Процедура : 2018/0291(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0376/2018

Внесени текстове :

A8-0376/2018

Разисквания :

Гласувания :

PV 29/11/2018 - 8.4

Приети текстове :

P8_TA(2018)0469

ПРЕПОРЪКА     ***
PDF 721kWORD 63k
22.11.2018
PE 627.788v02-00 A8-0376/2018

относно проекта на решение на Съвета за присъединяване на Самоа към Временното споразумение за партньорство между Европейската общност, от една страна, и държавите от Тихоокеанския басейн, от друга страна

(12281/2018 – C8‑0434/2018 – 2018/0291(NLE))

Комисия по международна търговия

Докладчик: Дейвид Мартин

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 СТАНОВИЩЕ на комисията по развитие
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно проекта на решение на Съвета за присъединяване на Самоа към Временното споразумение за партньорство между Европейската общност, от една страна, и държавите от Тихоокеанския басейн, от друга страна

(12281/2018 – C8‑0434/2018 – 2018/0291(NLE))

(Одобрение)

Европейски парламент,

–  като взе предвид проекта на решение на Съвета (12281/2018),

–  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с член 207 и член 218, параграф 6, втора алинея, буква a), подточка v) от Договора за функционирането на Европейския съюз (C8‑0434/2018),

–  като взе предвид своята резолюция от 4 октомври 2016 г. относно бъдещето на отношенията между АКТБ и ЕС след 2020 г.(1),

–  като взе предвид своята резолюция от 19 януари 2011 г. относно Временното споразумение за партньорство между ЕО и държавите от Тихоокеанския басейн(2),

–  като взе предвид Споразумението за партньорство между членовете на групата държави от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн (АКТБ), от една страна, и Европейската общност и нейните държави членки, от друга, подписано в Котону на 23 юни 2000 г. (Споразумението от Котону),

–  като взе предвид член 99, параграфи 1 и 4 и член 108, параграф 7 от своя правилник,

–  като взе предвид препоръката на комисията по международна търговия и становището на комисията по развитие (A8-0376/2018),

1.  дава своето одобрение за присъединяването на Самоа към споразумението;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите членки и на Самоа.

(1)

OВ C 215, 19.6.2018 г., стр. 2.

(2)

OВ C 136E, 11.5.2012 г., стр. 19.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Контекст

С оглед изтичането на 31 декември 2007 г. на срока на действие на търговските преференции, предоставени по силата на Споразумението от Котону, през 2002 г. ЕС започна да договаря споразумения за икономическо партньорство (СИП) с държавите от АКТБ. Такива споразумения създават рамка за дългосрочни икономически и търговски отношения с ЕС, имат силен насочен към развитието компонент, характеризират се асиметрична либерализация на търговията в полза на държавите от АКТБ и включват подходящи гаранции за местните промишлени отрасли. По-специално през 2002 г. ЕС започна преговори за регионално СИП с 14 островни държави от АКТБ от Тихоокеанския басейн (Острови Кук, Фиджи, Кирибати, Маршалови острови, Федеративни щати Микронезия, Науру, Ниуе, Палау, Папуа-Нова Гвинея, Самоа, Соломонови острови, Тонга, Тувалу и Вануату).

Предвид трудността при договарянето на такова всеобхватно споразумение и приближаването на крайния срок – 2007 г., Папуа-Нова Гвинея и Фиджи избраха временно СИП с ЕС, което обхваща само стоки. Тези преговори приключиха в края на 2007 г. ЕС и Папуа-Нова Гвинея подписаха споразумението на 30 юли 2009 г., а Фиджи – на 11 декември 2009 г. Временното прилагане започна на 20 декември 2009 г. за Папуа-Нова Гвинея и на 28 юли 2014 г. за Фиджи. Европейският парламент ратифицира споразумението на 19 януари 2011 г.

