Procedūra : 2018/0048(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0364/2018

Pateikti tekstai :

A8-0364/2018

Debatai :

Balsavimas :

PV 27/03/2019 - 18.2

Priimti tekstai :

P8_TA(2019)0301

PRANEŠIMAS     ***I
PDF 1140kWORD 127k
9.11.2018
PE 626.662v03-00 A8-0364/2018

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos sutelktinio finansavimo paslaugų verslui teikėjų

(COM(2018)0113 – C8-0103/2018 – 2018/0048(COD))

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

Pranešėjas: Ashley Fox

PAKEITIMAI
EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA
 GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos sutelktinio finansavimo paslaugų verslui teikėjų

(COM(2018)0113 – C8-0103/2018 – 2018/0048(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2018)0113),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 114 straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0103/2018),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. liepos 11 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(1),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pranešimą (A8-0364/2018),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas    1

EUROPOS PARLAMENTO PAKEITIMAI(2)*

Komisijos pasiūlymas

---------------------------------------------------------

2018/0048 (COD)

Pasiūlymas

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS

dėl Europos sutelktinio finansavimo paslaugų verslui teikėjų

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 114 straipsnį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

atsižvelgdami į Europos Centrinio Banko nuomonę(3),

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(4),

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros,

kadangi:

(1)  sutelktinis finansavimas yra vis labiau pripažįstama startuolių ir mažųjų ir vidutinių įmonių (MVĮ) alternatyvaus finansavimo forma ankstyvuoju įmonės augimo etapu, kai paprastai remiamasi smulkiomis investicijomis. Sutelktinis finansavimas yra vis svarbesnis tarpininkavimas, kai sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjas naudoja visuomenei prieinamą skaitmeninę platformą, kad galimiems investuotojams ar paskolos davėjams lengviau surastų įmonių, kurios ieško lėšų akcinio kapitalo daliai arba kitai perleidžiamaisiais vertybiniais popieriais grindžiamai daliai, nepriklausomai nuo to, ar dėl tų lėšų bus sudaryta paskolos sutartis, ir kai sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjas neprisiima rizikos. Todėl tikslinga į šio reglamento taikymo sritį įtraukti ir skolinimu grindžiamą sutelktinį finansavimą, ir investicijomis grindžiamą sutelktinį finansavimą▌;

(2)  sutelktinis finansavimas gali padėti sudaryti sąlygas gauti finansavimą MVĮ ir ▌ užbaigti kurti kapitalo rinkų sąjungą. Tai, kad tokios įmonės negali gauti finansavimo, yra problema net ir tose valstybėse narėse, kuriose galimybės gauti banko finansavimą išliko nepakitusios per visą finansų krizę. Sutelktinis finansavimas tapo įprasta projekto ar verslo, kuriems paprastai lėšas teikia labai daug žmonių arba organizacijų, finansavimo praktika, kai per interneto platformas privatūs asmenys, organizacijos ir įmonės, be kita ko, verslą pradedančios įmonės, sutelkia palyginti nedideles pinigų sumas;

(3)  teikiant sutelktinio finansavimo paslaugas paprastai dalyvauja trijų rūšių subjektai: projekto savininkas, kuris siūlo finansuotiną projektą arba įmonės paskolą, investuotojai, kurie finansuoja pasiūlytą projektą paprastai nedidelėmis investicijomis arba paskolomis, ir tarpinė organizacija, kuri veikia kaip paslaugų teikėjas ir interneto platformoje suburia projektų savininkus ir investuotojus arba skolintojus;

(4)  be to, kad yra alternatyvus finansavimo, taip pat rizikos kapitalo, šaltinis, sutelktinis finansavimas gali būti naudingas įmonėms. Jis gali padėti patvirtinti projekto ar verslo koncepciją ir sumanymą, suteikti galimybę pasiekti daugiau žmonių, kurie verslininkui suteiktų įžvalgų ir informacijos, ir būti rinkodaros priemone; ▌

(5)  kelios valstybės narės jau pradėjo taikyti specialią sutelktinio finansavimo vidaus tvarką. Ta tvarka pritaikyta vietos rinkų ir investuotojų ypatumams ir poreikiams. Todėl pagal galiojančias nacionalines taisykles naudojimosi sutelktinio finansavimo platformomis sąlygos, leidžiamos veiklos sritis ir licencijavimo reikalavimai skiriasi;

(6)  galiojančios nacionalinės taisyklės skiriasi tiek, kad trukdo tarpvalstybiniu mastu teikti sutelktinio finansavimo paslaugas ir tai turi tiesioginį poveikį tokių paslaugų vidaus rinkos veikimui. Visų pirma dėl to, kad teisinė sistema baigia galioti ties nacionalinėmis sienomis, atsiranda didelių teisinių reikalavimų laikymosi išlaidų mažmeniniams investuotojams, kurie dažnai susiduria su sunkumais, neproporcingais jų investicijų dydžiui, norėdami nustatyti tarpvalstybiniam sutelktinio finansavimo paslaugų teikimui taikytinas taisykles. Todėl tokie investuotojai dažnai nenori investuoti tarpvalstybiniu mastu naudodamiesi sutelktinio finansavimo platformomis. Dėl tokių pačių priežasčių sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjai, naudodami tokias platformas, neskatinami siūlyti savo paslaugų valstybėje narėje, kurioje jie nėra įsisteigę. Todėl iki šiol sutelktinio finansavimo veikla daugiausiai buvo vykdoma nacionaliniu mastu, darant žalą Sąjungos sutelktinio finansavimo rinkai, taigi nesudarant įmonėms galimybių pasinaudoti sutelktinio finansavimo paslaugomis, ypač tais atvejais, kai verslo įmonė veikia valstybėje narėje, kurioje nėra prieigos prie sutelktinio finansavimo dėl jos palyginti mažo gyventojų skaičiaus;

(7)  siekiant tarpvalstybinę sutelktinio finansavimo veiklą skatinti ir sudaryti palankesnes sąlygas sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjams naudotis laisve teikti tokias paslaugas ir jas gauti vidaus rinkoje, būtina šalinti esamas sutelktinio finansavimo paslaugų vidaus rinkos tinkamo veikimo kliūtis. Nustatyti bendrą sutelktinio finansavimo paslaugų teikimo taisyklių rinkinį ir suteikti sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjams galimybę teikti prašymą dėl vieno leidimo vykdyti savo veiklą pagal tas taisykles visoje Sąjungoje yra tinkama priemonė skatinti tarpvalstybinę sutelktinio finansavimo veiklą ir kartu stiprinti bendrosios rinkos veikimą;

(8)  šalinant sutelktinio finansavimo paslaugų vidaus rinkos veikimo kliūtis, šiuo reglamentu siekiama skatinti tarpvalstybinį verslo finansavimą. Todėl į šio reglamento taikymo sritį neturėtų būti įtrauktos sutelktinio finansavimo paslaugos, susijusios su skolinimu vartotojams, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/48/EB(5) 3 straipsnio a punkte;

(9)  kad tai pačiai veiklai Sąjungoje nebūtų reikalaujama skirtingų veiklos leidimų, į šio reglamento taikymo sritį neturėtų būti įtraukiamos sutelktinio finansavimo paslaugos, kurias teikia asmenys, kuriems veiklos leidimas buvo išduotas pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/65/ES(6), arba kurios teikiamos pagal nacionalinę teisę;

(10)  kiek tai susiję su skolinimu grindžiamu sutelktiniu finansavimu, pagal įvairius verslo modelius turėtų būti lengviau teikti paskolas, be kita ko, paslaugas, pavyzdžiui, klientams teikti sutelktinio finansavimo siūlymus arba nustatyti projektų savininkų kreditingumo reitingą, per sutelktinio finansavimo platformą leidžiant sudaryti paskolos sutartį su vienu ar daugiau klientų ir vienu ar daugiau projektų savininkų;

(11)  kiek tai susiję su investicijomis grindžiamu sutelktiniu finansavimu, galimybė perleisti vertybinį popierių yra svarbi apsaugos priemonė investuotojams, kad jie galėtų perleisti savo investiciją, nes ji suteikia jiems teisinę galimybę atsisakyti savo dalies kapitalo rinkose. Todėl šiuo reglamentu apimamos ir leidžiamos tik investicijomis grindžiamo sutelktinio finansavimo paslaugos, susijusios su perleidžiamaisiais vertybiniais popieriais. Tačiau į šio reglamento taikymo sritį, išskyrus perleidžiamuosius vertybinius popierius, neturėtų būti įtraukiamos finansinės priemonės, nes tokie vertybiniai popieriai apima riziką, kurios investuotojai negali tinkamai valdyti pagal šią teisinę sistemą;

(11a)  pradinio kriptomonetų platinimo savybės labai skiriasi nuo šiame reglamente numatyto sutelktinio finansavimo. Tarp šių skirtumų galima paminėti tai, kad pradinis kriptovaliutų platinimas paprastai vyksta be tarpininkų, kaip tai yra sutelktinio finansavimo platformų atveju, ir dažnai surenkama daugiau kaip 1 000 000 EUR lėšų. Pradinio kriptovaliutų platinimo įtraukimas į šį reglamentą nepadėtų spręsti bendrų su juo susijusių problemų;

(12)  atsižvelgiant į riziką, siejamą su sutelktinio finansavimo investicijomis, ir siekiant veiksmingai apsaugoti investuotojus ir nustatyti rinkos disciplinos mechanizmą, reikėtų nustatyti didžiausią kiekvieno sutelktinio finansavimo siūlymo pardavimo vertės ribą. Turėtų būti nustatyta 8 000 000 EUR riba – didžiausia riba, iki kurios valstybės narės gali netaikyti pareigos skelbti viešai siūlomų vertybinių popierių prospektą pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/1129(7). Nepaisant to, jog būtina aukšto lygio investuotojų apsauga, ta riba turėtų būti nustatyta laikantis nacionalinių rinkų praktikos, kad Sąjungos platforma būtų patraukli tarpvalstybiniam verslo finansavimui;

(12a)  šiame reglamente apibrėžiamas pagrindinės informacijos apie investiciją dokumento, kuris turi būti pateiktas galimiems investuotojams dėl kiekvieno sutelktinio finansavimo siūlymo, turinys. Kadangi šis pagrindinės informacijos apie investiciją dokumentas parengtas taip, kad jį būtų galima pritaikyti prie konkretaus sutelktinio finansavimo siūlymo ypatybių ir investuotojų informacijos poreikių, jis turėtų pakeisti prospektą, kurio reikalaujama pagal Reglamentą (ES) 2017/1129, kai vertybiniai popieriai siūlomi viešai. Todėl būtų tinkama į Reglamento (ES) 2017/1129 taikymo sritį neįtraukti sutelktinio finansavimo siūlymų pagal šį reglamentą ir tas reglamentas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(13)  siekiant išvengti reglamentavimo arbitražo ir užtikrinti veiksmingą sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjų priežiūrą, sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjams turėtų būti draudžiama priimti indėlius ar kitas grąžintinas lėšas iš visuomenės indėlių, nebent jiems išduotas kredito įstaigos veiklos leidimas pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2013/36/ES(8) 8 straipsnį;

(14)  siekiant to tikslo sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjams turėtų būti suteikta galimybė teikti prašymą dėl vieno leidimo vykdyti veiklą visoje Sąjungoje ir savo veiklą vykdyti laikantis tų vienodų reikalavimų. Tačiau siekiant išsaugoti platų sutelktinio finansavimo siūlymų, skirtų tik nacionalinėms rinkoms, kuriose sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjai renkasi teikti savo paslaugas pagal nacionalinė teisę, pasirinkimą, reikėtų užtikrinti, kad jie tą galėtų daryti ir toliau. Atitinkamai šiuo reglamentu nustatyti reikalavimai neturėtų būti privalomi ir neturėtų būti taikomi tokiems sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjams, kurie pasirenka vykdyti veiklą tik nacionaliniu mastu;

(15)  siekiant išlaikyti aukšto lygio investuotojų apsaugą, sumažinti su sutelktiniu finansavimu siejamą riziką ir užtikrinti vienodas sąlygas visiems klientams, sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjai turėtų taikyti politiką, skirtą užtikrinti, kad projektai būtų atrenkami profesionaliai, sąžiningai ir skaidriai ir kad sutelktinio finansavimo paslaugos būtų teikiamos laikantis tokių pačių principų;

(15a)  dėl tų pačių priežasčių sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjai, kurie savo platformoje vykdo pradinį kriptovaliutų platinimą, neturėtų būti įtraukti į šio reglamento taikymo sritį. Kad būtų užtikrintas veiksmingas naujos pradinio kriptovaliutų platinimo technologijos reguliavimas, Komisija, remdamasi išsamiu poveikio vertinimu, ateityje galėtų pasiūlyti išsamią Sąjungos lygmens teisės aktų sistemą;

(15b)  alternatyvios investicijų priemonės, kaip antai pradinis kriptovaliutų platinimas, suteikia MVĮ, novatoriškiems startuoliams ir sparčiai augančioms įmonėms finansavimo galimybių ir paspartina technologijų perdavimą, taip pat gali būti esminė kapitalo rinkų sąjungos dalis. Komisija turėtų įvertinti, ar reikia pasiūlyti atskirą pradinio kriptovaliutų platinimo Sąjungos teisės aktų sistemą. Didesnis teisinis tikrumas visose srityse galėtų padėti padidinti investuotojų ir vartotojų apsaugą ir sumažinti riziką, kylančią dėl asimetrinės informacijos, nesąžiningo elgesio ir neteisėtos veiklos;

(16)  siekdami pagerinti paslaugas savo klientams galimiems arba faktiniams investuotojams ar projekto savininkams – sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjai turėtų galėti veikti savo nuožiūra klientų vardu dėl tų klientų pavedimų kriterijų, jeigu jie imasi visų būtinų veiksmų, kad savo klientų naudai pasiektų kuo geresnių rezultatų, ir atskleidžia tikslų to veikimo savo nuožiūra būdą bei kriterijus. Siekiant užtikrinti, kad galimiems investuotojams paisant neutralumo būtų pasiūlytos galimybės investuoti, sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjai neturėtų mokėti ar gauti jokio atlygio, nuolaidos ar nepiniginės naudos už tai, kad nukreipia investuotojų pavedimus į konkretų savo platformoje teikiamą siūlymą arba į trečios šalies platformoje teikimą konkretų siūlymą;

(17)  šiuo reglamentu siekiama palengvinti tiesiogines investicijas ir nesukurti reglamentavimo arbitražo galimybių finansų tarpininkams, kurie reglamentuojami pagal kitus Sąjungos teisės aktus, visų pirma turto valdytojams skirtas Sąjungos taisykles. Todėl reikėtų griežtai reglamentuoti naudojimąsi teisinėmis struktūromis, be kita ko, specialiosios paskirties subjektais, tarpininkaujant tarp sutelktinio finansavimo projekto ar verslo ir investuotojų ir tą leisti tik tinkamoms sandorio šalims arba pasirinktiems profesionaliems investuotojams, kaip apibrėžta Direktyvoje 2014/65/ES;

(18)  siekiant užtikrinti veiksmingą valdymo sistemą, svarbu tinkamai valdyti riziką ir užkirsti kelią bet kokiam interesų konfliktui. Todėl sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjai turėtų taikyti valdymo tvarką, pagal kurią užtikrinamas veiksmingas ir apdairus valdymas, o jų valdytojai turėtų būti geros reputacijos ir turėti tinkamų žinių bei patirties. Be to, sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjai turėtų nustatyti procedūras, pagal kurias gautų ir nagrinėtų klientų skundus;

(19)  sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjai turėtų veikti kaip neutralūs klientų tarpininkai savo sutelktinio finansavimo platformoje. Siekiant užkirsti kelią interesų konfliktams, reikėtų nustatyti tam tikrus reikalavimus, taikomus sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjams, vadovams ir darbuotojams arba tiesiogiai ar netiesiogiai juos kontroliuojančiam asmeniui. Reikėtų neleisti sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjams finansiškai dalyvauti savo sutelktinio finansavimo platformos sutelktinio finansavimo siūlymuose, nebent jie viešai iš anksto savo interneto svetainėje skelbtų finansinius interesus projektuose arba siūlymuose. Tai leistų sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjams derinti savo interesus su investuotojų interesais. Be to, kiek tai susiję su toje sutelktinio finansavimo platformoje siūlomomis sutelktinio finansavimo paslaugomis, klientais negali būti akcininkai, kurie turi 20 proc. ir daugiau akcinio kapitalo arba balsavimo teisių, ir vadovai▌, arba bet koks tiesiogiai ▌ sutelktinio finansavimo platformas kontroliuojantis asmuo;

(20)  siekiant veiksmingai ir sklandžiai teikti sutelktinio finansavimo paslaugas, sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjams turėtų būti leidžiama pavesti bet kokią veiklos funkciją – visą arba jos dalį – kitiems paslaugų teikėjams, jei veiklos ranga iš esmės nepablogintų sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjų vidaus kontrolės kokybės ir veiksmingos priežiūros. Tačiau sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjai ir toliau visiškai atsakytų už šio reglamento nuostatų laikymąsi;

(21)  norint saugoti klientų lėšas ir teikti mokėjimo paslaugas, pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2015/2366(9) reikia gauti mokėjimo paslaugų teikėjo leidimą. To privalomo leidimo reikalavimo negalima įvykdyti sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjo veiklos leidimu. Todėl derėtų išaiškinti, kad jeigu sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjas teikia su savo sutelktinio finansavimo paslaugomis susijusias mokėjimo paslaugas, jis taip pat turi gauti mokėjimo įstaigos veiklos leidimą pagal Direktyvą (ES) 2015/2366. Kad tokia veikla būtų tinkamai prižiūrima, nacionalinei kompetentingai institucijai turėtų būti pranešama, ar sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjas ketina pats teikti mokėjimo paslaugas turėdamas tinkamą leidimą, ar tokios paslaugos bus perduotos leidimą turinčiai trečiajai šaliai;

(22)  kad tarpvalstybiniu mastu teikiamų sutelktinio finansavimo paslaugų gausėtų ir jos būtų teikiamos sklandžiai, reikia pakankamo masto ir visuomenės pasitikėjimo šiomis paslaugomis. Todėl reikia nustatyti vienodus, proporcingus ir tiesiogiai taikomus veiklos leidimų ir vienos bendros priežiūros institucijos reikalavimus;

