Förfarande : 2018/0291(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0376/2018

Ingivna texter :

A8-0376/2018

Debatter :

Omröstningar :

PV 29/11/2018 - 8.4

Antagna texter :

P8_TA(2018)0469

REKOMMENDATION     ***
PDF 478kWORD 61k
22.11.2018
PE 627.788v02-00 A8-0376/2018

om förslaget till rådets beslut om Samoas anslutning till interimsavtalet om partnerskap mellan Europeiska gemenskapen, å ena sidan, och Stillahavsstaterna, å andra sidan

(12281/1/2018 – C8/2018 – 2018/0291(CNS))

Utskottet för internationell handel

Föredragande: David Martin

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 MOTIVERING
 YTTRANDE från utskottet för utveckling
 ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET
 SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till rådets beslut om Samoas anslutning till interimsavtalet om partnerskap mellan Europeiska gemenskapen, å ena sidan, och Stillahavsstaterna, å andra sidan

(12281/1/2018 – C8/2018 – 2018/0291(CNS))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av utkastet till rådets beslut (12281/2018),

–  med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artikel 207 samt artikel 218.6 andra stycket a led v i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C8-0434/2018),

–  med beaktande av sin resolution av den 4 oktober 2016 om framtiden för förbindelserna mellan AVS och EU efter 2020(1),

–  med beaktande av sin resolution av den 19 januari 2011 om interimsavtalet om partnerskap mellan Europeiska gemenskapen och Stillahavsstaterna(2),

–  med beaktande av partnerskapsavtalet mellan stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet (AVS), å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å andra sidan, undertecknat i Cotonou den 23 juni 2000, nedan kallat Cotonouavtalet,

–  med beaktande av artikel 99.1 och 99.4 samt artikel 108.7 i arbetsordningen,

–  med beaktande av rekommendationen från utskottet för internationell handel och yttrandet från utskottet för utveckling (A8-0376/2018).

1.  Europaparlamentet godkänner Samoas anslutning till avtalet.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt till medlemsstaternas och Samoas regeringar och parlament.

(1)

EUT C 215, 19.6.2018, s. 2.

(2)

EUT C 136E, 11.5.2012, s. 19.


MOTIVERING

Bakgrund

Mot bakgrund av upphörandet den 31 december 2007 av handelsförmånerna enligt Cotonouavtalet, började EU år 2002 att förhandla om ekonomiska partnerskapsavtal (EPA) med AVS-staterna. Dessa avtal fastställer en ram för långsiktiga ekonomiska och handelsmässiga förbindelser med EU, har ett starkt utvecklingsorienterat inslag, inbegriper en asymmetrisk handelsliberalisering till förmån för AVS-länderna och inkluderar lämpliga skyddsmekanismer för inhemsk industri. Mer specifikt inledde EU år 2002 förhandlingar om ett regionalt ekonomiskt partnerskapsavtal med 14 AVS-stater i Stillahavsområdet (Cooköarna, Fiji, Kiribati, Marshallöarna, Mikronesien, Nauru, Niue, Palau, Papua Nya Guinea, Samoa, Salomonöarna, Tonga, Tuvalu och Vanuatu).

Givet svårigheten att förhandla om ett sådant omfattande avtal samtidigt som tidsfristen 2007 närmade sig, valde Papua Nya Guinea och Fiji ett interimsavtal om ekonomiskt partnerskap med EU som endast omfattade varor. Förhandlingarna om detta slutfördes i slutet av 2007. EU och Papua Nya Guinea undertecknade avtalet den 30 juli 2009 och Fiji den 11 december 2009. Den provisoriska tillämpningen inleddes den 20 december 2009 för Papua Nya Guinea och den 28 juli 2014 för Fiji. Europaparlamentet ratificerade avtalet den 19 januari 2011.

Förhandlingarna mellan EU och alla de 14 AVS-staterna i Stillahavsområdet om ett omfattande regionalt avtal om ekonomiskt partnerskap fortsatte under denna period i långsam takt men avbröts 2016 efter att Papua Nya Guinea 2015 formellt meddelat sitt tillbakadragande från förhandlingarna.

