Förfarande : 2018/0048(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0364/2018

Ingivna texter :

A8-0364/2018

Debatter :

Omröstningar :

PV 27/03/2019 - 18.2

Antagna texter :

P8_TA(2019)0301

BETÄNKANDE     ***I
PDF 1026kWORD 130k
9.11.2018
PE 626.662v03-00 A8-0364/2018

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om europeiska leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster för företag

(COM(2018)0113 – C8–0103/2018 – 2018/0048(COD))

Utskottet för ekonomi och valutafrågor

Föredragande: Ashley Fox

PR_COD_1consamCom

ÄNDRINGSFÖRSLAG
FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET
 SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om europeiska leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster för företag

(COM(2018)0113 – C8–0103/2018 – 2018/0048(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2018)0113),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 114 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0103/2018),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av den 11 juli 2018(1),

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor (A8-0364/2018),

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag    1

EUROPAPARLAMENTETS ÄNDRINGSFÖRSLAG(2)*

till kommissionens förslag

---------------------------------------------------------

2018/0048 (COD)

Förslag till

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

om europeiska leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster för företag

(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING,

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 114,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

med beaktande av Europeiska centralbankens yttrande(3),

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(4),

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet, och

av följande skäl:

(1)  Gräsrotsfinansiering har i allt högre grad utvecklats till en etablerad form av alternativ finansiering för nystartade företag samt för små och medelstora företag i ett tidigt skede av företagets tillväxt, där det ofta finns behov av små investeringar. Gräsrotsfinansiering utgör en allt viktigare typ av förmedlingstjänst där en leverantör av gränsrotsfinansieringstjänster driver en digital plattform som är öppen för allmänheten för att matcha, eller underlätta matchning av, presumtiva investerare eller långivare med företag som söker finansiering, oavsett om finansieringen leder till ett låneavtal, en aktiepost eller en andel baserad på något annat överlåtbart värdepapper, utan att leverantören av gräsrotsfinansieringstjänsten tar på sig egna risker. Denna förordning bör därför omfatta både lånebaserad och investeringsbaserad gräsrotsfinansiering▌.

(2)  Gräsrotsfinansiering kan bidra till att ge tillgång till finansiering för små och medelstora företag och bidra till att fullborda kapitalmarknadsunionen. Bristande tillgång till finansiering för dessa företag utgör ett problem även i medlemsstater där tillgången till bankfinansiering har varit stabil under hela finanskrisen. Gräsrotsfinansiering har utvecklats till en etablerad metod för att finansiera ett projekt eller ett företag, där finansieringen vanligtvis kommer från ett stort antal personer eller organisationer via onlineplattformar där privatpersoner, organisationer och företag, inbegripet nystartade företag, kan skaffa fram relativt små penningbelopp.

(3)  Gräsrotsfinansieringstjänster involverar i allmänhet av tre typer av aktörer: projektägaren som föreslår ett projekt eller företagslån som ska finansieras, investerare som ger finansiering till det föreslagna projektet, vanligen med en begränsad investering eller begränsade lån, och en förmedlande organisation i form av en tjänsteleverantör som sammanför projektägare och investerare eller långivare via en onlineplattform.

(4)  Utöver att vara en alternativ källa till direkt finansiering, bland annat riskkapital, kan gräsrotsfinansiering erbjuda företagen andra fördelar. Det kan även vara ett sätt att validera projektets eller företagets koncept och idé och nå ut till ett stort antal personer som kan bidra med insikter och information, och dessutom fungera som ett marknadsföringsverktyg. ▌

(5)  Flera medlemsstater har redan infört nationella specialanpassade regelverk för gräsrotsfinansiering. Dessa regler är anpassade till lokala marknaders och investerares särdrag och behov. Befintliga nationella regler skiljer sig därför åt vad gäller villkoren för driften av plattformar för gräsrotsfinansiering, tillåtna verksamheter och licenskrav.

(6)  Att nuvarande nationella bestämmelser skiljer sig åt utgör ett hinder för gränsöverskridande tillhandahållande av gräsrotsfinansiering, vilket har direkta effekter på den inre marknadens funktion när det gäller sådana tjänster. Det faktum att regelverket är fragmenterat efter nationella gränser leder till betydande efterlevnadskostnader för icke-professionella investerare, som ofta står inför svårigheter som inte står i proportion till storleken på deras investering när det gäller att bestämma vilka regler som gäller för gränsöverskridande gräsrotsfinansieringstjänster. Detta avskräcker därför ofta investerare från att investera över gränserna via plattformar för gräsrotsfinansiering. Av samma skäl avskräcks leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster som driver sådana plattformar från att erbjuda sina tjänster i en annan medlemsstat än den där de är etablerade. På grund av detta har gräsrotsfinansiering hittills främst skett på nationell nivå, i stället för att sikta på en EU-omfattande marknad, vilket gör att företag saknar tillgång till gräsrotsfinansieringstjänster, i synnerhet då ett företag är verksamt i en medlemsstat som på grund av sin jämförelsevis mindre befolkning inte har tillgång till en tillräcklig gräsrotsmassa.

(7)  För att främja gräsrotsfinansiering över landsgränserna och för att underlätta utövandet av friheten att tillhandahålla och använda sådana tjänster på den inre marknaden för gräsrotsfinansieringstjänster, är det därför nödvändigt att undanröja de befintliga hindren för den inre marknadens funktion på detta område. Med ett gemensamt regelverk för tillhandahållande av gräsrotsfinansieringstjänster ges tjänsteleverantörerna möjlighet att ansöka om ett EU-omfattande tillstånd att utöva sin verksamhet enligt de reglerna, vilket är ett lämpligt första steg för att främja gränsöverskridande gräsrotsfinansiering och därmed stärka den inre marknaden.

(8)  Genom åtgärder för att undanröja hindren för en väl fungerande inre marknad för gräsrotsfinansieringstjänster syftar denna förordning till att främja gränsöverskridande finansiering till företag. Gräsrotsfinansieringstjänster i samband med lån till konsumenter enligt definitionen i artikel 3 a i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/48/EG(5) bör därför inte omfattas av denna förordning.

(9)  För att undvika att samma verksamhet omfattas av olika auktorisering inom unionen bör gräsrotsfinansieringstjänster som tillhandahålls av personer som har auktoriserats i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU(6) eller som tillhandahålls i enlighet med nationell lag undantas från denna förordnings tillämpningsområde.

(10)  När det gäller lånebaserad gräsrotsfinansiering bör tjänster som underlättar beviljandet av lån, inklusive presentation av erbjudanden om gräsrotsfinansiering för kunder eller bedömning av kreditvärdigheten hos projektägare, vara anpassade efter olika affärsmodeller så att låneavtal kan ingås genom en plattform för gräsrotsfinansiering mellan en eller flera kunder och en eller flera projektägare.

(11)  I samband med investeringsbaserad gräsrotsfinansiering är ett värdepappers överlåtbarhet ett viktigt skydd för investerare som innebär att de kan avveckla sin investering, eftersom det ger dem rättslig möjlighet att avyttra sina intressen på kapitalmarknaderna. Denna förordning omfattar och tillåter därför endast investeringsbaserade gräsrotsfinansieringstjänster i samband med överlåtbara värdepapper. Andra finansiella instrument än överlåtbara värdepapper bör dock undantas från denna förordnings tillämpningsområde, eftersom dessa värdepapper medför risker för investerare som inte kan hanteras på ett lämpligt sätt inom denna rättsliga ram.

(11a)  Inbjudningar till finansiering av ny kryptovaluta (Initial Coin Offerings, ICO:er) skiljer sig avsevärt från den gräsrotsfinansiering som regleras i denna förordning. ICO:er använder vanligen inte mellanhänder, såsom gräsrotsfinansieringsplattformar, och anskaffar ofta finansiering för över 1 000 000 EUR. Att inbegripa ICO:er i denna förordning skulle inte lösa problemen relaterade till ICO:er som helhet.

(12)  Med tanke på de risker som är förknippade med investeringar genom gräsrotsfinansiering är det lämpligt, för att ge ett effektivt investerarskydd och för att tillhandahålla en mekanism för marknadsdisciplin, att införa ett tröskelvärde för det maximala beloppet för varje erbjudande om gräsrotsfinansiering. Tröskelvärdet bör fastställas till 8 000 000 EUR, vilket är det högsta tröskelvärde upp till vilket medlemsstaterna har möjlighet att undanta erbjudanden av värdepapper till allmänheten från skyldigheten att offentliggöra prospekt, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/112(7). Utan hinder av den höga nivå av investerarskydd som behövs bör detta tröskelvärde fastställas i enlighet med metoderna på nationella marknader för att göra unionens plattform attraktiv för gränsöverskridande företagsfinansiering.

(12a)  I denna förordning fastställs det innehåll i ett faktablad med viktig investeringsinformation som ska tillhandahållas potentiella investerare i samband med varje erbjudande om gräsrotsfinansiering. Eftersom detta faktablad med viktig investeringsinformation är utformat enligt de särskilda särdragen hos ett erbjudande om gräsrotsfinansiering och investerarnas informationsbehov, bör det ersätta det prospekt som krävs enligt förordning (EU) 2017/1129 när värdepapper erbjuds till allmänheten. Erbjudanden om gräsrotsfinansiering enligt föreliggande förordning bör därför uteslutas från tillämpningsområdet för förordning (EU) 2017/1129, och den förordningen bör därför ändras i enlighet med detta.

(13)  För att undvika regelarbitrage och garantera en effektiv tillsyn över leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster bör dessa leverantörer förbjudas att ta emot insättningar eller andra återbetalbara medel från allmänheten, såvida de inte auktoriserats som kreditinstitut i enlighet med artikel 8 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU(8).

(14)  För att uppnå detta ändamål bör leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster ges möjlighet att ansöka om ett EU-omfattande tillstånd och utöva sin verksamhet i enlighet med de enhetliga kraven. För att bevara det breda utbudet av sådana erbjudanden om gräsrotsfinansiering som endast riktar sig till nationella marknader, där leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster väljer att tillhandahålla sina tjänster enligt gällande nationell rätt, bör denna möjlighet finnas kvar. De enhetliga krav som fastställs i denna förordning bör därför vara frivilliga, och inte gälla för leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster som väljer att endast vara verksamma nationellt.

(15)  För att upprätthålla en hög nivå på investerarskyddet, minska riskerna i samband med gräsrotsfinansiering och säkerställa en rättvis behandling av alla kunder bör leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster ha infört en policy som är utformad så att det säkerställs att projekten väljs ut på ett professionellt, rättvist och transparent sätt, och att gräsrotsfinansieringstjänster tillhandahålls på samma sätt.

(15a)  Av samma orsaker bör leverantörer av gränsrotsfinansiering som utnyttjar ICO:er på sina plattformar uteslutas ur denna förordning. För att få till stånd en effektiv reglering av den nya ICO-tekniken skulle kommissionen i framtiden kunna föreslå en heltäckande lagstiftningsram på EU-nivå baserad på en ingående konsekvensbedömning.

(15b)  Alternativa investeringsinstrument, såsom ICO:er, har potential att finansiera små och medelstora företag, innovativa nystartade företag och expansionsbenägna företag, kan påskynda tekniköverföring och kan utgöra en viktig del av kapitalmarknadsunionen. Kommissionen bör bedöma behovet av att föreslå en separat lagstiftningsram på EU-nivå för ICO:er. Ökad rättslig säkerhet över hela linjen kan vara avgörande för att förbättra investerar- och konsumentskyddet och minska riskerna i samband med asymmetrisk information, bedrägligt beteende och olaglig verksamhet.

(16)  För att förbättra sina tjänster till kunderna, vilka kan vara presumtiva eller faktiska investerare eller projektägare, bör leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster kunna agera diskretionärt på kundens vägnar när det gäller parametrarna i kundernas order, förutsatt att de vidtar nödvändiga åtgärder för att uppnå bästa möjliga resultat för sina kunder och redovisar den exakta metoden och parametrarna för sina beslut. För att säkerställa att presumtiva investerare erbjuds investeringsmöjligheter på en neutral grund bör leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster inte betala eller motta någon ersättning, rabatt eller naturaförmån för att styra order från investerare till ett särskilt erbjudande på sin plattform eller till ett särskilt erbjudande på en tredje parts plattform.

(17)  Denna förordning syftar till att underlätta direkta investeringar och att undvika möjligheter till regelarbitrage för finansiella mellanhänder som omfattas av annan unionslagstiftning, särskilt unionens regler för fondförvaltare. Användningen av rättsliga strukturer, inbegripet specialföretag, som ett mellanled mellan gräsrotsfinansieringsprojektet eller gräsrotsfinansieringsföretaget och investerarna bör därför vara strikt reglerad och endast tillåtas för godtagbara motparter eller utvalda professionella investerare enligt definitionen i direktiv 2014/65/EG (MiFID).

(18)  Att säkerställa att det finns effektiva styrformer är avgörande för en korrekt hantering av risker och för att förebygga intressekonflikter. Leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster bör därför ha styrformer som säkerställer en effektiv och ansvarsfull ledning, och ledningen bör ha gott anseende och tillräcklig kunskap och erfarenhet. Leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster bör också utarbeta förfaranden för att ta emot och hantera klagomål från kunder.

(19)  Leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster bör fungera som neutrala mellanhänder mellan kunder på sin gräsrotsfinansieringsplattform. För att förhindra intressekonflikter bör vissa krav fastställas för leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster och ledning och personal, eller varje annan person med direkt eller indirekt koppling till dem genom kontroll. Leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster bör hindras från finansiellt deltagande i erbjudanden om gräsrotsfinansiering på sina egna plattformar, såvida de inte på förhand på sina webbplatser offentliggör finansiella intressen i projekt eller erbjudanden. Detta gör det möjligt för leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster att sammanjämka sina intressen med investerarnas intressen. Dessutom bör innehavare av aktieposter eller rösträtter på 20 % eller mer samt personer i ledningen eller varje annan person som direkt ▌kontrollerar en plattform för gräsrotsfinansiering inte agera som kunder i de gräsrotsfinansieringstjänster som erbjuds på den plattformen.

(20)  För att skapa förutsättningar för effektivt och smidigt tillhandahållande av gräsrotsfinansiering bör leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster ha rätt att uppdra alla operativa funktioner, helt eller delvis, till andra tjänsteleverantörer, förutsatt att utkontrakteringen inte väsentligt försämrar kvaliteten på interna kontroller och effektiv tillsyn av leverantörerna av gräsrotsfinansieringstjänster Leverantörerna av gräsrotsfinansieringstjänster bör dock behålla hela ansvaret för att denna förordning efterlevs.

(21)  Innehav av kundtillgångar och tillhandahållande av betaltjänster kräver auktorisation som betaltjänstleverantör i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2366(9). Detta obligatoriska krav på auktorisation kan inte uppfyllas genom en auktorisation som leverantör av gräsrotsfinansieringstjänster. Det är därför lämpligt att klargöra att om leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster tillhandahåller sådana betaltjänster i samband med sina gräsrotsfinansieringstjänster krävs även auktorisation som betalningsinstitut i enlighet med direktiv (EU) 2015/2366. För att möjliggöra lämplig tillsyn av sådan verksamhet bör den nationella behöriga myndigheten underrättas om huruvida leverantören av gräsrotsfinansieringstjänster har för avsikt att själv utföra betaltjänster, med lämplig auktorisation, eller om denna tjänst kommer att utkontrakteras till en auktoriserad tredje part.

(22)  För att gräsrotsfinansieringstjänster över landsgränserna ska kunna öka och fungera smidigt krävs det att de sker i tillräcklig skala och att allmänheten har förtroende för dessa tjänster. Det är därför nödvändigt att fastställa enhetliga, proportionella och direkt tillämpliga krav för auktorisation och en enda kontaktpunkt för tillsyn.

(23)  Om investerarna har ett starkt förtroende för gräsrotsfinansieringstjänster blir det lättare för sådana tjänster att expandera. Krav för gräsrotsfinansieringstjänster bör därför underlätta gränsöverskridande tillhandahållande av sådana tjänster, minska de operativa riskerna och säkerställa en hög grad av transparens och investerarskydd.

