Procedură : 2018/0048(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0364/2018

Texte depuse :

A8-0364/2018

Dezbateri :

Voturi :

PV 27/03/2019 - 18.2

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0301

RAPORT     ***I
PDF 1150kWORD 149k
9.11.2018
PE 626.662v03-00 A8-0364/2018

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind furnizorii europeni de servicii de finanțare participativă (ECSP) pentru întreprinderi

(COM(2018)0113 – C8-0103/2018 – 2018/0048(COD))

Comisia pentru afaceri economice și monetare

Raportor: Ashley Fox

AMENDAMENTE
PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE
 VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind furnizorii europeni de servicii de finanțare participativă (ECSP) pentru întreprinderi

(COM(2018)0113 – C8-0103/2018 – 2018/0048(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2018)0113),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 114 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0103/2018),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 11 iulie 2018(1),

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice și monetare (A8-0364/2018),

1.  adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul    1

AMENDAMENTELE PARLAMENTULUI EUROPEAN(2)*

la propunerea Comisiei

---------------------------------------------------------

2018/0048(COD)

Propunere de

REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

privind furnizorii europeni de servicii de finanțare participativă (ECSP) pentru întreprinderi

(Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 114,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Băncii Centrale Europene,(3)

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European(4),

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară,

întrucât:

(1)  Finanțarea participativă se afirmă din ce în ce mai mult ca o formă consacrată de finanțare alternativă pentru întreprinderile nou-înființate, precum și pentru întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) aflate în etapele inițiale ale ciclului de dezvoltare, bazată de obicei pe investiții mici. Finanțarea participativă reprezintă un ▌ tip de intermediere a cărei importanță este în creștere, în cadrul căreia un furnizor de servicii de finanțare participativă administrează o platformă digitală, deschisă publicului, pentru a pune în legătură sau pentru a facilita punerea în legătură a potențialilor investitori sau creditori cu întreprinderi care caută finanțare, indiferent dacă finanțarea conduce sau nu la un acord de împrumut, la achiziționarea unei participații la capital sau a unei participații sub forma unei alte valori mobiliare, fără ca furnizorul de servicii de finanțare participativă să își asume riscuri. Prin urmare, este oportun să se includă în domeniul de aplicare al prezentului regulament atât finanțarea participativă bazată pe creditare, cât și finanțarea participativă bazată pe investiții ▌.

(2)  Finanțarea participativă poate contribui la asigurarea accesului la finanțare pentru IMM-uri și ▌ la finalizarea uniunii piețelor de capital. Lipsa accesului la finanțare pentru aceste întreprinderi reprezintă o problemă chiar și în statele membre în care accesul la finanțarea bancară a rămas stabil pe parcursul crizei financiare. Finanțarea participativă s-a impus ca o modalitate consacrată de a finanța un proiect sau o întreprindere nouă, de obicei cu implicarea unui număr mare de persoane sau de organizații, prin intermediul unor platforme online în cadrul cărora persoanele fizice, organizațiile și întreprinderile, inclusiv întreprinderile nou-înființate, atrag sume relativ mici de bani.

(3)  Furnizarea de servicii de finanțare participativă se bazează, în general, pe trei tipuri de actori: titularul proiectului, care propune proiectul sau creditul pentru afaceri care urmează să fie finanțat, investitorii care finanțează proiectul propus, în general prin investiții limitate sau credite, și o organizație cu rol de intermediar, sub forma unui furnizor de servicii care pune în legătură titularii de proiecte și investitorii sau creditorii în cadrul unei platforme online.

(4)  Pe lângă faptul că oferă o sursă alternativă de finanțare, inclusiv de capital de risc, finanțarea participativă poate oferi și alte beneficii pentru întreprinderi. Aceasta poate asigura o validare a conceptului și a ideii pentru proiect sau întreprindere, poate oferi accesul la un număr mare de persoane care îi transmit antreprenorului opinii și informații și poate reprezenta un instrument de marketing. ▌

(5)  Mai multe state membre au introdus deja regimuri naționale speciale privind finanțarea participativă. Aceste regimuri sunt adaptate la caracteristicile și nevoile piețelor și investitorilor locali. Prin urmare, normele naționale în vigoare diferă în ceea ce privește condițiile de operare a platformelor de finanțare participativă, gama de activități permise și cerințele în materie de acordare a licențelor.

(6)  Diferențele dintre normele naționale în vigoare sunt de natură să obstrucționeze furnizarea transfrontalieră de servicii de finanțare participativă și au, astfel, un efect direct asupra funcționării pieței interne pentru aceste servicii. În special, fragmentarea cadrului juridic în funcție de frontierele naționale creează costuri substanțiale de conformare juridică pentru investitorii de retail, care se confruntă adesea cu dificultăți disproporționate comparativ cu dimensiunea investițiilor lor atunci când determină normele aplicabile serviciilor de finanțare participativă furnizate transfrontalier. Prin urmare, acești investitori sunt adesea descurajați să investească la nivel transfrontalier prin intermediul platformelor de finanțare participativă. Din aceleași motive, furnizorii de servicii de finanțare participativă care operează astfel de platforme sunt descurajați să își ofere serviciile în alt stat membru decât cel în care sunt stabiliți. Prin urmare, activitățile de finanțare participativă s-au desfășurat, până în prezent, preponderent la nivel național, ceea ce a împiedicat crearea unei piețe a finanțării participative la scara Uniunii și a împiedicat accesul întreprinderilor la serviciile de finanțare participativă, în special în cazul în care o întreprindere funcționează într-un stat membru care nu dispune de „accesul la participare” din cauza populației sale comparativ mai mici.

(7)  Așadar, în vederea promovării activităților de finanțare participativă la nivel transfrontalier și a facilitării exercitării libertății de a furniza și de a beneficia de aceste servicii pe piața internă a finanțării participative, este necesar să se abordeze obstacolele existente în calea bunei funcționări a pieței interne a serviciilor de finanțare participativă. Stabilirea unui set unic de norme privind furnizarea de servicii de finanțare participativă care să le ofere prestatorilor de servicii posibilitatea de a solicita o autorizație unică la nivelul Uniunii pentru a-și exercita activitatea în temeiul acestor norme reprezintă un prim pas adecvat pentru promovarea activităților de finanțare participativă la nivel transfrontalier și consolidarea, în acest mod, a funcționării pieței unice.

(8)  Prin abordarea obstacolelor în calea funcționării pieței interne a serviciilor de finanțare participativă, prezentul regulament urmărește să promoveze activitățile transfrontaliere de finanțare a întreprinderilor. Prin urmare, ar trebui ca serviciile de finanțare participativă legate de acordarea de împrumuturi consumatorilor, astfel cum sunt definiți la articolul 3 litera (a) din Directiva 2008/48/CE a Parlamentului European și a Consiliului(5), să nu intre sub incidența prezentului regulament.

(9)  Pentru a evita ca aceeași activitate să facă obiectul mai multor autorizații în cadrul Uniunii, serviciile de finanțare participativă furnizate de persoane care au fost autorizate în temeiul Directivei 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului(6) sau furnizate în conformitate cu legislația națională ar trebui să fie excluse din domeniul de aplicare al prezentului regulament.

(10)  În ceea ce privește finanțarea participativă bazată pe creditare, facilitarea acordării de împrumuturi, inclusiv serviciile precum prezentarea ofertelor de finanțare participativă clienților sau acordarea de ratinguri pentru bonitatea titularilor de proiecte, ar trebui să țină seama de diferitele modele de afaceri care permit încheierea unui acord de împrumut prin intermediul unei platforme de finanțare participativă între unul sau mai mulți clienți și unul sau mai mulți titulari de proiecte.

(11)  În ceea ce privește finanțarea participativă bazată pe investiții, transferabilitatea unui titlu de valoare este o garanție importantă pentru ca investitorii să fie în măsură să își recupereze banii investiți, deoarece le oferă posibilitatea legală de a-și înstrăina participația pe piețele de capital. Prin urmare, prezentul regulament vizează și permite numai serviciile de finanțare participativă bazate pe investiții în legătură cu valori mobiliare (titluri de valoare care pot fi transferate). Instrumentele financiare care nu sunt valori mobiliare, ar trebui, însă, să fie excluse din domeniul de aplicare al prezentului regulament, deoarece implică riscuri pentru investitori care nu pot fi gestionate în mod adecvat în acest cadru juridic.

(11a)  Caracteristicile ofertelor inițiale de monede (ICO) diferă considerabil de finanțarea participativă reglementată prin prezentul regulament. Între altele, ofertele inițiale de monede nu utilizează, în general, intermediari, precum platformele de finanțare participativă și, deseori, atrag fonduri care depășesc 1 000 000 EUR. Includerea ICO în prezentul regulament nu ar soluționa ansamblul problemelor asociate cu aceste tipuri de oferte.

(12)  Date fiind riscurile asociate investițiilor de finanțare participativă, pentru asigurarea unei protecții eficace a investitorilor și pentru instituirea unui mecanism de disciplină a pieței, este oportun să se impună un plafon al contravalorii maxime pentru fiecare ofertă de finanțare participativă. Plafonul respectiv ar trebui să fie stabilit la 8 000 000 EUR, care este pragul maxim până la care statele membre pot scuti ofertele publice de valori mobiliare de obligația de a publica un prospect în conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/1129 al Parlamentului European și al Consiliului(7). În pofida standardului ridicat necesar de protecție a investitorilor, acest prag ar trebui stabilit în conformitate cu practicile de pe piețele naționale pentru a face platforma Uniunii atractivă pentru activitățile transfrontaliere de finanțare a întreprinderilor.

(12a)  Prezentul regulament definește conținutul unei fișe cu informații esențiale privind investiția, care trebuie pusă la dispoziția investitorilor potențiali pentru fiecare ofertă de finanțare participativă. Întrucât fișa cu informații esențiale privind investiția este concepută pentru a fi adaptată specificităților unei oferte de finanțare participativă și nevoilor de informare ale investitorilor, aceasta ar trebui să înlocuiască prospectul prevăzut în Regulamentul (UE) 2017/1129 pentru ofertele publice de valori mobiliare. Prin urmare, ofertele de finanțare participativă care fac obiectul prezentului regulament ar trebui să fie excluse din domeniul de aplicare al Regulamentului (UE) 2017/1129, care ar trebui să fie modificat în consecință.

(13)  Pentru a se evita arbitrajul de reglementare și a se asigura supravegherea eficace a furnizorilor de servicii de finanțare participativă, ar trebui ca acestora să li se interzică să accepte depozite sau alte fonduri rambursabile de la populație, cu excepția cazului în care sunt autorizați ca instituții de credit în conformitate cu articolul 8 din Directiva 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului(8).

(14)  Pentru atingerea acestui obiectiv, furnizorii de finanțare participativă ar trebui să aibă posibilitatea de a solicita o autorizație unică la nivelul Uniunii și de a-și exercita activitatea în conformitate cu aceste cerințe uniforme. Cu toate acestea, pentru a menține o disponibilitate largă a ofertelor de finanțare participativă orientate exclusiv către piețele naționale, furnizorii de servicii de finanțare participativă care decid să își ofere serviciile în conformitate cu legislația națională aplicabilă ar trebui să fie în continuare în măsură să facă acest lucru. În consecință, cerințele uniforme prevăzute în prezentul regulament ar trebui să fie opționale și, prin urmare, să nu li se aplice furnizorilor de servicii de finanțare participativă care optează să desfășoare activități numai la nivel național.

(15)  Pentru a menține un standard ridicat de protecție a investitorilor, pentru a reduce riscurile asociate finanțării participative și pentru a asigura tratamentul echitabil al tuturor clienților, furnizorii de servicii de finanțare participativă ar trebui să dispună de o politică elaborată astfel încât să se asigure faptul că proiectele sunt selectate într-un mod profesionist, corect și transparent, iar serviciile de finanțare participativă sunt furnizate în același mod.

(15a)  Din aceleași motive, furnizorii de servicii de finanțare participativă care utilizează ICO pe platformele lor ar trebui să fie excluși din domeniul de aplicare al prezentului regulament. Pentru a asigura eficiența cadrului de reglementare cu privire la tehnologia emergentă în materie de ICO, în viitor, Comisia ar putea să propună o legislație cuprinzătoare la nivelul UE, bazată pe o evaluare aprofundată a impactului.

(15b)  Instrumentele alternative de investiții, cum sunt ICO, au potențial în materie de finanțare a IMM-urilor, a întreprinderilor nou-înființate inovatoare și a întreprinderilor în curs de extindere, pot accelera transferul de tehnologie și pot constitui o componentă esențială a uniunii piețelor de capital. Comisia ar trebui să evalueze necesitatea de a propune un cadru legislativ separat, aplicabil la nivelul Uniunii, care să reglementeze ICO. O securitate juridică sporită la nivel general ar putea contribui la creșterea nivelului de protecție a investitorilor și a consumatorilor și la reducerea riscurilor legate de informațiile asimetrice, comportamentul fraudulos și activitățile ilegale.

(16)  Pentru a îmbunătăți serviciile oferite clienților lor, indiferent dacă aceștia sunt potențiali investitori, investitori efectivi sau titulari de proiecte, furnizorii de servicii de finanțare participativă ar trebui să poată exercita o anumită putere de apreciere în numele clienților cu privire la parametrii ordinelor date de aceștia, cu condiția ca furnizorii să ia toate măsurile necesare pentru a obține cel mai bun rezultat posibil pentru clienți și să le comunice metoda exactă aplicată și parametrii pe baza cărora exercită această putere de apreciere. Pentru a se asigura că investitorilor potențiali le sunt oferite oportunități de investiții cu respectarea principiului neutralității, furnizorii de servicii de finanțare participativă nu ar trebui să plătească sau să accepte nicio remunerație, reducere sau beneficiu nepecuniar pentru a direcționa ordinele investitorilor către o anumită ofertă de pe platformele lor sau către o anumită ofertă de pe o platformă terță.

(17)  Prezentul regulament are scopul de a facilita investițiile directe și de a evita crearea unor posibilități de arbitraj de reglementare pentru intermediarii financiari reglementați în temeiul altor dispoziții ale legislației Uniunii, în special al normelor Uniunii care reglementează administratorii de active. Utilizarea structurilor juridice, inclusiv a vehiculelor cu scop special, ca intermediari între proiectul sau întreprinderea de finanțare participativă și investitori, ar trebui, prin urmare, să fie strict reglementată și autorizată numai în cazul contrapărților eligibile sau al investitorilor profesioniști electivi, astfel cum sunt definiți în Directiva 2014/65/UE.

(18)  Asigurarea unui sistem de guvernanță eficace este esențială pentru gestionarea adecvată a riscurilor și pentru prevenirea oricărui conflict de interese. Furnizorii de servicii de finanțare participativă ar trebui, așadar, să dispună de mecanisme de guvernanță care să asigure gestionarea eficace și prudentă, iar conducerea acestora ar trebui să se bucure de o bună reputație și să aibă un nivel adecvat de cunoștințe și experiență. Furnizorii de servicii de finanțare participativă ar trebui, de asemenea, să instituie proceduri pentru a primi și a trata plângerile depuse de clienți.

(19)  Furnizorii de servicii de finanțare participativă ar trebui să funcționeze ca intermediari neutri între clienți pe platformele lor de finanțare participativă. În vederea prevenirii conflictelor de interese, ar trebui stabilite anumite cerințe cu privire la furnizorii de servicii de finanțare participativă, la membrii personalului de conducere și angajații acestora sau la orice persoană care exercită un control direct sau indirect asupra lor. Cu excepția cazului în care interesele financiare în proiecte sau oferte sunt publicate în avans pe site-ul lor internet, ar trebui ca furnizorilor de servicii de finanțare participativă să li se interzică orice participație financiară la ofertele de finanțare participativă de pe platformele lor de finanțare participativă. În acest mod, li se va permite furnizorilor de servicii de finanțare participativă să își alinieze interesele cu interesele investitorilor. În plus, acționarii care dețin cel puțin 20 % din capitalul social sau din drepturile de vot și membrii personalului de conducere ▌, precum și orice persoană care controlează direct ▌o platformă de finanțare participativă nu ar trebui să acționeze în calitate de clienți în ceea ce privește serviciile de finanțare participativă oferite pe respectiva platformă de finanțare participativă.

(20)  În interesul furnizării eficiente și în bune condiții a serviciilor de finanțare participativă, ar trebui ca furnizorilor acestor servicii să li se permită să încredințeze, integral sau parțial, orice funcție operațională altor furnizori de servicii, cu condiția ca externalizarea să nu dăuneze semnificativ calității controalelor interne ale furnizorilor de servicii de finanțare participativă și exercitării unei supravegheri eficace de către aceștia. Cu toate acestea, ar trebui ca furnizorii de servicii de finanțare participativă să rămână pe deplin responsabili de respectarea prezentului regulament.

(21)  Pentru a deține fonduri ale clienților și a furniza servicii de plată este necesară o autorizație în calitate de furnizor de servicii de plată în conformitate cu Directiva (UE) 2015/2366 a Parlamentului European și a Consiliului(9). Această cerință de autorizare obligatorie nu poate fi îndeplinită prin obținerea unei autorizații în calitate de furnizor de servicii de finanțare participativă. Prin urmare, trebuie subliniat clar faptul că, în cazul în care un furnizor de servicii de finanțare participativă realizează astfel de servicii de plată în legătură cu serviciile sale de finanțare participativă, acesta trebuie să obțină și autorizarea în calitate de furnizor de servicii de plată în conformitate cu Directiva (UE) 2015/2366. Pentru a permite o supraveghere adecvată a acestor activități, autoritatea națională competentă ar trebui să fie informată dacă furnizorul de servicii de finanțare participativă intenționează să ofere el însuși servicii de plată, cu autorizația corespunzătoare, sau dacă aceste servicii vor fi externalizate către o parte terță autorizată.

