Postup : 2017/2283(INI)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0369/2018

Předložené texty :

A8-0369/2018

Rozpravy :

PV 11/12/2018 - 18
CRE 11/12/2018 - 18

Hlasování :

PV 12/12/2018 - 19.3
CRE 12/12/2018 - 19.3

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0518

ZPRÁVA     
PDF 623kWORD 73k
16.11.2018
PE 622.304v02-00 A8-0369/2018

o provádění dohody o přidružení mezi EU a Ukrajinou

(2017/2283(INI))

Výbor pro zahraniční věci

Zpravodaj: Michael Gahler

ERRATA/ADDENDA
VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ – SHRNUTÍ SKUTEČNOSTÍ A ZJIŠTĚNÍ
 NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 STANOVISKO Výboru pro mezinárodní obchod
 INFORMACE O PŘIJETÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU
 JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ – SHRNUTÍ SKUTEČNOSTÍ A ZJIŠTĚNÍ

Čtyři roky po podpisu tří dohod o přidružení (dále jen „dohoda o přidružení“) mezi EU a Moldavskem, Gruzií a Ukrajinou, včetně dohody o prohloubené a komplexní zóně volného obchodu (DCFTA), a po dvou letech od jejich plného vstupu v platnost, se Evropský parlament rozhodl vyhodnotit úroveň jejich provádění v souladu se svým úzkým vztahem vůči svým nejbližším východním partnerům a svým zájmem na prohlubování jejich vztahů s EU.

Při přípravě této zprávy uspořádal Výbor pro zahraniční věci řadu pravidelných setkání s ukrajinskými orgány, představiteli opozice a zástupci občanské společnosti, v dubnu 2018 podnikl informační cestu na Ukrajinu a zadal vypracování tří odborných studií, které byly zveřejněny během uplynulých 6 měsíců (o volební reformě, o míře provádění dohody o přidružení a o institucionálním rámci pro toto provádění).

Závěry, k nimž Výbor pro zahraniční věci dospěl, nabízejí pozitivní obraz provádění dohody o přidružení s Ukrajinou, a to navzdory četným nedostatkům, které musí ukrajinské orgány dosud vyřešit.

V mnoha oblastech byl zaznamenán pozitivní vývoj, zejména pokud jde o justici, decentralizaci, energetiku, zdravotnictví, důchodový systém a školství.

V této zprávy vyjadřuje Výbor pro zahraniční věci své znepokojení zejména v následujících oblastech:

1) fungování právního rámce proti korupci (instituce, finanční transparentnost a auditu);

2) dokončení decentralizační reformy;

3) nedostatečné úsilí v „deoligarchizaci“ a privatizaci;

Zpráva vyzývá ukrajinské orgány, aby tyto problémy řešily v souladu s dohodou o přidružení a dalšími bilaterálními závazky, a současně poukazuje na postoj Evropského parlamentu k probíhajícím reformám:

1) vyzývá ke zrušení elektronických deklarací aktivistů nevládních organizací;

2) požaduje plnou nezávislost vrchního státního žalobce;

3) vyzývá k rychlému vzniku nejvyššího protikorupčního soudu, který musí být vybaven potřebnými prostředky,

Závěrem se zpráva zabývá institucionálním rámcem pro provádění dohody o přidružení z ukrajinské i unijní strany. Ve snaze zajistit provádění všech příslušných předpisů a jeho monitorování se přitom zaměřuje zejména na kapacitu z hlediska lidských zdrojů a odborných znalostí. Zejména se navrhuje více se soustředit na budování administrativní kapacity ukrajinského parlamentu (Verchovna rada) a na monitorování implementace dohod o přidružení na ukrajinské a unijní straně.


NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o provádění dohody o přidružení mezi EU a Ukrajinou

(2017/2283(INI))

Evropský parlament,

–  s ohledem na článek 8 a na hlavu V, zejména články 21, 22, 36 a 37 Smlouvy o Evropské unii (SEU) a na část pátou Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU),

–  s ohledem na Dohodu o přidružení mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na straně jedné a Ukrajinou na straně druhé, a na související program přidružení,

–  s ohledem na společný pracovní dokument útvarů Evropské komise a Evropské služby pro vnější činnost (ESVČ) ze dne 14. listopadu 2017 nazvaný „Zpráva o provádění přidružení týkající se Ukrajiny“ (SWD(2017)0376),

–  s ohledem na závěry z cesty Výboru pro zahraniční věci na Ukrajinu, která proběhla ve dnech 4.–6. dubna 2018,

–  s ohledem na odborné studie vypracované pro Výbor pro zahraniční věci, zejména na studii „Volební reformy ve třech přidružených zemích východního sousedství – na Ukrajině, v Gruzii a v Moldavsku – a jejich dopad na politický vývoj v těchto zemích“, vydanou dne 26. října 2017, a studii „Institucionální architektura pro provádění dohod v Gruzii, Moldavsku a na Ukrajině“, vydanou v červnu 2018, a na srovnávací studii s názvem „Vývoj institucionálního rámce pro provádění dohod o přidružení v Gruzii, Moldavsku a na Ukrajině“, vydanou v červenci 2018,

–  s ohledem na článek 52 jednacího řádu a na čl. 1 odst. 1 písm. e) a přílohu 3 rozhodnutí Konference předsedů ze dne 12. prosince 2002 o postupu udělování svolení k vypracování zpráv z vlastního podnětu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro zahraniční věci a na stanovisko Výboru pro mezinárodní obchod (A8-0369/2018),

Obecné reformní prostředí – válka, bezpečností hrozby a vnitrostátní výzvy

A.  vzhledem k tomu, že ačkoli Ukrajina dosahuje pokroku na cestě k evropské integraci a v prvním volebním období po „revoluci důstojnosti“ zaznamenala důležité úspěchy, bude se muset vypořádat s ještě obtížnějšími úkoly; vzhledem k tomu, že veřejná podpora modernizace a reforem slábne v důsledku nespokojenosti občanů plynoucí ze zhoršování sociálních podmínek, nejisté budoucnosti, neoblíbeného reformního programu vlády, nezmenšující se moci oligarchů a nadále všudypřítomné korupce ve státních institucích; vzhledem k tomu ukrajinští občané si sice nadále velmi přejí prohlubování vztahů s Evropskou unií, nicméně velká část obyvatelstva je nespokojena s celkovým vývojem země;

B.  vzhledem k tomu, že přibližně pět milionů Ukrajinců nyní pracuje v zahraničí, kde pobývají buď trvale, nebo jen po kratší dobu či jako sezónní pracovníci, přičemž nejvíce z nich míří do Ruska a rostoucí měrou také do Polska, a vzhledem k tomu, že peníze, které posílají domů, jsou významným faktorem hospodářské stability;

C.  vzhledem k tomu, že v této souvislosti je třeba přivítat významné úspěchy ve vztazích EU a Ukrajiny, například bezvízový režim, který vstoupil v platnost dne 11. června 2017, a dohodu o přidružení, která vstoupila v platnost dne 1. září 2017;

D.  vzhledem k tomu, že Ukrajina si zasluhuje zvláštní uznání za reformy v oblasti energetiky, zdravotnictví, důchodů, školství, veřejné správy, decentralizace, veřejných zakázek, občany a bezpečnosti a bankovnictví a za makroekonomickou stabilizaci země; vzhledem k tomu, že tyto reformy provázel prudký vzestup cen, snižování sociálních dávek a zhoršování přístupu k systémům sociálního zabezpečení; vzhledem k tomu, že dosud zbývá vyřešit mnoho problémů, zejména pokud jde o korupci, privatizace a reformu justice; vzhledem k tomu, že prohloubená a komplexní dohoda o volném obchodu, která je součástí dohody o přidružení mezi EU a Ukrajinou a oficiálně platí od 1. ledna 2016, poskytuje pevný základ pro hospodářský rozvoj a modernizaci Ukrajiny; vzhledem k tomu, že v uplynulých čtyřech letech se hospodářství Ukrajiny nejen stabilizovalo, ale vykazuje i určité známky zlepšení; vzhledem k tomu, že Ukrajina od podepsání dohody o přidružení v roce 2014 provedla více proevropských reforem než za celé předchozí období ukrajinské nezávislosti;