(24)  Gräsrotsfinansieringstjänster kan vara utsatta för risker för penningtvätt och finansiering av terrorism, vilket framhålls i kommissionens rapport om bedömning av de risker för penningtvätt och finansiering av terrorism som påverkar den inre marknaden och berör gränsöverskridande situationer(10). Skyddsåtgärder bör därför tillämpas i det skede då man avgör huruvida villkoren för auktorisation är uppfyllda, bland annat genom att man bedömer ledningens anseende och kontrollerar att betaltjänster endast tillhandahålls genom godkända enheter som omfattas av krav på bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism. För att ytterligare säkerställa den finansiella stabiliteten genom att förebygga risker för penningtvätt och finansiering av terrorism, och med beaktande av det högsta tröskelvärdet för finansiering som kan anskaffas genom ett gräsrotsfinansieringserbjudande i enlighet med denna förordning, bör kommissionen bedöma om det är nödvändigt och proportionellt att leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster, som är auktoriserade enligt denna förordning, helt eller delvis omfattas av skyldigheten att efterleva de nationella bestämmelser som genomför direktiv (EU) 2015/849 i fråga om penningtvätt eller finansiering av terrorism, och att lägga till sådana leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster i förteckningen över ansvariga enheter för tillämpningen av direktiv (EU) 2015/849.

(25)  För att göra det möjligt för leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster att bedriva verksamhet över gränserna utan att ställas inför olika regler, och därmed underlätta finansiering av projekt i hela unionen av investerare från olika medlemsstater, bör medlemsstaterna inte tillåtas att införa ytterligare krav på leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster som har auktoriserats i enlighet med denna förordning.

(26)  Auktorisationsförfarandet bör göra det möjligt för den nationella behöriga myndigheten att få information om de tjänster som den nya leverantören av gräsrotsfinansieringstjänster har för avsikt att tillhandahålla och de plattformar för gräsrotsfinansiering de har för avsikt att driva, bedöma ledningens kvalitet och bedöma intern organisation och interna förfaranden som tjänsteleverantören har inrättat för att säkerställa efterlevnad av de krav som fastställs i denna förordning.

(27)  För att erbjuda icke-professionella investerare större transparens när det gäller tillhandahållande av gräsrotsfinansieringstjänster bör Esma upprätta ett allmänt tillgängligt och regelbundet uppdaterat register över samtliga leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster som är auktoriserade och driver plattformar för gräsrotsfinansiering i unionen i enlighet med denna förordning.

(28)  Auktorisationen bör kunna återkallas om villkoren för utfärdandet inte längre är uppfyllda. I synnerhet bör den nationella behöriga myndigheten ha möjlighet att undersöka om ledningens goda anseende har påverkats eller om interna förfaranden och system har brustit på ett allvarligt sätt. För att den nationella behöriga myndigheten ska kunna bedöma om auktorisationen som leverantör av gräsrotsfinansieringstjänster bör återkallas, bör den nationella behöriga myndigheten informeras om en leverantör av gräsrotsfinansieringstjänster, eller en tredje part som agerar för dennes räkning, har förlorat sin auktorisation som betalningsinstitut, eller har befunnits bryta mot bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849(11).

(29)  För att presumtiva investerare ska få en klar uppfattning om gräsrotsfinansieringstjänsternas egenskaper, risker, kostnader och avgifter, bör leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster förse sina kunder med tydlig och disaggregerad information.

(30)  Investeringsprodukter som saluförs på en plattform för gräsrotsfinansiering är inte jämförbara med traditionella investeringsprodukter eller sparprodukter och bör inte saluföras som sådana. För att säkerställa att presumtiva investerare förstår riskerna i samband med investeringar genom gräsrotsfinansiering bör dock leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster vara skyldiga att genomföra en kunskapskontroll av presumtiva investerare för att testa huruvida de förstår investeringen. Leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster bör uttryckligen varna presumtiva investerare om de gräsrotsfinansieringstjänster som tillhandahålls bedöms vara olämpliga för dem.

(31)  För att göra det möjligt för investerare att göra ett välgrundat investeringsbeslut bör leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster förse presumtiva investerare med ett faktablad med viktig investerarinformation. Detta faktablad bör varna presumtiva investerare om att den investeringsmiljö de befinner sig i kännetecknas av risker och varken omfattas av systemet för kompensation till insättare eller av garantierna för ersättning till investerare.

(32)  Faktabladet med viktig investerarinformation bör ta hänsyn till de särdrag och risker som är förknippade med nystartade företag, och inriktas på väsentlig information om projektägarna, investerarnas rättigheter och avgifter, samt vilken typ av värdepapper som erbjuds och låneavtal. Eftersom den berörda projektägaren är bäst lämpad att tillhandahålla denna information bör faktabladet upprättas av projektägaren. Men eftersom leverantörerna av gräsrotsfinansieringstjänster ansvarar för informationen till presumtiva investerare, är de ansvariga för att faktabladet är fullständigt.

(33)  För att säkerställa att nystartade företag och små och medelstora företag får smidig och snabb tillgång till kapitalmarknaderna, för att minska deras finansieringskostnader och för att undvika förseningar och kostnader för leverantörerna av gräsrotsfinansieringstjänster, bör faktabladet med viktig investerarinformation inte behöva godkännas av en behörig myndighet.

(34)  För att undvika onödiga kostnader och administrativa bördor för gränsöverskridande tillhandahållande av gräsrotsfinansieringstjänster bör marknadsföringskommunikation inte omfattas av kravet på översättning▌.

(35)  Leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster bör inte få tillhandahålla någon diskretionär eller icke-diskretionär matchning av köp- och säljintressen, eftersom sådan verksamhet kräver en auktorisation som värdepappersföretag enligt artikel 5 i direktiv 2014/65/EU eller som reglerad marknad enligt artikel 44 i samma direktiv. Leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster bör, för transparens och informationsflöde, kunna tillåta investerare som har gjort investeringar genom deras plattform att kontakta och handla med varandra över plattformen i samband med investeringar som ursprungligen gjordes där. Leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster bör emellertid upplysa sina kunder om att de inte tillhandahåller ett handelssystem och att köp- och försäljningsverksamhet på deras plattformar sker på grundval av kundens egen bedömning och på kundens ansvar.

(36)  För att underlätta transparens och för att säkerställa att kommunikationen med kunden dokumenteras korrekt bör leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster bevara alla relevanta uppgifter om sina tjänster och transaktioner.

(37)  För att säkerställa en rättvis och icke-diskriminerande behandling av investerare och projektägare bör leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster som marknadsför sina tjänster genom marknadsföringskommunikation inte behandla något enskilt projekt mer förmånligt än andra projekt som erbjuds på plattformen, såvida det inte finns ett objektivt skäl att göra detta, såsom särskilda krav från investerarens sida eller skäl relaterade till en investerares på förhand fastställda riskprofil. Leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster bör emellertid inte hindras från att nämna avslutade erbjudanden där investeringar genom plattformen inte längre är möjliga och uppmuntras att möjliggöra jämförelser av resultaten av deras avslutade projekt.

(38)  För att förbättra rättssäkerheten för leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster som verkar över hela unionen och för att underlätta marknadstillträde, bör fullständig information om de lagar och andra författningar som gäller i medlemsstaterna, tillsammans med sammanfattningar av dessa, som särskilt reglerar den marknadsföringskommunikation som ges av leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster offentliggöras elektroniskt▌. Behöriga myndigheter och Esma bör upprätthålla centrala databaser i detta syfte.

(39)  För att utveckla en bättre förståelse av hur omfattande de befintliga skillnaderna är mellan regelverken i de olika medlemsstaterna när det gäller kraven på marknadsföringskommunikation bör de behöriga myndigheterna årligen lämna en detaljerad rapport till Esma om sin tillsynsverksamhet inom detta område.

(39a)  För att säkerställa en konsekvent tillämpning av auktorisationer och krav för leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster som bedriver verksamhet i hela unionen bör Esma utarbeta tekniska standarder för tillsyn och överlämna dessa till kommissionen.

(40)  Det är viktigt att på ett ändamålsenligt och effektivt sätt säkerställa efterlevnad av kraven för auktorisation och för tillhandahållande av gräsrotsfinansieringstjänster i enlighet med denna förordning. Den nationella behöriga myndigheten bör▌ ge auktorisation och utöva tillsyn. Den nationella behöriga myndigheten bör ha befogenhet att begära information, genomföra allmänna utredningar och kontroller på plats, utfärda offentliga underrättelser och varningar och ålägga sanktioner. Den nationella behöriga myndigheten bör använda sig av sina tillsyns- och sanktionsbefogenheter på ett proportionerligt sätt.

(42)  Den nationella behöriga myndigheten bör ta ut avgifter för enheter under dess direkta tillsyn för att täcka sina kostnader, inbegripet indirekta kostnader. Nivån på avgiften bör stå i proportion till storleken på den enhet som står under tillsyn, med beaktande av gräsrotsfinansieringsindustrins tidiga utvecklingsstadium.

(43)  Eftersom målen för denna förordning – nämligen att åtgärda fragmenteringen av gällande regelverk för gräsrotsfinansieringstjänster för att säkerställa en väl fungerande inre marknad för sådana tjänster, och samtidigt stärka investerarskyddet och marknadens effektivitet samt bidra till inrättandet av kapitalmarknadsunionen – inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna, utan snarare uppnås bättre på unionsnivå, kan unionen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går denna förordning inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå dessa mål.

(44)  Tillämpningen av denna förordning bör skjutas upp för att anpassa den till tillämpningen av de nationella bestämmelser som införlivar direktiv XXX/XXXX/EU (Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) .../... av den... ), som undantar leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster som omfattas av denna förordning från tillämpningen av direktiv 2014/65/EU.

(45)  Denna förordning är förenlig med de grundläggande rättigheter och de principer som erkänns i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. Denna förordning bör därför tolkas och tillämpas i överensstämmelse med dessa rättigheter och principer.

(46)  Europeiska datatillsynsmannen har hörts i enlighet med artikel 28.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001(12).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Kapitel ISYFTE, TILLÄMPNINGSOMRÅDE OCH DEFINITIONER

Artikel 1

Syfte

Denna förordning fastställer enhetliga krav för följande:

(a)  Verksamhet och organisation för leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster.

(b)  Auktorisation och tillsyn för leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster.

(c)  Transparens och marknadskommunikation avseende tillhandahållande av gräsrotsfinansieringstjänster i unionen.

Artikel 2

Tillämpningsområde

1.  Denna förordning ska tillämpas på juridiska personer som väljer att ansöka om auktorisation i enlighet med artikel 10 och på leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster som är auktoriserade i enlighet med den artikeln, i fråga om tillhandahållande av gräsrotsfinansieringstjänster. Dessa juridiska personer ska vara faktiskt och stabilt etablerade som företag i en medlemsstat för att ha rätt att ansöka om auktorisation.

2.  Denna förordning ska inte tillämpas på följande:

(a)  Gräsrotsfinansieringstjänster som tillhandahålls av projektägare som är konsumenter, såsom de definieras i artikel 3 a i direktiv 2008/48/EG.

(b)  Gräsrotsfinansieringstjänster som tillhandahålls av fysiska eller juridiska personer som har auktoriserats som ett värdepappersföretag i enlighet med artikel 7 i direktiv 2014/65/EU.

(c)  Gräsrotsfinansieringstjänster som tillhandahålls av fysiska eller juridiska i enlighet med nationell lagstiftning.

(d)  Erbjudanden om gräsrotsfinansiering till ett belopp över 8 000 000 EUR per erbjudande, vilka ska beräknas över en tolvmånadersperiod med avseende på ett enskilt gräsrotsfinansieringsprojekt.

2a.  Nationell lagstiftning om tillståndskrav relaterade till projektägare eller investerare ska inte hindra dessa projektägare eller investerare från att utnyttja gräsrotsfinansieringstjänster som tillhandahålls av de leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster som avses i och är auktoriserade i enlighet med denna förordning.

Artikel 3

Definitioner

1.  I denna förordning gäller följande definitioner:

(a)  gräsrotsfinansieringstjänster: tillhandahållande av en plattform för gräsrotsfinansiering som möjliggör tillhandahållande av antingen

(i)  direkta gräsrotsfinansieringstjänster, vilka omfattar underlättande av matchning av en specifik investerare med en specifik projektägare och matchning av en specifik projektägare med en specifik investerare, eller

(ii)  förmedlade gräsrotsfinansieringstjänster, som omfattar underlättande av matchning av en investerare med en projektägare och fastställande av priser och paketering av erbjudanden med avseende på detta, eller underlättande av matchning av en projektägare med en investerare och fastställande av priser på erbjudanden med avseende på detta, eller båda.

(b)  plattform för gräsrotsfinansiering: elektroniskt system som drivs eller förvaltas av en leverantör av gräsrotsfinansieringstjänster.

(c)  leverantör av gräsrotsfinansieringstjänster: juridisk person som tillhandahåller en eller flera gräsrotsfinansieringstjänster och som har auktoriserats för detta ändamål av relevant nationell behörig myndighet i enlighet med artikel 10 i denna förordning.

(d)  erbjudande om gräsrotsfinansiering: all kommunikation från leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster som innehåller information som gör det möjligt för presumtiva investerare att ta ställning till huruvida de ska inleda en gräsrotsfinansieringstransaktion.

(e)  kund: varje presumtiv eller faktisk investerare eller projektägare till vilken leverantören av gräsrotsfinansieringstjänster tillhandahåller eller kan tillhandahålla gräsrotsfinansieringstjänster.

(f)  projektägare: varje person som avser att erhålla finansiering med hjälp av en plattform för gräsrotsfinansiering.

(g)  investerare: varje person som med hjälp av en plattform för gräsrotsfinansiering beviljar lån eller förvärvar överlåtbara värdepapper.

(h)  gräsrotsfinansieringsprojekt: det syfte för vilket en projektägare finansierar eller försöker anskaffa kapital genom ett erbjudande om gräsrotsfinansiering.

(i)  överlåtbara värdepapper: överlåtbara värdepapper enligt definitionen i artikel 4.1.44 i direktiv 2014/65/EU.

(j)  marknadsföringskommunikation: all information eller kommunikation från en leverantör av gräsrotsfinansieringstjänster till presumtiva investerare eller presumtiva projektägare om de tjänster som leverantören av gräsrotsfinansieringstjänster erbjuder, utöver den information till investerare som krävs enligt denna förordning.

(k)  varaktigt medium: ett instrument som gör det möjligt att bevara information på ett sätt som är tillgängligt för användning i framtiden under en tidsperiod som är lämplig för informationens syfte, och som tillåter oförändrad återgivning av den lagrade informationen.

(l)  specialföretag: en enhet som enbart skapats för, eller som enbart används för syftet att värdepapperisera i den mening som avses i artikel 1.2 i Europeiska centralbankens förordning (EU) nr 1075/2013(13).

(la)   lån: en överenskommelse enligt vilken en investerare ska göra ett överenskommet belopp tillgängligt för en projektägare för en överenskommen period och enligt vilken projektägaren måste återbetala det beloppet inom en överenskommen period.

(lb)  nationell behörig myndighet: den nationella myndighet eller de nationella myndigheter som utsetts av en medlemsstat och som har de befogenheter och det tilldelade ansvar som krävs för att utföra de uppgifter som rör auktorisation av och tillsyn över leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster inom denna förordnings tillämpningsområde.

Kapitel II Tillhandahållande av gräsrotsfinansieringstjänster samt organisatoriska och operativa krav på leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster

Artikel 4

Tillhandahållande av gräsrotsfinansieringstjänster

1.  Gräsrotsfinansieringstjänster ska endast tillhandahållas av juridiska personer som har en ändamålsenlig och stabil inrättning i en av unionens medlemsstater och som har auktoriserats som leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster i enlighet med artikel 10 i denna förordning.

Juridiska personer som är etablerade i ett tredjeland kan inte ansöka om auktorisation som leverantörer av gräsrotsfinansiering enligt denna förordning.

2.  Leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster ska agera hederligt, rättvist och professionellt i enlighet med sina kunders och presumtiva kunders bästa intresse.

3.  Leverantörer av gräsrotsfinansiering ska inte betala eller motta någon ersättning, rabatt eller naturaförmån för att styra order från investerare till ett särskilt erbjudande om gräsrotsfinansiering på sin plattform eller till ett särskilt erbjudande om gräsrotsfinansiering på en tredje parts plattform.

4.  Leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster får agera diskretionärt på sina kunders vägnar när det gäller parametrarna i kundernas order, varvid de ska redovisa för sina kunder om den exakta metoden och de exakta parametrarna för sina beslut samt vidta alla lämpliga åtgärder för att uppnå bästa möjliga resultat för sina kunder.

5.  Vad gäller användningen av specialföretag för tillhandahållande av gräsrotsfinansieringstjänster till investerare som inte är godtagbara motparter enligt definitionen i direktiv 2014/65/EU ska leverantörerna av gräsrotsfinansieringstjänster endast ha rätt att överlåta en tillgång till specialföretaget för att göra det möjligt för investerare att ta på sig exponering mot den tillgången genom förvärv av värdepapper. Beslutet om exponering mot den underliggande tillgången ska endast ligga hos investerare.