(22)  Dezvoltarea și buna funcționare a serviciilor de finanțare participativă la nivel transfrontalier necesită extinderea lor la o scară suficientă și încrederea cetățenilor în aceste servicii. Prin urmare, este necesar să se stabilească cerințe uniforme, proporționale și aplicabile direct în materie de autorizare și să se prevadă un punct unic de supraveghere.

(23)  Un nivel ridicat de încredere din partea investitorilor contribuie la dezvoltarea serviciilor de finanțare participativă. Cerințele aplicabile serviciilor de finanțare participativă ar trebui, prin urmare, să faciliteze furnizarea transfrontalieră a acestor servicii, să reducă riscurile operaționale și să asigure un grad ridicat de transparență și de protecție a investitorilor.

(24)  Serviciile de finanțare participativă pot fi expuse riscurilor de spălare a banilor și de finanțare a terorismului, astfel cum se subliniază în Raportul Comisiei privind evaluarea riscurilor privind spălarea banilor și finanțarea terorismului care afectează piața internă și sunt legate de activități transfrontaliere(10). Prin urmare, ar trebui avute în vedere măsuri de protecție pentru îndeplinirea condițiilor de autorizare, evaluarea bunei reputații a membrilor conducerii, furnizarea de servicii de plată numai prin entități autorizate care fac obiectul cerințelor privind combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului. În vederea consolidării stabilității financiare prin combaterea riscurilor de spălare a banilor și de finanțare a terorismului, și ținând seama de pragul maxim al fondurilor care pot fi atrase printr-o ofertă de finanțare participativă în conformitate cu prezentul regulament, Comisia ar trebui să evalueze necesitatea și proporționalitatea supunerii furnizorilor de servicii de finanțare participativă autorizați în temeiul prezentului regulament anumitor obligații sau tuturor obligațiilor de a respecta prevederile actelor legislative naționale de punere în aplicare a Directivei (UE) 2015/849 în ceea ce privește spălarea banilor sau finanțarea terorismului și a adăugării furnizorilor de servicii de finanțare participativă pe lista entităților obligate în sensul Directivei (UE) 2015/849.

(25)  Pentru a le permite furnizorilor de servicii de finanțare participativă să opereze la nivel transfrontalier fără să se confrunte cu norme divergente și pentru a facilita, astfel, finanțarea proiectelor din întreaga Uniune de către investitori din diferite state membre, nu ar trebui să li se permită statelor membre să impună cerințe suplimentare furnizorilor de servicii de finanțare participativă care au fost deja autorizați în temeiul prezentului regulament.

(26)  Procesul de autorizare ar trebui să îi permită autorității naționale competente să fie informată cu privire la serviciile pe care potențialii furnizori de servicii de finanțare participativă intenționează să le furnizeze și cu privire la platforma sau platformele de finanțare participativă pe care intenționează să își desfășoare activitatea, să evalueze calitatea gestionării acestora și să evalueze organizarea și procedurile interne instituite de potențialii furnizori de servicii de finanțare participativă pentru a asigura conformitatea cu cerințele stabilite în prezentul regulament.

(27)  Pentru a facilita transparența față de investitorii de retail în ceea ce privește furnizarea serviciilor de finanțare participativă, ESMA ar trebui să creeze și actualizeze un registru public al tuturor furnizorilor autorizați de servicii de finanțare participativă și care operează platforme de finanțare participativă în Uniune în conformitate cu prezentul regulament.

(28)  Ar trebui ca autorizarea să fie retrasă în cazul în care condițiile pentru emiterea acesteia nu mai sunt îndeplinite. În special, autoritatea națională competentă ar trebui să fie în măsură să evalueze dacă buna reputație a membrilor conducerii a fost afectată sau dacă procedurile și sistemele interne au înregistrat deficiențe grave. Pentru a permite autorității naționale competente să evalueze dacă o autorizație de furnizor de servicii de finanțare participativă ar trebui să fie retrasă, autoritatea națională competentă ar trebui să fie informată ori de câte ori un furnizor de servicii de finanțare participativă sau un terț care acționează în numele unui astfel de furnizor și-a pierdut autorizația în calitate de instituție de plată sau s-a constatat că încalcă Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului(11).

(29)  Pentru ca investitorii potențiali să înțeleagă clar natura, riscurile, costurile și comisioanele aferente serviciilor de finanțare participativă, ar trebui ca furnizorii acestor servicii să le ofere clienților lor informații clare și dezagregate.

(30)  Investițiile în produsele comercializate pe platformele de finanțare participativă nu sunt comparabile cu produsele tradiționale de investiții sau de economii și nu ar trebui să fie comercializate ca atare. Cu toate acestea, pentru a se asigura că investitorii potențiali înțeleg nivelul de risc asociat investițiilor de finanțare participativă, este obligatoriu ca furnizorii de servicii de finanțare participativă ▌ să supună investitorii potențiali la un test al cunoștințelor la intrarea pe piață pentru a determina nivelul lor de înțelegere în materie de investiții. Furnizorii de servicii de finanțare participativă ar trebui să avertizeze, în mod explicit, investitorii potențiali ori de câte ori serviciile de finanțare participativă furnizate sunt considerate inadecvate pentru aceștia.

(31)  Pentru a le permite potențialilor investitori să ia o decizie de investiții în cunoștință de cauză, furnizorii de servicii de finanțare participativă ar trebui să pună la dispoziția acestora o fișă cu informații esențiale privind investiția. Fișa cu informații esențiale privind investiția ar trebui să îi avertizeze pe potențialii investitori că mediul de investiții vizat prezintă riscuri și nu este acoperit nici de schema de garantare a depozitelor și nici garanțiile de compensare a investitorilor.

(32)  Fișa cu informații esențiale privind investiția ar trebui, de asemenea, să țină seama de particularitățile și de riscurile asociate întreprinderilor aflate în etapele inițiale de dezvoltare și să prezinte cu preponderență informații semnificative despre titularii de proiecte, drepturile și comisioanele investitorilor, precum și tipul valorilor mobiliare și al acordurilor de împrumut oferite. Deoarece titularul de proiect este cel mai în măsură să furnizeze aceste informații, fișa cu informații esențiale privind investiția ar trebui să fie elaborată de titularul de proiect în cauză. Cu toate acestea, având în vedere faptul că furnizorii de servicii de finanțare participativă sunt responsabili pentru informarea potențialilor lor investitori, aceștia sunt responsabili pentru exhaustivitatea fișei cu informații esențiale privind investiția ▌.

(33)  Pentru a se asigura accesul fluid și rapid la piețele de capital pentru întreprinderile nou-înființate și IMM-uri, pentru a reduce costurile de finanțare ale acestora și pentru a evita întârzierile și costurile pentru furnizorii de servicii de finanțare participativă, fișa cu informații esențiale privind investiția nu ar trebui să fie aprobată de o autoritate competentă.

(34)  Pentru a se evita costurile nejustificate și sarcina administrativă legate de furnizarea transfrontalieră de servicii de finanțare participativă, comunicările publicitare nu ar trebui să facă obiectul cerințelor de traducere ▌.

(35)  Furnizorii de servicii de finanțare participativă nu ar trebui să fie în măsură să asigure corelarea, discreționară sau nediscreționară, a intereselor de cumpărare și a celor de vânzare, în acest sens fiind necesară obținerea unei autorizații în calitate de firmă de investiții în conformitate cu articolul 5 din Directiva 2014/65/UE sau de piață reglementată în conformitate cu articolul 44 din directiva menționată. În interesul transparenței și al facilitării fluxului de informații, ar trebui ca furnizorii de servicii de finanțare participativă să le poată permite investitorilor care au făcut investiții prin platformele lor să ia contact unul cu altul și să încheie, pe platformele respective, tranzacții în legătură cu investițiile inițiale realizate pe platformele respective. Cu toate acestea, furnizorii de servicii de finanțare participativă ar trebui să își informeze clienții că nu administrează un sistem de tranzacționare și că orice activitate de cumpărare și de vânzare desfășurată pe platformele lor este la latitudinea și sub responsabilitatea clienților.

(36)  Pentru a facilita transparența și a asigura o documentare corespunzătoare a comunicărilor cu clienții, ar trebui ca furnizorii de servicii de finanțare participativă să păstreze toate evidențele corespunzătoare referitoare la serviciile și tranzacțiile lor.

(37)  Pentru a se asigura un tratament echitabil și nediscriminatoriu al investitorilor și al titularilor de proiecte, nu ar trebui ca furnizorii de servicii de finanțare participativă care își promovează serviciile prin comunicări publicitare să trateze un anumit proiect într-un mod mai favorabil decât alte proiecte oferite pe platformele lor, în afara cazului în care există un motiv obiectiv pentru a proceda astfel, cum ar fi solicitări specifice din partea investitorului sau profilul de risc predefinit al investitorului. Cu toate acestea, furnizorii de servicii de finanțare participativă nu ar trebui să fie împiedicați să menționeze ofertele închise cu succes, în care investițiile prin intermediul platformei nu mai sunt posibile și sunt încurajați să facă posibilă comparabilitatea performanței proiectelor lor închise.

(38)  Pentru a asigura o mai mare certitudine juridică pentru furnizorii de servicii de finanțare participativă care își desfășoară activitatea la nivelul Uniunii și pentru a facilita accesul la piață, ar trebui să fie publicate electronic ▌ informații complete cu privire la actele cu putere de lege și actele administrative aplicabile în statele membre care reglementează în mod expres comunicările publicitare ale furnizorilor de servicii de finanțare participativă, precum și rezumate ale acestor acte. Autoritățile competente și ESMA ar trebui să mențină baze de date centrale în acest scop.

(39)  Pentru a dobândi o mai bună înțelegere a amplorii diferențelor de reglementare existente între statele membre în ceea ce privește cerințele aplicabile comunicărilor publicitare, autoritățile competente ar trebui să prezinte ESMA un raport anual detaliat cu privire la activitățile de asigurare a respectării legislației pe care le-au întreprins în acest domeniu.

(39a)  Pentru a asigura aplicarea coerentă a autorizațiilor și a cerințelor referitoare la furnizorii de servicii de finanțare participativă care își desfășoară activitatea pe teritoriul Uniunii, ESMA ar trebui să elaboreze standarde tehnice de reglementare pe care să le înainteze Comisiei.

(40)  Este important să se asigure în mod eficace și eficient conformitatea cu cerințele referitoare la autorizarea și la furnizarea serviciilor de finanțare participativă, în conformitate cu prezentul regulament. Autoritatea națională competentă ar trebui să acorde autorizarea și să exercite supravegherea. Autoritatea națională competentă ar trebui să dețină competența de a solicita informații, de a efectua investigații generale și inspecții la fața locului, de a emite anunțuri publice și avertismente și de a aplica sancțiuni. Autoritatea națională competentă ar trebui să își utilizeze competențele de supraveghere și de sancționare în mod proporțional.

(42)  Pentru a-și acoperi costurile, inclusiv cheltuielile generale, autoritatea națională competentă ar trebui să perceapă taxe de la entitățile supravegheate direct. Nivelul taxei ar trebui să fie proporțional cu dimensiunea fiecărei entități supravegheate direct, având în vedere stadiul incipient de dezvoltare al sectorului finanțării participative.

(43)  Deoarece obiectivele prezentului regulament, și anume de a aborda fragmentarea cadrului juridic aplicabil serviciilor de finanțare participativă pentru a asigura buna funcționare a pieței interne în ceea ce privește aceste servicii, îmbunătățind în același timp protecția investitorilor și eficiența pieței și contribuind la crearea uniunii piețelor de capital, nu pot fi realizate în mod satisfăcător de către statele membre, ci pot fi realizate mai bine la nivelul Uniunii, Uniunea poate adopta măsuri în conformitate cu principiul subsidiarității, astfel cum este prevăzut la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este prevăzut la articolul menționat, prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar pentru îndeplinirea respectivelor obiective.

(44)  Aplicarea prezentului regulament ar trebui amânată pentru a fi aliniată la aplicarea normelor naționale care transpun Directiva XXX/XXXX/UE [Directiva (UE).../... din ... a Parlamentului European și a Consiliului], care exclude furnizorii de servicii de finanțare participativă care intră în domeniul de aplicare a prezentului regulament de la aplicarea Directivei 2014/65/UE.

(45)  Prezentul regulament respectă drepturile fundamentale și principiile recunoscute de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. Prin urmare, prezentul regulament ar trebui să fie interpretat și pus în aplicare în conformitate cu aceste drepturi și principii.

(46)  Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor a fost consultată în conformitate cu articolul 28 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului(12),

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Capitolul IObiect, domeniu de aplicare și definiții

Articolul 1

Obiect

Prezentul regulament stabilește cerințe uniforme cu privire la următoarele aspecte:

(a)  funcționarea și organizarea furnizorilor de servicii de finanțare participativă;

(b)  autorizarea și supravegherea furnizorilor de servicii de finanțare participativă;

(c)  transparența și comunicările publicitare în legătură cu furnizarea de servicii de finanțare participativă în Uniune.

Articolul 2

Domeniu de aplicare

(1)  Prezentul regulament se aplică persoanelor juridice care aleg să solicite autorizarea în conformitate cu articolul 10 și furnizorilor de servicii de finanțare participativă autorizați în conformitate cu articolul menționat, în ceea ce privește furnizarea de servicii de finanțare participativă. Aceste persoane juridice trebuie să aibă un sediu real și stabil pe teritoriul unui stat membru al Uniunii, pentru a putea fi eligibile să solicite o autorizație.

(2)  Prezentul regulament nu se aplică:

(a)  serviciilor de finanțare participativă furnizate titularilor de proiecte care sunt consumatori, astfel cum sunt definiți la articolul 3 litera (a) din Directiva 2008/48/CE;

(b)  serviciilor de finanțare participativă furnizate de persoane fizice sau juridice care au fost autorizate ca firme de investiții în conformitate cu articolul 7 din Directiva 2014/65/UE;

(c)  serviciilor de finanțare participativă furnizate de persoane fizice sau juridice în conformitate cu legislația națională;

(d)  ofertelor de finanțare participativă cu o contravaloare de peste 8 000 000 EUR per ofertă de finanțare participativă, calculată pe o perioadă de 12 luni pentru un anumit proiect de finanțare participativă.

(2a)  Legislația națională privind cerințele în materie de autorizații aplicabilă titularilor de proiecte sau investitorilor nu îi împiedică pe titularii de proiecte sau pe investitori să utilizeze serviciile de finanțare participativă oferite, în conformitate cu prezentul regulament, de furnizorii de servicii de finanțare participativă care au fost autorizați în temeiul prezentului regulament.

Articolul 3

Definiții

(1)  În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:

(a)  „serviciu de finanțare participativă” înseamnă furnizarea unei platforme de finanțare participativă care permite realizarea oricăreia dintre următoarele acțiuni:

(i)  furnizarea unui serviciu direct de finanțare participativă, care include facilitarea punerii în legătură a unui anumit investitor cu un anumit titular de proiect și a punerii în legătură a unui anumit titular de proiect cu un anumit investitor;

(ii)  furnizarea unui serviciu intermediat de finanțare participativă, care include facilitarea punerii în legătură a unui investitor cu un titular de proiect și stabilirea prețului și a pachetelor de oferte asociate acestei corelări sau facilitarea punerii în legătură a unui titular de proiect cu un investitor și stabilirea prețului corespunzător ofertelor asociate acestei corelări, sau ambele.

(b)  „platformă de finanțare participativă” înseamnă un sistem electronic ▌ operat sau gestionat de un furnizor de servicii de finanțare participativă;

(c)  „furnizor de servicii de finanțare participativă” înseamnă o persoană juridică care furnizează unul sau mai multe servicii de finanțare participativă și care a fost autorizată în acest scop de către autoritatea națională competentă relevantă în conformitate cu articolul 10 din prezentul regulament;

(d)  „ofertă de finanțare participativă” înseamnă orice comunicare din partea unui furnizor de servicii de finanțare participativă care conține informații de natură să le permită potențialilor investitori să ia o decizie cu privire la avantajele încheierii unei tranzacții de finanțare participativă;

(e)  „client” înseamnă orice investitor sau titular de proiect, potențial sau efectiv, căruia un furnizor de servicii de finanțare participativă îi oferă sau i-ar putea oferi servicii de finanțare participativă;

(f)  „titular de proiect” înseamnă orice persoană care dorește să obțină finanțare prin intermediul unei platforme de finanțare participativă;

(g)  „investitor” înseamnă orice persoană care, prin intermediul unei platforme de finanțare participativă, acordă împrumuturi sau achiziționează valori mobiliare;

(h)  „proiect de finanțare participativă” înseamnă scopul pentru care un titular de proiect ▌ urmărește să atragă fonduri prin oferta de finanțare participativă;

(i)  „valori mobiliare” înseamnă valori mobiliare, astfel cum sunt definite la articolul 4 alineatul (1) punctul 44 din Directiva 2014/65/UE;

(j)  „comunicare publicitară” înseamnă orice informare sau comunicare din partea unui furnizor de servicii de finanțare participativă adresată unui potențial investitor sau titular de proiect cu privire la serviciile furnizorului de servicii de finanțare participativă, altele decât informațiile care trebuie furnizate investitorilor în conformitate cu prezentul regulament;

(k)  „suport durabil” înseamnă un instrument care asigură stocarea informațiilor într-un mod care permite ca informațiile respective să poată fi consultate ulterior și pentru o perioadă de timp adaptată scopului acestor informații și care permite reproducerea fidelă a informațiilor stocate;

(l)  „vehicul cu scop special” sau „SPV” înseamnă o entitate înființată doar în scopul unei securitizări în sensul articolului 1 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1075/2013 al Băncii Centrale Europene sau care servește doar acestui scop(13);

(la)   „împrumut” înseamnă un contract care stabilește obligația investitorului de a pune la dispoziția titularului de proiect o sumă de bani convenită pentru un interval de timp convenit și în temeiul căruia titularul de proiect este obligat să ramburseze suma respectivă la termenul convenit;

(lb)  „autoritate națională competentă” sau „ANC” înseamnă autoritatea sau autoritățile naționale desemnate de un stat membru, având competențele necesare și responsabilitățile corespunzătoare pentru îndeplinirea sarcinilor legate de autorizarea și supravegherea furnizorilor de servicii de finanțare participativă în conformitate cu dispozițiile prezentului regulament.

