Postupak : 2018/0048(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0364/2018

Podneseni tekstovi :

A8-0364/2018

Rasprave :

Glasovanja :

PV 27/03/2019 - 18.2

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2019)0301

IZVJEŠĆE     ***I
PDF 1062kWORD 167k
9.11.2018
PE 626.662v03-00 A8-0364/2018

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o europskim pružateljima usluga skupnog financiranja za poduzeća

(COM(2018)0113 – C8-0103/2018 – 2018/0048(COD))

Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku

Izvjestitelj: Ashley Fox

AMANDMANI
NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU
 KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEMU NADLEŽNOM ODBORU

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o europskim pružateljima usluga skupnog financiranja za poduzeća

(COM(2018)0113 – C8-0103/2018 – 2018/0048(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2018)0113),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 114. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela prijedlog Parlamentu (C8-0103/2018),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora od 11. srpnja 2018.(1),

–  uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku (A8-0364/2018),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.  poziva Komisiju da predmet ponovno uputi Parlamentu ako zamijeni, bitno izmijeni ili namjerava bitno izmijeniti svoj Prijedlog;

3.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Amandman    1

AMANDMANI EUROPSKOG PARLAMENTA(2)*

na Prijedlog Komisije

---------------------------------------------------------

2018/0048 (COD)

Prijedlog

UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

o europskim pružateljima usluga skupnog financiranja za poduzeća

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 114.,

uzimajući u obzir Prijedlog Europske komisije,

nakon prosljeđivanja nacrta zakonodavnog akta nacionalnim parlamentima,

uzimajući u obzir mišljenje Europske središnje banke,(3)

uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora,(4)

u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom,

budući da:

(1)  Skupno financiranje sve se više učvršćuje kao uvriježeni oblik alternativnog financiranja za novoosnovana poduzeća, kao i za mala i srednja poduzeća (MSP-ovi) u ranoj fazi razvoja koja se obično oslanjaju na mala ulaganja. Skupno financiranje jest sve važniji oblik posredovanja u kojem pružatelj usluga skupnog financiranja upravlja digitalnom platformom otvorenom za javnost u cilju spajanja ili olakšavanja spajanja potencijalnih ulagatelja ili zajmodavaca s poduzećima koja traže financiranje, neovisno o tome hoće li to financiranje dovesti do ugovora o kreditu, kapitalnog udjela ili udjela na temelju drugog prenosivog vrijednosnog papira, a da pružatelj usluga skupnog financiranja ne preuzima vlastiti rizik. Stoga je primjereno uključiti u područje primjene ove Uredbe i kreditno i investicijsko skupno financiranje▌.

(2)  Skupno financiranje može MSP-ovima olakšati pristup financiranju i ▌doprinijeti dovršetku unije tržišta kapitala (CMU). Nemogućnost pristupa tih poduzeća financiranju predstavlja problem čak i u državama članicama u kojima je pristup bankovnom financiranju ostao stabilan i tijekom financijske krize. Skupno financiranje postalo je uvriježena praksa financiranja projekata i poduzeća u kojem u pravilu sudjeluje velik broj osoba ili organizacija preko internetskih platformi na kojima privatni pojedinci, organizacije i poduzeća, uključujući novoosnovana poduzeća, prikupljaju relativno male količine novca.

(3)  U pružanju usluga skupnog financiranja uglavnom sudjeluju tri vrste dionika: vlasnik projekta koji predlaže projekt ili poslovne kredite koji će se financirati, ulagatelji koji financiraju predloženi projekt, uglavnom ograničenim ulaganjima ili zajmovima, i posrednička organizacija u obliku pružatelja usluga koji spaja vlasnike projekata i ulagatelje ili zajmodavce preko internetske platforme.

(4)  Osim što im osigurava alternativni izvor financiranja, uključujući poduzetnički kapital, skupno financiranje poduzećima nudi i druge pogodnosti. Ono projektu ili poduzeću može dati potvrdu koncepta i ideje, omogućiti pristup velikom broju osoba koje poduzetniku mogu pružiti određene spoznaje i informacije, a može poslužiti i kao marketinški alat. ▌

(5)  Nekoliko je država članica već uvelo vlastite posebno prilagođene nacionalne propise o skupnom financiranju. Ti su propisi prilagođeni značajkama i potrebama lokalnih tržišta i ulagatelja. Kao posljedica toga, postojeća nacionalna pravila razlikuju se u pogledu uvjeta upravljanja platformama za skupno financiranje, opsega dopuštenih aktivnosti i zahtjeva licenciranja.

(6)  Razlike među postojećim nacionalnim pravilima takve su da ometaju prekogranično pružanje usluga skupnog financiranja i time izravno utječu na funkcioniranje unutarnjeg tržišta tih usluga. Posebice, rascjepkanost pravnog okvira duž nacionalnih granica dovodi do znatnih troškova pravnog usklađivanja za male ulagatelje, koji se često suočavaju s poteškoćama pri utvrđivanju pravila primjenjivih na prekogranične usluge skupnog financiranja koje su nerazmjerne veličini njihova ulaganja. To ulagatelje često odvraća od prekograničnog ulaganja preko platformi za skupno financiranje. Isti razlozi i pružatelje usluga skupnog financiranja koji upravljaju takvim platformama odvraćaju od nuđenja usluga u državama članicama u kojima nemaju poslovni nastan. Kao posljedica toga aktivnosti skupnog financiranja ostale su sve do danas u velikoj mjeri nacionalne prirode, na štetu tržišta skupnog financiranja na razini Unije, čime je poduzećima oduzeta mogućnost pristupa uslugama skupnog financiranja, posebno u slučajevima kada poduzeće posluje u državi članici koja nema pristup skupini zbog komparativno manjeg broja stanovnika.

(7)  Stoga je potrebno ukloniti postojeće prepreke pravilnom funkcioniranju unutarnjeg tržišta usluga skupnog financiranja kako bi se potaknule prekogranične aktivnosti skupnog financiranja i pružateljima usluga skupnog financiranja olakšalo ostvarivanje slobode pružanja i primanja tih usluga na unutarnjem tržištu. Osiguravanje jedinstvenog skupa pravila o pružanju usluga skupnog financiranja koja pružateljima usluga skupnog financiranja omogućuju da podnesu zahtjev za izdavanje jedinstvenog odobrenja za rad na razini Unije za obavljanje djelatnosti na temelju tih pravila primjeren je prvi korak u poticanju prekograničnih aktivnosti skupnog financiranja, a time i poboljšanju funkcioniranja jedinstvenog tržišta.

(8)  Ovom se Uredbom želi potaknuti prekogranično financiranje poduzeća uklanjanjem prepreka funkcioniranju unutarnjeg tržišta usluga skupnog financiranja. Usluge skupnog financiranja u odnosu na kreditiranje potrošača kako je definirano u članku 3. točki (a) Direktive 2008/48/EZ Europskog parlamenta i Vijeća(5) stoga ne bi trebale biti obuhvaćene područjem primjene ove Uredbe.

(9)  Kako bi se izbjeglo da ista djelatnost podliježe različitim odobrenjima za rad u Uniji, usluge skupnog financiranja koje pružaju osobe koje imaju odobrenje za rad na temelju Direktive 2014/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća(6) ili koje se pružaju u skladu s nacionalnim pravom trebalo bi isključiti iz područja primjene ove Uredbe.

(10)  Kada je riječ o kreditnom skupnom financiranju, olakšanim odobravanjem kredita, uključujući usluge kao što su davanje ponuda skupnog financiranja klijentima i procjena kreditne sposobnosti vlasnika projekta, trebalo bi obuhvatiti različite poslovne modele kako bi se omogućilo da se ugovori o kreditu preko platforme za skupno financiranje sklapaju između jednog ili više klijenata i jednog ili više vlasnika projekta.

(11)  Kada je riječ o investicijskom skupnom financiranju, prenosivost vrijednosnog papira važna je zaštita za ulagatelje koja im omogućuje da napuste ulaganje jer im osigurava pravnu mogućnost otuđenja uloga na tržištima kapitala. Stoga su ovom Uredbom obuhvaćene i dopuštene samo usluge investicijskog skupnog financiranja u odnosu na prenosive vrijednosne papire. Međutim, financijske instrumente različite od prenosivih vrijednosnih papira trebalo bi isključiti iz područja primjene ove Uredbe jer sadržavaju rizike za ulagatelje kojima se ne može primjereno upravljati unutar ovog pravnog okvira.

(11a)  Obilježja inicijalne ponude povezane s kriptovalutama znatno su drugačija od skupnog financiranja uređenog ovom Uredbom. Između ostalog, kod inicijalnih ponuda povezanih s kriptovalutama obično ne postoje posrednici, kao što su platforme za skupno financiranje, a često se prikupljaju sredstva u iznosu većem od 1 000 000 EUR. Uključivanjem inicijalnih ponuda povezanih s kriptovalutama u ovu Uredbu ne bi se riješili problemi povezani s tim ponudama kao cjelinom.

(12)  S obzirom na rizike povezane s ulaganjima u okviru skupnog financiranja, a u interesu djelotvorne zaštite ulagatelja i uspostave mehanizma za tržišnu disciplinu, primjereno je uvesti prag za najvišu vrijednost svake ponude za skupno financiranje. Taj bi prag trebao iznositi 8 000 000 EUR, što je maksimalni prag do kojeg države članice mogu izuzeti javne ponude vrijednosnih papira iz obveze objave prospekta u skladu s Uredbom (EU) 2017/1129 Europskog parlamenta i Vijeća(7). Ne dovodeći u pitanje visoku razinu potrebne zaštite ulagatelja, taj prag treba utvrditi u skladu s praksama na nacionalnim tržištima kako bi se platformu Unije učinilo privlačnom za prekogranično financiranje poduzeća.

(12a)  Ovom se Uredbom definira sadržaj obrasca s ključnim informacijama o ulaganju koji će se dati potencijalnim ulagateljima za svaku ponudu skupnog financiranja. Budući da je taj obrazac s ključnim informacijama o ulaganju prilagođen posebnim značajkama ponude za skupno financiranje i potrebama ulagatelja, trebao bi zamijeniti prospekt koji se zahtijeva Uredbom (EU) 2017/1129 za javnu ponudu vrijednosnih papira. Stoga bi ponude skupnog financiranja u skladu s ovom Uredbom trebalo isključiti iz područja primjene Uredbe (EU) 2017/1129, koju bi u skladu s time trebalo izmijeniti.

(13)  Kako bi se izbjegla regulatorna arbitraža i osigurao učinkovit nadzor pružatelja usluga skupnog financiranja, trebalo bi zabraniti da pružatelji usluga skupnog financiranja primaju depozite i ostala povratna sredstva od javnosti, osim ako imaju odobrenje za rad kao kreditna institucija u skladu s člankom 8. Direktive 2013/36/EU Europskog parlamenta i Vijeća(8).

(14)  Kako bi se to postiglo, pružateljima usluga skupnog financiranja trebalo bi omogućiti da podnesu zahtjev za izdavanje jedinstvenog odobrenja za rad na razini Unije i obavljaju djelatnost u skladu s tim jedinstvenim zahtjevima. Međutim, kako bi se sačuvala široka dostupnost ponuda skupnog financiranja namijenjenih isključivo nacionalnim tržištima, pružateljima usluga skupnog financiranja koji žele pružati usluge na temelju primjenjivog nacionalnog prava trebalo bi omogućiti da to i dalje čine. Prema tome, jedinstveni zahtjevi utvrđeni ovom Uredbom trebali bi biti neobvezni i ne bi se trebali primjenjivati na pružatelje usluga skupnog financiranja koji i dalje žele poslovati samo na nacionalnoj razini.

(15)  Kako bi se održala visoka razina zaštite ulagatelja, smanjili rizici povezani sa skupnim financiranjem i osiguralo pravedno postupanje prema svim klijentima, pružatelji usluga skupnog financiranja trebali bi provoditi poslovnu politiku koja osigurava da se projekti odabiru i usluge skupnog financiranja pružaju na profesionalan, pravedan i transparentan način.

(15a)  Iz istih bi razloga pružatelji usluga skupnog financiranja koji nude inicijalne ponude povezane s kriptovalutama na svojim platformama trebali biti isključeni iz ove Uredbe. Kako bi se djelotvorno regulirala nova tehnologija inicijalne ponude povezane s kriptovalutama, Komisija bi u budućnosti mogla predložiti sveobuhvatan zakonodavni okvir na razini Unije koje se temelji na iscrpnoj procjeni učinka.

(15b)  Alternativni instrumenti za ulaganja, kao što su inicijalne ponude povezane s kriptovalutama, imaju potencijal za financiranje MSP-ova, inovativnih novoosnovanih i rastućih poduzeća, mogu ubrzati prijenos tehnologije i biti ključni dio unije tržišta kapitala. Komisija bi trebala procijeniti potrebu za predlaganjem zasebnog zakonodavnog okvira Unije za inicijalne ponude povezane s kriptovalutama. Veća pravna sigurnost u svim područjima mogla bi biti ključna za povećanje zaštite ulagatelja i potrošača te smanjenje rizika koji proizlaze iz asimetričnih informacija, prijevarnog ponašanja i nezakonitih aktivnosti.

(16)  Kako bi poboljšali uslugu za klijente, koji mogu biti potencijalni ili stvarni ulagatelji ili vlasnici projekta, pružatelji usluga skupnog financiranja trebali bi se moći koristiti diskrecijskim pravom u ime klijenata u odnosu na parametre klijentovih naloga pod uvjetom da poduzmu sve potrebne korake kako bi postigli najbolji mogući rezultat za klijenta i da objave točnu metodu i parametre diskrecijskog prava. Kako bi se osiguralo da se mogućnosti ulaganja potencijalnim ulagateljima nude na neutralnoj osnovi, pružatelji usluga skupnog financiranja ne bi smjeli isplaćivati ni prihvaćati naknade, popuste i nenovčane koristi za usmjeravanje naloga ulagatelja prema određenoj ponudi na vlastitoj platformi ili prema određenoj ponudi na platformi trećih osoba.

(17)  Ovom se Uredbom želi olakšati izravno ulaganje i izbjeći stvaranje mogućnosti regulatorne arbitraže za financijske posrednike koji su uređeni drugim zakonodavstvom Unije, a posebno pravilima Unije koja se odnose na upravitelje imovinom. Uporabu pravnih struktura, uključujući subjekte posebne namjene, za posredovanje između projekta za skupno financiranje ili poduzeća i ulagatelja trebalo bi stoga strogo regulirati i dopustiti samo kvalificiranim nalogodavateljima ili odabranim profesionalnim ulagateljima kako je utvrđeno Dirketivom 2014/65/EU.

(18)  Za primjereno upravljanje rizikom i sprečavanje sukoba interesa potrebno je osigurati učinkovit sustav upravljanja. Pružatelji usluga skupnog financiranja trebali bi stoga imati sustave upravljanja kojima se osigurava učinkovito i razborito upravljanje, a njihovo bi rukovodstvo trebalo imati dobar ugled i odgovarajuće znanje i iskustvo. Osim toga, pružatelji usluga skupnog financiranja trebali bi uspostaviti postupke za primanje i rješavanje pritužbi klijenata.

(19)  Pružatelji usluga skupnog financiranja trebali bi funkcionirati kao neutralni posrednici među klijentima na platformi za usluge skupnog financiranja. Kako bi se spriječili sukobi interesa, trebalo bi utvrditi određene zahtjeve u pogledu pružatelja usluga skupnog financiranja te rukovoditelja i zaposlenika kao i svih osoba koje ih izravno ili neizravno kontroliraju. Osim ako na svojoj internetskoj stranici unaprijed ne objave financijske interese u okviru projekata ili ponuda, pružatelji usluga skupnog financiranja ne bi smjeli imati financijski udjel u ponudama skupnog financiranja na svojoj platformi za skupno financiranje. To će pružateljima usluga skupnog financiranja omogućiti da usklade svoje interese s interesima ulagatelja. Nadalje, dioničari s najmanje 20 % dioničkog kapitala ili prava glasa i rukovoditelji▌ te osobe koje izravno ▌ kontroliraju platformu za skupno financiranje ne bi smjeli postupati kao klijenti u odnosu na usluge skupnog financiranja koje se nude na toj platformi.

(20)  Pružateljima usluga skupnog financiranja trebalo bi u interesu učinkovitog i neometanog pružanja usluga skupnog financiranja omogućiti da bilo koju operativnu funkciju povjere drugim pružateljima usluga, djelomično ili u cijelosti, pod uvjetom da eksternalizacija bitno ne narušava kvalitetu unutarnjih kontrola pružatelja usluga skupnog financiranja te učinkovit nadzor. Međutim, pružatelji usluga skupnog financiranja trebali bi ostati u cijelosti odgovorni za usklađenost s ovom Uredbom.

(21)  Za držanje sredstava klijenata i pružanje platnih usluga potrebno je imati odobrenje za rad kao pružatelj platnih usluga u skladu s Direktivom (EU) 2015/2366 Europskog parlamenta i Vijeća(9). Taj obvezni zahtjev posjedovanja odobrenja za rad ne može se ispuniti odobrenjem za rad kao pružatelj usluga skupnog financiranja. Prema tome, potrebno je razjasniti da pružatelj usluga skupnog financiranja koji obavlja takve platne usluge u vezi s uslugama skupnog financiranja mora imati i odobrenje za rad kao institucija za platni promet u skladu s Direktivom (EU) 2015/2366. Kako bi se omogućio primjeren nadzor tih aktivnosti, pružatelj usluga skupnog financiranja trebao bi obavijestiti nacionalno nadležno tijelo namjerava li sam obavljati platne usluge, uz odgovarajuće odobrenje za rad, ili će se te usluge eksternalizirati trećoj osobi koja ima odgovarajuće odobrenje za rad.

(22)  Za rast i neometano funkcioniranje prekograničnih usluga skupnog financiranja potrebna je dostatna rasprostranjenost i javno povjerenje u te usluge. Stoga je potrebno utvrditi jedinstvene, proporcionalne i izravno primjenjive zahtjeve za izdavanje odobrenja i jedinstvenu točku nadzora.

