Procedură : 2018/0291(NLE)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0376/2018

Texte depuse :

A8-0376/2018

Dezbateri :

Voturi :

PV 29/11/2018 - 8.4

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0469

RECOMANDARE     ***
PDF 565kWORD 63k
22.11.2018
PE 627.788v02-00 A8-0376/2018

referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind aderarea statului Samoa la Acordul interimar de parteneriat între Comunitatea Europeană, pe de o parte, și statele din Pacific, pe de altă parte

(12281/2018 – C8-0434/2018 – 2018/0291(NLE))

Comisia pentru comerț internațional

Raportor: David Martin

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 AVIZ al Comisiei pentru dezvoltare
 PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE
 VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind aderarea statului Samoa la Acordul interimar de parteneriat între Comunitatea Europeană, pe de o parte, și statele din Pacific, pe de altă parte

(12281/2018 – C8-0434/2018 – 2018/0291(NLE))

(Procedura de aprobare)

Parlamentul European,

–  având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (12281/2018),

–  având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu articolul 207 și cu articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (a) punctul (v) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (C8-0434/2018),

–  având în vedere Rezoluția sa din 4 octombrie 2016 referitoare la viitorul relațiilor ACP-UE după 2020(1),

–  având în vedere Rezoluția sa din 19 ianuarie 2011 referitoare la Acordul interimar de parteneriat între Comunitatea Europeană, pe de o parte, și statele din Pacific, pe de altă parte(2),

–  având în vedere Acordul de parteneriat între membrii grupului statelor din Africa, Caraibe și Pacific (ACP), de pe o parte, și Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de altă parte, semnat la Cotonou la 23 iunie 2000 (Acordul de la Cotonou),

–  având în vedere articolul 99 alineatele (1) și (4) și articolul 108 alineatul (7) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere recomandarea Comisiei pentru comerț internațional și avizul Comisiei pentru dezvoltare (A8-0376/2018),

1.  aprobă aderarea statului Samoa la acord;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre și ale statului Samoa.

(1)

JO C 215, 19.6.2018, p. 2.

(2)

JO C 136E, 11.5.2012, p. 19.


EXPUNERE DE MOTIVE

Context

Dată fiind expirarea, la 31 decembrie 2007, a preferințelor comerciale acordate în cadrul Acordului de la Cotonou, UE a început să negocieze, în 2002, acorduri de parteneriat economic (APE) cu statele ACP. Aceste acorduri stabilesc un cadru pentru relațiile economice și comerciale pe termen lung cu UE, au o componentă puternică axată pe dezvoltare, prevăd o liberalizare asimetrică a comerțului în favoarea țărilor ACP și includ garanții adecvate pentru industriile naționale. În special, UE a lansat, în 2002, negocieri pentru un APE regional cu 14 state ACP din insulele Pacificului (Insulele Cook, Republica Fiji, Republica Kiribati, Insulele Marshall, Statele Federate ale Microneziei, Nauru, Niue, Palau, Papua-Noua Guinee, Samoa, Insulele Solomon, Tonga, Tuvalu și Vanuatu).

Dată fiind dificultatea negocierii unui astfel de acord cuprinzător cât timp termenul-limită din 2007 se apropia cu pași repezi, Papua-Noua Guinee și Republica Fiji au optat pentru un APE interimar cu UE, care să acopere doar mărfurile. Aceste negocieri s-au încheiat la sfârșitul anului 2007. UE și Papua-Noua Guinee au semnat un acord la 30 iulie 2009, iar Republica Fiji și UE, la 11 decembrie 2009. Aplicarea provizorie a început la 20 decembrie 2009 pentru Papua-Noua Guinee și la 28 iulie 2014 pentru Republica Fiji. Parlamentul European a ratificat acordul la 19 ianuarie 2011.

Între timp, negocierile dintre UE și toate cele 14 state ACP din insulele Pacificului pentru un APE regional cuprinzător au continuat într-un ritm lent, dar au fost suspendate în 2016, după ce Papua-Noua Guinee a notificat oficial, în 2015, retragerea sa de la negocieri.