Artikel 4a

Förmedlade gräsrotsfinansieringstjänster:

Vid tillämpning av denna förordning ska förmedlande gräsrotsfinansieringstjänster anses omfatta följande:

a.  Placering utan fast åtagande, enligt vad som avses i avsnitt A led 7 i bilaga I till direktiv 2014/65/EU, av överlåtbara värdepapper eller underlättande av beviljande av lån utfärdade av projektägare.

b.  Erbjudande av investeringsråd, enligt vad som avses i avsnitt A led 5 i bilaga I till direktiv 2014/65/EU, med avseende på överlåtbara värdepapper eller underlättande av beviljande av lån utfärdade av projektägare.

c.  Mottagandet och vidarebefordran av kundorder, enligt vad som avses i avsnitt A led 1 i bilaga I till direktiv 2014/65/EU, med avseende på överlåtbara värdepapper eller underlättande av beviljande av lån utfärdade av projektägare.

Artikel 5

Effektiv och ansvarsfull ledning

Ledningen för leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster ska fastställa och övervaka genomförandet av lämpliga riktlinjer och förfaranden för att säkerställa en effektiv och ansvarsfull ledning, inbegripet åtskillnad mellan ansvarsområden, driftskontinuitet och förebyggande av intressekonflikter, på ett sätt som främjar marknadens integritet och kundernas intressen. Leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster som erbjuder de tjänster som avses i artikel 3.1 a iia ska säkerställa att de har adekvata system och kontroller för riskhantering och finansieringsmodellering för gräsrotsfinansieringsprojektet.

Artikel 5a

Due diligence-krav

1a.  Leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster ska genomföra åtminstone ett minimum av due diligence-granskning av de projektägare som föreslår sina projekt för finansiering av en plattform för gräsrotsfinansiering som tillhandahålls av en leverantör av gräsrotsfinansieringstjänster.

2a.  Det minimum av due diligence-granskning som avses i punkt 1 ska omfatta följande:

(a)  Bevis på att projektägaren inte förekommer i något kriminalregister med avseende på överträdelser av nationell lagstiftning på områdena handelsrätt, insolvensrätt, lagstiftning om finansiella tjänster samt lagstiftning om penningtvätt, bedrägeri eller yrkesmässigt ansvar.

(b)  Bevis på att den projektägare som avser att erhålla finansiering med hjälp av en plattform för gräsrotsfinansiering

(i) inte är etablerad i en icke samarbetsvillig jurisdiktion enligt relevant EU-policy eller i ett högrisktredjeland enligt artikel 9.2 i direktiv (EU) 2015/849, eller

(ii) i praktiken efterlever unionens eller internationellt överenskomna skattenormer för transparens och utbyte av information.

Artikel 6

Hantering av klagomål

1.  Leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster ska ha infört och offentliggjort beskrivningar av ändamålsenliga och transparenta förfaranden för snabb, rättvis och konsekvent handläggning av klagomål från kunder.

2.  Leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster ska se till att kunderna kostnadsfritt kan lämna klagomål mot dem.

3.  Leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster ska utveckla och tillhandahålla kunderna en standardmall för klagomål och bevara dokumentation om alla mottagna klagomål och vilka åtgärder som vidtagits.

3a.  Leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster ska utreda alla klagomål inom rimlig tid och på ett rättvist sätt och inom rimlig tid informera den klagande om resultatet.

4.  Esma ska utarbeta förslag till tekniska standarder för tillsyn för att specificera krav, standardformulär och förfaranden för hantering av klagomål.

Esma ska överlämna dessa förslag till tekniska standarder för tillsyn till kommissionen senast den ... [XXX månader efter denna förordnings ikraftträdande].

Kommissionen ska ges befogenhet att anta de tekniska standarder för tillsyn som avses i första stycket i denna punkt i enlighet med förfarandet i artiklarna 10–14 i förordning (EU) nr 1095/2010.

Artikel 7

Intressekonflikter

1.  Leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster får inte ha något finansiellt deltagande i något erbjudande om gräsrotsfinansiering på sin plattform för gräsrotsfinansiering.

Genom undantag från första stycket får leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster ha ett finansiellt deltagande i ett erbjudande om gräsrotsfinansiering på sin egen plattform om de genom att offentliggöra tydliga och transparenta urvalsförfaranden tillhandahåller kunderna klar och tydlig information om detta deltagande.

2.  Leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster får inte som kunder godta någon av sina aktieägare som innehar 20 % eller mer av aktiekapitalet eller rösträtterna, någon ur deras ledning▌, eller varje annan person med direkt▌ koppling till dessa aktieägare och denna ledning▌genom kontroll enligt artikel 4.1.35 b i direktiv 2014/65/EU.

3.  Leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster ska upprätthålla och tillämpa effektiva interna regler för att förebygga intressekonflikter och de ska säkerställa att deras anställda inte direkt eller indirekt kan påverka projekt i vilka de har ett finansiellt deltagande.

4.  Leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster ska vidta alla lämpliga åtgärder för att förebygga, identifiera, hantera och upplysa om intressekonflikter mellan leverantörerna av gräsrotsfinansieringstjänster själva, deras aktieägare, ledning och personal, eller varje annan person med direkt eller indirekt koppling till dessa genom kontroll enligt artikel 4.1.35 b i direktiv 2014/65/EU och deras kunder, eller mellan en kund och en annan kund.

5.  Leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster ska informera sina kunder▌ om den allmänna arten av och källorna till intressekonflikter och vilka steg som tagits för att minska dessa risker.

6.  Informationen som avses i punkt 5 ska

(a)  lämnas på ett varaktigt medium,

(a)  innehålla tillräckligt detaljerade uppgifter, med beaktande av varje kunds art, för att varje kund ska kunna fatta ett välgrundat beslut om den tjänst inom vars ram intressekonflikten uppstår.

7.  Esma ska utveckla förslag till tekniska standarder för tillsyn för att ange följande:

(a)  Kraven för upprätthållande och tillämpning av de urvalsförfaranden avseende finansiellt deltagande och de interna regler som avses i punkterna 1 och 3.

(b)  De åtgärder som avses i punkt 4.

(c)  Arrangemang för lämnande av den information som avses i punkterna 5 och 6.

Esma ska överlämna dessa förslag till tekniska standarder för tillsyn till kommissionen senast den ... [XXX månader efter denna förordnings ikraftträdande].

Kommissionen ska ges befogenhet att anta de tekniska standarder för tillsyn som avses i första stycket i enlighet med förfarandet i artiklarna 10–14 i förordning (EU) nr 1095/2010.

Artikel 7a

Sammanjämkning av intressena hos plattformen för gräsrotsfinansiering och investerarnas intressen

1.  För att säkerställa att plattformarna för gräsrotsfinansiering sammanjämkar sina incitament med investerarnas incitament ska incitamentsmekanismer främjas.

2.  Plattformar för gräsrotsfinansiering får delta i finansieringen av ett projekt. Detta deltagande får inte överstiga 2 % av projektets sammanlagda kapital.

3.  Ett resultatarvode kan beviljas leverantören av gräsrotsfinansieringstjänsterna varje gång ett projekt inleds framgångsrikt från plattformen för gräsrotsfinansiering.

4.  Leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster ska beskriva för Esma den policy för intressesammanjämkning som de planerar att tillämpa före auktorisationen och inhämta Esmas godkännande.

5.  Plattformar för gräsrotsfinansiering får ändra policyn för intressesammanjämkning vart tredje år. Eventuella ändringar ska godkännas av Esma.

6.  Plattformar för gräsrotsfinansiering ska på ett framträdande ställe på sin webbplats uttryckligen beskriva sin policy för intressesammanjämkning.

Artikel 8

Utkontraktering

1.  Leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster ska när de förlitar sig på en tredje part för utövandet av driftsfunktioner vidta alla rimliga åtgärder för att undvika onödiga ytterligare operativa risker.

2.  Utkontraktering av driftsfunktioner får inte▌försämra kvaliteten på leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänsters interna kontroll och den nationella behöriga myndighetens möjlighet att övervaka hur leverantören av gräsrotsfinansieringstjänster efterlever alla de skyldigheter som föreskrivs i denna förordning.

3.  Leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster ska förbli fullt ansvariga för efterlevnaden av denna förordning i fråga om utkontrakterade verksamheter.

Artikel 9

Förvaring av kunders tillgångar, innehav av medel och tillhandahållande av betaltjänster

1.  Leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster ska informera sina kunder om följande:

(a)  Om, och på vilka villkor de erbjuder förvaring av kunders tillgångar, inbegripet hänvisningar till tillämplig nationell lagstiftning.

(b)  Om förvaringen av tillgångar tillhandahålls av dem eller av en tredje part.

(c)  Om betaltjänster och innehav och skydd av medel erbjuds av leverantören av gräsrotsfinansieringstjänster eller via en tredje part som agerar på dess vägnar.

2.  Leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster eller tredje parter som agerar på deras vägnar får inte inneha kunders medel eller tillhandahålla betaltjänster såvida inte dessa medel är avsedda för tillhandahållandet av betaltjänster som avser gräsrotsfinansieringstjänster och leverantören av gräsrotsfinansiering eller den tredje parten som agerar på dess vägnar är en betaltjänstleverantör enligt definitionen i artikel 4.11 i direktiv (EU) 2015/2366.

3.  De medel som avses i punkt 2 ska skyddas i enlighet med de nationella bestämmelser som införlivar direktiv (EU) 2015/2366.

4.  Om leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster inte erbjuder betaltjänster eller innehav och skydd av medel med avseende på gräsrotsfinansieringstjänster vare sig själva eller genom en tredje part, ska sådana leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster inrätta och upprätthålla arrangemang för att säkerställa att projektägare endast godtar finansiering i samband med erbjudanden om gräsrotsfinansiering eller andra betalningar via en betaltjänstleverantör eller en betalningsleverantörsagent enligt definitionen i artiklarna 4.11 och 19 i direktiv (EU) 2015/2366.

Kapitel IIAuktorisation och tillsyn av leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster

Artikel 10

Auktorisation som leverantör av gräsrotsfinansieringstjänster

1.  För att kunna bli leverantör av gräsrotsfinansieringstjänster enligt denna förordning ska en presumtiv leverantör av gräsrotsfinansieringstjänster ansöka om auktorisation för att tillhandahålla gräsrotsfinansieringstjänster hos den nationella behöriga myndigheten i den medlemsstat där leverantören är etablerad.

2.  Den ansökan som avses i punkt 1 ska innehålla samtliga följande uppgifter:

(a)  Adressen till den nya leverantören av gräsrotsfinansieringstjänster.

(b)    Den rättsliga ställningen för den nya leverantören av gräsrotsfinansieringstjänster.

(c)  Stadgarna för den nya leverantören av gräsrotsfinansieringstjänster.

(d)    En verksamhetsplan som anger de typer av gräsrotsfinansieringstjänster som den nya leverantören av gräsrotsfinansieringstjänster vill tillhandahålla, samt den plattform den avser driva, däribland var och hur erbjudanden ska marknadsföras.

(e)  En beskrivning av styrformer och mekanismer för intern kontroll hos den nya leverantören av gräsrotsfinansieringstjänster med syfte att säkerställa efterlevnaden av denna förordning, inbegripet riskhantering och redovisning.

(f)  En beskrivning av system, resurser och förfaranden hos den nya leverantören av gräsrotsfinansieringstjänster med syfte att kontrollera och skydda databehandlingssystemen.

(g)    En beskrivning av de arrangemang som den nya leverantören av gräsrotsfinansieringstjänster har vidtagit för driftskontinuitet för att säkerställa att återbetalningar av lån och investeringar även i fortsättningen kommer att förvaltas för investerarnas räkning i den händelse att den nya leverantören av gräsrotsfinansieringstjänster drabbas av insolvens.

(h)  Identiteten på de personer som ansvarar för att leda leverantören av gräsrotsfinansieringstjänster.

(i)  Bevis på att de personer som avses i led h har gott anseende och besitter kunskaper och erfarenheter som är lämpliga för att leda den nya leverantören av gräsrotsfinansieringstjänster.

(j)    En beskrivning av de interna regler som den nya leverantören av gräsrotsfinansieringstjänster har fastställt för att förhindra att dess aktieägare som har ett innehav av 20 % eller mer av kapitalet eller rösterna, dess ledning▌eller varje annan person med direkt▌koppling till dem genom kontroll, deltar i gräsrotsfinansieringstransaktioner som erbjuds av den nya leverantören av gräsrotsfinansieringstjänster, och denna beskrivning bör även inbegripa de interna regler som den nya leverantören av gräsrotsfinansieringstjänster har fastställt för intressekonflikter i samband med anställdas exponeringar mot projekt.

(k)  En beskrivning av lösningar för utkontraktering hos den nya leverantören av gräsrotsfinansieringstjänster.

(l)  En beskrivning av de förfaranden som den nya leverantören av gräsrotsfinansieringstjänster inrättat för att hantera klagomål från kunder.

(m)  I förekommande fall, en beskrivning av de betaltjänster som den nya leverantören av gräsrotsfinansieringstjänster avser att tillhandahålla i enlighet med direktiv (EU) 2015/2366.

(ma)  Bevis på att leverantören av gräsrotsfinansieringstjänster har en adekvat försäkring eller tillräckligt kapital som täcker de ekonomiska följderna om denne inte uppfyller sina yrkesmässiga skyldigheter enligt denna förordning.

3.  Vid tillämpningen av punkt 2 i ska nya leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster kunna styrka följande:

(a)  Att inga personer som ingår i ledningen för den nya leverantören av gräsrotsfinansieringstjänster förekommer i något kriminalregister med avseende på fällande domar eller påföljder enligt gällande nationell lagstiftning på områdena handelsrätt, insolvensrätt, lagstiftning om finansiella tjänster, lagstiftning om penningtvätt, bedrägeri eller yrkesmässigt ansvar.

(b)  Att personerna som deltar i ledningen för leverantören av gräsrotsfinansieringstjänster kollektivt har tillräcklig kunskap och erfarenhet och tillräckliga färdigheter för att leda leverantören av gräsrotsfinansiering och att dessa personer är skyldiga att ägna tillräckligt mycket tid för att kunna fullgöra sina plikter.

4.  Den nationella behöriga myndigheten ska inom 30 arbetsdagar från mottagandet av den ansökan som avses i punkt 1 bedöma om ansökan är fullständig. Om ansökan inte är fullständig ska den nationella behöriga myndigheten fastställa en tidsfrist inom vilken den nya leverantören av gräsrotsfinansieringstjänster ska tillhandahålla den saknade informationen.

5.  Om en ansökan som avses i punkt 1 är fullständig ska den nationella behöriga myndigheten omedelbart underrätta den nya leverantören av gräsrotsfinansieringstjänster om detta.

5a.  Den nationella behöriga myndigheten ska, innan den fattar ett beslut om bevilja eller avslå auktorisation för tillhandahållande av gräsrotsfinansieringstjänster, samråda med den nationella behöriga myndigheten i en annan medlemsstat i följande fall:

(a)  Om den presumtiva leverantören av gräsrotsfinansieringstjänster är ett dotterbolag till en leverantör av gräsrotsfinansieringstjänster som är auktoriserad i den andra medlemsstaten.

(b)  Om den presumtiva leverantören av gräsrotsfinansieringstjänster är ett dotterbolag till moderbolaget till en leverantör av gräsrotsfinansieringstjänster som är auktoriserad i den andra medlemsstaten.

(c)  Om den presumtiva leverantören av gräsrotsfinansieringstjänster kontrolleras av samma fysiska eller juridiska person som kontrollerar en leverantör av gräsrotsfinansieringstjänster som är auktoriserad i den andra medlemsstaten.

(d)  Om den presumtiva leverantören av gräsrotsfinansieringstjänster har för avsikt att marknadsföra erbjudanden direkt i den andra medlemsstaten.

5b.  Om någondera av de behöriga myndigheter som avses i punkt 5a har invändningar mot den andra myndighetens förfarande eller innehållet i någon av dennas åtgärder eller på grund av att den andra myndigheten avstått från att vidta åtgärder, ska denna oenighet lösas i enlighet med artikel 13a.

6.  Den nationella behöriga myndigheten ska inom tre månader från mottagandet av en fullständig ansökan bedöma om den nya leverantören av gräsrotsfinansieringstjänster uppfyller de krav som fastställs i denna förordning och ska anta ett fullständigt motiverat beslut om beviljande eller avslag av auktorisation som leverantör av gräsrotsfinansieringstjänster. Den nationella behöriga myndigheten ska ha rätt att neka auktorisation om det finns objektiva och påvisbara skäl att anta att ledningen hos leverantören av gräsrotsfinansieringstjänster kan utgöra ett hot mot en ändamålsenlig, sund och ansvarsfull förvaltning och driftskontinuitet och mot att kundernas intressen eller marknadens integritet värnas på ett korrekt sätt.

