Postup : 2018/0371(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0370/2018

Předložené texty :

A8-0370/2018

Rozpravy :

Hlasování :

PV 29/11/2018 - 8.3
CRE 29/11/2018 - 8.3
PV 11/12/2018 - 5.4

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0468
P8_TA(2018)0486

ZPRÁVA     ***I
PDF 671kWORD 78k
19.11.2018
PE 629.630v02-00 A8-0370/2018

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 516/2014, pokud jde o změnu přidělení zbývajících částek přidělených na podporu provádění rozhodnutí Rady (EU) 2015/1523 a (EU) 2015/1601 nebo jejich přidělení na jiné akce v rámci národních programů

(COM(2018)0719 – C8-0048/2018 – 2018/0371(COD))

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Zpravodajka: Miriam Dalli

POZM. NÁVRHY
NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU
 JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 516/2014, pokud jde o změnu přidělení zbývajících částek přidělených na podporu provádění rozhodnutí Rady (EU) 2015/1523 a (EU) 2015/1601 nebo jejich přidělení na jiné akce v rámci národních programů

(COM(2018)0719 – C8-0048/2018 – 2018/0371(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2018)0719),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 78 odst. 2 a čl. 79 odst. 2 a 4 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7-0443/2011),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A8-0370/2018),

A.  vzhledem k tomu, že z důvodu naléhavosti lze přikročit k hlasování před uplynutím lhůty osmi týdnů stanovené v článku 6 Protokolu č. 2 o používání zásad subsidiarity a proporcionality;

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh    1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(1)  Účelem tohoto nařízení je umožnit změnu přidělení zbývajících částek přidělených na podporu provádění rozhodnutí Rady (EU) 2015/1523 a (EU) 2015/1601 podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 516/2014 nebo jejich přidělení na jiné akce v rámci národních programů v souladu s prioritami Unie a potřebami členských států v oblasti migrace a azylu.

(1)  Účelem tohoto nařízení je umožnit změnu přidělení zbývajících částek přidělených na podporu provádění rozhodnutí Rady (EU) 2015/1523 a (EU) 2015/1601 podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 516/2014 nebo jejich přidělení na jiné akce v rámci národních programů v souladu s prioritami Unie a potřebami členských států ve zvláštní oblasti migrace a azylu. Je také třeba zajistit, aby k takové změně přidělení nebo k vyčlenění prostředků došlo transparentním způsobem.

_____________

__________________

8. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 516/2014 ze dne 16. dubna 2014, kterým se zřizuje Azylový, migrační a integrační fond, mění rozhodnutí Rady 2008/381/ES a zrušují rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 573/2007/ES a č. 575/2007/ES a rozhodnutí Rady 2007/435/ES (Úř. věst. L 150, 20.5.2014, s. 168).

8. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 516/2014 ze dne 16. dubna 2014, kterým se zřizuje Azylový, migrační a integrační fond, mění rozhodnutí Rady 2008/381/ES a zrušují rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 573/2007/ES a č. 575/2007/ES a rozhodnutí Rady 2007/435/ES (Úř. věst. L 150, 20.5.2014, s. 168).

Pozměňovací návrh    2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4)  Členské státy by měly mít možnost využít výše uvedené částky k tomu, aby mohly pokračovat v provádění relokace, tím, že se tyto částky v národních programech znovu přidělí na tutéž akci. Kromě toho by mělo být možné (po řádném zdůvodnění v revizi národních programů členských států) využít tyto finanční prostředky i k řešení jiných problémů v oblasti migrace a azylu v souladu s nařízením o Azylovém, migračním a integračním fondu. Potřeby členských států v těchto oblastech jsou i nadále značné. Nové přidělení výše uvedených částek na tutéž akci nebo jejich převod na jiné akce v rámci národního programu by měly být možné pouze jednou a se souhlasem Komise.