E.  vzhledem k tomu, že institucionálním reformám na Ukrajině brání dědictví minulosti, zejména právní nejistota a velký počet částečně si protiřečících zákonů, vzdor oligarchů a dalších zájmových skupin, korupce, nepotismus, slabost veřejných orgánů a neexistence jasných postupů a koordinačních orgánů při provádění dohody o přidružení; vzhledem k tomu, že ukrajinský reformní program by se měl zaměřovat na průřezová témata decentralizace, reformy veřejné správy, deregulace a odstranění vlivu oligarchů;

F.  vzhledem k tomu, že Evropská unie pevně trvá na své podpoře ukrajinské nezávislosti, svrchovanosti a územní celistvosti v rámci jejích mezinárodně uznaných hranic a podporuje mezinárodně koordinované sankce vlád a činitelů ohrožujících územní celistvost země;

G.  vzhledem k tomu, že pro provádění dohody o přidružení a prohloubené a komplexní dohody o volném obchodu a zajištění účinnosti reforem má klíčový význam zvyšování administrativních kapacit státních orgánů;

H.  vzhledem k tomu, že odsuzujeme-li pokračující ruskou agresi na východní části ukrajinského území, protiprávní anexi Autonomní republiky Krym a města Sevastopolu a ruskou okupaci některých regionů v Doněcké a Luhanské oblasti v rozporu s mezinárodním právem a závazky a povinnostmi vyplývajícími z členství Ruska v mezinárodních organizacích a z jeho účasti na evropských dohodách, které podepsalo Rusko i Ukrajina, jako je zejména Charta OSN, Helsinský závěrečný akt, Budapešťské memorandum a Smlouva o přátelství, spolupráci a partnerství mezi Ukrajinou a Ruskou federací z roku 1997, musíme současně uznat, že Ukrajina se potýká s problémy transformačního charakteru v prostředí utvářeném válečným konfliktem a pokusy o destabilizaci;

I.  vzhledem k tomu, že v souvislosti s agresí proti Ukrajině pod taktovkou Ruska přijala Evropská unie proti Ruské federaci omezující opatření, která pravidelně prodlužuje; vzhledem k tomu, že je žádoucí, aby se Evropská unie při řešení tohoto konfliktu více angažovala, například jmenováním zvláštního vyslance EU pro konflikt na východě Ukrajiny a na Krymu; vzhledem k tomu, že EP opakovaně žádal o to, aby byla zahájena jednání v mezinárodním formátu o ukončení okupace Krymu, jichž by se účastnila i EU; vzhledem k tomu, že sankce proti Rusku, zejména opatření proti jednotlivcům a podnikům těžícím z protiprávního stavu, je třeba prodlužovat a rozšiřovat, dokud Ruská federace neumožní Ukrajině plně obnovit svou svrchovanost a územní celistvost;

J.  vzhledem k tomu, že velmi vážným důvodem k obavám je vysoce nestabilní bezpečnostní situace v Azovském moři, která by mohla snadno eskalovat v otevřený konflikt; vzhledem k tomu, že je nutno odsoudit výstavbu mostu před Kerčský průliv, který spojuje protiprávně anektovaný Krymský poloostrov s pevninským Ruskem, protože stavba proběhla bez souhlasu Ukrajiny a byl jednoznačným porušením jeho svrchovanosti a územní celistvosti; vzhledem k tomu, že je třeba odsoudit rozsáhlé akce Ruské federace v Azovském moři, a to v míře, do níž porušují mezinárodní námořní právo a mezinárodní závazky, které Rusko přijalo; vzhledem k tomu, že je třeba odsoudit nepřiměřeně časté případy, kdy jsou plavidla zastavována a podrobována inspekcím, což se týká jak ukrajinských lodí, tak i lodí plujících pod vlajkami třetích zemí, tedy i různých členských států EU;

K.  vzhledem k tomu, že je třeba zlepšit a zintenzivnit komunikační aktivity, které se zaměřují na proměnlivou, dynamickou povahu dohodu o přidružení a na podstatu, obsah a přínosy souvisejících reforem pro občany, aby se veřejnost stavěla pozitivně a s důvěrou ke krokům, které bude Ukrajina muset učinit na evropské cestě;

Institucionální rámec k provádění reforem

1.  poukazuje na pět hlavních oblastí, na něž se Ukrajina musí zaměřit, aby pokročila v procesu provádění dohody o přidružení: koordinace, místní angažovanost, prioritizace, monitorování a komunikace; vítá proto nedávno přijatou komunikační strategii vlády a komunikační kampaň delegace EU na Ukrajině nazvanou „Společně vpřed“; připomíná návrh na vytvoření politiky „Východního partnerství plus“ (EaP+), kterou EP prosazuje a která má nabídnout další perspektivy;

2.  poukazuje na své přesvědčení, že reálného pokroku při provádění dohody o přidružení a potřebných reforem bude možné dosáhnout pouze tehdy, pokud bude vyvíjeno úsilí o omezení vlivu oligarchů a pokud jednou provždy zmizí hluboce zakořeněný systém, v němž je hospodářská, politická a mediální moc soustředěna v rukou několika jednotlivců, kteří se navzájem podporují a posilují, což je problém, který má stále velký vliv na reformy a čím dále tím více brání jejich provádění; kriticky hodnotí skutečnost, že proces, který má směřovat k omezení vlivu oligarchů, byl dosud používán především jako nástroj k reorganizaci trhu a obnovení rovnováhy mezi různými skupinami oligarchů, která byla zásadním způsobem narušena v roce 2014; je znepokojen tím, že přetrvávají střety zájmů mezi regulačními a kontrolními orgány, které nabraly podoby otevřeného boje mezi úřady;

3.  poukazuje na to, že je zapotřebí většího politického dohledu, součinnosti a koordinace procesu evropské integrace na nejvyšší politické úrovni a že je nutné se více soustředit na reformy, které budou mít pro občany hmatatelný přínos;

4.  vítá legislativní harmonogram přijímání opatření k provedení dohody o přidružení v celém jejím značném rozsahu a zdůrazňuje, že mají-li občané pocítit skutečné změny, je nezbytné mít jak kvalitní legislativu, tak i soustavnou politickou vůli a kapacitu k řádnému provádění přijatých opatření;

5.  poukazuje na to, že pokrok při provádění závisí na tom, zda se politické vedení ztotožní s reformami, zda budou mít politické elity vůli prioritně usilovat o evropskou integraci a zda budou mít ministerstva, výkonné agentury a nezávislé regulační orgány potřebnou kapacitu;

6.  se znepokojením si všímá toho, že vláda dosud nepřijala žádná přiměřená opatření k odzbrojení jednotek Pravého sektoru ani dalších krajně pravicových extremistických skupin, které zůstávají stále ozbrojeny; vyzývá vládu, aby ukončila klima beztrestnosti, pokud jde o násilné útoky krajně pravicových sil na menšiny a jinak smýšlející osoby, zastrašování soudců a ovlivňování voleb, a aby tyto trestné činy důsledně stíhala; očekává, že justice a státní zastupitelství budou v této věci jednat jasně a nezávisle;

7.  zdůrazňuje, že ukrajinský parlament (Verchovna rada) musí zlepšit svůj vnitřní rozhodovací proces, aby se usnadnilo přijímání zákonů nutných k provádění dohody o přidružení a aby byla těmto zákonům přisouzena vysoká priorita; v této souvislosti se domnívá, že by měla být posílena úloha výboru pro evropskou integraci, který by měl mít možnost zablokovat legislativu, která je v rozporu se závazky přijatými v rámci dohody o přidružení; zdůrazňuje, že tyto reformy by měly být provedeny do konce současného volebního období;

