Postup : 2018/0091(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0366/2018

Predkladané texty :

A8-0366/2018

Rozpravy :

PV 11/12/2018 - 14
CRE 11/12/2018 - 14

Hlasovanie :

PV 12/12/2018 - 12.6
CRE 12/12/2018 - 12.6
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0504

ODPORÚČANIE     ***
PDF 697kWORD 70k
9.11.2018
PE 627.597v02-00 A8-0366/2018

k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí dohody o hospodárskom partnerstve medzi Európskou úniou a Japonskom

(07964/2018 – C8-0382/2018 – 2018/0091(NLE))

Výbor pre medzinárodný obchod

Spravodajca: Pedro Silva Pereira

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 STANOVISKO Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
 STANOVISKO VO FORME LISTU VÝBORU PRE POĽNOHOSODÁRSTVO A ROZVOJ VIDIEKA
 POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU
 ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí dohody o hospodárskom partnerstve medzi Európskou úniou a Japonskom

(07964/2018 – C8-0382/2018 – 2018/0091(NLE))

(Súhlas)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (07964/2018),

–  so zreteľom na dohodu o hospodárskom partnerstve medzi Európskou úniou a Japonskom (07965/2018),

–  so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 91, článkom 100 ods. 2, článkom 207 ods. 4 prvým pododsekom, článkom 218 ods. 6 druhým pododsekom písm. a) bodom v) a článkom 218 ods. 7 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (C8-0382/2018),

–  so zreteľom na svoje nelegislatívne uznesenie z ...(1) o návrhu rozhodnutia,

–  so zreteľom na článok 99 ods. 1 a 4 a článok 108 ods. 7 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na odporúčanie Výboru pre medzinárodný obchod, stanovisko Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín a stanovisko vo forme listu Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (A8‑0000/2018),

1.  udeľuje súhlas s uzatvorením dohody;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov a Japonska.

(1)

Prijaté texty z tohto dňa, P8_TA(0000)0000.


DÔVODOVÁ SPRÁVA

Rokovania medzi Európskou úniou (EÚ) a Japonskom o dohode o hospodárskom partnerstve (DHP), ktoré sa začali 25. marca 2013, boli uzavreté 8. decembra 2017. EÚ a Japonsko podpísali 17. júla 2018 na samite EÚ – Japonsko v Tokiu dohodu o hospodárskom partnerstve, ako aj dohodu o strategickom partnerstve.

Európsky parlament stanovil svoje priority na rokovania vo svojom uznesení z októbra 2012. Tieto priority sú vo výsledku rokovaní zohľadnené. Európsky parlament bol počas tohto procesu informovaný a Výbor pre medzinárodný obchod pozorne sledoval rokovania od ich príprav až do podpisu konečnej dohody. V nadväznosti na žiadosti Európskeho parlamentu Rada v septembri 2017 uverejnila svoj rokovací mandát.

Rokovania o samostatnej dohode o ochrane investícií s Japonskom stále prebiehajú. Európsky parlament bude tieto rokovania naďalej pozorne sledovať a už sa vyjadril, že starý mechanizmus urovnávania sporov medzi súkromnými investormi (ISDS) a štátom je neprijateľný.

Dohoda o hospodárskom partnerstve medzi EÚ a Japonskom má strategický význam. Je to najdôležitejšia dvojstranná obchodná dohoda, ktorú EÚ uzavrela a ktorá predstavuje takmer tretinu svetového hrubého domáceho produktu (HDP), takmer 40 percent svetového obchodu a viac ako 600 miliónov ľudí.

V období otrasov celosvetového obchodného poriadku predstavuje táto dohoda signál na podporu slobodného a spravodlivého obchodu založeného na pravidlách, pričom pomáha presadzovať hodnoty a vysoké štandardy Únie.

EÚ a Japonsko vyznávajú spoločné základné hodnoty, ako je dodržiavanie ľudských práv, demokracia a právny štát, ako aj pevný záväzok k trvalo udržateľnému rozvoju, multilateralizmu a systému svetového obchodu založenému na pravidlách.

Japonsko je tretím najväčším spotrebiteľským trhom na svete, ale iba šiestym obchodným partnerom Únie. Touto dohodou sa posilní súčasný bilaterálny obchod a politický vzťah.

V posúdení vplyvu obchodu na udržateľnosť z roku 2016 sa odhadlo, že dohoda bude mať pozitívny vplyv z hľadiska HDP, príjmov, obchodu a zamestnanosti tak v EÚ, ako aj v Japonsku, a to v súlade s cieľom dosiahnuť „inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast“.

Skutočné výhody medzinárodnej dohody však závisia od správneho a úplného vykonávania jej ustanovení všetkými stranami. Preto je kľúčové monitorovanie plnenia dohodnutých záväzkov.

Obchod s tovarom: Vstupom do platnosti odstráni dohoda o hospodárskom partnerstve medzi EÚ a Japonskom clá na viac ako 90 % vývozu EÚ do Japonska. Po úplnej implementácii dohody Japonsko zruší clá na 97 % tovaru dovezeného z EÚ, pričom zostávajúce colné položky budú podliehať čiastočnej liberalizácii prostredníctvom colných kvót alebo znížení colných sadzieb. Pokiaľ ide o osobné automobily, EÚ postupne zruší svoje 10 % clá na automobily počas obdobia siedmich rokov, zatiaľ čo na traktory a autobusy budú clá EÚ zrušené po 12 rokoch. Podľa niektorých odhadov dohoda ušetrí vývozcom z EÚ približne 1 miliardu EUR ročne na colných poplatkoch.

Nesadzobné opatrenia: Počas rokovaní medzi EÚ a Japonskom sa riešili mnohé nesadzobné opatrenia, ktoré predstavovali veľký problém pre spoločnosti z EÚ, najmä v oblastiach automobilového priemyslu, potravinárskych prídavných látok, označovaní potravín, kozmetiky, zdravotníckych pomôcok a označovania textílií. Japonsko súhlasilo so zosúladením svojich noriem v oblasti automobilového priemyslu ešte viac s medzinárodnými normami (predpisy EHK OSN), ktoré uplatňujú výrobcovia automobilov v EÚ. Dohoda obsahuje ochrannú doložku na 10 rokov, ktorá umožní EÚ znovu zaviesť tarify v prípade, že Japonsko prestane uplatňovať predpisy EHK OSN alebo opätovne zavedie zrušené nesadzobné opatrenia.

Poľnohospodárstvo a zemepisné označenia: Zníženie ciel je najvýraznejšie v sektore poľnohospodárstva EÚ, pričom dohoda ochraňuje najcitlivejšie výrobky. Víno, liehoviny a iné alkoholické nápoje budú oslobodené od cla od prvého dňa. Zruší sa vysoké clo na tvrdé syry a stanoví sa colná kvóta s nulovou colnou sadzbou pre čerstvé syry. V prípade hovädzieho mäsa sa sadzby postupne znížia (z 38,5 % na 9 % v priebehu 15 rokov). EÚ bude môcť využívať bezcolný prístup pre spracované bravčové mäso a takmer bezcolný obchod s čerstvým bravčovým mäsom. Po prechodnom období sa zrušia clá na spracované poľnohospodárske výrobky, ako napríklad cestoviny, čokoládu a sušienky. V DHP sa ustanovuje aj ochrana 205 európskych zemepisných označení, čo je mimoriadne dôležité pre malé a stredné podniky (MSP).

Verejné obstarávanie: Japonsko prijalo záväzok umožniť obstarávanie v 48 základných mestách (ktoré predstavujú približne 15 % obyvateľstva Japonska), ako aj obstarávanie mnohých nezávislých miestnych administratívnych subjektov (univerzít, nemocníc a verejných energetických spoločností). Japonsko sa takisto zaviazalo odstrániť tzv. doložku o prevádzkovej bezpečnosti najneskôr do jedného roka od nadobudnutia platnosti dohody, ktorá doteraz v praxi bránila poskytovateľom železničnej dopravy v EÚ vstúpiť na japonský trh. Dohoda vychádza z viacstrannej dohody o vládnom obstarávaní a maximalizuje transparentnosť verejného obstarávania v prípade verejných zákaziek.

Obchod so službami: V dohode sa zachováva právo orgánov členských štátov EÚ vymedziť, poskytovať a regulovať služby vo verejnom záujme na vnútroštátnej, regionálnej alebo miestnej úrovni napriek prístupu negatívneho zoznamu. Dohoda o hospodárskom partnerstve vládam nebráni, aby do verejného sektora vrátili všetky privatizované služby. Zachováva tiež zvrchované právo na reguláciu finančného a bankového sektora z dôvodov prudenciálneho dohľadu. Liberalizácia sa týka oblastí, ako napr. elektronický obchod, medzinárodná námorná doprava, poštové služby a telekomunikácie, ale audiovizuálne služby sú vylúčené. DHP okrem toho zavádza dočasný cezhraničný pohyb odborníkov (tzv. režim 4), čím sa obe strany zaviazali umožniť vnútropodnikové transfery v približne 40 odvetviach a v prípade nezávislých odborníkov v približne 20 odvetviach.

MSP: Toto je prvý raz, keď obchodná dohoda EÚ obsahuje osobitnú kapitolu týkajúcu sa MSP. V kapitole sa predpokladá verejne prístupné webové sídlo a kontaktné miesta pre MSP, ktoré im budú poskytovať informácie relevantné z hľadiska prístupu na trh druhej strany. Až 78 % spoločností EÚ vyvážajúcich do Japonska sú MSP.

Trvalo udržateľný rozvoj: DHP medzi EÚ a Japonskom opätovne potvrdzuje záväzok oboch strán k širokému spektru mnohostranných dohôd v oblasti práce a životného prostredia, ako aj k programu trvalo udržateľného rozvoja do roku 2030 Organizácie Spojených národov. Obe strany sa takisto zaväzujú účinne vykonávať Parížsku dohodu v oblasti boja proti zmene klímy a iné multilaterálne dohody v oblasti životného prostredia vrátane dohôd o ochrane prírodných zdrojov a trvalo udržateľnom hospodárení s nimi (rybné hospodárstvo, biodiverzita a lesné hospodárstvo). V dohode sa ustanovuje najmä posilnená spolupráca v boji proti nezákonnej ťažbe dreva a nezákonnému, nenahlásenému a neregulovanému rybolovu. Zatiaľ čo Japonsko, žiaľ, ešte neratifikovalo dva základné dohovory Medzinárodnej organizácie práce (MOP), dohoda obsahuje záväzky pokračovať v ratifikácii všetkých základných dohovorov MOP. V kapitole sa tiež uznáva právo na reguláciu a zahŕňa osobitnú doložku o preskúmaní, ktorá môže a mala by sa použiť na posilnenie vymáhateľnosti a účinnosti ustanovení týkajúcich sa práce a životného prostredia.

Toky údajov: DHP neobsahuje všeobecné ustanovenia o tokoch údajov, ale tzv. doložka rendez-vous, v rámci ktorej strany posúdia otázku cezhraničného prenosu údajov do troch rokov od nadobudnutia platnosti dohody.

Spolupráca v oblasti regulácie: Kapitola o spolupráci v oblasti regulácie je dobrovoľná a rešpektuje právo strán na reguláciu svojich vlastných úrovní ochrany pri plnení cieľov verejnej politiky. V dohode sa takisto predpokladá zriadenie finančného regulačného fóra na posilnenie spolupráce medzi EÚ a Japonskom s cieľom posilniť stabilitu a zlepšiť globálny finančný systém. V kapitole o spolupráci v oblasti regulácie sa takisto jasne uvádza, že zásady stanovené v Zmluve o fungovaní EÚ sa musia v plnej miere dodržiavať, čo zahŕňa aj zásadu predbežnej opatrnosti.

Vykonávanie a občianska spoločnosť: Dohoda predpokladá spoločný dialóg s občianskou spoločnosťou a odvetvovými výbormi, ako je napríklad Výbor pre regulačnú spoluprácu, kde je možná aj účasť občianskej spoločnosti. Ako všetky ostatné obchodné dohody EÚ poslednej generácie vytvorí DHP domácu poradnú skupinu, ktorá zabezpečí zapojenie občianskej spoločnosti do vykonávania a monitorovania kapitoly o trvalo udržateľnom rozvoji.

Záver

Dohoda o hospodárskom partnerstve medzi EÚ a Japonskom má veľký strategický význam. Predstavuje vyvážený a komplexný výsledok významnej hospodárskej hodnoty pre EÚ, jej občanov a podniky. V dohode sa stanovujú nové trhové príležitosti, najmä pre odvetvia, ktoré z obchodných dohôd zvyčajne nemajú veľký prínos (napr. poľnohospodárstvo). DHP obsahuje niekoľko nových prvkov, ako napríklad záväzok dodržiavať Parížsku dohodu o zmene klímy a osobitné kapitoly o správe a riadení spoločností a MSP. Dohoda v plnej miere rešpektuje aj právo regulovať a chrániť verejné služby. Táto dohoda má potenciál prispieť k vytváraniu udržateľného rastu a dôstojných pracovných miest pri súčasnom presadzovaní hodnôt Únie a dodržiavaní prísnych noriem v oblastiach, ako je bezpečnosť potravín, ochrana životného prostredia a pracovné práva.

Spravodajca preto odporúča udeliť súhlas s touto dohodou.


STANOVISKO Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (11.10.2018)

pre Výbor pre medzinárodný obchod

k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o hospodárskom partnerstve medzi Európskou úniou a Japonskom

(COM (2018)0192 – 2018/0091(NLE))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Adina-Ioana Vălean

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín vyzýva Výbor pre medzinárodný obchod, aby ako gestorský výbor odporučil Parlamentu udeliť súhlas s návrhom rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o hospodárskom partnerstve medzi Európskou úniou a Japonskom.

POSTUP VÝBORU POŽIADANÉHO O STANOVISKO

Názov

Rozhodnutie Rady o uzavretí Dohody o hospodárskom partnerstve medzi Európskou úniou a Japonskom

Referenčné čísla

07964/2018 – C8-0382/2018 – COM(2018)01922018/0091(NLE)

Gestorský výbor

 

INTA

 

 

 

 

Výbor požiadaný o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

ENVI

10.9.2018

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

       dátum menovania

Adina-Ioana Vălean

17.10.2018

Predchádzajúci spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

Joëlle Mélin

Prerokovanie vo výbore

29.8.2018

 

 

 

Dátum prijatia

10.10.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

24

11

10

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Marco Affronte, Pilar Ayuso, Ivo Belet, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Paul Brannen, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, György Hölvényi, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Peter Liese, Valentinas Mazuronis, Joëlle Mélin, Rory Palmer, Gilles Pargneaux, Bolesław G. Piecha, Julia Reid, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Cristian-Silviu Buşoi, Jørn Dohrmann, Eleonora Evi, Christophe Hansen, Norbert Lins, Tilly Metz, Younous Omarjee, Gabriele Preuß, Bart Staes

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Linnéa Engström, Kati Piri

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIENVO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

24

+

ALDE

Valentinas Mazuronis, Frédérique Ries, Nils Torvalds

ECR

Jørn Dohrmann, Arne Gericke, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha

EFDD

Eleonora Evi

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Cristian-Silviu Buşoi, Birgit Collin-Langen, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Christophe Hansen, György Hölvényi, Peter Liese, Norbert Lins, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Adina-Ioana Vălean

11

-

EFDD

Julia Reid

ENF

Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

GUE/NGL

Lynn Boylan, Kateřina Konečná, Younous Omarjee

VERTS/ALE

Marco Affronte, Linnéa Engström, Tilly Metz, Michèle Rivasi, Bart Staes

10

0

S&D

Biljana Borzan, Paul Brannen, Miriam Dalli, Seb Dance, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Rory Palmer, Gilles Pargneaux, Kati Piri, Gabriele Preuß

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania


STANOVISKO VO FORME LISTU VÝBORU PRE POĽNOHOSODÁRSTVO A ROZVOJ VIDIEKA

Vážený pán Bernd Lange

predseda Výboru pre medzinárodný obchod

ASP 12G205

IPOL-COM-AGRI D (2018) 42313

Vážený pán predseda,

Výbor pre medzinárodný obchod dostal v súlade s článkom 99 ods. 2 rokovacieho poriadku povolenie vypracovať návrh správy obsahujúci návrh nelegislatívneho uznesenia o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí dohody o hospodárskom partnerstve medzi Európskou úniou a Japonskom (07964/2018 – C8 – 0382/2018 – 2018/0091M (NLE)).

Počas schôdze, ktorá sa konala 10. júla 2018, sa koordinátori výboru AGRI rozhodli nevydať formálne stanovisko k tomuto návrhu uznesenia, ale namiesto toho predložiť výboru zodpovednému za príslušnú oblasť všeobecné úvahy v danej veci vo forme tohto listu.

Z konzultácií v rámci nášho výboru vyplynulo, že veľká väčšina členov výboru AGRI podporuje dohodu o hospodárskom partnerstve medzi EÚ a Japonskom (ďalej len „dohoda“). Všetky dostupné štúdie vlastne dospeli k záveru, že agropotravinársky sektor EÚ by z dohody výrazne profitoval.

EÚ v súčasnosti vyváža do Japonska oveľa viac poľnohospodárskych výrobkov ako naopak, hoci podiel poľnohospodárskych výrobkov na celkovom vývoze EÚ do Japonska je pomerne nízky (5,4 % v roku 2017). Poľnohospodárske trhy Japonska sú relatívne chránené (jednoduchý priemer uplatňovaných sadzieb podľa doložky najvyšších výhod dosahuje 10,6 % pre živočíšne produkty a 63,4 % pre mliečne výrobky), tento podiel by sa však mohol v dôsledku dohody výrazne zvýšiť. Clá na vývoz najdôležitejších potravín z EÚ do Japonska by boli výrazne znížené, napríklad v prípade bravčového mäsa (zo 4,3 % na 0 % v priebehu 10 rokov v prípade kusov vysokej hodnoty), vína (z 15 % na 0 % pri vstupe dohody do platnosti), hovädzieho mäsa (z 38,5 % na 9 % v priebehu 15 rokov), cestovín a čokolády (z maximálne 24 % príp. 30 % na 0 % v priebehu 10 rokov). V prípade syrov (v súčasnosti je clo medzi 30 % a 40 %) by dohoda priniesla úplnú liberalizáciu pre tvrdé syry a poskytla colné kvóty s oslobodením od cla pre čerstvé, spracované a mäkké syry.

Hoci niektoré citlivé výrobky (najmä ryža) sú z dohody vylúčené, celkové prínosy pre agropotravinársky sektor vyplývajúce zo zníženia colných sadzieb a tiež necolných prekážok (najmä zjednodušenie postupov schvaľovania a odbavovania v prípade sanitárnych a fytosanitárnych opatrení) sú jednoznačne pozitívne.

Okrem toho by som rád poukázal na to, že členovia výboru AGRI sú veľmi spokojní s vysokou mierou ochrany európskych zemepisných označení, ktorá by sa dosiahla v rámci dohody (viac ako 200 potravín, vín a liehovín v EÚ by bolo chránených), čo by výrazne zvýšilo šance dotknutých výrobcov z EÚ na predaj týchto vysoko kvalitných výrobkov na japonskom trhu s 127 miliónmi spotrebiteľov.

A napokon, pozitívne vnímame aj komplexnú časť dohody o vzájomnom uľahčení vývozu vína so zoznamom enologických postupov, ktoré majú schváliť EÚ a Japonsko v troch fázach.

Bol by som vďačný, keby výbor INTA mohol uvedené námety zohľadniť pri príprave návrhu správy obsahujúcej návrh nelegislatívneho uznesenia a pri následnom postupe udeľovania súhlasu.

Samozrejme, že budem v plnej miere k dispozícii v prípade, že by ste Vy alebo Váš spravodajca mali záujem s nami v tejto veci viesť ďalšie konzultácie.

S úctou,

 

Czesław Adam SIEKIERSKI


POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Rozhodnutie Rady o uzavretí dohody o hospodárskom partnerstve medzi Európskou úniou a Japonskom

Referenčné čísla

07964/2018 – C8-0382/2018 – COM(2018)01922018/0091(NLE)

Dátum preloženia/ žiadosť o súhlas

18.7.2018

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

INTA

10.9.2018

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

ENVI

10.9.2018

TRAN

10.9.2018

AGRI

10.9.2018

 

Bez predloženia stanoviska

       Dátum rozhodnutia

TRAN

14.5.2018

 

 

 

Spravodajcovia:

       dátum vymenovania

Pedro Silva Pereira

16.5.2018

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

29.8.2018

27.9.2018

 

 

Dátum prijatia

5.11.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania:

+:

–:

0:

25

10

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, Salvatore Cicu, Christofer Fjellner, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Christophe Hansen, Heidi Hautala, Nadja Hirsch, Yannick Jadot, France Jamet, Jude Kirton-Darling, Patricia Lalonde, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Syed Kamall, Sajjad Karim, Sander Loones, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ramon Tremosa i Balcells, Jarosław Wałęsa

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Georges Bach, Norbert Lins

Dátum predloženia

9.11.2018


ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

25

+

ALDE

Nadja Hirsch, Patricia Lalonde, Ramon Tremosa i Balcells

ECR

Syed Kamall, Sajjad Karim, Sander Loones

EFDD

Tiziana Beghin

NI

David Borrelli

PPE

Georges Bach, Salvatore Cicu, Christofer Fjellner, Christophe Hansen, Norbert Lins, Sorin Moisă, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Tokia Saïfi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Iuliu Winkler

S&D

Bernd Lange, David Martin, Alessia Maria Mosca, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

10

-

ENF

France Jamet

GUE/NGL

Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz

NI

Emmanuel Maurel,

S&D

Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Joachim Schuster

VERTS/ALE

Heidi Hautala, Yannick Jadot

1

0

S&D

Jude Kirton-Darling

Vysvetlenie použitých znakov

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

Posledná úprava: 28. novembra 2018Právne oznámenie