицензиране.

(6)  Различията между съществуващите национални норми са способни да попречат на трансграничното предоставяне на услуги за колективно финансиране и по този начин да окажат пряко въздействие върху функционирането на вътрешния пазар на тези услуги. По-специално липсата на правна уредба, която да надхвърля националните граници, води до съществени правни разходи за привеждане в съответствие с нормативните изисквания за непрофесионалните инвеститори, които при определяне на нормите, приложими към трансграничните услуги за колективно финансиране, често са изправени пред трудности, които са несъразмерни спрямо размера на тяхната инвестиция. Поради това тези инвеститори често не се наемат да инвестират зад граница чрез платформи за колективно финансиране. Поради същата причина организиращите такива платформи доставчици на услуги за колективно финансиране не предлагат услугите си извън държавата членка, в която са установени. В резултат на това до момента колективното финансиране функционира до голяма степен в националните граници, което е в ущърб на общия за целия Съюз пазар на колективно финансиране, тъй като по този начин редица дружества са лишени от достъп до услугите за колективно финансиране, особено в случаите, когато дадено дружество извършва дейност в държава членки, в която няма достъп до много хора поради сравнително по-малобройното ѝ население.

(7)  Следователно, с цел да бъде насърчено трансграничното колективно финансиране и да бъдат улеснени доставчиците на такива услуги да упражняват правото си на свободното им предоставяне на вътрешния пазар, е необходимо да се преодолеят съществуващите пречки пред подходящото функциониране на вътрешния пазар на услуги за колективно финансиране. Въвеждането на единни норми за предоставянето на услуги за колективно финансиране, като за доставчиците на услуги за колективно финансиране бъде предвидена възможността да подадат заявление за единен за целия Съюз лиценз за упражняване на дейност съгласно тези норми, е подходяща първа стъпка за насърчаване на трансграничното колективно финансиране и оттам – за подобряване на функционирането на единния пазар.

(8)  Чрез преодоляването на пречките пред функционирането на вътрешния пазар на услуги за колективно финансиране настоящият регламент има за цел да насърчи трансграничното финансиране на бизнеса. Услугите за колективно финансиране, при които се отпускат заеми на потребители, както последните са определени в член 3, буква а) от Директива 2008/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета(5), не следва да попадат в обхвата на настоящия регламент.

(9)  С цел да не се допусне една и съща дейност да е предмет на различни разрешения в рамките на Съюза, от обхвата на настоящия регламент следва да се изключат услугите за колективно финансиране, които се предоставят от лицата, лицензирани по Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета(6) или съгласно националното законодателство.

(10)  По отношение на колективното финансиране чрез отпускане на заеми, услугите по улесняване на отпускането на заеми, в т.ч. предлагането на клиенти на предложения за колективно финансиране или присъждането на рейтинг на кредитоспособността на даден носител на проект, следва да могат да се адаптират към различни бизнес модели и да позволяват чрез платформа за колективно финансиране да се сключват кредитни споразумения между един или повече клиенти и един или повече носители на проекти.

(11)  Прехвърлимостта на ценните книжа е важна мярка за защита на инвеститорите при колективното финансиране чрез набиране на инвестиции, тъй като, като им осигурява правна възможност да продадат участието си на капиталовите пазари, им позволява да приключат инвестицията си. Следователно настоящият регламент обхваща и урежда единствено услугите за колективното финансиране чрез набиране на инвестиции под формата на прехвърлими ценни книжа. Финансовите инструменти, които не са прехвърлими ценни книжа, следва да бъдат изключени от обхвата на настоящия регламент, тъй като тези ценни книжа водят до рискове за инвеститорите, които не могат да бъдат подходящо управлявани в рамките на настоящата правна уредба.

(11а)  Характеристиките на първоначалното предлагане на монети („Initial Coin Offerings“ (ICO)) се различават значително от колективното финансиране, което се урежда от настоящия регламент. При първоначалното предлагане на монети обикновено не се използват посредници като платформите за колективно финансиране, а набраните чрез него средства често надвишават 1 000 000 евро. Включването на първоначалното предлагане на монети в настоящия регламент няма да реши проблемите, свързани с първоначалното предлагане на монети като цяло.

(12)  Предвид рисковете, свързани с инвестициите при колективно финансиране, в интерес на ефективната защита на инвеститорите и осигуряването на механизъм за пазарна дисциплина е целесъобразно да се ограничат максимално набраните средства за всяко предложение за колективно финансиране. Този праг следва да бъде 8 000 000 евро – максималният праг, до който държавите членки могат да освобождават публичното предлагане на ценни книжа от задължението за публикуване на проспект съгласно Регламент (ЕС) 2017/1129 на Европейския парламент и на Съвета(7). Независимо от необходимата висока степен на защита на инвеститорите, този праг следва да се определи в съответствие с практиките на националните пазари, така че европейската платформа да бъде привлекателна за трансграничното финансиране на бизнеса.

(12а)  В настоящия регламент се определя съдържанието на основния информационен документ за инвестицията, който трябва да се предоставя на потенциалните инвеститори за всяко предложение за колективно финансиране. Тъй като основният информационен документ за инвестицията е съобразен със специфичните особености на предложението за колективно финансиране и потребностите на инвеститорите от информация, той следва да замени проспекта, изискван съгласно Регламент (ЕС) 2017/1129 при публичното предлагане на ценни книжа. Поради това предложенията за колективно финансиране съгласно настоящия регламент следва да се изключат от приложното поле на Регламент (ЕС) 2017/1129, който съответно следва да бъде изменен.

(13)  С цел да се избегне регулаторният арбитраж и да се осигури ефективен надзор над доставчиците на услуги за колективно финансиране, на последните следва да се забрани да приемат влогове или други възстановими средства от обществеността, освен ако не са лицензирани като кредитна институция в съответствие с член 8 от Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета(8).

(14)  С оглед на тази цел на доставчиците на услуги за колективно финансиране следва да бъде предоставена възможността да подадат заявление за единен за целия Съюз лиценз и да упражняват дейност в съответствие с единни изисквания. От друга страна, с цел да се запази широкото разпространение на предложенията за колективно финансиране, предназначени само за даден национален пазар, когато доставчик на услуги за колективно финансиране предпочете да продължи да предоставя услугите си съгласно приложимото национално законодателство, той следва да може да го прави. Ето защо единните изисквания, предвидени в настоящия регламент, следва да бъдат незадължителни и да не се прилагат спрямо доставчиците на услуги за колективно финансиране, избрали да упражняват дейност само в национален мащаб.

(15)  С цел да се поддържа висока степен на защита на инвеститорите, да се намаляват рисковете, свързани с колективното финансиране, и да се гарантира справедливо третиране на всички клиенти, доставчиците на услуги за колективно финансиране следва да въведат процедури за професионален, обективен и прозрачен подбор на проектите и за еднакво предоставяне на услугите за колективно финансиране.

(15a)  Поради същите съображения доставчиците на услуги за колективно финансиране, които използват първоначално предлагане на монети (ППМ) на платформата си, следва да бъдат изключени от обхвата на настоящия регламент. С цел постигане на ефективно регулиране на нововъзникващата технология, свързана с ППМ, Комисията в бъдеще би могла да предложи всеобхватна законодателна уредба на равнището на Съюза въз основа на задълбочена оценка на въздействието.

(15б)  Алтернативните инвестиционни инструменти като първоначалното предлагане на монети имат потенциал за финансиране на МСП и на новаторските новосъздадени предприятия и разрастващи се предприятия, могат да ускорят трансфера на технологии и могат да бъдат основна част от съюза на капиталовите пазари. Комисията следва да извърши оценка на необходимостта от предлагане на отделна законодателна уредба на Съюза за ППМ. Повишаването на правната сигурност като цяло би могло да спомогне за подобряването на защитата на инвеститорите и потребителите и за намаляването на рисковете, произтичащи от асиметричната информация, измамническото поведение и незаконните действия.

(16)  С цел да подобрят услугите за клиентите си, които могат да бъдат потенциални или действителни инвеститори или носители на проекти, доставчиците на услуги за колективно финансиране следва да могат да упражняват право на преценка от името на своите клиенти във връзка с параметрите на клиентските нареждания, стига да уведомяват клиентите си за точния метод при тази преценка и за нейните параметри, и предприемат всички необходими мерки за получаването на възможно най-добрия резултат за клиентите си. С оглед на обективното предлагане на потенциалните инвеститори на инвестиционни възможности доставчиците на услуги за колективно финансиране не следва да плащат, нито да приемат възнаграждение, отстъпка или непарична облага за насочване на инвеститорските нареждания към дадено предложение, обявено на тяхната платформа или на платформата на трето лице.

(17)  С настоящия регламент се цели да се улеснят преките инвестиции и да се избегнат възможностите за регулаторен арбитраж за финансовите посредници, подчинени на друго законодателство на Съюза, по-специално в областта на управителите на активи. Използването на правни структури, в т.ч. на дружества със специална инвестиционна цел, като звено между проектите за колективно финансиране или дружеството и инвеститорите, следва да бъде строго регламентирано и допускано само за приемливи насрещни страни или професионални инвеститори, както са определени в Директива 2014/65/ЕС.

(18)  Ефективната управленска система е от първостепенно значение за правилното управление на риска и за предотвратяването на всякакви ситуации на конфликт на интереси. Поради това доставчиците на услуги за колективно финансиране следва да разполагат с управленски процедури с оглед на ефективното и благоразумно управление, а техните ръководители да се ползват с добро име и да притежават подходящи знания и опит. Доставчиците на услуги за колективно финансиране следва също така да въведат процедури за получаване и обработване на подадени от клиенти жалби.

(19)  На своята платформа за колективно инвестиране доставчиците на услуги за колективно финансиране следва да действат като неутрални посредници между клиентите. С цел да се избегнат конфликтите на интереси доставчиците на услуги за колективно финансиране и техните ръководители и служители, както и всяко лице, което пряко или непряко ги контролира, следва да изпълняват определени изисквания. Ако финансовите им интереси, свързани с проекти или предложения, не са публикувани предварително на техните уебсайтове, на доставчиците на услуги за колективно финансиране следва да се забрани да имат финансово участие в поместените на техните платформи предложения за колективно финансиране. Това ще предостави възможност на доставчиците на услуги за колективно финансиране да съгласуват своите интереси с интересите на инвеститорите. Освен това акционерите, които притежават 20% или повече от дяловия капитал или от правата на глас, и ръководителите ▌, както и всяко лице, което пряко ▌ контролира дадена платформа за колективно финансиране, не следва, във връзка с предлаганите на тази платформа за колективно финансиране услуги за колективно финансиране, да действат в качеството на клиенти.

(20)  В интерес на ефективното и гладко предоставяне на услугите за колективно финансиране доставчиците на тези услуги следва да могат изцяло или отчасти да поверяват оперативни функции на други доставчици на услуги, при условие че такова възлагане не влошава съществено качеството на вътрешния контрол на тези доставчици на услуги за колективно финансиране, нито ефективния надзор. Цялата отговорност за спазването на настоящия регламент обаче следва да продължава да се носи от доставчиците на услуги за колективно финансиране.

(21)  За държането на клиентски средства и предоставянето на платежни услуги се изисква лиценз на доставчик на платежни услуги по Директива (ЕС) 2015/2366 на Европейския парламент и на Съвета(9). Това задължително изискване за лиценз не може да бъде изпълнено с лиценз на доставчик на услуги за колективно финансиране. Поради това е подходящо да се поясни, че ако доставчик на услуги за колективно финансиране предоставя такива платежни услуги във връзка с услугите си за колективно финансиране, той трябва да е лицензиран като платежна институция по Директива (ЕС) 2015/2366. С оглед на подходящия надзор върху тези дейности националният компетентен орган следва да бъде уведомен дали доставчикът на услуги за колективно финансиране възнамерява да предоставя платежни услуги, като получи съответния лиценз, или дали тези услуги ще бъдат възложени на трето лице.

(22)  За развитието и гладкото функциониране на предоставяните в трансграничен план услуги за колективно финансиране се изискват достатъчен мащаб и обществено доверие в тях. Поради това е необходимо да се определят единни, подходящи и пряко приложими изисквания за лицензиране, както и единен надзорен орган.

(23)  Високото ниво на инвеститорско доверие благоприятства развитието на услугите за колективно финансиране. Поради това с изискванията за услугите за колективно финансиране следва да се улесни трансграничното им предоставяне, да се намалят оперативните рискове и да се гарантира висока степен на прозрачност и защита на инвеститорите.

(24)  Както се подчертава в доклада на Комисията за оценка на рисковете, свързани с изпирането на пари и финансирането на тероризма(10), които засягат вътрешния пазар и се отнасят до трансгранични ситуации, колективното финансиране може да бъде изложено на рискове, свързани с изпирането на пари и финансирането на тероризма Следователно с оглед на удовлетворяването на условията за издаване на лиценз, оценяването на доброто име на ръководителите и предоставянето на платежни услуги единствено чрез лицензирани субекти следва да се предвидят изисквания, свързани с борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма. С оглед на неотклонното гарантиране на финансовата стабилност чрез предотвратяването на рисковете от изпиране на пари и финансиране на тероризма и като се има предвид максималният праг на средствата, които могат да бъдат набрани с предложение за колективно финансиране съгласно настоящия регламент, Комисията следва да оцени дали и доколко е необходимо от доставчиците на услуги за колективно финансиране, лицензирани изцяло или частично по силата на настоящия регламент, да се изиска да спазват националните разпоредби, с които се прилага Директива (ЕС) 2015/849, във връзка с изпирането на пари или финансирането на тероризма, както и дали и доколко е необходимо тези доставчици на услуги за колективно финансиране да бъдат включени в списъка на задължените субекти за целите на Директива (ЕС) 2015/849.

(25)  С цел да се позволи на доставчиците на услуги за колективно финансиране да упражняват дейност в трансграничен мащаб, без да се сблъскват с различаващи се норми, с което да се улесни финансирането от инвеститори от различни държави членки на проекти в целия Съюз, държавите членки следва да не могат да налагат допълнителни изисквания върху лицензираните по силата на настоящия регламент доставчици на услуги за колективно финансиране.

(26)  Процесът на лицензиране на потенциален доставчик на услуги за колективно финансиране следва да позволи на националния компетентен орган да се запознае с услугите, които този доставчик възнамерява да предоставя, и с платформите за колективно финансиране, които възнамерява да управлява, да оцени качеството на ръководството му, както и създадената вътрешна организация и процедури с оглед на спазването на въведените с настоящия регламент изисквания.

(27)  С цел предоставянето на услуги за колективно финансиране да бъде по-прозрачно за непрофесионалните инвеститори, ЕОЦКП следва да създаде публично достъпен и актуализиран регистър на всички лицензирани доставчици на услуги за колективно финансиране, управляващи платформи за колективно финансиране в Съюза съгласно настоящия регламент.

(28)  Ако условията, при които е издаден даден лиценз, вече не са налице, лицензът следва да може да се отнеме. По-специално националният компетентен орган следва да може да прецени дали е било уронено доброто име на ръководството или дали вътрешните процедури и системи са показали съществени слабости. С цел националният компетентен орган да може да прецени дали даден лиценз на доставчик на услуги за колективно финансиране следва да бъде отнет, националният компетентен орган следва да бъде уведомен, ако съответният доставчик на услуги за колективно финансиране или действащо от негово име трето лице е изгубил(о) лиценза си на платежна институция или за него е било установено, че е нарушил(о) Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета(11).

