Διαδικασία : 2018/0291(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0376/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0376/2018

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 29/11/2018 - 8.4

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0469

ΣΥΣΤΑΣΗ     ***
PDF 713kWORD 64k
22.11.2018
PE 627.788v02-00 A8-0376/2018

σχετικά με σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για την προσχώρηση της Σαμόα στην ενδιάμεση συμφωνία εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, αφενός, και των κρατών του Ειρηνικού, αφετέρου

(12281/2018 – C8‑0434/2018 – 2018/0291(NLE))

Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου

Εισηγητής: David Martin

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Ανάπτυξης
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για την προσχώρηση της Σαμόα στην ενδιάμεση συμφωνία εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, αφενός, και των κρατών του Ειρηνικού, αφετέρου

(12281/2018 – C8‑0434/2018 – 2018/0291(NLE))

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (12281/2018),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 207 και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο (α)(v) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C8- 0434/2018),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 4ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με το μέλλον των σχέσεων ΑΚΕ-ΕΕ μετά το 2020(1),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, με ημερομηνία 19 Ιανουαρίου 2011, σχετικά με την ενδιάμεση συμφωνία εταιρικής σχέσης μεταξύ των κρατών του Ειρηνικού, αφενός, και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, αφετέρου(2),

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία εταιρικής σχέσης μεταξύ των μελών της ομάδας των κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (ΑΚΕ), αφενός, και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφετέρου, που υπογράφηκε στο Κοτονού στις 23 Ιουνίου 2000, εφεξής αποκαλούμενη συμφωνία του Κοτονού,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφοι 1 και 4, καθώς και το άρθρο 108 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Ανάπτυξης (A8-0376/2018),

1.  εγκρίνει την προσχώρηση της Σαμόα στη συμφωνία·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και της Σαμόα.

(1)

ΕΕ C 215 της 19.6.2018, σ. 2.

(2)

ΕΕ C 136E της 11.5.2012, σ. 19.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ιστορικό

Ενόψει της λήξης, στις 31 Δεκεμβρίου 2007, των εμπορικών προτιμήσεων που χορηγήθηκαν βάσει της συμφωνίας του Κοτονού, η ΕΕ ξεκίνησε, το 2002, τις διαπραγματεύσεις για τη σύναψη συμφωνιών οικονομικής εταιρικής σχέσης (ΣΟΕΣ) με τις χώρες ΑΚΕ. Οι συμφωνίες αυτού του είδους θεσπίζουν ένα πλαίσιο για μακρόπνοες οικονομικές και εμπορικές σχέσεις με την ΕΕ, έχουν ισχυρή συνιστώσα προσανατολισμένη στην ανάπτυξη, παρουσιάζουν ασύμμετρη ελευθέρωση του εμπορίου υπέρ των χωρών ΑΚΕ και περιλαμβάνουν κατάλληλες διασφαλίσεις για τις εγχώριες βιομηχανίες. Ειδικότερα, το 2002 η ΕΕ ξεκίνησε διαπραγματεύσεις για μια περιφερειακή ΣΟΕΣ με 14 νησιωτικά κράτη ΑΚΕ του Ειρηνικού ( Νήσοι Κουκ, Φίτζι, Κιριμπάτι, Νήσοι Μάρσαλ, Ομοσπονδιακό Κράτος της Μικρονησίας, Ναούρου, Νιούε, Παλάου, Παπούα-Νέα Γουινέα, Σαμόα, Νήσοι Σολομώντος, Τόνγκα, Τουβαλού και Βανουάτου).

Δεδομένης της δυσκολίας για τη διαπραγμάτευση μιας τόσο ολοκληρωμένης συμφωνίας, ενώ πλησίαζε η προθεσμία του 2007, η Παπούα-Νέα Γουινέα και τα Φίτζι επέλεξαν τη σύναψη ενδιάμεσης ΣΟΕΣ με την ΕΕ που καλύπτει μόνο τα εμπορεύματα. Οι διαπραγματεύσεις αυτές ολοκληρώθηκαν στα τέλη του 2007. Η ΕΕ και η Παπούα-Νέα Γουινέα υπέγραψαν τη συμφωνία στις 30 Ιουλίου 2009 και τα Φίτζι στις 11 Δεκεμβρίου 2009. Η προσωρινή εφαρμογή άρχισε στις 20 Δεκεμβρίου 2009 για την Παπούα-Νέα Γουινέα και στις 28 Ιουλίου 2014 για τα Φίτζι. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κύρωσε τη συμφωνία στις 19 Ιανουαρίου 2011.

