Postupak : 2018/0371(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0370/2018

Podneseni tekstovi :

A8-0370/2018

Rasprave :

Glasovanja :

PV 29/11/2018 - 8.3
CRE 29/11/2018 - 8.3
PV 11/12/2018 - 5.4

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2018)0468
P8_TA(2018)0486

IZVJEŠĆE     ***I
PDF 657kWORD 78k
19.11.2018
PE 629.630v02-00 A8-0370/2018

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 516/2014 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu preraspodjele preostalih iznosa preuzetih obveza za potporu provedbi odluka Vijeća (EU) 2015/1523 i (EU) 2015/1601 ili njihove dodjele drugim djelovanjima u okviru nacionalnih programa

(COM(2018) 0719 – C8-0448/2018 – 2018/0371(COD))

Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove

Izvjestiteljica: Miriam Dalli

AMANDMANI
NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU
 KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEMU NADLEŽNOM ODBORU

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 516/2014 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu preraspodjele preostalih iznosa preuzetih obveza za potporu provedbi odluka Vijeća (EU) 2015/1523 i (EU) 2015/1601 ili njihove dodjele drugim djelovanjima u okviru nacionalnih programa

(COM(2018) 0719 – C8-0448/2018 – 2018/0371(COD))

(Redovni zakonodavni postupak prvo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2018)0719),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. te članak 78. stavak 2. i članak 79. stavke 2. i 4. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela prijedlog Parlamentu (C8-0448/2018),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (A8-0370/2018),

A.  budući da je zbog žurnosti opravdano provesti glasovanje prije isteka roka od osam tjedana koji je utvrđen u članku 6. Protokola br. 2 o primjeni načela supsidijarnosti i proporcionalnosti;

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.  poziva Komisiju da predmet ponovno uputi Parlamentu ako zamijeni, bitno izmijeni ili namjerava bitno izmijeniti svoj Prijedlog;

3.  nalaže svojem predsjedniku/svojoj predsjednici da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Amandman    1

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1)  Cilj je ove Uredbe omogućiti preraspodjelu preostalih iznosa preuzetih obveza za potporu provedbi odluka Vijeća (EU) 2015/1523 i (EU) 2015/1601 u skladu s Uredbom (EU) br. 516/2014 Europskog parlamenta i Vijeća8 ili njihovu dodjelu drugim djelovanjima u okviru nacionalnih programa u skladu s prioritetima Unije i potrebama država članica u području migracija i azila.

(1)  Cilj je ove Uredbe omogućiti preraspodjelu preostalih iznosa preuzetih obveza za potporu provedbi odluka Vijeća (EU) 2015/1523 i (EU) 2015/1601 u skladu s Uredbom (EU) br. 516/2014 Europskog parlamenta i Vijeća8 ili njihovu dodjelu drugim djelovanjima u okviru nacionalnih programa u skladu s prioritetima Unije i potrebama država članica u području migracija i azila. Osim toga, cilj je i osigurati da se ta preraspodjela ili dodjela odvija na transparentan način.

_____________

__________________

8. Uredba (EU) br. 516/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o uspostavi Fonda za azil, migracije i integraciju, o izmjeni Odluke Vijeća 2008/381/EZ i o stavljanju izvan snage odluka br. 573/2007/EZ i br. 575/2007/EZ Europskog parlamenta i Vijeća te Odluke Vijeća 2007/435/EZ (SL L 150, 20.5.2014., str. 168.).

8. Uredba (EU) br. 516/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o uspostavi Fonda za azil, migracije i integraciju, o izmjeni Odluke Vijeća 2008/381/EZ i o stavljanju izvan snage odluka br. 573/2007/EZ i br. 575/2007/EZ Europskog parlamenta i Vijeća te Odluke Vijeća 2007/435/EZ (SL L 150, 20.5.2014., str. 168.).

Amandman    2

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(4)  Države članice trebale bi imati mogućnost iskoristiti prethodno navedene iznose kako bi nastavile provoditi premještanje i to tako da se u nacionalnim programima ti iznosi preraspodijele za isto djelovanje. Osim toga, trebalo bi omogućiti da se uz propisno obrazloženje u reviziji nacionalnih programa država članica ta sredstva upotrebljavaju i za rješavanje ostalih pitanja u području migracija i azila u skladu s Uredbom o Fondu za azil, migracije i integraciju. Potrebe država članica u tim područjima još su znatne. Preraspodjela prethodno navedenih iznosa za isto djelovanje ili njihov prijenos drugim djelovanjima u okviru nacionalnog programa trebali bi biti mogući samo jednom i uz odobrenje Komisije.