Capitolul II Furnizarea de servicii de finanțare participativă și cerințele organizatorice și operaționale pentru furnizorii de servicii de finanțare participativă

Articolul 4

Furnizarea de servicii de finanțare participativă

(1)  Serviciile de finanțare participativă pot fi furnizate numai de către persoane juridice care au un sediu real și stabil pe teritoriul unui stat membru al Uniunii și care au fost autorizate ca furnizori de servicii de finanțare participativă în conformitate cu articolul 10 din prezentul regulament.

Persoanele juridice stabilite într-o țară terță nu sunt în măsură să solicite autorizație în calitate de furnizori de servicii de finanțare participativă în temeiul prezentului regulament.

(2)  Furnizorii de servicii de finanțare participativă acționează în mod onest, corect și profesionist, în interesul clienților lor efectivi și potențiali.

(3)  Furnizorii de servicii de finanțare participativă nu plătesc și nu acceptă nicio remunerație, reducere sau beneficiu nepecuniar pentru a direcționa ordinele investitorilor către o anumită ofertă de finanțare participativă de pe platforma lor sau către o anumită ofertă de finanțare participativă de pe o platformă terță.

(4)  Furnizorii de servicii de finanțare participativă pot exercita o anumită putere de apreciere în numele clienților cu privire la parametrii ordinelor date de aceștia, caz în care trebuie să le comunice clienților metoda exactă aplicată și parametrii puterii de apreciere și să ia toate măsurile necesare pentru a obține cel mai bun rezultat posibil pentru clienții lor.

(5)  În ceea ce privește utilizarea vehiculelor cu scop special pentru a furniza servicii de finanțare participativă investitorilor care nu sunt contrapărți eligibile, astfel cum sunt acestea definite în Directiva 2014/65/UE, furnizorii de servicii de finanțare participativă au dreptul să transfere către vehiculul cu scop special numai un singur activ pentru a le permite investitorilor să își asume o expunere față de respectivul activ prin achiziționarea de titluri de valoare. Decizia de a-și asuma o expunere față de respectivul activ-suport le revine exclusiv investitorilor.

Articolul 4a

Serviciile intermediate de finanțare participativă

În sensul prezentului regulament, se consideră că serviciile intermediate de finanțare participativă includ următoarele:

(a).  plasarea, fără angajament ferm, astfel cum se prevede la punctul 7 din secțiunea A a anexei I la Directiva 2014/65/UE, de valori mobiliare sau facilitarea activității de contractare a creditelor de către titularii de proiecte;

(b)  furnizarea de serviciile de consultanță de investiții, astfel cum se prevede la punctul 5 din secțiunea A a anexei I la Directiva 2014/65/UE, în ceea ce privește valorile mobiliare sau facilitarea activității de contractare a creditelor de către titularii de proiecte; precum și

(c)  primirea și transmiterea de ordine ale clienților, astfel cum se prevede la punctul 1 din secțiunea A a anexei I la Directiva 2014/65/UE, cu privire la valorile mobiliare sau facilitarea activității de contractare a creditelor de către titularii de proiecte.

Articolul 5

Gestionarea eficace și prudentă

Membrii conducerii furnizorilor de servicii de finanțare participativă stabilesc și supraveghează implementarea unor politici și proceduri adecvate care să asigure gestionarea eficace și prudentă, inclusiv separarea sarcinilor, continuitatea activității și prevenirea conflictelor de interese, într-un mod care să promoveze integritatea pieței și interesele clienților. Furnizorii de servicii de finanțare participativă care oferă serviciile menționate la articolul 3 alineatul (1) litera (a) punctul (iia) se asigură că dispun de sisteme și de controale adecvate pentru gestionarea riscului și modelarea financiară pentru respectiva ofertă de servicii.

Articolul 5a

Cerințele privind obligația de diligență

(1a)  Furnizorii de servicii de finanțare participativă îndeplinesc un nivel minim al obligației de diligență cu privire la titularii de proiecte care propun ca proiectele lor să fie finanțate prin intermediul platformei de finanțare participativă a unui furnizor de servicii de finanțare participativă.

(2a)  Nivelul minim al obligației de diligență menționat la alineatul (1) include toate elementele următoare:

(a)  dovada că titularul de proiect nu are cazier judiciar pentru încălcări ale dreptului comercial național, ale legislației naționale în materie de insolvență, ale legislației naționale privind serviciile financiare, ale legislației privind combaterea spălării banilor, ale legislației naționale în materie de fraudă sau ale reglementărilor naționale privind răspunderea profesională;

(b)  dovada că titularul de proiect care dorește să obțină finanțare prin intermediul platformei de finanțare participativă:

(i) nu este stabilit pe teritoriul unei jurisdicții necooperante, astfel cum este recunoscută de politica relevantă a Uniunii, sau al unei țări terțe cu grad de risc ridicat, în temeiul articolului 9 alineatul (2) din Directiva (UE) 2015/849; sau

(ii) respectă în mod eficace standardele fiscale convenite la nivelul Uniunii sau la nivel internațional privind transparența și schimbul de informații.

Articolul 6

Tratarea plângerilor

(1)  Furnizorii de servicii de finanțare participativă instituie și publică descrieri ale unor proceduri eficace și transparente pentru tratarea promptă, echitabilă și coerentă a plângerilor primite de la clienți.

(2)  Furnizorii de servicii de finanțare participativă se asigură că clienții sunt în măsură să depună, cu titlu gratuit, plângeri împotriva acestora.

(3)  Furnizorii de servicii de finanțare participativă elaborează și pun la dispoziția clienților un model standard de plângere și păstrează o evidență a tuturor plângerilor primite și a măsurilor luate.

(3a)  Furnizorii de servicii de finanțare participativă analizează toate plângerile în timp util și în mod echitabil și îi comunică reclamantului rezultatul într-un interval de timp rezonabil.

(4)  ESMA elaborează proiecte de standarde tehnice de reglementare pentru a specifica cerințele, formatele standard și procedurile pentru tratarea plângerilor.

ESMA transmite aceste proiecte de standarde tehnice de reglementare Comisiei până la ... [XXX (luni) de la data intrării în vigoare a prezentului regulament].

Se deleagă Comisiei competența de a adopta standardele tehnice de reglementare menționate în primul paragraf al prezentului alineat, în conformitate cu procedura prevăzută la articolele 10-14 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.

Articolul 7

Conflicte de interese

(1)  Furnizorii de servicii de finanțare participativă nu trebuie să dețină nicio participație financiară la ofertele de finanțare participativă de pe platformele lor de finanțare participativă.

Prin derogare de la dispozițiile primului paragraf, furnizorii de servicii de finanțare participativă pot deține o participație financiară la o ofertă de finanțare participativă de pe platformele lor de finanțare participativă atunci când informațiile referitoare la respectiva participație sunt comunicate cu claritate clienților prin publicarea unor proceduri de selecție clare și transparente.

(2)  Furnizorii de servicii de finanțare participativă nu îi acceptă în calitate de clienți pe acționarii lor care dețin cel puțin 20 % din capitalul social sau din drepturile de vot, pe membrii personalului de conducere ▌ sau pe orice altă persoană legată în mod direct ▌ de respectivii acționari și membri ai personalului de conducere ▌ prin relații de control, astfel cum se menționează la articolul 4 alineatul (1) punctul 35 litera (b) din Directiva 2014/65/UE.

(3)  Furnizorii de servicii de finanțare participativă mențin și aplică reguli interne eficace pentru a preveni conflictele de interese și se asigură că angajații lor nu pot exercita în mod direct sau indirect nicio influență asupra proiectelor la care participă din punct de vedere financiar.

(4)  Furnizorii de servicii de finanțare participativă iau toate măsurile adecvate pentru a preveni, a identifica, a gestiona și a face publice conflictele de interese dintre furnizorii de finanțare participativă, acționarii, membrii personalului de conducere și angajații lor sau orice altă persoană legată direct sau indirect de aceștia printr-o relație de control, astfel cum este definită la articolul 4 alineatul (1) punctul 35 litera (b) din Directiva 2014/65/UE, și clienții lor sau dintre un client și un alt client.

(5)  Furnizorii de servicii de finanțare participativă le prezintă clienților ▌ informații privind natura generală și sursele conflictelor de interese și măsurile luate pentru a atenua aceste riscuri.

(6)  Informarea menționată la alineatul (5):

(a)  este efectuată pe un suport durabil;

(b)  include suficiente detalii, ținând seama de natura fiecărui client, pentru a-i permite acestuia din urmă să ia o decizie în cunoștință de cauză cu privire la serviciul în contextul căruia apare conflictul de interese.

(7)  ESMA elaborează proiecte de standarde tehnice de reglementare pentru a specifica următoarele:

(a)  cerințele pentru menținerea sau aplicarea procedurilor de selecție aplicabile în cazul participațiilor financiare și a regulilor interne menționate la alineatele (1) și (3);

(b)  măsurile menționate la alineatul (4);

(c)  modalitățile pentru informarea menționată la alineatele (5) și (6).

ESMA prezintă Comisiei proiectele de standarde tehnice de reglementare menționate în termen de ... [XXX (luni) de la data intrării în vigoare a prezentului regulament].

Se deleagă Comisiei competența de a adopta standardele tehnice de reglementare menționate la primul paragraf, în conformitate cu procedura prevăzută la articolele 10-14 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.

Articolul 7a

Alinierea intereselor platformei de finanțare participativă cu cele ale investitorilor

(1)  Pentru a se asigura că platformele de finanțare participativă își aliniază stimulentele cu cele ale investitorilor, mecanismele de stimulare sunt încurajate.

(2)  Platformele de finanțare participativă pot participa la finanțarea unui proiect. Participația nu depășește 2 % din capitalul acumulat pentru proiect.

(3)  Poate fi acordat un comision bazat pe rezultatele obținute („carry”) furnizorilor de servicii de finanțare participativă, de fiecare dată când un proiect este retras cu succes de pe platforma de finanțare participativă.

(4)  Furnizorii de servicii de finanțare participativă îi transmit ESMA o descriere a politicii referitoare la alinierea intereselor pe care intenționează să o aplice înainte de obținerea autorizației și solicită aprobarea acesteia.

(5)  Platformele de finanțare participativă pot să modifice, o dată la trei ani, politica referitoare la alinierea intereselor. Orice modificare trebuie să facă obiectul aprobării ESMA.

(6)  Platformele de finanțare participativă descriu în mod explicit pe site-urile lor internet, într-un loc vizibil, politica lor referitoare la alinierea intereselor.

Articolul 8

Externalizarea

(1)  Atunci când recurg la o terță parte pentru realizarea funcțiilor operaționale, furnizorii de servicii de finanțare participativă iau toate măsurile rezonabile pentru a evita orice risc operațional suplimentar.

(2)  Externalizarea funcțiilor operaționale nu trebuie să dăuneze ▌ calității controlului intern al furnizorilor de servicii de finanțare participativă și nici capacității autorității naționale competente de a monitoriza respectarea tuturor obligațiilor prevăzute în prezentul regulament de către furnizorii de servicii de finanțare participativă.

(3)  Furnizorii de servicii de finanțare participativă rămân pe deplin responsabili de respectarea prezentului regulament în ceea ce privește activitățile externalizate.

Articolul 9

Păstrarea în siguranță a activelor clienților, deținerea de fonduri și furnizarea de servicii de plată

(1)  Furnizorii de servicii de finanțare participativă își informează clienții cu privire la următoarele aspecte:

(a)  dacă furnizează servicii de păstrare în siguranță a activelor și în ce termene și condiții fac acest lucru, oferind inclusiv trimiteri la legislația națională aplicabilă;

(b)  dacă serviciile de păstrare în siguranță a activelor sunt furnizate de ei înșiși sau de un terț;

(c)  dacă serviciile de plată și deținerea și păstrarea în siguranță a fondurilor sunt furnizate prin intermediul furnizorului de servicii de finanțare participativă sau prin intermediul unui terț care acționează în numele acestuia.

(2)  Furnizorii de servicii de finanțare participativă sau furnizorii terți care acționează în numele acestora nu trebuie să dețină fonduri ale clienților sau să furnizeze servicii de plată, cu excepția cazului în care fondurile în cauză sunt destinate furnizării de servicii de plată legate de serviciile de finanțare participativă, iar furnizorul de servicii de finanțare participativă sau furnizorul terț care acționează în numele acestuia este un prestator de servicii de plată, astfel cum este definit la articolul 4 punctul 11 din Directiva (UE) 2015/2366.

(3)  Fondurile menționate la alineatul (2) sunt protejate în conformitate cu dispozițiile naționale de transpunere a Directivei (UE) 2015/2366.

(4)  În cazul în care furnizorii de servicii de finanțare participativă nu furnizează servicii de plată sau nu asigură deținerea sau păstrarea în siguranță a fondurilor în legătură cu serviciile de finanțare participativă, ei înșiși sau prin intermediul unui terț, aceștia instituie și mențin mecanisme prin care să se asigure că titularii de proiecte acceptă fondurile corespunzătoare ofertelor de finanțare participativă sau orice altă plată numai prin intermediul unui prestator de servicii de plată sau al unui agent care prestează servicii de plată, astfel cum sunt definiți la articolul 4 punctul 11 și la articolul 19 din Directiva (UE) 2015/2366.

Capitolul IIAutorizarea și supravegherea furnizorilor de servicii de finanțare participativă

Articolul 10

Autorizarea ca furnizor de servicii de finanțare participativă

(1)  Pentru a desfășura activitatea de furnizor de servicii de finanțare participativă în conformitate cu prezentul regulament, un potențial furnizor de servicii de finanțare participativă depune la autoritatea națională competentă din statul membru în care își are sediul o cerere de autorizare pentru a furniza servicii de finanțare participativă.

(2)  Cererea menționată la alineatul (1) trebuie să includă toate elementele următoare:

(a)  adresa potențialului furnizor de servicii de finanțare participativă;

(b)    statutul juridic al potențialului furnizor de servicii de finanțare participativă;

(c)  actul constitutiv al potențialului furnizor de servicii de finanțare participativă;

(d)    un program de activitate care să descrie tipurile de servicii de finanțare participativă pe care potențialul furnizor de servicii de finanțare participativă dorește să le ofere și platforma pe care intenționează să o administreze, inclusiv locul și modul în care vor fi comercializate ofertele;

(e)  o descriere a mecanismelor de guvernanță și de control intern ale potențialului furnizor de servicii de finanțare participativă menite să asigure respectarea prezentului regulament, inclusiv procedurile de gestionare a riscurilor și procedurile contabile;

(f)  o descriere a sistemelor, resurselor și procedurilor utilizate de potențialul furnizor de servicii de finanțare participativă pentru controlul și protecția sistemelor de prelucrare a datelor;

(g)    o descriere a mecanismelor de asigurare a continuității activității instituite de potențialul furnizor de servicii de finanțare participativă, astfel încât să se asigure că totalitatea rambursărilor de împrumuturi și a investițiilor vor continua să fie administrate pentru investitori, în cazul unei insolvabilități a potențialului furnizor de servicii de finanțare participativă;

(h)  identitatea persoanelor care răspund de gestionarea potențialului furnizor de servicii de finanțare participativă;

(i)  dovada că persoanele menționate la litera (h) se bucură de o bună reputație și dețin cunoștințele și experiența adecvate pentru a asigura gestionarea potențialului furnizor de servicii de finanțare participativă;

(j)    o descriere a regulilor interne ale potențialului furnizor de servicii de finanțare participativă prin care li se interzice acționarilor care dețin 20 % sau mai mult din capitalul social sau din drepturile de vot, membrilor personalului de conducere ▌ sau oricărei persoane legate direct ▌ de aceștia printr-o relație de control să încheie tranzacții de finanțare participativă oferite de potențialul furnizor de finanțare participativă, iar această descriere ar trebui să includă și normele interne privind conflictele de interese instituite de potențialul furnizor de servicii de finanțare participativă care vizează expunerea angajaților la proiecte;

(k)  o descriere a mecanismelor de externalizare ale potențialului furnizor de servicii de finanțare participativă;

(l)  o descriere a procedurilor instituite de potențialul furnizor de servicii de finanțare participativă pentru tratarea plângerilor din partea clienților;

(m)  dacă este cazul, o descriere a serviciilor de plată pe care potențialul furnizor de servicii de finanțare participativă intenționează să le furnizeze în temeiul Directivei (UE) 2015/2366;

(ma)  dovada că furnizorul de servicii de finanțare participativă este acoperit în mod corespunzător sau deține suficient capital pentru a face față consecințelor pecuniare asociate răspunderii sale profesionale în cazul nerespectării obligațiilor profesionale care îi revin în temeiul prezentului regulament.

(3)  În sensul alineatului (2) litera (i), potențialii furnizori de servicii de finanțare participativă trebuie să prezinte dovezi cu privire la:

(a)  absența cazierului judiciar cu privire la condamnări sau sancțiuni în temeiul normelor naționale în vigoare în domeniul dreptului comercial, al legislației privind insolvența, al legislației privind serviciile financiare, al legislației privind combaterea spălării banilor, al legislației privind frauda sau al răspunderii profesionale pentru toate persoanele implicate în gestionarea potențialului furnizor de servicii de finanțare participativă;

(b)  faptul că persoanele implicate în gestionarea furnizorului de servicii de finanțare participativă posedă, la nivel colectiv, suficiente cunoștințe, competențe și experiență pentru a asigura gestionarea furnizorului de servicii de finanțare participativă și că aceste persoane sunt obligate să dedice suficient timp pentru îndeplinirea sarcinilor lor.