8.  je znepokojen tím, že Kancelář vlády pro evropskou integraci a Úřad vlády pro evropskou a euro-atlantickou integraci nemají k dispozici náležité nástroje a zdroje ani potřebný formální status, personál a rozpočet pro plnění svého rozsáhlého a složitého mandátu; poukazuje na to, že chybí kritéria pro posuzování míry souladu domácích právních aktů s právem EU;

9.  oceňuje úsilí Ukrajiny o vytvoření institucionálního a monitorovacího systému pro provádění dohody o přidružení, včetně akčního plánu vlády;

10.  poukazuje na to, že „národní manifest“, který před nedávnem vydala Svoboda, Pravý sektor a řada dalších pravicových skupin, se ostře staví proti přidružení Ukrajiny k EU a vyzývá k „novému geopolitickému přístupu k Východu a Západu“; zdůrazňuje, že nerozhodný postoj vlády k tomuto vývoji může zatížit vztahy s příslušnými sousedy EU a Unií jako celkem a narušit politický proces směřující k překonání politického rozdělení země a ukončení konfliktu v Donbasu;

11.  zdůrazňuje, že je naléhavě zapotřebí další praktická technická, expertní a finanční pomoc při budování kapacit ukrajinského parlamentu a klíčových rezortů; vítá spolupráci Evropského parlamentu s ukrajinským parlamentem v oblasti budování kapacit a procesu dialogu Jeana Monneta;

12.  poukazuje na to, že na některých rezortech stále přežívá „izolované myšlení“, které brání formulaci jednotného postoje k otázkám evropské integrace; vyzývá proto k prohloubení spolupráce v rámci vlády a parlamentu ve věcech týkajících Evropské unie;

13.  je znepokojen tím, že pokud jde o provádění dohody o přidružení / prohloubené a komplexní dohody o volném obchodu, neexistuje žádný zvláštní formální mechanismus pro interakci mezi vládou a parlamentem;

14.  vítá přijetí nového akčního plánu pro provádění dohody o přidružení / prohloubené a komplexní dohody o volném obchodu a oceňuje úsilí o sjednocení postojů vlády a parlamentu a o vzájemnou spolupráci na základě harmonogramu pro provádění dohody; poukazuje na to, že účinnost reforem přímo souvisí s přípravnými fázemi tvorby politik a přijímání legislativy; zdůrazňuje, že proces plánované legislativní a regulační aproximace musí být urychlen a zdokonalen a musí se soustředit zvláště na kvalitu právních předpisů; podotýká, že v cyklu tvorby politik chybí důležitý nástroj veřejných konzultací, rozhodování na základě vědeckých poznatků a kontroly kvality právních předpisů; zdůrazňuje, že volební kampaň by neměla mít na probíhající reformní proces negativní vliv;

15.  upozorňuje na doporučení ohledně sbližování právních předpisů Ukrajiny s acquis EU uvedená ve zprávě delegace Evropského parlamentu o vnitřní reformě a budování kapacit, z nichž většina ještě nebyla provedena;

16.  vybízí Ukrajinu, aby se ve své reformní agendě zaměřila na tři hlavní priority, jimiž jsou: i) vytvoření efektivního právního rámce boje proti korupci, včetně institucí, finanční transparentnosti a auditu; ii) decentralizační reforma; iii) omezení vlivu oligarchů a privatizace;

17.  zdůrazňuje, že dohoda o přidružení není konečným cílem vztahů mezi EU a Ukrajinou a vítá evropské ambice Ukrajiny; podporuje rozvoj nových forem užší spolupráce s EU, jako je postupné sbližování Ukrajiny s celní unií, energetickou unií a jednotným digitálním trhem;

18.  poukazuje na to, že podle článku 49 SEU může Ukrajina jako evropský stát požádat o členství v Evropské unii, pokud splní kodaňská kritéria a bude dodržovat zásady demokracie, základní svobody, lidská práva a práva menšin a právní stát;

Politický dialog

19.  vítá a podporuje velmi intenzivní dialog, který probíhá mezi EU a Ukrajinou na mnoha různých úrovních, v neposlední řadě mezi Evropským parlamentem a ukrajinským parlamentem, mimo jiné prostřednictvím Parlamentního výboru pro přidružení EU-Ukrajina, a který se nevyhýbá ani mnoha kontroverzním otázkám;

20.  vítá první výsledky dialogu Jeana Monneta vedeného mezi Evropským parlamentem a ukrajinským parlamentem, k nimž patří ustavení pracovní skupiny pro reformy, budování institucionálních kapacit a přijetí prvních právních předpisů věnovaných institucionálním reformám;

21.  vítá ustavení Meziparlamentního shromáždění Gruzie, Moldavska a Ukrajiny, jehož první zasedání se uskutečnilo ve dnech 8. a 9. června 2018 v Kyjevě; vyzývá toto shromáždění, aby kontrolovalo provádění dohod o přidružení;

22.  vítá účinné a bezpečné uplatňování bezvízového režimu s Ukrajinou a jeho pozitivní vliv na kontakty mezi obyvateli Ukrajiny a EU;

23.  zdůrazňuje, že je důležité pokračovat v budování a prohlubování kultury parlamentního dialogu, což je zásadní krok ke zvýšení účinnosti, transparentnosti a účelnosti legislativní činnosti ukrajinského parlamentu;

Právní stát a řádná správa věcí veřejných

24.  zdůrazňuje, že boj proti korupci by měl i nadále patřit mezi priority a měl by probíhat důsledným a důvěryhodným způsobem, a to nejen v zájmu provádění dohody o přidružení, ale také proto, aby do země mohly proudit nové investice a aby se oživila ukrajinská ekonomika, což jsou základní předpoklady vzniku pracovních míst a zvýšení příjmů domácností;

25.  vítá veškerá úspěšná opatření a kroky vedoucí k uzavření prostoru pro korupci a nezákonné obohacování, například v oblasti veřejných zakázek a obchodu s plynem;

26.  vítá právě probíhající celkovou reformu justice, avšak lituje toho, že justiční systém na Ukrajině zůstává do značné míry nefunkční, zkorumpovaný a pod politickým vlivem; poukazuje na to, že důležité důkladně prověřovat soudce v souladu nejvyššími mezinárodními normami a zavést transparentní a vysoce spolehlivý postup jejich výběru, aby se zvýšila a profesionalita soudců a státních zástupců a zvýšila důvěru občanů v justiční systém; vyzývá k tomu, aby byl transparentním a důvěryhodným způsobem urychleně zaveden nezávislý protikorupční soud; vítá zřízení nového nejvyššího soudu;

27.  vítá práci, kterou dosud vykonala Národní protikorupční kancelář (NABU), avšak poukazuje na problematické vměšování vrchního státního zástupce a pokusy oslabit protikorupční právní rámec; zdůrazňuje, že je naprosto nezbytné zachovat nezávislost NABU; poukazuje na to, že je velmi důležité, aby byl zvláštní protikorupční žalobce nezávislý a aby jeho kancelář měla nezbytné prostředky a dostatečné zdroje ke svému fungování; požaduje, aby byly řádně prošetřeny informace, podle nichž vrchní protikorupční státní zástupce údajně narušoval vyšetřování NABU; vyzývá ukrajinské orgány, aby zvýšily své úsilí o prošetření, stíhání a potírání korupce na všech úrovních a aby v tomto ohledu poskytly spolehlivé záznamy; vyzývá k celkové reformě státního zastupitelství s cílem zvýšit jeho kapacitu, účinnost, nestrannost a objektivitu státních zástupců a nezávislost státních zástupců na jejich nadřízených;