(29)  С цел потенциалните инвеститори да получат ясна представа за естеството, рисковете, разходите и таксите при услугите за колективно финансиране, доставчиците на такива услуги следва да предоставят на клиентите си ясна и дезагрегирана информация.

(30)  Инвестирането в предлаганите на платформите за колективно финансиране продукти се различава от това в традиционните инвестиционни или спестовни продукти, поради което двете дейности следва да се разграничат. От друга страна, за да се уверят, че потенциалните инвеститори разбират степента на риска, свързан с инвестирането в колективно финансиране, доставчиците на услуги за колективно финансиране са задължени да проверят познанията на потенциалните си инвеститори чрез първоначален тест, за да установят доколко те разбират инвестиционната дейност. Доставчиците на услуги за колективно финансиране следва изрично да предупреждават потенциалните инвеститори, когато смятат, че предоставяните услуги не са подходящи за тях.

(31)  С цел инвеститорите да могат да взимат информирани решения, доставчиците на услуги за колективно финансиране следва да предоставят на потенциалните инвеститори основен информационен документ за инвестицията. С основния информационен документ за инвестицията потенциалните инвеститори следва да се предупреждават, че инвестиционната среда, в която навлизат, поражда рискове и не е обхваната нито от схемата за гарантиране на депозитите, нито от гаранции за обезщетяване на инвеститорите.

(32)  В основния информационен документ за инвестицията следва да се посочват и специфичните характеристики и рискове при намиращите се на ранен етап на дейност дружества, а също така и всяка съществена информация за носителите на проекти, правата на инвеститорите и начисляваните им такси, както и типа предлагани ценни книжа и кредитни споразумения. Носителят на даден проект е най-добрият източник на тази информация, поради което той следва да съставя основния информационен документ за инвестицията. От друга страна обаче отговорност за информирането на потенциалните инвеститори носят съответните доставчици на услуги за колективно финансиране, поради което те носят отговорност и за изчерпателността на основния информационен документ за инвестицията.

(33)  С цел на новосъздадените предприятия и МСП да се осигури лесен и бърз достъп до капиталовите пазари, да се намалят разходите им за финансиране, както и да се избегнат дългите срокове и разходите за доставчиците на услуги за колективно финансиране, компетентните органи не следва да одобряват основните информационни документи за инвестицията.

(34)  С цел да се избегнат неоправданите разходи и административната тежест при предоставянето в трансграничен мащаб на услуги за колективно финансиране, за рекламните съобщения следва да не се изисква превод ▌.

(35)  Доставчиците на услуги за колективно финансиране не следва да могат да свързват, независимо дали по своя преценка или не, интереси за покупка и за продажба, тъй като такава дейност изисква лиценз за инвестиционен посредник – в съответствие с член 5 от Директива 2014/65/ЕС, или за регулиран пазар – в съответствие с член 44 от същата директива. В интерес на прозрачността и потоците от информация доставчиците на услуги за колективно финансиране следва да позволят на лицата, инвестирали средства чрез техните платформи, да се свързват и да сключват сделки помежду си отново чрез техните платформи, когато това е във връзка с първоначално инвестираните чрез техните платформи средства. Доставчиците на услуги за колективно финансиране обаче следва да уведомяват клиентите си, че не управляват система за търговия и че покупко-продажбите на техните платформи са по преценка на клиента и на негова отговорност.

(36)  С цел да се улесни прозрачността и да се осигури подходящо документиране на комуникациите с клиентите, доставчиците на услуги за колективно финансиране следва да съхраняват всички подходящи документи, отнасящи се до техните услуги и трансакции.

(37)  С оглед на обективното и недискриминационно третиране на инвеститорите и носителите на проекти доставчиците на услуги за колективно финансиране, които рекламират услугите си чрез рекламни съобщения, следва да не отдават предпочитание на отделен проект, като го изтъкват сред останалите проекти, предлагани на тяхната платформа, освен ако има обективна причина те да направят това, например поради специални изисквания на инвеститора или с оглед на определения предварително от инвеститора рисков профил. На доставчиците на услуги за колективно финансиране следва обаче да се позволи да упоменават успешно приключилите предложения, в които не е вече възможно да се инвестира чрез платформата, и те са насърчавани да предоставят възможност за съпоставяне на резултатите от свои приключени проекти.

(38)  С цел да се увеличи правната сигурност за доставчиците на услуги за колективно финансиране, извършващи дейност в Съюза, и да се улесни достъпът им до пазара, в електронен вид ▌следва да бъде публикувана пълна информация за приложимите национални законови, подзаконови и административни разпоредби, уреждащи рекламните съобщения на доставчиците на услуги за колективно финансиране, както и резюмета на тези правни актове. За тази цел компетентните органи и ЕОЦКП следва да поддържат централни бази данни.

(39)  С цел по-добре да се обхванат нормативните различия между държавите членки при изискванията за рекламните съобщения, компетентните органи следва ежегодно да предоставят на ЕОЦКП подробен доклад за своите правоприлагащи действия в тази област.

(39a)  За да се гарантира последователното изпълнение на лицензите и изискванията за доставчиците на услуги за колективно финансиране, извършващи дейност в Съюза, ЕОЦКП следва да разработи регулаторни технически стандарти, които да бъдат представени на Комисията.

(40)  Важно е въведените с настоящия регламент изисквания за издаване на лиценз и за предоставяне на услуги за колективно финансиране да се спазват ефективно и ефикасно. Националният компетентен орган следва да издава лицензи и да упражнява надзор. Националният компетентен орган следва да има право да изисква информация, да провежда общи разследвания и проверки на място, да публикува известия и предупреждения, както и да налага санкции. Националният компетентен орган следва подходящо да калибрира своите надзорни и наказателни правомощия.

(42)  Националният компетентен орган следва да начислява такси на субектите под пряк негов надзор, за да покрива разходите си, в т.ч. режийните разходи. Предвид ранния етап на развитие на сектора на колективното финансиране размерът на таксата следва да бъде съобразен с размера на даденото дружество, обект на пряк надзор.

(43)  Тъй като целите на настоящия регламент, а именно преодоляване на фрагментарността на нормативната уредба на услугите за колективно финансиране с оглед на подходящото функциониране на вътрешния пазар на тези услуги и същевременно подобряване на защитата на инвеститорите и на пазарната ефективност, и допринасяне за създаването на съюз на капиталовите пазари, не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите членки, а могат да бъдат по-добре постигнати на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигането на тези цели.

(44)  Прилагането на настоящия регламент следва да бъде отложено, за да се съгласува с прилагането на националните правила, с които се транспонира Директива XXX/XXXX/ЕС (Директива (ЕС) .../... от ... на Европейския парламент и на Съвета), с която доставчиците на услуги за колективно финансиране, които попадат в обхвата на настоящия регламент, се освобождават от прилагането на Директива 2014/65/ЕС.

(45)  Настоящият регламент зачита основните права и съблюдава принципите, признати в Хартата на основните права на Европейския съюз. Поради това настоящият регламент следва да се тълкува и прилага в съответствие с тези права и принципи.

(46)  В съответствие с член 28, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета бяха проведени консултации с Европейския надзорен орган по защита на данните(12),

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Глава IПредмет, обхват и определения

Член 1

Предмет

С настоящия регламент се установяват еднообразни изисквания за следното:

a)  дейността и организирането на доставчиците на услуги за колективно финансиране;

б)  лицензирането и надзора на доставчиците на услуги за колективно финансиране;

в)  прозрачността и рекламните съобщения във връзка с предоставянето на услуги за колективно финансиране в Съюза.

Член 2

Обхват

1.  Настоящият регламент се прилага спрямо юридическите лица, които с оглед на предоставянето на услуги за колективно финансиране желаят да се лицензират в съответствие с член 10, и спрямо доставчиците на услуги за колективно финансиране, лицензирани за тази цел в съответствие със същия член. Тези юридически лица трябва да са действително и трайно установени в държава членка, за да отговарят на условията за подаване на заявление за лиценз.

2.  Настоящият регламент не обхваща:

a)  услугите за колективно финансиране, които се предоставят на носителите на проекти, които отговарят на изискванията за потребител, както той е определен в член 3, буква а) от Директива 2008/48/ЕО;

б)  услугите за колективно финансиране, които се предоставят от физически или юридически лица с лиценз на инвестиционен посредник, получен в съответствие с член 7 от Директива 2014/65/ЕС;

в)  услугите за колективно финансиране, които се предоставят от физически или юридически лица съгласно националното право;

г)  всяко предложение за колективно финансиране с размер над 8 000 000 евро, изчислен за период от 12 месеца за даден проект за колективно финансиране.

2a.  Националното законодателство относно изискванията за издаването на лицензи, свързано с носителите на проекти или инвеститорите, не може да възпрепятства тези носители на проекти или инвеститори да използват услуги за колективно финансиране, предоставяни съгласно настоящия регламент от лицензирани съгласно същия регламент доставчици на услуги за колективно финансиране.

Член 3

Определения

1.  За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

a)  „колективно финансиране“ означава предоставянето на платформа за колективно финансиране, която осигурява една от следните възможности:

i)  пряка услуга за колективно финансиране, която улеснява свързването на конкретни инвеститори с конкретни носители на проекти,

ii)  услуга за колективно финансиране чрез посредник, която включва улесняване на свързването на инвеститорите с носителите на проекти и определяне на цената и съдържанието на предложенията;

б)  „платформа за колективно финансиране“ означава електронна ▌система, организирана или управлявана от доставчик на услуги за колективно финансиране;

в)  „доставчик на услуги за колективно финансиране“ означава юридическо лице, което предоставя една или повече услуги за колективно финансиране, като за тази цел е лицензирано от съответния национален компетентен орган в съответствие с член 10 от настоящия регламент;

г)  „предложение за колективно финансиране“ означава всяко съобщение от доставчик на услуги за колективно финансиране с информация, която позволява на потенциалните инвеститори да преценят по същество дали да предприемат операция за колективно финансиране;

д)  „клиент“ означава всеки потенциален или действителен инвеститор, или носител на проект, на които доставчик на услуги за колективно финансиране предоставя или може да предоставя услуги за колективно финансиране;

е)  „носител на проект“ означава всяко лице, което желае да получи финансиране за свой проект за колективно финансиране чрез платформа за колективно финансиране;

ж)  „инвеститор“ означава всяко лице, което чрез платформа за колективно финансиране предоставя заеми или придобива прехвърлими ценни книжа;

з)  „проект за колективно финансиране“ означава целта, за която носител на проект предоставя финансиране или желае да набере финансиране чрез предложение за колективно финансиране;

и)  „прехвърлими ценни книжа“ означава прехвърлимите ценни книжа, определени в член 4, параграф 1, точка 44 от Директива 2014/65/ЕС;

й)  „рекламни съобщения“ означава всяко сведение или съобщение за своите услуги, което доставчик на услуги за колективно финансиране отправя до потенциален инвеститор или предполагаем бъдещ носител на проект извън изискваното по силата на настоящия регламент осведомяване на инвеститорите;

к)  „траен носител“ означава всеки носител, на който може да бъде съхранявана информация за съобразен с целите ѝ период, така че да се ползва и да бъде идентично възпроизводима;

л)  „дружество със специална инвестиционна цел“ или „ДСИЦ“ означава дружество, създадено единствено с цел секюритизация, или което служи единствено за секюритизационни транзакции по смисъла на член 1, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1075/2013 на Европейската централна банка(13).

ла)   „заем“ означава споразумение, което задължава инвеститора да предостави на носителя на проекта договорена парична сума за договорен срок и според което носителят на проекта е длъжен да изплати тази сума в договорения срок;

лб)  „национален компетентен орган“ означава националният орган или националните органи, определени от дадена държава членка, които имат необходимите правомощия и които носят отговорност за изпълнението на задачите, свързани с лицензирането и надзора на доставчиците на услуги за колективно финансиране, в рамките на обхвата на настоящия регламент.

Глава II Предоставяне на услуги за колективно финансиране и организационни и оперативни изисквания за доставчиците на услуги за колективно финансиране

Член 4

Предоставяне на услуги за колективно финансиране

1.  Услугите за колективно финансиране се предоставят само от юридически лица, които са действително и трайно установени в държава – членка на Съюза, и които са лицензирани като доставчици на услуги за колективно финансиране в съответствие с член 10 от настоящия регламент.

Юридическите лица, които са установени в трета държава, не могат да кандидатстват за лиценз в качеството на доставчици на услуги за колективно финансиране съгласно настоящия регламент.

2.  Доставчиците на услуги за колективно финансиране действат почтено, обективно и професионално в съответствие с най-добрите интереси на своите клиенти и потенциални клиенти.

3.  Доставчиците на услуги за колективно финансиране не плащат, нито приемат възнаграждение, отстъпка или непарична облага за насочване на инвеститорските нареждания към дадено предложение за колективно финансиране, обявено на тяхната платформа за колективно финансиране или на платформа на трета страна.

4.  Доставчиците на услуги за колективно финансиране могат да упражняват право на преценка от името на своите клиенти във връзка с параметрите на клиентските нареждания, като в такъв случай уведомяват клиентите си за точния метод при тази преценка и за нейните параметри, и предприемат всички необходими мерки за получаването на възможно най-добрия резултат за клиентите си.

5.  Когато за предоставянето на услуги за колективно финансиране на инвеститори, които не са приемливи насрещни страни съгласно определението в Директива 2014/65/ЕС, се използват дружества със специална инвестиционна цел, доставчиците на услуги за колективно финансиране имат правото да прехвърлят към даденото дружество със специална инвестиционна цел само един актив, така че да се позволи на инвеститорите да имат експозиция към този актив чрез придобиването на ценни книжа. Решението за откриване на експозиция към този базов актив принадлежи изключително на инвеститорите.

Член 4а

Услуги за колективно финансиране чрез посредник

За целите на настоящия регламент се счита, че услугите за колективно финансиране чрез посредник включват следното:

а)  пласиране без твърд ангажимент, както е посочено в приложение I, раздел А, точка 7 към Директива 2014/65/ЕС, на прехвърлими ценни книжа или на улесняването на заеми, емитирани от носители на проекти;

б)  предлагане на инвестиционни съвети, както са посочени в приложение I, раздел А, точка 5 към Директива 2014/65/ЕС, по отношение на прехвърлимите ценни книжа или на улесняването на заеми, емитирани от носители на проекти, и

в)  получаване и предаване на нареждания на клиенти за търговия, както са посочени в приложение I, раздел А, точка 1 към Директива 2014/65/ЕС, във връзка с прехвърлими ценни книжа или с улесняването на заеми, емитирани от носители на проекти.

Член 5

Ефективно и благоразумно управление

Ръководството на доставчик на услуги за колективно финансиране въвежда подходящи практики и процедури за осигуряването на ефективно и благоразумно управление – в т.ч. обособяване на задълженията, непрекъснатост на дейността и предотвратяване на конфликтите на интереси – и контролира прилагането им, като извършва и двете по начин, който подпомага целостта на пазара и е в интерес на клиентите. Доставчиците на услуги за колективно финансиране, които предлагат услугите по член 3, параграф 1, буква а), подточка iiа), гарантират, че разполагат с подходящи системи и контролни механизми за управлението на риска и с финансови модели за предлагането на тези услуги.

Член 5a

Изисквания за извършването на надлежна проверка

1a.  Доставчиците на услуги за колективно финансиране извършват поне в минимална степен надлежна проверка на носителите на проекти, които предлагат техният проект да бъде финансиран чрез платформата за колективно финансиране на доставчик на услуги за колективно финансиране.