(4)  În termen de 30 de zile lucrătoare de la primirea cererii menționate la alineatul (1), autoritatea națională competentă evaluează dacă cererea este completă. În cazul în care cererea nu este completă, autoritatea națională competentă stabilește un termen până la care potențialul furnizor de servicii de finanțare participativă trebuie să furnizeze informațiile care lipsesc.

(5)  În cazul în care cererea menționată la alineatul (1) este completă, autoritatea națională competentă informează imediat potențialul furnizor de servicii de finanțare participativă cu privire la acest lucru.

(5a)  Înainte de a adopta o decizie cu privire la acordarea sau refuzul acordării autorizației de furnizor de servicii de finanțare participativă, autoritatea națională competentă consultă autoritatea națională competentă a oricărui alt stat membru, în următoarele cazuri:

(a)  potențialul furnizor de servicii de finanțare participativă este o filială a unui furnizor de servicii de finanțare participativă care beneficiază de autorizație în acest alt stat membru;

(b)  potențialul furnizor de servicii de finanțare participativă este o filială a întreprinderii-mamă a unui furnizor de servicii de finanțare participativă care beneficiază de autorizație în acest alt stat membru;

(c)  potențialul furnizor de servicii de finanțare participativă se află sub controlul acelorași persoane fizice sau juridice care exercită controlul asupra unui furnizor de servicii de finanțare participativă care beneficiază de autorizație în acest alt stat membru;

(d)  potențialul furnizor de servicii de finanțare participativă intenționează să comercializeze în mod direct ofertele în acest alt stat membru.

(5b)  În situația unui dezacord al oricăreia dintre autoritățile naționale competente menționate la alineatul (5a) față de procedura sau conținutul unei măsuri sau de lipsa de acțiune din partea unei alte autorități competente, un astfel de dezacord este soluționat în conformitate cu articolul 13a.

(6)  În termen de trei luni de la data primirii unei cereri complete, autoritatea națională competentă evaluează dacă potențialul furnizor de servicii de finanțare participativă respectă cerințele stabilite în prezentul regulament și adoptă o decizie pe deplin motivată prin care se acordă sau se refuză autorizația de furnizor de servicii de finanțare participativă. Autoritatea națională competentă are dreptul să refuze autorizarea în cazul în care există motive obiective și demonstrabile pentru a considera că membrii personalului de conducere al furnizorului de servicii de finanțare participativă ar putea reprezenta o amenințare la adresa gestionării eficace, corecte și prudente și a continuității activității acestuia, precum și la adresa reflectării în mod corespunzător a intereselor clienților acestuia și a integrității pieței.

(6a)   Autoritatea națională competentă informează ESMA cu privire la succesul unei cereri de autorizare în temeiul prezentului articol. ESMA adaugă cererea respectivă la registrul platformelor autorizate prevăzut la articolul 11. ESMA poate solicita informații pentru a se asigura că autoritățile naționale competente acordă autorizații în conformitate cu prezentul articol în mod consecvent. În cazul în care ESMA nu este de acord cu o decizie a autorității naționale competente de a acorda sau de a refuza o cerere de autorizare în temeiul prezentului articol, aceasta prezintă motivele unui astfel de dezacord și explică și justifică orice abatere semnificativă de la decizia adoptată.

(7)  Autoritatea națională competentă informează potențialul furnizor de servicii de finanțare participativă cu privire la decizia sa în termen de două zile lucrătoare după luarea respectivei decizii.

(7a)  Furnizorul de servicii de finanțare participativă care a fost autorizat în conformitate cu prezentul articol îndeplinește în orice moment condițiile pentru autorizarea sa.

(8)  Autorizația menționată la alineatul (1) trebuie să fie eficace și valabilă pentru întregul teritoriu al Uniunii.

(9)  Statele membre nu trebuie să le impună furnizorilor de servicii de finanțare participativă să aibă o prezență fizică pe teritoriul unui stat membru, în afară de unitățile din statul membru în care sunt stabiliți și să fi obținut o autorizație, pentru a putea furniza servicii de finanțare participativă la nivel transfrontalier.

(10)  ESMA elaborează proiecte de standarde tehnice de punere în aplicare în vederea stabilirii de formulare standard, modele și proceduri pentru cererea de autorizare.

ESMA transmite aceste proiecte de standarde tehnice de punere în aplicare Comisiei până la ... [XXX (luni) de la data intrării în vigoare a prezentului regulament].

Se deleagă Comisiei competența de a adopta standardele tehnice de punere în aplicare menționate la primul paragraf, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.

Articolul 11

Registrul furnizorilor de servicii de finanțare participativă

(1)  ESMA întocmește un registru al tuturor furnizorilor de servicii de finanțare participativă. Registrul este pus la dispoziția publicului pe site-ul ESMA și este actualizat periodic.

(2)  Registrul menționat la alineatul (1) conține următoarele date:

(a)  denumirea și forma juridică a furnizorului de servicii de finanțare participativă;

(b)  denumirea comercială și adresa de internet ale platformei de finanțare participativă operate de furnizorul de servicii de finanțare participativă;

(c)  informații privind serviciile pentru care este autorizat furnizorul de servicii de finanțare participativă;

(d)  sancțiunile impuse furnizorului de servicii de finanțare participativă sau membrilor personalului de conducere ai acestuia.

(3)  Orice retragere a unei autorizații în conformitate cu articolul 13 se publică în registru pentru o perioadă de cinci ani.

Articolul 12

Supravegherea

(1)  Fiecare furnizor de servicii de finanțare participativă își furnizează serviciile sub supravegherea autorității naționale competente din statul membru în care a fost autorizat.

(2)  Furnizorii de servicii de finanțare participativă trebuie să respecte în orice moment condițiile impuse pentru autorizare, astfel cum sunt prevăzute la articolul 10 din prezentul regulament.

(3)  Autoritățile naționale competente evaluează respectarea de către furnizorii de servicii de finanțare participativă a obligațiilor prevăzute în prezentul regulament. Ele stabilesc frecvența și gradul de detaliere ale acestei evaluări, ținând seama de amploarea și de complexitatea activităților furnizorului de servicii de finanțare participativă. În scopul acestei evaluări, autoritățile naționale competente pot supune furnizorul de servicii de servicii de finanțare participativă unei inspecții la fața locului.

(4)  Furnizorii de servicii de finanțare participativă informează autoritatea națională competentă cu privire la orice modificare semnificativă a condițiilor de autorizare, fără întârzieri nejustificate, și furnizează, la cerere, informațiile necesare pentru a evalua conformitatea acestora cu prezentul regulament.

Articolul 12a (nou)Desemnarea autorității competente

(1)  Fiecare stat membru desemnează autoritatea națională competentă responsabilă pentru îndeplinirea îndatoririlor prevăzute de prezentul regulament în ceea ce privește autorizarea și supravegherea furnizorilor de servicii de finanțare participativă și informează ESMA în consecință.

În cazul în care un stat membru desemnează mai multe autorități naționale competente, acesta stabilește rolul fiecărei autorități și desemnează o singură autoritate responsabilă pentru cooperarea cu autoritățile naționale competente ale celorlalte state membre și cu ESMA, în cazul în care regulamentul prevede acest lucru.

(2)  ESMA publică pe site-ul său lista autorităților competente desemnate în conformitate cu alineatul (1).

(3)  Autoritățile naționale competente dispun de competențele de supraveghere și de investigare necesare pentru exercitarea funcțiilor lor.

Articolul 13

Retragerea autorizației

(1)  Autoritățile naționale competente au competența de a retrage autorizația unui furnizor de servicii de finanțare participativă în oricare dintre următoarele situații, și anume atunci când furnizorul de servicii de finanțare participativă:

(a)  nu și-a utilizat autorizația în termen de 18 luni de la acordarea acesteia;

(b)  a renunțat în mod expres la autorizația care îi fusese acordată;

(c)  nu a furnizat servicii de finanțare participativă timp de șase luni succesive;

(d)  a obținut autorizația prin mijloace neregulamentare, inclusiv prin declarații false în cererea sa de autorizare,

(e)  nu mai îndeplinește condițiile în temeiul cărora i-a fost acordată autorizația;

(f)  a încălcat grav dispozițiile prezentului regulament;

(g)  și-a pierdut autorizația în calitate de instituție de plată în conformitate cu articolul 13 din Directiva 2015/2366/UE sau un furnizor terț care acționează în numele său a pierdut autorizația respectivă;

(h)  a încălcat dispozițiile legislației naționale de punere în aplicare a Directivei (UE) 2015/849 în materie de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului sau personalul său de conducere, angajații săi sau terții care acționează în numele său au încălcat dispozițiile respective.

(4)  Autoritățile naționale competente informează, fără întârzieri nejustificate, ESMA cu privire la decizia lor de a retrage autorizația unui furnizor de servicii de finanțare participativă.

(4a)  Înainte de a adopta o decizie de retragere a autorizației unui furnizor de servicii de finanțare participativă de a furniza servicii de finanțare participativă, autoritatea națională competentă consultă autoritatea națională competentă a oricărui alt stat membru, în cazul în care furnizorul de servicii de finanțare participativă:

(a)    este o filială a unui furnizor de servicii de finanțare participativă care beneficiază de autorizație în acest alt stat membru;

(b)  este o filială a unei întreprinderi-mamă a unui furnizor de servicii de finanțare participativă care beneficiază de autorizație în acest alt stat membru;

(c)  se află sub controlul acelorași persoane fizice sau juridice care exercită controlul asupra unui furnizor de servicii de finanțare participativă care beneficiază de autorizație în acest alt stat membru;

(d)  comercializează în mod direct oferte în acest alt stat membru.

Articolul 13a

Soluționarea litigiilor între autoritățile competente

(1)  Atunci când o autoritate competentă nu este de acord cu procedura sau cu conținutul unei măsuri sau cu lipsa de acțiune din partea unei autorități competente din alt stat membru referitor la aplicarea prezentului regulament, ESMA, la cererea uneia sau mai multor autorități competente în cauză, poate sprijini autoritățile în efortul acestora de a ajunge la un acord, în conformitate cu procedura stabilită la alineatele (2)-(4).

În cazul în care, pe baza unor criterii obiective, se constată existența unui dezacord între autoritățile competente din state membre diferite, ESMA poate, din proprie inițiativă, să sprijine autoritățile competente în efortul acestora de a ajunge la un acord, în conformitate cu procedura stabilită la alineatele (2)-(4).

(2)  ESMA stabilește o dată-limită pentru concilierea autorităților competente, ținând seama de eventualele termene relevante, precum și de complexitatea și urgența situației. În această etapă, ESMA are rol de mediator.

Dacă autoritățile competente în cauză nu au reușit să ajungă la un acord în cadrul fazei de conciliere menționate la primul paragraf, ESMA poate, în conformitate cu procedura stabilită la articolul 44 alineatul (1) al treilea și al patrulea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010, să ia o decizie prin care să le impună acestora să adopte anumite măsuri sau să se abțină de la adoptarea de măsuri în vederea soluționării chestiunii, cu scopul de a asigura conformitatea cu dreptul Uniunii, decizia având caracter obligatoriu pentru autoritățile competente vizate.

(3)  Fără a aduce atingere competențelor Comisiei în temeiul articolului 258 din TFUE, atunci când o autoritate competentă nu respectă decizia ESMA și nu garantează, prin urmare, că un furnizor de servicii de finanțare participativă respectă cerințele prezentului regulament, ESMA poate adopta o decizie individuală adresată furnizorului de servicii de finanțare participativă prin care să-i impună acestuia să ia măsurile necesare pentru a se conforma obligațiilor sale în temeiul legislației Uniunii, inclusiv încetarea oricărei activități.

(4)  Deciziile adoptate în temeiul alineatului (3) prevalează asupra oricărei decizii adoptate anterior de autoritățile competente cu privire la aceeași chestiune. Orice măsură luată de autoritățile competente în legătură cu fapte care fac obiectul unei decizii în temeiul alineatului (2) sau (3) trebuie să fie compatibilă cu o astfel de decizie.

(5)  În raportul menționat la articolul 50 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010, președintele ESMA prezintă natura și tipul dezacordurilor survenite între autoritățile competente, acordurile la care s-a ajuns și deciziile luate pentru soluționarea unor astfel de dezacorduri.

Capitolul IVTransparența și testul cunoștințelor la intrarea pe piață organizat de furnizorii de servicii de finanțare participativă

Articolul 14

Informarea clienților

(1)  Toate informațiile, inclusiv comunicările publicitare, astfel cum sunt menționate la articolul 19, transmise de furnizorii de servicii de finanțare participativă clienților ▌ în legătură cu respectivii furnizori de servicii de finanțare participativă, costurile, riscurile financiare și tarifele aferente serviciilor sau investițiilor de finanțare participativă, inclusiv privind riscurile de insolvabilitate a furnizorului de servicii de finanțare participativă, condițiile de finanțare participativă, inclusiv criteriile de selecție a proiectelor care vor beneficia de finanțarea participativă, sau natura și riscurile aferente serviciilor de finanțare participativă pe care le oferă trebuie să fie corecte, clare și să nu inducă în eroare.

(2)  Toate informațiile care urmează să fie puse la dispoziția clienților în conformitate cu alineatul (1) trebuie să aibă un caracter concis, precis și ușor accesibil și să fie furnizate inclusiv pe site-ul internet al furnizorului de servicii de finanțare participativă. Informațiile trebuie să fie furnizate ori de câte ori este cazul, inclusiv înainte de încheierea unei tranzacții de finanțare participativă.

Articolul 14a

Prezentarea de informații cu privire la rata de nerambursare

(1)  Furnizorii de servicii de finanțare participativă prezintă în fiecare an ratele de nerambursare aferente proiectelor de finanțare participativă oferite pe platformele lor de finanțare participativă înregistrate într-un interval care acoperă cel puțin ultimele 24 de luni.

(2)  Ratele de nerambursare menționate la alineatul (1) sunt publicate online într-un loc vizibil pe site-ul furnizorului de servicii de finanțare participativă.

(3)  În strânsă cooperare cu ABE, ESMA elaborează proiecte de standarde tehnice de reglementare pentru a specifica metodologia de calcul a ratei de nerambursare a proiectelor oferite pe platforma de finanțare participativă.

ESMA transmite aceste proiecte de standarde tehnice de reglementare Comisiei până la ... [XX luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament].

Se deleagă Comisiei competența de a completa prezentul regulament prin adoptarea standardelor tehnice de reglementare menționate la primul paragraf, în conformitate cu procedura prevăzută la articolele 10-14 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.

Articolul 15

Testul cunoștințelor la intrarea pe piață și simularea capacității de a suporta pierderi

(1)  Furnizorii de servicii de finanțare participativă evaluează ▌ dacă și care dintre serviciile de finanțare participativă oferite sunt adecvate pentru investitorii potențiali.

(2)  În scopul evaluării care trebuie realizată în temeiul alineatului (1), furnizorii de servicii de finanțare participativă solicită informații privind experiența, obiectivele în materie de investiții, situația financiară și cunoștințele de bază despre investiții ale potențialilor investitori, în general, și despre tipurile de investiții oferite pe platforma de finanțare participativă, precum și despre riscurile asociate acestor investiții, inclusiv informații privind:

(a)  investițiile anterioare ale investitorului potențial în valori mobiliare sau acorduri de împrumut, inclusiv în întreprinderi aflate în etapele inițiale de dezvoltare sau în etapa de expansiune;

(b)  nivelul de înțelegere de către investitorii potențiali a riscurilor pe care le implică contractarea de credite sau achiziționarea de valori mobiliare prin intermediul unei platforme de finanțare participativă, precum și experiența profesională în ceea ce privește investițiile prin finanțare participativă.

▌(4)  În cazul în care ▌ furnizorii de servicii de finanțare participativă consideră, pe baza informațiilor primite în temeiul alineatului (2), că investitorii potențiali au un nivel insuficient de înțelegere a ofertei sau că oferta nu este adecvată pentru respectivii investitori potențiali, furnizorii de servicii de finanțare participativă informează investitorii potențiali că este posibil ca serviciile oferite pe platformele lor să fie inadecvate pentru respectivii investitori potențiali și le transmit acestora un avertisment de risc. Aceste informații sau avertismente de risc nu îi împiedică pe investitorii potențiali să investească în proiectele de finanțare participativă. Informațiile transmise sau avertismentul de risc fac referire în mod clar la riscul pierderii integrale a fondurilor investite.

(5)  Toți furnizorii de servicii de finanțare participativă le oferă în orice moment investitorilor și investitorilor potențiali posibilitatea de a efectua o simulare a capacității lor de a suporta pierderi, calculată ca fiind 10 % din averea lor netă, pe baza următoarelor informații:

(a)  venitul regulat și venitul total și, după caz, venitul gospodăriilor, precum și dacă venitul este câștigat cu titlu permanent sau temporar;

(b)  activele, inclusiv investițiile financiare, bunurile imobile personale și investițiile imobiliare, fondurile de pensii și orice depozit în numerar;

(c)  angajamentele financiare, indiferent dacă sunt regulate, existente sau viitoare.

Pe baza rezultatelor simulării, furnizorii de servicii de finanțare participativă pot împiedica investitorii și investitorii potențiali ▌ să investească în proiectele de finanțare participativă. Cu toate acestea, investitorii rămân responsabili pentru riscul integral care decurge din investiție.

(6)  În strânsă cooperare cu ABE, ESMA elaborează proiecte de standarde tehnice de reglementare, prin care să precizeze măsurile necesare pentru:

(a)  realizarea evaluării menționate la alineatul (1);

(b)  realizarea simulării menționate la alineatul (5);

(c)  furnizarea informațiilor menționate la alineatele (2) și (4).

ESMA prezintă Comisiei proiectele de standarde tehnice de reglementare menționate în termen de ... [XX luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament].

Se deleagă Comisiei competența de a completa prezentul regulament prin adoptarea standardelor tehnice de reglementare menționate la primul paragraf al prezentului alineat, în conformitate cu procedura prevăzută la articolele 10-14 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.