(23)  Visoka razina povjerenja ulagatelja pridonosi rastu usluga skupnog financiranja. Zahtjevima za usluge skupnog financiranja trebalo bi stoga olakšati prekogranično pružanje tih usluga, smanjiti operativne rizike i osigurati visoku razinu transparentnosti i zaštite ulagatelja.

(24)  Usluge skupnog financiranja mogu biti izložene rizicima od pranja novca i financiranja terorizma, kako je naglašeno u Komisijinu Izvješću o procjeni rizika od pranja novca i financiranja terorizma koji utječu na unutarnje tržište i odnose se na prekogranične aktivnosti(10). Stoga bi trebalo predvidjeti zaštitne mjere za ispunjavanje uvjeta za izdavanje odobrenja za rad i ocjenjivanje dobrog ugleda rukovodstva, pri čemu bi se platne usluge morale pružati samo posredstvom licenciranih subjekata koji podliježu zahtjevima u pogledu sprečavanja pranja novca i financiranja terorizma. Komisija bi u cilju dodatnog osiguravanja financijske stabilnosti sprečavanjem rizika od pranja novca i financiranja terorizma, i uzimajući u obzir maksimalni prag kapitala koji se može prikupiti ponudom skupnog financiranja u skladu s ovom Uredbom, trebala procijeniti nužnost i proporcionalnost nametanja pružateljima usluga skupnog financiranja, ovlaštenih u skladu s ovom Uredbom, svih ili dijela obveza usklađenosti s nacionalnim odredbama za provedbu Direktive (EU) 2015/849 u pogledu pranja novca ili financiranja terorizma te dodavanja tih pružatelja usluga skupnog financiranja na popis obveznika za potrebe Direktive (EU) 2015/849.

(25)  Kako bi se pružateljima usluga skupnog financiranja omogućilo da posluju prekogranično bez suočavanja s različitim pravilima i tako olakšalo financiranje projekata diljem Unije od strane ulagatelja iz različitih država članica, državama članicama ne bi se smjelo dopustiti uvođenje dodatnih zahtjeva za pružatelje usluga skupnog financiranja kojima je odobrenje za rad izdano u skladu s ovom Uredbom.

(26)  Kako bi se osigurala usklađenost sa zahtjevima ove Uredbe, trebalo bi omogućiti da se nacionalno nadležno tijelo u postupku izdavanja odobrenja za rad obavijesti o uslugama koje potencijalni pružatelji usluga skupnog financiranja namjeravaju pružati te platformama za skupno financiranje kojima namjeravaju upravljati, da ocijeni kvalitetu njihova rukovodstva te unutarnju organizaciju i postupke koje su uspostavili potencijalni pružatelji usluga skupnog financiranja.

(27)  Kako bi se malim ulagateljima omogućila veća transparentnost u pogledu pružanja usluga skupnog financiranja, ESMA bi trebala uspostaviti ažurirani javni registar svih ovlaštenih pružatelja usluga skupnog financiranja i aktivnih platformi za skupno financiranje u Uniji u skladu s ovom Uredbom.

(28)  Odobrenje za rad trebalo bi oduzeti ako više nisu ispunjeni uvjeti za njegovo izdavanje. Nacionalno nadležno tijelo posebice bi trebalo imati mogućnost ocijeniti je li narušen dobar ugled rukovodstva i jesu li unutarnji postupci i sustavi ozbiljno zakazali. Kako bi se nacionalnom nadležnom tijelu omogućilo da ocijeni treba li pružatelju usluga skupnog financiranja oduzeti odobrenje za rad, nacionalno nadležno tijelo trebalo bi biti obaviješteno ako su pružatelj usluga skupnog financiranja ili treća osoba koja djeluje u njegovo ime izgubili odobrenje za rad kao institucija za platni promet ili je utvrđeno da su prekršili Direktivu (EU) 2015/849 Europskog parlamenta i Vijeća(11).

(29)  Kako bi potencijalni ulagatelji jasno razumjeli prirodu, rizike, troškove i naknade povezane s uslugama skupnog financiranja, pružatelji usluga skupnog financiranja trebali bi klijentima pružiti jasne i razvrstane informacije.

(30)  Ulaganja u proizvode koji se stavljaju na tržište na platformama za skupno financiranje nisu usporediva s klasičnim proizvodima ulaganja i štednje te se ne bi smjeli stavljati na tržište kao takvi. Međutim, kako bi se osiguralo da potencijalni ulagatelji razumiju razinu rizika povezanu s ulaganjima u okviru skupnog financiranja, pružatelji usluga skupnog financiranja obvezni su među potencijalnim ulagateljima provesti ulaznu provjeru znanja kako bi utvrdili njihovo razumijevanje ulaganja. Pružatelji usluga skupnog financiranja trebali bi izričito upozoriti potencijalne ulagatelje ako smatraju da pružene usluge skupnog financiranja nisu primjerene za njih.

(31)  Kako bi se ulagateljima omogućilo da donesu informiranu odluku o ulaganju, pružatelji usluga skupnog financiranja trebali bi potencijalnim ulagateljima dostaviti obrazac s ključnim informacijama za ulaganje. U obrascu s ključnim informacijama za ulaganje trebalo bi upozoriti potencijalne ulagatelje da ulaze u ulagačko okruženje koje uključuje rizike te da nije pokriven sustavom za osiguranje depozita ni sustavom za zaštitu ulagatelja.

(32)  U obrascu s ključnim informacijama za ulaganje trebalo bi uzeti u obzir i specifična svojstva i rizike povezane s poduzećima u ranoj fazi razvoja te staviti naglasak na bitne informacije o vlasnicima projekta, pravima i naknadama ulagatelja te vrsti ponuđenih vrijednosnih papira i ugovora o kreditu. Budući da je vlasnik dotičnog projekta u najboljem položaju da pruži te informacije, obrazac s ključnim informacijama za ulaganje trebao bi sastaviti vlasnik projekta. Međutim, budući da su pružatelji usluga skupnog financiranja odgovorni za obavješćivanje potencijalnih ulagatelja, oni su odgovorni za potpunost obrasca s ključnim informacijama za ulaganje▌.

(33)  Kako bi se osigurao neometan i brz pristup tržištima kapitala za novoosnovana poduzeća i MSP-ove te smanjili njihovi troškovi financiranja i izbjegle odgode i troškovi za pružatelje usluga skupnog financiranja, obrazac s ključnim informacijama za ulaganje ne bi trebalo odobravati nadležno tijelo.

(34)  Kako bi se izbjegli nepotrebni troškovi i administrativno opterećenje za prekogranično pružanje usluga skupnog financiranja, promidžbeni sadržaji ne bi trebali podlijegati zahtjevima prevođenja▌.

(35)  Pružatelji usluga skupnog financiranja ne bi smjeli imati mogućnost diskrecijskog ili nediskrecijskog spajanja interesa za kupnju i prodaju jer ta djelatnost podliježe odobrenju za rad kao investicijsko društvo u skladu s člankom 5. Direktive 2014/65/EU ili kao uređeno tržište u skladu s člankom 44. te Direktive. Pružatelji usluga skupnog financiranja trebali bi u interesu transparentnosti i protoka informacija imati mogućnost da ulagateljima koji su ostvarili ulaganja preko njihove platforme omoguće da preko platforme međusobno kontaktiraju i obavljaju transakcije u vezi s ulaganjima koja su izvorno ostvarena na toj platformi. Međutim, pružatelji usluga skupnog financiranja trebali bi obavijestiti klijente da ne upravljaju sustavom trgovanja i da se sve aktivnosti kupnje i prodaje na njihovim platformama obavljaju prema vlastitom nahođenju i na vlastitu odgovornost klijenta.

(36)  Kako bi se omogućila veća transparentnost i osiguralo primjereno dokumentiranje komunikacije s klijentom, pružatelji usluga skupnog financiranja trebali bi voditi sve potrebne evidencije o svojim uslugama i transakcijama.

(37)  Kako bi se osiguralo pravedno i nediskriminirajuće postupanje prema ulagateljima i vlasnicima projekata, pružatelji usluga skupnog financiranja koji promiču svoje usluge preko promidžbenih sadržaja ne bi smjeli pojedini projekt staviti u povoljniji položaj u odnosu na druge projekte koji se nude na platformi, osim ako za to ne postoji objektivan razlog, kao što su specifični zahtjevi ulagatelja ili razlozi koji se odnose na ulagateljevog unaprijed definiran profil rizika. Međutim, pružatelj usluga skupnog financiranja trebao bi imati mogućnost spomenuti uspješno zaključene ponude po kojima se više ne može ulagati preko platforme i potiče ga se da omogući uspoređivanje uspješnosti zaključenih projekata.

(38)  Kako bi se pružateljima usluga skupnog financiranja koji posluju diljem Unije pružila veća pravna sigurnost i olakšao pristup tržištu, trebalo bi u elektroničkom obliku objaviti potpune informacije o zakonima i drugim propisima primjenjivima u državama članicama kojima se posebno uređuju promidžbeni sadržaji pružatelja usluga skupnog financiranja, uključujući sažetke tih informacija▌. U tu bi svrhu nadležna tijela i ESMA trebali održavati središnje baze podataka.

(39)  Kako bi se dobila jasnija predodžba o tome u kojoj se mjeri propisi država članica u pogledu zahtjeva koji se primjenjuju na promidžbene sadržaje međusobno razlikuju, nadležna bi tijela trebala ESMA-i svake godine dostaviti detaljno izvješće o provedbenim aktivnostima u tom području.

(39a)  Kako bi se zajamčila dosljedna primjena odobrenja koja se izdaju pružateljima usluga skupnog financiranja koji posluju diljem Unije i zahtjeva za njih, ESMA bi trebala izraditi regulatorne tehničke standarde i dostaviti ih Komisiji.

(40)  Važno je učinkovito i djelotvorno osigurati usklađenost sa zahtjevima za izdavanje odobrenja za rad i pružanje usluga skupnog financiranja u skladu s ovom Uredbom. Nacionalno nadležno tijelo ▌trebalo bi izdavati odobrenja za rad i provoditi nadzor. Nacionalno nadležno tijelo trebalo bi imati ovlasti da zahtijeva informacije, provodi opće istrage i izravni nadzor te objavljuje javne obavijesti, izdaje upozorenja i izriče sankcije. Nacionalno nadležno tijelo trebalo bi se proporcionalno koristiti svojim nadležnostima u području nadzora i sankcioniranja.

(42)  Nacionalno nadležno tijelo trebalo bi naplaćivati naknade subjektima koje izravno nadzire kako bi pokrila svoje troškove, uključujući opće troškove. Visina naknade trebala bi biti razmjerna veličini izravno nadziranog subjekta, uzimajući u obzir činjenicu da se sektor skupnog financiranja tek počinje razvijati.

(43)  S obzirom na to da ciljeve ove Uredbe, to jest rješavanje problema rascjepkanosti pravnog okvira primjenjivog na usluge skupnog financiranja u cilju osiguravanja pravilnog funkcioniranja unutarnjeg tržišta tih usluga uz istodobno poboljšanje zaštite ulagatelja i učinkovitosti tržišta te doprinos uspostavi unije tržišta kapitala, ne mogu dostatno ostvariti države članice, nego se zbog svojih učinaka oni na bolji način mogu ostvariti na razini Unije, Unija može donijeti mjere u skladu s načelom supsidijarnosti utvrđenim u članku 5. Ugovora o Europskoj uniji. U skladu s načelom proporcionalnosti utvrđenim u tom članku, ova Uredba ne prelazi ono što je potrebno za ostvarivanje tih ciljeva.

(44)  Primjenu ove Uredbe trebalo bi odgoditi kako bi se uskladila s primjenom nacionalnih pravila za prenošenje Direktive XXX/XXXX/EU (Direktiva (EU) …/… od ... Europskog parlamenta i Vijeća), kojom se pružatelji usluga skupnog financiranja obuhvaćeni područjem primjene ove Uredbe izuzimaju od primjene Direktive 2014/65/EU.

(45)  Ovom se Odlukom poštuju temeljna prava i postupa se u skladu s načelima priznatima Poveljom Europske unije o temeljnim pravima. Stoga bi ovu Uredbu trebalo tumačiti i primjenjivati u skladu s tim pravima i načelima.

(46)  Provedeno je savjetovanje s Europskim nadzornikom za zaštitu podataka u skladu s člankom 28. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća(12),

DONIJELI SU OVU UREDBU:

Poglavlje I.Predmet, područje primjene i definicije

Članak 1.

Predmet

Ovom se Uredbom utvrđuju jedinstveni zahtjevi za sljedeće:

(a)  poslovanje i organizaciju pružatelja usluga skupnog financiranja;

(b)  odobrenje za rad i nadzor pružatelja usluga skupnog financiranja;

(c)  transparentnost i promidžbene sadržaje u vezi s pružanjem usluga skupnog financiranja u Uniji.

Članak 2.

Područje primjene

1.  Ova se Uredba primjenjuje na pravne osobe koje odluče zatražiti odobrenje za rad u skladu s člankom 10. i na pružatelje usluga skupnog financiranja kojima je izdano odobrenje za rad u skladu s tim člankom u vezi s pružanjem usluga skupnog financiranja. Te pravne osobe moraju imati stvaran i stabilan poslovni nastan u državi članici kako bi se mogle zatražiti odobrenje.

2.  Ova se Uredba ne primjenjuje na:

(a)  usluge skupnog financiranja koje se pružaju vlasnicima projekata koji su potrošači u smislu članka 3. točke (a) Direktive 2008/48/EZ;

(b)  usluge skupnog financiranja koje pružaju fizičke ili pravne osobe koje imaju odobrenje za rad kao investicijsko društvo u skladu s člankom 7. Direktive 2014/65/EU;

(c)  usluge skupnog financiranja koje pružaju fizičke ili pravne osobe u skladu s nacionalnim zakonodavstvom;

(d)  ponude skupnog financiranja u vrijednosti od više od 8 000 000 EUR po ponudi skupnog financiranja, koja se izračunava u razdoblju od 12 mjeseci za pojedinačni projekt skupnog financiranja.

2a.  Nacionalni zakoni o uvjetima licenciranja koji se odnose na vlasnike projekata ili ulagatelje neće spriječiti te vlasnike projekata ili ulagatelje da se koriste uslugama skupnog financiranja koje pružaju pružatelji usluga skupnog financiranja u skladu s ovom Uredbom i koje su u skladu s njom odobrene.

Članak 3.

Definicije

1.  Za potrebe ove Uredbe primjenjuju se sljedeće definicije:

(a)  „usluga skupnog financiranja” znači pružanje platforme za skupno financiranje kojom se omogućuje nešto od sljedećeg:

i.  izravna usluga skupnog financiranja koja obuhvaća olakšavanje povezivanja određenog ulagatelja s određenim vlasnikom projekta i povezivanja određenog vlasnika projekta s određenim ulagateljem,

ii.  posredovanje u usluzi skupnog financiranja koja obuhvaća olakšavanje povezivanja ulagatelja s vlasnikom projekta i utvrđivanje cijena i formiranje paketa ponuda za njih ili olakšavanje povezivanja vlasnika projekta s ulagateljem i utvrđivanje cijena ponuda u vezi s tim, ili oboje.

(b)  „platforma za skupno financiranje” znači elektronički ▌sustav kojim upravlja ili koji vodi pružatelj usluga skupnog financiranja;

(c)  „pružatelj usluga skupnog financiranja” znači pravna osoba koja pruža jednu ili više usluga skupnog financiranja i koja je za tu namjenu dobila odobrenje za rad od releventnog nacionalnog nadležnog tijela u skladu s člankom 10. ove Uredbe;

(d)  „ponuda skupnog financiranja” znači svaka komunikacija pružatelja usluga skupnog financiranja koja sadržava informacije s pomoću kojih potencijalni ulagatelji mogu odlučiti o korisnosti sklapanja transakcije skupnog financiranja;

(e)  „klijent” znači svaki potencijalni ili stvarni ulagatelj ili vlasnik projekta kojem pružatelj usluga skupnog financiranja pruža ili može pružiti usluge skupnog financiranja;

(f)  „vlasnik projekta” znači svaka osoba koja želi prikupiti financijska sredstva putem platforme za skupno financiranje;

(g)  „ulagatelj” znači svaka osoba koja putem platforme skupnog financiranja daje zajmove ili stječe prenosive vrijednosne papire;

(h)  „projekt skupnog financiranja” znači svrha u koju vlasnik projekta financira ili želi prikupiti kapital putem ponude za skupno financiranje;

(i)  „prenosivi vrijednosni papiri” znači prenosivi vrijednosni papiri kako su definirani u članku 4. stavku 1. točki 44. Direktive 2014/65/EU;

(j)  „promidžbeni sadržaji” znači sve informacije ili sadržaji koje pružatelj usluga skupnog financiranja daje potencijalnom ulagatelju ili potencijalnom vlasniku projekta o uslugama pružatelja usluga skupnog financiranja, osim objava podataka za ulagatelje koje su propisane ovom Uredbom;

(k)  „trajni medij” znači sredstvo koje omogućuje pohranu informacija na način na koji su one dostupne za buduću uporabu i u razdoblju koje je primjereno s obzirom na namjenu tih informacija te koje omogućuje neizmijenjenu reprodukciju pohranjenih informacija;

(l)  „subjekt posebne namjene” znači subjekt osnovan isključivo za sekuritizaciju ili čija je jedina namjena sekuritizacija u smislu članka 1. stavka 2. Uredbe (EU) br. 1075/2013 Europske središnje banke(13);

(la)   „zajam” znači sporazum koji obvezuje ulagatelja da vlasniku projekta učini dostupnim ugovoreni iznos novca na ugovoreno razdoblje i na temelju kojeg je vlasnik projekta obvezan vratiti taj iznos u ugovorenom roku;

(lb)  „nacionalno nadležno tijelo” znači nacionalno tijelo ili tijela koja je država članica imenovala i koja imaju potrebne ovlasti i nadležnosti za obavljanje zadaća povezanih s odobravanjem i nadziranjem pružatelja usluga skupnog financiranja unutar područja primjene ove Uredbe.

