Postup : 2018/0371(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0370/2018

Predkladané texty :

A8-0370/2018

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 29/11/2018 - 8.3
CRE 29/11/2018 - 8.3
PV 11/12/2018 - 5.4

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0468
P8_TA(2018)0486

SPRÁVA     ***I
PDF 674kWORD 84k
19.11.2018
PE 629.630v02-00 A8-0370/2018

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 516/2014, pokiaľ ide o opätovné viazanie zostávajúcich súm viazaných na podporu vykonávania rozhodnutí Rady (EÚ) 2015/1523 a (EÚ) 2015/1601 alebo ich pridelenie na iné opatrenia v rámci národných programov

(COM(2018)0719 – C8-0448/2018 – 2018/0371(COD))

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

Spravodajkyňa: Miriam Dalli

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU
 ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 516/2014, pokiaľ ide o opätovné viazanie zostávajúcich súm viazaných na podporu vykonávania rozhodnutí Rady (EÚ) 2015/1523 a (EÚ) 2015/1601 alebo ich pridelenie na iné opatrenia v rámci národných programov

(COM(2018)0719 – C8-0448/2018 – 2018/0371(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2018)0719),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2, článok 78 ods. 2 a článok 79 ods. 2 a 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0448/2018),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0370/2018),

A.  keďže z naliehavých dôvodov je možné hlasovať pred uplynutím lehoty ôsmich týždňov ustanovenej v článku 6 Protokolu (č. 2) o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality;

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1)  Cieľom tohto nariadenia je umožniť opätovné viazanie zostávajúcich súm viazaných na podporu vykonávania rozhodnutí Rady (EÚ) 2015/1523 a (EÚ) 2015/1601 podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 516/20148 alebo ich pridelenie na iné opatrenia v rámci národných programov v súlade s prioritami Únie a potrebami členských štátov v oblasti migrácie a azylu.

(1)  Cieľom tohto nariadenia je umožniť opätovné viazanie zostávajúcich súm viazaných na podporu vykonávania rozhodnutí Rady (EÚ) 2015/1523 a (EÚ) 2015/1601 podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 516/20148 alebo ich pridelenie na iné opatrenia v rámci národných programov v súlade s prioritami Únie a potrebami členských štátov v osobitných oblastiach migrácie a azylu. Takisto treba zabezpečiť, aby takéto opätovné viazanie alebo pridelenie prebehlo transparentným spôsobom.

_____________

__________________

8. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 516/2014 zo 16. apríla 2014, ktorým sa zriaďuje Fond pre azyl, migráciu a integráciu a ktorým sa mení rozhodnutie Rady 2008/381/ES a rušia rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. 573/2007/ES a č. 575/2007/ES a rozhodnutie Rady 2007/435/ES (Ú. v. EÚ L 150, 20.5.2014, s. 168).

8. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 516/2014 zo 16. apríla 2014, ktorým sa zriaďuje Fond pre azyl, migráciu a integráciu a ktorým sa mení rozhodnutie Rady 2008/381/ES a rušia rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. 573/2007/ES a č. 575/2007/ES a rozhodnutie Rady 2007/435/ES (Ú. v. EÚ L 150, 20.5.2014, s. 168).

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4)  Členské štáty by mali mať možnosť využiť uvedené sumy na pokračovanie vo vykonávaní premiestnenia prostredníctvom ich opätovného viazania na tie isté opatrenia v rámci národných programov. Okrem toho by malo byť možné, pod podmienkou riadneho odôvodnenia v revízii národných programov členských štátov, použiť tieto finančné prostriedky aj na riešenie iných výziev v oblasti migrácie a azylu v súlade s nariadením o Fonde pre azyl, migráciu a integráciu. Potreby členských štátov v týchto oblastiach sú naďalej značné. Opätovné viazanie uvedených súm na rovnaké opatrenia alebo ich presun na iné opatrenia v rámci národných programov by mali byť možné iba raz a so súhlasom Komisie.

