Postup : 2017/2283(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0369/2018

Predkladané texty :

A8-0369/2018

Rozpravy :

PV 11/12/2018 - 18
CRE 11/12/2018 - 18

Hlasovanie :

PV 12/12/2018 - 19.3
CRE 12/12/2018 - 19.3

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0518

SPRÁVA     
PDF 627kWORD 78k
16.11.2018
PE 622.304v02-00 A8-0369/2018

o vykonávaní dohody o pridružení medzi EÚ a Ukrajinou

(2017/2283(INI))

Výbor pre zahraničné veci

Spravodajca: Michael Gahler

ERRÁTA/DOPLNKY
DÔVODOVÁ SPRÁVA – SÚHRN SKUTOČNOSTÍ A ZISTENÍ
 NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 STANOVISKO Výboru pre medzinárodný obchod
 INFORMÁCIE O PRIJATÍ V GESTORSKOM VÝBORE
 ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

DÔVODOVÁ SPRÁVA – SÚHRN SKUTOČNOSTÍ A ZISTENÍ

Štyri roky po tom, čo Európska únia podpísala tri dohody o pridružení vrátane prehĺbenej a komplexnej dohody o voľnom obchode (DCFTA) s Moldavskom, Gruzínskom a Ukrajinou, a dva roky po úplnom nadobudnutí ich účinnosti sa Európsky parlament rozhodol zhodnotiť úroveň vykonávania týchto dohôd v súlade so silným záväzkom voči najbližším východným partnerom a ich prehlbujúcim sa vzťahom s EÚ.

Okrem pravidelných a častých stretnutí s Ukrajinskými orgánmi, vedúcimi predstaviteľmi opozície a predstaviteľmi občianskej spoločnosti Výbor pre zahraničné veci pri príprave tejto správy podnikol v apríli 2018 služobnú cestu na Ukrajinu na účely zistenia potrebných skutočností a objednal si tri odborné štúdie publikované za posledných 6 mesiacov – o volebnej reforme, o úrovni vykonávania dohody o pridružení a o inštitucionálnom rámci pre toto vykonávanie.

Zistenia Výboru pre zahraničné veci poskytujú pozitívny obraz o vykonávaní dohody o pridružení s Ukrajinou napriek množstvu nedostatkov, ktoré budú musieť ukrajinské orgány riešiť.

V mnohých oblastiach došlo k pozitívnemu vývoju, najmä v oblasti súdnictva, decentralizácie, energetiky, zdravotníctva, dôchodkov a vzdelávania.

V tejto správe Výbor pre zahraničné veci predovšetkým zdôrazňuje svoje obavy o:

1) správne fungovanie právneho rámca na boj proti korupcii vrátane inštitúcií, finančnej transparentnosti a auditu,

2) dokončenie decentralizačnej reformy,

3) nedostatok snahy o zrušenie oligarchizácie spoločnosti a privatizáciu;

Zatiaľ čo sa ukrajinské orgány v správe vyzývajú, aby tieto problémy riešili v súlade s dohodou o pridružení a ostatnými bilaterálnymi záväzkami, zdôrazňuje tiež pozíciu Európskeho parlamentu vo vzťahu k prebiehajúcim reformám:

1) výzvy na zrušenie elektrických vyhlásení pre aktivistov z MVO,

2) úplná nezávislosť generálneho prokurátora,

3) rýchle zriadenie najvyššieho protikorupčného súdu a poskytnutie vhodných prostriedkov na jeho fungovanie.

Správa sa nakoniec zaoberá zavedeným inštitucionálnym rámcom na vykonávanie tejto dohody o pridružení, a to na strane Ukrajiny, ako aj na strane EÚ, so zameraním na kapacity v oblasti ľudských zdrojov a odborných znalostí s cieľom zabezpečiť úplné vykonávanie príslušných právnych predpisov a ich monitorovanie. Navrhuje predovšetkým rozšírené zameranie na budovanie administratívnych kapacít v ukrajinskom parlamente, Verchovnej rade, ako aj väčšie úsilie o monitorovanie a sledovanie vykonávania dohody o pridružení na ukrajinskej a európskej strane.


NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o vykonávaní dohody o pridružení medzi EÚ a Ukrajinou

(2017/2283(INI))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 8 a na hlavu V, najmä na články 21, 22, 36 a 37 Zmluvy o Európskej únie (Zmluva o EÚ), ako aj na piatu časť Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ),

–  so zreteľom na Dohodu o pridružení medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Ukrajinou na strane druhej a na program pridruženia,

–  so zreteľom na spoločný pracovný dokument útvarov Európskej komisie a Európskej služby pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) zo 14. novembra 2017 o správe o vykonávaní pridruženia na Ukrajine (SWD(2017)0376),

–  so zreteľom na výsledok misie Výboru pre zahraničné veci na Ukrajine, ktorá sa konala od 4. do 6. apríla 2018,

–  so zreteľom na odborné štúdie vypracované pre Výbor pre zahraničné veci vrátane štúdie s názvom The electoral reforms in three association countries of the Eastern Neighbourhood – Ukraine, Georgia and Moldova and their impact on political developments in these countries (Volebné reformy v troch pridružených krajinách východného susedstva – Ukrajina, Gruzínsko a Moldavsko a ich vplyv na politický vývoj v týchto krajinách) uverejnenej 26. októbra 2017, štúdie s názvom Institutional Architecture for the Implementation Agreements in Georgia, Moldova and Ukraine (Inštitucionálna architektúra pre vykonávacie dohody v Gruzínsku, Moldavsku a na Ukrajine) uverejnenej v júni 2018 a porovnávacej štúdie s názvom The Development of an Institutional Framework for the Implementation of the Association Agreements in Georgia, Moldova and Ukraine (Rozvoj inštitucionálneho rámca pre vykonávanie dohôd o pridružení v Gruzínsku, Moldavsku a Ukrajine) uverejnenej v júli 2018,

–  so zreteľom na článok 52 rokovacieho poriadku, ako aj na článok 1 ods. 1 písm. e) rozhodnutia Konferencie predsedov z 12. decembra 2002 o postupe schvaľovania vypracovania iniciatívnych správ a na prílohu 3 k tomuto rozhodnutiu,

–  so zreteľom na správu Výboru pre zahranièné veci a stanovisko Výboru pre medzinárodný obchod (A8-0369/2018),

Všeobecné prostredie reformy – vojna, bezpečnostné hrozby a vnútroštátne výzvy

A.  keďže aj keď Ukrajina pokračuje na ceste k európskej integrácii a dosahuje významné výsledky v prvom volebnom období po revolúcii, treba riešiť aj náročné úlohy s veľkou voličskou podporou modernizácie a reformy, pričom však modernizácia a reformy trpia v dôsledku sklamania obyvateľov z dramaticky sa zhoršujúcich sociálnych pomerov, pocitu neistoty o budúcnosť, nespokojnosti s reformnou politikou vlády, pokračujúcim vplyvom oligarchov a pretrvávaním hlboko zakorenenej korupcie v štátnych inštitúciách; keďže súhlas občanov Ukrajiny s užším vzťahom s EÚ je naďalej silný, ale veľká časť obyvateľstva napriek tomu nie je spokojná s celkovým rozvojom krajiny;

B.  keďže približne päť miliónov Ukrajincov v súčasnosti pracuje v zahraničí, a to ako dlhodobí migranti, ale aj ako krátkodobí a sezónni pracovníci, pričom hlavnými destináciami sú Rusko a stále viac Poľsko, a keďže ich remitencie sú dôležitým faktorom hospodárskej stability;

C.  keďže v tejto súvislosti treba oceniť hlavné úspechy vo vzťahoch medzi EÚ a Ukrajinou, ako je nadobudnutie účinnosti bezvízového režimu 11. júna 2017 a dohody o pridružení 1. septembra 2017;

D.  keďže Ukrajina si zasluhuje osobitné ocenenie za reformy v oblasti energetiky, zdravotníctva, dôchodkov, vzdelávania, verejnej správy, decentralizácie, verejného obstarávania, obrany a bezpečnosti, ako aj v bankovom sektore a v oblasti zaistenia makroekonomickej stabilizácie; keďže tieto reformy boli sprevádzané drastickým zvýšením cien, znížením sociálnych dávok a zhoršením prístupu k systémom sociálneho zabezpečenia; keďže pretrvávajú značné problémy, najmä v oblastiach, ako boj proti korupcii, privatizácia a reforma súdnictva; keďže prehĺbená a komplexná dohoda o voľnom obchode (DCFTA), ktorá je súčasťou dohody o pridružení medzi EÚ a Ukrajinou a ktorá oficiálne platí od 1. januára 2016, poskytuje pevný základ hospodárskeho rozvoja a modernizácie Ukrajiny; keďže v posledných štyroch rokoch sa hospodárstvo Ukrajiny nielen stabilizovalo, ale vykazuje aj určité zlepšenie; keďže od podpísania dohody o pridružení v roku 2014 Ukrajina uskutočnila viac proeurópskych reforiem ako za celé doterajšie obdobie ukrajinskej nezávislosti;