(4)  Države članice trebale bi imati mogućnost iskoristiti prethodno navedene iznose kako bi nastavile provoditi premještanje i to tako da se u nacionalnim programima ti iznosi preraspodijele za isto djelovanje. Države članice trebale bi preraspodijeliti najmanje 20 % tih iznosa za mjere u nacionalnim programima, za premještanje podnositelja zahtjeva za međunarodnu zaštitu ili premještanje korisnika međunarodne zaštite, ili za preseljenje i drugi ad hoc humanitarni prihvat. Za preostali dio tih iznosa trebalo bi omogućiti da se uz propisno obrazloženje u reviziji nacionalnih programa država članica ta sredstva upotrebljavaju i za rješavanje ostalih pitanja u području migracija i azila u skladu s Uredbom o Fondu za azil, migracije i integraciju, posebno u pogledu razvoja aspekata zajedničkog europskog sustava azila, prije svega spajanja obitelji ili davanja potpore zakonitim migracijama u države članice i promicanja stvarne integracije državljana trećih zemalja. Potrebe država članica u tim područjima još su znatne. Preraspodjela prethodno navedenih iznosa za isto djelovanje ili njihov prijenos drugim djelovanjima u okviru nacionalnog programa trebali bi biti mogući samo jednom i uz odobrenje Komisije. Države članice trebale bi osigurati da se dodjela sredstava odvija uz potpuno poštovanje načela utvrđenih u Financijskoj uredbi, posebno učinkovitosti i transparentnosti.

Amandman    3

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5)  Ciljna skupina koja ispunjava uvjete za premještanje trebala bi se proširiti kako bi države članice fleksibilnije provodile premještanja.

(5)  Ciljna skupina koja ispunjava uvjete za premještanje i zemlje iz kojih se premještanje vrši trebale bi se proširiti kako bi države članice fleksibilnije provodile premještanja. Prednost treba dati premještanju maloljetnika bez pratnje, drugih ugroženih podnositelja zahtjeva i članova obitelji korisnika međunarodne zaštite.

Amandman    4

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(7)  Države članice trebale bi imati dovoljno vremena i da upotrijebe iznose koji su preraspodijeljeni za isto djelovanje ili koji su preneseni drugim djelovanjima prije nego što su opozvani. Kad takvu preraspodjelu ili prijenos iznosa u okviru nacionalnog programa odobri Komisija, trebalo bi smatrati da su za predmetne iznose obveze preuzete u godini revizije nacionalnog programa kojom se odobravaju predmetna preraspodjela obveza ili predmetni prijenos.

(7)  Države članice trebale bi imati dovoljno vremena i da upotrijebe iznose koji su preraspodijeljeni za isto djelovanje ili koji su preneseni drugim konkretnim djelovanjima prije nego što su opozvani. Kad takvu preraspodjelu ili prijenos iznosa u okviru nacionalnog programa odobri Komisija, trebalo bi smatrati da su za predmetne iznose obveze preuzete u godini revizije nacionalnog programa kojom se odobravaju predmetna preraspodjela obveza ili predmetni prijenos.

Amandman    5

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 7.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(7a)  Komisija bi na godišnjoj osnovi trebala izvješćivati Europski parlament i Vijeće o primjeni sredstava za transfer podnositelja zahtjeva za međunarodnu zaštitu i korisnika međunarodne zaštite, osobito u pogledu prenošenja sredstava na druga djelovanja u okviru nacionalnog programa i preraspodjela.

Amandman    6

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 12.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(12a)  Ako se Uredba (EU) br. 516/2014 ne izmijeni prije kraja 2018., relevantno financiranje više neće biti dostupno državama članicama za upotrebu u okviru nacionalnih programa koje podupire Fond za azil, migracije i integraciju. S obzirom na to da je hitno potrebno izmijeniti Uredbu (EU) br. 516/2014, prikladno je primijeniti iznimku s obzirom na razdoblje od osam tjedana iz članka 4. Protokola br. 1 o ulozi nacionalnih parlamenata u Europskoj uniji koji je priložen Ugovoru o Europskoj uniji, Ugovoru o funkcioniranju Europske unije i Ugovoru o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju.

Amandman    7

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka -1. (nova)

Uredba (EU) br. 516/2014

Članak 18. – naslov

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(-1)  Naslov se zamjenjuje sljedećim:

Sredstva za premještanje korisnika s međunarodnom zaštitom

„Sredstva za premještanje podnositelja zahtjeva za međunarodnu zaštitu ili korisnika s međunarodnom zaštitom”;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=celex%3A32014R0516)

Amandman    8

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 1.