Interimsavtalet om ekonomiskt partnerskap mellan EU å ena sidan och Papua Nya Guinea och Fiji å andra sidan är öppet för anslutning för alla Stillahavsstater som är parter i Cotonouavtalet, och även för Stillahavsöar vars strukturella egenskaper och ekonomiska och sociala situation är jämförbara med dem som gäller för länder som är parter i Cotonouavtalet, på grundval av inlämnandet av ett erbjudande om marknadstillträde i enlighet med artikel XXIV i Gatt 1994. Därmed är anslutningen öppen för fler än de övriga 12 AVS-staterna i Stilla havet som nämnts ovan.

Samoa lämnade in sin begäran om anslutning tillsammans med en slutligt erbjudande om marknadstillträde till EU den 5 februari 2018. Kommissionen slutförde förhandlingarna med Samoa på unionens vägnar den 23 april 2018.

Dessutom är även Salomonöarna och Tonga för närvarande inne i anslutningsprocessen för interimsavtalet om ekonomiskt partnerskap.

Anslutning till interimsavtalet om ekonomiskt partnerskap

Samoa har gynnats av EU:s handelsförmåner enligt ”allt utom vapen”-ordningen. Samoa lämnade emellertid kategorin de minst utvecklade länderna år 2014 och kommer att förlora tillgången till dessa förmåner från den 1 januari 2019, i enlighet med EU:s förordning om det allmänna preferenssystemet. Från den tidpunkten kommer den mindre förmånliga allmänna ordningen inom det allmänna preferenssystemet att gälla.

Om avtalet tillämpas provisoriskt gentemot Samoa från den 1 januari 2019, kommer Samoa att bibehålla den nuvarande tullfria och kvotfria tillgången till EU för alla produkter med undantag av vapen och ammunition. Under 2016 bestod Samoas export till EU huvudsakligen av artiklar och utrustning för kroppsövningar, gymnastik eller idrott (53,2 %), fruktjuice och grönsaker (12,8 %), träartiklar (8,5 %), möbler av metall (6,1 %) och oraffinerad kokosolja (2,6 %). Trots att denna export kan förefalla relativt begränsad i värde (5,5 miljoner euro 2017), är den mycket betydande för Samoas ekonomi. Det är därmed viktigt att avtalet tillämpas provisoriskt från den 1 januari 2019 för att undvika all störning av handelsflödena mellan Samoa och EU. Vidare väntas Samoas fiskerisektor även gynnas starkt när väl EU:s SPS-standarder har uppfyllts.

De viktigaste delarna av interimsavtalet om ekonomiskt partnerskap är de följande:

•  Omfattning begränsad till varuhandel.

•  Tull- och kvotfritt tillträde till EU:s marknad.

•  Asymmetrisk och gradvis tulliberalisering som tar hänsyn till Stillahavsländernas utvecklingsnivå. Samoa kommer att liberalisera 82,6 % av sin varuexport (i tullpositioner) över en 20-årsperiod. Samoas känsliga produkter (såsom kött, fisk, frukt och grönsaker, alkohol, mineralvatten, etc.), som står för 17,4 %, är undantagna.

•  Bestämmelser om handelspolitiska skyddsmekanismer inklusive en bilateral skyddsmekanism som ska användas i den händelse att import orsakar eller hotar att orsaka skada eller ekonomisk eller social störning för en sektor eller en industri hos en part.

•  Bestämmelser om samarbete på områdena tekniska handelshinder och sanitära och fytosanitära åtgärder.

•  Tullbestämmelser och handelsunderlättande mekanismer.

•   En säkerhetsmekanism för livsmedelstrygghet och ett undantag i händelse av betalningsbalanssvårigheter.