E.  keďže dedičstvo minulosti, najmä právna neistota a veľký počet čiastočne protichodných zákonov, odpor záujmov oligarchov a iných vlastných záujmov, korupcia, nespoľahlivé verejné inštitúcie, rodinkárstvo, nedostatok jasných postupov a koordinácie inštitúcií pri vykonávaní dohody o pridružení, bráni reformám na Ukrajine; keďže reformný program Ukrajiny by sa mal sústreďovať na prierezové témy decentralizácie, reformu verejnej správy, dereguláciu a odstránenie oligarchie;

F.  keďže Európska únia pevne presadzuje svoju neochvejnú podporu ukrajinskej nezávislosti, zvrchovanosti a územnej celistvosti v rámci jej medzinárodne uznaných hraníc a podporu medzinárodne koordinovaného ukladania sankcií vládam a činiteľom, ktorí narúšajú územnú celistvosť krajiny;

G.  keďže pri vykonávaní dohody o pridružení/DCFTA a zabezpečení účinnosti reforiem má kľúčový význam posilnenie administratívnych kapacít štátnych inštitúcií;

H.  keďže odsudzuje pokračujúcu ruskú agresiu vo východnej časti Ukrajiny, nezákonnú anexiu Krymskej autonómnej republiky a mesta Sevastopol, ruskú okupáciu niektorých regiónov Doneckej a Luhanskej oblasti, čím sa porušuje medzinárodné právo a záväzky a povinnosti Ruska ako súčasti jeho členstva v medzinárodných organizáciách a účasti na európskych dohodách, ktoré podpísali Rusko aj Ukrajina, najmä Charta OSN, Helsinský záverečný akt, Budapeštianske memorandum a Zmluva o priateľstve, spolupráci a partnerstve medzi Ukrajinou a Ruskou federáciou z roku 1997, pričom treba uznať, že Ukrajina čelí problémom transformačného charakteru v prostredí vojny a pokusov o destabilizáciu;

I.  keďže v súvislosti s ruskou agresiou voči Ukrajine boli proti Ruskej federácii zavedené a pravidelne predlžované reštriktívne opatrenia EÚ; keďže je žiaduce širšie zapojenie EÚ do riešenia konfliktu, napríklad vymenovaním osobitného vyslanca EÚ pre konflikt na východnej Ukrajine a na Kryme; opakovane požaduje, aby rokovania o zrušení okupácie Krymského polostrova za účasti EÚ prebiehali na medzinárodnej úrovni; keďže sankcie proti Rusku by sa mali predĺžiť a rozšíriť, najmä na jednotlivcov a podniky, ktoré túto nezákonnú situáciu využívajú, až kým Ruská federácia neumožní Ukrajine obnoviť zvrchovanosť a územnú celistvosť;

J.  keďže vysoko nestabilná bezpečnostná situácia v Azovskom mori, ktorá by ľahko mohla vyústiť do otvoreného konfliktu, je veľmi znepokojujúca; keďže treba odsúdiť výstavbu mosta cez Kerčský prieliv, ktorý spája protiprávne anektovaný Krymský polostrov s kontinentálnym Ruskom, bez súhlasu Ukrajiny a v jasnom rozpore s jeho zvrchovanosťou a územnou celistvosťou; keďže aktivity Ruskej federácie v Azovskom mori, ktoré sú porušením medzinárodného námorného práva a medzinárodných záväzkov Ruska, sú poľutovaniahodné; keďže treba odsúdiť nadmerné zastavovanie a kontroly obchodných plavidiel tak ukrajinských, ako aj pod vlajkou tretích štátov, vrátane lodí pod vlajkou jednotlivých členských štátov EÚ;

K.  keďže treba zlepšiť a zintenzívniť úsilie o poskytovanie informácií občanom o vyvíjajúcej sa a dynamickej povahe dohody o pridružení, ako aj o povahe, obsahu a prínosoch súvisiacich reforiem s cieľom zaistiť, aby verejnosť prijala potrebné kroky, ktoré musí Ukrajina podniknúť na ceste do Európy, a dôverovala im;

Zavedený inštitucionálny rámec na vykonávanie reforiem

1.  zdôrazňuje päť kľúčových oblastí, na ktoré sa Ukrajina musí sústrediť, aby posilnila proces uplatňovania dohody o pridružení: koordinácia, vlastníctvo, prioritizácia, monitorovanie a komunikácia; v tejto súvislosti víta nedávno prijatú komunikačnú stratégiu vlády a komunikačnú kampaň Delegácie EÚ na Ukrajine s názvom Spoločne vpred; pripomína návrh politiky Východné partnerstvo plus, ktorú presadzuje Parlament s cieľom poukázať na ďalšie možné perspektívy;

2.  zdôrazňuje svoje presvedčenie, že zmysluplný pokrok v súvislosti s vykonávaním dohody o pridružení a reforiem bude možný len vtedy, ak sa bude pokračovať obmedzovanie vplyvu oligarchov a pokiaľ sa raz a navždy odstráni hlboko zakorenený systém, v ktorom sa hospodárska, politická a mediálna moc koncentruje v rukách niekoľkých jednotlivcov, čo je problém, ktorý naďalej výrazne ovplyvňuje pokrok v reformách; vyjadruje sa kriticky k tomu, že odstránenie oligarchie až doteraz používalo najmä ako nástroj na racionalizáciu trhu a obnovenie rovnováhy medzi rôznymi skupinami oligarchov, ktorá bola v roku 2014 od základu narušená; vyjadruje znepokojenie nad pretrvávajúcimi konfliktmi záujmov v regulačných orgánoch a orgánoch dohľadu, ktoré prerástli do otvoreného boja medzi orgánmi;

3.  poukazuje na naliehavú potrebu väčšieho politického dohľadu, synergie a koordinácie európskeho integračného procesu na najvyššej politickej úrovni a väčšieho dôrazu na reformy, ktoré občanom prinesú hmatateľné prínosy;

4.  víta legislatívny plán, ktorý sa má zaoberať ambicióznym rozsahom dohody o pridružení, a zdôrazňuje, že kvalitné právne predpisy, ako aj pokračujúca vôľa a kapacita riadneho vykonávania sú naďalej veľmi dôležité, aby občania pocítili skutočné zmeny;

5.  zdôrazňuje, že pokrok vo vykonávaní závisí od záväzku politických predstaviteľov v oblasti reformy, odhodlania a prioritizácie európskej integrácie politickými elitami a kapacít ministerstiev, výkonných agentúr a nezávislých regulačných orgánov;

6.  so znepokojením poznamenáva, že vláda doteraz nevyvinula dostatočné úsilie o odzbrojenie formácií tzv. Pravého sektora a iných pravicových extrémistických skupín, ktoré sú naďalej ozbrojené; vyzýva vládu, aby skoncovala s prostredím beztrestnosti v prípade násilných útokov jednotiek krajných radikálov na menšiny a disidentov a zastrašovania sudcov alebo ovplyvňovania volieb a aby dôsledne postupovala v prípade takýchto trestných činov; očakáva od justície a prokuratúry jasné a samostatné konanie;

7.  zdôrazňuje, že treba zlepšiť interné rozhodovanie vo Verchovnej rade, aby prijímanie návrhov zákonov súvisiacich s vykonávaním dohody o pridružení bolo efektívnejšie a prvoradé; v tejto súvislosti sa domnieva, že výbor pre európsku integráciu by mal mať väčšiu úlohu a že by mal mať možnosť zablokovať právne predpisy, ktoré sú v rozpore so záväzkami prijatými v rámci dohody o pridružení; zdôrazňuje, že tieto reformy by sa mali uskutočniť ešte pred koncom súčasného funkčného obdobia;

8.  vyjadruje znepokojenie nad tým, že vládna kancelária pre európsku integráciu a vládny orgán pre európsku a európsko-atlantickú integráciu nemajú nástroje a zdroje, a to ani formálny status, personál a rozpočet, aby mohli vykonávať taký veľký a komplexný mandát; vyzdvihuje nedostatok kritérií na hodnotenie stupňa súladu medzi vnútroštátnymi právnymi aktmi a právnymi predpismi EÚ;