Poglavlje II.Pružanje usluga skupnog financiranja i organizacijski i operativni zahtjevi za pružatelje usluga skupnog financiranja

Članak 4.

Pružanje usluga skupnog financiranja

1.  Usluge skupnog financiranja pružaju isključivo pravne osobe koje imaju stvaran i stabilan poslovni nastan u državi članici Unije i koje imaju odobrenje za rad kao pružatelji usluga skupnog financiranja u skladu s člankom 10. ove Uredbe.

Pravne osobe s poslovnim nastanom u trećoj zemlji ne mogu zatražiti odobrenje za rad kao pružatelji usluga skupnog financiranja u skladu s ovom Uredbom.

2.  Pružatelji usluga skupnog financiranja postupaju pošteno, pravedno i profesionalno te u najboljem interesu svojih klijenata i potencijalnih klijenata.

3.  Pružatelji usluga skupnog financiranja ne plaćaju ni ne prihvaćaju nikakve naknade, popuste ili nenovčane koristi za usmjeravanje naloga ulagatelja prema određenoj ponudi skupnog financiranja na vlastitim platformama ili prema određenoj ponudi skupnog financiranja na platformi trećih osoba.

4.  Pružatelji usluga skupnog financiranja mogu se koristiti diskrecijskim pravom u ime svojih klijenata u odnosu na parametre naloga klijenata te u tom slučaju svojim klijentima otkrivaju točnu metodu i parametre tog diskrecijskog prava i poduzimaju sve potrebne korake kako bi za svoje klijente postigli najbolji mogući rezultat.

5.  Kada je riječ o upotrebi subjekata posebne namjene za pružanje usluga skupnog financiranja za ulagatelje koji nisu kvalificirani nalogodavatelji kako su definirani u Direktivi 2014/65/EU, pružatelji takvih usluga imaju pravo na prijenos samo jedne stavke imovine na subjekt posebne namjene kako bi ulagateljima omogućili da stjecanjem vrijednosnih papira preuzmu izloženost prema toj imovini. Odluku preuzimanja izloženosti te odnosne imovine donose isključivo ulagatelji.

Članak 4.a

Usluge skupnog financiranja s posredovanjem

Za potrebe ove Uredbe smatra se da usluge skupnog financiranja s posredovanjem obuhvaćaju sljedeće:

a.  usluge provedbe ponude odnosno prodaje bez obveze otkupa, kako je navedeno u odjeljku A točki 7. Priloga I. Direktivi 2014/65/EU, prenosivih vrijednosnih papira ili omogućavanje zajmova koje su izdali vlasnici projekata;

b.  investicijsko savjetovanje, kako je navedeno u odjeljku A točki 5. Priloga I. Direktivi 2014/65/EU, u odnosu na prenosive vrijednosne papire ili omogućavanje zajmova koje su izdali vlasnici projekata i

c.  zaprimanje i prijenos klijentovih naloga, kako je navedeno u odjeljku A točki 1. Priloga I. Direktivi 2014/65/EU, u odnosu na prenosive vrijednosne papire ili omogućavanje zajmova koje su izdali vlasnici projekata.

Članak 5.

Učinkovito i razborito upravljanje

Rukovodstvo pružatelja usluga skupnog financiranja utvrđuje i nadgleda provedbu odgovarajućih politika i postupaka kojima se osigurava učinkovito i razborito upravljanje, uključujući razdvajanje dužnosti, kontinuitet poslovanja i sprečavanje sukoba interesa na način kojim se promiču integritet tržišta i interesi klijenata. Pružatelji usluga skupnog financiranja koji pružaju usluge iz članka 3. stavka 1. točke (a) podtočke ii.a jamče da imaju odgovarajuće sustave i kontrole za upravljanje rizikom i financijsko modeliranje za tu ponudu usluga.

Članak 5.a

Zahtjevi u vezi s dužnom pažnjom

1a.  Pružatelji usluga skupnog financiranja moraju osigurati barem minimalnu razinu provjera dužne pažnje nad vlasnicima projekata koji predlažu svoj projekt za financiranje na platformi za skupno financiranje pružatelja takvih usluga.

2a.  Minimalna razina dužne pažnje iz stavka 1. sadržava sve navedeno u nastavku:

(a)  dokaz da vlasnik projekta nije kažnjavan za kršenja nacionalnog trgovačkog i stečajnog prava, nacionalnog zakonodavstva u području financijskih usluga, nacionalnog zakonodavstva o sprečavanju pranja novca te prevara ili nacionalnih obveza u pogledu profesionalne odgovornosti;

(b)  dokaz da vlasnik projekta želi prikupiti financijska sredstva putem platforme za skupno financiranje:

i. da nema poslovni nastan u nekooperativnoj jurisdikciji koja je priznata kao takva u okviru relevantne politike Unije, ili u visokorizičnoj trećoj zemlji u skladu s člankom 9. stavkom 2. Direktive (EU) 2015/849 ili

ii. da se u praksi pridržava dogovorenih poreznih standarda Unije ili međunarodno utvrđenih poreznih standarda o transparentnosti i razmjeni informacija.

Članak 6.

Rješavanje pritužbi

1.  Pružatelji usluga skupnog financiranja imaju uspostavljene i objavljuju djelotvorne i transparentne postupke za brzo, pravedno i dosljedno rješavanje pritužbi koje prime od klijenata.

2.  Pružatelji usluga skupnog financiranja osiguravaju da klijenti mogu protiv njih besplatno podnijeti pritužbu.

3.  Pružatelji usluga skupnog financiranja razvijaju i klijentima stavljaju na raspolaganje standardni predložak za pritužbe i vode evidenciju o svim zaprimljenim pritužbama i poduzetim mjerama.

3a.  Pružatelji usluga skupnog financiranja istražuju sve pritužbe pravodobno i na pravedan način, a podnositelj pritužbe se u razumnom roku obavješćuje o ishodu istrage.

4.  ESMA sastavlja nacrt regulatornih tehničkih standarda kojima se utvrđuju zahtjevi, standardni formati i postupci za rješavanje pritužbi.

ESMA Komisiji podnosi nacrt tih regulatornih tehničkih standarda do … [XXX mjeseci od datuma stupanja na snagu ove Uredbe].

Komisiji se delegira ovlast za donošenje regulatornih tehničkih standarda iz prvog podstavka ovog stavka u skladu s postupkom utvrđenim člancima od 10. do 14. Uredbe (EU) br. 1095/2010.

Članak 7.

Sukob interesa

1.  Pružatelji usluga skupnog financiranja nemaju nikakav financijski udjel u bilo kojoj ponudi skupnog financiranja na svojim platformama za skupno financiranje.

Odstupajući od prvog podstavka, pružatelji usluga skupnog financiranja mogu imati financijski udjel u ponudi skupnog financiranja na svojim platformama za skupno financiranje ako su informacije o tom udjelu jasno dostupne klijentima zahvaljujući objavljivanju jasnih i transparentnih postupaka odabira.

2.  Pružatelji usluga skupnog financiranja ne prihvaćaju kao svoje klijente svoje dioničare koji imaju najmanje 20 % dioničkog kapitala ili glasačkih prava, svoje rukovoditelje▌ te osobe koje su izravno ▌ povezane s tim dioničarima i rukovoditeljima putem kontrole, kako je definirano u članku 4. stavku 1. točki 35. podtočki (b) Direktive 2014/65/EU.

3.  Pružatelji usluga skupnog financiranja dužni su imati i primjenjivati djelotvorna unutarnja pravila za sprečavanje sukoba interesa i jamče da njihovi zaposlenici ne mogu imati izravni ili neizravni utjecaj na projekte u kojima imaju financijski udio.

4.  Pružatelji usluga skupnog financiranja poduzimaju sve odgovarajuće korake za sprečavanje, utvrđivanje, rješavanje i objavljivanje sukoba interesa između samih pružatelja usluga skupnog financiranja, njihovih dioničara, rukovoditelja i zaposlenika i svake osobe koja je izravno ili neizravno povezana s njima putem kontrole, kako je definirano u članku 4. stavku 1. točki 35. podtočki (b) Direktive 2014/65/EU i njihovih klijenata ili između dvaju klijenata.

5.  Pružatelji usluga skupnog financiranja svojim klijentima ▌otkrivaju općeniti karakter i izvor sukoba interesa te korake poduzete za smanjivanje tih rizika▌.

6.  Objava iz stavka 5.:

(a)  izvršava se na trajnom mediju;

(a)  uključuje dovoljno podataka, vodeći računa o vrsti svakog klijenta, kako bi se svakom klijentu omogućilo da donese informiranu odluku u vezi s uslugom u okviru koje se pojavljuje sukob interesa.

7.  ESMA donosi nacrt regulatornih tehničkih standarda kako bi odredila:

(a)  zahtjeve u pogledu zadržavanja ili primjene postupaka odabira financijskih udjela i unutarnjih pravila iz stavaka 1. i 3.;

(b)  korake iz stavka 4.;

(c)  mehanizme za objavu iz članaka 5. i 6.

ESMA Komisiji podnosi nacrt tih regulatornih tehničkih standarda do … [XXX mjeseci od datuma stupanja na snagu ove Uredbe].

Komisiji se delegira ovlast za donošenje regulatornih tehničkih standarda iz prvog podstavka u skladu s postupkom utvrđenim u člancima od 10. do 14. Uredbe (EU) br. 1095/2010.

Članak 7.a

Usklađivanje interesa platforme za skupno financiranje s ulagateljima

1.  Kako bi se zajamčilo usklađivanje poticaja platformi za skupno financiranje s onima ulagatelja, trebalo bi poticati mehanizme za poticaje.

2.  Platforme za skupno financiranje mogu sudjelovati u financiranju projekta. To sudjelovanje ne smije premašiti 2 % ukupnog kapitala prikupljenog za projekt.

3.  Pružatelju usluge skupnog financiranja može se odobriti naknada za uspjeh svaki puta kada se projekt uspješno napusti platformu za skupno financiranje.

4.  Pružatelji usluge skupnog financiranja ESMA-i opisuju politiku usklađivanja interesa koju namjeravaju primijeniti prije odobrenja te traže njezino odobrenje.

5.  Platforme za skupno financiranje mogu svake tri godine izmijeniti usklađivanje interesa. Svaka izmjena ovisi o odobrenju ESMA-e.

6.  Platforme za skupno financiranje na svojoj internetskoj stranici eksplicitno opisuju svoju politiku usklađivanja interesa na istaknutom mjestu.

Članak 8.

Eksternalizacija

1.  Pružatelji usluga skupnog financiranja poduzimaju sve razumne korake kako bi se izbjegao dodatni operativni rizik u slučaju kada se trećoj osobi povjerava obavljanje operativnih funkcija.

2.  Eksternalizacijom operativnih funkcija ne smije se ▌narušavati kvaliteta unutarnje kontrole pružatelja usluga skupnog financiranja i mogućnost nacionalnog nadležnog tijela da nadzire usklađenost pružatelja usluga skupnog financiranja s obvezama iz ove Uredbe.

3.  Pružatelji usluga skupnog financiranja zadržavaju punu odgovornost za usklađenost s ovom Uredbom u eksternaliziranim aktivnostima.

Članak 9.

Čuvanje imovine klijenta, držanje sredstava i pružanje platnih usluga

1.  Pružatelji usluga skupnog financiranja svoje klijente obavješćuju o sljedećem:

(a)  pružaju li i pod kojim uvjetima usluge čuvanja imovine, uključujući upućivanja na primjenjivo nacionalno zakonodavstvo;

(b)  pružaju li usluge čuvanja imovine oni ili treće osobe;

(c)  pružaju li platne usluge te usluge držanja i čuvanja sredstava pružatelji usluga skupnog financiranja ili treće osobe koje djeluju u njihovo ime.

2.  Pružatelji usluga skupnog financiranja ili treće osobe koje djeluju u njihovo ime ne drže sredstva klijenata niti pružaju platne usluge osim ako su ta sredstva namijenjena za pružanje platnih usluga povezanih s uslugama skupnog financiranja i ako je pružatelj usluga skupnog financiranja ili treća osoba koja djeluje u njegovo ime pružatelj platnih usluga, kako je definirano u članku 4. stavku 11. Direktive (EU) 2015/2366.

3.  Sredstva iz stavka 2. čuvaju se s u skladu s nacionalnim propisima kojima se prenosi Direktiva (EU) 2015/2366.

4.  Ako pružatelji usluga skupnog plaćanja ne pružaju ni sami ni putem treće osobe platne usluge ili usluge držanja i čuvanja sredstava u vezi s uslugama skupnog financiranja, ti pružatelji usluga skupnog financiranja uspostavljaju i održavaju mehanizme kojima osiguravaju da vlasnici projekata prihvaćaju financiranje ponuda skupnog financiranja i svako plaćanje samo putem pružatelja platnih usluga ili zastupnika za pružanje platnih usluga, kako je definirano u članku 4. stavku 11. i članku 19. Direktive (EU) 2015/2366.

Poglavlje II.Odobrenje za rad i nadzor pružatelja usluga skupnog financiranja

Članak 10.

Odobrenje za pružanje usluga skupnog financiranja

1.  Kako bi postao pružatelj usluga skupnog financiranja u skladu s ovom Uredbom, potencijalni pružatelj usluga skupnog financiranja nacionalnom nadležnom tijelu države članice u kojoj ima poslovni nastan podnosi zahtjev za izdavanje odobrenja za pružanje usluga skupnog financiranja.

2.  Zahtjev iz stavka 1. sadržava sve navedeno u nastavku:

(a)  adresu potencijalnog pružatelja usluga skupnog financiranja;

(b)    pravni status potencijalnog pružatelja usluga skupnog financiranja;

(c)  statut potencijalnog pružatelja usluga skupnog financiranja;

(d)    plan poslovanja u kojem se navode vrste usluga skupnog financiranja koje potencijalni pružatelj usluga skupnog financiranja želi pružati i platformu kojom namjerava upravljati, uključujući gdje i kako će se ponude stavljati na tržište;

(e)  opis sustava upravljanja i mehanizama unutarnje kontrole potencijalnog pružatelja usluga skupnog financiranja kako bi se osigurala usklađenost s ovom Uredbom, uključujući upravljanje rizikom i računovodstvene postupke;

(f)  opis sustava, resursa i postupaka za kontrolu i zaštitu sustava za obradu podataka potencijalnog pružatelja usluga skupnog financiranja;

(g)    opis mehanizma za kontinuitet poslovanja potencijalnog pružatelja usluga skupnog financiranja kako bi se osiguralo da se će otplata zajma i ulaganja nastaviti za ulagatelje u slučaju insolventnosti potencijalnog pružatelja usluga skupnog financiranja;

(h)  identitet osoba odgovornih za upravljanje potencijalnim pružateljem usluga skupnog financiranja;

(i)  dokaz da osobe iz točke (h) imaju dobar ugled i posjeduju odgovarajuće znanje i iskustvo za upravljanje potencijalnim pružateljem usluga skupnog financiranja;

(j)    opis unutarnjih pravila potencijalnog pružatelja usluga skupnog financiranja kako bi se spriječilo da njegovi dioničari koji imaju najmanje 20 % dioničkog kapitala ili glasačkih prava, njegovi rukovoditelji ▌te bilo koja osoba koja je izravno ▌povezana s njima putem kontrole sudjeluju u transakcijama skupnog financiranja koje nudi potencijalni pružatelj usluga skupnog financiranja, kao i opis unutarnjih pravila potencijalnog pružatelja usluga skupnog financiranja koja se odnose na sukobe interesa povezane s izlaganjem zaposlenika projektima;

(k)  opis ugovora o eksternalizaciji potencijalnog pružatelja usluga skupnog financiranja;

(l)  opis postupaka za rješavanje pritužbi klijenata potencijalnog pružatelja usluga skupnog financiranja;

(m)  ako je primjenjivo, opis platnih usluga koje potencijalni pružatelj usluga skupnog financiranja namjerava pružati na temelju Direktive (EU) 2015/2366;

(ma)  dokaz da je pružatelj usluga skupnog financiranja primjereno pokriven ili da raspolaže dovoljnim kapitalom za financijske posljedice svoje profesionalne odgovornosti u slučaju neispunjavanja svojih profesionalnih obveza utvrđenih ovom Uredbom.

3.  Za potrebe stavka 2. točke i. potencijalni pružatelj usluga skupnog financiranja dostavlja dokaze o sljedećem:

(a)  uvjerenje o nekažnjavanju, odnosno dokaz da protiv osobe nisu izrečene presude ili kazne na temelju kršenja nacionalnih propisa na snazi u području trgovačkog prava, stečajnog prava, zakonodavstva u području financijskih usluga, zakonodavstva o sprečavanju pranja novca te prevare ili profesionalne odgovornosti za sve osobe koje sudjeluju u upravljanju potencijalnim pružateljem usluga skupnog financiranja;

(b)  dokaz da osobe koje sudjeluju u upravljanju pružateljem usluga skupnog financiranja zajednički posjeduju dovoljno znanja, vještina i iskustva za upravljanje pružateljem usluga skupnog financiranja i da se od tih osoba zahtijeva da obavljanju svojih dužnosti posvete dovoljno vremena.

4.  Nacionalno nadležno tijelo u roku od 30 radnih dana od primitka zahtjeva iz stavka 1. donosi ocjenu o potpunosti zahtjeva. Ako zahtjev nije potpun, nacionalno nadležno tijelo utvrđuje rok do kojeg potencijalni pružatelj usluga skupnog financiranja mora dostaviti informacije koje nedostaju.

5.  Ako je zahtjev iz stavka 1. potpun, nacionalno nadležno tijelo o tome odmah obavješćuje potencijalnog pružatelja usluga skupnog financiranja.

