Процедура : 2018/2240(BUD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0377/2018

Внесени текстове :

A8-0377/2018

Разисквания :

Гласувания :

PV 29/11/2018 - 8.6

Приети текстове :

P8_TA(2018)0471

ДОКЛАД     
PDF 686kWORD 75k
22.11.2018
PE 629.510v02-00 A8-0377/2018

относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (заявление от Гърция — EGF/2018/003 EL/Attica publishing)

(COM(2018)0667 – C8‑0430/2018 – 2018/2240(BUD))

Комисия по бюджети

Докладчик: Ейдер Гардиасабал Рубиал

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ПРИЛОЖЕНИЕ: РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 ПИСМО НА КОМИСИЯТА ПО ЗАЕТОСТ И СОЦИАЛНИ ВЪПРОСИ
 ПИСМО НА КОМИСИЯТА ПО РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
 ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (заявление от Гърция — EGF/2018/003 EL/Attica publishing)

(COM(2018)0667 – C8‑0430/2018 – 2018/2240(BUD))

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2018)0667 – C8‑0430/2018),

–  като взе предвид Регламент (EС) № 1309/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (2014 – 2020 г.) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1927/2006(1) („Регламента за ЕФПГ“),

–  като взе предвид Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014 – 2020(2), и по-специално член 12 от него,

–  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(3) („МИС от 2 декември 2013 г.“), и по-специално точка 13 от него,

–  като взе предвид тристранната процедура съгласно точка 13 от МИС от 2 декември 2013 г.,

–  като взе предвид писмото на комисията по заетост и социални въпроси,

–  като взе предвид писмото на комисията по регионално развитие,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджети (A8-0377/2018),

A.  като има предвид, че Съюзът създаде законодателни и бюджетни инструменти, за да осигури допълнителна подкрепа за работници, които са засегнати от последиците от големи структурни промени в моделите на световната търговия или от последиците на световната финансова и икономическа криза, и за да подпомогне тяхната реинтеграция на пазара на труда;

Б.  като има предвид, че финансовата помощ на Съюза за съкратените работници следва да бъде динамична и да се предоставя по възможно най-бърз и най-ефикасен начин;

В.  като има предвид, че Гърция подаде заявление EGF/2018/003 EL/Attica publishing за финансово участие от ЕФПГ вследствие на извършени 550 съкращения в икономическия сектор от разделение 58 по NACE Rev. 2 („Издателска дейност“) в региона на ниво 2 по NUTS Атика (EL30) в Гърция;

Г.  като има предвид, че заявлението се основава на критериите за намеса по член 4, параграф 1, буква б) от Регламента за ЕФПГ, който изисква като условие да са съкратени най-малко 500 работници за референтен период от девет месеца в предприятия, извършващи дейност в същия икономически сектор, определен на равнището на разделението по NACE Rev. 2, и разположени в един регион или в два съседни региона или в повече от два съседни региона, определени на ниво 2 по NUTS, при условие че има над 500 засегнати работници в два от регионите взети заедно в дадена държава членка;

1.  изразява съгласие с Комисията, че условията, установени в член 4, параграф 1, буква б) от Регламента за ЕФПГ, са изпълнени и че следователно Гърция има право на финансово подпомагане в размер на 2 308 500 EUR съгласно посочения регламент, което съставлява 60% от общата сума в размер на 3 847 500 EUR;

2.  отбелязва, че гръцките органи са подали заявлението на 22 май 2018 г., и че след като Гърция предостави допълнителна информация, Комисията приключи оценката на заявлението на 4 октомври 2018 г. и уведоми Парламента за това на същия ден, като е спазила срока от 12 седмици;

3.   отбелязва, че според Гърция съкращенията са свързани със световната финансова и икономическа криза, по-специално с последиците ѝ за гръцката икономика, включително намаляването на реалния БВП на глава от населението, увеличаващата се безработица, намаляващите заплати и спадането на доходите на домакинствата, съчетано с бързото развитие на цифровите технологии и същевременно с намаляването на разходите за реклама от страна на важни рекламодатели, като всички тези фактори променят издателския сектор; отбелязва, че секторът е изправен пред спад както в приходите от реклама, така и в приходите от продажби;

4.  припомня, че съкращенията, предприети в три предприятия, извършващи дейност в гръцкия издателски сектор, се очаква да окажат значително отрицателно въздействие върху местната икономика, и че ефектът от съкращенията е свързан с трудностите при пренасочването на работниците на друга работа, които се дължат на недостига на работни места, липсата на курсове за професионална квалификация, които да отговарят на установените потребности на пазара на труда, и големия брой на търсещите работа лица;