2a.  Минималната степен на надлежна проверка, посочена в параграф 1, включва всичко, което следва:

a)  доказателство, че носителят на проекта не е осъждан за нарушения на националното търговско право и на националното законодателство в областта на несъстоятелността, финансовите услуги, изпирането на пари, измамите или задълженията, свързани с професионалната отговорност;

б)  доказателство, че носителят на проекта, който желае да получи финансиране чрез платформата за колективно финансиране:

i) не е установен в неоказваща съдействие юрисдикция, която е определена като такава в рамките на съответната политика на Съюза, или във високорискова трета държава съгласно член 9, параграф 2 от Директива (ЕС) 2015/849; или

ii) спазва на практика данъчните стандарти на Съюза или съгласуваните на международно равнище данъчни стандарти относно прозрачността и обмена на информация.

Член 6

Обработване на жалбите

1.  Доставчиците на услуги за колективно финансиране са въвели ефективни и прозрачни процедури за бързо, справедливо и еднообразно обработване на подадените от клиентите им жалби и са публикували описания на тези процедури.

2.  Доставчиците на услуги за колективно финансиране гарантират, че клиентите могат безплатно да подават жалби срещу тях.

3.  Доставчиците на услуги за колективно финансиране разработват и предоставят на клиентите образец за жалби и документират всички получени жалби и предприетите мерки.

3a.  Доставчиците на услуги за колективно финансиране разследват своевременно и по справедлив начин всички жалби и съобщават резултата на жалбоподателя в разумни срокове.

4.  ЕОЦКП разработва проекти на регулаторни технически стандарти, с които да определя условията, стандартните формати и процедурите за обработване на жалбите.

ЕОЦКП представя на Комисията тези проекти на регулаторни технически стандарти в срок от [XXX (месеца) от датата на влизане в сила на настоящия регламент].

На Комисията се делегират правомощия за приемане на посочените в първа алинея от настоящия параграф регулаторни технически стандарти в съответствие с процедурата, предвидена в членове 10 – 14 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

Член 7

Конфликти на интереси

1.  Доставчиците на услуги за колективно финансиране нямат финансово участие в проектите за колективно финансиране, които предлагат на своите платформи за колективно финансиране.

Чрез дерогация от първа алинея доставчиците на услуги за колективно финансиране могат да имат финансово участие в предложение за колективно финансиране, представено на техните платформи за колективно финансиране, при условие че те предоставят на клиентите си ясна информация за това участие чрез публикуването на процедурите за подбор по ясен и прозрачен начин.

2.  Доставчиците на услуги за колективно финансиране не приемат за свои клиенти своите акционери, които притежават 20% или повече от дяловия капитал или от правата на глас, нито своите ръководители ▌или лицата, които са пряко свързани с въпросните акционери и ръководители ▌ чрез отношение на контрол по смисъла на член 4, параграф 1, точка 35, буква б) от Директива 2014/65/ЕС

3.  Доставчиците на услуги за колективно финансиране поддържат и прилагат ефективни вътрешни правила за предотвратяване на конфликтите на интереси и гарантират, че техните служители не могат да оказват пряко или непряко влияние върху проектите, в които те имат финансово участие.

4.  Доставчиците на услуги за колективно финансиране предприемат всички подходящи мерки за предотвратяване, откриване, управляване и оповестяване на конфликтите на интереси, които възникват между, от една страна, самите тях, техните акционери, ръководители и служители или всяко лице, пряко или непряко свързано с тях чрез отношение на контрол по смисъла на член 4, параграф 1, точка 35, буква б) от Директива 2014/65/ЕС, и, от друга страна, техните клиенти, или на конфликтите на интереси които възникват между самите клиенти.

5.  Доставчиците на услуги за колективно финансиране оповестяват пред своите клиенти ▌ общия характер и източниците на конфликтите на интереси, както и предприетите мерки за ограничаване на тези рискове ▌.

6.  Оповестяването по параграф 5:

a)  се прави на траен носител;

б)  включва достатъчно подробни сведения, съобразени с естеството на отделните клиенти, така че да им даде възможност да вземат информирано решение за услугата, при която възниква конфликтът на интереси.

7.  ЕОЦКП разработва проект на регулаторни технически стандарти с цел определяне на:

a)  изискванията за поддръжката или функционирането на процедурите за подбор, свързани с финансовото участие, и вътрешните правила по параграфи 1 и 3;

б)  мерките по параграф 4;

в)  механизмите за оповестяването по параграфи 5 и 6.

ЕОЦКП представя на Комисията тези проекти на регулаторни технически стандарти в срок от [XXX (месеца) от датата на влизане в сила на настоящия регламент].

На Комисията се делегират правомощия за приемане на посочените в първа алинея регулаторни технически стандарти в съответствие с процедурата, предвидена в членове 10 – 14 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

Член 7а

Съгласуваност на интересите на платформата за колективно финансиране с инвеститорите

1.  С цел да се гарантира, че платформите за колективно финансиране съгласуват своите стимули с тези на инвеститорите, се насърчават механизмите за предлагане на стимули.

2.  Платформите за колективно финансиране могат да участват във финансирането на проекти. Това участие не трябва да надвишава 2% от натрупания за проекта капитал.

3.  Когато проектът приключи успешно и напуска платформата за колективно финансиране, на доставчика на услуги за колективно финансиране може да се предостави премия за постигнати резултати (комисионна).

4.  Преди да получат лиценз, доставчиците на услуги за колективно финансиране излагат пред ЕОЦКП политиката за съгласуване на интересите, която възнамеряват да прилагат, и искат тя да бъде одобрена.

5.  Платформите за колективно финансиране могат да променят политиката за съгласуване на интересите веднъж на всеки три години. Всяка промяна подлежи на одобрение от ЕОЦКП.

6.  На видно място на уебсайта си платформите за колективно финансиране изрично описват политиката си за съгласуване на интересите.

Член 8

Възлагане на дейности на външни изпълнители

1.  Когато поверяват на трета страна оперативни функции, доставчиците на услуги за колективно финансиране предприемат всички логични мерки, за да се избегне допълнителен оперативен риск.

2.  Възлагането на външен изпълнител на оперативни функции не влошава ▌ качеството на вътрешния контрол на доставчиците на услуги за колективно финансиране, нито способността на националния компетентен орган да наблюдава спазването от тези доставчици на услуги за колективно финансиране на всички определени в настоящия регламент задължения.

3.  Доставчиците на услуги за колективно финансиране остават изцяло отговорни за спазването на разпоредбите на настоящия регламент по отношение на възложените на външни изпълнители дейности.

Член 9

Отговорно пазене на клиентски активи, държане на финансови средства и предоставяне на платежни услуги

1.  Доставчиците на услуги за колективно финансиране информират клиентите си за следното:

a)  дали и при какъв ред и условия предоставят услуги по отговорно пазене на активи – с препратки към приложимото национално законодателство;

б)  дали услугите по отговорно пазене на активи се предоставят от тях или от трето лице;

в)  дали платежните услуги и държането и отговорното пазене на средствата се предоставят от доставчика на услуги за колективно финансиране или чрез трето лице, действащo от негово име.

2.  Доставчиците на услуги за колективно финансиране и действащите от тяхно име трети лица не държат клиентски средства, нито предоставят платежни услуги освен ако тези средства не са предназначени за предоставянето на платежни услуги във връзка с услугите за колективно финансиране и ако доставчикът на услуги за колективно финансиране или действащото от негово име трето лице доставчик на услуги не е доставчик на платежни услуги по смисъла на член 4, точка 11 от Директива (ЕС) 2015/2366.

3.  Средствата по параграф 2 се пазят отговорно съгласно националните разпоредби, с които се транспонира Директива (ЕС) 2015/2366.

4.  Ако доставчиците на услуги за колективно финансиране – сами или чрез трето лице – не предоставят платежни услуги или държане и отговорно пазене на средства във връзка с услуги за колективно финансиране, те въвеждат и поддържат процедури, така че носителите на проекти да могат да приемат финансиране на обявените проекти за колективно финансиране или други плащания единствено чрез доставчик на платежни услуги или представител, предоставящ платежни услуги, както са определени в член 4, точка 11 и член 19 от Директива (ЕС) 2015/2366.

Глава IIЛицензиране и надзор на доставчиците на услуги за колективно финансиране

Член 10

Лицензиране и надзор на доставчиците на услуги за колективно финансиране

1.  Потенциалният доставчик на услуги за колективно финансиране, за да стане доставчик на услуги за колективно финансиране съгласно настоящия регламент, подава до националния компетентен орган на държавата членка, в която е установен, заявление за издаване на лиценз за предоставяне на услуги за колективно финансиране.

2.  В заявлението по параграф 1 се съдържат всички изброени по-долу елементи:

a)  адресът на потенциалния доставчик на услуги за колективно финансиране;

б)    правната форма на потенциалния доставчик на услуги за колективно финансиране;

в)  уставът на потенциалния доставчик на услуги за колективно финансиране;

г)    програма за дейността, в която се посочват видовете услуги за колективно финансиране, които потенциалният доставчик на услуги за колективно финансиране желае да предоставя, и платформата, която възнамерява да управлява, включително кога и как ще бъдат търгувани предложенията;

д)  описание на управленските процедури и механизмите за вътрешен контрол на потенциалния доставчик на услуги за колективно финансиране, с които се осигурява спазването на настоящия регламент, в т.ч. процедурите за управление на риска и счетоводните процедури;

е)  описание на системите, ресурсите и процедурите за контрол и защита на системите за обработка на данни на потенциалния доставчик на услуги за колективно финансиране;

ж)    описание на механизмите на потенциалния доставчик на услуги за колективно финансиране за осигуряване на непрекъснатост на дейността, с цел да се гарантира, че погасителните вноски за заемите и инвестициите ще продължат да се изплащат на инвеститорите в случай на несъстоятелност на потенциалния доставчик на услуги за колективно финансиране;

з)  самоличността на лицата, натоварени с управлението на потенциалния доставчик на услуги за колективно финансиране;

и)  доказателство, че лицата по буква з) се ползват с добро име и притежават подходящите знания и опит, за да управляват потенциалния доставчик на услуги за колективно финансиране;

й)    описание на вътрешните правила на потенциалния доставчик на услуги за колективно финансиране за предотвратяване на възможността съдружниците, които притежават 20 % или повече от капитала или от правата на глас, неговите ръководители ▌ или всяко пряко ▌ свързано с тях чрез контрол лице да сключват сделки за колективно финансиране, които той предлага, като това описание следва да включва също вътрешните правила на потенциалния доставчик на услуги за колективно финансиране относно конфликтите на интереси, свързани с експозицията на служителите по отношение на проектите;

к)  описание на евентуалните сключени от потенциалния доставчик на услуги за колективно финансиране споразумения за възлагане на дейности на външни изпълнители;

л)  описание на процедурите, въведени от потенциалния доставчик на услуги за колективно финансиране за разглеждане на жалби от клиентите;

м)  когато е приложимо, описание на платежните услуги, които потенциалният доставчик на услуги за колективно финансиране възнамерява да предоставя съгласно Директива (ЕС) 2015/2366.

ма)  доказателство, че доставчикът на услуги за колективно финансиране разполага с подходяща застраховка или притежава достатъчен капитал за покриване на финансовите последици от професионалната си отговорност в случай на неспазване на професионалните си задължения, посочени в настоящия регламент.

3.  За целите на параграф 2, буква и) потенциалните доставчици на услуги за колективно финансиране предоставят следните доказателства:

a)  доказателство, че всички лица, участващи в управлението на потенциалния доставчик на услуги за колективно финансиране, не са имали криминални деяния като присъди или наказателноправни санкции за нарушаване на действащите национални разпоредби в областта на търговското право, правото в областта на несъстоятелността, финансовите услуги и борбата с изпирането на пари, или за измама, нито са били подвеждани под служебна отговорност;

б)  доказателство, че заедно лицата, участващи в управлението на доставчика на услуги за колективно финансиране, притежават достатъчно знания, умения и опит, за да управляват доставчика на услуги за колективно финансиране, както и че тези лица са длъжни да посвещават на задълженията си достатъчно време.

4.  До 30 работни дни, считано от получаването на заявлението по параграф 1, националният компетентен орган преценява дали то е пълно. Ако заявлението е непълно, националният компетентен орган определя срок, в рамките на който доставчикът на услуги за колективно финансиране трябва да предостави липсващата информация.

5.  Когато заявлението по параграф 1 е пълно, националният компетентен орган уведомява незабавно за това потенциалния доставчик на услуги за колективно финансиране.

5a.  Преди да вземе решение дали да одобри или да отхвърли заявлението за издаване на лиценз за предоставяне на услуги за колективно финансиране, националният компетентен орган се консултира с националния компетентен орган на друга държава членка в следните случаи:

a)  потенциалният доставчик на услуги за колективно финансиране е дъщерно предприятие на доставчик на услуги за колективно финансиране, лицензиран в посочената друга държава членка;

б)  потенциалният доставчик на услуги за колективно финансиране е дъщерно предприятие на предприятие майка на доставчик на услуги за колективно финансиране, лицензиран в посочената друга държава членка;

в)  потенциалният доставчик на услуги за колективно финансиране се контролира от същите физически или юридически лица, които контролират доставчик на услуги за колективно финансиране, лицензиран в посочената друга държава членка;

г)  потенциалният доставчик на услуги за колективно финансиране възнамерява да търгува пряко предложения в посочената друга държава членка.

5б. Когато някой от националните компетентни органи, посочени в параграф 5а, не е съгласен с процедурата или със същността на дадено действие или бездействие на другия орган, това несъгласие се решава съгласно член 13а.

6.  До три месеца след получаването на пълното заявление националният компетентен орган преценява дали потенциалният доставчик на услуги за колективно финансиране изпълнява определените в настоящия регламент изисквания и приема надлежно обосновано решение за издаване на лиценз на доставчик на услуги за колективно финансиране или за отказ за лицензиране. Националният компетентен орган има право да откаже да издаде лиценз, ако поради обективни и очевидни причини сметне, че ръководството на доставчика на услуги за колективно финансиране може да представлява заплаха за неговото ефективно, стабилно и благоразумно управление, за непрекъснатостта на дейността му и за подходящото съблюдаване на интересите на неговите клиенти и целостта на пазара.

6a.   Националният компетентен орган уведомява ЕОЦКП, когато заявление за лиценз бъде одобрено съгласно настоящия член. ЕОЦКП добавя това заявление в регистъра на одобрените платформи, предвиден в член 11. ЕОЦКП може да изиска информация, за да се увери, че националните компетентни органи издават лицензи съгласно настоящия член по последователен начин. Ако ЕОЦКП не е съгласен с решение на националния компетентен орган за издаване на лиценз или за отказ за лицензиране съгласно настоящия член, той излага причините за това несъгласие и обяснява и обосновава всяко съществено отклонение от решението.

7.  До два работни дни след вземането на решението националният компетентен орган уведомява за него потенциалния доставчик на услуги за колективно финансиране.

7a.  Доставчикът на услуги за колективно финансиране, лицензиран съгласно настоящия член, изпълнява във всеки един момент условията за своето лицензиране.

8.  Лицензът по параграф 1 е действащ и валиден на цялата територия на Съюза.

9.  Държавите членки не изискват от доставчиците на услуги за колективно финансиране физическо присъствие на територията на държава членка, различно от съоръженията в държавата членка на установяване и на получаване на лиценз от тези доставчици на услуги за колективно финансиране, за да могат последните да предоставят услуги за колективно финансиране на трансгранична основа.

