Proċedura : 2018/2044(INI)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : A8-0374/2018

Testi mressqa :

A8-0374/2018

Dibattiti :

PV 11/12/2018 - 13
CRE 11/12/2018 - 13

Votazzjonijiet :

PV 12/12/2018 - 12.14
CRE 12/12/2018 - 12.14
Spjegazzjoni tal-votazzjoni

Testi adottati :

P8_TA(2018)0512

RAPPORT     
PDF 1085kWORD 125k
21.11.2018
PE 621.073v02-00 A8-0374/2018

dwar il-konstatazzjonijiet u r-rakkomandazzjonijiet tal-Kumitat Speċjali dwar it-Terroriżmu

(2018/2044(INI))

Kumitat Speċjali dwar it-Terroriżmu

Rapporteur: Monika Hohlmeier and Helga Stevens

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW
 NOTA SPJEGATTIVA
 INFORMAZZJONI DWAR L-ADOZZJONIFIL-KUMITAT RESPONSABBLI
 VOTAZZJONI FINALI B'SEJĦA TAL-ISMIJIETFIL-KUMITAT RESPONSABBLI

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-konstatazzjonijiet u r-rakkomandazzjonijiet tal-Kumitat Speċjali dwar it-Terroriżmu

(2018/2044(INI))

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra d-deċiżjoni tiegħu tas-6 ta' Lulju 2017 dwar it-twaqqif ta' kumitat speċjali dwar it-terroriżmu, ir-responsabbiltajiet, il-kompożizzjoni numerika u t-tul tal-mandat tiegħu(1), adottata skont l-Artikolu 197 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 52 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat Speċjali dwar it-Terroriżmu (A8-0374/2018),

Preambolu

A.  billi l-Unjoni hija msejsa fuq il-valuri tad-dinjità tal-bniedem, il-libertà, l-ugwaljanza u s-solidarjetà, ir-rispett għad-drittijiet tal-bniedem u d-drittijiet fundamentali, kif ukoll fuq il-prinċipji tad-demokrazija u tal-istat tad-dritt; billi l-atti ta' terroriżmu jikkostitwixxu waħda mill-ksur l-aktar serju ta' dawn il-valuri u l-prinċipji universali;

B.  billi l-UE għandha tagħmel kulma tista' biex tiggarantixxi l-integrità fiżika u mentali taċ-ċittadini tagħha li jinsabu f'periklu minħabba t-terroristi; billi l-ġlieda kontra t-terroriżmu tirrikjedi li l-vittmi jitqiegħdu fiċ-ċentru; billi s-soċjetajiet iridu jipproteġu, jirrikonoxxu, jappoġġjaw u jikkumpensaw lill-vittmi tat-terroriżmu; billi l-Artikolu 6 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali jistabbilixxi kemm id-dritt għal-libertà kif ukoll id-dritt għas-sigurtà, li jikkomplementaw lil xulxin;

C.  billi r-reazzjoni għat-theddida terroristika għandha dejjem tkun f'konformità sħiħa mal-prinċipji rikonoxxuti mill-Artikolu 2 tat-TUE u għandha tosserva d-drittijiet u l-libertajiet fundamentali, kif ukoll il-prinċipji rikonoxxuti, b'mod partikolari, mill-Karta tad-Drittijiet Fundamentali, meta jitqies l-effett possibbli fuq persuni innoċenti li jiffurmaw il-maġġoranza kbira tal-popolazzjoni;

D.  billi t-terroriżmu fil-forom u l-manifestazzjonijiet kollha tiegħu, imwettaq minn kull persuna, kull fejn u għal kwalunkwe raġuni, għandu jiġi kkundannat, minħabba li jikkostitwixxi waħda mill-aktar theddidiet serji għall-paċi u s-sigurtà internazzjonali;

E.  billi t-theddida terroristika kibret u evolviet b'mod rapidu f'dawn l-aħħar snin; billi l-attakki terroristiċi affettwaw lilna lkoll b'mod profond u ħadu l-ħajjiet ta' ħafna nies innoċenti u darbu ħafna oħrajn; billi n-natura transfruntiera tat-terroriżmu tirrikjedi rispons koordinat b'saħħtu u kooperazzjoni fl-Istati Membri u bejniethom, kif ukoll mal-aġenziji u l-korpi kompetenti tal-Unjoni u bejniethom, u ma' pajjiżi terzi rilevanti;

Qafas istituzzjonali

F.  billi s-sigurtà ta' Stat Membru wieħed hija s-sigurtà fl-Unjoni kollha; billi t-theddid ikkawżat mit-terroriżmu jeħtieġ approċċ olistiku li jorbot is-sigurtà interna u esterna u jiżgura koordinazzjoni nazzjonali u Ewropea; billi l-UE u l-Istati Membri għamlu progress fil-ġlieda kontra dan it-theddid, iżda sfortunatament dan il-progress qed isir taħt pressjoni ta' avvenimenti aktar milli permezz ta' miżuri proattivi, u l-istess livell ta' progress mhuwiex qed jinkiseb fl-Istati Membri kollha;

G.  billi s-sigurtà nazzjonali hija r-responsabbiltà unika tal-Istati Membri kif stipulat fl-Artikolu 4(2) tat-TUE u l-Artikolu 73 tat-TFUE, filwaqt li skont l-Artikolu 4(3) u l-Artikolu 42 tat-TUE, l-Unjoni u l-Istati Membri għandhom jgħinu lil xulxin fit-twettiq tal-kompiti li jirriżultaw mit-Trattati; billi s-sigurtà nazzjonali tiddependi dejjem aktar fuq id-dimensjoni Ewropea aktar wiesgħa tagħha; billi s-sigurtà nazzjonali mhijiex definita fil-livell tal-UE u b'hekk tħalli marġni ta' diskrezzjoni wiesgħa għall-Istati Membri;

H.  billi, fl-istess ħin, l-Artikolu 4(2) tat-TFUE jistabbilixxi l-ispazju ta' libertà, sigurtà u ġustizzja bħala qasam ta' kompetenza kondiviża bejn l-Unjoni u l-Istati Membri; billi l-UE għandha kompetenzi speċifiċi rigward il-faċilitazzjoni u l-inkoraġġiment tal-koordinazzjoni u l-kooperazzjoni bejn l-Istati Membri, inkluża l-armonizzazzjoni tal-liġijiet u tal-prattiki tal-Istati Membri; billi l-mandat għal azzjoni tal-UE huwa previst mill-Artikolu 67 tat-TFUE biex jiġi żgurat "livell għoli ta' sigurtà permezz ta' miżuri ta' prevenzjoni u ta' ġlieda kontra l-kriminalità";

I.  billi l-aġenziji nazzjonali tas-sigurtà u tal-intelligence tal-Istati Membri tal-UE u ta' xi pajjiżi terzi jikkooperaw b'mod effikaċi ħafna permezz tal-Grupp Kontra t-Terroriżmu (CTG), korp informali barra mill-UE, u fuq bażi bilaterali u multilaterali; billi s-CTG għandu pjattaforma għall-iskambju ta' intelligence operattiva li tejbet il-veloċità u l-kwalità ta' intelligence kondiviża; billi l-UE għandha kumpless stabbilit ta' strutturi li jittratta t-terroriżmu kompletament jew parzjalment, b'mod partikolari permezz taċ-Ċentru Ewropew għall-Ġlieda Kontra t-Terroriżmu (ECTC) tal-Europol bħala ċ-ċentru għall-iskambju ta' informazzjoni dwar l-infurzar tal-liġi u l-kooperazzjoni fil-qasam tal-ġlieda kontra t-terroriżmu fil-livell tal-UE, u ċ-Ċentru tal-Intelligence u tas-Sitwazzjonijiet tal-UE (INTCEN) bħala l-gateway għal intelligence strateġika mis-servizzi ta' intelligence u sigurtà għall-UE li permezz tagħhom, l-informazzjoni dwar is-CTG tilħaq lil dawk li jfasslu l-politika Ewropea, u dan huwa ffaċilitat mill-Koordinatur Ewropew ta' Kontra t-Terroriżmu;

J.  billi l-linja bejn l-UE u l-kompetenzi nazzjonali mhijiex dejjem ċara minħabba karatteristiċi differenti u prerogattivi ġeografiċi, u b'hekk tissottolinja l-importanza tal-kooperazzjoni bejn iż-żewġ livelli ta' governanza; billi l-firxa varjata ta' atturi reġjonali, nazzjonali, internazzjonali u tal-UE fil-ġlieda kontra t-terroriżmu b'kompetenzi li jikkoinċidu u b'mandati mhux delineati biżżejjed, l-għadd kbir ta' fora formali u informali għall-kooperazzjoni u l-iskambju ta' informazzjoni, kif ukoll it-tqassim tal-kompetenzi bejn l-aġenziji reġjonali u nazzjonali differenti, bejn is-servizzi tal-infurzar tal-liġi u s-servizzi tal-intelligence u bejn l-UE u l-Istati Membri, jissottolinjaw il-kumplessità ta' diffikultajiet fir-rigward tal-koordinazzjoni, l-effiċjenza u l-koerenza tar-rispons għat-theddida terroristika u jistgħu jwasslu għal dawn id-diffikultajiet;

K.  billi l-Kummissarju għall-Unjoni tas-Sigurtà huwa attur siewi biex jgħaqqad flimkien l-iżvilupp, l-implimentazzjoni, il-monitoraġġ u l-evalwazzjoni tal-politika tal-Kummissjoni; billi l-istabbiliment tal-pożizzjoni ta' Kummissarju għall-Unjoni tas-Sigurtà huwa sinjal tal-impenn tal-UE li jinkoraġġixxi u jappoġġja l-kooperazzjoni bejn l-Istati Membri dwar kwistjonijiet ta' sigurtà interna, kif ukoll jarmonizza l-leġiżlazzjoni kontra t-terroriżmu u jiżgura kooperazzjoni aħjar bejn l-infurzar tal-liġi u l-awtoritajiet ġudizzjarji, filwaqt li jirrispetta bis-sħiħ l-istatus ta' dawn il-kwistjonijiet bħala kompetenzi nazzjonali kif stabbilit fit-Trattati;

L.  billi l-Koordinatur tal-UE għall-Ġlieda Kontra t-Terroriżmu għandu rwol importanti fil-monitoraġġ tal-implimentazzjoni tal-istrateġija tal-UE kontra t-terroriżmu; billi l-Koordinatur tal-UE għall-Ġlieda Kontra t-Terroriżmu, f'konformità mal-mandat tiegħu jew tagħha kif iddeterminat mill-Kunsill Ewropew jiżgura l-implimentazzjoni u l-valutazzjoni tal-istrateġija u l-koordinazzjoni tal-ħidma fl-Unjoni, kif ukoll jiffaċilita l-kuntatt bejn l-Unjoni u l-pajjiżi terzi; billi l-Koordinatur tal-UE għall-Ġlieda Kontra t-Terroriżmu jagħti pariri siewja lill-istituzzjonijiet u l-aġenziji tal-UE u lill-Istati Membri, u jżomm kuntatti magħhom u jgħin biex isaħħaħ il-koordinazzjoni bejniethom; billi l-mandat u l-istatus tiegħu jew tagħha xorta waħda mhumiex definiti sew;

M.  billi fis-6 ta' Lulju 2017 il-Parlament waqqaf Kumitat Speċjali dwar it-Terroriżmu (TERR) bil-għan li jipprovdi l-fehma tal-Parlament rigward id-diskrepanzi prattiċi u leġiżlattivi fir-reġim kurrenti kontra t-terroriżmu li ppermettew li jsiru l-attakki terroristiċi riċenti fl-UE u jagħmel rakkomandazzjonijiet li jgħinu biex tiġi indirizzata t-theddida terrorista fil-livell tal-UE;

N.  billi l-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew, li għandu jiġi stabbilit fuq il-bażi tar-Regolament tal-Kunsill (UE) 2017/1939, għandu jkollu l-kompitu importanti li jagħmel investigazzjonijiet u prosekuzzjonijiet ta' reati kriminali li jaffettwaw l-interessi finanzjarji tal-Unjoni; billi l-istabbiliment tiegħu u l-allokazzjoni ta' riżorsi finanzjarji għal dan il-korp il-ġdid ma għandhomx iħallu impatt negattiv fuq il-kapaċitajiet ta' strutturi eżistenti, bħall-Eurojust, biex jiffaċilitaw l-isforzi tal-Istati Membri fil-ġlieda kontra t-terroriżmu;

O.  billi mit-88 miżura legalment vinkolanti kontra t-terroriżmu li ġew proposti minn Settembru 2001 sas-sajf 2013, kwart biss kienu soġġetti għal valutazzjonijiet tal-impatt u tlieta biss għal konsultazzjoni pubblika(2); billi dan il-proporzjon tjieb f'dawn l-aħħar snin u l-aktar inizjattivi riċenti ppreżentati mill-Kummissjoni fl-2017 u fl-2018 kienu akkumpanjati mill-ġustifikazzjoni meħtieġa; billi bl-Aġenda għal Regolamentazzjoni Aħjar adottata fl-2015, il-Kummissjoni saħħet ukoll il-politika tagħha dwar il-konsultazzjoni tal-partijiet ikkonċernati; billi l-miżuri kontra t-terroriżmu jistgħu jkunu aktar effikaċi u koerenti jekk jiġu kkonsultati l-partijiet ikkonċernati xierqa u jitwettqu valutazzjonijiet tal-impatt;

P.  billi l-Valutazzjoni Komprensiva tal-Kummissjoni tal-Politika tas-Sigurtà tal-UE semmiet l-implimentazzjoni inkompleta bħala waħda mill-isfidi tal-Unjoni tas-Sigurtà;

Q.  billi l-evalwazzjoni tal-miżuri kontra t-terroriżmu hija vitali biex tiġi vvalutata l-effikaċja, ir-rilevanza, il-koerenza u l-konformità tagħhom mad-drittijiet fundamentali, u biex jiġi ddeterminat jekk hijiex meħtieġa azzjoni addizzjonali biex in-nuqqasijiet jiġu indirizzati; billi teżisti differenza bejn il-monitoraġġ tal-livell ta' implimentazzjoni u l-effikaċja attwali tal-miżuri implimentati; billi, bejn l-2001 u l-2016, saru 17-il rapport ta' monitoraġġ tal-implimentazzjoni u ta' evalwazzjoni meta mqabbel ma' 10 strateġiji kontra t-terroriżmu u 55 miżura leġiżlattiva u mhux vinkolanti; billi huwa essenzjali li l-Istati Membri jimplimentaw malajr kemm jista' jkun il-liġijiet Ewropej dwar is-sigurtà sabiex jiġi evitat milli tinħoloq kwalunkwe lakuna fil-korp komprensiv ta' miżuri kontra t-terroriżmu tal-UE;

It-theddida terroristika

R.  billi f'dawn l-aħħar snin, l-Istati Membri tal-UE għaddew minn attakki terroristiċi kbar; billi l-attakki l-aktar letali twettqu jew ġew ispirati minn gruppi ġiħadisti bħal Daesh jew Al-Qaeda; billi dawn il-gruppi terroristiċi(3) u l-attivitajiet tagħhom xi kultant huma ffaċilitati minn ċerti pajjiżi; billi l-estremiżmu vjolenti separatista tal-lemin estrem, tax-xellug estrem u dak etnonazzjonalista, immirati biex jegħlbu l-valuri u s-sistema demokratiċi rregolati mill-istat tad-dritt fl-UE permezz tal-użu illeġittimu tal-vjolenza, jibqgħu wkoll kwistjonijiet ta' tħassib;

S.  billi, filwaqt li l-maġġoranza tal-attakki terroristiċi mwettqa fl-UE fl-2017 kienu speċifikati bħala attakki separatisti (137 minn 205), ir-rapport tat-TESAT tal-2018 tal-Europol jiddikjara b'mod ċar li l-ebda attività rrappurtata fi kwalunkwe kategorija terroristika ma kienet letali u ma kellha impatt daqshekk qawwi fuq is-soċjetà kollha daqs dawk imwettqa mit-terroristi ġiħadisti; billi r-riskju dejjem jikber tat-terroriżmu ta' retribuzzjoni huwa tħassib serju li m'għandux jiġi sottovalutat;

T.  billi, sakemm attakk terroristiku jkun "attakk mifrux jew sistematiku dirett lejn kwalunkwe popolazzjoni ta' ċittadini", il-qtil terroristiku għandu jkun kopert mill-Artikolu 7 tal-Istatut ta' Ruma tal-Qorti Kriminali Internazzjonali tas-17 ta' Lulju 1998 u għandu jaqa' taħtu;

U.  billi l-iżviluppi u l-instabbiltà fil-Lvant Nofsani u fl-Afrika ta' Fuq (MENA) ippermettew lil Daesh u lil gruppi terroristiċi oħra jiksbu preżenza soda f'pajjiżi fil-fruntiera mal-UE u jirreklutaw ġellieda li ġejjin mill-pajjiżi tal-UE fuq skala mingħajr preċedent; billi bħala riżultat, ir-rabta bejn is-sigurtà interna u esterna saret aktar prominenti;

V.  billi eluf ta' ċittadini mwielda jew residenti fl-Ewropa ngħaqdu ma' Daesh f'attivitajiet terroristiċi fis-Sirja u l-Iraq, imma kien hemm bidla fl-istrateġija wara l-kollass militari ta' Daesh, bi tnaqqis fl-għadd ta' persuni li jivvjaġġaw lejn dawn il-pajjiżi għal skopijiet terroristiċi, u bil-ġiħadisti terroristiċi u l-gruppi inattivi ("sleeper cells") ġewwa l-UE li qed jiġu mħeġġa jwettqu attakki fil-pajjiżi ta' oriġini jew fil-pajjiżi ta' residenza tagħhom;

W.  billi l-attakki reċenti wrew li l-armi tan-nar u l-isplussivi għadhom metodi tradizzjonali użati minn gruppi terroristiċi; billi, madankollu, l-individwi qed jużaw dejjem aktar armi u metodi oħrajn li huma ħafna inqas sofistikati u iktar diffiċli biex jiġu identifikati, li jfittxu li jikkawżaw in-numru massimu ta' vittmi każwali fost il-persuni ċivili;

X.  billi r-ritorn ta' ġellieda terroristiċi barranin (FTFs) u l-familji tagħhom joħloq sfidi partikolari f'termini ta' sigurtà u radikalizzazzjoni, speċjalment it-tfal li jirritornaw li jippreżentaw problemi speċifiċi peress li jeħtieġu protezzjoni bħala vittmi iżda fl-istess ħin jistgħu wkoll ikunu l-awturi potenzjali;

Y.   billi ftit minn dawn il-persuni li jirritornaw ikunu ngħataw indottrinazzjoni ideoloġika prolongata u taħriġ militari fl-użu ta' armi u splussivi, kif ukoll f'diversi tattiki ta' kopertura, attakki u ġlied, u f'xi każijiet ikunu stabbilew rabtiet ma' terroristi oħra, possibbilment ex ġellieda barranin, li mbagħad jiffurmaw netwerks transnazzjonali magħhom(4);

Z.  billi l-awturi ta' attakki terroristiċi fl-UE ħafna drabi jinkludu ċittadini tal-UE, li spiss ikunu migranti tat-tieni jew tat-tielet ġenerazzjoni, li jkunu kibru fl-Istati Membri li jkunu attakkaw, kif ukoll barranin li f'xi każijiet setgħu kienu residenti għal perjodu ta' żmien sinifikanti fl-Istat Membru li attakkaw;

AA.  billi s-soċjetajiet miftuħa u l-fruntieri miftuħa tagħna huma vulnerabbli u huma sfruttati mill-gruppi terroristiċi; billi xi terroristi użaw ir-rotot ta' aċċess tal-migranti u tal-persuni li jfittxu ażil għall-pajjiżi Ewropej, billi jisfruttaw il-libertà tal-moviment fl-Ewropa kollha;

AB.  billi hemm każijiet dokumentati(5) fejn vittmi ta' reati severi mwettqa minn terroristi Daesh fuq territorju Sirjan jew Iraqin – minkejja li jikkunsidraw lilhom infushom sikuri – iltaqgħu għal darb'oħra mat-tormentaturi tagħhom fl-UE fejn it-tnejn li huma talbu protezzjoni;

AC.  billi l-fluss ta' migranti irregolari u rifuġjati jippreżenta sfidi għall-integrazzjoni tagħhom fis-soċjetajiet Ewropej u jirrikjedi investiment imsaħħaħ u speċifiku dirett lejn l-inklużjoni soċjali u kulturali;

AD.  billi forom ġodda ta' terroriżmu jistgħu jintużaw għal attakk, fosthom it-terroriżmu ċibernetiku u l-użu ta' armi ta' qerda massiva, possibbilment f'konnessjoni ma' tagħmir tekniku ġdid bħal inġenji tal-ajru mingħajr ekwipaġġ (drones); billi jeżisti l-preċedent ta' attakk li twaqqaf fil-ħin u li fih kienet se tintuża r-riċina, sustanza bijoloġika tossika ħafna; billi jeżistu każijiet li fihom gruppi terroristiċi użaw jew ippjanaw li jużaw materjal kimiku, bijoloġiku, radjoloġiku jew nukleari (CBRN), u kkondividu, permezz tal-media soċjali, tattiki u metodi possibbli għal attakki u miri;

AE.  billi l-Istati Membri għandhom strateġiji differenti biex iwieġbu għal theddid ibridu u dak relatat mas-CBRN u għalhekk għandhom livelli differenti ta' stat ta' tħejjija;

AF.  billi l-Kunsill Ewropew, fit-28 ta' Ġunju 2018, laqa' l-Komunikazzjoni Konġunta dwar ir-reżiljenza tal-Ewropa għal theddid ibridu u dak relatat mas-CBRN, billi jiġu identifikati oqsma fejn għandha tiġi intensifikata l-azzjoni sabiex tkompli tiġi approfondita u msaħħa l-kontribuzzjoni essenzjali tal-UE għall-indirizzar ta' dan it-theddid, kif ukoll sabiex l-Istati Membri u l-Kummissjoni jiġu mħeġġa jaħdmu flimkien ħalli jimplimentaw b'mod sħiħ il-Pjan ta' Azzjoni tas-CBRN bħala kwistjoni ta' urġenza;

AG.  billi għandha tintuża l-kawtela f'diskors politiku sfruttat minn aġitaturi b'ideoloġiji kemm tax-xellug kif ukoll tal-lemin, fir-rigward tat-theddida terroristika jew li jinvokawha sabiex tiġi evitata l-polarizzazzjoni fis-soċjetajiet u biex ma jiġux imminati d-demokrazija, il-koeżjoni soċjali u d-drittijiet tal-bniedem, li b'hekk iressquhom f'dirgħajn l-organizzazzjonijiet terroristiċi u lejn l-għanijiet tagħhom;

AH.  billi l-Aġenda Ewropea dwar is-Sigurtà ta' April 2015 enfasizzat il-ħtieġa li tiġi indirizzata r-rabta bejn it-terroriżmu u l-kriminalità organizzata, filwaqt li ssottolinjat li l-kriminalità organizzata talimenta t-terroriżmu b'diversi mezzi differenti, inter alia bil-provvista ta' armi, bil-finanzjament permezz tal-kuntrabandu tad-droga, u bl-infiltrazzjoni tas-swieq finanzjarji;

AI.  billi organizzazzjonijiet terroristiċi internazzjonali fuq skala kbira bħal Daesh u Al-Qaeda huma awtodipendenti mil-lat finanzjarju, u billi l-kummerċ illeċitu ta' oġġetti, armi tan-nar, materja prima, fjuwils, drogi, sigaretti u oġġetti kulturali, fost affarijiet oħra, kif ukoll it-traffikar tal-bnedmin, l-iskjavitù, l-isfruttament tat-tfal, ir-rikattar organizzat u l-estorsjoni, ġie pprovat li huma mezzi ta' finanzjament għall-gruppi terroristiċi; billi r-rabta bejn il-kriminalità organizzata u l-gruppi terroristiċi tikkostitwixxi theddida kbira għas-sigurtà; billi dawn is-sorsi jistgħu jippermettu l-finanzjament kontinwu tal-attivitajiet kriminali futuri tagħhom;

AJ.  billi jinħolqu riskji sinifikanti mill-interazzjonijiet bejn organizzazzjonijiet terroristiċi u gruppi ta' kriminalità organizzata, li permezz tagħhom il-kapaċità li jiġi kkawżat għadd kbir ta' vittmi fil-popolazzjoni ċivili fl-Istati Membri tal-UE hija marbuta mal-kapaċità loġistika li tippermetti dan; billi hemm livell baxx ta' rappurtar ta' infurzar tal-liġi u ta' intelligence u analiżi dwar ir-rabta bejn il-kriminalità organizzata u t-terroriżmu; billi l-kapaċitajiet investigattivi u ġudizzjarji ffukati fuq il-kriminalità organizzata spiss huma nieqsa f'ħafna Stati Membri u fil-livell tal-UE;

AK.  billi t-terroriżmu jfittex li jdgħajjef u jegħleb id-demokraziji; billi l-politikanti u l-gvernijiet huma atturi kruċjali biex jinkisbu kunsens wiesgħa u reżiljenza soċjali sabiex jiġu difiżi b'mod effikaċi s-sistemi demokratiċi tagħna;

Il-prevenzjoni u l-ġlieda kontra r-radikalizzazzjoni li twassal għall-estremiżmu vjolenti

AL.  billi ċ-Ċentru ta' Eċċellenza tan-Netwerk ta' Sensibilizzazzjoni dwar ir-Radikalizzazzjoni (RAN) joffri pjattaforma importanti għall-iskambju tal-aħjar prattiki bejn l-operaturi, inklużi l-awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi, u kkontribwixxa għall-ġbir ta' għarfien importanti fil-qasam tal-prevenzjoni tar-radikalizzazzjoni u tal-ġlieda kontriha(6);

AM.  billi s-sitwazzjoni f'kull Stat Membru hija differenti u l-istrateġija Ewropea li għadha kif ġiet riveduta għall-ġlieda kontra r-radikalizzazzjoni tista' tappoġġja strateġiji nazzjonali, li huma importanti f'termini ta' għoti ta' oqfsa ġenerali għal programmi f'livell nazzjonali u lokali; billi dawn l-istrateġiji jridu jkunu koerenti u effikaċi u jridu jiżguraw finanzjament suffiċjenti għall-awtoritajiet lokali u l-partijiet ikkonċernati tas-soċjetà ċivili sabiex dawn il-programmi jkunu jistgħu jiġu implimentati;

AN.  billi huwa impossibbli li wieħed jidentifika triq waħda biss għar-radikalizzazzjoni; billi, per eżempju, il-koeżjoni soċjali, il-kuntest politiku, il-kundizzjoni ekonomika, l-ideali reliġjużi u ideoloġiċi, it-trawmi personali u l-vulnerabbiltajiet psikoloġiċi, kif ukoll l-inħawi tal-madwar u n-netwerks, jistgħu jikkostitwixxu fatturi u skattaturi; billi d-dimensjoni tal-ġeneru sa dan l-aħħar kienet sottovalutata u hemm kunċett żbaljat dwar ir-rwol li n-nisa jista' jkollhom; billi n-nisa mhux dejjem huma suġġetti passivi u jistgħu jaġixxu wkoll bħala mobilizzaturi, reklutaturi, persuni li jiġbru l-fondi u anke bħala persuni li jikkommettu atti terroristiċi;

AO.  billi xi viċinati b'introjtu baxx fil-bliet Ewropej qed jiffaċċjaw qgħad tal-massa u t-tkissir sistematiku tal-istat tad-dritt, u b'hekk joħolqu r-raġunijiet għat-tkattir tal-estremiżmu reliġjuż u t-terroriżmu; billi l-promozzjoni tal-inklużjoni soċjali u l-promozzjoni attiva ta' valuri demokratiċi li ċ-ċittadini kollha jridu jirrispettaw jistgħu jgħinu biex inaqqsu s-sentimenti ta' marġinalizzazzjoni u jtaffu r-riskju ta' radikalizzazzjoni; billi l-ġlieda kontra r-radikalizzazzjoni u l-estremiżmu vjolenti tirrikjedi kollaborazzjoni mill-qrib u kkoordinata bejn l-atturi kollha kkonċernati, fil-livelli kollha ta' governanza (lokali, reġjonali u nazzjonali) kif ukoll mas-soċjetà ċivili u mas-settur privat;

AP.  billi l-esperti jenfasizzaw l-esperjenza pożittiva li jagħti approċċ b'diversi aġenziji, li jiffoka fuq il-ħolqien ta' infrastrutturi li jqisu r-rotot varji għar-radikalizzazzjoni u d-demografiċi f'riskju, u li jiżguraw l-għoti ta' appoġġ fl-istadji bikrija lil dawk li huma vulnerabbli għar-radikalizzazzjoni u l-familji tagħhom minn awtoritajiet u organizzazzjonijiet differenti fuq diversi livelli, u li jenfasizza r-rwol ta' appoġġ tal-pulizija, biex b'hekk tissaħħaħ ir-relazzjoni;

AQ.  billi, sal-lum, ma jeżistux metodoloġiji ċari biex titkejjel l-effikaċja tal-proġetti għall-prevenzjoni tar-radikalizzazzjoni u l-ġlieda kontriha;

AR.  billi diversi fondi u programmi Ewropej jistgħu jintużaw għal proġetti għall-prevenzjoni tar-radikalizzazzjoni u l-ġlieda kontriha fuq livell Ewropew, nazzjonali, reġjonali u lokali; billi l-baġit tal-UE sal-2020 jalloka EUR 314-il miljun għal proġetti kontra r-radikalizzazzjoni(7); billi hemm il-ħtieġa ta' evalwazzjoni kontinwa tal-effikaċja ta' dawk il-programmi; billi l-kejl tal-effikaċja ta' azzjonijiet preventivi kontra r-radikalizzazzjoni huwa intrinsikament diffiċli u jeħtieġ kooperazzjoni mill-qrib bejn il-Kummissjoni, l-Istati Membri, il-partijiet ikkonċernati u r-riċerkaturi individwali;

AS.  billi l-Europol jistma li, sal-2018, kien hemm madwar 30 000 ġiħadist radikalizzat fl-UE;

AT.  billi diskors estremist radikalizzat vjolenti qed isir dejjem aktar preżenti fit-territorju ta' ħafna Stati Membri tal-UE, spiss fil-forma ta' kotba, jew bħala kontenut ta' tagħlim jew awdjoviżiv, inkluż fuq netwerks tal-media soċjali u fuq stazzjonijiet tat-televiżjoni satellitari; billi dan id-diskors imur kontra d-demokrazija, l-istat tad-dritt u d-drittijiet tal-bniedem, jimmina l-pluraliżmu, iħeġġeġ il-vjolenza u l-intolleranza kontra r-reliġjonijiet l-oħra kollha, huwa apertament anti-Semitiku, jirrifjuta l-ugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa, u jippromowvi viżjoni retrograda tal-kultura u s-soċjetà;

AU.  billi hemm prevalenza b'mod speċifiku ta' letteratura Wahhabi u Salafista, ispirata mid-diskors ta' mibegħda disponibbli f'ċerti ħwienet tal-kotba u online fl-Ewropa; billi din il-verżjoni tal-Iżlam globalizzata u simplistika tinqata' mill-prattiki tal-komunitajiet Musulmani fl-Ewropa u tikkontribwixxi biex iddgħajjef l-integrazzjoni aktar wiesgħa tagħhom;

AV.  billi l-Fundamentaliżmu Iżlamiku Radikali jaspira biex ir-reliġjon tiddomina l-isferi kollha tal-ħajja - individwali, politika u soċjali - u l-konsegwenza ta' dan tista' tkun forma ta' komunitarjaniżmu sensittiv għall-azzjonijiet tar-reklutaturi ġiħadisti;

AW.  billi ġie ddokumentat numru sinifikanti ta' każijiet ta' predikaturi radikali tal-mibegħda fl-Ewropa kollha; billi l-predikaturi tal-mibegħda spiss joriġinaw minn barra l-UE, filwaqt li ċerti moskej jirċievu fondi mhux trasparenti minn pajjiżi terzi, li ħafna minnhom għandhom reġimi awtoritarji jew reliġjużi li ma jiggvernawx bid-demokrazija, l-istat tad-dritt u d-drittijiet fundamentali;

AX.  billi jeżistu ċentri tat-tagħlim reliġjuż awtoproklamati li qed ixerrdu ideat estremisti fl-UE, li fihom, il-minorenni, inklużi tfal żgħar, jistgħu jkunu esposti għal kontenut ta' tagħlim li jmur kontra d-demokrazija, l-istat tad-dritt u d-drittijiet tal-bniedem, u jinkludi kontenut vjolenti; billi l-organizzazzjonijiet estremisti li jwittu t-triq għar-reklutaġġ tat-terroristi spiss jisfruttaw il-vulnerabbiltajiet taż-żgħażagħ billi jattirawhom b'offerti soċjali u kulturali;

AY.  billi l-istrateġija sofistikata ta' komunikazzjoni bl-internet li tippromwovi t-terroriżmu billi tigglorifikah, użata b'mod speċjali minn Daesh, imma wkoll minn gruppi terroristiċi internazzjonali fuq skala kbira oħrajn, toffri diżinn ikkupjat mill-"kultura żagħżugħa" globali, bħal-logħob tal-azzard online, u għalhekk hija attraenti ferm għat-tfal u ż-żgħażagħ; billi dan il-mudell qed jattirahom b'opportunitajiet soċjali u kulturali;

AZ.  billi ħafna investigazzjonijiet riċenti wrew li l-internet u b'mod partikolari l-media soċjali jista' jkollhom rwol bħala mutur tar-radikalizzazzjoni li twassal għall-estremiżmu vjolenti, kif ukoll bħala għodda għal gruppi ksenofobiċi biex ixerrdu d-diskors ta' mibegħda u l-kontenut illeċitu b'mod speċjali fost iż-żgħażagħ;

