Menettely : 2018/0291(NLE)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0376/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0376/2018

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 29/11/2018 - 8.4

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0469

SUOSITUS     ***
PDF 405kWORD 61k
22.11.2018
PE 627.788v02-00 A8-0376/2018

esityksestä neuvoston päätökseksi Samoan liittymisestä Euroopan yhteisön ja Tyynenmeren valtioiden väliseen väliaikaiseen kumppanuussopimukseen

(12281/2018 – C8‑0434/2018 – 2018/0291(NLE))

Kansainvälisen kaupan valiokunta

Esittelijä: David Martin

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 PERUSTELUT
 KEHITYSVALIOKUNNAN LAUSUNTO
 ASIAN KÄSITTELY ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA
 LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

esityksestä neuvoston päätökseksi Samoan liittymisestä Euroopan yhteisön ja Tyynenmeren valtioiden väliseen väliaikaiseen kumppanuussopimukseen

(12281/2018 – C8‑0434/2018 – 2018/0291(NLE))

(Hyväksyntä)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon esityksen neuvoston päätökseksi (12281/2018),

–  ottaa huomioon neuvoston Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 207 artiklan ja 218 artiklan 6 kohdan toisen alakohdan a alakohdan v alakohdan mukaisesti esittämän hyväksyntää koskevan pyynnön (C8‑0434/2018),

–  ottaa huomioon 4. lokakuuta 2016 antamansa päätöslauselman AKT-maiden ja EU:n suhteiden tulevaisuudesta vuoden 2020 jälkeen(1),

–  ottaa huomioon 19. tammikuuta 2011 antamansa päätöslauselman Tyynenmeren valtioiden ja Euroopan yhteisön välisestä väliaikaisesta kumppanuussopimuksesta(2),

–  ottaa huomioon Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden (AKT-maat) ryhmän jäsenten sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välisen Cotonoussa 23. kesäkuuta 2000 allekirjoitetun kumppanuussopimuksen (Cotonoun sopimus),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 99 artiklan 1 ja 4 kohdan sekä 108 artiklan 7 kohdan,

–  ottaa huomioon kansainvälisen kaupan valiokunnan suosituksen ja kehitysvaliokunnan lausunnon (A8-0376/2018),

1.  antaa hyväksyntänsä Samoan liittymiselle sopimukseen;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden ja Samoan hallituksille ja parlamenteille.

(1)

EUVL C 215, 19.6.2018, s. 2.

(2)

EUVL C 136 E, 11.5.2012, s. 19.


PERUSTELUT

Tausta

Koska Cotonoun sopimuksella myönnettyjen kauppaetuuksien voimassaolon oli määrä päättyä 31. joulukuuta 2007, EU alkoi vuonna 2002 neuvotella talouskumppanuussopimuksista AKT-maiden kanssa. Tällaisilla sopimuksilla luodaan puitteet pitkäaikaisille talous- ja kauppasuhteille EU:n kanssa, ja niihin sisältyvät vahva kehityspainotteinen osa, AKT-maita suosiva yksipuolinen kaupan vapauttaminen sekä kotimaisia tuotannonaloja koskevat asianmukaiset suojatoimet. EU käynnisti vuonna 2002 neuvottelut alueellisesta talouskumppanuussopimuksesta 14 Tyynenmeren AKT-valtion kanssa (Cookinsaaret, Fidži, Kiribati, Marshallinsaaret, Mikronesian liittovaltio, Nauru, Niue, Palau, Papua-Uusi-Guinea, Samoa, Salomonsaaret, Tonga, Tuvalu ja Vanuatu).

Koska näin kattavan sopimuksen neuvotteleminen oli vaikeaa vuoden 2007 määräajan lähestyessä, Papua-Uusi-Guinea ja Fidži päättivät solmia EU:n kanssa väliaikaisen talouskumppanuussopimuksen, joka kattoi vain tavarat. Neuvottelut saatiin päätökseen vuoden 2007 lopulla. EU allekirjoitti sopimuksen Papua-Uuden-Guinean kanssa 30. heinäkuuta 2009 ja Fidžin kanssa 11. joulukuuta 2009. Väliaikainen soveltaminen alkoi 20. joulukuuta 2009 Papua-Uuden-Guinean osalta ja 28. heinäkuuta 2014 Fidžin osalta. Euroopan parlamentti ratifioi sopimuksen 19. tammikuuta 2011.

Samaan aikaan EU:n ja 14 Tyynenmeren AKT-valtion väliset neuvottelut kattavasta alueellisesta talouskumppanuussopimuksesta jatkuivat hitaasti, mutta ne keskeytettiin vuonna 2016 Papua-Uuden-Guinean ilmoitettua virallisesti vuonna 2015, että se vetäytyy neuvotteluista.