10.  ЕОЦКП разработва проекти на технически стандарти за изпълнение с цел установяване на стандартни формуляри, образци и процедури за заявлението за издаване на лиценз.

ЕОЦКП представя на Комисията проектите на регулаторните технически стандарти за изпълнение в срок до... [XX месеца след датата на влизане в сила на настоящия регламент].

На Комисията се делегират правомощия за приемане на посочените в първа алинея технически стандарти за изпълнение в съответствие с процедурата, предвидена в член 15 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

Член 11

Регистър на доставчиците на услуги за колективно финансиране

1.  ЕОЦКП създава регистър на всички доставчици на услуги за колективно финансиране. Регистърът е публично достъпен на уебсайта на ЕОЦКП и се актуализира редовно.

2.  В регистъра по параграф 1 се съдържат следните сведения:

a)  наименование и правна форма на доставчика на услуги за колективно финансиране;

б)  търговско наименование и адрес в интернет на платформата за колективно финансиране, управлявана от доставчика на услуги за колективно финансиране;

в)  информация за услугите, за които доставчикът на услуги за колективно финансиране е лицензиран;

г)  санкциите, наложени върху доставчика на услуги за колективно финансиране или върху неговите ръководители.

3.  Всяко отнемане на лиценз в съответствие с член 13 се публикува в регистъра за период от пет години.

Член 12

Надзор

1.  Доставчиците на услуги за колективно финансиране предоставят услугите си под надзора на националния компетентен орган на държавата членка, в която е лицензиран доставчикът на услуги за колективно финансиране.

2.  Доставчиците на услуги за колективно финансиране неотклонно спазват условията за издаване на лиценз, посочени в член 10 от настоящия регламент.

3.  Националният компетентен орган извършва оценка на спазването от доставчиците на услуги за колективно финансиране на предвидените в настоящия регламент задължения. Той определя честотата и задълбочеността на тази оценка по отношение на размера и сложността на дейностите на доставчика на услуги за колективно финансиране. За целите на оценката националният компетентен орган може да подложи доставчика на услуги за колективно финансиране на проверка на място.

4.  Доставчиците на услуги за колективно финансиране незабавно уведомяват националния компетентен орган, ако условията за лицензиране се променят съществено, и при поискване предоставят необходимата информация, за да бъде оценено спазването на настоящия регламент.

Член 12 а (нов)Определяне на компетентния орган

1.  Всяка държава членка определя кой е националният компетентен орган, който отговаря за изпълнението на произтичащите от настоящия регламент задължения за лицензиране и надзор на доставчиците на услуги за колективно финансиране, и съответно уведомява за това ЕОЦКП.

Когато държава членка определи повече от един национален компетентен орган, тя посочва съответните им функции и определя един орган, който да отговаря за сътрудничеството с националните компетентни органи на останалите държави членки и ЕОЦКП, когато това се предвижда в настоящия регламент.

2.  ЕОЦКП публикува на уебсайт списъка на компетентните органи, определени в съответствие с първа алинея.

3.  Националните компетентни органи разполагат с необходимите за изпълнение на своите функции правомощия за упражняване на надзор и провеждане на разследвания.

Член 13

Отнемане на лиценза

1.  Националните компетентни органи имат правомощието да отнемат лиценза на доставчик на услуги за колективно финансиране, ако този доставчик се намира в някоя от следните ситуации:

a)  не е използвал лиценза 18 месеца, след като е бил издаден;

б)  изрично се е отказал от лиценза;

в)  не е предоставял услуги за колективно финансиране в продължение на шест последователни месеца;

г)  получил е лиценза чрез незаконни средства, в т.ч. неверни твърдения в заявлението си за издаване на лиценз;

д)  вече не отговаря на условията за издаване на лиценза;

е)  съществено е нарушил разпоредбите на настоящия регламент.

ж)  изгубил е лиценза си на платежна институция съгласно член 13 от Директива 2015/2366/ЕС или действащо от негово име трето лице доставчик на услуги е изгубило този лиценз;

з)  нарушил е разпоредбите на националното законодателство, с което се транспонира Директива (ЕС) 2015/849, по отношение на изпирането на пари или финансирането на тероризма, или негови управители или служители или трети лица, действащи от негово име, са нарушили тези разпоредби.

4.  Националните компетентни органи незабавно уведомяват ЕОЦКП за решението си да отнемат лиценза на доставчик на услуги за колективно финансиране.

4a.  Преди да вземе решение дали да оттегли лиценза на доставчик на услуги за колективно финансиране за предоставянето на услуги за колективно финансиране, националният компетентен орган се консултира с националния компетентен орган на друга държава членка в случаите, в които доставчикът на услуги за колективно финансиране:

a)    е дъщерно предприятие на доставчик на услуги за колективно финансиране, лицензиран в посочената друга държава членка;

б)  е дъщерно предприятие на предприятие майка на доставчик на услуги за колективно финансиране, лицензиран в посочената друга държава членка;

в)  се контролира от същите физически или юридически лица, които контролират доставчик на услуги за колективно финансиране, лицензиран в посочената друга държава членка;

г)  търгува пряко предложения в посочената друга държава членка.

Член 13 а

Уреждане на спорове между компетентните органи

1.  Ако даден компетентен орган не е съгласен с процедурата или същността на действие или бездействие на компетентен орган на друга държава членка във връзка с прилагането на настоящия регламент, ЕОЦКП, по искане на един или повече от съответните компетентни органи, може да съдейства на органите да постигнат съгласие в съответствие с процедурата, предвидена в параграфи 2 – 4.

Когато въз основа на обективни критерии може да се установи наличието на несъгласие между компетентните органи от различни държави членки, ЕОЦКП може по собствена инициатива да съдейства на компетентните органи да постигнат съгласие в съответствие с процедурата, предвидена в параграфи 2 – 4.

2.  ЕОЦКП определя срок за помиряване между компетентните органи, като взема предвид приложимите срокове, както и сложността и неотложния характер на въпроса. На този етап ЕОЦКП действа като посредник.

Ако съответните компетентни органи не успеят да постигнат съгласие в помирителната фаза, посочена в първа алинея, ЕОЦКП може в съответствие с процедурата, предвидена в член 44, параграф 1, трета и четвърта алинея от Регламент (ЕС) № 1095/2010, да вземе задължително за съответните компетентни органи решение, изискващо от тях да предприемат конкретно действие или да се въздържат от действия с цел уреждане на въпроса, за да се гарантира спазването на правото на Съюза.

3.  Без да се засягат правомощията на Комисията по член 258 от ДФЕС, ако даден компетентен орган не спази решението на ЕОЦКП и съответно не може да гарантира, че даден доставчик на услуги за колективно финансиране спазва изискванията по настоящия регламент, ЕОЦКП може да приеме индивидуално решение, чийто адресат е доставчикът на услуги за колективно финансиране, с което да се изисква той да предприеме необходимите действия за изпълнение на своите задължения съгласно правото на Съюза, включително прекратяване на възприетата практика.

4.  Решенията, приети съгласно параграф 3, имат предимство пред всякакво предишно решение, прието по същия въпрос от компетентните органи. Всяко действие от страна на компетентните органи във връзка с факти, които са предмет на решение по параграф 2 или 3, трябва да е съвместимо с това решение.

5.  В доклада, посочен в член 50, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1095/2010, председателят на ЕОЦКП посочва естеството и вида на разногласията между компетентните органи, постигнатите споразумения и решенията, взети за уреждане на тези разногласия.

Глава IVПрозрачност и първоначален тест на познанията от доставчиците на услуги за колективно финансиране

Член 14

Предоставяна на клиентите информация

1.  Всяка информация, в т.ч. рекламните съобщения по член 19, която доставчиците на услуги за колективно финансиране съобщават на клиентите ▌за себе си, за разходите, за финансовите рискове и таксите при услугите за колективно финансиране или при инвестициите в рамките на колективно финансиране, включително за рисковете от несъстоятелност на доставчика на услуги за колективно финансиране, за условията при колективното финансиране, в т.ч. критериите за подбор на проекти, или за естеството и рисковете, свързани с предоставяните от тях услуги за колективно финансиране, трябва да е безпристрастна, ясна и незаблуждаваща.

2.  Цялата информация, която трябва да бъде предоставена на клиентите в съответствие с параграф 1, се предоставя по кратък, точен и лесно достъпен начин, включително на уебсайта на доставчика на услуги за колективно финансиране. Информацията се предоставя, когато това е целесъобразно, включително и преди сключването на сделка за колективно финансиране.

Член 14 а

Оповестяване на процента на неизпълнение на проектите

1.  Доставчиците на услуги за колективно финансиране оповестяват ежегодно процента на неизпълнение на проектите за колективно финансиране, предлагани на техните платформи за колективно финансиране, най-малко за последните 24 месеца.

2.  Посоченият в параграф 1 процент на неизпълнение на проектите се публикува онлайн, на видно място на уебсайта на доставчика на услуги за колективно финансиране.

3.  ЕОЦКП, като работи в тясно сътрудничество с ЕБО, разработва проекти на регулаторни технически стандарти, с цел да се определи методологията за изчисляване на процента на неизпълнение на проектите, обявени на платформата за колективно финансиране.

ЕОЦКП представя тези проекти на регулаторни технически стандарти на Комисията в срок до ... [XX месеца от датата на влизане в сила на настоящия регламент].

На Комисията се делегират правомощия да допълва настоящия регламент чрез приемане на посочените в първа алинея от настоящия параграф регулаторни технически стандарти в съответствие с процедурата, предвидена в членове 10 – 14 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

Член 15

Първоначален тест на познанията и симулация на способността за понасяне на загуби

1.  ▌Доставчиците на услуги за колективно финансиране оценяват дали услугите за колективно финансиране, които предлагат, са подходящи за тези потенциални инвеститори.

2.  За целите на оценката по параграф 1 доставчиците на услуги за колективно финансиране искат от потенциалния инвеститор информация за опита му, инвестиционните му цели, финансовото му положение и осведоменост за инвестиционния риск като цяло и за видовете инвестиции, предлагани на платформата за колективно финансиране, включително информация за:

a)  предишните инвестиции на потенциалния инвеститор в прехвърлими ценни книжа или кредитни споразумения, в т.ч. в дружества в първоначален етап на дейност или в етап на развитие на дейността;

б)  осведоменосттата на потенциалния инвеститор за рисковете, свързани с отпускането на заеми или придобиването на прехвърлими ценни книжа чрез платформа за колективно финансиране, както и професионален опит в областта на инвестирането чрез колективно финансиране.

▌4.  Ако ▌въз основа на получената по силата на параграф 2 информация доставчик на услуги за колективно финансиране сметне, че потенциалният инвеститор няма достатъчно осведоменост по отношение на предложението или че предложението не е подходящо за този потенциален инвеститор, доставчикът уведомява потенциалния инвеститор, че предлаганите на платформата му услуги могат да се окажат неподходящи за него и го предупреждава за рисковете. Тази информация или предупреждение за рисковете не възпрепятстват потенциалните инвеститори да инвестират в проекти за колективно финансиране. В информацията или предупреждението за рисковете ясно се посочва рискът от загуба на всички инвестирани средства.

5.  Всички доставчици на услуги за колективно финансиране винаги предоставят на потенциалните инвеститори и на инвеститорите възможност да симулират способността си да поемат загуба, изчислена като 10 % от нетната стойност на богатството им, въз основа на следната информация:

a)  редовен доход и общ доход и, ако е целесъобразно, доход на домакинството; дали доходът се получава постоянно или временно;

б)  активи, включително финансови инвестиции, лични и инвестиционни имоти, пенсионни фондове и парични депозити;

в)  финансови ангажименти, включително редовни, към момента или предстоящи.

Въз основа на резултатите от симулацията доставчиците на услуги за колективно финансиране могат да възпрат потенциалните инвеститори да инвестират в проекти за колективно финансиране. Инвеститорите обаче носят отговорност за риска, свързан с инвестицията.

6.  ЕОЦКП, като работи в тясно сътрудничество с ЕБО, разработва проекти на регулаторни технически стандарти, с които да определя реда и условията, необходими за:

a)  извършването на оценката по параграф 1;

б)  извършването на симулацията по параграф 5;

в)  предоставянето на информацията по параграфи 2 и 4.

ЕОЦКП представя тези проекти на регулаторни технически стандарти на Комисията в срок до ... [XX месеца от датата на влизане в сила на настоящия регламент].

На Комисията се делегират правомощия да допълва настоящия регламент чрез приемане на посочените в първа алинея от настоящия параграф регулаторни технически стандарти в съответствие с процедурата, предвидена в членове 10 – 14 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

Член 16

Основен информационен документ за инвестицията

-1.  Доставчиците на услуги за колективно финансиране, които предлагат услугите, посочени в член 3, параграф 1, буква а), подточка i) от настоящия регламент, предоставят на потенциалните инвеститори цялата информация, посочена в настоящия член.

1.  На потенциалните инвеститори се предоставя основен информационен документ за инвестицията, изготвен от носителя на проекта за всяко предложение за колективно финансиране. Основният информационен документ за инвестицията се списва поне на един от официалните езици на съответната държава членка или на английски език.

2.  В основния информационен документ за инвестицията по параграф 1 се съдържат всички изброени по-долу елементи:

a)  информацията, посочена в приложението;

б)  следното изявление, което се намира непосредствено под заглавието на основния информационен документ за инвестицията:

„Настоящото предложение за колективно финансиране не е нито проверено, нито одобрено от ЕОЦКП или от националните компетентни органи.

Преди да Ви се предостави достъп до тази инвестиция, не е било оценено доколко Вашето образование и познания са подходящи. Като правите тази инвестиция, Вие поемате изцяло свързания с това действие риск, включително риска от частична или цялостна загуба на инвестираните средства.“;

в)  предупреждение за рисковете, което гласи следното:

„Инвестирането в настоящото предложение за колективно финансиране крие рискове, включително риска от частична или цялостна загуба на инвестираните средства. Схемите за гарантиране на депозити и за обезщетение на инвеститорите, създадени по силата на Директива 2014/49/ЕС на Европейския парламент и на Съвета* и Директива 97/9/ЕО на Европейския парламент и на Съвета**, не се прилагат спрямо Вашата инвестиция.

Вашата инвестиция може да не Ви донесе никаква възвръщаемост.

Това не е спестовен продукт и ние Ви съветваме да не инвестирате повече от 10 % от нетното си богатство в проекти за колективно финансиране.

Възможно е да не сте в състояние да продадете инвестиционните инструменти в момента, когато го пожелаете. Дори и да можете да ги продадете, Вие все пак можете да претърпите загуби.“

_______________

*  Директива 2014/49/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. относно схемите за гарантиране на депозити (ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 149).

**  Директива 97/9/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 3 март 1997 г. относно схемите за обезщетение на инвеститорите (ОВ L 84, 26.3.1997 г., стр. 22).“

3.  Основният информационен документ за инвестицията трябва да е безпристрастен, ясен и незаблуждаващ и да не съдържа бележки под линия, освен такива с позовавания на приложимото право. Листът се предоставя на самостоятелен траен носител, който е ясно разграничим от рекламните съобщения и ако е отпечатан, се състои от максимум три страници във формат A4.

4.  Доставчиците на услуги за колективно финансиране поддържат основните информационни документи за инвестицията винаги актуални, при това — за целия период на валидност на предложението за колективно финансиране.