(4)  Členské štáty by mali mať možnosť využiť uvedené sumy na pokračovanie vo vykonávaní premiestnenia prostredníctvom ich opätovného viazania na tie isté opatrenia v rámci národných programov. Členské štáty by mali minimálne opätovne viazať 20 % z týchto súm na opatrenia v rámci národných programov, na premiestnenie žiadateľov o medzinárodnú ochranu alebo premiestnenie osôb, ktorým sa poskytla medzinárodná ochrana, alebo na presídlenie a iné ad hoc humanitárne prijatie. Pokiaľ ide o zostatok týchto súm, mala by existovať možnosť – za predpokladu riadneho odôvodnenia v revízii národných programov členských štátov – financovať osobitné opatrenia stanovené v kapitolách II a III v oblasti migrácie a azylu, v súlade s nariadením o Fonde pre azyl, migráciu a integráciu, najmä pri rozvoji aspektov spoločného európskeho azylového systému, predovšetkým zlúčenia rodiny, alebo na podporu legálnej migrácie do členských štátov a presadzovanie účinnej integrácie štátnych príslušníkov tretích krajín. Potreby členských štátov v uvedených oblastiach sú naďalej značné. Opätovné viazanie uvedených súm na rovnaké opatrenia alebo ich presun na iné opatrenia v rámci národných programov by mali byť možné iba raz a so súhlasom Komisie. Členské štáty by mali zabezpečiť, aby prideľovanie finančných prostriedkov prebiehalo plne v súlade so zásadami stanovenými v nariadení o rozpočtových pravidlách, najmä pokiaľ ide o účinnosť a transparentnosť.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5)  Cieľová skupina oprávnená na premiestnenie by sa mala rozšíriť s cieľom poskytnúť členským štátom väčšiu flexibilitu pri vykonávaní premiestnení.

(5)  Cieľová skupina oprávnená na premiestnenie, ako aj krajiny, z ktorých k premiestneniu dochádza, by sa mala rozšíriť s cieľom poskytnúť členským štátom väčšiu flexibilitu pri vykonávaní premiestnení. Prioritou by malo byť premiestnenie maloletých osôb bez sprievodu, iných zraniteľných žiadateľov a rodinných príslušníkov osôb, ktorým sa poskytla medzinárodná ochrana.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(7)  Členské štáty by mali mať tiež dostatok času na použitie opätovne viazaných súm na tie isté opatrenia alebo presunutie súm na iné opatrenia pred zrušením ich viazanosti. Preto ak Komisia schváli takéto opätovné viazanie alebo presuny súm v rámci národného programu, príslušné sumy by sa mali považovať za viazané v roku revízie národného programu, ktorou sa schvaľuje príslušné opätovné viazanie alebo presun.

(7)  Členské štáty by mali mať tiež dostatok času na použitie opätovne viazaných súm na tie isté opatrenia alebo presunutie súm na iné osobitné opatrenia pred zrušením ich viazanosti. Preto ak Komisia schváli takéto opätovné viazanie alebo presuny súm v rámci národného programu, príslušné sumy by sa mali považovať za viazané v roku revízie národného programu, ktorou sa schvaľuje príslušné opätovné viazanie alebo presun.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 7 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

7a.  Komisia by mala Európskemu parlamentu a Rade podávať výročné správy o využívaní zdrojov na presun žiadateľov o medzinárodnú ochranu a osôb, ktorým sa poskytla medzinárodná ochrana, najmä pokiaľ ide o presuny na iné opatrenia v rámci národného programu a opätovné viazanie.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 12 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

12a.  Pokiaľ do konca roka 2018 nedôjde k zmene nariadenia (EÚ) č. 516/2014, členské štáty už nebudú mať k dispozícii príslušné finančné prostriedky v rámci národných programov podporovaných z Fondu pre azyl, migráciu a integráciu. Vzhľadom na naliehavú potrebu zmeniť nariadenie (EÚ) č. 516/2014 je vhodné stanoviť výnimku z osemtýždňovej lehoty uvedenej v článku 4 Protokolu č. 1 o úlohe národných parlamentov v Európskej únii, ktorý je pripojený k Zmluve o Európskej únii, Zmluve o fungovaní Európskej únie a Zmluve o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod -1 (nový)

Nariadenie (EÚ) č. 516/2014

Článok 18 – názov

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

-1.  Názov sa nahrádza takto:

Zdroje na presun osôb s postavením medzinárodnej ochrany

Zdroje na presun žiadateľov o medzinárodnú ochranu alebo osôb s postavením medzinárodnej ochrany;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=celex%3A32014R0516)

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 1

Nariadenie (EÚ) č. 516/2014

Článok 18 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.   V odseku 1 sa slová „každú osobu s postavením medzinárodnej ochrany“ nahrádzajú slovami „každého žiadateľa o medzinárodnú ochranu alebo každú osobu s postavením medzinárodnej ochrany“;

vypúšťa sa

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=celex%3A32014R0516

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 1 a (nový)

Nariadenie (EÚ) č. 516/2014

Článok 18 – odsek 1

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

1a.  Odsek 1 sa nahrádza takto:

„1.  Na účely vykonávania zásady solidarity a spravodlivého rozdelenia zodpovednosti a so zreteľom na vývoj politík Únie počas obdobia čerpania z fondu členské štáty okrem pridelenej sumy vypočítanej v súlade s článkom 15 ods. 1 písm. a) dostanú dodatočnú sumu, ako sa uvádza v článku 15 ods. 2 písm. b), a to ako jednorazovú platbu 6 000 EUR za každú osobu s postavením medzinárodnej ochrany presunutú z iného členského štátu.“;

„1.  Na účely vykonávania zásady solidarity a spravodlivého rozdelenia zodpovednosti a so zreteľom na vývoj politík Únie počas obdobia čerpania z fondu členské štáty okrem pridelenej sumy vypočítanej v súlade s článkom 15 ods. 1 písm. a) dostanú dodatočnú sumu, ako sa uvádza v článku 15 ods. 2 písm. b), a to ako jednorazovú platbu 10 000 EUR za každého žiadateľa o medzinárodnú ochranu a osobu s postavením medzinárodnej ochrany presunutú z iného členského štátu.“;

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=celex%3A32014R0516

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 2

Nariadenie (EÚ) č. 516/2014

Článok 18 – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Dodatočné sumy uvedené v odseku 1 tohto článku sa členským štátom prvýkrát pridelia na základe individuálnych rozhodnutí o financovaní, ktorými sa schvaľuje ich národný program v súlade s postupom stanoveným v článku 14 nariadenia (EÚ) č. 514/2014, a neskôr na základe rozhodnutia o financovaní, ktoré tvorí prílohu rozhodnutia, ktorým sa schvaľuje ich národný program. Opätovné viazanie týchto súm na tie isté opatrenia v rámci národného programu alebo ich presun na iné opatrenia v rámci národného programu možno zrealizovať za predpokladu, že je to riadne odôvodnené v revízii príslušného národného programu. Sumu možno opätovne viazať alebo presunúť len raz. Komisia schváli opätovné viazanie alebo presun prostredníctvom revízie národného programu.;

3.  Dodatočné sumy uvedené v odseku 1 tohto článku sa členským štátom prvýkrát pridelia na základe individuálnych rozhodnutí o financovaní, ktorými sa schvaľuje ich národný program v súlade s postupom stanoveným v článku 14 nariadenia (EÚ) č. 514/2014, a neskôr na základe rozhodnutia o financovaní, ktoré tvorí prílohu rozhodnutia, ktorým sa schvaľuje ich národný program. Opätovné viazanie týchto súm na tie isté opatrenia v rámci národného programu alebo ich presun na iné osobitné opatrenia stanovené v kapitolách II a III tohto nariadenia v rámci národného programu možno zrealizovať za predpokladu, že je to riadne odôvodnené v revízii príslušného národného programu. Sumu možno opätovne viazať alebo presunúť len raz. Komisia schváli opätovné viazanie alebo presun prostredníctvom revízie národného programu. Finančné prostriedky sa prideľujú transparentne a efektívne v súlade s cieľmi národného programu.

 

Pokiaľ ide o sumy vyplývajúce z dočasných opatrení stanovených v rozhodnutiach (EÚ) 2015/1523 a (EÚ) 2015/1601, najmenej 20 % súm, ktoré sa majú opätovne viazať, sa opätovne viažu na opatrenia v rámci národných programov na premiestnenie žiadateľov o medzinárodnú ochranu alebo premiestnenie osôb, ktorým sa poskytla medzinárodná ochrana, alebo na presídlenie a iné ad hoc humanitárne prijatie.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=celex%3A32014R0516)

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 3

Nariadenie (EÚ) č. 516/2014

Článok 18 – odsek 3a

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3a.  Ak sú sumy vyplývajúce z dočasných opatrení stanovených v rozhodnutiach (EÚ) 2015/1523 a (EÚ) 2015/1601 opätovne viazané na tie isté opatrenia v rámci národného programu alebo presunuté na iné opatrenia v rámci národného programu v súlade s odsekom 3, na účely článku 50 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 514/2014 sa príslušné sumy považujú za viazané v roku revízie národného programu, ktorou sa schvaľuje dotknuté opätovné viazanie alebo presun.