28.  připomíná, že vláda se zavázala provést další změny ústavy v souladu s doporučeními Benátské komise, mimo jiné pokud jde o dodržování práv menšin; žádá, aby byl co nejdříve přijat nový volební zákon, který by kandidátům všech národností na Ukrajině zajistil rovné podmínky, pokud jde o zastoupení v parlamentu a možnost ucházet se o poslanecký mandát, a nový zákon o financování politických stran; vítá obnovení ukrajinské ústřední volební komise jako zásadní krok k zajištění důvěryhodnosti ukrajinského volebního procesu a důležitých voleb, které se budou konat v roce 2019; vyzývá vládu, aby v předvolebním období učinila opatření, které zabrání narušení politické soutěže a manipulaci v důsledku koncentrace politické, ekonomické a mediální moci v rukou několika jednotlivců;

29.  opakuje svou výzvu, které přikládá prvořadou prioritu, aby byly zrušeny požadavky na elektronické deklarace, které jsou kladeny na aktivisty nevládních organizací, a zajištěna účinné a transparentní kontrola prohlášení politických činitelů a státních úředníků; důrazně odsuzuje rostoucí počet případů fyzických útoků na aktivisty v oblasti lidských práv a novináře;

30.  lituje, že nedochází k řádnému vyšetřování brutálních útoků na lidskoprávní aktivity a novináře, jak dokládá případ vraždy protikorupční aktivistky Kateryny Handzjukové, které zemřela dne 4. listopadu 2018 na následky útoku kyselinou; vyzývá státní orgány, aby stíhaly iniciátory a pachatele těchto útoků a ukončily stav, kdy tyto zločiny zůstávají nepotrestány;

31.  požaduje, aby byla při vypracovávání a provádění právních předpisů věnována větší pozornost oblastem, které mají vliv na prostor občanské společnosti, protože právní předpisy by neměly ukládat organizacím občanské společnosti nepřiměřenou zátěž a neměly by mít diskriminační dopad ani zmenšovat prostor občanské společnosti; zdůrazňuje, že organizace občanské společnosti působící v oblasti lidských práv, demokracie a právního státu, včetně kontrolních organizací a organizací na ochranu zájmů různých skupin, a malé místní organizace a skupiny pracující s menšinami a marginalizovanými skupinami musejí mít k dispozici finanční prostředky z veřejných zdrojů; domnívá se, že je naprosto nezbytné, aby organizace občanské společnosti směly získávat finanční prostředky i od jiných dárců, jako jsou soukromí dárci a mezinárodní organizace, subjekty nebo agentury;

32.  vzhledem k nadcházejícím parlamentním a komunálním volbám vyzývá k rozhodnému úsilí o pokračování decentralizačních reforem a o urychlení procesu vytváření teritoriálních komunit;

33.  zastává názor, že nové obce by měly být schopny těžit z finanční stability a pevně zakotveného právního statusu a že možnost účastnit se tohoto procesu by rovněž měla mít větší města; domnívá se, že je třeba, aby se protikorupční politiky vztahovaly rovněž na regiony a místní instituce; lituje, že došlo ke zrušení dřívějšího otevřeného, soutěžního procesu výběru čelných představitelů regionálních a oblastních správ a jejich zástupců jako státních úředníků a že pravomoc jmenovat a odvolávat tyto úředníky má nyní prezident, takže hrozí vážné riziko, že budou zmařeny výdobytky, kterých se dosud podařilo dosáhnout decentralizací politické moci a decentralizačními reformami obecně;

34.  konstatuje, že v dohodě o přidružení (kapitola 13) se ukrajinská vláda zavázala k účinnému uplatňování základních pracovních norem MOP a ke sbližování svých předpisů s příslušnými předpisy EU; vyzývá ke splnění těchto závazků a zdůrazňuje, že je v rozporu s prováděním úmluvy MOP č. 87 (čl. 3 odst. 2), aby zaměstnavatelé byli povinni oznamovat stávky nebo jiné kolektivní akce státní bezpečnostní službě nebo aby vedoucí odborů a aktivisté byli pod dohledem strany státní bezpečnostní služby; vyzývá ke zlepšení právní úpravy tak, aby si pracovníci mohli soudní cestou účinně vymoci své požadavky na plat za odvedenou práci;

35.  doporučuje obnovit práci na zákoně o pracovních inspektorátech, která byla pozastavena v roce 2017, s cílem výrazně zvýšit bezpečnost práce a zdravotní normy, zrušit požadavek, aby pracovní inspektoři museli žádat podnikatele o povolení, a poskytnout jim dostatek zdrojů a široké donucovací pravomoci; zdůrazňuje, že do tohoto procesu je třeba aktivně zapojit sociální partnery;

Dodržování lidských práv a základních svobod

36.  je i nadále vážně znepokojen rostoucím počtem protiprávně zadržovaných ukrajinských občanů z dočasně okupovaných území, kteří byli zatčeni, odsouzeni a uvězněni ruskými orgány, a žádá Ruskou federaci, aby okamžitě a bezpodmínečně propustila nositele Sacharovovy ceny Oleha Sencova a všechny ostatní nelegálně zadržované ukrajinské občany; vyzývá ukrajinské orgány a mezinárodní společenství, aby využily všechny dostupné prostředky s cílem dosáhnout jejich propuštění;

37.  připomíná, že na Krymském poloostrově došlo k výraznému zhoršení situace v oblasti lidských práv, je zde systematicky porušována svoboda projevu, dochází k útokům na sdělovací prostředky a obyvatelstvu je nuceně udělováno ruské občanství a že na Krymu nejsou zaručena základní lidská práva a svobody;

38.  vyzývá k větší koordinaci při uplatňování ukrajinské strategie v oblasti lidských práv, včetně snah o zlepšení postavení Romů a ostatních menšin;

39.  lituje, že vyšetřování úmrtí, k nimž došlo během událostí na Majdanu a v Oděse, a vyšetřování vražd novinářů, probíhá pomalu a dosud nepřineslo hmatatelné výsledky; 

40.  vítá přijetí zákona o právním statusu pohřešovaných osob;

41.  má obavy ze vzrůstajícího počtu trestních řízení proti novinářům, kteří odhalují případy korupce ve státní správě nebo kritizují reformní politiku vlády či její přístup k východní Ukrajině; připomíná vládě její závazek, že bude plně prosazovat mezinárodně uznaná lidská práva, jako je svoboda projevu a právo na veřejné šíření názorů;

42.  vyzývá k ratifikaci Římského statutu Mezinárodního trestního soudu a k dokončení všech postupů nutných k jeho provedení;

43.  vyzývá k ratifikaci Istanbulské úmluvy o násilí na ženách; v této souvislosti si všímá přijetí zákona o prevenci a potírání domácího násilí; vítá zřízení funkce vládního komisaře pro genderovou politiku;

44.  zdůrazňuje sice primární odpovědnost Ruské federace a separatistů, které Ruská federace podporuje, vyzývá však ukrajinské orgány, aby vyvinuly větší úsilí ke zmírnění utrpení obyvatel postižených konfliktem, včetně podpory vnitřně vysídlených osob, válečných veteránů, i prostřednictvím snadného přístupu k penzím a sociálním příspěvkům a službám pro ty, kteří žijí na územích, jež jsou v současnosti mimo vládní kontrolu;

45.  zdůrazňuje, že k zajištění bezpečnosti mediálních pracovníků a novinářů jsou zapotřebí nezávislé sdělovací prostředky i jejich pluralita; vyzývá k tomu, aby nebyly nijak omezovány možnosti sdělovacích prostředků v minoritních jazycích, a občané všech národnostní tak měli rovný přístup k informacím;

46.  vyzývá k revizi ukrajinské strategie pro integraci romské národnostní menšiny do ukrajinské společnosti, aby zahrnovala monitorování bezpečnosti jakožto klíčové priority a její začlenění do strategie na všech úrovních; vyzývá ke zřizování státních programů zaměřených na prevenci trestných činů z nenávisti a dalších forem diskriminace v rámci provádění národní strategie v oblasti lidských práv; odsuzuje hluboce zakořeněnou stigmatizaci a sociální vyloučení Romů vyplývající z anticiganismu; je hluboce znepokojen nedávnými případy násilí na Romech a komunitě LGBTI a vyzývá orgány k okamžitému zahájení řádného vyšetřování a žádá vládu, aby tyto činy i jejich pachatele důrazně veřejně odsoudila;