Εν τω μεταξύ, οι διαπραγματεύσεις μεταξύ της ΕΕ και του συνόλου των 14 κρατών ΑΚΕ του Ειρηνικού για μια ολοκληρωμένη περιφερειακή ΣΟΕΣ συνεχίστηκαν με αργό ρυθμό αλλά ανεστάλησαν το 2016, όταν η Παπούα-Νέα Γουινέα ανακοίνωσε επισήμως ότι αποσύρεται από τις διαπραγματεύσεις.

Η ενδιάμεση ΣΟΕΣ μεταξύ της ΕΕ, αφενός, και της Παπούα-Νέας Γουινέας και των Νήσων Φίτζι, αφετέρου, παραμένει ανοικτή για την προσχώρηση όλων των νησιωτικών κρατών του Ειρηνικού που έχουν υπογράψει τη συμφωνία του Κοτονού και των Νήσων του Ειρηνικού των οποίων τα δομικά χαρακτηριστικά και η οικονομική και κοινωνική κατάσταση είναι συγκρίσιμα με εκείνα των χωρών που έχουν υπογράψει τη συμφωνία του Κοτονού με βάση την υποβολή προσφοράς πρόσβασης στην αγορά που να συμμορφώνεται με το άρθρο XXIV της GATT 1994. Ως εκ τούτου, η προσχώρηση είναι ανοικτή στα περισσότερα από τα άλλα 12 νησιωτικά κράτη ΑΚΕ του Ειρηνικού που αναφέρονται ανωτέρω.

Στις 5 Φεβρουαρίου 2018, η Σαμόα υπέβαλε στην ΕΕ αίτηση προσχώρησης μαζί με τελική προσφορά όσον αφορά την πρόσβαση στην αγορά. Η Επιτροπή ολοκλήρωσε τις διαπραγματεύσεις εξ ονόματος της Ένωσης στις 23 Απριλίου 2018

Επιπλέον, σε διαδικασία προσχώρησης στην ενδιάμεση ΣΟΕΣ βρίσκονται επί του παρόντος οι Νήσοι Σολομώντος και η Τόγκα.

Προσχώρηση στην ενδιάμεση ΣΟΕΣ - οφέλη για τη Σαμόα

Η Σαμόα αντλεί οφέλη στο πλαίσιο των εμπορικών προτιμήσεων της ΕΕ «Όλα εκτός από Όπλα» (ΕΒΑ). Ωστόσο, η Σαμόα τέθηκε εκτός του καθεστώτος λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών (ΛΑΧ) το 2014, επομένως θα χάσει την πρόσβαση στις προτιμήσεις αυτές από την 1η Ιανουαρίου 2019, όπως προβλέπεται στον κανονισμό του συστήματος γενικευμένων προτιμήσεων (ΣΓΠ) της ΕΕ. Από εκείνη τη στιγμή θα εφαρμόζονται οι γενικές ρυθμίσεις του ΣΓΠ, που είναι λιγότερο ευνοϊκές.

Εάν εφαρμοστεί η συμφωνία προσωρινά για τη Σαμόα από την 1η Ιανουαρίου 2019, η Σαμόα θα διατηρήσει την τρέχουσα πρόσβαση στις ενωσιακές ρυθμίσεις απαλλαγής από δασμούς και ποσοστώσεις για όλα τα προϊόντα, με εξαίρεση τα όπλα και τα πυρομαχικά. Το 2016 οι εξαγωγές της Σαμόα προς την ΕΕ συνίσταντο κυρίως σε είδη και εξοπλισμό γενικής σωματικής άσκησης, γυμναστικής ή στίβου (53,2%), χυμούς φρούτων ή λαχανικών (12,8%), είδη από ξύλο (8,5%), μεταλλικά έπιπλα (6,1%) και ακατέργαστο έλαιο κοκοφοίνικα (2,6%). Αν και οι εξαγωγές αυτές φαίνονται μάλλον περιορισμένες σε αξίες (5,5 εκατ. ευρώ το 2017), είναι πολύ σημαντικές για την οικονομία της Σαμόας. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να εφαρμοστεί η συμφωνία προσωρινά από την 1η Ιανουαρίου 2019, για να αποφευχθεί κάθε διαταραχή εμπορικών ροών μεταξύ Σαμόα και ΕΕ. Επιπλέον, ο αλιευτικός τομέας της Σαμόα αναμένεται επίσης να ωφεληθεί σημαντικά όταν αρχίσουν να πληρούνται τα πρότυπα ΥΦΠ της ΕΕ.

