Postup : 2018/0048(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0364/2018

Předložené texty :

A8-0364/2018

Rozpravy :

Hlasování :

PV 27/03/2019 - 18.2

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0301

ZPRÁVA     ***I
PDF 1083kWORD 178k
9.11.2018
PE 626.662v03-00 A8-0364/2018

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropských poskytovatelích služeb skupinového financování pro podniky

(COM(2018)0113 – C8‑0103/2018 – 2018/0048(COD))

Hospodářský a měnový výbor

Zpravodaj: Ashley Fox

POZM. NÁVRHY
NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU
 JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropských poskytovatelích služeb skupinového financování pro podniky

(COM(2018)0113 – C8‑0103/2018 – 2018/0048(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2018)0113),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 114 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu se kterými Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0103/2018),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 11. července 2018(1),

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru (A8-0364/2018),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh    1

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY EVROPSKÉHO PARLAMENTU(2)*

k návrhu Komise

---------------------------------------------------------

2018/0048 (COD)

Návrh

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

o evropských poskytovatelích služeb skupinového financování pro podniky

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 114 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

s ohledem na stanovisko Evropské centrální banky(3),

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru(4),

v souladu s řádným legislativním postupem,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)  Skupinové financování se stále větší měrou stává zavedenou formou alternativního financování pro startupy a malé a střední podniky v rané fázi růstu společnosti, která se obvykle opírá o malé investice. Skupinové financování představuje stále významnější druh zprostředkování, kdy poskytovatel služeb skupinového financování provozuje digitální platformu otevřenou pro veřejnost s cílem spárovat potenciální investory nebo poskytovatele půjček s podniky, které se snaží získat finanční prostředky, nebo toto spárování usnadnit, a to bez ohledu na to, zda toto financování vede ke smlouvě o úvěru, ke kapitálové účasti nebo k jiné formě účasti založené na převoditelných cenných papírech, aniž by sám poskytovatel skupinového financování přejímal riziko. Je proto vhodné zařadit do oblasti působnosti tohoto nařízení jak skupinové financování založené na poskytování úvěrů, tak skupinové financování založené na investicích ▌.

(2)  ▌Skupinové financování může napomoci přístupu malých a středních podniků k financování a ▌ také dokončení unie kapitálových trhů. Nedostatečný přístup těchto firem k financování představuje problém dokonce i v členských státech, kde přístup k bankovnímu financování zůstal po celou dobu finanční krize stabilní. Skupinové financování se vyvinulo v zavedený postup financování projektu nebo podnikání, obvykle velkým počtem osob nebo organizací, prostřednictvím on-line platforem, na nichž soukromé osoby, organizace a podniky včetně startupů získávají poměrně malé finanční částky.

(3)  Poskytování služeb skupinového financování obecně využívá tří druhů aktérů: vlastníka projektu, který navrhuje projekt nebo podnikatelské úvěry, jež mají být financovány, investorů, kteří navrhovaný projekt financují, obvykle investicemi nebo úvěry v omezené výši, a zprostředkovatelské organizace v podobě poskytovatele služeb, který vlastníky projektů a investory nebo poskytovatele půjček propojuje prostřednictvím on-line platformy.

(4)  Vedle poskytování alternativního zdroje financování včetně rizikového kapitálu může skupinové financování firmám nabídnout i další přínosy. Může pro ▌ projekt nebo podnikání zajistit potvrzení jejich koncepce a myšlenky, poskytnout přístup k většímu počtu osob, které podnikateli nabídnou svůj pohled a informace, a může být propagačním nástrojem ▌. ▌

(5)  Několik členských států již zavedlo své vlastní vnitrostátní režimy skupinového financování. Tyto režimy jsou přizpůsobeny charakteristikám a potřebám místních trhů a investorů. V důsledku toho se stávající vnitrostátní pravidla různí z hlediska podmínek provozu platforem skupinového financování, oblasti působnosti povolených činností a požadavků na udělování licencí.

(6)  Rozdíly mezi stávajícími vnitrostátními pravidly jsou takové, že brání přeshraničnímu poskytování služeb skupinového financování, a mají tudíž přímý dopad na fungování vnitřního trhu s těmito službami. Zejména skutečnost, že právní rámec je roztříštěný podle hranic členských států, znamená podstatné náklady na dodržování předpisů pro retailové investory, kteří se při určování pravidel použitelných na přeshraniční služby skupinového financování často potýkají s problémy, jež nejsou úměrné velikosti jejich investice. Tito investoři se proto od přeshraničního investování prostřednictvím platforem pro skupinové financování nechají často odradit. Z týchž důvodů se poskytovatelé služeb skupinového financování, kteří tyto platformy provozují, nechávají odradit od nabízení svých služeb v jiném členském státě než ve státě, v němž jsou usazeni. V důsledku toho mají dosud činnosti skupinového financování do značné míry stále vnitrostátní povahu, což je na škodu trhu skupinového financování v celé Unii a připravuje to podniky o přístup ke službám skupinového financování, zejména v případech, kdy podnik provozuje svou činnost v členském státě, v němž není přístup k dostatečnému počtu financujících, protože má poměrně malý počet obyvatel.

(7)  Aby byly u poskytovatelů skupinového financování podpořeny přeshraniční činnosti skupinového financování a usnadněn výkon svobody poskytování a přijímání takových služeb na vnitřním trhu, je nezbytné řešit stávající překážky řádného fungování vnitřního trhu služeb skupinového financování. Stanovení jednotného souboru pravidel pro poskytování služeb skupinového financování, který poskytovatelům služeb skupinového financování nabídne možnost požádat o jednotné a v celé Unii platné povolení k výkonu jejich činnosti podle uvedených pravidel, představuje vhodný první krok k podpoře přeshraničních činností skupinového financování, a tudíž i k lepšímu fungování jednotného trhu.

(8)  Řešením překážek fungování vnitřního trhu se službami skupinového financování toto nařízení usiluje o podporu přeshraničního financování podniků. Do oblasti působnosti tohoto nařízení by tudíž neměly spadat služby skupinového financování týkající se půjček spotřebitelům ve smyslu čl. 3 písm. a) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/48/ES(5).

(9)  Aby se předešlo tomu, že tatáž činnost bude v rámci Unie podléhat různým povolením, měly by být z oblasti působnosti tohoto nařízení vyloučeny služby skupinového financování poskytované osobami, které jsou povoleny podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU(6), nebo poskytované v souladu s vnitrostátními právními předpisy.

(10)  Pokud jde o skupinové financování založené na poskytování úvěrů, činnosti, které usnadňují poskytování úvěrů, včetně služeb, jako je předkládání nabídek skupinového financování klientům nebo hodnocení úvěruschopnosti vlastníků projektů, by měly obsáhnout různé obchodní modely, které umožňují uzavření úvěrové smlouvy prostřednictvím platformy skupinového financování mezi jedním nebo více klienty a jedním nebo více vlastníky projektů.

(11)  Pokud jde o skupinové financování založené na investicích, představuje převoditelnost cenného papíru důležitý ochranný prvek pro investory umožňující odejít z investice, neboť jim poskytuje zákonnou možnost prodeje jejich majetkové účasti na kapitálových trzích. Toto nařízení proto zahrnuje a povoluje pouze služby skupinového financování založené na investicích v souvislosti s převoditelnými cennými papíry. Finanční nástroje jiné než převoditelné cenné papíry by však měly být z oblasti působnosti tohoto nařízení vyloučeny, neboť tyto cenné papíry v sobě nesou pro investory riziko, které nelze v tomto právním rámci řádně řídit.

(11a)  Charakteristiky prvotní nabídky digitálních měn (ICO) se výrazně liší od skupinového financování regulovaného tímto nařízením. Mimo jiné ICO obvykle nevyužívají zprostředkovatelů, jako jsou například platformy skupinového financování, a mnohdy získávají finanční prostředky přesahující 1 000 000 EUR. Začlenění prvotní nabídky digitálních měn do tohoto nařízení by komplexně neřešilo problémy s nimi spojené.

(12)  S ohledem na rizika spojená s investicemi v rámci skupinového financování je v zájmu účinné ochrany investorů a zajištění mechanismu tržní disciplíny vhodné stanovit prahovou hodnotu pro maximální protiplnění za každou nabídku skupinového financování. Uvedená prahová hodnota by měla být stanovena ve výši 8 000 000 EUR, což je maximální limit, do nějž mohou členské státy vyjmout nabídky cenných papírů veřejnosti z povinnosti zveřejnit prospekt v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129(7). Bez ohledu na potřebnou vysokou míru ochrany investora by tyto prahové hodnoty měly být stanoveny v souladu s postupy používanými na vnitrostátních trzích tak, aby unijní platforma byla přitažlivá pro přeshraniční financování podniků.

(12a)  Toto nařízení stanoví obsah dokumentu s klíčovými informacemi o investicích, které mají být potenciálním investorům předloženy pro každou nabídku skupinového financování. Tento dokument s klíčovými informacemi o investicích je vytvářen tak, aby byl uzpůsoben zvláštnostem nabídky sdíleného financování a potřebám investorů, pokud jde o informace, a měl by tak nahradit prospekt požadovaný nařízením (EU) 2017/1129 týkající se veřejné nabídky cenných papírů. Je tedy třeba vyjmout nabídky skupinového financování v tomto nařízení z oblasti působnosti nařízení (EU) 2017/1129 a toto nařízení příslušným způsobem změnit.

(13)  Aby se předešlo regulatorní arbitráži a zajistil účinný dohled nad poskytovateli služeb skupinového financování, mělo by být poskytovatelům služeb skupinového financování zakázáno přijímat vklady nebo jiné splatné prostředky od veřejnosti, nejsou-li povoleni jako úvěrová instituce podle článku 8 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU(8).

(14)  Aby se tohoto účelu dosáhlo, měli by mít poskytovatelé služeb skupinového financování možnost požádat o jednotné povolení platné v celé Unii a vykonávat uvedenou činnost v souladu s těmito jednotnými požadavky. Aby však byla zachována široká dostupnost nabídek skupinového financování cílených výhradně na vnitrostátní trhy, pokud se poskytovatelé služeb skupinového financování rozhodnou poskytovat své služby podle příslušných vnitrostátních právních předpisů, měli by mít stále možnost tak učinit. Jednotné požadavky stanovené v tomto nařízení by tedy měly být nepovinné, a proto by se neměly používat na ty poskytovatele služeb skupinového financování, kteří se rozhodnou nadále působit jen ve vnitrostátním měřítku.

(15)  Aby byla zachována vysoká úroveň ochrany investorů, snížena rizika spojená se skupinovým financováním a zajištěno spravedlivé zacházení se všemi klienty, měli by mít poskytovatelé služeb skupinového financování zavedenu politiku, která zajistí, že budou projekty vybírány odborně, spravedlivě a transparentně a že tímto způsobem budou poskytovány i služby skupinového financování.

(15a)  Ze stejných důvodů by měli být poskytovatelé služeb skupinového financování, kteří na svých platformách využívají prvotní nabídky digitálních měn, vyjmuti z působnosti tohoto nařízení. Aby se dosáhlo účinné regulace této nově vznikající technologie prvotní nabídky digitálních měn, mohla by Komise v budoucnosti navrhnout komplexní právní předpisy na úrovni EU založené na důkladném posouzení dopadů.

(15b)  Alternativní investiční nástroje, jako je prvotní nabídka digitálních měn, mají potenciál pro financování malých a středních podniků, inovativních startupů a rozvíjejících se podniků a pro urychlení přenosu technologií a mohou být klíčovou součástí unie kapitálových trhů. Komise by měla posoudit, zda je třeba pro prvotní nabídky digitálních měn navrhnout samostatný legislativní rámec. Zvýšená právní jistota regulačního rámce může být zásadní pro zvyšování ochrany investorů a spotřebitelů a snižování rizik vyplývajících z asymetrických informací, podvodného chování a protizákonných činností.

(16)  Aby zlepšili služby klientům, mezi něž mohou patřit potenciální nebo stávající investoři nebo vlastníci projektu, měli by poskytovatelé služeb skupinového financování schopni jednat dle vlastního uvážení jménem klientů, pokud jde o parametry pokynů klientů, za předpokladu, že přijmou veškerá potřebná opatření k dosažení nejlepšího možného výsledku pro své klienty a zveřejní přesnou metodu a parametry jednání dle vlastního uvážení. Aby bylo zajištěno, že potenciálním investorům budou nabízeny investiční příležitosti na neutrálním základě, neměli by poskytovatelé služeb skupinového financování platit ani přijímat žádnou odměnu, rabat či nepeněžitou výhodu za směrování pokynů klientů k určité nabídce uvedené na jejich platformě nebo k určité nabídce uvedené na platformě třetí strany.

(17)  Cílem tohoto nařízení je usnadnit finančním zprostředkovatelům regulovaným podle jiných právních předpisů Unie, zejména podle pravidel Unie pro správce aktiv, přímé investice a předejít vzniku příležitostí k regulatorní arbitráži. Využívání právních struktur (včetně zvláštních účelových jednotek) vložených mezi projekt nebo podnik skupinového financování a investory by proto mělo být přísně regulováno a povoleno pouze způsobilým protistranám nebo voleným profesionálním investorům ve smyslu definice směrnice 2014/65/EU.

(18)  Zajištění účinného systému správy a řízení je nezbytným předpokladem pro řádné řízení rizik a předcházení veškerým střetům zájmů. Poskytovatelé služeb skupinového financování by proto měli mít mechanismy pro správu a řízení, které zajistí účinné a obezřetné řízení, a jejich vedení by mělo mít dobrou pověst a odpovídající znalosti a zkušenosti. Poskytovatelé služeb skupinového financování by také měli stanovit postupy pro přijímání a vyřizování stížností klientů.

(19)  Poskytovatelé služeb skupinového financování by na své platformě měli působit jako neutrální zprostředkovatelé mezi klienty. Aby se předešlo střetům zájmů, měly by být stanoveny určité požadavky týkající se poskytovatelů služeb skupinového financování a jejich řídících pracovníků a zaměstnanců nebo jakékoli osoby, která je přímo nebo nepřímo ovládá. Pakliže na svých internetových stránkách poskytovatelé služeb skupinového financování předem nezveřejní své finanční účasti na projektech nebo nabídkách, neměli by mít možnost držet jakoukoli finanční účast v jakékoli nabídce skupinového financování na své platformě skupinového financování. To umožní, aby se zájmy poskytovatelů služeb skupinového financování uvedly do souladu se zájmy investorů. Kromě toho by akcionáři, kteří drží nejméně 20 % základního kapitálu nebo hlasovacích práv, a řídící pracovníci ▌, ani žádná osoba, která přímo ▌ ovládá platformy skupinového financování, neměli vystupovat jako klienti ve vztahu ke službám skupinového financování poskytovaným na dané platformě skupinového financování.

(20)  V zájmu účinného a bezproblémového poskytování služeb skupinového financování by poskytovatelé služeb skupinového financování měli mít možnost pověřit jakoukoli provozní funkcí v plném nebo částečném rozsahu jiné poskytovatele služeb, pokud toto externí zajištění služeb podstatným způsobem nenaruší kvalitu vnitřních kontrol a účinného dohledu poskytovatelů služeb skupinového financování. Poskytovatelé služeb skupinového financování by však měli nadále nést plnou odpovědnost za dodržování tohoto nařízení.

(21)  Držení finančních prostředků klientů a poskytování platebních služeb vyžaduje povolení pro poskytovatele platebních služeb podle směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2366(9). Tento povinný požadavek povolení nelze splnit povolením pro činnost poskytovatele služeb skupinového financování. Je proto vhodné vyjasnit, že pokud poskytovatel služeb skupinového financování takové platební služby v souvislosti se svými službami skupinového financování provádí, musí být povolen i jako platební instituce podle směrnice (EU) 2015/2366. Aby byl umožněn řádný dohled nad takovými činnostmi, měl by být příslušný vnitrostátní orgán informován, zda poskytovatel služeb skupinového financování hodlá provádět platební služby sám s příslušným povolením, nebo zda tyto služby nechá externě zajistit třetí stranou, která je držitelem povolení.

(22)  Růst a bezproblémové fungování přeshraničních služeb skupinového financování vyžaduje dostatečný rozsah a důvěru veřejnosti v tyto služby. Je proto nutné stanovit jednotné, přiměřené a přímo použitelné požadavky na udělení povolení a jednotné místo dohledu.

(23)  Vysoká úroveň důvěry investorů přispívá k růstu služeb skupinového financování. Požadavky na služby skupinového financování by proto měly usnadňovat přeshraniční poskytování těchto služeb, snižovat provozní rizika a zajišťovat vysokou míru transparentnosti a ochrany investorů.