5a.  Prije donošenja odluke o odobrenju ili odbijanju zahtjeva za pružanje usluga skupnog financiranja, nacionalno nadležno tijelo savjetuje se s nacionalnim nadležnim bilo koje druge države članice u sljedećim slučajevima:

(a)  potencijalni pružatelj usluga skupnog financiranja je društvo kći pružatelja usluga skupnog financiranja koji je dobio odobrenje za pružanje usluga u toj drugoj državi članici;

(b)  potencijalni pružatelj usluga skupnog financiranja je društvo kći matičnog društva pružatelja usluga skupnog financiranja koji je dobio odobrenje za pružanje usluga u toj drugoj državi članici;

(c)  potencijalnog pružatelja usluga skupnog financiranja nadziru iste fizičke ili pravne osobe koje nadziru pružatelja usluga skupnog financiranja koji je dobio odobrenje za pružanje usluga u toj drugoj državi članici;

(d)  potencijalni pružatelj usluga skupnog financiranja namjerava ponude izravno stavljati na tržište u toj drugoj državi članici.

5b. Ako se jedno od nacionalnih nadležnih tijela iz stavka 5.a ne slaže s postupkom ili sadržajem djelovanja ili nedjelovanjem drugog, takvo se neslaganje rješava u skladu s člankom 13.a.

6.  Nacionalno nadležno tijelo u roku od tri mjeseca od primitka potpunog zahtjeva ocjenjuje usklađenost potencijalnog pružatelja usluga skupnog financiranja sa zahtjevima iz ove Uredbe te donosi detaljno obrazloženu odluku o izdavanju ili odbijanju odobrenja za pružanje usluga skupnog financiranja. Nacionalno nadležno tijelo ima pravo odbiti izdavanje odobrenja za pružanje usluga ako postoje objektivni i očiti razlozi za pretpostavku da upravljanje pružateljem usluga skupnog financiranja može predstavljati prijetnju njegovu djelotvornom, dobrom i razboritom upravljanju i kontinuitetu poslovanja te odgovarajućem razmatranju interesa njegovih klijenata i integritetu tržišta.

6a.   Nacionalno nadležno tijelo obavješćuje ESMA-u o uspješnom zahtjevu za izdavanje odobrenja na temelju ovog članka. ESMA taj zahtjev dodaje u registar odobrenih platformi iz članka 11. ESMA može zatražiti informacije kako bi osigurala da nacionalna nadležna tijela na dosljedan način izdaju odobrenja iz ovog članka. Ako se ESMA ne slaže s odlukom nacionalnog nadležnog tijela o izdavanju ili odbijanju zahtjeva na temelju ovog članka, takvo neslaganje mora obrazložiti i mora objasniti i opravdati svako znatno odstupanje od odluke.

7.  Nacionalno nadležno tijelo obavješćuje potencijalnog pružatelja usluga skupnog financiranja o svojoj odluci u roku od dva radna dana nakon njezina donošenja.

7a.  Pružatelj usluga skupnog financiranja koji je dobio odobrenje u skladu s ovim člankom u svakom trenutku mora ispunjavati uvjete svojeg odobrenja za pružanje usluga.

8.  Odobrenje za pružanje usluga iz stavka 1. proizvodi učinke i valjano je na cijelom području Unije.

9.  Države članice od pružatelja usluga skupnog financiranja ne zahtijevaju fizičku prisutnost na državnom području države članice osim objekata u državi članici u kojoj ti pružatelji usluga skupnog financiranja imaju poslovni nastan i u kojoj su dobili odobrenje za rad kako bi mogli pružati prekogranične usluge skupnog financiranja.

10.  ESMA izrađuje nacrt provedbenih tehničkih standarda kako bi se utvrdili standardni obrasci, predlošci i postupci za podnošenje zahtjeva za odobrenje.

ESMA Komisiji podnosi nacrt tih provedbenih tehničkih standarda do ... [XX mjeseci od datuma stupanja na snagu ove Uredbe].

Komisiji se delegira ovlast za donošenje provedbenih tehničkih standarda iz prvog podstavka u skladu s postupkom utvrđenim člankom 15. Uredbe (EU) br. 1095/2010.

Članak 11.

Registar pružatelja usluga skupnog financiranja

1.  ESMA uspostavlja registar svih pružatelja usluga skupnog financiranja. Taj registar javno je dostupan na njezinim internetskim stranicama i redovito se ažurira.

2.  Registar iz stavka 1. sadržava sljedeće podatke:

(a)  naziv i pravni oblik pružatelja usluga skupnog financiranja;

(b)  trgovačko ime i internetsku adresu platforme za skupno financiranje kojom upravlja pružatelj usluga skupnog financiranja;

(c)  informacije o uslugama za koje pružatelj usluga skupnog financiranja ima odobrenje;

(d)  sankcije izrečene pružatelju usluga skupnog financiranja ili njegovim rukovoditeljima.

3.  Svako oduzimanje odobrenja za rad u skladu s člankom 13. objavljuje se u registru tijekom razdoblja od pet godina.

Članak 12.

Nadzor

1.  Pružatelji usluga skupnog financiranja svoje usluge pružaju pod nadzorom nacionalnog nadležnog tijela države članice u kojoj im je izdano odobrenje.

2.  Pružatelji usluga skupnog financiranja moraju u svakom trenutku ispunjavati uvjete za odobrenje za rad iz članka 10. ove Uredbe.

3.  Nacionalno nadležno tijelo ocjenjuje usklađenost pružatelja usluga skupnog financiranja s obvezama utvrđenima u ovoj Uredbi. Ono određuje učestalost i temeljitost tog ocjenjivanja uzimajući u obzir opseg i složenost aktivnosti pružatelja usluga skupnog financiranja. Za potrebe tog ocjenjivanja nacionalno nadležno tijelo pružatelja usluga skupnog financiranja može podvrgnuti izravnom nadzoru.

4.  Pružatelji usluga skupnog financiranja bez nepotrebne odgode obavješćuju nacionalno nadležno tijelo o svim značajnim promjenama uvjeta za odobrenje za rad i, na zahtjev, dostavljaju informacije potrebne za procjenu njihove usklađenosti s ovom Uredbom.

Članak 12. a (novi)Imenovanje nadležnog tijela

1.  Svaka država članica imenuje nacionalno nadležno tijelo odgovorno za izvršavanje zadaća u skladu s ovom Uredbom za izdavanje odobrenja za rad i nadzor pružatelja usluga skupnog financiranja te o tome izvješćuje ESMA-u.

Ako država članica imenuje više nacionalnih nadležnih tijela, mora odrediti ulogu svakog od njih i utvrditi jedno tijelo odgovorno za suradnju s nacionalnim nadležnim tijelima drugih država članica i ESMA-om ako je to predviđeno ovom Uredbom.

2.  ESMA na svojim mrežnim stranicama objavljuje popis nadležnih tijela imenovanih u skladu s prvim podstavkom.

3.  Nacionalna nadležna tijela imaju nadzorne i istražne ovlasti koje su im potrebne za izvršavanje njihovih funkcija.

Članak 13.

Oduzimanje odobrenja za pružanje usluga

1.  Nacionalna nadležna tijela imaju ovlasti oduzeti pružatelju usluga skupnog financiranja odobrenje za rad u bilo kojoj od sljedećih situacija ako pružatelj usluga skupnog financiranja:

(a)  nije upotrijebio odobrenje za rad u roku od 18 mjeseci od izdavanja tog odobrenja;

(b)  izričito se odrekao odobrenja za rad;

(c)  nije pružao usluge skupnog financiranja tijekom šest uzastopnih mjeseci;

(d)  dobio je odobrenje za rad na nezakonit način, među ostalim na temelju lažnih izjava u svojem zahtjevu za odobrenje za rad;

(e)  više ne ispunjava uvjete na temelju kojih je izdano odobrenje za rad;

(f)  ozbiljno je prekršio odredbe ove Uredbe.

(g)  izgubio je svoje odobrenje za pružanje usluga platnog prometa u skladu s člankom 13. Direktive 2015/2366/EU ili je treća strana koja pruža usluge u njegovo ime izgubila to odobrenje;

(h)  prekršio je odredbe zakonodavstva kojim se u nacionalnim pravni sustav provodi Direktiva (EU) 2015/849 u pogledu pranja novca ili financiranja terorizma ili su te odredbe prekršili njegovi rukovoditelji, zaposlenici ili treće osobe koje djeluju u njegovo ime.

4.  Nacionalna nadležna tijela bez nepotrebne odgode obavješćuju ESMA-u o svojoj odluci o oduzimanju odobrenja za rad pružatelju usluga skupnog financiranja.

4a.  Prije donošenja odluke o oduzimanju odobrenja za pružanje usluga skupnog financiranja, nacionalno nadležno tijelo savjetuje se s nacionalnim nadležnim bilo koje druge države članice u slučajevima kada (je) pružatelj usluga skupnog financiranja:

(a)    društvo kći pružatelja usluga skupnog financiranja koji je dobio odobrenje za pružanje usluga u toj drugoj državi članici;

(b)  društvo kći matičnog društva pružatelja usluga skupnog financiranja koji je dobio odobrenje za pružanje usluga u toj drugoj državi članici;

(c)  podliježe nadzoru istih fizičkih ili pravnih osoba koje nadziru pružatelja usluga skupnog financiranja koji je dobio odobrenje za pružanje usluga u toj drugoj državi članici;

(d)  izravno stavlja ponude na tržište u toj drugoj državi članici.

Članak 13.a

Rješavanje sporova između nadležnih tijela

1.  Ako se nadležno tijelo ne slaže s postupkom ili sadržajem djelovanja ili nepostupanjem nadležnog tijela druge države članice u pogledu primjene ove Uredbe, ESMA, na zahtjev jednog ili više predmetnih nadležnih tijela, može pomoći tijelima u postizanju dogovora u skladu s postupkom utvrđenim stavcima od 2. do 4.

Ako se na temelju objektivnih kriterija može utvrditi neslaganje između nadležnih tijela iz različitih država članica, ESMA može na vlastitu inicijativu pomoći nadležnim tijelima u postizanju sporazuma u skladu s postupkom utvrđenim stavcima od 2. do 4.

2.  ESMA određuje rok za mirenje između nadležnih tijela vodeći računa o svim relevantnim rokovima te složenosti i hitnosti situacije. U toj fazi ESMA djeluje kao posrednik.

Ako predmetna nadležna tijela ne uspiju postići sporazum tijekom faze mirenja iz prvog podstavka, ESMA može u skladu s postupkom navedenim u članku 44. stavku 1. trećem i četvrtom podstavku Uredbe (EU) br. 1095/2010 donijeti odluku u skladu s kojom ona moraju poduzeti određene mjere ili se moraju suzdržati od poduzimanja mjera radi rješavanja te situacije, uz obvezujuće učinke za dotična nadležna tijela kako bi se osigurala usklađenost s pravom Unije.

3.  Ne dovodeći u pitanje ovlasti Komisije na temelju članka 258. UFEU-a, ako nadležno tijelo ne poštuje odluku ESMA-e i time ne osigura da pružatelj usluga skupnog financiranja poštuje obveze utvrđene ovom Uredbom, ESMA može donijeti pojedinačnu odluku upućenu pružatelju usluga skupnog financiranja kojom ga obvezuje na poduzimanje potrebnih mjera kako bi bio u skladu sa svojim obvezama koje proizlaze iz prava Unije, uključujući prekid bilo koje prakse.

4.  Odluke donesene na temelju stavka 3. imaju prednost pred bilo kojom odlukom koju je prethodno donijelo nadležno tijelo o istom pitanju. Sve mjere nadležnih tijela u vezi s činjenicama koje su predmet odluka na temelju stavaka 2. ili 3. moraju biti usklađene s takvom odlukom.

5.  U izvješću iz članka 50. stavka 2. Uredbe (EU) br. 1095/2010 predsjednik ESMA-e navodi prirodu i vrstu sporova među nadležnim tijelima, postignute sporazume i odluke donesene radi rješavanja takvih sporova.

Poglavlje IV.Transparentnost i ulazna provjera znanja koju provode pružatelji usluga skupnog financiranja

Članak 14.

Informacije za klijente

1.  Sve informacije, uključujući promidžbene sadržaje iz članka 19., koje pružatelji usluga skupnog financiranja dostavljaju klijentima ▌o sebi, troškovima, financijskim rizicima i naknadama povezanima s uslugama skupnog financiranja ili ulaganjima, uključujući o riziku od nesolventnosti pružatelja usluga skupnog financiranja, uvjetima skupnog financiranja, uključujući kriterije odabira projekata skupnog financiranja te o prirodi usluga skupnog financiranja i povezanim rizicima, moraju biti primjerene, jasne i nedvosmislene.

2.  Sve informacije koje se u skladu sa stavkom 1. dostavljaju klijentima dostavljaju se u sažetom, točnom i lako dostupnom obliku, uključujući i na mrežnim stranicama pružatelja usluga skupnog financiranja. Informacije se pružaju kad god je to primjereno, uključujući i prije obavljanja transakcije skupnog financiranja.

Članak 14.a

Objava stope neispunjavanja obveza

1.  Pružatelji usluga skupnog financiranja godišnje objavljuju stopu neispunjavanja obveza projekata skupnog financiranja ponuđenih na njihovoj platformi u razdoblju od najmanje posljednja 24 mjeseca.

2.  Stope neispunjavanja obveza iz stavka 1. objavljuju se na istaknutom mjestu na mrežnim stranicama platforme pružatelja usluga skupnog financiranja.

3.  ESMA u tijesnoj suradnji s EBA-om izrađuje nacrt regulatornih tehničkih standarda kako bi se utvrdila metodologija za izračun stope neispunjavanja obveza za projekte koji se nude na platformi za skupno financiranje.

ESMA Komisiji podnosi nacrt tih regulatornih tehničkih standarda do … [XX mjeseci od datuma stupanja na snagu ove Uredbe].

Komisiji se delegira ovlast za dopunjavanje ove Uredbe donošenjem regulatornih tehničkih standarda navedenih u prvom podstavku ovog stavka u skladu s postupkom utvrđenim člancima od 10. do 14. Uredbe (EU) br. 1095/2010.

Članak 15.

Ulazna provjera znanja i simulacija sposobnosti podnošenja gubitaka

1.  ▌Pružatelji usluga skupnog financiranja procjenjuju jesu li i koje su od ponuđenih usluga skupnog financiranja primjerene za potencijalne ulagatelje.

2.  Za potrebe procjene iz ▌stavka 1. pružatelji usluga skupnog financiranja od potencijalnog ulagatelja zahtijevaju informacije o njegovu iskustvu, ciljevima ulaganja, financijskom stanju i osnovnom razumijevanju rizika ulaganja općenito te vrstama ulaganja ponuđenima na platformi za skupno financiranje, uključujući informacije o:

(a)  prošlim ulaganjima potencijalnog ulagatelja u prenosive vrijednosne papire ili ugovore o zajmu, među ostalim u poduzeća u početnoj fazi ili fazi širenja;

(b)  tome koliko potencijalni ulagatelj razumije rizike koji proizlaze iz odobravanja zajmova ili stjecanja prenosivih vrijednosnih papira preko platforme za skupno financiranje i profesionalnom iskustvu povezanom s ulaganjima u okviru skupnog financiranja.

▌4.  Ako ▌pružatelji usluga skupnog financiranja na temelju informacija primljenih na temelju stavka 2. smatraju da potencijalni ulagatelji ne razumiju dovoljno ponudu ili da ponuda nije prikladna za te potencijalne ulagatelje, pružatelji usluga skupnog financiranja te potencijalne ulagatelje obavješćuju o mogućoj neprimjerenosti usluga ponuđenih na njihovoj platformi te ih upozoravaju na rizik Ta obavijest ili upozorenje o riziku ne sprečavaju potencijalne ulagatelje da ulažu u projekte skupnog financiranja. Obavijest ili upozorenje o riziku sadržava jasnu izjavu o riziku od gubitka cjelokupnog uloženog novca.

5.  Svi pružatelji usluga skupnog financiranja u svakom trenutku potencijalnim ulagateljima i ulagateljima nude mogućnost simulacije njihove sposobnosti podnošenja gubitaka, koja se izračunava kao 10 % njihove neto vrijednosti, na temelju sljedećih informacija:

(a)  redoviti prihodi, ukupni prihodi i, po potrebi prihodi kućanstva te informacija o tome ostvaruju li se prihodi na trajnoj ili privremenoj osnovi;

(b)  imovina, uključujući financijska ulaganja, nekretnine za osobnu upotrebu i za ulaganja, mirovinski fondovi i svi novčani depoziti;

(c)  financijske obveze, uključujući redovite, postojeće ili buduće.

Na temelju rezultata simulacije pružatelji usluga skupnog financiranja mogu spriječiti potencijalne ulagatelje i ulagatelje ▌da ulažu u projekte skupnog financiranja. Međutim, ulagatelji su u potpunosti odgovorni za rizik koji se preuzima ulaganjem.

6.  ESMA, u tijesnoj suradnji s EBA-om, izrađuje nacrt regulatornih tehničkih standarda kojima se utvrđuju nužni mehanizmi za:

(a)  provedbu procjene iz stavka 1.;

(b)  provedbu simulacije iz stavka 5.;

(c)  dostavu informacija iz stavaka 2. i 4.

ESMA Komisiji podnosi nacrt tih regulatornih tehničkih standarda do … [XX mjeseci od datuma stupanja na snagu ove Uredbe].

Komisiji se delegira ovlast za dopunjavanje ove Uredbe donošenjem regulatornih tehničkih standarda navedenih u prvom podstavku ovog stavka u skladu s postupkom utvrđenim člancima od 10. do 14. Uredbe (EU) br. 1095/2010.

Članak 16.

Obrazac s ključnim informacijama za ulaganje

-1.  Pružatelji usluga skupnog financiranja koji pružaju usluge iz članka 3. stavka 1. točke (a) podtočke (i) ove Uredbe potencijalnim ulagateljima pružaju sve informacije utvrđene ovim člankom.