(4)  Členské státy by měly mít možnost využít výše uvedené částky k tomu, aby mohly pokračovat v provádění relokace, tím, že se tyto částky v národních programech znovu přidělí na tutéž akci. Členské státy by měly minimálně 20 % těchto částek znovu přidělit na akce v národních programech, na relokaci žadatelů o mezinárodní ochranu nebo relokaci osob požívajících mezinárodní ochrany či na znovuusídlování a další humanitární přijímání ad hoc. Pokud jde o zbytek těchto částek, mělo by být možné, pokud je to řádně zdůvodněno v revizi národních programů členských států, financovat z nich zvláštní akce stanovené v kapitolách II a III v oblasti migrace a azylu v souladu s nařízením o Azylovém, migračním a integračním fondu, zejména pokud jde o rozvoj aspektů společného evropského azylového systému, tj. především slučování rodin, nebo na podporu legální migrace do členských států a podporu účinné integrace státních příslušníků třetích zemí. Potřeby členských států v těchto oblastech jsou i nadále značné. Nové přidělení výše uvedených částek na tutéž akci nebo jejich převod na jiné akce v rámci národního programu by měly být možné pouze jednou a se souhlasem Komise. Členské státy by měly zajistit, aby přidělování prostředků probíhalo v plném souladu se zásadami stanovenými ve finančním nařízení, zejména se zasadou účinnosti a transparentnosti.

Pozměňovací návrh    3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5)  Cílová skupina způsobilá pro relokaci by měla být rozšířena, aby členské státy měly větší flexibilitu při provádění relokací.

(5)  Cílová skupina způsobilá pro relokaci, včetně zemí, odkud k relokaci dochází, by měla být rozšířena, aby členské státy měly větší flexibilitu při provádění relokací. Je třeba upřednostňovat relokaci nezletilých osob bez doprovodu, dalších zranitelných žadatelů a rodinných příslušníků osob požívajících mezinárodní ochrany.

Pozměňovací návrh    4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(7)  Členské státy by měly mít rovněž dostatek času na to, aby použily částky, které byly znovu přiděleny na tutéž akci nebo převedeny na jiné akce, ještě před zrušením těchto částek. Proto v případě, že Komise taková nová přidělení nebo převody částek v rámci národního programu schválí, měly by se dotčené částky považovat za částky přidělené v roce, v němž došlo k revizi národního programu, kterou se schvaluje dotčené nové přidělení nebo převod.

(7)  Členské státy by měly mít rovněž dostatek času na to, aby použily částky, které byly znovu přiděleny na tutéž akci nebo převedeny na jiné zvláštní akce, ještě před zrušením těchto částek. Proto v případě, že Komise taková nová přidělení nebo převody částek v rámci národního programu schválí, měly by se dotčené částky považovat za částky přidělené v roce, v němž došlo k revizi národního programu, kterou se schvaluje dotčené nové přidělení nebo převod.

Pozměňovací návrh    5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 7 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(7a)  Komise by měla Evropskému parlamentu a Radě každoročně podávat zprávu o využívání zdrojů na přesun žadatelů o mezinárodní ochranu a osob požívajících mezinárodní ochrany, zejména pokud jde o převody na jiné akce v rámci národních programů a změny přidělení částek.

Pozměňovací návrh    6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 12 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(12a)  Pokud do konce roku 2018 nedojde ke změně nařízení (EU) č. 516/2014, nebudou členským státům nadále k dispozici příslušné finanční prostředky v rámci národních programů podporovaných Azylovým, migračním a integračním fondem. Vzhledem k tomu, že změna nařízení (EU) č. 516/2014 je naléhavě nutná, je vhodné poskytnout výjimku z osmitýdenní lhůty uvedené v článku 4 Protokolu č. 1 o úloze vnitrostátních parlamentů v Evropské unii, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii, Smlouvě o fungování Evropské unie a Smlouvě o založení Evropského společenství pro atomovou energii.

Pozměňovací návrh    7

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod -1 (nový)

Nařízení (EU) č. 516/2014

Čl. 18 – název

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

-1)  Odstavec 3 se nahrazuje tímto:

Zdroje určené na přesun osob požívajících mezinárodní ochrany

„Zdroje určené na přesun žadatelů o mezinárodní ochranu a osob požívajících mezinárodní ochrany“;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32014R0516)

Pozměňovací návrh    8

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1

Nařízení (EU) č. 516/2014

Čl. 18 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(1)   V odstavci 1 se slova „každou osobu požívající mezinárodní ochrany přesunutou“ nahrazují slovy „každého žadatele o mezinárodní ochranu nebo každou osobu požívající mezinárodní ochrany přesunuté“.

vypouští se

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32014R0516

Pozměňovací návrh    9

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 a (nový)