Междувременно преговорите между ЕС и всичките 14 държави от АКТБ от Тихоокеанския басейн за всеобхватно регионално СИП бавно продължиха, но бяха преустановени през 2016 г., след като Папуа-Нова Гвинея уведоми официално през 2015 г. за оттеглянето си от преговорите.

Временното СИП между ЕС, от една страна, и Папуа-Нова Гвинея и Фиджи, от друга страна, е отворено за присъединяването на всички тихоокеански островни държави – страни по Споразумението от Котону, и на тихоокеанските острови, чиито структурни характеристики и икономическа и социална ситуация са сравними с тези на държавите, които са страни по Споразумението от Котону, на основание представянето на предложение по член XXIV от ГАТТ от 1994 г. относно достъпа до пазара. И така присъединяването е отворено за повече от другите 12 островни държави от АКТБ от Тихоокеанския басейн, посочени по-горе.

В този контекст на 5 февруари 2018 г. Самоа подаде искане до ЕС за присъединяване заедно с окончателно предложение за достъп до пазара. На 23 април 2018 г. Комисията приключи преговорите със Самоа от името на Съюза.

Освен това понастоящем Соломоновите острови и Тонга са в процес на присъединяване към временното СИП.

Присъединяване към временното СИП – ползи за Самоа

Самоа се възползва от търговските преференции „всичко, освен оръжие“ на ЕС. Въпреки това Самоа, отделена от най-слабо развитите държави (НСРД) през 2014 г., ще загуби достъп до такива преференции, считано от 1 януари 2019 г., както е предвидено в Регламента за Общата система за преференции (ОСП) на ЕС. От този момент нататък би се прилагал по-неблагоприятен общ режим на ОСП.

Ако споразумението се приложи временно по отношение на Самоа, считано от 1 януари 2019 г., Самоа ще запази настоящия си безмитен и безквотен достъп до ЕС на всички продукти, с изключение на оръжие и боеприпаси. През 2016 г. износът на Самоа за ЕС се състоеше главно от изделия и оборудване за общи физически упражнения, гимнастика или атлетика (53,2%), сок от плодове или зеленчуци (12,8%), изделия от дървен материал (8,5%), метални мебели (6,1%) и сурово кокосово масло (2,6%). Въпреки че този износ може да изглежда доста ограничен в стойностно изражение (5,5 милиона евро през 2017 г.), той е много значим за икономиката на Самоа. Поради това е важно споразумението да се приложи временно, считано от 1 януари 2019 г., за да се избегнат смущения в търговските потоци между Самоа и ЕС. Освен това риболовният сектор на Самоа се очаква да извлече значителни ползи, след като бъдат изпълнени санитарните и фитосанитарните стандарти на ЕС.

Основните елементи на временното СИП са:

•  Обхват, ограничен до търговията със стоки;

•  Свободен от мита и квоти достъп до пазара на ЕС;

•  Асиметрична и постепенна либерализация на тарифите, като се взема предвид равнището на развитие на държавите от Тихоокеанския басейн. Самоа ще либерализира 82,6% от своя износ (по тарифни линии) на стоки за период от 20 години. Чувствителните продукти от Самоа (като месо, риба, плодове и зеленчуци, алкохол, минерална вода и др.), представляващи 17,4%, са изключени.

•  Разпоредби относно търговската защита, включително двустранна защитна мярка, която да бъде използвана в случай на внос, който причинява или заплашва да причини вреда, или икономически или социални смущения в даден сектор или промишленост на някоя от страните;

•  Разпоредби относно сътрудничеството в областта на техническите пречки пред търговията (ТПТ) и санитарните и фитосанитарните (СФС) мерки;

•  Разпоредби за улесняване на митниците и на търговията;

•   Предпазна мярка за продоволствената сигурност и дерогация в случай на затруднения по отношение на платежния баланс;

•  Световен ресурс в областта на рибарството. В споразумението се предвижда дерогация от общите правила за произход, с която се предоставя на държавите от Тихоокеанския басейн възможността за възползване от търговските преференции и в случай на преработена риба. Тази дерогация бе предоставена с оглед на недостатъчните количества изцяло получена на място риба, за да се отговори на местното търсене, изключително ограничения риболовен капацитет на риболовния флот, намалената способност за преработка поради физически и икономически фактори, географската изолираност на тихоокеанските острови, както и на разстоянието от пазара на ЕС. Такава дерогация е обвързана с условието за докладване относно изпълнението, развитието и устойчивото управление на рибните ресурси.