6a.   Den nationella behöriga myndigheten ska informera Esma om ett godkännande av en ansökan om auktorisation enligt denna artikel. Esma ska införa denna ansökan i det register över godkända plattformar som föreskrivs i artikel 11. Esma får begära information för att säkerställa att nationella behöriga myndigheter beviljar auktorisation enligt denna artikel på ett konsekvent sätt. Om Esma inte instämmer i ett beslut av den nationella behöriga myndigheten att bevilja eller avslå en auktorisation enligt denna artikel ska Esma utfärda en motivering till detta och förklara och motivera varje betydande avvikelse från beslutet.

7.  Den nationella behöriga myndigheten ska underrätta den nya leverantören av gräsrotsfinansieringstjänster om sitt beslut inom två arbetsdagar efter det att den har fattat detta beslut.

7a.  En leverantör av gräsrotsfinansieringstjänster som auktoriserats i enlighet med denna artikel ska alltid uppfylla villkoren för denna auktorisation.

8.  Den auktorisation som avses i punkt 1 ska vara gångbar och giltig inom hela unionens territorium.

9.  Medlemsstaterna får inte kräva att leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster ska ha fysisk närvaro inom en medlemsstats territorium förutom när det gäller faciliteter i medlemsstater där leverantörerna i fråga är etablerade och har erhållit en auktorisation för att kunna tillhandahålla gräsrotsfinansieringstjänster över gränserna.

10.  Esma ska utarbeta förslag till tekniska standarder för genomförande i syfte att fastställa standardformulär, mallar och förfaranden för ansökan om auktorisering.

Esma ska överlämna dessa förslag till tekniska standarder för genomförande till kommissionen senast den ... [XXX månader efter denna förordnings ikraftträdande].

Kommissionen ska ges befogenhet att anta de tekniska standarder för genomförande som avses i första stycket i enlighet med förfarandet i artikel 15 i förordning (EU) nr 1095/2010.

Artikel 11

Register över leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster

1.  Esma ska upprätta ett register över alla leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster. Registret ska vara tillgängligt för allmänheten på Esmas webbplats och uppdateras regelbundet.

2.  Det register som avses i punkt 1 ska innehålla följande uppgifter:

(a)  Namn och rättslig form för leverantören av gräsrotsfinansiering.

(b)  Kommersiellt namn för och webbadress till den plattform för gräsrotsfinansiering som drivs av leverantören av gräsrotsfinansieringstjänster.

(c)  Uppgift om de tjänster som leverantören av gräsrotsfinansieringstjänster är auktoriserad att tillhandahålla.

(d)  Sanktioner mot leverantören av gräsrotsfinansieringstjänster eller dess ledning.

3.  Alla auktorisationer som återkallas i enlighet med artikel 13 ska offentliggöras i registret under fem år.

Artikel 12

Tillsyn

1.  Leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster ska tillhandahålla sina tjänster under den nationella myndighetens tillsyn i den medlemsstat där leverantören av gräsrotsfinansieringstjänster har auktoriserats.

2.  Leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster ska kontinuerligt uppfylla de villkor för auktorisationen som anges i artikel 10 i denna förordning.

3.  Den nationella behöriga myndigheten ska bedöma huruvida leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster uppfyller de skyldigheter som föreskrivs i denna förordning. Den ska fastställa hur ofta bedömningen ska ske och hur ingående den ska vara med avseende på storleken och komplexiteten i verksamheten för leverantören av gräsrotsfinansieringstjänster. För bedömningens ändamål får den nationella behöriga myndigheten utföra en inspektion av tjänsteleverantören på plats.

4.  Leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster ska utan onödigt dröjsmål underrätta den nationella behöriga myndigheten om alla väsentliga ändringar av förutsättningarna för auktorisationen och på begäran tillhandahålla den information som behövs för att bedöma deras efterlevnad av denna förordning.

Artikel 12aUtnämning av behörig myndighet

1.  Varje medlemsstat ska utse den nationella behöriga myndighet som ska ansvara för utförandet av uppgifterna enligt denna förordning i samband med auktorisation och tillsyn av leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster, samt underrätta Esma om detta.

Om en medlemsstat utser mer än en behörig myndighet, ska den fastställa deras respektive roller och utse en enda myndighet som är ansvarig för samarbetet med andra medlemsstaters behöriga myndigheter och Esma, när detta föreskrivs i denna förordning.

2.  Esma ska på sin webbplats offentliggöra en förteckning över de behöriga myndigheter som har utsetts i enlighet med första stycket.

3.  De nationella behöriga myndigheterna ska ha alla de tillsyns- och utredningsbefogenheter som de behöver för att utföra sina uppgifter.

Artikel 13

Återkallelse av auktorisation

1.  De nationella behöriga myndigheterna ska ha befogenhet att återkalla auktorisationen av en leverantör av gräsrotsfinansieringstjänster i alla följande situationer där leverantören av gräsrotsfinansieringstjänster

(a)  inte har utnyttjat sin auktorisation inom 18 månader efter det att auktorisationen har beviljats,

(b)  uttryckligen har avsagt sig auktorisationen,

(c)  inte har tillhandahållit gräsrotsfinansieringstjänster under sex på varandra följande månader,

(d)  har erhållit auktorisationen på otillbörligt sätt, inbegripet genom att lämna oriktiga uppgifter i sin ansökan om auktorisation,

(e)  inte längre uppfyller villkoren för beviljandet av auktorisationen,

(f)  har överträtt bestämmelserna i denna förordning på ett allvarligt sätt,

(g)  har förlorat sin auktorisation som betalningsinstitut i enlighet med artikel 13 i direktiv 2015/2366/EU, eller en tredje part som agerar på leverantörens vägnar har förlorat sin auktorisation,

(h)  har överträtt bestämmelser i nationell lagstiftning om genomförande av direktiv (EU) 2015/849 i fråga om penningtvätt eller finansiering av terrorism, eller dess ledning, anställda eller tredje parter som agerar på dess vägnar har överträtt dessa bestämmelser.

4.  De nationella behöriga myndigheterna ska utan onödigt dröjsmål underrätta Esma om sitt beslut att återkalla auktorisationen för en leverantör av gräsrotsfinansieringstjänster.

4a.  Den nationella behöriga myndigheten ska, innan den fattar ett beslut om att återkalla auktorisationen för en leverantör av gräsrotsfinansieringstjänster att tillhandahålla gräsrotsfinansieringstjänster, samråda med den nationella behöriga myndigheten i en annan medlemsstat i fall där leverantören av gräsrotsfinansieringstjänster

(a)     är ett dotterbolag till en leverantör av gräsrotsfinansieringstjänster som är auktoriserad i den andra medlemsstaten,

(b)  är ett dotterbolag till moderbolaget till en leverantör av gräsrotsfinansieringstjänster som är auktoriserad i den andra medlemsstaten,

(c)  kontrolleras av samma fysiska eller juridiska person som kontrollerar en leverantör av gräsrotsfinansieringstjänster som är auktoriserad i den andra medlemsstaten,

(d)  direkt marknadsför erbjudanden i den andra medlemsstaten.

Artikel 13a

Lösning av tvister mellan behöriga myndigheter

1.  Om en behörig myndighet har invändningar mot en annan medlemsstats behöriga myndighets förfarande eller innehållet i någon av denna myndighets åtgärder, eller på grund av att myndigheten avstått från att vidta åtgärder med avseende på tillämpningen av denna förordning, får Esma på begäran av en eller flera av de berörda behöriga myndigheterna bistå dessa med att nå fram till en överenskommelse i enlighet med förfarandet i punkterna 2–4.

Om det på grundval av objektiva kriterier kan fastställas att det råder oenighet mellan behöriga myndigheter från olika medlemsstater, får Esma på eget initiativ bistå dessa att nå fram till en överenskommelse i enlighet med det förfarande som avses i punkterna 2–4.

2.  Esma ska ange en tidsfrist för förlikningen mellan de behöriga myndigheterna, med beaktande av relevanta tidsfrister och av hur komplex och brådskande frågan är. I detta läge ska Esma agera som medlare.

Om det förlikningsskede som avses i första stycket har avslutats utan att de berörda behöriga myndigheterna har lyckats nå någon överenskommelse, får Esma, i enlighet med det förfarande som anges i artikel 44.1 tredje och fjärde styckena i förordning (EU) nr 1095/2010, fatta ett beslut för att lösa tvisten och ålägga dem att vidta en specifik åtgärd eller avstå från en åtgärd, med bindande verkan för de berörda behöriga myndigheterna, för att säkerställa överensstämmelse med unionsrätten.

3.  Om en behörig myndighet inte rättar sig efter Esmas beslut och därigenom inte säkerställer att en leverantör av gräsrotsfinansieringstjänster uppfyller kraven i denna förordning, får Esma, utan att detta påverkar kommissionens befogenheter enligt artikel 258 i EUF-fördraget, anta ett enskilt beslut riktat till leverantören av gräsrotsfinansieringstjänster med krav på att denna ska vidta nödvändiga åtgärder för att uppfylla skyldigheterna enligt unionsrätten, inbegripet upphöra med viss praxis.

4.  Beslut som antagits i enlighet med punkt 3 ska ha företräde framför varje tidigare beslut i samma ärende som antagits av de behöriga myndigheterna. Alla åtgärder som de behöriga myndigheterna vidtar avseende omständigheter som är föremål för ett beslut enligt punkt 2 eller 3 ska vara förenliga med ett sådant beslut.

5.  I den rapport som avses i artikel 50.2 i förordning (EU) nr 1095/2010 ska Esmas ordförande ange art och karaktär på tvisterna mellan behöriga myndigheter, de överenskommelser som nåtts och de beslut som fattats för att lösa tvisterna.

Kapitel IVTransparens och kunskapskontroll som utförs av leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster

Artikel 14

Information till kunder

1.  All information – inklusive den marknadskommunikation som avses i artikel 19, från leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster till kunder▌ om dem själva, om de kostnader, finansiella risker och avgifter som avser gräsrotsfinansieringstjänster eller investeringar, däribland om risken för insolvens hos leverantören av gräsrotsfinansieringstjänster, om villkor för gräsrotsfinansiering inklusive urvalskriterier för gräsrotsfinansieringsprojekt, eller om arten av de risker som förknippas med gräsrotsfinansieringstjänster – ska vara rättvisande, tydlig och inte vilseledande.

2.  All information som ska lämnas till ▌kunder i enlighet med punkt 1 ska lämnas på ett koncist, korrekt och lättillgängligt sätt, inklusive på den webbplats som leverantören av gräsrotsfinansieringstjänster upprätthåller..

Information ska alltid lämnas när så är lämpligt, även innan en gräsrotsfinansieringstransaktion inleds.

Artikel 14a

Offentliggörande av fallissemangsandel

1.  Leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster ska varje år offentliggöra fallissemangsandelen för de gräsrotsfinansieringsprojekt som erbjudits på deras plattformar under åtminstone de senaste 24 månaderna.

2.  Den fallissemangsandel som avses i punkt 1 ska offentliggöras på ett framträdande ställe på den webbplats som leverantören av gräsrotsfinansieringstjänster tillhandahåller.

3.  Esma ska i nära samarbete med EBA utarbeta förslag till tekniska standarder för tillsyn för att specificera metoden för beräkning av fallissemangsandelen för de projekt som erbjuds på plattformar för gräsrotsfinansiering.

Esma ska överlämna dessa förslag till tekniska standarder för tillsyn till kommissionen senast den ... [XXX månader efter denna förordnings ikraftträdande].

Kommissionen ska ges befogenhet att komplettera denna förordning genom att anta de tekniska standarder för tillsyn som avses i första stycket i denna punkt i enlighet med förfarandet i artiklarna 10–14 i förordning (EU) nr 1095/2010.

Artikel 15

Kunskapskontroll och simulering av förmågan att bära förluster

1.  Leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster ska ▌ bedöma huruvida och vilka gräsrotsfinansieringstjänster som erbjuds som är lämpliga för presumtiva investerare.

2.  Vid tillämpningen av bedömningen i punkt 1 ska leverantörerna av gräsrotsfinansieringstjänster begära information om den presumtiva investerarens erfarenheter, investeringsmål, finansiella situation och grundläggande ▌ förståelse av begreppet risk vid investeringar i allmänhet och i den typ av investeringar som erbjuds på gräsrotsfinansieringsplattformen, inbegripet information om följande:

(a)  Den presumtiva investerarens tidigare investeringar i överlåtbara värdepapper eller låneavtal, inbegripet i företag som befinner sig i ett inlednings- eller expansionsskede.

(b)  De presumtiva investerarnas förståelse för riskerna i samband med att bevilja lån eller förvärva överlåtbara värdepapper med hjälp av en plattform för gräsrotsfinansiering, och yrkesmässiga erfarenheter i samband med investeringar genom gräsrotsfinansiering.

▌4.  Om ▌ leverantörerna av gräsrotsfinansieringstjänster på grundval av den information som erhållits enligt punkt 2 anser att de presumtiva investerarna har otillräcklig förståelse för erbjudandet eller att erbjudandet inte är lämpligt för dessa presumtiva investerare, ska leverantörerna av gräsrotsfinansieringstjänster informera dessa presumtiva investerare om att de tjänster som erbjuds på deras plattform kan vara olämpliga för dem, och ge dem en riskvarning. Informationen eller riskvarningen får inte hindra presumtiva investerare från att investera i gräsrotsfinansieringsprojekt. Informationen eller riskvarningen ska tydligt ange risken för att de investerade pengarna helt går förlorade.

5.  Alla leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster ska alltid erbjuda presumtiva investerare och investerare möjligheten att simulera sin förmåga att bära förluster, beräknat som 10 % av deras nettoförmögenhet, baserat på följande information:

(a)  Regelbunden inkomst och total inkomst, och om tillämpligt, hushållets inkomst, huruvida inkomsten intjänas på permanent eller temporär basis.

(b)  Tillgångar, inklusive finansiella investeringar, personliga fastigheter eller förvaltningsfastigheter, pensionsfonder och eventuella kontantinsättningar.

(c)  Finansiella åtaganden, inbegripet regelbundna, befintliga och framtida.

På basis av resultatet av simuleringen får leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster hindra presumtiva investerare och investerare ▌ från att investera i gräsrotsfinansieringsprojekt. Investerarna ska dock fortfarande vara ansvariga för hela risken i samband med att en investering görs.

6.  Esma ska i nära samarbete med EBA utarbeta förslag till tekniska standarder för tillsyn för att specificera arrangemang som är nödvändiga för att

(a)  genomföra den bedömning som avses i punkt 1,

(b)  genomföra den simulering som avses i punkt 5,

(c)  tillhandahålla den information som avses i punkterna 2 och 4.

Esma ska överlämna dessa förslag till tekniska standarder för tillsyn till kommissionen senast den ... [XXX månader efter denna förordnings ikraftträdande].

Kommissionen ges befogenhet att komplettera denna förordning genom att anta de tekniska standarder för tillsyn som avses i första stycket i denna punkt i enlighet med förfarandet i artiklarna 10–14 i förordning (EU) nr 1095/2010.

Artikel 16

Faktablad med viktig investeringsinformation

-1.  Leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster som erbjuder de tjänster som avses i led i) i artikel 3.1 a i denna förordning ska förse presumtiva investerare med all den information som avses i denna artikel:

1.  Presumtiva investerare ska förses med faktablad med viktig investerarinformation, utformade av projektägaren för varje erbjudande om gräsrotsfinansiering. Faktabladet med viktig investeringsinformation ska vara avfattat på minst ett av den berörda medlemsstatens officiella språk eller på engelska.

2.  Det faktablad med viktig investeringsinformation som avses i punkt 1 ska innehålla samtliga följande uppgifter:

(a)  De uppgifter som anges i bilagan.

(b)  Följande förklaring, som ska anges direkt under titeln på faktabladet med viktig investeringsinformation:

”Detta erbjudande om gräsrotsfinansiering har varken kontrollerats eller godkänts av Esma eller behöriga nationella myndigheter.

Ingen granskning av huruvida din utbildning och dina kunskaper är lämpliga för denna investering har gjorts innan du beviljades tillgång till den. Genom att göra denna investering påtar du dig hela risken med investeringen, inbegripet risken för förlust av delar av eller hela det investerade kapitalet.”.