47.  bere na vědomí záměr Ukrajiny novelizovat zákon o vzdělávání v souladu s doporučeními Benátské komise a vyzývá k rychlému přijetí konkrétních opatření; vyzývá k plnému provedení tohoto zákona věcného dialogu se zástupci národnostních menšin, a to včetně legislativních opatření prodlužujících přechodné období do roku 2023 a upravujících výjimky pro soukromé školy;

48.  vyjadřuje znepokojení nad nedávným rozhodnutím jistého ukrajinského soudu, kterým byl poskytnut přístup k mobilním údajům investigativního reportéra stanice Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL), a zdůrazňuje zásadní význam svobody sdělovacích prostředků a ochrany novinářských zdrojů, zejména v boji proti korupci;

49.  žádá, aby bylo rychle zahájeno soustavné úsilí o rozvoj veřejnoprávních sdělovacích prostředků, které by byly politicky a ekonomicky nezávislé a snažily by se svobodně utvářet názory bez státního dohledu, jakožto protiváhy k soukromým oligarchickým monopolům;

50.  rozhodně odsuzuje nedávný únos a vydání tureckých občanů do Turecka kvůli jejich údajným vazbám na Gülenovo hnutí, což je v rozporu se zásadou právního státu a základními lidskými právy; naléhavě vyzývá ukrajinské orgány, aby zajistily, že každá žádost o vydání podaná třetí zemí bude transparentně zpracována řádnými soudními postupy v souladu s evropskými zásadami a standardy a že všechna opatření přijímaná místními orgány budou v plném souladu s právním státem, lidskými právy a základními svobodami; zdůrazňuje, že svévolné postupy týkající se zatčení, zadržování nebo vydání tyto zásady porušují; vyzývá ukrajinské orgány, aby chránily všechny žadatele o azyl a posuzovaly jejich žádosti v souladu s mezinárodními úmluvami; naléhavě vyzývá EU, aby podporovala země Východního partnerství a pomáhala jim čelit nátlaku, který na ně vyvíjí Turecko;

51.  vyjadřuje znepokojení nad zmenšujícím se prostorem pro občanskou společnost na Krymu, projevujícím se v neposlední řadě ukončováním činnosti sdělovacích prostředků, což nepoměrně zasahuje komunitu krymských Tatarů a jejich právo na informace a na zachování vlastní kultury a identity;

52.  zdůrazňuje, že na Ukrajině je třeba zajistit svobodu projevu a sdělovacích prostředků, a vyjadřuje znepokojení nad tím, že jsou údajně soudně šikanováni a sledováni novináři a obhájci lidských práv;

53.  vyjadřuje znepokojení nad vysokým počtem dětí a dospělých, kteří jsou na Ukrajině nakaženi spalničkami; vítá přijatá opatření, zdůrazňuje však, že je v zemi stále ještě mnoho ohrožených dětí a dospělých; v této souvislosti opakuje, že je třeba vyvinout celoevropské úsilí ke zvýšení počtu očkovaných dětí a dospělých;

Obchodní a hospodářská spolupráce

54.  vítá hospodářskou stabilizaci Ukrajiny a pokrok dosažený při provádění prohloubené a komplexní dohody o volném obchodu; vybízí Komisi, aby podporovala Ukrajinu při identifikaci oblasti, které by mohly vést k další hospodářské diverzifikaci, a při jejich prioritizaci v procesu provádění prohloubené a komplexní dohody o volném obchodu;

55.  vítá nárůst objemu obchodu mezi EU a Ukrajinou a diverzifikaci ukrajinského vývozu do EU; vybízí Komisi, aby podporovala Ukrajinu při identifikaci oblasti, které by mohly vést k další hospodářské diverzifikaci, a při jejich prioritizaci v procesu provádění prohloubené a komplexní dohody o volném obchodu; konstatuje, že v témže časovém období došlo k omezení vývozu do Ruska;

56.  připomíná, že je důležité zajistit řádné provádění prohloubené a komplexní zóny volného obchodu a dodržování jejích ustanovení; žádá Komisi, aby v případě porušení některého ustanovení vždy bezodkladně kontaktovala druhou smluvní stranu a aby využívala nástroje, které má k dispozici, k řešení případných problémů;

57.  vyzývá Ukrajinu, aby urychleně jmenovala svou domácí poradní skupinu s cílem zajistit, aby provádění dohody bylo řádně monitorováno organizacemi občanské společnosti;

58.  konstatuje, že Ukrajinské hospodářství vykazuje růst a že v zemi probíhají potřebné reformy, všímá si však vzrůstajících obav značné části populace, pokud jde o růst spotřebitelských cen za zboží a základní služby, a vybízí k tomu, aby se reformní program přednostně zaměřoval na oblasti, které blíže souvisejí s výrobní strukturou a vývozními příležitostmi země s cílem vytvářet hospodářský růst, pracovní místa a příjem; vyjadřuje hluboké znepokojení nad probíhající redistribucí majetku do rukou oligarchických struktur nebo rodin a rostoucí chudobou velké části obyvatelstva; žádá proto, aby byla věnována větší pozornost sociální situaci země;

59.  je přesvědčen, že ke konsolidaci ukrajinské ekonomiky a k vyřešení naléhavých sociálních problémů, jako je nezaměstnanost, podzaměstnanost a šedá ekonomika, bude nutné značně zvýšit investice; vyzývá ukrajinské orgány, aby provedly reformy potřebné k přilákání nových investic, zejména přímých zahraničních investic; v této souvislosti vítá nedávno vyjednanou reformní smlouvu o investicích a vyzývá Komisi, aby zintenzivnila své úsilí o snížení rizik, které hrozí soukromému sektoru, pokud chce investovat na Ukrajině; vyzývá členské státy, aby se v tomto ohledu připojily ke snahám Komise a propagovaly Ukrajinu v podnikatelských kruzích jako místo atraktivní pro investice;

60.  vyzývá Komisi, aby Parlamentu předložila podrobné hodnocení dohody o přidružení na základě dosavadního vývoje, neboť posouzení dopadu z roku 2007 je s ohledem na události již dávno překonané; zastává názor, že by toto hodnocení mělo zahrnovat zejména:

  –  podrobný, odvětvový a regionálně rozlišený popis ukrajinské obchodní bilance,

  –  rozvoj malých a středních podniků a popis výsledků úvěrového nástroje DCFTA pro malé a střední podniky, který byl zahájen v roce 2015 s rozpočtem 200 milionů EUR na pomoc malým a středním podnikům ve východním sousedství,

  –  popis tržních podílů,

  –  popis socioekonomické situace,

  –  popis situace na pracovním trhu, stínového hospodářství a neformální práce,

  –  aktuální analýzu makrofinanční situace na Ukrajině, včetně daňových příjmů a výdajů, vyhýbání se daňovým povinnostem a daňových úniků;

61.  připomíná, že nařízení (EU) 2017/1566 Evropského parlamentu a Rady o zavedení dočasných autonomních obchodních opatření pro Ukrajinu, která doplňují obchodní koncese v rámci dohody o přidružení, obsahuje právní požadavek, aby roční zpráva Komise o provádění prohloubené a komplexní dohody o volném obchodu zahrnovala podrobné hodnocení autonomních obchodních opatření včetně sociálního dopadu;