5.  подчертава със загриженост, че на региона Атика се пада голяма част от безработицата и от дългосрочната безработица в Гърция, където безработицата продължава да бъде висока;

6.  припомня, че това е второто заявление от Гърция за финансово участие от ЕФПГ във връзка със съкращения в издателския сектор в Атика, след заявление EGF/2014/018 от 2014 г. и положителното решение по него(4);

7.  отбелязва, че заявлението е във връзка със съкращаването на 550 работници, сред които голям брой жени (41,82%); отбелязва освен това, че 14,73% от съкратените работници са на възраст над 55 години, като 1,6% са на възраст под 30 години; с оглед на този факт признава значението на активните мерки на пазара на труда, съфинансирани от ЕФПГ, за подобряване на шансовете за реинтеграция на пазара на труда на тези уязвими групи;

8.  приветства факта, че планираната програма за обучение отразява поуките от първото заявление EGF-2014-018 GR/Attica, като съгласно текущата оценка са постигнали добри нива на интеграция;

9.  отбелязва, че не са планирани мерки за млади хора, които не участват в никаква форма на заетост, образование или обучение, въпреки че делът на тези лица остава висок в Гърция;

10.  подчертава, че паричните помощи са обвързани с условие за активно участие на бенефициерите от целевата група и могат да послужат като реален стимул в специфичния икономически контекст на Гърция;

11.  отбелязва, че финансовите помощи и стимули, т.е. стимулите за наемане на работа и паричните помощи за търсене на работа и за обучение, са близко по размер до максимума от 35%, определен в Регламента за ЕФПГ;

12.   отбелязва, че Гърция планира пет вида мерки за съкратените работници, обхванати от заявлението: i) професионално ориентиране и помощ при търсене на работа; ii) обучение, преквалификация и професионално обучение съобразно потребностите на трудовия пазар; iii) помощ за започване на стопанска дейност; iv) парични помощи за търсене на работа и за обучение; v) стимули за наемане на работа;

13.  потвърждава, че съгласуваният пакет от персонализирани услуги е изготвен от представители на Съюза на журналистите от ежедневните издания в Атина (ΕΣΗΕΑ), професионалния съюз на работещите в ежедневни издания в Атина (ΕΠΗΕΑ) и Министерството на труда;

14.  подчертава, че гръцките органи са потвърдили, че за допустимите действия няма да бъде получена финансова помощ от други фондове или финансови инструменти на Съюза и че няма да бъде допуснато дублиране във финансирането;

15.  припомня, че в съответствие с член 7 от Регламента за ЕФПГ при изготвянето на съгласувания пакет от персонализирани услуги следва да се отчетат бъдещите перспективи за пазара на труда и необходимите умения, като пакетът следва да е съвместим с прехода към ресурсно ефикасна и устойчива икономика;

16.  заявява отново, че помощта от ЕФПГ не трябва да замества мерките, които са задължение на предприятията по силата на националното законодателство или колективни трудови договори, нито мерките за преструктуриране на дружества или сектори, и приветства потвърждението от страна на Гърция в това отношение;

17.  призовава Комисията да изисква настоятелно от националните органи да предоставят повече информация във връзка с бъдещите предложения, що се отнася до секторите с перспектива за растеж, за които съответно е вероятно да наемат работници, както и да събират подкрепени с доказателства данни за въздействието на финансирането от ЕФПГ, включително върху качеството на работните места и степента на реинтеграция, постигната чрез ЕФПГ;

18.  припомня призива си към Комисията да осигури публичен достъп до всички документи, свързани със заявленията по линия на ЕФПГ;

19.  одобрява приложеното към настоящата резолюция решение;

20.  възлага на своя председател да подпише настоящото решение заедно с председателя на Съвета и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

21.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция, включително и приложението към нея, съответно на Съвета и на Комисията.

(1)

ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 855.

(2)

ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.

(3)

ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.

(4)

Решение (ЕС) 2015/644 на Европейския парламент и на Съвета от 15 април 2015 г. за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (заявление EGF/2014/018 GR/Attica broadcasting from Greece) (ОВ L 106, 24.4.2015 г., стр. 29-30).


ПРИЛОЖЕНИЕ: РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията във връзка със заявление от Гърция – EGF/2018/003 EL/Attica publishing

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взеха предвид Регламент (EС) № 1309/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (2014 – 2020 г.) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1927/2006(1), и по-специално член 15, параграф 4 от него,

като взеха предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(2), и по-специално точка 13 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

като имат предвид, че:

(1)  Европейският фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) е създаден с цел оказване на подкрепа на съкратени работници и самостоятелно заети лица, чиято дейност е прекратена в резултат на големи структурни промени в моделите на световната търговия вследствие на глобализацията, в резултат на продължаване на световната финансова и икономическа криза или в резултат на нова световна финансова и икономическа криза, както и с цел подпомагане на тяхната реинтеграция на пазара на труда.