Articolul 16

Fișa cu informații esențiale privind investiția

(-1)  Furnizorii de servicii de finanțare participativă, care oferă serviciile menționate la articolul 3 alineatul (1) litera (a) punctul (i) din prezentul regulament pun la dispoziția investitorilor potențiali toate informațiile menționate în prezentul articol.

(1)  Investitorilor potențiali li se pune la dispoziție o fișă cu informații esențiale privind investiția, elaborată de titularul de proiect pentru fiecare ofertă de finanțare participativă. Fișa cu informații esențiale privind investiția trebuie să fie redactată în cel puțin una dintre limbile oficiale ale statului membru în cauză sau în limba engleză.

(2)  Fișa cu informații esențiale privind investiția menționată la alineatul (1) trebuie să includă toate informațiile următoare:

(a)  informațiile prevăzute în anexă;

(b)  următoarea declarație explicativă, care trebuie să figureze imediat sub titlul fișei cu informații esențiale privind investiția:

„Această ofertă de finanțare participativă nu a fost verificată și nu a fost aprobată de ESMA sau de autoritățile naționale competente.

Gradul de adecvare al educației și al cunoștințelor dumneavoastră nu a fost evaluat înainte de a vi se acorda acces la această investiție. La realizarea acestei investiții vă asumați integral riscurile care decurg din aceasta, inclusiv riscul pierderii parțiale sau integrale a fondurilor investite.”;

(c)  un avertisment de risc cu următorul text:

„Investiția în această ofertă de finanțare participativă comportă riscuri, inclusiv riscul pierderii parțiale sau integrale a fondurilor investite. Investiția dumneavoastră nu este acoperită de schemele de garantare a depozitelor și nici de sistemele de compensare pentru investitori instituite în conformitate cu Directiva 2014/49/UE a Parlamentului European și a Consiliului* și cu Directiva 97/9/CE a Parlamentului European și a Consiliului**.

Este posibil ca investiția dumneavoastră să nu genereze niciun venit.

Acesta nu este un produs de economii și vă sfătuim să nu investiți mai mult de 10 % din averea dumneavoastră netă în proiecte de finanțare participativă.

Este posibil să nu puteți vinde instrumentele de investiții atunci când doriți. Dacă sunteți în măsură să le vindeți, este posibil totuși să înregistrați pierderi.”

_______________

*  Directiva 2014/49/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 aprilie 2014 privind schemele de garantare a depozitelor (JO L 173, 12.6.2014, p. 149).

**  Directiva 97/9/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 3 martie 1997 privind sistemele de compensare pentru investitori (JO L 084, 26.3.1997, p. 22).”

(3)  Fișa cu informații esențiale privind investiția trebuie să fie corectă, clară și să nu inducă în eroare și nu trebuie să conțină note de subsol, în afara celor care fac trimitere la legislația aplicabilă. Aceasta trebuie prezentată pe un suport de sine stătător și durabil, care să fie ușor de diferențiat de comunicările publicitare și să conțină, în versiunea imprimată pe suport de hârtie, cel mult trei pagini în format A4.

(4)  Furnizorul de servicii de finanțare participativă trebuie să se asigure că fișa cu informații esențiale privind investiția este actualizată în permanență și pe parcursul întregii perioade de valabilitate a ofertei de finanțare participativă.

(4a)  Cerința prevăzută la alineatul (3) litera (a) din prezentul articol nu se aplică furnizorilor de servicii de finanțare participativă care oferă serviciile menționate la articolul 3 alineatul (1) litera (a) punctul (ii). Astfel de furnizori elaborează în schimb o fișă cu informații esențiale privind investițiile referitoare la furnizorul de servicii de finanțare participativă, care conține informații detaliate privind furnizorul respectiv; sistemele și controalele instituite de acesta pentru gestionarea riscului, modelarea financiară pentru oferta de finanțare participativă și performanța sa istorică.

(5)  Toți furnizorii de servicii de finanțare participativă trebuie să aibă și să aplice proceduri adecvate pentru a verifica exhaustivitatea, corectitudinea și claritatea informațiilor cuprinse în fișa cu informații esențiale privind investiția.

(6)  Atunci când un furnizor de servicii de finanțare participativă identifică o omisiune ▌, o eroare ▌ sau o inexactitate ▌ în fișa cu informații esențiale privind investiția, care ar putea avea un impact semnificativ asupra randamentului preconizat al investiției, corecțiile trebuie efectuate după cum urmează:

(a)  furnizorii de servicii de finanțare participativă care oferă serviciile menționate la articolul 3 alineatul (1) litera (a) punctul (i) semnalează fără întârziere omisiunea, eroarea sau inexactitatea titularului de proiect, care trebuie să completeze sau să modifice informațiile respective;

(b)  furnizorii de servicii de finanțare participativă care oferă serviciile menționate la articolul 3 alineatul (1) litera (a) punctul (ii) remediază ei înșiși omisiunea, eroarea sau inexactitatea în fișa cu informații esențiale.

În cazul în care nu se realizează o astfel de completare sau modificare, furnizorul de servicii de finanțare participativă nu lansează oferta de finanțare participativă respectivă sau retrage oferta existentă până când fișa cu informații esențiale privind investiția respectă cerințele prevăzute la prezentul articol.

(7)  Un investitor poate solicita unui furnizor de servicii de finanțare participativă să asigure o traducere a fișei cu informații esențiale privind investiția într-o limbă aleasă de investitor. Traducerea trebuie să reflecte fidel și precis conținutul fișei originale cu informații esențiale privind investiția.

În cazul în care furnizorul de servicii de finanțare participativă nu pune la dispoziție traducerea solicitată a fișei cu informații esențiale privind investiția, furnizorul respectiv trebuie să îi recomande în mod clar investitorului să nu facă investiția.

(8)  Autoritățile naționale competente nu solicită notificarea și aprobarea ex ante a fișei cu informații esențiale privind investiția.

(9)  ESMA poate elabora proiecte de standarde tehnice de reglementare pentru a specifica următoarele:

(a)  cerințele privind prezentarea informațiilor menționate la alineatul (2) și în anexă, precum și conținutul modelului de prezentare a acestor informații;

(b)  tipurile de riscuri care sunt semnificative pentru oferta de finanțare participativă și care trebuie, prin urmare, publicate în conformitate cu partea C din anexă;

(ba)  utilizarea anumitor indicatori financiari pentru a spori claritatea informațiilor financiare cheie;

(c)  comisioanele și taxele și costurile de tranzacție menționate în partea H punctul (a) din anexă, inclusiv o defalcare detaliată a costurilor directe și indirecte pe care trebuie să le suporte investitorul.

La elaborarea standardelor, ESMA face distincție între serviciile menționate la articolul 3 alineatul (1) litera (a) punctul (i) și serviciile menționate la articolul 3 alineatul (1) litera (a) punctul (ii).

ESMA transmite aceste proiecte de standarde tehnice de reglementare Comisiei până la ... [XXX luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament].

Se deleagă Comisiei competența de a adopta standardele tehnice de reglementare menționate în primul paragraf al prezentului alineat, în conformitate cu procedura prevăzută la articolele 10-14 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.

Articolul 17

Panoul de afișaj

(1)  Furnizorii de servicii de finanțare participativă care le permit investitorilor să interacționeze direct unii cu alții pentru a cumpăra și a vinde acorduri de împrumut sau valori mobiliare care au beneficiat inițial de finanțare participativă pe platformele lor trebuie să își informeze clienții că nu administrează un sistem de tranzacționare și că orice activitate de cumpărare și de vânzare desfășurată pe platformele lor este la latitudinea și sub responsabilitatea clienților. Acești furnizori de servicii de finanțare participativă își informează, de asemenea, clienții că normele aplicabile în temeiul Directivei 2014/65/UE cu privire la locurile de tranzacționare, astfel cum sunt definite la articolul 4 alineatul (1) punctul (24) din directiva respectivă, nu se aplică platformelor lor.

(2)  Furnizorii de servicii de finanțare participativă care furnizează un preț de referință pentru activitățile de cumpărare și vânzare menționate la alineatul (1) trebuie să își informeze clienții dacă prețul de referință are sau nu ▌ caracter obligatoriu și să prezinte o justificare pe baza căreia prețul de referință a fost calculat.

(2a)  Pentru a permite investitorilor să cumpere și să vândă credite achiziționate prin intermediul platformei lor, furnizorii de servicii de finanțare participativă facilitează investitorilor transparența cu privire la platformele lor, furnizând informații privind performanța creditelor generate.

Articolul 18

Accesul la evidențe

Furnizorii de servicii de finanțare participativă:

(a)  păstrează toate evidențele legate de serviciile și de tranzacțiile lor pe un suport durabil pentru o perioadă de cinci ani;

(b)  se asigură că clienții lor au acces imediat și în orice moment la evidențele serviciilor care le sunt furnizate;

(c)  păstrează timp de cinci ani toate acordurile dintre furnizorii de servicii de finanțare participativă și clienții acestora.

Capitolul VComunicările publicitare

Articolul 19

Cerințe privind comunicările publicitare

(1)  Furnizorii de servicii de finanțare participativă se asigură că toate comunicările lor publicitare adresate investitorilor sunt clar identificabile ca atare.

(2)  Înainte de finalizarea procesului de atragere de fonduri pentru un proiect, nicio comunicare publicitară nu trebuie să vizeze în mod disproporționat proiecte sau oferte individuale de finanțare participativă planificate, în curs de desfășurare sau curente. ▌

(3)  Pentru comunicările lor publicitare, furnizorii de servicii de finanțare participativă utilizează una sau mai multe dintre limbile oficiale ale statului membru în care își desfășoară activitatea sau limba engleză.

(4)  Autoritățile naționale competente nu solicită notificarea și aprobarea ex ante a comunicărilor publicitare.

Articolul 20

Publicarea dispozițiilor naționale privind cerințele de marketing

(1)  Autoritățile naționale competente publică și actualizează pe site-urile lor actele cu putere de lege și actele administrative naționale aplicabile comunicărilor publicitare ale furnizorilor de servicii de finanțare participativă.

(2)  Autoritățile competente informează ESMA cu privire la actele cu putere de lege și actele administrative menționate la alineatul (1) și îi transmit linkurile către site-urile autorităților competente unde se publică informațiile respective. Autoritățile competente pun la dispoziția ESMA un rezumat al respectivelor dispoziții naționale relevante într-o limbă uzuală în domeniul finanțelor internaționale.

(3)  Autoritățile competente informează ESMA cu privire la orice modificare a informațiilor furnizate în temeiul alineatului (2) și transmit fără întârziere un rezumat actualizat al dispozițiilor naționale relevante.

(4)  ESMA publică și menține pe site-ul său un rezumat al dispozițiilor naționale relevante într-o limbă uzuală în domeniul finanțelor internaționale, precum și hyperlinkuri către site-urile autorităților competente menționate la alineatul (1). ESMA nu poate fi trasă la răspundere pentru informațiile prezentate în rezumat.

(5)  Autoritățile naționale competente sunt punctele unice de contact responsabile cu furnizarea de informații privind normele de marketing în statele lor membre respective.

▌(7)  Autoritățile competente elaborează în mod regulat și cel puțin o dată pe an rapoarte în atenția ESMA cu privire la măsurile de asigurare a respectării legislației pe care le-au întreprins în anul anterior pe baza actelor cu putere de lege și a actelor administrative aplicabile comunicărilor publicitare ale furnizorilor de servicii de finanțare participativă. Raportul trebuie să conțină în special:

(a)  numărul total de măsuri de asigurare a aplicării legislației luate în funcție de tipul de abatere, după caz;

(b)  dacă sunt disponibile, rezultatele măsurilor anterioare de asigurare a aplicării legislației, inclusiv sancțiunile impuse, în funcție de tipul de sancțiuni, sau măsurile corective aplicate de furnizorii de servicii de finanțare participativă;

(c)  dacă sunt disponibile, exemple cu privire la modul în care autoritățile competente au tratat cazurile în care furnizorii de servicii de finanțare participativă nu au respectat dispozițiile naționale.

Capitolul VIPrerogativele și competențele autorității naționale competente relevante

Secțiunea ICompetențe și proceduri

Articolul 21

Privilegiul juridic

Competențele conferite autorității naționale competente, oricărui funcționar sau oricărei persoane autorizate de autoritatea națională competentă nu se utilizează pentru a solicita divulgarea unor informații care fac obiectul unui privilegiu juridic.

Articolul 25

Schimbul de informații

ESMA și autoritățile competente își transmit fără întârziere nejustificată informațiile necesare pentru a-și îndeplini atribuțiile care le revin în temeiul prezentului regulament.

Articolul 26

Secretul profesional

Obligația de a păstra secretul profesional menționată la articolul 76 din Directiva 2014/65/UE se aplică autorităților naționale competente, ESMA, precum și tuturor persoanelor care lucrează sau care au lucrat pentru autoritățile naționale competente sau ESMA sau pentru oricare alte persoane cărora le-au fost delegate sarcini, inclusiv auditorilor și experților mandatați ▌.

Secțiunea IISANCȚIUNI ADMINISTRATIVE ȘI ALTE MĂSURI ADMINISTRATIVE

Articolul 27a

Sancțiuni administrative și alte măsuri administrative

(1)  Fără a aduce atingere dreptului statelor membre de a prevedea și de a impune sancțiuni penale în temeiul articolului 27c, statele membre elaborează norme care stabilesc sancțiuni administrative și alte măsuri administrative adecvate, aplicabile cel puțin situațiilor în care un furnizor de servicii de finanțare participativă a săvârșit încălcări ale cerințelor prevăzute în capitolele I-V. Astfel de sancțiuni administrative și alte măsuri administrative sunt eficace, proporționale și disuasive.

Statele membre se asigură că sancțiunile administrative și alte măsuri administrative sunt puse în mod efectiv în aplicare.

(2)  Statele membre, în conformitate cu dreptul lor intern, conferă autorităților naționale competente competența de a aplica cel puțin următoarele sancțiuni administrative și alte măsuri administrative în cazul încălcării dispozițiilor capitolelor I-V din prezentul regulament:

(a)  o declarație publică în cadrul căreia se indică persoana responsabilă și natura încălcării;

(b)  un ordin prin care i se cere persoanei să înceteze comportamentul respectiv și să se abțină de la repetarea comportamentului respectiv;

(c)  o interdicție temporară sau, pentru încălcările grave cu caracter repetat, o interdicție permanentă care împiedică orice membru al organului de conducere al persoanei juridice responsabile de încălcare sau orice altă persoană fizică responsabilă de încălcare să exercite funcții de conducere în astfel de întreprinderi;

(d)  în cazul persoanelor fizice, amenzi administrative maxime în valoare de 5 % din cifra de afaceri anuală a furnizorului de servicii de finanțare participativă din anul calendaristic în care a avut loc încălcarea;

(e)  amenzi administrative maxime egale cu cel puțin dublul valorii beneficiului rezultat din încălcare atunci când beneficiul poate fi determinat, chiar dacă această sumă depășește valorile maxime prevăzute la litera (d).

(3)  Atunci când dispozițiile alineatului (1) se aplică persoanelor juridice, statele membre conferă autorităților competente, sub rezerva condițiilor prevăzute în dreptul intern, competența de a aplica sancțiunile administrative și alte măsuri administrative prevăzută la alineatul (2) membrilor organului de conducere și altor persoane care, în temeiul dreptului intern, sunt responsabile de încălcare.

(4)  Statele membre se asigură că orice decizie sau măsură de impunere a unor sancțiuni administrative sau a altor măsuri administrative prevăzute la alineatul (2) este justificată în mod corespunzător și face obiectul dreptului la o cale de atac în fața unei instanțe judecătorești.

Articolul 27b

Exercitarea competenței de a impune sancțiuni administrative și de a adopta alte măsuri administrative

(1)  Autoritățile competente își exercită competențele de a impune sancțiunile administrative și alte măsuri administrative menționate la articolul 27a în conformitate cu prezentul regulament și cu cadrele lor juridice naționale, după caz:

(a)  în mod direct;

(b)  în colaborare cu alte autorități;

(c)  sub propria lor responsabilitate, prin delegare către alte autorități;

(d)  prin sesizarea autorităților judiciare competente.

(2)  La stabilirea tipului și nivelului unei sancțiuni administrative sau ale unei alte măsuri administrative impuse în temeiul articolului 27a, autoritățile competente iau în considerare măsura în care încălcarea este intenționată sau rezultă dintr-o neglijență, precum și toate celelalte circumstanțe relevante, inclusiv, după caz:

(a)  importanța semnificativă, gravitatea și durata încălcării;

(b)  gradul de răspundere care revine persoanei fizice sau juridice responsabile de încălcare;

(c)  puterea financiară a persoanei fizice sau juridice responsabile de încălcare;

(d)  volumul profiturilor obținute sau al pierderilor evitate de către persoana fizică sau juridică responsabilă de încălcare, în măsura în care acestea pot fi stabilite;

(e)  pierderile suferite de părți terțe ca urmare a încălcării, în măsura în care acestea pot fi stabilite;

(f)  măsura în care persoana fizică sau juridică responsabilă de încălcare cooperează cu autoritatea competentă, fără a aduce atingere necesității de a asigura recuperarea profiturilor obținute sau a cuantumului pierderilor evitate de persoana respectivă;

(g)  încălcările săvârșite anterior de către persoana fizică sau juridică responsabilă de încălcare.

Articolul 27c

Sancțiuni penale

(1)  Statele membre pot decide să nu prevadă norme privind sancțiunile administrative sau alte măsuri administrative în cazul încălcărilor care fac obiectul unor sancțiuni penale în temeiul dreptului lor intern.