62.  považuje sbližování právních předpisů mezi EU a Ukrajinou v rámci prohloubené a komplexní zóny volného obchodu za základní nástroj, který přibližuje Ukrajinu Evropské unii a přispívá k usnadnění obchodu, lepšímu podnikatelskému a investičnímu prostředí a udržitelnému hospodářskému rozvoji Ukrajiny; domnívá se, že rozsah liberalizace obchodu by měl být pečlivě řízen s cílem minimalizovat náklady a maximalizovat přínosy pro ukrajinské podniky a společnost, a vyzývá Komisi, aby zvážila dodatečné autonomní obchodní preference a další prostředky; vybízí Ukrajinu, aby upřednostňovala provádění programu reforem v oblastech, které jsou více propojené s její výrobní strukturou a příležitostmi vyvážet do EU s cílem minimalizovat náklady na přechod a maximalizovat potenciální přínosy; vyzývá Ukrajinu, aby naléhavě jmenovala domácí poradní skupinu k zajištění toho, že bude provádění dohody monitorováno organizacemi občanské společnosti; se znepokojením sleduje narůstající chudobu obyvatel;

63.  považuje sbližování právních předpisů s acquis EU za klíčový rozměr prohloubené a komplexní dohody o volném obchodu, vzhledem k tomu, že skutečný přístup na trh EU a k reformám do značné míry závisí na náležitém provádění a prosazování příslušných právních předpisů; je si vědom toho, jak velkou výzvu to představuje pro ukrajinské správní orgány, instituce a veřejné správní orgány, a vyzývá Komisi, aby poskytla adekvátní technickou a finanční podporu; oceňuje činnost Skupiny na podporu Ukrajiny a vyzývá tuto skupinu, aby Parlamentu poskytovala více zpráv o druhu poskytované pomoci, zejména s ohledem na provádění a uplatňování acquis;

64.  domnívá se, že je užitečné zapojit ukrajinské orgány již ve fázi navrhování příslušného právního předpisu s cílem učinit tento proces více začleňujícím a snížit Ukrajině náklady na provádění ve vnitrostátním právu, a vyzývá Komisi, aby plně využívala mechanismy pro sdílení informací ex ante;

65.  vítá úpravu národní dopravní strategie a vyzývá k provedení právních a institucionálních reforem, které jsou zapotřebí k jejímu efektivnímu provádění;

66.  lituje nedostatečného pokroku při přibližování normám EU v oblasti dobrých životních podmínek zvířat a vyzývá Ukrajinu, aby naléhavě přijala strategii ke splnění tohoto závazku;

67.  bere na vědomí vysokou míru využívání preferencí a vítá neustálé zvyšování počtu celních položek, u nichž jsou preference využívány;

68.  konstatuje, že hodnocení provádění prohloubené a komplexní dohody o volném obchodu je výrazně zaměřeno na obchodní toky a obchodní překážky; vyzývá Komisi, aby provádění prohloubené a komplexní dohody o volném obchodu náležitě monitorovala a posuzovala se zvláštním důrazem jak na provedení a uplatňování acquis, tak na dopady na ukrajinskou společnost, a aby každoročně zveřejňovala komplexní informace, včetně informací týkajících se technické a finanční podpory z EU;

69.  očekává, že Ukrajina jmenuje rozhodce do systému řešení sporů a v rámci kapitoly o obchodu a udržitelném rozvoji zřídí orgány a jmenuje zástupce;

70.  vítá skutečnost, že Nejvyšší rada dne 20. března 2018 v prvním čtení přijala akt č. 5495 o zachování ukrajinských lesů a předcházení nelegálnímu vývozu nezpracovaného dřeva; domnívá se, že liberalizace obchodu se dřevem musí být vždy podmíněna zřízením právního rámce pro předcházení nelegálnímu vývozu a pro zákaz takového vývozu;

71.  poukazuje na to, že se Ukrajina v dohodě o přidružení zavázala, že bude bojovat proti nezákonnému obchodu a předcházet mu, a vyzývá Ukrajinu, aby podnikla kroky ke kriminalizaci nezákonného obchodu;

72.  připomíná, že východní partnerství se dosud zaměřovalo především na bilaterální obchod a investice mezi EU a zúčastněnými státy; vyzývá k soudržnému přístupu ke všem státům východního partnerství a k posílené spolupráci s Euroasijskou hospodářskou unií, pokud jde o usnadňování obchodu, bezvízový režim a technické normy.

Spolupráce v oblasti energetiky, bezpečnosti a obrany

73.  vyjadřuje Ukrajině uznání za dobrou spolupráci v odvětví energetiky, v neposlední řadě s ohledem na pokrok, který učinila na cestě ke zvýšení energetické účinnosti; zdůrazňuje, že zlepšení energetické účinnosti a rozvoj energie z obnovitelných zdrojů mají klíčový význam, a to i jako prostředky přispívající k hospodářskému růstu a zaměstnanosti; poukazuje na to, že reformy musí pokračovat, zejména musí být dokončena reforma trhů s plynem a elektřinou za účelem jejich plné integrace do trhu EU s energií a musí být odstraněny stávající monopoly a zamezeno vzniku monopolů nových, což bude mít dlouhodobý hospodářský přínos pro dané odvětví i pro spotřebitele; vybízí Komisi, aby zajistila, že nové projekty plynovodů budou v souladu s evropskými předpisy; vyzývá k prohlubování spolupráce se zeměmi Východního partnerství v odvětví energetiky tak, aby směřovala k provedení Pařížské dohody o změně klimatu z roku 2015; zdůrazňuje nutnost zřídit vnitrostátní orgán pro regulaci trhů s plynem a elektřinou, který by byl nezávislý na politice a soukromých zájmech a jenž by musel při stanovování cen zajišťovat sociálně spravedlivou rovnováhu mezi zájmy dodavatelů a konečných spotřebitelů a zajišťovat vyváženou tvorbu cen;

74.  vítá přijetí velkého počtu zákonů v oblasti životního prostředí, zejména zákonů o strategickém posuzování stavu životního prostředí a posuzování vlivů na životní prostředí, a upozorňuje na to, že je nutné tyto zákony uplatňovat a provádět nezbytné osvětové kampaně; vítá pokrok v politice týkající se klimatu, jehož bylo dosaženo s přijetím strategie rozvoje nízkouhlíkového hospodářství a s jejím předložením Rámcové úmluvě Organizace spojených národů o změně klimatu; vybízí k rychlému přijetí strategie pro státní politiku v oblasti životního prostředí a nových právních předpisů o nakládání s odpady a o politice v oblasti klimatu v souladu s acquis EU;

75.  připomíná, že správa životního prostředí je klíčovým prvkem požadavků dohody o přidružení; žádá orgány, aby dohodu a všechny budoucí plány týkající se komplexu vodních elektráren na Dněstru znovu zvážily a zaručily jejich soulad s mezinárodními úmluvami a normami EU, zajistily veřejné konzultace se všemi zúčastněnými stranami z Moldavska a Ukrajiny, včetně občanské společnosti, a aby chránily ekosystém a životní prostředí na Dněstru;

76.  vyjadřuje hluboké znepokojení nad zhoršením ekologické situace na východě Ukrajiny a na Krymu v důsledku konfliktu, zejména nad problémy se zásobováním vodou, které by mohly mít zničující dopady na celou Evropu a mohou vést k nevratné katastrofě; naléhavě vyzývá všechny zúčastněné strany, aby této situaci zabránily a pracovaly všemi prostředky na zajištění řádné údržby a řádného čerpání vody, mimo jiné v dolech;

77.  oceňuje snahy Ukrajiny o vybudování skutečné digitálně-tržní ekonomiky, včetně pokroku při vývoji otevřených dat, rozšiřování přístupu k systémům podmíněného přístup k digitálním televizním službám a virtuálním sítím, zvyšování počtu služeb elektronické komunikace pro občany a veřejných registrů, jako je ProZorro; zdůrazňuje, že je nutné vynaložit více úsilí o to, aby byla chráněna práva a potřeby ukrajinských občanů používajících internet a aby byly plně uplatňovány požadavky digitálního jednotného trhu;

78.  vítá přijetí zákona o elektronických službách vytvářejících důvěru a priority formulované v koncepci rozvoje digitální ekonomiky a společnosti na Ukrajině na období 2018–2020 jako důležité kroky k začlenění do jednotného digitálního trhu EU;