(c)  En riskvarning, som ska ha följande lydelse:

”Investering i detta erbjudande om gräsrotsfinansiering medför risker, inbegripet risken för förlust av delar av eller hela det investerade kapitalet. Din investering omfattas inte av de insättningsgarantisystem eller system för ersättning till investerare som inrättats i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/49/EU* och Europaparlamentets och rådets direktiv 97/9//EG**.

Du kanske inte får någon avkastning på din investering.

Detta är ingen sparprodukt och vi råder dig att inte investera mer än 10 % av din nettoförmögenhet i gräsrotsfinansieringsprojekt.

Du kanske inte kommer att kunna sälja investeringsinstrumentet när du vill. Om du kan sälja dem kan du dock åsamkas förluster”.

_______________

*  Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/49/EU av den 16 april 2014 om insättningsgarantisystem (EUT L 173, 12.6.2014, s. 149).

**  Europaparlamentets och rådets direktiv 97/9/EG av den 3 mars 1997 om system för ersättning till investerare (EGT L 084, 26.3.1997, s. 22).”

3.  Faktabladet med viktig investerarinformation ska vara rättvist, tydligt och inte vilseledande, och får inte innehålla fotnoter, förutom sådana som hänvisar till tillämplig lagstiftning. Det ska presenteras fristående på ett varaktigt medium som tydligt skiljer sig från marknadsföringskommunikation, och om det är tryckt bestå av högst tre sidor i A4-format.

4.  Leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster ska löpande under hela gräsrotsfinansieringserbjudandets giltighetstid hålla faktabladet med viktig investerarinformation uppdaterat.

4a.  Kravet som anges i punkt 3 a i denna artikel ska inte tillämpas på leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster som erbjuder sådana tjänster som avses i led ii i artikel 3.1 a. Sådana leverantörer ska i stället utarbeta ett faktablad med viktig investeringsinformation om leverantören av gräsrotsfinansieringstjänster, som ska innehålla detaljerad information om leverantören av gräsrotsfinansieringstjänster samt om dennes system och kontroller för riskhanteringen, finansieringsmodelleringen för erbjudandet om gräsrotsfinansiering och tidigare resultat.

5.  Alla leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster ska ha infört och ska tillämpa lämpliga förfaranden för att verifiera fullständigheten, riktigheten och tydligheten i uppgifterna i faktabladet med viktig investerarinformation.

6.  Om en leverantör av gräsrotsfinansieringstjänster upptäcker ett ▌ utelämnande, ett ▌ misstag eller en ▌ oriktighet i faktabladet med viktig investerarinformation, vilket skulle kunna ha en väsentlig påverkan på den förväntade avkastningen, ska korrigeringarna göras på följande sätt:

(a)  Leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster som erbjuder de tjänster som avses i led i i artikel 3.1 a ska utan dröjsmål meddela utelämnandet, misstaget eller oriktigheten till projektägaren, som ska komplettera eller ändra informationen.

(b)  Leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster som erbjuder de tjänster som avses i led ii i artikel 3.1 a ska själva ändra utelämnandet, misstaget eller oriktigheten i faktabladet med viktig investerarinformation.

Om ▌ denna komplettering eller ändring inte görs ska leverantören av gräsrotsfinansieringstjänster inte tillhandahålla erbjudandet om gräsrotsfinansiering eller avbryta det befintliga erbjudandet till dess att faktabladet med viktig investeringsinformation uppfyller kraven i denna artikel.

7.  En investerare får begära att en leverantör av gräsrotsfinansieringstjänster ser till att faktabladet med viktig investeringsinformation översätts till valfritt språk. Översättningen ska troget och korrekt återge innehållet i originalfaktabladet med viktig investeringsinformation.

Om en leverantör av gräsrotsfinansieringstjänster inte tillhandahåller den begärda översättningen av faktabladet med viktig investerarinformation ska leverantören av gräsrotsfinansieringstjänster tydligt avråda investeraren från att göra investeringen.

8.  De nationella behöriga myndigheterna får inte kräva förhandsanmälan och förhandsgodkännande av faktablad med viktig investerarinformation.

9.  Esma får utarbeta förslag till tekniska tillsynsstandarder för att specificera följande:

(a)  Kraven på och innehållet i modellen för presentation av den information som avses i punkt 2 och i bilagan.

(b)  De typer av risker som är av väsentlig betydelse för erbjudandet om gräsrotsfinansiering och således ska redovisas i enlighet med del C i bilagan.

(ba) Användningen av vissa finansiella nyckeltal för att göra den finansiella nyckelinformation tydligare.

(c)  De provisioner, avgifter och transaktionskostnader som avses i Del H a i bilagan, inbegripet en detaljerad uppdelning av direkta och indirekta kostnader som ska bäras av investeraren.

Esma ska vid utarbetandet av förslaget till standarder göra skillnad mellan de tjänster som avses i led i i artikel 3.1 a och de tjänster som avses i led ii i artikel 3.1 a.

Esma ska överlämna dessa förslag till tekniska standarder för tillsyn till kommissionen senast den ... [XXX månader efter denna förordnings ikraftträdande].

Kommissionen ges befogenhet att anta de tekniska standarder för tillsyn som avses i första stycket i denna punkt i enlighet med förfarandet i artiklarna 10–14 i förordning (EU) nr 1095/2010.

Artikel 17

Anslagstavla

1.  Leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster som gör det möjligt för investerare att kommunicera direkt med varandra för att köpa och sälja låneavtal eller överlåtbara värdepapper som ursprungligen har gräsrotsfinansierats på deras plattformar, ska upplysa sina kunder om att de inte tillhandahåller ett handelssystem och att köp- och försäljningsverksamhet på deras plattformar sker på grundval av kundens egen bedömning och eget ansvar. Sådana leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster ska också upplysa sina kunder om att de regler som gäller i enlighet med direktiv 2014/65/EU för handelsplatser, enligt definitionen i artikel 4.1.24 i det direktivet, inte gäller för deras plattformar.

2.  Leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster som uppger ett referenspris för den köp- och försäljningsverksamhet som avses i punkt 1 ska upplysa sina kunder om huruvida referenspriset ▌är bindande eller ej och motivera hur referenspriset har beräknats.

2a.   För att göra det möjligt för investerare att köpa och sälja lån som förvärvats genom deras plattform ska leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster underlätta transparens för investerare om deras plattformar genom att tillhandahålla information om de resultat som lånen har genererat.

Artikel 18

Tillgång till dokumentation

Leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster ska

(a)  bevara all dokumentation som avser deras tjänster och transaktioner på ett varaktigt medium i fem år,

(b)  se till att deras kunder vid varje tidpunkt har direkt tillgång till dokumentation över de tjänster som har tillhandahållits dem,

(c)  under fem år behålla alla avtal mellan leverantörerna av gräsrotsfinansieringstjänster och deras kunder.

Kapitel VMarknadsföringskommunikation

Artikel 19

Krav på marknadsföringskommunikation

1.  Leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster ska säkerställa att all deras marknadsföringskommunikation till investerare är tydligt identifierbar som sådan.

2.  Innan finansieringsanskaffningen för ett projekt avslutas ska ingen marknadsföringskommunikation på ett oproportionerligt sätt inrikta sig på enskilda planerade, kommande eller pågående gräsrotsfinansieringsprojekt eller erbjudanden om gräsrotsfinansiering. ▌

3.  Leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster ska i sin marknadskommunikation använda ett eller flera av de officiella språken i den medlemsstat där leverantören av gräsrotsfinansieringstjänster bedriver sin verksamhet eller engelska.

4.  De nationella behöriga myndigheterna får inte kräva förhandsanmälan och förhandsgodkännande av marknadsföringskommunikation.

Artikel 20

Offentliggörande av nationella bestämmelser om marknadsföringskrav

1.  Nationella behöriga myndigheter ska på sina webbplatser offentliggöra och hålla uppdaterade nationella lagar och andra författningar som är tillämpliga på marknadskommunikation från leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster.

2.  De behöriga myndigheterna ska underrätta Esma om de lagar och andra författningar som avses i punkt 1 samt om länkarna till de webbplatser för de behöriga myndigheterna där den informationen offentliggörs. De behöriga myndigheterna ska till Esma lämna en sammanfattning av de relevanta nationella bestämmelserna på ett språk som allmänt används i internationella finanskretsar.

3.  De behöriga myndigheterna ska underrätta Esma om varje ändring av de uppgifter som lämnats enligt punkt 2 och utan dröjsmål lämna en uppdaterad sammanfattning av de relevanta nationella bestämmelserna.

4.  Esma ska på sin webbplats offentliggöra och uppdatera en sammanfattning av de relevanta nationella bestämmelserna på ett språk som allmänt används i internationella finanskretsar och länkarna till webbplatserna för de behöriga myndigheter som avses i punkt 1. Esma ska inte hållas ansvarig för uppgifterna i sammanfattningen.

5.  De nationella behöriga myndigheterna ska vara den enda kontaktpunkt som ansvarar för att tillhandahålla information om marknadsföringsregler i sina respektive medlemsstater.

▌7.  Behöriga myndigheterna ska regelbundet och minst en gång om året rapportera till Esma om de efterlevnadsåtgärder som de vidtagit under föregående år på grundval av nationella lagar och andra författningar som är tillämpliga på marknadsföringskommunikation från leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster. I rapporten ska i synnerhet följande ingå:

(a)  Totalt antal efterlevnadsåtgärder som vidtagits efter typ av fel, om tillämpligt.

(b)  I förekommande fall, resultatet av efterlevnadsåtgärderna, inbegripet typen av sanktioner som införts efter typ av sanktion eller korrigerande åtgärder som vidtagits av leverantörerna av gräsrotsfinansieringstjänster.

(c)  I förekommande fall, exempel på hur de behöriga myndigheterna har hanterat underlåtenhet av leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster att följa nationella bestämmelser.

Kapitel VIEsmas befogenheter och behörighet

AVSNITT IBEHÖRIGHET OCH FÖRFARANDEN

Artikel 21

Skydd av handlingar

De befogenheter som tilldelats den nationella behöriga myndigheten, någon av dess tjänstemän eller någon annan av den nationella behöriga myndigheten bemyndigad person får inte användas för att kräva att konfidentiella uppgifter eller handlingar lämnas ut.

Artikel 25

Utbyte av information

Esma och de behöriga myndigheterna ska förse varandra med de upplysningar som krävs för att de ska kunna utföra sina uppgifter enligt denna förordning utan onödigt dröjsmål.

Artikel 26

Tystnadsplikt

Den tystnadsplikt som avses i artikel 76 i direktiv 2014/65/EU ska gälla för de nationella behöriga myndigheterna, Esma och alla personer som arbetar eller har arbetat för de nationella behöriga myndigheterna, Esma eller för alla personer till vilka ▌uppgifter har delegerats, inbegripet ▌ anlitade revisorer och sakkunniga.

Avsnitt IIADMINISTRATIVA SANKTIONER OCH ANDRA ADMINISTRATIVA ÅTGÄRDER

Artikel 27a

Administrativa sanktioner och andra administrativa åtgärder

1.  Utan att det påverkar medlemsstaternas rätt att föreskriva och tillämpa straffrättsliga sanktioner i enlighet med artikel 27c i ska medlemsstaterna fastställa bestämmelser om lämpliga administrativa sanktioner och andra administrativa åtgärder, åtminstone tillämpliga i situationer där en leverantör av gräsrotsfinansieringstjänster inte har uppfyllt de krav som fastställs i kapitel I–V. Dessa administrativa sanktioner och andra administrativa åtgärder ska vara effektiva, proportionerliga och avskräckande.

Medlemsstaterna ska säkerställa att administrativa sanktioner och andra administrativa åtgärder genomförs på ett verkningsfullt sätt.

2.  Medlemsstaterna ska i enlighet med nationell rätt ge nationella behöriga myndigheter befogenhet att tillämpa åtminstone följande administrativa sanktioner och andra administrativa åtgärder vid överträdelser av kapitel I–V i denna förordning:

(a)  Ett offentligt uttalande där den person som är ansvarig för överträdelsen och typen av överträdelse anges.

(b)  En anmodan om att personen ska upphöra med överträdelsen och inte upprepa denna.

(c)  Ett tillfälligt eller, för upprepade allvarliga överträdelser, permanent förbud som förhindrar en medlem av ledningen i den juridiska person som hålls ansvarig för överträdelsen, eller en annan fysisk person som hålls ansvarig för överträdelsen, från att utöva ledningsfunktioner i sådana företag.

(d)  Om det rör sig om en fysisk person, maximala administrativa böter på 5 % av den årliga omsättningen för leverantören av gräsrotsfinansieringstjänster under det kalenderår då överträdelsen ägde rum.

(e)  Maximala administrativa böter till ett belopp motsvarande minst två gånger den vinst som härrör från överträdelsen, om en sådan vinst kan fastställas, även om detta belopp överstiger de maximala beloppen i led d.

3.  Om de bestämmelser som avses i punkt 1 tillämpas på en juridisk person ska medlemsstaterna ge de behöriga myndigheterna befogenhet att tillämpa de administrativa sanktioner och andra administrativa åtgärder som avses i punkt 2, på de villkor som anges i nationell rätt, på medlemmarna i ledningsorganet och andra personer som enligt nationell rätt är ansvariga för överträdelsen.

4.  Medlemsstaterna ska säkerställa att alla beslut eller åtgärder genom vilka de administrativa sanktioner eller andra administrativa åtgärder som avses i punkt 2 åläggs är väl underbyggda och kan överklagas till domstol.

Artikel 27bUtövande av befogenheten att tillämpa administrativa sanktioner och andra administrativa åtgärder

1.  De behöriga myndigheterna ska utöva sina befogenheter att tillämpa de administrativa sanktioner och andra administrativa åtgärder som avses i artikel 27a i enlighet med denna förordning och med sina nationella rättsliga ramar, på något av följande sätt, beroende på omständigheterna:

(a)  Direkt.

(b)  I samarbete med andra myndigheter.

(c)  På eget ansvar genom delegering till andra myndigheter.

(d)  Genom ansökan till de behöriga rättsliga myndigheterna.

2.  De behöriga myndigheterna ska, när de fastställer typ och nivå för en administrativ sanktion eller andra administrativa åtgärder som tillämpas enligt artikel 27a, ta hänsyn till huruvida överträdelsen är uppsåtlig eller beror på oaktsamhet och alla övriga relevanta omständigheter, i lämpliga fall inbegripet följande:

(a)  Överträdelsens väsentlighet, allvar och varaktighet.

(b)  Graden av ansvar hos den fysiska eller juridiska person som gjort sig skyldig till överträdelsen.

(c)  Den finansiella styrkan hos den fysiska eller juridiska person som gjort sig skyldig till överträdelsen.

(d)  Storleken på de vinster som erhållits eller de förluster som undvikits av den fysiska eller juridiska person som har gjort sig skyldig till överträdelsen, i den mån dessa kan fastställas.

(e)  De förluster för tredjeparter som har orsakats av överträdelsen, i den mån dessa kan fastställas.

(f)  Graden av den för överträdelsen ansvariga fysiska eller juridiska personens samarbete med den behöriga myndigheten, utan att det påverkar behovet av att säkerställa återbetalning av de vinster som personen erhållit eller förluster som denne undvikit.

(g)  Tidigare överträdelser som den för överträdelsen ansvariga fysiska eller juridiska personen gjort sig skyldig till.

Artikel 27cStraffrättsliga sanktioner

1.  Medlemsstaterna får besluta att inte fastställa regler för administrativa sanktioner eller andra administrativa åtgärder för överträdelser som är föremål för straffrättsliga sanktioner enligt deras nationella rätt.

2.  Om medlemsstaterna i enlighet med punkt 1 i denna artikel har valt att fastställa straffrättsliga sanktioner för de överträdelser som avses i artikel 27a 1, ska de säkerställa att lämpliga åtgärder vidtagits så att de behöriga myndigheterna har alla nödvändiga befogenheter för att upprätthålla kontakter med rättsliga myndigheter, åklagarmyndigheter eller straffrättsliga myndigheter inom sin jurisdiktion för att få särskild information om brottsutredningar eller förfaranden som inletts för de överträdelser som avses i artikel 27a 1, och tillhandahålla andra behöriga myndigheter samt Esma samma information så att de kan fullgöra sin skyldighet att samarbeta vid tillämpning av denna förordning.

Artikel 27d

Anmälningsskyldigheter

Medlemsstaterna ska anmäla de lagar och andra författningar som genomför detta kapitel, inbegripet alla relevanta straffrättsliga bestämmelser till kommissionen och Esma senast den ... [ett år från den dag då denna förordning träder i kraft]. Medlemsstaterna ska utan onödigt dröjsmål underrätta kommissionen och Esma om därpå följande eventuella ändringar av dessa.