(2)  În cazul în care au ales, în conformitate cu alineatul (1) al prezentului articol, să prevadă sancțiuni penale pentru o încălcare menționată la articolul 27a alineatul (1), statele membre se asigură că sunt în vigoare măsuri corespunzătoare, astfel încât autoritățile competente să dispună de toate competențele necesare pentru a lua legătura cu autoritățile judiciare, autoritățile responsabile de urmărirea penală sau autoritățile judiciare în materie penală din jurisdicția lor pentru a primi informații specifice legate de anchete penale sau de proceduri penale inițiate pentru încălcările menționate la articolul 27a alineatul (1) și pentru a furniza aceleași informații celorlalte autorități competente, precum și către ESMA, cu scopul de a-și îndeplini obligația de a coopera în sensul prezentului regulament.

Articolul 27d

Obligații de notificare

Statele membre notifică actele cu putere de lege și actele administrative de punere în aplicare a prezentului capitol, inclusiv orice dispoziții relevante de drept penal, Comisiei și ESMA până la ... [un an de la data intrării în vigoare a prezentului regulament]. Statele membre înștiințează fără întârzieri nejustificate Comisia și ESMA cu privire la orice modificare ulterioară a acestora.

Articolul 27e

Cooperarea dintre autoritățile competente și ESMA

(1)  Autoritățile naționale competente și ESMA cooperează îndeaproape și fac schimb de informații pentru a-și îndeplini atribuțiile în temeiul prezentului capitol.

(2)  Autoritățile naționale competente își coordonează îndeaproape supravegherea, pentru a identifica și a remedia cazurile de nerespectare a prezentului regulament, pentru a dezvolta și a promova bune practici, a facilita colaborarea, a stimula consecvența interpretării și a furniza evaluări interjurisdicționale în cazul oricăror neînțelegeri.

(3)  În cazul în care o autoritate națională competentă constată sau are motive să creadă că au fost încălcate una sau mai multe cerințe prevăzute în capitolele I-V, aceasta informează autoritatea competentă a entității sau entităților suspectate de o astfel de încălcare cu privire la constatările sale, într-o manieră suficient de detaliată. Autoritățile competente vizate își coordonează îndeaproape activitatea de supraveghere pentru a asigura consecvența deciziilor.

Articolul 27f

Publicarea sancțiunilor administrative și a altor măsuri administrative

(1)  Sub rezerva dispozițiilor alineatului (4), statele membre se asigură că autoritățile naționale competente respectă obligația minimă de a publica pe site-urile lor oficiale, fără întârzieri nejustificate, orice decizie de impunere a unei sancțiuni administrative sau a unei alte măsuri administrative care nu face obiectul unei căi de atac, după ce decizia respectivă a fost notificată destinatarului sancțiunii sau măsurii în cauză.

(2)  Publicarea menționată la alineatul (1) include informații privind tipul și natura încălcării, privind identitatea persoanelor responsabile și privind sancțiunile administrative sau alte măsuri administrative impuse.

(3)  Dacă, în urma unei evaluări de la caz la caz, autoritatea competentă consideră că publicarea identității în cazul persoanelor juridice sau a identității și a datelor cu caracter personal în cazul persoanelor fizice este disproporționată sau dacă autoritatea competentă consideră că publicarea pune în pericol stabilitatea piețelor financiare sau o investigație penală în curs sau dacă publicarea ar provoca, în măsura în care se poate stabili acest lucru, daune disproporționate persoanei în cauză, statele membre se asigură că autoritățile competente iau una dintre următoarele măsuri:

(a)  amână publicarea deciziei de impunere a sancțiunii administrative sau a unei alte măsuri administrative până în momentul în care motivele pentru amânarea respectivă încetează;

(b)  publică decizia de impunere a sancțiunii administrative sau a unei alte măsuri administrative în condiții de anonimat, în conformitate cu dreptul intern; sau

(c)  nu publică decizia de impunere a sancțiunii administrative sau a unei alte măsuri administrative în cazul în care autoritatea competentă consideră că opțiunile prevăzute la literele (a) și (b) sunt considerate insuficiente pentru a se asigura:

(i) eliminarea pericolului la adresa stabilității piețelor financiare; sau

(ii) proporționalitatea publicării unor asemenea decizii față de luarea unor măsuri considerate a fi de natură minoră.

(4)  Atunci când se decide publicarea unei sancțiuni administrative sau a unei alte măsuri administrative în condiții de anonimat, se poate amâna publicarea datelor relevante. Dacă o autoritate națională competentă publică o decizie de impunere a unei sancțiuni administrative sau a unei alte măsuri administrative care face obiectul unei căi de atac în fața autorităților judiciare relevante, autoritățile competente publică de asemenea, de îndată, pe site-ul lor oficial, această informație și orice altă informație ulterioară cu privire la rezultatul căii de atac. Se publică, de asemenea, hotărârile judecătorești care anulează deciziile de impunere a unei sancțiuni administrative sau a unei alte măsuri administrative.

(5)  Autoritățile naționale competente se asigură că orice decizie publicată în conformitate cu alineatele (1)-(4) rămâne accesibilă pe site-ul lor oficial pentru o perioadă de timp de cel puțin cinci ani de la data publicării. Datele cu caracter personal conținute în aceste decizii se păstrează exclusiv pe site-ul oficial al autorității competente pe perioada necesară, în conformitate cu normele aplicabile privind protecția datelor.

(6)  Autoritățile naționale competente informează ESMA cu privire la toate sancțiunile administrative și la alte măsuri administrative impuse, inclusiv, dacă este cazul, cu privire la orice căi de atac introduse în legătură cu acestea și la rezultatul lor.

(7)  ESMA păstrează o bază de date centralizată a sancțiunilor administrative și a altor măsuri administrative care i-au fost comunicate. Această bază de date poate fi accesată doar de către ESMA, ABE, EIOPA și autoritățile competente și este actualizată pe baza informațiilor furnizate de autoritățile naționale competente în conformitate cu alineatul (6).

Articolul 36

Protecția datelor

(1)  În ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul aplicării prezentului regulament, autoritățile competente își îndeplinesc sarcinile care le revin în temeiul prezentului regulament în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului.

(2)  În ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către ESMA în cadrul aplicării prezentului regulament, aceasta respectă Regulamentul (CE) nr. 45/2001.

Capitolul VIIActe delegate

Articolul 37

Exercitarea delegării de competențe

(1)  Competența de a adopta acte delegate este conferită Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.

(2)  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 3 alineatul (2), la articolul 31 alineatul (10) și la articolul 34 alineatul (3) se conferă Comisiei pentru o perioadă de timp de cinci ani începând cu ... [▌ data intrării în vigoare a prezentului regulament]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cu cel puțin nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu o perioadă de timp identică, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.

(3)  Delegarea de competențe menționată la articolul 3 alineatul (2), la articolul 6 alineatul (4), la articolul 7 alineatul (7), la articolul 10 alineatul (10), la articolul 15 alineatul (6), la articolul 16 alineatul (9), la articolul 31 alineatul (10) și la articolul 34 alineatul (3) poate fi revocată în orice moment de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificate în decizia respectivă. Decizia produce efecte din ziua care urmează datei publicării acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere valabilității actelor delegate care sunt deja în vigoare.

(4)  Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia consultă experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare.

(5)  De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

6.  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 3 alineatul (2), al articolului 6 alineatul (4), al articolului 7 alineatul (7), al articolului 10 alineatul (10), al articolului 15 alineatul (6), al articolului 16 alineatul (9), al articolului 31 alineatul (10) și al articolului 34 alineatul (3) intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European, nici Consiliul nu a formulat obiecțiuni în termen de trei luni de la data notificării acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecțiuni. Termenul respectiv se prelungește cu trei luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

Capitolul VIIIDispoziții finale

Articolul 38

Raportare

(1)  Înainte de [Oficiul pentru Publicații: a se introduce data - 24 de luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament], Comisia, după consultarea ESMA, prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport privind aplicarea prezentului regulament, însoțit, dacă este cazul, de o propunere legislativă.

(2)  Raportul conține o evaluare a următoarelor aspecte:

(a)  funcționarea pieței pentru furnizorii de servicii de finanțare participativă în Uniune, inclusiv evoluția și tendințele pieței, ▌ cota lor de piață, analizând în special dacă sunt necesare ajustări ale definițiilor și pragurilor prevăzute în prezentul regulament și dacă sfera de aplicare a serviciilor acoperite de prezentul regulament rămâne adecvată;

(b)  impactul prezentului regulament asupra bunei funcționări a pieței interne a serviciilor de finanțare participativă, inclusiv impactul asupra accesului IMM-urilor la finanțare și asupra investitorilor și altor categorii de persoane afectate de aceste servicii;

(c)  implementarea inovării tehnologice în sectorul finanțării participative, inclusiv aplicarea unor metode de finanțare nebancare (inclusiv ofertele inițiale de monede), a unor noi modele de afaceri și tehnologii inovatoare;

(d)  dacă pragul stabilit la articolul 2 alineatul (2) litera (d) rămâne adecvat pentru realizarea obiectivelor prevăzute în prezentul regulament;

(e)  efectele pe care le au actele cu putere de lege și actele administrative naționale aplicabile comunicărilor publicitare ale furnizorilor de servicii de finanțare participativă asupra libertății de a presta servicii, concurenței și protecției investitorilor;

(f)  aplicarea sancțiunilor administrative și, în special, eventuala necesitate de a armoniza în continuare sancțiunile administrative stabilite pentru încălcarea prezentului regulament.

(g)  necesitatea și proporționalitatea introducerii unei obligații a furnizorilor de servicii de finanțare participativă de a respecta prevederile actelor legislative naționale de punere în aplicare a Directivei (UE) 2015/849 în ceea ce privește spălarea banilor sau finanțarea terorismului și a adăugării furnizorilor de servicii de finanțare participativă pe lista entităților obligate în sensul Directivei (UE) 2015/849;

(h)  măsura în care extinderea domeniului de aplicare al prezentului regulament la țări terțe ar fi justificată;

(i)  cooperarea între autoritățile naționale competente și ESMA și pertinența învestirii autorităților naționale competente cu competența de a asigura supravegherea în temeiul prezentului regulament;

(j)  posibilitatea de a introduce măsuri specifice în prezentul regulament pentru a promova proiecte de finanțare participativă sustenabile și inovatoare, precum și utilizarea fondurilor UE.

Articolul 38aModificarea Regulamentului (UE) 2017/1129

La articolul 1 alineatul (4) din Regulamentul (UE) 2017/1129, se introduce următoarea literă:

„(k)  o ofertă de finanțare participativă făcută de un furnizor european de servicii de finanțare participativă, astfel cum este definit la articolul 3 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (UE) .../...(14)*, în măsura în care aceasta nu depășește pragul prevăzut la articolul 2 alineatul (2) litera (d) din acest regulament.”

Articolul 39

Intrare în vigoare și aplicare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Regulamentul se aplică de la [Oficiul pentru Publicații: a se introduce data - 12 luni de la intrarea în vigoare].

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles,

Pentru Parlamentul European  Pentru Consiliu

Președintele  Președintele

FIȘĂ FINANCIARĂ LEGISLATIVĂ

1.  CADRUL PROPUNERII/INIȚIATIVEI

  1.1.  Denumirea propunerii/inițiativei

  1.2.  Domeniul (domeniile) de politică în cauză în structura ABM/ABB

  1.3.  Tipul propunerii/inițiativei

  1.4.  Obiectiv(e)

  1.5.  Motivele propunerii/inițiativei

  1.6.  Durata și impactul financiar

  1.7.  Modul (modurile) de gestiune preconizat(e)

2.  MĂSURI DE GESTIUNE

  2.1.  Dispoziții în materie de monitorizare și de raportare

  2.2.  Sistemul de gestiune și de control

  2.3.  Măsuri de prevenire a fraudelor și a neregulilor

3.  IMPACTUL FINANCIAR ESTIMAT AL PROPUNERII/INIȚIATIVEI

  3.1.  Rubrica (rubricile) din cadrul financiar multianual și linia (liniile) bugetară (bugetare) de cheltuieli afectată (afectate)

  3.2.  Impactul estimat asupra cheltuielilor

  3.2.1.  Sinteza impactului estimat asupra cheltuielilor

  3.2.2.  Impactul estimat asupra creditelor operaționale

  3.2.3.  Impactul estimat asupra creditelor cu caracter administrativ

  3.2.4.  Compatibilitatea cu actualul cadru financiar multianual

  3.2.5.  Contribuția terților

  3.3.  Impactul estimat asupra veniturilor

FIȘĂ FINANCIARĂ LEGISLATIVĂ

1.  CADRUL PROPUNERII/INIȚIATIVEI

1.1.  Denumirea propunerii/inițiativei

Propunere de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind furnizorii europeni de servicii de finanțare participativă pentru întreprinderi

1.2.  Domeniul (domeniile) de politică în cauză

Domeniul de politică: Stabilitate financiară, servicii financiare și uniunea piețelor de capital

Activitatea: uniunea piețelor de capital

1.3.  Tipul propunerii/inițiativei

ý Propunerea/inițiativa se referă la o acțiune nouă

¨ Propunerea/inițiativa se referă la o acțiune nouă ca urmare a unui proiect-pilot/a unei acțiuni pregătitoare(15)

¨ Propunerea/inițiativa se referă la prelungirea unei acțiuni existente

¨ Propunerea/inițiativa se referă la o acțiune reorientată către o acțiune nouă

1.4.  Obiectiv(e)

1.4.1.  Obiectiv(e) strategic(e) multianual(e) al(e) Comisiei vizat(e) de propunere/inițiativă

Contribuie la o piață internă mai profundă și mai echitabilă, cu o bază industrială consolidată

1.4.2.  Obiectiv(e) specific(e)

Obiectivul specific nr.

1. Permiterea dezvoltării platformelor;

2. Consolidarea integrității platformelor;

3. Sporirea transparenței platformelor pentru investitori.

1.4.3.  Rezultatul (rezultatele) și impactul preconizate

A se preciza efectele pe care propunerea/inițiativa ar trebui să le aibă asupra beneficiarilor vizați/ grupurilor vizate.

1. ECSP vor putea să își desfășoare activitățile de bază în toate statele membre și să intermedieze proiecte din întreaga UE.

2. Va fi consolidată încrederea investitorilor, în special atunci când aceștia accesează platforme și fac investiții transfrontaliere.

1.4.4.  Indicatori de rezultat și de impact

A se preciza indicatorii care permit monitorizarea punerii în aplicare a propunerii/inițiativei.

Serviciile Comisiei vor monitoriza efectele opțiunii de politică reținute pe baza următoarei liste neexhaustive de indicatori:

1. Impactul asupra platformelor:

a.  Numărul de țări în care platformele optează pentru acest regim

b.  Volumele anuale de tranzacții de finanțare participativă în țările UE

c.  Baza de investitori, în funcție de tipul de investitori

d.  Numărul, volumul și tipul de proiecte finanțate la nivel transfrontalier

e.  Volumul fluxurilor de investiții transfrontaliere

2.  Costuri directe

a.  Taxe de licență

b.  Taxe de supraveghere și de reglementare

c.  Costuri de aplicare a legislației

3.  Costuri/beneficii indirecte

a.  Evoluția comisioanelor plătite pentru finanțarea proiectelor / efectuarea investiților

b.  Evoluția dimensiunii medii a tranzacțiilor

1.5.  Motivele propunerii/inițiativei

1.5.1.  Cerință (cerințe) de îndeplinit pe termen scurt sau lung

Propunerea ar trebui să abordeze următoarele aspecte:

1) Piața unică: platformele de finanțare participativă depind în mare măsură de efectele de rețea. Dimensiunile mari nu sporesc numai viabilitatea modelelor de afaceri, ci oferă, de asemenea, beneficii mai mari pentru utilizatorii platformelor, fie ei investitori sau titulari de proiecte. În prezent, platformele de finanțare participativă se confruntă cu mari dificultăți atunci când încearcă să se extindă în alte state membre ale UE și, prin urmare, activitatea lor se limitează în general la teritoriul național. Prezenta inițiativă le va oferi platformelor care doresc să își desfășoare activitatea la nivelul UE posibilitatea de a solicita, prin intermediul Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe, licența de furnizor european de servicii de finanțare participativă (ECSP), care le va permite să furnizeze fără probleme servicii pe întreaga piață unică.

2) Integritatea și siguranța sectorului: finanțarea participativă nu este încă recunoscută ca un sector matur și fiabil, iar investitorii sunt deosebit de prudenți în realizarea de investiții la nivel transfrontalier. Acest lucru se datorează, în parte, seturilor de norme divergente adoptate de diferitele state membre, care creează incertitudine în ceea ce privește aplicabilitatea garanțiilor, respectarea obligației de diligență și nivelul de control. Prezenta inițiativă va crea o etichetă europeană ușor de recunoscut care va asigura un mediu sigur și transparent pentru intermedierea finanțărilor, permițându-le investitorilor să se concentreze asupra viabilității proiectelor pe care doresc să le susțină.

1.5.2.  Valoarea adăugată a intervenției Uniunii (aceasta poate rezulta din diferiți factori, precum câștigurile de coordonare, certitudinea juridică, o mai mare eficacitate sau complementaritate). În sensul prezentului punct, „valoarea adăugată a intervenției Uniunii” reprezintă valoarea rezultată din intervenția Uniunii care este suplimentară față de valoarea care ar fi fost altfel creată numai de statele membre.

Acțiunea la nivelul UE ar reduce în mod semnificativ complexitatea și sarcina financiară și administrativă pentru toate părțile interesate principale, și anume platformele de finanțare participativă, titularii de proiecte și investitorii, asigurând totodată condiții de concurență echitabile pentru toți furnizorii de servicii care utilizează aceeași etichetă UE. Mai mult, armonizarea normelor prudențiale, a condițiilor operaționale și a normelor în materie de transparență aplicabile tuturor actorilor relevanți ar produce beneficii clare pentru protecția investitorilor și stabilitatea financiară. Prin armonizarea caracteristicilor esențiale ale platformelor de finanțare participativă, propunerea vizează stabilirea unui cadru uniform în ceea ce privește definirea acestor activități de finanțare participativă, prin stabilirea de norme comune în domenii specifice.