•  Global anskaffning för fiskeri. Avtalet möjliggör ett undantag från de allmänna ursprungsreglerna och ger Stillahavsstaterna möjlighet att dra nytta av handelsförmåner även när det gäller bearbetad fisk. Detta undantag har beviljats mot bakgrund av den mängd fisk som erhållits hel, vilken inte motsvarar efterfrågan, fiskeflottans mycket begränsade fiskekapacitet, den begränsade bearbetningskapaciteten på grund av fysiska och ekonomiska faktorer, den geografiska isoleringen av Stillahavsöarna samt avståndet från EU-marknaden. Detta undantag förutsätter rapportering om genomförande, utveckling och hållbar förvaltning av fiskeresurserna.

•  Hållbar utveckling som ett underliggande mål. I artikel 3 har parterna särskilt åtagit sig att tillämpa avtalet med beaktande av sina respektive befolkningars och kommande generationers bästa på det mänskliga, kulturella, ekonomiska och sociala planet samt inom hälsa och miljö. Handel och frågor som rör hållbar utveckling, såsom arbetsrätt och miljö, är också en regelbunden del av dialogen inom handelskommittén för avtalet om ekonomiskt partnerskap. Dessutom inkluderar avtalet en anknytningsklausul till bestämmelserna om mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatsprincipen (så kallade väsentliga inslag) i Cotonouavtalet, med möjlighet att anta lämpliga åtgärder om de skulle överträdas. Eftersom detta avtal förhandlades fram för över tio år sedan – 2002–2007 – uppmärksammar föredraganden dock den bristande ambitionen på detta område och förväntar sig att parterna inleder förhandlingar snarast möjligt med syfte att enas om ett kapitel om modern handel och hållbar utveckling.

•  Övervakning. Övervakningen av genomförandet av avtalet om ekonomiskt partnerskap, inklusive effekten på hållbar utveckling, utförs genom de relevanta institutionella organen för avtalet om ekonomiskt partnerskap. Föredraganden beklagar avsaknaden av en övervakningsmekanism som inkluderar civilsamhället och förväntar sig att parterna inleder förhandlingar snarast möjligt med syfte att lägga till en särskild övervakningsmekanism som inkluderar balanserad representation av grupper i det civila samhället (t.ex. i form av inhemska rådgivande grupper).

•  En stabil ram för ekonomiska förbindelser och handelsförbindelser med EU. Interimsavtalet om ekonomiskt partnerskap förväntas locka långsiktiga investeringar och främja exportdiversifiering, konkurrenskraft och inhemska reformer för förbättrat företagsklimat.

•  Regional integration. Denna komponent kommer att bli allt viktigare när ytterligare Stillahavsstater ansluter sig.

Det ovannämnda förklarar de huvudsakliga fördelar som anslutningen till interimsavtalet om ekonomiskt partnerskap kommer att ge för ett lägre medelinkomstland såsom Samoa. Med målsättningen att stödja Samoas utveckling, och i de samoanska medborgarnas intresse, rekommenderar föredraganden att Samoas anslutning till avtalet godkänns. Föredraganden förväntar sig emellertid också att avtalsparterna, genom ett beslut i handelskommittén för avtalet om ekonomiskt partnerskap, snarast möjligt inleder förhandlingar för att inkludera ett fullfjädrat kapitel om handel och hållbar utveckling som innehåller bestämmelser om en lämplig övervakningsmekanism för det civila samhället.


YTTRANDE från utskottet för utveckling (13.11.2018)

till utskottet för internationell handel

över förslaget till rådets beslut om Samoas anslutning till interimsavtalet om partnerskap mellan Europeiska gemenskapen, å ena sidan, och Stillahavsstaterna, å andra sidan

(12281/2018 – C8-0434/2018 – 2018/0291(NLE))

Föredragande av yttrande: Linda McAvan

Utskottet för utveckling uppmanar utskottet för internationell handel att som ansvarigt utskott rekommendera att Europaparlamentet godkänner förslaget till rådets beslut om Samoas anslutning till interimsavtalet om partnerskap mellan Europeiska gemenskapen, å ena sidan, och Stillahavsstaterna, å andra sidan.