9.  víta úsilie Ukrajiny o zriadenie inštitucionálneho a monitorovacieho systému na účel vykonávania dohody o pridružení vrátane akčného plánu vlády;

10.  poukazuje na to, že Národný manifest, ktorý nedávno schválili strana Svoboda, Pravý sektor a mnohé ďalšie krajne pravicové zoskupenia, je jasne zameraný proti pridruženiu Ukrajiny k EÚ a požaduje nové geopolitické zameranie proti Východu a Západu; zdôrazňuje, že s neobjasnenou pozíciou vlády k tomuto vývoju situácie je spojené nebezpečenstvo, že to zaťaží vzťahy s príslušnými susednými krajinami EÚ a s EÚ ako celkom, a podkope politický priestor na prekonanie politického rozštiepenia krajiny a na riešenie konfliktu v Donbase;

11.  zdôrazňuje naliehavú potrebu ďalšej technickej, odbornej a finančnej pomoci zameranej na budovanie kapacít Verchovnej rady a kľúčových ministerstiev; víta spoluprácu Európskeho parlamentu s Verchovnou radou v oblasti budovania kapacít a procesu dialógu Jeana Monneta;

12.  poukazuje na pretrvávajúce „uzavreté spôsoby myslenia“ v rámci niektorých ministerstiev, ktoré bránia koherentnému stanovisku k otázkam európskej integrácie; vyzýva v tejto súvislosti na väčšiu spoluprácu vo vláde a Verchovnej rade v otázkach týkajúcich sa EÚ;

13.  vyjadruje znepokojený nad tým, že interakcia medzi kabinetom a parlamentom nebola upravená osobitným mechanizmom v súvislosti s vykonávaním dohody o pridružení a prehĺbenej a komplexnej dohody o voľnom obchode (DCFTA)

14.  víta prijatie nového akčného plánu vykonávania dohody o pridružení/DCFTA a snahy o upevnenie pozícií a spolupráce medzi kabinetom a parlamentom na základe plánu vykonávania dohody o pridružení; zdôrazňuje, že účinnosť vykonávania reforiem je priamo spojená s predbežnými etapami tvorby politiky a právnych predpisov; zdôrazňuje, že proces plánovanej legislatívnej a regulačnej aproximácie na Ukrajine sa musí zrýchliť a zlepšiť, so zameraním sa na kvalitu právnych predpisov; poznamenáva, že v cykle tvorby politiky chýba základný nástroj verejných konzultácií, rozhodovania na základe informácií v oblasti výskumu a kontroly kvality právnych predpisov; zdôrazňuje, že volebná kampaň by nemala mať negatívny vplyv na prebiehajúci reformný proces;

15.  upozorňuje na odporúčania uvedené v správe misie Európskeho parlamentu o vnútorných reformách a budovaniu kapacít zameraných na aproximáciu právnych predpisov Ukrajiny s acquis EÚ, z ktorých väčšina zatiaľ nebola prijatá;

16.  podporuje Ukrajinu, aby sa zamerala na tri kľúčové priority v tvorbe programu reforiem: i) ustanovenie účinného právneho rámca na boj proti korupcii vrátane inštitúcií, finančnej transparentnosti a auditu; ii) decentralizačnú reformu; iii) odstránenie oligarchizácie spoločnosti a privatizácie;

17.  zdôrazňuje, že dohoda o pridružení nie je konečným cieľom vzťahov medzi EÚ a Ukrajinou, a víta európske ambície Ukrajiny; podporuje rozvoj nových foriem posilnenej spolupráce s EÚ, ako je postupná aproximácia Ukrajiny s colnou úniou, energetickou úniou a digitálnym jednotným trhom;

18.  pripomína, že Ukrajina má podľa článku 49 Zmluvy o EÚ európske vyhliadky a môže požiadať o členstvo v Európskej únii pod podmienkou, že spĺňa kodanské kritériá a zásady demokracie, dodržiava základné slobody, ľudské práva a práva menšín a pridŕža sa zásad právneho štátu;

Politický dialóg

19.  víta a podporuje veľmi intenzívny dialóg medzi EÚ a Ukrajinou na mnohých úrovniach, v neposlednom rade medzi Európskym parlamentom a Verchovnou radou, okrem iného v rámci Parlamentného výboru pre pridruženie EÚ – Ukrajina vrátane dialógu o mnohých kontroverzných otázkach;

20.  víta prvé výsledky dialógu Jeana Monneta medzi Európskym parlamentom a Verchovnou radou, medzi ktorými je vytvorenie pracovnej skupiny pre reformy, vykonávanie inštitucionálneho budovania kapacít a prijatie prvých právnych predpisov zameraných na inštitucionálne reformy;

21.  víta zriadenie medziparlamentného zhromaždenia Gruzínska, Moldavska a Ukrajiny a jeho prvé zasadnutie, ktoré sa konalo 8. a 9. júna 2018 v Kyjeve; vyzýva toto zhromaždenie, aby uskutočňovalo dohľad nad vykonávaním dohôd o pridružení;

22.  víta účinné a bezpečné vykonávanie bezvízového režimu s Ukrajinou a jeho prínos pre medziľudské kontakty medzi obyvateľmi Ukrajiny a EÚ;

23.  zdôrazňuje, že je dôležité dosahovať ďalší pokrok a prehlbovať kultúru parlamentného dialógu ako zásadný krok na dosiahnutie väčšej efektívnosti a transparentnosti Verchovnej rady a zvýšenie jej účinnosti ako zákonodarcu;

Právny štát a dobrá správa

24.  zdôrazňuje, že s cieľom vykonať nielen dohodu o pridružení, ale priniesť ukrajinskému hospodárstvu aj nové investície a energiu ako predpoklad na vytváranie pracovných miest a príjmov domácností by mal byť boj proti korupcii naďalej prioritou a mal by sa plniť dôsledne a dôveryhodne;

25.  víta všetky úspešné opatrenia a kroky zamerané na to, aby neexistoval priestor na korupciu a nezákonné obohacovanie, napríklad v oblasti verejného obstarávania a obchodu s plynom;

26.  víta prebiehajúcu komplexnú reformu súdnictva, ale vyjadruje poľutovanie nad tým, do akej miery je existujúci súdny systém na Ukrajine naďalej neúčinný, skorumpovaný a politicky závislý; zdôrazňuje, že je dôležité, aby proces preverovania sudcov prebiehal v súlade s prísnymi medzinárodnými normami a aby sa zaviedol transparentný a mimoriadne spoľahlivý postup výberu, ktorý posilní bezúhonnosť a profesionalitu sudcov a prokurátorov a zvýši mieru dôvery občanov voči súdnemu systému; žiada, aby sa rýchlo, transparentne a dôveryhodným spôsobom zriadil nezávislý najvyšší súd pre boj proti korupcii; víta zriadenie nového najvyššieho súdu;

27.  víta prácu, ktorú už vykonal Národný protikorupčný úrad (NABU), ale poukazuje na problematické zasahovanie zo strany generálneho prokurátora a na pokusy o oslabenie protikorupčného právneho rámca; zdôrazňuje, že je mimoriadne dôležité chrániť nezávislosť NABU; zdôrazňuje význam nezávislosti špeciálnej protikorupčnej prokuratúry a poskytnutia potrebných prostriedkov a dostatočných zdrojov na fungovanie jej kancelárie; vyzýva na účinné vyšetrenie obvinení proti hlavnému prokurátorovi na boj proti korupcii, pokiaľ ide o prerušenie vyšetrovania NABU; vyzýva ukrajinské orgány, aby zvýšili úsilie zamerané na účinné vyšetrovanie a stíhanie korupcie na všetkých úrovniach a na boj proti nej a aby zabezpečili v tejto súvislosti spoľahlivé záznamy; vyzýva na komplexnú reformu prokuratúry s cieľom posilniť kapacity, účinnosť, nestrannosť, objektívnosť a nezávislosť od osôb nadriadených prokurátorom;

28.  pripomína, že vláda sa zaviazala pokračovať v zmene ústavy v súlade s odporúčaniami Benátskej komisie vrátane dodržiavania platných menšinových práv; naliehavo vyzýva na rýchle prijatie nového volebného zákona, ktorý by mal zabezpečiť rovnaké možnosti zastupovania a kandidovania kandidátov všetkých národností žijúcich na Ukrajine, a zákona o financovaní strán; víta obnovenie ukrajinskej ústrednej volebnej komisie, ktorá má zásadný význam pre dôveryhodnosť volebného procesu Ukrajiny a kľúčové voľby, ktoré sa majú konať v roku 2019; vyzýva vládu, aby v rámci príprav na voľby zaviedla opatrenia s cieľom zabrániť narušeniu politickej súťaže a manipulácii koncentráciou politickej, hospodárskej a mediálnej moci v rukách niekoľkých jednotlivcov;