APE interimar dintre UE, pe de o parte, și Papua-Noua Guinee și Republica Fiji, pe de altă parte, este deschis spre aderare tuturor statelor din insulele Pacificului care sunt părți la Acordul de la Cotonou și insulelor din Pacific ale căror caracteristici structurale și situație economică și socială sunt comparabile cu cele ale țărilor semnatare ale Acordului de la Cotonou, pe baza prezentării unei oferte de acces pe piață care să respecte articolul XXIV din GATT 1994. Prin urmare, aderarea este deschisă și altor state în afara celor 12 state ACP din insulele Pacificului menționate anterior.

În acest context, Samoa și-a transmis către UE la, 5 februarie 2018, cererea de aderare, alături de o ofertă finală de acces pe piață. Comisia a încheiat negocierile cu Samoa în numele Uniunii la 23 aprilie 2018.

În plus, și Insulele Solomon și Tonga sunt, în prezent, în curs de aderare la APE interimar.

Aderarea la APE interimar – avantaje pentru statul Samoa

Statul Samoa a beneficiat de preferințele comerciale „totul în afară de arme” ale UE. Samoa a ieșit însă din categoria țărilor cel mai puțin dezvoltate în 2014 și își va pierde accesul la aceste preferințe începând din 1 ianuarie 2019, astfel cum prevede Regulamentul privind sistemul generalizat de preferințe tarifare al UE. De la acea dată, ar urma să se aplice regimul general SGP mai puțin favorabil.

Dacă acordul i se va aplica cu titlu provizoriu statului Samoa începând din 1 ianuarie 2019, acesta își va menține actualul acces scutit de taxe și cote pe piața UE pentru toate produsele, cu excepția armelor și munițiilor. În 2016, exporturile din Samoa către UE au constat, în principal, în articole și echipamente destinate exercițiilor fizice, gimnasticii sau atletismului (53,2 %), în sucuri de fructe sau de legume (12,8 %), în articole din lemn (8,5 %), mobilier metalic (6,1 %) și ulei brut de cocos (2,6 %). Chiar dacă valoarea acestor exporturi ar putea părea redusă (5,5 milioane de euro în 2017), ele sunt foarte importante pentru economia țării. De aceea este important ca acordul să se aplice cu titlu provizoriu începând de la 1 ianuarie 2019, pentru a se evita orice perturbare a fluxurilor comerciale dintre Samoa și UE. În plus, se preconizează că și sectorul pescuitului din Samoa va profita în mod semnificativ de această situație, după ce va îndeplini standardele sanitare și fitosanitare ale UE.

Principalele elemente ale APE interimar sunt:

•  Domeniul de aplicare este limitat la comerțul cu mărfuri;

•  Acces scutit de taxe și cote vamale pe piața UE;

•  O liberalizare asimetrică și treptată a tarifelor, ținând cont de nivelul de dezvoltare al statelor din insulele Pacificului. Samoa își va liberaliza 82,6 % din exporturile (în linii tarifare) de mărfuri în cursul unei perioade de 20 de ani. Produsele sensibile ale statului Samoa (cum ar fi carnea, peștele, fructele și legumele, alcoolul, apa minerală etc.), reprezentând 17,4 %, sunt excluse;

•  Dispoziții de apărare comercială, inclusiv o garanție bilaterală de utilizat în cazul importurilor care cauzează sau amenință să cauzeze prejudicii sau perturbări economice sau sociale unui sector sau unei industrii a uneia dintre părți;

•  Dispoziții privind cooperarea în domeniile barierelor tehnice în calea comerțului (BTC) și ale măsurilor sanitare și fitosanitare;

•  Dispoziții de facilitare a comerțului și procedurilor vamale;

•   O garanție privind securitatea alimentară și o derogare în caz de dificultăți legate de balanța de plăți;

•  Aprovizionare globală pentru entitățile din sectorul pescuitului. Acordul prevede o derogare de la regulile generale de origine care conferă statelor din insulele Pacificului posibilitatea de a beneficia de preferințele comerciale și în cazul produselor din pește prelucrate. Această derogare a fost acordată ținând cont de cantitatea insuficientă de pește obținut integral pentru a satisface cererea pe uscat, capacitatea de pescuit foarte limitată a flotei de pescuit, capacitatea de prelucrare redusă din cauza unor factori fizici și economici și izolarea geografică a insulelor din Pacific, precum și distanța față de piața UE. Derogarea depinde de raportarea cu privire la implementarea, dezvoltarea și gestionarea sustenabilă a resurselor piscicole.