EU:n ja Papua-Uuden-Guinean sekä Fidžin väliseen väliaikaiseen talouskumppanuussopimukseen voivat liittyä kaikki Cotonoun sopimuksen osapuolena olevat Tyynenmeren valtiot ja ne Tyynenmeren saaret, joiden rakenteelliset ominaisuudet ja taloudellinen sekä yhteiskunnallinen tilanne ovat verrattavissa niihin valtioihin, jotka ovat Cotonoun sopimuksen osapuolia GATT 1994 -sopimuksen XXIV artiklaa noudattavan markkinoillepääsytarjouksen perusteella. Siksi liittyminen on mahdollista useammalle kuin 12 edellä mainitulle Tyynenmeren AKT-valtiolle.

Samoa jätti liittymishakemuksensa 5. helmikuuta 2018 ja antoi samalla markkinoille pääsyä koskevan lopullisen tarjouksen EU:lle. Komissio saattoi Samoan kanssa käydyt neuvottelut päätökseen unionin puolesta 23. huhtikuuta 2018.

Myös Salomonsaaret ja Tonga ovat parhaillaan liittymässä väliaikaiseen talouskumppanuussopimukseen.

Liittyminen väliaikaiseen talouskumppanuussopimukseen – Samoan saamat hyödyt

Samoa on hyötynyt EU:n ”Kaikki paitsi aseet” -aloitteen mukaisista kauppaetuuksista. Samoa kuitenkin poistettiin vähiten kehittyneiden maiden (LDC) ryhmästä vuonna 2014 ja se menettää pääsyn kauppaetuuksiin 1. tammikuuta 2019 alkaen EU:n yleisestä tullietuusjärjestelmästä (GSP) annetun asetuksen mukaisesti. Tästä päivämäärästä alkaen siihen sovelletaan epäedullisempaa GSP-järjestelmän yleistä menettelyä.

Jos sopimusta sovelletaan väliaikaisesti Samoan suhteen 1. tammikuuta 2019 alkaen, Samoa säilyttää nykyisen tullittoman ja kiintiöttömän pääsyn EU:n markkinoille, joka koskee kaikkia tuotteita paitsi aseita ja ampumatarvikkeita. Vuonna 2016 Samoan vienti EU:hun koostui pääasiassa liikunta-, voimistelu- ja yleisurheiluvälineistä ja -varusteista (53,2 prosenttia), hedelmä- ja kasvismehuista (12,8 prosenttia), puuesineistä (8,5 prosenttia), metallihuonekaluista (6,1 prosenttia) ja raa’asta kookosöljystä (2,6 prosenttia). Vaikka tämä viennin arvo voi vaikuttaa vähäiseltä (5,5 miljoonaa euroa vuonna 2017), se on erittäin merkittävä Samoan talouden kannalta. Siksi on tärkeää, että sopimusta sovelletaan väliaikaisesti 1 tammikuuta 2019 alkaen, jotta vältettäisiin Samoan ja EU:n välisten kauppavirtojen häiriintyminen. Myös Samoan kalatalousalan odotetaan hyötyvän merkittävästi sopimuksesta, kunhan EU:n terveys- ja kasvinsuojelunormit saadaan täytettyä.

Väliaikaisen talouskumppanuussopimuksen tärkeimmät näkökohdat ovat seuraavat:

•  Tavarakauppaan rajoitettu soveltamisala.

•  Tulliton ja kiintiötön pääsy EU:n markkinoille.

•  Yksipuolinen ja asteittainen tullien vapauttaminen, jossa otetaan huomioon Tyynenmeren valtioiden kehityksen taso. Samoa aikoo vapauttaa 82,6 prosenttia tavaroiden viennistään (tullinimikkeillä) seuraavien 20 vuoden aikana. Lukuun eivät sisälly Samoan herkät tuotteet (esim. liha, kala, hedelmät ja vihannekset, alkoholi, kivennäisvesi), joiden osuus on 17,4 prosenttia.

•  Kaupan suojatoimia koskevat määräykset, mukaan lukien kahdenvälinen suojatoimi, jota voidaan käyttää, jos vienti aiheuttaa tai uhkaa aiheuttaa vahinkoa tai taloudellista tai yhteiskunnallista häiriötä osapuolten toimi- tai teollisuudenaloille.

•  Yhteistyötä koskevat määräykset kaupan teknisten esteiden (TBT) ja terveys- ja kasvinsuojelutoimenpiteiden (SPS) aloilla.

•  Tullimenettelyjä ja kaupan helpottamista koskevat määräykset.