Nařízení (EU) č. 516/2014

Čl. 18 – odst. 1

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

1a)  Odstavec 1 se nahrazuje tímto:

„1.  S ohledem na provádění zásady solidarity a spravedlivé sdílení odpovědnosti a s ohledem na vývoj politiky Unie v průběhu prováděcího období fondu členské státy kromě přídělu vypočteného podle čl. 15 odst. 1 písm. a) obdrží dodatečné finanční prostředky podle čl. 15 odst. 2 písm. b) na základě jednorázové částky ve výši 6 000 EUR připadající na každou osobu požívající mezinárodní ochrany přesunutou z jiného členského státu.“;

„1.  S ohledem na provádění zásady solidarity a spravedlivé sdílení odpovědnosti a s ohledem na vývoj politiky Unie v průběhu prováděcího období fondu členské státy kromě přídělu vypočteného podle čl. 15 odst. 1 písm. a) obdrží dodatečné finanční prostředky podle čl. 15 odst. 2 písm. b) na základě jednorázové částky ve výši 10 000 EUR připadající na každého žadatele o mezinárodní ochranu a na každou osobu požívající mezinárodní ochrany přesunutou z jiného členského státu.“;

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32014R0516

Pozměňovací návrh    10

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2

Nařízení (EU) č. 516/2014

Čl. 18 – odst. 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Dodatečné finanční prostředky uvedené v odstavci 1 tohoto článku se členským státům poprvé přidělí na základě samostatných rozhodnutí o financování, kterými se schvaluje jejich národní program v souladu s postupem stanoveným v článku 14 nařízení (EU) č. 514/2014, a následně na základě rozhodnutí o financování připojených k rozhodnutí, kterým se schvaluje jejich národní program. Nová přidělení těchto částek na tutéž akci v rámci národního programu nebo jejich převod na jiné akce v rámci národního programu musí být možné, pokud je to řádně odůvodněno v revizi příslušného národního programu. Částka smí být znovu přidělena nebo převedena pouze jednou. Toto nové přidělení nebo převod schválí Komise prostřednictvím revize národního programu.

3.  Dodatečné finanční prostředky uvedené v odstavci 1 tohoto článku se členským státům poprvé přidělí na základě samostatných rozhodnutí o financování, kterými se schvaluje jejich národní program v souladu s postupem stanoveným v článku 14 nařízení (EU) č. 514/2014, a následně na základě rozhodnutí o financování připojených k rozhodnutí, kterým se schvaluje jejich národní program. Nová přidělení těchto částek na tutéž akci v rámci národního programu nebo jejich převod na jiné zvláštní akce stanovené v kapitole II a kapitole III tohoto nařízení v rámci národního programu musí být možné, pokud je to řádně odůvodněno v revizi příslušného národního programu. Částka smí být znovu přidělena nebo převedena pouze jednou. Toto nové přidělení nebo převod schválí Komise prostřednictvím revize národního programu. Finanční prostředky se přidělují transparentně a účinně v souladu s cíli národního programu.

 

Pokud jde o částky vyplývající z dočasných opatření stanovených v rozhodnutích (EU) č. 2015/1523 a (EU) č. 2015/1601, nejméně 20 % finančních prostředků, které mají být znovu přiděleny, bude přiděleno na akce v rámci národních programů pro relokaci žadatelů o mezinárodní ochranu nebo relokaci osob požívajících mezinárodní ochrany či na znovuusídlování a další humanitární přijímání ad hoc.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32014R0516)

Pozměňovací návrh    11

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 3

Nařízení (EU) č. 516/2014

Čl. 18 – odst. 3a

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3a.  Pro účely čl. 50 odst. 1 nařízení (EU) č. 514/2014 se v případech, kdy se částky vyplývající z dočasných opatření stanovených v rozhodnutích (EU) 2015/1523 a (EU) 2015/1601 v souladu s odstavcem 3 znovu přidělí na tutéž akci v rámci národního programu nebo převedou na jiné akce v rámci národního programu, dotčené částky považují za přidělené v roce, v němž došlo k revizi národního programu, kterou se schvaluje dané nové přidělení nebo převod.