3a.  Ak sú sumy vyplývajúce z dočasných opatrení stanovených v rozhodnutiach (EÚ) 2015/1523 a (EÚ) 2015/1601 opätovne viazané na tie isté opatrenia v rámci národného programu alebo presunuté na iné osobitné opatrenia v rámci národného programu v súlade s odsekom 3, na účely článku 50 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 514/2014 sa príslušné sumy považujú za viazané v roku revízie národného programu, ktorou sa schvaľuje dotknuté opätovné viazanie alebo presun.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 3

Nariadenie (EÚ) č. 516/2014

Článok 18 – odsek 3 c (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3c.  Komisia každý rok predkladá Európskemu parlamentu a Rade správu o uplatňovaní tohto článku, najmä pokiaľ ide o presuny súm na iné opatrenia v rámci národných programov a opätovné viazanie.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=celex%3A32014R0516)

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 4

Nariadenie (EÚ) č. 516/2014

Článok 18 – odsek 4

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4. V odseku 4 sa slová „osôb s postavením medzinárodnej ochrany“ nahrádzajú slovami „žiadateľov o medzinárodnú ochranu alebo osôb s postavením medzinárodnej ochrany“.

vypúšťa sa

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=celex%3A32014R0516)

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 4 a (nový)

Nariadenie (EÚ) č. 516/2014

Článok 18 – odsek 4

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

4a.  Odsek 4 sa nahrádza takto:

4.  Aby Komisia mohla účinne sledovať ciele, ktorými sú solidarita a rozdelenie zodpovednosti medzi členské štáty, ako sa uvádza v článku 80 ZFEÚ, má právomoc prijať v závislosti od dostupných zdrojov delegované akty v súlade s článkom 26 tohto nariadenia s cieľom upraviť jednorazové platby uvedené v odseku 1 tohto článku, a to najmä pri zohľadnení aktuálnej miery inflácie, relevantného vývoja v oblasti presunu osôb s postavením medzinárodnej ochrany z jedného členského štátu do druhého, ako aj faktorov, ktoré môžu optimalizovať používanie finančného stimulu, ktorým sú jednorazové platby.

4.  Aby Komisia mohla účinne sledovať ciele, ktorými sú solidarita a rozdelenie zodpovednosti medzi členské štáty, ako sa uvádza v článku 80 ZFEÚ, má právomoc prijať v závislosti od dostupných zdrojov delegované akty v súlade s článkom 26 tohto nariadenia s cieľom upraviť jednorazové platby uvedené v odseku 1 tohto článku, a to najmä pri zohľadnení aktuálnej miery inflácie, relevantného vývoja v oblasti presunu žiadateľov o medzinárodnú ochranu a osôb s postavením medzinárodnej ochrany z jedného členského štátu do druhého a na presídlenie a iné ad hoc humanitárne prijatie, ako aj faktorov, ktoré môžu optimalizovať používanie finančného stimulu, ktorým sú jednorazové platby.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=celex%3A32014R0516)


POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Opätovné viazanie zostávajúcich súm viazaných na podporu vykonávania rozhodnutí Rady (EÚ) 2015/1523 a (EÚ) 2015/1601 alebo ich pridelenie na iné opatrenia v rámci národných programov

Referenčné čísla

COM(2018)0719 – C8-0448/2018 – 2018/0371(COD)

Dátum predloženia EP

22.10.2018

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

LIBE

25.10.2018

 

 

 

Spravodajkyňa

       dátum vymenovania

Miriam Dalli

5.11.2018

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

8.11.2018

15.11.2018

 

 

Dátum prijatia

15.11.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

30

5

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Raymond Finch, Romeo Franz, Kinga Gál, Brice Hortefeux, Filiz Hyusmenova, Eva Joly, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Helga Stevens, Bodil Valero, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Miriam Dalli, Barbara Spinelli, Axel Voss

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Karine Gloanec Maurin, Patricia Lalonde, Julia Pitera

Dátum predloženia

19.11.2018


ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

30

+

ALDE

Filiz Hyusmenova, Patricia Lalonde

GUE/NGL

Malin Björk, Barbara Spinelli

PPE

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Michał Boni, Brice Hortefeux, Roberta Metsola, József Nagy, Julia Pitera, Csaba Sógor, Axel Voss, Tomáš Zdechovský

S&D

Caterina Chinnici, Miriam Dalli, Tanja Fajon, Karine Gloanec Maurin, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Soraya Post, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Romeo Franz, Eva Joly, Judith Sargentini, Bodil Valero

5

-

ECR

Helga Stevens, Kristina Winberg

EFDD

Raymond Finch

ENF

Auke Zijlstra

PPE

Kinga Gál

0

0

 

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

Posledná úprava: 26. novembra 2018Právne oznámenie