29.  opakuje – ako otázku s vysokou prioritou – svoju výzvu na zrušenie požiadaviek na elektronické vyhlásenie pre aktivistov mimovládnych organizácií a na zabezpečenie transparentnej kontroly vyhlásení politickými úradníkmi a štátnymi zamestnancami; dôrazne odsudzuje čoraz väčší počet fyzických útokov namierených proti ľudskoprávnym aktivistom a novinárom;

30.  vyjadruje poľutovanie nad nedostatočne účinnom vyšetrovaní prípadov brutálnych útokov proti aktivistom v oblasti ľudských práv a novinárom, o čom svedčí zavraždenie protikorupčnej aktivistky Kateryny Handziukovej, ktorá zomrela 4. novembra 2018 po útoku kyselinou; vyzýva orgány, aby postavili iniciátorov a páchateľov takýchto útokov pred súd a aby skoncovali s beztrestnosťou týchto trestných činov;

31.  žiada, aby sa pri vypracúvaní a vykonávaní právnych predpisov venovala väčšia pozornosť oblastiam, ktoré majú vplyv na priestor občianskej spoločnosti, pretože právne predpisy nemajú predstavovať neprimeranú záťaž alebo mať diskriminačný vplyv na organizácie občianskej spoločnosti a oslabovať priestor pre občiansku spoločnosť; zdôrazňuje, že organizáciám občianskej spoločnosti, ktoré pracujú v oblasti ľudských práv, demokracie a právneho štátu vrátane kontrolných a podporných organizácií, malých organizácií na najnižšej úrovni a organizácií pracujúcich s menšinovými alebo marginalizovanými skupinami, treba poskytnúť verejné prostriedky; domnieva sa, že organizácie občianskej spoločnosti by mali možnosť získavať finančné prostriedky od iných darcov, napr. od súkromných darcov, medzinárodných organizácií, orgánov alebo agentúr;

32.  žiada vytrvalé úsilie, aby pokračovali decentralizačné reformy a urýchlilo sa zlúčenie územných samosprávnych celkov s ohľadom na nadchádzajúce všeobecné a miestne voľby;

33.  zastáva názor, že nové obce by mali mať možnosť využívať finančnú stabilitu a dôveryhodný právny štatút a že väčšie mestá by sa mali tiež zúčastňovať na procese zlúčenia; považuje za dôležité, aby sa protikorupčná politika Ukrajiny vzťahovala na regióny a miestne inštitúcie; vyjadruje ľútosť nad zrušením predchádzajúceho otvoreného a súťažného výberového konania na prijímanie vedúcich predstaviteľov správy rajónov a oblastí a ich zástupcov ako štátnych zamestnancov a nad právomocou prezidenta menovať a zbavovať ich funkcií, pretože to vážne ohrozuje výsledky dosiahnuté politickou decentralizáciou a decentralizačnou reformou vo všeobecnosti;

34.  poukazuje na to, že ukrajinská vláda sa v kapitole 13 dohode o pridružení zaviazala k účinnému plneniu základných pracovných noriem MOP a aproximácii s príslušnými právnymi predpismi EÚ; vyzýva, aby sa tieto záväzky plnili, a zdôrazňuje, že uloženie povinnosti zamestnávateľov ohlasovať štátnej bezpečnostnej službe štrajky alebo iné kolektívne akcie alebo nariadenie dohľadu štátnej bezpečnostnej služby nad vedúcimi a aktivistami odborových zväzov je nezlučiteľné s vykonávaním dohovoru MOP č. 87 (čl. 3 ods. 2); požaduje zlepšenie právneho základu, aby si pracujúci mohli voči zamestnávateľovi právnou cestou účinne uplatniť platobné nároky za vykonanú prácu;

35.  odporúča obnovu prác na zákone o pracovných inšpekciách, ktoré boli pozastavené v roku 2017, s cieľom výrazne zvýšiť normy týkajúce sa ochrany na pracovisku a zaistiť, aby pracovné inšpekcie neboli závislé od povinnosti získať súhlas podnikateľa, a zabezpečiť na ne dostatočné prostriedky a výrazné právomoci v oblasti presadzovania; zdôrazňuje, že je nutné aktívne do toho zapojiť sociálnych partnerov;

Dodržiavanie ľudských práv a základných slobôd

36.  je stále hlboko znepokojený rastúcim počtom nelegálne zadržiavaných ukrajinských občanov z dočasne obsadených území, ktorí boli zatknutí, odsúdení a uväznení ruskými orgánmi, a žiada, aby Ruská federácia okamžite a bezpodmienečne prepustila laureáta Sacharovovej ceny za rok 2018 Olega Sencova a všetkých ostatných nezákonne zadržiavaných ukrajinských občanov vrátane osôb patriacich k náboženským a etnickým menšinám, aktérov občianskej spoločnosti a obhajcov ľudských práv; vyzýva ukrajinské orgány a medzinárodné spoločenstvo, aby využili všetky dostupné prostriedky na ich prepustenie;

37.  pripomína, že situácia v oblasti ľudských práv na Krymskom polostrove sa výrazne zhoršila, že k porušovaniu slobody prejavu, zneužívaniu médií a nútenému udeľovaniu ruského občianstva dochádza systematicky a že základné ľudské práva a slobody na Kryme nie sú zaručené;

38.  vyzýva na intenzívnejšie úsilie o vykonávanie stratégie Ukrajiny v oblasti ľudských práv vrátane politík zameraných na zlepšenie situácie rómskej menšiny a iných menšinových skupín;

39.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že vyšetrovanie úmrtí, ku ktorým došlo počas demonštrácií v Maidane a Odese, a vo veci vraždy novinárov je pomalé a neprinieslo hmatateľné výsledky; 

40.  víta prijatie zákona o právnom postavení nezvestných osôb;

41.  vyjadruje znepokojenie nad rastúcim počtom trestných konaní vedených proti novinárom, ktorí odhalili prípady korupcie štátneho aparátu alebo sa kritizovali reformnú politiku vlády alebo politiku voči východnej Ukrajine; upozorňuje vládu na jej záväzok k úplnému dodržiavaniu medzinárodne uznaných ľudských práv, ako je sloboda vyjadrovania a verejné šírenie názorov;

42.  žiada ratifikáciu Rímskeho štatútu Medzinárodného trestného súdu a dokončenie všetkých potrebných vykonávacích opatrení;

43.  žiada ratifikáciu Istanbulského dohovoru o násilí páchanom na ženách; v tejto súvislosti berie do úvahy prijatie zákona o predchádzaní domácemu násiliu a boji proti nemu; víta nedávno prijatú pozíciu splnomocnenca vlády pre rodovú politiku;

44.  jasne zdôrazňuje, že hlavnú zodpovednosť má Ruská federácia a separatisti, ktorých podporuje, zároveň však vyzýva ukrajinské orgány, aby vyvinuli ďalšie úsilie o zmiernenie utrpenia ľudí, ktorí trpia v dôsledku konfliktu, vrátane podpory vnútorne vysídlených osôb, vojnových veteránov, ako aj tým, že sa ľuďom žijúcim na územiach, ktoré v súčasnosti nepodliehajú kontrole vlády, umožní ľahký prístup k dôchodkom a sociálnym dávkam a službám;

45.  zdôrazňuje potrebu nezávislých medií a mediálneho pluralizmu, aby sa zaistila bezpečnosť pracovníkov v oblasti médií a novinárov; žiada, aby sa neobmedzovali príležitosti pre mediálne zdroje menšinových jazykov s cieľom zabezpečiť, aby občania všetkých etnických skupín mohli mať rovnaký prístup k informáciám;

46.  žiada, aby sa stratégia ochrany a integrácie rómskej národnostnej menšiny v ukrajinskej spoločnosti zrevidovala tak, aby zahŕňala monitorovanie bezpečnosti ako kľúčovú prioritu a aby sa riadne vykonávala na všetkých úrovniach; vyzýva na vytvorenie štátnych programov zameraných na predchádzanie trestným činom z nenávisti a iným formám diskriminácie v rámci vykonávania národnej stratégie v oblasti ľudských práv; odsudzuje hlboko zakorenenú stigmatizáciu a sociálne vylúčenie Rómov, ktorá vychádza z protirómskeho zmýšľania; vyjadruje hlboké znepokojenie nad nedávnymi prípadmi násilia páchaného na Rómoch a komunite LGBTI a vyzýva, aby orgány okamžite a účinne vyšetrili tieto činy a aby vláda dôrazne a verejne odsúdila tieto činy aj ich páchateľov;