4a.  Изискването по параграф 3, буква а) от настоящия член не се прилага за доставчиците на услуги за колективно финансиране, които предлагат услугите, посочени в член 3, параграф 1, буква а), подточка ii). Вместо това тези доставчици изготвят основен информационен документ за инвестицията по отношение на доставчика на услуги за колективно финансиране, който съдържа подробна информация за доставчика на услуги за колективно финансиране; за неговите системи и за упражнявания контрол във връзка с управлението на риска, финансовото моделиране на предложението за колективно финансиране и резултатите на доставчика от минали периоди.

5.  Всички доставчици на услуги за колективно финансиране въвеждат и прилагат подходящи процедури за проверка на изчерпателността, точността и яснотата на информацията в основния информационен документ за инвестицията.

6.  Ако доставчик на услуги за колективно финансиране установи, че в основния информационен документ за инвестицията има ▌пропуск, ▌грешка или ▌неточност, които могат да окажат съществено въздействие върху очакваната възвращаемост на инвестицията, трябва да се направят корекции, както следва:

a)  доставчиците на услуги за колективно финансиране, които предлагат услугите, посочени в член 3, параграф 1, буква а), подточка i), сигнализират бързо за пропуска, грешката или неточността на носителя на проекта, който допълва или изменя тази информация;

б)  доставчиците на услуги за колективно финансиране, които предлагат услугите, посочени в член 3, параграф 1, буква а), подточка ii), поправят сами пропуска, грешката или неточността в основния информационен документ.

Ако не бъде направено такова допълване или изменяне, доставчикът на услуги за колективно финансиране не обявява предложението за колективното финансиране или отменя съществуващото такова, докато не бъдат изпълнени изискванията на настоящия член за основния информационен документ за инвестицията.

7.  Даден инвеститор може да поиска от доставчик на услуги за колективно финансиране да осигури превод на основния информационен документ за инвестицията на езика, който този инвеститор е избрал. Преводът трябва да отразява вярно и точно съдържанието на оригиналния основен информационен документ за инвестицията.

Ако доставчик на услуги за колективно финансиране не предостави искания превод на основния информационен документ за инвестицията, той недвусмислено предупреждава инвеститора да не предприема инвестицията.

8.  Националните компетентни органи нямат право да изискват предварително да бъдат уведомявани за основния информационен документ за инвестицията, нито да го одобряват.

9.  ЕОЦКП може да разработи проект на регулаторни технически стандарти с цел определяне на следното:

a)  изискванията за образеца за представяне на информацията, посочена в параграф 2 и приложението, както и съдържанието на този образец;

б)  видовете съществени рискове за дадено предложение за колективно финансиране, които поради това се оповестяват в съответствие с част В от приложението;

бa) използването на определени финансови показатели за повишаване на яснотата на основната финансова информация;

в)  комисионните, както и таксите и разходите за трансакциите, посочени в част З, буква а) от приложението, включително подробна разбивка на преките и непреките разходи, които инвеститорът поема.

При изготвянето на стандартите ЕОЦКП прави разграничение между услугите, посочени в член 3, параграф 1, буква а), подточка i), и услугите, посочени в член 3, параграф 1, буква а), подточка ii).

ЕОЦКП представя тези проекти на регулаторни технически стандарти на Комисията в срок до ... [XXX месеца от датата на влизане в сила на настоящия регламент].

На Комисията се делегират правомощия за приемане на посочените в първа алинея от настоящия параграф регулаторни технически стандарти в съответствие с процедурата, предвидена в членове 10 – 14 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

Член 17

Текущи уведомления

1.  Доставчиците на услуги за колективно финансиране, които дават възможност на инвестиращите на техните платформи да общуват пряко помежду си, за да купуват и продават кредитни споразумения или прехвърлими ценни книжа, които са били първоначално предложени за колективно финансиране на тези техни платформи, уведомяват клиентите си, че не управляват система за търговия и че покупко-продажбите на техните платформи са по преценка на клиента и на негова отговорност. Тези доставчици на услуги за колективно финансиране информират също така своите клиенти, че правилата, приложими съгласно Директива 2014/65/ЕС към местата за търговия, определени в член 4, параграф 1, точка 24 от тази директива, не важат за техните платформи.

2.  Доставчиците на услуги за колективно финансиране, които предоставят референтни цени за покупко-продажбите по параграф 1, уведомяват клиентите си дали референтните цени ▌са обвързващи или не са и обосновават базата, на която са изчислени референтните цени.

2а.   За да дадат възможност на инвеститорите да купуват и продават заеми, придобити чрез тяхна платформа, доставчиците на услуги за колективно финансиране улесняват прозрачността за инвеститорите по отношение на платформите си, като предоставят информация относно резултатите от генерираните заеми.

Член 18

Достъп до документация

Доставчиците на услуги за колективно финансиране:

a)  съхраняват на траен носител в продължение на пет години пълна документация за своите услуги и операции;

б)  се уверяват, че техните клиенти имат винаги незабавен достъп до данни за предлаганите им услуги;

в)  съхраняват в продължение на пет години всички споразумения, които са сключили с клиентите си.

Глава VРекламни съобщения

Член 19

Изисквания за рекламните съобщения

1.  Доставчиците на услуги за колективно финансиране се уверяват, че всички техни рекламни съобщения до инвеститорите са ясно отличими като такива.

2.  До приключване на събирането на средства за даден проект в рекламните съобщения не се изтъква непропорционално отделен планиран или текущ проект или предложение за колективно финансиране. ▌

3.  В рекламните си съобщения доставчиците на услуги за колективно финансиране използват един или няколко от официалните езици на държавата членка, в която доставчикът на услуги за колективно финансиране извършва дейност, или английски език.

4.  Националните компетентни органи нямат право да изискват предварително да бъдат уведомявани за рекламните съобщения, нито да ги одобряват.

Член 20

Публикуване на националните разпоредби относно рекламните съобщения

1.  Националните компетентни органи публикуват и съхраняват в актуален вид на своите уебсайтове националните законови, подзаконови и административни разпоредби относно рекламните съобщения на доставчиците на услуги за колективно финансиране.

2.  Компетентните органи уведомяват ЕОЦКП за законовите, подзаконовите и административните разпоредби по параграф 1 и му предоставят връзките към тази публикувана на уебсайтовете им информация. Компетентните органи предоставят на ЕОЦКП обобщена информация за съответните национални разпоредби на език, обичайно използван в сферата на международните финанси.

3.  Компетентните органи незабавно уведомяват ЕОЦКП за всички промени в предоставената по силата на параграф 2 информация и му предоставят актуализирано обобщение на съответните национални разпоредби.

4.  ЕОЦКП публикува и поддържа в актуален вид на своя уебсайт обобщение на съответните национални разпоредби на език, обичайно използван в сферата на международните финанси, както и посочените в параграф 1 връзки към уебсайтовете на компетентните органи. ЕОЦКП не носи отговорност за предоставяната в обобщен вид информация.

5.  Националните компетентни органи се единствените звена, натоварени с предоставянето на информация за действащите в съответните им държави норми относно рекламните съобщения.

▌7.  Компетентните органи редовно и най-малко веднъж годишно докладват на ЕОЦКП за правоприлагащите мерки, предприети през предходната година по силата на националните си законови, подзаконови и административни разпоредби относно рекламните съобщения на доставчиците на услуги за колективно финансиране. Докладът по-специално включва:

a)  общия брой на правоприлагащите мерки, предприети по вид нарушение, когато е приложимо;

б)  когато са налице — резултатите от правоприлагащите мерки, включително наложените санкции с разбивка по видове или коригиращите мерки, предприети от доставчиците на услуги за колективно финансиране;

в)  когато са налице — примери за начина, по който компетентните органи са се отнесли с неспазването на националните разпоредби от даден доставчик на услуги за колективно финансиране.

Глава VIПравомощия на съответния компетентен национален орган

Раздел IКомпетентност и процедури

Член 21

Правно призната привилегия

Правомощията, предоставени на националния компетентен орган или на всяко длъжностно или друго лице, оправомощено от националния компетентен орган, не се използват, за да се изисква разкриването на информация, която е предмет на правно призната привилегия.

Член 25

Обмен на информация

Компетентните органи и ЕОЦКП обменят своевременно информацията, която им е необходима, за да изпълняват задълженията си по настоящия регламент.

Член 26

Професионална тайна

Посоченото в член 76 от Директива 2014/65/ЕС задължение за запазване на професионалната тайна се прилага за националните компетентни органи, ЕОЦКП и всички лица, които работят или са работили за националните компетентни органи или ЕОЦКП, както и за всяко друго лице, на което са делегирани задачи, включително одиторите и експертите, с които ▌е сключен договор.

Раздел II

АДМИНИСТРАТИВНИ САНКЦИИ И ДРУГИ АДМИНИСТРАТИВНИ МЕРКИ

Член 27аАдминистративни санкции и други административни мерки

1.  Без да се засяга правото на държавите членки да предвиждат и налагат наказателноправни санкции съгласно член 27в, държавите членки въвеждат правила за определяне на подходящи административни санкции и други административни мерки, приложими най-малкото в ситуации, в които даден доставчик на услуги за колективно финансиране не е изпълнил изискванията, посочени в глави I – V. Тези административни санкции и други административни мерки са ефективни, пропорционални и възпиращи.

Държавите членки гарантират, че административните санкции и други административни мерки се прилагат ефективно.

2.  Държавите членки, в съответствие с националното право, предоставят на националните компетентни органи правомощието да прилагат най-малко следните административни санкции и други административни мерки при извършването на нарушенията, посочени в глави I – V от настоящия регламент:

a)  публично изявление, в което се посочва лицето, отговорно за нарушението, и естеството на нарушението;

б)  разпореждане, с което от лицето се изисква да преустанови съответното неправомерно поведение и да не извършва повторно нарушение;

в)  временна забрана или при повторни сериозни нарушения — постоянна забрана за изпълнение на управленски функции в тези предприятия за всеки член на ръководния орган на юридическото лице, което е отговорно за нарушението, или всяко друго физическо лице, за което се смята, че носи отговорност за нарушението;

г)  за физически лица — налагане на максимални административни имуществени санкции в размер на 5% от годишния оборот на доставчика на услуги за колективно финансиране през календарната година, през която е извършено нарушението;

д)  максимални административни имуществени санкции най-малко в двойния размер на ползата, извлечена вследствие на нарушението, когато размерът на тази полза може да бъде определен, дори този размер да надхвърля максималните суми по буква г).

3.  Когато разпоредбите на параграф 1 се прилагат по отношение на юридически лица, държавите членки предоставят на компетентните органи правомощието да прилагат посочените в параграф 2 административни санкции и други административни мерки, при спазване на определените в националното законодателство условия, спрямо членове на ръководния орган и други физически лица, които съгласно националното законодателство носят отговорност за нарушението.

4.  Държавите членки надлежно мотивират всяко решение или мярка за налагане на посочените в параграф 2 административни санкции или други административни мерки и осигуряват възможност за обжалването им пред правораздавателен орган.

Член 27бУпражняване на правомощието за налагане на административни санкции и други административни мерки

1.  Компетентните органи упражняват правомощията за налагане на административни санкции и други административни мерки, посочени в член 27а, в съответствие с настоящия регламент и със своите национални правни уредби, по целесъобразност:

а)  пряко;

б)  в сътрудничество с други органи;

в)  на своя отговорност, като делегират правомощия на други органи;

г)  чрез отнасяне на въпроса пред компетентните съдебни органи.

2.  При определяне на вида и размера на административните санкции или други административни мерки, налагани в съответствие с член 27а, компетентните органи вземат предвид до каква степен нарушението е умишлено или произтича от небрежност, както и всички други относими обстоятелства, включително, по целесъобразност:

а)  съществеността, тежестта и продължителността на нарушението;

б)  степента на отговорност на физическото или юридическото лице, което е отговорно за нарушението;

в)  финансовото състояние на физическото или юридическото лице, което е отговорно за нарушението;

г)  размера на получената печалба или избегнатите загуби за физическото или юридическото лице, което е отговорно за нарушението, доколкото този размер може да бъде определен;

д)  загубите, понесени от трети страни в резултат на нарушението, доколкото те могат да бъдат определени;

е)  степента, в която отговорното за нарушението физическо или юридическо лице сътрудничи на компетентния орган, без да се засяга необходимостта това лице принудително да възстанови придобитата печалба или избегнатите загуби;

ж)  предишни нарушения на физическото или юридическото лице, което е отговорно за нарушението.

Член 27в

Наказателни санкции

1.  Държавите членки могат да решат да не определят правила за административните санкции или други административни мерки за нарушения, които подлежат на наказателноправни санкции съгласно националното законодателство.

2.  Когато държавите членки са избрали, в съответствие с параграф 1 от настоящия член, да предвидят наказателноправни санкции за нарушенията по член 27а, параграф 1, те правят необходимото за въвеждането на подходящи мерки, така че компетентните органи да разполагат с всички необходими правомощия за осъществяване на връзка със съдебните органи, органите за наказателно преследване или органите на наказателното правосъдие в рамките на тяхната юрисдикция, с цел получаването на конкретни сведения за наказателни разследвания или производства, започнати в резултат на посочените в член 27а, параграф 1 нарушения, и предоставянето на тези сведения на други компетентни органи, както и на ЕОЦКП, с оглед на изпълнение на тяхното задължение за сътрудничество за целите на настоящия регламент.

Член 27г

Задължения за уведомяване

Държавите членки уведомяват Комисията и ЕОЦКП относно законовите, подзаконовите и административните разпоредби за прилагане на настоящата глава, включително относно всички приложими разпоредби от наказателното право, до... [една година от датата на влизане в сила на настоящия регламент]. Държавите членки уведомяват без неоправдано забавяне Комисията и ЕОЦКП за всякакви последващи изменения в тях.

Член 27д

Сътрудничество между компетентните органи и ЕОЦКП

1.  Националните компетентни органи и ЕОЦКП си сътрудничат тясно и обменят информация с цел изпълнение на задълженията си по настоящата глава.

2.  Националните компетентни органи координират тясно надзорните си дейности, за да установяват и отстраняват нарушения на настоящия регламент, разработват и насърчават добри практики, улесняват сътрудничеството, стимулират последователност при тълкуването и предоставят валидни за различните юрисдикции оценки в случай на несъгласие.

3.  Когато някой национален компетентен орган установи, че изискването по глави I – V не е изпълнено или има основания да счита, че това е така, той информира достатъчно подробно за своите констатации компетентния орган на субекта или субектите, заподозрени в извършване на нарушението. Съответните компетентни органи координират тясно надзорните си дейности, за да се осигури последователност на взетите решения.

Член 27еПубликуване на административните санкции и други административни мерки

1.  При спазване на разпоредбите на параграф 4, държавите членки гарантират, че националните компетентни органи своевременно публикуват на своите официални интернет страници най-малко всички решения за налагане на административна санкция или друга административна мярка, срещу които не е подадена жалба, след като адресатът на санкцията или мярката е бил уведомен за решението.

2.  Посоченото в параграф 1 публикуване включва информация за вида и естеството на нарушението, за самоличността на отговорните лица и за наложените административни санкции или други административни мерки.

3.  Когато на базата на извършена оценка за всеки конкретен случай компетентният орган счете за несъразмерно публикуването на идентификационните данни за юридическите лица или на идентификационните и личните данни за физическите лица, или когато компетентният орган сметне, че публикуването застрашава стабилността на финансовите пазари или текущо наказателно разследване, или когато публикуването би нанесло, доколкото е възможно да се определи, несъразмерни вреди на съответното лице, държавите членки гарантират, че компетентните органи предприемат едно от следните действия:

a)  отлагане на публикуването на решението за налагане на административната санкция или друга административна мярка до момента, в който основанията за това отлагане престанат да съществуват;

б)  публикуване на решението за налагане на административна санкция или друга административна мярка, без разкриване на самоличността на адресата, в съответствие с националното законодателство; или

в)  непубликуване на решението за налагане на административната санкция или друга административна мярка, ако компетентният орган счита, че посочените в букви а) и б) възможности могат да се разглеждат като недостатъчни, за да се гарантира:

i) че стабилността на финансовите пазари няма да бъде застрашена; или

ii) пропорционалността на публикуването на такива решения по отношение на мерките, за които се смята, че са несъществени.