Artikel 27eSamarbete mellan behöriga myndigheter och Esma

1.  De nationella behöriga myndigheterna och Esma ska bedriva ett nära samarbete och utbyta information för att de ska kunna fullgöra sina uppgifter i enlighet med detta kapitel.

2.  De behöriga nationella myndigheterna ska nära samordna sin tillsyn i syfte att identifiera och avhjälpa överträdelser av denna förordning, utarbeta och främja bästa praxis, underlätta samarbete, främja konsekvens i tolkningen och vid eventuell oenighet genomföra bedömningar över jurisdiktionsgränserna.

3.  Om en nationell behörig myndighet anser att ett krav enligt kapitel I–V inte har uppfyllts eller har anledning att tro detta, ska den på ett tillräckligt detaljerat sätt underrätta den behöriga myndigheten för den eller de enheter som misstänks för sådana överträdelser om sina iakttagelser. De berörda nationella behöriga myndigheterna ska nära samordna sin tillsynsverksamhet för att säkerställa konsekventa beslut.

Artikel 27fOffentliggörande av administrativa sanktioner och andra administrativa åtgärder

1.  I enlighet med punkt 4 ska medlemsstaterna säkerställa att de nationella behöriga myndigheterna på sina officiella webbplatser utan onödigt dröjsmål åtminstone offentliggör alla beslut som ålägger en administrativ sanktion eller en annan administrativ åtgärd som inte överklagas efter det att mottagaren av sanktionen eller åtgärden meddelats om detta beslut.

2.  Det offentliggörande som avses i punkt 1 ska omfatta information om överträdelsens typ och art och om vilka personer som är ansvariga och vilka administrativa sanktioner eller andra administrativa åtgärder som ålagts.

3.  Om den behöriga myndigheten, till följd av en bedömning från fall till fall, anser att ett offentliggörande av en juridisk persons identitet eller en fysisk persons identitet och personuppgifter är oproportionerligt, eller om den behöriga myndigheten anser att offentliggörandet äventyrar finansmarknadernas stabilitet eller en pågående brottsutredning, eller om offentliggörandet i den mån det går att fastställa skulle åsamka den berörda personen oproportionerlig skada, ska medlemsstaterna säkerställa att de behöriga myndigheterna

(a)  skjuter upp offentliggörandet av beslutet om åläggande av den administrativa sanktionen eller den andra administrativa åtgärden tills det inte längre finns någon anledning att skjuta upp offentliggörandet,

(b)  på anonym grund offentliggör beslutet om åläggande av den administrativa sanktionen eller den andra administrativa åtgärden, i enlighet med nationell rätt, eller

(c)  inte offentliggör beslutet om åläggande av den administrativa sanktionen eller den andra administrativa åtgärden, om den behöriga myndigheten anser att de alternativ som anges i leden a och b inte anses tillräckliga för att säkerställa

(i) att finansmarknadernas stabilitet inte skulle äventyras, eller

(ii) att offentliggörandet av sådana beslut är proportionerligt med avseende på åtgärder som bedöms vara av mindre betydelse.

4.  Vid ett beslut om att offentliggöra en administrativ sanktion eller en annan administrativ åtgärd på anonym grund får offentliggörandet av de berörda uppgifterna skjutas upp. Om en nationell behörig myndighet offentliggör ett beslut om åläggande av en administrativ sanktion eller en annan administrativ åtgärd som överklagas till relevanta rättsliga myndigheter ska de behöriga myndigheterna också omedelbart på sin officiella webbplats offentliggöra denna information och all därpå följande information om resultatet av ett sådant överklagande. Eventuella rättsliga avgöranden som ogiltigförklarar ett beslut om åläggande av en administrativ sanktion eller en annan administrativ åtgärd ska också offentliggöras.

5.  De nationella behöriga myndigheterna ska säkerställa att alla beslut som offentliggörs enligt punkterna 1–4 finns kvar på deras officiella webbplats i minst fem år efter offentliggörandet. Personuppgifter i dessa beslut får endast finnas kvar på den behöriga myndighetens officiella webbplats så länge detta är nödvändigt i enlighet med gällande regler om skydd av personuppgifter.

6.  De nationella behöriga myndigheterna ska underrätta Esma om alla administrativa sanktioner och andra administrativa åtgärder som påförts, inbegripet eventuella överklaganden av dem och deras resultat.

7.  Esma ska upprätthålla en central databas över administrativa sanktioner och andra administrativa åtgärder som meddelats Esma. Databasen ska vara tillgänglig endast för Esma, EBA, Eiopa och de behöriga myndigheterna och ska uppdateras på grundval av uppgifter som lämnats av de nationella behöriga myndigheterna i enlighet med punkt 6.

Artikel 36

Skydd av personuppgifter

1.  I fråga om behandling av personuppgifter inom ramen för denna förordning, ska behöriga myndigheter utföra sina uppgifter enligt denna förordning i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679.

2.  I fråga om Esmas behandling av personuppgifter inom ramen för denna förordning, ska Esma följa förordning (EG) nr 45/2001.

Kapitel VIIDelegerade akter

Artikel 37

Utövande av delegeringen

1.  Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 3.2, 31.10 och 34.3 ska ges till kommissionen för en period på fem år från och med den [▌Dagen för denna förordnings ikraftträdande]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.

3.  Den delegering av befogenheter som avses i artiklarna 3.2, 6.4, 7.7, 10.10, 15.6, 16.9, 31.10 och 34.3 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

4.  Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016.

5.  Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

6.  En delegerad akt som antas enligt artiklarna 3.2, 6.4, 7.7, 10.10, 15.6, 16.9, 31.10 och 34.3 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på tre månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med tre månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

Kapitel VIIISlutbestämmelser

Artikel 38

Rapportering

1.  Före den [publikationsbyrån: infoga datum 24 månader efter den dag då denna förordning börjar tillämpas] ska kommissionen, efter samråd med Esma, förelägga Europaparlamentet och rådet en rapport om tillämpningen av denna förordning, i tillämpliga fall åtföljd av ett lagstiftningsförslag.

2.  Rapporten ska innehålla en bedömning av

(a)  hur väl marknaden för leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster i unionen fungerar, inbegripet marknadsutveckling och trender, ▌deras marknadsandel, och i synnerhet en utredning av om det finns behov av justeringar av de definitioner och tröskelvärden som anges i denna förordning och om det tillämpningsområde för tjänster som denna förordning omfattar fortfarande är lämpligt,

(b)  denna förordnings inverkan på en väl fungerande inre marknad för gräsrotsfinansieringstjänster, inbegripet inverkan på tillgången till finansiering för små och medelstora företag och för investerare och andra kategorier av personer som berörs av dessa tjänster,

(c)  genomförandet av den tekniska utvecklingen inom sektorn för gräsrotsfinansiering, inbegripet tillämpningen av andra metoder för finansiering än bankfinansiering (inbegripet ICO:er), nya innovativa affärsmodeller och tekniker,

(d)  huruvida det tröskelvärde som anges i artikel 2.2 d fortfarande är lämpligt när det gäller att uppfylla de mål som fastställs i denna förordning,

(e)  den inverkan som nationella lagar och andra författningar som reglerar marknadsföringskommunikation för leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster har på friheten att tillhandahålla tjänster, konkurrensen och skyddet av investerare,

(f)  tillämpningen av administrativa sanktioner och särskilt behovet av ytterligare harmonisering av de administrativa sanktioner som anges för överträdelse av denna förordning,

(g)  om det är nödvändigt och proportionellt att leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster omfattas av skyldigheten att efterleva de nationella bestämmelser som genomför direktiv (EU) 2015/849 i fråga om penningtvätt eller finansiering av terrorism, och att sådana leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster läggs till i förteckningen över ansvariga enheter för tillämpningen av direktiv (EU) 2015/849,

(h)  huruvida det är lämpligt att utvidga denna förordnings tillämpningsområde till tredjeländer,

(i)  samarbetet mellan de nationella behöriga myndigheterna och Esma och huruvida det är lämpligt att de nationella behöriga myndigheterna är tillsynsmyndighet för denna förordning,

(j)  möjligheten att införa särskilda åtgärder i denna förordning för att främja hållbara och innovativa gräsrotsfinansieringsprojekt samt användningen av EU-medel.

Artikel 38a

Ändring av förordning (EU) 2017/1129

I artikel 1.4 i förordning (EU) nr 2017/1129 ska följande led läggas till:

(k) Ett erbjudande om gräsrotsfinansiering från en europeisk leverantör av gräsrotsfinansieringstjänster i enlighet med artikel 3.1 c i förordning (EU) nr .../...(14), såvida det inte överstiger det tröskelvärde som fastställs i artikel 2.2 d i den förordningen.”

Artikel 39

Ikraftträdande och tillämpning

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den [Publikationsbyrån: infoga datum tolv månader efter ikraftträdandet].

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den

På Europaparlamentets vägnar  På rådets vägnar

Ordförande  Ordförande

FINANSIERINGSÖVERSIKT FÖR RÄTTSAKT

1.  GRUNDLÄGGANDE UPPGIFTER OM FÖRSLAGET ELLER INITIATIVET

  1.1.  Förslagets eller initiativets beteckning

  1.2.  Berörda politikområden i den verksamhetsbaserade förvaltningen och budgeteringen

  1.3.  Typ av förslag eller initiativ

  1.4.  Mål

  1.5.  Motivering till förslaget eller initiativet

  1.6.  Tid under vilken åtgärden kommer att pågå respektive påverka resursanvändningen

  1.7.  Planerad metod för genomförandet

2.  FÖRVALTNING

  2.1.  Bestämmelser om uppföljning och rapportering

  2.2.  Administrations- och kontrollsystem

  2.3.  Åtgärder för att förebygga bedrägeri och oegentligheter/oriktigheter

3.  BERÄKNADE BUDGETKONSEKVENSER AV FÖRSLAGET ELLER INITIATIVET

  3.1.  Berörda rubriker i den fleråriga budgetramen och budgetrubriker i den årliga budgetens utgiftsdel

  3.2.  Beräknad inverkan på utgifterna

  3.2.1  Sammanfattning av den beräknade inverkan på utgifterna

  3.2.2  Beräknad inverkan på driftsanslagen

  3.2.3  Beräknad inverkan på anslag av administrativ natur

  3.2.4  Förenlighet med den gällande fleråriga budgetramen

  3.2.5  Bidrag från tredje part

  3.3.  Beräknad inverkan på inkomsterna

FINANSIERINGSÖVERSIKT FÖR RÄTTSAKT

1.  GRUNDLÄGGANDE UPPGIFTER OM FÖRSLAGET ELLER INITIATIVET

1.1.  Förslagets eller initiativets beteckning

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om europeiska leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster för företag

1.2.  Berörda politikområden

Politikområde: Finansiell stabilitet, finansiella tjänster och kapitalmarknadsunionen

Verksamhet: kapitalmarknadsunionen

1.3.  Typ av förslag eller initiativ

ý Ny åtgärd

¨Ny åtgärd som bygger på ett pilotprojekt eller en förberedande åtgärd(15)

¨ Befintlig åtgärd vars genomförande förlängs i tiden

¨ Tidigare åtgärd som omformas till eller ersätts av en ny

1.4.  Mål

1.4.1  Fleråriga strategiska mål för kommissionen som förslaget eller initiativet är avsett att bidra till

Bidra till en fördjupad och mer rättvis inre marknad med en stärkt industribas

1.4.2  Specifikt/specifika mål

Specifikt mål nr…

1. Göra det möjligt för plattformar att utvidga sin verksamhet

2. Stärka plattformars integritet

3. Öka plattformars öppenhet och insyn för investerare

1.4.3  Verkan eller resultat som förväntas

Beskriv den verkan som förslaget eller initiativet förväntas få på de mottagare eller den del av befolkningen som berörs.

1. Europeiska leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster har möjlighet att bedriva sin kärnverksamhet i alla medlemsstater och förmedla projekt från hela EU.

2. Investerarnas förtroende stärks, särskilt när det gäller tillgång till plattformar och investeringar över gränserna.

1.4.4  Indikatorer för bedömning av resultat eller verkan

Ange vilka indikatorer som ska användas för att följa upp hur förslaget eller initiativet genomförs.

Kommissionen kommer att övervaka effekterna av det kvarvarande politiska alternativet baserat på följande icke uttömmande förteckning över indikatorer:

1. Inverkan på plattformarna:

a.  Antal länder där plattformarna väljer att delta

b.  Årliga volymer av gräsrotsfinansieringstransaktioner i EU-länder

c.  Investerarbas per typ av investerare

d.  Antal, volym och typ av projekt som finansieras över gränserna

e.  Volym av gränsöverskridande investeringsflöden

2.  Direkta kostnader

a.  Tillståndsavgifter

b.  Tillsynsavgifter och lagstadgade avgifter

c.  Verkställighetskostnader

3.  Indirekta kostnader/fördelar

a.  Utvecklingen av de avgifter som betalas för att finansiera projekt/investera

b.  Utvecklingen av genomsnittligt transaktionsbelopp

1.5.  Motivering till förslaget eller initiativet

1.5.1  Behov som ska tillgodoses på kort eller lång sikt

Förslaget bör åtgärda följande problem:

1) Inre marknaden: Plattformar för gräsrotsfinansiering är starkt beroende av nätverkseffekter. Storleken ökar inte bara affärsmodellernas lönsamhet utan skapar också större fördelar för användarna – investerare och projektägare. För närvarande har plattformar för gräsrotsfinansiering betydande svårigheter när de försöker utvidga verksamheten till andra EU-medlemsstater och är därför oftast verksamma endast inom de nationella gränserna. Detta initiativ kommer att ge plattformar som vill bedriva verksamhet på EU-nivå möjlighet att ansöka om tillstånd som europeiska leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster genom Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten, vilket gör det möjligt för dem att tillhandahålla tjänster utan hinder på hela den inre marknaden.

2) Sektoriell integritet och säkerhet: Gräsrotsfinansiering har ännu inte etablerat sig som en tillförlitlig och mogen sektor, och investerare är särskilt försiktiga när det gäller investeringar på gränsöverskridande basis. Detta beror delvis på skillnader i de olika system av regler som medlemsstaterna antagit, som skapar osäkerhet när det gäller tillämpning av skyddsåtgärder, krav på tillbörlig aktsamhet och graden av kontroll. Genom detta initiativ skapas en lätt igenkännlig europeisk märkning som säkerställer en öppen och säker miljö för förmedling av finansiering som möjliggör för investerare att fokusera på bärkraften hos de projekt de vill stödja.

1.5.2  Mervärdet av en åtgärd på unionsnivå (som kan beror på flera faktorer, t.ex. samordningsfördelar, rättssäkerhet, ökad effektivitet eller komplementaritet). Med ”mervärdet av en åtgärd på unionsnivå” menas det värde en unionsinsats tillför som går utöver det värde som annars skulle ha skapats av enbart medlemsstaterna.

EU-åtgärden skulle avsevärt minska komplexiteten och de ekonomiska och administrativa bördorna för alla viktiga berörda parter, dvs. plattformar för gräsrotsfinansiering, projektägare och investerare, och samtidigt säkerställa lika villkor mellan alla tjänsteleverantörer som använder en och samma EU-märkning. Vidare skulle harmonisering av aktsamhetsregler, verksamhetsvillkor och regler om öppenhet och insyn för alla relevanta aktörer innebära tydliga fördelar för skyddet av investerare och den finansiella stabiliteten. Genom att harmonisera de grundläggande komponenter som utgör en plattform för gräsrotsfinansiering syftar förslaget till att inrätta en enhetlig ram när det gäller definitionen av sådan gräsrotsfinansieringsverksamhet som fastställer tydliga gemensamma regler inom olika områden.

Nya bevis från samråd med berörda parter och externa studier pekar på att åtgärder behöver vidtas vid denna tidpunkt. Syftet med åtgärden på EU-nivå är att bidra till en effektiv och ändamålsenlig utveckling av gräsrotsfinansieringstjänster i EU, skydd av investerare, stabilitet och effektivitet i det finansiella systemet, för unionens ekonomi, dess medborgare och företag. Den konsekvensbedömning som åtföljer kommissionens förslag bidrar till ökad förståelse för varför dessa mål bättre kan uppnås på unionsnivå.

1.5.3  Huvudsakliga erfarenheter från liknande försök eller åtgärder

Nytt initiativ

1.5.4  Förenlighet med andra finansieringsformer och eventuella synergieffekter

Målen i förslaget är förenliga med ett antal andra viktiga pågående politiska EU-åtgärder och initiativ, i synnerhet kapitalmarknadsunionen, FinTech-initiativet och den digitala inre marknaden.

1.6.  Tid under vilken åtgärden kommer att pågå respektive påverka resursanvändningen

¨ Förslag eller initiativ som pågår under begränsad tid

–¨  Förslaget eller initiativet ska gälla från [den DD/MM]ÅÅÅÅ till [den DD/MM]ÅÅÅÅ.