BA.  billi, wara l-appelli ripetuti għal impenn aħjar fil-ġlieda kontra t-terroriżmu, il-kumpaniji tal-internet il-kbar qed jieħdu r-responsabbiltajiet tagħhom; billi fil-Forum Ewropew tal-Internet varat fl-2015, il-kumpaniji jikkooperaw fuq bażi volontarja biex ineħħu kontenut marbut mat-terroriżmu mis-siti web tagħhom jekk jemmnu li dan qed jikser it-termini u l-kundizzjonijiet tagħhom; billi f'Mejju tal-2016 ġie stabbilit kodiċi ta' kondotta għal kumpaniji kbar tat-teknoloġija tal-informatika, bil-għan li jiġġieldu d-diskors ta' mibegħda illegali online; billi din il-kooperazzjoni volontarja hija madankollu insuffiċjenti;

BB.  billi sa tmiem it-tieni kwart tal-2018 l-Unità Ewropea ta' Indikazzjoni ta' Kontenut fuq l-Internet (EU IRU) tal-Europol kienet diġà vvalutat 54 752 biċċa ta' kontenut prodotti f'10 lingwi differenti minn 170 pjattaforma online, li wasslu għal 52 716-il deċiżjoni għal indikazzjoni b'rata ta' suċċess ta' tneħħija ta' 89,5 % abbażi ta' kunsiderazzjoni volontarja ta' OSPs abbużati(8);

BC.  billi, għalkemm sar xi progress fir-rigward tat-tneħħija ta' kontenut online marbut mat-terroriżmu, jeħtieġ li l-involviment tal-kumpaniji jiżdied sew; billi t-tneħħija ta' spiss la tkun kompluta u lanqas f'waqtha jew permanenti, bil-kontenut li jitneħħa minn sit web wieħed iżda jitħalla fuq sit ieħor li jkun proprjetà tal-istess kumpanija, jew il-kont jitħalla attiv u/jew jidher mill-ġdid wara li jkun ġie ppostjat kontenut bi ksur tat-termini tas-servizz ta' kumpanija; billi jeħtieġ li jittejbu r-rappurtar effikaċi, komprensiv u trasparenti mill-kumpaniji u l-infurzar tal-liġi; billi l-kumpaniji u l-utenti kkonċernati għandhom ikunu jistgħu jfittxu rimedju ġudizzjarju;

BD.  billi, b'reazzjoni għat-tneħħija ta' aktar kontenut minn kumpaniji akbar, il-gruppi terroristiċi qed jużaw dejjem aktar pjattaformi ġodda u/jew iżgħar li huma anqas adatti għat-tneħħija ta' malajr ta' materjal marbut mat-terroriżmu; billi din id-diversifikazzjoni lejn pjattaformi iżgħar tagħmel l-appoġġ tekniku addizzjonali essenzjali biex tkun permessa, pereżempju, l-introduzzjoni ta' għodod awtomatizzati indipendenti mill-pjattaforma, bħat-teknoloġija "hashing" li tista' tidentifika bil-quddiem kontenut online marbut mat-terroriżmu b'livell għoli ta' preċiżjoni u tipprevjeni l-pubblikazzjoni;

BE.  billi l-iżvilupp ta' teknoloġiji ġodda u l-aċċess għall-intelliġenza artifiċjali u l-algoritmi jistgħu jgħinu biex kontenut terroristiku online jiġi identifikat u nnotifikat malajr; billi l-użu ta' għodod awtomatizzati iġib miegħu wkoll riskji ta' hits foloz;

BF.  billi studji u rapporti juru kif il-ħabsijiet jistgħu jevolvu faċilment f'mikrokożmi tar-rabta bejn il-kriminalità u t-terroriżmu, fejn iseħħu r-reklutaġġ u n-netwerking; billi s-sitwazzjoni interna f'ħafna ħabsijiet taċċellera t-theddida tar-radikalizzazzjoni tat-trasgressuri, filwaqt li tinkuba u tippermetti t-terroriżmu; billi ħafna minn dawk li qed jiskontaw sentenzi ta' ħabs dalwaqt se jirritornaw fil-komunitajiet tagħhom, li joħolqu sfidi ta' riintegrazzjoni partikolari u riskju għoli ta' reċedività; billi l-monitoraġġ ta' tali trasgressuri b'riskju għoli huwa estremament intensiv fir-rigward ta' riżorsi għas-servizzi tas-sigurtà tal-Istati Membri; billi r-reġimi u l-ġestjoni tar-riskju tal-ħabsijiet jista' jkollhom rwol sinifikati fil-mitigazzjoni ta' dak it-theddid; billi, għalkemm l-Istati Membri jirrikonoxxu l-bżonn li jiffaċċjaw iż-żieda fir-radikalizzazzjoni fil-ħabsijiet, hemm bżonn ta' miżuri aktar effikaċi;

Kooperazzjoni u skambju ta' informazzjoni

Kwistjonijiet orizzontali

BG.  billi ż-żamma tad-data, filwaqt li titqies il-ġurisprudenza tal-QĠUE, hija parti essenzjali mill-proċess investigattiv; billi l-awtoritajiet tal-pulizija u dawk ġudizzjarji u s-servizzi tal-intelligence normalment jiddependu ħafna fuq id-data tal-komunikazzjonijiet biex iwettqu l-ħidma tagħhom b'suċċess; billi l-ħtieġa ta' sistema xierqa ta' żamma tad-data għall-ġlieda kontra t-terroriżmu tqajmet b'mod konsistenti matul il-ħidma tal-Kumitat TERR;

BH.  billi l-użu tal-kriptaġġ min-naħa waħda jagħmel kontribuzzjoni sinifikanti għas-sigurtà fil-qasam tal-IT, iżda min-naħa l-oħra jintuża wkoll mit-terroristi biex jipproteġu l-komunikazzjonijiet jew id-data maħżuna tagħhom, li jirrappreżenta sfida konsiderevoli għall-awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi, is-sigurtà u s-servizzi tal-intelligence, peress li jistgħu jiġu miċħuda l-aċċess għal intelligence u evidenza essenzjali; billi l-kriptaġġ isir partikolarment kritiku meta anke l-fornituri responsabbli tas-servizzi online ma jkunux iridu jew ma jkunux jistgħu jiddekriptaw il-komunikazzjoni;

Sistemi ta' informazzjoni

BI.  billi jeżisti qafas frammentat ta' sistemi eżistenti, sistemi ġodda qed jiġu żviluppati, proposti għal sistemi futuri u proposti għal riformi biex jiġu indirizzati diskrepanzi u ostakli li għadhom qed jiġu nnegozjati; billi dan il-qafas frammentat huwa r-riżultat ta' fatturi storiċi u ta' approċċ reattiv fil-proposta u fl-adozzjoni ta' leġiżlazzjoni ġdida;

BJ.  billi hemm żieda sinifikanti ta' skambji ta' informazzjoni mill-attakki ta' Pariġi fl-2015, iżda data dwar l-iskambji ta' informazzjoni turi li numru żgħir ta' Stati Membri huma responsabbli għal proporzjon kbir ta' kontenut disponibbli fil-bażijiet tad-data tal-UE u ta' tiftix fihom;

BK.  billi jeżistu numru ta' ostakli għall-funzjonament xieraq tas-sistemi ta' informazzjoni, bħan-nuqqas komplet ta' implimentazzjoni jew implimentazzjoni inkompleta, nuqqas ta' għarfien tas-sistemi eżistenti u/jew ta' taħriġ suffiċjenti f'dawn is-sistemi, nuqqas ta' riżorsi suffiċjenti, inklużi riżorsi umani, jew ta' bażi materjali adegwata u data ta' kwalità fqira fis-sistemi ta' informazzjoni;

BL.  billi s-sistemi ta' informazzjoni jistgħu jinqasmu f'sistemi ċentralizzati u sistemi deċentralizzati, tal-ewwel ġestiti mill-UE u l-aġenziji tagħha u tal-aħħar ġestiti mill-Istati Membri; billi s-sistemi ta' informazzjoni ċentralizzati jinkludu s-Sistema ta' Informazzjoni ta' Schengen (SIS), is-Sistema ta' Informazzjoni dwar il-Viża (VIS), il-Eurodac, is-Sistema ta' Dħul/Ħruġ (EES), is-Sistema Ewropea proposta ta' Informazzjoni u ta' Awtorizzazzjoni għall-Ivvjaġġar (ETIAS) u s-Sistema Ewropea proposta ta' Informazzjoni ta' Rekords Kriminali għal Ċittadini ta' Pajjiżi Terzi (ECRIS-TCN);

BM.  billi s-sistemi u l-mekkaniżmi deċentralizzati għall-iskambju ta' informazzjoni huma ġestiti mill-awtoritajiet tal-Istati Membri u jinkludu: is-Sistema Ewropea ta' Informazzjoni ta' Rekords Kriminali (ECRIS) għall-iskambju ta' informazzjoni nazzjonali dwar rekords kriminali; is-sistema tal-UE tar-reġistru tal-ismijiet tal-passiġġieri (PNR) li tirrikjedi li l-linji tal-ajru jikkondividu d-data tal-passiġġieri mal-awtoritajiet nazzjonali għat-titjiriet kollha bejn pajjiżi terzi u l-UE; is-sistema ta' Informazzjoni Antiċipata dwar il-Passiġġieri (API) li tiġbor informazzjoni dwar il-passiġġieri qabel titjiriet diretti lejn l-UE; u l-qafas Prüm għall-iskambju tan-DNA, tal-marki tas-swaba' u tad-data ta' reġistrazzjoni tal-vetturi;

BN.  billi s-SIS hija l-akbar sistema tal-IT, dik l-aktar użata u l-aktar effiċjenti tal-Unjoni Ewropea fil-qasam tal-libertà, is-sigurtà u l-ġustizzja, u hija appoġġjata min-netwerk ta' Uffiċċji SIRENE, u dan jipprovdi valur miżjud sinifikanti fil-qasam tal-kooperazzjoni internazzjonali tal-pulizija u tal-kontroll tal-fruntieri u b'mod partikolari fil-ġlieda kontra t-terroriżmu,

BO.  billi l-evalwazzjoni tal-2016 tal-VIS sabet li l-aċċess għall-VIS għal skopijiet ta' infurzar tal-liġi ġie limitat u frammentat fl-Istati Membri kollha;

BP.  billi minkejja appelli ripetuti għall-implimentazzjoni ta' sistema tal-UE tar-reġistru tal-ismijiet tal-passiġġieri (PNR), kull Stat Membru ma weriex impenn għal din u l-maġġoranza tagħhom ma rrispettawx l-iskadenza tal-implimentazzjoni ta' din il-liġi; billi l-Istati Membri li jaqbżu din l-iskadenza għandhom jieħdu l-azzjoni kollha meħtieġa mingħajr aktar dewmien biex jimplimentaw din id-direttiva b'mod sħiħ u immedjat;

BQ.  billi qed jiġu implimentati diversi proġetti pilota bil-għan li jingħelbu l-iżvantaġġi ta' sistema deċentralizzata tal-PNR tal-UE; billi teżisti l-ħtieġa ta' tweġiba ta' malajr għal talbiet minn unitajiet tal-informazzjoni dwar il-passiġġieri (PIUs) ta' Stati Membri oħra, li tista' tkun diffiċli billi dawn jiġu pproċessati manwalment;

BR.  billi – fil-kuntest tal-Istrateġija għall-Ġestjoni tal-Informazzjoni (IMS), is-6 Lista ta' Azzjoni – attwalment hemm żewġ proġetti pilota għaddejjin, li għandhom l-għan li jiżguraw l-interkonnessjoni ma' sistemi deċentralizzati, jiġifieri l-proġett ADEP (Awtomizzazzjoni ta' proċessi tal-iskambju tad-data dwar rekords tal-pulizija) u l-proġett QUEST (Sistemi ta' Tfittxija tal-Europol); billi sitt Stati Membri diġà huma involuti fi proġett pilota magħruf bħala ADEP għat-trażmissjoni awtomatizzata tar-rekords tal-pulizija bejn pajjiżi differenti u dan il-proġett qed jaħdem sew; billi dawn il-proġetti jgħinu biex jipprovdu soluzzjonijiet reali u fattibbli għall-problemi li jirriżultaw min-nuqqas ta' interkonnettività ta' sistemi ta' informazzjoni deċentralizzati u jgħinu biex titrawwem il-fiduċja u l-kooperazzjoni bejn l-Istati Membri;

Interoperabbiltà

BS.  billi l-Kummissjoni ressqet żewġ proposti għal regolament li jistabbilixxi qafas għall-interoperabbiltà bejn sistemi ċentralizzati ta' informazzjoni eżistenti u proposti fl-oqsma tal-kooperazzjoni ġudizzjarja u tal-pulizija, l-ażil u l-migrazzjoni, il-fruntieri u l-viżi, b'mod partikolari l-VIS, is-SIS, l-EES u l-Eurodac, kif ukoll l-ETIAS u l-ECRIS-TCN ladarba jiġu adottati l-bażijiet ġuridiċi rispettivi;

BT.  billi llum il-ġurnata l-kriminali għadhom jistgħu jiġu reġistrati f'bażijiet tad-data differenti li mhumiex konnessi bi psewdonimi differenti; billi, għaldaqstant, l-arkitettura kurrenti tal-UE għall-ġestjoni tad-data trid titjieb permezz tal-interoperabbiltà biex jiġu eliminati punti moħbija u identitajiet foloz multipli u tiġi pprovduta l-informazzjoni t-tajba fil-ħin opportun;

BU.  billi fit-territorju ta' Stat Membru wieħed jista' jkun hemm diversi bażijiet tad-data deċentralizzati separati fil-livelli federali, reġjonali u lokali, b'inputs ta' data differenti f'sistemi differenti u fi proċeduri kumplessi – jew lanqas waħda – għall-kondiviżjoni jew il-verifika tad-data mill-awtoritajiet rilevanti fil-livelli differenti;

BV.  billi l-użu ta' format komuni biex jintbagħtu l-messaġġi fil-livell tal-UE, bħal format universali ta' messaġġi (UMF), jiffaċilita l-iskambju aktar bla xkiel ta' data u informazzjoni bejn il-partijiet u s-sistemi ta' interoperabbiltà; billi l-istabbiliment tal-ħtieġa li jintużaw ċerti oqsma tal-UMF għal skambji partikolari jista' jikkontribwixxi għat-titjib tal-kwalità tad-data fis-sistemi kollha li permezz tagħhom qed jiġu skambjati l-messaġġi; billi l-użu ta' dan il-format komuni ta' messaġġi mill-Europol u l-Interpol għandu jitħeġġeġ ukoll;

BW.  billi l-eu-LISA għandha tistabbilixxi mekkaniżmi u proċeduri awtomatizzati ta' kontroll tal-kwalità tad-data, kif ukoll indikaturi komuni tal-kwalità tad-data u standards minimi tal-kwalità għal data maħżuna fis-sistemi ta' informazzjoni; billi l-għan ikun li s-sistemi ta' informazzjoni tal-UE u l-komponenti tal-interoperabbiltà jidentifikaw b'mod awtomatiku s-sottomissjonijiet tad-data apparentement skorretti jew inkonsistenti biex l-Istat Membru ta' oriġini jkun jista' jivverifika d-data u jwettaq kwalunkwe azzjoni korrettiva meħtieġa;

Kooperazzjoni u skambju ta' informazzjoni fl-Istati Membri u bejniethom

BX.  billi l-ostakli għal kooperazzjoni aktar fluwida spiss jirriżultaw minn diffikultajiet organizzattivi u ġuridiċi bejn l-istrutturi nazzjonali, reġjonali u lokali differenti fl-Istati Membri nfushom, bħal; kompetenzi li jikkoinċidu u mandati mhux delineati biżżejjed; riluttanza biex l-informazzjoni tiġi kondiviża peress li din tista' twassal għal telf ta' responsabbiltà jew għal telf ta' flussi ta' informazzjoni importanti; ostakli ġuridiċi fir-rigward tal-kondiviżjoni tal-informazzjoni bejn servizzi differenti; servizzi li jkunu obbligati jikkompetu ma' xulxin għar-riżorsi; u ostakli tekniċi għall-iskambju ta' informazzjoni;

BY.  billi l-prinċipju ta' sjieda tad-data huwa kruċjali biex tiġi żgurata l-fiduċja tal-awtoritajiet responsabbli għall-ġlieda kontra t-terroriżmu fil-kondiviżjoni tal-informazzjoni permezz tal-bażijiet tad-data tal-UE bejn l-Istati Membri u mal-Europol;

BZ.  billi t-tħallit tal-informazzjoni dwar l-intelligence u l-infurzar tal-liġi jinvolvi sfidi u riskji legali kbar minħabba r-regoli differenti dwar l-obbligu ta' rendikont li japplikaw għaż-żewġ tipi ta' informazzjoni, inklużi riskji għad-dritt fundamentali li l-persuni suspettati jkollhom proċess ġust meta l-informazzjoni dwar l-intelligence tintuża bħala evidenza fi proċeduri tal-qorti; billi jrid jiġi stabbilit qafas legali għall-iskambju ta' informazzjoni bejn l-awtoritajiet tal-intelligence u tal-infurzar tal-liġi, speċjalment peress li l-intelligence ħafna drabi tikkonċerna informazzjoni dwar persuni li għadhom mhumiex suspettati fi ħdan il-qafas ta' investigazzjonijiet kriminali iżda li jistgħu jkunu ta' netwerks terroristiċi jew li jistgħu jkunu FTFs li jirritornaw; billi, madankollu, dan ma jistax iwassal għal xi tnaqqis tal-istandards legali;

CA.  billi s-servizzi tal-pulizija u tal-intelligence jirċievu, jipproċessaw u jibagħtu kemm informazzjoni kklassifikata kif ukoll mhux ikklassifikata, li tinvolvi reġimi differenti fl-istadji kollha tal-użu tal-informazzjoni; billi jeħtieġ ukoll li ssir distinzjoni bejn informazzjoni użata bħala intelligence, jiġifieri informazzjoni li hija pproċessata minn professjonisti għal skop speċifiku, u informazzjoni regolari; billi jeħtieġ li tal-inqas ssir distinzjoni bejn l-intelligence kriminali, li hija relatata ma' kawża kriminali tal-pulizija, u l-intelligence tas-sigurtà, li hija pproċessata f'qafas amministrattiv;

CB.  billi l-informazzjoni tal-intelligence għandha tingħata livell ta' protezzjoni speċjali u saħansitra ogħla mill-informazzjoni tal-pulizija minħabba l-metodi operazzjonali differenti involuti, bħall-ġbir ta' informazzjoni kunfidenzjali mingħand sorsi u informaturi li jeħtiġilhom jinżammu anonimi, kif ukoll l-objettivi differenti li jeħtieġu aktar sensittività;

CC.  billi soluzzjoni possibbli tista' tiġi offruta wkoll bil-ħolqien ta' ċentri jew unitajiet kontra t-terroriżmu fit-territorju nazzjonali; billi tali ċentri jippermettu lir-rappreżentanti tas-servizzi differenti jikkomunikaw ma' xulxin fuq bażi regolari u jiddiskutu l-aħjar mod kif jikkooperaw u jiskambjaw l-informazzjoni; billi dan jgħin biex tinbena l-fiduċja bejn is-servizzi u jitrawwem fehim aħjar tal-metodi ta' ħidma u l-isfidi rispettivi tagħhom;

CD.  billi s-servizzi tas-sigurtà għandhom it-tendenza jikkooperaw u jiskambjaw l-informazzjoni b'mod bilaterali jew multilaterali – permezz tal-Grupp Kontra t-Terroriżmu (CTG) u mal-korpi tal-UE permezz tal-INTCEN tal-UE, billi tiġi kondiviża intelligence strateġika; billi jeħtieġ li tinstab soluzzjoni prattika biex jitneħħew id-diskrepanzi eżistenti bejn il-binarji paralleli tal-komunità tal-infurzar tal-liġi u l-komunità tal-intelligence, pereżempju billi jiġu identifikati oqsma speċifiċi ta' kooperazzjoni, sabiex tiġi permessa kooperazzjoni aktar effiċjenti, filwaqt li xorta jinżammu separati;

CE.  billi hu possibbli li tiżdied l-effikaċja fl-użu tal-istrutturi tal-Grupp Kontra t-Terroriżmu (CTG) u taċ-Ċentru tal-Intelligence u tas-Sitwazzjonijiet tal-UE (INTCEN tal-UE) għall-iskambju ta' informazzjoni;

CF.  billi l-aġenziji tas-sigurtà u tal-intelligence ċivili u militari tal-Istati Membri jikkondividu b'mod sistematiku l-intelligence tagħhom, inkluża dik relatata mat-terroriżmu, maċ-Ċentru tal-Intelligence u tas-Sitwazzjonijiet tal-UE (INTCEN tal-UE) fi ħdan is-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna (SEAE) li jipprovdi analiżi tal-intelligence, twissija bikrija u għarfien tas-sitwazzjoni lid-diversi korpi deċiżjonali tal-UE;

CG.  billi l-komunikazzjoni tal-informazzjoni wara l-hit, li ssir biss lill-Uffiċċju SIRENE tal-Istat Membru li joħroġ it-twissija skont l-Artikolu 36 u mhux lil Stati Membri oħra, kultant ma tkunx biżżejjed għall-finijiet ta' għoti ta' segwitu għall-movimenti tal-individwi relatati mat-terroriżmu jew għall-mili tal-informazzjoni rilevanti fir-rigward tat-tali individwi; billi t-twissija bikrija lil Stati Membri oħra li jistgħu jkunu kkonċernati tista' tkun neċessarja, pereżempju, f'każijiet fejn il-persuna ma tirritornax b'mod dirett fl-Istat Membru ta' oriġini jew meta hi tkun akkumpanjata minn ċittadini ta' Stat(i) Membru/i ieħor/oħra li fir-rigward tagħhom ma tkun inħarġet ebda twissija peress li baqgħu mhux magħrufa mal-awtoritajiet kompetenti ta' dak/dawk imsemmi(ja) l-aħħar;

CH.  billi l-Gvern tar-Renju Unit innotifika lill-UE bl-intenzjoni tiegħu li jitlaq fid-29 ta' Marzu 2019; billi, madankollu, esprima x-xewqa tiegħu li jkompli l-kooperazzjoni tiegħu mal-UE fil-qasam tas-sigurtà u tal-ġlieda kontra t-terroriżmu; billi l-UE u r-Renju Unit huma interdipendenti ħafna fil-qasam tas-sigurtà u tal-ġlieda kontra t-terroriżmu, fejn ir-Renju Unit jipparteċipa f'ħafna strumenti legali ewlenin tal-UE fil-qasam tal-kooperazzjoni ġudizzjarja f'materji kriminali u billi jkollu aċċess għal ħafna sistemi u bażijiet tad-data tal-UE għall-iskambju ta' informazzjoni; billi għandhom jinstabu arranġamenti mal-UE fir-rigward tal-proċedimenti pendenti kollha; billi kwalunkwe ftehim futur għandu jfittex li jipprevedi għar-Renju Unit u l-UE biex ikunu jistgħu jkomplu jikkondividu, jiġbru u janalizzaw informazzjoni vitali fil-ġlieda kontra l-kriminalità serja; billi l-ftehim dwar il-ħruġ għandu jiżgura reġim ta' tranżizzjoni bla xkiel u jevita, sa fejn ikun possibbli, lakuni operazzjonali jew ostakli li jnaqqsu l-kapaċità tal-UE li tiġġieled b'mod effikaċi kontra l-kriminalità organizzata u t-terroriżmu;

Kooperazzjoni u skambju ta' informazzjoni mal-aġenziji tal-UE

CI.  billi kooperazzjoni effiċjenti u sistematika bejn l-Istati Membri u l-aġenziji tal-UE, skont il-mandati legali tagħhom, kif ukoll bejn l-aġenziji fil-qasam tal-ġlieda kontra t-terroriżmu hija imperattiva, speċjalment il-kooperazzjoni bejn l-Europol u l-Eurojust sabiex jiġu appoġġjati b'mod effikaċi l-isforzi mwettqa sabiex l-awturi ta' attakk terroristiku jiġu identifikati, imwaqqfa, investigati u mtellgħa l-qorti; billi l-Eurojust ħatret prosekutur speċjalizzat fil-ġlieda kontra t-terroriżmu biex toħloq pont mal-ECTC fil-Europol ħalli żżid il-kooperazzjoni u l-iskambju ta' informazzjoni bejn iż-żewġ aġenziji;

CJ.  billi l-iskambju ta' informazzjoni bejn l-aġenziji tal-UE mhuwiex ideali minħabba l-użu ta' mezzi siguri ta' komunikazzjoni differenti; iqis li t-twaqqif ta' mezz sigur ta' komunikazzjoni interistituzzjonali jista' jiffaċilita u jtejjeb l-iskambju ta' informazzjoni bejn aġenziji bħall-INTCEN tal-UE, l-Europol u l-Frontex;

CK.  billi l-Uffiċjali ta' Kollegament ta' Kontra t-Terroriżmu maħtura jistgħu jkunu valur miżjud kemm għall-ħidma tal-aġenziji kif ukoll għall-Istati Membri tagħhom stess;

CL.  billi jeżistu differenzi fl-Istati Membri fir-rigward tan-numru ta' awtoritajiet kompetenti li jistgħu jikkonsultaw il-bażijiet tad-data tal-Europol jew ikunu f'kuntatt mal-Europol mingħajr ma jinvolvu lill-uffiċjali nazzjonali ta' kollegament; billi xi Stati Membri għandhom nuqqas ta' netwerks ta' komunikazzjoni tal-pulizija nazzjonali ristretti u sikuri, li jxekklu lill-awtoritajiet kompetenti tagħhom mill-aċċess deċentralizzat, b'mod partikolari għall-Applikazzjoni ta' Netwerk Sikur għall-Iskambju ta' Informazzjoni CT-SIENA;

CM.  billi diversi strumenti tal-UE bħad-Deċiżjoni 2005/671/ĠAI, id-Direttiva dwar il-Ġlieda Kontra t-Terroriżmu u r-Regolament Europol jirrikjedu lill-Istati Membri jikkondividu informazzjoni dwar it-terroriżmu mal-aġenziji rilevanti; billi żieda fil-kondiviżjoni tal-informazzjoni mal-Europol u l-Eurojust fuq bażi regolari u b'mod sistematiku u f'waqtu, inkluża informazzjoni kuntestwali, skont il-mandati legali tagħhom, tiffaċilita l-ħidma tagħhom ta' identifikazzjoni ta' konnessjonijiet bejn każijiet u ta' għoti ta' ħarsa ġenerali lejn l-isfidi u l-aħjar prattiki relatati mal-investigazzjonijiet, il-prosekuzzjonijiet u l-kundanni għal reati terroristiċi; billi fil-qafas tad-Deċiżjoni 2005/671/ĠAI, l-Istati Membri xorta waħda għadhom ma jiskambjawx b'mod spontanju informazzjoni rilevanti ma' Stati Membri oħrajn meta t-tali informazzjoni tkun tista' tintuża fil-prevenzjoni, fid-detezzjoni, fl-investigazzjoni jew fil-prosekuzzjoni ta' reati terroristiċi; billi l-informazzjoni kondiviża mal-Eurojust żdiedet tul l-aħħar snin, iżda jkomplu jeżistu differenzi bejn l-Istati Membri b'rabta mal-ammont, mat-tip u mal-ambitu tal-informazzjoni kondiviża, li jistgħu jirriżultaw fil-frammentazzjoni tal-informazzjoni disponibbli;

CN.  billi s-CEPOL tikkontribwixxi b'mod sostanzjali għat-taħriġ dwar il-ġlieda kontra t-terroriżmu għall-uffiċjali tal-infurzar tal-liġi tal-Istati Membri u f'pajjiżi terzi ta' prijorità;

Rikonoxximent reċiproku u assistenza legali reċiproka

CO.  billi l-mekkaniżmi ta' assistenza legali reċiproka (MLA) qed jiġu sostitwiti progressivament bi strumenti ta' rikonoxximent reċiproku, peress li dawn tal-aħħar jgħinu fit-titjib tal-kooperazzjoni transfruntiera bejn l-awtoritajiet kompetenti fl-UE billi jħaffu u jissimplifikaw il-proċeduri; billi d-Deċiżjoni dwar il-Mandat ta' Arrest Ewropew (MAE) u d-Direttiva dwar l-Ordni ta' Investigazzjoni Ewropea (OIE) huma eżempji ta' strumenti ta' rikonoxximent reċiproku li l-operaturi sabu utli;

CP.  billi l-prinċipju tar-rikonoxximent reċiproku, minn naħa waħda jiddependi mill-eżistenza ta' livell għoli ta' fiduċja reċiproka bejn l-Istati Membri u, min-naħa l-oħra, jgħin biex tiżdied il-fiduċja reċiproka billi jippermetti lill-awtoritajiet tal-Istati Membri differenti jaħdmu flimkien b'mod effiċjenti fil-ġlieda kontra t-terroriżmu;

CQ.  billi l-iskwadri ta' investigazzjoni konġunta (SIK) jiffaċilitaw il-koordinazzjoni tal-investigazzjonijiet u tal-prosekuzzjonijiet f'każijiet b'dimensjoni transfruntiera u jippermettu l-iskambju ta' informazzjoni/evidenza f'ħin reali; billi l-benefiċċji prattiċi li jirriżultaw mill-użu tas-SIK jinkludu l-iskambju aħjar ta' informazzjoni, l-iskambju tal-aħjar prattiki, il-ġbir aħjar tal-evidenza u r-rikonoxximent reċiproku tal-azzjonijiet imwettqa mill-partijiet; billi s-SIK jeħtieġu finanzjament xieraq biex jaħdmu b'mod effikaċi;

CR.  billi kooperazzjoni mill-qrib mal-fornituri tas-servizzi online (OSPs) hija meħtieġa fir-rigward tal-iżgurar u l-kisba ta' evidenza elettronika fuq it-talba tal-awtorità responsabbli tal-infurzar tal-liġi u fuq il-bażi tal-proċess legali dovut, meta titqies l-importanza tagħha għall-investigazzjoni ta' reati terroristiċi;

CS.  billi ż-żona Schengen mingħajr fruntieri interni hija kisba fundamentali tal-UE, li tkun sostenibbli biss jekk il-fruntieri esterni jiġu żgurati u protetti b'mod effikaċi, il-qsim illegali tal-fruntieri jieqaf u l-miżuri ta' sigurtà interna jiġu adottati biex jiffaċċjaw ir-riskju ta' reati serji; billi ġew adottati bosta proposti biex jissaħħu l-kontrolli tas-sigurtà fil-fruntieri esterni; billi xi Stati Membri talbu għal aktar flessibbiltà fir-rigward tar-riintroduzzjoni temporanja tal-kontrolli tal-fruntieri interni f'każ ta' theddida serja għall-ordni pubbliku jew għas-sigurtà pubblika, kif propost mill-Kummissjoni;

CT.  billi mis-7 ta' April 2017, ir-Regolament 2017/458(9) il-ġdid li jemenda l-Kodiċi tal-Fruntieri ta' Schengen daħal fis-seħħ bħala tweġiba, b'mod partikolari, għad-deterjorament tat-theddida terroristika biex jipprevedi kontrolli sistematiċi fuq kull persuna li taqsam il-fruntieri esterni, inklużi individwi li jgawdu mid-dritt ta' moviment liberu, skont il-bażijiet tad-data rilevanti;

CU.  billi ċerti oqsma tar-regolamentazzjoni li tirregola ċerti oqsma tal-kontroll tal-fruntieri, bħall-konsultazzjoni sistematika tal-bażijiet tad-data waqt il-kontrolli mal-fruntieri u l-verifika bir-reqqa tal-kundizzjonijiet tad-dħul rikjesti, ma ġewx implimentati;

CV.  billi l-attakk li ġie mfixkel fuq il-ferrovija Thalys tal-21 ta' Awwissu 2015, l-attakki ta' Pariġi tat-13 ta' Novembru 2015 u l-attakki fi Brussell tat-22 ta' Marzu 2016 urew li f'numru limitat ta' każijiet, it-terroristi abbużaw minn nuqqasijiet fil-politiki tal-ġestjoni tal-fruntieri tal-UE u ta' diversi Stati Membri, li ma kinux lesti għal influss bil-massa; billi ġie rrappurtat mill-awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi li mill-inqas tmienja minn dawn l-awturi tal-attakki daħlu fl-UE permezz ta' flussi irregolari f'Lulju, Awwissu u Ottubru 2015; billi f'każijiet oħra, l-awturi futuri kienu baqgħu fl-Istati Membri minkejja li suppost kellhom jitilqu jew jiġu rritornati; billi dan juri ċerti nuqqasijiet fil-politiki tal-UE dwar il-ġestjoni tal-fruntieri u l-implimentazzjoni tagħhom fil-livell tal-Istati Membri;

CW.  billi l-konklużjonijiet tal-Kunsill 10152/17 jirrakkomandaw lill-Istati Membri li, meta jiffaċċjaw il-migranti irregolari, dawn għandhom iwettqu kontrolli, fejn rilevanti, fil-livell nazzjonali ma' bażijiet tad-data li l-informazzjoni fihom tiddaħħal u jiġu intużati mill-awtoritajiet kompetenti u s-Sistema Awtomatizzata għall-Identifikazzjoni tal-Marki tas-Swaba' (AFIS), fil-livell Ewropew u internazzjonali u mqabbla mal-bażijiet tad-data tal-SIS, tal-Europol, tal-VIS, tal-Eurodac u tal-Interpol (in-netwerk I-24/7) u b'mod aktar speċifiku d-data nominali, id-Dokumenti tal-Ivvjaġġar Misruqin u Mitlufin (SLTD), il-Ġellieda Terroristi Barranin (FTFs) u d-Dokumenti tal-Ivvjaġġar Assoċjati ma' Avviżi (TDAWN);

CX.  billi, abbażi tal-Artikolu 11 tar-Regolament (KE) Nru 1168/2011 u l-opinjoni pożittiva tal-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data (KEPD), l-Aġenzija Ewropea għall-Gwardja tal-Fruntiera u tal-Kosta (EBCGA) tista' tipproċessa d-data personali; billi, madankollu, l-EBCGA qed tesperjenza diffikultajiet fil-monitoraġġ tat-terroriżmu minħabba l-perjodu qasir ta' żamma tad-data personali stabbilit bir-Regolament (KE) Nru 2016/1624, li huwa biss ta' 90 ġurnata; billi bejn il-Eurojust u l-EBCGA jeżisti biss memorandum ta' qbil li jinkludi l-iskambju ta' informazzjoni ġenerali, strateġika u teknika iżda mhux l-iskambju ta' informazzjoni personali; billi teżisti l-ħtieġa ta' qafas ġuridiku speċifiku biex l-EBCGA tipproċessa d-data personali sabiex twettaq il-kompiti tagħha;