Τα βασικά στοιχεία της ενδιάμεσης ΣΟΕΣ είναι τα εξής:

•  Πεδίο εφαρμογής που περιορίζεται στο εμπόριο αγαθών·

•  Πρόσβαση στην αγορά της ΕΕ χωρίς δασμούς και ποσοστώσεις·

•  Ασύμμετρη και σταδιακή δασμολογική ελευθέρωση λαμβανομένου υπόψη του επιπέδου ανάπτυξης των κρατών του Ειρηνικού. Η Σαμόα θα ελευθερώσει το 82,6% των εξαγωγών εμπορευμάτων της (σε δασμολογικές κλάσεις) σε περίοδο 20 ετών, εξαιρουμένων των ευαίσθητων προϊόντων της Σαμόα (όπως το κρέας, τα ψάρια, τα οπωροκηπευτικά, το αλκοόλ, το μεταλλικό νερό κ.λπ.), που αντιστοιχούν στο 17,4%.

•  Διατάξεις εμπορικής άμυνας, συμπεριλαμβανομένων διμερών διασφαλίσεων που πρόκειται να εφαρμοστούν σε περίπτωση εισαγωγών που προκαλούν ή απειλούν να προκαλέσουν ζημία ή οικονομική ή κοινωνική διαταραχή σε τομέα ή βιομηχανικό κλάδο ενός μέρους·

•  Διατάξεις σχετικά με τη συνεργασία στους τομείς των τεχνικών εμποδίων στο εμπόριο (ΤΕΕ) και στα υγειονομικά και φυτοϋγειονομικά μέτρα προστασίας (ΥΦΠ)·

•  Διατάξεις για τη διευκόλυνση των τελωνειακών διαδικασιών και των εμπορικών συναλλαγών·

•   Μέτρα στήριξης της επισιτιστικής ασφάλειας και παρέκκλιση σε περίπτωση δυσχερειών στο ισοζύγιο πληρωμών·

•  Παγκόσμια άντληση πόρων για την αλιεία. Η συμφωνία προβλέπει παρέκκλιση από τους γενικούς κανόνες προέλευσης, πράγμα που δίνει στις χώρες του Ειρηνικού τη δυνατότητα να επωφεληθούν από τις εμπορικές προτιμήσεις και στην περίπτωση των μεταποιημένων ιχθύων. Η παρέκκλιση αυτή εκχωρήθηκε ενόψει της ανεπαρκούς κάλυψης της επιτόπιας ζήτησης με εξ ολοκλήρου παραγόμενα αλιευτικά προϊόντα, της πολύ περιορισμένης αλιευτικής ικανότητας του αλιευτικού στόλου, της μειωμένης ικανότητας επεξεργασίας λόγω φυσικών και οικονομικών παραγόντων και της γεωγραφικής απομόνωσης των νησιών του Ειρηνικού, καθώς και της απόστασης από την αγορά της ΕΕ. Προϋπόθεση για την εν λόγω παρέκκλιση είναι η υποβολή εκθέσεων σχετικά με την εφαρμογή, την ανάπτυξη και τη βιώσιμη διαχείριση των αλιευτικών πόρων.

