Menetlus : 2018/0123(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0368/2018

Esitatud tekstid :

A8-0368/2018

Arutelud :

Hääletused :

PV 31/01/2019 - 9.2

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2019)0047

RAPORT     ***I
PDF 336kWORD 52k
13.11.2018
PE 629.562v02-00 A8-0368/2018

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 952/2013, millega kehtestatakse liidu tolliseadustik

(COM(2018)0259 – C8‑0180/2018 – 2018/0123(COD))

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon

Raportöör: Jasenko Selimovic

(Lihtsustatud menetlus – kodukorra artikli 50 lõige 1)

MUUDATUSED
EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT
 VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 952/2013, millega kehtestatakse liidu tolliseadustik

(COM(2018)0259 – C8‑0180/2018 – 2018/0123(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2018)0259),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ning artikleid 33, 114 ja 207, mille alusel komisjon esitas Euroopa Parlamendile ettepaneku (C8‑0180/2018),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–  võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 12. juuli 2018. aasta arvamust(1),

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

–  võttes arvesse siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni raportit (A8-0368/2018),

1.  võtab vastu esimese lugemise seisukoha, võttes üle komisjoni ettepaneku;

2.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon asendab oma ettepaneku, muudab seda oluliselt või kavatseb seda oluliselt muuta;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

(1)

  ELT C 367, 10.10.2018, lk 39.


VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Liidu tolliseadustik

Viited

COM(2018)0259 – C8-0180/2018 – 2018/0123(COD)

EP-le esitamise kuupäev

8.5.2018

 

 

 

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

IMCO

28.5.2018

 

 

 

Nõuandvad komisjonid

       istungil teada andmise kuupäev

INTA

28.5.2018

 

 

 

Arvamuse esitamisest loobumine

       otsuse kuupäev

INTA

20.6.2018

 

 

 

Raportöörid

       nimetamise kuupäev

Jasenko Selimovic

19.6.2018

 

 

 

Lihtsustatud menetlus - otsuse kuupäev

19.6.2018

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

11.10.2018

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

12.11.2018

 

 

 

Esitamise kuupäev

14.11.2018

Viimane päevakajastamine: 26. november 2018Õigusalane teave