CY.  billi teżisti l-ħtieġa li l-uffiċjali tal-EBCGA jaċċessaw ukoll il-bażijiet tad-data tal-Eurodac, tal-SIS, tal-EES u tal-VIS fil-punti ta' qsim fil-fruntieri sabiex iwettqu kontrolli;

CZ.  billi bħalissa ma hemm ebda standard minimu jew regola komuni għas-sigurtà tal-karti tal-identità taċ-ċittadini tal-Unjoni u tad-dokumenti ta' residenza maħruġa liċ-ċittadini tal-Unjoni u lill-membri tal-familja tagħhom li jeżerċitaw id-dritt tagħhom ta' moviment liberu;

DA.  billi tliet kwarti mid-dokumenti frodulenti identifikati fil-fruntieri esterni u fl-UE jimitaw id-dokumenti ta' identità maħruġa mill-Istati Membri u mill-pajjiżi assoċjati maż-żona Schengen; billi l-karti ta' identità nazzjonali bi grad aktar baxx ta' sigurtà huma dawk id-dokumenti li jiġu identifikati l-aktar ta' spiss bħala foloz;

DB.  billi ċerti Stati Membri ma jobbligawx lit-trasportaturi tal-ajru fit-territorju tagħhom iwettqu kontrolli tal-konformità tad-data personali tal-passiġġieri fuq il-biljett u l-karta tal-identità jew il-passaport tagħhom, u dan jagħmilha diffiċli li jiġi żgurat jekk l-identità murija taqbilx mal-identità vera tal-persuna; billi din għandha importanza kruċjali għat-titjiriet ġewwa l-UE; billi, madankollu, il-kontrolli xierqa tal-identità u l-awtentikazzjoni tad-dokumenti tal-ivvjaġġar għandhom jibqgħu kompiti għall-awtoritajiet tal-pulizija;

DC.  billi l-evidenza miksuba mill-kamp tal-battalja spiss tkun essenzjali biex jiġu identifikati ġellieda terroristi barranin potenzjali, u jeħtieġ li tiġi inkluża fil-bażijiet tad-data rilevanti sabiex tasal għand il-gwardji tal-fruntieri f'ħin reali u li tinqasam mal-investigaturi u mal-prosekuturi għall-investigazzjonijiet u għall-prosekuzzjonijiet;

DD.  billi l-Missjoni Navali tas-CSDP, EUNAVFORMED, (magħrufa bħala Operazzjoni Sophia) għandha l-kapaċitajiet tekniċi u umani biex tikkontribwixxi għall-ġlieda kontra t-terroriżmu; billi biex tikkontribwixxi b'mod effikaċi għal dan l-isforz, il-mandat ta' Operazzjoni Sophia għandu jiġi emendat biex jinkludi b'mod speċifiku l-ġlieda kontra t-terroriżmu, billi jippermettiha topera fl-ibħra nazzjonali tal-Istati Membri kollha fil-Baħar Mediterran u f'ibħra nazzjonali ta' Stati kostali oħrajn, li għalihom għandhom jintalbu ftehimiet bilaterali jew mandat tal-Kunsill tas-Sigurtà;

Il-finanzjament tat-terroriżmu

DE.  billi diversi Stati Membri għadhom ma rratifikawx il-Konvenzjoni tal-Kunsill tal-Ewropa dwar il-Ħasil tal-Flus, it-Tiftix, il-Qabda u l-Konfiska ta' Profitti minn Attività Kriminali u l-Iffinanzjar tat-Terroriżmu tas-16 ta' Mejju 2005, magħrufa wkoll bħala l-"Konvenzjoni ta' Varsavja", li tikkostitwixxi l-aktar konvenzjoni internazzjonali komprensiva dwar il-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu; billi l-konfiska tal-assi ġġenerati mill-attivitajiet kriminali hi għodda effiċjenti ħafna biex jiġu miġġielda l-kriminalità u t-terroriżmu, peress li ċċaħħad lill-kriminali mir-rikavat mill-attivitajiet illegali tagħhom u tevita li t-terroristi jorganizzaw attakk; billi t-Task Force ta' Azzjoni Finanzjarja (FATF) tistabbilixxi l-istandards globali għall-Ġlieda Kontra l-Ħasil tal-Flus u għall-Ġlieda Kontra t-Terroriżmu u tidentifika l-ġurisdizzjonijiet b'miżuri dgħajfa għall-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu;

DF.  billi l-UE adottat żewġ strumenti leġiżlattivi biex timplimenta r-rakkomandazzjonijiet tal-FATF, jiġifieri r-4 u l-5 Direttiva Kontra l-Ħasil tal-Flus (AMLD), sabiex jiġu indirizzati l-lakuni identifikati fid-dawl ta' attakki terroristiċi; billi l-Istati Membri kellhom sas-26 ta' Ġunju 2017 biex jittrasponu d-Direttiva AML fil-leġiżlazzjoni nazzjonali tagħhom, imma mhux kollha għamlu dan; billi diversi Stati Membri jkomplu jippermettu li sidien benefiċjarji aħħarin ta' trusts, fondazzjonijiet u kumpaniji inkorporati jibqgħu anonimi kif ukoll jippermettu ishma tal-portaturi li jiffaċilitaw il-ħabi tal-oriġini u tad-destinazzjoni tal-flussi finanzjarji u s-sjieda ta' attivitajiet ekonomiċi li jipprovdu kopertura għall-finanzjament tat-terroriżmu u l-kriminalità organizzata; billi l-5 AMLD se żżid it-trasparenza dwar dawn il-kwistjonijiet;

DG.  billi l-Kumitat ta' Inkjesta tal-Parlament Ewropew biex jiġu investigati l-konvenzjonijiet allegati u l-amministrazzjoni ħażina fl-applikazzjoni tad-dritt tal-Unjoni fir-rigward tal-ħasil tal-flus, l-evitar tat-taxxa u l-evażjoni tat-taxxa (PANA) ivverifika kif l-evażuri tat-taxxa jiddependu mill-għajnuna attiva ta' intermedjarji professjonali, li milli jidher jissodisfaw l-obbligi legali rilevanti;

DH.  billi f'Lulju 2017 il-Kummissjoni u l-Europol kisbu l-istatus ta' osservaturi fil-Grupp Egmont, korp magħqud internazzjonali kompost minn 156 unità tal-intelligence finanzjarja (UIF), bl-għan li jżidu l-kooperazzjoni mhux biss bejn l-UIFs, iżda wkoll fost awtoritajiet kompetenti oħra;

DI.  billi l-abbuż u l-użu ħażin ta' ġbir ta' fondi mill-media soċjali, l-iffinanzjar permezz ta' organizzazzjonijiet ta' karità u dawk mingħajr skop ta' qligħ, it-trasferimenti żgħar ta' flus u l-kards imħallsa minn qabel huma fost il-metodi ta' finanzjament għal Daesh u għal organizzazzjonijiet terroristiċi oħra; billi l-pjattaformi tal-mikroself jintużaw biex jiffaċilitaw dawn it-tipoloġiji kollha;

DJ.  billi flimkien mal-metodi tradizzjonali ta' finanzjament tat-terroriżmu bħad-donazzjonijiet privati, l-estorsjoni, il-ħtif għal rikatti, l-abbuż u l-użu ħażin ta' organizzazzjonijiet mingħajr skop ta' qligħ, sistemi formali u informali ta' rimessi, l-użu tar-rikavati minn attivitajiet kriminali, it-trasferiment ta' flus kontanti jew ta' fondi bil-banek, l-attakki terroristiċi riċenti wrew li metodi ta' finanzjament emerġenti permezz ta' metodi elettroniċi u online bħall-muniti virtwali jew il-kards anonimi mħallsa minn qabel u s-sistemi informali ta' trasferiment ta' valur (IVTS) ukoll jirrappreżentaw riskju li jintużaw ħażin minn organizzazzjonijiet terroristiċi biex jiffinanzjaw l-attivitajiet tagħhom; billi l-anonimità ta' ċerti kriptovaluti qed twassal għal żieda fl-użu tagħhom għal attivitajiet illeġittimi; billi l-użu tagħhom minn gruppi tal-kriminalità organizzata biex jiffinanzjaw attivitajiet kriminali u t-terroriżmu, u biex jaħslu r-rikavati kriminali, żdied tul l-aħħar ftit snin; billi l-Europol ikkollaborat mal-awtoritajiet nazzjonali fit-tkissir ta' diversi operazzjonijiet kriminali li kienu jinvolvu n-negozjar fi kriptovaluti;

DK.  billi f'ċerti pajjiżi b'sistemi bankarji inqas żviluppati l-użu prevalenti ta' servizzi bankarji mobbli spiss jagħmilha diffiċli li jiġu identifikati l-benefiċjarji ta' trasferimenti ta' flus; billi tali trasferimenti ta' fondi permezz tal-banking mobbli jippreżentaw riskji kbar għall-finanzjament tat-terroriżmu u li, min-naħa l-oħra, is-servizzi rilevanti jridu jkunu jistgħu jintraċċaw ċertu finanzjament tat-terroriżmu mingħajr ma jkollhom jiffaċċjaw is-segretezza bankarja fil-biċċa l-kbira tal-każijiet; billi l-użu u t-trasferiment ta' fondi permezz ta' sistemi alternattivi ta' rimessa jippreżentaw ukoll riskju għall-finanzjament tat-terroriżmu;

DL.  billi l-kooperazzjoni u l-iskambju ta' informazzjoni bejn l-entitajiet obbligati, l-FUIs u l-awtoritajiet kompetenti huma kruċjali għall-ġlieda effettiva kontra l-finanzjament tat-terroriżmu; billi l-FUIs, fl-eżerċizzju tal-kompiti tagħhom, għandu jkollhom aċċess għal informazzjoni u jkunu f'qagħda li jiskambjawha, inkluż permezz ta' kooperazzjoni xierqa mal-awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi; billi huwa essenzjali li tissaħħaħ aktar l-effikaċja u l-effiċjenza tal-FUIs billi l-Istati Membri jkollhom jiċċaraw is-setgħat tagħhom u l-kooperazzjoni ta' bejniethom;

DM.  billi l-Programm dwar ir-Rintraċċar tal-Finanzjament tat-Terroriżmu (TFTP) huwa għodda utli għall-finanzjament tal-ġlieda kontra t-terroriżmu; billi ma jippermettix ir-rintraċċar ta' attivitajiet ta' finanzjament tat-terroriżmu li jużaw tranżazzjonijiet SEPA, u dan iwassal għal distakk sinifikanti fir-rigward tal-informazzjoni; billi sistema TFTS li tkun komplementari għall-Ftehim TFTP eżistenti ssaħħaħ il-kapaċità tal-UE li tipprevjeni u tinvestiga l-attakki terroristiċi billi tipprovdi informazzjoni addizzjonali essenzjali dwar l-attivitajiet ta' finanzjament tat-terroriżmu u tkun aktar effiċjenti u effikaċi mit-tiftix ta' informazzjoni finanzjarja rigward tranżazzjonijiet suspettużi permezz ta' talbiet għal informazzjoni u/jew assistenza legali bilaterali jew multilaterali; billi l-Parlament appella diversi drabi għat-twaqqif ta' sistema bħal din, b'mod partikolari fir-riżoluzzjoni tiegħu tal-25 ta' Novembru 2015 dwar il-prevenzjoni tar-radikalizzazzjoni u tar-reklutaġġ ta' ċittadini Ewropej minn organizzazzjonijiet terroristiċi(10);

Il-ħarsien tal-infrastruttura kritika

DN.  billi inċidenti li jinvolvu infrastruttura kritika, b'mod partikolari dawk relatati ma' attakki terroristiċi jew attentati ta' attakki, jista' jkollhom konsegwenzi severi u transfruntieri għas-sigurtà taċ-ċittadini u l-istati Ewropej;

DO.  billi s-servizzi qed jiġu pprovduti permezz ta' sistemi dejjem aktar kumplessi, li jagħmlu l-approċċ settorjali kurrenti għall-infrastrutturi kritiċi Ewropej (ECIs) antikwat;

DP.  billi l-attakki ċibernetiċi fuq servizzi elettroniċi jew sistemi interkonnessi huma komponent fundamentali tat-theddid ibridu; billi numru dejjem akbar ta' ċiberattakki għandhom, jew kellhom, effetti fiżiċi fuq infrastruttura kritika u l-utenti tagħha; billi hemm bżonn li tittejjeb ir-reattività għall-ġlieda kontra theddidiet terroristiċi ċibernetiċi;

DQ.  billi l-Valutazzjoni Komprensiva tal-Kummissjoni tal-Politika tas-Sigurtà tal-UE, u l-istudju ta' evalwazzjoni tad-Direttiva 2008/114/KE jindikaw: li t-theddida għall-infrastrutturi kritiċi x'aktarx li se tkompli tiżdied, li hemm ħtieġa għal żieda fil-kapaċitajiet ta' tħejjija u rispons u li tiġi riveduta d-Direttiva 2088/114/KE, u li jeżisti interess biex l-infrastrutturi tat-trasport ikunu fil-mira; billi hemm bżonn ta' qafas aħjar biex tittejjeb is-sigurtà ferrovjarja u biex tiġi indirizzata l-kwistjoni tal-protezzjoni taż-żoni pubbliċi tal-infrastrutturi tat-trasport, bħall-ajruporti, il-portijiet u l-faċilitajiet tat-trasport marittimu, kif ukoll l-istazzjonijiet tal-ferrovija u anki faċilitajiet tal-produzzjoni tal-enerġija, b'attenzjoni partikolari għall-impjanti tal-enerġija nukleari;

DR.  billi l-attakki fuq infrastruttura kritika jista' jkollhom konsegwenzi katastrofiċi; billi l-Istati Membri jeħtieġu jiżguraw li dawn il-faċilitajiet ikunu protetti b'mod adegwat u bla difetti;

DS.  billi r-rappurtar tal-inċidenti huwa essenzjali biex jiġu identifikati n-nuqqasijiet, tittejjeb l-effikaċja tal-miżuri eżistenti, tiġi vvalutata l-prestazzjoni ta' infrastrutturi kritiċi f'sitwazzjoni ta' tfixkil, tiżdied is-sensibilizzazzjoni dwar il-ħtieġa li l-pjanijiet tas-sigurtà eżistenti jiġu riveduti, u jiġi identifikat l-iżvilupp ta' theddid ġdid;

DT.  billi l-Istati Membri jeħtieġu jorganizzaw aktar eżerċizzji fir-rispons għall-kriżijiet, inkluż f'pajjiżi terzi li jfittxu l-kooperazzjoni tagħhom u t-titjib tal-kapaċitajiet;

DU.  billi l-protezzjoni u l-assigurazzjoni tal-infrastruttura kritika u tal-miri faċli jeħtieġu kooperazzjoni pubblika-privata, inkluż fil-qasam ċibernetiku;

DV.  billi s-servizzi tas-sigurtà privati jaqdu rwol fl-iżgurar tal-ktajjen ta' sigurtà reżiljienti, għalhekk l-akkwist pubbliku tas-servizzi tagħhom għandu jkun soġġett għal kriterji tal-kwalità speċifiċi, fir-rigward ta' aspetti bħat-taħriġ, l-investigazzjoni u l-iskrinjar tal-persunal, il-kontroll tal-kwalità u l-garanzija tal-konformità, u l-implimentazzjoni tal-iżviluppi teknoloġiċi u l-ġestjoni tal-kuntratti;

DW.  billi, wara l-evalwazzjoni tal-2012 tad-Direttiva 2008/114/KE, il-Kummissjoni varat fażi pilota li tinvolvi erba' infrastrutturi kritiċi ta' dimensjoni Ewropea (Eurocontrol, Galileo, il-grid ta' trażmissjoni tal-elettriku u n-netwerk ta' trażmissjoni tal-gass);

DX.  billi l-Kummissjoni, fil-komunikazzjoni tagħha dwar il-Qafas Finanzjarju Pluriennali l-ġdid, tipproponi li jiżdiedu b'mod sinifikanti l-fondi tal-UE għas-sigurtà u d-difiża, inkluża s-sigurtà interna tal-UE;

DY.  billi diversi attakki terroristiċi fl-UE twettqu minn individwi magħrufa mill-awtoritajiet; billi l-kumpaniji tal-kiri tal-vetturi huma nieqsa mill-kapaċità li jiskambjaw informazzjoni, bħal data dwar il-prenotazzjoni jew ir-riżervi, mal-aġenziji ta' infurzar tal-liġi għall-fini ta' kontroverifiki f'listi ta' sorveljanza uffiċjali u f'bażijiet tad-data tal-pulizija;

Il-prekursuri tal-isplussivi

DZ.  billi fl-2015 u l-2016, l-isplussivi ntużaw f'40 % tal-attakki terroristiċi mwettqa fl-UE(11);

EA.  billi l-isplussiv użat fil-biċċa l-kbira tal-attakki kien it-triperossidu tat-triaċetun (TATP)(12), splussiv artiġjanali li għadu l-isplussiv l-aktar użat mit-terroristi; billi t-TATP jista' jiġi mmanifatturat faċilment bl-użu ta' ftit sustanzi biss; billi ħafna fabbriki u faċilitajiet ċivili li jużaw dawk is-sustanzi għadhom aċċessibbli għall-kriminali, inklużi terroristi, peress li ma ġiet infurzata ebda miżura eżekuttiva ta' kontroll mill-Istati Membri, minkejja l-Pjan ta' Azzjoni CBRN tal-UE;

EB.  billi, minkejja r-Regolament 98/2013, xi terroristi għadhom qed jirnexxilhom isibu l-prekursuri tal-isplussivi, speċjalment għat-TATP; billi għadu possibbli li jinxtraw is-sustanzi taħt l-Anness I; billi r-Regolament 98/2013 ma jipprovdix restrizzjonijiet u kontrolli suffiċjenti, pereżempju billi jirrikjedi biss reġistrazzjoni ta' tranżazzjonijiet; billi l-iżgurar ta' kontrolli aktar stretti huwa prijorità ewlenija;

EC.  billi l-akbar problemi fir-rigward tal-implimentazzjoni jinkludu nuqqas ta' għarfien dwar il-leġiżlazzjoni eżistenti fil-katina ta' provvista minħabba n-numru kbir ta' operaturi ekonomiċi (bejjiegħa bl-imnut ta' prodotti tad-dar), u l-infurzar tar-restrizzjonijiet fuq il-bejgħ bl-internet, l-importazzjonijiet u l-movimenti intra-UE;

ED.  billi l-proposta tal-Kummissjoni tas-17 ta' April 2018 għal regolament ġdid dwar it-tqegħid fis-suq u l-użu ta' prekursuri tal-isplussivi (COM(2018)0209) tipprevedi regoli aktar stretti u aktar armonizzati li jikkonċernaw it-tqegħid għad-dispożizzjoni, l-introduzzjoni, il-pussess u l-użu ta' sustanzi jew ta' taħlitiet li jistgħu jintużaw ħażin għall-manifattura illeċita ta' splussivi, bl-għan li tiġi limitata d-disponibbiltà tagħhom għall-pubbliku ġenerali, u jiġi żgurat ir-rapportar xieraq ta' tranżazzjonijiet suspettużi fil-katina ta' provvista;

EE.  billi fis-swieq online, is-sustanzi kimiċi jistgħu jinstabu bl-isem miktub, bil-formula jew bin-numru ta' identifikazzjoni tal-Chemical Abstracts Service (CAS), iżda f'ħafna każijiet jiġu elenkati biss bl-isem ġeneriku tagħhom; billi tant hemm varjazzjonijiet tal-ismijiet li jkun aktar faċli li jiġu identifikati listi għal sustanzi speċifiċi jekk tkun meħtieġa wkoll l-inklużjoni ta' numru CAS li jista' jitfittex;

EF.  billi r-Regolament ikopri biss il-bejgħ lill-pubbliku ġenerali, u mhux lill-utenti professjonali, li mhumiex iddefiniti fir-Regolament; billi l-kriterji biex jiġi ddefinit min hu utent professjonali jvarjaw fis-suq intern;

EG.  billi skont il-valutazzjoni tal-impatt tas-17 ta' April 2018 (SWD(2018)0104) u l-proposta assoċjata għal regolament (COM(2018)0209), għandu jiġi estiż it-taħriġ għall-awtoritajiet doganali biex jgħarfu l-isplussivi u l-prekursuri tal-isplussivi waqt it-twettiq ta' dmirijiethom fil-fruntiera esterna;

L-armi tan-nar illeċiti

EH.  billi l-aċċess għall-armi tan-nar u għall-komponenti ta' tagħmir splussiv għandu rwol importanti ħafna għat-twettiq ta' attakki terroristiċi; billi fl-UE, il-gruppi estremisti vjolenti spiss ikollhom jirrikorru għal netwerks kriminali biex jixtru l-armi; billi, skont ir-rapport Te-Sat 2018 tal-Europol, l-armi tan-nar intużaw f'41 % tal-attakki kollha, żieda żgħira ħafna meta mqabbel mal-2016 (38 %)(13);

EI.  billi f'dawn l-aħħar snin ġiet osservata żieda fl-armi li jisparaw munizzjon inbjank ikkonvertiti u fl-armi tan-nar riattivati; billi diversi attakki riċenti twettqu b'tipi differenti ta' skieken;

EJ.  billi r-rabta bejn il-kriminalità u t-terroriżmu tiffaċilita wkoll l-aċċess tat-terroristi għall-armi tan-nar;

EK.  billi l-konklużjonijiet tal-Kunsill tat-8 ta' Ottubru 2015 jistiednu lill-Istati Membri jipprovdu b'mod sistematiku informazzjoni rilevanti lill-Interpol u lill-Europol;

Dimensjoni esterna

EL.  billi għadd ta' reġjuni fil-viċinat tal-UE, bħall-MENA kif ukoll il-Balkani, qegħdin iħabbtu wiċċhom ma' sfidi kbar bħal dawk relatati mal-FTF u l-amministrazzjoni tal-persuni li jirritornaw, kif ukoll rigward il-gruppi radikali domestiċi;

EM.  billi l-Balkani għadhom reġjun fundamentali għall-istabbiltà Ewropea; billi l-isfidi relatati mat-terroriżmu u mal-estremiżmu Iżlamiku jiffurmaw kuntest reġjonali diġà mdgħajjef mill-polarizzazzjoni etnika, politika u soċjali kif ukoll min-netwerks kriminali; billi l-pajjiżi tar-reġjun diġà kienu miri għat-terroriżmu (l-attakki xxejnu), u diġà jintużaw bħala pajjiżi ta' tranżitu għan-nies u għall-armi;

EN.  billi l-pajjiżi kollha tal-MENA ħabbtu wiċċhom ma' azzjonijiet terroristiċi kbar u għadhom miri prinċipali; billi dawn il-pajjiżi, minbarra sitwazzjonijiet soċjali u ekonomiċi kritiċi, jistgħu wkoll jiffaċċjaw diversi sfidi fir-rigward tar-ritorn ta' FTFs minn Daesh u Al-Qaeda meta jitqies l-għadd kbir ta' ġiħadisti minn dan ir-reġjun; billi l-iskambju ta' informazzjoni u sħubijiet b'saħħithom ma' dawn il-pajjiżi terzi ewlenin permezz ta' approċċ ikkoordinat mill-UE, fejn jiġu offerti kooperazzjoni u assistenza fil-forma ta' tisħiħ tal-kapaċità, jagħmluha possibbli li jiġu evitati attakki u jiżżarmaw netwerks terroristiċi;

EO.  billi reġjuni, bħall-MENA, is-Saħel, il-Qarn tal-Afrika, l-Afrika tal-Punent, il-Golf u l-Asja Ċentrali, esperjenzaw ukoll l-iżvilupp ta' netwerks terroristiċi marbuta ma' Daesh u Al-Qaeda; billi li l-estremiżmu reliġjuż u l-vjolenza settarji jibbenefikaw minn finanzjament huwa preokkupazzjoni serja, peress li jippermetti biex in-netwerks terroristiċi jinfirxu, jingħaqdu ma' intrapriżi kriminali oħra u joperaw f'dawk ir-reġjuni mmirati lejn l-interessi tal-Ewropa u Ewropej;

EP.  billi huwa kruċjali li l-Unjoni Ewropea żżomm kooperazzjoni qawwija mal-pajjiżi terzi kollha sħab fil-ġlieda kontra t-terroriżmu; billi jenħtieġ li d-djalogu rigward il-miżuri u l-azzjonijiet meħuda biex jikkumbattu t-terroriżmu, il-finanzjament tiegħu u l-prevenzjoni tar-radikalizzazzjoni jkompli, b'mod partikolari mal-pajjiżi tal-Golf; billi l-kooperazzjoni interparlamentari ma' dawn il-pajjiżi terzi ewlenin hija waħda mill-għodod li għandhom jissaħħu;

EQ.  billi l-UE qiegħda tikkoopera f'ħafna modi ma' pajjiżi terzi fil-qasam tal-ġlieda kontra t-terroriżmu; billi għadd ta' strumenti tal-UE jistgħu jintużaw biex jiġu ffinanzjati programmi kontra t-terroriżmu f'pajjiżi terzi; billi l-UE stabbiliet netwerk ta' esperti kontra t-terroriżmu fid-delegazzjonijiet tal-UE; billi aġenziji tal-UE, bħall-Europol, il-Eurojust u s-CEPOL qegħdin jikkooperaw ukoll ma' pajjiżi terzi fil-qasam tal-ġlieda kontra t-terroriżmu, pereżempju permezz ta' ftehimiet strateġiċi u operattivi;

ER.  billi teżisti sistema ta' sanzjonijiet tal-UE fil-qasam tal-ġlieda kontra t-terroriżmu, bi tliet tipi ta' miżuri, li hija implimentata mis-SEAE; billi din is-sistema hija inkompluta u mhijiex użata biżżejjed minħabba restrizzjonijiet proċedurali u riluttanza min-naħa tal-Istati Membri;

ES.  billi l-Konklużjonijiet tal-Kunsill dwar l-Azzjoni Esterna tal-UE dwar il-Ġlieda Kontra t-Terroriżmu adottati fid-19 ta' Ġunju 2017 ifakkru r-rwol tal-missjonijiet u tal-operazzjonijiet Politika ta' Sigurtà u ta' Difiża Komuni (PSDK) fil-ġlieda kontra t-terroriżmu, permezz tat-tisħiħ tas-sigurtà, tal-istabbiltà, tal-kontroll tal-fruntieri u tar-riforma fis-settur tas-sigurtà u fit-tisħiħ tal-kapaċità ta' ġlieda kontra t-terroriżmu u fil-kondiviżjoni ta' informazzjoni;

Vittmi tat-terroriżmu

ET.  billi wisq nies sfaw vittmi diretti tat-terroriżmu fl-UE kollha, b'eluf ta' familji jsibu ruħhom b'kundizzjonijiet post-trawmatiċi li jaffettwaw il-benesseri fit-tul tagħhom; billi hemm nuqqas ta' ċifri armonizzati dwar iċ-ċifra eżatta ta' vittmi; billi, qabel l-2001, il-biċċa l-kbira tal-vittmi tat-terroriżmu kienu prinċipalment attribwibbli lill-IRA u l-ETA, filwaqt li minn dak iż-żmien 'l hawn il-maġġoranza l-kbira tal-imwiet kienu kaġun ta' azzjonijiet terroristiċi organizzati jew ispirati minn Al-Qaeda u minn Daesh;

EU.  billi l-imwiet ikkawżati minn attakki terroristiċi jkissru l-familji u ħafna mis-sopravissuti li ndarbu f'attakki terroristiċi jbatu minn diżabilitajiet, minn sfigurazzjoni u minn telf ta' dirgħajn u riġlejn u minn problemi psikoloġiċi li jibdluhom ħajjithom, u s-sitwazzjoni diffiċli tagħhom ikollha impatt kbir ħafna fuq il-familja u l-komunità tagħhom, filwaqt li ħafna drabi, meta l-attenzjoni tal-media tonqos, il-ħtiġijiet fit-tul tal-vittmi jiġu injorati; billi s-sindromu ta' stress postrawmatiku huwa kwistjoni ewlenija tas-saħħa pubblika fl-Ewropa; billi ma hemm ebda ċifra Ewropea komprensiva dwar l-impatt tat-terroriżmu fuq is-saħħa mentali tal-popolazzjoni wara d-diversi attakki;

EV.  billi l-vittmi tat-terroriżmu għandhom status speċifiku ħafna, u l-issodisfar tal-ħtiġijiet tagħhom mhuwiex biss obbligu ġuridiku skont id-dritt nazzjonali, internazzjonali u tal-UE, iżda huwa wkoll responsabbiltà għas-soċjetajiet tagħna b'mod ġenerali; billi l-attakki reċenti fl-UE raw vittmi li kienu ġejjin minn għadd kbir ta' Stati Membri differenti;

EW.  billi fil-livell Ewropew m'hemm ebda statut legali definit għall-vittmi tat-terroriżmu għall-finijiet ta' aċċess għal servizzi tal-komunità jew għal drittijiet ta' kumpens; billi l-vittmi tal-attakki terroristiċi rieenti fl-Ewropa għadhom neqsin minn ġustizzja, minn trattament xieraq, minn servizzi ta' appoġġ għall-vittmi u minn assistenza finanzjarja; billi l-vittmi tat-terroriżmu jinsabu f'riskju ta' vittimizzazzjoni sekondarja li taffettwahom mhux biss fil-proċeduri ġudizzjarji, iżda anki fil-ħafna interazzjonijiet li jkollhom ma' entitajiet Statali u mhux Statali oħra;

EX.  billi għad hemm diskrepanzi fil-mod kif id-dispożizzjonijiet minquxa fid-Direttiva (UE) 2012/29 issarrfu fi proċeduri fil-livell nazzjonali; billi l-Kummissjoni għadha ma ppubblikatx ir-rapport tagħha dwar l-implimentazzjoni ta' din id-Direttiva; billi fit-30 ta' Mejju 2018 il-Parlament Ewropew adotta riżoluzzjoni dwar l-implimentazzjoni ta' din id-direttiva(14);

EY.  billi l-kumpens lill-vittmi tat-terroriżmu jservi kemm bħala forma ta' rikonoxximent mis-soċjetà tad-dannu kkawżat mill-attakk kif ukoll bħala mezz ta' appoġġ finanzjarju u restituzzjoni; billi l-livelli ta' kumpens u l-proċeduri jvarjaw konsiderevolment bejn Stat Membru u ieħor u li b'hekk jaggravaw l-inġustizzja perċepita mill-vittmi u t-tbatija li huma jesperjenzaw;

EZ.  billi s-sistemi ta' appoġġ jenħtieġ li jiġu stabbiliti b'mod li jiżgura li l-vittmi transfruntiera wkoll ikunu rappreżentati b'mod kontinwu u sistematiku u pprovduti b'appoġġ f'pajjiżhom filwaqt li jibqgħu f'kuntatt mal-fornituri ta' appoġġ fil-pajjiż fejn seħħ l-attakk;

FA.  billi l-Eurojust kienet qiegħda tiffaċilita l-eżekuzzjoni tat-talbiet għal MLA għall-koordinazzjoni u għall-għoti ta' assistenza fl-eżerċizzju ta' drittijiet tal-vittmi ta' terroriżmu, b'kunsiderazzjoni tad-drittijiet u tar-rwoli differenti tal-vittmi barranin fis-sistemi legali nazzjonali tagħhom;

FB.  billi n-negozji, inklużi l-SMEs, ukoll jistgħu jġarrbu ħsara mit-terroriżmu bħal ħsara fil-proprjetà u interruzzjoni tan-negozju;

FC.  billi l-Parlament ippropona proġett pilota biex jiġi stabbilit "Ċentru Ewropew ta' Koordinazzjoni għall-vittmi tat-terroriżmu" billi jlaqqa' lil esperti operattivi ewlenin, avukati tal-vittmi u organizzazzjonijiet rilevanti mill-Ewropa kollha bil-għan li jiġu identifikati l-prijoritajiet u l-kwistjonijiet ewlenin għall-vittmi tat-terroriżmu u li jingħata appoġġ ikkoordinat bejn il-fruntieri;

Drittijiet fundamentali

FD.  billi l-Unjoni Ewropea għandha rwol neċessarju fil-promozzjoni tar-rispett tal-valuri demokratiċi, inkluż l-istat tad-dritt u d-drittijiet fundamentali; billi, madankollu, hemm fehmiet u prattiki reliġjużi u politiċi estremi fi ħdan l-UE li jopponu b'mod fundamentali dawn il-valuri;

FE.  billi miżuri kontra t-terroriżmu u l-ħarsien tal-libertajiet mhumiex għanijiet konfliġġenti, iżda huma komplementari u jirrinforzaw lil xulxin; billi d-drittijiet fundamentali għandhom jiġu żgurati u protetti għal kull individwu u billi l-miżuri kollha fil-ġlieda kontra t-terroriżmu għandhom jaffettwaw mill-inqas possibbli lill-popolazzjoni ġenerali innoċenti u mhux involuta;

FF.  billi kwalunkwe miżura kontra t-terroriżmu dejjem għandha tiggarantixxi bis-sħiħ id-drittijiet u l-prinċipji fundamentali kollha, inklużi dawk fir-rigward tal-privatezza u l-protezzjoni tad-data, id-dritt għal-libertà tal-ħsieb, tal-kuxjenza u tar-reliġjon, kif ukoll is-salvagwardji proċedurali bħall-preżunzjoni ta' innoċenza, id-dritt għal proċess ġust u d-dritt għall-informazzjoni, biex b'hekk jiġi żgurat li l-individwi jkollhom rimedji effettivi għad-dispożizzjoni tagħhom biex jikkontestaw kwalunkwe ksur tad-drittijiet fundamentali tagħhom, inkluża l-possibbiltà ta' rimedju ġudizzjarju, u li jiġi rispettat l-acquis tal-Unjoni dwar id-drittijiet proċedurali; billi tali miżuri għandhom iqisu l-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea;

