Procedūra : 2018/0371(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0370/2018

Pateikti tekstai :

A8-0370/2018

Debatai :

Balsavimas :

PV 29/11/2018 - 8.3
CRE 29/11/2018 - 8.3
PV 11/12/2018 - 5.4

Priimti tekstai :

P8_TA(2018)0468
P8_TA(2018)0486

PRANEŠIMAS     ***I
PDF 730kWORD 78k
19.11.2018
PE 629.630v02-00 A8-0370/2018

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl pakartotinio įsipareigojimo skirti likusias sumas, numatytas Tarybos sprendimų (ES) 2015/1523 ir (ES) 2015/1601 įgyvendinimui paremti, arba dėl tų sumų skyrimo kitiems veiksmams pagal nacionalines programas iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 516/2014

(COM(2018)0719 – C8-0448/2018 – 2018/0371(COD))

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

Pranešėja: Miriam Dalli

PAKEITIMAI
EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA
 GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl pakartotinio įsipareigojimo skirti likusias sumas, numatytas Tarybos sprendimų (ES) 2015/1523 ir (ES) 2015/1601 įgyvendinimui paremti, arba dėl tų sumų skyrimo kitiems veiksmams pagal nacionalines programas iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 516/2014

(COM(2018)0719 – C8-0448/2018 – 2018/0371(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Parlamentui ir Tarybai (COM(2018)0719),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį, 78 straipsnio 2 dalį ir 79 straipsnio 2 ir 4 dalis, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0448/2018),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pranešimą (A8-0370/2018),

A.  kadangi dėl skubos priežasčių yra pateisinama balsuoti prieš pasibaigiant Protokolo Nr. 2 dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo 6 straipsnyje numatytam aštuonių savaičių terminui;

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl reglamento

1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(1)  šio reglamento tikslas – suteikti galimybę pakartotinai įsipareigoti skirti likusias sumas, numatytas Tarybos sprendimų (ES) 2015/1523 ir (ES) 2015/1601 įgyvendinimui paremti, kaip numatyta pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 516/20148, arba jas skirti kitiems veiksmas pagal nacionalines programas atsižvelgiant į Sąjungos prioritetus ir valstybių narių poreikius migracijos ir prieglobsčio srityse;

(1)  šio reglamento tikslas – suteikti galimybę pakartotinai įsipareigoti skirti likusias sumas, numatytas Tarybos sprendimų (ES) 2015/1523 ir (ES) 2015/1601 įgyvendinimui paremti, kaip numatyta pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 516/20148, arba jas skirti kitiems veiksmas pagal nacionalines programas atsižvelgiant į Sąjungos prioritetus ir valstybių narių poreikius konkrečiose migracijos ir prieglobsčio srityse. Taip pat reikia užtikrinti, kad pakartotinai įsipareigojama skirti lėšas arba lėšos būtų skiriamos skaidriai;

_____________

__________________

8. 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 516/2014, kuriuo įsteigiamas Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondas ir iš dalies keičiamas Tarybos sprendimas 2008/381/EB ir panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos sprendimai Nr. 573/2007/EB ir Nr. 575/2007/EB bei Tarybos sprendimas 2007/435/EB (OL L 150, 2014 5 20, p. 168).

8. 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 516/2014, kuriuo įsteigiamas Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondas ir iš dalies keičiamas Tarybos sprendimas 2008/381/EB ir panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos sprendimai Nr. 573/2007/EB ir Nr. 575/2007/EB bei Tarybos sprendimas 2007/435/EB (OL L 150, 2014 5 20, p. 168).