47.  berie na vedomie zámer Ukrajiny zmeniť zákon o vzdelávaní v súlade s odporúčaniami Benátskej komisie a vyzýva, aby sa to rýchlo prejavilo v konkrétnych krokoch; žiada, aby sa zákon v plnej miere vykonával na základe vecného dialógu so zástupcami osôb patriacich k národnostným menšinám, a to vrátane právnych predpisov, ktorými sa predlžuje prechodné obdobie do roku 2023 a upravuje výnimka pre súkromné školy;

48.  vyjadruje znepokojenie nad nedávnym rozhodnutím ukrajinského súdu, ktoré poskytuje prístup k údajom z mobilného telefónu investigatívneho reportéra z Rádia slobodná Európa a Rádia sloboda (RFE/RL), a zdôrazňuje, že sloboda médií a ochrana zdrojov novinárov, najmä v boji proti korupcii, má kľúčový význam;

49.  žiada, aby rozvoj politicky a hospodársky samostatného, od štátu nezávislého a slobodného vytvárania názoru angažovaných verejnoprávnych médií ako protiváhy k dominantnému postaveniu súkromných oligarchických monopolov napredoval dôsledne a čo najrýchlejšie;

50.  dôrazne odsudzuje nedávne únosy a vydanie tureckých občanov do Turecka z dôvodu ich údajných väzieb s hnutím Gülen, čo je v rozpore so zásadou právneho štátu a základnými ľudskými právami; naliehavo vyzýva ukrajinské orgány, aby zabezpečili, aby boli akékoľvek žiadosti tretích krajín o vydanie spracované transparentne a s náležitým zohľadnením súdnych konaní v plnom súlade s európskymi zásadami a normami, a aby boli všetky kroky miestnych orgánov v plnom súlade so zásadami právneho štátu, s ľudskými právami a základnými slobodami; zdôrazňuje, že svojvoľné postupy vrátane zatýkania, zadržiavania či vydávania osôb predstavujú porušenie týchto zásad; vyzýva ukrajinské orgány, aby chránili všetkých žiadateľov o azyl a preskúmali ich žiadosti v súlade s medzinárodnými dohovormi; naliehavo vyzýva EÚ, aby podporovala krajiny Východného partnerstva a pomáhala im odolávať tlaku zo strany Turecka;

51.  vyjadruje znepokojenie nad zúžením priestoru pre občiansku spoločnosť na Kryme, v neposlednom rade nad ukončením činnosti médií, čo je krok, ktorý neúmerne zasiahol komunitu krymských Tatárov vrátane ich práva na informácie a práva na zachovanie vlastnej kultúry a identity;

52.  zdôrazňuje, že na Ukrajine musí byť zaručená sloboda prejavu a tlače, a vyjadruje obavy v súvislosti so správami o súdnom obťažovaní a dohľade nad novinármi a obhajcami ľudských práv;

53.  vyjadruje znepokojenie v súvislosti s vysokým počtom detí a dospelých na Ukrajine nakazených osýpkami; víta opatrenia, ktoré boli prijaté v reakcii na túto skutočnosť, zdôrazňuje však, že v krajine žije naďalej mnoho zraniteľných detí a dospelých; v tejto súvislosti pripomína, že treba vynaložiť celoeurópske úsilie o zvýšenie počtu očkovaných detí a dospelých;

Obchodná a hospodárska spolupráca

54.  víta hospodársku stabilizáciu Ukrajiny a pokrok dosiahnutý pri vykonávaní prehĺbenej a komplexnej dohody o voľnom obchode; nabáda Komisiu, aby pomohla Ukrajine určiť oblasti, ktoré by mohli ďalej podporovať hospodársku diverzifikáciu, a prednostne sa im venovať v procese vykonávania dohody DCFTA;

55.  víta nárast objemu obchodu medzi EÚ a Ukrajinou a diverzifikáciu vývozu z Ukrajiny do EÚ; nabáda Komisiu, aby pomohla Ukrajine určiť oblasti, ktoré by mohli ďalej podporovať hospodársku diverzifikáciu, a prednostne sa im venovať v procese vykonávania dohody DCFTA; poukazuje na to, že vývoz do Ruska sa v tom istom období znížil;

56.  pripomína, že je dôležité zabezpečiť riadne vykonávanie DCFTA a dodržiavanie jej ustanovení; vyzýva Komisiu, aby sa v prípade porušenia niektorého ustanovenia bezodkladne obrátila na druhú stranu a využívala nástroje, ktoré má k dispozícii, na riešenie akýchkoľvek problémov;

57.  vyzýva Ukrajinu, aby urýchlene ustanovila svoju vnútroštátnu poradnú skupinu, a tak zabezpečila riadne monitorovanie vykonávania dohody organizáciami občianskej spoločnosti;

58.  uznáva hospodársky rast Ukrajiny, konštatuje však rastúce obavy veľkej časti obyvateľstva, pokiaľ ide o rast spotrebiteľských cien a cien za verejnoprospešné služby, a nabáda, aby sa program reforiem prednostne zameral na oblasti, ktoré sú užšie spojené s výrobnou štruktúrou krajiny a jej vývoznými príležitosťami, aby sa vytváral hospodársky rast, zamestnanosť a príjmy; vyjadruje hlboké znepokojenie nad pokračujúcim prerozdeľovaním bohatstva v rukách oligarchických štruktúr alebo rodín a nad rastúcou chudobou veľkých častí obyvateľstva; žiada preto, aby sa venovala väčšia pozornosť sociálnej situácii krajiny;

59.  domnieva sa, že konsolidácia hospodárstva Ukrajiny a riešenie naliehavých sociálnych problémov, ako sú nezamestnanosť, nedostatočná zamestnanosť, podzamestnanosť a tieňová ekonomika si budú vyžadovať podstatné zvýšenie investícií; vyzýva ukrajinské orgány, aby uskutočnili reformy potrebné na prilákanie nových investícií, najmä priamych zahraničných investícií; v tejto súvislosti víta nedávno dohodnutú reformnú zmluvu o investíciách a vyzýva Komisiu, aby zintenzívnila úsilie o zníženie rizík, ktorým je vystavený súkromný sektor v súvislosti s investíciami na Ukrajine; vyzýva členské štáty, aby v tejto súvislosti spojili svoje sily s Komisiou a v podnikateľskej sfére presadzovali Ukrajinu ako zaujímavú investičnú destináciu;

60.  vyzýva Komisiu, aby Európskemu parlamentu predložila podrobné hodnotenie dohody o pridružení na základe doterajšieho pokroku, keďže udalosti už dávno predbehli posúdenie vplyvu z roku 2007; domnieva sa, že by sa malo vzťahovať najmä na:

  –  podrobnú prezentáciu obchodnej bilancie Ukrajiny podľa odvetví a regiónov;

  –  rozvoj malých a stredných podnikov (MSP) a prezentáciu úverového nástroja DCFTA pre MSP, ktorý bol so sumou 200 miliónov eur vytvorený na pomoc MSP v krajinách východného susedstva v roku 2015;

  –  prezentáciu trhového podielu;

  –  prezentáciu sociálnej a ekonomickej situácie;

  –  prezentáciu situácie na trhu práce, tieňovej ekonomiky a neformálneho zamestnania;

  –  aktuálnu analýzu makrofinančnej situácie v Ukrajine vrátane daňových príjmov a výdavkov, vyhýbania sa daňovým povinnostiam a daňových únikov;

61.  pripomína, že nariadenie (EÚ) 2017/1566 Európskeho parlamentu a Rady o zavedení dočasných autonómnych obchodných opatrení pre Ukrajinu, ktoré dopĺňajú obchodné koncesie dostupné podľa dohody o pridružení, zahŕňa právnu požiadavku, že výročná správa Komisie o vykonávaní prehĺbenej a komplexnej dohody o voľnom obchode obsahuje podrobné hodnotenie autonómnych obchodných opatrení vrátane ich sociálneho vplyvu;