FG.  billi huwa kruċjali li l-investigazzjonijiet kontra t-terroriżmu jaderixxu ma' standards għoljin ta' professjonaliżmu filwaqt li l-miżuri kollha applikati jkunu mmirati, proporzjonati u neċessarji; billi l-politiki kontra t-terroriżmu m'għandhomx iwasslu għal esklużjoni soċjali u stigmatizzazzjoni; billi l-Aġenzija għad-Drittijiet Fundamentali tista' tintalab tipprovdi opinjoni dwar leġiżlazzjoni kontra t-terroriżmu fi ħdan il-kuntest tal-Qafas Pluriennali tagħha;

FH.  billi l-persunal tal-infurzar tal-liġi u ġudizzjarju jinsabu minn ta' quddiem nett tal-operazzjonijiet kontra t-terroriżmu; billi hemm diversi każijiet dokumentati fejn pulizija u uffiċjali ġudizzjarji, flimkien mal-familji tagħhom, sabu ruħhom taħt mira partikolari u ġew mhedda minn estremisti vjolenti u f'każijiet minnhom dawn sarrfu f'attakki fiżiċi vjolenti u saħansitra anke omiċidji; billi l-appoġġ politiku u pubbliku tal-persunal tal-infurzar tal-liġi u ġudizzjarju li jissalvagwardja d-drittijiet fundamentali fl-investigazzjonijiet kontra t-terroriżmu billi jirriskjaw ħajjithom u l-persuna tagħhom, huwa ta' importanza kruċjali;

FI.  billi l-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tipprojbixxi kwalunkwe diskriminazzjoni minħabba diżabbiltà u tirrikonoxxi d-dritt tal-persuni b'diżabbiltà li jibbenefikaw minn miżuri biex jiġu żgurati l-indipendenza, l-integrazzjoni soċjali u okkupazzjonali u l-parteċipazzjoni tagħhom fil-ħajja tal-komunità; billi d-drittijiet tal-persuni b'diżabilità fl-UE huma protetti wkoll mill-Konvenzjoni tan-NU dwar id-Drittijiet ta' Persuni b'Diżabilità;

Rakkomandazzjonijiet

Qafas istituzzjonali

1.  Iqis li filwaqt li l-Istati Membri jibqgħu l-ewwel sabiex jipprevjenu u jirreaġixxu għat-theddid minħabba s-setgħat sovrani tagħhom, teżisti ħtieġa ċara li jiġi rikonoxxut bis-sħiħ ir-rwol tal-Unjoni Ewropea u tal-miżuri kontra t-terroriżmu adottati fil-qafas tal-“Unjoni tas-Sigurtà” fl-appoġġ tagħhom, fil-koordinazzjoni u l-kondiviżjoni tal-aħjar prattiki, fil-provvediment ta' soluzzjonijiet komuni u fiż-żieda tal-valur sabiex jippermettulhom jiġġieldu aħjar il-fenomeni ta' radikalizzazzjoni, estremiżmu u terroriżmu; jemmen li f'żona mingħajr fruntieri interni, l-azzjoni Ewropea hija vitali biex tiġi żgurat livell għoli ta' sigurtà madwar it-territorju Ewropew u li l-approfondiment tal-kooperazzjoni u l-iskambju ta' informazzjoni bejn l-Istati Membri u mal-Unjoni Ewropea huwa kruċjali biex jiġi indirizzat b'mod effikaċi u jiġi evitat it-theddid terroristiku u biex jiġu protetti ċ-ċittadini; iħeġġeġ lill-Istati Membri u lill-istituzzjonijiet tal-UE biex jaħdmu għal kultura strateġika komuni;

2.  Jemmen li l-UE u l-Istati Membri għandhom itejbu l-kooperazzjoni tagħhom billi jsaħħu l-korpi eżistenti tal-UE, l-aġenziji speċjalizzati tal-UE u s-servizzi kif ukoll il-mezzi ta' kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet kompetenti u l-istituzzjonijiet tal-ġustizzja tal-Istati Membri; jemmen li għandhom jingħataw mezzi adegwati lil dawn l-aġenziji tal-UE li jippermettulhom jindirizzaw il-volum dejjem akbar ta' xogħol tagħhom;

3.  Jenfasizza l-importanza tal-iskambju ta' prattiki tajba bejn l-Istati Membri fi ħdan l-Unjoni Ewropea, kif ukoll ma' pajjiżi terzi; jilqa' l-inizjattivi meħuda minn xi Stati Membri, iżda wkoll fil-livell lokali minn ċerti bliet, jew minn atturi privati, sabiex jidentifikaw strumenti effettivi fil-ġlieda kontra t-terroriżmu;

4.  Jistieden lill-President li jmiss tal-Kummissjoni jżomm portafoll awtonomu għall-Kummissarju għall-Unjoni tas-Sigurtà;

5.  Jappella lill-Kunsill biex iżomm il-kariga ta' Koordinatur tal-UE għall-Ġlieda Kontra t-Terroriżmu; Jikkunsidra li l-Koordinatur tal-UE għall-Ġlieda Kontra t-Terroriżmu jenħtieġ li jkompli jkollu rwol proattiv biex isaħħaħ ir-rispons tal-UE fil-ġlieda kontra t-terroriżmu; jappella għal kjarifika dwar l-istatus u r-rwol tal-Koordinatur għall-Ġlieda Kontra t-Terroriżmu, bħala konnessjoni bejn l-istituzzjonijiet kompetenti tal-UE u l-aġenziji tal-Istati Membri;

6.  iqis li l-libertà, is-sigurtà u l-ġustizzja huma tliet aspetti li ma jistgħux jiġu analizzati separatament; iqis li r-rispett għad-drittijiet fundamentali għandu jkun parti essenzjali mill-inizjattivi leġiżlattivi kollha fir-rigward tat-terroriżmu; iħeġġeġ biex il-kompetenza tal-Kumitat tal-Parlament Ewropew għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern tkompli tinkludi l-ġlieda kontra t-terroriżmu sabiex tiżgura konsistenza ma' kwistjonijiet leġiżlattivi oħra fil-qasam tal-libertà, is-sigurtà u l-ġustizzja;

7.  Jappella lill-Kunsill jestendi s-setgħat tal-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew sabiex dawn jinkludu l-ġlieda kontra l-kriminalità organizzata u t-terroriżmu;

8.  Jappella lill-Istati Membri u lill-Kummissjoni biex ikomplu jsaħħu u jsostnu n-Netwerk ATLAS ta' unitajiet tal-operazzjonijiet speċjali antiterroristiċi ċivili tal-Istati Membri tal-UE;

9.  Iħeġġeġ lill-Kummissjoni biex twettaq, b'mod sistematiku, valutazzjonijiet tal-impatt u konsultazzjonijiet taċ-ċittadini u tal-partijiet ikkonċernati esperti dwar proposti leġiżlattivi futuri rigward il-ġlieda kontra t-terroriżmu;

It-theddida terroristika

10.  Jappella lill-Kummissjoni taħdem mal-Istati Membri favur aktar trasparenza u fehim komuni tal-livelli ta' theddid; jappella lill-Istati Membri jittrażmettu malajr l-informazzjoni dwar bidla fil-livell tat-theddid u r-raġuni għal din il-bidla; jappella wkoll lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex ma jillimitawx il-viżjoni tagħhom tat-terroriżmu għall-ġiħadiżmu, iżda biex jibqgħu viġilanti bl-istess mod fir-rigward tat-theddid terroristiku abbażi ta' motivazzjonijiet oħra bħal, pereżempju, dawk imsemmija fir-rapporti TE-SAT tal-Europol;

11.  Jappella lill-Kummissjoni biex tippromwovi, fil-fora internazzjonali rilevanti, il-kategorizzazzjoni espliċita tat-terroriżmu bħala "Reat kontra l-umanità", stabbilit fl-Artikolu 7 tal-Istatut ta' Ruma li wassal għall-ħolqien tal-Qorti Kriminali Internazzjonali;

12.  Jappella lill-Istati Membri kollha biex, skont il-konklużjonijiet tal-Kunsill tal-Ewropa(15), jirrikonoxxu li Daesh ikkommetta ġenoċidju, b'mod partikolari kontra l-poplu Yazidi, Kristjani u minoritajiet Musulmani mhux Sunni u jitlob lill-Istati Membri kollha biex jieħdu azzjoni immedjata u effettiva skont l-obbligu tagħhom skont il-Konvenzjoni dwar il-Ġenoċidju tal-1948 biex jipprevjenu u jikkastigaw atti ta' ġenoċidju, kif ukoll ir-responsabbiltà ġenerali tagħhom li jaġixxu kontra reati taħt id-dritt internazzjonali;

13.  Jappella lill-Istati Membri u lill-aġenziji xierqa tal-UE biex jimmonitorjaw il-ġellieda terroristi barranin kollha u biex jiżguraw sigurtà armonizzata u segwitu ġudizzjarju ta' dawk ġellieda li jirritornaw lejn l-Ewropa; jistieden lill-Kummissjoni tassisti lill-Istati Membri fl-istabbiliment ta' sistemi ta' klassifikazzjoni allinjati sabiex issir distinzjoni bejn il-ġellieda li jirritornaw li jkunu ta' riskju għoli, medju jew baxx;

14.  Jirrakkomanda lill-Istati Membri biex jipprovdu strutturi xierqa biex jirrispondu għall-ġellieda tfal li jirritornaw, u b'mod partikolari jiżviluppaw għodda speċjalizzata ta' valutazzjoni tar-riskji u tal-ħtiġijiet fuq il-bażi tal-istadji tal-iżvilupp tat-tfal u tal-grad tagħhom ta' involviment f'attivitajiet kriminali barra l-pajjiż; jissottolinja li l-programmi ta' riabilitazzjoni għandhom ikunu bbażati fuq approċċ multidixxiplinari li jqarreb flimkien tipi differenti ta' għarfien espert, inkluż dak ta' professjonisti b'esperjenza fl-oqsma tat-trawma, l-estremiżmu, l-iżvilupp tat-tfal, l-edukazzjoni u l-valutazzjoni tar-riskju u mfassla għall-kuntest lokali u għal dak nazzjonali, kif ukoll strutturi ġuridiċi u organizzattivi ċari biex jindirizzaw dan il-fenomenu allarmanti; jinkoraġġixxi lill-Istati Membri jikkooperaw mal-Kumitat Internazzjonali tas-Salib l-Aħmar billi dan għandu aċċess u għarfien espert partikolari f'dan il-qasam;

15.  Jappella lill-Kummissjoni tirrevedi u taġġorna l-Pjan ta' Azzjoni CBRN, u lill-Istati Membri jistabbilixxu jew isaħħu u jżommu miżuri xierqa ta' "difiża ċivili" għat-tħejjija kontra attakki CBRN billi jirreklutaw persunal ikkwalifikat u mħarreġ regolarment, kemm persunal full-time kif ukoll voluntiera, kif ukoll infrastruttura teknika xierqa inklużi riżorsi għar-rispons bħal sistemi ta' detezzjoni mobbli speċjalizzati, ħażna ta' mediċini essenzjali, kura għall-vittmi u l-kondiviżjoni tal-aħjar prattiki; jenfasizza li dawn il-miżuri jridu jkunu konformi ma' strateġija multidixxiplinari li tinkludi metodi ta' koordinazzjoni, proċeduri ta' notifika, protokolli standard, ippjanar ta' evakwazzjonijiet, sistemi ta' allarm pubbliku u rappurtar ta' inċidenti; jappella lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jarmonizzaw dawn l-istrateġiji gradwalment; jappella lill-Istati Membri biex joħolqu jew isaħħu laboratorji speċjalizzati; jitlob lill-Kummissjoni biex flimkien mal-Parlament jappoġġjaw l-attivitajiet transfruntiera rilevanti ta' riċerka; jinkoraġġixxi kooperazzjoni msaħħa maċ-Ċentru ta' Eċċellenza tan-NATO dwar is-CBRN biex jiġi żgurat it-trasferiment tal-aħjar prattiki bejn persuni li jirrispondu għal emerġenza fl-Istati Membri tal-UE u tan-NATO;

16.  Jinkoraġġixxi lill-Istati Membri u lill-Kummissjoni jikkooperaw mas-settur privat sabiex jistabbilixxu mekkaniżmi li jiżguraw provvista affidabbli, konsistenti u adegwata ta' kontromiżuri mediċi inkluż l-użu potenzjali tal-Mekkaniżmu ta' Akkwist Konġunt tal-UE stabbilit bid-Deċiżjoni 2013/1082 tat-22 ta' Ottubru 2013 dwar theddid transkonfinali serju għas-saħħa(16);

17.  Iħeġġeġ, sabiex tiġi ffaċilitata l-aċċessibbiltà, l-aġġornament u l-estensjoni tas-Sistema Ewropea ta' Data dwar il-Bombi tal-Europol għall-proġett Ewropew ta' analiżi – li jservi bħala ċentru ta' informazzjoni u koordinazzjoni rigward l-inċidenti kollha relatati mas-CBRN fl-Ewropa kollha – li għandu jiġi kkomplementat b'tim ta' analiżi multidixxiplinari b'numru adegwat ta' persunal;

18.  Jilqa' l-pjan tal-Kummissjoni biex issaħħaħ it-tħejjija u r-rispons CBRN tal-UE permezz ta' eżerċizzji transettorjali għall-infurzar tal-liġi, għall-istrutturi tas-saħħa tal-protezzjoni ċivili u, fejn rilevanti, il-fruntieri u d-dwana fi ħdan l-istrumenti finanzjarji u l-għodod operazzjonali eżistenti, b'mod partikolari l-Mekkaniżmu tal-Unjoni għall-Protezzjoni Ċivili, is-CEPOL u l-Fond għas-Sigurtà Interna tal-Pulizija;

19.  Iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jistabbilixxu standards komuni għall-proċeduri tal-ivverifikar f'istituzzjonijiet vulnerabbli bħal impjanti nukleari jew laboratorji speċjalizzati;

20.  Jinkoraġġixxi lill-Istati Membri biex jagħmlu aktar użu mis-sistemi ta' identifikazzjoni teknika għal sustanzi CBRN partikolarment f'avvenimenti pubbliċi fuq skala kbira u jappella lill-Kummissjoni biex flimkien mal-Parlament Ewropew jagħmlu aktar fondi Ewropej disponibbli għal akkwiżizzjonijiet komprensivi ta' sistemi bħal dawn;

21.  Jilqa' l-ħolqien fi ħdan iċ-Ċentru Ewropew għall-Ġlieda Kontra t-Terroriżmu (ECTC) ta' ċentru tal-għarfien dwar is-suġġett tas-CBRN u attivitajiet relatati dwar splussivi, li ser jaħdem b'mod parallel għaċ-Ċentru Ewropew ta' Taħriġ dwar is-Sigurtà Nukleari (EUSECTRA); jappella għal proċedura standard li fiha kull Stat Membru jikkondividi informazzjoni b'mod effettiv maċ-Ċentru ta' ġbir tal-għarfien;

22.  Jilqa' l-approvazzjoni ta' Regolament dwar regoli komuni fil-qasam tas-sikurezza tal-avjazzjoni ċivili u l-mandat tal-Aġenzija Ewropea tas-Sikurezza tal-Avjazzjoni (EASA) u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 216/2008(17); jappella lill-Kummissjoni biex tqis l-aspetti tas-sigurtà għar-regoli delegati u ta' implimentazzjoni futuri dwar id-droni u l-operazzjonijiet tad-droni, inkluż il-valutazzjonijiet tar-riskju aġġornati b'mod regolari, ir-reġistrazzjoni obbligatorja, l-identifikazzjoni elettronika u l-geofencing fil-kategoriji kollha tad-droni, u liċenzji tas-sigurtà u korsijiet ta' taħriġ obbligatorji għal operaturi tal-missjonijiet ta' sigurtà u spezzjoni;

23.  Jinnota li huwa magħruf li bosta persuni li wettqu attivitajiet terroristiċi fl-UE bdew billi wettqu reati żgħar u wara ġew indottrinati fl-estremiżmu vjolenti waqt li jkunu l-ħabs; jistieden lill-Istati Membri biex jiżguraw li s-sistemi tal-liġi kriminali tagħhom jikkastigaw b'mod xieraq lill-kriminali u jippermettu kunsiderazzjoni bir-reqqa tar-riskju ta' reat ieħor qabel jawtorizzaw rilaxx bikri; jisħaq li ż-żmien fil-ħabs għandu jippermetti riabilitazzjoni, riintegrazzjoni u prevenzjoni ta' reati ripetuti u mhux irawwem l-estremiżmu vjolenti;

24.  Jissottolinja t-theddida kontinwa tal-interazzjonijiet bejn l-organizzazzjonijiet terroristiċi u l-kriminalità organizzata, b'mod partikolari fir-rigward tal-kapaċitajiet loġistiċi u t-traffikar tal-armi li jistgħu jippermettu attakki fuq skala kbira;

25.  Jinnota ż-żieda fit-theddid ċibernetiku u jissottolinja l-importanza li l-isforzi taċ-ċibersigurtà jiżdiedu wkoll fil-qasam kontra t-terroriżmu;

26.  Jappella lill-Istati Membri biex jipprovdu riżorsi adegwati lill-korpi pubbliċi tagħhom involuti f'operazzjonijiet antiterroristiċi bil-mezzi tekniċi, finanzjarji, edukattivi u legali kollha meħtieġa biex jipproteġu lilhom infushom kontra estremisti vjolenti fit-twettiq tad-dmirijiet tagħhom;

Il-prevenzjoni u l-ġlieda kontra r-radikalizzazzjoni li twassal għall-estremiżmu vjolenti

Strutturi għall-ġlieda kontra r-radikalizzazzjoni

27.  Jappella għall-ħolqien ta' "Ċentru ta' Eċċellenza għall-Prevenzjoni tar-Radikalizzazzjoni (CoE PR)" tal-UE, bħala s-suċċessur għan-Netwerk ta' Sensibilizzazzjoni dwar ir-Radikalizzazzjoni (RAN), li għandu jiġi integrat fil-Kummissjoni b'riżorsi finanzjarji u umani adegwati; jemmen li l-kompiti tiegħu għandhom jinkludu koordinazzjoni, faċilitazzjoni tal-kooperazzjoni u l-iskambju tal-għarfien, proġetti ewlenin u prattiki tajba fost l-Istati Membri, dawk li jfasslu l-politiki, il-prattikanti (bl-involviment ta' strutturi li kienu jaqgħu taħt RAN u ESCN) kif ukoll bl-involviment ta' mexxejja jew komunitajiet reliġjużi u akkademiċi u esperti, inklużi speċjalisti tal-ITm fil-qasam tal-prevenzjoni u l-ġlieda kontra r-radikalizzazzjoni; jindika li l-attivitajiet tiegħu għandhom jinkludu t-taħriġ ta' kategoriji differenti ta' professjonisti, inkluż imħallfin u prosekuturi, permezz ukoll ta' sħubijiet ma' pajjiżi terzi strateġiċi ewlenin; iqis li dan iċ-ċentru għandu jistabbilixxi wkoll metodoloġiji xjentifiċi biex tiġi evalwata u mkejla l-effikaċja tal-programmi u l-proġetti sabiex il-politiki rilevanti jkunu jistgħu jiġu aġġustati hekk kif meħtieġ;

28.  Jinnota li r-rapport tal-2018 tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri dwar id-deradikalizzazzjoni kkonstata li l-Kummissjoni ma żżommx sommarju komplet tal-miżuri ffinanzjati mill-UE, u li ma jintużawx indikaturi jew miri għall-fondi tal-UE biex jitkejjel kemm fil-fatt l-approċċ ikun irnexxa; jistieden lill-Kummissjoni tiżgura li jkun hemm biżżejjed finanzjament taħt il-Fond għas-Sigurtà Interna allokat għall-prevenzjoni tar-radikalizzazzjoni u l-ġlieda kontriha, li jissemplifika r-riżorsi attwalment frammentati f'fondi u fi programmi differenti u jippermetti koordinazzjoni u viżibilità aħjar kif ukoll aktar effikaċja fl-użu tagħhom abbażi ta' kriterji li jistgħu jiġu żviluppati mill-CoE PR;

29.  Iħeġġeġ lill-Istati Membri jadottaw strateġiji nazzjonali u reġjonali komprensivi għall-prevenzjoni tar-radikalizzazzjoni u l-ġlieda kontriha, b'riżorsi finanzjarji adegwati għall-komunitajiet u l-imsieħba f'livell lokali involuti fil-ħolqien u fl-implimentazzjoni ta' programmi bbażati fuq dawn l-istrateġiji, u jappella għal approċċ b'diversi aġenziji; jisħaq fuq li l-aħjar riżultati jinkisbu id f'id mal-komunitajiet lokali; jisħaq ukoll fuq li l-indikaturi oġġettivi kemm kwalitattivi kif ukoll kwantitattivi jistgħu jiġu żviluppati mill-CoE PR u jippermettu lill-awtoritajiet lokali u reġjonali jidentifikaw l-ispeċifiċitajiet lokali tar-radikalizzazzjoni u jfasslu aħjar programmi għall-qasam speċifiku;

30.  Jappella lill-Istati Membri biex jindirizzaw ir-radikalizzazzjoni b'mod olistiku, anke f'kollaborazzjoni mal-amministrazzjonijiet lokali, u biex jikkomplementaw l-approċċi tas-sigurtà bi strateġiji dwar l-inklużjoni soċjali, l-integrazzjoni ekonomika u kulturali u b'politiki u investimenti fit-tul fis-servizzi pubbliċi u fl-infrastruttura; jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jippromwovu kampanji kontra d-diskriminazzjoni;

31.  Jaċċentwa l-importanza li titwettaq riċerka speċifika dwar ir-rwol tan-nisa f'reġjuni, pajjiżi u komunitajiet immirati biex jinftiehem r-rwol tagħhom u jiġu identifikati oqsma fejn l-organizzazzjonijiet tan-nisa jistgħu jikkontribwixxu biex tinbena aktar reżiljenza għar-radikalizzazzjoni;

32.  Jappella għall-ħolqien ta' Premju Ewropew għar-Reżiljenza, li jingħata kull sena mill-Parlament Ewropew u possibbilment f'konsultazzjoni mill-qrib mal-CoE PR, lill-aħjar proġett soċjali u kulturali fil-livell lokali fl-UE sabiex b'hekk jiġi promoss l-involviment soċjali f'konformità mad-demokrazija, l-istat tad-dritt u d-drittijiet tal-bniedem u bil-ħsieb li jinħolqu soċjetajiet li jkunu reżiljenti għar-radikalizzazzjoni;

33.  Jistieden lill-Eurojust biex ikompli l-ħidma tiegħu fil-monitoraġġ tal-ġurisprudenza fl-Istati Membri fir-rigward tar-radikalizzazzjoni li twassal għal terroriżmu, inkluż l-użu ta' alternattivi għall-prosekuzzjoni u d-detenzjoni, u biex jirrapporta regolarment fil-Moniter tal-Kundanni Kontra t-Terroriżmu (TCM); jappella lill-Istati Membri, għal dan il-għan, biex jibagħtu lill-Eurojust l-informazzjoni kollha rilevanti dwar il-prosekuzzjonijiet u l-kundanni għal reati terroristiċi li jaffettwaw jew jistgħu jaffettwaw żewġ Stati Membri jew aktar;

Estremiżmu reliġjuż

34.  Iħeġġeġ lill-Istati Membri jiggarantixxu l-libertà tar-reliġjon u d-dritt li tiġi eżerċitata liberament, kif minqux fil-Karta tad-Drittijiet Fundamentali, u f'dan il-kuntest b'mod partikolari wkoll jinkoraġġixxu u jittolleraw biss prattiki reliġjużi li jkunu konformi għalkollox mad-demokrazija, l-istat tad-dritt, id-drittijiet tal-bniedem u l-liġijiet fis-seħħ tal-Istati Membri; jilqa' l-inizjattivi ta' komunitajiet reliġjużi fl-Ewropa kollha biex jikkontrobattu n-narrattivi perikolużi minn ġewwa l-komunitajiet tagħhom; jisħaq fuq il-ħtieġa li jitħeġġeġ id-djalogu bejn ir-reliġjonijiet u bejn il-kulturi u ta' kooperazzjoni mal-komunitajiet reliġjużi u l-awtoritajiet lokali biex tiġi evitata r-radikalizzazzjoni;

35.  Jappella lill-Istati Membri jwettqu verifiki minn qabel tal-predikaturi u jniżżlu, skont il-każ, konsistentement f'lista lil kwalunkwe persuna suspettata bħala predikatur tal-mibegħda; jappella lill-Kummissjoni tintroduċi lista ta' sorveljanza tal-UE sabiex informazzjoni dwar predikaturi estremisti tista' tiġi skambjata aħjar fi ħdan il-kamp ta' applikazzjoni permissibbli f'konformità mal-liġi; jinkoraġġixxi l-Istati Membri jsibu fehim komuni u jiżviluppaw linji gwida li skonthom jistgħu jiġu skrinjati dawn il-predikaturi;

36.  Jappella lill-Istati Membri joffru aktar opportunitajiet ta' edukazzjoni għolja lill-predikaturi fl-UE flimkien ma' skrutinju trasparenti u akkreditazzjoni ta' kurrikula teoloġiċi biss li jirrispettaw bis-sħiħ id-demokrazija, l-istat tad-dritt, id-drittijiet tal-bniedem u n-newtralità u l-lajċiżmu demokratiku tal-pajjiżi Ewropej, filwaqt li jirrevokaw il-liċenzji ta' tagħlim f'każ ta' mġiba ħażina;

Azzjoni kontra d-diskors ta' mibegħda u l-gruppi estremisti

37.  Jappella lill-Istati Membri jimplimentaw id-Direttiva dwar il-Ġlieda Kontra t-Terroriżmu u d-Deċiżjoni Qafas dwar ir-Razziżmu u l-Ksenofobija skont liema l-inċitament għat-twettiq ta' att ta' terroriżmu jew reat ta' mibegħda huwa reat kriminali, sabiex il-predikaturi tal-mibegħda jiġu esklużi mill-attività pubblika bl-użu tal-mezzi ġuridiċi kollha, inklużi r-rifjut tal-viża jew it-tkeċċija mit-territorju tal-UE, u jibdew proċedimenti ġudizzjarji kontra dawn il-predikaturi u kwalunkwe aġent ta' proselitiżmu estremist u terroristiku;

38.  Iħeġġeġ lill-Istati Membri jagħlqu mingħajr dewmien il-postijiet ta' qima u jipprojbixxu l-assoċjazzjonijiet li ma jikkonformawx bis-sħiħ mad-dritt tal-Unjoni u mal-liġi nazzjonali applikabbli, mad-demokrazija, mal-istat tad-dritt u mad-drittijiet tal-bniedem u li jinċitaw reati terroristiċi, mibegħda, diskriminazzjoni jew vjolenza;

39.  Jistieden lill-Istati Membri jeżaminaw kif jiżguraw li l-postijiet ta' qima, l-edukazzjoni u t-tagħlim reliġjuż, l-organizzazzjonijiet tal-karità, l-assoċjazzjonijiet u l-fondazzjonijiet kulturali u entitajiet simili jipprovdu dettalji rigward il-provenjenza tal-fondi tagħhom u d-distribuzzjoni tagħhom, kemm fl-UE kif ukoll barra l-UE, u kif id-data li tikkonċerna lil dawn l-entitajiet, meta jeżistu suspetti jew raġunijiet motivati biex jiġu ssuspettati konnessjonijiet ma' gruppi terroristiċi, jistgħu jiġu ddokumentati u analizzati minn awtoritajiet kompetenti f'konformità mal-qafas legali tal-UE u r-regoli dwar il-protezzjoni tad-data; jappella lill-Istati Membri jipprojbixxu l-finanzjament minn pajjiżi terzi li jopponu d-demokrazija, l-istat tad-dritt u d-drittijiet tal-bniedem;

40.   Jitlob lill-Istati Membri jieħdu azzjoni legali rapida biex jipprojbixxu u jneħħu, kemm jista' jkun fit-territorji tagħhom, il-propaganda kollha stampata u online li tinċita b'mod espliċitu l-estremiżmu vjolenti u l-atti terroristiċi, inkluż il-kontenut kollu prodott jew mifrux minn gruppi u individwi sanzjonati mill-UE jew min-NU; jitlob sabiex tali propaganda titneħħa mill-ħwienet u mill-pjattaformi online bħala parti mill-indikazzjonijiet tal-EU IRU, li jekk meħtieġ tista' tiġi rinforzata f'termini ta' riżorsi umani u kapaċitajiet; jappella li jsiru l-isforzi kollha biex jiġu traċċati u/jew identifikati s-sorsi ta' din il-propaganda;

41.  Jappella lill-Istati Membri jieħdu azzjoni kontra l-istazzjonijiet tat-televiżjoni satellitari li jxerrdu l-vjolenza, diskors ta' mibegħda u inċitament għat-terroriżmu, b'konformità mad-Direttiva dwar is-Servizzi tal-Media Awdjoviżiva; jappella lill-Istati Membri jimplimentaw bis-sħiħ u malajr id-Direttiva biex jiżguraw li l-Artikolu 6 dwar il-prevenzjoni tal-inċitament għall-vjolenza u l-mibegħda jkun fis-seħħ madwar l-UE; jitlob lill-Kummissjoni tħejji analiżi ta' bidliet leġiżlattivi possibbli fid-Direttiva sabiex tittejjeb l-effikaċja tal-imblukkar ta' tali stazzjonijiet li jxandru minn pajjiżi terzi;

L-edukazzjoni

42.  Jaċċentwa li l-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-istituzzjonijiet edukattivi kollha jipprovdu edukazzjoni b'konformità mal-Konvenzjoni Ewropea dwar id-Drittijiet tal-Bniedem, permezz ta' kontrolli tal-kurrikuli, spezzjonijiet regolari u sanzjonijiet għan-nonkonformità;

43.  Jemmen li l-edukazzjoni, bħala proċess ta' skoperta, esplorazzjoni, involviment u konfront mal-istorja, iċ-ċiviltajiet, il-kulturi, l-ideoloġiji u r-reliġjonijiet, għandha ssir għodda kompluta fil-ġlieda kontra l-vjolenza kollha estremista u l-proċessi ta' radikalizzazzjoni vjolenti; jenfasizza l-importanza tat-tagħlim dwar in-nondiskriminazzjoni u r-rispett għat-twemmin ta' nies oħra u l-promozzjoni tal-inklużjoni soċjali tat-tfal kollha, f'konformità mal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-UE, kif ukoll il-Konvenzjoni tan-NU dwar id-Drittijiet tat-Tfal;

44.  Jappella lill-Istati Membri jistabbilixxu politiki għall-prevenzjoni tar-radikalizzazzjoni, kemm speċifiċi (gruppi vulnerabbli) kif ukoll mhux speċifiċi (ġenerali); jemmen li l-laqgħat fl-iskejjel mal-vittmi, persuni li jirritornaw u l-familji tagħhom flimkien man-nies li għelbu r-radikalizzazzjoni jistgħu jkunu għodda effettiva għall-prevenzjoni tar-radikalizzazzjoni; jinkoraġġixxi t-taħriġ ta' sensibilizzazzjoni għal prattikanti li jistgħu jinteraġixxu ma' tfal li jirritornaw; jinnota li l-aħjar riżultati ħafna drabi jinkisbu id f'id mal-komunitajiet lokali filwaqt li jiġu indirizzati l-komunikazzjonijiet ewlenin tal-gruppi terroristiċi b'kontronarrattivi;

45.  Jinkoraġġixxi lill-Istati Membri jintegraw il-midja u l-litteriżmu tal-informazzjoni u l-użu tal-internet fis-sistemi edukattivi nazzjonali sabiex iċ-ċittadini żgħażagħ jingħataw is-saħħa permezz ta' għodda biex jifhmu u jivvalutaw l-informazzjoni ta' spiss mhux filtrata li tiċċirkola online u biex jużaw l-internet b'mod responsabbli bil-ħsieb li jiġu evitati riskji possibbli ta' radikalizzazzjoni;

46.  Jirrakkomanda li l-Istati Membri jistabbilixxu linji gwida għall-iskejjel biex jindirizzaw ir-radikalizzazzjoni possibbli tal-istudenti u jiżviluppaw proċeduri sempliċi u ċari dwar kif għandhom jittrattawhom; jisħaq fuq il-ħtieġa tal-involviment tal-awtoritajiet għall-protezzjoni tat-tfal u s-servizzi soċjali, b'kooperazzjoni aħjar mal-unitajiet rilevanti tal-infurzar tal-liġi u tal-ġustizzja fil-proċess tal-indirizzar tal-aktar każijiet serji ta' radikalizzazzjoni;

L-internet

47.  Jissottolinja l-ħtieġa li tinkiseb detezzjoni awtomatika u tneħħija sistematika, rapida, permanenti u sħiħa tal-kontenut terroristiku online abbażi ta' dispożizzjonijiet legali ċari inklużi salvagwardji u rieżami minn bnedmin; jirrimarka, barra minn hekk, dwar il-ħtieġa li jiġi evitat li l-kontenut mneħħi jerġa' jittella'; jilqa' l-proposta leġiżlattiva tal-Kummissjoni dwar il-prevenzjoni tat-tixrid ta' kontenut terroristiku online billi l-pjattaformi jiġu obbligati jneħħuh kompletament; jappella lill-koleġiżlaturi biex jibdew jaħdmu b'urġenza fuq din il-proposta; jistieden lill-Istati Membri jimplimentaw miżuri nazzjonali jekk ikun hemm dewmien fl-adozzjoni tal-leġiżlazzjoni;

48.  Iqis li r-rapportar għandu jinkludi deskrizzjonijiet u statistika dwar liema kontenut tneħħa u għala, kemm il-żjara dak il-kontenut kellu qabel ma tneħħa, kemm il-kontenut dam online qabel tneħħa u jekk il-kont assoċjat mal-kontenut offensiv tneħħiex u meta; jisħaq fuq li hemm bżonn ta' trasparenza xierqa biex jiġi valutat jekk l-awtoritajiet statali humiex qegħdin jaqdu rwol xieraq fl-investigazzjoni u fil-prosekuzzjoni ta' reati meta jiġi rrapportat il-kontenut illegali;