Noile dovezi desprinse recent din consultările cu părțile interesate și din studiile externe arată că este momentul să se ia măsuri. Scopul acțiunii la nivelul UE este de a contribui la dezvoltarea eficientă și eficace a serviciilor de finanțare participativă în UE, la protecția investitorilor, precum și la stabilitatea și eficacitatea sistemului financiar, în beneficiul economiei, cetățenilor și întreprinderilor din Uniune. Evaluarea impactului care însoțește propunerea Comisiei contribuie la o mai bună înțelegere a motivelor pentru care aceste obiective pot fi realizate mai bine la nivelul Uniunii.

1.5.3.  Învățăminte desprinse din experiențe anterioare similare

Inițiativă nouă

1.5.4.  Compatibilitatea și posibila sinergie cu alte instrumente corespunzătoare

Obiectivele prezentei propuneri sunt coerente cu o serie de alte politici și inițiative esențiale aflate în curs la nivelul UE, în special uniunea piețelor de capital, inițiativa privind FinTech și piața unică digitală.

1.6.  Durata și impactul financiar

¨ Propunere/inițiativă pe durată determinată

–  ¨  Propunere/inițiativă în vigoare din [ZZ/LL]AAAA până la [ZZ/LL]AAAA

–  ¨  Impact financiar din AAAA până în AAAA

ý Propunere/inițiativă pe durată nedeterminată

–  punere în aplicare cu o perioadă de creștere în intensitate din AAAA până în AAAA,

–  urmată de o perioadă de funcționare în regim de croazieră.

1.7.  Modul (modurile) de gestiune preconizat(e)(16)

¨ Gestiune directă asigurată de către Comisie prin

–  ¨  agenții executive

¨ Gestiune partajată cu statele membre

ý Gestiune indirectă, cu delegarea sarcinilor de execuție bugetară:

¨  organizațiilor internaționale și agențiilor acestora (a se preciza);

¨  BEI și Fondului european de investiții;

ý  organismelor menționate la articolele 208 și 209;

¨  organismelor de drept public;

¨  organismelor de drept privat cu misiune de serviciu public, cu condiția să prezinte garanții financiare adecvate;

¨  organismelor de drept privat dintr-un stat membru care sunt responsabile cu punerea în aplicare a unui parteneriat public-privat și care prezintă garanții financiare adecvate;

¨  persoanelor cărora li se încredințează executarea unor acțiuni specifice în cadrul PESC, în temeiul titlului V din TUE, identificate în actul de bază relevant.

Observații

N/A

2.  MĂSURI DE GESTIUNE

2.1.  Dispoziții în materie de monitorizare și de raportare

A se preciza frecvența și condițiile aferente acestor dispoziții

În conformitate cu dispozițiile deja existente, ESA elaborează rapoarte periodice privind activitatea lor (inclusiv rapoarte interne către conducerea superioară, rapoarte către consiliile de administrație și rapoarte anuale) și fac obiectul auditurilor efectuate de Curtea de Conturi și de Serviciul de Audit Intern al Comisiei cu privire la utilizarea resurselor și performanțe. Monitorizarea și raportarea acțiunilor incluse în propunere vor respecta cerințele deja existente, precum și noile cerințe care decurg din prezenta propunere.

2.2.  Sistemul de gestiune și de control

2.2.1.  Riscul (riscurile) identificat(e)

Având în vedere dimensiunea modestă a pieței, care vizează acordarea de sprijin financiar întreprinderilor mici într-o etapă timpurie, nu au fost identificate riscuri semnificative la adresa economiei sau a stabilității financiare și nici riscuri de altă natură. Este de remarcat faptul că proiectele care fac obiectul unei intermedieri pe platformele de finanțare participativă comportă riscuri foarte ridicate, însă aceste riscuri sunt reflectate în avertismentele de risc transmise investitorilor și în alte măsuri de protecție, ceea ce asigură că investitorii cunosc mediul ales și știu că acesta nu este comparabil cu un spațiu pentru produsele de economisire, ci oferă un spațiu de sprijinire a inițiativelor antreprenoriale. Platformele în sine nu sunt autorizate să participe prin efectuarea de investiții în aceste oferte sau prin subscrierea la acestea, ci contribuie numai la facilitarea tranzacțiilor între părți.

2.2.2.  Metoda (metodele) de control preconizată (preconizate)

Sistemele de gestiune și de control prevăzute în Regulamentele privind ESA au fost deja instituite. ESA colaborează îndeaproape cu Serviciul de Audit Intern al Comisiei pentru a se asigura că sunt aplicate normele corespunzătoare în toate domeniile cadrului de control intern. Aceste mecanisme se vor aplica și în ceea ce privește rolul ESA în conformitate cu prezenta propunere.

În plus, în fiecare exercițiu financiar, Parlamentul European, la recomandarea Consiliului, aprobă fiecărei ESA descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului.

2.3.  Măsuri de prevenire a fraudelor și a neregulilor

A se preciza măsurile de prevenire și de protecție existente sau preconizate.

În scopul combaterii fraudei, a corupției și a altor ilegalități, prevederile Regulamentului (UE, Euratom) nr. 883/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 septembrie 2013 privind investigațiile efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) se aplică ESA fără nicio restricție.

ESA dispun de o strategie antifraudă specifică și de un plan de acțiune aferent acesteia. Acțiunile consolidate ale ESA în domeniul luptei antifraudă vor fi conforme cu normele și orientările prevăzute în Regulamentul financiar (măsuri antifraudă ca parte a unei bune gestiuni financiare), cu politicile OLAF de prevenire a fraudei, cu dispozițiile prevăzute de Strategia antifraudă a Comisiei [COM(2011) 376], precum și cu cele prevăzute în Abordarea comună privind agențiile descentralizate ale UE (iulie 2012) și în foaia de parcurs aferentă.

În plus, regulamentele de instituire a ESA, precum și regulamentele financiare ale ESA stabilesc dispozițiile privind execuția și controlul bugetului ESA și normele financiare aplicabile, inclusiv cele care vizează prevenirea fraudelor și a neregulilor.

3.  IMPACTUL FINANCIAR ESTIMAT AL PROPUNERII/INIȚIATIVEI

3.1.  Rubrica (rubricile) din cadrul financiar multianual și linia (liniile) bugetară (bugetare) de cheltuieli afectată (afectate)

•  Linii bugetare existente

În ordinea rubricilor din cadrul financiar multianual și a liniilor bugetare.

Rubrica din cadrul financiar multianual

Linia bugetară

Tipul cheltuielilor

 

Contribuție

Număr

[Rubrica………………………...…………]

Dif./ Nedif.(17)

Țări AELS(18)

Țări candidate(19)

Țări terțe

În sensul articolului 21 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul financiar

1a

12 02 06 ESMA

 

Dif./ Nedif.

NU

NU

NU

NU

•  Noile linii bugetare solicitate

În ordinea rubricilor din cadrul financiar multianual și a liniilor bugetare.

Rubrica din cadrul financiar multianual

Linia bugetară

Tipul cheltuielilor

 

Contribuție

Număr

[Rubrica………………………...…………]

Dif./ Nedif.

Țări AELS

Țări candidate

Țări terțe

În sensul articolului 21 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul financiar

[…]

[XX.YY.YY.YY]

[…]

[…]

DA/NU

DA/NU

DA/NU

DA/NU

3.2.  Impactul estimat asupra cheltuielilor

3.2.1.  Sinteza impactului estimat asupra cheltuielilor

milioane EUR (cu trei zecimale)

Rubrica din cadrul financiar multianual

Număr

[Rubrica……………...……………………………………………………………….]

DG: …….

 

 

Anul

2019

Anul

2020

Anul

N+2

Anul

N+3

A se introduce atâția ani câți sunt considerați necesari pentru a reflecta durata impactului (cf. punctul 1.6)

TOTAL

Titlul 1: Credite operaționale

Angajamente

(1)

0,764

1,637

 

 

 

 

 

2,401

Plăți

(2)

0,764

1,637

 

 

 

 

 

2. 401

Titlul 2:

Angajamente

(1a)

 

 

 

 

 

 

 

 

Plăți

(2a)

 

 

 

 

 

 

 

 

Titlul 3:

Angajamente

(3a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plăți

(3b)

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL credite

pentru ESMA

Angajamente

=1+1a +3a

0,764

1. 637

 

 

 

 

 

2. 401

Plăți

=2+2a

+3b

0,764

1. 637

 

 

 

 

 

2. 401

Rubrica din cadrul financiar multianual

5

„Cheltuieli administrative”

milioane EUR (cu trei zecimale)

 

 

 

Anul

2019

Anul

2020

Anul

N+2

Anul

N+3

A se introduce atâția ani câți sunt considerați necesari pentru a reflecta durata impactului (cf. punctul 1.6)

TOTAL

DG: …….

Ÿ Resurse umane

0,401

0,995

 

 

 

 

 

1,396

Ÿ Alte cheltuieli administrative

0,091

0,236

 

 

 

 

 

0,327

TOTAL DG …….

Credite

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL creditepentru RUBRICA 5

din cadrul financiar multianual

(Total angajamente = Total plăți)

 

 

 

 

 

 

 

 

milioane EUR (cu trei zecimale)

 

 

 

Anul

2019

Anul

2020

Anul

N+2

Anul

N+3

A se introduce atâția ani câți sunt considerați necesari pentru a reflecta durata impactului (cf. punctul 1.6)

TOTAL

TOTAL crediteîn cadrul RUBRICILOR 1-5

din cadrul financiar multianual

 

Angajamente

0,764

1. 637

 

 

 

 

 

2. 401

Plăți

0,764

1. 637

 

 

 

 

 

2. 401

3.2.2.  Impactul estimat asupra creditelor [organismului]

–  ¨  Propunerea/inițiativa nu implică utilizarea de credite operaționale

–  ¨  Propunerea/inițiativa implică utilizarea de credite operaționale, conform explicațiilor de mai jos:

Credite de angajament în milioane EUR (cu trei zecimale)

A se indica obiectivele și realizările

 

ò

 

 

Anul

N

Anul

N+1

Anul

N+2

Anul

N+3

A se introduce atâția ani câți sunt considerați necesari pentru a reflecta durata impactului (cf. punctul 1.6)

TOTAL

REALIZĂRI

Tip(20)

Costuri medii

Nr.

Costuri

Nr.

Costuri

Nr.

Costuri

Nr.

Costuri

Nr.

Costuri

Nr.

Costuri

Nr.

Costuri

Nr. total

Costuri totale

OBIECTIVUL SPECIFIC NR. 1(21)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Realizare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Realizare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Realizare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subtotal pentru obiectivul specific nr. 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBIECTIVUL SPECIFIC NR. 2…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Realizare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subtotal pentru obiectivul specific nr. 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COSTURI TOTALE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.3.  Impactul estimat asupra resurselor umane ale [organismului]

3.2.3.1.  Sinteză

–  ¨  Propunerea/inițiativa nu implică utilizarea de credite cu caracter administrativ

–  ¨  Propunerea/inițiativa implică utilizarea de credite cu caracter administrativ, conform explicațiilor de mai jos:

milioane EUR (cu trei zecimale)

 

Anul

2019

Anul

2020

Anul

N+2

Anul

N+3

A se introduce atâția ani câți sunt considerați necesari pentru a reflecta durata impactului (cf. punctul 1.6)

TOTAL

Funcționari (grade AD)

2

6

 

 

 

 

 

8

Funcționari (grade AST)

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenți contractuali

1

1

 

 

 

 

 

2

Agenți temporari

 

 

 

 

 

 

 

 

Experți naționali detașați

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

3

7

 

 

 

 

 

 

Impactul estimat asupra personalului (ENI suplimentare) – schema de personal

Grupa de funcții și gradul

Anul N

Anul N+1

Anul N+2

A se introduce atâția ani câți sunt considerați necesari pentru a reflecta durata impactului (cf. punctul 1.6)

AD16

 

 

 

 

AD15

 

 

 

 

AD14

 

 

 

 

AD13

 

 

 

 

AD12

 

 

 

 

AD11

 

 

 

 

AD10

 

 

 

 

AD9

 

 

 

 

AD8

 

 

 

 

AD7

 

 

 

 

AD6

 

 

 

 

AD5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AD Total

 

 

 

 

AST11

 

 

 

 

AST10

 

 

 

 

AST9

 

 

 

 

AST8

 

 

 

 

AST7

 

 

 

 

AST6

 

 

 

 

AST5

 

 

 

 

AST4

 

 

 

 

AST3

 

 

 

 

AST2

 

 

 

 

AST1

 

 

 

 

AST Total

 

 

 

 

AST/SC 6

 

 

 

 

AST/SC 5

 

 

 

 

AST/SC 4

 

 

 

 

AST/SC 3

 

 

 

 

AST/SC 2

 

 

 

 

AST/SC 1

 

 

 

 

AST/SC Total

 

 

 

 

TOTAL GENRAL

 

 

 

 

Impactul estimat asupra personalului (suplimentar) – personal extern

Agenți contractuali

Anul N

Anul N+1

Anul N+2

A se introduce atâția ani câți sunt considerați necesari pentru a reflecta durata impactului (cf. punctul 1.6)

Grupa de funcții IV

 

 

 

 

Grupa de funcții III

 

 

 

 

Grupa de funcții II

 

 

 

 

Grupa de funcții I

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

Experți naționali detașați

Anul N

Anul N+1

Anul N+2

A se introduce atâția ani câți sunt considerați necesari pentru a reflecta durata impactului (cf. punctul 1.6)

Total

 

 

 

 

Vă rugăm să indicați data planificată pentru recrutare și să adaptați în mod corespunzător suma aferentă (în cazul în care recrutarea se face în luna iulie, se ia în considerare numai 50 % din costul mediu) și să furnizați explicații suplimentare într-o anexă.

3.2.3.2.  Necesarul de resurse umane estimat pentru DG-ul sub tutela căruia se află agenția

–  ¨  Propunerea/inițiativa nu implică utilizarea de resurse umane.

–  ¨  Propunerea/inițiativa implică utilizarea de resurse umane, conform explicațiilor de mai jos:

Estimarea se exprimă în numere întregi (sau cel mult cu o zecimală)

 

Anul N+2

 

Anul

N+1

Anul N+2

Anul N+3

A se introduce atâția ani câți sunt considerați necesari pentru a reflecta durata impactului (cf. punctul 1.6)

•  Posturi din schema de personal (funcționari și agenți temporari)

 

 

 

 

 

 

 

XX 01 01 01 (la sediu și în birourile de reprezentare ale Comisiei)

 

 

 

 

 

 

 

XX 01 01 02 (în delegații)

 

 

 

 

 

 

 

XX 01 05 01 (cercetare indirectă)

 

 

 

 

 

 

 

10 01 05 01 (cercetare directă)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ÿ Personal extern (în echivalent normă întreagă - ENI)(22)

 

 

 

 

 

 

 

XX 01 02 01 (AC, END, INT din „pachetul global”)

 

 

 

 

 

 

 

XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT și JED în delegații)

 

 

 

 

 

 

 

XX 01 04 yy(23)

- la sediu(24)

 

 

 

 

 

 

 

 

- în delegații

 

 

 

 

 

 

 

XX 01 05 02 (AC, END, INT – cercetare indirectă)

 

 

 

 

 

 

 

10 01 05 02 (AC, INT, END – cercetare directă)

 

 

 

 

 

 

 

Alte linii bugetare (a se preciza)

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

 

 

 

 

 

 

 

XX este domeniul de politică sau titlul din buget în cauză.

Necesarul de resurse umane va fi asigurat din efectivele de personal ale DG-ului în cauză alocate deja pentru gestionarea acțiunii și/sau realocate intern în cadrul DG-ului, completate, după caz, prin resurse suplimentare ce ar putea fi alocate DG-ului care gestionează acțiunea în cadrul procedurii de alocare anuală și în lumina constrângerilor bugetare.

Descrierea sarcinilor care trebuie efectuate:

Funcționari și personal temporar

 

Personal extern

 

Descrierea metodei de calcul al costului pentru unitățile ENI ar trebui inclusă în anexa V secțiunea 3.

3.2.4.  Compatibilitatea cu actualul cadru financiar multianual

–  ¨  Propunerea/inițiativa este compatibilă cu cadrul financiar multianual existent.

–  ¨  Propunerea/inițiativa necesită o reprogramare a rubricii corespunzătoare din cadrul financiar multianual.

A se explica reprogramarea necesară, precizându-se liniile bugetare în cauză și sumele aferente.

–  ¨  Propunerea/inițiativa necesită recurgerea la instrumentul de flexibilitate sau la revizuirea cadrului financiar multianual(25).

A se explica necesitatea efectuării acestei acțiuni, precizând rubricile și liniile bugetare în cauză, precum și sumele aferente.

3.3.  Impactul estimat asupra veniturilor

–  ý  Propunerea/inițiativa nu are impact financiar asupra veniturilor.

–  ¨  Propunerea/inițiativa are următorul impact financiar:

–  ¨  asupra resurselor proprii

–  ¨  asupra veniturilor diverse

milioane EUR (cu trei zecimale)

Linia bugetară pentru venituri:

Credite disponibile pentru exercițiul financiar în curs

Impactul propunerii/inițiativei(26)

Anul

N

Anul

N+1

Anul

N+2

Anul

N+3

A se introduce atâția ani câți sunt considerați necesari pentru a reflecta durata impactului (cf. punctul 1.6)

Articolul ….

 

 

 

 

 

 

 

 

Pentru veniturile diverse alocate, a se preciza linia bugetară (liniile bugetare) de cheltuieli afectată (afectate).

[…]

ANEXĂ la Fișa financiară legislativă pentru propunerea de Regulament privind furnizorii de servicii de finanțare participativă (ECSP) pentru întreprinderi

Metodologia aplicată și principalele ipoteze de bază

Costurile legate de autorizarea și supravegherea de către ESMA a furnizorilor de servicii de finanțare participativă (ECSP) au fost estimate în funcție de trei categorii de costuri: costurile cu personalul, costurile administrative și costurile operaționale(27).