4.  В случай че бъде взето решение за публикуване на административна санкция или друга административна мярка, без разкриване на самоличността на адресата, публикуването на съответните данни може да бъде отложено. Когато национален компетентен орган публикува решение за налагане на административна санкция или друга административна мярка, срещу което е подадена жалба пред съответните съдебни органи, компетентните органи публикуват незабавно на своята официална интернет страница тази информация, както и всяка последваща информация за резултата от това обжалване. Публикува се и всяко съдебно решение, с което се отменя решение за налагане на административна санкция или друга административна мярка.

5.  Националните компетентни органи гарантират, че всяко решение, което се публикува в съответствие с параграфи 1 – 4, остава достъпно на официалната им интернет страница за срок от най-малко пет години след неговото публикуване. Личните данни, съдържащи се в посочените решения, се съхраняват на официалната интернет страница на компетентния орган само за срока, който е необходим съгласно приложимите правила за защита на данните.

6.  Националните компетентни органи информират ЕОЦКП за всички наложени административни санкции и други административни мерки, включително, когато е уместно, за всяко обжалване във връзка с тях и за резултата от него.

7.  ЕОЦКП поддържа централна база данни за съобщените му административни санкции и други административни мерки. Тази база данни е достъпна само за ЕОЦКП, ЕБО, ЕОЗППО и компетентните органи и се актуализира въз основа на информацията, предоставена от националните компетентни органи в съответствие с параграф 6.

Член 36

Защита на данните

1.  По отношение на обработката на лични данни в рамките на настоящия регламент компетентните органи изпълняват своите задачи за целите на настоящия регламент в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета.

2.  Когато ЕОЦКП обработва лични данни в рамките на настоящия регламент, той спазва Регламент (ЕО) № 45/2001.

Глава VIIДелегирани актове

Член 37

Упражняване на делегирането

1.  Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 3, параграф 2, член 31, параграф 10 и член 34, параграф 3, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от [датата на влизане в сила на настоящия регламент]. Комисията изготвя доклад във връзка с делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощие се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.

3.  Делегирането на правомощия, посочено в член 3, параграф 2, член 6, параграф 4, член 7, параграф 7, член 10, параграф 10, член 15, параграф 6, член 16, параграф 9, член 31, параграф 10 и член 34, параграф 3, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него правомощие. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

4.  Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество.

5.  Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията уведомява за него едновременно Европейския парламент и Съвета.

6.  Делегиран акт, приет съгласно член 3, параграф 2, член 6, параграф 4, член 7, параграф 7, член 10, параграф 10, член 15, параграф 6, член 16, параграф 9, член 31, параграф 10 и член 34, параграф 3, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът представят възражения в срок от три месеца след като са били уведомени за акта или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът уведомят Комисията, че няма да представят възражения. Този срок се удължава с три месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

Глава VIIIЗаключителни разпоредби

Член 38

Доклад

1.  Преди да изтекат [Служба за публикации: да се въведе дата: 24 месеца от датата на прилагането на настоящия регламент] Комисията, след консултации с ЕОЦКП, представя на Европейския парламент и на Съвета доклад за прилагането на настоящия регламент, придружен по целесъобразност от законодателно предложение.

2.  В доклада се прави оценка на следното:

a)  функционирането на пазара на доставчици на услуги за колективно финансиране в Съюза, в т.ч. на пазарните промени, тенденциите, ▌пазарния дял на лицензираните доставчици на услуги за колективно финансиране, и по-специално като се проучи дали са необходими корекции в определенията и праговете в настоящия регламент и дали обхватът на услугите, обхванати от настоящия регламент, продължава да бъде целесъобразен;

б)  въздействието на настоящия регламент върху подходящото функциониране на вътрешния пазар на услуги за колективно финансиране, в т.ч. въздействието му върху достъпа на МСП до финансиране и върху инвеститорите и другите категории лица, обхванати от тези услуги;

в)  внедряването на технологичните иновации в сектора на колективното финансиране, в т.ч. на небанкови финансови методи (включително първоначално предлагане на монети), на нови и новаторски бизнес модели и технологии;

г)  дали прагът, определен в член 2, параграф 2, буква г), продължава да е подходящ за постигането на целите, заложени в настоящия регламент;

д)  последиците, които националните законови, подзаконови и административни разпоредби, уреждащи рекламните съобщения на доставчиците на услуги за колективно финансиране, имат върху свободното предоставяне на услуги, конкуренцията и защитата на инвеститорите;

е)  прилагането на административните санкции за нарушаване на настоящия регламент, и по-специално необходимостта от допълнителното им хармонизиране.

ж)  дали и доколко е необходимо от доставчиците на услуги за колективно финансиране да се изиска да спазват националните разпоредби, с които се прилага Директива (ЕС) 2015/849, във връзка с изпирането на пари или финансирането на тероризма, както и дали и доколко е необходимо тези доставчици на услуги за колективно финансиране да бъдат включени в списъка на задължените субекти за целите на Директива (ЕС) 2015/849.

з)  уместността на разширяването на обхвата на настоящия регламент, така че той да обхваща и трети държави;

и)  сътрудничеството между националните компетентни органи и ЕОЦКП и целесъобразността на националните компетентни органи като надзорни органи по настоящия регламент;

й)  възможността за въвеждане в настоящия регламент на специфични мерки за насърчаване на устойчиви и иновативни проекти за колективно финансиране, както и използването на средства от фондовете на ЕС.

Член 38а

Изменение на Регламент (ЕС) № 2017/1129

В член 1, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2017/1129 се добавя следната буква:

к) предложение за колективно финансиране, отправено от европейски доставчик на услуги за колективно финансиране по смисъла на член 3, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕС) № .../...(14)*, при условие че не се превишава определеният в член 2, параграф 2, буква г) от горепосочения регламент праг. ”

Член 39

Влизане в сила и прилагане

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от [Служба за публикации: да се въведе дата: 12 месеца след влизането в сила].

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на […] година.

За Европейския парламент  За Съвета

Председател  Председател

ЗАКОНОДАТЕЛНА ФИНАНСОВА ОБОСНОВКА

1.  РАМКА НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО/ИНИЦИАТИВАТА

  1.1.  Наименование на предложението/инициативата

  1.2.  Съответни области на политиката в структурата на УД/БД

  1.3.  Естество на предложението/инициативата

  1.4.  Цели

  1.5.  Мотиви за предложението/инициативата

  1.6.  Срок на действие и финансово въздействие

  1.7.  Планирани методи на управление

2.  МЕРКИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

  2.1.  Правила за мониторинг и докладване

  2.2.  Система за управление и контрол

  2.3.  Мерки за предотвратяване на измами и нередности

3.  ОЧАКВАНО ФИНАНСОВО ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО/ИНИЦИАТИВАТА

  3.1.  Съответни функции от многогодишната финансова рамка и разходни бюджетни редове

  3.2.  Очаквано въздействие върху разходите

  3.2.1.  Обобщение на очакваното въздействие върху разходите

  3.2.2.  Очаквано въздействие върху бюджетните кредити за оперативни разходи

  3.2.3.  Очаквано въздействие върху бюджетните кредити за административни разходи

  3.2.4.  Съвместимост с настоящата многогодишна финансова рамка

  3.2.5.  Участие на трети страни във финансирането

  3.3.  Очаквано въздействие върху приходите

ЗАКОНОДАТЕЛНА ФИНАНСОВА ОБОСНОВКА

1.  РАМКА НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО/ИНИЦИАТИВАТА

1.1.  Наименование на предложението/инициативата

Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно европейските доставчици на услуги за колективно финансиране за бизнеса

1.2.  Засегнати области на политика

Област на политика: Финансова стабилност, финансови услуги и съюз на капиталовите пазари

Дейност: съюз на капиталовите пазари

1.3.  Естество на предложението/инициативата

ý Предложението/инициативата е във връзка с нова дейност

¨ Предложението/инициативата е във връзка с нова дейност след пилотен проект/подготвителна дейност(15)

¨ Предложението/инициативата е във връзка с продължаване на съществуваща дейност

¨ Предложението/инициативата е във връзка с действие, пренасочено към ново действие

1.4.  Цели

1.4.1.  Многогодишни стратегически цели на Комисията, за чието изпълнение е предназначено предложението/инициативата

Принос за изграждането на по-задълбочен и по-справедлив вътрешен пазар със засилена промишлена база

1.4.2.  Конкретни цели

Конкретна цел №

1. Възможност за платформите да разширяват дейността си

2. Укрепване на платформите

3. Засилване на прозрачността на платформите за инвеститорите

1.4.3.  Очаквани резултати и въздействие

Да се посочи въздействието на предложението/инициативата върху бенефициерите / целевите групи.

1. ЕДУКФ могат да извършват основната си дейност във всички държави членки и да бъдат междинно звено за проекти от целия ЕС.

2. Засилено е доверието на инвеститорите, особено при достъпа до платформи и при инвестирането в трансграничен мащаб.

1.4.4.  Показатели за резултатите и въздействието

Да се посочат показателите, които позволяват да се проследи изпълнението на предложението/инициативата.

Службите на Комисията ще наблюдават въздействието на предпочетения вариант на политика с помощта на следния неизчерпателен списък от показатели:

1. Въздействие върху платформите:

a.  Брой на държавите, в които платформите изберат лицензиране

б.  Годишни обеми на сделките за колективно финансиране в държавите от ЕС

в.  Инвеститорска база по видове инвеститори

г.  Брой, обем и вид финансирани трансгранично проекти

д.  Обем на трансграничните инвестиционни потоци

2.  Преки разходи

a.  Лицензионни такси

б.  Надзорни и регулаторни такси

в.  Разходи за правоприлагане

3.  Непреки разходи/ползи

a.  Динамика на таксите, платени за финансиране на проекти / за инвестиране

б.  Динамика на средния размер на емисията

1.5.  Мотиви за предложението/инициативата

1.5.1.  Нужди, които трябва да бъдат задоволени в краткосрочен или дългосрочен план

Настоящото предложение следва да отговори на следните предизвикателства:

1) Единен пазар: платформите за колективно финансиране са силно зависими от т.нар. мрежови ефекти. Мащабът увеличава не само жизнеспособността на бизнес моделите, а и ползата за ползвателите на платформата — инвеститорите и носителите на проекти. Понастоящем платформите за колективно финансиране се сблъскват със сериозни трудности, когато се опитват да разширят дейността си в други държави - членки на ЕС, което ограничава тази дейност предимно в национален план. С настоящата инициатива платформите, които желаят да разгърнат дейността си на равнище ЕС, ще могат да поискат от Европейския орган за ценни книжа и пазари да ги лицензира като европейски доставчици на услуги за колективно финансиране (ЕДУКФ), което ще им позволи безпроблемно да предоставят услуги в целия единен пазар.

2) секторна стабилност и надеждност: на колективното финансиране все още му предстои да се утвърди като надежден и стабилен отрасъл; самите инвеститорите са особено предпазливи, когато инвестират на трансгранична основа. Това се дължи отчасти на различните норми, приети от отделните държави членки, които създават несигурност по отношение на прилагането на защитните механизми, извършването на надлежна проверка и степента на контрол. С настоящата инициатива ще се въведе признат европейски знак, който ще гарантира прозрачна и защитена среда за посредничеството при набиране на средства, в резултат на което инвеститорите ще могат да се съсредоточат върху жизнеспособността на проектите, които биха желали да подкрепят.

1.5.2.  Добавена стойност от намесата на Съюза (може да е в резултат от различни фактори, например ползи от координиране, правна сигурност, по-добра ефективност или взаимно допълване). За целите на тази точка „добавена стойност от намесата на Съюза“ е стойността, която е резултат от намесата на ЕС и е допълнителна спрямо стойността, която би била създадена само от отделните държави членки.

С действие на равнище ЕС значително ще се намали сложността, както и финансовата и административната тежест за всички заинтересовани страни — платформите за колективно финансиране, носителите на проекти и инвеститорите, като в същото време с въвеждането на общ европейски знак за всички доставчици на услуги ще се осигури равнопоставеност между тях. Освен това, хармонизирането на надзорните норми, оперативните условия и правилата за прозрачност за всички съответни участници ще засили значително защитата на инвеститорите и финансовата стабилност. С хармонизирането на основните характеристики на платформите за колективно финансиране предложението въвежда общи ясни правила в отделни области, както и общо разбиране за същността на колективното финансиране.

Най-скорошните сведения от консултациите със заинтересованите страни и външните проучвания обуславят необходимостта от действие в настоящия момент. С действието на равнище ЕС ще се допринесе за ефективното и ефикасно развитие на услугите за колективно финансиране в ЕС, за защитата на инвеститорите, както и за стабилността и ефективност на финансовата система в полза на икономиката на Съюза и неговите граждани и стопански субекти. Оценката на въздействието, придружаваща предложението на Комисията, изяснява причините, поради които тези цели се постигат по-добре на равнището на Съюза.

1.5.3.  Изводи от подобен опит в миналото

Нова инициатива

1.5.4.  Съвместимост и евентуална синергия с други подходящи инструменти

Целите на настоящото предложение са съвместими с редица други ключови политики и текущи инициативи на ЕС, и по-специално съюза на капиталовите пазари, инициативата за финансовите технологии и цифровия единен пазар.

1.6.  Срок на действие и финансово въздействие

¨ Предложение/инициатива с ограничен срок на действие

–  ¨  Предложение/инициатива в сила от [ДД/ММ]ГГГГ до [ДД/ММ]ГГГГ

–  ¨  Финансово отражение от ГГГГ до ГГГГ

ý Предложение/инициатива с неограничен срок на действие

–  Прилагане с начален период от ГГГГ до ГГГГ,

–  последван от цялостно прилагане.

1.7.  Планирани методи на управление(16)

¨ Пряко управление от Комисията чрез

–  ¨  изпълнителни агенции

¨ Споделено управление с държавите членки

ý Непряко управление чрез делегиране на задачи по изпълнението на бюджета на:

¨ международни организации и техните агенции (да се уточни);

¨ЕИБ и Европейският инвестиционен фонд;

ý органи, посочени в членове 208 и 209;

¨ публичноправни органи;

¨ частноправни органи със задължение за обществена услуга, доколкото предоставят подходящи финансови гаранции;

¨ органи, уредени в частното право на държава членка, на които е възложено осъществяването на публично-частно партньорство и които предоставят подходящи финансови гаранции;

¨ лица, на които е възложено изпълнението на специфични дейности в областта на ОВППС съгласно дял V от ДЕС и които са посочени в съответния основен акт.

Забележки

Не е приложимо

2.  МЕРКИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

2.1.  Правила за мониторинг и докладване

Да се посочат честотата и условията.

В съответствие с вече съществуващите договорености EНО изготвят редовни доклади за дейността си (включително вътрешни доклади пред висшето ръководство, доклади пред Управителния съвет, доклади за дейността на всеки шест месеца пред Надзорния съвет и изготвяне на годишния доклад) и подлежат на одити от страна на Сметната палата и службата за вътрешен одит на Комисията във връзка с използването на ресурси от тяхна страна. Мониторингът и докладването на действията, включени в предложението, ще съответстват на вече съществуващите изисквания, както и на новите изисквания, произтичащи от това предложение.

2.2.  Система за управление и контрол

2.2.1.  Установени рискове

Предвид малкия размер на целевия пазар — финансова подкрепа за малки дружества на ранен етап на функциониране, бяха установени значителни икономически рискове, рискове за финансовата стабилност и други рискове. Следва да се отбележи, че проектите, за които посредничат платформите за колективно финансиране, са с много висок риск, като това обаче е отразено с отправяните до инвеститорите предупреждения за рисковете, както и с други предпазни механизми; така инвеститорите се запознават с избраната от тях среда, която не е среда за спестовни продукти, а за подкрепа на делови инициативи. Ролята на платформите е ограничена до предоставяне на възможност за сделка между страните; на тях не се разрешава да участват, като инвестират в самите предложения или ги финансират.

2.2.2.  Предвидени методи на контрол

Системите за управление и контрол, предвидени в регламентите за ЕНО, вече са въведени. ЕНО работи в тясно сътрудничество със Службата за вътрешен одит на Комисията, за да се гарантира, че съответните стандарти са изпълнени във всички области на вътрешния контрол. Тези мерки ще се прилагат и по отношение на ролята на ЕНО в съответствие с настоящото предложение.

Освен това всяка финансова година Европейският парламент, по препоръка на Съвета, освобождава от отговорност всеки от ЕНО за изпълнението на техния бюджет.

2.3.  Мерки за предотвратяване на измами и нередности

Да се посочат съществуващите или планираните мерки за превенция и защита.

Разпоредбите на Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 септември 2013 г. относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF), се прилагат по отношение на ЕНО без никакви ограничения за целите на борбата с измамите, корупцията и други незаконни дейности.

ЕНО имат специална стратегия за борба с измамите и свързан с нея план за действие. Засилените действия на EНО в областта на борбата с измамите ще отговарят на правилата и насоките, предвидени във Финансовия регламент (мерки за борба с измамите като част от доброто финансово управление), политиките на OLAF за предотвратяването на измами, разпоредбите от Стратегията на Комисията за борба с измамите (COM(2011) 376), както и разпоредбите, предвидени в общия подход за децентрализираните агенции на ЕС (юли 2012 г.) и свързаната с него пътна карта.

Освен това в регламентите за създаване на ЕНО, както и на финансовите регламенти, са определени разпоредбите относно изпълнението и контрола на бюджета на ЕНО и приложимите финансови правила, включително онези, които са насочени към предотвратяване на измами и нередности.

3.  ОЧАКВАНО ФИНАНСОВО ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО/ИНИЦИАТИВАТА

3.1.  Съответни функции от многогодишната финансова рамка и разходни бюджетни редове

•  Съществуващи бюджетни редове

По реда на функциите от многогодишната финансова рамка и на бюджетните редове.

Функция от многогодишната финансова рамка

Бюджетен ред

Вид

разход

Принос

Номер

[Функция………………………...…………]

МБК/ЕБК(17)

от държави от ЕАСТ(18)

от държави кандидатки(19)

от трети държави

по смисъла на член 21, параграф 2, буква б) от Финансовия регламент

1a

12 02 06 ЕОЦКП

 

МБК/ЕБК

НЯМА

НЯМА

НЯМА

НЯМА

•  Поискани нови бюджетни редове

По реда на функциите от многогодишната финансова рамка и на бюджетните редове.

Функция от многогодишната финансова рамка

Бюджетен ред

Вид

разход

Принос

Номер

[Функция………………………...…………]

МБК/ЕБК

от държави от ЕАСТ

от държави кандидатки

от трети държави

по смисъла на член 21, параграф 2, буква б) от Финансовия регламент

[…]

[XX.YY.YY.YY]

[…]

[…]

ДА/НЕ

ДА/НЕ

ДА/НЕ

ДА/НЕ

3.2.  Очаквано въздействие върху разходите

3.2.1.  Обобщение на очакваното въздействие върху разходите

млн. EUR (до третия знак след десетичната запетая)

Функция от многогодишната финансова

рамка

Номер

[Функция……………...……………………………………………………………….]

ГД: …….

 

 

Година

2019

Година

2020

Година

N+2

Година

N+3

Да се добавят толкова години, колкото е необходимо, за да се обхване продължителността на въздействието (вж. точка 1.6)

ОБЩО

Дял 1: Бюджетни кредити за оперативни разходи

Поети задължения

(1)

0.764

1.637

 

 

 

 

 

2.401

Плащания

(2)

0.764

1.637

 

 

 

 

 

2. 401

Дял 2:

Поети задължения

1a)

 

 

 

 

 

 

 

 

Плащания

2a)

 

 

 

 

 

 

 

 

Дял 3:

Поети задължения

3a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плащания

3б)

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩО бюджетни кредити

за ЕОЦКП

Поети задължения

=1+1a +3a

0.764

1. 637

 

 

 

 

 

2. 401

Плащания

=2+2а

+3б

0.764

1. 637

 

 

 

 

 

2. 401

Функция от многогодишната финансова

рамка

5

„Административни разходи“

млн. EUR (до третия знак след десетичната запетая)

 

 

 

Година

2019

Година

2020

Година

N+2

Година

N+3

Да се добавят толкова години, колкото е необходимо, за да се обхване продължителността на въздействието (вж. точка 1.6)

ОБЩО

ГД: …….

Ÿ Човешки ресурси

0.401

0.995

 

 

 

 

 

1.396

Ÿ Други административни разходи

0.091

0.236

 

 

 

 

 

0.327

ОБЩО ГД …….

Бюджетни кредити

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩО бюджетни кредити

по ФУНКЦИЯ 5от многогодишната финансова рамка

(Общо поети задължения = Общо плащания)

 

 

 

 

 

 

 

 

млн. EUR (до третия знак след десетичната запетая)

 

 

 

Година

2019

Година

2020

Година

N+2

Година

N+3

Да се добавят толкова години, колкото е необходимо, за да се обхване продължителността на въздействието (вж. точка 1.6)

ОБЩО

ОБЩО бюджетни кредити

по ФУНКЦИИ 1-5 от многогодишната финансова рамка

Поети задължения

0.764

1. 637

 

 

 

 

 

2. 401

Плащания

0.764

1. 637

 

 

 

 

 

2. 401

3.2.2.  Очаквано въздействие върху бюджетните кредити на [орган]

–  ¨  Предложението/инициативата не налага използване на бюджетни кредити за оперативни разходи

–  ¨  Предложението/инициативата налага използване на бюджетни кредити за оперативни разходи съгласно обяснението по-долу:

Бюджетни кредити за поети задължения в млн. EUR (до третия знак след десетичната запетая)

Да се посочат целите и резултатите

 

ò

 

 

Година

N

Година

N+1

Година

N+2

Година

N+3

Да се добавят толкова години, колкото е необходимо, за да се обхване продължителността на въздействието (вж. точка 1.6)

ОБЩО

РЕЗУЛТАТИ

Вид(20)

Среден разход

Брой

Разходи

Брой

Разходи

Брой

Разходи

Брой

Разходи

Брой

Разходи

Брой

Разходи

Брой

Разходи

Общ брой

Общо разходи

КОНКРЕТНА ЦЕЛ № 1(21)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Резултат

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Резултат

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Резултат

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Междинен сбор за конкретна цел № 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОНКРЕТНА ЦЕЛ № 2…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Резултат

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Междинен сбор за конкретна цел № 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩО РАЗХОДИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.3.  Очаквано отражение върху човешките ресурси на [орган]

3.2.3.1.  Обобщение

–  ¨  Предложението/инициативата не налага използване на бюджетни кредити за административни разходи

–  ¨  Предложението/инициативата налага използване на бюджетни кредити за административни разходи съгласно обяснението по-долу:

млн. EUR (до третия знак след десетичната запетая)

 

Година

2019

Година

2020

Година

N+2

Година

N+3

Да се добавят толкова години, колкото е необходимо, за да се обхване продължителността на въздействието (вж. точка 1.6)

ОБЩО

Длъжностни лица (степени AD)

2

6

 

 

 

 

 

8

Длъжностни лица (степени AST)

 

 

 

 

 

 

 

 

Договорно нает персонал

1

1

 

 

 

 

 

2

Временен персонал

 

 

 

 

 

 

 

 

Командировани национални експерти

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩО

3

7

 

 

 

 

 

 

Очаквано въздействие върху персонала (допълнителни ЕПРВ) — щатно разписание

Категория и степен

Годинa N

Година N+1

Година N+2

Да се добавят толкова години, колкото е необходимо, за да се обхване продължителността на въздействието (вж. точка 1.6)

AD16

 

 

 

 

AD15

 

 

 

 

AD14

 

 

 

 

AD13

 

 

 

 

AD12

 

 

 

 

AD11

 

 

 

 

AD10

 

 

 

 

AD9

 

 

 

 

AD8

 

 

 

 

AD7

 

 

 

 

AD6

 

 

 

 

AD5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо AD

 

 

 

 

AST11

 

 

 

 

AST10

 

 

 

 

AST9

 

 

 

 

AST8

 

 

 

 

AST7

 

 

 

 

AST6

 

 

 

 

AST5

 

 

 

 

AST4

 

 

 

 

AST3

 

 

 

 

AST2

 

 

 

 

AST1

 

 

 

 

Общо AST

 

 

 

 

AST/SC 6

 

 

 

 

AST/SC 5

 

 

 

 

AST/SC 4

 

 

 

 

AST/SC 5

 

 

 

 

AST/SC 2

 

 

 

 

AST/SC 3

 

 

 

 

Общо AST/SC

 

 

 

 

ВСИЧКО ОБЩО

 

 

 

 

Очаквано въздействие върху персонала (допълнителен) — външен персонал

Договорно наети служители

Годинa N

Година N+1

Година N+2

Да се добавят толкова години, колкото е необходимо, за да се обхване продължителността на въздействието (вж. точка 1.6)

Функционална група IV

 

 

 

 

Функционална група IІІ

 

 

 

 

Функционална група II

 

 

 

 

Функционална група I

 

 

 

 

Общо

 

 

 

 

Командировани национални експерти

Годинa N

Година N+1

Година N+2

Да се добавят толкова години, колкото е необходимо, за да се обхване продължителността на въздействието (вж. точка 1.6)

Общо

 

 

 

 

Да се посочи предвидената дата за назначаване и съответно да се промени сумата (ако назначаването стане през юли, под внимание се вземат само 50 % от средния разход), като в приложение се направят повече разяснения.

3.2.3.2.  Очаквани нужди от човешки ресурси за отговарящата ГД

–  ¨  Предложението/инициативата не налага използване на човешки ресурси.

–  ¨  Предложението/инициативата налага използване на човешки ресурси съгласно обяснението по-долу:

Оценката се посочва в цели стойности (или най-много до един знак след десетичната запетая)

 

Година

2020

Година

N+1

Година N+2

Година N+3

Да се добавят толкова години, колкото е необходимо, за да се обхване продължителността на въздействието (вж. точка 1.6)

•  Длъжности в щатното разписание (длъжностни лица и временно наети лица)

 

 

 

 

 

 

 

XX 01 01 01 (Централа и представителства на Комисията)

 

 

 

 

 

 

 

XX 01 01 02 (Делегации)

 

 

 

 

 

 

 

XX 01 05 01 (Непреки научни изследвания)

 

 

 

 

 

 

 

10 01 05 01 (Преки научни изследвания)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ÿ Външен персонал (в еквивалент на пълно работно време — ЕПРВ)(22)

 

 

 

 

 

 

 

XX 01 02 01 (ДНП, КНЕ, ПНА от общия финансов пакет)

 

 

 

 

 

 

 

XX 01 02 02 (ДНП, МП, КНЕ, ПНА и МЕД в делегациите)

 

 

 

 

 

 

 

XX 01 04 yy(23)

- в централата(24)

 

 

 

 

 

 

 

 

- в делегациите

 

 

 

 

 

 

 

XX 01 05 02 (ДНП, КНЕ, ПНА — Непреки научни изследвания)

 

 

 

 

 

 

 

10 01 05 02 (ДНП, ПНА, КНЕ — Преки научни изследвания)

 

 

 

 

 

 

 

Други бюджетни редове (да се посочат)

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩО

 

 

 

 

 

 

 

XX е съответната област на политика или бюджетен дял.

Нуждите от човешки ресурси ще бъдат покрити от персонала на ГД, на който вече е възложено управлението на дейността и/или който е преразпределен в рамките на ГД, при необходимост заедно с всички допълнителни отпуснати ресурси, които могат да бъдат предоставени на управляващата ГД в рамките на годишната процедура за отпускане на средства и като се имат предвид бюджетните ограничения.

Описание на задачите, които трябва да се изпълнят:

Длъжностни лица и временно наети служители

 

Външен персонал

 

Описание на изчисляването на разходите за еквивалента на пълно работно време (ЕПРВ) следва да бъде включено в раздел 3 от Приложение V.

3.2.4.  Съвместимост с настоящата многогодишна финансова рамка

–  ¨  Предложението/инициативата е съвместимо(а) с настоящата многогодишна финансова рамка.

–  ¨  Предложението/инициативата налага препрограмиране на съответната функция от многогодишната финансова рамка.

Да се обясни какво препрограмиране е необходимо, като се посочат съответните бюджетни редове и суми.

–  ¨  Предложението/инициативата налага да се използва инструментът за гъвкавост или да се преразгледа многогодишната финансова рамка(25).

Да се обясни какво е необходимо, като се посочат съответните функции, бюджетни редове и суми.

3.3.  Очаквано въздействие върху приходите

–  ý  Предложението/инициативата няма финансово въздействие върху приходите.

–  ¨  Предложението/инициативата има следното финансово въздействие:

–  ¨  върху собствените ресурси

–  ¨  върху разните приходи

млн. EUR (до третия знак след десетичната запетая)

Приходен бюджетен ред:

Налични бюджетни кредити за текущата финансова година

Въздействие на предложението/инициативата(26)

Година

N

Година

N+1

Година

N+2

Година

N+3

Да се добавят толкова години, колкото е необходимо, за да се обхване продължителността на въздействието (вж. точка 1.6)

Статия ………….

 

 

 

 

 

 

 

 

За разните „целеви“ приходи да се посочат съответните разходни бюджетни редове.

[…]

ПРИЛОЖЕНИЕ към Законодателната финансова обосновка на Предложение за регламент относно европейските доставчици на услуги за колективно финансиране (ЕДУКФ) за бизнеса

Прилагана методика и главни основополагащи допускания

Разходите, свързани с лицензирането и надзора от ЕОЦКП на европейските доставчици на услуги за колективно финансиране (ЕДУКФ), са разчетени по три разходни категории: разходи за персонал, административни разходи и оперативни разходи(27).

В съответствие с настоящите предварителни изчисления на Комисията, за задачите по лицензирането и надзора на ЕДУКФ ще бъдат необходими 4 нови служители през 2019 г. и 9 допълнителни служители за 2020 г. Тези служители ще бъдат в допълнение към персонала, който вече работи в ЕОЦКП и е обхванат от настоящия бюджет на ЕОЦКП. Разходите ще бъдат финансирани от бюджета на ЕС, за да не се натоварва новосъздаденият сектор с несъразмерни такси. Вноските ще бъдат събирани от лицензираните по този режим ЕДУКФ, като ще се прилага таван, както е описано подробно в текста на предложението.