62.  považuje liberalizáciu obchodu a aproximáciu právnych predpisov EÚ a Ukrajiny v rámci prehĺbenej a komplexnej zóny voľného obchodu (DCFTA) za optimálny nástroj na priblíženie sa Ukrajiny k EÚ, ktorý prispieva k uľahčeniu obchodu, zlepšeniu podnikateľského a investičného prostredia a k udržateľnému hospodárskemu rozvoju Ukrajiny; domnieva sa, že rozmer liberalizácie obchodu by sa mal starostlivo riadiť s cieľom znížiť na minimum náklady a zároveň zvýšiť na maximum výhody pre ukrajinské podniky a spoločnosť, a vyzýva Komisiu, aby zvážila ďalšie autonómne obchodné preferencie a iné prostriedky; vyzýva Ukrajinu, aby realizáciu programu reforiem v oblastiach, ktoré užšie súvisia so štruktúrou jej výroby a možnosťami vývozu do EÚ povýšila na prioritu s cieľom znížiť na minimum náklady na transformáciu a maximálne zvýšiť možné prínosy; vyzýva Ukrajinu, aby urýchlene ustanovila svoju vnútroštátnu poradnú skupinu, a tak zabezpečila monitorovanie vykonávania dohody organizáciami občianskej spoločnosti; vyjadruje znepokojenie nad rastúcou chudobou obyvateľstva;

63.  domnieva sa, že aproximácia regulačného rámca s acquis EÚ je hlavnou dimenziou DCFTA, pretože skutočný prístup na trh EÚ a reformy do veľkej miery závisia od náležitého vykonávania a presadzovania príslušných právnych predpisov; uvedomuje si, že pre správu vecí verejných, inštitúcie a verejnú správu na Ukrajine to predstavuje veľmi náročnú úlohu, a vyzýva Komisiu, aby poskytla primeranú technickú a finančnú podporu; vyjadruje uznanie podpornej skupine pre Ukrajinu za jej činnosť a vyzýva ju, aby Parlamentu predložila viac informácií o druhu poskytnutej pomoci, najmä pokiaľ ide o transpozíciu a vykonávanie acquis;

64.  domnieva sa, že zapojenie ukrajinských orgánov do prípravy príslušných právnych predpisov je užitočné, aby sa tento proces stal inkluzívnejším a znížili sa náklady Ukrajiny na transformáciu, a vyzýva Komisiu, aby v plnej miere využila mechanizmy výmeny informácií ex ante;

65.  víta úpravu národnej dopravnej stratégie a vyzýva na potrebné právne a inštitucionálne reformy, ktoré sú potrebné na jej skutočné vykonávanie;

66.  vyjadruje poľutovanie nad nedostatočným pokrokom v aproximácii s normami EÚ v oblasti dobrých životných podmienok zvierat a vyzýva Ukrajinu, aby urýchlene prijala stratégiu na splnenie tohto záväzku;

67.  berie na vedomie vysokú mieru využívania preferencií a víta nepretržité zvyšovanie počtu colných položiek, ktorých sa preferencie týkajú;

68.  berie na vedomie, že hodnotenie vykonávania DCFTA sa vo veľkej miere zameriava na obchodné toky a prekážky obchodu; vyzýva Komisiu, aby patrične monitorovala a hodnotila vykonávanie DCFTA a osobitnú pozornosť venovala transpozícii a vykonávaniu acquis, ako aj vplyvu na ukrajinskú spoločnosť a aby poskytovala úplné verejné výročné správy vrátane technickej a finančnej podpory od Európskej únie;

69.  očakáva, že Ukrajina v rámci systému riešenia sporov vymenuje rozhodcov, zriadi orgány a určí zástupcov v rámci kapitoly o obchode a trvalo udržateľnom rozvoji;

70.  víta, že Najvyššia rada 20. marca 2018 v prvom čítaní prijala návrh zákona č. 5495 o zachovaní ukrajinských lesov a prevencii nezákonného vývozu nespracovaného dreva; domnieva sa, že akákoľvek liberalizácia obchodu s drevom by mala byť podmienená vytvorením právneho rámca na prevenciu a zákaz nezákonného vývozu;

71.  berie na vedomie záväzok Ukrajiny v rámci dohody o pridružení bojovať proti nezákonnému obchodu a predchádzať mu, a vyzýva krajinu, aby prijala opatrenia na kriminalizáciu takéhoto obchodu;

72.  poznamenáva, že východné partnerstvo sa doteraz primárne zameriavalo na bilaterálny obchod a investície medzi EÚ a ďalšími zúčastnenými krajinami; vyzýva na rozvoj jednotnejšieho prístupu ku všetkým krajinám východného partnerstva a k intenzívnejšej spolupráci s Eurázijskou hospodárskou úniou, pokiaľ ide o uľahčenie obchodu, bezvízový styk a technické normy;

Spolupráca v oblastiach energetiky, bezpečnosti a obrany

73.  oceňuje dobrú spoluprácu Ukrajiny v energetickom odvetví a v neposlednom rade pokrok, ktorý dosiahla v oblasti energetickej efektívnosti; zdôrazňuje kľúčovú úlohu lepšej energetickej účinnosti a rozvoja v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov, a to aj ako prostriedkov, ktoré prispievajú k hospodárskemu rozvoju a zamestnanosti; poukazuje na potrebu pokračovať v reformách, predovšetkým dokončiť reformy trhov s plynom a elektrickou energiou s cieľom úplne ich začleniť do trhu EÚ s energiou a predísť novým monopolom, čo bude z dlhodobého hľadiska hospodársky prínosné pre priemysel a spotrebiteľov; nabáda Komisiu, aby zabezpečila, aby boli všetky projekty plynovodov v súlade s nariadeniami EÚ; vyzýva na posilnenie spolupráce v oblasti energetiky v rámci Východného partnerstva s cieľom vykonávať Parížsku dohodu o zmene klímy z roku 2015; zdôrazňuje, že regulácia trhu s plynom a elektrickou energiou si vyžaduje, aby existoval národný orgán, ktorý bude nezávislý od politických a súkromných záujmov a ktorý bude pri stanovovaní cien presadzovať sociálne spravodlivú rovnováhu medzi záujmami dodávateľov a konečných spotrebiteľov a zaisťovať vyváženú tvorbu cien;

74.  víta prijatie vysokého počtu prijatých zákonov v oblasti životného prostredia, najmä zákonov o strategickom environmentálnom hodnotení a posúdení vplyvov na životné prostredie, a upozorňuje na potrebu ich vykonávania a na nevyhnutnosť významných kampaní na zvyšovanie verejného povedomia; víta pokrok v politike zmeny klímy, ktorý sa dosiahol prijatím stratégie rozvoja nízkouhlíkového rozvoja a jej podriadením Rámcovému dohovoru OSN o zmene klímy (UNFCCC); nabáda na rýchle prijatie stratégie pre štátnu politiku v oblasti životného prostredia a nových právnych predpisov o hospodárení s odpadom a o politike v oblasti klímy v súlade s acquis EÚ;

75.  pripomína, že správa v oblasti životného prostredia je hlavným prvkom požiadaviek dohody o pridružení; žiada orgány, aby znovu posúdili dohodu a všetky budúce plány týkajúce sa komplexu vodných elektrární na rieke Dnester, zosúladili ich s medzinárodnými dohovormi a normami EÚ, zabezpečili pritom verejné konzultácie so všetkými zainteresovanými stranami z Moldavska a Ukrajiny vrátane občianskej spoločnosti a chránili ekosystém a životné prostredie na rieke Dnester;

76.  vyjadruje hlboké znepokojenie v súvislosti so zhoršením ekologickej situácie na východe Ukrajiny v dôsledku konfliktu, najmä pokiaľ ide o problémy so zásobovaním vodou, čo by mohlo mať ničivý dosah na celý región a spôsobiť nezvratnú katastrofu; naliehavo vyzýva všetky zainteresované strany, aby takej situácii zabránili a aby sa všetkými prostriedkami usilovali o zabezpečenie riadnej údržby a čerpanie vody, a to aj v baniach;

77.  uznáva úsilie Ukrajiny o vybudovanie skutočného digitálneho trhového hospodárstva vrátane pokroku v oblasti vývoja otvorených údajov, rozšírenia prístupu k systémom podmieneného prístupu pre služby digitálnej televízie a virtuálnej siete, zvýšenia počtu elektronických komunikačných služieb pre občanov a verejných registrov, ako je ProZorro; zdôrazňuje, že je potrebná ďalšia práca s cieľom zabezpečiť, aby boli práva a potreby ukrajinských občanov, ktorí využívajú internet, chránené a aby sa v plnej miere vykonávali požiadavky jednotného digitálneho trhu;