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl reglamento

4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(4)  valstybėms narėms turėtų būti suteikta galimybė pirmiau nurodytas sumas toliau naudoti asmenų perkėlimui Europos Sąjungoje vykdyti, jas pakartotinai įsipareigojant skirti tam pačiam veiksmui pagal nacionalines programas. Be to, pagal patikslintas valstybių narių nacionalines programas turėtų būti įmanoma tinkamai pagrįstais atvejais šį finansavimą naudoti ir sprendžiant kitus migracijos ir prieglobsčio srities uždavinius, kaip numatyta Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo reglamente. Valstybių narių poreikiai šiose srityse tebėra dideli. Pakartotai įsipareigoti skirti minėtas sumas tam pačiam veiksmui arba jas perkelti kitiems veiksmams pagal nacionalinę programą turėtų būti galima tik vieną kartą ir gavus Komisijos patvirtinimą;

(4)  valstybėms narėms turėtų būti suteikta galimybė pirmiau nurodytas sumas toliau naudoti asmenų perkėlimui Europos Sąjungoje vykdyti, pakartotinai įsipareigojant jas skirti tam pačiam veiksmui pagal nacionalines programas. Valstybės narės turėtų pakartotinai įsipareigoti skirti bent 20 proc. sumos veiksmams pagal nacionalines programas, lėšas skiriant tarptautinės apsaugos prašytojų arba asmenų, kuriems suteikta tarptautinė apsauga, perkėlimui Europos Sąjungoje arba perkėlimui į Europos Sąjungą, arba kitokiam ad hoc priėmimui dėl humanitarinių priežasčių finansuoti. Turėtų būti įmanoma tais atvejais, kai tai tinkamai pagrįsta pagal patikslintas valstybių narių nacionalines programas, skirti likusią šių sumų dalį specialiesiems veiksmams, numatytiems pagal II ir III skyrius migracijos ir prieglobsčio srityje, kaip numatyta Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo reglamente, t. y. tam tikrų bendros Europos prieglobsčio sistemos aspektų plėtojimui, visų pirma šeimos susijungimui arba teisėtos migracijos į valstybes nares paramai ir veiksmingos trečiųjų šalių piliečių integracijos skatinimui. Valstybių narių poreikiai tose srityse tebėra dideli. Pakartotai įsipareigoti skirti minėtas sumas tam pačiam veiksmui arba jas perkelti kitiems veiksmams pagal nacionalinę programą turėtų būti galima tik vieną kartą ir gavus Komisijos patvirtinimą. Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad lėšos skiriamos laikantis visų Finansiniame reglamente nustatytų principų, ypač susijusių su veiksmingumu ir skaidrumu;

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl reglamento

5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5)  tikslinė asmenų, kuriuos galima perkelti Europos Sąjungoje, grupė, turėtų būti išplėsta, kad valstybės narės galėtų lanksčiau vykdyti perkėlimą;

(5)  tikslinė asmenų, kuriuos galima perkelti Europos Sąjungoje ir iš šalių, iš kurių perkeliama, grupė, turėtų būti išplėsta, kad valstybės narės galėtų lanksčiau vykdyti perkėlimą. Pirmenybę reikėtų teikti nelydimų nepilnamečių, kitų pažeidžiamų prašytojų ir tarptautinės apsaugos gavėjų šeimos narių perkėlimui;

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl reglamento

7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(7)  valstybės narės taip pat turėtų turėti pakankamai laiko panaudoti sumas, pakartotinai įsipareigotas skirti tam pačiam veiksmui arba perkeltas kitiems veiksmams, prieš įsipareigojimų dėl šių sumų panaikinimą. Todėl, kai Komisija patvirtina tokius pakartotinius įsipareigojimus arba sumų perkėlimą pagal nacionalines programas, atitinkamos sumos turėtų būti laikomos įsipareigotomis skirti tais metais, kuriais patikslinama nacionalinė programa, kuria patvirtinamas atitinkamas pakartotinis įsipareigojimas ar perkėlimas;

(7)  valstybės narės taip pat turėtų turėti pakankamai laiko panaudoti sumas, pakartotinai įsipareigotas skirti tam pačiam veiksmui arba perkeltas kitiems specialiems veiksmams, prieš įsipareigojimų dėl šių sumų panaikinimą. Todėl, kai Komisija patvirtina tokius pakartotinius įsipareigojimus arba sumų perkėlimą pagal nacionalines programas, atitinkamos sumos turėtų būti laikomos įsipareigotomis skirti tais metais, kuriais patikslinama nacionalinė programa, kuria patvirtinamas atitinkamas pakartotinis įsipareigojimas ar perkėlimas;