1.  Potencijalnim ulagateljima dostavlja se obrazac s ključnim informacijama za ulaganje koji vlasnik projekta sastavlja za svaku ponudu skupnog financiranja. Obrazac s ključnim informacijama za ulaganje sastavlja se na barem jednom od službenih jezika predmetne države članice ili na jeziku koji je uobičajen na engleskom.

2.  Obrazac s ključnim informacijama za ulaganje iz stavka 1. sadržava sve sljedeće informacije:

(a)  informacije iz Priloga;

(b)  sljedeće obrazloženje, navedeno odmah ispod naslova obrasca s ključnim informacijama za ulaganje:

„Ovu ponudu skupnog financiranja nisu provjerili ni odobrili ESMA ili nacionalna nadležna tijela.

Prije nego što vam je odobren pristup ovom ulaganju, primjerenost vašeg obrazovanja i znanja nisu procijenjeni. Ovim ulaganjem u cijelosti preuzimate rizik ulaganja, uključujući rizik od djelomičnog ili potpunog gubitka uloženog novca.”;

(c)  upozorenje o riziku, koje glasi kako slijedi:

„Ulaganje u okviru ove ponude skupnog financiranja podrazumijeva rizike, uključujući rizik od djelomičnog ili potpunog gubitka uloženog novca. Vaše ulaganje nije pokriveno sustavom za osiguranje depozita i sustavom za zaštitu ulagatelja uspostavljenima u skladu s Direktivom 2014/49/EU Europskog parlamenta i Vijeća* i Direktivom 97/9/EZ Europskog parlamenta i Vijeća**.

Možda nećete ostvariti nikakav povrat od ulaganja.

Ovo nije proizvod štednje te vam savjetujemo da ne uložite više od 10 % svojeg neto imetka u projekte skupnog financiranja.

Možda nećete moći prodati instrumente ulaganja kada to poželite. Ako ih i uspijete prodati, možda ćete pretrpjeti gubitak.”

_______________

*  Direktiva 2014/49/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o sustavima osiguranja depozita (SL L 173, 12.6.2014., str. 149.).

**  Direktiva 97/9/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 3. ožujka 1997. o sustavima naknada štete za investitore (SL L 084, 26.3.1997., str. 22.).”

3.  Obrazac s ključnim informacijama za ulaganje mora biti pošten, jasan i nedvosmislen te ne smije sadržavati bilješke, osim onih s upućivanjima na primjenjivo pravo. Dostavlja se na zasebnom, trajnom mediju koji se jasno razlikuje od promidžbenih sadržaja te obuhvaća, ako je ispisan, najviše tri stranice formata A4.

4.  Pružatelj usluga skupnog financiranja stalno ažurira obrazac s ključnim informacijama za ulaganje tijekom cijelog razdoblja važenja ponude skupnog financiranja.

4a.  Obveza iz stavka 3. točke (a) ovog članka ne primjenjuje se na pružatelje usluga skupnog financiranja koji pružaju usluge iz članka 3. stavka 1. točke (a) podtočke (ii). Takvi pružatelji usluga umjesto toga izrađuju obrazac s ključnim informacijama za ulaganje koji se odnosi na pružatelja usluga skupnog financiranja i sadržava detaljne informacije o pružatelju usluga skupnog financiranja; njegovim sustavima i kontroli za upravljanje rizikom, izradi financijskog modela za ponudu za skupno financiranje i njegovim rezultatima u prošlosti.

5.  Svi pružatelji usluga skupnog financiranja uspostavljaju i primjenjuju primjerene postupke za provjeru potpunosti, točnosti i jasnoće informacija sadržanih u obrascu s ključnim informacijama za ulaganje.

6.  Ako pružatelj usluga skupnog financiranja utvrdi ▌propust, pogrešku ili netočnost u obrascu s ključnim informacijama za ulaganje, koji bi mogli imati bitan utjecaj na očekivani povrat ulaganja, ispravke se vrše na sljedeći način:

(a)  pružatelji usluga skupnog financiranja koji pružaju usluge iz članka 3. stavka 1. točke (a) podtočke (i) odmah upozoravaju vlasnika projekta na propust, pogrešku ili netočnost, a on dopunjuje ili izmjenjuje te informacije;

(b)  pružatelji usluga skupnog financiranja koji pružaju usluge iz članka 3. stavka 1. točke (a) podtočke (ii) sami izmjenjuju propust, pogrešku ili netočnost u obrascu s ključnim informacijama za ulaganje.

Ako ta dopuna ili izmjena nije učinjena, pružatelj usluga skupnog financiranja ne daje ponudu za skupno financiranje ili povlači postojeću ponudu sve dok obrazac s ključnim informacijama za ulaganje ne bude usklađen sa zahtjevima iz ovog članka.

7.  Ulagatelj može od pružatelja usluga skupnog financiranja zatražiti prijevod obrasca s ključnim informacijama za ulaganje na jezik po vlastitom izboru ulagatelja. Prijevod mora vjerno i točno prenositi sadržaj izvornog obrasca s ključnim informacijama za ulaganje.

Ako pružatelj usluga skupnog financiranja ne dostavi zatraženi prijevod obrasca s ključnim informacijama za ulaganje, on jasno savjetuje ulagatelja da se suzdrži od ulaganja.

8.  Nacionalna nadležna tijela ne zahtijevaju prethodno obavješćivanje o obrascu s ključnim informacijama za ulaganje ni njegovo odobrenje.

9.  ESMA može izraditi nacrt regulatornih tehničkih standarda kako bi se odredilo sljedeće:

(a)  zahtjevi u pogledu obrasca za pružanje informacija iz stavka 2. i Priloga te njegov sadržaj;

(b)  vrste rizika koje su bitne za ponudu skupnog financiranja i stoga se moraju objaviti u skladu s dijelom C Priloga;

(ba) primjena određenih financijskih omjera kako bi se poboljšala jasnoća ključnih financijskih informacija;

(c)  provizije i pristojbe i transakcijski troškovi iz dijela H točke (a) Priloga, uključujući detaljnu raščlambu izravnih i neizravnih troškova koje snosi ulagatelj.

Pri izradi standarda ESMA razlikuje usluge iz članka 3. stavka 1. točke (a) podtočke (i) i usluga iz članka 3. stavka 1. točke (a) podtočke (ii).

ESMA Komisiji podnosi nacrt tih regulatornih tehničkih standarda do … [XXX mjeseci od datuma stupanja na snagu ove Uredbe].

Komisiji se delegira ovlast za donošenje regulatornih tehničkih standarda iz prvog podstavka ovog stavka u skladu s postupkom utvrđenim člancima od 10. do 14. Uredbe (EU) br. 1095/2010.

Članak 17.

Oglasna ploča

1.  Pružatelji usluga skupnog financiranja koji svojim ulagateljima omogućuju da međusobno izravno komuniciraju radi kupnje i prodaje ugovora o zajmu ili prenosivih vrijednosnih papira koji su prvotno bili skupno financirani na njihovim platformama obavješćuju svoje klijente o tome da ne upravljaju sustavom trgovanja i da se takve aktivnosti kupnje i prodaje na njihovim platformama obavljaju prema klijentovu vlastitom nahođenju i na njegovu vlastitu odgovornost. Takvi pružatelji usluga skupnog financiranja također obavješćuju svoje klijente da se pravila koja se na temelju Direktive 2014/65/EU primjenjuju na mjesta trgovanja u smislu članka 4. stavka 1. točke 24. te Direktive ne primjenjuju na njihove platforme.

2.  Pružatelji usluga skupnog financiranja koji nude referentnu cijenu za kupnju i prodaju iz stavka 1. obavješćuju svoje klijente o tome je li referentna cijena obvezujuća ili neobvezujuća te obrazlažu osnovu na kojoj je referentna cijena izračunata .

2a.   Kako bi ulagateljima omogućili kupnju i prodaju zajmova stečenih preko svoje platforme, pružatelji usluga skupnog financiranja ulagateljima olakšavaju transparentnost u pogledu svojih platformi tako da im pružaju informacije o uspješnosti ostvarenih zajmova.

Članak 18.

Pristup evidenciji

Pružatelji usluga skupnog financiranja:

(a)  čuvaju sve evidencije o svojim uslugama i transakcijama na trajnom mediju tijekom pet godina;

(b)  osiguravaju da njihovi klijenti u svakom trenutku imaju neposredan pristup evidenciji usluga koje su im pružene;

(c)  čuvaju tijekom pet godina sve sporazume između pružatelja usluga skupnog financiranja i njihovih klijenata.

Poglavlje V.Promidžbeni sadržaji

Članak 19.

Zahtjevi u pogledu promidžbenih sadržaja

1.  Pružatelji usluga skupnog financiranja osiguravaju da su svi njihovi promidžbeni sadržaji upućeni ulagateljima jasno prepoznatljivi kao takvi.

2.  Prije zaključivanja prikupljanja sredstava za projekt promidžbeni sadržaji ne smiju biti nerazmjerno usmjereni na pojedinačne planirane projekte, projekte koji su u tijeku ili aktualne projekte ili ponude skupnog financiranja. ▌

3.  Pružatelji usluga skupnog financiranja svoje promidžbene sadržaje sastavljaju na jednom ili više službenih jezika države članice u kojoj pružatelj usluga skupnog financiranja posluje ili na engleskom.

4.  Nacionalna nadležna tijela ne zahtijevaju prethodno obavješćivanje o promidžbenim sadržajima ni njihovo odobrenje.

Članak 20.

Objava nacionalnih odredbi o zahtjevima u pogledu stavljanja na tržište

1.  Nacionalna nadležna tijela na svojim internetskim stranicama objavljuju i ažuriraju nacionalne zakone i druge propise koji se primjenjuju na promidžbene sadržaje pružatelja usluga skupnog financiranja.

2.  Nadležna tijela ESMA-u obavješćuju o zakonima i drugim propisima iz stavka 1. te poveznicama na internetske stranice nadležnih tijela na kojima se te informacije objavljuju. Nadležna tijela ESMA-i dostavljaju sažetak tih relevantnih nacionalnih propisa na jeziku koji je uobičajen u području međunarodnih financija.

3.  Nadležna tijela ESMA-u obavješćuju o svim promjenama informacija dostavljenih u skladu sa stavkom 2. i bez odgode podnose ažurirani sažetak relevantnih nacionalnih propisa.

4.  ESMA na svojim internetskim stranicama objavljuje i ažurira sažetak relevantnih nacionalnih propisa na jeziku koji je uobičajen u području međunarodnih financija te poveznice na internetske stranice nadležnih tijela iz stavka 1. ESMA se ne smatra odgovornom za informacije iz sažetka.

5.  Nacionalna nadležna tijela jedinstvene su kontaktne točke odgovorne za pružanje informacija o pravilima stavljanja na tržište u predmetnim državama članicama.

▌7.  Nadležna tijela redovito i najmanje jednom godišnje ESMA-i podnose izvješće o svojim provedbenim mjerama poduzetima u prethodnoj godini na temelju svojih nacionalnih zakona i drugih propisa koji se primjenjuju na promidžbene sadržaje pružatelja usluga skupnog financiranja. Izvješće posebno sadržava:

(a)  ukupan broj poduzetih provedbenih mjera prema vrsti propusta, ako je primjenjivo;

(b)  ishode provedbenih mjera, ako su dostupni, uključujući vrste izrečenih sankcija prema vrsti sankcija ili pravnim lijekovima koje predviđaju pružatelji usluga skupnog financiranja;

(c)  primjere toga kako su nadležna tijela postupala u slučajevima kada pružatelji usluga skupnog financiranja nisu poštovali nacionalne odredbe, ako su dostupni.

Poglavlje VI.Ovlasti i nadležnost relevantnih nacionalnih nadležnih tijela

Odjeljak I.Nadležnost i postupci

Članak 21.

Obveza čuvanja povjerljivosti

Ovlasti koje su ▌dodijeljene nacionalnom nadležnom tijelu ili bilo kojem dužnosniku ili drugoj osobi koju nacionalno nadležno tijelo ovlasti ne upotrebljavaju se za zahtijevanje otkrivanja informacija koje podliježu obvezi čuvanja povjerljivosti.

Članak 25.

Razmjena informacija

ESMA i nadležna tijela bez nepotrebne odgode međusobno razmjenjuju informacije potrebne za obavljanje svojih zadaća na temelju ove Uredbe.

Članak 26.

Poslovna tajna

Obveza čuvanja poslovne tajne iz članka 76. Direktive 2014/65/EU odnosi se na nacionalna nadležna tijela, ESMA-u i sve osobe koje rade ili su radile za nacionalno nadležno tijelo ili ESMA-u te na sve ostale osobe kojima su delegirane zadaće, uključujući revizore i stručnjake s kojima je ▌zaključen ugovor.

Odjeljak II.

ADMINISTRATIVNE KAZNE I DRUGE ADMINISTRATIVNE MJERE

Članak 27.a

Administrativne kazne i druge administrativne mjere

1.  Ne dovodeći u pitanje pravo država članica da određuju i izriču kaznene sankcije u skladu s člankom 27.c, države članice utvrđuju pravila kojima se određuju odgovarajuće administrativne sankcije i administrativne mjere primjenjive barem na situacije u kojima pružatelj usluga skupnog financiranja nije ispunio obveze utvrđene u poglavljima od I. do V. Te administrativne kazne i druge administrativne mjere moraju biti djelotvorne, proporcionalne i odvraćajuće.

Države članice osiguravaju djelotvornu provedbu tih administrativnih kazni i drugih administrativnih mjera.

2.  Države članice u skladu s nacionalnim pravom dodjeljuju nacionalnim nadležnim tijelima ovlast za primjenu barem sljedećih administrativnih kazni i drugih administrativnih mjera u slučaju kršenja odredbi poglavlja od I. do V. ove Uredbe:

(a)  izjavu kojom se javno navodi osoba odgovorna za kršenje i priroda kršenja;

(b)  nalog kojim se osobi nalaže da prestane s tim kršenjem i da takvo postupanje više ne ponovi;

(c)  privremena ili, za ponovljena teška kršenja, trajna zabrana kojom se svim članovima upravljačkog tijela pravne osobe odgovorne za kršenje ili fizičkim osobama koje se smatraju odgovornima za kršenje sprječava obavljanje upravljačkih aktivnosti u takvim društvima;

(d)  u slučaju fizičke osobe, maksimalne administrativne novčane kazne u iznosu od 5 % godišnjeg prometa pružatelja usluga skupnog financiranja tijekom kalendarske godine u kojoj je došlo do kršenja;

(e)  maksimalne administrativne novčane sankcije u iznosu koji je barem dvostruko viši od iznosa koristi ostvarene povredom kada je tu korist moguće utvrditi, čak i ako ona prelazi maksimalne iznose iz točke (d);

3.  Ako se odredbe iz stavka 1. primjenjuju na pravne osobe, države članice dodjeljuju nadležnim tijelima ovlasti za primjenu administrativnih kazni i drugih administrativnih mjera utvrđenih u stavku 2., ovisno o uvjetima utvrđenima nacionalnim pravom, na članove upravljačkog tijela i na druge osobe koje su na temelju nacionalnog prava odgovorne za povredu.

4.  Države članice osiguravaju da su sve odluke ili mjere kojima se izriču administrativne kazne ili druge administrativne mjere iz stavka 2. propisno obrazložene i podliježu pravu žalbe pred sudom.

Članak 27.b

Izvršavanje ovlasti za izricanje administrativnih kazni i drugih administrativnih mjera

1.  Nadležna tijela izvršavaju ovlasti za izricanje administrativnih kazni i drugih administrativnih mjera iz članka 27.a u skladu s ovom Uredbom i sa svojim nacionalnim pravnim okvirima, prema potrebi:

(a)  izravno;

(b)  u suradnji s drugim tijelima;

(c)  pod vlastitom odgovornošću delegiranjem drugim tijelima;

(d)  podnošenjem zahtjeva nadležnim pravosudnim tijelima.

2.  Pri utvrđivanju vrste i razine administrativnih kazni ili drugih administrativnih mjera koje se izriču u skladu s člankom 27.a nadležna tijela uzimaju u obzir do koje je mjere povreda namjerna ili proizlazi iz nemara i sve druge relevantne okolnosti, među ostalim, prema potrebi, sljedeće:

(a)  značajnost, težinu i trajanje povrede;

(b)  stupanj odgovornosti fizičke ili pravne osobe koja je odgovorna za povredu;

(c)  financijsku snagu fizičke ili pravne osobe koja je odgovorna za povredu;

(d)  važnost stečene dobiti ili izbjegnutoga gubitka fizičke ili pravne osobe koja je odgovorna za kršenje, ako ih je moguće utvrditi;

(e)  gubitke koje su zbog kršenja imale treće osobe, ako ih je moguće utvrditi;

(f)  razinu suradnje fizičke ili pravne osobe odgovorne za kršenje s nadležnim tijelom, ne dovodeći u pitanje potrebu da se osigura povrat ostvarene dobiti ili izbjegnutog gubitka te osobe;

(g)  prethodna kršenja koja je činila fizička ili pravna osoba koja je odgovorna za kršenje.

Članak 27.c

Kaznene sankcije

1.  Države članice mogu odlučiti da ne utvrde pravila za administrativne kazne ili druge administrativne mjere za kršenja koja su podložna kaznenim sankcijama prema njihovu nacionalnom pravu.

2.  Ako su, prema stavku 1. ovog članka, utvrdile kaznene sankcije za povrede iz članka 27.a stavka 1., države članice osiguravaju uspostavu odgovarajućih mjera kako bi nadležna tijela imala sve potrebne ovlasti za suradnju s pravosudnim, državnoodvjetničkim ili kaznenopravnim tijelima unutar svoje nadležnosti radi zaprimanja posebnih informacija povezanih s kaznenim istragama ili kaznenim postupcima pokrenutima zbog povreda iz članka 27.a stavka 1. te pružanja takvih informacija drugim nadležnim tijelima kao i ESMA-i, kako bi i one ispunile svoje obveze u pogledu suradnje u okviru ove Uredbe.