78.  víta prijatie zákona o elektronických službách na budovanie dôvery a priority stanovené v koncepcii rozvoja digitálnej ekonomiky a spoločnosti na Ukrajine na obdobie 2018 – 2020, ktoré sú dôležitým krokom na ceste k začleneniu Ukrajiny do digitálneho jednotného trhu EÚ;

79.  pripomína kľúčový význam Ukrajiny v európskej sieti dodávok energie; odsudzuje výstavbu plynovodu Nord Stream 2, pretože ide o politický projekt, ktorý ohrozuje európsku bezpečnosť a úsilie o diverzifikáciu dodávok energie; žiada, aby bol projekt zrušený;

80.  vyjadruje znepokojenie v súvislosti so systémami nezákonnej ťažby prírodných zdrojov, ako sú jantár, uhlie, piesok a drevo, ktoré sú veľakrát chránené a organizované za pomoci miestnych alebo regionálnych orgánov a orgánov presadzovania práva, ktoré poškodzujú a ohrozujú krajinu a biotopy, ako sú lesy a rieky, a bránia ekologicky a ekonomicky udržateľnému hospodáreniu so zdrojmi krajiny, ktoré by bolo pre jej občanov prínosné;

81.  vyjadruje poľutovanie nad ničením ukrajinských lesov, ktoré je spojené s korupčnými systémami slúžiacimi vlastným záujmom subjektov na Ukrajine a spoločnostiam v EÚ; žiada prijatie účinných právnych predpisov a ich rýchle vykonávanie a presadzovanie, aby sa predchádzalo nezákonnej ťažbe a korupcii v prípade dreva na Ukrajine a zaviedlo udržateľné obhospodarovanie lesov v záujme ochrany a zachovania ukrajinských lesov a zdrojov;

82.  víta prijatie opatrení na modernizáciu ukrajinskej armády a námorných síl v Čiernom mori a v Azovskom mori ako spoľahlivých záruk stability a územnej celistvosti Ukrajiny, pričom však nabáda na reformu obranného priemyslu, ktorá je naliehavo potrebná;

83.  domnieva sa a zdôrazňuje, že pokiaľ sa Ukrajina zaviaže k vykonávaniu dohody o pridružení a dodržiavaniu zásad demokracie, právneho štátu a základných slobôd, mala by jej Únia (a ostatným pridruženým krajinám Moldavsku a Gruzínsku) umožniť uplatňovať osobitné mechanizmy podpory, a to aj v medziach viacročného finančného rámca na obdobie po roku 2020, v súlade s modelom Východného partnerstva Plus, ktorý presadzuje Európsky parlament;

84.  pripomína, že je dôležité posilniť spoluprácu s Ukrajinou na rôznych úrovniach, a to aj v oblasti bezpečnosti a obrany; v tejto súvislosti víta záujem Ukrajiny o ďalšie zapojenie sa do obranných projektov vrátane stálej štruktúrovanej spolupráce (PESCO) v oblasti bezpečnosti a obrany;

85.  zdôrazňuje význam aktívneho informovania ukrajinských občanov o konkrétnych prínosoch a cieľoch Východného partnerstva;

86.  zdôrazňuje, že je dôležité bojovať proti falošným správam a propagande Ruska vrátane očakávaného zasahovania do volieb na Ukrajine, ako aj v celej Európskej únii; vyzýva, aby sa posilnila spolupráca medzi Ukrajinou a EÚ v tejto otázke;

87.  nabáda Ukrajinu a EÚ, aby naďalej rozvíjali vzájomnú spoluprácu v oblastiach spravodlivosti, slobody a vnútorných vecí;

Inštitucionálne ustanovenia

88.  vyzýva na lepšie monitorovanie a kontrolovanie vykonávania reforiem na strane Ukrajiny a EÚ na základe koherentných a merateľných ukazovateľov; vyzýva Komisiu a ESVČ, aby Parlamentu a Rade častejšie predkladali podrobné písomné správy o vykonávaní týchto dohôd;

89.  vyzýva Komisiu, aby patrične monitorovala a hodnotila vykonávanie DCFTA a venovala osobitnú pozornosť transpozícii a vykonávaniu acquis a vplyvu na ukrajinskú spoločnosť, a aby poskytovala verejne prístupné komplexné výročné správy, a to aj o technickej a finančnej podpore zo strany Európskej únie;

90.  je rozhodnutý vypracovať výročné správy o vykonávaní dohôd o pridružení;

°

°  °

91.  poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii a podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a prezidentovi, vláde a parlamentu Ukrajiny.


STANOVISKO Výboru pre medzinárodný obchod (21.6.2018)

pre Výbor pre zahraničné veci

k vykonávaniu dohody o pridružení medzi EÚ a Ukrajinou

(2017/2283(INI))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Jarosław Wałęsa

NÁVRHY

Výbor pre medzinárodný obchod vyzýva Výbor pre zahraničné veci, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1.  víta nárast objemu obchodu medzi EÚ a Ukrajinou a diverzifikáciu vývozu z Ukrajiny do EÚ; odporúča Komisii, aby podporovala Ukrajinu pri nachádzaní tých oblastí, ktoré môžu viac podporiť hospodársku diverzifikáciu, a pri určovaní ich dôležitosti pre seba v procese vykonávania prehĺbenej a komplexnej zóny voľného obchodu (DCFTA); poukazuje na to, že vývoz do Ruska sa v tom istom období znížil;

2.  vyzýva Komisiu, aby Európskemu parlamentu predložila podrobné hodnotenie dohody o pridružení na základe doterajšieho pokroku, keďže udalosti už dávno predbehli posúdenie vplyvu z roku 2007; domnieva sa, že by sa malo vzťahovať najmä na:

  –  podrobnú prezentáciu obchodnej bilancie Ukrajiny podľa odvetví a regiónov;

  –  rozvoj malých a stredných podnikov (MSP) a prezentáciu úverového nástroja DCFTA pre MSP, ktorý bol so sumou 200 miliónov eur vytvorený na pomoc MSP v krajinách východného susedstva v roku 2015;

  –  prezentáciu trhového podielu;

  –  prezentáciu sociálnej a ekonomickej situácie;

  –  prezentáciu situácie na trhu práce, tieňovej ekonomiky a neformálneho zamestnania;

  –  aktuálnu analýzu makrofinančnej situácie v Ukrajine vrátane daňových príjmov a výdavkov, vyhýbania sa daňovým povinnostiam a daňových únikov;

3.  pripomína, že nariadenie (EÚ) 2017/1566 Európskeho parlamentu a Rady o zavedení dočasných autonómnych obchodných opatrení pre Ukrajinu, ktoré dopĺňajú obchodné koncesie dostupné podľa dohody o pridružení, zahŕňa právnu požiadavku, že výročná správa Komisie o vykonávaní prehĺbenej a komplexnej dohody o voľnom obchode obsahuje podrobné hodnotenie autonómnych obchodných opatrení vrátane ich sociálneho vplyvu;

4.  považuje liberalizáciu obchodu a aproximáciu právnych predpisov EÚ a Ukrajiny v rámci prehĺbenej a komplexnej zóny voľného obchodu (DCFTA) za optimálny nástroj na priblíženie sa Ukrajiny k EÚ, ktorý prispieva k uľahčeniu obchodu, zlepšeniu podnikateľského a investičného prostredia a k udržateľnému hospodárskemu rozvoju Ukrajiny; domnieva sa, že rozmer liberalizácie obchodu by sa mal starostlivo riadiť s cieľom znížiť na minimum náklady a zároveň zvýšiť na maximum výhody pre ukrajinské podniky a spoločnosť, a vyzýva Komisiu, aby zvážila ďalšie autonómne obchodné preferencie a iné prostriedky; vyzýva Ukrajinu, aby realizáciu programu reforiem v oblastiach, ktoré užšie súvisia so štruktúrou jej výroby a možnosťami vývozu do EÚ povýšila na prioritu s cieľom znížiť na minimum náklady na transformáciu a maximálne zvýšiť možné prínosy; vyzýva Ukrajinu, aby urýchlene ustanovila svoju vnútroštátnu poradnú skupinu, a tak zabezpečila monitorovanie vykonávania dohody organizáciami občianskej spoločnosti; je znepokojený rastúcou chudobou obyvateľstva;