Uredba (EU) br. 516/2014

Članak 18. – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1)   u stavku 1. riječi „korisnika međunarodne zaštite” zamjenjuju se riječima „podnositelja zahtjeva za međunarodnu zaštitu ili korisnika međunarodne zaštite”;

Briše se.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=celex%3A32014R0516

Amandman    9

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 1.a (nova)

Uredba (EU) br. 516/2014

Članak 18. – stavak 1.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(1a)  Stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.  S ciljem provedbe načela solidarnosti i pravedne podjele odgovornosti i s obzirom na razvoj politike Unije unutar provedbenog razdoblja Fonda, države članice uz dodijeljeni iznos izračunat u skladu s člankom 15. stavkom 1. točkom (a) primaju dodatni iznos kako je određeno u članku 15. stavku 2. točki (b) koji se temelji na paušalnom iznosu od 6 000 EUR za svakog korisnika međunarodne zaštite preseljenog iz druge države članice.

„1.  S ciljem provedbe načela solidarnosti i pravedne podjele odgovornosti i s obzirom na razvoj politike Unije unutar provedbenog razdoblja Fonda, države članice uz dodijeljeni iznos izračunat u skladu s člankom 15. stavkom 1. točkom (a) primaju dodatni iznos kako je određeno u članku 15. stavku 2. točki (b) koji se temelji na paušalnom iznosu od 10 000 EUR za svakog podnositelja zahtjeva za međunarodnu zaštitu i korisnika međunarodne zaštite preseljenog iz druge države članice.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=celex%3A32014R0516

Amandman    10

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 2.

Uredba (EU) br. 516/2014

Članak 18. – stavak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Dodatni iznosi iz stavka 1. ovog članka dodjeljuju se državama članicama prvi put na temelju pojedinačnih odluka o financiranju kojima se odobrava njihov nacionalni program u skladu s postupkom utvrđenim u članku 14. Uredbe (EU) br. 514/2014, a kasnije na temelju odluke o financiranju koja se prilaže odluci o odobravanju njihova nacionalnog programa. Preraspodjela tih iznosa za isto djelovanje u okviru nacionalnog programa ili njihovi prijenosi drugim djelovanjima u okviru nacionalnog programa mogući su ako je to propisno obrazloženo u reviziji odgovarajućeg nacionalnog programa. Preraspodjela iznosa ili njegov prijenos mogući su samo jednom. Komisija revizijom nacionalnog programa odobrava preraspodjelu ili prijenos.

3.  Dodatni iznosi iz stavka 1. ovog članka dodjeljuju se državama članicama prvi put na temelju pojedinačnih odluka o financiranju kojima se odobrava njihov nacionalni program u skladu s postupkom utvrđenim u članku 14. Uredbe (EU) br. 514/2014, a kasnije na temelju odluke o financiranju koja se prilaže odluci o odobravanju njihova nacionalnog programa. Preraspodjela tih iznosa za isto djelovanje u okviru nacionalnog programa ili njihovi prijenosi drugim konkretnim djelovanjima iz poglavlja II. i poglavlja III. ove Uredbe u okviru nacionalnog programa mogući su ako je to propisno obrazloženo u reviziji odgovarajućeg nacionalnog programa. Preraspodjela iznosa ili njegov prijenos mogući su samo jednom. Komisija revizijom nacionalnog programa odobrava preraspodjelu ili prijenos. Financiranje se dodjeljuje na transparentan i učinkovit način u skladu s ciljevima nacionalnog programa.

 

U pogledu iznosa koji proizlaze iz privremenih mjera utvrđenih odlukama (EU) 2015/1523 i (EU) 2015/1601, najmanje 20 % iznosa koje treba preraspodijeliti preraspodjeljuje se za djelovanja u okviru nacionalnog programa za premještanje podnositelja zahtjeva za međunarodnu zaštitu ili premještanje korisnika međunarodne zaštite, ili za preseljenje ili drugi ad hoc humanitarni prihvat.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=celex%3A32014R0516)

Amandman    11

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 3.

Uredba (EU) br. 516/2014

Članak 18. – stavak 3.a

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.a  Za potrebe članka 50. stavka 1. Uredbe (EU) br. 514/2014 u slučajevima kad se iznosi koji proizlaze iz privremenih mjera utvrđenih u odlukama (EU) br. 2015/1523 i (EU) br. 2015/1601 preraspodjeljuju za isto djelovanje u okviru nacionalnog programa ili se prenose drugim djelovanjima u okviru nacionalnog programa u skladu sa stavkom 3., smatra se da su predmetni iznosi odobreni u godini revizije nacionalnog programa kojom se odobravaju predmetna preraspodjela ili predmetni prijenos.