•   Elintarviketurvaa koskevat suojatoimenpiteet ja poikkeukset maksutaseongelmia koskevissa tapauksissa.

•  Kalastuksen maailmanlaajuinen hankinta. Sopimukseen sisältyy yleisistä alkuperäsäännöistä tehtävä poikkeus, jossa Tyynenmeren valtioille myönnetään mahdollisuus hyötyä kauppaetuuksista myös kalajalosteiden osalta. Tämän poikkeuksen myöntämisessä on otettu huomioon koko pyynnin riittämätön määrä verrattuna kysyntään maissa, kalastuslaivaston erittäin rajallinen kalastuskapasiteetti, fyysisistä ja taloudellisista tekijöistä johtuva alentunut jalostuskapasiteetti ja Tyynenmeren saarten maantieteellinen eristyneisyys sekä etäisyys EU:n markkinoista. Poikkeuksen ehtona on, että kalavarojen toteuttamisesta, kehittämisestä ja kestävästä hoidosta raportoidaan.

•  Kestävä kehitys perustavoitteena. Osapuolet ovat erityisesti 3 artiklassa sitoutuneet ottamaan sopimuksen soveltamisessa huomioon maiden väestön ja tulevien sukupolvien inhimilliset, kulttuuriset, taloudelliset, sosiaaliset sekä terveyteen ja ympäristöön liittyvät edut. Kauppaa ja kestävää kehitystä koskevat kysymykset, kuten työntekijöiden oikeudet ja ympäristönsuojelu, ovat myös kiinteä osa talouskumppanuussopimuksen kauppakomiteassa käytävää vuoropuhelua. Lisäksi sopimukseen sisältyy viittauslauseke Cotonoun sopimuksen ihmisoikeuksia, demokratiaa ja oikeusvaltiota koskeviin määräyksiin (niin kutsutut ”olennaiset osat”) ja mahdollisuus toteuttaa aiheellisia toimenpiteitä, jos näitä määräyksiä rikotaan. Koska tämä sopimus kuitenkin neuvoteltiin yli kymmenen vuotta sitten, vuosina 2002–2007, esittelijä panee merkille, että tämän asian suhteen puuttuu kunnianhimoa, ja odottaa osapuolten käynnistävän neuvottelut niin pian kuin mahdollista, jotta saataisiin sovittua nykyaikaisesta kaupankäyntiä ja kestävää kehitystä koskevasta luvusta.

•  Seuranta. Talouskumppanuussopimuksen täytäntöönpanon seurannasta, kestävään kehitykseen kohdistuva vaikutus mukaan luettuna, vastaavat talouskumppanuussopimuksen asianomaiset elimet. Esittelijä pitää valitettavana sellaisen seurantamekanismin puuttumista, johon osallistuisi myös kansalaisyhteiskunta, ja odottaa osapuolten käynnistävän mahdollisimman pian neuvottelut, jotta sopimukseen voitaisiin lisätä väliaikainen seurantamekanismi, johon osallistuu tasapuolisesti kansalaisyhteiskuntaa edustavia ryhmiä (esim. sisäisten neuvoa-antavien ryhmien muodossa).

•  Vakaa kehys talous- ja kauppasuhteille EU:n kanssa. Väliaikaisen talouskumppanuussopimuksen odotetaan houkuttelevan pitkäaikaisia investointeja, edistävän viennin monipuolistamista, kilpailukykyä ja kansallisia uudistuksia liiketoimintaympäristön parantamiseksi.

•  Alueellinen yhdentyminen. Tästä osasta tulee merkityksellisempi, kun muita Tyynenmeren valtioita liittyy sopimukseen.

Edellä mainituissa kohdissa esitetään keskeisimmät hyödyt, jotka talouskumppanuussopimukseen liittyminen tarjoaa Samoan kaltaiselle alemman keskitulotason maalle. Esittelijä suosittaa, että Samoan sopimukseen liittymiselle annetaan hyväksyntä, jotta voitaisiin tukea Samoan kehitystä ja Samoan kansalaisten etua. Esittelijä odottaa kuitenkin sopimuksen osapuolten käynnistävän mahdollisimman pian neuvottelut talouskumppanuussopimuksen kauppakomitean päätöksellä, jotta sopimukseen voitaisiin sisällyttää täysimittainen kaupankäyntiä ja kestävää kehitystä koskeva luku, joka sisältää asianmukaisen seurantamekanismin, johon osallistuu myös kansalaisyhteiskunta.