3a.  Pro účely čl. 50 odst. 1 nařízení (EU) č. 514/2014 se v případech, kdy se částky vyplývající z dočasných opatření stanovených v rozhodnutích (EU) 2015/1523 a (EU) 2015/1601 v souladu s odstavcem 3 znovu přidělí na tutéž akci v rámci národního programu nebo převedou na jiné zvláštní akce v rámci národního programu, dotčené částky považují za přidělené v roce, v němž došlo k revizi národního programu, kterou se schvaluje dané nové přidělení nebo převod.

Pozměňovací návrh    12

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 3

Nařízení (EU) č. 516/2014

Čl. 18 – odst. 3 c (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3c.  Komise každoročně podává zprávu Evropskému parlamentu a Radě o uplatňování tohoto článku, zejména pokud jde o převody na jiné akce v rámci národních programů a změny přidělení částek.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32014R0516)

Pozměňovací návrh    13

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 4

Nařízení (EU) č. 516/2014

Čl. 18 – odst. 4

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4) V odstavci 4 se slova „osob požívajících mezinárodní ochrany“ nahrazují slovy „žadatelů o mezinárodní ochranu nebo osob požívajících mezinárodní ochrany“.

vypouští se

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32014R0516)

Pozměňovací návrh    14

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 4 a (nový)

Nařízení (EU) č. 516/2014

Čl. 18 – odst. 4

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

4a)  Odstavec 4 se nahrazuje tímto:

4.  Za účelem účinného plnění cílů solidarity a sdílení odpovědnosti mezi členskými státy uvedených v článku 80 Smlouvy o fungování EU a v rámci dostupných zdrojů je Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 26 tohoto nařízení pro účely úpravy jednorázové částky uvedené v odstavci 1 tohoto článku, zejména s ohledem na aktuální míru inflace, relevantní vývoj v oblasti přesunu osob požívajících mezinárodní ochrany z jednoho členského státu do druhého, jakož i s ohledem faktory, které mohou optimalizovat využití finančních pobídek obdržených ve formě jednorázových částek.

4.  Za účelem účinného plnění cílů solidarity a sdílení odpovědnosti mezi členskými státy uvedených v článku 80 Smlouvy o fungování EU a v rámci dostupných zdrojů je Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 26 tohoto nařízení pro účely úpravy jednorázové částky uvedené v odstavci 1 tohoto článku, zejména s ohledem na aktuální míru inflace, relevantní vývoj v oblasti přesunu žadatelů o mezinárodní ochranu a osob požívajících mezinárodní ochrany z jednoho členského státu do druhého a znovuusídlování a další humanitární přijímání, jakož i s ohledem faktory, které mohou optimalizovat využití finančních pobídek obdržených ve formě jednorázových částek

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32014R0516)


POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Změna přidělení zbývajících částek přidělených na podporu provádění rozhodnutí Rady (EU) 2015/1523 a (EU) 2015/1601 nebo jejich přidělení na jiné akce v rámci národních programů

Referenční údaje

COM(2018)0719 – C8-0448/2018 – 2018/0371(COD)

Datum předložení EP

22.10.2018

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

LIBE

25.10.2018

 

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Miriam Dalli

5.11.2018

 

 

 

Projednání ve výboru

8.11.2018

15.11.2018

 

 

Datum přijetí

15.11.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

30

5

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Raymond Finch, Romeo Franz, Kinga Gál, Brice Hortefeux, Filiz Hyusmenova, Eva Joly, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Helga Stevens, Bodil Valero, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Miriam Dalli, Barbara Spinelli, Axel Voss

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Karine Gloanec Maurin, Patricia Lalonde, Julia Pitera

Datum předložení

19.11.2018


JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

30

+

ALDE

Filiz Hyusmenova, Patricia Lalonde

GUE/NGL

Malin Björk, Barbara Spinelli

PPE

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Michał Boni, Brice Hortefeux, Roberta Metsola, József Nagy, Julia Pitera, Csaba Sógor, Axel Voss, Tomáš Zdechovský

S&D

Caterina Chinnici, Miriam Dalli, Tanja Fajon, Karine Gloanec Maurin, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Soraya Post, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Romeo Franz, Eva Joly, Judith Sargentini, Bodil Valero

5

-

ECR

Helga Stevens, Kristina Winberg

EFDD

Raymond Finch

ENF

Auke Zijlstra

PPE

Kinga Gál

0

0

 

 

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

Poslední aktualizace: 26. listopadu 2018Právní upozornění