79.  připomíná klíčovou úlohu Ukrajiny v evropské energetické síti; odsuzuje výstavbu projektu Nord Stream 2, neboť jde o politický projekt, který představuje hrozbu pro evropskou bezpečnost a brání snahám o diverzifikaci dodávek energie; vyzývá k zastavení tohoto projektu;

80.  je znepokojen nezákonným využíváním přírodních zdrojů, například jantaru, uhlí, písku a dřeva, které často probíhají za pomoci a pod ochranou místních nebo regionálních správních a policejních orgánů a jež poškozují a ohrožují krajinu a ekosystémy, jako jsou lesy a řeky, a brání ekologicky a ekonomicky udržitelnému hospodaření se zdroji, které by bylo ku prospěchu občanů;

81.  odsuzuje ničení ukrajinských lesů, které je spojeno s korupčními systémy, z nichž profitují určité zájmové skupiny na Ukrajině a podniky v EU; požaduje přijetí účinné legislativy a její urychlené provedení a důsledné prosazování, aby se zabránilo nezákonné těžbě a korupci v dřevařském průmyslu na Ukrajině a zavedlo udržitelné hospodaření s lesy za účelem ochrany a zachování ukrajinských lesů a zdrojů;

82.  vítá obrovské úsilí o modernizaci ukrajinské armády a námořních sil v Černém a Azovském moři jako silných záruk stability a územní celistvosti Ukrajiny, avšak současně vybízí k reformě zbrojního průmyslu, která je nezbytně nutná;

83.  domnívá se a zdůrazňuje, že pokud se Ukrajina zaváže k provádění dohody o přidružení a k dodržování zásad demokracie, právního státu a základních svobod, měla by (jako ostatní přidružené státy – Moldavsko a Gruzie) mít možnost využívat zvláštní podpůrné mechanismy EU, a to i v rámci víceletého finančního rámce na období po roce 2020, v souladu s modelem „Východní partnerství plus“, který prosazuje Evropský parlament;

84.  připomíná, že je důležité posílit spolupráci s Ukrajinou na různých úrovních, včetně bezpečnosti a obrany; v této souvislosti vítá, že Ukrajina má zájem o další účast na projektech v oblasti obrany, včetně stále strukturované spolupráce (PESCO) v oblasti bezpečnosti a obrany;

85.  zdůrazňuje význam aktivní komunikace s ukrajinskými občany o konkrétních přínosech a cílech Východního partnerství;

86.  zdůrazňuje, že je důležité bojovat proti falešným zprávám pocházejícím z Ruska a ruské propagandě a proti očekávanému vměšování Ruska do voleb na Ukrajině a v Evropské unii; vyzývá k posílení spolupráce mezi Ukrajinou a EU v této otázce;

87.  vyzývá Ukrajinu a EU, aby pokračovaly v rozvoji vzájemné spolupráce v oblasti spravedlnosti, svobody a vnitřních věcí;

Institucionální ustanovení

88.  požaduje, aby se zlepšilo monitorování průběhu reforem na ukrajinské i unijní straně na základě jednotných měřitelných ukazatelů; znovu vyzývá Komisi a ESVČ, aby Parlamentu a Radě častěji podávaly podrobné písemné zprávy o provádění dohod;

89.  vyzývá Komisi, aby provádění prohloubené a komplexní dohody o volném obchodu náležitě monitorovala a posuzovala se zvláštním důrazem jak na provedení a uplatňování acquis, tak na dopady na ukrajinskou společnost, a aby každoročně zveřejňovala kompletní informace, včetně informací o technické a finanční pomoci z EU;

90.  je rozhodnut vypracovávat každoroční zprávy o uplatňování dohod o přidružení;

°

°  °

91.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a prezidentovi, vládě a parlamentu Ukrajiny.


STANOVISKO Výboru pro mezinárodní obchod (21.6.2018)

pro Výbor pro zahraniční věci

k provádění dohody o přidružení mezi EU a Ukrajinou

(2017/2283(INI))

Zpravodaj: Jarosław Wałęsa

NÁVRHY

Výbor pro mezinárodní obchod vyzývá Výbor pro zahraniční věci jako věcně příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1.  vítá nárůst objemu obchodu mezi EU a Ukrajinou a diverzifikaci ukrajinského vývozu do EU; vyzývá Komisi, aby podpořila Ukrajinu při zjišťování oblastí, které by mohly dále podpořit hospodářskou diverzifikaci, a aby tyto oblasti upřednostňovala během procesu provádění prohloubené a komplexní zóny volného obchodu; konstatuje, že v témže časovém období došlo k omezení vývozu do Ruska;

2.  vyzývá Komisi, aby Parlamentu předložila podrobné hodnocení dohody o přidružení na základě dosavadního vývoje, jelikož posouzení dopadu z roku 2007 je s ohledem na události již dávno překonané; zastává názor, že by toto hodnocení mělo zahrnovat zejména:

  –  podrobný, odvětvový a regionálně rozlišený popis ukrajinské obchodní bilance,

  –  rozvoj malých a středních podniků a popis výsledků úvěrového nástroje DCFTA pro malé a střední podniky, který byl zahájen v roce 2015 s rozpočtem 200 milionů EUR na pomoc malým a středním podnikům ve východním sousedství,

  –  popis tržních podílů,

  –  popis socioekonomické situace,

  –  popis situace na pracovním trhu, stínového hospodářství a neformální práce,

  –  aktuální analýzu makrofinanční situace na Ukrajině, včetně daňových příjmů a výdajů, vyhýbání se daňovým povinnostem a daňových úniků;

3.  připomíná, že nařízení (EU) 2017/1566 Evropského parlamentu a Rady o zavedení dočasných autonomních obchodních opatření pro Ukrajinu, která doplňují obchodní koncese v rámci dohody o přidružení, obsahuje právní požadavek, aby roční zpráva Komise o provádění prohloubené a komplexní dohody o volném obchodu zahrnovala podrobné hodnocení autonomních obchodních opatření včetně sociálního dopadu;

4.  považuje sbližování právních předpisů mezi EU a Ukrajinou v rámci prohloubené a komplexní zóny volného obchodu za základní nástroj, který přibližuje Ukrajinu EU a přispívá k usnadnění obchodu, lepšímu podnikatelskému a investičnímu prostředí a udržitelnému hospodářskému rozvoji Ukrajiny; domnívá se, že rozsah liberalizace obchodu by měl být pečlivě řízen s cílem minimalizovat náklady a maximalizovat přínosy pro ukrajinské podniky a společnost, a vyzývá Komisi, aby zvážila dodatečné autonomní obchodní preference a další prostředky; vybízí Ukrajinu, aby upřednostňovala provádění programu reforem v oblastech, které jsou více propojené s její výrobní strukturou a příležitostmi vyvážet do EU s cílem minimalizovat náklady na přechod a maximalizovat potenciální přínosy; vyzývá Ukrajinu, aby naléhavě jmenovala domácí poradní skupinu k zajištění toho, že bude provádění dohody monitorováno organizacemi občanské společnosti; se znepokojením sleduje narůstající chudobu obyvatel;