Conform actualelor estimări preliminare ale Comisiei, pentru a îndeplini sarcinile de autorizare și de supraveghere aferente ECSP vor fi necesari 4 noi membri ai personalului în 2019 și 9 noi membri al personalului în 2020. Aceștia ar fi în plus față de personalul care lucrează în prezent în cadrul ESMA și care este inclus în bugetul său actual. Costurile ar fi finanțate din bugetul UE pentru a nu impune taxe disproporționate care să reprezinte o povară pentru un sector emergent. Contribuțiile vor fi colectate de la ECSP autorizați în temeiul prezentului regim, însă se va aplica un plafon, astfel cum se precizează în detaliu în textul propunerii.

Necesitatea de a mări numărul de angajați reflectă sarcinile suplimentare conferite ESMA în temeiul regulamentului și se referă la coordonarea și supravegherea ECSP:

•  pregătirea și gestionarea proceselor de autorizare;

•  instituirea și menținerea unui registru central;

•  elaborarea standardelor tehnice prevăzute în regulament;

•  revizuirea fișelor cu informații esențiale privind investiția (Key Investment Information Sheets - KIIS);

•  pregătirea preluării sarcinilor de coordonare și de supraveghere continuă a ECSP;

•  monitorizarea și raportarea anuală a indicatorilor-cheie de performanță (KPI).

Aceste noi sarcini sunt stabilite în propunerea de regulament și detaliate în expunerea de motive. Sarcinile includ următoarele activități, fără a se limita la acestea: autorizarea și înregistrarea ECSP, supravegherea ECSP înregistrați, contactarea cu regularitate a conducerii și a personalului entităților supravegheate, oferirea de răspunsuri la întrebări, reclamații sau cereri ale autorităților naționale competente sau ale consumatorilor, monitorizarea conformității cerințelor aplicabile ECSP astfel cum sunt stabilite în Regulamentul privind ECSP, solicitarea de informații din partea ECSP sau a persoanelor implicate în gestionarea acestor entități, efectuarea de inspecții la fața locului, examinarea evidențelor și audierea persoanelor relevante cu privire la presupuse încălcări ale regulamentului, examinarea fișei cu informații esențiale privind investiția în conformitate cu cerințele stabilite în regulament, precum și traducerea documentelor necesare. ESMA ar putea să își asume și rolul de a retrage autorizația ECSP și să ia alte măsuri de supraveghere enumerate în Regulamentul privind ECSP.

În secțiunea următoare sunt descrise ipotezele generale utilizate pentru a calcula resursele suplimentare, costurile aferente noilor angajați și costurile de infrastructură IT suplimentare.

Ipotezele generale utilizate pentru calculul resurselor suplimentare

Pentru a calcula resursele suplimentare s-au formulat ipotezele prezentate în continuare.

Se preconizează că regulamentul va intra în vigoare la începutul anului 2019, an care va fi utilizat pentru pregătirile întreprinse de ESMA în vederea redactării proiectelor de standarde tehnice de reglementare și a avizelor tehnice, precum și pentru elaborarea proceselor și procedurilor. Pe baza numărului de platforme de finanțare participativă active în prezent pe piață, a dimensiunii și a activității acestora, a condițiilor generale de piață și a numărului de platforme care au încercat deja să își extindă activitățile la nivel transfrontalier, se estimează că aproximativ 25 de entități vor fi supravegheate de ESMA în 2020.

Se preconizează că posturile suplimentare vor fi ocupate fie de personal permanent, fie de agenți contractuali. Costul mediu anual total (28)este estimat la 137 000 EUR pentru personalul permanent și la 86 000 EUR pentru agenții contractuali. Dacă se includ costurile legate de pensii și recrutare, costurile administrative și operaționale legate de personal fiind incluse într-o categorie separată, tabelul de mai jos prezintă o sinteză a costului mediu anual total pentru fiecare categorie de personal.

Tabelul 1 Costuri cu personalul

Categoria de personal

2019 Costul mediu anual total legat de personal (*)

2020 Costul mediu anual total legat de personal (*)

Funcționari

158 020 EUR

153 687 EUR

Agenți contractuali

85 640 EUR

72 640 EUR

(*) Include: cheltuieli de angajare, salarii și indemnizații, contribuții la sistemul de pensii, alte costuri (formare, cheltuieli medicale, școlarizare, gestionarea personalului). Costurile administrative legate de personal (de exemplu cheltuielile de delegație) și costurile operaționale (de exemplu cheltuielile cu bazele de date și cu ședințele, cheltuielile juridice) nu sunt incluse.

Calculul numărului de angajați suplimentari

Tabelul 2 ilustrează resursele de personal preconizate de care va avea nevoie ESMA pentru a-și îndeplini funcțiile care decurg din regulament.

Tabelul 2 Total ENI pe an

 

2019

2020

AD

2

6

CA

1

1

Total

3

7

Nevoile viitoare pentru perioada de după 2020 vor fi calculate și alocate în contextul viitorului cadru financiar multianual.

Alte cheltuieli

Alte cheltuieli, precum crearea registrului, a bazelor de date și altele, au fost incluse în cheltuielile operaționale din tabelul 3. Costurile IT sunt estimate la 250 000 EUR pentru ambii ani (2019 și 2020), iar după aceea vor scădea la 50 EUR. Costurile de traducere sunt incluse, de asemenea, la rândul aferent costurilor operaționale și se ridică la 350 000 EUR pe an.

Valoarea totală a cheltuielilor pentru perioada 2019-2020

Pe baza ipotezelor prezentate mai sus, sumele totale estimate pentru demararea activității și pentru sarcinile de autorizare și supraveghere care urmează să fie îndeplinite de ESMA în perioada 2019-2020 sunt ilustrate în tabelul de mai jos.

Tabelul 3 Total cheltuieli suportate de ESMA în legătură cu ECSP în perioada 2019-2020, în EUR

 

2019

2020

Cheltuieli cu personalul

401 680 EUR

994 760 EUR

Cheltuieli administrative

90 720 EUR

236 040 EUR

Cheltuieli operaționale

271 600 EUR

656 200 EUR

Cheltuieli totale

764 000 EUR

1 887 000 EUR

Taxe percepute de la entitățile autorizate(*)

0

25 x 10 000 EUR

Bugetul total acoperit de sector

0

250 000 EUR

Impactul total asupra bugetului UE

764 000 EUR

1 637 000 EUR

ANEXĂ

Informațiile care trebuie furnizate în fișa cu informații esențiale privind investiția

Partea A: Informații despre titularul (titularii) de proiect și proiectul de finanțare participativă

(a)  Identitatea, statutul juridic, structura de proprietate, membrii personalului de conducere și datele de contact;

(b)  Activitățile principale; produsele sau serviciile oferite;

(c)  cifrele și indicatorii financiari cheie ai titularului de proiect pentru ultimii trei ani;

(d)  Descrierea proiectului de finanțare participativă, inclusiv scopul și principalele caracteristici ale acestuia.

Partea B: Principalele caracteristici ale procesului de finanțare participativă și condițiile pentru mobilizarea de capital sau împrumutul de fonduri, după caz

(a)  Nivelul-țintă minim al capitalului care urmează să fie mobilizat sau al fondurilor care urmează să fie împrumutate în cadrul unei singure oferte de finanțare participativă și numărul de oferte care au fost finalizate de titularul de proiect sau de furnizorul de finanțare participativă pentru respectivul proiect de finanțare participativă;

(b)  Termenul-limită pentru atingerea nivelului-țintă al capitalului mobilizat sau al fondurilor împrumutate;

(c)  Informații cu privire la consecințele în cazul în care nivelul-țintă al capitalului mobilizat sau al fondurilor împrumutate nu este atins până la termenul-limită;

(d)  Valoarea maximă a unei oferte de finanțare, în cazul în care diferă de nivelul-țintă al capitalului prevăzut la litera (a);

(e)  Valoarea fondurilor proprii cu care titularul proiectului s-a angajat să contribuie la proiectul de finanțare participativă;

(f)  Schimbarea structurii capitalului sau a împrumuturilor emitentului legate de oferta de finanțare participativă.

Partea C: Factori de risc

Prezentarea principalelor riscuri legate de finanțarea proiectului de finanțare participativă, de sector, de proiect, de titularul de proiect și de instrumentul de investiții, inclusiv a riscurilor geografice, dacă este cazul.

Partea D: Informații legate de ofertele de titluri de valoare

(a)  Valoarea totală și tipul instrumentelor de investiții care urmează să fie oferite;

(b)  Prețul de subscriere;

(c)  Dacă sunt acceptate suprasubscrierile și modul în care acestea sunt alocate;

(d)  Clauzele aplicabile subscrierii și plății;

(e)  Custodia și livrarea instrumentelor de investiții către investitori;

(f)  Dacă investiția este acoperită de un garant sau de o garanție reală:

(i)  dacă garantul sau furnizorul garanției reale este o persoană juridică;

(ii)  identitatea, statutul juridic și datele de contact ale garantului sau ale furnizorului garanției reale;

(iii)  informații privind natura și clauzele garanției personale sau reale;

(g)  Dacă este cazul, un angajament ferm de a răscumpăra titlurile de valoare și termenul pentru răscumpărare;

(h)  Pentru alte instrumente decât cele de capitaluri proprii, rata nominală a dobânzii, data de la care dobânda devine exigibilă, datele pentru plata dobânzii, data scadenței și randamentul aplicabil.

Partea E: Informații privind emitentul, în cazul în care acesta este diferit de titularul de proiect și, prin urmare, este un SPV

(a)  Dacă între titularul de proiect și investitor este interpus un SPV;

(b)  Datele de contact ale emitentului.

Partea F: Drepturile investitorilor

(a)  Principalele drepturi asociate titlurilor de valoare;

(b)  Restricțiile aplicabile titlurilor de valoare;

(c)  O descriere a oricărei restricții privind transferul titlurilor de valoare;

(d)  Posibilitățile de ieșire;

(e)  Pentru titlurile de capital, repartizarea capitalului și a drepturilor de vot, înainte și după majorarea de capital rezultată în urma ofertei (presupunând că toate titlurile de valoare vor fi subscrise).

Partea G: Prezentarea informațiilor legate de contractul de împrumut

În cazul în care oferta de finanțare participativă presupune intermedierea de credite, fișa cu informații esențiale privind investiția trebuie să cuprindă, în locul informațiilor menționate în părțile D, E și F, informațiile următoare:

(a)  Natura și durata contractului de credit;

(b)  Ratele dobânzilor aplicabile sau, după caz, orice altă formă de compensare a investitorilor;

(c)  Măsurile de minimizare a riscului, de exemplu, dacă creditul este garantat;

(d)  Calendarul de amortizare a principalului și de rambursare a dobânzilor.

Partea H: Comisioane, informații și căi de atac

(a)  Comisioanele percepute și costurile suportate de investitor în legătură cu investiția;

(b)  Unde și cum pot fi obținute gratuit informații suplimentare despre proiectul de finanțare participativă, despre titularul de proiect și despre emitent;

(a)(c)  În ce mod și cui îi poate adresa investitorul o plângere cu privire la investiție sau la comportamentul titularului de proiect sau cu privire la furnizorul de servicii de finanțare participativă.

(1)

  JO C 367, 10.10.2018, p. 65.

(2)

*Amendamente: textul nou sau modificat este marcat cu caractere cursive aldine; textul eliminat este marcat prin simbolul ▌.

(3)

  JO C , , p. .

(4)

  JO C , , p. .

(5)

  Directiva 2008/48/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2008 privind contractele de credit pentru consumatori și de abrogare a Directivei 87/102/CEE a Consiliului (JO L 133, 22.5.2008, p. 66).

(6)

  Directiva 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele instrumentelor financiare și de modificare a Directivei 2002/92/CE și a Directivei 2011/61/UE (JO L 173, 12.6.2014, p. 349).

(7)

  Regulamentul (UE) 2017/1129 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2017 privind prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzacționare pe o piață reglementată, și de abrogare a Directivei 2003/71/CE (JO L 168, 30.6.2017, p. 12).

(8)

  Directiva 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 cu privire la accesul la activitatea instituțiilor de credit și supravegherea prudențială a instituțiilor de credit și a firmelor de investiții, de modificare a Directivei 2002/87/CE și de abrogare a Directivelor 2006/48/CE și 2006/49/CE (JO L 176, 27.6.2013, p. 338).

(9)

  Directiva (UE) 2015/2366 a Parlamentului European și a Consiliului din 25 noiembrie 2015 privind serviciile de plată în cadrul pieței interne, de modificare a Directivelor 2002/65/CE, 2009/110/CE și 2013/36/UE și a Regulamentului (UE) nr. 1093/2010, și de abrogare a Directivei 2007/64/CE (JO L 337, 23.12.2015, p. 35).

(10)

  COM(2017)0340, Raport al Comisiei către Parlamentul European și Consiliu privind evaluarea riscurilor privind spălarea banilor și finanțarea terorismului care afectează piața internă și sunt legate de activități transfrontaliere.

(11)

  Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivei 2006/70/CE a Comisiei (JO L 141, 5.6.2015, p. 73).

(12)

  Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a acestor date (JO L 8, 12.1.2001, p. 1).

(13)

  JO L 297, 7.11.2013, p. 107.

(14)

*   JO: a se introduce numărul, data și referința de publicare pentru prezentul regulament.

(15)

  Astfel cum sunt menționate la articolul 54 alineatul (2) litera (a) sau (b) din Regulamentul financiar.

(16)

  Explicațiile privind modurile de gestiune, precum și trimiterile la Regulamentul financiar sunt disponibile pe site-ul BudgWeb: https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx.

(17)

  Dif. = credite diferențiate / Nedif.= credite nediferențiate.

(18)

  AELS: Asociația Europeană a Liberului Schimb.

(19)

  Țările candidate și, după caz, țările potențial candidate din Balcanii de Vest.

(20)

  Realizările se referă la produsele și serviciile care vor fi furnizate (de ex.: numărul de schimburi de studenți finanțate, numărul de km de străzi construiți etc.).

(21)

  Conform descrierii de la punctul 1.4.2. „Obiectiv(e) specific(e)…”

(22)

  AC = agent contractual; AL = agent local; END = expert național detașat. INT = personal pus la dispoziție de agenți de muncă temporară; JED = expert tânăr în delegații.

(23)

  Subplafonul pentru personal extern acoperit din creditele operaționale (fostele linii „BA”).

(24)

  În principal pentru fondurile structurale, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și Fondul european pentru pescuit (FEP).

(25)

  A se vedea articolele 11 și 17 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020.

(26)

  În ceea ce privește resursele proprii tradiționale (taxe vamale, cotizații pentru zahăr), sumele indicate trebuie să fie sume nete, și anume sume brute după deducerea unei cote de 25 % pentru costuri de colectare.

(27)

  Costurile operaționale includ, de asemenea, costurile legate de traducere și de sistemele IT.

(28)

  Excluzând costurile legate de pensii și recrutare, dar incluzând costurile operaționale legate de personal (de exemplu cheltuielile de delegație) și costurile administrative (de exemplu bazele de date, ședințele, cheltuielile juridice).


PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

Titlu

Furnizorii europeni de servicii de finanțare participativă (ECSP) pentru întreprinderi

Referințe

COM(2018)0113 – C8-0103/2018 – 2018/0048(COD)

Data prezentării la PE

7.3.2018

 

 

 

Comisie competentă

Data anunțului în plen

ECON

16.4.2018

 

 

 

Comisii sesizate pentru avizare

Data anunțului în plen

ITRE

16.4.2018

IMCO

16.4.2018

JURI

16.4.2018

 

Avize care nu au fost emise

Data deciziei

ITRE

21.3.2018

IMCO

23.4.2018

JURI

27.3.2018

 

Raportor

Data numirii

Ashley Fox

31.5.2018

 

 

 

Raportor substituit

Ashley Fox

 

 

 

Examinare în comisie

29.8.2018

9.10.2018

 

 

Data adoptării

5.11.2018

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

38

5

0

Membri titulari prezenți la votul final

Pervenche Berès, David Coburn, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Stefan Gehrold, Roberto Gualtieri, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Petr Ježek, Philippe Lamberts, Werner Langen, Bernd Lucke, Ivana Maletić, Marisa Matias, Gabriel Mato, Caroline Nagtegaal, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Martin Schirdewan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Jakob von Weizsäcker

Membri supleanți prezenți la votul final

Richard Corbett, Mady Delvaux, Bas Eickhout, Ashley Fox, Eva Joly, Syed Kamall, Thomas Mann, Eva Maydell, Luigi Morgano, Lieve Wierinck, Roberts Zīle

Membri supleanți (articolul 200 alineatul (2)) prezenți la votul final

Tiziana Beghin, John Flack, Aleksander Gabelic, Anna Hedh, Agnes Jongerius, Ricardo Serrão Santos

Data depunerii

9.11.2018


VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

38

+

ALDE

Petr Ježek, Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

ECR

John Flack, Ashley Fox, Syed Kamall, Bernd Lucke, Kay Swinburne, Roberts Zīle

EFDD

Tiziana Beghin, David Coburn, Marco Valli

PPE

Markus Ferber, Stefan Gehrold, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Esther de Lange, Werner Langen, Ivana Maletić, Thomas Mann, Gabriel Mato, Eva Maydell, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Tom Vandenkendelaere

S&D

Pervenche Berès, Richard Corbett, Mady Delvaux, Jonás Fernández, Aleksander Gabelic, Roberto Gualtieri, Anna Hedh, Agnes Jongerius, Luigi Morgano, Ricardo Serrão Santos, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

5

-

GUE/NGL

Marisa Matias, Martin Schirdewan

VERTS/ALE

Bas Eickhout, Eva Joly, Philippe Lamberts

0

0

 

 

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

Ultima actualizare: 23 noiembrie 2018Notă juridică