•  Η βιώσιμη ανάπτυξη ως βασικός στόχος. Ειδικότερα, στο άρθρο 3, τα μέρη έχουν δεσμευθεί να εφαρμόσουν τη συμφωνία λαμβάνοντας υπόψη τα ανθρωπιστικά, πολιτισμικά, οικονομικά, κοινωνικά, υγειονομικά και περιβαλλοντικά συμφέροντα των αντίστοιχων πληθυσμών τους και των μελλοντικών γενεών. Θέματα εμπορίου και βιώσιμης ανάπτυξης, όπως τα εργασιακά δικαιώματα και το περιβάλλον, αποτελούν επίσης τακτικό μέρος του διαλόγου στο πλαίσιο της Επιτροπής Εμπορίου της ΣΟΕΣ. Επιπλέον, η συμφωνία περιλαμβάνει ρήτρα σύνδεσης με τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη δημοκρατία και τις διατάξεις του κράτους δικαίου (τα λεγόμενα «ουσιώδη στοιχεία») της συμφωνίας του Κοτονού με τη δυνατότητα θέσπισης κατάλληλων μέτρων σε περίπτωση παραβίασης των εν λόγω διατάξεων. Ωστόσο, δεδομένου ότι η συμφωνία αυτή αποτέλεσε αντικείμενο διαπραγμάτευσης πριν από δέκα χρόνια -την περίοδο 2002-2007 -, ο εισηγητής αναγνωρίζει την έλλειψη φιλοδοξίας στον τομέα αυτό και αναμένει ότι τα μέρη θα αρχίσουν διαπραγματεύσεις το συντομότερο δυνατό με σκοπό την επίτευξη συμφωνίας για ένα σύγχρονο κεφάλαιο για το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

•  Παρακολούθηση. Η παρακολούθηση της εφαρμογής της ΣΟΕΣ, καθώς και του αντικτύπου για τη βιώσιμη ανάπτυξη, πραγματοποιείται μέσω των αρμόδιων θεσμικών οργάνων της ΣΟΕΣ. Ο εισηγητής εκφράζει τη λύπη του για την έλλειψη μηχανισμού παρακολούθησης, συμπεριλαμβανομένης της κοινωνίας των πολιτών, και αναμένει από τα μέρη να αρχίσουν διαπραγματεύσεις το συντομότερο δυνατόν με σκοπό την προσθήκη ενός ad hoc μηχανισμού παρακολούθησης με ισόρροπη εκπροσώπηση των ομάδων της κοινωνίας των πολιτών (π.χ. με τη μορφή εγχώριων συμβουλευτικών ομάδων).

•  Ένα σταθερό πλαίσιο για τις οικονομικές και εμπορικές σχέσεις με την ΕΕ. Η ενδιάμεση ΣΟΕΣ αναμένεται να προσελκύσει μακροπρόθεσμες επενδύσεις, να προωθήσει τη διαφοροποίηση των εξαγωγών, την ανταγωνιστικότητα και εσωτερικές μεταρρυθμίσεις για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

•  Περιφερειακή ολοκλήρωση. Η συνιστώσα αυτή θα αποκτά όλο και μεγαλύτερη σημασία όταν θα αρχίσουν να συμμετέχουν επιπλέον χώρες του Ειρηνικού.

Τα παραπάνω εξηγούν τα κύρια οφέλη που θα αποφέρει η προσχώρηση στην ενδιάμεση ΣΟΕΣ σε μια χώρα χαμηλότερου μέσου εισοδήματος, όπως η Σαμόα. Με στόχο τη στήριξη της ανάπτυξης της Σαμόα και προς το συμφέρον των πολιτών της, ο εισηγητής συνιστά να εγκριθεί η προσχώρηση της Σαμόα στη συμφωνία. Ωστόσο, ο εισηγητής αναμένει επίσης από τα μέρη της συμφωνίας να αρχίσουν διαπραγματεύσεις το συντομότερο δυνατόν, μέσω αποφάσεως της Επιτροπής Εμπορίου της ΣΟΕΣ, ώστε να συμπεριληφθεί ένα πλήρως ανεπτυγμένο κεφάλαιο για το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη που προβλέπει τον δέοντα μηχανισμό παρακολούθησης από την κοινωνία των πολιτών.


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Ανάπτυξης (13.11.2018)

προς την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για την προσχώρηση της Σαμόα στην ενδιάμεση συμφωνία εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, αφενός, και των κρατών του Ειρηνικού, αφετέρου

COM(2016)2018 – C8-0434/2018 – 2016/0291(COD) Τελική ΣΥΜΒ.ΤΡΟΠ.