Članak 27.d

Dužnosti obavješćivanja

Države članice obavješćuju Komisiju i ESMA-u o zakonima i drugim propisima, uključujući sve mjerodavne kaznenopravne odredbe, kojima se provode odredbe ovog poglavlja najkasnije do ... [jedna godina od datuma stupanja na snagu ove Uredbe]. Države članice obavješćuju Komisiju i ESMA-u bez nepotrebne odgode o svim njihovim daljnjim izmjenama.

Članak 27.e

Suradnja između nadležnih tijela i ESMA-e

1.  Nacionalna nadležna tijela i ESMA tijesno surađuju i razmjenjuju informacije za potrebe obavljanja svojih dužnosti iz ovog poglavlja.

2.  Nacionalna nadležna tijela tijesno koordiniraju svoj nadzor kako bi utvrdila i uklonila povrede ove Uredbe, izradila i promicala najbolje prakse, olakšala suradnju, poticala dosljednost tumačenja i u slučaju bilo kakvih neslaganja omogućila uzajamnu pravnu procjenu.

3.  Ako nacionalno nadležno tijelo utvrdi nepoštovanje neke od obveza iz poglavlja od I. do V. ili ako ima razloga da to pretpostavi, o svojim zaključcima dovoljno detaljno obavješćuje nacionalno nadležno tijelo subjekta ili subjekata za koje se sumnja da su odgovorni za takvu povredu. Dotična nadležna tijela tijesno koordiniraju svoj nadzor kako bi osiguravala dosljednost odluka.

Članak 27.f

Objavljivanje administrativnih kazni i drugih administrativnih mjera

1.  Podložno stavku 4. države članice osiguravaju da nacionalna nadležna tijela na svojoj službenoj internetskoj stranici bez nepotrebnog odlaganja objavljuju barem sve odluke kojima se uvodi administrativna kazna ili druga administrativna mjera protiv koje nije uložena žalba nakon što je subjekt kojem je izrečena ta kazna ili mjera obaviješten o toj odluci.

2.  Objava iz stavka 1. uključuje informacije o vrsti i prirodi povrede te identitet odgovornih osoba i o izrečenim administrativnim kaznama ili drugim administrativnim mjerama.

3.  Ako nadležno tijelo na temelju ocjene svakog slučaja pojedinačno smatra da je objava identiteta, u slučaju pravnih osoba, ili identiteta i osobnih podataka, u slučaju fizičkih osoba, nerazmjerna ili smatra da se objavom takvih podataka ugrožava stabilnost financijskih tržišta ili kaznena istragu u tijeku, ili ako bi objava, u onoj mjeri u kojoj je to moguće utvrditi, dotičnoj osobi prouzročila nerazmjernu štetu, države članice osiguravaju da nadležna tijela poduzmu jedno od sljedećeg:

(a)  odgode objavu odluke o izricanju administrativne kazne ili druge administrativne mjere do trenutka u kojem prestanu postojati razlozi za tu odgodu objavljivanja

(b)  objave odluku o izricanju administrativne kazne ili druge administrativne mjere anonimno i u skladu s nacionalnim pravom ili

(c)  ne objavljuju odluku o izricanju administrativne kazne ili druge administrativne mjere ako nadležno tijelo smatra da mogućnosti iz točaka (a) i (b) nisu dostatne kako bi se osiguralo sljedeće:

(i) neugrožavanje stabilnosti financijskih tržišta ili

(ii) razmjernost objave takvih odluka u odnosu na mjere koje se smatraju mjerama blaže naravi.

4.  U slučaju odluke o objavi administrativne kazne ili druge administrativne mjere anonimno, objava relevantnih podataka može se odgoditi. Ako nacionalno nadležno tijelo objavi odluku o izricanju administrativne kazne ili druge administrativne mjere na koju je uložena žalba mjerodavnim pravosudnim tijelima, nadležna tijela bez odgode na svojim službenim mrežnim stranicama dodaju tu informaciju i sve naknadne informacije o ishodu te žalbe. Objavljuje se i svaka sudska odluka kojom se poništava odluka o izricanju administrativne kazne ili druge administrativne mjere.

5.  Nadležna tijela osiguravaju da sve odluke objavljene u skladu sa stavcima od 1. do 4. budu dostupne na njihovim službenim mrežnim stranicama najmanje pet godina od trenutka objave. Osobni podaci iz tih odluka zadržavaju se na internetskim stranicama nadležnog tijela tijekom razdoblja koje je potrebno, u skladu s primjenjivim pravilima o zaštiti podataka.

6.  Nacionalna nadležna tijela obavješćuju ESMA-u o svim izrečenim administrativnim kaznama i drugim administrativnim mjerama, uključujući prema potrebi sve povezane žalbe i njihove ishode.

7.  ESMA održava središnju bazu podataka o administrativnim kaznama i drugim administrativnim mjerama o kojima je obaviještena. Ta baza podataka dostupna je samo ESMA-i, EBA-i, EIOPA-i i nadležnim tijelima i ažurira se na osnovi informacija koje nacionalna nadležna tijela dostavljaju u skladu sa stavkom 6.

Članak 36.

Zaštita podataka

1.  U pogledu obrade osobnih podataka u okviru ove Uredbe nadležna tijela obavljaju svoje zadaće za potrebe ove Uredbe u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća.

2.  Pri obradi osobnih podataka u okviru ove Uredbe ESMA poštuje odredbe Uredbe (EZ) br. 45/2001.

Poglavlje VII.Delegirani akti

Članak 37.

Izvršavanje delegiranja ovlasti

1.  Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji podložno uvjetima utvrđenima u ovom članku.

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 3. stavka 2., članka 31. stavka 10. i članka 34. stavka 3. dodjeljuje se Komisiji na razdoblje od pet godina od... [datuma stupanja na snagu ove Uredbe]. Komisija izrađuje izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije kraja razdoblja od pet godina. Delegiranje ovlasti prešutno se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja.

3.  Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 3. stavka 2., članka 6. stavka 4., članka 7. stavka 7., članka 10. stavka 10., članka 15. stavka 6., članka 16. stavka 9., članka 31. stavka 10. i članka 34. stavka 3. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od dana objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

4.  Prije donošenja delegiranog akta Komisija se savjetuje sa stručnjacima koje je imenovala svaka država članica u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.

5.  Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću.

6.  Delegirani akt donesen na temelju članka 3. stavka 2., članka 6. stavka 4., članka 7. stavka 7., članka 10. stavka 10., članka 15. stavka 6., članka 16. stavka 9., članka 31. stavka 10. i članka 34. stavka 3. stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od tri mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za tri mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

Poglavlje VIII. Završne odredbe

Članak 38.

Izvješće

1.  Komisija do [Ured za publikacije: unijeti 24 mjeseca od početka primjene ove Uredbe] Europskom parlamentu i Vijeću, nakon savjetovanja s ESMA-om, dostavlja izvješće o primjeni ove Uredbe, kojemu prema potrebi prilaže zakonodavni prijedlog.

2.  U prijedlogu se ocjenjuje sljedeće:

(a)  funkcioniranje tržišta za pružatelje usluga skupnog financiranja u Uniji, uključujući razvoj, kretanja na tržištu, ▌njihov tržišni udio te posebno ispitujući je li potrebno prilagoditi definicije i pragove utvrđene u ovoj Uredbi i je li opseg usluga utvrđen ovom Uredbom i dalje primjeren;

(b)  učinak ove Uredbe na pravilno funkcioniranje unutarnjeg tržišta usluga skupnog financiranja, uključujući učinak na pristup MSP-ova financiranju te učinak na ulagače i druge kategorije osoba na koje utječu te usluge;

(c)  primjena tehnoloških inovacija u sektoru skupnog financiranja, uključujući primjenu nebankovnih metoda financiranja (uključujući inicijalna ponudu povezanu s kriptovalutama) inovativnih poslovnih modela i tehnologija;

(d)  je li prag iz članka 2. stavka 2. točke (d) i dalje primjeren za ostvarivanje ciljeva utvrđenih u ovoj Uredbi;

(e)  učinak koji nacionalni zakoni i drugi propisi koji se odnose na promidžbene sadržaje pružatelja usluga skupnog financiranja imaju na slobodu pružanja usluga, tržišno natjecanje i zaštitu ulagača;

(f)  primjena administrativnih sankcija te posebno potreba za dodatnim usklađivanjem administrativnih sankcija utvrđenih za povredu ove Uredbe.

(g)  nužnost i proporcionalnost nametanja pružateljima usluga skupnog financiranja obveze usklađenosti s nacionalnim odredbama za provedbu Direktive (EU) 2015/849 u pogledu pranja novca ili financiranja terorizma te dodavanja tih pružatelja usluga skupnog financiranja na popis obveznika za potrebe Direktive (EU) 2015/849.

(h)  primjerenost proširenja područja primjene ove Uredbe na treće zemlje;

(i)  suradnja između nacionalnih nadležnih tijela i ESMA-e i primjerenost nacionalnih nadležnih tijela kao nadzornika ove Uredbe;

(j)  mogućnost uvođenja posebnih mjera iz ove Uredbe za promicanje održivih i inovativnih projekata skupnog financiranja, kao i korištenje fondova EU-a.

Članak 38.a Izmjena Uredbe (EU) 2017/1129

U članku 1. stavku 4. Uredbe (EU) br. 2017/1129 dodaje se sljedeća točka:

(k) ponuda za skupno financiranje europskog pružatelja usluga skupnog financiranja kako je definirano u članku 3. stavku 1. točki (c) Uredbe (EU) No .../...(14)*, pod uvjetom da ne premašuje prag utvrđen u članku 2. stavku 2. točki (d) te Uredbe. ”

Članak 39.

Stupanje na snagu i primjena

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od [12 mjeseca nakon njezina stupanja na snagu].

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu,

Za Europski parlament  Za Vijeće

Predsjednik  Predsjednik

ZAKONODAVNI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ

1.  OKVIR PRIJEDLOGA/INICIJATIVE

  1.1.  Naslov prijedloga/inicijative

  1.2.  Odgovarajuća područja politike u strukturi ABM/ABB

  1.3.  Vrsta prijedloga/inicijative

  1.4.  Ciljevi

  1.5.  Osnova prijedloga/inicijative

  1.6.  Trajanje i financijski utjecaj

  1.7.  Predviđene metode upravljanja

2.  MJERE UPRAVLJANJA

  2.1.  Pravila nadzora i izvješćivanja

  2.2.  Sustav upravljanja i kontrole

  2.3.  Mjere za sprečavanje prijevara i nepravilnosti

3.  PROCIJENJENI FINANCIJSKI UTJECAJ PRIJEDLOGA/INICIJATIVE

  3.1.  Naslovi višegodišnjeg financijskog okvira i proračunskih linija rashoda na koje se prijedlog/inicijativa odnosi

  3.2.  Procijenjeni utjecaj na rashode

  3.2.1.  Sažetak procijenjenog utjecaja na rashode

  3.2.2.  Procijenjeni utjecaj na odobrena sredstva za poslovanje

  3.2.3.  Procijenjeni utjecaj na odobrena administrativna sredstva

  3.2.4.  Usklađenost s tekućim višegodišnjim financijskim okvirom

  3.2.5.  Doprinos trećih osoba

  3.3.  Procijenjeni utjecaj na prihode

ZAKONODAVNI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ

1.  OKVIR PRIJEDLOGA/INICIJATIVE

1.1.  Naslov prijedloga/inicijative

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o europskim pružateljima usluga skupnog financiranja za poduzeća

1.2.  Odgovarajuća područja politike

Područje politike: Financijska stabilnost, financijske usluge i unija tržišta kapitala

Aktivnost: Unija tržišta kapitala

1.3.  Vrsta prijedloga/inicijative

ý Prijedlog/inicijativa odnosi se na novo djelovanje

¨ Prijedlog/inicijativa odnosi se na novo djelovanje nakon pilot-projekta / pripremnog djelovanja(15)

¨ Prijedlog/inicijativa odnosi se na opseg postojeće aktivnosti

¨ Prijedlog/inicijativa odnosi se na djelovanje koje je preusmjereno na novo djelovanje

1.4.  Ciljevi

1.4.1.  Višegodišnji strateški ciljevi Komisije na koje se odnosi prijedlog/inicijativa

Pridonijeti povezanijem i pravednijem unutarnjem tržištu s jačim industrijskim temeljima

1.4.2.  Posebni ciljevi

Posebni cilj br.

1. Omogućivanje širenja poslovanja platformi

2. Jačanje integriteta platformi;

3. Povećanje transparentnosti platformi u korist ulagača.

1.4.3.  Očekivani rezultati i utjecaj

Navesti učinke koje bi prijedlog/inicijativa trebali imati na ciljane korisnike/skupine.

1. Europski pružatelji usluga skupnog financiranja mogu provoditi svoje osnovne aktivnosti u svim državama članicama i djelovati kao posrednici za projekte u cijelom EU-u.

2. Povećano je povjerenje ulagača, posebno kad je riječ o pristupu platformama i prekograničnim ulaganjima.

1.4.4.  Pokazatelji rezultata i utjecaja

Navesti pokazatelje koji omogućuju praćenje provedbe prijedloga/inicijative.

Službe Komisije pratile bi učinke odabrane opcije politike na temelju sljedećeg neiscrpnog popisa pokazatelja:

1. Učinci na platforme:

a.  Broj zemalja u kojima su se platforme odlučile uključiti u sustav

b.  Godišnji volumen transakcija skupnog financiranja u zemljama EU-a

c.  Baza ulagača prema vrsti ulagača

d.  Broj, volumen i vrsta projekata koji su financirani prekogranično

e.  Volumen prekograničnih tokova ulaganja

2.  Izravni troškovi

a.  Naknade za licenciranje

b.  Naknade za nadzor i regulatorne naknade

c.  Troškovi provedbe

3.  Neizravni troškovi / neizravne koristi

a.  Kretanje naknada koje se plaćaju za financiranje projekata / ulaganje

b.  Razvoj prosječne veličine izdanja

1.5.  Osnova prijedloga/inicijative

1.5.1.  Zahtjevi koje je potrebno kratkoročno ili dugoročno ispuniti

Ovim prijedlogom trebali bi se riješiti sljedeći izazovi:

1) Jedinstveno tržište: platforme za skupno financiranje uvelike ovise o „učinku mreže”. Proširenjem poslovanja ne povećava se samo održivost poslovnih modela, već se i osiguravaju veće koristi za korisnike platforme – ulagače i vlasnike projekata. Platforme za skupno financiranje trenutačno se suočavaju sa znatnim poteškoćama pri pokušajima proširenja svojeg poslovanja u druge države članice EU-a te je stoga njihovo poslovanje uglavnom ograničeno nacionalnim granicama. Ovom će se inicijativom platformama koje žele poslovati na razini EU-a omogućiti da preko Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala podnesu zahtjev za licencu europskog pružatelja usluga skupnog financiranja, koja će im omogućiti neometano pružanje usluga na cijelom jedinstvenom tržištu.

2) Integritet i sigurnost sektora: skupno financiranje tek se treba afirmirati kao pouzdan i razvijen sektor te su ulagači posebno oprezni kad je riječ o prekograničnim ulaganjima. Djelomično je to posljedica različitih skupova pravila donesenih u različitim državama članicama, zbog kojih nastaje nesigurnost u pogledu primjene zaštitnih mjera, dubinske analize i razine kontrole. Ovom će se inicijativom uvesti prepoznatljiva europska oznaka koja će omogućiti transparentno i sigurno okruženje za financijsko posredovanje, što će ulagačima omogućiti da se usredotoče na financijsku održivost projekata koje žele poduprijeti.

1.5.2.  Dodana vrijednost angažmana Unije (može biti posljedica različitih čimbenika, npr. bolje koordinacije, pravne sigurnosti, veće djelotvornosti ili komplementarnosti). Za potrebe ove točke „dodana vrijednost angažmana Unije” vrijednost je intervencije Unije koja je dodana vrijednosti koju bi inače ostvarile države članice svojim zasebnim djelovanjima.

Djelovanjem na razini EU-a znatno bi se smanjila složenost te financijsko i administrativno opterećenje za sve ključne dionike, odnosno platforme za skupno financiranje, vlasnike projekata i ulagače, te bi se istovremeno osigurali jednaki uvjeti za sve pružatelje usluga koji se koriste istom oznakom EU-a. Nadalje, usklađivanjem bonitetnih pravila, operativnih uvjeta i pravila o transparentnosti za sve relevantne sudionike ostvarile bi se jasne koristi u pogledu zaštite ulagača i financijske stabilnosti. Cilj je prijedloga da se usklađivanjem osnovnih obilježja platforme za skupno financiranje utvrdi jedinstveni okvir za definiranje takve aktivnosti skupnog financiranja i postave jasna zajednička pravila za posebna područja.

S obzirom na nove dokaze prikupljene s pomoću savjetovanja s dionicima i vanjskih studija potrebno je odmah djelovati. Cilj je djelovanja na razini EU-a doprinijeti djelotvornom i učinkovitom razvoju usluga skupnog financiranja u EU-u, zaštiti ulagača te stabilnosti i djelotvornosti financijskog sustava za gospodarstvo Unije, njezine građane i poduzeća. Procjena učinka priložena Komisijinu prijedlogu omogućuje bolje razumijevanje razloga zbog kojih se navedeni ciljevi mogu bolje ostvariti na razini Unije.

1.5.3.  Pouke iz prijašnjih sličnih iskustava

Nova inicijativa

1.5.4.  Usklađenost i moguća sinergija s ostalim odgovarajućim instrumentima

Ciljevi ovog prijedloga u skladu su s nizom drugih ključnih politika i inicijativa EU-a, posebno s unijom tržišta kapitala, inicijativom u području financijskih tehnologija (FinTech) i digitalnim jedinstvenim tržištem.

1.6.  Trajanje i financijski utjecaj

¨ Prijedlog/inicijativa ograničenog trajanja

–  ¨  prijedlog/inicijativa na snazi od [DD/MM]GGGG do [DD/MM]GGGG

–  ¨  financijski utjecaj od GGGG do GGGG

ý Prijedlog/inicijativa neograničenog trajanja

–  provedba s razdobljem uspostave od GGGG do GGGG,

–  nakon čega slijedi redovna provedba.