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl reglamento

7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(7a)  Komisija turėtų kasmet Europos Parlamentui ir Tarybai teikti ataskaitą, susijusią su išteklių panaudojimu tarptautinės apsaugos prašytojų ir asmenų, kuriems suteikta tarptautinė apsauga, perkėlimui, ypač kai lėšos perkeliamos kitiems veiksmams pagal nacionalinę programą ir pakartotinai įsipareigojama jas skirti;

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl reglamento

12 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(12a)  nepakeitus Reglamento (ES) Nr. 516/2014 iki 2018 m. pabaigos, valstybės narės nebegalės pasinaudoti esamomis lėšomis pagal nacionalines programas, remiamas Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo lėšomis. Atsižvelgiant į tai, kad reikia skubiai iš dalies keisti Reglamentą (ES) Nr. 516/2014, tikslinga taikyti išimtį dėl aštuonių savaičių termino, nurodyto prie Europos Sąjungos sutarties, Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo ir Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties pridėto Protokolo Nr. 1 dėl nacionalinių parlamentų vaidmens Europos Sąjungoje 4 straipsnyje;

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos -1 punktas (naujas)

Reglamentas (ES) Nr. 516/2014

18 straipsnio pavadinimas

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

-1)  Pavadinimas pakeičiamas taip:

Ištekliai asmenų, kuriems suteikta tarptautinė apsauga, perkėlimui į Europos Sąjungą

„Ištekliai tarptautinės apsaugos prašytojų arba asmenų, kuriems suteikta tarptautinė apsauga, perkėlimui į Europos Sąjungą“;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=celex%3A32014R0516)

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 1 punktas

Reglamentas (ES) Nr. 516/2014

18 straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1)   1 dalyje žodžiai „asmenų, kuriems suteikta tarptautinė apsauga“ pakeičiami žodžiais „tarptautinės apsaugos prašytojų arba asmenų, kuriems suteikta tarptautinė apsauga“.

Išbraukta.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=celex%3A32014R0516

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 1 a punktas (naujas)

Reglamentas (ES) Nr. 516/2014

18 straipsnio 1 dalis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

1a)  1 dalis pakeičiama taip:

„1.  Siekiant įgyvendinti solidarumo ir teisingo atsakomybės pasidalijimo principą ir atsižvelgiant į Sąjungos politikos pokyčius fondo įgyvendinimo laikotarpiu, be asignavimų, apskaičiuotų pagal 15 straipsnio 1 dalies a punktą, valstybės narės gauna papildomą sumą, kaip nustatyta 15 straipsnio 2 dalies b punkte, pagrįstą vienkartine 6 000 EUR išmoka už kiekvieną asmenį, kuriam suteikta tarptautinė apsauga, perkeltą į Europos Sąjungą iš kitos valstybės narės.“.

„1.  Siekiant įgyvendinti solidarumo ir teisingo atsakomybės pasidalijimo principą ir atsižvelgiant į Sąjungos politikos pokyčius fondo įgyvendinimo laikotarpiu, be asignavimų, apskaičiuotų pagal 15 straipsnio 1 dalies a punktą, valstybės narės gauna papildomą sumą, kaip nustatyta 15 straipsnio 2 dalies b punkte, pagrįstą vienkartine 10 000 EUR išmoka už kiekvieną tarptautinės apsaugos prašytoją arba asmenį, kuriam suteikta tarptautinė apsauga, perkeltą į Europos Sąjungą iš kitos valstybės narės.“.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=celex%3A32014R0516

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 2 punktas

Reglamentas (ES) Nr. 516/2014

18 straipsnio 3 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Šio straipsnio 1 dalyje nurodytos papildomos sumos pirmą kartą skiriamos valstybėms narėms atskirais finansavimo sprendimais, kuriais Reglamento (ES) Nr. 514/2014 14 straipsnyje nustatyta tvarka patvirtinamos jų nacionalinės programos, o vėliau finansavimo sprendimu, kuris turi būti pridėtas prie sprendimų, kuriais patvirtinamos jų nacionalinės programos. Pakartotiniai įsipareigoti skirti tas sumas tam pačiam veiksmui pagal nacionalinę programą arba tas sumas perkelti kitiems veiksmams pagal nacionalinę programą galima tik tinkamai pagrįstais atvejais, nustatytais patikslinant atitinkamą nacionalinę programą. Suma gali būti pakartotinai įsipareigota skirti arba perkelta tik vieną kartą. Komisija patvirtina pakartotinį įsipareigojimą skirti lėšas arba jų perkėlimą pagal patikslintą nacionalinę programą.