•  Dezvoltarea durabilă ca obiectiv de bază. Părțile s-au angajat, în special la articolul 3, să aplice acordul ținând cont de interesele optime din punct de vedere uman, cultural, economic, social, de sănătate și de mediu ale populațiilor lor și ale generațiilor viitoare. Aspectele legate de comerț și de dezvoltarea durabilă, cum ar fi drepturile în materie de muncă și de mediu, fac, la rândul lor, parte în mod regulat din dialogul purtat în cadrul Comitetului pentru comerț al APE. În plus, acordul conține o clauză care face legătura cu dispozițiile privind drepturile omului, democrația și statul de drept (așa-numitele „elemente esențiale”) din Acordul de la Cotonou, cu posibilitatea de a adopta măsuri adecvate în cazul în care sunt încălcate. Cu toate acestea, deoarece acordul a fost negociat cu mai mult de zece ani în urmă – în 2002-2007 –, raportorul recunoaște lipsa de ambiție în acest domeniu și se așteaptă ca părțile să înceapă cât mai curând posibil negocieri pentru a conveni asupra unui capitol modern privind comerțul și dezvoltarea durabilă.

•  Monitorizarea. Monitorizarea implementării APE, inclusiv în ceea ce privește impactul asupra dezvoltării durabile, se realizează de către organismele instituționale competente ale APE. Raportorul regretă lipsa unui mecanism de monitorizare care să includă societatea civilă și se așteaptă ca părțile să înceapă cât mai curând posibil negocieri pentru a adăuga un mecanism ad hoc de monitorizare în cadrul căruia organizațiile societății civile să fie reprezentate în mod echilibrat (de exemplu sub forma unor grupuri consultative interne).

•  Un cadru stabil pentru relații economice și comerciale cu UE. Se preconizează că APE interimar va atrage investiții pe termen lung, va promova diversificarea exporturilor, competitivitatea și reformele interne pentru îmbunătățirea mediului de afaceri.

•  Integrarea regională. Această componentă va deveni tot mai importantă pe măsură ce tot mai multe state din insulele Pacificului vor adera la acord.

Cele de mai sus explică principalele beneficii pe care le-ar oferi aderarea la APE interimar unei țări cu venituri medii inferioare cum este statul Samoa. Având în vedere obiectivul de sprijinire a dezvoltării statului Samoa și în interesul cetățenilor săi, raportorul recomandă aprobarea aderării statului Samoa la acord. Raportorul se așteaptă însă și ca părțile la acord, printr-o decizie a Comitetului pentru comerț al APE, să înceapă cât mai curând posibil negocieri pentru a include un capitol de sine stătător privind comerțul și dezvoltarea durabilă care să prevadă un mecanism adecvat de monitorizare de către societatea civilă.


AVIZ al Comisiei pentru dezvoltare (13.11.2018)

destinat Comisiei pentru comerț internațional

referitor la proiectul de decizie a Consiliului privind aderarea statului Samoa la Acordul interimar de parteneriat dintre Comunitatea Europeană, pe de o parte, și statele din Pacific, pe de altă parte

(12281/2018 – C8-0434/2018 – 2018/0291(NLE))

Raportoare pentru aviz: Linda McAvan

Comisia pentru dezvoltare invită Comisia pentru comerț internațional, care este comisie competentă, să recomande aprobarea propunerii de decizie a Consiliului privind aderarea statului Samoa la Acordul interimar de parteneriat dintre Comunitatea Europeană, pe de o parte, și statele din Pacific, pe de altă parte.