1.7.  Predviđene metode upravljanja(16)

¨ Izravno upravljanje Komisija koje obavljaju

–  ¨  izvršne agencije

¨ Podijeljeno upravljanje s državama članicama

ý Neizravno upravljanje delegiranjem zadaća izvršavanja proračuna:

¨ međunarodnim organizacijama i njihovim agencijama (navesti);

¨ EIB-u i Europskom investicijskom fondu;

ý tijelima iz članaka 208. i 209.;

¨ tijelima javnog prava;

¨ tijelima uređenima privatnim pravom koja pružaju javne usluge u mjeri u kojoj daju odgovarajuća financijska jamstva;

¨ tijelima uređenima privatnim pravom države članice kojima je povjerena provedba javno-privatnog partnerstva i koja daju odgovarajuća financijska jamstva;

¨ osobama kojima je povjerena provedba posebnih aktivnosti u ZVSP-u u skladu s glavom V. UEU-a i koje su navedene u odgovarajućem temeljnom aktu.

Napomene

N/A

2.  MJERE UPRAVLJANJA

2.1.  Pravila nadzora i izvješćivanja

Navesti učestalost i uvjete.

U skladu s već postojećim mehanizmima europska nadzorna tijela sastavljaju redovita izvješća o svojem radu (uključujući interno izvješćivanje višeg rukovodstva, izvješćivanje odbora i sastavljanje godišnjeg izvješća) i Revizorski sud i Služba Komisije za unutarnju reviziju provode reviziju njihove uporabe resursa i uspješnosti. Praćenje mjera uključenih u prijedlog i izvješćivanje o tim mjerama bit će u skladu s već postojećim zahtjevima te s novim zahtjevima koji proizlaze iz ovog prijedloga.

2.2.  Sustav upravljanja i kontrole

2.2.1.  Utvrđeni rizici

S obzirom na skromnu veličinu tržišta i njegovu usmjerenost na financijsku potporu malim poduzećima u ranoj fazi poslovanja, nisu utvrđeni znatni rizici za gospodarsku i financijsku stabilnost ni drugi rizici. Treba napomenuti da su projekti koji se nude na platformama za skupno financiranje povezani s vrlo visokim rizicima, ali to je uzeto u obzir u upozorenjima o riziku za ulagače i drugim zaštitnim mjerama, čime se osigurava da je ulagač upoznat s odabranim okruženjem, koje nije usporedivo s okruženjem za proizvode štednje, ali osigurava prostor za potporu pothvatima. Same platforme ne smiju sudjelovati kao ulagači u ponude ni pružatelji usluge provedbe ponude odnosno prodaje, već samo olakšavaju transakcije među strankama.

2.2.2.  Predviđene metode kontrole

Već su uspostavljeni sustavi upravljanja i kontrole predviđeni uredbama o europskim nadzornim tijelima. Europska nadzorna tijela blisko surađuju sa Službom Komisije za unutarnju reviziju kako bi se osigurala primjena odgovarajućih standarda u svim područjima okvira unutarnje kontrole. Ti će se mehanizmi u skladu s ovim prijedlogom primjenjivati i na ulogu europskog nadzornog tijela.

Nadalje, svake financijske godine Europski parlament, na temelju preporuke Vijeća, izdaje svakom europskom nadzornom tijelu razrješnicu za izvršenje njegova proračuna.

2.3.  Mjere za sprečavanje prijevara i nepravilnosti

Navesti postojeće ili predviđene mjere za sprečavanje i zaštitu.

Za potrebe suzbijanja prijevare, korupcije i svih drugih nezakonitih radnji, odredbe Uredbe (EU, Euratom) br. 883/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. rujna 2013. o istragama koje provodi Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF) primjenjuju se na europska nadzorna tijela bez ograničenja.

Europska nadzorna tijela imaju posebnu strategiju suzbijanja prijevara i pripadajući akcijski plan. Pojačana djelovanja europskih nadzornih tijela u području borbe protiv prijevara bit će u skladu s pravilima i smjernicama iz Financijske uredbe (mjere suzbijanja prijevara u okviru dobrog financijskog upravljanja), OLAF-ovim politikama za sprečavanje prijevara, odredbama iz Strategije Komisije za borbu protiv prijevara (COM(2011)376) te s odredbama iz Zajedničkog pristupa decentraliziranim agencijama EU-a (srpanj 2012.) i pripadajućeg plana.

Nadalje, u uredbama o osnivanju europskih nadzornih tijela i u financijskim uredbama europskih nadzornih tijela utvrđene su odredbe o izvršenju i kontroli proračuna europskih nadzornih tijela te o primjenjivim financijskim propisima, uključujući propise o sprečavanju prijevara i nepravilnosti.

3.  PROCIJENJENI FINANCIJSKI UTJECAJ PRIJEDLOGA/INICIJATIVE

3.1.  Naslovi višegodišnjeg financijskog okvira i proračunskih linija rashoda na koje se prijedlog/inicijativa odnosi

•  Postojeće proračunske linije

Prema redoslijedu naslova višegodišnjeg financijskog okvira i proračunskih linija.

Naslov višegodišnjeg financijskog okvira

Proračunska linija

Vrsta rashoda

 

Doprinos

Broj

[Naslov………………………...…………]

Dif./nedif.(17)

zemalja EFTA-e(18)

zemalja kandidatkinja(19)

trećih zemalja

u smislu članka 21. stavka 2. točke (b) Financijske uredbe

1.a

12 02 06 ESMA

 

Dif./nedif.

NE

NE

NE

NE

•  Zatražene nove proračunske linije

Prema redoslijedu naslova višegodišnjeg financijskog okvira i proračunskih linija.

Naslov višegodišnjeg financijskog okvira

Proračunska linija

Vrsta rashoda

 

Doprinos

Broj

[Naslov………………………...…………]

Dif./nedif.

zemalja EFTA-e

zemalja kandidatkinja

trećih zemalja

u smislu članka 21. stavka 2. točke (b) Financijske uredbe

[…]

[XX.YY.YY.YY]

[…]

[…]

DA/NE

DA/NE

DA/NE

DA/NE

3.2.  Procijenjeni utjecaj na rashode

3.2.1.  Sažetak procijenjenog utjecaja na rashode

U milijunima EUR (do 3 decimalna mjesta)

Naslov višegodišnjeg financijskog okvira

 

Broj

[Naslov……………...……………………………………………………………….]

GU: …….

 

 

Godina

2019.

Godina

2020.

Godina

N+2

Godina

N+3

unijeti onoliko godina koliko je potrebno za prikaz trajanja utjecaja (vidi točku 1.6.)

UKUPNO

Glava 1.: Odobrena sredstva za poslovanje

Preuzete obveze

(1)

0.764

1.637

 

 

 

 

 

2.401

Plaćanja

(2)

0.764

1.637

 

 

 

 

 

2. 401

Glava 2.:

Preuzete obveze

(1.a)

 

 

 

 

 

 

 

 

Plaćanja

(2.a)

 

 

 

 

 

 

 

 

Glava 3.:

Preuzete obveze

(3.a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plaćanja

(3.b)

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNA odobrena sredstva za Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA)

 

Preuzete obveze

=1+1.a +3.a

0.764

1. 637

 

 

 

 

 

2. 401

Plaćanja

=2+2.a

+3.b

0.764

1. 637

 

 

 

 

 

2. 401

Naslov višegodišnjeg financijskog okvira

 

5

„Administrativni rashodi”

U milijunima EUR (do 3 decimalna mjesta)

 

 

 

Godina

2019.

Godina

2020.

Godina

N+2

Godina

N+3

unijeti onoliko godina koliko je potrebno za prikaz trajanja utjecaja (vidi točku 1.6.)

UKUPNO

GU: …….

Ÿ Ljudski resursi

0.401

0.995

 

 

 

 

 

1.396

Ÿ Ostali administrativni rashodi

0.091

0.236

 

 

 

 

 

0.327

GU ……. UKUPNO

Odobrena sredstva

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNA odobrena sredstva iz NASLOVA 5

višegodišnjeg financijskog okvira

(ukupne preuzete obveze = ukupna plaćanja)

 

 

 

 

 

 

 

 

U milijunima EUR (do 3 decimalna mjesta)

 

 

 

Godina

2019.

Godina

2020.

Godina

N+2

Godina

N+3

unijeti onoliko godina koliko je potrebno za prikaz trajanja utjecaja (vidi točku 1.6.)

UKUPNO

UKUPNA odobrena sredstva iz NASLOVA 1 – 5

višegodišnjeg financijskog okvira

Preuzete obveze

0.764

1. 637

 

 

 

 

 

2. 401

Plaćanja

0.764

1. 637

 

 

 

 

 

2. 401

3.2.2.  Procijenjeni utjecaj na odobrena sredstva [tijela]

–  ¨  Za prijedlog/inicijativu nisu potrebna odobrena sredstva za poslovanje.

–  ¨  Za prijedlog/inicijativu potrebna su sljedeća odobrena sredstva za poslovanje:

Odobrena sredstva za preuzete obveze u milijunima EUR (do 3 decimalna mjesta)

Navesti ciljeve i rezultate

 

ò

 

 

Godina

N

Godina

N+1

Godina

N+2

Godina

N+3

unijeti onoliko godina koliko je potrebno za prikaz trajanja utjecaja (vidi točku 1.6.)

UKUPNO

REZULTATI

Vrsta(20)

Prosječni trošak

Broj

Trošak

Broj

Trošak

Broj

Trošak

Broj

Trošak

Broj

Trošak

Broj

Trošak

Broj

Trošak

Ukupni broj

Ukupni trošak

POSEBNI CILJ br. 1(21)...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Rezultat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Rezultat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Rezultat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Međuzbroj za posebni cilj br. 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POSEBNI CILJ br. 2 ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Rezultat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Međuzbroj za posebni cilj br. 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNI TROŠAK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.3.  Procijenjeni učinak na ljudske resurse [tijela]

3.2.3.1.  Sažetak

–  ¨  Za prijedlog/inicijativu nisu potrebna odobrena administrativna sredstva.

–  ¨  Za prijedlog/inicijativu potrebna su sljedeća odobrena administrativna sredstva:

U milijunima EUR (do 3 decimalna mjesta)

 

Godina

2019.

Godina

2020.

Godina

N+2

Godina

N+3

unijeti onoliko godina koliko je potrebno za prikaz trajanja utjecaja (vidi točku 1.6.)

UKUPNO

Dužnosnici (razred AD)

2

6

 

 

 

 

 

8

Dužnosnici (razred AST)

 

 

 

 

 

 

 

 

Ugovorno osoblje

1

1

 

 

 

 

 

2

Privremeno osoblje

 

 

 

 

 

 

 

 

Upućeni nacionalni stručnjaci

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO

3

7

 

 

 

 

 

 

Očekivani utjecaj na osoblje (dodatni ekvivalenti punog radnog vremena) – plan radnih mjesta

Funkcijska skupina i razred

Godina N

Godina N+1

Godina N+2

unijeti onoliko godina koliko je potrebno za prikaz trajanja utjecaja (vidi točku 1.6.)

AD16

 

 

 

 

AD15

 

 

 

 

AD14

 

 

 

 

AD13

 

 

 

 

AD12

 

 

 

 

AD11

 

 

 

 

AD10

 

 

 

 

AD9

 

 

 

 

AD8

 

 

 

 

AD7

 

 

 

 

AD6

 

 

 

 

AD5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AD ukupno

 

 

 

 

AST11

 

 

 

 

AST10

 

 

 

 

AST9

 

 

 

 

AST8

 

 

 

 

AST7

 

 

 

 

AST6

 

 

 

 

AST5

 

 

 

 

AST4

 

 

 

 

AST3

 

 

 

 

AST2

 

 

 

 

AST1

 

 

 

 

AST ukupno

 

 

 

 

AST/SC 6

 

 

 

 

AST/SC 5

 

 

 

 

AST/SC 4

 

 

 

 

AST/SC 3

 

 

 

 

AST/SC 2

 

 

 

 

AST/SC 1

 

 

 

 

AST/SC ukupno

 

 

 

 

SVEUKUPNO

 

 

 

 

Očekivani utjecaj na osoblje (dodatno) – vanjsko osoblje

Ugovorno osoblje

Godina N

Godina N+1

Godina N+2

unijeti onoliko godina koliko je potrebno za prikaz trajanja utjecaja (vidi točku 1.6.)

Funkcijska skupina IV.

 

 

 

 

Funkcijska skupina III.

 

 

 

 

Funkcijska skupina II.

 

 

 

 

Funkcijska skupina I.

 

 

 

 

Ukupno

 

 

 

 

Upućeni nacionalni stručnjaci

Godina N

Godina N+1

Godina N+2

unijeti onoliko godina koliko je potrebno za prikaz trajanja utjecaja (vidi točku 1.6.)

Ukupno

 

 

 

 

Navesti datum predviđenog zapošljavanja te prema tome prilagoditi iznos (ako se zapošljava u srpnju, uzima se u obzir samo 50 % prosječnog troška) i iznijeti daljnja objašnjenja u prilogu.

3.2.3.2.  Procijenjene potrebe u pogledu ljudskih resursa za matičnu glavnu upravu

–  ¨  Za prijedlog/inicijativu nisu potrebni ljudski resursi.

–  ¨  Za prijedlog/inicijativu potrebni su sljedeći ljudski resursi:

Procjenu navesti u cijelom iznosu (ili najviše do jednog decimalnog mjesta)

 

Godina

2020.

Godina

N+1

Godina N+2

Godina N+3

unijeti onoliko godina koliko je potrebno za prikaz trajanja utjecaja (vidi točku 1.6.)

•  Radna mjesta prema planu radnih mjesta (dužnosnici i privremeni djelatnici)

 

 

 

 

 

 

 

XX 01 01 01 (Sjedište i predstavništva Komisije)

 

 

 

 

 

 

 

XX 01 01 02 (Delegacije)

 

 

 

 

 

 

 

XX 01 05 01 (Neizravno istraživanje)

 

 

 

 

 

 

 

10 01 05 01 (Izravno istraživanje)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ÿ Vanjsko osoblje (u ekvivalentu punog radnog vremena: FTE)(22)

 

 

 

 

 

 

 

XX 01 02 01 (UO, UNS, UsO iz „globalne omotnice”)

 

 

 

 

 

 

 

XX 01 02 02 (UO, LO, UNS, UsO i MSD u delegacijama)

 

 

 

 

 

 

 

XX 01 04 gg(23)

– u sjedištima(24)

 

 

 

 

 

 

 

 

– u delegacijama

 

 

 

 

 

 

 

XX 01 05 02 (UO, UNS, UsO – neizravno istraživanje)

 

 

 

 

 

 

 

10 01 05 02 (UO, UNS, UsO – izravno istraživanje)

 

 

 

 

 

 

 

Ostale proračunske linije (navesti)

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO

 

 

 

 

 

 

 

XX se odnosi na odgovarajuće područje politike ili glavu proračuna.

Potrebna odobrena sredstva za ljudske resurse pokrit će se odobrenim sredstvima koja su već namijenjena upravljanju djelovanjem i/ili koja su preraspoređena unutar glavne uprave te, prema potrebi, iz bilo kojih dodatnih sredstava koja se mogu dodijeliti nadležnoj glavnoj upravi u okviru godišnjeg postupka dodjele sredstava uzimajući u obzir proračunska ograničenja.

Opis zadaća:

Dužnosnici i privremeno osoblje

 

Vanjsko osoblje

 

Opis izračuna troškova za ekvivalent punog radnog vremena trebao bi biti uključen u Prilog V. odjeljak 3.

3.2.4.  Usklađenost s tekućim višegodišnjim financijskim okvirom

–  ¨  Prijedlog/inicijativa u skladu je s postojećim višegodišnjim financijskim okvirom.

–  ¨  Prijedlog/inicijativa povlači za sobom reprogramiranje relevantnog naslova višegodišnjeg financijskog okvira.

Objasniti o kakvom je reprogramiranju riječ te navesti odgovarajuće proračunske linije i iznose.

–  ¨  Za prijedlog/inicijativu potrebna je primjena instrumenta za financijsku fleksibilnost ili revizija višegodišnjeg financijskog okvira(25).

Objasniti što je potrebno te navesti odgovarajuće proračunske linije i iznose.

3.3.  Procijenjeni utjecaj na prihode

–  ý  Prijedlog/inicijativa nema financijski utjecaj na prihode.

–  ¨  Prijedlog/inicijativa ima sljedeći financijski utjecaj:

–  ¨  na vlastita sredstva

–  ¨  na razne prihode

U milijunima EUR (do 3 decimalna mjesta)

Proračunska linija u okviru prihoda:

Odobrena sredstva dostupna za tekuću proračunsku godinu

Utjecaj prijedloga/inicijative(26)

Godina

N

Godina

N+1

Godina

N+2

Godina

N+3

unijeti onoliko godina koliko je potrebno za prikaz trajanja utjecaja (vidi točku 1.6.)

Članak ………….

 

 

 

 

 

 

 

 

Za razne namjenske prihode navesti odgovarajuće proračunske linije rashoda.

[…]

PRILOG zakonodavnom financijskom izvještaju za Prijedlog uredbe o europskim pružateljima usluga skupnog financiranja za poduzeća

Primijenjena metodologija i glavne temeljne pretpostavke

Troškovi povezani sa zadaćama odobravanja i nadzora europskih pružatelja usluga skupnog financiranja koje provodi ESMA procijenjeni su prema trima kategorijama troškova: troškovi osoblja, administrativni troškovi i operativni troškovi(27).