3.  Šio straipsnio 1 dalyje nurodytos papildomos sumos pirmą kartą skiriamos valstybėms narėms atskirais finansavimo sprendimais, kuriais Reglamento (ES) Nr. 514/2014 14 straipsnyje nustatyta tvarka patvirtinamos jų nacionalinės programos, o vėliau finansavimo sprendimu, kuris turi būti pridėtas prie sprendimų, kuriais patvirtinamos jų nacionalinės programos. Pakartotiniai įsipareigoti skirti tas sumas tam pačiam veiksmui pagal nacionalinę programą arba tas sumas perkelti kitiems specialiems veiksmams, numatytiems pagal šio reglamento II skyrių arba III skyrių, pagal nacionalinę programą galima tik tinkamai pagrįstais atvejais, nustatytais patikslinant atitinkamą nacionalinę programą. Suma gali būti pakartotinai įsipareigota skirti arba perkelta tik vieną kartą. Komisija patvirtina pakartotinį įsipareigojimą skirti lėšas arba jų perkėlimą pagal patikslintą nacionalinę programą. Lėšos skiriamos skaidriai ir veiksmingai, laikantis nacionalinės programos tikslų.

 

Kai sumos susidaro pagal sprendimuose (ES) 2015/1523 ir (ES) 2015/1601 nustatytas laikinąsias priemones, bent 20 proc. sumų, kurias pakartotinai įsipareigojama skirti, skiriama veiksmams pagal nacionalines programas tarptautinės apsaugos prašytojų arba asmenų, kuriems suteikta tarptautinė apsauga, perkėlimui Europos Sąjungos viduje arba perkėlimui į Europos Sąjungą, arba kitokiam ad hoc priėmimui dėl humanitarinių priežasčių finansuoti.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=celex%3A32014R0516)

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 3 punktas

Reglamentas (ES) Nr. 516/2014

18 straipsnio 3a dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3a.  Taikant Reglamento (ES) Nr. 514/2014 50 straipsnio 1 dalį, kai sumos, susijusios su laikinosiomis priemonėmis, nustatytomis sprendimais (ES) 2015/1523 ir (ES) 2015/1601, pakartotinai įsipareigojamos skirti tam pačiam veiksmui pagal nacionalinę programą arba perkeliamos kitiems veiksmams pagal nacionalinę programą, kaip nurodyta 3 dalyje, atitinkamos sumos laikomos įsipareigotomis skirti tais metais, kai patikslinama nacionalinė programa, kuria patvirtinamas atitinkamas pakartotinis įsipareigojimas arba perkėlimas.

3a.  Taikant Reglamento (ES) Nr. 514/2014 50 straipsnio 1 dalį, kai sumos, susijusios su laikinosiomis priemonėmis, nustatytomis sprendimais (ES) 2015/1523 ir (ES) 2015/1601, pakartotinai įsipareigojamos skirti tam pačiam veiksmui pagal nacionalinę programą arba perkeliamos kitiems specialiems veiksmams pagal nacionalinę programą, kaip nurodyta 3 dalyje, atitinkamos sumos laikomos įsipareigotomis skirti tais metais, kai patikslinama nacionalinė programa, kuria patvirtinamas atitinkamas pakartotinis įsipareigojimas arba perkėlimas.