ÄRENDETS GÅNG I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Titel

Samoas anslutning till interimsavtalet om partnerskap mellan Europeiska gemenskapen, å ena sidan, och Stillahavsstaterna, å andra sidan

Referensnummer

12281/2018 – C8-0434/2018 – COM(2018)05462018/0291(NLE)

Ansvarigt utskott

 

INTA

 

 

 

 

Yttrande från

       Tillkännagivande i kammaren

DEVE

22.10.2018

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Linda McAvan

17.9.2018

Tidigare föredragande av yttrande

Florent Marcellesi

Behandling i utskott

8.10.2018

 

 

 

Antagande

12.11.2018

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

16

4

3

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Beatriz Becerra Basterrechea, Ignazio Corrao, Mireille D’Ornano, Doru-Claudian Frunzulică, Heidi Hautala, Maria Heubuch, György Hölvényi, Linda McAvan, Norbert Neuser, Cristian Dan Preda, Lola Sánchez Caldentey, Jean-Luc Schaffhauser, Elly Schlein, Eleni Theocharous, Mirja Vehkaperä, Anna Záborská, Joachim Zeller, Željana Zovko

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Frank Engel, Stefan Gehrold, Paul Rübig

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Georgi Pirinski, Helmut Scholz

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

16

+

ALDE

Beatriz Becerra Basterrechea, Mirja Vehkaperä

ECR

Eleni Theocharous

EFDD

Mireille D'Ornano

PPE

Frank Engel, Stefan Gehrold, György Hölvényi, Cristian Dan Preda, Paul Rübig, Joachim Zeller, Željana Zovko, Anna Záborská

S&D

Doru‑Claudian Frunzulică, Linda McAvan, Norbert Neuser, Georgi Pirinski

4

-

GUE/NGL

Helmut Scholz, Lola Sánchez Caldentey

VERTS/ALE

Heidi Hautala, Maria Heubuch

3

0

EFDD

Ignazio Corrao

ENF

Jean‑Luc Schaffhauser

S&D

Elly Schlein

Teckenförklaring

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster


ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Accession of Samoa to the Interim Partnership Agreement between the European Community, of the one part, and the Pacific States, of the other part

Referensnummer

12281/2018 – C8-0434/2018 – COM(2018)05462018/0291(NLE)

Framläggande för parlamentet

10.10.2018

 

 

 

Ansvarigt utskott

  Tillkännagivande i kammaren

INTA

22.10.2018

 

 

 

Rådgivande utskott

  Tillkännagivande i kammaren

DEVE

22.10.2018

PECH

22.10.2018

 

 

Inget yttrande avges

  Beslut

PECH

29.8.2018

 

 

 

Föredragande

  Utnämning

David Martin

29.8.2018

 

 

 

Behandling i utskott

5.11.2018

 

 

 

Antagande

20.11.2018

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

29

7

2

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Eleonora Forenza, Christophe Hansen, Heidi Hautala, Nadja Hirsch, Yannick Jadot, France Jamet, Elsi Katainen, Jude Kirton-Darling, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, David Martin, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, William (The Earl of) Dartmouth, Iuliu Winkler

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Nicola Danti, Paul Rübig, Jarosław Wałęsa

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Karin Kadenbach, Rupert Matthews

Ingivande

22.11.2018


SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET ANSVARIGA UTSKOTTET

29

+

ALDE

Nadja Hirsch, Elsi Katainen, Marietje Schaake

ECR

David Campbell Bannerman, Emma McClarkin, Rupert Matthews, Joachim Starbatty

EFDD

Tiziana Beghin, William (The Earl of) Dartmouth

ENF

Danilo Oscar Lancini

PPE

Laima Liucija Andrikienė, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Christofer Fjellner, Christophe Hansen, Sorin Moisă, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Paul Rübig, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Iuliu Winkler

S&D

Nicola Danti, Karin Kadenbach, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Alessia Maria Mosca, Joachim Schuster

7

-

ENF

France Jamet

GUE/NGL

Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz

S&D

Maria Arena

VERTS/ALE

Heidi Hautala, Yannick Jadot

2

0

NI

David Borrelli

PPE

Santiago Fisas Ayxelà

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

Senaste uppdatering: 27 november 2018Rättsligt meddelande