Prema Komisijinim trenutačnim preliminarnim procjenama za zadaće odobravanja i nadzora pružatelja usluga skupnog financiranja bit će potrebna 4 nova zaposlenika u 2019. i 9 novih zaposlenika u 2020. To bi bili dodatni zaposlenici, uz postojeće osoblje koje trenutačno radi u ESMA-i i čije se plaće isplaćuju iz trenutačnog proračuna za ESMA-u. Troškovi bi se pokrili sredstvima iz proračuna EU-a kako se sektor koji je tek u razvoju ne bi opteretio neproporcionalnim naknadama. Prikupljat će se doprinosi pružatelja usluga skupnog financiranja kojima je izdano odobrenje za rad u okviru ovog sustava, ali uz primjenu gornje granice, kako je podrobno navedeno u tekstu prijedloga.

Potreba za povećanjem broja zaposlenika odraz je dodatnih zadaća koje se ESMA-i povjeravaju ovom Uredbom, a povezane su s koordinacijom i nadzorom europskih pružatelja usluga skupnog financiranja:

•  priprema postupaka izdavanja odobrenja i upravljanje tim postupcima;

•  uspostava i održavanje središnjeg registra;

•  izrada tehničkih standarda predviđenih Uredbom;

•  pregled obrazaca s ključnim informacijama za ulaganje;

•  priprema preuzimanja zadaća koordinacije i kontinuiranog nadzora europskih pružatelja usluga skupnog financiranja;

•  godišnje praćenje ključnih pokazatelja uspješnosti i izvješćivanje o njima.

Te nove zadaće utvrđene su u predloženoj Uredbi i dodatno podrobno objašnjene u obrazloženju. Među ostalim uključuju, ali nisu ograničene na izdavanje odobrenja za rad i registraciju europskih pružatelja usluga skupnog financiranja, nadzor registriranih europskih pružatelja usluga skupnog financiranja, što zahtijeva periodičke kontakte s rukovodstvom/osobljem subjekata koji se nadziru, odgovaranje na upite, pritužbe ili zahtjeve nacionalnih nadležnih tijela ili potrošača, praćenje usklađenosti sa zahtjevima za europske pružatelje usluga skupnog financiranja utvrđenima u Uredbi o europskim pružateljima usluga skupnog financiranja, zahtijevanje informacija od europskih pružatelja usluga skupnog financiranja ili od osoba uključenih u upravljanje subjektima, provedba izravnog nadzora, pregled evidencije i saslušanje osoba u pogledu navodnih povreda ove Uredbe, pregled obrazaca s ključnim informacijama za ulaganje u skladu sa zahtjevima utvrđenima u ovoj Uredbi te prijevod potrebnih dokumenata. ESMA bi mogla obavljati i zadaću oduzimanja odobrenja za rad izdanog europskom pružatelju usluga skupnog financiranja i poduzimati druge nadzorne mjere navedene u Uredbi o europskim pružateljima usluga skupnog financiranja.

U sljedećem se odjeljku navode opće pretpostavke za izračun dodatnih resursa, troška dodatnih zaposlenika i dodatne IT infrastrukture.

Opće pretpostavke koje se primjenjuju pri izračunu dodatnih resursa

Pri izračunu dodatnih resursa primijenjene su pretpostavke koje se navode u nastavku.

Pretpostavlja se da će se Uredba početi primjenjivati početkom 2019. i ta će se godina iskoristiti kako bi se ESMA pripremila za izradu nacrta regulatornih tehničkih standarda i tehničkih savjeta te za pripremu procesâ i postupaka. Na temelju broja platformi za skupno financiranje koje trenutačno postoje na tržištu, njihove veličine, aktivnosti, općih uvjeta na tržištu i broja platformi koje su već pokušavale proširiti svoje poslovanje izvan svojih granica, procjenjuje se da će ESMA nadzirati oko 25 subjekata.

Pretpostavlja se da će dodatni zaposlenici biti ili stalno ili ugovorno osoblje. Pretpostavlja se da su prosječni godišnji ukupni troškovi(28) za stalno osoblje 173 000 EUR, a za ugovorno osoblje 86 000 EUR. Ako se uključe troškovi za mirovine i za zapošljavanje, dok administrativni i operativni troškovi povezani s osobljem spadaju u posebnu kategoriju, u tablici u nastavku sažeto su prikazani ukupni godišnji prosječni troškovi prema kategoriji osoblja.

Tablica 1. Troškovi osoblja

Kategorija osoblja

Ukupni godišnji prosječni troškovi osoblja za 2019. (*)

Ukupni godišnji prosječni troškovi osoblja za 2020. (*)

Dužnosnik

158 020 EUR

153 687 EUR

Ugovorni djelatnik

85 640 EUR

72 640 EUR

(*) Uključuje sljedeće: troškove zapošljavanja, plaće i naknade, mirovinske doprinose, ostale troškove (osposobljavanje, medicinski troškovi, školovanje, upravljanje osobljem). Nisu uključeni administrativni (npr. troškovi službenih putovanja) i operativni troškovi (npr. za baze podataka, sastanke, pravni troškovi) povezani s osobljem.

Izračun broja dodatnih zaposlenika

U tablici 2. prikazan je predviđeni broj zaposlenika koji će ESMA-i biti potreban za obavljanje funkcija utvrđenih ovom Uredbom.

Tablica 2. Ukupni godišnji broj zaposlenika u ekvivalentu punog radnog vremena

 

2019

2020

AD

2

6

UO

1

1

Ukupno

3

7

Buduće potrebe, za razdoblje nakon 2020., izračunat će se i raspodijeliti u kontekstu budućeg višegodišnjeg financijskog okvira.

Ostali rashodi

Ostali rashodi, primjerice za uspostavu registra, baza podataka i ostalo, uključeni su u operativne troškove u tablici 3. Pretpostavlja se da će troškovi informacijske tehnologije za obje godine, 2019. i 2020., iznositi 250 000 EUR, nakon čega će pasti na 50. Troškovi prevođenja uvršteni su u redak za operativne troškove i iznose 350 000 EUR godišnje.

Ukupni rashodi za razdoblje 2019. – 2020.

Uzimajući u obzir navedene pretpostavke, u tablici u nastavku prikazani su ukupni procijenjeni iznosi za pripremu i za zadaće nadzora i odobravanja koje ESMA treba obaviti u razdoblju 2019. – 2020.

Tablica 3. Ukupni rashodi ESMA-e povezani s europskim pružateljima usluga skupnog financiranja u razdoblju 2019. – 2020., u EUR

 

2019.

2020.

Rashodi za osoblje

401 680 EUR

994 760 EUR

Administrativni rashodi

90 720 EUR

236 040 EUR

Operativni rashodi

271 600 EUR

656 200 EUR

Ukupni rashodi

764 000 EUR

1 887 000 EUR

Naknade koje se naplaćuju licenciranim subjektima (*)

0

25 x 10 000 EUR

Ukupna sredstva prikupljena od sektora

0

250 000 EUR

Ukupni učinak na proračun EU-a

764 000 EUR

1 637 000 EUR

PRILOG

Informacije koje se navode u obrascu s ključnim informacijama za ulaganje

Dio A: Informacije o vlasniku/vlasnicima projekta i projektu za skupno financiranje

(a)  identitet, pravni oblik, vlasništvo, rukovodstvo i podaci za kontakt;

(b)  glavne djelatnosti; proizvodi i usluge koje nudi;

(c)  ključne financijske podatke i omjere promotora projekta u posljednje 3 godine.

(d)  opis projekta za skupno financiranje, uključujući svrhu i glavna obilježja.

Dio B: Glavna obilježja postupka skupnog financiranja i uvjeti prikupljanja kapitala ili zaduživanja

(a)  minimalni ciljni iznos kapitala ili sredstava koje je potrebno prikupiti u jednoj ponudi skupnog financiranja te broj ponuda koje je vlasnik projekta ili pružatelj usluga skupnog financiranja proveo u odnosu na projekt za skupno financiranje;

(b)  rok za postizanje ciljnog iznosa kapitala ili sredstava;

(c)  informacije o posljedicama ako se u predviđenom roku ne prikupi ciljni iznos kapitala ili sredstava;

(d)  maksimalni iznos ponude ako je različit od ciljnog iznosa kapitala iz točke (a);

(e)  iznos vlastitih sredstava koje je vlasnik projekta za skupno financiranje izdvojio za projekt;

(f)  promjena sastava kapitala izdavatelja ili kredita u vezi s ponudom za skupno financiranje.

Dio C: Čimbenici rizika

Prikaz glavnih rizika povezanih s financiranjem projekta za skupno financiranje, sektorom, projektom, vlasnikom projekta i investicijskim instrumentom, uključujući geografske rizike ako je relevantno.

Dio D: Informacije u vezi s ponudom vrijednosnih papira

(a)  ukupni iznos i vrsta investicijskih instrumenata koji će se nuditi;

(b)  cijena upisa;

(c)  prihvaćaju li se upisi iznad vrijednosti ponude i kako se raspoređuju;

(d)  uvjeti upisa i plaćanja;

(e)  skrbništvo i isporuka investicijskih instrumenata ulagačima;

(f)  ako je ulaganje osigurano jamstvom ili kolateralom:

(i)  je li jamac ili pružatelj kolaterala pravna osoba;

(ii)  identitet, pravni oblik i podaci za kontakt tog jamca ili pružatelja kolaterala;

(iii)  informacije o prirodi i uvjetima jamstva ili kolaterala;

(g)  ako je primjenjivo, čvrsta obveza otkupa vrijednosnih papira i rok za otkup;

(h)  u slučaju nevlasničkih instrumenata: nominalna kamatna stopa, datum od kojeg se plaćaju kamate, rokovi plaćanja kamata, datum dospijeća i primjenjivi prinos.

Dio E: Podaci o izdavatelju ako je izdavatelj različit od vlasnika projekta, pa je riječ o subjektu posebne namjene

(a)  postoji li između vlasnika projekta i ulagača subjekt posebne namjene;

(b)  podaci za kontakt izdavatelja.

Dio F: Prava ulagača

(a)  ključna prava povezana s vrijednosnim papirima;

(b)  ograničenja koja se primjenjuju na vrijednosne papire;

(c)  opis ograničenja u pogledu prijenosa vrijednosnih papira;

(d)  mogućnosti izlaska;

(e)  u slučaju vlasničkih vrijednosnih papira: raspodjela kapitala i prava glasa prije i nakon povećanja kapitala koje proizlazi iz ponude (pod pretpostavkom da će biti upisani svi vrijednosni papiri).

Dio G: Objava povezana s ugovorom o kreditu

Ako ponuda za skupno financiranje uključuje kreditno posredovanje, obrazac s ključnim informacijama za ulaganje sadržava sljedeće informacije umjesto informacija iz dijelova D, E i F:

(a)  priroda i trajanje ugovora o kreditu;

(b)  primjenjive kamatne stope ili, ako je primjenjivo, druga kompenzacija ulagaču;

(c)  mjere smanjenja rizika, primjerice je li kredit osiguran;

(d)  raspored amortizacije glavnice i plaćanja kamata.

Dio H: Naknade, informacije i pravna zaštita

(a)  naknade koje plaća ulagač i troškovi koji mu nastaju u vezi s ulaganjem;

(b)  gdje se i kako mogu besplatno pribaviti dodatne informacije o projektu za skupno financiranje, vlasniku projekta i izdavatelju;

(a)(c)  kako i kome ulagač može uputiti pritužbu u pogledu ulaganja ili ponašanja vlasnika projekta ili pružatelja usluga skupnog financiranja.

(1)

  SL C 367, 10.10.2018., str. 65.

(2)

* Amandmani: novi ili izmijenjeni tekst označuje se podebljanim kurzivom; a brisani tekst oznakom ▌.

(3)

  SL C, , str. .

(4)

  SL C, , str. .

(5)

Direktiva 2008/48/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2008. o ugovorima o potrošačkim kreditima i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 87/102/EEZ (SL L 133, 22.5.2008., str. 66.).

(6)

Direktiva 2014/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o tržištu financijskih instrumenata i izmjeni Direktive 2002/92/EZ i Direktive 2011/61/EU (SL L 173, 12.6.2014., str. 349.).

(7)

Uredba (EU) 2017/1129 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2017. o prospektu koji je potrebno objaviti prilikom javne ponude vrijednosnih papira ili prilikom uvrštavanja za trgovanje na uređenom tržištu te stavljanju izvan snage Direktive 2003/71/EZ (SL L 168, 30.6.2017., str. 12.).

(8)

  Direktiva 2013/36/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o pristupanju djelatnosti kreditnih institucija i bonitetnom nadzoru nad kreditnim institucijama i investicijskim društvima, izmjeni Direktive 2002/87/EZ te stavljanju izvan snage direktiva 2006/48/EZ i 2006/49/EZ (SL L 176, 27.6.2013., str. 338.).

(9)

  Direktiva (EU) 2015/2366 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2015. o platnim uslugama na unutarnjem tržištu, o izmjeni direktiva 2002/65/EZ, 2009/110/EZ i 2013/36/EU te Uredbe (EU) br. 1093/2010 i o stavljanju izvan snage Direktive 2007/64/EZ (SL L 337, 23.12.2015., str. 35.).

(10)

  COM(2017) 340 final, Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o procjeni rizika od pranja novca i financiranja terorizma koji utječu na unutarnje tržište i odnose se na prekogranične aktivnosti

(11)

  Direktiva (EU) 2015/849 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2015. o sprečavanju korištenja financijskog sustava u svrhu pranja novca ili financiranja terorizma, o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage Direktive 2005/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i Direktive Komisije 2006/70/EZ (SL L 141, 5.6.2015., str. 73.).

(12)

  Uredba (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2000. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama i tijelima Zajednice i o slobodnom kretanju takvih podataka (SL L 8, 12.1.2001., str. 1.).

(13)

  SL L 297, 7.11.2013., str. 107.

(14)

*   SL: molimo umetnuti broj i detalje o objavi za ovu Uredbu.

(15)

  Kako je navedeno u članku 54. stavku 2. točkama (a) ili (b) Financijske uredbe.

(16)

  Informacije o načinima upravljanja i upućivanju na Financijsku uredbu dostupne su na internetskim stranicama BudgWeb: https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx.

(17)

  Dif. = diferencirana odobrena sredstva; nedif. = nediferencirana odobrena sredstva

(18)

  EFTA: Europsko udruženje slobodne trgovine.

(19)

  Zemlje kandidatkinje i, ako je primjenjivo, potencijalne zemlje kandidatkinje sa zapadnog Balkana.

(20)

  Rezultati se odnose na proizvode i usluge koji se isporučuju (npr. broj financiranih studentskih razmjena, kilometri izgrađenih prometnica itd.).

(21)

  Na način opisan u odjeljku 1.4.2. „Posebni ciljevi…”.

(22)

  UO = ugovorno osoblje; LO = lokalno osoblje; UNS = upućeni nacionalni stručnjaci; UsO = ustupljeno osoblje; MSD = mladi stručnjaci u delegacijama.

(23)

  U okviru gornje granice za vanjsko osoblje iz odobrenih sredstava za poslovanje (prijašnje linije „BA”).

(24)

  Uglavnom za strukturne fondove, Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR) i Europski ribarski fond (EFR).

(25)

  Vidjeti članke 11. i 17. Uredbe Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. – 2020.

(26)

  Kad je riječ o tradicionalnim vlastitim sredstvima (carine, pristojbe na šećer) navedeni iznosi moraju biti neto iznosi, to jest bruto iznosi umanjeni za 25 % na ime troškova naplate.

(27)

  Operativni troškovi uključuju i troškove prevođenja i troškove informacijske tehnologije.

(28)

  Osim troškova za mirovine i za zapošljavanje, ali uključujući operativne (npr. troškovi službenih putovanja) i administrativne troškove (npr. za baze podataka, sastanke, pravni troškovi) povezane s osobljem.


POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Europski pružatelji usluga skupnog financiranja za poduzeća

Referentni dokumenti

COM(2018)0113 – C8-0103/2018 – 2018/0048(COD)

Datum podnošenja EP-u

7.3.2018

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

ECON

16.4.2018

 

 

 

Odbori koji daju mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

ITRE

16.4.2018

IMCO

16.4.2018

JURI

16.4.2018

 

Odbori koji nisu dali mišljenje

       Datum odluke

ITRE

21.3.2018

IMCO

23.4.2018

JURI

27.3.2018

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Ashley Fox

31.5.2018

 

 

 

Prethodni izvjestitelji

Ashley Fox

 

 

 

Razmatranje u odboru

29.8.2018

9.10.2018

 

 

Datum usvajanja

5.11.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

38

5

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Pervenche Berès, David Coburn, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Stefan Gehrold, Roberto Gualtieri, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Petr Ježek, Philippe Lamberts, Werner Langen, Bernd Lucke, Ivana Maletić, Marisa Matias, Gabriel Mato, Caroline Nagtegaal, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Martin Schirdewan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Jakob von Weizsäcker

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Richard Corbett, Mady Delvaux, Bas Eickhout, Ashley Fox, Eva Joly, Syed Kamall, Thomas Mann, Eva Maydell, Luigi Morgano, Lieve Wierinck, Roberts Zīle

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Tiziana Beghin, John Flack, Aleksander Gabelic, Anna Hedh, Agnes Jongerius, Ricardo Serrão Santos

Datum podnošenja

9.11.2018


KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEMU NADLEŽNOM ODBORU

38

+

ALDE

Petr Ježek, Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

ECR

John Flack, Ashley Fox, Syed Kamall, Bernd Lucke, Kay Swinburne, Roberts Zīle

EFDD

Tiziana Beghin, David Coburn, Marco Valli

PPE

Markus Ferber, Stefan Gehrold, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Esther de Lange, Werner Langen, Ivana Maletić, Thomas Mann, Gabriel Mato, Eva Maydell, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Tom Vandenkendelaere

S&D

Pervenche Berès, Richard Corbett, Mady Delvaux, Jonás Fernández, Aleksander Gabelic, Roberto Gualtieri, Anna Hedh, Agnes Jongerius, Luigi Morgano, Ricardo Serrão Santos, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

5

-

GUE/NGL

Marisa Matias, Martin Schirdewan

VERTS/ALE

Bas Eickhout, Eva Joly, Philippe Lamberts

0

0

 

 

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

Posljednje ažuriranje: 23. studenog 2018.Pravna napomena