(24)  Jak je zdůrazněno ve zprávě Komise o posouzení rizik praní peněz a financování terorismu, která mají dopad na vnitřní trh a souvisejí s přeshraničními činnostmi(10), mohou být služby skupinového financování vystaveny rizikům týkajícím se praní peněz a financování terorismu. Proto by měla být stanovena ochranná opatření, pokud jde o splnění podmínek potřebných pro povolení, posuzování dobré pověsti vedení a poskytování platebních služeb pouze prostřednictvím licencovaných subjektů, jež podléhají požadavkům v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu. Aby byla dále zajištěna finanční stabilita předcházením rizika praní peněz a financování terorismu, a s přihlédnutím k maximální prahové hodnotě finančních prostředků, které lze získat nabídkou skupinového financování podle tohoto nařízení, měla by Komise posoudit nutnost a přiměřenost toho, aby poskytovatelé služeb skupinového financování oprávnění podle tohoto nařízení podléhali některým nebo veškerým povinnostem v souvislosti s dodržováním vnitrostátních právních předpisů, kterými se provádí směrnice (EU) 2015/849, pokud jde o praní peněz nebo financování terorismu, a aby byli tito poskytovatelé služeb skupinového financování doplněni na seznam povinných osob pro účely směrnice (EU) 2015/849.

(25)  Aby mohli poskytovatelé služeb skupinového financování provozovat přeshraniční činnost, aniž by čelili odchylným pravidlům, a aby tak mohli zprostředkovávat financování projektů v celé Unii investory z různých členských států, neměly by být členské státy oprávněny ukládat poskytovatelům služeb skupinového financování povoleným podle tohoto nařízení dodatečné požadavky.

(26)  Povolovací postup by měl příslušnému vnitrostátnímu orgánu umožnit, aby byl informován o službách, které potenciální poskytovatelé služeb skupinového financování hodlají zajišťovat a platformách skupinového financování, které hodlají provozovat, aby posoudil kvalitu jejich vedení a zhodnotil vnitřní organizaci a postupy stanovené potenciálními poskytovateli služeb skupinového financování pro zajištění souladu s požadavky stanovenými v tomto nařízení.

(27)  Aby usnadnil transparentnost pro retailové investory, pokud jde o poskytování služeb skupinového financování, měl by orgán ESMA zřídit veřejný a aktualizovaný registr všech oprávněných poskytovatelů služeb a platforem skupinového financování činných v Unii v souladu s tímto nařízením.

(28)  Pokud již nejsou splněny podmínky pro jeho udělení, mělo by být povolení odňato. Příslušný vnitrostátní orgán by měl být zejména schopen posoudit, zda byla poškozena dobrá pověst vedení nebo zda závažným způsobem selhaly vnitřní postupy a systémy. Aby mohl příslušný vnitrostátní orgán posoudit, zda by mělo být povolení poskytovatele služeb skupinového financování odňato, měl by být tento příslušný vnitrostátní orgán informován, jakmile poskytovatel služeb skupinového financování nebo třetí strana, která jedná jeho jménem, přijde o své povolení jakožto platební instituce, nebo jakmile je zjištěno, že porušuje směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849(11).

(29)  Aby potenciální investoři jasně chápali povahu, rizika, náklady a poplatky služeb skupinového financování, měli by poskytovatelé služeb skupinového financování svým klientům poskytovat jasné a rozčleněné informace.

(30)  Investice do produktů uváděných na trh na platformách skupinového financování nejsou srovnatelné s tradičními investičními nebo spořicími produkty a neměly by být takto uváděny na trh. Aby však bylo zajištěno, že budou potenciální investoři chápat míru rizika spojeného s investicemi do skupinového financování, mají poskytovatelé služeb skupinového financování povinnost provádět vstupní test znalostí svých potenciálních investorů, aby zjistili jejich vědomosti v oblasti investování. Poskytovatelé služeb skupinového financování by měli potenciální investory výslovně varovat, kdykoli budou poskytované služby skupinového financování považovány za pro ně nevhodné.

(31)  Aby mohli investoři přijmout informované investiční rozhodnutí, měli by poskytovatelé služeb skupinového financování potenciálním investorům poskytnout dokument s klíčovými informacemi pro investory. Dokument s klíčovými informacemi pro investory by měl potenciální investory varovat, že investiční prostředí, do něhož vstupují, zahrnuje rizika a není kryto ani systémem náhrad vkladů, ani zárukami odškodnění investorů.

(32)  Dokument s klíčovými informacemi pro investory by také měl zohlednit zvláštní rysy a rizika spojená se začínajícími společnostmi a měl by se zaměřit na podstatné informace týkající se vlastníků projektů, práv investorů a poplatků a druhu nabízených cenných papírů a úvěrových smluv. Vzhledem k tomu, že dotčený vlastník projektu je v nejlepší pozici, aby tyto informace poskytl, měl by dokument s klíčovými informacemi pro investory vypracovat tento vlastník projektu. Avšak s ohledem na to, že poskytovatelé služeb skupinového financování nesou odpovědnost za informování svých potenciálních investorů, jsou odpovědni za úplnost svého dokumentu s klíčovými informacemi pro investory.

(33)  Aby byl zajištěn bezproblémový a vhodný přístup ke kapitálovým trhům pro startupy a malé a střední podniky, snížily se jejich náklady na financování a předešlo se prodlením a nákladům na straně poskytovatelů služeb skupinového financování, neměl by dokument s klíčovými informacemi pro investory schvalovat příslušný orgán.

(34)  Aby se zabránilo zbytečným nákladům a administrativní zátěži při přeshraničním poskytování služeb skupinového financování, neměla by propagační sdělení podléhat požadavkům na překlad ▌.

(35)  Poskytovatelé služeb skupinového financování by neměli mít možnost provádět párování zájmů na nákupu a prodeji dle svého vlastního uvážení či jinak, neboť tato činnost vyžaduje, aby byli držiteli povolení jakožto investiční podnik podle článku 5 směrnice 2014/65/EU nebo jako regulovaný trh podle článku 44 uvedené směrnice. Poskytovatelé služeb skupinového financování by v zájmu transparentnosti a toku informací měli být schopni umožnit investorům, kteří investovali prostřednictvím jejich platformy, vzájemný kontakt a provádění transakcí na platformách poskytovatelů v souvislosti s investicemi, které byly původně provedeny na jejich platformě. Poskytovatelé služeb skupinového financování by však měli informovat své klienty, že neprovozují obchodní systém a že jakékoli nákupní a prodejní činnosti na jejich platformě probíhají dle vlastního uvážení a na odpovědnost klienta.

(36)  Aby byla usnadněna transparentnost a zajištěna řádná dokumentace veškeré komunikace s klientem, měli by poskytovatelé služeb skupinového financování uchovávat veškeré příslušné záznamy související s jejich službami a transakcemi.

(37)  Aby bylo zajištěno spravedlivé a nediskriminační zacházení s investory a vlastníky projektů, neměli by poskytovatelé služeb skupinového financování, kteří prosazují své služby prostřednictvím propagačních sdělení, zacházet s kterýmkoli konkrétním projektem příznivěji než s ostatními projekty nabízenými na jejich platformě, s výjimkou případu, kdy existuje objektivní důvod tak učinit, např. na základě konkrétních požadavků investora nebo s ohledem předem stanovený rizikový profil investora. Poskytovatelům služeb skupinového financování by se však nemělo bránit uvádět úspěšně uzavřené nabídky, do nichž již nelze prostřednictvím dané platformy investovat, a vybízejí se k tomu, aby zajistili možnost srovnatelnosti svých již uzavřených projektů.

(38)  V zájmu větší právní jistoty poskytovatelů služeb skupinového financování činných v celé Unii a pro zajištění snadnějšího přístupu na trh by měly být úplné informace o právních a správních předpisech použitelných v členských státech (a shrnutí těchto informací), které konkrétně upravují propagační sdělení poskytovatelů služeb skupinového financování, zveřejňovány elektronickou cestou ▌. Za tímto účelem by měly příslušné orgány a orgán ESMA vést centrální databáze.

(39)  Aby bylo možné lépe porozumět rozsahu regulačních rozdílů existujících mezi členskými státy ve věci požadavků použitelných na propagační sdělení, měly by příslušné orgány každoročně předkládat orgánu ESMA podrobnou zprávu o svých činnostech spojených s vymáháním práva v této oblasti.

(39a)  Aby bylo zajištěno důsledné uplatňování povolení a požadavků týkajících se poskytovatelů služeb skupinového financování po celé Unii, měl by orgán ESMA vypracovat regulační technické normy a předložit je Komisi.

(40)  Je důležité účinně a efektivně zajistit dodržování požadavků týkajících se povolování a poskytování služeb skupinového financování v souladu s tímto nařízením. Příslušný vnitrostátní orgán by měl udělovat povolení a vykonávat dohled. Příslušný vnitrostátní orgán by měl mít pravomoc požadovat informace, provádět obecná šetření a kontroly na místě, vydávat veřejná oznámení a varování a ukládat sankce. Příslušný vnitrostátní orgán by měl svých pravomocí týkajících se dohledu a ukládání sankcí využívat přiměřeným způsobem.

(42)  Příslušný vnitrostátní orgán by měl subjektům, nad nimiž vykonává přímý dohled, účtovat poplatky, aby pokryl své náklady, a to včetně režijních nákladů. Výše poplatku by měla být úměrná velikosti subjektu, nad nímž je vykonáván přímý dohled, s ohledem na ranou fázi vývoje odvětví skupinového financování.

(43)  Jelikož cílů tohoto nařízení, totiž řešení roztříštěnosti právního rámce použitelného na služby skupinového financování za účelem zajištění řádného fungování vnitřního trhu s těmito službami při posílení ochrany investorů a zvýšení efektivnosti trhu a zároveň příspěvku k vytvoření unie kapitálových trhů, nemůže být dosaženo uspokojivě členskými státy, ale spíše jich může být lépe dosaženo na úrovni Unie, může Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o Evropské unii. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje toto nařízení rámec toho, co je nezbytné k dosažení těchto cílů.

(44)  Použití tohoto nařízení by mělo být odloženo s cílem uvést je do souladu s používáním vnitrostátních pravidel, kterými se ve vnitrostátním právním řádu provádí směrnice XXX/XXXX/EU (směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) …/… ze dne ….), která vyjímá poskytovatele služeb skupinového financování spadající do oblasti působnosti tohoto nařízení z použití směrnice 2014/65/EU.

(45)  Toto nařízení respektuje základní práva a dodržuje zásady uznávané Listinou základních práv Evropské unie. Proto je třeba toto nařízení vykládat a uplatňovat v souladu s těmito právy a zásadami.

(46)  Evropský inspektor ochrany údajů byl konzultován v souladu s čl. 28 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001(12),

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Kapitola IPředmět, oblast působnosti a definice

Článek 1

Předmět

Toto nařízení stanoví jednotné požadavky pro tyto oblasti:

a)  činnost a organizace poskytovatelů služeb skupinového financování;

b)  udělování povolení poskytovatelům služeb skupinového financování a dohled nad nimi;

c)  transparentnost a propagační sdělení v souvislosti s poskytováním služeb skupinového financování v Unii.

Článek 2

Oblast působnosti

1.  Toto nařízení se použije na právnické osoby, které se rozhodnou žádat o povolení podle článku 10, a na poskytovatele služeb skupinového financování povolené v souladu s uvedeným článkem, pokud jde o poskytování služeb skupinového financování. Aby tyto právnické osoby byly způsobilé žádat o povolení, musí mít řádné a stálé sídlo v některém z členských států Unie.

2.  Toto nařízení se nevztahuje na:

a)  služby skupinového financování poskytované vlastníkům projektů, kteří jsou spotřebiteli ve smyslu čl. 3 písm. a) směrnice 2008/48/ES;

b)  služby skupinového financování, které poskytují fyzické nebo právnické osoby, které jsou povoleny jako investiční podnik v souladu s článkem 7 směrnice 2014/65/EU;

c)  služby skupinového financování, které poskytují fyzické nebo právnické osoby v souladu s vnitrostátními právními předpisy;

d)  nabídky skupinového financování s protiplněním vyšším než 8 000 000 EUR za jednu nabídku skupinového financování, které se pro konkrétní projekt skupinového financování vypočítává za období dvanácti měsíců.

2a.  Právní předpisy členských států týkající se požadavků pro získání povolení vztahující se na vlastníky projektů nebo investory nesmí těmto vlastníkům nebo investorům bránit ve využívání služeb skupinového financování poskytovatelů služeb skupinového financování v souladu s tímto nařízením a tímto nařízením povolených.

Článek 3

Definice

1.  Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

a)  „službou skupinového financování“ poskytování platformy skupinového financování, která umožňuje některou z těchto činností:

i)  přímou službu skupinového financování spočívající v usnadnění spárování konkrétního investora s konkrétním vlastníkem projektu a spárování konkrétního vlastníka projektu s konkrétním investorem;

ii)  zprostředkovanou službu skupinového financování spočívající ve spárování investora s vlastníkem projektu a stanovení souvisejících cen a balíčků nabídek nebo usnadnění spárování vlastníka projektu a investora a stanovení ceny jejich nabídek, nebo obojí.

b)  „platformou skupinového financování“ elektronický ▌systém, který provozuje nebo řídí poskytovatel služeb skupinového financování;

c)  „poskytovatelem služeb skupinového financování“ právnická osoba, jež poskytuje jednu či více služeb skupinového financování, které k tomuto účelu příslušný vnitrostátní orgán udělil povolení v souladu s článkem 10 tohoto nařízení;

d)  „nabídkou skupinového financování“ jakékoli sdělení ze strany poskytovatelů služeb skupinového financování, jež obsahuje informace, které potenciálním investorům umožňují rozhodnout se o kladech vstupu do transakce skupinového financování;

e)  „klientem“ jakýkoli potenciální nebo skutečný investor nebo vlastník projektu, kterému poskytovatel služeb skupinového financování poskytuje nebo může poskytovat služby skupinového financování;

f)  „vlastníkem projektu“ jakákoli osoba, která se snaží získat financování prostřednictvím platformy skupinového financování;

g)  „investorem“ jakákoli osoba, která prostřednictvím platformy skupinového financování poskytuje úvěry nebo získává převoditelné cenné papíry;

h)  „projektem skupinového financování“ účel, který vlastník projektu financuje nebo pro který se snaží získat financování prostřednictvím nabídky skupinového financování;

i)  „převoditelnými cennými papíry“ převoditelné cenné papíry ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 44 směrnice 2014/65/EU;

j)  „propagačním sdělením“ jakékoli informace nebo sdělení ze strany poskytovatele služeb skupinového financování potenciálnímu investorovi nebo potenciálnímu vlastníkovi projektu týkající se služeb poskytovatele služeb skupinového financování, jiné než informace pro investory vyžadované podle tohoto nařízení;

k)  „trvalým nosičem“ jakýkoli nástroj, který umožňuje uchování informací způsobem, který zajistí jejich budoucí dostupnost po dobu přiměřenou jejich účelu a který umožňuje jejich reprodukci v nezměněné podobě;

l)  „zvláštní účelovou jednotkou“ subjekt vytvořený pouze za účelem sekuritizace nebo pouze sloužící tomuto účelu ve smyslu čl. 1 odst. 2 nařízení Evropské centrální banky (EU) č. 1075/2013(13).

la)   „úvěrem“ se rozumí smlouva, která zavazuje investora k tomu, aby dal vlastníkovi projektu k dispozici peněžní částku v dohodnuté výši a na dohodnutou dobu, již je vlastník projektu povinen splatit v dohodnuté lhůtě;

lb)  „příslušným vnitrostátním orgánem“ vnitrostátní orgán nebo orgány, které členský určí a svěří jim nezbytné pravomoci a vymezené povinnosti, pokud jde o výkon úkolů souvisejících s udělováním povolení a prováděním dohledu nad poskytovateli služeb skupinového financování v oblasti působnosti tohoto nařízení.

Kapitola IIPoskytování služeb skupinového financování a organizační a provozní požadavky na poskytovatele služeb skupinového financování

Článek 4‘

Poskytování služeb skupinového financování

1.  Služby skupinového financování poskytují pouze právnické osoby, které jsou řádně a trvale usazeny v členském státě Unie a jsou povoleny jako poskytovatelé služeb skupinového financování v souladu s článkem 10 tohoto nařízení.

Právnická osoba se sídlem ve třetí zemi nemůže požádat o povolení k poskytování služeb jakožto poskytovatel služeb skupinového financování podle tohoto nařízení.

2.  Poskytovatelé služeb skupinového financování jednají čestně, spravedlivě a profesionálně v souladu s nejlepším zájmem svých klientů a potenciálních klientů.

3.  Poskytovatelé služeb skupinového financování nevyplatí ani nepřijmou žádnou odměnu, rabat či nepeněžitou výhodu v souvislosti se směrováním pokynů klientů k určité nabídce skupinového financování uvedené na jejich platformě nebo k určité nabídce skupinového financování uvedené na platformě třetí strany.

4.  Poskytovatelé služeb skupinového financování mohou jménem svých klientů jednat dle vlastního uvážení, pokud jde o parametry pokynů klientů, a v takovém případě sdělí svým klientům přesnou metodu a parametry výkonu tohoto vlastního uvážení a přijmou veškerá nezbytná opatření, aby pro své klienty dosáhli nejlepšího možného výsledku.

5.  Pokud jde o využití zvláštních účelových jednotek k poskytování služeb skupinového financování pro investory, kteří nejsou způsobilými protistranami, jak je definuje směrnice 2014/65/EU, jsou poskytovatelé služeb skupinového financování oprávněni převést do zvláštní účelové jednotky pouze jedno aktivum, aby investorům umožnili expozici vůči danému aktivu formou pořízení cenných papírů. Rozhodnutí přijmout expozici vůči danému podkladovému aktivu je výhradně na investorech.

Článek 4a

Zprostředkované služby skupinového financování

Pro účely tohoto nařízení spočívají zprostředkované služby skupinového financování v následujícím:

a)  umisťování bez pevného závazku převzetí, jak uvádí bod 7) oddílu A přílohy I směrnice 2014/65/EU, pokud jde o převoditelné cenné papíry nebo usnadňování úvěrů vydaných vlastníky projektu;

b)  investičním poradenství, jak uvádí bod 5) oddílu A přílohy I směrnice 2014/65/EU, pokud jde o převoditelné cenné papíry nebo usnadňování úvěrů vydaných vlastníky projektu; a

c)  přijímání a předávání pokynů klientů, jak uvádí bod 1) oddílu A přílohy I směrnice 2014/65/EU, pokud jde o převoditelné cenné papíry nebo usnadňování úvěrů vydaných vlastníky projektu;

Článek 5

Účinné a obezřetné řízení

Vedení poskytovatelů služeb skupinového financování stanoví odpovídající politiky a postupy zajišťující účinné a obezřetné řízení, včetně oddělení funkcí, kontinuity činností a předcházení střetů zájmů, a zajistí dohled nad prováděním těchto politik a postupů, a to způsobem, který podporuje integritu trhu a zájmy jejich klientů. Poskytovatelé služeb skupinového financování, kteří nabízejí služby uvedené v čl. 3 odst. 1 písm. a) bodu iia), zajistí, aby měli odpovídající systémy a kontroly pro řízení rizika a finanční modelování pro tuto nabídku služeb.

Článek 5a

Požadavky na náležitou péči

1a.  Poskytovatelé služeb skupinového financování věnují přinejmenším minimální náležitou péči vlastníkům projektů, kteří předkládají projekt, jež má být financován prostřednictvím jejich platformy pro skupinové financování.

2a.  Minimální náležitá péče uvedená v odstavci 1 zahrnuje veškeré následující patrnosti:

a)  důkazy o tom, že vlastník projektu nemá záznam v trestním rejstříku týkající se porušení vnitrostátního obchodního práva, vnitrostátního insolvenčního práva, vnitrostátního práva v oblasti finančních služeb, právních předpisů týkajících se boje proti praní špinavých peněz, právních předpisů proti podvodům nebo vnitrostátních předpisů týkajících profesní odpovědnosti v případě porušení profesních povinností;

b)  důkazy o tom, že vlastník projektu, který usiluje o získaní financování prostřednictvím platformy skupinového financování:

i) nemá sídlo v nespolupracující jurisdikci, jak ji uznává příslušná politika Unie, nebo ve vysoce rizikové třetí zemi podle čl. 9 odst. 2 směrnice (EU) 2015/849; nebo

ii) se skutečně řídí unijními nebo mezinárodně dohodnutými daňovými standardy týkajícími se transparentnosti a výměny informací.

Článek 6

Vyřizování stížností

1.  Poskytovatelé služeb skupinového financování mají zavedené popisy účinných a transparentních postupů pro bezodkladné, spravedlivé a jednotné vyřizování stížností obdržených od klientů a tyto popisy zveřejní.

2.  Poskytovatelé služeb skupinového financování zajistí, aby klienti měli možnost proti nim bezplatně podat stížnost.

3.  Poskytovatelé služeb skupinového financování vypracují a klientům zpřístupní standardní formulář pro podávání stížností a vedou evidenci všech obdržených stížností a přijatých opatření.

3a.  Poskytovatelé služeb skupinového financování včas a spravedlivě vyšetří veškeré stížnosti a v přiměřené lhůtě sdělí výsledek stěžovateli.

4.  Orgán ESMA vypracuje návrhy prováděcích technických norem, v nichž stanoví požadavky, standardní formáty a postupy pro vyřizování stížností.

Orgán ESMA uvedený návrh regulačních technických norem předloží Komisi do ... [XXX měsíců ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost].

Na Komisi je přenesena pravomoc přijímat regulační technické normy uvedené v prvním pododstavci tohoto odstavce postupem podle článků 10 až 14 nařízení (EU) č. 1095/2010.

Článek 7

Střety zájmů

1.  Poskytovatelé služeb skupinového financování nesmí držet žádnou finanční účast v jakékoli nabídce skupinového financování na své platformě skupinového financování.

Odchylně od prvního pododstavce mohou poskytovatelé služeb skupinového financování držet finanční podíl v nabídce skupinového financování na svých platformách skupinového financování, pokud jsou informace jednoznačně k dispozici klientům formou zveřejnění srozumitelných a transparentních výběrových postupů.

2.  Poskytovatelé služeb skupinového financování nesmí jako své klienty přijmout žádného ze svých akcionářů, kteří drží 20 a více procent základního kapitálu nebo hlasovacích práv, žádného ze svých řídících pracovníků▌, ani žádnou osobu, která je přímo ▌ spojena s těmito akcionáři a řídícími pracovníky ▌kontrolou ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 35 písm. b) směrnice 2014/65/EU.

3.  Poskytovatelé služeb skupinového financování udržují a uplatňují účinná vnitřní pravidla pro předcházení střetům zájmů a zajistí, aby jejich zaměstnanci nemohli mít přímo ani nepřímo žádný vliv na projekty, na nichž mají finanční podíl.

4.  Poskytovatelé služeb skupinového financování přijmou veškerá vhodná opatření k prevenci, zjištění, řízení a zveřejnění střetů zájmů mezi nimi samotnými, jejich akcionáři, řídícími pracovníky a zaměstnanci nebo jakoukoli osobou, která je s nimi přímo nebo nepřímo spojena kontrolou ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 35 písm. b) směrnice 2014/65/EU, a jejich klienty, nebo mezi dvěma různými klienty.

5.  Poskytovatelé služeb skupinového financování sdělí svým klientům ▌obecnou povahu a zdroje střetů zájmů a přijatá opatření ke zmírnění těchto rizik ▌.

6.  Sdělení uvedené v odstavci 5 je:

a)  poskytnuto na trvalém nosiči;

a)  dostatečně podrobné s přihlédnutím k povaze každého klienta, tak aby klient mohl o službě, u níž ke střetu zájmů dochází, učinit informované rozhodnutí.

7.  Orgán ESMA vypracuje návrhy regulačních technických norem, v nichž upřesní:

a)  požadavky na udržování nebo uplatňování výběrových postupů pro finanční účast a vnitřních pravidel podle odstavce 1 a 3;

b)  kroky podle odstavce 4;

c)  režim pro sdělení podle odstavců 5 a 6.

Orgán ESMA předloží návrh těchto regulačních technických norem Komisi do [XXX (měsíců) od data vstupu tohoto nařízení v platnost].

Na Komisi je přenesena pravomoc přijímat regulační technické normy uvedené v prvním pododstavci postupem podle článků 10 až 14 nařízení (EU) č. 1095/2010.

Článek 7a

Sladění zájmů platformy skupinového financování s investory

1.  S cílem zajistit, aby platformy skupinového financování sladily své pobídky s pobídkami investorů, se podporují mechanismy pobídek.

2.  Platformy skupinového financování se mohou zapojit do financování projektu. Toto zapojení nepřesáhne 2 % kapitálu shromážděného pro projekt.

3.  Poskytovateli služby skupinového financování může být přiznána odměna za úspěch, kdykoliv projekt z platformy skupinového financování úspěšně vystoupí.

4.  Poskytovatelé služeb skupinového financování popíší před získáním povolení orgánu ESMA politiku pro sladění zájmů, kterou mají v plánu použít, a požádají o její schválení.

5.  Platformy mohou upravit politiky pro sladění zájmů každé tři roky. Jakékoliv změny podléhají schválení orgánem ESMA.

6.  Platformy výslovně popíší své politiky pro sladění zájmů na svých internetových stránkách na viditelném místě.

Článek 8

Externí zajištění služeb nebo činností

1.  Pokud poskytovatelé služeb skupinového financování pověří výkonem provozních funkcí třetí stranu, přijmou veškerá přiměřená opatření k vyloučení dodatečného provozního rizika.

2.  Externí zajištění provozních funkcí nesmí ▌zhoršit kvalitu vnitřní kontroly poskytovatelů služeb skupinového financování a schopnost příslušného vnitrostátního orgánu sledovat, zda poskytovatel služeb skupinového financování dodržuje všechny povinnosti stanovené v tomto nařízení.

3.  Poskytovatelé služeb skupinového financování nadále nesou plnou odpovědnost za dodržování tohoto nařízení, pokud jde o externě zajišťované činnosti.

Článek 9

Úschova aktiv klientů, držení finančních prostředků a poskytování platebních služeb

1.  Poskytovatelé služeb skupinového financování své klienty informují:

a)  zda a za jakých podmínek poskytují služby úschovy aktiv, včetně odkazů na použitelné vnitrostátní právní předpisy;

b)  zda služby úschovy aktiv zajišťují oni sami nebo třetí strana;

c)  zda jsou platební služby a držení a ochrana finančních prostředků poskytovány poskytovatelem služeb skupinového financování nebo prostřednictvím třetí strany, která jedná jeho jménem.

2.  Poskytovatelé služeb skupinového financování nebo třetí strany, které jednají jejich jménem, nesmí držet finanční prostředky klientů nebo poskytovat platební služby, nejsou-li tyto finanční prostředky určeny k poskytování platebních služeb v souvislosti se službami skupinového financování a není-li poskytovatel služeb skupinového financování nebo třetí strana, která jedná jeho jménem, poskytovatelem platebních služeb ve smyslu čl. 4 bodu 11 směrnice (EU) 2015/2366.

3.  Finanční prostředky uvedené v odstavci 2 jsou chráněny v souladu s vnitrostátními právními předpisy, kterými se ve vnitrostátním právním řádu provádí směrnice (EU) 2015/2366.

4.  Pokud poskytovatelé služeb skupinového financování neposkytují platební služby nebo držení a ochranu finančních prostředků v souvislosti se službami skupinového financování sami nebo prostřednictvím třetí strany, zavedou a zachovávají opatření, která zajistí, aby vlastníci projektů přijímali financování v rámci nabídek skupinového financování nebo jakoukoli platbu pouze prostřednictvím poskytovatele platebních služeb nebo poskytovatele plateb ve smyslu čl. 4 bodu 11 a článku 19 směrnice (EU) 2015/2366.

Kapitola IIIUdělování povolení poskytovatelům služeb skupinového financování a dohled nad nimi

Článek 10

Povolení poskytovatele služeb skupinového financování

1.  S cílem stát se poskytovatelem služeb skupinového financování podle tohoto nařízení podá potenciální poskytovatel služeb skupinového financování u příslušného vnitrostátního orgánu členského státu, v němž má sídlo, žádost o povolení poskytovat služby skupinového financování.

2.  Žádost uvedená v odstavci 1 zahrnuje vše níže uvedené:

a)  adresu potenciálního poskytovatele služeb skupinového financování;

b)    právní postavení potenciálního poskytovatele služeb skupinového financování;

c)  stanovy potenciálního poskytovatele služeb skupinového financování;

d)    program činnosti vymezující druhy služeb skupinového financování, které potenciální poskytovatel služeb skupinového financování hodlá nabízet, a platformu, kterou hodlá provozovat, včetně informací o tom, kde a jak se má s nabídkami obchodovat;

e)  popis mechanismů pro správu a řízení a vnitřních kontrolních mechanismů potenciálního poskytovatele služeb skupinového financování pro zajištění dodržování tohoto nařízení, včetně postupů řízení rizik a účetních postupů;

f)  popis systémů, zdrojů a postupů potenciálního poskytovatele služeb skupinového financování pro kontrolu a ochranu systémů zpracování dat;

g)    popis opatření potenciálního poskytovatele služeb skupinového financování pro zajištění kontinuity činností, aby se zajistilo, že splácení půjčky a investice budou pro investory spravovány i nadále, i v případě platební neschopnosti potenciálního poskytovatele služeb skupinového financování;

h)  totožnost osob odpovědných za řízení potenciálního poskytovatele služeb skupinového financování;

i)  důkaz o tom, že osoby uvedené v písmenu h) mají dobrou pověst a vhodné znalosti a zkušenosti k řízení potenciálního poskytovatele služeb skupinového financování;

j)    popis vnitřních pravidel potenciálního poskytovatele služeb skupinového financování, která mají zabránit tomu, aby se jeho akcionáři, kteří drží 20 a více procent základního kapitálu nebo hlasovacích práv, jeho řídící pracovníci nebo ▌jakákoli osoba, která je s nimi přímo ▌ spojena kontrolou, podíleli na transakcích skupinového financování, jež nabízí potenciální poskytovatel služeb skupinového financování, a popis, který by měl také zahrnovat vnitřní pravidla potenciálního poskytovatele služeb skupinového financování týkající se střetů zájmů souvisejících s expozicí zaměstnanců vůči projektům;

k)  popis režimu potenciálního poskytovatele služeb skupinového financování pro externí zajištění služeb nebo činností;

l)  popis postupů potenciálního poskytovatele služeb skupinového financování pro vyřizování stížností klientů;

m)  dle potřeby popis platebních služeb, které potenciální poskytovatel služeb skupinového financování hodlá poskytovat podle směrnice (EU) 2015/2366;

ma)  doklad toho, že poskytovatel služeb skupinového financování je dostatečně kryt nebo disponuje dostatečným kapitálem, který jej kryje, v případě finančních důsledků jeho profesní odpovědnosti, pokud dojde k porušení jeho profesních povinností stanovených v tomto nařízení.

3.  Pro účely odst. 2 písm. i) poskytnou potenciální poskytovatelé služeb skupinového financování důkazy:

a)  o neexistenci záznamů v rejstříku trestů týkajících se odsouzení či trestů podle platných vnitrostátních právních předpisů v oblasti obchodního práva, insolvenčního práva, právních předpisů v oblasti finančních služeb, právních předpisů týkajících se boje proti praní peněz, podvodů nebo profesní odpovědnosti pro všechny osoby zapojené do řízení potenciálního poskytovatele služeb skupinového financování;

b)  důkaz o tom, že osoby zapojené do řízení poskytovatele služeb skupinového financování mají kolektivně dostatečné znalosti, kvalifikaci a zkušenosti k řízení poskytovatele služeb skupinového financování a že tyto osoby jsou povinny věnovat plnění svých povinností dostatek času.

4.  Do třiceti pracovních dní od obdržení žádosti podle odstavce 1 příslušný vnitrostátní orgán posoudí, zda je žádost úplná. Není-li žádost úplná, stanoví příslušný vnitrostátní orgán lhůtu, v níž musí potenciální poskytovatel služeb skupinového financování poskytnout chybějící informace.

5.  Je-li žádost uvedená v odstavci 1 úplná, příslušný vnitrostátní orgán o tom okamžitě vyrozumí potenciálního poskytovatele služeb skupinového financování.

5a.  Před tím, než přijme rozhodnutí o udělení nebo zamítnutí povolení k provozování činnosti poskytovatele služeb skupinového financování, konzultuje příslušný vnitrostátní orgán v následujících případech příslušný vnitrostátní orgán jakéhokoli jiného členského státu:

a)  potenciální poskytovatel služeb skupinového financování je dceřinou společností poskytovatele služeb skupinového financování v tomto jiném členském státě;

b)  potenciální poskytovatel služeb skupinového financování je mateřskou společností poskytovatele služeb skupinového financování v tomto jiném členském státě;

c)  potenciální poskytovatel služeb skupinového financování je řízen stejnými fyzickými nebo právnickými osobami, které řídí poskytovatele služeb skupinového financování s povolením v tomto jiném členském státě;

d)  potenciální poskytovatel služeb skupinového financování hodlá přímo obchodovat s nabídkami v tomto jiném členském státě.

5b.  Jestliže některý z příslušných vnitrostátních orgánů uvedených v odstavci 5a nesouhlasí s postupem nebo obsahem činnosti či nečinností druhého příslušného orgánu, tato neshoda se řeší v souladu s článkem 13a.

6.  Příslušný vnitrostátní orgán do tří měsíců od obdržení úplné žádosti posoudí, zda potenciální poskytovatel služeb skupinového financování splňuje požadavky stanovené v tomto nařízení, a přijme řádně odůvodněné rozhodnutí o udělení nebo zamítnutí povolení pro poskytovatele služeb skupinového financování. Příslušný vnitrostátní orgán je oprávněn odmítnout udělit povolení, pokud existují objektivní a prokazatelné důvody k domněnce, že vedení poskytovatele služeb skupinového financování může představovat ohrožení jeho účinného, řádného a obezřetného řízení a kontinuity jeho činností a patřičného zohlednění zájmu jeho klientů a integrity trhu.

6a.   Příslušný vnitrostátní orgán informuje orgán ESMA o úspěšném vyřízení žádosti o povolení na základě tohoto článku. Orgán ESMA doplní takovou žádost do registru schválených platforem uvedeného v článku 11. Orgán ESMA může požádat o informace, aby zajistil, že příslušné vnitrostátní orgány udělují povolení podle tohoto článku konzistentně. Jestliže orgán ESMA nesouhlasí s rozhodnutím příslušného vnitrostátního orgánu o udělení nebo zamítnutí povolení k provozování činnosti podle tohoto článku, uvede důvody svého nesouhlasu a vysvětlí a odůvodní všechny podstatné odchylky od tohoto rozhodnutí.

7.  Příslušný vnitrostátní orgán informuje potenciálního poskytovatele služeb skupinového financování o svém rozhodnutí do dvou pracovních dnů od přijetí tohoto rozhodnutí.

7a.  Poskytovatel služeb skupinového financování s povolením podle tohoto článku vždy splňuje podmínky pro toto povolení.

8.  Povolení podle odstavce 1 je účinné a platné pro celé území Unie.

9.  Členské státy nesmí od poskytovatelů služeb skupinového financování pro poskytování přeshraničních služeb skupinového financování požadovat fyzickou přítomnost na území členského státu kromě zařízení v členském státě, v němž jsou tito poskytovatelé služeb skupinového financování usazeni a v němž získali povolení.

10.  Orgán ESMA vypracuje návrhy prováděcích technických norem pro standardní formuláře, šablony a postupy pro žádost o povolení.

Orgán ESMA předloží tyto návrhy prováděcích technických norem Komisi do …. [XX měsíců po dni vstupu tohoto nařízení v platnost].

Na Komisi je přenesena pravomoc přijímat prováděcí technické normy uvedené v prvním pododstavci postupem podle článku 15 nařízení (EU) č. 1095/2010.

Článek 11

Registr poskytovatelů služeb skupinového financování

1.  Orgán ESMA vytvoří registr všech poskytovatelů služeb skupinového financování. Tento registr bude veřejně dostupný na internetových stránkách orgánu ESMA a bude pravidelně aktualizován.

2.  Registr podle odstavce 1 obsahuje tyto informace:

a)  název a právní formu poskytovatele služeb skupinového financování;

b)  obchodní název a internetovou adresu platformy skupinového financování, kterou provozuje poskytovatel služeb skupinového financování;

c)  informace o službách, pro které má poskytovatel služeb skupinového financování povolení;

d)  sankce uložené poskytovateli služeb skupinového financování nebo jeho řídícím pracovníkům.

3.  Jakékoli odnětí povolení v souladu s článkem 13 bude zveřejněno v registru po dobu pěti let.

Článek 12

Dohled

1.  Poskytovatelé služeb skupinového financování poskytují své služby pod dohledem příslušného vnitrostátního orgánu členského státu, v němž byl poskytovatel služeb skupinového financování povolen.

2.  Poskytovatelé služeb skupinového financování trvale splňují podmínky potřebné pro povolení, které jsou uvedeny v článku 10 tohoto nařízení.

3.  Příslušný vnitrostátní orgán posuzuje, zda poskytovatelé služeb skupinového financování dodržují povinnosti stanovené v tomto nařízení. Stanoví četnost a důkladnost tohoto posouzení s ohledem na rozsah a složitost činností poskytovatele služeb skupinového financování. Pro účely tohoto posouzení může příslušný vnitrostátní orgán podrobit poskytovatele služeb skupinového financování kontrole na místě.

4.  Poskytovatelé služeb skupinového financování bez zbytečného prodlení uvědomí příslušný vnitrostátní orgán o veškerých podstatných změnách podmínek týkajících se povolení a na požádání poskytnou informace potřebné k posouzení jejich souladu s tímto nařízením.

Článek 12a (nový)Určení příslušného orgánu

1.  Každý členský stát určí příslušný vnitrostátní orgán odpovědný za plnění povinností podle tohoto nařízení týkajících se udělování povolení a dohledu nad poskytovateli služeb skupinového financování a informuje o něm orgán ESMA.

Pokud členský stát určí více příslušných vnitrostátních orgánů, stanoví jejich příslušné kompetence a určí jeden orgán, který bude odpovědný za spolupráci s příslušnými vnitrostátními orgány ostatních členských států a orgánem ESMA, kdykoli je tak stanoveno v tomto nařízení.

2.  Orgán ESMA na svých internetových stránkách zveřejní seznam příslušných orgánů určených v souladu s prvním pododstavcem.

3.  Příslušné vnitrostátní orgány mají pravomoci dohledu a vyšetřovací pravomoci, které jsou nezbytné pro výkon jejich funkcí.

Článek 13

Odnětí povolení

1.  Příslušné vnitrostátní orgány jsou oprávněny odejmout povolení poskytovatele služeb skupinového financování v kterékoli z následujících situací, kdy poskytovatel služeb skupinového financování:

a)  nevyužil svého povolení do osmnácti měsíců poté, co bylo povolení uděleno;

b)  výslovně se svého povolení vzdal;

c)  neposkytuje služby skupinového financování po dobu šesti po sobě jdoucích měsíců;

d)  získal své povolení nedovolenými prostředky, včetně uvedení nepravdivých prohlášení ve své žádosti o povolení;

e)  již nesplňuje podmínky, za nichž bylo povolení uděleno;

f)  vážně porušil ustanovení tohoto nařízení.

g)  přišel o své povolení jakožto platební instituce ve smyslu článku 13 směrnice 2015/2366/EU, nebo o toto povolení přišel poskytovatel jako třetí strana jednající jeho jménem;

h)  porušil ustanovení vnitrostátní předpisů, kterými se provádí směrnice (EU) 2015/849, v souvislosti s praním peněz nebo financováním terorismu, nebo takové předpisy porušili jeho řídící pracovníci, zaměstnanci či třetí strany jednající jeho jménem.

4.  Příslušné vnitrostátní orgány bez zbytečného odkladu informují orgán ESMA o svém rozhodnutí odejmout povolení poskytovatele služeb skupinového financování.

4a.  Před tím, než přijme rozhodnutí o odejmutí povolení k provozování činnosti poskytovatele služeb skupinového financování, příslušný vnitrostátní orgán konzultuje příslušný vnitrostátní orgán jakéhokoli jiného členského státu, a to v případech, kdy poskytovatel služeb skupinového financování:

a)    je dceřinou společností poskytovatele služeb skupinového financování v tomto jiném členském státě;

b)  je dceřinou společností mateřského poskytovatele služeb skupinového financování povoleného v tomto druhém členském státě;

c)  je řízen stejnými fyzickými nebo právnickými osobami, které řídí poskytovatele služeb skupinového financování s povolením v tomto jiném členském státě;

d)  přímo obchoduje s nabídkami v tomto jiném členském státě.

Článek 13a

Urovnávání sporů mezi příslušnými orgány

1.  Jestliže příslušný orgán nesouhlasí s postupem nebo obsahem činnosti či nečinností příslušného orgánu jiného členského státu týkajících se uplatňování tohoto nařízení, může orgán ESMA na žádost jednoho nebo více dotčených příslušných orgánů pomoci orgánům dosáhnout dohody postupem stanoveným v odstavcích 2 až 4.

V případech, kdy je možné na základě objektivních kritérií zjistit spor mezi příslušnými orgány z různých členských států, může orgán ESMA ze své vlastní iniciativy pomoci příslušným orgánům dosáhnout dohody postupem stanoveným v odstavcích 2 až 4.

2.  Orgán ESMA stanoví lhůtu pro smírné urovnání sporu mezi příslušnými orgány, přičemž vezme v úvahu veškeré související lhůty a složitost a naléhavost záležitosti. V této fázi působí orgán ESMA jako zprostředkovatel.

Jestliže dotčené příslušné orgány nedosáhnou dohody ve lhůtě pro smírné urovnání sporu uvedené v prvním pododstavci, může orgán ESMA postupem stanoveným v čl. 44 odst. 1 třetím a čtvrtém pododstavci nařízení (EU) č. 1095/2010 přijmout rozhodnutí požadující, aby dotčené příslušné orgány za účelem urovnání dané záležitosti přijaly konkrétní opatření nebo se zdržely jednání, přičemž toto rozhodnutí bude mít pro tyto příslušné orgány závazné účinky, aby bylo zajištěno dodržování práva Unie.

3.  Aniž jsou dotčeny pravomoci Komise podle článku 258 SFEU, jestliže příslušný orgán nevyhoví rozhodnutí orgánu ESMA, a tedy nezajistí, aby poskytovatel služeb skupinového financování splnil požadavky uvedené v tomto nařízení, může orgán ESMA přijmout individuální rozhodnutí určené poskytovateli služeb skupinového financování, v němž bude vyžadovat přijetí nezbytných opatření ke splnění jeho povinností podle práva Unie, včetně případného ukončení konkrétního jednání.

4.  Rozhodnutí přijatá podle odstavce 3 mají přednost před veškerými předchozími rozhodnutími přijatými příslušnými orgány v téže záležitosti. Jakékoliv opatření příslušných orgánů související se skutečnostmi, které jsou předmětem rozhodnutí podle odstavce 2 nebo 3, je v souladu s tímto rozhodnutím.

5.  Ve zprávě podle čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1095/2010 informuje předseda orgánu ESMA o povaze a druhu sporů mezi příslušnými orgány, o dosažených dohodách a o rozhodnutích ohledně urovnání takových sporů.

Kapitola IVTransparentnost a vstupní test znalostí poskytovatelů služeb skupinového financování

Článek 14

Informace pro klienty

1.  Všechny informace včetně propagačních sdělení podle článku 19, které poskytují poskytovatelé služeb skupinového financování klientům ▌o sobě, o nákladech, finančních rizicích a poplatcích souvisejících se službami skupinového financování nebo investicemi, ale také o rizicích platební neschopnosti poskytovatele služeb skupinového financování, o podmínkách skupinového financování včetně kritérií výběru projektů skupinového financování nebo o povaze svých služeb skupinového financování a rizicích spojených s těmito službami, jsou přiměřené, jasné a nejsou zavádějící.

2.  Všechny informace, které mají být poskytnuty klientům v souladu s odstavcem 1, jsou poskytnuty stručným, přesným a snadno přístupným způsobem, a to i na internetových stránkách poskytovatele služeb skupinového financování. Informace jsou poskytovány kdykoli je to vhodné, a to i před uzavřením transakce skupinového financování.

Článek 14a

Zveřejnění výchozí sazby

1.  Poskytovatelé služeb skupinového financování každoročně zveřejní výchozí sazby projektů skupinového financování, které byly nabízeny na jejich platformách přinejmenším v uplynulých 24 měsících.

2.  Výchozí sazby uvedené v odstavci 1 se zveřejňují on-line na viditelném místě internetové stránky poskytovatele služeb skupinového financování.

3.  Orgán ESMA v úzké spolupráci s Evropským orgánem pro bankovnictví (EBA) vypracuje návrhy regulačních technických norem s cílem upřesnit metodiku pro výpočet výchozí sazby projektů nabízených platformami skupinového financování.

Orgán ESMA uvedené návrhy regulačních technických norem předloží Komisi do ... [XX měsíců ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost].

Na Komisi je přenesena pravomoc doplnit toto nařízení přijetím regulačních technických norem uvedených v prvním pododstavci tohoto odstavce postupem podle článků 10 až 14 nařízení (EU) č. 1095/2010.

Článek 15

Vstupní test znalostí a simulace schopnosti nést ztrátu

1.  ▌Poskytovatelé služeb skupinového financování posoudí, zda jsou nabízené služby skupinového financování pro potenciální investory vhodné a které z nich jsou pro ně vhodné.

2.  Pro účely posouzení podle odstavce 1 si poskytovatelé služeb skupinového financování vyžádají informace o tom, jaké má potenciální investor ▌zkušenosti, investiční cíle, jaká je jeho finanční situace a jak rozumí riziku v oblasti investic obecně a riziku druhů investic nabízených na platformě skupinového financování, včetně informací o:

a)  předešlých investicích potenciálního investora do převoditelných cenných papírů nebo úvěrových smluv včetně investic do podniků v rané fázi nebo fázi rozvoje;

b)  tom, jak potenciální investor rozumí rizikům spojeným s poskytováním půjček nebo získáváním převoditelných cenných papírů prostřednictvím platformy skupinového financování, a o odborných zkušenostech týkajících se investic v rámci skupinového financování.

▌4.  Jestliže ▌poskytovatelé služeb skupinového financování budou mít na základě informací obdržených podle odstavce 2 za to, že potenciální investoři nerozumí dostatečně nabídce nebo že nabídka není pro tyto potenciální investory vhodná, sdělí poskytovatelé služeb skupinového financování takovým potenciálním investorům, že služby nabízené na jejich platformách pro ně nemusí být vhodné, a upozorní je na rizika. Tyto informace nebo upozornění na rizika nebrání potenciálním investorům investovat do projektů skupinového financování. Informace nebo upozornění na rizika jasně uvádějí riziko úplné ztráty investovaných peněžních prostředků.

5.  Všichni poskytovatelé služeb skupinového financování vždy nabídnou potenciálním investorům a investorům možnost simulovat jejich schopnost nést ztrátu, která bude vypočtena jako 10 % jejich čistého jmění na základě těchto údajů:

a)  pravidelného, celkového příjmu, případně příjmu domácnosti, a toho, zda je příjem získáván jako trvalý nebo dočasný;

b)  aktiv včetně finančních investic, osobního a investičního majetku, penzijních fondů a veškerých peněžních vkladů;

c)  finančních závazků včetně pravidelných, stávajících či budoucích.

Na základě výsledků simulace mohou poskytovatelé služeb skupinového financování zabránit potenciálním investorům a investorům ▌investovat do projektů skupinového financování. Investoři jsou však nadále zodpovědní za veškerá rizika spojená s provedením investice.

6.  Orgán ESMA vypracuje v úzké spolupráci s orgánem EBA návrhy regulačních technických norem s cílem upřesnit mechanismy, které jsou zapotřebí k:

a)  provedení posouzení podle odstavce 1;

b)  provedení simulace podle odstavce 5;

c)  poskytnutí informací podle odstavců 2 a 4.

Orgán ESMA předloží návrhy těchto regulačních technických norem Komisi do [XX měsíců od data vstupu tohoto nařízení v platnost].

Na Komisi je přenesena pravomoc doplnit toto nařízení přijetím regulačních technických norem uvedených v prvním pododstavci tohoto odstavce postupem podle článků 10 až 14 nařízení (EU) č. 1095/2010.

Článek 16

Dokument s klíčovými informacemi pro investory

-1.  Poskytovatelé služeb skupinového financování, kteří nabízejí služby uvedené v čl. 3 odst. 1 písm. a) bodě i) tohoto nařízení, poskytnou potenciálním investorům všechny informace uvedené v tomto článku.

1.  ▌Potenciálním investorům se poskytuje dokument s klíčovými informacemi pro investory, který vypracuje vlastník projektu pro každou nabídku skupinového financování. Dokument s klíčovými informacemi pro investory musí být vypracován nejméně v jednom z úředních jazyků dotčeného členského státu nebo v angličtině.

2.  Dokument s klíčovými informacemi pro investory uvedený v odstavci 1 zahrnuje všechny níže uvedené informace:

a)  informace stanovené v příloze;

b)  následující vysvětlující prohlášení, uvedené přímo pod názvem dokumentu s klíčovými informacemi pro investory:

„Tuto nabídku skupinového financování neověřily ani neschválily Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA) ani příslušné vnitrostátní orgány.

Předtím, než vám byl poskytnut přístup k této investici, nebyla posouzena vhodnost vašeho vzdělání a znalostí. Uskutečněním této investice přejímáte plné riziko této investice včetně rizika částečné nebo úplné ztráty investovaných peněžních prostředků.“;

c)  upozornění na rizika v tomto znění:

„Investice do této nabídky skupinového financování je spojena s riziky včetně rizika částečné nebo úplné ztráty investovaných peněžních prostředků. Vaše investice není kryta systémem pojištění vkladů a systémem pro odškodnění investorů podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/49/EU* a směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/9/ES**.

Ze své investice nemusíte získat žádný výnos.

Nejedná se o spořicí produkt a doporučujeme, abyste do projektů skupinového financování neinvestovali více než 10 % vašeho čistého jmění.

V okamžiku, kdy tak budete chtít učinit, nemusíte být schopni investiční nástroje prodat. I když je budete moci prodat, můžete utrpět ztráty.“

_______________

*  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/49/EU ze dne 16. dubna 2014 o systémech pojištění vkladů (Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 149).

**  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/9/ES ze dne 3. března 1997 o systémech pro odškodnění investorů (Úř. věst. L 84, 26.3.1997, s. 22).“

3.  Dokument s klíčovými informacemi pro investory je přiměřený, jasný, není zavádějící a neobsahuje žádné poznámky pod čarou kromě těch, které uvádějí odkazy na použitelné právní předpisy. Dokument je prezentován na samostatném trvalém nosiči, který lze jasně odlišit od propagačních sdělení, a v tištěné papírové podobě obsahuje nejvýše tři strany o velikosti A4.

4.  Poskytovatel služeb skupinového financování dokument s klíčovými informacemi pro investory průběžně aktualizuje, a to vždy a po celou dobu platnosti nabídky skupinového financování.

4a.  Požadavek stanovený v odst. 3 písm. a) tohoto článku se nepoužije na poskytovatele služeb skupinového financování, kteří nabízejí služby uvedené v čl. 3 odst. 1 písm. a) bodu ii). Tito poskytovatelé naopak vypracují dokument s klíčovými informacemi pro investory týkající se poskytovatele služeb skupinového financování, který bude obsahovat podrobné informace o poskytovateli služeb skupinového financování, o jeho systémech a kontrolách pro řízení rizik a finanční modelování pro nabídku skupinového financování a historické údaje o jeho výkonnosti.

5.  Všichni poskytovatelé služeb skupinového financování mají zavedeny a uplatňují odpovídající postupy k ověření úplnosti, správnosti a jasnosti informací obsažených v dokumentu s klíčovými informacemi pro investory.

6.  Jestliže poskytovatel služeb skupinového financování zjistí v dokumentu s klíčovými informacemi pro investory ▌opomenutí, ▌chybu nebo ▌nepřesnost, které by mohly mít podstatný dopad na očekávanou návratnost investice, provádí se následující opravy:

a)  poskytovatelé služeb skupinového financování, kteří nabízí služby uvedené v čl. 3 odst. 1 písm. a) bodě i), informují neprodleně o opomenutí, chybě nebo nepřesnosti vlastníka projektu, který tyto informace doplní nebo opraví;

b)  poskytovatelé služeb skupinového financování, kteří nabízí služby uvedené v čl. 3 odst. 1 písm. a) bodě ii), opraví opomenutí, chybu nebo nepřesnost v dokumentu s klíčovými informacemi sami.

Pokud k takovému doplnění nebo opravě nedojde, poskytovatel služeb skupinového financování danou nabídku skupinového financování neuskuteční, nebo stávající nabídku zruší do okamžiku, než bude dokument s klíčovými informacemi pro investory vyhovovat požadavkům tohoto článku.

7.  Investor může požadovat, aby poskytovatel služeb skupinového financování zajistil překlad dokumentu s klíčovými informacemi pro investory do jazyka dle volby investora. Překlad musí věrně a přesně odrážet obsah originálního dokumentu s klíčovými informacemi pro investory.

Pokud poskytovatel služeb skupinového financování nezajistí požadovaný překlad dokumentu s klíčovými informacemi pro investory, vydá investorovi jasné doporučení, aby se provedení investice zdržel.

8.  Příslušné vnitrostátní orgány nevyžadují, aby byl dokument s klíčovými informacemi pro investory předem oznámen a schválen.

9.  Orgán ESMA může vypracovat návrhy regulačních technických norem, které upřesní:

a)  požadavky týkající se vzoru pro uvádění informací podle odstavce 2 a přílohy a obsah tohoto vzoru;

b)  druhy rizik, která jsou pro nabídku skupinového financování významná, a proto musí být sdělena v souladu s částí C přílohy;

ba) použití určitých finančních ukazatelů za účelem většího objasnění informací obsažených v dokumentu s klíčovými informacemi;

c)  provize a poplatky a náklady na transakce uvedené v písm. a) části H přílohy včetně podrobného členění přímých a nepřímých nákladů, které nese investor.

Orgán ESMA při vypracovávání norem rozlišuje mezi službami uvedenými v čl. 3 odst. 1 písm. a) bodě i) a službami uvedenými v čl. 3 odst. 1 písm. a) bodě ii).

Orgán ESMA předloží návrhy těchto regulačních technických norem Komisi do ... [XXX měsíců od data vstupu tohoto nařízení v platnost].

Na Komisi je přenesena pravomoc přijímat regulační technické normy uvedené v prvním pododstavci tohoto odstavce postupem podle článků 10 až 14 nařízení (EU) č. 1095/2010.

Článek 17

Informační vývěska

1.  Poskytovatelé služeb skupinového financování, kteří umožňují, aby jejich investoři navzájem vstupovali do přímé interakce za účelem nákupu a prodeje úvěrových smluv nebo převoditelných cenných papírů, které byly původně skupinově financovány na platformách poskytovatelů, své klienty informují, že neprovozují obchodní systém a že tyto nákupní a prodejní činnosti na jejich platformách se uskutečňují dle vlastního uvážení a na odpovědnost klienta. Tito poskytovatelé služeb skupinového financování také sdělí svým klientům, že pravidla platná pro obchodní systémy podle směrnice 2014/65/EU, která jsou uvedena v čl. 4 odst. 1 bodě 24 této směrnice, se nevztahují na jejich platformy.

2.  Poskytovatelé služeb skupinového financování, kteří poskytují referenční cenu pro nákup a prodej podle odstavce 1, své klienty informují o tom, zda je referenční cena závazná, či nezávazná, a odůvodní základ, podle něhož byla referenční cena vypočtena.

2a.   Aby investoři mohli nakupovat a prodávat půjčky získané prostřednictvím své platformy, umožní poskytovatelé služeb skupinového financování investorům transparentní pohled na jejich platformy tím, že jim poskytnou informace o výkonnosti vytvořených půjček.

Článek 18

Přístup k záznamům

Poskytovatelé služeb skupinového financování:

a)  uchovávají všechny záznamy týkající se jejich služeb a transakcí na trvalém nosiči po dobu pěti let;

b)  zajistí, aby jejich klienti měli vždy okamžitý přístup k záznamům o službách, které jim jsou poskytovány;

c)  archivují po dobu pěti let všechny smlouvy mezi poskytovateli služeb skupinového financování a jejich klienty.

Kapitola VPropagační sdělení

Článek 19

Požadavky týkající se propagačních sdělení

1.  Poskytovatelé služeb skupinového financování zajistí, aby byla veškerá jejich propagační sdělení pro investory jako taková jasně identifikovatelná.

2.  Před ukončením získávání finančních prostředků pro projekt se nesmí žádné propagační sdělení nepřiměřeně soustředit na jednotlivé plánované, probíhající nebo stávající projekty nebo nabídky skupinového financování. ▌

3.  Pro svá propagační sdělení používají poskytovatelé služeb skupinového financování jeden nebo více úředních jazyků členského státu, v němž je poskytovatel služeb skupinového financování činný, nebo angličtinu.

4.  Příslušné vnitrostátní orgány nevyžadují, aby byla propagační sdělení předem oznámena a schválena.

Článek 20

Zveřejňování vnitrostátních předpisů týkajících se požadavků na propagaci

1.  Příslušné vnitrostátní orgány zveřejní a průběžně aktualizují na svých internetových stránkách vnitrostátní právní a správní předpisy použitelné pro propagační sdělení poskytovatelů služeb skupinového financování.

2.  Příslušné orgány informují orgán ESMA o právních a správních předpisech uvedených v odstavci 1 a o odkazech na internetové stránky příslušných orgánů, na nichž jsou tyto informace zveřejněny. Příslušné orgány poskytnou orgánu ESMA souhrn těchto příslušných vnitrostátních předpisů v jazyce obvyklém v oblasti mezinárodních financí.

3.  Příslušné orgány oznámí orgánu ESMA jakoukoli změnu informací poskytnutých podle odstavce 2 a neprodleně mu předloží aktualizovaný souhrn příslušných vnitrostátních předpisů.

4.  Orgán ESMA zveřejní a bude vést na svých internetových stránkách souhrn příslušných vnitrostátních předpisů v jazyce obvyklém v oblasti mezinárodních financí a odkazy na internetové stránky příslušných orgánů podle odstavce 1. Orgán ESMA nenese odpovědnost za informace uvedené v souhrnu.

5.  Příslušné vnitrostátní orgány jsou jednotnými kontaktními místy, která odpovídají za poskytování informací o pravidlech pro uvádění na trh ve svých členských státech.

▌7.  Příslušné orgány pravidelně a nejméně jednou ročně podávají orgánu ESMA zprávu o svých donucovacích opatřeních přijatých během předcházejícího roku na základě jejich vnitrostátních právních a správních předpisů použitelných na propagační sdělení poskytovatelů služeb skupinového financování. Zpráva zejména obsahuje:

a)  celkový počet přijatých donucovacích opatření, případně rozdělených podle druhu pochybení;

b)  jsou-li k dispozici, výstupy donucovacích opatření včetně druhů uložených sankcí podle druhu sankce nebo opravných prostředků nabízených poskytovateli služeb skupinového financování;

c)  jsou-li k dispozici, příklady toho, jak příslušné orgány řešily případy, kdy se poskytovatelé služeb skupinového financování dopustili nedodržení vnitrostátních předpisů.

Kapitola VIPravomoci příslušného vnitrostátního orgánu

Oddíl IPravomoci a postupy

Článek 21

Právní výsada

Pravomoci svěřené příslušnému vnitrostátnímu orgánu nebo kterémukoli z jeho úředníků nebo dalším osobám pověřeným příslušným vnitrostátním orgánem nesmějí být využity k tomu, aby se vyžadovalo zveřejnění informací, na něž se vztahuje právní výsada.

Článek 25

Výměna informací

Orgán ESMA a příslušné orgány si bez zbytečného odkladu vzájemně poskytují informace požadované pro účely výkonu jejich povinností podle tohoto nařízení.

Článek 26

Služební tajemství

Povinnost zachovat služební tajemství uvedená v článku 76 směrnice 2014/65/EU se vztahuje na příslušné vnitrostátní orgány, orgán ESMA a na všechny osoby, které pracují nebo pracovaly pro příslušné vnitrostátní orgány nebo orgán ESMA nebo pro jakoukoli jinou osobu, jež byla pověřena určitými úkoly, včetně auditorů a odborníků, s nimiž ▌jsou uzavřeny smlouvy.

Oddíl II

SPRÁVNÍ SANKCE A JINÁ SPRÁVNÍ OPATŘENÍ

Článek 27a

Správní sankce a jiná správní opatření

1.  Aniž je dotčeno právo členských států stanovit a ukládat trestní sankce podle článku 27c, členské státy stanoví pravidla zavádějící náležité správní sankce a jiná správní opatření, která se použijí alespoň v situacích, kdy poskytovatel služeb skupinového financování nesplnil požadavky stanovené v kapitolách I až V. Tyto správní sankce a jiná správní opatření musí být účinná, přiměřená a odrazující.

Členské státy zajistí, aby byly správní sankce a jiná správní opatření účinně uplatňovány.

2.  Členské státy v souladu s vnitrostátními právními předpisy svěří příslušným vnitrostátním orgánům pravomoc ukládat za porušení uvedená v kapitolách I až V tohoto nařízení alespoň tyto správní sankce a jiná správní opatření:

a)  veřejné oznámení, v němž je uvedena osoba odpovědná za porušení předpisů a povaha daného porušení;

b)  příkaz, aby tato osoba upustila od neoprávněného jednání a vyvarovala se jeho opakování;

c)  dočasný nebo trvalý (za závažná opakovaná porušení) zákaz, který brání kterémukoli členu řídicího orgánu právnické osoby odpovědné za porušení předpisů nebo jakékoli jiné fyzické osobě, která byla shledána odpovědnou za porušení předpisů, vykonávat řídicí funkce v takových podnicích;

d)  v případě fyzické osoby, správní peněžní pokutu ve výši nejvýše 5 % ročního obratu poskytovatele služeb skupinového financování za kalendářní rok, v němž došlo k porušení předpisů;

e)  správní peněžité pokuty, jejichž maximální výše činí alespoň dvojnásobek výhody, které bylo v důsledku porušení pravidel dosaženo, jestliže ji lze určit, a to i pokud je tato částka vyšší než maximální částky uvedené v písmenu d).

3.  Pokud se ustanovení uvedená v odstavci 1 použijí na právnické osoby, svěří členské státy příslušným orgánům pravomoc uplatňovat správní sankce a jiná správní opatření uvedená v odstavci 2, s výhradou podmínek stanovených ve vnitrostátním právu, na členy řídicího orgánu a na další osoby, které nesou podle vnitrostátního práva odpovědnost za dané porušení.

4.  Členské státy zajistí, aby veškerá rozhodnutí nebo opatření ukládající správní sankce nebo jiná správní opatření uvedená v odstavci 2 byla řádně odůvodněna a aby bylo možné podat proti nim u soudu opravný prostředek.

Článek 27b

Výkon pravomoci ukládat správní sankce a jiná správní opatření

1.  Příslušné orgány náležitě vykonávají pravomoc ukládat správní sankce a jiná správní opatření podle článku 27a v souladu s tímto nařízením a se svým vnitrostátním právním řádem:

a)  přímo;

b)  ve spolupráci s jinými orgány;

c)  na svou odpovědnost přenesením na jiné orgány;

d)  podáním návrhu příslušným justičním orgánům.

2.  Příslušné orgány při stanovení druhu a míry správní sankce nebo jiného správního opatření uloženého podle článku 27a zohledňují, do jaké míry bylo porušení předpisů způsobeno úmyslně nebo z nedbalosti, a všechny ostatní relevantní okolnosti, případně včetně:

a)  významu, závažnosti a délky trvání daného porušení;

b)  míry odpovědnosti fyzické nebo právnické osoby odpovědné za porušení;

c)  finanční síly fyzické nebo právnické osoby odpovědné za porušení;

d)  významu nabytého zisku nebo ztráty, které se fyzická nebo právnická osoba odpovědná za porušení vyhnula, pokud je lze stanovit;

e)  ztrát třetích stran způsobených porušením, pokud je lze stanovit;

f)  míry spolupráce fyzické nebo právnické osoby odpovědné za porušení s příslušným orgánem, aniž je dotčena potřeba zajistit vydání zisku, kterého uvedená osoba dosáhla, nebo ztráty, které zabránila;

g)  předchozího porušení povinností ze strany fyzické nebo právnické osoby odpovědné za porušení povinnosti.

Článek 27c

Trestní sankce

1.  Členské státy se mohou rozhodnout, že nestanoví pravidla pro správní sankce nebo jiná správní opatření za porušení předpisů, na které se podle jejich vnitrostátního trestního práva vztahují trestní sankce.

2.  Pokud se členské státy rozhodly v souladu s odstavcem 1 tohoto článku stanovit za porušení uvedená v čl. 27a odst. 1 trestní sankce, zajistí, aby byla zavedena vhodná opatření k tomu, aby příslušné orgány měly veškeré pravomoci nezbytné ke spolupráci s orgány činnými v trestním řízení v rámci své jurisdikce, aby mohly získat konkrétní informace týkající se trestního vyšetřování či řízení zahájeného pro porušení uvedená v čl. 27a odst. 1 a předat tyto informace ostatním příslušným orgánům, jakož i orgánu ESMA, aby splnily svou povinnost spolupráce pro účely tohoto nařízení.

Článek 27d

Oznamovací povinnosti

Členské státy oznámí právní a správní předpisy k provedení této kapitoly včetně jakýchkoli relevantních trestněprávních ustanovení Komisi a orgánu ESMA do... [jeden rok ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost]. Dále Komisi a orgánu ESMA bez zbytečného prodlení oznámí všechny následné změny těchto pravidel.

Článek 27e

Spolupráce mezi příslušnými orgány a s orgánem ESMA

1.  Příslušné vnitrostátní orgány a orgán ESMA vzájemně úzce spolupracují a vyměňují si informace s cílem vykonávat povinnosti podle této kapitoly.

2.  Příslušné vnitrostátní orgány úzce koordinují svůj dohled za účelem zjišťování případů porušení tohoto nařízení a jejich nápravy, rozvoje a prosazování osvědčených postupů, usnadňování spolupráce, prosazování jednotnosti výkladu a poskytování hodnocení napříč jurisdikcemi v případě jakékoli neshody.

3.  Pokud příslušný vnitrostátní orgán zjistí nebo má důvod se domnívat, že byl porušen nějaký požadavek podle kapitoly I až V, informuje o svých zjištěních dostatečně podrobně příslušný orgán subjektu či subjektů podezřelých z tohoto porušení. Dotčené příslušné orgány úzce koordinují svůj dohled s cílem zajistit jednotnost svých rozhodnutí.

Článek 27f

Zveřejnění správních sankcí a jiných správních opatření

1.  S výhradou odstavce 4 členské státy zajistí, aby příslušné vnitrostátní orgány zveřejňovaly na svých oficiálních internetových stránkách jako nutné minimum a bez zbytečného prodlení každé rozhodnutí, které ukládá správní sankci nebo jiné správní opatření a proti němuž nebylo podáno odvolání, a to poté, co byl příjemce této sankce nebo opatření o tomto rozhodnutí informován.

2.  Zveřejnění uvedené v odstavci 1 zahrnuje informace o druhu a povaze porušení, totožnosti odpovědných osob a uložených správních sankcích nebo jiných správních opatřeních.

3.  Pokud má příslušný orgán na základě individuálního posouzení za to, že by zveřejnění totožnosti v případě právnických osob nebo totožnosti a osobních údajů v případě fyzických osob bylo nepřiměřené, nebo pokud má příslušný orgán za to, že by zveřejnění ohrozilo stabilitu finančních trhů nebo probíhající trestní vyšetřování, nebo pokud by zveřejnění, lze-li to zjistit, způsobilo dotčené osobě nepřiměřenou škodu, zajistí členské státy, aby příslušné orgány učinily jedno z následujících opatření:

a)  odložily zveřejnění rozhodnutí o uložení správní sankce nebo jiného správního opatření, dokud důvody pro toto odložení nepominou;

b)  zveřejnily rozhodnutí o uložení správní sankce nebo jiného správního opatření anonymně v souladu s vnitrostátními právními předpisy; nebo

c)  nezveřejnily rozhodnutí o uložení správní sankce nebo jiného správního opatření, pokud je příslušný orgán toho názoru, že možnosti uvedené v písmenech a) a b) dostatečně nezajišťují:

i) aby nebyla ohrožena stabilita finančních trhů; nebo

ii) přiměřenost zveřejnění takových rozhodnutí s ohledem na opatření, jež jsou považována za méně významná.

4.  V případě rozhodnutí zveřejnit správní sankci nebo jiné správní opatření anonymně může být zveřejnění příslušných údajů odloženo. Pokud příslušný vnitrostátní orgán zveřejní rozhodnutí o uložení správní sankce nebo jiného správního opatření, vůči němuž bylo podáno odvolání k příslušným soudním orgánům, příslušné orgány tuto informaci rovněž ihned zveřejní na svých oficiálních internetových stránkách spolu s případnými následnými informacemi o výsledku tohoto odvolání. Jakékoli soudní rozhodnutí, kterým se ruší rozhodnutí o uložení správní sankce nebo jiného správního opatření, se rovněž zveřejní.

5.  Příslušné vnitrostátní orgány zajistí, aby každé rozhodnutí zveřejněné v souladu s odstavci 1 až 4 zůstalo přístupné na jejich oficiálních internetových stránkách nejméně po dobu pěti let po svém zveřejnění. Osobní údaje obsažené v těchto rozhodnutích se na oficiálních internetových stránkách příslušného orgánu ponechají pouze po dobu, která je nezbytně nutná podle příslušných předpisů v oblasti ochrany údajů.

6.  Příslušné vnitrostátní orgány informují orgán ESMA o veškerých uložených správních sankcích a jiných správních opatřeních včetně veškerých případných odvolání proti nim a jejich výsledků.

7.  Orgán ESMA vede centrální databázi správních sankcí a jiných správních opatření, které mu byly sděleny. Tato databáze je přístupná pouze orgánům ESMA, EBA a EIOPA a příslušným orgánům a aktualizuje se na základě informací poskytnutých příslušnými vnitrostátními orgány v souladu s odstavcem 6.

Článek 36

Ochrana údajů

1.  Pokud jde o zpracování osobních údajů v rámci tohoto nařízení, vykonávají příslušné orgány své úkoly pro účely tohoto nařízení v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679.

2.  Pokud jde o zpracování osobních údajů orgánem ESMA v rámci oblasti působnosti tohoto nařízení, řídí se orgán ESMA nařízením (ES) č. 45/2001.

Kapitola VIIAkty v přenesené pravomoci

Článek 37

Výkon přenesené pravomoci

1.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 3 odst. 2, čl. 31 odst. 10 a čl. 34 odst. 3 je svěřena Komisi na dobu pěti let od [▌datum vstupu tohoto nařízení v platnost]. Komise vypracuje zprávu o výkonu přenesení pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.

3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 3 odst. 2, čl. 6 odst. 4, čl. 7 odst. 7, čl. 10 odst. 10, čl. 15 odst. 6, čl. 16 odst. 9, čl. 31 odst. 10 a čl. 34 odst. 3 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

4.  Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě o zdokonalení tvorby právních předpisů ze dne 13. dubna 2016.

5.  Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 3 odst. 2, čl. 6 odst. 4, čl. 7 odst. 7, čl. 10 odst. 10, čl. 15 odst. 6, čl. 16 odst. 9, čl. 31 odst. 10 a čl. 34 odst. 3 vstoupí v platnost, pouze pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě tří měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty Komisi informují o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o tři měsíce.

Kapitola VIIIZávěrečná ustanovení

Článek 38

Zpráva

1.  Do [Úřad pro publikace: vložte prosím datum 24 měsíců od vstupu tohoto nařízení v platnost] Komise po konzultaci s orgánem ESMA předloží Evropskému parlamentu a Radě zprávu o uplatňování tohoto nařízení, v případě potřeby doprovázenou legislativním návrhem.

2.  Zpráva posoudí následující otázky:

a)  fungování trhu pro poskytovatele služeb skupinového financování v Unii včetně vývoje a trendů na tomto trhu ▌a jejich podíl na trhu; zejména pak musí zkoumat, zda jsou zapotřebí jakékoli úpravy definic a prahových hodnot stanovených v tomto nařízení a zda je rozsah služeb zahrnutých do tohoto nařízení nadále odpovídající;

b)  dopad tohoto nařízení na řádné fungování vnitřního trhu se službami skupinového financování včetně dopadu na přístup malých a středních podniků k financování a dopadu na investory a jiné kategorie osob dotčených uvedenými službami;

c)  provádění technologických inovací v odvětví skupinového financování včetně používání nebankovních metod financování (včetně prvotních nabídek digitálních měn), nových inovačních obchodních modelů a technologií;

d)  zda je prahová hodnota stanovená v čl. 2 odst. 2 písm. d) nadále přiměřená pro dosažení cílů stanovených v tomto nařízení;

e)  účinky, které mají vnitrostátní právní a správní předpisy upravující propagační sdělení poskytovatelů služeb skupinového financování na volný pohyb služeb, hospodářskou soutěž a ochranu investorů;

f)  uplatňování správních sankcí, a zejména jakoukoli potřebu další harmonizace správních sankcí stanovených za porušení tohoto nařízení;

g)  nutnost a přiměřenost toho, aby poskytovatelé služeb skupinového financování podléhali povinnostem v souvislosti s dodržováním vnitrostátních právních předpisů, kterými se provádí směrnice (EU) 2015/849, pokud jde o praní peněz nebo financování terorismu, a aby byli tito poskytovatelé služeb skupinového financování doplněni na seznam povinných osob pro účely směrnice (EU) 2015/849.

h)  vhodnost rozšíření oblasti působnosti tohoto nařízení na třetí země;

i)  spolupráci mezi příslušnými vnitrostátními orgány a orgánem ESMA a vhodnost toho, aby vnitrostátní příslušné orgány byly orgány dohledu nad tímto nařízením;

j)  možnost zavést v rámci tohoto nařízení zvláštní opatření na podporu udržitelných a inovačních projektů skupinového financování, jakož i používání finančních prostředků EU.

Článek 38a

Změna nařízení (EU) 2017/1129

V čl. 1 odst. 4 nařízení (EU) č. 2017/1129 se vkládá nové písmeno, které zní:

„k) nabídku skupinového financování učiněnou evropským poskytovatelem služeb skupinového financování podle definice v čl. 3 odst. 1 písm. c) nařízení (EU) .../...(14)*, pokud nepřesahuje prahovou hodnotu stanovenou v čl. 2 odst. 2 písm. d) tohoto nařízení. “

Článek 39

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne [Úřad pro publikace: vložte prosím datum 12 měsíců od vstupu v platnost].

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne

Za Evropský parlament  Za Radu

předseda  předseda

LEGISLATIVNÍ FINANČNÍ VÝKAZ

1.  RÁMEC NÁVRHU/PODNĚTU

  1.1.  Název návrhu/podnětu

  1.2.  Příslušné oblasti politik podle členění ABM/ABB

  1.3.  Povaha návrhu/podnětu

  1.4.  Cíle

  1.5.  Odůvodnění návrhu/podnětu

  1.6.  Doba trvání akce a finanční dopad

  1.7.  Předpokládaný způsob řízení

2.  SPRÁVNÍ OPATŘENÍ

  2.1.  Pravidla pro sledování a podávání zpráv

  2.2.  Systém řízení a kontroly

  2.3.  Opatření k zamezení podvodů a nesrovnalostí

3.  ODHADOVANÝ FINANČNÍ DOPAD NÁVRHU/PODNĚTU

  3.1.  Okruhy víceletého finančního rámce a dotčené výdajové rozpočtové položky

  3.2.  Odhadovaný dopad na výdaje

  3.2.1.  Odhadovaný souhrnný dopad na výdaje

  3.2.2.  Odhadovaný dopad na operační prostředky

  3.2.3.  Odhadovaný dopad na prostředky správní povahy

  3.2.4.  Soulad se stávajícím víceletým finančním rámcem

  3.2.5.  Příspěvky třetích stran

  3.3.  Odhadovaný dopad na příjmy

LEGISLATIVNÍ FINANČNÍ VÝKAZ

1.  RÁMEC NÁVRHU/PODNĚTU

1.1.  Název návrhu/podnětu

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropských poskytovatelích služeb skupinového financování pro podniky

1.2.  Příslušné oblasti politik

Oblast politiky: finanční stabilita, finanční služby a unie kapitálových trhů

Činnost: unie kapitálových trhů

1.3.  Povaha návrhu/podnětu

ý Návrh/podnět se týká nové akce

¨ Návrh/podnět se týká nové akce následující po pilotním projektu / přípravné akci(15)

¨ Návrh/podnět se týká prodloužení stávající akce

¨ Návrh/podnět se týká akce přesměrované na jinou akci

1.4.  Cíle

1.4.1.  Víceleté strategické cíle Komise sledované návrhem/podnětem

Přispět k hlubšímu a spravedlivějšímu vnitřnímu trhu s posílenou průmyslovou základnou

1.4.2.  Specifické cíle

Specifický cíl č.

1. umožnit rozšíření činnosti platforem;

2. posílit integritu platforem;

3. posílit transparentnost platforem pro investory

1.4.3.  Očekávané výsledky a dopady

Upřesněte účinky, které by návrh/podnět měl mít na příjemce/cílové skupiny.

1. Evropští poskytovatelé služeb skupinového financování jsou schopni provozovat své hlavní činnosti ve všech členských státech a zprostředkovávat projekty z celé EU.

2. Zvýšila se důvěra investorů, zejména při přístupu k platformám a přeshraničním investování.

1.4.4.  Ukazatele výsledků a dopadů

Upřesněte ukazatele, podle kterých je možno uskutečňování návrhu/podnětu sledovat.

Útvary Komise by monitorovaly účinky zvolené možnosti politiky na základě následujícího nevyčerpávajícího seznamu ukazatelů:

1. Dopady na platformy:

a.  počet zemí, kde platformy začaly působit;

b.  roční objemy transakcí skupinového financování v zemích EU;

c.  investorská základna podle druhu investorů;

d.  počet, objem a druh přeshraničně financovaných projektů;

e.  objem přeshraničních investičních toků.

2.  Přímé náklady:

a.  licenční poplatky;

b.  poplatky v rámci dohledu a regulační poplatky;

c.  náklady na prosazování.

3.  Nepřímé náklady/přínosy:

a.  vývoj poplatků placených za financování projektů / investice;

b.  vývoj průměrné výše investice.

1.5.  Odůvodnění návrhu/podnětu

1.5.1.  Potřeby, které mají být uspokojeny v krátkodobém nebo dlouhodobém horizontu

Návrh by měl řešit tyto výzvy:

1) Jednotný trh: platformy skupinového financování jsou vysoce závislé na síťových efektech. Šíře oblasti působnosti nejen zvyšuje životaschopnost obchodních modelů, ale zajišťuje i větší přínosy pro uživatele platforem – investory a vlastníky projektů. V současné době čelí platformy skupinového financování významným obtížím při pokusech o rozšíření činnosti do jiných členských států EU, a jsou tudíž většinou omezeny hranicemi svých států. Tato iniciativa zajistí platformám, které hodlají působit na úrovni EU, možnost požádat prostřednictvím Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy o licenci evropského poskytovatele služeb skupinového financování, která jim umožní bezproblémové poskytování služeb na celém jednotném trhu.

2) Integrita a bezpečnost odvětví: skupinové financování ještě musí získat postavení spolehlivého a vyspělého odvětví a investoři jsou při provádění přeshraničních investic mimořádně opatrní. Zčásti je to způsobeno odchylnými soubory pravidel, která přijaly různé členské státy, jež vytvářejí nejistotu, pokud jde o použitelnost ochranných opatření, postupy náležité péče i míru kontroly. Tato iniciativa nabídne rozpoznatelné evropské označení, které zajistí transparentní a bezpečné prostředí pro zprostředkování financování a umožní investorům zaměřit se na životaschopnost projektů, které chtějí podpořit.

1.5.2.  Přidaná hodnota ze zapojení Unie (může být důsledkem různých faktorů, např. přínosů z koordinace, právní jistoty, vyšší účelnosti nebo doplňkovosti). Pro účely tohoto bodu se „přidanou hodnotou ze zapojení Unie“ rozumí hodnota vyplývající ze zásahu Unie, jež doplňuje hodnotu, která by se jinak vytvořila činností samotných členských států.

Opatření na úrovni EU by významně omezilo složitost a finanční a administrativní zátěž pro všechny klíčové zúčastněné strany, tj. platformy skupinového financování, vlastníky projektů a investory, a současně by zajistilo rovné podmínky pro všechny poskytovatele služeb využívající stejné označení EU. Kromě toho by harmonizace obezřetnostních pravidel, provozních podmínek a pravidel transparentnosti pro všechny příslušné aktéry znamenala jasné přínosy z hlediska ochrany investorů a finanční stability. Harmonizováním základních prvků, které tvoří platformu skupinového financování, návrh usiluje o stanovení jednotného rámce týkajícího se definování takovéto činnosti skupinového financování a o jasné vymezení společných pravidel v konkrétních oblastech.

Ve světle nových důkazů, které se objevily při konzultacích se zúčastněnými stranami a v externích studiích, je v tomto okamžiku nutné přijmout opatření. Účelem opatření na úrovni EU je přispět k účinnému a efektivnímu rozvoji služeb skupinového financování v EU, k ochraně investorů, stabilitě a účinnosti finančního systému ve prospěch hospodářství Unie, jejích občanů a podniků. Posouzení dopadů, které návrh Komise doprovází, přispívá k většímu pochopení důvodů, proč je těchto cílů lépe dosahováno na úrovni Unie.

1.5.3.  Závěry vyvozené z podobných zkušeností v minulosti

Nová iniciativa

1.5.4.  Soulad a možná synergie s jinými příslušnými nástroji

Cíle tohoto návrhu jsou v souladu s řadou dalších klíčových politik a probíhajících iniciativ EU, zejména s unií kapitálových trhů, iniciativou FinTech a jednotným digitálním trhem.

1.6.  Doba trvání akce a finanční dopad

¨ Časově omezený návrh/podnět

–¨  Návrh/podnět s platností od [DD/MM]RRRR do [DD/MM]RRRR

–¨  Finanční dopad od RRRR do RRRR

ýČasově neomezený návrh/podnět

–Provádění s obdobím rozběhu od RRRR do RRRR,

–poté plné fungování.

1.7.  Předpokládaný způsob řízení(16)

¨ Přímé řízení Komisí prostřednictvím

–¨  výkonných agentur

¨ Sdílené řízení s členskými státy

ýNepřímé řízení, při kterém jsou úkoly souvisejícími s plněním rozpočtu pověřeny:

¨ mezinárodní organizace a jejich agentury (upřesněte);

¨ EIB a Evropský investiční fond;

ý subjekty uvedené v článcích 208 a 209;

¨ veřejnoprávní subjekty;

¨ soukromoprávní subjekty pověřené výkonem veřejné služby v rozsahu, v jakém poskytují dostatečné finanční záruky;

¨ soukromoprávní subjekty členského státu pověřené uskutečňováním partnerství soukromého a veřejného sektoru a poskytující dostatečné finanční záruky;

¨ osoby pověřené prováděním zvláštních činností v rámci společné zahraniční a bezpečnostní politiky podle hlavy V Smlouvy o EU a určené v příslušném základním právním aktu.

Poznámky

Nejsou

2.  SPRÁVNÍ OPATŘENÍ

2.1.  Pravidla pro sledování a podávání zpráv

Upřesněte četnost a podmínky.

V souladu s již existujícími opatřeními zpracovávají evropské orgány dohledu pravidelné zprávy o své činnosti (včetně podávání interních zpráv vrcholnému vedení, podávání zpráv správním radám a zpracování výročních zpráv) a podrobují se auditům využívání zdrojů a výkonnosti, které vykonává Účetní dvůr a Útvar interního auditu Komise. Sledování a podávání zpráv o opatřeních uvedených v návrhu bude v souladu s již existujícími požadavky i s novými požadavky vyplývajícími z návrhu.

2.2.  Systém řízení a kontroly

2.2.1.  Zjištěná rizika

S ohledem na omezenou velikost trhu, který se zaměřuje na finanční podporu pro malé podniky v rané fázi vývoje, nebyla zjištěna žádná významná rizika pro hospodářskou a finanční stabilitu či jiná rizika. Konstatuje se, že projekty zprostředkovávané na platformách skupinového financování nesou velmi vysoké riziko, to se však odráží v upozorněních na rizika pro investory a v dalších ochranných opatřeních, a je tudíž zajištěno, že investoři budou obeznámeni s prostředím, které si zvolili a které není srovnatelné s prostředím pro spořicí produkty, ale poskytuje prostor pro podporu podnikatelských projektů. Platformy samy se nesmí účastnit formou investování nebo upisování těchto nabídek a pouze pomáhají zprostředkovat transakce mezi stranami.

2.2.2.  Předpokládané metody kontroly

Systémy řízení a kontroly stanovené v nařízení o evropských orgánech dohledu jsou již zavedeny. Evropské orgány dohledu úzce spolupracují s Útvarem interního auditu Komise, aby se zajistilo, že ve všech oblastech rámce vnitřní kontroly budou dodržovány vhodné standardy. Tyto požadavky se budou vztahovat i na roli evropských orgánů podle současného návrhu.

Kromě toho Evropský parlament na doporučení Rady každý rozpočtový rok uděluje každému evropskému orgánu dohledu absolutorium za plnění jeho rozpočtu.

2.3.  Opatření k zamezení podvodů a nesrovnalostí

Upřesněte stávající či předpokládaná preventivní a ochranná opatření.

Pro účely boje proti podvodům, korupci a jiné protiprávní činnosti se na evropské orgány dohledu bez jakéhokoli omezení uplatňují ustanovení nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 883/2013 ze dne 11. září 2013 o vyšetřování prováděném Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF).

Evropské orgány dohledu mají specializovanou strategii boje proti podvodům a z ní vycházející akční plán. Posílená činnost evropských orgánů dohledu v oblasti boje proti podvodům bude slučitelná s pravidly a pokyny stanovenými finančním nařízením (opatření pro boj proti podvodům jako součást řádného finančního řízení), s politikou boje proti podvodům úřadu OLAF, s ustanoveními strategie Komise proti podvodům (KOM(2011) 376), jakož i s ustanoveními společného přístupu k decentralizovaným subjektům EU (červenec 2012) a souvisejícího plánu.

Kromě toho nařízení, kterými jsou evropské orgány dohledu zřízeny, jakož i finanční nařízení týkající se evropských orgánů dohledu obsahují ustanovení o plnění a kontrole rozpočtu evropských orgánů dohledu a použitelná finanční pravidla včetně pravidel týkajících se zamezení podvodům a nesrovnalostem.

3.  ODHADOVANÝ FINANČNÍ DOPAD NÁVRHU/PODNĚTU

3.1.  Okruhy víceletého finančního rámce a dotčené výdajové rozpočtové položky

·Stávající rozpočtové položky

V pořadí okruhů víceletého finančního rámce a rozpočtových položek.

Okruh víceletého finančního rámce

Rozpočtová položka

Druh

výdaje

Příspěvek

číslo

[název………………………...…………]

RP/NRP(17)

zemí ESVO(18)

kandidátských zemí(19)

třetích zemí

ve smyslu čl. 21 odst. 2 písm. b) finančního nařízení

1a

12 02 06 ESMA

 

RP/NRP

NE

NE

NE

NE

·Nové rozpočtové položky, jejichž vytvoření se požaduje

V pořadí okruhů víceletého finančního rámce a rozpočtových položek.

Okruh víceletého finančního rámce

Rozpočtová položka

Druh

výdaje

Příspěvek

číslo

[název………………………...…………]

RP/NRP

zemí ESVO

kandidátských zemí

třetích zemí

ve smyslu čl. 21 odst. 2 písm. b) finančního nařízení

[…]

[…][XX.YY.YY.YY]

[…]

[…]

ANO/NE

ANO/NE

ANO/NE

ANO/NE

3.2.  Odhadovaný dopad na výdaje

3.2.1.  Odhadovaný souhrnný dopad na výdaje

v milionech EUR (zaokrouhleno na tři desetinná místa)

Okruh víceletého finančního

rámce

Číslo

[název……………...……………………………………………………………]

GŘ: …….

 

 

Rok

2019

Rok

2020

Rok

N+2

Rok

N+3

Vložit počet let podle trvání finančního dopadu (viz bod 1.6)

CELKEM

Hlava 1: Operační prostředky

Závazky

(1)

0,764

1,637

 

 

 

 

 

2,401

Platby

(2)

0,764

1,637

 

 

 

 

 

2,401

Hlava 2:

Závazky

(1a)

 

 

 

 

 

 

 

 

Platby

(2a)

 

 

 

 

 

 

 

 

Hlava 3:

Závazky

(3a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Platby

(3b)

 

 

 

 

 

 

 

 

CELKEM prostředky

pro orgán ESMA

Závazky

=1+1a +3a

0,764

1,637

 

 

 

 

 

2,401

Platby

=2+2a

+3b

0,764

1,637

 

 

 

 

 

2,401

Okruh víceletého finančního

rámce

5

„Správní výdaje“

v milionech EUR (zaokrouhleno na tři desetinná místa)

 

 

 

Rok

2019

Rok

2020

Rok

N+2

Rok

N+3

Vložit počet let podle trvání finančního dopadu (viz bod 1.6)

CELKEM

GŘ: …….

Ÿ Lidské zdroje

0,401

0,995

 

 

 

 

 

1,396

Ÿ Ostatní správní výdaje

0,091

0,236

 

 

 

 

 

0,327

…. CELKEM

Prostředky

 

 

 

 

 

 

 

 

CELKEM prostředky

na OKRUH 5víceletého finančního rámce

(Závazky celkem = platby celkem)

 

 

 

 

 

 

 

 

v milionech EUR (zaokrouhleno na tři desetinná místa)

 

 

 

Rok

2019

Rok

2020

Rok

N+2

Rok

N+3

Vložit počet let podle trvání finančního dopadu (viz bod 1.6)

CELKEM

CELKEM prostředky

z OKRUHU 1 až 5víceletého finančního rámce

Závazky

0,764

1,637

 

 

 

 

 

2,401

Platby

0,764

1,637

 

 

 

 

 

2,401

3.2.2.  Odhadovaný dopad na prostředky [subjektu]

–¨  Návrh/podnět nevyžaduje využití operačních prostředků

–¨  Návrh/podnět vyžaduje využití operačních prostředků, jak je vysvětleno dále:

Prostředky na závazky v milionech EUR (zaokrouhleno na tři desetinná místa)

Uveďte cíle a výstupy

 

ò

 

 

Rok

N

Rok

N+1

Rok

N+2

Rok

N+3

Vložit počet let podle trvání finančního dopadu (viz bod 1.6)

CELKEM

VÝSTUPY

Druh(20)

Průměrné náklady

Počet

Náklady

Počet

Náklady

Počet

Náklady

Počet

Náklady

Počet

Náklady

Počet

Náklady

Počet

Náklady

Celkový počet

Náklady celkem

SPECIFICKÝ CÍL Č. 1(21)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Výstup

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Výstup

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Výstup

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mezisoučet za specifický cíl č. 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPECIFICKÝ CÍL Č. 2 …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Výstup

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mezisoučet za specifický cíl č. 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NÁKLADY CELKEM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.3.  Odhadovaný dopad na lidské zdroje [subjektu]

3.2.3.1.  Shrnutí

–¨  Návrh/podnět nevyžaduje využití prostředků správní povahy

–¨  Návrh/podnět vyžaduje využití prostředků správní povahy, jak je vysvětleno dále:

v milionech EUR (zaokrouhleno na tři desetinná místa)

 

Rok

2019

Rok

2020

Rok

N+2

Rok

N+3

Vložit počet let podle trvání finančního dopadu (viz bod 1.6)

CELKEM

Úředníci (platové třídy AD)

2

6

 

 

 

 

 

8

Úředníci (platové třídy AST)

 

 

 

 

 

 

 

 

Smluvní zaměstnanci

1

1

 

 

 

 

 

2

Dočasní zaměstnanci

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyslaní národní odborníci

 

 

 

 

 

 

 

 

CELKEM

3

7

 

 

 

 

 

 

Odhadovaný dopad na zaměstnance (dodatečné FTE) – plán pracovních míst

Funkční skupina a platová třída

Rok N

Rok N+1

Rok N+2

Vložit počet let podle trvání finančního dopadu (viz bod 1.6)

AD16

 

 

 

 

AD15

 

 

 

 

AD14

 

 

 

 

AD13

 

 

 

 

AD12

 

 

 

 

AD11

 

 

 

 

AD10

 

 

 

 

AD9

 

 

 

 

AD8

 

 

 

 

AD7

 

 

 

 

AD6

 

 

 

 

AD5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkem AD

 

 

 

 

AST11

 

 

 

 

AST10

 

 

 

 

AST9

 

 

 

 

AST8

 

 

 

 

AST7

 

 

 

 

AST6

 

 

 

 

AST5

 

 

 

 

AST4

 

 

 

 

AST3

 

 

 

 

AST2

 

 

 

 

AST1

 

 

 

 

Celkem AST

 

 

 

 

AST/SC 6

 

 

 

 

AST/SC 5

 

 

 

 

AST/SC 4

 

 

 

 

AST/SC 3

 

 

 

 

AST/SC 2

 

 

 

 

AST/SC 1

 

 

 

 

Celkem AST/SC

 

 

 

 

CELKOVÝ SOUČET

 

 

 

 

Odhadovaný dopad na zaměstnance (dodatečné) – externí zaměstnanci

Smluvní zaměstnanci

Rok N

Rok N+1

Rok N+2

Vložit počet let podle trvání finančního dopadu (viz bod 1.6)

Funkční skupina IV

 

 

 

 

Funkční skupina III

 

 

 

 

Funkční skupina II

 

 

 

 

Funkční skupina I

 

 

 

 

Celkem

 

 

 

 

Vyslaní národní odborníci

Rok N

Rok N+1

Rok N+2

Vložit počet let podle trvání finančního dopadu (viz bod 1.6)

Celkem

 

 

 

 

Uveďte plánované datum náboru a odpovídajícím způsobem upravte částku (v případě náboru v červenci se zohlední pouze 50 % průměrných nákladů) a uveďte další vysvětlení v příloze.

3.2.3.2.  Odhadované potřeby lidských zdrojů pro mateřské GŘ

–¨  Návrh/podnět nevyžaduje využití lidských zdrojů.

–¨  Návrh/podnět vyžaduje využití lidských zdrojů, jak je vysvětleno dále:

Odhad vyjádřete v celých číslech (nebo zaokrouhlete nejvýše na jedno desetinné místo)

 

Rok

2020

Rok

N+1

Rok N+2

Rok N+3

Vložit počet let podle trvání finančního dopadu (viz bod 1.6)

·Pracovní místa podle plánu pracovních míst (místa úředníků a dočasných zaměstnanců)

 

 

 

 

 

 

 

XX 01 01 01 (v ústředí a v zastoupeních Komise)

 

 

 

 

 

 

 

XX 01 01 02 (při delegacích)

 

 

 

 

 

 

 

XX 01 05 01 (v nepřímém výzkumu)

 

 

 

 

 

 

 

10 01 05 01 (v přímém výzkumu)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ÿ Externí zaměstnanci (v přepočtu na plné pracovní úvazky: FTE)(22)

 

 

 

 

 

 

 

XX 01 02 01 (SZ, VNO, ZAP z „celkového rámce")

 

 

 

 

 

 

 

XX 01 02 02 (SZ, MZ, VNO, ZAP a MOD při delegacích)

 

 

 

 

 

 

 

XX 01 04 rr(23)

– v ústředí(24)

 

 

 

 

 

 

 

 

– při delegacích

 

 

 

 

 

 

 

XX 01 05 02 (SZ, VNO, ZAP v nepřímém výzkumu)

 

 

 

 

 

 

 

10 01 05 02 (SZ, VNO, ZAP – v přímém výzkumu)

 

 

 

 

 

 

 

Jiné rozpočtové položky (upřesněte)

 

 

 

 

 

 

 

CELKEM

 

 

 

 

 

 

 

XX je oblast politiky nebo dotčená hlava rozpočtu.

Potřeby v oblasti lidských zdrojů budou pokryty ze zdrojů GŘ, které jsou již vyčleněny na řízení akce a/nebo byly vnitřně přeobsazeny v rámci GŘ, a případně doplněny z dodatečného přídělu, který lze řídícímu GŘ poskytnout v rámci ročního přidělování a s ohledem na rozpočtová omezení.

Popis úkolů:

Úředníci a dočasní zaměstnanci

 

Externí zaměstnanci

 

Popis výpočtu nákladů na jednotky FTE by měl být zahrnut v příloze V oddílu 3.

3.2.4.  Soulad se stávajícím víceletým finančním rámcem

–¨  Návrh/podnět je v souladu se stávajícím víceletým finančním rámcem.

–¨  Návrh/podnět si vyžádá úpravu příslušného okruhu víceletého finančního rámce.

Upřesněte požadovanou úpravu, příslušné rozpočtové položky a odpovídající částky.

–¨  Návrh/podnět vyžaduje použití nástroje pružnosti nebo změnu víceletého finančního rámce(25).

Upřesněte potřebu, příslušné okruhy a rozpočtové položky a odpovídající částky.

3.3.  Odhadovaný dopad na příjmy

–ý  Návrh/podnět nemá žádný finanční dopad na příjmy.

–¨  Návrh/podnět má tento finanční dopad:

¨  dopad na vlastní zdroje

¨  dopad na různé příjmy

v milionech EUR (zaokrouhleno na tři desetinná místa)

Příjmová rozpočtová položka:

Prostředky dostupné v běžném rozpočtovém roce

Dopad návrhu/podnětu(26)

Rok

N

Rok

N+1

Rok

N+2

Rok

N+3

Vložit počet let podle trvání finančního dopadu (viz bod 1.6)

Článek ………….

 

 

 

 

 

 

 

 

U účelově vázaných různých příjmů upřesněte dotčené výdajové rozpočtové položky.

[…]

PŘÍLOHA k legislativnímu finančnímu výkazu k návrhu nařízení o evropských poskytovatelích služeb skupinového financování pro podniky

Použitá metodika a hlavní standardní předpoklady

Náklady týkající se povolování evropských poskytovatelů služeb skupinového financování a dohledu nad nimi ze strany orgánu ESMA jsou odhadnuty na základě tří kategorií nákladů: nákladů na zaměstnance, správních nákladů a provozních nákladů(27).

Podle předběžných současných odhadů Komise budou úkoly související s povolováním evropských poskytovatelů služeb skupinového financování a dohledem nad nimi vyžadovat v roce 2019 čtyři nové zaměstnance a v roce 2020 devět dalších zaměstnanců. Tento počet by měl doplnit zaměstnance, kteří v orgánu ESMA v současné době pracují a jsou financováni ze současného rozpočtu orgánu ESMA. Náklady by byly financovány z rozpočtu EU, aby nově vznikající odvětví nebylo zatíženo nepřiměřenými poplatky. Od evropských poskytovatelů služeb skupinového financování, kterým bude uděleno povolení v rámci tohoto režimu, budou vybírány příspěvky, bude však uplatněna horní hranice, jak je upřesněno v textu návrhu.

Potřeba většího počtu zaměstnanců odráží dodatečné úkoly, které jsou nařízením svěřeny orgánu ESMA a souvisí s koordinací evropských poskytovatelů služeb skupinového financování a dohledem nad nimi:

·připravit a řídit procesy povolování,

·vytvořit a vést centrální registr,

·vypracovat technické normy stanovené v nařízení,

·přezkoumat dokumenty s klíčovými informacemi pro investory,

·připravit zajištění koordinace evropských poskytovatelů služeb skupinového financování a průběžného dohledu nad nimi,

·provádět roční monitorování a vykazování klíčových ukazatelů výkonnosti.

Tyto nové úkoly jsou stanoveny v navrhovaném nařízení a dále rozvedeny v důvodové zprávě. Zahrnují mimo jiné povolování a registraci evropských poskytovatelů služeb skupinového financování, dohled nad registrovanými evropskými poskytovateli služeb skupinového financování, vyžadování pravidelných kontaktů s vedením/zaměstnanci dohlížených subjektů, odpovědi na dotazy, stížnosti nebo žádosti příslušných vnitrostátních orgánů nebo spotřebitelů, sledování toho, jako jsou dodržovány požadavky týkající se evropských poskytovatelů služeb skupinového financování stanovené v nařízení o evropských poskytovatelích služeb skupinového financování, vyžadování informací od evropských poskytovatelů služeb skupinového financování nebo osob zapojených do řízení těchto subjektů, provádění kontrol na místě, šetření záznamů a slyšení osob ve věci údajných porušení nařízení, šetření dokumentu s klíčovými informacemi pro investory v souladu s požadavky stanovenými v nařízení, jakož i překlad potřebných dokumentů. Orgán ESMA by mohl také odnímat povolení evropských poskytovatelů služeb skupinového financování a přijímat další opatření dohledu uvedená v nařízení o evropských poskytovatelích služeb skupinového financování.

V následujícím oddíle jsou uvedeny obecné předpoklady pro výpočet dodatečných zdrojů, nákladů na nový počet zaměstnanců a nákladů na dodatečnou IT infrastrukturu.

Obecné předpoklady při výpočtu dodatečných zdrojů

Při výpočtu dodatečných zdrojů byly učiněny tyto předpoklady.

Předpokládá se, že nařízení bude použitelné od začátku roku 2019 a tento rok bude využit pro přípravy orgánu ESMA na vypracování regulačních technických norem a technických pokynů, jakož i na přípravu procesů a postupů. Podle počtu platforem skupinového financování, které jsou v současné době na trhu, jejich velikosti, činnosti, obecných podmínek na trhu a počtu platforem, které se již pokoušejí o přeshraniční rozšíření činnosti, se odhaduje, že v roce 2020 bude orgán ESMA vykonávat dohled nad přibližně 25 subjekty.

Předpokládá se, že dodatečná pracovní místa budou buď pro stálé zaměstnance, nebo pro smluvní zaměstnance. Průměrné roční celkové náklady(28) na stálé zaměstnance se předpokládají ve výši 173 000 EUR a na smluvní zaměstnance ve výši 86 000 EUR. Níže uvedená tabulka obsahuje shrnutí celkových ročních průměrných nákladů podle kategorií zaměstnanců, jsou-li zahrnuty náklady na důchody a nábor zaměstnanců, zatímco správní a provozní náklady týkající se zaměstnanců se považují za samostatnou kategorii.

Tabulka 1 Náklady na zaměstnance

Kategorie zaměstnanců

Celkové roční průměrné náklady na zaměstnance v roce 2019 (*)

Celkové roční průměrné náklady na zaměstnance v roce 2020 (*)

Úředník

158 020 EUR

153 687 EUR

Smluvní zaměstnanec

85 640 EUR

72 640 EUR

(*) Zahrnuje: výdaje na nábor zaměstnanců, platy a příspěvky, příspěvky na důchodové zabezpečení, ostatní náklady (odborná příprava, zdravotní péče, vzdělávání, řízení zaměstnanců). Správní (např. výdaje na služební cesty) a provozní (např. databáze, zasedání a právní záležitosti) výdaje týkající se zaměstnanců nejsou zahrnuty.

Výpočet dodatečného počtu zaměstnanců

Tabulka 2 dokládá předpokládané personální zdroje, které bude orgán ESMA vyžadovat k plnění funkcí stanovených v nařízení.

Tabulka 2 Plné pracovní úvazky (FTE) celkem na rok

 

2019

2020

AD

2

6

SZ

1

1

Celkem

3

7

Budoucí potřeby v období po roce 2020 budou vypočteny a přiděleny v rámci budoucího víceletého finančního rámce.

Ostatní výdaje

Ostatní výdaje, například na zřízení registru, databází a další, jsou zařazeny do provozních výdajů v tabulce 3. Předpokládané náklady na informační technologie činí 250 000 EUR pro rok 2019 i 2020 a následně se sníží na 50. Náklady na překlady jsou rovněž obsaženy v řádku provozních výdajů a činí 350 000 EUR ročně.

Celková výše výdajů 2019–2020

S ohledem na výše uvedené předpoklady jsou celkové odhadované částky na zřízení systému a úkoly v oblasti dohledu a povolování, které bude plnit orgán ESMA, na období 2019–2020 uvedeny v následující tabulce.

Tabulka 3 Celkové výdaje orgánu ESMA související s evropskými poskytovateli služeb skupinového financování v letech 2019–2020, v EUR

 

2019

2020

Výdaje na zaměstnance

401 680 EUR

994 760 EUR

Správní výdaje

90 720 EUR

236 040 EUR

Provozní výdaje

271 600 EUR

656 200 EUR

Výdaje celkem

764 000 EUR

1 887 000 EUR

Poplatky inkasované od licencovaných subjektů (*)

0

25 x 10 000 EUR

Celkový rozpočet ze strany odvětví

0

250 000 EUR

Celkový dopad na rozpočet EU

764 000 EUR

1 637 000 EUR

PŘÍLOHA

Informace, které je nutné uvést v dokumentu s klíčovými informacemi pro investory

Část A: Informace o vlastníkovi/vlastnících projektu a o projektu skupinového financování

a)  Totožnost, právní postavení, vlastnictví, vedení a kontaktní údaje;

b)  hlavní činnosti; nabízené výrobky nebo služby;

c)  klíčové finanční údaje a ukazatele vlastníka projektu za poslední tři roky;

d)  popis projektu skupinového financování včetně jeho účelu a hlavních rysů.

Část B: Hlavní prvky procesu skupinového financování a podmínky pro získávání kapitálu, případně půjček finančních prostředků

a)  Minimální cílový kapitál, který je třeba získat, nebo cílové finanční prostředky, které je třeba si vypůjčit v rámci jedné nabídky skupinového financování, a počet nabídek, které vlastník projektu nebo poskytovatel služeb skupinového financování dokončil pro projekt skupinového financování;

b)  lhůta pro získání kapitálu nebo výpůjčky finančních prostředků;

c)  informace o důsledcích v případě, že cílový kapitál nebude získán nebo cílové finanční prostředky nebudou vypůjčeny do uplynutí stanovené lhůty;

d)  maximální částka nabídky, pokud se liší od cílového kapitálu stanoveného v písmeni a);

e)  částka finančních prostředků, které na projekt skupinového financování přislíbil vlastník projektu;

f)  změna složení kapitálu emitenta nebo úvěrů souvisejících s nabídkou skupinového financování.

Část C: Rizikové faktory

Uvedení hlavních rizik spojených s financováním projektu skupinového financování, s odvětvím, projektem, vlastníkem projektu a investičním nástrojem, včetně zeměpisných rizik, dle potřeby.

Část D: Informace týkající se nabídky cenných papírů

a)  Celková částka a druh investičních nástrojů, které mají být nabízeny;

b)  cena upsání;

c)  zda jsou akceptována upsání nad cílovou hodnotu a jak jsou alokována;

d)  podmínky upsání a platby;

e)  úschova a dodání investičních nástrojů investorům;

f)  zda je investice zajištěna ručitelem nebo finančním kolaterálem:

i)  zda je ručitel nebo poskytovatel finančního kolaterálu právnickou osobou;

ii)  totožnost, právní postavení a kontaktní údaje tohoto ručitele nebo poskytovatele finančního kolaterálu;

iii)  informace o povaze a podmínkách záruky nebo finančního kolaterálu;

g)  v případě potřeby závazný příslib zpětného odkupu cenných papírů a lhůta tohoto odkupu;

h)  pro jiné než kapitálové nástroje nominální úroková sazba, datum, od něhož jsou úroky splatné, data úrokových plateb, datum splatnosti a příslušný výnos.

Část E: Informace o emitentovi, pokud je odlišný od vlastníka projektu, a je tudíž zvláštní účelovou jednotkou

a)  Zda existuje zvláštní účelová jednotka vložená mezi vlastníka projektu a investora;

b)  kontaktní údaje emitenta.

Část F: Práva investorů

a)  Hlavní práva spojená s cennými papíry;

b)  omezení, jimž cenné papíry podléhají;

c)  popis případných omezení převodu cenných papírů;

d)  příležitosti k odchodu;

e)  u majetkových cenných papírů rozložení kapitálu a hlasovacích práv před navýšením kapitálu na základě nabídky a po něm (za předpokladu upsání všech cenných papírů).

Část G: Zveřejnění související s úvěrovou smlouvou

Pokud nabídka skupinového financování zahrnuje zprostředkování úvěru, musí dokument s klíčovými informacemi pro investory namísto informací uvedených v částech D, E a F obsahovat tyto informace:

a)  povaha a doba trvání úvěrové smlouvy;

b)  použitelné úrokové sazby nebo případně jiná odměna pro investora;

c)  opatření ke zmírňování rizik, například zda je úvěr zajištěn;

d)  splátkový kalendář jistiny a splátek úroků.

Část H: Poplatky, informace a opravné prostředky

a)  Poplatky účtované investorovi a náklady vynaložené investorem v souvislosti s investicí;

b)  kde a jak lze bezplatně získat doplňující informace o projektu skupinového financování, vlastníkovi projektu a emitentovi;

(a)c)  jak a komu může investor podat stížnost na investici nebo na jednání vlastníka projektu nebo na poskytovatele služeb skupinového financování.

(1)

  Úř. věst. L 367, 0.10.2018, s. 65.

(2)

* Pozměňovací návrhy: nový text či pozměněné znění je označeno tučnou kurzivou; vypuštění textu je označeno symbolem ▌.

(3)

  Úř. věst. C , , s. .

(4)

  Úř. věst. C , , s. .

(5)

  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/48/ES ze dne 23. dubna 2008 o smlouvách o spotřebitelském úvěru a o zrušení směrnice Rady 87/102/EHS (Úř. věst. L 133, 22.5.2008, s. 66).

(6)

  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů a o změně směrnic 2002/92/ES a 2011/61/EU (Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 349).

(7)

  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129 ze dne 14. června 2017 o prospektu, který má být uveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu, a o zrušení směrnice 2003/71/ES (Úř. věst. L 168, 30.6.2017, s. 12).

(8)

  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU ze dne 26. června 2013 o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o obezřetnostním dohledu nad úvěrovými institucemi a investičními podniky, o změně směrnice 2002/87/ES a zrušení směrnic 2006/48/ES a 2006/49/ES (Úř. věst. L 176, 27.6.2013, s. 338).

(9)

  Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2366 ze dne 25. listopadu 2015 o platebních službách na vnitřním trhu, kterou se mění směrnice 2002/65/ES, 2009/110/ES a 2013/36/EU a nařízení (EU) č. 1093/2010 a zrušuje směrnice 2007/64/ES (Úř. věst. L 337, 23.12.2015, s. 35).

(10)

  COM(2017) 340 final. Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o posouzení rizik praní peněz a financování terorismu, která mají dopad na vnitřní trh a souvisejí s přeshraničními činnostmi.

(11)

  Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849 ze dne 20. května 2015 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES a směrnice Komise 2006/70/ES (Úř. věst. L 141, 5.6.2015, s. 73).

(12)

  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1).

(13)

Úř. věst. L 297, 7.11.2013, s. 107.

(14)

*   Úř. věst.: vložte prosím číslo a údaje o zveřejnění tohoto nařízení.

(15)

  Uvedené v čl. 54 odst. 2 písm. a) nebo b) finančního nařízení.

(16)

  Vysvětlení způsobů řízení spolu s odkazem na finanční nařízení jsou k dispozici na stránkách BudgWeb: https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx.

(17)

  RP = rozlišené prostředky / NRP = nerozlišené prostředky.

(18)

  ESVO: Evropské sdružení volného obchodu.

(19)

  Kandidátské země a případně potenciální kandidátské země západního Balkánu.

(20)

  Výstupy se rozumí produkty a služby, které mají být dodány (např. počet financovaných studentských výměn, počet vybudovaných kilometrů silnic atd.).

(21)

  Popsaný v bodě 1.4.2. „Specifické cíle…“.

(22)

  SZ = smluvní zaměstnanec; MZ = místní zaměstnanec; VNO = vyslaný národní odborník; ZAP = zaměstnanec agentury práce; MOD = mladý odborník při delegaci.

(23)

  Dílčí strop na externí zaměstnance financované z operačních prostředků (bývalé položky „BA“).

(24)

  Zejména pro strukturální fondy, Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) a Evropský rybářský fond (ERF).

(25)

  Viz články 11 a 17 nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období let 2014–2020.

(26)

  Pokud jde o tradiční vlastní zdroje (cla, dávky z cukru), je třeba uvést čisté částky, tj. hrubé částky po odečtení 25 % nákladů na výběr.

(27)

  Provozní náklady zahrnují i náklady na překlady a informační technologie.

(28)

  Bez nákladů na důchody a nábor zaměstnanců, avšak včetně provozních (např. výdaje na služební cesty) a správních (např. databáze, zasedání a právní záležitosti) nákladů týkajících se zaměstnanců.


POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Evropští poskytovatelé služeb skupinového financování pro podniky

Referenční údaje

COM(2018)0113 – C8-0103/2018 – 2018/0048(COD)

Datum předložení EP

7.3.2018

 

 

 

Příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

ECON

16.4.2018

 

 

 

Výbory požádané o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

ITRE

16.4.2018

IMCO

16.4.2018

JURI

16.4.2018

 

Nezaujetí stanoviska

       Datum rozhodnutí

ITRE

21.3.2018

IMCO

23.4.2018

JURI

27.3.2018

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Ashley Fox

31.5.2018

 

 

 

Předchozí zpravodajové

Ashley Fox

 

 

 

Projednání ve výboru

29.8.2018

9.10.2018

 

 

Datum přijetí

5.11.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

38

5

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Pervenche Berès, David Coburn, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Stefan Gehrold, Roberto Gualtieri, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Petr Ježek, Philippe Lamberts, Werner Langen, Bernd Lucke, Ivana Maletić, Marisa Matias, Gabriel Mato, Caroline Nagtegaal, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Martin Schirdewan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Jakob von Weizsäcker

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Richard Corbett, Mady Delvaux, Bas Eickhout, Ashley Fox, Eva Joly, Syed Kamall, Thomas Mann, Eva Maydell, Luigi Morgano, Lieve Wierinck, Roberts Zīle

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Tiziana Beghin, John Flack, Aleksander Gabelic, Anna Hedh, Agnes Jongerius, Ricardo Serrão Santos

Datum předložení

9.11.2018


JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

38

+

ALDE

Petr Ježek, Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

ECR

John Flack, Ashley Fox, Syed Kamall, Bernd Lucke, Kay Swinburne, Roberts Zīle

EFDD

Tiziana Beghin, David Coburn, Marco Valli

PPE

Markus Ferber, Stefan Gehrold, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Esther de Lange, Werner Langen, Ivana Maletić, Thomas Mann, Gabriel Mato, Eva Maydell, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Tom Vandenkendelaere

S&D

Pervenche Berès, Richard Corbett, Mady Delvaux, Jonás Fernández, Aleksander Gabelic, Roberto Gualtieri, Anna Hedh, Agnes Jongerius, Luigi Morgano, Ricardo Serrão Santos, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

5

-

GUE/NGL

Marisa Matias, Martin Schirdewan

VERTS/ALE

Bas Eickhout, Eva Joly, Philippe Lamberts

0

0

 

 

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

Poslední aktualizace: 23. listopadu 2018Právní upozornění