3.a  Za potrebe članka 50. stavka 1. Uredbe (EU) br. 514/2014 u slučajevima kad se iznosi koji proizlaze iz privremenih mjera utvrđenih u odlukama (EU) br. 2015/1523 i (EU) br. 2015/1601 preraspodjeljuju za isto djelovanje u okviru nacionalnog programa ili se prenose drugim konkretnim djelovanjima u okviru nacionalnog programa u skladu sa stavkom 3., smatra se da su predmetni iznosi odobreni u godini revizije nacionalnog programa kojom se odobravaju predmetna preraspodjela ili predmetni prijenos.

Amandman    12

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 3.

Uredba (EU) br. 516/2014

Članak 18. – stavak 3.c (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3.c  Komisija na godišnjoj osnovi izvješćuje Europski parlament i Vijeće o primjeni ovog članka, osobito u pogledu prenošenja iznosa na druga djelovanja u okviru nacionalnih programa i preraspodjela.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=celex%3A32014R0516)

Amandman    13

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 4.

Uredba (EU) br. 516/2014

Članak 18. – stavak 4.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(4) u stavku 4. riječi „korisnika pod međunarodnom zaštitom” zamjenjuju se riječima „podnositelja zahtjeva za međunarodnu zaštitu ili korisnika međunarodne zaštite”.

Briše se.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=celex%3A32014R0516)

Amandman    14

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 4.a (nova)

Uredba (EU) br. 516/2014

Članak 18. – stavak 4.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(4a)  Stavak 4. zamjenjuje se sljedećim:

4.  Da bi se djelotvorno proveli ciljevi solidarnosti i podjele odgovornosti između država članica iz članka 80. UFEU-a i unutar granica raspoloživih sredstava, Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 26. ove Uredbe radi prilagođavanja paušalnog iznosa iz stavka 1. ovog članka, posebno uzimajući u obzir trenutačne stope inflacije, relevantna kretanja u području transfera korisnika pod međunarodnom zaštitom iz jedne države članice u drugu kao i čimbenike koji mogu optimizirati upotrebu financijskog poticaja u obliku paušalnog iznosa.

4.  Da bi se djelotvorno proveli ciljevi solidarnosti i podjele odgovornosti između država članica iz članka 80. UFEU-a i unutar granica raspoloživih sredstava, Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 26. ove Uredbe radi prilagođavanja paušalnog iznosa iz stavka 1. ovog članka, posebno uzimajući u obzir trenutačne stope inflacije, relevantna kretanja u području transfera podnositelja zahtjeva za međunarodnu zaštitu i korisnika pod međunarodnom zaštitom iz jedne države članice u drugu te preseljenja i drugog ad hoc humanitarnog prihvata kao i čimbenike koji mogu optimizirati upotrebu financijskog poticaja u obliku paušalnog iznosa.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=celex%3A32014R0516)


POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Preraspodjela preostalih iznosa preuzetih obveza za potporu provedbi odluka Vijeća (EU) 2015/1523 i (EU) 2015/1601 ili njihova dodjela drugim djelovanjima u okviru nacionalnih programa

Referentni dokumenti

COM(2018)0719 – C8-0448/2018 – 2018/0371(COD)

Datum podnošenja EP-u

22.10.2018

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

LIBE

25.10.2018

 

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Miriam Dalli

5.11.2018

 

 

 

Razmatranje u odboru

8.11.2018

15.11.2018

 

 

Datum usvajanja

15.11.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

30

5

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Raymond Finch, Romeo Franz, Kinga Gál, Brice Hortefeux, Filiz Hyusmenova, Eva Joly, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Helga Stevens, Bodil Valero, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Miriam Dalli, Barbara Spinelli, Axel Voss

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Karine Gloanec Maurin, Patricia Lalonde, Julia Pitera

Datum podnošenja

19.11.2018


KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEMU NADLEŽNOM ODBORU

30

+

ALDE

Filiz Hyusmenova, Patricia Lalonde

GUE/NGL

Malin Björk, Barbara Spinelli

PPE

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Michał Boni, Brice Hortefeux, Roberta Metsola, József Nagy, Julia Pitera, Csaba Sógor, Axel Voss, Tomáš Zdechovský

S&D

Caterina Chinnici, Miriam Dalli, Tanja Fajon, Karine Gloanec Maurin, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Soraya Post, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Romeo Franz, Eva Joly, Judith Sargentini, Bodil Valero

5

-

ECR

Helga Stevens, Kristina Winberg

EFDD

Raymond Finch

ENF

Auke Zijlstra

PPE

Kinga Gál

0

0

 

 

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

Posljednje ažuriranje: 26. studenog 2018.Pravna napomena