Procedūra : 2018/0123(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0368/2018

Pateikti tekstai :

A8-0368/2018

Debatai :

Balsavimas :

PV 31/01/2019 - 9.2

Priimti tekstai :

P8_TA(2019)0047

PRANEŠIMAS     ***I
PDF 561kWORD 52k
13.11.2018
PE 629.562v02-00 A8-0368/2018

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas

(COM(2018)0259 – C8‑0180/2018 – 2018/0123(COD))

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas

Pranešėjas: Jasenko Selimovic

(Supaprastinta procedūra: Darbo tvarkos taisyklių 50 straipsnio 1 dalis)

PAKEITIMAI
EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas

(COM(2018)0259 – C8‑0180/2018 – 2018/0123(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2018)0259),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 33, 114 bei 207 straipsnius, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8‑0180/2018),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. liepos 12 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(1),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto pranešimą (A8-0368/2018),

1.  priima per pirmąjį svarstymą savo poziciją, perimdamas Komisijos pasiūlymą;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

3.  paveda Pirmininkui Parlamento poziciją perduoti Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

(1)

OL C 367, 2018 10 10, p. 39.


ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Sąjungos muitinės kodeksas

Nuorodos

COM(2018)0259 – C8-0180/2018 – 2018/0123(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

8.5.2018

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

IMCO

28.5.2018

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

INTA

28.5.2018

 

 

 

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

INTA

20.6.2018

 

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Jasenko Selimovic

19.6.2018

 

 

 

Supaprastinta procedūra - nutarimo data

19.6.2018

Svarstymas komitete

11.10.2018

 

 

 

Priėmimo data

12.11.2018

 

 

 

Pateikimo data

14.11.2018

Atnaujinta: 2018 m. lapkričio 26 d.Teisinis pranešimas