•  Устойчивото развитие като основна цел. По-специално в член 3 страните се ангажират да прилагат споразумението, като вземат предвид човешките, културните, икономическите, социалните, здравните и екологичните интереси на съответното си население и на бъдещите поколения. Въпросите, свързани с търговията и устойчивото развитие, като трудовите права и околната среда, също са редовна част от диалога в рамките на Комитета по търговията по СИП. Освен това споразумението включва клауза за свързване с разпоредбите за правата на човека, демокрацията и принципите на правовата държава (т.нар. „съществени елементи“) на споразумението от Котону с възможността за приемане на подходящи мерки в случай на тяхното нарушаване. Въпреки това, тъй като споразумението е било договорено преди повече от десет години – през 2002 – 2007 г., докладчикът признава липсата на амбиция в тази област и очаква страните да започнат възможно най-скоро преговори с оглед на постигането на споразумение по съвременна глава за търговия и устойчиво развитие.

•  Наблюдение. Наблюдението на прилагането на СИП, включително по отношение на въздействието върху устойчивото развитие, се извършва чрез съответните институционални органи по СИП. Докладчикът изразява съжаление за липсата на механизъм за наблюдение, включващ гражданското общество, и очаква страните да започнат преговори във възможно най-кратък срок с оглед добавянето на ad hoc механизъм за наблюдение, включващ балансирано представителство на групите на гражданското общество (напр. под формата на местни консултативни групи).

•  Стабилна рамка за икономически и търговски отношения с ЕС. Очаква се временното СИП да привлече дългосрочни инвестиции, да насърчи диверсификацията на износа, конкурентоспособността и вътрешните реформи за подобряване на бизнес средата.

•  Регионална интеграция. Този компонент ще става все по-уместен с присъединяването на още държави от Тихоокеанския басейн.

С гореизложеното се обясняват основните ползи, които присъединяването към временното СИП ще донесе на държава с по-нисък среден доход като Самоа. С цел подпомагане на развитието на Самоа и в интерес на гражданите на Самоа докладчикът препоръчва да се даде одобрение за присъединяването на Самоа към споразумението. Въпреки това докладчикът също така очаква страните по споразумението, с решение на Комитета по търговия по СИП, да започнат възможно най-скоро преговори за включване на цялостна глава за търговия и устойчиво развитие, която да предвижда подходящ механизъм за наблюдение от гражданското общество.


СТАНОВИЩЕ на комисията по развитие (13.11.2018)

на вниманието на комисията по международна търговия

относно проекта на решение на Съвета за присъединяване на Самоа към Временното споразумение за партньорство между Европейската общност, от една страна, и държавите от Тихоокеанския басейн, от друга страна

(12281/2018 – C8-0434/2018 – 2018/0291(NLE))

Докладчик по становище: Линда Макаван

Комисията по развитие приканва водещата комисия по международна търговия да препоръча одобрението на предложението за решение на Съвета за присъединяване на Самоа към Временното споразумение за партньорство между Европейската общност, от една страна, и държавите от Тихоокеанския басейн, от друга страна.

ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Присъединяване на Самоа към Временното споразумение за партньорство между Европейската общност, от една страна, и държавите от Тихоокеанския басейн, от друга страна

Позовавания

12281/2018 – C8-0434/2018 – COM(2018)05462018/0291(NLE)

Водеща комисия

 

INTA

 

 

 

 

Становище, изказано от

       Дата на обявяване в заседание

DEVE

22.10.2018

Докладчик по становище:

       Дата на назначаване

Linda McAvan

17.9.2018

Заместен докладчик по становище

Florent Marcellesi

Разглеждане в комисия

8.10.2018

 

 

 

Дата на приемане

12.11.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

16

4

3

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Beatriz Becerra Basterrechea, Ignazio Corrao, Mireille D’Ornano, Doru-Claudian Frunzulică, Heidi Hautala, Maria Heubuch, György Hölvényi, Linda McAvan, Norbert Neuser, Cristian Dan Preda, Lola Sánchez Caldentey, Jean-Luc Schaffhauser, Elly Schlein, Eleni Theocharous, Mirja Vehkaperä, Anna Záborská, Joachim Zeller, Željana Zovko

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Frank Engel, Stefan Gehrold, Paul Rübig

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Georgi Pirinski, Helmut Scholz

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

16

+

ALDE

Beatriz Becerra Basterrechea, Mirja Vehkaperä

ECR

Eleni Theocharous

EFDD

Mireille D'Ornano

PPE

Frank Engel, Stefan Gehrold, György Hölvényi, Cristian Dan Preda, Paul Rübig, Joachim Zeller, Željana Zovko, Anna Záborská

S&D

Doru‑Claudian Frunzulică, Linda McAvan, Norbert Neuser, Georgi Pirinski

4

-

GUE/NGL

Helmut Scholz, Lola Sánchez Caldentey

VERTS/ALE

Heidi Hautala, Maria Heubuch

3

0

EFDD

Ignazio Corrao

ENF

Jean‑Luc Schaffhauser

S&D

Elly Schlein

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“


ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Присъединяване на Самоа към Временното споразумение за партньорство между Европейската общност, от една страна, и държавите от Тихоокеанския басейн, от друга страна

Позовавания

12281/2018 – C8-0434/2018 – COM(2018)05462018/0291(NLE)

Дата на консултацията / искането за одобрение

10.10.2018

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

INTA

22.10.2018

 

 

 

Подпомагащи комисии

       Дата на обявяване в заседание

DEVE

22.10.2018

PECH

22.10.2018

 

 

Недадени становища

       Дата на решението

PECH

29.8.2018

 

 

 

Докладчици

       Дата на назначаване

David Martin

29.8.2018

 

 

 

Разглеждане в комисия

5.11.2018

 

 

 

Дата на приемане

20.11.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

29

7

2

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Eleonora Forenza, Christophe Hansen, Heidi Hautala, Nadja Hirsch, Yannick Jadot, France Jamet, Elsi Katainen, Jude Kirton-Darling, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, David Martin, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, William (The Earl of) Dartmouth, Iuliu Winkler

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Nicola Danti, Paul Rübig, Jarosław Wałęsa

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Karin Kadenbach, Rupert Matthews

Дата на внасяне

22.11.2018


ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

29

+

ALDE

Nadja Hirsch, Elsi Katainen, Marietje Schaake

ECR

David Campbell Bannerman, Emma McClarkin, Rupert Matthews, Joachim Starbatty

EFDD

Tiziana Beghin, William (The Earl of) Dartmouth

ENF

Danilo Oscar Lancini

PPE

Laima Liucija Andrikienė, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Christofer Fjellner, Christophe Hansen, Sorin Moisă, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Paul Rübig, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Iuliu Winkler

S&D

Nicola Danti, Karin Kadenbach, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Alessia Maria Mosca, Joachim Schuster

7

-

ENF

France Jamet

GUE/NGL

Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz

S&D

Maria Arena

VERTS/ALE

Heidi Hautala, Yannick Jadot

2

0

NI

David Borrelli

PPE

Santiago Fisas Ayxelà

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

Последно осъвременяване: 27 ноември 2018 г.Правна информация