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Linda McAvan

Η Επιτροπή Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συστήσει την έγκριση από το Κοινοβούλιο της πρότασης απόφασης του Συμβουλίου για την προσχώρηση της Σαμόα στην ενδιάμεση συμφωνία εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, αφενός, και των κρατών του Ειρηνικού, αφετέρου.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Προσχώρηση της Σαμόα στην ενδιάμεση συμφωνία εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, αφενός, και των κρατών του Ειρηνικού, αφετέρου

Έγγραφα αναφοράς

12281/2018 – C8-0434/2018 – COM(2018)05462018/0291(NLE)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

 

INTA

 

 

 

 

Γνωμοδότηση της

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

DEVE

22.10.2018

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης

       Ημερομηνία ορισμού

Linda McAvan

17.9.2018

Συντάκτης γνωμοδότησης που αντικαταστάθηκε

Florent Marcellesi

Εξέταση στην επιτροπή

8.10.2018

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

12.11.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

16

4

3

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Beatriz Becerra Basterrechea, Ignazio Corrao, Mireille D’Ornano, Doru-Claudian Frunzulică, Heidi Hautala, Maria Heubuch, György Hölvényi, Linda McAvan, Norbert Neuser, Cristian Dan Preda, Lola Sánchez Caldentey, Jean-Luc Schaffhauser, Elly Schlein, Ελένη Θεοχάρους, Mirja Vehkaperä, Anna Záborská, Joachim Zeller, Željana Zovko

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Frank Engel, Stefan Gehrold, Paul Rübig

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Georgi Pirinski, Helmut Scholz

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

16

+

ALDE

Beatriz Becerra Basterrechea, Mirja Vehkaperä

ECR

Ελένη Θεοχάρους

EFDD

Mireille D'Ornano

PPE

Frank Engel, Stefan Gehrold, György Hölvényi, Cristian Dan Preda, Paul Rübig, Joachim Zeller, Željana Zovko, Anna Záborská

S&D

Doru‑Claudian Frunzulică, Linda McAvan, Norbert Neuser, Georgi Pirinski

4

-

GUE/NGL

Helmut Scholz, Lola Sánchez Caldentey

VERTS/ALE

Heidi Hautala, Maria Heubuch

3

0

EFDD

Ignazio Corrao

ENF

Jean‑Luc Schaffhauser

S&D

Elly Schlein

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Τίτλος

Προσχώρηση της Σαμόα στην ενδιάμεση συμφωνία εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, αφενός, και των κρατών του Ειρηνικού, αφετέρου

Έγγραφα αναφοράς

12281/2018 – C8-0434/2018 – COM(2018)05462018/0291(NLE)

Ημερομηνία διαβούλευσης / αίτησης έγκρισης

10.10.2018

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομηνία αναγγελίας στην ολομέλεια

INTA

22.10.2018

 

 

 

Γνωμοδοτικές επιτροπές

       Ημερομηνία αναγγελίας στην ολομέλεια

DEVE

22.10.2018

PECH

22.10.2018

 

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

       Ημερομηνία της απόφασης

PECH

29.8.2018

 

 

 

Εισηγητές

       Ημερομηνία ορισμού

David Martin

29.8.2018

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

5.11.2018

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

20.11.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

29

7

2

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Eleonora Forenza, Christophe Hansen, Heidi Hautala, Nadja Hirsch, Yannick Jadot, France Jamet, Elsi Katainen, Jude Kirton-Darling, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, David Martin, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, William (The Earl of) Dartmouth, Iuliu Winkler

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Nicola Danti, Paul Rübig, Jarosław Wałęsa

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Karin Kadenbach, Rupert Matthews

Ημερομηνία κατάθεσης

22.11.2018


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

29

+

ALDE

Nadja Hirsch, Elsi Katainen, Marietje Schaake

ECR

David Campbell Bannerman, Emma McClarkin, Rupert Matthews, Joachim Starbatty

EFDD

Tiziana Beghin, William (The Earl of) Dartmouth

ENF

Danilo Oscar Lancini

PPE

Laima Liucija Andrikienė, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Christofer Fjellner, Christophe Hansen, Sorin Moisă, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Paul Rübig, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Iuliu Winkler

S&D

Nicola Danti, Karin Kadenbach, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Alessia Maria Mosca, Joachim Schuster

7

-

ENF

France Jamet

GUE/NGL

Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz

S&D

Maria Arena

VERTS/ALE

Heidi Hautala, Yannick Jadot

2

0

NI

David Borrelli

PPE

Santiago Fisas Ayxelà

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

Τελευταία ενημέρωση: 27 Νοεμβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου