Postopek : 2018/0291(NLE)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0376/2018

Predložena besedila :

A8-0376/2018

Razprave :

Glasovanja :

PV 29/11/2018 - 8.4

Sprejeta besedila :

P8_TA(2018)0469

PRIPOROČILO     ***
PDF 561kWORD 61k
22.11.2018
PE 627.788v02-00 A8-0376/2018

o osnutku sklepa Sveta o pristopu Samoe k začasnemu Sporazumu o gospodarskem partnerstvu med Evropsko skupnostjo na eni strani in pacifiškimi državami na drugi strani

(12281/2018 – C8-0434/2018 – 2018/0291(NLE))

Odbor za mednarodno trgovino

Poročevalec: David Martin

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 OBRAZLOŽITEV
 MNENJE Odbora za razvoj
 POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU
 POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o osnutku sklepa Sveta o pristopu Samoe k začasnemu Sporazumu o gospodarskem partnerstvu med Evropsko skupnostjo na eni strani in pacifiškimi državami na drugi strani

(12281/2018 – C8-0434/2018 – 2018/0291(NLE))

(Odobritev)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju osnutka sklepa Sveta (12281/2018),

–  ob upoštevanju prošnje za odobritev, ki jo je Svet podal v skladu s členom 207 in točko (a)(v) drugega pododstavka člena 218(6) Pogodbe o delovanju Evropske unije (C8-0434/2018),

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 4. oktobra 2016 o prihodnosti odnosov AKP-EU po letu 2020(1),

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 19. januarja 2011 o začasnem sporazumu o partnerstvu med ES in pacifiškimi državami(2),

–  ob upoštevanju sporazuma o partnerstvu med članicami skupine afriških, karibskih in pacifiških držav na eni strani ter Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na drugi, podpisanega v Cotonouju 23. junija 2000 (sporazum iz Cotonouja),

–  ob upoštevanju člena 99(1) in (4) ter člena 108(7) Poslovnika,

–  ob upoštevanju priporočila Odbora za mednarodno trgovino in mnenja Odbora za razvoj (A8-0376/2018),

1.  odobri pristop Samoe k sporazumu;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter vladam in parlamentom držav članic in Samoe.

(1)

UL C 215, 19.6.2018, str. 2.

(2)

UL C 136E, 11.5.2012, str. 19.


OBRAZLOŽITEV

Ozadje

Ker je bilo predvideno, da veljavnost trgovinskih preferencialov, ki jih določa sporazum iz Cotonouja, poteče 31. decembra 2007, se je EU leta 2002 začela pogajati o sporazumih o gospodarskem partnerstvu z državami AKP. Taki sporazumi vzpostavljajo okvir za dolgoročne gospodarske in trgovinske odnose z EU, imajo močno razvojno usmerjeno komponento, uvajajo nesorazmerno liberalizacijo trgovine v korist držav AKP in vključujejo ustrezne zaščitne ukrepe za domačo industrijo. Zlasti je EU leta 2002 začela pogajanja za regionalni sporazum o gospodarskem partnerstvu s 14 pacifiškimi otoškimi državami AKP (Cookovi otoki, Fidži, Kiribati, Marshallovi otoki, Federativne države Mikronezije, Nauru, Niue, Palau, Papua Nova Gvineja, Samoa, Salomonovi otoki, Tonga, Tuvalu in Vanuatu).

Zaradi težav pri pogajanjih o tako celovitem sporazumu in ker se je bližal rok leta 2007, sta se Papua Nova Gvineja in Fidži odločila za začasni sporazum o gospodarskem partnerstvu z EU, ki zajema le blago. Ta pogajanja so bila zaključena konec leta 2007. EU in Papua Nova Gvineja sta sporazum podpisali 30. julija 2009, Fidži pa 11. decembra 2009. Za Papuo Novo Gvinejo se je sporazum začel začasno uporabljati 20. decembra 2009, za Fidži pa 28. julija 2014. Evropski parlament je ratificiral sporazum 19. januarja 2011.

Medtem so se počasi nadaljevala pogajanja med EU in vsemi 14 pacifiškimi državami AKP za celovit regionalni sporazum o gospodarskem partnerstvu, vendar so bila leta 2016 začasno ustavljena, potem ko je Papua Nova Gvineja leta 2015 uradno sporočila, da se umika iz pogajanj.

K začasnemu sporazumu o gospodarskem partnerstvu med EU na eni strani ter Papuo Novo Gvinejo in Fidžijem na drugi lahko pristopijo vse pacifiške otoške države, ki so podpisnice sporazuma iz Cotonouja, in pacifiške otoške države, katerih strukturne značilnosti ter gospodarski in socialni položaj so primerljivi s strukturnimi značilnostmi ter gospodarskim in socialnim položajem držav, ki so podpisnice sporazuma iz Cotonouja, na podlagi predložitve ponudbe za dostop do trga, ki je skladna s členom XXIV Splošnega sporazuma o carinah in trgovini iz leta 1994. Tako lahko k sporazumu pristopi več kot 12 zgoraj navedenih pacifiških otoških držav.

V tem okviru je Samoa Svetu 5. februarja 2018 predložila zahtevo za pristop, in sicer skupaj s končno ponudbo za dostop do trga. Komisija je 23. aprila 2018 zaključila pogajanja s Samoo v imenu Unije.

Poleg tega so tudi Salomonovi otoki in Tonga trenutno v postopku pristopa k začasnemu sporazumu o gospodarskem partnerstvu.

Pristop k začasnemu sporazumu o gospodarskem partnerstvu – koristi za Samoo

Samoa koristi ugodnosti trgovinskih preferencialov v okviru pobude EU „Vse razen orožja“. Vendar Samoa od leta 2014 ne spada več v kategorijo najmanj razvitih držav in bo 1. januarja 2019 izgubila dostop do takih preferencialov, kot je predvideno v uredbi EU o splošni shemi preferencialov. Od navedenega datuma bo zanjo veljala manj ugodna ureditev splošne sheme preferencialov.

Če se bo sporazum od 1. januarja 2019 začasno uporabljal za Samoo, bo ohranila sedanji dostop do trga EU brez dajatev in kvot za vse proizvode z izjemo orožja in streliva. V letu 2016 so izvoz Samoe v EU večinoma sestavljali izdelki in oprema za telovadbo ali atletiko (53,2 %), sadni ali zelenjavni sokovi (12,8 %), lesni izdelki (8,5 %), kovinsko pohištvo (6,1 %) in surovo kokosovo olje (2,6 %). Čeprav se lahko tak izvoz zdi precej omejen glede vrednosti (5,5 milijona EUR v letu 2017), je za gospodarstvo Samoe zelo pomemben. Zato je pomembno, da se sporazum od 1. januarja 2019 začasno uporablja, da se preprečijo morebitne motnje trgovinskih tokov med Samoo in EU. Poleg tega naj bi imel po izpolnitvi sanitarnih in fitosanitarnih standardov EU znatne koristi tudi ribiški sektor Samoe.

Glavni elementi začasnega sporazuma o gospodarskem partnerstvu so:

•  področje uporabe, omejeno na trgovino z blagom;

•  dostop na trg EU brez dajatev in kvot;

•  nesimetrična in postopna liberalizacija tarif ob upoštevanju stopnje razvoja pacifiških držav. Samoa bo v 20-letnem obdobju liberalizirala 82,6 % svojega izvoza (v tarifnih postavkah) blaga. Iz tega so izključeni občutljivi proizvodi (kot so meso, ribe, sadje in zelenjava, alkohol, mineralna voda itd.), ki predstavljajo 17,4 % izvoza;

•  določbe o trgovinski zaščiti, vključno z dvostransko zaščito, ki se uporabljajo, če uvoz povzroča ali bi lahko povzročil škodo ali gospodarske ali družbene motnje za sektor ali industrijo pogodbenice;

•  določbe o sodelovanju na področju tehničnih ovir za trgovino ter sanitarnih in fitosanitarnih ukrepov;

•  določbe o poenostavljanju carinskih postopkov in trgovine;

•   zaščitni ukrep za varnost hrane in odstopanje v primeru težav s plačilno bilanco;

•  globalna dobava za ribištvo. Sporazum določa odstopanje od splošnih pravil o poreklu, ki pacifiškim državam omogoča, da koristijo ugodnosti trgovinskih preferencialov tudi v primeru predelanih rib. To odstopanje je bilo odobreno, ker celotna pridobljena količina rib v teh državah ni zadostovala za kritje potreb na kopnem, zaradi zelo omejene ribolovne zmogljivosti ribiške flote, zmanjšane predelovalne zmogljivosti zaradi fizičnih in gospodarskih dejavnikov ter geografske izoliranosti pacifiških otokov, pa tudi oddaljenosti od trga EU. Za to odstopanje so pogoji poročanje o izvajanju, razvoj in trajnostno upravljanje ribolovnih virov;

•  trajnostni razvoj kot temeljni cilj. Zlasti v členu 3 so se pogodbenice zavezale, da bodo pri uporabi sporazuma upoštevale najboljši človeški, kulturni, gospodarski, socialni, zdravstveni in okoljski interes svojega prebivalstva in prihodnjih generacij. Vprašanja, povezana s trgovino in trajnostnim razvojem, kot so pravice delavcev in okolje, so tudi redno del dialoga v trgovinskem odboru za sporazum o gospodarskem partnerstvu. Poleg tega sporazum vključuje klavzulo, ki se povezuje z določbami o človekovih pravicah, demokraciji in pravni državi (t. i. bistvenimi elementi) sporazuma iz Cotonouja, z možnostjo sprejetja ustreznih ukrepov v primeru njihove kršitve. Ker pa je bil dogovor o tem sporazumu sklenjen pred več kot desetimi leti, tj. v obdobju 2002–2007, poročevalec priznava pomanjkanje ambicij na tem področju in pričakuje, da bodo pogodbenice čim prej začele pogajanja, da bi se dogovorile o poglavju o sodobni trgovini in trajnostnemu razvoju;

•  spremljanje. Izvajanje sporazuma o gospodarskem partnerstvu, vključno z vplivom na trajnostni razvoj, se spremlja prek ustreznih institucionalnih organov sporazuma o gospodarskem partnerstvu. Poročevalec obžaluje, da ni bil vzpostavljen mehanizem za spremljanje, ki bi vključeval civilno družbo, in pričakuje, da bodo pogodbenice čim prej začele pogajanja z namenom vključitve mehanizma za priložnostno spremljanje, ki bi predvideval uravnoteženo zastopanost skupin civilne družbe (npr. v obliki domačih svetovalnih skupin);

•  stabilen okvir za gospodarske in trgovinske odnose z EU. Začasni sporazum o gospodarskem partnerstvu naj bi privabljal dolgoročne naložbe ter spodbujal diverzifikacijo izvoza, konkurenčnost in domače reforme za izboljšanje poslovnega okolja;

•  regionalno povezovanje. Ta element bo po pridružitvi dodatnih pacifiških držav postajal vse pomembnejši.

S tem so pojasnjene glavne koristi, ki jih po pristop k začasnemu sporazumu o gospodarskem partnerstvu prinesel za države z nižjim srednjim dohodkom, kot je Samoa. S ciljem podpiranja razvoja Samoe in v interesu državljanov Samoe poročevalec predlaga, da se pristop k sporazumu odobri. Vendar poročevalec tudi pričakuje, da bodo pogodbenice sporazuma na podlagi odločitve trgovinskega odbora za sporazum o gospodarskem partnerstvu čim prej začele pogajanja, da bi v sporazum vključile celovito poglavje o trgovini in trajnostnem razvoju, ki bo predvideval ustrezen mehanizem civilne družbe za spremljanje.


MNENJE Odbora za razvoj (13.11.2018)

za Odbor za mednarodno trgovino

o osnutku sklepa Sveta o pristopu Samoe k začasnemu Sporazumu o gospodarskem partnerstvu med Evropsko skupnostjo na eni strani in pacifiškimi državami na drugi strani

(12281/2018 – C8-0434/2018 – 2018/0291(NLE))

Pripravljavka mnenja: Linda McAvan

Odbor za razvoj poziva Odbor za mednarodno trgovino kot pristojni odbor, da priporoči odobritev predloga sklepa Sveta o pristopu Samoe k začasnemu Sporazumu o gospodarskem partnerstvu med Evropsko skupnostjo na eni strani in pacifiškimi državami na drugi strani.

POSTOPEK V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

Naslov

Pristop Samoe k začasnemu Sporazumu o gospodarskem partnerstvu med Evropsko skupnostjo na eni strani in pacifiškimi državami na drugi strani

Referenčni dokumenti

12281/2018 – C8-0434/2018 – COM(2018)05462018/0291(NLE)

Pristojni odbor

 

INTA

 

 

 

 

Mnenje pripravil

       Datum razglasitve na zasedanju

DEVE

22.10.2018

Pripravljavec/-ka mnenja

       Datum imenovanja

Linda McAvan

17.9.2018

Nadomeščeni/-a pripravljavec/-ka mnenja

Florent Marcellesi

Obravnava v odboru

8.10.2018

 

 

 

Datum sprejetja

12.11.2018

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

16

4

3

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Beatriz Becerra Basterrechea, Ignazio Corrao, Mireille D’Ornano, Doru-Claudian Frunzulică, Heidi Hautala, Maria Heubuch, György Hölvényi, Linda McAvan, Norbert Neuser, Cristian Dan Preda, Lola Sánchez Caldentey, Jean-Luc Schaffhauser, Elly Schlein, Eleni Teoharus (Eleni Theocharous), Mirja Vehkaperä, Anna Záborská, Joachim Zeller, Željana Zovko

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Frank Engel, Stefan Gehrold, Paul Rübig

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Georgi Pirinski, Helmut Scholz

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

16

+

ALDE

Beatriz Becerra Basterrechea, Mirja Vehkaperä

ECR

Eleni Teoharus (Eleni Theocharous)

EFDD

Mireille D'Ornano

PPE

Frank Engel, Stefan Gehrold, György Hölvényi, Cristian Dan Preda, Paul Rübig, Joachim Zeller, Željana Zovko, Anna Záborská

S&D

Doru-Claudian Frunzulică, Linda McAvan, Norbert Neuser, Georgi Pirinski

4

-

GUE/NGL

Helmut Scholz, Lola Sánchez Caldentey

VERTS/ALE

Heidi Hautala, Maria Heubuch

3

0

EFDD

Ignazio Corrao

ENF

Jean-Luc Schaffhauser

S&D

Elly Schlein

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani


POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Pristop Samoe k začasnemu Sporazumu o gospodarskem partnerstvu med Evropsko skupnostjo na eni strani in pacifiškimi državami na drugi strani

Referenčni dokumenti

12281/2018 – C8-0434/2018 – COM(2018)05462018/0291(NLE)

Datum posvetovanja / Zahteva za odobritev

10.10.2018

 

 

 

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

INTA

22.10.2018

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

       Datum razglasitve na zasedanju

DEVE

22.10.2018

PECH

22.10.2018

 

 

Odbori, ki niso podali mnenja

       Datum sklepa

PECH

29.8.2018

 

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

David Martin

29.8.2018

 

 

 

Obravnava v odboru

5.11.2018

 

 

 

Datum sprejetja

20.11.2018

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

29

7

2

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Eleonora Forenza, Christophe Hansen, Heidi Hautala, Nadja Hirsch, Yannick Jadot, France Jamet, Elsi Katainen, Jude Kirton-Darling, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, David Martin, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, William (earl) Dartmouthski, Iuliu Winkler

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Nicola Danti, Paul Rübig, Jarosław Wałęsa

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Karin Kadenbach, Rupert Matthews

Datum predložitve

22.11.2018


POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

29

+

ALDE

Nadja Hirsch, Elsi Katainen, Marietje Schaake

ECR

David Campbell Bannerman, Emma McClarkin, Rupert Matthews, Joachim Starbatty

EFDD

Tiziana Beghin, William (earl) Dartmouthski

ENF

Danilo Oscar Lancini

PPE

Laima Liucija Andrikienė, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Christofer Fjellner, Christophe Hansen, Sorin Moisă, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Paul Rübig, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Iuliu Winkler

S&D

Nicola Danti, Karin Kadenbach, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Alessia Maria Mosca, Joachim Schuster

7

-

ENF

France Jamet

GUE/NGL

Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz

S&D

Maria Arena

VERTS/ALE

Heidi Hautala, Yannick Jadot

2

0

NI

David Borrelli

PPE

Santiago Fisas Ayxelà

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

Zadnja posodobitev: 26. november 2018Pravno obvestilo