Postup : 2018/0123(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0368/2018

Predkladané texty :

A8-0368/2018

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 31/01/2019 - 9.2

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0047

SPRÁVA     ***I
PDF 424kWORD 52k
13.11.2018
PE 629.562v02-00 A8-0368/2018

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 952/2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie

(COM(2018)0259 – C8‑0180/2018 – 2018/0123(COD))

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa

Spravodajca: Jasenko Selimovic

(Zjednodušený postup – článok 50 ods. 1 rokovacieho poriadku)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 952/2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie

(COM(2018)0259 – C8‑0180/2018 – 2018/0123(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2018)0259),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a články 33, 114 a 207 Zmluvy o fungovaní EÚ, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8‑0180/2018),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 12. júla 2018(1)

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (A8–0368/2018),

1.  prijíma návrh Komisie ako svoju pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1)

  Ú. v. EÚ C 367, 10.10.2018, s. 39.


POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Colný kódex Únie

Referenčné čísla

COM(2018)0259 – C8-0180/2018 – 2018/0123(COD)

Dátum predloženia EP

8.5.2018

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

IMCO

28.5.2018

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

INTA

28.5.2018

 

 

 

Bez predloženia stanoviska

       Dátum rozhodnutia

INTA

20.6.2018

 

 

 

Spravodajcovia:

       dátum vymenovania

Jasenko Selimovic

19.6.2018

 

 

 

Zjednodušený postup – dátum rozhodnutia

19.6.2018

Prerokovanie vo výbore

11.10.2018

 

 

 

Dátum prijatia

12.11.2018

 

 

 

Dátum predloženia

14.11.2018

Posledná úprava: 26. novembra 2018Právne oznámenie