5.  připomíná, že prohloubená a komplexní zóna volného obchodu je součástí procesu reforem založeného na řádné správě věcí veřejných a boji proti korupci a organizovanému zločinu; vítá přijetí zákona o vrchním protikorupčním soudu; stále je však znepokojen, pokud jde o další pokrok v boji proti korupci; upozorňuje na skutečnost, že svobodná a kritická občanská společnost hraje v tomto reformním procesu důležitou úlohu, a vyzývá ukrajinskou vládu, aby organizace občanské společnosti osvobodila od povinnosti vydávat elektronická prohlášení; vyzývá ukrajinskou vládu, aby zachovala nezávislost vnitrostátního protikorupčního orgánu (NABU) a aby provedla příslušnou reformu tajných služeb; připomíná ukrajinské vládě, že v preambuli dohody o přidružení slíbila vybudovat hlubší a životaschopnou demokracii; žádá, aby ještě před parlamentními volbami, které se na Ukrajině budou konat v roce 2019, došlo k reformě volebního práva na základě doporučení parlamentního shromáždění Rady Evropy, Benátské komise a Úřadu pro demokratické instituce a lidská práva OBSE (ODIHR); vyzývá Ukrajinu, aby potvrdila, že složení ústřední volební komise Ukrajiny odráží politickou rovnováhu a jsou v ní zastoupeny všechny relevantní politické síly, a zdůrazňuje, že právní stát je základním předpokladem řádného a účinného provádění prohloubené a komplexní dohody o volném obchodu;

6.  považuje sbližování právních předpisů s acquis EU za klíčový rozměr prohloubené a komplexní dohody o volném obchodu, vzhledem k tomu, že skutečný přístup na trh EU a k reformám do značné míry závisí na náležitém provádění a prosazování příslušných právních předpisů; je si vědom toho, jak velkou výzvu to představuje pro ukrajinské správní orgány, instituce a veřejné správní orgány, a vyzývá Komisi, aby poskytla adekvátní technickou a finanční podporu; oceňuje činnost Skupiny na podporu Ukrajiny a vyzývá tuto skupinu, aby Parlamentu poskytovala více zpráv o druhu poskytované pomoci, zejména s ohledem na provádění a uplatňování acquis;

7.  domnívá se, že je užitečné zapojit ukrajinské orgány již ve fázi navrhování příslušného právního předpisu s cílem učinit tento proces více začleňujícím a snížit Ukrajině náklady na provádění ve vnitrostátním právu, a vyzývá Komisi, aby plně využívala mechanismy pro sdílení informací ex ante;

8.  oceňuje legislativní plán vlády a parlamentu na provádění dohody a přistoupení Ukrajiny k Dohodě WTO o vládních zakázkách; vybízí Ukrajinu, aby se zaměřila na provádění programu reforem v oblastech, jako jsou technické, sanitární a fytosanitární normy, duševní vlastnictví a celní předpisy;

9.  lituje nedostatečného pokroku při přibližování normám EU v oblasti dobrých životních podmínek zvířat a vyzývá Ukrajinu, aby naléhavě přijala strategii ke splnění tohoto závazku;

10.  bere na vědomí vysokou míru využívání preferencí a vítá neustálé zvyšování počtu celních položek, u nichž jsou preference využívány;

11.  konstatuje, že hodnocení provádění prohloubené a komplexní dohody o volném obchodu je výrazně zaměřeno na obchodní toky a obchodní překážky; vyzývá Komisi, aby provádění prohloubené a komplexní dohody o volném obchodu náležitě monitorovala a posuzovala se zvláštním důrazem jak na provedení a uplatňování acquis, tak na dopady na ukrajinskou společnost, a aby každoročně zveřejňovala komplexní informace, včetně informací týkajících se technické a finanční podpory z EU;

12.  očekává, že Ukrajina jmenuje rozhodce do systému řešení sporů a v rámci kapitoly o obchodu a udržitelném rozvoji zřídí orgány a jmenuje zástupce;

13.  vítá skutečnost, že Nejvyšší rada dne 20. března 2018 v prvním čtení přijala akt č. 5495 o zachování ukrajinských lesů a předcházení nelegálnímu vývozu nezpracovaného dřeva; domnívá se, že jakákoli liberalizace obchodu se dřevem by měla být podmíněna zřízením právního rámce pro předcházení nelegálnímu vývozu a pro zákaz takového vývozu;

14.  konstatuje, že koordinovaný přístup mezi EU a Ukrajinou k sankcím souvisejícím s Krymem a východní Ukrajinou by přispěl ke zvýšení tlaku, aby bylo zajištěno mírové řešení územních problémů Ukrajiny; připomíná závazek k mírovému řešení regionálních konfliktů v článku 9 dohody o přidružení;

15.  připomíná, že východní partnerství se dosud zaměřovalo především na bilaterální obchod a investice mezi EU a zúčastněnými státy; vyzývá k soudržnému přístupu ke všem státům východního partnerství a k posílené spolupráci s Euroasijskou hospodářskou unií, pokud jde o usnadňování obchodu, bezvízový režim a technické normy.

INFORMACE O PŘIJETÍ VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Datum přijetí

21.6.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

26

5

4

Členové přítomní při konečném hlasování

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Tiziana Beghin, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Eleonora Forenza, Nadja Hirsch, Yannick Jadot, France Jamet, Elsi Katainen, Patricia Lalonde, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Adam Szejnfeld

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Goffredo Maria Bettini, Reimer Böge, Klaus Buchner, Dita Charanzová, Danuta Maria Hübner, Sajjad Karim, Sander Loones, Lola Sánchez Caldentey

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Czesław Hoc, John Howarth, Dietmar Köster, Kosma Złotowski

KONEČNÉ JMENOVITÉ HLASOVÁNÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

26

+

ALDE

Dita Charanzová, Nadja Hirsch, Elsi Katainen

EKR

Czesław Hoc, Sajjad Karim, Sander Loones, Kosma Złotowski

ELS

Laima Liucija Andrikienė, Reimer Böge, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Danuta Maria Hübner, Sorin Moisă, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Tokia Saïfi, Adam Szejnfeld

S&D

Goffredo Maria Bettini, John Howarth, Dietmar Köster, Bernd Lange, David Martin, Alessia Maria Mosca, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Zelení/ALE

Klaus Buchner, Yannick Jadot

5

-

EFDD

William (The Earl of) Dartmouth

ENF

France Jamet, Danilo Oscar Lancini

ESL/SZL

Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur

4

0

ALDE

Patricia Lalonde

EFDD

Tiziana Beghin

ESL/SZL

Lola Sánchez Caldentey

S&D

Emmanuel Maurel

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdržení se hlasování


INFORMACE O PŘIJETÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Datum přijetí

12.11.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

41

9

1

Členové přítomní při konečném hlasování

Michèle Alliot-Marie, Petras Auštrevičius, Bas Belder, James Carver, Lorenzo Cesa, Aymeric Chauprade, Javier Couso Permuy, Arnaud Danjean, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Michael Gahler, Tunne Kelam, Wajid Khan, Eduard Kukan, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Tonino Picula, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Michel Reimon, Jean-Luc Schaffhauser, Anders Sellström, Alyn Smith, Jordi Solé, Dobromir Sośnierz, Jaromír Štětina, Miguel Urbán Crespo, Ivo Vajgl

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Andrea Bocskor, Igor Gräzin, Rebecca Harms, Marek Jurek, Juan Fernando López Aguilar, Antonio López-Istúriz White, Urmas Paet, Bodil Valero, Mirja Vehkaperä, Marie-Christine Vergiat

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Eleonora Evi, Liliana Rodrigues, Flavio Zanonato


JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

41

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Igor Gräzin, Urmas Paet, Ivo Vajgl, Mirja Vehkaperä

ECR

Bas Belder, Marek Jurek

PPE

Michèle Alliot-Marie, Andrea Bocskor, Lorenzo Cesa, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Antonio López-Istúriz White, David McAllister, Ramona Nicole Mănescu, Francisco José Millán Mon, Alojz Peterle, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Anders Sellström, Jaromír Štětina

S&D

Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Wajid Khan, Arne Lietz, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Liliana Rodrigues, Flavio Zanonato

VERTS/ALE

Rebecca Harms, Barbara Lochbihler, Michel Reimon, Alyn Smith, Jordi Solé, Bodil Valero

9

-

EFDD

Aymeric Chauprade, Eleonora Evi

ENF

Jean-Luc Schaffhauser

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat

NI

James Carver, Georgios Epitideios

1

0

NI

Dobromir Sośnierz

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

Poslední aktualizace: 29. listopadu 2018Právní upozornění