5.  pripomína, že DCFTA je súčasťou reformného procesu založeného na dobrej správe vecí verejných a na boji proti korupcii a organizovanému zločinu; víta prijatie zákona o najvyššom protikorupčnom súde; je však naďalej znepokojený ďalším postupom boja proti korupcii; konštatuje, že slobodná, kritická občianska spoločnosť zohráva významnú úlohu v tomto reformnom procese, a vyzýva vládu Ukrajiny, aby organizácie občianskej spoločnosti oslobodila od povinnosti podávať elektronické majetkové priznanie; žiada ukrajinskú vládu, aby zaručila nezávislosť Národného protikorupčného úradu (NABU) a uskutočnila zodpovedajúcu reformu tajných služieb; pripomína vláde Ukrajiny jej záväzky v preambule dohody o pridružení, ktorou sa buduje prehĺbená a udržateľná demokracia; požaduje reformu volebného práva pred parlamentnými voľbami v roku 2019, ako to odporúča Parlamentné zhromaždenie Rady Európy, Benátska komisia a Úrad pre demokratické inštitúcie a ľudské práva OBSE (ODIHR); vyzýva Ukrajinu, aby poskytla uistenie, že zloženie Ústrednej volebnej komisie Ukrajiny je vyjadrením politickej rovnováhy a sú v nej zastúpené všetky príslušné politické sily, a zdôrazňuje, že právny štát je hlavným predpokladom dobrého a účinného vykonávania prehĺbenej a komplexnej dohody o voľnom obchode;

6.  domnieva sa, že aproximácia regulačného rámca s acquis EÚ je hlavnou dimenziou DCFTA, pretože skutočný prístup na trh EÚ a reformy do veľkej miery závisia od náležitého vykonávania a presadzovania príslušných právnych predpisov; je si vedomý toho, že pre správu vecí verejných, inštitúcie a verejnú správu na Ukrajine to predstavuje veľmi náročnú úlohu, a vyzýva Komisiu, aby poskytla primeranú technickú a finančnú podporu; vyjadruje uznanie podpornej skupine pre Ukrajinu za jej činnosť a vyzýva ju, aby Parlamentu predložila viac informácií o druhu poskytnutej pomoci, najmä pokiaľ ide o transpozíciu a vykonávanie acquis;

7.  domnieva sa, že zapojenie ukrajinských orgánov do prípravy príslušných právnych predpisov je užitočné, aby sa tento proces stal inkluzívnejším a znížili sa náklady Ukrajiny na transformáciu, a vyzýva Komisiu, aby v plnej miere využila mechanizmy výmeny informácií ex ante;

8.  oceňuje legislatívny plán vlády a parlamentu na vykonávanie dohody a pristúpenie Ukrajiny k Dohode o vládnom obstarávaní organizácie WTO; vyzýva Ukrajinu, aby sa zamerala na vykonávanie programu reforiem v oblastiach, ako sú technické, sanitárne a fytosanitárne opatrenia, duševné vlastníctvo a colné predpisy;

9.  vyjadruje poľutovanie nad nedostatočným pokrokom v aproximácii s normami EÚ v oblasti dobrých životných podmienok zvierat a vyzýva Ukrajinu, aby urýchlene prijala stratégiu na splnenie tohto záväzku;

10.  berie na vedomie vysokú mieru využívania preferencií a víta nepretržité zvyšovanie počtu colných položiek, ktorých sa preferencie týkajú;

11.  berie na vedomie, že hodnotenie vykonávania DCFTA sa vo veľkej miere zameriava na obchodné toky a prekážky obchodu; vyzýva Komisiu, aby patrične monitorovala a hodnotila vykonávanie DCFTA a osobitnú pozornosť venovala transpozícii a vykonávaniu acquis, ako aj vplyvu na ukrajinskú spoločnosť a aby poskytovala úplné verejné výročné správy vrátane technickej a finančnej podpory od Európskej únie;

12.  očakáva, že Ukrajina do systému riešenia sporov vymenuje rozhodcov, zriadi orgány a určí zástupcov v rámci kapitoly o obchode a trvalo udržateľnom rozvoji;

13.  víta, že Najvyššia rada 20. marca 2018 v prvom čítaní prijala návrh zákona č. 5495 o zachovaní ukrajinských lesov a prevencii nezákonného vývozu nespracovaného dreva; domnieva sa, že akákoľvek liberalizácia obchodu s drevom by mala byť podmienená vytvorením právneho rámca na prevenciu a zákaz nezákonného vývozu;

14.  poznamenáva, že koordinovaný prístup EÚ a Ukrajiny k sankciám súvisiacim s Krymom a východnou Ukrajinou prispeje k zvýšeniu tlaku na zabezpečenie mierového riešenia územných problémov Ukrajiny; pripomína záväzok pokojného riešenia regionálnych konfliktov v článku 9 dohody o pridružení;

15.  poznamenáva, že východné partnerstvo sa doteraz primárne zameriavalo na bilaterálny obchod a investície medzi EÚ a ďalšími zúčastnenými krajinami; vyzýva na rozvoj jednotnejšieho prístupu ku všetkým krajinám východného partnerstva a k intenzívnejšej spolupráci s Eurázijskou hospodárskou úniou, pokiaľ ide o uľahčenie obchodu, bezvízový styk a technické normy.

INFORMÁCIE O PRIJATÍ VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

Dátum prijatia

21.6.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

26

5

4

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Tiziana Beghin, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Eleonora Forenza, Nadja Hirsch, Yannick Jadot, France Jamet, Elsi Katainen, Patricia Lalonde, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Adam Szejnfeld

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Goffredo Maria Bettini, Reimer Böge, Klaus Buchner, Dita Charanzová, Danuta Maria Hübner, Sajjad Karim, Sander Loones, Lola Sánchez Caldentey

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Czesław Hoc, John Howarth, Dietmar Köster, Kosma Złotowski

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

26

+

ALDE

Dita Charanzová, Nadja Hirsch, Elsi Katainen

ECR

Czesław Hoc, Sajjad Karim, Sander Loones, Kosma Złotowski

PPE

Laima Liucija Andrikienė, Reimer Böge, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Danuta Maria Hübner, Sorin Moisă, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Tokia Saïfi, Adam Szejnfeld

S&D

Goffredo Maria Bettini, John Howarth, Dietmar Köster, Bernd Lange, David Martin, Alessia Maria Mosca, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Yannick Jadot

5

-

EFDD

William (The Earl of) Dartmouth

ENF

France Jamet, Danilo Oscar Lancini

GUE/NGL

Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur

4

0

ALDE

Patricia Lalonde

EFDD

Tiziana Beghin

GUE/NGL

Lola Sánchez Caldentey

S&D

Emmanuel Maurel

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-   :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania


INFORMÁCIE O PRIJATÍ V GESTORSKOM VÝBORE

Dátum prijatia

12.11.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania:

+:

–:

0:

41

9

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Michèle Alliot-Marie, Petras Auštrevičius, Bas Belder, James Carver, Lorenzo Cesa, Aymeric Chauprade, Javier Couso Permuy, Arnaud Danjean, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Michael Gahler, Tunne Kelam, Wajid Khan, Eduard Kukan, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Tonino Picula, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Michel Reimon, Jean-Luc Schaffhauser, Anders Sellström, Alyn Smith, Jordi Solé, Dobromir Sośnierz, Jaromír Štětina, Miguel Urbán Crespo, Ivo Vajgl

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Andrea Bocskor, Igor Gräzin, Rebecca Harms, Marek Jurek, Juan Fernando López Aguilar, Antonio López-Istúriz White, Urmas Paet, Bodil Valero, Mirja Vehkaperä, Marie-Christine Vergiat

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Eleonora Evi, Liliana Rodrigues, Flavio Zanonato


ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

41

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Igor Gräzin, Urmas Paet, Ivo Vajgl, Mirja Vehkaperä

ECR

Bas Belder, Marek Jurek

PPE

Michèle Alliot-Marie, Andrea Bocskor, Lorenzo Cesa, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Antonio López-Istúriz White, David McAllister, Ramona Nicole Mănescu, Francisco José Millán Mon, Alojz Peterle, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Anders Sellström, Jaromír Štětina

S&D

Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Wajid Khan, Arne Lietz, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Liliana Rodrigues, Flavio Zanonato

VERTS/ALE

Rebecca Harms, Barbara Lochbihler, Michel Reimon, Alyn Smith, Jordi Solé, Bodil Valero

9

-

EFDD

Aymeric Chauprade, Eleonora Evi

ENF

Jean-Luc Schaffhauser

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat

NI

James Carver, Georgios Epitideios

1

0

NI

Dobromir Sośnierz

Vysvetlenie použitých znakov

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

Posledná úprava: 30. novembra 2018Právne oznámenie