Необходимостта от повече служители отразява допълнителните задачи, възложени на ЕОЦКП по силата на регламента, и е свързана с координацията и надзора на ЕДУКФ:

•  подготовка за лицензиране и управление на процесите;

•  създаване и поддръжка на централен регистър;

•  разработване на техническите стандарти, предвидени в регламента;

•  преглед на основните информационни документи за инвестицията;

•  подготовка и осъществяване на координацията и текущия надзор на ЕДУКФ;

•  ежегодно — мониторинг и доклад за ключовите показатели за ефективност (КПЕ).

Новите задачи са изложени в предложения регламент и допълнително разяснени в обяснителния меморандум. Те неизчерпателно включват: лицензиране и регистриране на ЕДУКФ, както и надзор на регистрираните ЕДУКФ, което налага: редовни контакти с управлението/персонала на поднадзорните дружества; отговаряне на въпроси, оплаквания или искания на националните компетентни органи или на потребителите; наблюдаване на спазването от ЕДУКФ на посочените в регламента за ЕДУКФ изисквания; искане за информация от ЕДУКФ или лицата, участващи в управлението на субектите; извършване на проверки на място; преглед на документацията и изслушване на лица във връзка с предполагаеми нарушения на регламента; разглеждане на основния информационен документ за инвестицията в съответствие с установените в регламента изисквания; превод на необходимите документи. Ролята на ЕОЦКП може да включва и отнемане на лиценза на ЕДУКФ и предприемане на другите надзорни мерки, посочени в регламента за ЕДУКФ.

В следващия раздел са описани общите допускания за изчисляване на допълнителните ресурси, разходите за новите служители и за допълнителна информационна инфраструктура.

Общи допускания, взети предвид при изчисляването на допълнителните ресурси

При изчисляването на допълнителните ресурси бяха направени посочените по-долу допускания.

Приема се, че регламентът ще се прилага от началото на 2019 г. и че ЕОЦКП ще използва годината, за да разработи проекти на регулаторни технически стандарти и технически становища, както и процеси и процедури. Въз основа на броя, големината и дейността на понастоящем действащите платформи за колективно финансиране, общата пазарна среда и броя на платформите, които вече са опитали да разширят дейността си в трансграничен план, се смята, че през 2020 г. поднадзорни на ЕОЦКП ще бъдат 25 субекта.

Приема се, че допълнителните постове ще се заемат от длъжностно или договорно наето лице. Разчетите за средните годишни разходи(28) за длъжностните лица са 173 000 евро, а за договорно наетите лица — 86 000 евро. Ако се включат разходите за пенсии и набиране на персонал, а свързаните с персонала административни и оперативни разходи бъдат обособени в отделна категория, в таблицата по-долу се обобщават общите средни годишни разходи по категории персонал.

Таблица 1 Разходи за персонал

Категория персонал

2019 г. Общо средни годишни разходи за персонал (*)

2020 г. Общо средни годишни разходи за персонал (*)

Длъжностно лице

158 020 EUR

153 687 EUR

Договорно наето лице

85 640 EUR

72 640 EUR

(*) Включва: разходи за набиране на персонал, заплати & надбавки, пенсионни вноски, други разходи (обучение, медицински, училищни, управление на персонала). Свързаните с персонала административни разходи (например командировъчни разходи) и оперативни разходи (например бази данни, срещи, правни) не са включени.

Изчисляване на броя на допълнителните служители

Таблица 2 илюстрира разчетните човешки ресурси, от които ЕОЦКП ще има нужда, за да изпълнява функциите, посочени в регламента.

Таблица 2 Общо ЕПРВ годишно

 

2019

2020

AD

2

6

ДНП

1

1

Общо

3

7

Бъдещите нужди за периода след 2020 г. ще бъдат изчислени и разпределени в контекста на бъдещата многогодишната финансова рамка.

Други разходи

Другите разходи като например за създаването на регистъра, бази данни и други, са включени в оперативните разходи в таблица 3. Допуска се, че разходите за всяка от двете години — 2019 г. и 2020 г. — ще бъдат 250 000 евро, след което ще намалеят до 50. Разходите за превод също са включени в оперативните разходи и възлизат на 350 000 евро годишно.

Общ размер на разходите за 2019—2020 г.

Предвид горепосочените допускания, общите изчислени стойности за подготвителните работи и за задачите по лицензиране и надзор, които ще бъдат изпълнявани от ЕОЦКП за периода 2019—2020 г., са представени в таблицата по-долу.

Таблица 3 Общо разходи на ЕОЦКП във връзка с ЕДУКФ за 2019—2020 г., в EUR

 

2019

2020

Разходи за персонал

401 680 EUR

994 760 EUR

Административни разходи

90 720 EUR

236 040 EUR

Оперативни разходи

271 600 EUR

656 200 EUR

Общо разходи

764 000 EUR

1 887 000 EUR

Такси, събрани от лицензираните субекти (*)

0

25 x 10 000 EUR

Общ бюджет от сектора

0

250 000 EUR

Общо въздействие върху бюджета на ЕС

764 000 EUR

1 637 000 EUR

ПРИЛОЖЕНИЕ

Информация, която трябва да бъде предоставена в основния информационен документ за инвестицията

Част А: Информация за носителите на проекта и за проекта за колективно финансиране

a)  фирма, правна форма, собственост, управление и координати за връзка;

б)  Основни дейности; предлагани стоки или услуги;

в)  Основни финансови данни и показатели за носителя на проекта за последните 3 години.

г)  Описание на проекта за колективно финансиране, в т.ч. целта и основните му характеристики.

Част Б: Основни характеристики на процеса на колективно финансиране и условия за набиране на капитал или заемане на средства — според случая

a)  Минимален целеви размер на капитала, който трябва да бъде набран, или на средствата, които трябва да бъдат заети, в рамките на едно предложение за колективно финансиране, както и брой на предложенията в рамките на проекта за колективно финансиране, приключени от носителя на проекта или от доставчика на услуги за колективно финансиране;

б)  Краен срок за набирането на капитал или заемането на средства;

в)  Информация за последиците, ако до крайния срок целевият капитал не бъде набран или целевите средства не бъдат заети;

г)  Максималната сума на предлагането, ако е различна от целевия капитал, посочен в буква а);

д)  Размер на собствените средства, които носителят на проекта за колективно инвестиране е вложил в него;

е)  Промяна в структурата на капитала на емитента или кредитите, свързани с предложението за колективно финансиране.

Част В: Фактори за поява на риск

Представяне на основните рискове, в т.ч. ако е целесъобразно — географски, свързани с финансирането на проекта за колективно финансиране, със сектора, със самия проект, с носителя на проекта, както и с инвестиционния инструмент.

Част Г: Информация във връзка с предлагането на ценни книжа

a)  Количество и вид инвестиционни инструменти, които ще бъдат предлагани;

б)  Офертна цена;

в)  Дали се приема свръхзаписване и как се разпределя;

г)  Ред и условия на участие в предлагането и на плащане;

д)  Съхраняване и предоставяне на инвеститорите на инвестиционните инструменти;

е)  Ако инвестицията е обезпечена от поръчител или обезпечение:

i)  дали този поръчител или обезпечител е юридическо лице;

ii)  фирма или самоличност, правна форма и данни за връзка на поръчителя или обезпечителя;

iii)  информация за естеството и условията на гаранцията или обезпечението;

ж)  Когато е приложимо, твърд ангажимент за обратно изкупуване на ценните книжа и периода на такова изкупуване;

з)  При некапиталовите инструменти — номиналния лихвен процент, датата, от която лихвата става дължима, датите на лихвените плащания, падежа и приложимата доходност.

Част Д: Информация за емитента, ако той е различен от носителя на проекта и следователно е ДСИЦ

a)  Дали ДСИЦ посредничи между носителя на проекта и инвеститора;

б)  Данни за връзка на емитента.

Част Е: Права на инвеститорите

a)  Основни права, които носят ценните книжа;

б)  Ограничения, на които подлежат ценните книжа;

в)  Описание на всякакви ограничения върху прехвърлянето на ценните книжа;

г)  Възможности за приключване на инвестицията;

д)  За ценните книжа, свързани с дялово участие — разпределение на капитала и правата на глас преди и след увеличението на капитала вследствие на предлагането (ако се приеме, че цялата емисия ще бъде записана).

Част Ж: Оповестяване във връзка с кредитното споразумение

Когато предложението за колективно финансиране включва кредитно посредничество — в основния информационен документ за инвестицията се съдържа не информацията, посочена в части Г, Д и Е, а следната информация:

a)  Същност и продължителност на кредитното споразумение;

б)  Приложими лихвени проценти или, когато е приложимо, друго обезщетение на инвеститора;

в)  Мерки за редуциране на риска — например дали кредитът е обезпечен;

г)  План на погасителните вноски на лихвите и главницата.

Част З: Такси, информация и правна защита

a)  Такси и разходи за инвеститора във връзка с инвестицията;

б)  Къде и как може безплатно да се получи допълнителна информация относно проекта за колективно финансиране, носителя на проекта и емитента;

(a)в)  Как и до кого инвеститорът може да подаде жалба относно инвестицията, поведението на носителя на проекта или доставчика на услуги за колективно финансиране.

(1)

  OВ C 367, 10.10.2018 г., стp. 65.

(2)

* Изменения: нов или изменен текст се обозначава с получер курсив; заличаванията се посочват със символа ▌.

(3)

  ОВ C [...],[...] г., стр. [...].

(4)

  ОВ C [...],[...] г., стр. [...].

(5)

  Директива 2008/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2008 г. относно договорите за потребителски кредити и за отмяна на Директива 87/102/ЕИО на Съвета (ОВ L 133, 22.5.2008 г., стр. 66).

(6)

  Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. относно пазарите на финансови инструменти и за изменение на Директива 2002/92/ЕО и на Директива 2011/61/ЕС (ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 349).

(7)

   Регламент (EС) 2017/1129 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2017 г. относно проспекта, който трябва да се публикува при публично предлагане или допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар, и за отмяна на Директива 2003/71/ЕО (ОВ L 168, 30.6.2017 г., стр. 12).

(8)

  Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно достъпа до осъществяването на дейност от кредитните институции и относно пруденциалния надзор върху кредитните институции и инвестиционните посредници, за изменение на Директива 2002/87/ЕО и за отмяна на директиви 2006/48/ЕО и 2006/49/ЕО (ОВ L 176, 27.6.2013 г., стр. 338).

(9)

  Директива (ЕС) 2015/2366 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 г. за платежните услуги във вътрешния пазар, за изменение на директиви 2002/65/ЕО, 2009/110/ЕО и 2013/36/ЕС и Регламент (ЕС) № 1093/2010 и за отмяна на Директива 2007/64/ЕО (ОВ L 337, 23.12.2015 г., стр. 35).

(10)

  Доклад на Комисията до Европейския парламент и Съвета относно оценката на рисковете от изпиране на пари и финансиране на тероризъм, които засягат вътрешния пазар и са свързани с презгранични дейности (COM(2017) 340 final).

(11)

  Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 г. за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма, за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Директива 2006/70/ЕО на Комисията (ОВ L 141, 5.6.2015 г., стр. 73)

(12)

  Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1).

(13)

  ОВ L 297, 7.11.2013 г., стр. 107.

(14)

*   OВ: Моля, въведете номера и подробните данни относно публикуването на настоящия регламент.

(15)

  Както е посочено в член 54, параграф 2, буква а) или б) от Финансовия регламент.

(16)

  Информация за методите на управление и позоваванията на Финансовия регламент могат да бъдат намерени на уебсайта BudgWeb: https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx.

(17)

  МБК = многогодишни бюджетни кредити / ЕБК = едногодишни бюджетни кредити

(18)

  ЕАСТ: Европейска асоциация за свободна търговия.

(19)

  Държави кандидатки и, ако е приложимо, потенциални кандидатки от Западните Балкани.

(20)

  Резултатите са продуктите и услугите, които ще бъдат доставени (напр.: брой финансирани обмени на учащи се, дължина на построените пътища в километри и т.н.).

(21)

  Съгласно описанието в точка 1.4.2. „Конкретни цели…“.

(22)

  ДНП = договорно нает персонал; МП = местен персонал; КНЕ = командирован национален експерт; ПНА = персонал, нает чрез агенции за временна заетост; МЕД = младши експерт в делегация.

(23)

  Подтаван за външния персонал, покрит с бюджетните кредити за оперативни разходи (предишни редове BA).

(24)

  Основно за структурните фондове, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и Европейския фонд за рибарство (ЕФР).

(25)

  Вж. членове 11 и 17 от Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020.

(26)

  Що се отнася до традиционните собствени ресурси (мита, налози върху захарта), посочените суми трябва да бъдат нетни, т.е. брутни суми, от които са приспаднати 25 % за разходи по събирането.

(27)

  В оперативните разходи са включени разходите за превод и информационни технологии.

(28)

  Като се изключат разходите за пенсии и набиране на персонал, но се включат свързаните с персонала административни разходи (например разходи за командировки) и оперативни разходи (напр. бази данни, срещи, правни).


ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Европейски доставчици на услуги за колективно финансиране (ЕДУКФ) за бизнеса

Позовавания

COM(2018)0113 – C8-0103/2018 – 2018/0048(COD)

Дата на представяне на ЕП

7.3.2018

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

ECON

16.4.2018

 

 

 

Подпомагащи комисии

       Дата на обявяване в заседание

ITRE

16.4.2018

IMCO

16.4.2018

JURI

16.4.2018

 

Недадени становища

       Дата на решението

ITRE

21.3.2018

IMCO

23.4.2018

JURI

27.3.2018

 

Докладчик(ци)

       Дата на назначаване

Ashley Fox

31.5.2018

 

 

 

Заместен(и) докладчик(ци)

Ashley Fox

 

 

 

Разглеждане в комисия

29.8.2018

9.10.2018

 

 

Дата на приемане

5.11.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

38

5

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Pervenche Berès, David Coburn, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Stefan Gehrold, Roberto Gualtieri, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Petr Ježek, Philippe Lamberts, Werner Langen, Bernd Lucke, Ivana Maletić, Marisa Matias, Gabriel Mato, Caroline Nagtegaal, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Martin Schirdewan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Jakob von Weizsäcker

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Richard Corbett, Mady Delvaux, Bas Eickhout, Ashley Fox, Eva Joly, Syed Kamall, Thomas Mann, Eva Maydell, Luigi Morgano, Lieve Wierinck, Roberts Zīle

Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Tiziana Beghin, John Flack, Aleksander Gabelic, Anna Hedh, Agnes Jongerius, Ricardo Serrão Santos

Дата на внасяне

9.11.2018


ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

38

+

ALDE

Petr Ježek, Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

ECR

John Flack, Ashley Fox, Syed Kamall, Bernd Lucke, Kay Swinburne, Roberts Zīle

EFDD

Tiziana Beghin, David Coburn, Marco Valli

PPE

Markus Ferber, Stefan Gehrold, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Esther de Lange, Werner Langen, Ivana Maletić, Thomas Mann, Gabriel Mato, Eva Maydell, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Tom Vandenkendelaere

S&D

Pervenche Berès, Richard Corbett, Mady Delvaux, Jonás Fernández, Aleksander Gabelic, Roberto Gualtieri, Anna Hedh, Agnes Jongerius, Luigi Morgano, Ricardo Serrão Santos, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

5

-

GUE/NGL

Marisa Matias, Martin Schirdewan

VERTS/ALE

Bas Eickhout, Eva Joly, Philippe Lamberts

0

0

 

 

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

Последно осъвременяване: 23 ноември 2018 г.Правна информация