KEHITYSVALIOKUNNAN LAUSUNTO (13.11.2018)

kansainvälisen kaupan valiokunnalle

esityksestä neuvoston päätökseksi Samoan liittymisestä Euroopan yhteisön ja Tyynenmeren valtioiden väliseen väliaikaiseen kumppanuussopimukseen

(12281/2018 – C8-0434/2018 – 2018/0291(NLE))

Valmistelija: Linda McAvan

Kehitysyhteistyövaliokunta kehottaa asiasta vastaavaa kansainvälisen kaupan valiokuntaa suosittamaan, että esitys neuvoston päätökseksi Samoan liittymisestä Euroopan yhteisön ja Tyynenmeren valtioiden väliseen väliaikaiseen kumppanuussopimukseen hyväksytään.

ASIAN KÄSITTELYLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Samoan liittyminen Euroopan yhteisön ja Tyynenmeren valtioiden väliseen väliaikaiseen kumppanuussopimukseen

Viiteasiakirjat

12281/2018 – C8-0434/2018 – COM(2018)05462018/0291(NLE)

Asiasta vastaava valiokunta

 

INTA

 

 

 

 

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

DEVE

22.10.2018

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Linda McAvan

17.9.2018

Alkuperäinen valmistelija

Florent Marcellesi

Valiokuntakäsittely

8.10.2018

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

12.11.2018

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

16

4

3

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Beatriz Becerra Basterrechea, Ignazio Corrao, Mireille D’Ornano, Doru-Claudian Frunzulică, Heidi Hautala, Maria Heubuch, György Hölvényi, Linda McAvan, Norbert Neuser, Cristian Dan Preda, Lola Sánchez Caldentey, Jean-Luc Schaffhauser, Elly Schlein, Eleni Theocharous, Mirja Vehkaperä, Anna Záborská, Joachim Zeller, Željana Zovko

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Frank Engel, Stefan Gehrold, Paul Rübig

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Georgi Pirinski, Helmut Scholz

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

16

+

ALDE

Beatriz Becerra Basterrechea, Mirja Vehkaperä

ECR

Eleni Theocharous

EFDD

Mireille D'Ornano

PPE

Frank Engel, Stefan Gehrold, György Hölvényi, Cristian Dan Preda, Paul Rübig, Joachim Zeller, Željana Zovko, Anna Záborská

S&D

Doru-Claudian Frunzulică, Linda McAvan, Norbert Neuser, Georgi Pirinski

4

-

GUE/NGL

Helmut Scholz, Lola Sánchez Caldentey

VERTS/ALE

Heidi Hautala, Maria Heubuch

3

0

EFDD

Ignazio Corrao

ENF

Jean-Luc Schaffhauser

S&D

Elly Schlein

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää


ASIAN KÄSITTELY ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Samoan liittyminen Euroopan yhteisön ja Tyynenmeren valtioiden väliseen väliaikaiseen kumppanuussopimukseen

Viiteasiakirjat

12281/2018 – C8-0434/2018 – COM(2018)05462018/0291(NLE)

Kuuleminen / hyväksyntäpyyntö (pvä)

10.10.2018

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

INTA

22.10.2018

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

DEVE

22.10.2018

PECH

22.10.2018

 

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

PECH

29.8.2018

 

 

 

Esittelijät

       Nimitetty (pvä)

David Martin

29.8.2018

 

 

 

Valiokuntakäsittely

5.11.2018

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

20.11.2018

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

29

7

2

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Eleonora Forenza, Christophe Hansen, Heidi Hautala, Nadja Hirsch, Yannick Jadot, France Jamet, Elsi Katainen, Jude Kirton-Darling, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, David Martin, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, William (The Earl of) Dartmouth, Iuliu Winkler

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Nicola Danti, Paul Rübig, Jarosław Wałęsa

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Karin Kadenbach, Rupert Matthews

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

22.11.2018


LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

29

+

ALDE

Nadja Hirsch, Elsi Katainen, Marietje Schaake

ECR

David Campbell Bannerman, Emma McClarkin, Rupert Matthews, Joachim Starbatty

EFDD

Tiziana Beghin, William (The Earl of) Dartmouth

ENF

Danilo Oscar Lancini

PPE

Laima Liucija Andrikienė, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Christofer Fjellner, Christophe Hansen, Sorin Moisă, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Paul Rübig, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Iuliu Winkler

S&D

Nicola Danti, Karin Kadenbach, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Alessia Maria Mosca, Joachim Schuster

7

-

ENF

France Jamet

GUE/NGL

Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz

S&D

Maria Arena

VERTS/ALE

Heidi Hautala, Yannick Jadot

2

0

NI

David Borrelli

PPE

Santiago Fisas Ayxelà

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

Päivitetty viimeksi: 27. marraskuuta 2018Oikeudellinen huomautus