Postup : 2018/0123(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0368/2018

Předložené texty :

A8-0368/2018

Rozpravy :

Hlasování :

PV 31/01/2019 - 9.2

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0047

ZPRÁVA     ***I
PDF 503kWORD 52k
15.11.2018
PE 629.562v02-00 A8-0368/2018

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 952/2013, kterým se stanoví celní kodex Unie

(COM(2018)0259 – C8-0180/2018 – 2018/0123(COD))

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů

Zpravodaj: Jasenko Selimovic

(Zjednodušený postup – čl. 50 odst. 1 jednacího řádu)

POZM. NÁVRHY
NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 952/2013, kterým se stanoví celní kodex Unie

(COM(2018)0259 – C8-0180/2018 – 2018/0123(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2018)0259),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a články 33, 114 a 207 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0180/2018),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 12. července 2018(1)

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů (A8-0368/2018),

1.  přijímá svůj postoj v prvním čtení ve znění návrhu předloženého Komisí;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi a také parlamentům členských států.

(1)

  Úř. věst. C 367, 10.10.2018, s. 39.


POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Celní kodex Unie

Referenční údaje

COM(2018)0259 – C8-0180/2018 – 2018/0123(COD)

Datum předložení EP

8.5.2018

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

IMCO

28.5.2018

 

 

 

Výbory požádané o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

INTA

28.5.2018

 

 

 

Nezaujetí stanoviska

       Datum rozhodnutí

INTA

20.6.2018

 

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Jasenko Selimovic

19.6.2018

 

 

 

Zjednodušený postup - datum rozhodnutí

19.6.2018

Projednání ve výboru

11.10.2018

 

 

 

Datum přijetí

12.11.2018

 

 

 

Datum předložení

14.11.2018

Poslední aktualizace: 26. listopadu 2018Právní upozornění