(23)  didelis investuotojų pasitikėjimas prisideda prie sutelktinio finansavimo paslaugų augimo. Todėl sutelktinio finansavimo paslaugų reikalavimais reikėtų sudaryti palankesnes sąlygas tokias paslaugas teikti tarpvalstybiniu mastu, mažinti veiklos riziką ir užtikrinti aukšto lygio skaidrumą ir investuotojų apsaugą;

(24)  teikiant sutelktinio finansavimo paslaugas gali atsirasti pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizika, kaip pabrėžiama Komisijos ataskaitoje dėl pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos, darančios įtaką vidaus rinkai ir susijusios su tarpvalstybine veikla, vertinimo(10). Todėl reikėtų numatyti apsaugos priemonių, kartu laikantis veiklos leidimo sąlygų, vertinant valdyme dalyvaujančių asmenų gerą reputaciją, teikiant mokėjimo paslaugas tik per licencijuotus subjektus, kuriems taikomi kovos su pinigų plovimo ir teroristų finansavimu reikalavimai. Siekdama toliau užtikrinti finansinį stabilumą pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos prevencijos priemonėmis ir atsižvelgdama į didžiausią lėšų, kurios gali būti surinktos teikiant sutelktinio finansavimo siūlymą pagal šį reglamentą, ribą, Komisija turėtų įvertinti būtinybę įpareigoti sutelktinio finansavimo teikėjus, kuriems išduotas veiklos leidimas pagal šį reglamentą, laikytis dalies arba visų nacionalinių nuostatų, kuriomis įgyvendinamos Direktyvos (ES) 2015/849 nuostatos dėl pinigų plovimo ar teroristų finansavimo, bei įpareigojimo proporcingumą, ir tokius sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjus įrašyti į įpareigotųjų subjektų sąrašą siekiant Direktyvos (ES) 2015/849 tikslų;

(25)  kad sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjai galėtų vykdyti tarpvalstybinę veiklą ir nesusidurtų su skirtingomis taisyklėmis ir kad investuotojams iš skirtingų valstybių narių būtų lengviau finansuoti projektus visoje Sąjungoje, valstybėms narėms nereikėtų leisti nustatyti papildomų reikalavimų sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjams, kuriems veiklos leidimas išduotas pagal šį reglamentą;

(26)  veiklos leidimų išdavimo procesas turėtų sudaryti sąlygas nacionalinei kompetentingai institucijai susipažinti su paslaugomis, kurias ketina teikti galimi sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjai, ir sutelktinio finansavimo platformomis, kurias jie ketina naudoti, įvertinti jų valdymo kokybę ir įvertinti galimų sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjų nustatytą vidaus organizaciją ir procedūras, siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi šiame reglamente nustatytų reikalavimų;

(27)  siekdama daugiau skaidrumo mažmeniniams investuotojams dėl sutelktinio finansavimo paslaugų teikimo, ESMA turėtų sukurti viešą ir atnaujinamą visų Sąjungoje pagal šį reglamentą teikiamų sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjų, kuriems išduotas veiklos leidimas ir kurie valdo sutelktinio finansavimo platformas, registrą;

(28)  veiklos leidimas turėtų būtų panaikinamas, jeigu nebesilaikoma jo išdavimo sąlygų. Visų pirma nacionalinė kompetentinga institucija turėtų galėti įvertinti, ar pakenkta valdytojo gerai reputacijai arba ar iš esmės neveikia vidaus procedūros ir sistemos. Kad nacionalinė kompetentinga institucija galėtų įvertinti, ar panaikinti sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjo veiklos leidimą, nacionalinei kompetentingai institucijai turėtų būti pranešta, ar sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjas arba trečioji šalis, veikianti sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjo vardu, prarado savo veiklos leidimą vykdyti mokėjimo įstaigos veiklą arba buvo nustatyta, kad pažeidė Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2015/849(11);

(29)  kad galimi investuotojai aiškiai suprastų sutelktinio finansavimo paslaugų pobūdį, riziką, išlaidas ir mokesčius, sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjai turėtų savo klientams suteikti aiškią ir išskaidytą informaciją;

(30)  investicijų į produktus, kuriais prekiaujama sutelktinio finansavimo platformose, negalima palyginti su įprastais investiciniais produktais ar taupymo produktais, todėl jų kaip tokių rinkai nederėtų pateikti. Tačiau siekiant užtikrinti, kad galimi investuotojai suprastų su sutelktinio finansavimo investicijomis susijusį rizikos lygį, sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjams privaloma atlikti galimų investuotojų pirminį žinių patikrinimą ir taip nustatyti supratimą apie investiciją. Sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjai turėtų aiškiai įspėti galimus investuotojus, kai, jų nuomone, teikiamos sutelktinio finansavimo paslaugos jiems netinkamos;

(31)  Kad investuotojai galėtų priimti informacija pagrįstą investicinį sprendimą, sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjai turėtų galimiems investuotojams pateikti pagrindinės informacijos apie investiciją dokumentą. Pagrindinės informacijos apie investiciją dokumentu galimi investuotojai būtų perspėjami, kad jų investicinė aplinka susijusi su rizika ir jų investicijai netaikomos nei indėlių garantijų, nei investuotojų kompensavimo sistemos;

(32)  pagrindinės informacijos apie investiciją dokumente taip pat turėtų būti atsižvelgiama į konkrečius ypatumus ir riziką, siejamus su įmonėmis ankstyvuoju etapu, ir dėmesys sutelkiamas į esminę informaciją apie projekto savininkus, investuotojų teises ir mokesčius, siūlomų vertybinių popierių rūšį ir paskolos sutartis. Kadangi tokią informaciją geriausiai gali pateikti konkretus projekto savininkas, tas projekto savininkas ir turėtų parengti pagrindinės informacijos apie investiciją dokumentą. Tačiau už savo galimų investuotojų informavimą atsakingi sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjai, todėl jie yra atsakingi už pagrindinės informacijos apie investiciją dokumento išsamumą;

(33)  siekiant užtikrinti, kad pradedančiosios įmonės ir MVĮ galėtų sklandžiai ir tikslingai patekti į kapitalo rinkas, sumažinti jų finansavimo išlaidas ir išvengti vėlavimo ir išlaidų sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjams, pagrindinės informacijos apie investiciją dokumentą turėtų patvirtinti kompetentinga institucija;

(34)  siekiant išvengti nereikalingų išlaidų ir administracinės naštos, kai sutelktinio finansavimo paslaugos teikiamos tarpvalstybiniu mastu, neturėtų būti reikalaujama rinkodaros pranešimų išversti▌;

(35)  sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjai neturėtų savo ar ne savo nuožiūra derinti pirkimo ir pardavimo interesų, nes tai veiklai reikia investicinės įmonės veiklos leidimo pagal Direktyvos 2014/65/ES 5 straipsnį arba reguliuojamos rinkos leidimo pagal tos direktyvos 44 straipsnį. Sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjai, užtikrindami informacijos skaidrumą ir srautą, turėtų investuotojams, kurie investuoja per jų platformą, sudaryti galimybę bendrauti tarpusavyje naudojantis savo platformomis iš pradžių per jas padarytų investicijų klausimais. Tačiau sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjai turėtų savo klientams pranešti, kad jie nesinaudoja prekybos sistema ir kad tokia pirkimo ir pardavimo veikla jų platformose vykdoma paties kliento nuožiūra ir atsakomybe;

(36)  siekdami daugiau skaidrumo ir norėdami užtikrinti tinkamą bendravimo su klientais dokumentaciją, sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjai turėtų saugoti visus atitinkamus su savo paslaugomis ir sandoriais susijusius įrašus;

(37)  siekiant užtikrinti, kad su investuotojais ir projektų savininkais būtų elgiamasi sąžiningai ir jie nebūtų diskriminuojami, sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjai, kurie reklamuoja savo paslaugas rinkodaros pranešimuose, neturėtų kokio nors konkretaus projekto vertinti palankiau nei kitų savo platformoje siūlomų projektų, nebent būtų objektyvi priežastis tai daryti, pavyzdžiui, konkretus investuotojo prašymas arba siekis atsižvelgti į investuotojo iš anksto nustatytą rizikos profilį. Tačiau sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjams neturėtų būti trukdoma paminėti sėkmingai užbaigtų projektų, į kuriuos per platformą jau nebegalima investuoti, ir jie turėtų būti skatinami sudaryti sąlygas palyginti užbaigtų savo projektų rezultatus;

(38)  siekiant suteikti daugiau teisinio tikrumo sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjams, kurie vykdo veiklą tarpvalstybiniu mastu visoje Sąjungoje, ir užtikrinti geresnes galimybes patekti į rinką, reikėtų elektroniniu būdu ▌skelbti išsamią informaciją apie valstybėse narėse taikomus įstatymus ir kitus teisės aktus, kuriais reglamentuojami sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjų rinkodaros pranešimai, ir jų santraukas. Siekdamos šio tikslo kompetentingos institucijos ir ESMA turėtų administruoti centrines duomenų bazes;

(39)  siekdamos geriau suprasti esamų rinkodaros pranešimams taikomų reikalavimų reglamentavimo skirtumų valstybėse narėse mastą, kompetentingos institucijos turėtų kasmet ESMA pateikti išsamią savo reikalavimų vykdymo užtikrinimo šioje srityje ataskaitą;

(39a)  siekiant užtikrinti nuoseklų visoje Sąjungoje veikiančių sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjų veiklos leidimų ir reikalavimų jiems taikymą, ESMA turėtų parengti Komisijai pateikti skirtus techninius reguliavimo standartus.

(40)  svarbu veiksmingai ir efektyviai užtikrinti, kad būtų laikomasi veiklos leidimų ir sutelktinio finansavimo paslaugų teikimo reikalavimų pagal šį reglamentą. Nacionalinė kompetentinga institucija turėtų išduoti veiklos leidimus ir vykdyti priežiūrą. Nacionalinė kompetentinga institucija turėtų turėti įgaliojimą prašyti informacijos, atlikti bendrus tyrimus ir patikrinimus vietoje, skelbti viešus pranešimus ir perspėjimus bei taikyti sankcijas. Nacionalinė kompetentinga institucija turėtų pasinaudoti savo priežiūros ir sankcijų taikymo įgaliojimais laikydamasi proporcingumo principo;

(42)  Nacionalinė kompetentinga institucija turėtų nustatyti mokesčius tiesiogiai prižiūrimiems subjektams, kad padengtų savo išlaidas, įskaitant pridėtines išlaidas. Mokesčio dydis turėtų būti proporcingas tiesiogiai prižiūrimo subjekto dydžiui, atsižvelgiant į ankstyvą sutelktinio finansavimo paslaugų sistemos kūrimosi etapą;

(43)  kadangi šio reglamento tikslų, t. y. išspręsti sutelktinio finansavimo paslaugoms taikomos teisinės sistemos susiskaidymo klausimą, siekiant užtikrinti tinkamą tokių paslaugų vidaus rinkos veikimą ir kartu stiprinti investuotojų apsaugą ir rinkos veiksmingumą bei prisidėti prie kapitalo rinkų sąjungos sukūrimo, valstybės narės negali deramai pasiekti, bet tų tikslų geriau būtų siekti Sąjungos lygmeniu, laikydamasi Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Sąjunga gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo reglamentu neviršijama to, kas būtina nurodytiems tikslams pasiekti;

(44)  šio reglamento taikymas turėtų būti atidėtas siekiant taikymą suderinti su nacionalinių taisyklių, kuriomis perkeliama Direktyva XX/XXXX/ES (... Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) .../...), pagal kurią sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjams, kuriems taikoma ši direktyva, netaikoma Direktyva 2014/65/ES, taikymu;

(45)  šiuo reglamentu nepažeidžiamos pagrindinės teisės ir laikomasi principų, įtvirtintų Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje. Todėl šis reglamentas turėtų būti aiškinamas ir taikomas atsižvelgiant į tas teises ir principus;

(46)  vadovaujantis Reglamento (EB) Nr. 45/2001(12) 28 straipsnio 2 dalimi buvo konsultuojamasi su Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnu,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

I skyriusDalykas, taikymo sritis ir apibrėžtys

1 straipsnis

Dalykas

Šiuo reglamentu nustatomi šie vienodi reikalavimai:

a)  sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjų veikla ir organizacija;

b)  sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjų veiklos leidimų išdavimas ir priežiūra;

c)  skaidrumas ir rinkodaros pranešimai, susiję su sutelktinio finansavimo paslaugų teikimu Sąjungoje.

2 straipsnisTaikymo sritis

1.  Šis reglamentas taikomas juridiniams asmenims, kurie nusprendžia prašyti leidimo pagal 10 straipsnį, ir sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjams, kuriems pagal tą straipsnį išduotas veiklos leidimas teikti sutelktinio finansavimo paslaugas. Kad galėtų teikti paraiškas dėl leidimo suteikimo, tie juridiniai asmenys turi turėti faktinę ir nuolatinę buveinę valstybėje narėje.

2.  Šis reglamentas netaikomas:

a)  sutelktinio finansavimo paslaugoms, kurios teikiamos projekto savininkams, kurie yra vartotojai, kaip apibrėžta Direktyvos 2008/48/EB 3 straipsnio a punkte;

b)  sutelktinio finansavimo paslaugoms, kurias teikia fiziniai arba juridiniai asmenys, kuriems buvo išduotas investicinės įmonės leidimas pagal Direktyvos 2014/65/ES 7 straipsnį;

c)  sutelktinio finansavimo paslaugoms, kurias teikia fiziniai arba juridiniai asmenys pagal nacionalinę teisę;

d)  sutelktinio finansavimo siūlymams, kurių pardavimo vertė, tenkanti vienam sutelktinio finansavimo siūlymui pagal konkretų sutelktinio finansavimo projektą, yra didesnė kaip 8 000 000 EUR, ir kurie apskaičiuojami per 12 mėnesių laikotarpį.

2a.  Nacionaliniais teisės aktais dėl su projektų savininkais ar investuotojais susijusių licencijų išdavimo reikalavimų tiems projektų savininkams ar investuotojams netrukdoma naudotis sutelktinio finansavimo paslaugomis, kurias pagal šį reglamentą teikia įgaliotieji sutelktinio finansavimo teikėjai.

3 straipsnisApibrėžtys

1.  Šiame reglamente vartojamų terminų apibrėžtys:

a)  sutelktinio finansavimo paslauga – paslaugų teikimas per sutelktinio finansavimo platformą, sudarantis vieną iš šių galimybių:

i)  teikti tiesioginio sutelktinio finansavimo paslaugą, kuri suteikia daugiau galimybių nukreipti konkretų investuotoją pas konkretų projekto savininką, o konkretų projekto savininką – pas konkretų investuotoją;

ii)  teikti sutelktinio finansavimo tarpininkavimo paslaugą, padedančią nukreipti investuotoją pas projekto savininką ir nustatyti kainą ir atitinkamą pasiūlymų paketą, arba padedančią nukreipti projekto savininką pas investuotoją ir nustatyti kainą ir atitinkamą pasiūlymų paketą, arba abi paslaugas kartu;

b)  sutelktinio finansavimo platforma – elektroninė ▌sistema, kurią naudoja arba valdo sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjas;

c)  sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjas – juridinis asmuo, kuris teikia vieną ar daugiau sutelktinio finansavimo paslaugų ir tam tikslui yra gavęs atitinkamos nacionalinės kompetentingos institucijos leidimą pagal šio reglamento 10 straipsnį;

d)  sutelktinio finansavimo siūlymas – bet koks sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjo pranešimas, kuriame pateikiama informacija, kuria remdamiesi galimi investuotojai gali spręsti apie sutelktinio finansavimo sandorio sudarymo naudą;

e)  klientas – galimas arba faktinis investuotojas arba projekto savininkas, kuriam sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjas teikia sutelktinio finansavimo paslaugas arba gali jų suteikti;

f)  projekto savininkas – asmuo, kuris siekia gauti finansavimą per sutelktinio finansavimo platformą;

g)  investuotojas – asmuo, kuris per sutelktinio finansavimo platformą teikia paskolas arba įgyja perleidžiamųjų vertybinių popierių;

h)  sutelktinio finansavimo projektas – tikslas, kuriuo projekto savininkas finansuoja arba siekia gauti lėšų sutelktinio finansavimo siūlymu;

i)  perleidžiamieji vertybiniai popieriai – perleidžiamieji vertybiniai popieriai, kaip apibrėžta Direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 1 dalies 44 punkte;

j)  rinkodaros pranešimas – bet kokia sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjo informacija arba pranešimas galimam investuotojui arba galimam projekto savininkui apie sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjo paslaugas, kurie skiriasi nuo informacijos, kurią reikalaujama atskleisti investuotojams pagal šį reglamentą;

k)  patvarioji laikmena – priemonė, leidžianti saugoti informaciją taip, kad ateityje ja būtų galima naudotis tam tikrą laikotarpį, tinkamą informacijos tikslais, ir būtų galima saugomą informaciją atkurti jos nepakeičiant;

l)  specialiosios paskirties subjektas – subjektas, sukurtas ar naudojamas siekiant vienintelio tikslo – vykdyti pakeitimo vertybiniais popieriais veiklą, kaip apibrėžta Europos Centrinio Banko reglamento (ES) Nr. 1075/2013(13) 1 straipsnio 2 dalyje.

la)   paskola – susitarimas, kuriuo investuotojas įsipareigoja pateikti projekto savininkui sutarto dydžio pinigų sumą sutartam laikotarpiui, o projekto savininkas įsipareigoja per sutartą laikotarpį tą sumą grąžinti;

lb)  nacionalinė kompetentinga institucija – nacionalinė institucija arba institucijos, kurias paskiria valstybė narė ir kurios turi reikiamus įgaliojimus ir paskirtus įpareigojimus vykdyti užduotis, susijusias su sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjų veiklos leidimų išdavimu ir priežiūra šio reglamento taikymo srityje.

II skyrius Sutelktinio finansavimo paslaugų teikimas ir organizaciniai bei veiklos reikalavimai sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjams

4 straipsnisSutelktinio finansavimo paslaugų teikimas

1.  Sutelktinio finansavimo paslaugas teikia tik juridiniai asmenys, kurie turi faktinę ir nuolatinę buveinę Sąjungos valstybėje narėje ir kuriems yra išduotas sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjo veiklos leidimas pagal šio reglamento 10 straipsnį.