49.  Jilqa' l-ħidma tal-Forum Globali dwar l-Internet għall-Ġlieda Kontra t-Terroriżmu (GIFCT) u jistieden lill-kumpaniji fundaturi tal-GIFCT biex jintensifikaw l-isforzi tagħhom fil-bażi tad-data hash komuni tal-industrija wkoll billi jikkondividu l-għarfien ma' kumpaniji tat-teknoloġija iżgħar; jappella lill-kumpaniji tat-teknoloġija biex iżidu l-isforzi u l-finanzjament tagħhom għall-iżvilupp ta' metodi biex ineħħu l-kontenut terroristiku malajr, iżda mingħajr ma jipperikolaw il-libertà tal-espressjoni;

50.   Jilqa' l-ħidma mwettqa mill-EU IRU tal-Europol; jappella lil kull Stat Membru jistabbilixxi unità speċjali inkarigata biex tirrapporta l-kontenut illeċitu fuq l-internet li tkun tista' tikkoopera mal-unità EU IRU sabiex tiġi żgurata l-komplementarjetà u jiġi evitat irduppjar bla bżonn fir-riferiment ta' kontenut online lill-kumpaniji tal-IT; jappella sabiex l-EU IRU tissaħħaħ sabiex tiffaċilita u tikkoordina l-isforzi tal-Istati Membri biex jinterċettaw, jindikaw u jħassru kontenut terroristiku online; jemmen, barra minn hekk, li huwa kruċjali li tinġabar l-informazzjoni dwar il-kontenut terroristiku online mħassar u dwar il-kontijiet imħassra fil-Europol, sabiex ma jitħallewx jerġgħu jittellgħu u tkun iffaċilitata l-analiżi u l-investigazzjonijiet kriminali;

51.  Jappella lill-Kummissjoni biex toħloq pjattaforma Ewropea online li ċ-ċittadini jistgħu jużaw biex jindikaw kontenut terroristiku online u jitlob lill-kumpaniji biex ikollhom kapaċità li jirċievu, jirrieżaminaw, jipproċessaw u jirrispondu għall-kontenut indikat;

52.  Jappella għal approċċ ta' sħubija effettiva bejn l-aġenziji tal-infurzar tal-liġi, l-awtoritajiet ġudizzjarji, l-industrija tal-IT, il-fornituri tas-servizz tal-internet (ISPs), l-ospiti tas-servizz tal-internet (IHPs), il-kumpaniji tal-media soċjali u l-organizzazzjoni tas-soċjetà ċivili, fl-iżvilupp u d-disseminazzjoni ta' kontronarrattivi effikaċi, anke fejn adegwat bl-inklużjoni tal-vittmi u ta' persuni kienu estremisti vjolenti, u biex jiġi żgurat li l-magni tat-tiftix jagħtu prominenza lill-kontronarrattivi; jinkoraġġixxi lill-Kummissjoni Ewropea u lill-awtoritajiet tal-Istati Membri jsaħħu l-isforzi tagħhom biex jibnu kontronarrattivi effettivi u għodod strateġiċi oħrajn tal-komunikazzjoni;

Il-ħabsijiet

53.  Jappella lill-Istati Membri jiżguraw kundizzjonijiet siguri u sikuri fil-ħabsijiet kemm għall-ħabsin kif ukoll għall-persunal, u joħolqu proċeduri speċifiċi u indikaturi biex jidentifikaw u jittrattaw ma' ħabsin radikalizzati, sabiex tiġi evitata r-radikalizzazzjoni ta' ħabsin oħra, kif ukoll jiżguraw monitoraġġ immirat u miżuri ta' diżimpenn immirati, u jħarrġu l-persunal tal-ħabsijiet skont dan;

54.  Iħeġġeġ lill-Istati Membri jiggarantixxu s-sikurezza u l-integrità fiżika u psikoloġika tal-persunal fil-ħabsijiet u jipprovdulhom konsulenza psikoloġika; jappella lill-Istati Membri jipprovdu riżorsi adegwati, taħriġ immirat, u superviżjoni lill-awtoritajiet tal-ħabsijiet fil-livelli kollha u b'mod speċjali lill-persunal l-aktar espost li jaħdem mill-qrib mad-delinkwenti minorenni u mad-detenuti radikalizzati; jisħaq, b'mod partikolari, fuq li l-persunal għandu jkun imħarreġ b'mod adegwat biex jidentifika sinjali ta' radikalizzazzjoni fi stadju bikri; jinkoraġġixxi lill-Istati Membri jagħrfu l-korsijiet ta' taħriġ żviluppati bl-użu ta' fondi tal-UE mill-Konfederazzjoni Ewropea tal-Probation (CEP), EuroPris u l-Akkademji Ewropej għat-Taħriġ fil-Ħabsijiet (EPTA); jappella għal aktar kontribut tal-UE biex jittejjeb it-taħriġ għall-uffiċjali tal-ħabsijiet dwar kwistjonijiet relatati mar-radikalizzazzjoni u t-theddid terroristiku potenzjali;

55.  Jisħaq fuq li l-awtoritajiet tal-ħabsijiet jeħtiġilhom jiżviluppaw għodod u metodi speċifiċi biex jidentifikaw u jimmonitorjaw ħabsin radikalizzati skont il-livell tar-radikalizzazzjoni tagħhom u għall-valutazzjoni obbligatorja tagħhom qabel jiġu rilaxxati; jappella lill-Kummissjoni tippromwovi l-aħjar prattiki dwar il-metodoloġiji tal-valutazzjoni tar-riskju ta' priġunieri radikalizzati żviluppati minn Stati Membri differenti; iqis li l-ħabsin li ġew ikklassifikati bħala l-aktar perikolużi għandhom jiġu mmarkati u indikati lill-awtoritajiet ġudizzjarji u/jew lill-awtoritajiet nazzjonali u esterni responsabbli mill-ġlieda kontra t-terroriżmu flimkien mar-rekwiżiti effettivi dwar il-libertà ta' wara r-rilaxx għal dawk li x'aktarx huma ta' theddida għas-sigurtà pubblika; iħeġġeġ lill-Istati Membri jsaħħu l-ġbir tal-intelligence dwar priġunieri radikalizzati u s-segwitu tagħhom, billi jibnu fuq l-aħjar prattiki fl-Istati Membri, bħall-istabbiliment ta' proċeduri tal-intelligence dwar il-ħabsijiet; jaċċentwa li jista' jkun utli li tinħatar persuna ta' kuntatt responsabbli mill-ġlieda kontra r-radikalizzazzjoni fis-sistema tal-ħabsijiet;

56.  Jisħaq fuq li ż-żmien fil-ħabs għandu jippermetti riabilitazzjoni u riintegrazzjoni minflok irawwem l-estremiżmu vjolenti; jappella lill-Istati Membri biex jistabbilixxu programmi ta' diżimpenn multidixxiplinari fil-ħabsijiet; iqis li l-miżuri ta' riintegrazzjoni għandhom isiru parti integrali mid-detenzjoni sabiex jitħejja r-rilaxx ta' dawn il-priġunieri; iqis li l-CoE PR jista' jwettaq segwitu tal-pjanijiet ta' azzjoni kontra r-radikalizzazzjoni fil-ħabsijiet u fit-tranżizzjoni ta' wara l-ħabs;

57.  Jisħaq fuq li kundizzjonijiet inumani ta' detenzjoni, affollament eċċessiv u trattament ħażin huma kontroproduttivi fir-rigward tal-objettiv tal-ġlieda kontra r-radikalizzazzjoni u l-estremiżmu vjolenti; jindika li sabiex tiġi evitata r-radikalizzazzjoni fil-ħabsijiet huwa essenzjali li jiġu stabbiliti sistemi ta' detenzjoni separati skont il-perikolożità tal-priġunieri; jissottolinja f'dan ir-rigward li kwalunkwe programm speċifiku ddedikat lil ċertu grupp ta' ħabsin għandu jirrispetta l-istess drittijiet tal-bniedem u obbligi internazzjonali bħal għal kwalunkwe ħabsi;

58.  Jappella lill-Kummissjoni tniedi Forum Ewropew dwar il-kundizzjonijiet tal-ħabsijiet sabiex tinkoraġġixxi l-iskambju tal-aħjar prattiki bejn esperti u prattikanti minn madwar l-Istati Membri kollha;

59.  Jiġbed l-attenzjoni dwar it-traffikar varju ta' merkanzija illegali fil-ħabs, inkluż it-traffikar tat-telefons ċellulari, li jippermetti lill-ħabsin jibqgħu f'kuntatt ma' netwerks terroristiċi fuq barra;

60.  Iħeġġeġ lill-Istati Membri jiffaċilitaw l-aċċess għall-predikaturi ġenwini għaliex dan inaqqas ir-riskji tal-organizzazzjoni awtonoma ta' ċelluli reliġjużi radikali; jissuġġerixxi l-introduzzjoni ta' sistema ta' liċenzji bbażata fuq verifiki tal-preċedenti personali tal-predikaturi li jkollhom aċċess għall-ħabsijiet sabiex jiġi evitat it-tixrid ta' fehmiet estremisti fost il-popolazzjonijiet li jinsabu f'riskju għoli, u jappella lill-Kunsill biex bl-appoġġ tal-Kummissjoni ifasslu linji gwida dwar dan abbażi tal-aħjar prattiki; jappella lill-Istati Membri jevalwaw u jimmonitorjaw regolarment lill-predikaturi li għandhom aċċess għall-ħabsijiet; jappella lill-Istati Membri biex jirrikjedu taħriġ standard għall-predikaturi li jaħdmu fil-ħabsijiet ibbażat fuq l-aħjar prattiki żviluppati mill-awtoritajiet penitenzjarji tal-Istati Membri, anke b'kooperazzjoni ma' pajjiżi terzi;

Kooperazzjoni u skambju ta' informazzjoni

Kwistjonijiet orizzontali

61.  Iħeġġeġ lill-Istati Membri jimplimentaw il-leġiżlazzjoni eżistenti b'mod sħiħ u fil-ħin, u jistieden lill-Kummissjoni tipprovdi l-appoġġ meħtieġ; jappella lill-Kummissjoni tanalizza n-nuqqasijiet fit-traspożizzjoni, l-implimentazzjoni u l-applikazzjoni tal-leġiżlazzjoni eżistenti, u tuża s-setgħa li tiftaħ proċedimenti ta' ksur meta l-Istati Membri jonqsu milli jimplimentaw il-leġiżlazzjoni kif suppost;

62.  Iħeġġeġ lill-Istati Membri jiżguraw li jkollhom it-tagħmir tekniku, is-software, is-sistemi tas-sigurtà u r-riżorsi umani kwalifikati li jkollhom bżonn biex jagħmlu użu sħiħ mis-sistemi ta' informazzjoni u l-mekkaniżmi ta' kooperazzjoni eżistenti; itenni l-importanza li jiġi żgurat li l-persunal b'aċċess għal dan it-tagħmir ikun irċieva taħriġ xieraq fir-rigward tad-data;

63.  Jinnota bi tħassib li l-istituzzjonijiet pubbliċi mhumiex qegħdin jagħmlu biżżejjed riċerka dwar is-sigurtà; jappella biex ikun hemm definizzjoni aktar proattiva tal-ħtiġijiet (pereżempju t-tisħiħ tan-Netwerk Ewropew għas-Servizzi Teknoloġiċi tal-Infurzar tal-Liġi (ENLETS), li qiegħed jiddefinixxi l-ħtiġijiet teknoloġiċi għall-infurzar tal-liġi); jappella biex jingħata appoġġ lil proġetti pilota dwar l-intelliġenza artifiċjali u t-teknoloġija blockchain (rimessi); jappella għal involviment attiv tal-aġenziji tal-UE bħall-Europol u s-CEPOL fi proġetti ta' riċerka tal-UE dwar is-sigurtà; jappella lill-Istati Membri biex jorganizzaw regolarment eżerċizzji ta' prospettiva li jħarsu lejn xenarji futuri ta' theddid; jappoġġja l-finanzjament kontinwu min-naħa tal-Kummissjoni għall-ħolqien ta' bażijiet tad-data modernizzati u l-forniment ta' tagħmir tekniku aġġornat u t-taħriġ għall-persunal, u jappella għal jitlob approċċ aktar ambizzjuż f'dan ir-rigward;

64.  Iħeġġeġ lill-Istati Membri jiżviluppaw l-istandardizzazzjoni teknika meħtieġa, it-titjib fir-rigward tal-kwalità tad-data u l-qafas legali għal approċċ futur ta' “skambju ta' informazzjoni b'mod awtomatiku” fir-rigward tal-kondiviżjoni ta' informazzjoni kontra t-terroriżmu ma' Stati Membri oħra u aġenziji u korpi rilevanti tal-UE abbażi tar-regolamenti legali sottostanti applikabbli li jirregolaw kull sistema ta' informazzjoni; b'hekk l-iskambju ta' tali informazzjoni jsir b'mod awtomatiku u dan ma jsirx biss f'każijiet speċifiċi fejn iċ-ċirkostanzi jeħtieġu li d-data tinżamm, jiġifieri meta l-kondiviżjoni tal-informazzjoni tkun tipperikola l-investigazzjonijiet attwali jew is-sikurezza ta' individwu jew tkun tmur kontra l-interessi essenzjali tas-sigurtà tal-Istat Membru kkonċernat; jappella lill-Kummissjoni tiġbor id-data fuq l-implimentazzjoni tal-obbligi eżistenti rigward il-kondiviżjoni awtomatika ta' informazzjoni;

65.  Jappella lill-Istati Membri biex ikunu konformi mal-obbligi tagħhom skont id-Direttiva dwar il-Ġlieda kontra t-Terroriżmu u d-Deċiżjoni 2005/671/ĠAI biex jikkondividu informazzjoni rilevanti b'rabta ma' reati terroristiċi malajr kemm jista' jkun mal-awtoritajiet kompetenti ta' Stati Membri oħra; huwa tal-opinjoni li l-awtoritajiet kompetenti tal-infurzar tal-liġi jenħtieġ li, mingħajr ma tkun meħtieġa xi talba minn qabel, jipprovdu lill-awtoritajiet kompetenti tal-infurzar tal-liġi ta' Stati Membri oħra informazzjoni u intelligence f'każijiet fejn hemm raġunijiet fattwali biex jemmnu li din l-informazzjoni u intelligence jistgħu jgħinu fil-kxif, il-prevenzjoni jew l-investigazzjoni ta' reati;

66.  Jirrimarka li l-għażla ta' xi Stati Membri li ma jipparteċipawx f'miżuri ta' kooperazzjoni ġudizzjarja u tal-pulizija għall-prevenzjoni, il-kxif, l-investigazzjoni u l-prosekuzzjoni ta' reati terroristiċi u l-finanzjament tat-terroriżmu tista' tipperikola r-rapidità u l-effiċjenza tal-investigazzjonijiet marbuta mat-terroriżmu u jista' jkollha effetti negattivi; jappella lill-Istati Membri jżommu dan f'moħħhom u jiżnu l-vantaġġi u l-iżvantaġġi tan-nonparteċipazzjoni f'dan il-qasam kruċjali;

67.  Jinnota li fil-preżent jeżistu 28 reġim legali differenti għaż-żamma tad-data, li jista' jkun kontroproduttiv għall-kooperazzjoni u l-iskambju ta' informazzjoni; iħeġġeġ lill-Kummissjoni tevalwa proposta leġiżlattiva dwar iż-żamma tad-data li tirrispetta l-prinċipji ta' limitu fuq l-ambitu, il-proporzjonalità u n-neċessità, filwaqt li tqis il-ħtiġijiet tal-awtoritajiet kompetenti u l-ispeċifiċitajiet tal-qasam tal-ġlieda kontra t-terroriżmu billi, fost miżuri oħra, tindirizza l-forom ġodda ta' komunikazzjoni, tistabbilixxi salvagwardji qawwija fuq il-ħażna tad-data mill-fornituri ta' servizz u fuq l-aspett tal-aċċess għad-data għal investigazzjonijiet kriminali, opportunitajiet ta' psewdonimizzazzjoni, tiddetermina kategoriji ta' data li huma partikolarment rilevanti għal ġlieda effettiva kontra t-terroriżmu u l-kriminalità serja, tipprovdi għal persunal speċifikament imħarreġ u sorveljat li jittratta l-aċċess għad-data jew tintroduċi valutazzjonijiet perjodiċi tat-theddid bħala l-bażi għall-perjodi taż-żamma;

Sistemi ta' informazzjoni

68.  Iħeġġeġ lill-Istati Membri jiżguraw implimentazzjoni sħiħa u jikkontrollaw b'mod sistematiku l-bażijiet tad-data u s-sistemi ta' informazzjoni rilevanti f'konformità sħiħa mad-drittijiet ta' aċċess tagħhom stabbiliti fil-bażijiet legali sottostanti u jintroduċu d-data utli kollha mingħajr dewmien filwaqt li jiġu ssodisfati r-rekwiżiti tal-kwalità tas-sistemi ta' informazzjoni rispettivi;

69.  Iħeġġeġ lill-Istati Membri jaraw li, kemm jista' jkun, l-informazzjoni rilevanti disponibbli fil-livell lokali jew reġjonali u fil-bażijiet tad-data tagħhom tittella' awtomatikament permezz ta' soluzzjonijiet tekniċi intelliġenti fis-sistemi nazzjonali u, jekk ikun il-każ, fil-bażijiet tad-data biex jiġi evitat li tintilef informazzjoni bħala riżultat tal-frammentazzjoni tal-ġurisdizzjonijiet, filwaqt li jiġi żgurat li jintlaħqu l-istandards tal-UE dwar il-kwalità, is-sigurtà u l-protezzjoni tad-data;

70.  Jappella lill-Istati Membri jużaw kemm jista' jkun kull kategorija ta' kollegamenti u jimplimentaw il-kombinazzjonijiet kollha għat-tiftix previsti mis-SIS, minbarra li jiżguraw livelli ta' persunal u appoġġ tekniku suffiċjenti għall-Uffiċċji SIRENE;

71.  Jilqa' r-reviżjoni tas-Sistema ta' Informazzjoni ta' Schengen II (SIS II), li tirrikjedi li l-awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi jirreġistraw ukoll il-kontrolli mwettqa fuq mira rreġistrata fis-SIS II u li jistabbilixxu użu uniformi tas-SIS II fir-rigward tat-terroriżmu; jappella lill-Istati Membri jiżguraw li l-informazzjoni relatata ma' reati terroristiċi tittella' b'mod konsistenti u sistematiku fuq sistemi u pjattaformi Ewropej, b'mod partikolari fil-każ ta' allert skont l-Artikolu 36 tar-Regolament SIS II u tiġi sinkronizzata fejn possibbli bl-implimentazzjoni ta' approċċ konsistenti ta' kondiviżjoni tal-informazzjoni fuq tliet livelli billi jsir użu ottimali u konsistenti tad-data tas-SIS u tal-Europol; jilqa' t-tip il-ġdid ta' allert: “kontroll ta' investigazzjoni” skont l-Artikolu 36 tar-Regolament SIS II, u l-obbligu l-ġdid għal tweġiba immedjata mill-Uffiċċju SIRENE f'każ ta' allert marbut mat-terroriżmu; jappella, barra minn hekk, lill-Kummissjoni biex tiddetermina, bil-parteċipazzjoni attiva u l-qbil ta' esperti mill-Istati Membri, prattiki tajba f'termini ta' proċeduri ta' segwitu għal hits dwar persuni involuti fit-terroriżmu jew f'attivitajiet relatati mat-terroriżmu skont l-Artikolu 36;

72.  Jappella lill-Kummissjoni biex timplimenta mekkaniżmu ta' skambju ta' informazzjoni "wara l-hit" li jkun jippermetti lill-Istati Membri kollha jew tal-anqas lil dawk ikkonċernati biex jiġu informati dwar il-hits ġenerati mill-movimenti tal-persuni involuti fit-terroriżmu jew f'attivitajiet relatati mat-terroriżmu; jisħaq fuq il-ħtieġa ta' mmappjar tal-movimenti ta' vvjaġġar tal-FTFs, tal-persuni li jirritornaw u tal-persuni involuti f'attivitajiet terroristiċi abbażi tal-hits tas-SIS biex tinkiseb stampa ċara u komprensiva li tista' tipprovdi bażi għat-teħid ta' miżuri ulterjuri;

73.  Jappella lill-Kummissjoni biex tevalwa taħt liema ċirkostanzi s-servizzi nazzjonali tal-intelligence jistgħu jkomplu jkollhom aċċess dirett għas-sistemi ta' informazzjoni rilevanti tal-UE, b'mod partikolari għas-SIS fl-ambitu tar-reġim legali riformat tiegħu, biex jiġu evitati nuqqasijiet ġodda fis-sigurtà u fl-iskambju tal-informazzjoni;

74.  Jilqa' l-adozzjoni ta' sistema awtomatizzata għall-identifikazzjoni tal-marki tas-swaba' (AFIS) ċentrali fl-ambitu tas-SIS li tippermetti lill-utenti finali jfittxu fis-SIS abbażi tad-data tal-marki tas-swaba'; jitlob li s-sistema tiġi introdotta sal-2019; iħeġġeġ lill-Istati Membri kollha jimplimentaw il-funzjonalità tal-AFIS tas-SIS immedjatament; jinnota li għalkemm il-bażi legali tas-SIS II tippermetti l-ħżin tal-marki tas-swaba', din id-data bijometrika s'issa ntużat biss biex tiġi kkonfermata l-identità ta' persuna wara verifika dwar l-isem jew id-data tat-twelid tal-persuna; jemmen li l-identifikazzjoni bbażata biss fuq il-marki tas-swaba' jkollha valur miżjud sinifikanti;

75.  Jappella lill-Istati Membri biex jiżguraw li l-awtoritajiet kompetenti tagħhom kontra t-terroriżmu jkollhom aċċess għall-VIS u biex il-proċedura għal dan l-aċċess tkun waħda sempliċi;

76.  Jilqa' l-ħolqien tas-sistema Ewropea ta' informazzjoni u awtorizzazzjoni għall-ivvjaġġar (ETIAS) li ser tkun applikata għaċ-ċittadini ta' pajjiżi terzi mingħajr viża;

77.  Jappella lill-Kummissjoni tipproponi leġiżlazzjoni li tistabbilixxi sistema ECRIS ċentralizzata waħda, li tippermetti l-iskambju ta' informazzjoni dwar rekords kriminali rigward kemm iċ-ċittadini tal-UE kif ukoll iċ-ċittadini ta' pajjiżi terzi;

78.  Jappella biex l-inġenji tal-ajru privati, koperti mid-Direttiva tal-UE dwar il-PNR, kif ukoll it-trasportaturi bl-ajru, ikunu obbligati jiġbru data tal-PNR; jappella lill-Kummissjoni tevalwa l-proċeduri ta' sigurtà promulgati f'ajrudromi u f'ajruporti iżgħar fl-Istati Membri kollha;

79.  Iħeġġeġ lill-Istati Membri kollha jimplimentaw bis-sħiħ id-Direttiva dwar il-PNR mingħajr dewmien u jistieden lill-Kummissjoni tipproċedi malajr bi proċeduri ta' ksur kontra dawk l-Istati Membri li għadhom m'għamlux dan; jappella lill-Istati Membri biex il-PIUs ikunu interkonnessjoni sabiex jiffaċilitaw l-iskambju tad-data tal-PNR; jappella lill-Kummissjoni tipproponi soluzzjonijiet teknoloġiċi biex, bl-awtomatizzazzjoni tal-ipproċessar tat-talbiet minn PIU għal oħra, l-iskambju tad-data tal-PNR u l-integrazzjoni tagħhom f'sistemi differenti jieħu inqas ħin u jkun inqas impenjattiv f'termini ta' riżorsi umani; jinkoraġġixxi, għaldaqstant, proġetti bħall-ISF immexxi min-Netherlands biex tiġi żviluppata PIU.net ibbażata fuq il-FIU.net eżistenti; jitlob lill-Kummissjoni biex, flimkien mal-Europol, tappoġġja l-iżvilupp tar-regoli mmirati u l-valutazzjonijiet tar-riskju li jridu jiġu applikati b'mod konġunt mill-Istati Membri;

80.  Jappella lill-Istati Membri biex il-PIUs tagħhom ikunu unitajiet multidixxiplinari, inkluż b'persunal mill-awtoritajiet tad-dwana, tal-infurzar tal-liġi u tal-intelligence, sabiex l-awtoritajiet kompetenti jikkondividu l-informazzjoni aħjar;

81.  Jinnota li l-iskadenza għall-implimentazzjoni tad-Deċiżjonijiet Prüm(18) tat-23 ta' Ġunju 2008 skadiet fis-26 ta' Awwissu 2011 u anke s'issa mhux l-Istati Membri kollha implimentaw id-deċiżjonijiet bis-sħiħ; jappella għaldaqstant lil dawn l-Istati Membri biex fl-aħħar mill-aħħar jissodisfaw l-obbligi tagħhom fl-ambitu tal-liġi tal-UE u jimplimentaw bis-sħiħ id-Deċiżjonijiet Prüm u jsaħħu n-Netwerk Prüm billi jaġġornaw is-sistemi ta' pproċessar nazzjonali tagħhom biex jadattaw għat-teknoloġija tal-informazzjoni moderna; iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Kunsill jimmodernizzaw u jaġġornaw id-Deċiżjonijiet Prüm tal-2008 sabiex is-sistemi nazzjonali jkunu konnessi b'mod aktar effiċjenti;

L-interoperabilità

82.  Jilqa' r-Regolamenti li ġew proposti dwar l-interoperabilità; jappella lill-Kummissjoni tevalwa l-potenzjal u l-valur miżjud possibbli ta' sistemi ta' informazzjoni addizzjonali li għandhom jiġu inklużi fil-futur u tibgħat rapport lill-Parlament Ewropew; jemmen li l-interoperabilità tgħin biex twaħħad l-informazzjoni rilevanti u dik neċessarja; jenfasizza li soluzzjoni bħal din għandha ssib il-bilanċ tajjeb bejn il-ħtiġijiet leġittimi għal informazzjoni puntwali, effiċjenti u rilevanti għall-awtoritajiet f'konformità sħiħa mad-drittijiet ta' aċċess tagħhom u l-limitazzjoni tal-iskop skont il-bażijiet ġuridiċi sottostanti u d-drittijiet fundamentali tas-suġġetti tad-data;

83.  Jisħaq fuq il-ħtieġa li jiġi introdott servizz ta' tqabbil bijometriku biex ikunu jistgħu jsiru domandi permezz ta' data bijometrika fuq diversi sistemi ta' informazzjoni tal-UE bl-għan li jiġi kkontribwit għall-ġlieda kontra l-frodi tal-identità u biex jiġi evitat li l-persuni jużaw aktar minn identità waħda; jisħaq fuq il-ħtieġa li tiddaħħal data bijometrika fil-bażijiet tad-data rilevanti; jenfasizza wkoll il-ħtieġa li tittejjeb b'mod kontinwu l-kapaċità li jiġu identifikati abbużi ta' dokumenti ġenwini għall-identifikazzjoni tal-persuni li jiġu ffalsifikati parzjalment jew kompletament;

84.  Iħeġġeġ biex il-ħidma fuq evoluzzjoni ulterjuri tal-istandard tal-UMF jinbeda immedjatament, bl-involviment mill-qrib tal-eu-LISA, sabiex jiġi żgurat li l-istandard jaqdi l-ħtiġijiet tas-sistemi interoperabbli tal-IT tal-futur u jkun jista' jagħmel parti minn ħidma koordinata biex titjieb il-kwalità tad-data fis-sistemi tal-IT fuq skala kbira;

85.  Jitlob id-delineazzjoni armonizzata tal-istandards minimi tal-kwalità tad-data għal finijiet ta' input, li għandhom jiġu stabbiliti fil-livell tal-UE, skont il-kriterji tal-acquis tal-UE dwar il-protezzjoni tad-data u applikati fis-sistemi kollha tal-IT sabiex tkun żgurata l-kwalità konsistenti tad-data; iħeġġeġ lil eu-LISA tistabbilixxi indikaturi u kontrolli komuni u tiżviluppa kapaċità ta' monitoraġġ ċentrali għall-kwalità tad-data għas-sistemi kollha li għandha fil-kompetenza tagħha; jirrakkomanda wkoll li meta l-eu-LISA tinnota irregolaritajiet fir-rapporti li tibgħat lill-Istati Membri dwar il-kwalità, l-Istat Membru kkonċernat ikun obbligat jikkoreġi d-data jew jiġġustifika n-nuqqas ta' korrezzjoni;

86.  Jikkritika n-nuqqas ta' finanzjament u persunal xieraq għal eu-LISA, meta jitqies li r-responsabbiltajiet tagħha qegħdin jiżdiedu kontinwament; jappella biex eu-LISA tissaħħaħ bil-kapaċità u r-riżorsi addizzjonali meħtieġa biex twettaq il-kompiti l-ġodda b'mod effiċjenti, u li dan jiġi rifless fil-QFP il-ġdid;

Kooperazzjoni u skambju ta' informazzjoni fl-Istati Membri u bejniethom

87.  Jappella lill-Istati Membri joħolqu "ċentri ta' fużjoni" jew unitajiet ta' koordinament nazzjonali għall-ġlieda kontra t-terroriżmu, kif ukoll bażijiet tad-data kkoordinati, biex tiġi ċentralizzata u jiġi ffaċilitat it-tiftix, l-identifikazzjoni u l-iskambju ta' informazzjoni u intelligence relatati mat-terroriżmu mingħand l-awtoritajiet nazzjonali rilevanti kollha; jikkunsidra barra minn hekk li politika lokali u, fejn ikun xieraq, reġjonali proattiva hija prerekwiżit għal politika ta' sigurtà nazzjonali integrali; jappella lill-Istati Membri biex jikkondividu l-aħjar prattiki f'dan ir-rigward, bħall-inizjattiva Belġjana "Lokale integrale veiligheidscellen", li tinvolvi lill-partijiet ikkonċernati tas-soċjetà ċivili bħas-servizzi soċjali, l-amministrazzjoni lokali u l-politiċi lokali fid-diskussjoni dwar l-indikazzjonijiet kollha tar-radikalizzazzjoni u b'segretezza professjonali kondiviża sabiex il-partijiet ikkonċernati li jkollhom dmir professjonali ta' segretezza jkunu jistgħu jikkontribwixxu wkoll;

88.  Jappella lill-Istati Membri jesploraw approċċi ġodda li jtejbu l-kooperazzjoni u l-iskambju ta' informazzjoni bejn is-servizzi tal-infurzar tal-liġi u s-servizzi ta' intelligence fil-livell nazzjonali u jippreservaw is-separazzjoni neċessarja bejn l-infurzar tal-liġi u l-ħidma tal-intelligence u l-prinċipji meħtieġa tas-sjieda tal-informazzjoni u tal-protezzjoni tas-sors u dawk relatati mal-ammissibilità tal-evidenza fi proċedimenti kriminali;

89.  Jappella lill-Istati Membri biex jibnu fuq l-aħjar prattiki billi jsaħħu l-kooperazzjoni u l-iskambju ta' informazzjoni fuq il-bażi ta' każ b'każ bejn il-prosekutur pubbliċi u s-servizzi tal-intelligence f'investigazzjonijiet kriminali relatati mat-terroriżmu;

90.  Jirrakkomanda li l-Istati Membri jindikaw f'linji gwida jew permezz ta' azzjoni leġiżlattiva meta jkun permissibbli li jsir skambju ta' informazzjoni bejn il-pulizija u s-servizzi tal-intelligence ma' awtoritajiet kompetenti oħra ta' Stati Membri u l-aġenziji tal-UE, u jemmen li l-allinjament tal-istandards nazzjonali dwar din il-kwistjoni jikkontribwixxi għal rispons madwar l-UE kollha għall-kwistjoni ta' meta tali informazzjoni tista' tintuża u tiġi kondiviża;

91.  Jappella lill-Istati Membri jiżguraw li kwalunkwe evalwazzjoni, verifika, proċedura jew kawża legali jew politika tipprovdi informazzjoni tal-intelligence tagħmel dan bi grad speċjali ta' protezzjoni u jiżguraw li l-protezzjoni tal-kunfidenzjalità u l-integrità tas-sorsi tal-intelligence u tal-uffiċjali jinżammu biex ma jiġux ipperikolati l-ħidma u s-sigurtà tas-sorsi, tal-kollaboraturi u tal-impjegati tas-servizzi tal-intelligence;

92.  Jappella li tiġi stabbilita Akkademja tal-Intelligence Konġunta tal-UE bi standards komuni, biex jiġu kombinati r-riżorsi u jiġu żviluppati sinerġiji, fiduċja u kultura tal-intelligence komuni;

93.  Jirrakkomanda li l-Istati Membri jeżaminaw il-possibbiltà ta' koordinament u kooperazzjoni aħjar bejn is-servizzi tal-intelligence u tal-infurzar tal-liġi fil-livell tal-UE, pereżempju billi jibagħtu aktar esperti tal-intelligence flimkien ma' persunal tal-infurzar tal-liġi għal-laqgħat tal-Grupp ta' Kollegament Konġunt Kontra t-Terroriżmu (CTJLT) tal-Europol; jappella lill-Kummissjoni iżżid l-appoġġ għas-CTJLT, anki permezz ta' fondi adegwati;

94.  Jappella lill-Istati Membri jottimizzaw il-kollaborazzjoni fil-Grupp ta' Kontra t-Terroriżmu, biex b'hekk ikomplu jinforzaw bħala l-pjattaforma konġunta ta' kooperazzjoni u komunikazzjoni bejn is-servizzi tal-intelligence nazzjonali, u sabiex jiġi pprovdut finanzjament adegwat; jilqa' l-istabbiliment ta' Bord Konsultattiv għas-CTG biex iżid il-viżibilità u t-trasparenza u biex jitkellem b'mod pubbliku fir-relazzjonijiet bejn is-CTG u l-istituzzjonijiet u l-korpi rilevanti tal-UE u biex jiggarantixxi li l-Parlament Ewropew ikun kontinwament informat;

95.  Jitlob lill-Istati Membri sabiex jiskedaw laqgħat ta' skambju regolari bejn l-imħallfin u r-rappreżentanti mill-komunità tal-intelligence u tal-infurzar tal-liġi sabiex jaqsmu għarfien dwar żviluppi sitwazzjonali, investigatorji jew tekniċi fil-qasam tal-ġlieda kontra t-terroriżmu, sabiex il-ġudikatura jkollha l-istampa sħiħa dwar il-ġurisdizzjoni tagħhom u jirċievu aktar taħriġ;

96.  Jappella lill-Istati Membri jiżviluppaw aktar il-kooperazzjoni reċiproka transfruntiera tal-pulizija permezz tal-valutazzjoni tat-theddid, l-analiżi tar-riskji u l-pattulji konġunti;

97.  Jappella lill-Istati Membri u lill-partijiet ikkonċernati jkomplu jipprovdu kapaċità operazzjonali suffiċjenti u jsaħħu l-kooperazzjoni massima effettiva fl-oqsma tal-ġlieda kontra t-terroriżmu u s-sigurtà interna, inkluż permezz ta' bbaġitjar adegwat, sabiex tinżamm kultura ta' sigurtà nazzjonali li tkun mgħammra biex tindirizza t-theddida fuq perjodu ta' żmien medju;

98.  Jilqa' l-Linji Gwida (fl-Artikolu 27) tal-Kunsill Ewropew tat-23 ta' Marzu 2018 li fih esprima "determinazzjoni li jkollu sħubija mill-qrib kemm jista' jkun mar-Renju Unit fil-ġejjieni [...] b'mod partikolari fil-ġlieda kontra t-terroriżmu u l-kriminalità internazzjonali"; jemmen li huwa kruċjali li tiġi żgurata kontinwazzjoni tal-kooperazzjoni fis-sigurtà reċiproka u tal-iskambju tal-informazzjoni bejn l-UE u r-Renju Unit wara l-Brexit;

99.  Jirrikonoxxi l-kollaborazzjoni professjonali mill-qrib kontra t-terroriżmu bejn il-pajjiżi Ewropej u, kif xieraq, ma' awtoritajiet kontra t-terroriżmu barranin, u jitlob titjib kontinwu permezz ta' missjonijiet operattivi, analiżi tad-data, skambju aktar rapidu tal-intelligence, u l-kondiviżjoni tal-aħjar prattiki;

Kooperazzjoni u skambju ta' informazzjoni mal-aġenziji tal-UE

100.  Jappella għal kooperazzjoni aktar sistematika fost l-aġenziji tal-ĠAI li jaħdmu fuq il-ġlieda kontra t-terroriżmu sabiex jiżviluppaw approċċi konġunti u sinerġiji fid-dawl tar-rwol dejjem akbar tal-aġenziji f'dan il-qasam; jemmen li laqgħat konġunti regolari tal-aġenziji ewlenin kollha jistgħu jkomplu jiżviluppaw il-ħidma konġunta f'dan il-qasam u jżidu s-sinerġiji mal-uffiċjali ta' kollegament fid-delegazzjonijiet tagħhom;

101.  Jappella lill-Istati Membri jżidu n-numru ta' Esperti Nazzjonali Sekondati bi sfond relatat mal-ġlieda kontra t-terroriżmu fl-aġenziji bl-għan li tiġi żgurata rappreżentazzjoni tal-ħtiġijiet tal-Istati Membri u bl-għan li l-aġenziji jingħataw l-għarfien espert neċessarju f'dan il-qasam, fi ħdan il-kuntest tal-mandati tagħhom;

102.  Jappella biex l-Europol issir ċentru veru u proprju għall-iskambju ta' informazzjoni u kooperazzjoni tal-infurzar tal-liġi fil-qasam tal-ġlieda kontra t-terroriżmu fl-UE; jappella lill-Kummissjoni tissorvelja mill-qrib dan il-proċess u tevalwa l-ħtieġa ta' aġġustament leġiżlattiv possibbli;

103.  Jistieden lill-Europol tagħmel użu sħiħ mid-drittijiet attwali tagħha ta' aċċess għas-SIS, il-VIS u l-Eurodac, bl-għan li tittejjeb l-interoperabilità, filwaqt li jiġu rrispettati d-drittijiet fundamentali u l-leġiżlazzjoni tal-protezzjoni tad-data;

104.  Jappella lill-Europol tiggarantixxi lill-Istati Membri d-disponibbiltà f'waqtha tal-QUEST, bl-għan li tittejjeb l-interoperabilità;

105.  Jappella għal finanzjament u persunal xieraq għall-Europol u l-Eurojust, fid-dawl tar-responsabbiltajiet dejjem akbar tagħhom u r-rwol essenzjali li għandha fit-tisħiħ tal-kooperazzjoni fl-infurzar tal-liġi u ġudizzjarja fl-Ewropa u fl-appoġġ tal-ġlieda kontra t-terroriżmu;

106.  Iħeġġeġ l-Istati Membri jiżguraw użu sħiħ tal-kuntatti bejn l-Europol u l-awtoritajiet rilevanti f'dak li għandu x'jaqsam ma' reati terroristiċi, peress li fil-qasam tal-ġlieda kontra t-terroriżmu r-rapidità spiss tkun essenzjali; jinkoraġġixxi l-Istati Membri jagħmlu użu minn "stazzjonamenti fuq il-post" fir-rigward ta' speċjalisti tal-Europol, peress li dan iżid il-fiduċja u jnaqqas il-piżijiet amministrattivi; jappella lill-Istati Membri jiżguraw aċċess dirett tas-servizzi tal-ġlieda kontra t-terroriżmu tal-infurzar tal-liġi tal-Istati Membri (lil hinn mil-livell federali/ċentrali) għas-servizzi tal-Europol;

107.  Jistieden lill-Istati Membri jistabbilixxu l-infrastruttura sigura meħtieġa fil-qasam tal-komunikazzjoni tal-infurzar tal-liġi nazzjonali u jippromwovu l-konnettività diretta u deċentralizzata ta' servizzi antiterroristiċi għall-ġlieda kontra t-terroriżmu, SIENA u l-EIS, peress li dan isaħħaħ it-tfittxijiet u l-korrispondenzi trasversali;

108.  Iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jipprovdu aktar riżorsi finanzjarji u umani, fosthom xjenzati tad-data u analisti tal-big data, biex jiġu żviluppati soluzzjonijiet tekniċi li jindirizzaw il-volum għoli ta' data li tkun trid tiġi analizzata; jitlob li l-Europol tkun inkarigata b'aktar proġetti ta' riċerka u żvilupp f'dan il-qasam fil-kuntest tal-mandat tagħha għall-benefiċċju tal-Istati Membri;

109.  Jappella lill-Istati Membri jagħmlu użu sħiħ minn soluzzjonijiet tekniċi biex jitjieb il-qsim ta' informazzjoni mal-Europol, b'mod partikolari bl-awtomatizzazzjoni tal-proċess biex id-data tittella' fis-sistema ta' informazzjoni tal-Europol għal finijiet ta' kontroverifika, pereżempju billi jintużaw id-"data loaders" żviluppati mill-Europol;

110.  Jilqa' d-dispożizzjoni l-ġdida fis-SIS II futura li tippermetti li, sakemm raġunijiet legali jew operazzjonali ma jkunux jeħtieġu mod ieħor, il-Europol tiġi informata dwar kwalunkwe twissija ġdida jew kwalunkwe hit marbuta ma' terroriżmu fis-SIS; jinnota li dan ser jippermetti kontroverifiki u, jekk jitqies xieraq, analiżijiet operattivi u/jew tematiċi, sabiex jitkompla l-immappjar tax-xejriet tal-ivvjaġġar u/jew l-analiżi tal-konnessjonijiet possibbli tal-individwu/i llokalizzat(i); jappella lill-Kummissjoni timplimenta malajr din il-possibbiltà l-ġdida b'mod awtomatiku;

111.  Jappella lill-Europol tippubblika rapport annwali dwar l-ammont u t-tip ta' informazzjoni kondiviża mill-Istati Membri fis-sistemi ta' informazzjoni rilevanti tal-UE u mal-Europol, biex jiġu identifikati lakuni u jiġi promoss l-iskambju ta' informazzjoni;

112.  Jistieden lill-Europol tiżviluppa bis-sħiħ kapaċità bijometrika mill-aktar fis possibbli, peress li jkun importanti għall-Istati Membri li jaqsmu dejjem aktar informazzjoni bijometrika mal-Europol;

113.  Jaċċentwa li l-kriptaġġ tal-komunikazzjonijiet minn tarf sa tarf bl-ogħla livell ta' żvilupp tekniku huwa għodda essenzjali sabiex tiġi ssalvagwardjata l-kunfidenzjalità tal-komunikazzjonijiet u jiġu żgurati tranżazzjonijiet leġittimi bejn il-klijenti; jappella lill-Istati Membri jiżguraw kooperazzjoni fost il-partijiet ikkonċernati rilevanti kollha bil-ħsieb li jiżdiedu l-kapaċitajiet ta' dekriptaġġ tal-awtoritajiet kompetenti u li l-kapaċitajiet ta' dekriptaġġ tal-awtoritajiet kompetenti jilħqu l-istandards bil-ħsieb ta' prosekuzzjoni legali; jilqa’ l-fatt li l-Europol qiegħda tiżviluppa għodod ta’ dekriptaġġ u għarfien espert sabiex issir ċentru għad-dekriptaġġ ta' informazzjoni miksuba b’mod legali f’investigazzjonijiet kriminali u biex tappoġġja aħjar lill-Istati Membri; jinnota, barra minn hekk, li l-Kummissjoni emendat il-baġit tal-2018 tal-Europol b'EUR 5 miljun addizzjonali biex issaħħaħ il-kapaċitajiet tagħha ta' dekriptaġġ ta' din l-informazzjoni miksuba u biex tiżviluppa sett ta' tekniki ta' investigazzjoni alternattivi li jkunu għad-dispożizzjoni tal-Istati Membri;

114  Jilqa' d-Dikjarazzjoni ta' Pariġi tal-5 ta' Novembru 2018 dwar il-ħolqien ta' Reġistru Ġudizzjarju Ewropew Kontra t-Terroriżmu fi ħdan l-Eurojust; jitlob il-ħolqien minnufih ta' tali reġistru fi ħdan l-Eurojust abbażi tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 2005/671/ĠAI, emendata bid-Direttiva 2017/541, b'riżorsi finanzjarji u umani adegwati;

115.  Jistieden lill-Istati Membri jinvolvu b'mod sistematiku lill-Euorjust fl-investigazzjonijiet u fil-prosekuzzjonijiet tagħhom li jikkonċernaw il-ġlieda kontra t-terroriżmu u li jkollhom dimensjoni transfruntiera u jagħmlu użu effiċjenti mill-istrumenti ta' koordinament tal-Eurojust;

116.  Jemmen li l-ftehimiet operattivi ma' pajjiżi terzi jistgħu jkunu ta' għajnuna fil-ħidma tal-Europol, u jinnota l-fatt li l-Kummissjoni bħalissa qiegħda tinnegozja ftehimiet operattivi ma' tmien pajjiżi mir-reġjun MENA; jitlob li l-ftehimiet operattivi ma' sħab li huma partikolarment qrib, bħall-pajjiżi tal-EFTA, jiġu negozjati mill-ġdid;

117.  Jistieden lill-Eurojust tkompli tkabbar in-netwerk tal-punti ta' kuntatt tagħha f'pajjiżi terzi, u jinkoraġġixxi l-kollokament ta' aktar prosekuturi ta' kollegament fil-Eurojust, pereżempju mill-Balkani tal-Punent;

118.   Huwa mħasseb dwar l-użu tal-avviżi tal-Interpol, u b'mod partikolari tal-avviżi l-ħomor, maħruġa minn ċerti pajjiżi terzi li jużawhom għal finijiet politiċi u b'hekk jimpedixxu l-kooperazzjoni internazzjonali fil-ġlieda kontra t-terroriżmu;

119.  Jisħaq fuq il-ħtieġa li jiżdied il-finanzjament tas-CEPOL u li jissaħħu l-iżvilupp u l-għoti ta' taħriġ innovattiv relatat mal-qasam ċibernetiku;

120.  Jistieden lis-CEPOL tkompli tiżviluppa programmi ta' taħriġ għall-utenti finali tas-SIS, abbażi tal-Manwal SIRENE u l-Katalgu tal-Aħjar Prattiki, dwar is-suġġett ta' persuni involuti fit-terroriżmu jew f'attivitajiet relatati mat-terroriżmu, inkluż il-ġellieda terroristi barranin, li huma suġġetti għal allerti SIS;

121.  Jitlob li jkun hemm skambju kontinwu ta' informazzjoni strateġika dwar il-ġlieda kontra t-terroriżmu mis-servizzi tas-sigurtà nazzjonali mal-istituzzjonijiet tal-UE permezz ta' INTCEN tal-UE; iħeġġeġ lill-Istati Membri jkomplu jsostnu l-kondiviżjoni tal-intelligence permezz ta' INTCEN tal-UE u jottimizzaw xogħlu biex tiżdied l-effikaċja tiegħu fil-ġlieda kontra t-terroriżmu;

Rikonoxximent reċiproku u assistenza legali reċiproka

122.  Jistenna li l-Istati Membri jkomplu jedukaw u jħarrġu l-persunal ġudizzjarju dwar l-Ordni ta' Investigazzjoni Ewropea (EIO) sabiex tiġi żgurata l-applikazzjoni komprensiva tagħha;

123.  Jitlob l-użu ta' skwadri ta' investigazzjoni konġunta (SIK) f'każ ta' attakki terroristiċi; jemmen li s-SIK iżidu l-effikaċja tal-kooperazzjoni u l-investigazzjoni ta' reati transfruntiera; jitlob ukoll li l-Europol u l-Eurojust jipparteċipaw f'dawn is-SIK, peress li dan ifisser użu aħjar tar-riżorsi u l-kapaċitajiet offruti mill-aġenziji tal-UE; jitlob l-għoti ta' finanzjamenti mtejba u faċilment aċċessibbli lill dawn is-SIK; jitlob ukoll it-twaqqif ta' programm speċjali "Erasmus għall-uffiċjali tal-pulizija" fil-prattika, idealment għal uffiċjali subordinati u ta' grad baxx, sabiex dawn jiġu mħeġġa jieħdu sehem fis-SIK fi Stati Membri oħra tal-UE tal-anqas darba matul il-karrieri tagħhom, u b'hekk dawk li mhux bilfors ikollhom esperjenza ta' kollaborazzjoni mal-kontropartijiet tagħhom fi Stati Membri oħra jkunu jistgħu jiksbu esperjenza addizzjonali u josservaw l-aħjar prattiki ta' kif jiġġieldu l-kriminalità transfruntiera b'mod aktar effikaċi; iħeġġeġ l-estensjoni ta' dan il-programm għal uffiċjali tas-sigurtà u tal-faċilitajiet korrettivi oħra fil-futur;

124.  Jistieden lill-Istati Membri jagħmlu użu sħiħ mill-għarfien espert u mill-istrumenti offruti mill-Eurojust u n-Netwerk Ġudizzjarju Ewropew (NĠE), b'mod partikolari fl-għoti ta' informazzjoni u appoġġ mil-lat prattiku u ġuridiku fir-rigward ta' talbiet għal assistenza legali reċiproka u assistenza f'talbiet ta' rikonoxximent reċiproku, koordinament tal-investigazzjonijiet u tal-prosekuzzjonijiet, deċiżjonijiet fuq l-aktar ġurisdizzjoni idonea għall-prosekuzzjoni, u koordinament tas-sekwestri u tal-konfiski tal-assi;

125.  Jistieden lill-fornituri tas-servizzi online u lill-pjattaformi tal-komunikazzjoni jimplimentaw id-deċiżjonijiet fil-qasam tal-ġlieda kontra t-terroriżmu b'mod effikaċi; jistieden lill-Kummissjoni teżamina l-possibbiltà ta' proposta leġiżlattiva li tobbliga lill-pjattaformi tal-komunikazzjoni preżenti fis-suq tal-UE jikkooperaw f'dak li għandu x'jaqsam ma' komunikazzjoni kriptata jekk ikun hemm deċiżjoni ġudizzjarja f'dan is-sens; jenfasizza li jenħtieġ li tali kooperazzjoni ma ddgħajjifx is-sigurtà tan-netwerks u tas-servizzi tagħhom, pereżempju billi toħloq jew tiffaċilita "backdoors";

126.  Jitlob li l-proposti tal-Kummissjoni għal regolament u direttiva biex jitjieb l-aċċess transfruntier għall-provi elettroniċi jiġu adottati malajr; jitlob lill-fornituri tas-servizzi online jfornu punti uniċi ta' kuntatt għal talbiet mill-awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi u mill-ġudikatura;

Fruntieri esterni

127.  Iħeġġeġ lill-Istati Membri jinvestu f'tagħmir tal-ICT ta' kwalità superjuri fil-punti ta' qsim tal-fruntieri kollha biex ikunu jistgħu jsiru verifiki adegwati bl-użu tal-bażijiet tad-data rilevanti kollha; jitlob lill-Kummissjoni tistabbilixxi parametru ta' riferiment għall-istandards tekniċi ta' dan it-tagħmir tal-ICT, wara konsultazzjoni ma' eu-LISA; iqis li l-ħidma fuq il-proposti ta' interoperabbiltà tas-sistemi ta' informazzjoni għandha sservi ta' opportunità biex jittejbu u jiġu armonizzati parzjalment is-sistemi tal-IT nazzjonali u l-infrastrutturi nazzjonali fil-punti ta' qsim tal-fruntieri; jilqa' l-proposta tal-Kummissjoni li ssaħħaħ l-appoġġ għall-Istati Membri biex tkun garantita s-sigurtà tal-fruntieri esterni komuni tal-UE billi tal-anqas jiġi triplikat il-baġit għall-Fond Integrat għall-Ġestjoni tal-Fruntieri fil-QFP 2021-2027 li jmiss;

128.  Jilqa' l-adozzjoni tar-riformi reċenti li saret biex jissaħħu l-fruntieri esterni tal-UE fil-livell tal-UE, inkluża l-adozzjoni tas-Sistema ta' Dħul/Ħruġ (EES) u tas-sistema ETIAS kif ukoll ir-riforma tas-sistema SIS; jistieden lill-Istati Membri jimplimentaw b'mod sħiħ dawn il-miżuri u, f'kooperazzjoni mal-Europol, isostnu l-lista ta' sorveljanza għas-sistemi ETIAS u VIS u jagħtu kontribut fihom; jitlob lill-Kummissjoni tissorvelja mill-qrib l-implimentazzjoni tar-Regolament (UE) 2017/458 il-ġdid, li jipprevedi verifiki sistematiċi fuq il-persuni kollha li jaqsmu l-fruntieri esterni u b'mod partikolari għall-użu tad-deroga fil-verifiki sistematiċi;

129.  Jistieden lill-Istati Membri jallinjaw il-ġestjoni tal-fruntieri tagħhom mal-kunċett tal-ġestjoni integrata tal-fruntieri (IBM); jenfasizza l-ħtieġa li tiġi żgurata l-implimentazzjoni sħiħa tal-istrateġija tal-ġestjoni integrata tal-fruntieri fil-livell Ewropew u fil-livell nazzjonali u għaldaqstant tissaħħaħ il-ġestjoni tal-fruntieri esterni;

130.  Jilqa' l-proposta tal-Kummissjoni li tgħid li l-informazzjoni dwar viżi għal soġġorn twil u permessi ta' residenza għal ċittadini ta' pajjiżi terzi, inkluża d-data bijometrika tagħhom, għandha tiddaħħal fis-sistema VIS;

131.  Iħeġġeġ lill-Istati Membri jabbandunaw il-bejgħ ta' permessi ta' residenza u ta' ċittadinanza permezz tal-iskemi tal-viżi tad-deheb u ta' programmi ta' investiment fid-dawl tar-riskju kbir ta' korruzzjoni, ta' abbuż u ta' użu ħażin taż-żona Schengen għal finijiet kriminali; jitlob lill-Kummissjoni taġixxi b'mod strett u veloċi filwaqt li titlob mingħand l-Istati Membri d-data u l-kontrolli rilevanti kollha bil-għan li jiġu żgurati l-integrità u s-sigurtà tas-sistema Schengen;

132.  Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tkompli n-negozjati ma' pajjiżi terzi dwar ir-ritorn u r-riammissjoni;

133.  Iħeġġeġ lill-Istati Membri jużaw il-mekkaniżmu rivedut ta' sospensjoni tal-eżenzjoni ta' viża u jinnotifikaw effettivament iċ-ċirkostanzi li jistgħu jwasslu għas-sospensjoni tal-eżenzjoni ta' viża ta' pajjiż terz, bħal żieda sostanzjali fir-riskju għall-ordni pubbliku jew għas-sigurtà interna;

134.  Jistieden lill-Kummissjoni tħejji evalwazzjoni ta' alternattivi u l-impatti relatati ta' proposta leġiżlattiva li tagħmilha obbligatorja li t-trasportaturi tal-ajru, l-operaturi tal-ajruporti, ta' karozzi tal-linja internazzjonali jew ta' ferroviji b'veloċità għolja jwettqu verifiki tal-konformità meta l-passiġġieri jitilgħu abbord, sabiex jiġi żgurat li l-identità indikata fuq il-biljett tkun taqbel mal-karta tal-identità jew mal-passaport fil-pussess tal-passiġġier; jisħaq fuq il-bżonn li jiġi żgurat li l-operaturi tat-trasport ma jingħataw l-ebda kompitu li huma responsabbli għalih l-awtoritajiet tal-pulizija biss, bħall-kontrolli tal-identità adegwati jew il-verifika tal-awtentiċità tad-dokumenti tal-identità jew tal-vjaġġ;

Aġenzija Ewropea għall-Gwardja tal-Fruntiera u tal-Kosta (EBCGA)

135.  Jistieden lill-koleġiżlaturi jikkunsidraw il-possibbiltà li jagħtu mandat speċifiku lill-EBCGA għall-ipproċessar ta' data personali adatt għar-rwol operattiv tagħha, inkluż fil-prevenzjoni u l-kxif tal-kriminalità transfruntiera u t-terroriżmu fil-fruntieri esterni tal-UE; jemmen li mandat bħal dan għandu jippermetti perjodi suffiċjenti ta' żamma tad-data u skambju ta' data personali mal-missjonijiet tal-PSDK, il-Europol u l-Eurojust u, f'ċirkostanzi speċifiċi u bis-salvagwardji neċessarji, ma' pajjiżi terzi;

136.  Jinnota li l-persuni suspetti li d-data personali tagħhom tkun ġiet ipproċessata mill-EBCGA tisparixxi mis-sistema analitika wara 90 jum u b'hekk isiru persuni mhux magħrufa jew persuni suspettati ġodda; jitlob, għalhekk, il-proroga ta' tliet snin tal-perjodu ta' żamma tad-data personali ġestita mill-EBCGA għall-persuni suspettati ta' reati transfruntiera u terroriżmu, konformement mal-perjodu ta' żamma tal-Europol u tal-Eurojust;

137.  Iqis li huwa importanti li l-EBCGA jkollha aċċess għal-bażijiet tad-data u għas-sistemi ta' informazzjoni rilevanti kollha, speċjalment is-sistema SIS, iżda anki s-sistemi EES, VIS, Eurodac u s-sistema ta' informazzjoni tal-Europol, mhux biss għall-ħidma tal-iskwadri tal-ġestjoni tal-fruntieri, iżda anki għal finijiet analitiċi relatati ma' fenomeni ġodda fil-fruntieri esterni jew bidliet fil-movimenti fil-fruntieri jew fil-modus operandi;

138.  Jistieden lill-koleġiżlaturi jagħmluha obbligatorja li l-EBCGA taqsam informazzjoni urġenti mal-Istati Membri;

139.  Iħeġġeġ lill-Istati Membri u lill-korpi tal-UE bħall-Europol u l-INTCEN jgħaddu perjodikament lill-EBCGA informazzjoni strateġika fil-qasam tal-ġlieda kontra t-terroriżmu relatata mad-dimensjoni tal-fruntieri, u jinvestigaw jekk kwalunkwe skambju awtomatizzat mal-EBCGA ta' informazzjoni (ġenerali) importanti li tkun ġejja minn investigazzjonijiet nazzjonali b'rabta ma' episodji u attivitajiet illegali fil-punti ta' qsim tal-fruntieri u movimenti ta' dħul/ħruġ irregolari, kif ukoll l-użu ta' sistemi intelliġenti tal-ICT, jistgħux iġibu valur miżjud meta tkun qed tiġi stabbilita stampa sħiħa tas-sitwazzjoni, filwaqt li titqies ukoll il-manodopera li l-analiżi tad-data tkun tirrikjedi; jemmen li tali informazzjoni għandha tinkludi wkoll feedback wara l-kontrolli tas-sigurtà tat-tieni linja u informazzjoni relatata mal-frodi tad-dokumenti;

140.  Jistieden lill-EBCGA tiżviluppa programmi ta' taħriġ u tagħti korsijiet ta' taħriġ lill-gwardji tal-fruntieri li jiffokaw fuq it-tisħiħ tal-verifiki mal-bażijiet tad-data rilevanti fil-fruntieri esterni u l-appoġġ għall-implimentazzjoni ta' indikaturi komuni tar-riskju;

Informazzjoni mill-kamp tal-battalja

141.  Jilqa' l-parteċipazzjoni tal-Europol fiċ-ċellula tal-infurzar tal-liġi tal-Operazzjoni Gallant Phoenix (OGP) immexxija mill-Istati Uniti fil-Ġordan, li permezz tagħha jipproċessa l-informazzjoni li jikseb mill-kamp tal-battalja (u, jekk ikun possibbli, jgħin fl-identifikazzjoni tal-vittmi) u jaqsamha permezz ta' mezzi u proċeduri stabbiliti mal-awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi tal-Istati Membri permezz tal-Unitajiet Nazzjonali tal-Europol; jitlob aċċess sħiħ tal-Europol fl-operazzjoni OGP;

142.  Jinkoraġġixxi lill-atturi rilevanti kollha jiżviluppaw approċċi li jagħmlu possibbli t-trażmissjoni u l-qsim tal-informazzjoni mill-kamp tal-battalja, fi ħdan il-limiti li tippermetti l-liġi u bis-salvagwardji neċessarji bħall-protezzjoni tas-sors bi sfera ċivili, u jdaħħlu din l-informazzjoni fil-bażijiet tad-data rilevanti bil-għan li l-informazzjoni tilħaq f'ħin utli l-kontroll fil-fruntieri esterni tal-UE; jitlob ukoll il-qsim ta' din l-informazzjoni għal finijiet ta' investigazzjoni u prosekuzzjoni;

Operazzjoni Sophia

143.  Jistieden lill-Kunsill jestendi l-mandat ta' EUNAVFOR MED Operazzjoni Sophia, iwessa' l-ambitu territorjali tagħha biex tittratta l-iżbarki fantażma, u jinkludi b'mod speċifiku fil-mandat tagħha l-kooperazzjoni fil-ġlieda kontra t-terroriżmu;

144.  Jilqa' l-ħolqien ta' proġett pilota ta' ċellula ta' informazzjoni dwar il-kriminalità f'EUNAVFOR MED Operazzjoni Sophia, magħmula minn membri tal-persunal mill-awtoritajiet rilevanti tal-infurzar tal-liġi tal-Istati Membri, il-Frontex u l-Europol, sabiex jitjieb il-qsim ta' informazzjoni bejniethom;

145.  Jistieden lill-Istati Membri jitolbu li jkunilhom fdat mandat ġuridiku internazzjonali għall-EUNAVFOR MED Operazzjoni Sophia biex tieħu miżuri operattivi kontra opri tal-baħar u mezzi relatati, anki fi ħdan l-ibħra territorjali tal-istati tal-kosta, tarresta lill-ekwipaġġi, tissekwestra l-opri tal-baħar u mezzi relatati suspettati li qed jintużaw għall-faċilitazzjoni ta' dħul klandestin ta' bnedmin jew li qed jiksru l-embargo tan-NU fuq l-armi, iżda wkoll biex jiġu kommessi reati relatati mat-terroriżmu u għall-kuntrabandu taż-żejt;

Finanzjament tat-terroriżmu

146.  Jilqa' l-miżuri leġiżlattivi adottati dan l-aħħar fil-livell Ewropew fil-ġlieda kontra l-finanzjament tat-terroriżmu; jistieden lill-Istati Membri jimplimentaw b'mod sħiħ id-direttivi Ewropej kollha kontra l-ħasil tal-flus u l-istrumenti Ewropej kollha relatati mal-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu; iħeġġeġ lill-Kummissjoni tiżgura li dawn l-istrumenti jkunu trasposti u jiffunzjonaw korrettament;

147.  Jinkoraġġixxi lill-Istati Membri u lill-pajjiżi terzi jimplimentaw b'mod effikaċi u sħiħ u mill-aktar fis possibbli, il-konklużjonijiet tal-konferenza "No money for terror" li saret f'Pariġi f'April 2018, kif ukoll ir-rakkomandazzjonijiet tal-FATF u l-Istandards Internazzjonali dwar il-Ġlieda Kontra l-Ħasil tal-Flus u l-Finanzjament tat-Terroriżmu u l-Proliferazzjoni adottati mill-FATF fi Frar 2012 (l-hekk imsejħa "Rakkomandazzjonijiet riveduti tal-FATF"); jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jappoġġjaw lill-pajjiżi terzi fl-implimentazzjoni ta' dawn ir-rakkomandazzjonijiet billi jfornu assistenza teknika u skambju tal-aħjar prattiki;

148.  Jistieden lill-Istati Membri jirratifikaw u jittrasponu l-Konvenzjoni tal-Kunsill tal-Ewropa dwar il-Ħasil tal-Flus, it-Tiftix, il-Qbid u l-Konfiska ta' Profitti minn Attività Kriminali u l-Finanzjament tat-Terroriżmu jekk għadhom m'għamlux hekk;

149.  Jilqa' l-metodoloġija, ippreżentata mill-Kummissjoni rigward il-pajjiżi terzi b'riskju għoli, li jirrappreżentaw theddida għas-sistema finanzjarja tal-UE; jistieden lill-Kummissjoni tapplika din il-metodoloġija, u b'mod partikolari tistabbilixxi lista tal-UE tal-pajjiżi terzi b'riskju għoli skont l-AMLD permezz ta' valutazzjoni indipendenti, oġġettiva u trasparenti, u twettaq tali valutazzjoni mill-aktar fis possibbli;

150.  Jistieden lill-Istati Membri jintensifikaw il-monitoraġġ tal-organizzazzjonijiet suspettati b'involviment f'kummerċ illeċitu, kuntrabandu, falsifikazzjoni u prattiki frawdolenti bil-ħolqien ta' SIK mal-Europol;

151.  Huwa mħasseb ħafna bil-kobor tas-swieq tat-tabakk illeċitu fl-UE, li r-rikavat tagħhom jista' jintuża għall-finanzjament tat-terroriżmu, inkluż permezz ta' frodi tas-sisa; jistieden lill-Istati Membri jikkunsidraw il-possibbiltà li jirratifikaw u jimplimentaw il-Protokoll biex jiġi Eliminat il-Kummerċ Illeċitu tal-Prodotti tat-Tabakk tal-Konvenzjoni ta' Qafas dwar il-Kontroll fuq it-Tabakk tal-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa (WHO FCTC);

152.  Jilqa' l-proposta għal regolament dwar l-importazzjoni ta' beni kulturali; jistieden lill-Kummissjoni tipproponi leġiżlazzjoni għal sistema robusta ta' traċċar għall-opri tal-arti u l-antikitajiet li jidħlu fis-suq tal-UE, speċjalment l-oġġetti li joriġinaw mill-pajjiżi f'riskju kbir u milquta mill-kunflitti elenkati mill-Kummissjoni, kif ukoll minn organizzazzjonijiet, gruppi jew individwi preżenti fil-lista ta' organizzazzjonijiet terroristiċi mfassla mill-UE; jemmen li din l-inizjattiva għandha tkun sostnuta bil-ħolqien ta' permess standardizzat, li mingħajru l-kummerċ f'dawn l-oġġetti jkun illeċitu, u ta' passaport għall-esportazzjoni ta' kull oġġett; jemmen li għandhom jiġu żviluppati strumenti diġitali li jikkontrollaw l-awtentiċità tad-dokumenti kkonċernati; iqis li għandu jinżamm, sistematikament aġġornat, reġistru komprensiv tal-antikitajiet għall-bejgħ mill-kummerċjanti tal-opri tal-arti;

153.  Jistieden lill-Istati Membri jagħmluha obbligatorja li l-kumpaniji involuti fil-kummerċ tal-opri tal-arti u fil-ħażna tal-antikitajiet (jiġifieri l-hekk msejħa "portijiet ħielsa") jiddikjaraw kwalunkwe tranżazzjoni suspettuża, u jimponu penali effikaċi, proporzjonati u dissważivi, inklużi pieni kriminali meta jkun hemm bżonn, fuq is-sidien tal-kumpaniji li jagħmlu kummerċ fl-opri tal-arti u li jaħżnu l-antikitajiet u li jinvolvu ruħhom fit-traffikar ta' oġġetti bħal dawn;

154.  Jilqa' l-adozzjoni tar-regoli l-ġodda rigward il-kontroll tal-flus kontanti deħlin fl-Unjoni Ewropea u ħerġin mill-Unjoni Ewropea,(19) u jitlob l-implimentazzjoni veloċi ta' dawn; jistieden lill-Kummissjoni tevalwa jekk assi oħra għandhomx jiġu inklużi fil-kamp ta' applikazzjoni ta' dan ir-regolament, jekk il-proċedura ta' divulgazzjoni ta' flus kontanti mhux akkumpanjati hijiex adattata għall-fini, u jekk il-limitu għal flus kontanti mhux akkumpanjati jenħtieġx jiġi rivedut fil-futur;

155.  Jistieden lill-Istati Membri jikkooperaw aktar mal-AP FURTUM tal-Europol, kif mitlub mir-riżoluzzjoni 2347 tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti, jgħammru lill-awtoritajiet tad-dwana u tal-infurzar tal-liġi u lill-uffiċċji tal-prosekuturi pubbliċi b'persunal iddedikati, kif ukoll bi strumenti effikaċi u taħriġ adegwat, permezz tal-kooperazzjoni mal-Organizzazzjoni Dinjija tad-Dwani (WCO) u mal-Interpol;

156.  Jistieden lill-Kummissjoni tiżviluppa, flimkien mal-Istati Membri u mas-sħab internazzjonali, il-monitoraġġ tal-flussi finanzjarji b'mod immirat, kif ukoll modi kif jiġu identifikati l-utenti ta' kartieri elettroniċi, muniti virtwali u karti bi ħlas antiċipat, pjattaformi ta' finanzjament kollettiv (crowdfunding) u sistemi ta' pagament online u mobbli fl-investigazzjonijiet tal-pulizija jew ġudizzjarji; jistieden lill-Istati Membri jirregolaw l-IVTS, billi jenfasizzaw li l-objettiv mhuwiex ir-repressjoni tat-trasferimenti tradizzjonali informali ta' flus, iżda t-traffikar relatat mal-kriminalità organizzata, it-terroriżmu jew il-profitti industrijali/kummerċjali li ġejjin min "flus maħmuġin"; jitlob li tingħata attenzjoni partikolari lill-muniti virtwali u lit-teknoloġija finanzjarja (FinTech) u li tiġi eżaminata l-possibbiltà li s-sanzjonijiet jiġu estiżi lil dawk li jabbużaw jew jużaw ħażin il-ġbir ta' fondi fuq il-midja soċjali għal finijiet terroristiċi; jistieden lill-Istati Membri jinkoraġġixxu lill-kumpaniji tal-kriptovaluti jużaw l-istrumenti ta' analiżi biex jivvalutaw l-attività kriminali potenzjali assoċjata mad-destinazzjoni u mal-indirizzi tad-destinatarji u jiżguraw li japplikaw b'mod sħiħ il-leġiżlazzjoni dwar il-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus meta l-utenti jsarrfu l-kriptovaluti f'valuta reali;

157.  Jistieden lill-Kummissjoni tippreżenta proposta leġiżlattiva li teħtieġ ir-reġistrazzjoni u l-identifikazzjoni obbligatorji meta jsiru tranżazzjonijiet finanzjarji permezz ta' kumpaniji li jittrasferixxu l-flus;

158.  Jistieden lill-Kummissjoni tivvaluta l-possibbiltà li tirregola s-sistemi ta' rimessa alternattivi billi, pereżempju, tintroduċi reġistrazzjoni obbligatorja jew reġim ta' liċenzji għas-sensara u obbligu għal żamma ta' provi dokumentarji ċari u preċiżi;

159.  Huwa mħasseb dwar il-konklużjonijiet reċenti li jikkonċernaw żieda fl-attivitajiet ta' ħasil tal-flus fuq skala kbira bħala għajn ta' finanzjament tat-terroriżmu(20) permezz ta' ċerti istituzzjonijiet bankarji fiż-żona tal-euro; jitlob li tinħoloq Sistema ta' Traċċar ta' Finanzjament tat-Terroriżmu (TFTS) fl-Unjoni Ewropea mmirata lejn it-tranżazzjonijiet li jsiru minn individwi fiż-Żona Unika ta' Pagamenti bl-Euro, li tkun tiżgura li jinstab bilanċ bejn is-sigurtà u l-libertajiet individwali; ifakkar li l-istandards Ewropej tal-privatezza tad-data jkunu applikabbli għal din is-sistema intra-Ewropea;

160.  Iħeġġeġ li jkun hemm kooperazzjoni u skambju tal-informazzjoni aħjar bejn l-entitajiet marbuta b'obbligu, l-UIF u l-awtoritajiet kompetenti fir-rigward tal-attivitajiet tal-finanzjament tat-terroriżmu; jistieden lill-Istati Membri jiżguraw li l-UIF tagħhom, indipendentement mit-tip tagħhom, ikollhom aċċess mingħajr xkiel għall-informazzjoni finanzjarja fid-dawl tal-ġlieda effikaċi kontra l-finanzjament tat-terroriżmu; jitlob armonizzazzjoni akbar tal-istatus u tal-funzjonament tal-UIF Ewropej; jilqa' l-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tistabbilixxi regoli li jiffaċilitaw l-użu ta' informazzjoni finanzjarja u informazzjoni oħra għall-prevenzjoni, l-identifikazzjoni, l-investigazzjoni jew il-prosekuzzjoni ta' ċerti reati kriminali(21); jitlob skambju ta' informazzjoni u kooperazzjoni aħjar u aktar komplut bejn l-Europol, l-Eurojust u l-pajjiżi terzi rigward il-finanzjament tat-terroriżmu; jitlob l-adozzjoni veloċi tal-abbozz tad-direttiva dwar l-aċċess mill-awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi għal informazzjoni finanzjarja u l-iskambju ta' informazzjoni bejn l-UIF;

161.  Iħeġġeġ lill-Istati Membri jallokaw aktar riżorsi lill-UIF nazzjonali; jistieden lill-Istati Membri jagħmlu użu aħjar min-netwerk informali tal-Unitajiet tal-Intelligence Finanzjarja (FIU.net) u jkomplu jiżviluppaw il-kapaċitajiet ta' dan in-netwerk bis-saħħa tal-Europol, biex ikun jista' jintuża l-potenzjal sħiħ tiegħu u biex jingħelbu d-diffikultajiet fil-kooperazzjoni ta' bħalissa u jiġi ffaċilitat l-ipproċessar manwali tat-talbiet bilaterali, filwaqt li jkunu żgurati l-awtonomija u l-indipendenza tal-UIF; jemmen li UIF tal-UE jista' jkun neċessarju biex tikkoordina, tassisti u ssostni lill-UIF tal-Istati Membri fil-każijiet transfruntieri jekk it-tisħiħ tal-FIU.net ma jidhirx biżżejjed;

162.  Jisħaq fuq l-importanza tat-tisħiħ tal-interazzjoni u tal-iskambju ta' informazzjoni bejn l-awtoritajiet investigattivi u s-settur privat, b'mod partikolari, l-entitajiet marbuta b'obbligu fl-ambitu tad-direttiva kontra l-ħasil tal-fluss u dwar il-ġlieda kontra l-finanzjament tat-terroriżmu (Direttiva AML/CFT), biex jingħelbu n-nuqqasijiet tal-informazzjoni segregata u inkompluta ppreżentata mir-rapporti dwar it-tranżazzjonijiet suspettużi; jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jiżviluppaw fora dedikati għall-qsim ta' informazzjoni finanzjarja, inkluż dwar l-użu ta' muniti virtwali, inkluż is-settur privat, fi ħdan kanali sikuri u soġġetti għall-istandards tal-UE dwar il-protezzjoni tad-data; jinnota r-rwol importanti li l-Europol tista' taqdi f'dan ir-rigward;

163.  Jitlob l-organizzazzjoni ta' korsijiet ta' taħriġ speċjalizzati għall-awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi u ġudizzjarji tal-Istati Membri dwar il-metodi u l-iżviluppi fil-finanzjament tat-terroriżmu, bil-għan li titqawwa l-kapaċità tal-Istati Membri fl-investigazzjoni ta' attività illeċita, anki rigward il-muniti virtwali; jisħaq fuq il-fatt li dan it-taħriġ għandu jiżgura livell standard ta' kompetenza fl-infurzar tal-liġi fl-UE kollha, biex ċerti Stati Membri ma jaqgħux lura; jisħaq fuq l-importanza li jsiru valutazzjonijiet tar-riskju fl-UE kollha tal-attivitajiet tal-muniti virtwali u li jiġu koordinati inizjattivi investigattivi għall-użu tal-konklużjonijiet minn dawk il-valutazzjonijiet bil-għan li jiġu żviluppati strateġiji għal approċċi regolatorji u tal-infurzar tal-liġi fuq it-terminu qasir, medju u twil;

164.  Jenfasizza l-importanza kruċjali tal-intelligence finanzjarja u tal-informazzjoni dwar it-taxxa fil-ġlieda kontra t-terroriżmu; jiddeplora l-fatt li f'ħafna Stati Membri l-aġenziji ta' kontra l-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu huma fost dawk is-servizzi tal-intelligence l-inqas iffinanzjati; jistieden lill-Istati Membri jqawwu r-riżorsi umani u finanzjarji tagħhom b'mod konsiderevoli fil-qasam tal-investigazzjoni u tal-infurzar tal-liġi biex jiġġieldu kontra l-evażjoni tat-taxxa u l-frodi tat-taxxa li x'aktarx qegħdin jiffinanzjaw l-attivitajiet kriminali jew terroristiċi;

Ħarsien tal-Infrastruttura Kritika (CIP)

165.  Jistieden lill-Istati Membri joħolqu programmi nazzjonali dwar is-CIP – jekk għadhom m'għamlux hekk – biex jindirizzaw il-kwistjonijiet identifikati mill-Kummissjoni fil-komunikazzjoni tagħha tal-2006 dwar Programm Ewropew għall-Ħarsien tal-Infrastruttura Kritika (EPCIP), speċjalment fir-rigward tal-vulnerabbiltajiet potenzjali; jemmen li l-EPCIP għandu jiġi rivedut u aġġornat;

166.  Ifakkar li d-data sensittiva u s-sistemi li tirfed ukoll huma parti mill-infrastruttura kritika fl-Istati Membri u għaldaqstant għandhom jiġu salvagwardjati kif suppost minn attakki informatiċi(22);

167.  Jilqa' l-Pjan ta' Azzjoni tal-Kummissjoni sabiex issostni l-protezzjoni tal-ispazji pubbliċi u jħeġġeġ lill-Istati Membri jiskambjaw l-aħjar prattiki u jistabbilixxu netwerks kollaborattivi bejn l-atturi tas-settur pubbliku u privat jekk ikun hemm bżonn;

168.  Iħeġġeġ lill-koleġiżlaturi joħolqu suċċessur għall-istrument għal appoġġ finanzjarju għall-kooperazzjoni tal-pulizija, il-prevenzjoni u l-ġlieda kontra l-kriminalità, u l-ġestjoni tal-kriżijiet fil-QFP il-ġdid, tal-anqas b'livelli ta' finanzjament simili;

169.  Jitlob li jissaħħaħ ir-rwol tan-Network Informattiv ta' Twissija dwar l-Infrastruttura Kritika (CIWIN);

170.  Jesiġi li l-għażla tal-Infrastrutturi Kritiċi Ewropej (IKE) li għandhom impatt fuq aktar minn Stat Membru wieħed issegwi proċess multilaterali li jinvolvi l-Istati Membri kollha li jistgħu jiġu affettwati;

171.  Jistieden lill-Istati Membri joħolqu ċentri nazzjonali multidixxiplinari ta' rispons għall-kriżijiet għall-koordinament u r-risposta ta' emerġenza f'każ ta' attakk jew inċident; jitlob li dawn iċ-ċentri jagħmlu użu tal-Arranġamenti Integrati tal-UE għal Rispons Politiku f'Sitwazzjonijiet ta' Kriżi (IPCR) b'hekk jikkontribwixxu fi tliet strumenti ewlenin, u jibbażaw ruħhom fuq dawn tal-aħħar, jiġifieri il-punt ta' kuntatt ċentrali 24/7 tal-IPCR, il-pjattaforma web tal-IPCR u r-rapport dwar l-Għarfien u ta' Analiżi Integrati tas-Sitwazzjoni (ISAA);

172.  Jitlob lill-Kummissjoni tistabbilixxi l-immappjar taċ-ċentri ta' kriżi jew tal-mekkaniżmi nazzjonali ta' rispons f'każ ta' kriżi;

173.  Jinkoraġġixxi lill-Kummissjoni tkompli telabora u xxerred il-gwida għall-Istati Membri bil-għan li tiżdied il-protezzjoni tal-ispazji pubbliċi, kif imħabbar fil-Pjan ta' Azzjoni tagħha biex issostni l-protezzjoni tal-ispazji pubbliċi;

174.  Jitlob li d-Direttiva 2008/114 tiġi riveduta, sabiex: ikun hemm regoli u proċeduri simili għall-"operaturi ta' servizzi essenzjali" bħal fid-Direttiva NIS; jiġi żgurat li l-għażla tal-IKE ssir abbażi ta' analiżi tas-sistemi li jappoġġjaw is-servizzi essenzjali u transfruntiera, aktar milli approċċ settur b'settur, filwaqt li titqies l-importanza taċ-ċibersigurtà; il-Kummissjoni titħalla tagħżel bħala IKE l-istrutturi tas-servizzi pan-Ewropej; jitqiesu l-interdipendenzi eżistenti; jinħoloq obbligu għall-operaturi pubbliċi u privati tal-infrastrutturi kritiċi biex jirrapportaw inċidenti, iwettqu testijiet tal-istress, joffru taħriġ adegwat fil-punti ta' kuntatt magħżula, u jistabbilixxu rekwiżiti ta' kwalità fir-rigward tal-pjan għall-kontinwità operattiva, fosthom pjanijiet operattivi, fil-każ ta' inċident jew attakk;

175.  Jirrakkomanda li s-settur privat ikun involut fit-tfassil ta' programmi għall-protezzjoni tal-infrastruttura kritika u miri faċli, inkluż fil-kuntest taċ-ċibersigurtà; jenfasizza l-bżonn li jiġu żviluppati d-djalogi bejn is-settur pubbliku u dak privat għal dan l-għan u tiġi żviluppata r-reżiljenza nazzjonali u lokali;

176.  Jistieden lill-Kummissjoni tipproponi Inizjattiva ta' Ċertifikazzjoni Ewropea għall-kumpaniji tas-sigurtà privata, bl-għan li jiġu speċifikati r-rekwiżiti u l-kundizzjonijiet li fihom jistgħu joperaw fi ħdan il-kuntest tal-infrastruttura kritika;

177.  Jissottolinja l-bżonn li jiġu stabbiliti strateġiji ta' rispons effikaċi inklużi linji ċari ta' komunikazzjoni fil-każ ta' attakk, partikolarment fir-rigward tal-iskwadri ta' reazzjoni immedjata, bil-għan li jonqsu r-rati ta' mortalità u titjieb il-ġestjoni tas-sitwazzjoni ħalli jkun minimizzat l-impatt fuq il-pubbliku; iħeġġeġ lill-Istati Membri jintensifikaw l-involviment tagħhom fil-mekkaniżmi li diġà ġew implimentati fil-livell Ewropew;

178.  Jitlob li tiġi adottata b'mod rapidu r-reviżjoni tal-Mekkaniżmu tal-Unjoni dwar il-Protezzjoni Ċivili biex jissaħħu l-prevenzjoni u t-tħejjija, l-iskambju ta' informazzjoni fil-livell tal-UE u l-kapaċità tal-Istati Membri biex jaffrontaw tipi differenti ta' diżastri;

179.  Jistieden lill-Kummissjoni twettaq evalwazzjoni tal-għażliet u tal-impatti relatati għall-ħolqien ta' sistema li tippermetti l-verifika tal-identità tal-persuni li jikru vetturi, inġenji tal-ajru jew opri tal-baħar;

180.  Jilqa' l-eżerċizzju transfruntier biex titjieb il-protezzjoni ta' miri faċli minn attakki terroristiċi, li sar f'Ġunju 2017 bl-involviment tal-Belġju u n-Netherlands; jinnota li l-eżerċizzju ġie ffinanzjat mill-Kummissjoni u bil-għan li jkejjel l-istat ta' tħejjija u l-funzjonijiet tal-ġestjoni tal-kriżijiet f'sitwazzjoni meta jseħħu żewġ attakki fl-istess ħin f'pajjiżi differenti; jitlob li jitwettqu eżerċizzji simili li jinvolvu lill-Istati Membri; jemmen li l-UE tista' toffri qafas ta' appoġġ għal dik il-kooperazzjoni, b'mod partikolari f'setturi bħall-assistenza medika (il-Korp Mediku Ewropew), is-sikurezza pubblika (il-Kumitat għas-Sigurtà tas-Saħħa), jew il-protokolli ta' dekontaminazzjoni, kif ukoll tikkoordina unitajiet ta' intervent speċjali mill-forzi tal-pulizija nazzjonali u tal-protezzjoni ċivili;

181.  Jitlob leġiżlazzjoni fil-qasam tat-terroriżmu u strateġiji ta' risposta nazzjonali, reġjonali u lokali għall-protezzjoni, ir-reżiljenza u r-rispons f'każ ta' attakk biex jitqiesu l-ħtiġijiet u ċ-ċirkostanzi speċifiċi tal-persuni vulnerabbli bħall-persuni b'diżabbiltà u l-minorenni; jitlob ukoll l-involviment tal-persuni b'diżabbiltà u tal-organizzazzjonijiet rappreżentattivi tagħhom fit-teħid ta' deċiżjonijiet li jaffettwawhom;

Prekursuri tal-isplussivi

182.  Josserva li t-terroristi qegħdin jiksbu aċċess għal sustanzi u taħlitiet tal-prekursuri tal-isplussivi regolati; jilqa', għalhekk, il-proposta ta' April 2018 għal regolament dwar il-kummerċjalizzazzjoni u l-użu tal-prekursuri tal-isplussivi;

183.  Jitlob li tiġi stabbilita sistema Ewropea ta' liċenzji għal xerrejja speċjalizzati, differenti mill-pubbliku ġenerali, li tobbliga lill-operaturi ekonomiċi jiġu reġistrati sabiex ikunu jistgħu jimmanifatturaw, jiddistribwixxu jew ibigħu s-sustanzi elenkati fl-Annessi jew li jinvolvu taħlitiet jew sustanzi li jkun fihom minnhom; jistieden lill-Istati Membri joħolqu sistemi ta' spezzjoni biex tiġi identifikata kwalunkwe nonkonformità mar-regolament min-naħa tal-operaturi ekonomiċi;

184.  Jilqa' l-valutazzjoni tal-impatt tar-Regolament 98/2013 dwar il-prekursuri tal-isplussivi, u jinkoraġġixxi lill-koleġiżlaturi, fir-rigward tal-proposta għal regolament 2018/0103/COD, jevalwaw il-proċess tal-iskambju tal-informazzjoni obbligatorju; jistieden lill-awtoritajiet tas-sorveljanza tas-suq isaħħu l-attivitajiet ta' sorveljanza għall-prekursuri tal-isplussivi, peress li huwa ċar li dawn għandhom il-potenzjal li jaffettwaw negattivament is-sigurtà pubblika;

185.  Jistieden lill-awtoritajiet tad-dwana, f'kooperazzjoni mal-awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi u abbażi ta' informazzjoni mill-Europol u minn sistemi oħra ta' analiżi tad-data, itejbu l-individwazzjoni tax-xiri illeċitu ta' prekursuri tal-isplussivi online permezz ta' analiżi dettaljata abbażi tal-informazzjoni dwar il-merkanzija ppreżentata mill-kummerċjanti qabel ma l-merkanzija tasal jew titlaq mill-UE, anki bl-użu tas-sistema ta' ġestjoni tar-riskji doganali (CRMS);

186.  Jistieden lill-Kummissjoni tikkollabora mal-impriżi fil-promozzjoni ta' linji gwida għas-swieq online dwar is-sigurtà tal-bejgħ tal-prekursuri tal-isplussivi, b'restrizzjonijiet għax-xiri ta' ċerti sustanzi għall-utenti professjonali, u jelenkaw fid-dettall ukoll il-politiki dwar il-prodotti ristretti billi jiddeterminaw il-livell permess ta' kwantità u purità;

187.  Jitlob użu uniformi ta' ċerti konvenzjonijiet standardizzati fl-għażla tal-ismijiet biex l-operaturi ekonomiċi u s-swieq online jkunu jistgħu jidentifikaw is-sustanzi kimiċi li jittellgħu fis-siti tagħhom; jistieden sussegwentement lis-swieq online janalizzaw u jqabblu dawk li jittellgħu ma' dawn il-listi ta' keywords standardizzati b'hekk isir monitoraġġ tal-listi tal-oġġetti regolati;

188.  Jistieden lill-Kummissjoni tikkunsidra l-possibbiltà li tistabbilixxi kriterji komuni għal-liċenzji billi tarmonizza l-kundizzjonijiet għall-għoti u r-rifjut ta' talbiet u tiffaċilita r-rikonoxximent reċiproku bejn Stat Membru u ieħor;

Armi illeċiti

189.  Jitlob l-implimentazzjoni veloċi u effikaċi tad-direttiva dwar il-kontroll tal-akkwist u l-pussess ta' armi tan-nar sabiex l-użu u l-bejgħ tagħhom jiġi kkontrollat b'mod kemm jista' jkun effikaċi u jiġi evitat it-traffikar illeċitu ta' armi tan-nar u ta' tagħmir u strumenti relatati kemm ġewwa kif ukoll barra l-UE; jitlob li jiġu indirizzati l-lakuni fil-qafas regolatorju eżistenti, pereżempju billi jittieħdu miżuri biex titwaqqaf iċ-ċirkolazzjoni ta' pistoli li jisparaw inbjank faċli li jiġu konvertiti, pistoli Flobert, pistoli tal-allarm u armi simili;

190.  Jistieden lill-Istati Membri jadottaw programmi ta' ċediment tal-munizzjon u tal-armi tan-nar imfassla apposta għall-kuntest speċifiku tas-swieq tal-armi tan-nar illeċiti; jitlob penalizzazzjoni effikaċi għall-pussess u t-traffikar illeċitu tal-armi tan-nar; jitlob implimentazzjoni stretta u diliġenti mill-Istati Membri tal-Pożizzjoni Komuni tal-Kunsill 2008/944/PESK tat-8 ta' Diċembru 2008 li tiddefinixxi regoli komuni li jirregolaw il-kontroll tal-esportazzjonijiet ta' teknoloġija u ta' tagħmir militari;

191.  Jappoġġja r-reviżjoni tal-Istrateġija tal-UE għall-Ġlieda Kontra l-Akkumulazzjoni u t-Traffikar Illeċiti ta' Armi Ħfief u ta' Kalibru Żgħir (SALW) b'kunsiderazzjoni tal-kuntest tas-sigurtà u tal-politika tas-sigurtà l-ġodda u tal-iżviluppi fid-disinn/fit-teknoloġija tal-SALW li jaffettwaw il-kapaċità li tiġi indirizzata t-theddida;

192.  Jemmen li l-Istati Membri għandhom jadottaw approċċ ta' "investigazzjoni tal-arma", bl-użu ta' ċelluli speċjalizzati tal-infurzar tal-liġi u mfassla biex jiġu identifikati l-partijiet u n-netwerks involuti f'dan it-tip ta' traffikar, flimkien mal-verifika tad-diversi bażijiet tad-data ballistiċi nazzjonali;

193.  Ifakkar li l-Kummissjoni adottat rapport dwar l-evalwazzjoni tar-Regolament 258/2012 li jistabbilixxi regoli għall-esportazzjoni, għall-importazzjoni u għat-tranżitu awtorizzati għal armi tan-nar mhux militari, li wasal għall-konklużjoni li r-regolament għadu neċessarju iżda li l-effikaċja tiegħu hija limitata min-nuqqas ta' preċiżjoni ta' wħud mid-dispożizzjonijiet tiegħu u mill-kumplessità tal-interazzjoni ma' strumenti leġiżlattivi oħra tal-UE; jinkoraġġixxi lill-awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi tal-Istati Membri jistabbilixxu skwadri tal-pulizija speċjalizzati biex jindirizzaw it-traffikar illeċitu tal-armi tan-nar, mgħammra b'biżżejjed persunal, għarfien espert u tagħmir;

194.  Jinkoraġġixxi lill-Istati Membri jevalwaw restrizzjonijiet possibbli għall-ġarr ta' skieken mingħajr raġuni valida, il-projbizzjoni ta' skieken partikolarment dannużi bħal zombie knives jew butterfly knives, u l-infurzar ta' dawn il-miżuri online;

Dimensjoni esterna

195.  Iħeġġeġ lill-UE u lill-Istati Membri tagħha jfittxu azzjonijiet globali fix-xena internazzjonali sabiex jindirizzaw il-kunflitti fit-tul li jiddestabbilizzaw reġjuni sħaħ, jikkontribwixxu għaċ-ċiklu ta' vjolenza u ta' tbatija, u b'xorti ħażina jalimentaw ħafna diskorsi terroristiċi;

196.  Jitlob li tiżdied il-kooperazzjoni tal-UE mal-pajjiżi ġirien, u b'mod partikolari mal-pajjiżi ta' tranżitu u ta' destinazzjoni għall-ġellieda barranin, fil-qasam tal-ġlieda kontra t-terroriżmu; iqis li l-UE għandha żżomm approċċ globali kontra t-terroriżmu, b'attenzjoni speċifika fuq il-kooperazzjoni ma' pajjiżi terzi ewlenin abbażi ta' prijoritajiet definiti b'mod ċar;

197.  Iqis li l-ġlieda kontra t-terroriżmu huwa qasam li jirrikjedi għarfien espert konkret; jitlob, għalhekk, l-approfondiment tal-professjonalizzazzjoni tan-netwerk tal-UE f'dan il-qasam, partikolarment billi l-persunal operattiv kontra t-terroriżmu li jkun ġej mill-Istati Membri jiġi integrat aħjar u b'mod aktar fit-tul fl-istruttura tal-UE, lil hinn minn biċċa xogħol waħda bħala parti minn delegazzjoni tal-UE; iqis li l-kollokament fl-istituzzjonijiet tal-UE jimmassimizza l-għarfien espert u l-użu tal-kompetenzi fil-qasam tal-ġlieda kontra t-terroriżmu;

198.  Jistieden lill-Kummissjoni ssaħħaħ l-appoġġ favur il-pajjiżi terzi, speċjalment il-pajjiżi ġirien, fl-isforzi tagħhom biex jiġġieldu l-kriminalità u t-traffikar bħala għajn ta' finanzjament tat-terroriżmu, u ssaħħaħ ir-rabtiet magħhom biex l-iffriżar tal-assi jsir fi żmien iqsar; huwa mħasseb, madankollu, li l-leġiżlazzjoni kontra t-terroriżmu f'xi wħud mill-pajjiżi sħab tal-UE għandha kamp ta' applikazzjoni wiesa' wisq u hija abbużata biex trażżan id-dissidenza paċifika; iwissi li l-kriminalizzazzjoni tal-espressjoni paċifika ta' lmenti leġittimi tista' twassal għar-radikalizzazzjoni; jemmen li l-UE għandha tinvesti ħafna f'azzjonijiet li jindirizzaw il-kawżi li jwasslu għat-terroriżmu f'pajjiżi terzi; jappoġġja bis-saħħa l-programmi esterni tal-ġlieda kontra t-terroriżmu fil-ħabsijiet, programmi kooperattivi ma' mexxejja u ma' komunitajiet reliġjużi, djalogi u fora interreliġjużi, u b'mod ġenerali kull tip ta' programmi ta' rikonċiljazzjoni li jnaqqas it-tensjonijiet interkomunitarji u jipprevjeni politiki settarji b'mezzi ekonomiċi, soċjali u edukattivi b'mod partikolari;

199.  Jistieden lill-Istati Membri jagħmlu użu sħiħ mill-analiżi tal-intelligence kontra t-terroriżmu taċ-Ċentru tal-Intelligence u tas-Sitwazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea (INTCEN tal-UE); jistieden lill-Kummissjoni tafda mandat ċar biex INTCEN jagħmel kuntatt dirett mal-analisti fi ħdan id-delegazzjonijiet tal-UE sabiex jiżdied il-fluss tal-informazzjoni rilevanti għas-sistema ċentrali tal-intelligence tal-UE;

200.  Jitlob kooperazzjoni msaħħa u identifikazzjoni ta' sinerġiji bejn il-missjonijiet u l-operazzjonijiet tal-Politika ta' Sigurtà u ta' Difiża Komuni (PSDK) u l-azzjonijiet tal-Kunsill tal-Ġustizzja u Affarijiet Interni (ĠAI);

201.  Jitlob li s-sistema ta' miżuri restrittivi tal-UE tiġi ssimplifikata sabiex issir għodda effikaċi kontra t-terroriżmu;

Vittmi tat-terroriżmu

202.  Jistieden lill-Kummissjoni tistabbilixxi Ċentru ta' Koordinament tal-UE għall-vittmi tat-terroriżmu (CCVT) li joffri appoġġ f'waqtu u adegwat għall-kriżijiet f'każ ta' attakki fi Stat Membru wieħed jew aktar; iqis li r-rwol tas-CCVT, fost affarijiet oħra, għandu jkun dak li jiżgura assistenza urġenti lill-vittmi minn Stat Membru ieħor kif ukoll għarfien espert fil-livell tal-UE billi jippromwovi l-iskambju tal-għarfien, tal-protokolli u tal-aħjar prattiki; jenfasizza l-bżonn li jiġu estiżi l-miżuri ta' appoġġ u protezzjoni għall-vittmi indiretti, bħall-qraba tal-vittmi, ix-xhieda okulari u l-persunal tal-ewwel intervent;

203.  Iqis li, ladarba jiġi stabbilit, is-CCVT ikun jista' jiġbor l-istatistika, u jassisti u jikkoordina l-ħolqien ta' reġistri tal-vittmi tat-terroriżmu fl-Istati Membri u fil-livell Ewropew, fuq il-bażi ta' konformità sħiħa mal-leġiżlazzjoni fil-qasam tal-protezzjoni tad-data, b'mod partikolari fir-rigward tad-drittijiet tas-suġġett tad-data u tal-prinċipju tal-limitazzjoni tal-iskop; iqis li jkun jista' wkoll jinvestiga u jippromwovi l-aħjar prattiki - għall-ħolqien ta' protokolli - sabiex:

  1)  jiggarantixxi l-attenzjoni emozzjonali tal-bidu lill-vittmi tat-terroriżmu;

2)  jagħtihom l-appoġġ psikoloġiku u emozzjonali sussegwenti;

3)  jevita l-vittimizzazzjoni sekondarja matul il-proċess ġudizzjarju jew l-interazzjonijiet burokratiċi;

4)  jiggarantixxi l-aċċess effettiv għall-ġustizzja, speċjalment fil-każ ta' attakki li jinvolvu vittmi transnazzjonali;

5)  irawwem prattiki tajbin għall-midja f'temi sensittivi għall-vittmi tat-terroriżmu u għall-familji tagħhom;

  iqis li s-CCVT jista' wkoll jistabbilixxi reġistru pubbliku tal-organizzazzjonijiet akkreditati li jagħtu appoġġ lill-vittmi, li jkunu disponibbli għall-konsultazzjoni u għat-titjib tal-protokolli li jiġu elaborati; iħeġġeġ lill-Istati Membri jaħtru awtorità waħda responsabbli biex taġixxi bħala punt ta' kuntatt nazzjonali għas-CCVT, ladarba jiġi stabbilit;

204.  Jistieden lill-Kummissjoni toħloq pjattaforma online unika bil-lingwi kollha tal-UE li tkopri d-drittijiet tal-vittmi tat-terroriżmu u għall-appoġġ fil-konfront tagħhom, li tkun tista' tiġi ġestita mis-CCVT, b'punt ta' kuntatt uniku f'kull Stat Membru, inkluż helpline;

205.  Jistieden lill-Kummissjoni tressaq proposta leġiżlattiva dwar il-vittmi tat-terroriżmu li twieġeb b'mod effikaċi għall-ħtiġijiet tal-vittmi fuq perjodu qasir u twil, li tinkludi definizzjoni komuni tal-istatus tal-vittmi tat-terroriżmu u ta' drittijiethom, u formola standardizzata biex jintalab kumpens, li tispjega dmirijiet ċari u l-iskadenzi għall-assiguraturi; iqis li għandu jkun hemm proċedura semplifikata fil-livell nazzjonali biex jingħata kumpens awtomatiku lill-vittmi tat-terroriżmu ftit ta' żmien wara attakk biex il-bżonnijiet tagħhom jiġi indirizzati, u li l-kwistjoni ta' kumpens ulterjuri għandha tiġi eżaminata mill-ġdid f'intervalli regolari abbażi ta' valutazzjoni tas-sitwazzjoni tal-vittma;

206.  Jemmen li l-kamp ta' applikazzjoni tad-definizzjoni komuni ta' "vittma tat-terroriżmu" għandu jkopri tal-anqas: 1) il-persuni mejta; 2) il-persuni li sofrew dannu fiżiku u/jew psikoloġiku; 3) il-persuni li sofrew ħtif jew theddid; 4) il-konjuġi tal-persuna mejta jew il-persuna marbuta miegħu bl-istess relazzjoni ta' affezzjoni, inklużi ġenituri u tfal, nanniet u aħwa;

207.  Jistieden lill-Istati Membri jinkarigaw liċ-ċentri multidixxiplinari ta' rispons għall-kriżijiet li jipprovdu l-koordinament u r-rispons f'każ ta' emerġenza bl-implimentazzjoni tal-protokolli nazzjonali u lokali relatati mal-identifikazzjoni rapida u prijoritizzata tal-vittmi kif ukoll il-ġestjoni immedjata u r-riferiment tagħhom lis-servizzi kompetenti;

208.  Jistieden lill-Istati Membri jiżguraw li fi ħdan l-infrastruttura nazzjonali ta' rispons għall-emerġenzi jingħata rispons komprensiv għall-ħtiġijiet speċifiċi ta' vittmi tat-terroriżmu immedjatament wara attakk terroristiku u dment li jkun meħtieġ; iqis li għal dak il-għan, l-Istati Membri għandhom jistabbilixxu sit web uniku u aġġornat bl-informazzjoni rilevanti kollha u ċentru ta' appoġġ f'emerġenza għall-vittmi u l-membri tal-familja tagħhom li jipprovdi l-ewwel għajnuna psikoloġika u appoġġ emozzjonali kif imsemmi fid-Direttiva (UE) 2017/541 tal-15 ta' Marzu 2017 dwar il-ġlieda kontra t-terroriżmu;(23)

209.  Jenfasizza li n-notifika lill-l-familji tal-vittma għandha tingħata minn professjonisti mħarrġa apposta b'mod dinjituż, uman u xieraq, u għandu jiġi żgurat li l-midja ma tiżvelax l-identitajiet tagħhom mingħajr il-kunsens preliminari tagħhom, u li tingħata attenzjoni, rispett u prijorità partikolari lit-trattament tat-tfal;

210.  Jitlob l-implimentazzjoni sħiħa u effikaċi tad-Direttiva (UE) 2015/637 sabiex tiġi żgurata l-protezzjoni konsulari għaċ-ċittadini tal-UE f'pajjiżi terzi fejn l-Istat Membru tagħhom mhuwiex rappreżentat; jenfasizza li għadd dejjem akbar ta' ċittadini Ewropej sofrew attakki terroristiċi f'pajjiż li mhuwiex pajjiżhom, u għalhekk jitlob b'urġenza li jiġu stabbiliti protokolli fl-Istati Membri sabiex, f'każ ta' attakk terroristiku, ċittadini Ewropej ta' pajjiż ieħor jiġu megħjuna, f'konformità mad-Direttiva (UE) 2017/541 dwar il-ġlieda kontra t-terroriżmu;

211.  Jistieden lill-Istati Membri jiżguraw li l-assistenza neċessarja li jagħtu lill-vittmi tat-terroriżmu tinkorpora wkoll miżuri li jinkludu l-ewwel għajnuna, appoġġ psikoloġiku, protezzjoni minn vittimizzazzjoni sekondarja, assistenza legali, aċċess effettiv għall-ġustizzja, flus kontanti bil-quddiem biex jgħinu lill-vittmi jkopru l-ispejjeż immedjati, assistenza lit-tfal u fid-dar iċċertifikata, skemi ta' ħelsien mit-taxxa, u għajnuna fit-trasport fil-każ ta' diżabbiltà temporanja jew permanenti;

212.  Jistieden lill-Istati Membri, bl-appoġġ tal-Kummissjoni, jiżguraw li l-professjonisti tas-servizzi nazzjonali rilevanti kollha – speċjalment dawk li tal-ewwel intervent – ikunu mħarrġa b'mod adegwat fil-ħtiġijiet speċifiċi tal-vittmi tat-terroriżmu; jirrimarka li s-CCVT se jgħin fil-kompiti ta' taħriġ professjonali, inkluż għall-uffiċjali tal-pulizija, għall-avukati u għall-professjonisti oħra li jkollhom x'jaqsmu mal-vittmi, u mal-kumpaniji tal-assigurazzjoni jew mal-awtoritajiet tal-kumpens;

213.  Jistieden lill-Istati Membri jistabbilixxu mekkaniżmi ġuridiċi li jikkriminalizzaw il-glorifikazzjoni ta' att speċifiku ta' terroriżmu peress li jumilja lill-vittmi u jikkawża vittimizzazzjoni sekondarja billi jagħmel ħsara lid-dinjità u l-irkupru tal-vittmi;

214.  Jistieden lill-istituzzjonijiet ikkonċernati joffru salvagwardji biex tkun evitata kwalunkwe forma ta' vittimizzazzjoni sussegwenti li tkun ġejja minn umiljazzjoni u attakki fuq l-immaġni tal-vittmi li jkunu ġejjin minn setturi soċjali relatati mal-awtur tal-attakki;

215.  Jitlob lill-Istati Membri jipprojbixxu li jingħata ġieħ lil dawk li jinstabu ħatja ta' attivitajiet terroristiċi minn sentenza li tkun saret definittiva;

216.  Jitlob lill-Istati Membri jagħtu attenzjoni speċjali lill-vittmi meta jistgħu jsofru fastidju jew jibżgħu li jerġgħu jkunu attakkati mill-ambjent soċjali tal-aggressuri;

217.  Jistieden lill-Istati Membri jiżguraw li l-vittmi tal-vjolenza sesswali u ta' forom ta' vjolenza severa oħra mwettqa minn terroristi Daesh barra mill-UE jkunu sikuri u mingħajr biża' fl-UE; jistieden lill-Istati Membri jressqu dawn il-każijiet quddiem il-qorti, anke jekk ir-reati jkunu ġew kommessi barra mill-UE u jinvolvu lill-vittmi bħala xhieda siewja fil-proċeduri tal-qorti;

218.  Jistieden lill-Kummissjoni tikkunsidra skema finanzjarja għall-kumpens tal-vittmi f'każ ta' attakki terroristiċi fuq skala kbira, sabiex jingħata appoġġ lill-Istati Membri meta jkun hemm bżonn u f'każijiet transfruntiera;

219.  Jistieden lill-Kummissjoni tibda djalogu mal-Istati Membri sabiex jonqsu d-disparitajiet kbar li jeżistu fil-livelli ta' kumpens finanzjarju nazzjonali mogħti fil-livell nazzjonali minn kull Stat Membru lill-vittmi ta' attakki terroristiċi;

220.  Jistieden lill-Istati Membri jiżguraw li l-vittmi kollha tat-terroriżmu jkollhom id-dritt ikunu parti fi proċedimenti ġudizzjarji relatati ma' attakk terroristiku li jikkonċernahom u jqisu s-sitwazzjoni speċifika tal-vittmi transfruntiera; jitlob lill-Istati Membri jiggarantixxu li kuntatti degradanti jew umiljanti bejn il-vittmi u l-aggressur jew l-ambjent tal-aggressur ma jseħħux fil-proċeduri kriminali;

221.  Jitlob promozzjoni msaħħa lill-Jum Ewropew b'Tifkira tal-Vittmi tat-Terroriżmu (11 ta' Marzu);

Drittijiet fundamentali

222.  Jisħaq fuq il-fatt li jrid ikun hemm impenn, permezz tal-istat tad-dritt, favur il-miżuri ta' sigurtà, fosthom dawk kontra t-terroriżmu, u li dawn iridu jirrispettaw id-drittijiet fundamentali u jridu jiġu adottati f'qafas ġuridiku ċar; jistieden, għaldaqstant, lill-Istati Membri u lill-istituzzjoni tal-UE, huma u jadottaw u japplikaw il-miżuri kontra t-terroriżmu, jirrispettaw id-drittijiet fundamentali, inklużi dawk relatati mal-privatezza u mal-protezzjoni tad-data, il-libertà tal-ħsieb u tal-espressjoni u n-nondiskriminazzjoni, kif ukoll il-garanziji proċedurali, fosthom il-preżunzjoni ta' innoċenza, id-dritt għal proċess ġust, id-dritt għall-informazzjoni u l-kontroll minn awtorità ġudizzjarja, kif ukoll jiżguraw li l-individwi jkollhom għad-dispożizzjoni tagħhom rimedji effikaċi biex jikkontestaw il-ksur tad-drittijiet fundamentali tagħhom, inkluża l-possibbiltà ta' rimedju ġudizzjarju;

223.  Jistieden lill-Istati Membri u lill-istituzzjonijiet tal-UE, huma u jadottaw u japplikaw il-miżuri kontra t-terroriżmu, isibu bilanċ ġust bejn id-diversi drittijiet fundamentali involuti u l-ħtiġijiet tas-sigurtà; iqis, f'dan ir-rigward, li l-ewwel prijorità għandha tkun li jitħarsu d-dritt fundamentali tal-persuni għall-ħajja u d-dritt għas-sigurtà;

224.  itenni li d-dritt internazzjonali u reġjonali fil-qasam tad-drittijiet tal-bniedem jagħmilha ċara li l-Istati għandhom kemm id-dritt kif ukoll id-dmir li jipproteġu lill-individwi fl-ambitu tal-ġurisdizzjoni tagħhom minn attakki terroristiċi biex jiżguraw ir-rispett għad-dritt għall-ħajja u għad-dritt għas-sigurtà; ifakkar li l-kooperazzjoni tal-UE ma' pajjiżi terzi fil-qasam tal-ġlieda kontra t-terroriżmu trid tissejjes fuq ir-rispett tad-dritt internazzjonali fil-qasam tad-drittijiet tal-bniedem u tad-dritt umanitarju internazzjonali, inkluża l-projbizzjoni tat-tortura;

225.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Aġenzija għad-Drittijiet Fundamentali (FRA) jeżaminaw l-isfidi li jeżistu fil-qasam tal-politiki tal-ġlieda kontra t-terroriżmu u jidentifikaw l-aħjar prattiki fi ħdan l-Istati Membri, inklużi l-prattiki li jqisu ċ-ċirkostanzi speċifiċi tal-persuni vulnerabbli bħall-persuni b'diżabbiltà u l-minorenni; jistieden lill-Kummissjoni tinkoraġġixxi l-iskambju tal-aħjar prattiki u tiżviluppa gwida f'dan ir-rigward; ifakkar ukoll li l-Parlament, il-Kunsill u l-Kummissjoni għandhom l-għażla li jitolbu l-opinjonijiet tal-FRA, fi ħdan il-kuntest tal-Qafas Pluriennali tagħha, dwar il-miżuri kontra t-terroriżmu;

226.  Jistieden lill-Istati Membri jiżguraw li jkun hemm il-garanziji meħtieġa dwar il-protezzjoni tad-data, f'konformità mal-leġiżlazzjoni applikabbli tal-UE, inklużi miżuri tekniċi u organizzattivi adegwati biex jitħarsu s-sigurtà u l-kunfidenzjalità tad-data personali; iħeġġiġhom jintroduċu regoli ċari dwar min jista' jkollu aċċess għal liema data fis-sistemi u min jista' jikkonsultaha, iżommu reġistri ta' konsultazzjoni u divulgazzjoni, u jiżguraw drittijiet ta' aċċess, rettifika, tħassir u restrizzjoni, kif ukoll drittijiet għal kumpens u rimedju ġudizzjarju; jistieden lill-Kummissjoni u lill-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data jiżviluppaw aktar soluzzjonijiet innovattivi tal-privatezza mid-disinn;

227.  Jemmen li l-politiki sodi tal-ġlieda kontra t-terroriżmu għandhom bżonn mandati robusti għall-korpi pubbliċi involuti f'din il-ġlieda, kif ukoll livell għoli ta' appoġġ pubbliku għal dawk l-awtoritajiet; josserva r-rwol importanti li s-sorveljanza tiżvolġi fit-trawwim tal-fiduċja u tal-appoġġ tal-pubbliku; jistieden lill-Istati Membri jfornu mekkaniżmi ta' sorveljanza għall-miżuri kontra t-terroriżmu bil-għan li l-impatt tagħhom ikun sottopost għal valutazzjoni; jistieden ukoll lill-Istati Membri jiżguraw sorveljanza demokratika u obbligu ta' rendikont pubbliku għas-servizzi kollha tas-sigurtà u tal-intelligence, filwaqt li jippreservaw il-livell neċessarju ta' segretezza;

°

°  °

228.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u lill-Kummissjoni.

(1)

Testi adottati, P8_TA(2017)0307.

(2)

Studju dwar Il-Politiki tal-Unjoni Ewropea Kontra t-Terroriżmu: Rilevanza, Koerenza u Effikaċja, ikkummissjonat mid-Dipartiment Tematiku għall-Politiki tad-Drittijiet taċ-Ċittadini u l-Affarijiet Kostituzzjonali tal-Parlament Ewropew, http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/583124/IPOL_STU(2017)583124_EN.pdf

(3)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/mt/TXT/?uri=CELEX:32018D1084

(4)

Ir-rapport TE-SAT tal-Europol tal-2017 (paġna 14).

(5)

https://www.dw.com/de/jesidin-trifft-in-deutschland-auf-is-peiniger/a-45119776

(6)

Ir-radikalizzazzjoni hija mifhuma li tfisser proċess kumpless li permezz tiegħu individwu jew grupp jadottaw ideat/opinjonijiet reliġjużi u/jew politiċi dejjem aktar estremi li potenzjalment iwasslu għal azzjonijiet vjolenti, inkluż it-twettiq ta' atti terroristiċi. F'konformità mad-dokumenti ta' politika tal-Kummissjoni, kwalunkwe referenza għar-"radikalizzazzjoni" għandha tinftiehem bħala "radikalizzazzjoni li twassal għal estremiżmu vjolenti u terroriżmu".

(7)

Diskors mill-Kummissarju Jourová, responsabbli għall-Ġustizzja, il-Konsumaturi u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi, fil-Konferenza dwar ir-Radikalizzazzjoni fil-Ħabsijiet tas-27 ta' Frar 2018 fi Brussell, http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-18-1221_en.htm

(8)

Europol, 6 ta' Settembru 2018.

(9)

Ir-Regolament (UE) 2017/458 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta' Marzu 2017 li jemenda r-Regolament (UE) 2016/399 dwar it-tisħiħ tal-verifiki fuq il-fruntieri esterni ma' bażijiet tad-data rilevanti, ĠU L 74, 18.3.2017, p. 1.

(10)

ĠU C 366, 27.10.2017, p. 101.

(11)

Rapport tal-Europol tas-Sitwazzjoni u t-Tendenzi tat-Terroriżmu (TE-SAT) 2017, p. 10.

(12)

Europol Te-Sat 2017, p. 15.

(13)

Europol Te-Sat 2018, p. 9.

(14)

Testi adottati, P8_TA(2018)0229.

(15)

Rapport tal-Kunsill tal-Ewropa dwar "Prosecuting and punishing the crimes against humanity or even possible genocide committed by Daesh" (Il-prosekuzzjoni u l-ikkastigar tad-delitti kontra l-umanità jew saħansitra l-ġenoċidju possibbli kommess minn Daesh) tat-22 ta' Settembru 2017.

(16)

ĠU L 293, 5.11.2013, p. 1.

(17)

ĠU L 212, 22.8.2018, p. 1.

(18)

Deċiżjoni tal-Kunsill 2008/615/JHA tat-23 ta' Ġunju 2008 dwar it-titjib tal-kooperazzjoni transkonfinali, b'mod partikolari fil-ġlieda kontra t-terroriżmu u l-kriminalità transkonfinali (ĠU L 210, 6.8.2008, p. 1) u d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2008/616/ĠAI tat-23 ta' Ġunju 2008 dwar l-implimentazzjoni tad-Deċiżjoni 2008/615/ĠAI dwar it-titjib tal-kooperazzjoni transkonfinali, b'mod partikolari fil-ġlieda kontra t-terroriżmu u l-kriminalità transkonfinali (ĠU L 210, 6.8.2008, p. 12).

(19)

Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar kontrolli fir-rigward tal-flus kontanti deħlin fl-Unjoni u ħerġin mill-Unjoni u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 1889/2005 - ĠU L 284, 12.11.2018, p.6.

(20)

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2018/614496/IPOL_IDA(2018)614496_EN.pdf

(21)

COM(2018)0213.

(22)

Direttiva (UE) 2016/1148 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-6 ta' Lulju 2016 dwar miżuri għal livell għoli komuni ta' sigurtà tan-netwerks u tas-sistemi tal-informazzjoni madwar l-Unjoni - ĠU L 194, 19.7.2016, p. 1.

(23)

ĠU L 88, 31.3.2017, p. 6.


NOTA SPJEGATTIVA

Kuntest

F'dawn l-aħħar snin, l-UE ħabbtet wiċċha ma' mewġa bla preċedent ta' attakki terroristiċi fit-territorju tagħha, li ġabu s-sigurtà fuq quddiem nett tat-tħassib taċ-ċittadini u xeħtu dawl fuq il-problemi li jeżistu f'dak li għandu x'jaqsam mal-kooperazzjoni u l-iskambju ta' informazzjoni f'dan il-qasam. Fil-fatt, fi stħarriġ tal-Ewrobarometru dwar l-għarfien ġenerali, l-esperjenzi u l-perċezzjoni taċ-ċittadini dwar is-sigurtà, 92 % ta' dawk li wieġbu qablu li l-awtoritajiet nazzjonali għandhom jaqsmu l-informazzjoni mal-awtoritajiet tal-Istati Membri l-oħra tal-UE biex il-kriminalità u t-terroriżmu jiġu miġġielda aħjar.

Wara dawn l-attakki, l-Istati Membri u l-UE batew biex jirrispondu għat-tħassib taċ-ċittadini u għall-isfidi li ġġib magħha t-theddida terroristika. Ġiet proposta leġiżlazzjoni ġdida, ġiet jew qed tiġi riveduta l-leġiżlazzjoni eżistenti, u tnieda dibattitu kemm fl-UE u kemm fl-Istati Membri dwar l-aħjar risposta għat-theddida terroristika.

Bħala reazzjoni għal dawn l-iżviluppi, u biex ikun jista' jagħti l-kontribut tiegħu, fis-6 ta' Lulju 2017 il-Parlament Ewropew waqqaf kumitat speċjali dwar it-terroriżmu (TERR). Il-Kumitat ġie kostitwit fl-14 ta' Settembru 2017. L-għan ewlieni tiegħu huwa li jiġu indirizzati n-nuqqasijiet prattiċi u leġiżlattivi fil-ġlieda kontra t-terroriżmu, b'enfasi partikolari fuq il-kooperazzjoni u l-iskambju ta' informazzjoni.

Kwistjonijiet orizzontali

Waħda mill-kwistjonijiet ewlenin identifikati u enfasizzati ripetutament mill-esperti u mill-operaturi tas-settur hija l-ħtieġa li tiġi implimentata bis-sħiħ il-leġiżlazzjoni eżistenti f'dan is-settur. L-Istati Membri mhux biss għandhom jipprovdu l-qafas leġiżlattiv, iżda anki t-tagħmir tekniku meħtieġ kif ukoll persunal suffiċjenti u mħarreġ sew biex tiġi żgurata l-applikazzjoni prattika tal-miżuri eżistenti.

Anki l-ħtieġa ta' sistema xierqa ta' żamma tad-data tqajmet b'mod konsistenti matul il-ħidma tal-Kumitat. Ir-rapporteurs jemmnu li hemm bżonn isiru dispożizzjonijiet għal sistema tal-UE dwar iż-żamma tad-data, f'konformità mar-rekwiżiti li jirriżultaw mill-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja, filwaqt li jitqiesu l-ħtiġijiet u l-ispeċifiċitajiet tal-awtoritajiet kompetenti fil-qasam tal-ġlieda kontra t-terroriżmu.

Ir-rapporteurs jiddispjaċihom li l-għażla ta' xi Stati Membri li ma jipparteċipawx f'miżuri ta' kooperazzjoni ġudizzjarja u tal-pulizija għall-prevenzjoni, il-kxif, l-investigazzjoni u l-prosekuzzjoni ta' reati terroristiċi tista' tipperikola r-rapidità u l-effiċjenza tal-investigazzjonijiet marbuta mat-terroriżmu u jista' jkollha effetti negattivi, u jistiednu lill-Istati Membri joqogħdu lura minn tali nonparteċipazzjoni f'dan il-qasam kruċjali.

Nipprevjenu u nikkumbattu r-radikalizzazzjoni

Ir-radikalizzazzjoni bħala sors ta' attakki terroristiċi indiġeni tirrappreżenta theddida kbira għall-Unjoni Ewropea. Il-fatturi ewlenin li jikkontribwixxu għar-radikalizzazzjoni huma l-kontenut radikali fuq il-midja soċjali, il-kuntatt personali ma' persuni radikalizzati u l-ekosistema tar-radikalizzazzjoni, inklużi l-predikaturi tal-mibegħda u l-kontenut radikali fil-kotba, fuq l-internet jew fil-midja awdjoviżiva. Bejta oħra tar-radikalizzazzjoni huma l-ħabsijiet.

Filwaqt li l-Unjoni Ewropea diġà nediet diversi inizjattivi sabiex tiġi indirizzata r-radikalizzazzjoni, bħalma huma n-Netwerk ta' Sensibilizzazzjoni dwar ir-Radikalizzazzjoni u l-Forum tal-UE dwar l-Internet, hemm bżonn approċċ aktar kollettiv u ffukat biex tiġi indirizzata din it-theddida. Għalhekk, ir-rapporteurs qed jipproponu l-ħolqien ta' Ċentru ta' Eċċellenza tal-UE għall-Prevenzjoni tar-Radikalizzazzjoni li jikkoordina u jiffaċilita l-kooperazzjoni fost l-Istati Membri, dawk li jfasslu l-politika, l-operaturi tas-settur, l-esperti u r-riċerkaturi fil-qasam tal-prevenzjoni tar-radikalizzazzjoni u jikkontribwixxi għal użu mmirat tal-fondi tal-UE f'dan il-qasam. Ir-rwol tal-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili u l-NGOs, li huma indispensabbli biex jitwettqu l-proġetti ta' prevenzjoni u ġlieda kontra r-radikalizzazzjoni fil-livell lokali, għandu jiġi enfasizzat ukoll. Il-prekundizzjonijiet ġuridiċi u finanzjarji meħtieġa għall-ħidma tagħhom għandhom jiġu żviluppati mill-Istati Membri.

Sabiex jiġi indirizzat it-tixrid ta' kontenut radikali fuq l-internet, ir-rapporteurs iħossu li l-limitu ta' azzjoni volontarja min-naħa tal-kumpaniji ntlaħaq u jistiednu lill-Kummissjoni tippreżenta proposta leġiżlattiva li tobbliga lill-kumpaniji jneħħu l-kontenut terroristiku kompletament fi żmien siegħa u tintroduċi obbligi ta' rappurtar ċari għall-kumpaniji dwar l-inċidenza ta' kontenut terroristiku u r-rati ta' tneħħija, kif ukoll sanzjonijiet f'każ ta' nonkonformità.

Kooperazzjoni u skambju ta' informazzjoni

Il-kooperazzjoni u l-iskambju ta' informazzjoni huma indispensabbli għall-ġlieda kontra t-terroriżmu. Il-ħeffa li biha tħejjew u twettqu xi attakki dan l-aħħar tirrikjedi li, biex ikun effikaċi u jgħin fil-prevenzjoni tal-attakki, l-iskambju ta' informazzjoni u intelligence jkun wieħed rapidu. In-natura transfruntiera tat-terroriżmu tirrikjedi rispons koordinat b'saħħtu u kooperazzjoni fl-Istati Membri u bejniethom, kif ukoll mal-aġenziji u l-korpi kompetenti tal-Unjoni u bejniethom.

Ir-rapporteurs jemmnu li hemm bżonn bidla lejn approċċ ġdid fil-mod kif tinqasam l-informazzjoni. L-informazzjoni relatata mal-ġlieda kontra t-terroriżmu għandha tinqasam awtomatikament u l-possibbiltà li ma tinqasamx għandha tingħata biss f'każijiet speċifiċi, jiġifieri jekk iċ-ċirkostanzi jirrikjedu li l-informazzjoni tinżamm mistura. Barra minn hekk, jeħtieġ jiġu implimentati soluzzjonijiet tekniċi li jippermettu li, mis-sistemi reġjonali, l-informazzjoni tittella' awtomatikament fis-sistemi nazzjonali/federali u Ewropej. Il-kooperazzjoni u l-iskambju ta' informazzjoni bejn is-servizzi differenti, partikolarment bejn is-servizzi tal-infurzar tal-liġi u tal-intelligence, jeħtieġ jissaħħu.

Ir-rapporteurs jistiednu lill-Europol isir ċentru veru u proprju għall-kooperazzjoni u l-iskambju ta' informazzjoni fil-qasam tal-ġlieda kontra t-terroriżmu fl-UE. Biex dan iseħħ, madankollu, l-Istati Membri jridu jiżguraw l-akbar flessibbiltà possibbli għall-kuntatti bejn l-Europol u l-awtoritajiet rilevanti fl-Istati Membri f'dak li għandu x'jaqsam ma' reati terroristiċi. Barra minn hekk, meta wieħed iqis in-natura prinċipalment transfruntiera tal-attakki terroristiċi, f'każ ta' attakk għandha dejjem tintuża skwadra ta' investigazzjoni konġunta (SIK). L-Europol u l-Eurojust għandhom jieħdu sehem f'dawn is-SIK bħala kwistjoni ta' prinċipju.

Ir-rapporteurs jemmnu li l-interoperabbiltà tas-sistemi ċentralizzati hija inkoraġġanti, iżda jemmnu wkoll li dan hu biss l-ewwel pass fil-ħolqien ta' qafas ta' sistemi ta' informazzjoni interoperabbli komprensiv. Fil-futur jeħtieġ ikunu koperti sistemi addizzjonali, fosthom sistemi nazzjonali u deċentralizzati.

Fruntieri esterni

Żona Schengen mingħajr fruntieri interni tkun sostenibbli biss jekk il-fruntieri esterni jkunu effettivament siguri u protetti. Uħud mill-attakki terroristiċi li seħħew dan l-aħħar urew nuqqasijiet kbar fil-politika Ewropea tal-kontroll tal-fruntieri, peress li tal-anqas tmienja mill-awturi ta' dawn l-attakki daħlu l-Greċja permezz ta' flussi irregolari f'Lulju, f'Awwissu u f'Ottubru 2015. Għalkemm sar progress kbir f'dan il-qasam u ġew introdotti miżuri ġodda, bħal verifiki obbligatorji tal-bażijiet tad-data tas-SIS u tal-Interpol fil-punti ta' qsim tal-fruntieri, xorta għad baqa' xi jsir fil-qasam tal-ġestjoni integrata tal-fruntieri.

Partikolarment importanti huma l-ħolqien ta' kundizzjonijiet materjali fil-fruntieri għall-implimentazzjoni tal-leġiżlazzjoni l-ġdida, l-introduzzjoni ta' verifiki tad-data bijometrika, l-interoperabbiltà tal-bażijiet tad-data u l-użu tad-data disponibbli kollha, bħall-PNR jew l-evidenza mill-kamp tal-battalja sabiex, qabel ma jidħlu fit-territorju tal-UE, jiġu identifikati l-persuni li jistgħu jkunu terroristi. Ir-rwol tal-Frontex fil-ġestjoni integrata tal-fruntieri għandu jiġi enfasizzat ukoll.

Ir-rapporteurs jirrikonoxxu li EUNAVFOR MED Operazzjoni Sophia bħalissa hija l-fornitur prinċipali tas-sigurtà fil-Mediterran u għandha għad-dispożizzjoni tagħha r-riżorsi u l-kapaċitajiet meħtieġa biex tikkontribwixxi wkoll għall-ġlieda kontra t-terroriżmu. Għalhekk qed jitolbu li l-mandat ta' Operazzjoni Sophia jiġi emendat konsegwentement u li l-kopertura territorjali tagħha titwessa' biex tkopri wkoll il-migrazzjoni mit-Tuneżija. Tista' tiġi kkunsidrata riżoluzzjoni ġdida tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-NU li tippermetti lil Sophia tikseb aċċess għall-ibħra territorjali tal-Istati tal-kosta biex twettaq verifiki fuq opri tal-baħar suspetti.

Finanzjament tat-terroriżmu

Il-finanzjament tat-terroriżmu għandu jkun komprensiv u ma jiffukax biss fuq il-flussi finanzjarji iżda anki fuq il-finanzjament tar-radikalizzazzjoni. Il-miżuri li jiġġieldu l-finanzjament tat-terroriżmu jeħtieġ jindirizzaw kemm il-finanzjament ta' organizzazzjonijiet terroristiċi fuq skala kbira u kemm l-attakki li jistgħu jeħtieġu ftit flus. Għaldaqstant, huwa ta' importanza kbira li l-ġlieda kontra l-finanzjament tat-terroriżmu tisfrutta bis-sħiħ l-intelligence finanzjarja sabiex titrawwem il-prevenzjoni.

L-Istati Membri u l-Kummissjoni qed jintalbu joħolqu Sistema dwar ir-Rintraċċar tal-Finanzjament tat-Terroriżmu (TFTS) fl-Unjoni Ewropea għat-tranżazzjonijiet magħmula fiż-Żona Unika ta' Pagamenti bl-Euro minn individwi li jkollhom rabtiet mat-terroriżmu u l-finanzjament tiegħu, li tkun komplementari għall-Programm dwar ir-Rintraċċar tal-Finanzjament tat-Terroriżmu (TFTP) tal-Istati Uniti.

Ħarsien tal-infrastruttura kritika

Ir-rapporteurs jitolbu li d-Direttiva 2008/114 tiġi riveduta, biex jiġi żgurat li l-għażla tal-Infrastrutturi Kritiċi Ewropej (IKE) tkun ibbażata fuq analiżi tas-sistemi li jappoġġjaw is-servizzi essenzjali u transfruntiera, aktar milli approċċ settur b'settur. Id-Direttiva l-ġdida għandha tintroduċi obbligu li jiġu rrappurtati l-inċidenti, qafas biex jitwettqu testijiet tal-istress, taħriġ xieraq fil-punti ta' kuntatt magħżula u rekwiżiti ta' kwalità fir-rigward ta' pjanijiet ta' kontinwità kummerċjali f'każ ta' inċident jew attakk. Il-Kummissjoni għandha tkun tista' tagħżel bħala EKI strutturi tas-servizzi pan-Ewropej bħal Galileo jew Eurocontrol.

Ir-rapporteurs jistiednu wkoll lill-Istati Membri jimplimentaw strateġiji ta' rispons effikaċi u joħolqu ċentri nazzjonali multidixxiplinari ta' rispons għall-kriżijiet għall-koordinament u r-rispons ta' emerġenza f'każ ta' attakk jew inċident.

Prekursuri tal-isplussivi

Fl-2015 u l-2016 intużaw splussivi f'40 % tal-attakki terroristiċi mwettqa fl-UE, minkejja li r-Regolament 98/2013 jipprojbixxi seba' sustanzi milli jitqiegħdu għad-dispożizzjoni tal-pubbliku ġenerali 'l fuq mill-valur limitu u minkejja l-obbligu li jiġu rrappurtati t-tranżazzjonijiet suspetti fuq ħdax-il prodott. Dan għaliex l-awturi u t-terroristi potenzjali xorta jirnexxilhom jixtru l-prekursuri online u għaliex ir-regolament attwali jippermetti l-applikazzjoni ta' sistemi differenti min-naħa tal-Istati Membri.

Għalhekk, ir-rapporteurs jilqgħu l-fatt li l-Kummissjoni pproponiet regolament ġdid li jelimina s-sistema ta' reġistrazzjoni għal sustanzi pprojbiti u jiddefinixxi b'mod aktar ċar min għandu jitqies bħala pubbliku ġenerali u utent professjonali. Ir-rapporteurs jitolbu li x-xiri online jiġi sorveljat b'mod aktar strett u li l-kriterji tar-riskji komuni doganali attwali jiġu rfinati biex titjieb l-individwazzjoni tax-xiri illeċitu ta' prekursuri tal-isplussivi fuq l-internet.

Traffikar illeċitu tal-armi tan-nar

L-armi tan-nar intużaw f'41 % tal-attakki kollha, żieda ċkejkna meta mqabbel mal-2016 (38 %). It-theddida li l-armi tan-nar jintużaw f'attakki terroristiċi għadha hemm, anki minħabba ż-żieda fl-armi konvertiti li kienu jisparaw inbjank u fl-armi riattivati disponibbli fis-suq tal-armi illeċiti. Għalhekk, ir-rapporteurs jitolbu li jiġu indirizzati l-lakuni fil-leġiżlazzjoni eżistenti nazzjonali u tal-UE dwar l-armi tan-nar, pereżempju billi jittieħdu miżuri biex titwaqqaf iċ-ċirkolazzjoni ta' pistoli li jisparaw inbjank faċli li jiġu konvertiti, pistoli Flobert u pistoli tal-ivvampjar.

Vittmi tat-terroriżmu

L-Istati Membri huma mħeġġa jittrasponu d-dispożizzjonijiet stabbiliti fid-Direttiva (UE) 2017/541 u 2012/ 29.

Il-Kummissjoni qed tintalab tressaq proposta leġiżlattiva dwar il-vittmi tat-terroriżmu li jkun fiha definizzjoni ċara tal-istatus u d-drittijiet tagħhom, inklużi l-kriterji tal-eleġibbiltà u l-livelli ta' kumpens. Għandha tistabbilixxi wkoll Ċentru ta' Koordinament tal-UE għall-vittmi tat-terroriżmu (CCVT) sabiex ikun jista' jipprovdi appoġġ f'waqtu u adegwat għall-kriżijiet f'każ ta' attakk fi Stat Membru wieħed jew aktar.

Drittijiet fundamentali

Ir-rispett tad-drittijiet fundamentali huwa element essenzjali tal-politiki antiterroristiċi li jirnexxu u jeħtieġ jintlaħaq bilanċ bejn id-drittijiet fundamentali differenti involuti biex tiġi żgurata l-effikaċja tal-miżuri antiterroristiċi. F'dan ir-rigward, ir-rapporteurs jenfasizzaw li, għalkemm il-privatezza hija dritt fundamentali, l-ewwel prijorità għandha tkun li jitħarsu d-drittijiet fundamentali tal-persuni għall-ħajja u s-sigurtà. Barra minn hekk, jeħtieġ jitqiesu l-ħtiġijiet u ċ-ċirkostanzi speċifiċi tal-persuni vulnerabbli/b'diżabbiltà.


INFORMAZZJONI DWAR L-ADOZZJONIFIL-KUMITAT RESPONSABBLI

Data tal-adozzjoni

13.11.2018

 

 

 

Riżultat tal-votazzjoni finali

+:

–:

0:

23

2

5

Membri preżenti għall-votazzjoni finali

Ivo Belet, Caterina Chinnici, Javier Couso Permuy, Edward Czesak, Arnaud Danjean, Gérard Deprez, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Doru-Claudian Frunzulică, Elisabetta Gardini, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Eva Joly, Jeroen Lenaers, Péter Niedermüller, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Birgit Sippel, Helga Stevens, Elena Valenciano, Geoffrey Van Orden, Kristina Winberg, Milan Zver

Sostituti preżenti għall-votazzjoni finali

Lynn Boylan, Claude Moraes, Morten Helveg Petersen, Emil Radev, Josep-Maria Terricabras

Sostituti (skont l-Artikolu 200(2)) preżenti għall-votazzjoni finali

France Jamet, Manolis Kefalogiannis, Lukas Mandl


VOTAZZJONI FINALI B'SEJĦA TAL-ISMIJIETFIL-KUMITAT RESPONSABBLI

23

+

ALDE

Gérard Deprez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Morten Helveg Petersen

ECR

Edward Czesak, Helga Stevens, Geoffrey Van Orden

ENF

France Jamet

PPE

Ivo Belet, Arnaud Danjean, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Elisabetta Gardini, Monika Hohlmeier, Manolis Kefalogiannis, Jeroen Lenaers, Lukas Mandl, Emil Radev, Milan Zver

S&D

Caterina Chinnici, Doru-Claudian Frunzulică, Ana Gomes, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Elena Valenciano

2

-

GUE/NGL

Lynn Boylan, Javier Couso Permuy

5

0

ECR

Kristina Winberg

S&D

Sylvie Guillaume, Birgit Sippel

VERTS/ALE

Eva Joly, Josep-Maria Terricabras

Tifsira tas-simboli użati:

+  :  favur

-  :  kontra

0  :  astensjoni

Aġġornata l-aħħar: 4 ta' Diċembru 2018Avviż legali