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 3 punktas

Reglamentas (ES) Nr. 516/2014

18 straipsnio 3 c dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3c.  Komisija kasmet Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia šio straipsnio taikymo ataskaitą, visų pirma dėl sumų perkėlimo kitiems veiksmams pagal nacionalines programas ir pakartotinių įsipareigojimų jas skirti.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=celex%3A32014R0516)

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 4 punktas

Reglamentas (ES) Nr. 516/2014

18 straipsnio 4 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4) 4 dalyje žodžiai „asmenų, kuriems suteikta tarptautinė apsauga“ pakeičiami žodžiais „tarptautinės apsaugos prašytojų arba asmenų, kuriems suteikta tarptautinė apsauga“.

Išbraukta.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=celex%3A32014R0516)

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 4 a punktas (naujas)

Reglamentas (ES) Nr. 516/2014

18 straipsnio 4 dalis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

4a)  4 dalis pakeičiama taip:

4.  Siekiant veiksmingai įgyvendinti solidarumo ir atsakomybės pasidalijimo tarp valstybių narių tikslus, nurodytus SESV 80 straipsnyje, neviršijant turimų išteklių, Komisijai pagal šio reglamento 26 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais būtų tikslinama šio straipsnio 1 dalyje nurodyta vienkartinės išmokos suma, visų pirma atsižvelgiant į esamus infliacijos lygius, atitinkamus pokyčius asmenų, kuriems suteikta tarptautinė apsauga, perkėlimo iš vienos valstybės narės į kitą srityje ir veiksnius, kuriais gali būti optimizuotas finansinės paskatos, kurią suteikia vienkartinių išmokų, naudojimas.

4.  Siekiant veiksmingai įgyvendinti solidarumo ir atsakomybės pasidalijimo tarp valstybių narių tikslus, nurodytus SESV 80 straipsnyje, neviršijant turimų išteklių, Komisijai pagal šio reglamento 26 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais būtų tikslinama šio straipsnio 1 dalyje nurodyta vienkartinės išmokos suma, visų pirma atsižvelgiant į esamus infliacijos lygius, atitinkamus pokyčius tarptautinės apsaugos prašytojų arba asmenų, kuriems suteikta tarptautinė apsauga, perkėlimo iš vienos valstybės narės į kitą, perkėlimui į Europos Sąjungą, arba kitokiam ad hoc priėmimui dėl humanitarinių priežasčių srityje ir veiksnius, kuriais gali būti optimizuotas finansinės paskatos, kurią suteikia vienkartinių išmokų, naudojimas.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=celex%3A32014R0516)


ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Pakartotinis įsipareigojimas skirti likusias sumas, numatytas Tarybos sprendimų (ES) 2015/1523 ir (ES) 2015/1601 įgyvendinimui paremti, arba dėl tų sumų skyrimas kitiems veiksmams pagal nacionalines programas

Nuorodos

COM(2018)0719 – C8-0448/2018 – 2018/0371(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

22.10.2018

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

LIBE

25.10.2018

 

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Miriam Dalli

5.11.2018

 

 

 

Svarstymas komitete

8.11.2018

15.11.2018

 

 

Priėmimo data

15.11.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

30

5

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Raymond Finch, Romeo Franz, Kinga Gál, Brice Hortefeux, Filiz Hyusmenova, Eva Joly, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Helga Stevens, Bodil Valero, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Miriam Dalli, Barbara Spinelli, Axel Voss

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Karine Gloanec Maurin, Patricia Lalonde, Julia Pitera

Pateikimo data

19.11.2018


GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

30

+

ALDE

Filiz Hyusmenova, Patricia Lalonde

GUE/NGL

Malin Björk, Barbara Spinelli

PPE

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Michał Boni, Brice Hortefeux, Roberta Metsola, József Nagy, Julia Pitera, Csaba Sógor, Axel Voss, Tomáš Zdechovský

S&D

Caterina Chinnici, Miriam Dalli, Tanja Fajon, Karine Gloanec Maurin, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Soraya Post, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Romeo Franz, Eva Joly, Judith Sargentini, Bodil Valero

5

-

ECR

Helga Stevens, Kristina Winberg

EFDD

Raymond Finch

ENF

Auke Zijlstra

PPE

Kinga Gál

0

0

 

 

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

Atnaujinta: 2018 m. lapkričio 26 d.Teisinis pranešimas