PROCEDURA COMISIEI SESIZATE PENTRU AVIZ

Titlu

Aderarea statului Samoa la Acordul interimar de parteneriat între Comunitatea Europeană, pe de o parte, și statele din Pacific, pe de altă parte

Referințe

12281/2018 – C8-0434/2018 – COM(2018)05462018/0291(NLE)

Comisie competentă

 

INTA

 

 

 

 

Aviz emis de către

       Data anunțului în plen

DEVE

22.10.2018

Raportor/Raportoare pentru aviz:

       Data numirii

Linda McAvan

17.9.2018

Raportor/Raportoare pentru aviz substituit(ă)

Florent Marcellesi

Examinare în comisie

8.10.2018

 

 

 

Data adoptării

12.11.2018

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

16

4

3

Membri titulari prezenți la votul final

Beatriz Becerra Basterrechea, Ignazio Corrao, Mireille D’Ornano, Doru-Claudian Frunzulică, Heidi Hautala, Maria Heubuch, György Hölvényi, Linda McAvan, Norbert Neuser, Cristian Dan Preda, Lola Sánchez Caldentey, Jean-Luc Schaffhauser, Elly Schlein, Eleni Theocharous, Mirja Vehkaperä, Anna Záborská, Joachim Zeller, Željana Zovko

Membri supleanți prezenți la votul final

Frank Engel, Stefan Gehrold, Paul Rübig

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Georgi Pirinski, Helmut Scholz

VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL

ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

16

+

ALDE

Beatriz Becerra Basterrechea, Mirja Vehkaperä

ECR

Eleni Theocharous

EFDD

Mireille D'Ornano

PPE

Frank Engel, Stefan Gehrold, György Hölvényi, Cristian Dan Preda, Paul Rübig, Joachim Zeller, Željana Zovko, Anna Záborská

S&D

Doru-Claudian Frunzulică, Linda McAvan, Norbert Neuser, Georgi Pirinski

4

-

GUE/NGL

Helmut Scholz, Lola Sánchez Caldentey

VERTS/ALE

Heidi Hautala, Maria Heubuch

3

0

EFDD

Ignazio Corrao

ENF

Jean-Luc Schaffhauser

S&D

Elly Schlein

Legenda simbolurilor utilizate:

+ : pentru

- : împotrivă

0 : abțineri


PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

Titlu

Aderarea statului Samoa la Acordul interimar de parteneriat între Comunitatea Europeană, pe de o parte, și statele din Pacific, pe de altă parte

Referințe

12281/2018 – C8-0434/2018 – COM(2018)05462018/0291(NLE)

Data sesizării

10.10.2018

 

 

 

Comisie competentă

Data anunțului în plen

INTA

22.10.2018

 

 

 

Comisii sesizate pentru aviz

Data anunțului în plen

DEVE

22.10.2018

PECH

22.10.2018

 

 

Avize care nu au fost emise

Data deciziei

PECH

29.8.2018

 

 

 

Raportori

Data numirii

David Martin

29.8.2018

 

 

 

Examinare în comisie

5.11.2018

 

 

 

Data adoptării

20.11.2018

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

29

7

2

Membri titulari prezenți la votul final

Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Eleonora Forenza, Christophe Hansen, Heidi Hautala, Nadja Hirsch, Yannick Jadot, France Jamet, Elsi Katainen, Jude Kirton-Darling, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, David Martin, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, William (The Earl of) Dartmouth, Iuliu Winkler

Membri supleanți prezenți la votul final

Nicola Danti, Paul Rübig, Jarosław Wałęsa

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Karin Kadenbach, Rupert Matthews

Data depunerii

22.11.2018


VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

29

+

ALDE

Nadja Hirsch, Elsi Katainen, Marietje Schaake

ECR

David Campbell Bannerman, Emma McClarkin, Rupert Matthews, Joachim Starbatty

EFDD

Tiziana Beghin, William (The Earl of) Dartmouth

ENF

Danilo Oscar Lancini

PPE

Laima Liucija Andrikienė, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Christofer Fjellner, Christophe Hansen, Sorin Moisă, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Paul Rübig, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Iuliu Winkler

S&D

Nicola Danti, Karin Kadenbach, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Alessia Maria Mosca, Joachim Schuster

7

-

ENF

France Jamet

GUE/NGL

Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz

S&D

Maria Arena

VERTS/ALE

Heidi Hautala, Yannick Jadot

2

0

NI

David Borrelli

PPE

Santiago Fisas Ayxelà

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

Ultima actualizare: 27 noiembrie 2018Notă juridică