Trečiojoje šalyje įsisteigę juridiniai asmenys negali teikti prašymo sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjo veiklos leidimui suteikti pagal šį reglamentą.

2.  Sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjai turi veikti sąžiningai, teisingai ir profesionaliai, atsižvelgdami į geriausius savo klientų ir galimų klientų interesus.

3.  Sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjai nemoka ar negauna jokio atlygio, nuolaidos ar nepiniginės naudos už tai, kad nukreipia investuotojų pavedimus į konkretų savo platformoje teikiamą sutelktinio finansavimo siūlymą arba į trečiosios šalies platformoje teikiamą konkretų sutelktinio finansavimo siūlymą.

4.  Sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjai gali veikti savo nuožiūra savo klientų vardu dėl klientų pavedimų kriterijų ir tokiu atveju jie atskleidžia savo klientams tikslų to veikimo savo nuožiūra būdą bei kriterijus ir imasi visų būtinų veiksmų, kad klientų naudai pasiektų kuo geresnių rezultatų.

5.  Kiek tai susiję su specialiosios paskirties subjektų naudojimu sutelktinio finansavimo paslaugoms teikti investuotojams, kurie nėra reikalavimus atitinkančios sandorio šalys, kaip apibrėžta Direktyvoje 2014/65/ES, sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjai turi tik teisę specialiosios paskirties subjektui pervesti vieną turto vienetą, kad sudarytų sąlygas investuotojams prisiimti to turto poziciją įsigyjant vertybinius popierius. Sprendimą prisiimti to pagrindinio turto poziciją priima tik investuotojai.

4a straipsnis

Tarpininkų teikiamos sutelktinio finansavimo paslaugos

Šiame reglamente tarpininkų teikiamos sutelktinio finansavimo paslaugos apima:

a.  projekto savininkų išleistų perleidžiamųjų vertybinių popierių išplatinimą ar paskolų suteikimo palengvinimą be tvirto įsipareigojimo pirkti, kaip nurodyta Direktyvos 2014/65/ES I priedo A skirsnio 7 punkte;

b.  konsultacijų dėl investicijų, kaip nurodyta Direktyvos 2014/65/ES I priedo A skirsnio 5 punkte, susijusių su tais perleidžiamaisiais vertybiniais popieriais arba paskolų suteikimo palengvinimu, pasiūlymus; taip pat

c.  klientų pavedimų priėmimą ir perdavimą, kaip nurodyta Direktyvos 2014/65 I priedo A skirsnio 1 punkte, susijusių su tais perleidžiamaisiais vertybiniais popieriais arba paskolų suteikimo palengvinimu.“

5 straipsnisVeiksmingas ir apdairus valdymas

Sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjų valdytojai nustato ir prižiūri, kaip įgyvendinama tinkama politika ir procedūros, kuriomis užtikrinamas veiksmingas ir apdairus valdymas, įskaitant pareigų atskyrimą, veiklos tęstinumą ir interesų konfliktų prevenciją, kad būtų remiamas rinkos vientisumas ir paisoma jų klientų interesų. Sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjai, siūlantys 3 straipsnio 1 dalies a punkto iia papunktyje nurodytas paslaugas, užtikrina, kad jie turėtų įdiegtas tinkamas tų paslaugų rizikos valdymo ir finansinio modeliavimo sistemas ir vykdytų jų kontrolę.

5a straipsnis

Išsamaus patikrinimo reikalavimai

1a.  Sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjai vykdo bent minimalaus lygio projektų savininkų, siūlančių projektą, kuris būtų finansuojamas jų sutelktinio finansavimo platformoje, išsamų patikrinimą.

2a.  1 dalyje nurodytą minimalaus lygio išsamų patikrinimą sudaro visi šie elementai:

a)  įrodymas, kad projekto savininkas neturi teistumo, susijusio su nacionalinės komercinės teisės, nacionalinių nemokumą reglamentuojančių teisės aktų, nacionalinių finansinių paslaugų teisės aktų, kovos su pinigų plovimu teisės aktų, nacionalinių teisės aktų dėl sukčiavimo arba profesinės atsakomybės, pažeidimais;

b)  įrodymas, kad projekto savininkas, kuris siekia gauti finansavimą per sutelktinio finansavimo platformą:

i) nėra įsisteigęs šalyje ar teritorijoje, kuri pagal atitinkamą Sąjungos politiką laikoma nebendradarbiaujančia šalimi ar teritorija, arba didelės rizikos trečiojoje šalyje pagal Direktyvos (ES) 2015/849 9 straipsnio 2 dalį; arba

ii) faktiškai laikosi su skaidrumu ir keitimusi informacija susijusių Sąjungos ir tarptautiniu mastu sutartų mokesčių standartų.

6 straipsnisSkundų nagrinėjimas

1.  Sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjai yra parengę ir skelbia veiksmingų ir skaidrių procedūrų aprašymus ir jų laikosi, kad iš klientų gautus skundus išnagrinėtų greitai, sąžiningai ir nuosekliai.

2.  Sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjai užtikrina, kad klientai turėtų galimybę skundus prieš juos pateikti nemokamai.

3.  Sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjai parengia ir pateikia klientams standartinį skundo šabloną ir saugo įrašus apie visus gautus skundus ir priemones, kurių imtasi.

3a.  Sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjai visus skundus nagrinėja laiku ir sąžiningai ir per pagrįstą laikotarpį praneša to nagrinėjimo rezultatus skundo pateikėjui.

4.  ESMA parengia techninių reguliavimo standartų projektus, siekdama nustatyti skundų nagrinėjimo reikalavimus, standartines formas ir procedūras.

ESMA tuos techninių reguliavimo standartų projektus Komisijai pateikia ne vėliau kaip …. [XXX (mėnesiai) nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos].

Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti šio straipsnio pirmoje pastraipoje nurodytus techninius reguliavimo standartus Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 10–14 straipsniuose nustatyta tvarka.

7 straipsnisInteresų konfliktai

1.  Sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjai savo sutelktinio finansavimo platformos sutelktinio finansavimo siūlyme finansiškai nedalyvauja.

Nukrypstant nuo pirmos pastraipos, sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjai gali finansiškai dalyvauti sutelktinio finansavimo pasiūlymuose savo sutelktinio finansavimo platformose, kai informacija apie tą dalyvavimą yra aiškiai prieinama klientams, skelbiant aiškias ir skaidrias atrankos procedūras.

2.  Sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjų klientais negali būti jokie jų akcininkai, kurie turi 20 proc. ir daugiau akcinio kapitalo arba balsavimo teisių, jokie jų vadovai▌ arba bet kokie tiesiogiai▌ su tais akcininkais ir vadovais▌ kontrolės ryšiais susiję asmenys, kaip apibrėžta Direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 1 dalies 35 punkto b papunktyje.

3.  Sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjai laikosi veiksmingų vidaus taisyklių ir jas taiko, siekdami išvengti interesų konfliktų. Jie taip pat užtikrina, kad jų darbuotojai negalėtų daryti tiesioginės ar netiesioginės įtakos projektams, kuriuose jie finansiškai dalyvauja.

4.  Sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjai imasi visų tinkamų veiksmų, siekdami išvengti sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjų tarpusavio, jų akcininkų, vadovų ir darbuotojų, taip pat tiesiogiai ar netiesiogiai su jais kontrolės ryšiais susijusių asmenų, kaip apibrėžta Direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 1 dalies 35 punkto b papunktyje, ir klientų, arba tarp vieno kliento ir kito kliento atsirandančių interesų konfliktų, juos nustatyti, valdyti ir atskleisti.

5.  Sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjai savo klientams ▌atskleidžia informaciją apie bendrą interesų konfliktų pobūdį ir priežastis, taip pat veiksmus, kurių imtasi tokių ▌veiksnių poveikiui sumažinti.

6.  5 dalyje nurodyta atskleidžiama informacija:

a)  pateikiama patvariojoje laikmenoje;

a)  yra pakankamai išsami, atsižvelgiant į kiekvieno kliento pobūdį, kad kiekvienas klientas galėtų priimti informacija pagrįstą sprendimą dėl paslaugos, kurią teikiant gali kilti interesų konfliktas.

7.  EVPRI parengia techninių reguliavimo standartų projektus, kuriuose nustatomi:

a)  1 ir 3 dalyse nurodytų finansinio dalyvavimo atrankos procedūrų ir vidaus taisyklių laikymosi arba taikymo reikalavimai;

b)  4 dalyje nurodytų veiksmų etapai;

c)  5 ir 6 dalyse nurodytos informacijos atskleidimo tvarka.

ESMA tuos techninių reguliavimo standartų projektus Komisijai pateikia ne vėliau kaip …. [XXX (mėnesiai) nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos].

Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti pirmoje pastraipoje nurodytus techninius reguliavimo standartus Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 10–14 straipsniuose nustatyta tvarka.

7a straipsnis

Sutelktinio finansavimo platformos interesų suderinimas su investuotojais

1.  Siekiant užtikrinti, kad sutelktinio finansavimo platformos savo paskatas suderintų su investuotojų paskatomis, reikia skatinti taikyti paskatų mechanizmus.

2.  Sutelktinio finansavimo platformos gali dalyvauti finansuojant projektą. Ta dalis neturi viršyti 2 proc. projektui surinkto kapitalo.

3.  Sėkmingo sandorio atlygis gali būti suteikiamas sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjui, kai projektas sėkmingai palieka sutelktinio finansavimo platformą.

4.  Sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjai apibūdina ESMA interesų suderinimo politiką, kurią jie planuoja taikyti prieš veiklos leidimo suteikimą, ir prašo jos patvirtinimo.

5.  Sutelktinio finansavimo platformos kas trejus metus gali keisti interesų derinimo politiką. Kiekvieną pakeitimą tvirtina ESMA.

6.  Sutelktinio finansavimo platformos savo interneto svetainėje matomoje vietoje aiškiai apibūdina savo interesų suderinimo politiką.

8 straipsnisVeiklos ranga

1.  Sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjai, perduodami trečiajai šaliai atlikti veiklos funkcijas, imasi visų pagrįstų veiksmų, kad išvengtų papildomos veiklos rizikos.

2.  Veiklos funkcijų perdavimas trečiajai šaliai▌ nepakenkia sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjų vidaus kontrolės kokybei ir nacionalinės kompetentingos institucijos galimybėms prižiūrėti, kaip sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjas vykdo visas šiame reglamente nustatytas savo pareigas.

3.  Sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjai ir toliau visiškai atsako už šio reglamento veiklos rangos nuostatų laikymąsi.

9 straipsnisKlientų turto saugojimas, lėšų saugojimas ir mokėjimo paslaugų teikimas

1.  Sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjai savo klientams praneša:

a)  ar ir kokioms sąlygomis jie teikia turto saugojimo paslaugas, be kita ko, nuorodas į taikytiną nacionalinę teisę;

b)  ar turto saugojimo paslaugas teikia jie ar trečioji šalis;

c)  ar mokėjimo paslaugas teikia ir lėšas turi bei saugoja sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjas ar jo vardu veikiantis trečiosios šalies teikėjas.

2.  Sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjai arba jų vardu veikiantys trečiosios šalies teikėjai nesaugo klientų lėšų ar neteikia mokėjimo paslaugų, nebent tos lėšos skirtos mokėjimo paslaugoms, susijusioms su sutelktinio finansavimo paslaugomis, teikti ir sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjas arba jo vardu veikiantis trečiosios šalies teikėjas yra mokėjimo paslaugų teikėjas, kaip apibrėžta Direktyvos (ES) 2015/2366 4 straipsnio 11 dalyje.

3.  2 dalyje nurodytos lėšos saugomos pagal nacionalinės teisės nuostatas, kuriomis perkeliama Direktyva (ES) 2015/2366.

4.  Jeigu sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjai patys arba per trečiąją šalį neteikia mokėjimo paslaugų ar neturi ir nesaugo klientų lėšų, susijusių su sutelktinio finansavimo paslaugomis, tokie sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjai nustato tvarką, kuria užtikrinama, kad projektų savininkai priima sutelktinio finansavimo siūlymų lėšas arba bet kokį mokėjimą tik per mokėjimo paslaugų teikėją arba mokėjimo tarpininką, kaip apibrėžta Direktyvos (ES) 2015/2366 4 straipsnio 11 dalyje ir 19 straipsnyje, ir jos laikosi.

II skyriusSutelktinio finansavimo paslaugų teikėjų veiklos leidimų išdavimas ir priežiūra

10 straipsnisSutelktinio finansavimo paslaugų teikėjų veiklos leidimų išdavimas

1.  Siekdamas tapti sutelktinio finansavimo paslaugos teikėju pagal šį reglamentą būsimas tos paslaugos tiekėjas kreipiasi į valstybės narės, kurioje yra įsisteigęs, nacionalinę kompetentingą instituciją dėl leidimo teikti sutelktinio finansavimo paslaugas.

2.  1 dalyje nurodytas prašymas apima visus šiuos elementus:

a)  galimo sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjo adresą;

b)    galimo sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjo teisinį statusą;

c)  galimo sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjo įstatus;

d)    veiklos programą, kurioje nustatomos sutelktinio finansavimo paslaugų, kurias galimas sutelktinio finansavimo teikėjas nori teikti, rūšys, ir platformą, kurią jis ketina naudoti, įskaitant tai, kur ir kaip siūlymai bus teikiami rinkai;

e)  galimo sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjo valdymo tvarkos ir vidaus kontrolės mechanizmų, kuriais užtikrinamas šio reglamento nuostatų laikymasis, be kita ko, rizikos valdymo ir apskaitos procedūrų, aprašymą;

f)  galimo sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjo sistemų, išteklių ir procedūrų, skirtų duomenų tvarkymo sistemų kontrolei ir apsaugai, aprašymą;

g)    galimo sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjo veiklos tęstinumo tvarkos aprašymą, kad būtų užtikrinta, jog sutelktinio finansavimo paslaugos teikėjo nemokumo atveju paskolų grąžinamosios išmokos ir investicijos toliau būtų administruojamos investuotojų vardu;

h)  asmenų, atsakingų už galimo sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjo valdymą, tapatybės duomenis;

i)  įrodymą, kad h punkte nurodyti asmenys yra geros reputacijos ir turi tinkamų žinių bei patirties galimam sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjui valdyti;

j)    galimo sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjo vidaus taisyklių, kuriomis siekiama neleisti jo akcininkams, kurie turi 20 proc. ar daugiau akcinio kapitalo ar balsavimo teisių, jo vadovams▌ arba tiesiogiai▌ su jais kontrolės ryšiais susijusiems asmenims dalyvauti sutelktinio finansavimo sandoryje, kurį siūlo sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjas, aprašymą. Į tą aprašymą taip pat turėtų būti įtrauktos ir galimo sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjo vidaus taisyklės, susijusios su interesų konfliktais, kai darbuotojai daro įtaką projektams;

k)  galimo sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjo veiklos rangos tvarkos aprašymą;

l)  galimo sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjo klientų skundų nagrinėjimo procedūrų aprašymą;

m)  jeigu taikoma, mokėjimo paslaugų, kurias galimas sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjas ketina teikti pagal Direktyvą (ES) 2015/2366, aprašymą;

ma)  įrodymą, kad sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjas yra tinkamai apdraustas nuo jo profesinės atsakomybės finansinių pasekmių arba kad turi pakankamai kapitalo tuo atveju, jeigu neįvykdytų savo profesinių pareigų, nustatytų šiame reglamente.

3.  Taikant 2 dalies i punktą, galimi sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjai pateikia toliau nurodytus įrodymus:

a)  teistumo, susijusio su apkaltinamaisiais nuosprendžiais ar sankcijomis pagal galiojančias nacionalines taisykles, nebuvimą pagal komercinę teisę, bankroto teisę, finansinių paslaugų teisės aktus, kovos su pinigų plovimu teisės aktus, dėl sukčiavimo ar profesinės atsakomybės už visus asmenis, kurie dalyvauja galimo sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjo valdyme;

b)  įrodymą, kad sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjo valdyme dalyvaujantys asmenys kartu turi pakankamai žinių, įgūdžių ir patirties sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjui valdyti ir kad tų asmenų reikalaujama skirti pakankamai laiko savo pareigoms atlikti.

4.  Gavusi 1 dalyje nurodytą prašymą, per 30 darbo dienų nacionalinė kompetentinga institucija įvertina, ar prašymas išsamus. Jeigu prašymas neišsamus, nacionalinė kompetentinga institucija nustato, iki kada galimas sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjas turi pateikti trūkstamą informaciją.

5.  Jeigu 1 dalyje nurodytas prašymas išsamus, nacionalinė kompetentinga institucija iš karto apie tai praneša galimam sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjui.

5a.  Prieš priimdama sprendimą išduoti sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjo veiklos leidimą arba atsisakyti jį išduoti nacionalinė kompetentinga institucija konsultuojasi su bet kurios kitos valstybės narės nacionaline kompetentinga institucija šiais atvejais:

a)  galimas sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjas yra sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjo, kuriam išduotas veiklos leidimas toje kitoje valstybėje narėje, patronuojamoji bendrovė;

b)  galimas sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjas yra sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjo, kuriam išduotas veiklos leidimas toje kitoje valstybėje narėje, patronuojančiosios bendrovės patronuojamoji bendrovė;

c)  galimą sutelktinio finansavimo paslaugų teikėją kontroliuoja tie patys fiziniai ar juridiniai asmenys, kurie kontroliuoja sutelktinio finansavimo paslaugų teikėją, kuriam išduotas veiklos leidimas toje kitoje valstybėje narėje;

d)  galimas sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjas ketina tiesiogiai teikti rinkai siūlymus toje kitoje valstybėje narėje.

5b. Jei kuri nors iš 5a dalyje nurodytų nacionalinių kompetentingų institucijų nepritaria procedūrai arba kitos valstybės narės kompetentingos institucijos veiksmų arba neveikimo tvarkai ar turiniui, toks nepritarimas sprendžiamas pagal 13a straipsnį.

6.  Gavusi išsamų prašymą, per tris mėnesius nacionalinė kompetentinga institucija įvertina, ar galimas sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjas atitinka šio reglamento reikalavimus, ir priima visapusiškai pagrįstą sprendimą išduoti sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjo veiklos leidimą arba atsisakyti jį išduoti. Nacionalinė kompetentinga institucija turi teisę atsisakyti išduoti veiklos leidimą, jeigu yra objektyvių ir pagrįstų priežasčių manyti, kad dėl sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjo valdytojo gali kilti grėsmė teikėjo patikimam ir apdairiam valdymui bei veiklos tęstinumui ir galimybėms skirti pakankamai dėmesio klientų interesams ir rinkos vientisumui.

6a.   Nacionalinė kompetentinga institucija informuoja ESMA apie pagal šį straipsnį patenkintą prašymą suteikti leidimą. ESMA tą paraišką prideda prie 11 straipsnyje nurodyto patvirtintų platformų registro. ESMA gali prašyti informacijos, siekdama užtikrinti, kad nacionalinės kompetentingos institucijos nuosekliai išduotų leidimus pagal šį straipsnį. Jei ESMA nepritaria nacionalinės kompetentingos institucijos sprendimui patenkinti prašymą suteikti leidimą pagal šį straipsnį arba jo nepatenkinti, ji išdėsto tokio nepritarimo priežastis ir paaiškina bei pagrindžia visus svarbius nukrypimus nuo sprendimo.

7.  Nacionalinė kompetentinga institucija galimam sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjui praneša apie savo sprendimą per dvi darbo dienas po to sprendimo priėmimo.

7a.  Sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjas, kuriam suteiktas veiklos leidimas pagal šį straipsnį, visada laikosi veiklos leidimo sąlygų.

8.  1 dalyje nurodytas veiklos leidimas galioja visoje Sąjungos teritorijoje.

9.  Valstybės narės nereikalauja sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjų fiziškai būti valstybės narės teritorijoje, kuri nėra valstybės narės, kurioje tie sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjai yra įsisteigę ir gavę veiklos leidimą, patalpos, kad galėtų teikti sutelktinio finansavimo paslaugas tarpvalstybiniu mastu.

10.  ESMA parengia techninių įgyvendinimo standartų, kuriuose nustatomos keitimosi informacija standartinės formos, šablonai ir procedūros, projektus.

ESMA tuos techninių įgyvendinimo standartų projektus pateikia Komisijai iki ... [XX (mėnesiai) nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos].

Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti pirmoje pastraipoje nurodytus techninius įgyvendinimo standartus Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 15 straipsnyje nustatyta tvarka.

11 straipsnisSutelktinio finansavimo paslaugų teikėjų registras

1.  ESMA sukuria visų sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjų registrą. Tas registras yra viešai prieinamas jos interneto svetainėje ir yra nuolat atnaujinamas.

2.  1 dalyje nurodytame registre pateikiama ši informacija:

a)  sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjo pavadinimas ir teisinė forma;

b)  sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjo naudojamos sutelktinio finansavimo platformos komercinis pavadinimas ir interneto adresas;

c)  informacija apie paslaugas, kurias teikti sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjui išduotas veiklos leidimas;

d)  sankcijos, taikomos sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjui arba jo vadovams.

3.  Bet koks veiklos leidimo panaikinimas pagal 13 straipsnį registre skelbiamas penkerius metus.

12 straipsnisPriežiūra

1.  Sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjai teikia savo paslaugas prižiūrint valstybės narės, kurioje sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjas gavo veiklos leidimą, nacionalinei kompetentingai institucijai.

2.  Sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjai visada laikosi šio reglamento 10 straipsnyje nustatytų veiklos leidimo sąlygų.

3.  Nacionalinė kompetentinga institucija vertina, ar sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjai vykdo šiame reglamente nustatytas pareigas. Atsižvelgdama į paslaugų teikėjo dydį ir jo veiklos sudėtingumą ji nustato, kaip dažnai ir kaip nuodugniai turi būti atliekamas sutelktinio finansavimo paslaugos teikėjo vertinimas. Nacionalinė kompetentinga institucija gali atlikti sutelktinio finansavimo paslaugos teikėjo patikrinimą vietoje.

4.  Sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjai nedelsdami praneša nacionalinei kompetentingai institucijai apie visus esminius veiklos leidimo sąlygų pokyčius ir, gavę prašymą, pateikia informaciją, kurios reikia siekiant įvertinti, ar laikomasi šio reglamento nuostatų.

12a straipsnis (naujas)Kompetentingos institucijos skyrimas

1.  Kiekviena valstybė narė paskiria nacionalinę kompetentingą instituciją, atsakingą už šiame reglamente nustatytų pareigų – veiklos leidimų išdavimo sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjams ir jų priežiūros – vykdymą, ir apie tai informuoja ESMA.

Kai valstybė narė paskiria daugiau nei vieną nacionalinę kompetentingą instituciją, ji nustato jų atitinkamus vaidmenis ir paskiria vieną instituciją, atsakingą už bendradarbiavimą su kitų valstybių narių kompetentingomis institucijomis ir ESMA, jei tai numatyta šiame reglamente.

2.  ESMA savo interneto svetainėje skelbia pagal 1 dalį paskirtų kompetentingų institucijų sąrašą.

3.  Nacionalinėms kompetentingoms institucijoms suteikiami priežiūros ir tyrimo įgaliojimai, būtini jų funkcijoms vykdyti.

13 straipsnisVeiklos leidimo panaikinimas

1.  Nacionalinės kompetentingos institucijos turi teisę panaikinti sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjo veiklos leidimą bet kurioje iš toliau nurodytų situacijų, jeigu sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjas:

a)  per 18 mėnesių nuo veiklos leidimo išdavimo juo nepasinaudojo;

b)  aiškiai atsisakė savo veiklos leidimo;

c)  šešis mėnesius iš eilės neteikė sutelktinio finansavimo paslaugų;

d)  savo veiklos leidimą gavo pasinaudojęs neteisėtomis priemonėmis, be kita ko, teikdamas prašymą išduoti veiklos leidimą, pateikė klaidinančią informaciją;

e)  nebeatitinka tų sąlygų, kuriomis buvo išduotas veiklos leidimas;

f)  sunkiai pažeidė šio reglamento nuostatas;

g)  pagal Direktyvos 2015/2366/ES 13 straipsnį prarado savo veiklos leidimą vykdyti mokėjimo įstaigos veiklą arba trečioji šalis, veikianti sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjo vardu, prarado šį leidimą;

h)  pažeidė nacionalines nuostatas, kuriomis įgyvendinamos Direktyvos (ES) 2015/849 nuostatos dėl pinigų plovimo ar teroristų finansavimo, arba jo vadovai, darbuotojai ar trečiosios šalys, veikiančios jo vardu, pažeidė šias nuostatas.

4.  Apie savo sprendimą panaikinti sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjo veiklos leidimą nacionalinės kompetentingos institucijos nedelsdamos praneša ESMA.

4a.  Prieš priimdama sprendimą panaikinti sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjo veiklos leidimą teikti sutelktinio finansavimo paslaugas nacionalinė kompetentinga institucija konsultuojasi su bet kurios kitos valstybės narės nacionaline kompetentinga institucija, jei sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjas:

a)    yra sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjo, kuriam išduotas veiklos leidimas toje kitoje valstybėje narėje, patronuojamoji bendrovė;

b)  yra toje kitoje valstybėje narėje veiklos leidimą gavusio sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjo patronuojančiosios įmonės patronuojamoji įmonė;

c)  yra kontroliuojamas tų pačių fizinių ar juridinių asmenų, kurie kontroliuoja sutelktinio finansavimo paslaugų teikėją, kuriam išduotas veiklos leidimas toje kitoje valstybėje narėje;

d)  tiesiogiai teikia rinkai siūlymus toje kitoje valstybėje narėje.

13a straipsnis

Kompetentingų institucijų ginčų sprendimas

1.  Jeigu kompetentinga institucija nesutinka su kitos valstybės narės kompetentingos institucijos veiksmų tvarka ar turiniu arba neveikimu taikant šį reglamentą, ESMA vienos ar daugiau atitinkamų kompetentingų institucijų prašymu gali padėti toms institucijoms pasiekti susitarimą 2–4 dalyse nustatyta tvarka.

Kai remiantis objektyviais kriterijais galima nustatyti, kad skirtingų valstybių narių kompetentingos institucijos nesutaria, ESMA gali savo iniciatyva padėti toms kompetentingoms institucijoms pasiekti susitarimą 2–4 dalyse nustatyta tvarka.

2.  ESMA nustato kompetentingų institucijų taikinimo terminą, atsižvelgdama į visus svarbius terminus ir į klausimo sudėtingumą bei skubumą. Tame etape ESMA veikia kaip tarpininkė.

Jeigu pasibaigus pirmoje pastraipoje nurodytam taikinimo etapui atitinkamos kompetentingos institucijos nesusitaria, ESMA gali Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 44 straipsnio 1 dalies trečioje ir ketvirtoje pastraipose nustatyta tvarka priimti atitinkamoms kompetentingoms institucijoms privalomą sprendimą, įpareigojantį jas imtis konkrečių veiksmų arba nuo jų susilaikyti, kad klausimas būtų išspręstas, siekiant užtikrinti Sąjungos teisės laikymąsi.

3.  Nedarant poveikio Komisijos įgaliojimams pagal SESV 258 straipsnį, jeigu kompetentinga institucija nevykdo ESMA sprendimo ir taip neužtikrina, kad sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjas laikytųsi šio reglamento reikalavimų, ESMA gali priimti sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjui skirtą atskirą sprendimą, kuriuo reikalaujama imtis veiksmų, įskaitant bet kokios praktikos nutraukimą, būtinų, kad įstaiga vykdytų savo pareigas pagal Sąjungos teisę.

4.  Pagal 3 dalį priimti sprendimai turi viršenybę bet kokio kompetentingų institucijų tuo pačiu klausimu priimto ankstesnio sprendimo atžvilgiu. Bet kokie kompetentingų institucijų veiksmai, kurių jos imasi dėl faktų, dėl kurių priimtas sprendimas pagal 2 arba 3 dalį, atitinka tą sprendimą.

5.  Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 50 straipsnio 2 dalyje nurodytoje ataskaitoje ESMA pirmininkas nurodo kompetentingų institucijų nesutarimų pobūdį ir rūšį, pasiektus susitarimus ir siekiant išspręsti tokius nesutarimus priimtus sprendimus.

IV skyriusSkaidrumas ir sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjų atliekamas pirminis žinių patikrinimas

14 straipsnisKlientų informavimas

1.  Visa sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjų klientams ▌teikiama informacija apie save, apie išlaidas, finansinę riziką ir mokesčius, susijusius su sutelktinio finansavimo paslaugomis arba investicijomis, įskaitant sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjo nemokumo riziką, apie sutelktinio finansavimo sąlygas, įskaitant sutelktinio finansavimo projektų atrankos kriterijus, arba apie pobūdį ir riziką, siejamus su jų sutelktinio finansavimo paslaugomis, įskaitant 19 straipsnyje nurodytus rinkodaros pranešimus, yra sąžininga, aiški ir neklaidinanti.

2.  Visa klientams pagal 1 dalį teiktina informacija yra glausta, tiksli ir lengvai prieinama, ji, be kita ko, pateikiama ir sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjo interneto svetainėje. Informacija teikiama tinkamu laiku, taip pat prieš sudarant sutelktinio finansavimo sandorį.

14a straipsnis

Įsipareigojimų neįvykdymo rodiklio atskleidimas

1.  Sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjai atskleidžia bent 24 pastaruosius mėnesius jų sutelktinio finansavimo platformoje siūlytų sutelktinio finansavimo projektų įsipareigojimų neįvykdymo rodiklius.

2.  1 dalyje nurodyti įsipareigojimų neįvykdymo rodikliai paskelbiami sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjo interneto svetainėje matomoje vietoje.

3.  Glaudžiai bendradarbiaudama su Europos bankininkystės institucija, ESMA parengia techninių reguliavimo standartų projektus, kuriuose būtų tiksliai išdėstyta sutelktinio finansavimo platformoje siūlomų projektų įsipareigojimų neįvykdymo rodiklio apskaičiavimo metodika.

ESMA tuos techninių reguliavimo standartų projektus Komisijai pateikia ne vėliau kaip …. [XX (mėnesiai) nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos].

Komisijai suteikiami įgaliojimai papildyti šį reglamentą priimant šios dalies pirmoje pastraipoje nurodytus techninius reguliavimo standartus Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 10–14 straipsniuose nustatyta tvarka.

15 straipsnis

Pirminis žinių patikrinimas ir galimybės patirti nuostolių modeliavimas

1.  Sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjai įvertina▌, ar ir kurios siūlomos sutelktinio finansavimo paslaugos yra tinkamos galimiems investuotojams.

2.  Vertindami pagal▌ 1 dalį, sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjai prašo informacijos apie galimų investuotojų patirtį, investavimo tikslus, finansinę padėtį ir pamatinį investavimo rizikos apskritai ir sutelktinio finansavimo platformoje siūlomų investavimo rūšių rizikos supratimą, be kita ko, informacijos apie:

a)  galimo investuotojo ankstesnes investicijas į perleidžiamuosius vertybinius popierius arba paskolų sutartis, įskaitant į įmones veiklos pradžios arba plėtros etapais;

b)  galimo investuotojo supratimą apie riziką, susijusią su paskolų teikimu ar perleidžiamųjų vertybinių popierių įsigijimu per sutelktinio finansavimo platformą, ir profesinę patirtį, susijusią su sutelktinio finansavimo investicijomis.

▌4.  Jeigu▌ sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjai, remdamiesi pagal 2 dalį gauta informacija, mano, kad galimi investuotojai nepakankamai supranta siūlymą arba kad siūlymas šiems galimiems investuotojams netinka, sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjai tiems galimiems investuotojams praneša, kad jų platformose siūlomos paslaugos gali būti jiems netinkamos ir juos perspėja apie riziką. Ta informacija arba perspėjimas apie riziką nėra kliūtis galimiems investuotojams dalyvauti sutelktinio finansavimo projektuose. Informacijoje arba perspėjime apie riziką aiškiai nurodoma visiško investuotų pinigų praradimo rizika.

5.  Visi sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjai galimiems investuotojams ir investuotojams visada siūlo galimybę modeliuoti savo galimybes patirti nuostolių, įvertintų kaip 10 proc. jų grynojo turto, remiantis toliau nurodoma informacija:

a)  nuolatinėmis ir bendrosiomis pajamomis, kai tinka, ir namų ūkio pajamomis, ir ar pajamos gaunamos nuolatos ar laikinai;

b)  turtu, įskaitant finansines investicijas, asmeninį ir investicinį turtą, pensijų fondus ir bet kokius indėlius;

c)  finansiniais įsipareigojimais, įskaitant nuolatinius, esamus ar būsimus įsipareigojimus.

Remdamiesi modeliavimo rezultatais sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjai gali neleisti galimiems investuotojams ir investuotojams▌ investuoti į sutelktinio finansavimo projektus. Vis dėlto už visą investicijos riziką lieka atsakingi investuotojai.

6.  Glaudžiai bendradarbiaudama su EBI, ESMA parengia techninių reguliavimo standartų projektus, kuriuose tiksliai nurodomos priemonės, būtinos:

a)  1 dalyje nurodytam vertinimui atlikti;

b)  5 dalyje nurodytam modeliavimui atlikti;

c)  2 ir 4 dalyse nurodytai informacijai pateikti.

ESMA tuos techninių reguliavimo standartų projektus Komisijai pateikia ne vėliau kaip …. [XX (mėnesiai) nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos].

Komisijai suteikiami įgaliojimai papildyti šį reglamentą priimant šios dalies pirmoje pastraipoje nurodytus techninius reguliavimo standartus Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 10–14 straipsniuose nustatyta tvarka.

16 straipsnis

Pagrindinės informacijos apie investiciją dokumentas

-1.  Sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjai, siūlantys šio reglamento 3 straipsnio 1 dalies a punkto i papunktyje nurodytas paslaugas, galimiems investuotojams pateikia visą šiame straipsnyje nurodytą informaciją.

1.  Galimiems investuotojams pateikiamas pagrindinės informacijos apie investiciją dokumentas, kurį projekto savininkas parengia dėl kiekvieno sutelktinio finansavimo siūlymo. Pagrindinės informacijos apie investiciją dokumentas parengiamas bent viena iš konkrečios valstybės narės oficialiųjų kalbų arba įprasta – anglų – kalba.

2.  1 dalyje nurodytame pagrindinės informacijos apie investiciją dokumente pateikiama visa ši informacija:

a)  priede nustatyta informacija;

b)  toliau nurodomas paaiškinimas, kuris pateikiamas iš karto po pagrindinės informacijos apie investiciją dokumento pavadinimo:

„Šio sutelktinio finansavimo siūlymo ESMA arba nacionalinės kompetentingos institucijos nepatikrino ir nepatvirtino.

Prieš suteikiant jums šią investavimo galimybę nebuvo įvertinta, ar jūsų išsilavinimas ir žinios yra tinkami. Investuodami prisiimate visą riziką už šią investiciją, taip pat ir riziką prarasti visus investuotus pinigus ar jų dalį.“;

c)  taip suformuluotas perspėjimas apie riziką:

„Investavimas į šį sutelktinio finansavimo siūlymą yra susijęs su rizika, taip pat ir su rizika prarasti investuotus pinigus arba dalį jų. Jūsų investicijai netaikomos indėlių garantijų ir investuotojų kompensavimo sistemos, nustatytos pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/49/ES* ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 97/9/EB**.

Jūs galite negauti jokios investicijų grąžos.

Tai nėra taupymo produktas ir į sutelktinio finansavimo projektus patariame investuoti ne daugiau kaip 10 proc. savo grynojo turto.

Gali atsitikti, kad negalėsite parduoti investicinių priemonių, kada to norėsite. Jeigu jas parduoti galėsite, vis dėlto gali būti, kad patirsite nuostolių.“

_______________

*  2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/49/ES dėl indėlių garantijų sistemų (OL L 173, 2014 6 12, p. 149).

**  1997 m. kovo 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 97/9/EB dėl investuotojų kompensavimo sistemų (OL L 084, 1997 3 26, p. 22).“

3.  Pagrindinės informacijos apie investiciją dokumentas yra teisingas, aiškus ir neklaidinantis ir jame nėra jokių išnašų, išskyrus nuorodas į taikytinus teisės aktus. Jis pateikiamas atskiroje patvariojoje laikmenoje, kuri aiškiai skiriasi nuo rinkodaros pranešimų, ir atspausdintas yra ne daugiau kaip trijų A4 formato puslapių.

4.  Sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjas užtikrina, kad pagrindinės informacijos apie investiciją dokumentas visą laiką būtų atnaujintas, kol tęsiasi sutelktinio finansavimo siūlymo galiojimo laikotarpis.

4a.  Šio straipsnio 3 dalies a punkte nustatytas reikalavimas netaikomas sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjams, kurie teikia paslaugas, nurodytas 3 straipsnio 1 dalies a punkto ii papunktyje. Vietoj to, tokie paslaugų teikėjai parengia su sutelktinio finansavimo paslaugų teikėju susijusį pagrindinės informacijos apie investiciją dokumentą ir jame pateikia išsamią informaciją apie tą sutelktinio finansavimo paslaugų teikėją, jo rizikos valdymo sistemas bei patikrinimus, sutelktinio finansavimo siūlymo finansinį modeliavimą ir jo istorinius veiklos rezultatus.

5.  Visi sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjai turi ir taiko atitinkamas procedūras, pagal kurias tikrinamas pagrindinės informacijos apie investiciją dokumente pateiktos informacijos išsamumas, teisingumas ir aiškumas.

6.  Jeigu sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjas pagrindinės informacijos apie investiciją dokumente nustato ▌ praleidimą, ▌ klaidą ar ▌ netikslumą, kuris galėtų turėti reikšmingą poveikį tikėtinai investicijos grąžai, jis ištaisomas taip:

a)  sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjai, kurie teikia paslaugas, nurodytas 3 straipsnio 1 dalies a punkto i papunktyje, nedelsdami praneša apie praleidimą, klaidą ar netikslumą projekto savininkui, kuris tą informaciją papildo arba ištaiso;

b)  sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjai, kurie teikia paslaugas, nurodytas 3 straipsnio 1 dalies a punkto ii papunktyje, patys ištaiso praleidimą, klaidą ar netikslumą pagrindinės informacijos apie investiciją dokumente.

Jeigu toks papildymas arba ištaisymas neatlikti, sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjas neteikia sutelktinio finansavimo siūlymo arba atšaukia esamą siūlymą tol, kol pagrindinės informacijos apie investiciją dokumentas neatitinka šio straipsnio reikalavimų.

7.  Investuotojas gali prašyti sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjo išversti pagrindinės informacijos apie investiciją dokumentą į investuotojo pasirinktą kalbą. Vertime sąžiningai ir tiksliai perteikiamas pagrindinės informacijos apie investiciją dokumento originalo turinys.

Jeigu sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjas nepateikia prašomo pagrindinės informacijos apie investiciją dokumento vertimo, jis aiškiai pataria investuotojui susilaikyti neinvestavus.

8.  Nacionalinės kompetentingos institucijos nereikalauja ex ante pranešti apie pagrindinės informacijos apie investiciją dokumentą ir jo patvirtinti.

9.  ESMA gali parengti techninių reguliavimo standartų projektus, kuriuose nustatomi:

a)  2 dalyje ir priede nurodytos informacijos pateikimo modelio ir jo turinio reikalavimai;

b)  su sutelktinio finansavimo siūlymu siejamos esminės rizikos, kurią reikia atskleisti pagal priedo C dalį, rūšys;

ba) tam tikrų finansinių rodiklių naudojimas siekiant pagerinti pagrindinės finansinės informacijos aiškumą;

c)  priedo H dalies a punkte nurodyti komisiniai, mokesčiai ir sandorių išlaidos, įskaitant išsamų tiesioginių ir netiesioginių išlaidų, kurios tenka investuotojui, išskaidymą.

Rengdama standartus ESMA diferencijuoja 3 straipsnio 1 dalies a punkto i papunktyje nurodytas paslaugas ir 3 straipsnio 1 dalies a punkto ii papunktyje nurodytas paslaugas.

ESMA tuos techninių reguliavimo standartų projektus Komisijai pateikia ne vėliau kaip …. [XXX mėnesiai nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos].

Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti šio straipsnio pirmoje pastraipoje nurodytus techninius reguliavimo standartus Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 10–14 straipsniuose nustatyta tvarka.

17 straipsnis

Skelbimų lenta

1.  Sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjai, kurie leidžia savo investuotojams tiesiogiai bendrauti vienam su kitu siekiant pirkti ir parduoti paskolos sutartis arba perleidžiamuosius vertybinius popierius, kurie iš pradžių buvo pirkti ar parduoti naudojantis sutelktiniu finansavimu jų platformose, savo klientams praneša, kad jie nesinaudoja prekybos sistema ir kad tokia pirkimo ir pardavimo veikla jų platformose vykdoma paties kliento nuožiūra ir atsakomybe. Tokie sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjai savo klientams taip pat praneša, kad jų platformoms netaikomos taisyklės, pagal Direktyvą 2014/65/ES taikomos prekyboms vietoms, kaip apibrėžta tos direktyvos 4 straipsnio 1 dalies 24 punkte.

2.  Sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjai, kurie pateikia 1 dalyje nurodyto pirkimo ir pardavimo referencinę kainą, praneša klientams, ar referencinė kaina yra privaloma, ar ne, ir pagrindžia referencinės kainos apskaičiavimą.

2a.   Kad sudarytų galimybes investuotojams pirkti ir parduoti paskolas per jų platformą, sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjai pagerina platformų skaidrumą investuotojams suteikdami informaciją apie paskolų rezultatus.

18 straipsnis

Galimybė susipažinti su įrašais

Sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjai:

a)  saugo visus įrašus, susijusius su jų paslaugomis ir sandoriais, patvariojoje laikmenoje penkerius metus;

b)  užtikrina, kad klientai galėtų nedelsdami bet kuriuo metu susipažinti su jiems suteiktų paslaugų įrašais;

c)  penkerius metus saugo visus sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjų ir jų klientų tarpusavio susitarimus.

V skyriusRinkodaros pranešimai

19 straipsnis

Su rinkodaros pranešimais susiję reikalavimai

1.  Sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjai užtikrina, kad visi rinkodaros pranešimai investuotojams būtų aiškiai atpažįstami.

2.  Nė vienas rinkodaros pranešimas neturi neproporcingai orientuoti į atskirus planuojamus, rengiamus ar esamus sutelktinio finansavimo projektus arba siūlymus, kol lėšos projektui nėra baigtos rinkti. ▌

3.  Savo rinkodaros pranešimuose sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjai vartoja vieną ar daugiau valstybės narės, kuriose sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjas veikia, oficialiųjų kalbų arba anglų kalbą.

4.  Nacionalinės kompetentingos institucijos nereikalauja ex ante pranešti apie rinkodaros pranešimus ir jų patvirtinti.

20 straipsnis

Nacionalinių rinkodaros reikalavimų nuostatų skelbimas

1.  Nacionalinės kompetentingos institucijos savo interneto svetainėse skelbia nacionalinius įstatymus ir kitus teisės aktus, taikomus sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjų rinkodaros pranešimams, ir jų atnaujintas redakcijas.

2.  Kompetentingos institucijos praneša ESMA apie 1 dalyje nurodytus įstatymus ir kitus teisės aktus ir pateikia saitus į kompetentingų institucijų interneto svetaines, kuriose ta informacija skelbiama. Kompetentingos institucijos pateikia ESMA tų atitinkamų nacionalinių nuostatų santrauką tarptautinių finansų srityje įprasta kalba.

3.  Kompetentingos institucijos praneša ESMA apie bet kokius informacijos, pateiktos pagal 2 dalį, pasikeitimus ir nedelsdamos pateikia atnaujintą tų atitinkamų nacionalinių nuostatų santrauką.

4.  ESMA savo interneto svetainėje skelbia ir nuolat atnaujina tų atitinkamų nacionalinių nuostatų santrauką tarptautinių finansų srityje įprasta kalba ir saitus į 1 dalyje nurodytų kompetentingų institucijų interneto svetaines. ESMA nėra atsakinga už santraukoje pateikiamą informaciją.

5.  Nacionalinės kompetentingos institucijos yra vienas bendras informacinis punktas, atsakingas už informacijos apie prekybos taisykles teikimą savo atitinkamose valstybėse narėse.

▌7.  Kompetentingos institucijos reguliariai, bent kas metus, praneša ESMA apie savo vykdymo užtikrinimo veiksmus, kurių ėmėsi praėjusiais metais pagal savo nacionalinius įstatymus ir kitus teisės aktus, taikytinus sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjų rinkodaros pranešimams. Visų pirma ataskaitoje pateikiama:

a)  bendras vykdymo užtikrinimo veiksmų skaičius, jeigu įmanoma, pagal nusižengimo rūšį;

b)  jeigu įmanoma, vykdymo užtikrinimo veiksmų rezultatai, be kita ko, sankcijos, kurių imtasi, pagal sankcijų rūšis arba sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjų numatomos taisomosios priemonės;

c)  jeigu įmanoma, pavyzdžiai, kaip kompetentingos valdžios institucijos sprendė klausimą, kai sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjai nesilaikė nacionalinių nuostatų.

VI skyriusAtitinkamos nacionalinės kompetentingos institucijos įgaliojimai ir kompetencijos sritys

I skirsnisKompetencijos sritys ir procedūros

21 straipsnis

Teisė neatskleisti profesinės paslapties

Nacionalinei kompetentingai institucijai ar bet kuriam nacionalinės kompetentingos institucijos įgaliotam pareigūnui ar kitam jos įgaliotam asmeniui suteiktais įgaliojimais nesinaudojama reikalaujant atskleisti informaciją, kuriai galioja teisė neatskleisti profesinės paslapties.

25 straipsnis

Keitimasis informacija

ESMA ir kompetentingos institucijos nedelsdamos teikia vienos kitoms informaciją, būtiną jų pareigoms pagal šį reglamentą vykdyti.

26 straipsnis

Profesinė paslaptis

Direktyvos 2014/65/ES 76 straipsnyje nurodyta pareiga saugoti profesinę paslaptį taikoma nacionalinėms kompetentingoms institucijoms, ESMA ir visiems asmenims, kurie dirba ar dirbo nacionalinėse kompetentingose institucijose ar ESMA, arba kitiems asmenims, kuriems buvo deleguotos užduotys, įskaitant samdomus auditorius ir ekspertus▌.

II skirsnisADMINISTRACINĖS NUOBAUDOS IR KITOS ADMINISTRACINĖS PRIEMONĖS

27a straipsnis

Administracinės nuobaudos ir kitos administracinės priemonės

1.  Nedarant poveikio valstybių narių teisei numatyti ir taikyti baudžiamąsias sankcijas pagal 27c straipsnį, valstybės narės nustato taisykles, kuriomis būtų nustatytos tinkamos administracinės nuobaudos ir kitos administracinės priemonės, taikytinos bent jau tais atvejais, kai sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjas pažeidžia I–V skyrių reikalavimus. Tos administracinės nuobaudos ir kitos administracinės priemonės turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasomos.

Valstybės narės užtikrina, kad administracinės nuobaudos ir kitos administracinės priemonės būtų veiksmingai įgyvendinamos.

2.  Jeigu padaromi šio reglamento I–V skyrių pažeidimai, valstybės narės pagal nacionalinę teisę suteikia kompetentingoms institucijoms teisę taikyti bent šias administracines nuobaudas ir kitas administracines priemones:

a)  viešą pareiškimą, kuriame nurodomas už pažeidimą atsakingas asmuo ir pažeidimo pobūdis;

b)  įsakymą asmeniui nutraukti pažeidimą ir vengti pakartotinio pažeidimo;

c)  laikiną arba, jei kartojami rimti pažeidimai, nuolatinį draudimą bet kuriam už pažeidimą atsakingo juridinio asmens valdymo organo nariui ar bet kuriam kitam fiziniam asmeniui, kuris laikomas atsakingu už pažeidimą, vykdyti valdymo funkcijas tokiose įmonėse;

d)  fizinio asmens atveju – administracinę piniginę nuobaudą, ne didesnę kaip 5 proc. sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjo metinės apyvartos per kalendorinius metus, kuriais padarytas pažeidimas;

e)  maksimalias administracines pinigines nuobaudas, kurių suma būtų bent du kartus didesnė už naudojantis pažeidimu gautą sumą, jeigu tokią sumą galima nustatyti, net jeigu ji viršija d punkte nurodytas didžiausias sumas.

3.  Kai 1 dalyje nurodytos nuostatos taikomos juridiniams asmenims, valstybės narės suteikia kompetentingoms institucijoms teisę 2 dalyje nurodytas administracines nuobaudas ir kitas administracines priemones, laikantis nacionalinėje teisėje numatytų sąlygų, taikyti valdymo organo nariams ir kitiems asmenims, kurie pagal nacionalinę teisę yra atsakingi už pažeidimą.

4.  Valstybės narės užtikrina, kad visi sprendimai ar priemonės, pagal kuriuos taikomos 2 dalyje nurodytos administracinės nuobaudos ar kitos administracinės priemonės, būtų deramai argumentuoti, o jų adresatui suteikta teisė apskųsti sprendimą teisme.

27b straipsnis

Naudojimasis teise skirti administracines nuobaudas ir kitas administracines priemones

1.  Kompetentingos institucijos naudojasi savo teise skirti 27a straipsnyje nurodytas administracines nuobaudas ir kitas administracines priemones, laikydamosi šio reglamentą ir savo nacionalinių teisinių sistemų, kai tinkama:

a)  veikdamos tiesiogiai;

b)  bendradarbiaudamos su kitomis institucijomis;

c)  savo atsakomybe deleguodamos įgaliojimus kitoms institucijoms;

d)  kreipdamosi į kompetentingas teismines institucijas.

2.  Priimdamos sprendimą dėl administracinių nuobaudų ar kitų administracinių priemonių, skiriamų pagal 27a straipsnį, rūšies ir dydžio, kompetentingos institucijos atsižvelgia į tai, kiek pažeidimas yra tyčinis ar padarytas dėl aplaidumo, ir į visas kitas atitinkamas aplinkybes, be kita ko, kai tinka, į:

a)  pažeidimo reikšmingumą, sunkumą ir trukmę;

b)  už pažeidimą atsakingo fizinio ar juridinio asmens atsakomybės laipsnį;

c)  už pažeidimą atsakingo fizinio ar juridinio asmens finansinį pajėgumą;

d)  už pažeidimą atsakingo fizinio ar juridinio asmens gauto pelno ar išvengtų nuostolių, jei juos galima nustatyti, dydį;

e)  trečiųjų asmenų dėl pažeidimo patirtus nuostolius, jei juos galima nustatyti;

f)  už pažeidimą atsakingo fizinio ar juridinio asmens bendradarbiavimo su kompetentinga institucija lygį, nedarant poveikio būtinybei užtikrinti, kad toks asmuo grąžintų gautą pelną ar atlygintų išvengtus nuostolius;

g)  ankstesnius už pažeidimą atsakingo fizinio ar juridinio asmens pažeidimus.

27c straipsnis

Baudžiamosios sankcijos

1.  Valstybės narės gali nuspręsti nenustatyti taisyklių dėl administracinių nuobaudų ar kitų administracinių priemonių už pažeidimus, už kuriuos pagal jų nacionalinę teisę skiriamos baudžiamosios sankcijos.

2.  Jei valstybės narės, vadovaudamosi šio straipsnio 1 dalimi, nusprendžia nustatyti baudžiamąsias sankcijas už 27a straipsnio 1 dalyje nurodytus pažeidimus, jos užtikrina, kad būtų numatytos tinkamos priemonės, kad kompetentingos institucijos turėtų visus reikalingus įgaliojimus palaikyti ryšius su savo jurisdikcijos teisminėmis, baudžiamojo persekiojimo ar baudžiamosios justicijos institucijomis konkrečiai informacijai, susijusiai su nusikalstamų veikų tyrimais ar teismo procesais, pradėtais dėl 27a straipsnio 1 dalyje nurodytų pažeidimų, gauti ir įgaliojimus teikti tą pačią informaciją kitoms kompetentingoms institucijoms, taip pat ESMA, ir taip galėtų įvykdyti prievolę bendradarbiauti šio reglamento tikslais.

27d straipsnis

Pareiga pranešti

Valstybės narės ne vėliau kaip [vieni metai po šio reglamento įsigaliojimo datos] praneša Komisijai ir ESMA apie įstatymus ir kitus teisės aktus, kuriais įgyvendinamas šis skyrius, įskaitant visas atitinkamas baudžiamosios teisės nuostatas. Valstybės narės be pagrįsto delsimo praneša Komisijai ir ESMA apie bet kokius vėlesnius jų pakeitimus.

27e straipsnis

Kompetentingų institucijų ir ESMA bendradarbiavimas

1.  Kad įvykdytų pareigas, nustatytas šiame skyriuje, nacionalinės kompetentingos institucijos ir ESMA glaudžiai bendradarbiauja ir keičiasi informacija.

2.  Nacionalinės kompetentingos institucijos glaudžiai koordinuoja savo atliekamą priežiūros veiklą, kad būtų nustatyti ir ištaisyti šio reglamento pažeidimai, formuojama ir skatinama geriausia praktika, lengvėtų bendradarbiavimas, gerėtų aiškinimo nuoseklumas, o nesutarimų atveju būtų rengiami įvairias jurisdikcijas apimantys vertinimai.

3.  Kai kompetentinga institucija nustato, kad buvo pažeistas vienas ar keli I–V skyrių reikalavimai, arba turi pagrindo taip manyti, ji apie savo išvadas pakankamai išsamiai informuoja subjekto ar subjektų, įtariamų padarius tokį pažeidimą, kompetentingą instituciją. Atitinkamos kompetentingos institucijos glaudžiai koordinuoja vykdomą priežiūros veiklą siekdamos užtikrinti sprendimų nuoseklumą.

27f straipsnis

Administracinių nuobaudų ir kitų administracinių priemonių skelbimas

1.  Laikydamosi 4 dalies, valstybės narės užtikrina, kad nacionalinės kompetentingos institucijos be nepagrįsto delsimo ir bent savo oficialiose interneto svetainėse paskelbtų apie bet kokį sprendimą skirti administracinę nuobaudą ar kitą administracinę priemonę, dėl kurios apeliacinis skundas nebuvo pateiktas po to, kai apie tą sprendimą buvo pranešta tos nuobaudos ar priemonės adresatui.

2.  Skelbiant 1 dalyje nurodytą informaciją, nurodoma pažeidimo rūšis ir pobūdis, atsakingų asmenų tapatybė ir taikomos administracinės nuobaudos ar kitos administracinės priemonės.

3.  Jeigu kompetentinga institucija mano, kad juridinių asmenų tapatybės arba fizinių asmenų tapatybės ir asmens duomenų paskelbimas, įvertinus kiekvieną konkretų atvejį, būtų neproporcingas, arba jeigu, kompetentingos institucijos nuomone, toks paskelbimas sukeltų pavojų finansų rinkų stabilumui ar vykdomam nusikalstamų veikų tyrimui, arba jeigu paskelbimas sukeltų, kiek tai galima nustatyti, neproporcingą žalą susijusiam asmeniui, valstybės narės užtikrina, kad kompetentingos institucijos įvykdytų vieną iš toliau nurodytų veiksmų:

a)  atidėtų sprendimo taikyti administracinę nuobaudą ar kitą administracinę priemonę paskelbimą tol, kol priežasčių atidėti jo paskelbimą nebelieka;

b)  laikydamosi nacionalinės teisės, paskelbtų sprendimą skirti administracinę nuobaudą ar kitą administracinę priemonę anonimiškai arba

c)  neskelbtų sprendimo taikyti administracinę nuobaudą ar kitą administracinę priemonę, jeigu mano, kad taikant a ir b punktuose nurodytas galimybes būtų nepakankamai užtikrinta, kad:

i) nenukentėtų finansų rinkų stabilumas arba

ii) kad tokių sprendimų paskelbimas būtų proporcingas atsižvelgiant į mažareikšmėmis laikomas priemones.

4.  Jei nusprendžiama paskelbti sprendimą dėl administracinės nuobaudos ar kitos administracinės priemonės anonimiškai, susijusių duomenų paskelbimas gali būti atidėtas. Kai nacionalinė kompetentinga institucija paskelbia sprendimą skirti administracinę nuobaudą ar kitą administracinę priemonę, dėl kurios pateiktas apeliacinis skundas atitinkamoms teisminėms institucijoms, kompetentingos institucijos nedelsdamos savo oficialioje interneto svetainėje paskelbia ir šią informaciją, ir visą paskesnę informaciją apie tokio apeliacinio skundo rezultatus. Taip pat paskelbiama apie visus teisminės institucijos sprendimus panaikinti sprendimą taikyti administracinę nuobaudą ar kitą administracinę priemonę.

5.  Nacionalinės kompetentingos institucijos užtikrina, kad bet koks pagal 1–4 dalis paskelbtas sprendimas jų oficialioje interneto svetainėje būtų prieinamas bent penkerius metus po jo paskelbimo. Tuose sprendimuose pateikti asmens duomenys kompetentingos institucijos interneto svetainėje saugomi tokį laikotarpį, koks būtinas vadovaujantis taikomomis duomenų apsaugos taisyklėmis.

6.  Nacionalinės kompetentingos institucijos informuoja ESMA apie visas skirtas administracines nuobaudas ir kitas administracines priemones, įskaitant, kai reikia, visus su jomis susijusius apeliacinius skundus ir jų rezultatus.

7.  ESMA tvarko administracinių nuobaudų, apie kurias jai pranešta, centrinę duomenų bazę. Prieigą prie tos duomenų bazės turi tik ESMA, EBI, EIOPA ir kompetentingos institucijos; duomenų bazė atnaujinama remiantis nacionalinių kompetentingų institucijų pagal 6 dalį pateikta informacija.

36 straipsnis

Duomenų apsauga

1.  Tvarkydamos asmens duomenis pagal šį reglamentą, kompetentingos institucijos šiame reglamente numatytas užduotis atlieka pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679.

2.  Tvarkydama asmens duomenis pagal šį reglamentą, ESMA laikosi Reglamento (EB) Nr. 45/2001.

VII skyriusDeleguotieji aktai

37 straipsnis

Įgaliojimų delegavimas

1.  Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2.  3 straipsnio 2 dalyje, 31 straipsnio 10 dalyje ir 34 straipsnio 3 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių [...] metų laikotarpiui nuo ... [šio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.

3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 3 straipsnio 2 dalyje, 6 straipsnio 4 dalyje, 7 straipsnio 7 dalyje, 10 straipsnio 10 dalyje, 15 straipsnio 6 dalyje, 16 straipsnio 9 dalyje, 31 straipsnio 10 dalyje ir 34 straipsnio 3 dalyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio bet kurių jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

4.  Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais.

5.  Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

6.  Pagal 3 straipsnio 2 dalį, 6 straipsnio 4 dalį, 7 straipsnio 7 dalį, 10 straipsnio 10 dalį, 15 straipsnio 6 dalį, 16 straipsnio 9 dalį, 31 straipsnio 10 dalį ir 34 straipsnio 3 dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per tris mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas trimis mėnesiais.

VIII skyriusBaigiamosios nuostatos

38 straipsnis

Ataskaita

1.  Iki [Leidinių biurui: įrašyti datą – 24 mėnesių nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos] Komisija, pasikonsultavusi su ESMA, pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai šio reglamento taikymo ataskaitą ir prireikus pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto.

2.  Ataskaitoje vertinami šie dalykai:

a)  tai, kaip Sąjungoje veikia sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjų rinka, įskaitant rinkos plėtrą, tendencijas, ▌ joms tenkančią rinkos dalį, be kita ko, išnagrinėjant, ar reikia keisti šiame reglamente pateiktas apibrėžtis ir ribas ir ar paslaugų, kurias apima šis reglamentas, mastas išlieka tinkamas;

b)  šio reglamento poveikis tinkamam sutelktinio finansavimo paslaugų vidaus rinkos veikimui, be kita ko, poveikis MVĮ galimybėms gauti finansavimą ir investuotojams bei kitų kategorijų asmenims, kuriems tos paslaugos turi poveikį;

c)  technologinių inovacijų įgyvendinimas sutelktinio finansavimo sektoriuje, įskaitant ne bankų teikiamo finansavimo metodų (įskaitant pradinį kriptomonetų platinimą), naujų novatoriškų verslo modelių ir technologijų taikymą;

d)  ar 2 straipsnio 2 dalies d punkte nustatyta riba išlieka tinkama siekiant šiame reglamente nustatytų tikslų;

e)  poveikis, kurį turi nacionaliniai įstatymai ir kiti teisės aktai, kuriais reglamentuojami sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjų rinkodaros pranešimai, laisvei teikti paslaugas, konkurencijai ir investuotojų apsaugai;

f)  administracinių sankcijų taikymas, ypač bet koks poreikis labiau suderinti administracines sankcijas, nustatomas už šio reglamento pažeidimą;

g)  būtinybė įpareigoti sutelktinio finansavimo teikėjus laikytis nacionalinių nuostatų, kuriomis įgyvendinamos Direktyvos (ES) 2015/849 nuostatos dėl pinigų plovimo ar teroristų finansavimo, bei įpareigojimo proporcingumas, ir tokius sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjus įrašyti į įpareigotųjų subjektų sąrašą siekiant Direktyvos (ES) 2015/849 tikslų;

h)  ar tinka į šio reglamento taikymo sritį įtraukti trečiąsias valstybes;

i)  nacionalinių kompetentingų institucijų ir ESMA bendradarbiavimas ir nacionalinių kompetentingų institucijų tinkamumas vykdyti šio reglamento priežiūros funkcijas;

j)  galimybė šiame reglamente numatyti specialias priemones, kuriomis skatinami tvarūs ir novatoriški sutelktinio finansavimo projektai, ir ES fondų naudojimą.

38a straipsnisReglamento (ES) Nr. 2017/1129 dalinis pakeitimas

Reglamento (ES) 2017/1129 4 straipsnio 1 dalis papildoma šiuo punktu:

„k) Europos sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjo sutelktinio finansavimo siūlymas, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. .../...(14)* 3 straipsnio 1 dalies c punkte, su sąlyga, kad jis neviršija to reglamento 2 straipsnio 2 dalies d punkte nustatytos ribos. “

39 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo [Leidinių biurui: įrašyti datą praėjus 12 mėnesių nuo įsigaliojimo datos].

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje

Europos Parlamento vardu  Tarybos vardu

Pirmininkas  Pirmininkas

FINANSINĖ TEISĖS AKTO PASIŪLYMO PAŽYMA

1.  PASIŪLYMO (INICIATYVOS) STRUKTŪRA

  1.1.  Pasiūlymo (iniciatyvos) pavadinimas

  1.2.  Atitinkama (-os) politikos sritis (-ys) VGV / VGB sistemoje

  1.3.  Pasiūlymo (iniciatyvos) pobūdis

  1.4.  Tikslas (-ai)

  1.5.  Pasiūlymo (iniciatyvos) pagrindas

  1.6.  Trukmė ir finansinis poveikis

  1.7.  Numatytas (-i) valdymo būdas (-ai)

2.  VALDYMO PRIEMONĖS

  2.1.  Stebėsenos ir atskaitomybės taisyklės

  2.2.  Valdymo ir kontrolės sistema

  2.3.  Sukčiavimo ir pažeidimų prevencijos priemonės

3.  NUMATOMAS PASIŪLYMO (INICIATYVOS) FINANSINIS POVEIKIS

  3.1.  Atitinkama (-os) daugiametės finansinės programos išlaidų kategorija (-os) ir biudžeto išlaidų eilutė (-ės)

  3.2.  Numatomas poveikis išlaidoms

  3.2.1.  Numatomo poveikio išlaidoms santrauka

  3.2.2.  Numatomas poveikis veiklos asignavimams

  3.2.3.  Numatomas poveikis administracinio pobūdžio asignavimams

  3.2.4.  Suderinamumas su dabartine daugiamete finansine programa

  3.2.5.  Trečiųjų šalių įnašai

  3.3.  Numatomas poveikis įplaukoms

FINANSINĖ TEISĖS AKTO PASIŪLYMO PAŽYMA

1.  PASIŪLYMO (INICIATYVOS) STRUKTŪRA

1.1.  Pasiūlymo (iniciatyvos) pavadinimas

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos sutelktinio finansavimo paslaugų verslui teikėjų

1.2.  Atitinkama (-os) politikos sritis (-ys)

Politikos sritis: finansinis stabilumas, finansinės paslaugos ir kapitalo rinkų sąjunga

Veikla: kapitalo rinkų sąjunga

1.3.  Pasiūlymo (iniciatyvos) pobūdis

ý Pasiūlymas (iniciatyva) susijęs (-usi) su nauja priemone

¨ Pasiūlymas (iniciatyva) susijęs (-usi) su nauja priemone, kuri bus priimta įgyvendinus bandomąjį projektą ir (arba) atlikus parengiamuosius veiksmus(15)

¨ Pasiūlymas (iniciatyva) susijęs (-usi) su esamos priemonės galiojimo pratęsimu

¨ Pasiūlymas (iniciatyva) susijęs (-usi) su priemone, perorientuota į naują priemonę

1.4.  Tikslas (-ai)

1.4.1.  Komisijos daugiametis (-čiai) strateginis (-iai) tikslas (-ai), kurio (-ių) siekiama šiuo pasiūlymu (šia iniciatyva)

Padėti kurti stipresnę ir teisingesnę vidaus rinką, turinčią stipresnį pramonės pagrindą

1.4.2.  Konkretus (-ūs) tikslas (-i)

Konkretus tikslas:

1. sudaryti platformų plėtros sąlygas,

2. didinti platformų vientisumą,

3. didinti platformų skaidrumą investuotojams.

1.4.3.  Numatomas (-i) rezultatas (-ai) ir poveikis

Nurodyti poveikį, kurį pasiūlymas (iniciatyva) turėtų padaryti tiksliniams gavėjams (tikslinėms grupėms).

1. Europos sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjai gali vykdyti savo pagrindinę veiklą visose valstybėse narėse ir būti projektų tarpininkai visoje ES.

2. Stiprinamas investuotojų pasitikėjimas, visų pirma vertinant platformas ir investuojant tarpvalstybiniu mastu.

1.4.4.  Rezultatų ir poveikio rodikliai

Nurodyti pasiūlymo (iniciatyvos) įgyvendinimo stebėjimo rodiklius.

Komisijos tarnybos stebės pasirinktos politikos galimybės poveikį remdamosi toliau pateikiamu nebaigtiniu rodiklių sąrašu.

1. Poveikis platformoms:

a.  šalių, kurių platformos dalyvauja, skaičius,

b.  sutelktinio finansavimo sandorių ES šalyse metinis skaičius,

c.  investuotojų bazė pagal investuotojų rūšį,

d.  tarpvalstybiniu mastu finansuotų projektų skaičius, mastas ir rūšis,

e.  tarpvalstybinių investicijų srautų mastas.

2.  Tiesioginės išlaidos:

a.  licencijų mokesčiai,

b.  priežiūros ir reguliavimo mokesčiai,

c.  vykdymo užtikrinimo išlaidos.

3.  Netiesioginės išlaidos ir (arba) nauda:

a.  mokesčių, sumokėtų norint finansuoti projektus ir (arba) investuoti, pokyčiai,

b.  vidutinio įnašų dydžio pokyčiai.

1.5.  Pasiūlymo (iniciatyvos) pagrindas

1.5.1.  Trumpalaikiai arba ilgalaikiai poreikiai

Šis pasiūlymas turėtų padėti spręsti šiuos uždavinius:

1) bendrosios rinkos: sutelktinio finansavimo platformos labai priklauso nuo tinklo poveikio. Mastas ne tik didina verslo modelių gyvybingumą, bet taip pat teikia daugiau naudos platformų naudotojams – investuotojams ir projektų savininkams. Dabar dėl sutelktinio finansavimo platformų kyla didelių sunkumų, kai veiklą bandoma plėsti kitose ES valstybėse narėse, todėl jų veikla daugiausia vykdoma neperžengiant nacionalinių sienų. Ši iniciatyva suteiks galimybę dėl platformų, kurių veiklą norima vykdyti ES lygmeniu, teikti prašymą Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijai dėl Europos sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjo licencijos, kuri tiekėjams leis sklandžiai teikti paslaugas visoje bendrojoje rinkoje.

2) sektoriaus vientisumo ir saugos: sutelktinis finansavimas dar nėra įsitvirtinęs kaip patikimas ir brandus sektorius, ir investuotojai ypač atsargiai investuoja tarpvalstybiniu mastu. Tai iš dalies yra dėl to, kad įvairios valstybės narės priima skirtingus taisyklių rinkinius ir atsiranda netikrumas dėl apsaugos priemonių taikymo, taikomo išsamaus patikrinimo ir tikrinimo lygio. Šia iniciatyva bus nustatytas atpažįstamas Europos ženklas, kuris užtikrins skaidrią ir saugią aplinką lėšų tarpininkams ir investuotojai galės dėmesį sutelkti į projektų, kuriuos jie nori paremti, gyvybingumą.

1.5.2.  Papildoma Sąjungos dalyvavimo nauda (gali būti susijusi su įvairiais veiksniais, pvz., koordinavimo nauda, teisiniu saugumu, didesniu veiksmingumu ar papildomumu). Šiame punkte „papildoma Sąjungos dalyvavimo nauda“ – tai Sąjungos intervencijos vertė, gaunama papildomai, be vertės, kurią antraip užtikrintų pačios valstybės narės.

ES veiksmais būtų iš esmės supaprastinta sudėtinga sistema, sumažinta finansinė ir administracinė našta visoms pagrindinėms suinteresuotosioms šalims, t. y. sutelktinio finansavimo platformoms, projektų savininkams ir investuotojams, ir kartu užtikrinamos vienodos sąlygos visiems paslaugų teikėjams, kurie naudoja tą patį ES ženklą. Be to, suderintos prudencinės taisyklės, veiklos sąlygos ir skaidrumo taisyklės visiems susijusiems dalyviams būtų akivaizdžiai naudingos investuotojų apsaugai ir finansiniam stabilumui. Derinant esminius sutelktinio finansavimo platformos požymius, šiuo pasiūlymu siekiama sukurti vienodą sistemą: apibrėžti tokią sutelktinio finansavimo veiklą, aiškiai nustatyti bendras taisykles konkrečiose srityse.

Atsižvelgiant į naujus įrodymus, sukauptus per konsultacijas su suinteresuotosiomis šalimis ir išorės tyrimus, veiksmų imtis reikia dabar. ES lygmens veiksmų tikslas – padėti veiksmingai ir efektyviai plėtoti sutelktinio finansavimo paslaugas ES, apsaugoti investuotojus, finansų sistemos veiksmingumą ir stabilumą dėl Sąjungos ekonomikos, jos piliečių ir įmonių. Prie Komisijos pasiūlymo pridedamas poveikio vertinimas padeda geriau suprasti, kodėl šių tikslų geriau siekti Sąjungos lygmeniu.

1.5.3.  Panašios patirties išvados

Naujos iniciatyvos

1.5.4.  Suderinamumas ir galima sąveika su kitomis atitinkamomis priemonėmis

Šio pasiūlymo tikslai dera su keliomis kitomis pagrindinėmis ES politikos kryptimis ir vykdoma veikla, t. y. kapitalo rinkų sąjunga, iniciatyva „FinTech“ ir bendrąja skaitmenine rinka.

1.6.  Trukmė ir finansinis poveikis

¨ Pasiūlymo (iniciatyvos) trukmė ribota:

–  ¨  pasiūlymas (iniciatyva) galioja nuo MMMM [MM DD] iki MMMM [MM DD];

–  ¨  finansinis poveikis nuo MMMM iki MMMM.

ý Pasiūlymo (iniciatyvos) trukmė neribota:

–  įgyvendinimo pradinis laikotarpis – nuo MMMM iki MMMM,

–  vėliau – visuotinis taikymas.

1.7.  Numatytas (-i) valdymo būdas (-ai)(16)

¨ Tiesioginis valdymas, vykdomas Komisijos:

–  ¨  vykdomųjų įstaigų

¨ Pasidalijamasis valdymas kartu su valstybėmis narėmis

ý Netiesioginis valdymas, biudžeto vykdymo užduotis perduodant:

¨  tarptautinėms organizacijoms ir jų agentūroms (nurodyti);

¨  EIB arba Europos investicijų fondui;

ý  įstaigoms, nurodytoms 208 ir 209 straipsniuose;

¨  viešosios teisės įstaigoms;

¨  įstaigoms, kurių veiklą reglamentuoja privatinė teisė, veikiančioms viešųjų paslaugų srityje, jeigu jos pateikia pakankamų finansinių garantijų;

¨  įstaigoms, kurių veiklą reglamentuoja valstybės narės privatinė teisė, kurioms pavesta įgyvendinti viešojo ir privačiojo sektorių partnerystę ir kurios pateikia pakankamų finansinių garantijų;

¨  asmenims, kuriems pavestas konkrečių BUSP veiksmų vykdymas pagal ES sutarties V antraštinę dalį, ir kurie nurodyti atitinkamame pagrindiniame teisės akte.

Pastabos

nėra duomenų

2.  VALDYMO PRIEMONĖS

2.1.  Stebėsenos ir atskaitomybės taisyklės

Nurodyti dažnumą ir sąlygas.

Pagal jau taikomą tvarką Europos priežiūros institucijos (EPI) reguliariai rengia savo veiklos ataskaitas (įskaitant vidaus ataskaitas vyresniajai vadovybei, ataskaitas valdybai ir tarybai ir metines ataskaitas. Be to, Audito Rūmai ir Komisijos Vidaus audito tarnyba atlieka jų išteklių naudojimo ir veiklos rezultatų auditą. Į pasiūlymą įtrauktų veiksmų stebėsena ir atsiskaitymas už juos atitiks jau taikomus ir naujus dėl šio pasiūlymo atsiradusius reikalavimus.

2.2.  Valdymo ir kontrolės sistema

2.2.1.  Nustatyta rizika

Atsižvelgiant į nedidelį rinkos mastą, tikslinę paramą mažosioms įmonėms ankstyvuoju etapu, nenustatyta jokios ekonominės, finansinio stabilumo ar kitos rizikos. Pažymėtina, kad projektai, dėl kurių tarpininkaujama sutelktinio finansavimo platformose, yra labai rizikingi, tačiau tai parodoma rizikos perspėjimuose investuotojams ir kitomis apsaugos priemonėmis, taip užtikrinama, kad investuotojai būtų susipažinę su savo pasirinkta aplinka, kurios negalima palyginti su taupymo produktų aplinka, bet kuria sudaromos sąlygos remti įmones. Pačioms platformoms draudžiama dalyvauti investuojant arba teikiant šių siūlymų garantiją, jos tik padeda palengvinti sandorius tarp šalių.

2.2.2.  Numatomas (-i) kontrolės metodas (-ai)

EPI reglamentuose numatytos valdymo ir kontrolės sistemos jau įdiegtos. EPI glaudžiai bendradarbiauja su Komisijos Vidaus audito tarnyba, siekdamos užtikrinti, kad visose vidaus kontrolės sistemos srityse būtų laikomasi tinkamų standartų. Tokia tvarka taip pat galios EPI atliekant savo vaidmenį pagal šį pasiūlymą.

Be to, kiekvienais finansiniais metais Europos Parlamentas, vadovaudamasis Tarybos rekomendacija, tvirtina EPI biudžeto vykdymo rezultatus.

2.3.  Sukčiavimo ir pažeidimų prevencijos priemonės

Nurodyti dabartines arba numatytas prevencijos ir apsaugos priemones.

Siekiant kovoti su sukčiavimu, korupcija ir visa kita neteisėta veikla, EPI be jokių apribojimų taikomos 2013 m. rugsėjo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 883/2013 dėl Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) atliekamų tyrimų nuostatos.

EPI turi specialią kovos su sukčiavimu strategiją ir pagal ją parengtą veiksmų planą. Aktyvesni EPI veiksmai kovos su sukčiavimu srityje atitiks Finansinio reglamento taisykles ir rekomendacijas (taikyti kovos su sukčiavimu priemones vykdant patikimą finansų valdymą), OLAF sukčiavimo prevencijos politiką, Komisijos kovos su sukčiavimu strategijos (COM(2011) 376) ir bendro požiūrio į ES decentralizuotas agentūras (2012 m. liepos mėn.) nuostatas ir su tuo susijusias veiksmų gaires.

Be to, EPI steigimo reglamentuose ir EPI finansiniuose reglamentuose išdėstytos EPI biudžeto vykdymo ir kontrolės nuostatos ir taikytinos finansinės taisyklės, įskaitant sukčiavimo ir pažeidimų prevencijos taisykles.

3.  NUMATOMAS PASIŪLYMO (INICIATYVOS) FINANSINIS POVEIKIS

3.1.  Atitinkama (-os) daugiametės finansinės programos išlaidų kategorija (-os) ir biudžeto išlaidų eilutė (-ės)

•  Dabartinės biudžeto eilutės

Daugiametės finansinės programos išlaidų kategorijas ir biudžeto eilutes nurodyti eilės tvarka.

Daugiametės finansinės programos išlaidų kategorija

Biudžeto eilutė

Išlaidų rūšis

Įnašas

Numeris [Išlaidų kategorija………………………...…………]

DA / NDA(17)

ELPA šalių(18)

šalių kandidačių(19)

trečiųjų šalių

pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 2 dalies b punktą

1a

12 02 06 ESMA

 

DA / NDA

NE

NE

NE

NE

•  Prašomos sukurti naujos biudžeto eilutės

Daugiametės finansinės programos išlaidų kategorijas ir biudžeto eilutes nurodyti eilės tvarka.

Daugiametės finansinės programos išlaidų kategorija

Biudžeto eilutė

Išlaidų rūšis

Įnašas

Numeris[Išlaidų kategorija………………………………………]

 

DA / NDA

ELPA šalių

šalių kandidačių

trečiųjų šalių

pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 2 dalies b punktą

[…]

[XX.YY.YY.YY]

[…]

[…]

TAIP / NE

TAIP / NE

TAIP / NE

TAIP / NE

3.2.  Numatomas poveikis išlaidoms

3.2.1.  Numatomo poveikio išlaidoms santrauka

mln. EUR (tūkstantųjų tikslumu)

Daugiametės finansinės programos išlaidų kategorija

Numeris

[Išlaidų kategorija……………...……………………………………………………………….]

GD …….

 

 

2019metai

 

2020metai

 

N + 2metai

 

N + 3metai

 

Atsižvelgiant į poveikio trukmę įterpti reikiamą metų skaičių (žr. 1.6 punktą) IŠ VISO

IŠ VISO asignavimų

1 antraštinė dalis. Veiklos asignavimai

Įsipareigojimai

(1)

0,764

1,637

 

 

 

 

 

2,401

Mokėjimai

(2)

0,764

1,637

 

 

 

 

 

2. 401

2 antraštinė dalis.

Įsipareigojimai

(1a)

 

 

 

 

 

 

 

 

Mokėjimai

(2a)

 

 

 

 

 

 

 

 

3 antraštinė dalis.

Įsipareigojimai

(3a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mokėjimai

(3b)

 

 

 

 

 

 

 

 

IŠ VISO asignavimųESMA

 

Įsipareigojimai

=1+1a +3a

0,764

1. 637

 

 

 

 

 

2. 401

Mokėjimai

=2+2a

+3b

0,764

1. 637

 

 

 

 

 

2. 401

Daugiametės finansinės programos išlaidų kategorija

5

„Administracinės išlaidos“

mln. EUR (tūkstantųjų tikslumu)

 

 

 

2019metai

 

2020metai

 

N + 2metai

 

N + 3metai

 

Atsižvelgiant į poveikio trukmę įterpti reikiamą metų skaičių (žr. 1.6 punktą) IŠ VISO

IŠ VISO asignavimų

GD …….

Ÿ Žmogiškieji ištekliai

0,401

0,995

 

 

 

 

 

1,396

Ÿ Kitos administracinės išlaidos

0,091

0,236

 

 

 

 

 

0,327

IŠ VISO GD…….

Asignavimai

 

 

 

 

 

 

 

 

IŠ VISO asignavimųpagal

daugiametės finansinės programos

5 IŠLAIDŲ KATEGORIJĄ

(Iš viso įsipareigojimų = Iš viso mokėjimų)

 

 

 

 

 

 

 

 

mln. EUR (tūkstantųjų tikslumu)

 

 

 

2019metai

 

2020metai

 

N + 2metai

 

N + 3metai

 

Atsižvelgiant į poveikio trukmę įterpti reikiamą metų skaičių (žr. 1.6 punktą) IŠ VISO

IŠ VISO asignavimų

IŠ VISO asignavimųpagal

daugiametės finansinės programos

1–5 IŠLAIDŲ KATEGORIJAS

Įsipareigojimai

0,764

1. 637

 

 

 

 

 

2. 401

Mokėjimai

0,764

1. 637

 

 

 

 

 

2. 401

3.2.2.  Numatomas poveikis [įstaigos] asignavimams

–  ¨  Pasiūlymui (iniciatyvai) įgyvendinti veiklos asignavimai nenaudojami

–  ¨  Pasiūlymui (iniciatyvai) įgyvendinti veiklos asignavimai naudojami taip:

Įsipareigojimų asignavimai mln. EUR (tūkstantųjų tikslumu)

Nurodyti tikslus ir rezultatus

 

ò

 

 

Nmetai

 

N + 1metai

 

N + 2metai

 

N + 3metai

 

Atsižvelgiant į poveikio trukmę įterpti reikiamą metų skaičių (žr. 1.6 punktą) IŠ VISO

IŠ VISO asignavimų

REZULTATAI

Rūšis(20)

Vidutinės sąnaudos

Skaičius

Sąnaudos

Skaičius

Sąnaudos

Skaičius

Sąnaudos

Skaičius

Sąnaudos

Skaičius

Sąnaudos

Skaičius

Sąnaudos

Skaičius

Sąnaudos

Bendras skaičius

Iš viso sąnaudų

1 KONKRETUS TIKSLAS…(21)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Rezultatas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Rezultatas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Rezultatas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 konkretaus tikslo tarpinė suma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 KONKRETUS TIKSLAS ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Rezultatas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 konkretaus tikslo tarpinė suma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IŠ VISO SĄNAUDŲ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.3.  Numatomas poveikis [įstaigos] žmogiškiesiems ištekliams

3.2.3.1.  Santrauka

–  ¨  Pasiūlymui (iniciatyvai) įgyvendinti administracinio pobūdžio asignavimų nenaudojama

–  ¨  Pasiūlymui (iniciatyvai) įgyvendinti administracinio pobūdžio asignavimai naudojami taip:

mln. EUR (tūkstantųjų tikslumu)

 

2019metai

 

2020metai

 

N + 2metai

 

N + 3metai

 

Atsižvelgiant į poveikio trukmę įterpti reikiamą metų skaičių (žr. 1.6 punktą) IŠ VISO

IŠ VISO asignavimų

Pareigūnai (AD lygio)

2

6

 

 

 

 

 

8

Pareigūnai (AST lygio)

 

 

 

 

 

 

 

 

Sutartininkai

1

1

 

 

 

 

 

2

Laikinieji darbuotojai

 

 

 

 

 

 

 

 

Deleguotieji nacionaliniai ekspertai

 

 

 

 

 

 

 

 

IŠ VISO asignavimų

3

7

 

 

 

 

 

 

Numatomas poveikis darbuotojams (papildomi etato ekvivalentai). Etatų planas

Pareigų grupė ir lygis

N metai

N + 1 metai

N + +2 metai

Atsižvelgiant į poveikio trukmę įterpti reikiamą metų skaičių (žr. 1.6 punktą) IŠ VISO

AD16

 

 

 

 

AD15

 

 

 

 

AD14

 

 

 

 

AD13

 

 

 

 

AD12

 

 

 

 

AD11

 

 

 

 

AD10

 

 

 

 

AD9

 

 

 

 

AD8

 

 

 

 

AD7

 

 

 

 

AD6

 

 

 

 

AD5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso AD

 

 

 

 

AST11

 

 

 

 

AST10

 

 

 

 

AST9

 

 

 

 

AST8

 

 

 

 

AST7

 

 

 

 

AST6

 

 

 

 

AST5

 

 

 

 

AST4

 

 

 

 

AST3

 

 

 

 

AST2

 

 

 

 

AST1

 

 

 

 

Iš viso AST

 

 

 

 

AST / SC 6

 

 

 

 

AST / SC 5

 

 

 

 

AST / SC 4

 

 

 

 

AST / SC 3

 

 

 

 

AST / SC 2

 

 

 

 

AST / SC 1

 

 

 

 

Iš viso AST / SC

 

 

 

 

BENDRA SUMA

 

 

 

 

Numatomas poveikis darbuotojams (papildomi darbuotojai). Išorės personalas

Sutartininkai

N metai

N + 1 metai

N + +2 metai

Atsižvelgiant į poveikio trukmę įterpti reikiamą metų skaičių (žr. 1.6 punktą) IŠ VISO

IV pareigų grupė

 

 

 

 

III pareigų grupė

 

 

 

 

II pareigų grupė

 

 

 

 

I pareigų grupė

 

 

 

 

Iš viso

 

 

 

 

Deleguotieji nacionaliniai ekspertai

N metai

N + 1 metai

N + +2 metai

Atsižvelgiant į poveikio trukmę įterpti reikiamą metų skaičių (žr. 1.6 punktą) IŠ VISO

Iš viso

 

 

 

 

Nurodyti numatomą įdarbinimo datą ir atitinkamai pataisyti sumą (jei įdarbinama liepos mėn., atsižvelgiama tik į 50 proc. vidutinių sąnaudų). Išsamesnį paaiškinimą reikėtų pateikti priede.

3.2.3.2.  Numatomi pagrindinio GD žmogiškųjų išteklių poreikiai

–  ¨  Pasiūlymui (iniciatyvai) įgyvendinti žmogiškųjų išteklių nenaudojama.

–  ¨  Pasiūlymui (iniciatyvai) įgyvendinti žmogiškieji ištekliai naudojami taip:

Sąmatą nurodyti sveikaisiais skaičiais (arba ne smulkiau nei dešimtųjų tikslumu)

 

2020metai

 

N + 1metai

 

N + 2 metai

N + 3 metai

Atsižvelgiant į poveikio trukmę įterpti reikiamą metų skaičių (žr. 1.6 punktą) IŠ VISO

•  Etatų plano pareigybės (pareigūnai ir laikinieji darbuotojai)

 

 

 

 

 

 

 

XX 01 01 01 (Komisijos būstinė ir atstovybės)

 

 

 

 

 

 

 

XX 01 01 02 (Delegacijos)

 

 

 

 

 

 

 

XX 01 05 01 (Netiesioginiai moksliniai tyrimai)

 

 

 

 

 

 

 

10 01 05 01 (Tiesioginiai moksliniai tyrimai)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ÿ Išorės darbuotojai (etato ekvivalentas)(22)

 

 

 

 

 

 

 

XX 01 02 01 (AC, END, INT finansuojami iš bendrojo biudžeto)

 

 

 

 

 

 

 

XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT ir JED atstovybėse)

 

 

 

 

 

 

 

XX 01 04 yy(23)

– būstinėje(24)

 

 

 

 

 

 

 

 

– delegacijose

 

 

 

 

 

 

 

XX 01 05 02 (AC, END, INT – netiesioginiai moksliniai tyrimai)

 

 

 

 

 

 

 

10 01 05 02 (AC, END, INT – tiesioginiai moksliniai tyrimai)

 

 

 

 

 

 

 

Kitos biudžeto eilutės (nurodyti)

 

 

 

 

 

 

 

IŠ VISO asignavimų

 

 

 

 

 

 

 

XX yra atitinkama politikos sritis arba biudžeto antraštinė dalis.

Žmogiškųjų išteklių poreikiai bus tenkinami panaudojant GD darbuotojus, jau paskirtus priemonei valdyti ir (arba) perskirstytus generaliniame direktorate, ir prireikus finansuojami iš papildomų lėšų, kurios atsakingam GD gali būti skiriamos pagal metinę asignavimų skyrimo procedūrą ir atsižvelgiant į biudžeto apribojimus.

Vykdytinų užduočių aprašymas:

Pareigūnai ir laikinieji darbuotojai

 

Išorės darbuotojai

 

V priedo 3 skirsnyje turėtų būti pateiktas etato ekvivalentų išlaidų apskaičiavimo aprašymas.

3.2.4.  Suderinamumas su dabartine daugiamete finansine programa

–  ¨  Pasiūlymas (iniciatyva) atitinka dabartinę daugiametę finansinę programą.

–  ¨  Atsižvelgiant į pasiūlymą (iniciatyvą), reikės pakeisti daugiametės finansinės programos atitinkamos išlaidų kategorijos programavimą.

Paaiškinti, kaip reikia pakeisti programavimą, ir nurodyti atitinkamas biudžeto eilutes bei sumas.

–  ¨  Įgyvendinant pasiūlymą (iniciatyvą) būtina taikyti lankstumo priemonę arba patikslinti daugiametę finansinę programą(25).

Paaiškinti, ką reikia atlikti, ir nurodyti atitinkamas išlaidų kategorijas, biudžeto eilutes ir sumas.

3.3.  Numatomas poveikis įplaukoms

–  ý  Pasiūlymas (iniciatyva) neturi finansinio poveikio įplaukoms.

–  ¨  Pasiūlymas (iniciatyva) turi finansinį poveikį:

–  ¨  nuosaviems ištekliams

–  ¨  įvairioms įplaukoms

mln. EUR (tūkstantųjų tikslumu)

Biudžeto įplaukų eilutė

Einamųjų finansinių metų asignavimai

Pasiūlymo (iniciatyvos) poveikis(26)

Nmetai

 

N + 1metai

 

N + 2metai

 

N + 3metai

 

Atsižvelgiant į poveikio trukmę įterpti reikiamą metų skaičių (žr. 1.6 punktą) IŠ VISO

... straipsnis

 

 

 

 

 

 

 

 

Įvairių asignuotųjų įplaukų atveju nurodyti biudžeto išlaidų eilutę (-es), kuriai (-oms) daromas poveikis.

[…]

Pasiūlymo dėl Reglamento dėl Europos sutelktinio finansavimo paslaugų verslui teikėjų finansinės teisės akto pasiūlymo pažymos PRIEDAS

Taikoma metodika ir svarbiausios pagrindinės prielaidos

Išlaidos, susijusios su Europos sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjų ESMA išduodamais veiklos leidimais ir vykdoma priežiūra, apskaičiuotos pagal tris kategorijas: išlaidos darbuotojams, administracinės išlaidos ir veiklos išlaidos(27).

Remiantis preliminariais dabartiniais Komisijos skaičiavimais, Europos sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjų veiklos leidimų suteikimo ir priežiūros užduotims 2019 m. prireiks 4 naujų darbuotojų, o 2020 m. – 9 papildomų darbuotojų. Jie papildytų darbuotojus, kurie šiuo metu dirba ESMA ir yra įtraukti į dabartinį ESMA biudžetą, gretas. Išlaidos būtų dengiamos iš ES biudžeto, kad neproporcingi mokesčiai netaptų našta kuriamoms įmonėms. Įmokos bus renkamos iš tuo metu leidimus gavusių Europos sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjų, tačiau būtų taikoma viršutinė riba, kaip nurodyta pasiūlymo tekste.

Didinti darbuotojų skaičių būtina dėl papildomų užduočių, kurios šiuo reglamentu pavedamos ESMA ir yra susijusios su Europos sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjų priežiūros koordinavimu:

•  pasirengimas leidimų suteikimo procesui ir jo vykdymas;

•  centrinio registro sukūrimas ir priežiūra;

•  reglamente numatytų techninių standartų parengimas;

•  pagrindinės informacijos apie investiciją dokumento peržiūra;

•  pasirengimas imtis Europos sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjų koordinavimo ir nuolatinės priežiūros;

•  kasmetinis pagrindinių veiklos rezultatų rodiklių stebėjimas ir susijusių ataskaitų teikimas.

Šios naujos užduotys išdėstytos siūlomame reglamente ir išsamiau aptariamos aiškinamajame memorandume. Be kita ko, jos apima, Europos sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjų veiklos leidimų išdavimą ir registraciją, registruotų Europos sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjų priežiūrą, dėl kurios reikia periodiškai palaikyti ryšius su priežiūros subjektų vadovybe ir (arba) darbuotojais, atsakinėti į klausimus, skundus ar tenkinti nacionalinių kompetentingų institucijų arba vartotojų prašymus, stebėti, kaip laikomasi Europos sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjams taikomų reikalavimų, nustatytų Europos sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjų reglamente, prašyti Europos sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjų arba subjektų valdyme dalyvaujančių asmenų pateikti informaciją, rengti patikrinimus vietoje, nagrinėti įrašus ir išklausyti asmenis, kurie kaltinami pažeidus reglamentą, išnagrinėti pagrindinės informacijos apie investiciją dokumentą pagal reglamente nustatytus reikalavimus ir reikiamus dokumentus išversti, bet tuo neapsiriboja. ESMA taip pat galėtų atlikti vaidmenį panaikindama Europos sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjų veiklos leidimus ir imdamasi kitų priežiūros priemonių, kaip išvardyta Europos sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjų reglamente.

Toliau pateikiamame skirsnyje peržiūrimos bendros papildomų išteklių apskaičiavimo, naujų darbuotojų išlaidų ir papildomos IT infrastruktūros prielaidos.

Bendrosios papildomų išteklių apskaičiavimo prielaidos

Apskaičiuojant papildomus išteklius remtasi toliau nurodytomis prielaidomis.

Daryta prielaida, kad reglamentas pradedamas taikyti 2019 m. ir šiuos metus ESMA skirs techninių reguliavimo standartų (TRS) projektams rengti ir techninėms konsultacijoms teikti, taip pat procesams ir procedūroms parengti. 2020 m., remiantis šiuo metu rinkoje esančių sutelktinio finansavimo platformų skaičiumi, jų dydžiu, veikla, bendromis rinkos sąlygomis ir platformų, per kurias jau bandyta veiklą vykdyti tarpvalstybiniu mastu, skaičiumi, apskaičiuota, kad ESMA prižiūrės apytiksliai 25 subjektus.

Manoma, kad papildomi etatai bus arba nuolatiniai darbuotojai, arba sutartininkai. Taip pat manoma, kad vidutinės bendros metinės nuolatinių darbuotojų išlaidos(28) bus 173 000 EUR, o sutartininkų – 86 000 EUR. Įtraukus pensijų ir įdarbinimo išlaidas, o su darbuotojais susijusias administracines ir veiklos išlaidas įrašius į atskirą kategoriją, toliau pateikiamoje lentelėje apibendrinamos visos metinės vidutinės išlaidos pagal darbuotojų kategoriją.

1 lentelė. Išlaidos darbuotojams

Darbuotojų kategorija

2019 m. bendros metinės vidutinės išlaidos darbuotojams (*)

2020 m. bendros metinės vidutinės išlaidos darbuotojams (*)

Pareigūnas

158 020 EUR

153 687 EUR

Sutartininkas

85 640 EUR

72 640 EUR

(*) įskaitant: įdarbinimo išlaidas, darbo užmokestį ir išmokas, pensijų įmokas, kitas (mokymo, medicinos, mokyklų, darbuotojų valdymo) išlaidas. Su darbuotojais susijusios administracinės (pvz., komandiruočių) išlaidos ir veiklos (pvz., duomenų bazių, posėdžių, teisinės) išlaidos neįtraukiamos.

Papildomų darbuotojų poreikių apskaičiavimas

2 lentelėje parodomi numatomi darbuotojų ištekliai, kurių ESMA reikės, kad atliktų reglamente nustatytas funkcijas.

2 lentelė. Iš viso etatų ekvivalentų per metus

 

2019 m.

2020 m.

AD

2

6

CA

1

1

Iš viso

3

7

Būsimieji poreikiai po 2020 m. bus apskaičiuoti ir paskirstyti atsižvelgiant į būsimą daugiametę finansinę programą.

Kitos išlaidos

Kitos išlaidos, kaip antai registro sukūrimo, duomenų bazių ir kt., įtrauktos į veiklos išlaidas (3 lentelė). Manoma, kad IT išlaidos 2019 m. ir 2020 m. bus po 250 000 EUR, o tada sumažės iki 50. Vertimo raštu išlaidos taip pat įtrauktos į veiklos išlaidų eilutę ir kasmet bus 350 000 EUR.

Bendros 2019–2020 m. išlaidų sumos

Atsižvelgiant į pirmiau išdėstytas prielaidas, bendra suma, apskaičiuota ESMA priežiūros ir veiklos leidimų užduotims atlikti 2019–2020 m., atskleidžiama toliau pateikiamoje lentelėje.

3 lentelė. Visos su ESMA susijusios išlaidos dėl ESMA veiklos, susijusios su Europos sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjais 2019–2020 m., EUR

 

2019 m.

2020 m.

Išlaidos darbuotojams

401 680 EUR

994 760 EUR

Administracinės išlaidos

90 720 EUR

236 040 EUR

Veiklos išlaidos

271 600 EUR

656 200 EUR

Iš viso išlaidų

764 000 EUR

1 887 000 EUR

Iš licencijuotų subjektų surinkti mokesčiai(*)

0

25 x 10 000 EUR

Bendras sektoriaus biudžetas

0

250 000 EUR

Bendras poveikis ES biudžetui

764 000 EUR

1 637 000 EUR

PRIEDAS

Pagrindinės informacijos apie investiciją dokumente teiktina informacija

A dalis. Informacija apie projekto savininką (-us) ir sutelktinio finansavimo projektą

a)  tapatybė, teisinis statusas, nuosavybė, valdymas ir kontaktiniai duomenys;

b)  pagrindinė veikla; siūlomi produktai arba paslaugos;

c)  pagrindiniai projekto vykdytojo finansiniai duomenys ir rodikliai per pastaruosius trejus metus;

d)  sutelktinio finansavimo projekto aprašymas, įskaitant tikslą ir pagrindinius ypatumus.

B dalis. Pagrindiniai sutelktinio finansavimo proceso ypatumai ir atitinkamos taikytinos kapitalo didinimo arba lėšų skolinimosi sąlygos

a)  minimalus tikslinis kapitalas, kurį reikia padidinti, arba tikslinės lėšos, kurias reikia pasiskolinti vienam sutelktinio finansavimo siūlymui, ir projekto savininko arba sutelktinio finansavimo projekto sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjo užbaigtų siūlymų skaičius;

b)  tikslo padidinti kapitalą arba pasiskolinti lėšų įgyvendinimo terminas;

c)  informacija apie pasekmes, jeigu iki termino tikslinis kapitalas nepadidinamas arba tikslinių lėšų nepasiskolinama;

d)  didžiausia siūlymo suma, jeigu skiriasi nuo a punkte nurodyto tikslinio kapitalo;

e)  nuosavų lėšų suma, kurią projekto savininkas įsipareigoja suteikti sutelktinio finansavimo projektui;

f)  emitento kapitalo arba paskolų, susijusių su sutelktinio finansavimo siūlymu, sudėties pokytis.

C dalis. Rizikos veiksniai

Pagrindinių rizikos veiksnių, siejamų su sutelktinio finansavimo projekto finansavimu, sektoriumi, projektu, projekto savininku ir investicine priemone, įskaitant geografinę riziką, jeigu svarbu, pateikimas.

D dalis. Informacija, susijusi su vertybinių popierių siūlymu

a)  siūlytinų investicinių priemonių bendra suma ir rūšis;

b)  pasirašymo kaina;

c)  ar leidžiama pasirašyti viršijant numatytą sumą ir kaip pasirašyta suma paskirstoma;

d)  pasirašymo ir mokėjimo sąlygos;

e)  investicinių priemonių investuotojams saugojimas ir pateikimas;

f)  jeigu investicija užtikrinta garanto arba užtikrinimo priemone:

i)  ar tas garantas arba užtikrinimo priemonės teikėjas yra juridinis asmuo;

ii)  to garanto arba užtikrinimo priemonės teikėjo tapatybė, teisinis statusas ir kontaktiniai duomenys;

iii)  informacija apie garantijos arba užtikrinimo priemonės pobūdį ir sąlygas.

g)  jei taikoma, tvirtas įsipareigojimas atpirkti vertybinius popierius ir tokio atpirkimo laikotarpis;

h)  ne nuosavybės priemonių atveju – nominali palūkanų norma, data, nuo kurios mokamos palūkanos, palūkanų mokėjimo termino suėjimo data, išpirkimo data ir taikytinas pelnas.

E dalis. Emitento informacija, jeigu emitentas nėra projekto savininkas, taigi yra specialiosios paskirties subjektas

a)  ar tarp projekto savininko ir investuotojo įsiterpia specialiosios paskirties subjektas;

b)  emitento kontaktiniai duomenys.

F dalis. Investuotojo teisės

a)  pagrindinės su vertybiniais popieriais suteikiamos teisės;

b)  apribojimai, kurie taikomi vertybiniams popieriams;

c)  bet kokių perleidžiant vertybinius popierius taikomų apribojimų aprašymas;

d)  pasitraukimo galimybės;

e)  nuosavybės vertybinių popierių atveju – su siūlymu susijęs kapitalo ir balsavimo teisių paskirstymas prieš padidinant kapitalą ir jį padidinus (darant prielaidą, kad visi vertybiniai popieriai bus pasirašyti).

G dalis. Su paskolos sutartimi susijusi atskleidžiama informacija

Jeigu sutelktinio finansavimo siūlymas susijęs su kredito tarpininkavimu, pagrindinės informacijos apie investiciją dokumente vietoje D, E ir F dalyse nurodytos informacijos pateikiama tokia informacija:

a)  kredito sutarties pobūdis ir trukmė;

b)  taikytinos palūkanų normos arba, jei taikytina, kita kompensacija investuotojui;

c)  rizikos mažinimo priemonės, pavyzdžiui, ar kreditas užtikrintas;

d)  pagrindinės sumos ir palūkanų grąžinimo amortizacijos grafikas.

H dalis. Mokesčiai, informacija ir teisinės gynimo priemonės

a)  su investicija susiję investuotojo mokėtini mokesčiai ir patiriamos išlaidos;

b)  kur ir kaip galima nemokamai gauti informacijos apie sutelktinio finansavimo projektą, projekto savininką ir emitentą;

c)  kaip ir kam investuotojas gali pateikti skundą dėl investicijos arba projekto savininko ar sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjo elgesio.

(1)

OL C 367, 2018 10 10, p. 65.

(2)

* Pakeitimai: naujas arba pakeistas tekstas žymimas pusjuodžiu kursyvu, o išbrauktas tekstas nurodomas simboliu ▌.

(3)

  OL C , , p. .

(4)

  OL C , , p. .

(5)

  2008 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/48/EB dėl vartojimo kredito sutarčių ir panaikinanti Tarybos direktyvą 87/102/EEB (OL L 133, 2008 5 22, p. 66).

(6)

  2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/65/ES dėl finansinių priemonių rinkų, kuria iš dalies keičiamos Direktyva 2002/92/EB ir Direktyva 2011/61/ES (OL L 173, 2014 6 12, p. 349).

(7)

  2017 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/1129 dėl prospekto, kuris turi būti skelbiamas, kai vertybiniai popieriai siūlomi viešai arba įtraukiami į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą, ir kuriuo panaikinama Direktyva 2003/71/EB (OL L 168, 2017 6 30, p. 12).

(8)

  2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/36/ES dėl galimybės verstis kredito įstaigų veikla ir dėl riziką ribojančios kredito įstaigų ir investicinių įmonių priežiūros, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2002/87/EB ir panaikinamos direktyvos 2006/48/EB bei 2006/49/EB (OL L 176, 2013 6 27, p. 338).

(9)

  2015 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/2366 dėl mokėjimo paslaugų vidaus rinkoje, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 2002/65/EB, 2009/110/EB ir 2013/36/ES bei Reglamentas (ES) Nr. 1093/2010 ir panaikinama Direktyva 2007/64/EB (OL L 337, 2015 12 23, p. 35).

(10)

COM(2017) 340 final, Komisijos ataskaita Europos Parlamentui ir Tarybai dėl pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos, darančios įtaką vidaus rinkai ir susijusios su tarpvalstybine veikla, vertinimo.

(11)

  2015 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/849 dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos, kuria iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012 ir panaikinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/60/EB bei Komisijos direktyva 2006/70/EB (OL L 141, 2015 6 5, p. 73).

(12)

  2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo (OL L 8, 2001 1 12, p. 1).

(13)

  OL L 297, 2013 11 7, p. 107.

(14)

*   OL: prašom įrašyti šio reglamento numerį ir paskelbimo informaciją.

(15)

  Kaip nurodyta Finansinio reglamento 54 straipsnio 2 dalies a arba b punkte.

(16)

  Informacija apie valdymo būdus ir nuorodos į Finansinį reglamentą pateikiamos svetainėje „BudgWeb“ https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx.

(17)

  DA – diferencijuotieji asignavimai, NDA – nediferencijuotieji asignavimai.

(18)

  ELPA – Europos laisvosios prekybos asociacija.

(19)

  Šalių kandidačių ir, kai taikoma, Vakarų Balkanų potencialių šalių kandidačių.

(20)

  Rezultatai – tai būsimi produktai ir paslaugos (pvz., finansuota studentų mainų, nutiesta kelių kilometrų ir kt.).

(21)

  Kaip apibūdinta 1.4.2 skirsnyje „Konkretus (-ūs) tikslas (-ai) ...“

(22)

  AC = sutartininkai („Contract Staff“); AL = vietos darbuotojai („Local Staff“); END = deleguotieji nacionaliniai ekspertai („Seconded National Experts“); INT = agentūrų darbuotojai („agency staff“); JED = jaunesnieji atstovybės ekspertai („Junior Experts in Delegations“).

(23)

  Neviršijant viršutinės ribos, nustatytos išorės darbuotojams, finansuojamiems iš veiklos asignavimų (buvusių BA eilučių).

(24)

  Paprastai struktūrinių fondų, Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) ir Europos žuvininkystės fondo (EŽF) atveju.

(25)

  Žr. Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa, 11 ir 17 straipsnius.

(26)

  Tradiciniai nuosavi ištekliai (muitai, cukraus mokesčiai) turi būti nurodomi grynosiomis sumomis, t. y. iš bendros sumos atskaičius 25 proc. surinkimo sąnaudų.

(27)

  Veiklos išlaidos taip pat apima vertimo raštu ir IT išlaidas.

(28)

  Išskyrus pensijų ir įdarbinimo išlaidos, bet įtraukus su darbuotojais susijusias veiklos (pvz., komandiruočių išlaidas) ir administracines išlaidas (pvz., duomenų bazių, posėdžių, teisines).


ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Europos sutelktinio finansavimo paslaugų verslui teikėjai

Nuorodos

COM(2018)0113 – C8-0103/2018 – 2018/0048(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

7.3.2018

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ECON

16.4.2018

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ITRE

16.4.2018

IMCO

16.4.2018

JURI

16.4.2018

 

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

ITRE

21.3.2018

IMCO

23.4.2018

JURI

27.3.2018

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Ashley Fox

31.5.2018

 

 

 

Pakeisti pranešėjai

Ashley Fox

 

 

 

Svarstymas komitete

29.8.2018

9.10.2018

 

 

Priėmimo data

5.11.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

38

5

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Pervenche Berès, David Coburn, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Stefan Gehrold, Roberto Gualtieri, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Petr Ježek, Philippe Lamberts, Werner Langen, Bernd Lucke, Ivana Maletić, Marisa Matias, Gabriel Mato, Caroline Nagtegaal, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Martin Schirdewan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Jakob von Weizsäcker

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Richard Corbett, Mady Delvaux, Bas Eickhout, Ashley Fox, Eva Joly, Syed Kamall, Thomas Mann, Eva Maydell, Luigi Morgano, Lieve Wierinck, Roberts Zīle

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Tiziana Beghin, John Flack, Aleksander Gabelic, Anna Hedh, Agnes Jongerius, Ricardo Serrão Santos

Pateikimo data

9.11.2018


GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

38

+

ALDE

Petr Ježek, Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

ECR

John Flack, Ashley Fox, Syed Kamall, Bernd Lucke, Kay Swinburne, Roberts Zīle

EFDD

Tiziana Beghin, David Coburn, Marco Valli

PPE

Markus Ferber, Stefan Gehrold, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Esther de Lange, Werner Langen, Ivana Maletić, Thomas Mann, Gabriel Mato, Eva Maydell, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Tom Vandenkendelaere

S&D

Pervenche Berès, Richard Corbett, Mady Delvaux, Jonás Fernández, Aleksander Gabelic, Roberto Gualtieri, Anna Hedh, Agnes Jongerius, Luigi Morgano, Ricardo Serrão Santos, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

5

-

GUE/NGL

Marisa Matias, Martin Schirdewan

VERTS/ALE

Bas Eickhout, Eva Joly, Philippe Lamberts

0

0

 

 

Naudojami sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

Atnaujinta: 2018 m. lapkričio 22 d.Teisinis pranešimas