–¨  Det påverkar resursanvändningen från ÅÅÅÅ till ÅÅÅÅ.

ý Förslag eller initiativ som pågår under en obegränsad tid

–Efter en inledande period ÅÅÅÅ–ÅÅÅÅ,

–beräknas genomförandetakten nå en stabil nivå.

1.7.  Planerad metod för genomförandet(16)

¨ Direkt förvaltning som sköts av kommissionen genom

–¨  genomförandeorgan

¨ Delad förvaltning med medlemsstaterna

ý Indirekt förvaltning genom att uppgifter som ingår i budgetgenomförandet delegeras till

¨ internationella organisationer och organ kopplade till dem (ange vilka)

¨ EIB och Europeiska investeringsfonden

ý organ som avses i artiklarna 208 och 209 i budgetförordningen

¨ offentligrättsliga organ

¨ privaträttsliga organ som anförtrotts uppgifter som faller inom offentlig förvaltning och som lämnat tillräckliga ekonomiska garantier

¨ organ som omfattas av privaträtten i en medlemsstat, som anförtrotts genomförandet av ett offentlig-privat partnerskap och som lämnat tillräckliga ekonomiska garantier

¨ personer som anförtrotts ansvaret för genomförandet av särskilda åtgärder inom Gusp som följer av avdelning V i fördraget om Europeiska unionen och som anges i den grundläggande rättsakten

Anmärkningar

Ej tillämpligt

2.  FÖRVALTNING

2.1.  Bestämmelser om uppföljning och rapportering

Ange intervall och andra villkor för sådana åtgärder

I linje med redan befintliga arrangemang utarbetar de europeiska tillsynsmyndigheterna regelbundna rapporter om sin verksamhet (inklusive intern rapportering till ledningen och styrelserna och upprättande av årsrapporten). Revisionsrätten och internrevisionstjänsten granskar deras resursanvändning och funktion. Övervakning och rapportering av de åtgärder som ingår i förslaget kommer att stämma överens med de redan befintliga kraven samt eventuella nya krav som detta förslag ger upphov till.

2.2.  Administrations- och kontrollsystem

2.2.1  Risker som identifierats

Med tanke på den ringa storleken på marknaden med inriktning på finansiellt stöd till små företag i det inledande skedet av verksamheten, har inga betydande risker när det gäller ekonomi, finansiell stabilitet eller på andra områden identifierats. Det bör noteras att projekt som förmedlas på plattformar för gräsrotsfinansiering medför mycket hög risk. Detta beaktas emellertid genom att riskvarningar för investerare och andra skyddsåtgärder säkerställer att investerarna är förtrogna med den valda miljön, som inte är jämförbar med ett forum för sparprodukter, utan utgör ett forum för stöd till projekt. Plattformar har själva inte rätt att delta genom att investera eller garantera dessa erbjudanden, utan bara att bidra till att underlätta handeln mellan parterna.

2.2.2  Planerade kontrollmetoder

Förvaltnings- och kontrollsystem i enlighet med förordningarna om de europeiska tillsynsmyndigheterna tillämpas redan. De europeiska tillsynsmyndigheterna samarbetar nära med kommissionens internrevisionstjänst för att säkerställa att lämpliga standarder uppfylls inom alla områden av internkontrollen. Dessa arrangemang kommer att gälla även med avseende på de europeiska tillsynsmyndigheternas roll enligt detta förslag.

Dessutom beviljar Europaparlamentet varje budgetår, på rekommendation av kommissionen, ansvarsfrihet för varje europeisk tillsynsmyndighet för genomförandet av deras budget.

2.3.  Åtgärder för att förebygga bedrägeri och oegentligheter/oriktigheter

Beskriv förebyggande åtgärder (befintliga eller planerade)

För att bekämpa bedrägeri, korruption och annan olaglig verksamhet gäller bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 883/2013 av den 11 september 2013 om utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) för de europeiska tillsynsmyndigheterna utan begränsningar.

De europeiska tillsynsmyndigheterna har en särskild strategi mot bedrägerier och en åtföljande handlingsplan. De europeiska tillsynsmyndigheternas ökade insatser inom bedrägeribekämpning kommer att vara förenliga med reglerna och vägledningen i budgetförordningen (bestämmelser om bedrägeribekämpning som en del av en sund ekonomisk förvaltning), Olafs bedrägeriförebyggande insatser, bestämmelserna i kommissionens strategi mot bedrägerier (KOM(2011) 376) samt med den gemensamma strategin om decentraliserade EU-myndigheter (juli 2012) och den tillhörande färdplanen.

Dessutom fastställs bestämmelserna om genomförande och kontroll av de europeiska tillsynsmyndigheternas budget och tillämpliga finansiella regler i de förordningar som inrättar de europeiska tillsynsmyndigheterna samt deras budgetförordningar, även regler som syftar till att förebygga bedrägerier och oriktigheter.

3.  BERÄKNADE BUDGETKONSEKVENSER AV FÖRSLAGET ELLER INITIATIVET

3.1.  Berörda rubriker i den fleråriga budgetramen och budgetrubriker i den årliga budgetens utgiftsdel

·Befintliga budgetrubriker (även kallade ”budgetposter”)

Redovisa enligt de berörda rubrikerna i den fleråriga budgetramen i nummerföljd

Rubrik i den fleråriga budgetramen

Budgetrubrik

Typ av

anslag

Bidrag

Nummer

[Beteckning…...….]

Diff./Icke-diff(17).

från Efta-länder(18)

från kandidatländer(19)

från tredjeländer

enligt artikel 21.2 b i budget-förordningen

1a

12 02 06 Esma

 

Diff./Icke-diff.

NEJ

NEJ

NEJ

NEJ

·Nya budgetrubriker som föreslås

Redovisa enligt de berörda rubrikerna i den fleråriga budgetramen i nummerföljd

Rubrik i den fleråriga budgetramen

Budgetrubrik

Typ av

anslag

Bidrag

Nummer

[Beteckning…...….]

Diff./Icke-diff.

från Efta-länder

från kandidatländer

från tredjeländer

enligt artikel 21.2 b i budget-förordningen

[…]

[XX.YY.YY.YY]

[…]

[…]

JA/NEJ

JA/NEJ

JA/NEJ

JA/NEJ

3.2.  Beräknad inverkan på utgifterna

3.2.1  Sammanfattning av den beräknade inverkan på utgifterna

Miljoner EUR (avrundat till tre decimaler)

Rubrik i den fleråriga

budgetramen

Nummer

[Beteckning……………...……………………………………………………………….]

GD: …….

 

 

År

2019

År

2020

År

N+2

År

N+3

För in så många år som behövs för att redovisa inverkan på resursanvändningen (jfr punkt 1.6)

TOTALT

Avdelning 1: Driftsanslag

Åtaganden

(1)

0,764

1,637

 

 

 

 

 

2,401

Betalningar

(2)

0,764

1,637

 

 

 

 

 

2, 401

Avdelning 2:

Åtaganden

(1a)

 

 

 

 

 

 

 

 

Betalningar

(2a)

 

 

 

 

 

 

 

 

Avdelning 3:

Åtaganden

(3a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betalningar

(3b)

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALA anslag

för Esma

Åtaganden

=1+1a +3a

0,764

1, 637

 

 

 

 

 

2, 401

Betalningar

=2+2a

+3b

0,764

1, 637

 

 

 

 

 

2, 401

Rubrik i den fleråriga

budgetramen

5

”Administrativa utgifter”

Miljoner EUR (avrundat till tre decimaler)

 

 

 

År

2019

År

2020

År

N+2

År

N+3

För in så många år som behövs för att redovisa inverkan på resursanvändningen (jfr punkt 1.6)

TOTALT

GD: …….

Ÿ Personalresurser

0,401

0,995

 

 

 

 

 

1,396

Ÿ Övriga administrativa utgifter

0,091

0,236

 

 

 

 

 

0,327

GD TOTALT …….

Anslag

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALA anslag

för RUBRIK 5i den fleråriga budgetramen

(summa åtaganden = summa betalningar)

 

 

 

 

 

 

 

 

Miljoner EUR (avrundat till tre decimaler)

 

 

 

År

2019

År

2020

År

N+2

År

N+3

För in så många år som behövs för att redovisa inverkan på resursanvändningen (jfr punkt 1.6)

TOTALT

TOTALA anslag

för RUBRIKERNA 1–5i den fleråriga budgetramen

Åtaganden

0,764

1, 637

 

 

 

 

 

2, 401

Betalningar

0,764

1, 637

 

 

 

 

 

2, 401

3.2.2  Beräknad inverkan på [organets] anslag

–¨  Förslaget/initiativet kräver inte att driftsanslag tas i anspråk

–¨  Förslaget/initiativet kräver att driftsanslag tas i anspråk enligt följande:

Åtagandebemyndiganden i miljoner EUR (avrundat till tre decimaler)

Mål- och resultatbeteck-ning

 

ò

 

 

År

N

År

N+1

År

N+2

År

N+3

För in så många år som behövs för att redovisa inverkan på resursanvändningen (jfr punkt 1.6)

TOTALT

RESULTAT

Typ(20)

Genomsnittliga kostnader

Antal

Kostn.

Antal

Kostn.

Antal

Kostn.

Antal

Kostn.

Antal

Kostn.

Antal

Kostn.

Antal

Kostn.

Totalt antal

Total kostnad

SPECIFIKT MÅL nr 1(21)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Resultat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Resultat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Resultat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delsumma för specifikt mål nr 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPECIFIKT MÅL nr 2…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Resultat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delsumma för specifikt mål nr 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALA KOSTNADER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.3  Beräknad inverkan på [organets] personalresurser

3.2.3.1.  Sammanfattning

–¨  Förslaget/initiativet kräver inte att anslag av administrativ natur tas i anspråk

–¨  Förslaget/initiativet kräver att anslag av administrativ natur tas i anspråk enligt följande:

Miljoner EUR (avrundat till tre decimaler)

 

År

2019

År

2020

År

N+2

År

N+3

För in så många år som behövs för att redovisa inverkan på resursanvändningen (jfr punkt 1.6)

TOTALT

Tjänstemän (lönegrad AD)

2

6

 

 

 

 

 

8

Tjänstemän (lönegrad AST)

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontraktsanställda

1

1

 

 

 

 

 

2

Tillfälligt anställda

 

 

 

 

 

 

 

 

Utstationerade nationella experter

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALT

3

7

 

 

 

 

 

 

Beräknad inverkan på personalen (ytterligare heltidsekvivalenter) – tjänsteförteckning

Tjänstegrupper och grader

År N

År N+1

År N+2

För in så många år som behövs för att redovisa inverkan på resursanvändningen (jfr punkt 1.6)

AD16

 

 

 

 

AD15

 

 

 

 

AD14

 

 

 

 

AD13

 

 

 

 

AD12

 

 

 

 

AD11

 

 

 

 

AD10

 

 

 

 

AD9

 

 

 

 

AD8

 

 

 

 

AD7

 

 

 

 

AD6

 

 

 

 

AD5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AD totalt

 

 

 

 

AST11

 

 

 

 

AST10

 

 

 

 

AST9

 

 

 

 

AST8

 

 

 

 

AST7

 

 

 

 

AST6

 

 

 

 

AST5

 

 

 

 

AST4

 

 

 

 

AST3

 

 

 

 

AST2

 

 

 

 

AST1

 

 

 

 

AST totalt

 

 

 

 

AST/SC 6

 

 

 

 

AST/SC 5

 

 

 

 

AST/SC 4

 

 

 

 

AST/SC 3

 

 

 

 

AST/SC 2

 

 

 

 

AST/SC 1

 

 

 

 

AST/SC totalt

 

 

 

 

TOTALSUMMA

 

 

 

 

Beräknad inverkan på personalen (ytterligare) – Extern personal

Kontraktsanställda

År N

År N+1

År N+2

För in så många år som behövs för att redovisa inverkan på resursanvändningen (jfr punkt 1.6)

Tjänstegrupp IV

 

 

 

 

Tjänstegrupp III

 

 

 

 

Tjänstegrupp II

 

 

 

 

Tjänstegrupp I

 

 

 

 

Totalt

 

 

 

 

Utstationerade nationella experter

År N

År N+1

År N+2

För in så många år som behövs för att redovisa inverkan på resursanvändningen (jfr punkt 1.6)

Totalt

 

 

 

 

Ange planerat anställningsdatum och anpassa beloppet enligt detta (om rekrytering sker i juli beaktas endast 50 % av de genomsnittliga kostnaderna) och ge ytterligare förklaringar i bilaga.

3.2.3.2.  Beräknat personalbehov för det ansvariga generaldirektoratet

–¨  Förslaget/initiativet kräver inte att personalresurser tas i anspråk

–¨  Förslaget/initiativet kräver att personalresurser tas i anspråk enligt följande:

Uppgifterna ska anges i heltal (eller med högst en decimal)

 

År

2020

År

N+1

År N+2

År N+3

För in så många år som behövs för att redovisa inverkan på resursanvändningen (jfr punkt 1.6)

·Tjänster som tas upp i tjänsteförteckningen (tjänstemän och tillfälligt anställda)

 

 

 

 

 

 

 

XX 01 01 01 (vid huvudkontoret eller vid kommissionens kontor i medlemsstaterna)

 

 

 

 

 

 

 

XX 01 01 02 (vid delegationer)

 

 

 

 

 

 

 

XX 01 05 01 (indirekta forskningsåtgärder)

 

 

 

 

 

 

 

10 01 05 01 (direkta forskningsåtgärder)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ÿ Extern personal (i heltidsekvivalenter)(22)

 

 

 

 

 

 

 

XX 01 02 01 (kontraktsanställda, nationella experter och vikarier finansierade genom ramanslaget)

 

 

 

 

 

 

 

XX 01 02 02 (kontraktsanställda, lokalanställda, nationella experter, vikarier och unga experter som tjänstgör vid delegationerna)

 

 

 

 

 

 

 

XX 01 04 åå(23)

- vid huvudkontoret(24)

 

 

 

 

 

 

 

 

- vid delegationer

 

 

 

 

 

 

 

XX 01 05 02 (kontraktsanställda, nationella experter och vikarier som arbetar med indirekta forskningsåtgärder)

 

 

 

 

 

 

 

10 01 05 02 (kontraktsanställda, vikarier och nationella experter som arbetar med direkta forskningsåtgärder)

 

 

 

 

 

 

 

Annan budgetrubrik (ange vilken)

 

 

 

 

 

 

 

TOTALT

 

 

 

 

 

 

 

XX motsvarar det politikområde eller den avdelning i budgeten som avses.

Personalbehoven ska täckas med personal inom generaldirektoratet som redan har avdelats för att förvalta åtgärden i fråga, eller genom en omfördelning av personal inom generaldirektoratet, om så krävs kompletterad med ytterligare resurser som kan tilldelas det förvaltande generaldirektoratet som ett led i det årliga förfarandet för tilldelning av anslag och med hänsyn tagen till begränsningar i fråga om budgetmedel.

Beskrivning av arbetsuppgifter:

Tjänstemän och tillfälligt anställda

 

Extern personal

 

En beskrivning av beräkningen av kostnaden för heltidsekvivalenten bör införas i avsnitt 3 i bilaga V.

3.2.4  Förenlighet med den gällande fleråriga budgetramen

–¨  Förslaget/initiativet är förenligt med den gällande fleråriga budgetramen

–¨  Förslaget/initiativet kräver omfördelningar under den berörda rubriken i den fleråriga budgetramen

Förklara i förekommande fall vilka ändringar i planeringen som krävs, och ange berörda budgetrubriker och belopp.

–¨  Förslaget/initiativet förutsätter att flexibilitetsmekanismen utnyttjas eller att den fleråriga budgetramen revideras(25).

Beskriv behovet av sådana åtgärder, och ange berörda rubriker i budgetramen, budgetrubriker i den årliga budgeten samt belopp.

3,3,  Beräknad inverkan på inkomsterna

–ý  Förslaget/initiativet påverkar inte budgetens inkomstsida.

–¨  Förslaget/initiativet påverkar inkomsterna på följande sätt:

¨  Påverkan på egna medel

¨  Påverkan på ”diverse inkomster”

Miljoner EUR (avrundat till tre decimaler)

Budgetrubrik i den årliga budgetens inkomstdel:

Belopp som förts in för det innevarande budgetåret

Förslagets eller initiativets inverkan på inkomsterna(26)

År

N

År

N+1

År

N+2

År

N+3

För in så många år som behövs för att redovisa inverkan på resursanvändningen (jfr punkt 1.6)

Artikel ………….

 

 

 

 

 

 

 

 

Ange vilka budgetrubriker i utgiftsdelen som berörs i de fall där inkomster i diversekategorin kommer att avsättas för särskilda ändamål.

[…]

BILAGA till finansieringsöversikt till förslag till förordning om europeiska leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster för företag.

Använd metod och huvudsakliga antaganden

Esmas kostnader i samband med auktorisation och tillsyn av europeiska leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster har uppskattats enligt tre kostnadskategorier: Personalkostnader, administrativa kostnader och driftskostnader(27)

Enligt kommissionens nuvarande preliminära uppskattningar kommer uppgifterna i samband med auktorisation och tillsyn av europeiska leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster att kräva 4 nya anställda år 2019 och ytterligare 9 anställda för år 2020. Dessa skulle tillkomma utöver den personal som för närvarande arbetar inom Esma och som ingår i den aktuella budgeten för Esma. Kostnaderna skulle finansieras genom EU:s budget för att inte belasta en framväxande bransch med oproportionerligt stora avgifter. Bidrag kommer att tas ut från de europeiska leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster som auktoriseras enligt detta system, men ett tak kommer att tillämpas, vilket anges i texten till förslaget.

Behovet av att öka personalstyrkan återspeglar de ytterligare uppgifter som Esma åläggs enligt förordningen och som rör samordningen och tillsynen av europeiska leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster:

·Utarbeta och förvalta auktorisationsförfarandet.

·Inrätta och driva ett centralt register.

·Utveckla de tekniska standarder som föreskrivs i förordningen.

·Granska faktablad med viktig investeringsinformation.

·Förbereda införandet av samordning och löpande tillsyn av europeiska leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster.

·Årligen övervaka och rapportera nyckeltal.

Dessa nya arbetsuppgifter anges i förslaget till förordning och beskrivs närmare i motiveringen. De omfattar, men är inte begränsade till, auktorisation och registrering av europeiska leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster, tillsyn av registrerade europeiska leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster som kräver regelbundna kontakter med ledning/personal i de enheter som står under tillsyn, besvarande av frågor, klagomål eller ansökningar från nationella behöriga myndigheterna eller konsumenter, övervakning av efterlevnaden av de krav på europeiska leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster som fastställs i förordningen om dessa, begäran om uppgifter från europeiska leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster eller de personer som deltar i förvaltningen av dessa enheter, utförande av kontroller på plats, granskning av register och hörande av personer om påstådda överträdelser av förordningen, granskning av faktablad med viktig investeringsinformation enligt de krav som anges i förordningen samt översättning av nödvändiga handlingar. Esma skulle även kunna ha rollen att återkalla auktorisationen av europeiska leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster och vidta andra tillsynsåtgärder såsom anges i förordningen om europeiska leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster.

I följande avsnitt görs en genomgång av de allmänna antaganden som gjorts vid beräkningen av ytterligare resurser, kostnader för nya anställda och ytterligare it-infrastruktur.

Allmänna antaganden vid beräkningen av extraresurser

Vid beräkningen av extraresurser har följande antaganden gjorts.

Det antas att denna förordning kommer att träda i kraft i början av år 2019 och att Esma kommer att använda det året till att ta fram tekniska tillsynsstandarder och teknisk rådgivning samt utarbeta metoder och förfaranden. År 2020 beräknas uppskattningsvis 25 enheter stå under Esmas tillsyn, baserat på nuvarande antal plattformar för gräsrotsfinansiering på marknaden, deras storlek, verksamhet, de allmänna marknadsförhållandena och antalet plattformar som redan har försökt att utvidga sin verksamhet över gränserna.

De ytterligare tjänsterna antas antingen vara fast anställd personal eller kontraktsanställda. Genomsnittliga årliga totala kostnader(28) för permanent anställd personal antas vara 173 000 EUR och för kontraktsanställda 86 000 EUR. I tabellen nedan sammanfattas den totala årliga genomsnittskostnaden per personalkategori. Pensions- och rekryteringskostnader räknas med medan personalrelaterade administrativa kostnader och driftskostnader placeras i en separat personalkategori.

Tabell 1 Personalkostnader

Personalkategori

2019 Total årlig genomsnittlig personalkostnad (*)

2020 Total årlig genomsnittlig personalkostnad (*)

Tjänsteman

158 020 EUR

153 687 EUR

Kontraktsanställd

85 640 EUR

72 640 EUR

(*) Omfattar rekryteringskostnader, löner, pensionsavgifter och andra kostnader (utbildning, medicinsk vård, skola och personaladministration). Personalrelaterade administrativa kostnader (t.ex. kostnader i samband med tjänsteresor) och driftskostnader (t.ex. databaser, möten och juridiska kostnader) är inte medräknade.

Beräkning av ytterligare anställda

Tabell 2 visar de planerade personalresurser som krävs för att Esma ska kunna utföra de uppgifter som anges i förordningen.

Tabell 2 Totalt antal heltidsekvivalenter per år

 

2019

2020

Handläggare

2

6

Kontraktsanställda

1

1

Totalt

3

7

Framtida behov efter 2020 kommer att beräknas och fördelas inom ramen för den kommande fleråriga budgetramen.

Andra utgifter

Andra utgifter, t.ex. för upprättandet av register, databaser och övrigt, har tagits med i driftskostnaderna i tabell 3. It-kostnaderna antas uppgå till 250 000 EUR för de båda budgetåren 2019 och 2020, för att sedan sjunka till 50. Kostnader för översättning ingår också i raden för driftskostnader och uppgår till 350 000 EUR per år.

Utgifter totalt 2019–2020

Totalbeloppen för Esmas uppgifter när det gäller inrättande, tillsyn och auktorisering under perioden 2019–2020 med hänsyn till ovanstående antaganden visas i tabellen nedan.

Tabell 3 Totala kostnader för Esma relaterade till europeiska leverantörer av gräsrotsfinansiering 2019–2020 i EUR

 

2019

2020

Personalutgifter

401 680 EUR

994 760 EUR

Administrativa utgifter

90 720 EUR

236 040 EUR

Driftsutgifter

271 600 EUR

656 200 EUR

Utgifter totalt

764 000 EUR

1 887 000 EUR

Avgifter som tas ut från enheter med tillstånd (*)

0

25 x 10 000 EUR

Total budget från branschen

0

250 000 EUR

Totala inverkan på EU:s budget

764 000 EUR

1 637 000 EUR

BILAGA

Uppgifter som ska lämnas i faktabladet med viktig investeringsinformation

Del A: Uppgifter om projektägare och gräsrotsfinansieringsprojekt.

(a) Identitet, rättslig ställning, ägarförhållanden, ledning och kontaktuppgifter.

(b) Huvudsaklig verksamhet, produkter eller tjänster som erbjuds.

(c) Viktiga siffror och nyckeltal för de senaste tre åren avseende projektägaren.

(d) Beskrivning av gräsrotsfinansieringsprojektet, inbegripet dess syfte och huvudkomponenter.

Del B: De viktigaste delarna av gräsrotsfinansieringsprocessen och villkoren för kapitalanskaffningen eller upplåningen av medel, i förekommande fall.

(a)Minimimål för kapital som ska anskaffas eller medel som ska upplånas i ett enda gräsrotsfinansieringserbjudande och antalet erbjudanden som har genomförts av projektägaren eller leverantören av gräsrotsfinansieringstjänster för gräsrotsfinansieringsprojektet.

(b) Tidsfristen för att nå målet för kapitalanskaffning eller upplåning av medel.

(c) Information om följderna om målet för kapitalanskaffning eller upplåning av medel inte nås inom tidsfristen.

(d) Maximibelopp för erbjudandet om det skiljer sig från kapitalmålet enligt punkt a.

(e) Summan av egna medel som projektägaren anslagit till gräsrotsfinansieringsprojektet.

(f) Förändring i sammansättningen av emittentens kapital eller lån med koppling till erbjudandet om gräsrotsfinansiering.

Del C: Riskfaktorer

Presentation av de främsta riskerna i samband med gräsrotsfinansieringsprojektet, med sektorn, projektet, projektägaren och investeringsinstrumentet, inbegripet geografiska risker, i förekommande fall.

Del D: Uppgifter i samband med erbjudande av värdepapper

(a)Total mängd och typ av investeringsinstrument som ska erbjudas.

(b) Teckningspris.

(c) Om överteckning kan göras och hur den fördelas.

(d) Villkoren för teckning och betalning.

(e) Förvaring och distribution av investeringsinstrument till investerare.

(f) Om investeringen är säkrad genom en borgensman eller säkerhet:

i)  Om borgensmannen eller den som tillhandahåller säkerheten är en juridisk person.

ii)  Identitet, rättslig ställning och kontaktuppgifter för borgensmannen eller den som tillhandahåller säkerheten.

iii)  Information om garantins eller säkerhetens art och villkor.

(g) I förekommande fall, ett bindande åtagande att köpa tillbaka värdepapper och tidsfristen för ett sådant återköp.

(h) För andra instrument än aktier, den nominella räntan, det datum från och med vilket ränta betalas ut, förfallodatum för räntebetalningar, förfallodag och gällande avkastning.

Del E: Uppgifter om emittenten, om emittenten inte är densamma som projektägaren och därför är ett specialföretag

(a)Om det finns ett specialföretag placerat mellan projektägaren och investeraren.

(b) Emittentens kontaktuppgifter

Del F: Investerarens rättigheter

(a)Vilka rättigheter som sammanhänger med värdepapperen.

(b) Begränsningar som värdepapperen är föremål för.

(c) Beskrivning av eventuella begränsningar av överlåtelse av värdepapper.

(d) Möjligheter till avveckling.

(e) För aktier, fördelningen av kapital och rösträtt före och efter kapitalökningen till följd av erbjudandet (under förutsättning att alla värdepapper kommer att tecknas).

Del G: Uppgifter som avser låneavtal

Om erbjudandet om gräsrotsfinansiering omfattar kreditförmedling ska faktabladet med viktig investeringsinformation, i stället för de uppgifter som avses i del D, E och F, innehålla följande uppgifter:

(a)Kreditavtalets art och löptid.

(b) Gällande räntesatser eller, i förekommande fall, annan ersättning till investerare.

(c) Riskreducerande åtgärder, exempelvis om krediten är säkrad.

(d) Amorteringsplan för kapitalbeloppet och återbetalning av ränta.

Del H: Avgifter, information och möjlighet till rättslig prövning

(a)Investerarens avgifter och kostnader i samband med investeringen.

(b) Var och hur ytterligare information om gräsrotsfinansieringsprojektet, projektägaren och emittenten kan erhållas kostnadsfritt.

(c) Hur och till vem investeraren kan lämna ett klagomål om investeringen, om projektägaren eller om leverantören av gräsrotsfinansieringstjänster.

(1)

EUT C 367, 10.10.2018, s. 65.

(2)

*Ändringar: ny text eller text som ersätter tidigare text markeras med fetkursiv stil och strykningar markeras med symbolen ▌.

(3)

EUT C , , s. .

(4)

EUT C , , s. .

(5)

Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/48/EG av den 23 april 2008 om konsumentkreditavtal och om upphävande av rådets direktiv 87/102/EEG (EUT L 133, 22.5.2008, s. 66).

(6)

Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU av den 15 maj 2014 om marknader för finansiella instrument och om ändring av direktiv 2002/92/EG och av direktiv 2011/61/EU (EUT L 173, 12.6.2014, s. 349).

(7)

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG (EUT L 168, 30.6.2017, s. 12).

(8)

Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU av den 26 juni 2013 om behörighet att utöva verksamhet i kreditinstitut och om tillsyn av kreditinstitut och värdepappersföretag, om ändring av direktiv 2002/87/EG och om upphävande av direktiv 2006/48/EG och 2006/49/EG (EUT L 176, 27.6.2013, s. 338).

(9)

Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2366 av den 25 november 2015 om betaltjänster på den inre marknaden, om ändring av direktiven 2002/65/EG, 2009/110/EG och 2013/36/EU samt förordning (EU) nr 1093/2010 och om upphävande av direktiv 2007/64/EG (EUT L 337, 23.12.2015, s. 35).

(10)

COM(2017) 340 final, Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om bedömningen av de risker för penningtvätt och finansiering av terrorism som påverkar den inre marknaden och berör gränsöverskridande verksamhet.

(11)

Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 av den 20 maj 2015 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism, om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG och kommissionens direktiv 2006/70/EG (EUT L 141, 5.6.2015, s. 73).

(12)

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter (EGT L 8, 12.1.2001, s. 1).

(13)

EUT L 297, 7.11.2013, s. 107.

(14)

* EUT: Vänligen inför nummer och uppgifter om offentliggörande för den här förordningen.

(15)

I den mening som avses i artikel 54.2 a eller b i budgetförordningen.

(16)

Närmare förklaringar av de olika metoderna för genomförande med hänvisningar till respektive bestämmelser i budgetförordningen återfinns på BudgWeb: https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx.

(17)

  Differentierade respektive icke-differentierade anslag.

(18)

  Efta: Europeiska frihandelssammanslutningen.

(19)

  Kandidatländer och i förekommande fall potentiella kandidatländer i västra Balkan.

(20)

Resultaten som ska anges är de produkter eller tjänster som levererats (t.ex. antal studentutbyten som har finansierats eller antal kilometer väg som har byggts).

(21)

Mål som redovisats under punkt 1.4.2: ”Specifikt/specifika mål…”.

(22)

[Denna fotnot förklarar vissa initialförkortningar som inte används i den svenska versionen].

(23)

Särskilt tak för finansiering av extern personal genom driftsanslag (tidigare s.k. BA-poster).

(24)

Framför allt för strukturfonderna, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) och Europeiska fiskerifonden (EFF).

(25)

Se artiklarna 11 och 17 i rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020.

(26)

När det gäller traditionella egna medel (tullar och sockeravgifter) ska nettobeloppen anges, dvs. bruttobeloppen minus 25 % avdrag för uppbördskostnader.

(27)

Driftskostnaderna omfattar även kostnader för översättning och it-kostnader.

(28)

Exklusive pensions- och rekryteringskostnader men inklusive personalrelaterade driftskostnader (t.ex. kostnader i samband med tjänsteresor) och administrativa kostnader (t.ex. databaser, möten och juridiska kostnader).


ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Europeiska tjänsteleverantörer för gräsrotsfinansiering för företag

Referensnummer

COM(2018)0113 – C8-0103/2018 – 2018/0048(COD)

Framläggande för parlamentet

7.3.2018

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

ECON

16.4.2018

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

ITRE

16.4.2018

IMCO

16.4.2018

JURI

16.4.2018

 

Inget yttrande avges

       Beslut

ITRE

21.3.2018

IMCO

23.4.2018

JURI

27.3.2018

 

Föredragande

       Utnämning

Ashley Fox

31.5.2018

 

 

 

Tidigare föredragande

Ashley Fox

 

 

 

Behandling i utskott

29.8.2018

9.10.2018

 

 

Antagande

5.11.2018

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

38

5

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Pervenche Berès, David Coburn, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Stefan Gehrold, Roberto Gualtieri, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Petr Ježek, Philippe Lamberts, Werner Langen, Bernd Lucke, Ivana Maletić, Marisa Matias, Gabriel Mato, Caroline Nagtegaal, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Martin Schirdewan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Jakob von Weizsäcker

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Richard Corbett, Mady Delvaux, Bas Eickhout, Ashley Fox, Eva Joly, Syed Kamall, Thomas Mann, Eva Maydell, Luigi Morgano, Lieve Wierinck, Roberts Zīle

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Tiziana Beghin, John Flack, Aleksander Gabelic, Anna Hedh, Agnes Jongerius, Ricardo Serrão Santos

Ingivande

9.11.2018


SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET ANSVARIGA UTSKOTTET

38

+

ALDE

Petr Ježek, Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

ECR

John Flack, Ashley Fox, Syed Kamall, Bernd Lucke, Kay Swinburne, Roberts Zīle

EFDD

Tiziana Beghin, David Coburn, Marco Valli

PPE

Markus Ferber, Stefan Gehrold, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Esther de Lange, Werner Langen, Ivana Maletić, Thomas Mann, Gabriel Mato, Eva Maydell, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Tom Vandenkendelaere

S&D

Pervenche Berès, Richard Corbett, Mady Delvaux, Jonás Fernández, Aleksander Gabelic, Roberto Gualtieri, Anna Hedh, Agnes Jongerius, Luigi Morgano, Ricardo Serrão Santos, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

5

-

GUE/NGL

Marisa Matias, Martin Schirdewan

VERTS/ALE

Bas Eickhout, Eva Joly, Philippe Lamberts

0

0

 

 

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

Senaste uppdatering: 23 november 2018Rättsligt meddelande