(2)  Съгласно член 12 от Регламент (ЕС, Евратом) № 1311/2013(3) на Съвета ЕФПГ не може да надхвърля максимален годишен размер от 150 милиона евро (по цени от 2011 г.).

(3)  На 22 май 2018 г. Гърция подаде заявление за мобилизиране на средства от ЕФПГ във връзка със съкращения в сектора на издателската дейност в област Атика. Към него е била предоставена допълнителна информация в съответствие с член 8, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1309/2013. Заявлението отговаря на изискванията за определяне на финансово участие от ЕФПГ, установени в член 13 от Регламент (ЕС) № 1309/2013.

(4)  Поради това подаденото от Гърция заявление следва да бъде удовлетворено, като от ЕФПГ бъдат мобилизирани средства за предоставяне на финансово участие в размер на 2 308 500 EUR.

(5)  За да се сведе до минимум времето, необходимо за мобилизирането на средствата от ЕФПГ, настоящото решение следва да се прилага от датата на приемането му,

ПРИЕХА НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

В рамките на общия бюджет на Съюза за финансовата 2018 година от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията се мобилизират средства за предоставяне на сумата от 2 308 500 EUR под формата на бюджетни кредити за поети задължения и бюджетни кредити за плащания.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз. То се прилага от [датата на приемането му](4)*.

Съставено в … на … г.

За Европейския парламент  За Съвета

Председател  Председател

(1)

  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 855.

(2)

  ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.

(3)

  Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014 – 2020 (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884).

(4)

*   Датата да се попълни от Парламента преди публикуването в ОВ.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

I.  Контекст

Европейският фонд за приспособяване към глобализацията беше създаден с цел да се предоставя допълнителна подкрепа на работници, засегнати от последиците от значителни структурни промени в моделите на световната търговия.

Съгласно разпоредбите на член 12 от Регламент (EC, Eвратом) № 1311/2013 за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014 – 2020(1) и на член 15 от Регламент (ЕС) № 1309/2013(2) ЕФПГ не може да надхвърля максимален годишен размер на 150 милиона евро (по цени от 2011 г.). Съответните суми се вписват в общия бюджет на Съюза като провизия.

Що се отнася до процедурата, съгласно точка 13 от Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(3), за да мобилизира средства от Фонда, Комисията в случай на положителна оценка на дадено заявление представя предложение за мобилизиране на средства от Фонда пред бюджетния орган, като същевременно отправя съответно искане за трансфер. В случай на несъгласие се открива тристранна процедура.

II.  Заявлението на Гърция и предложението на Комисията

На 4 октомври 2018 г. Комисията прие предложение за решение за мобилизиране на средства от ЕФПГ в полза на Гърция, за да се подпомогне реинтеграцията на пазара на труда на работници, съкратени от три предприятия с дейност в икономическия сектор от разделение 58 по NACE Rev. 2 („Издателска дейност“) в региона на ниво 2 по NUTS Атика (EL30) в Гърция. Предложението беше предадено на Европейския парламент на 4 октомври 2018 г.

Това е деветото заявление, което се разглежда в рамките на бюджета за 2018 г. и третото в икономическия сектор от разделение 58 по NACE Rev. 2 („Издателска дейност“) от създаването на ЕФПГ. То засяга 550 съкратени работници и се отнася за мобилизирането на обща сума в размер на 2 308 500 EUR от ЕФПГ за Гърция.

Заявлението беше изпратено на Комисията на 22 май 2018 г. и към него е добавяна допълнителна информация до 1 август 2018 г. Комисията приключи оценката си на 4 октомври 2018 г. и стигна до заключението, в съответствие с всички приложими разпоредби от Регламента за ЕФПГ, че заявлението отговаря на условията за предоставяне на финансово участие от ЕФПГ, посочени в член 4, параграф 1 от Регламента за ЕФПГ.

Гърция твърди, че съкращенията са свързани със световната финансова и икономическа криза, а именно с големи структурни промени в издателския сектор поради постоянен спад в продажбите на ежедневни и периодични издания, в съчетание с намаляване на разходите за реклама от страна на важни рекламодатели. Това развитие е пряка последица от икономическия спад, подсилен от развитието на цифровите технологии, което е насочило читателите от печатната преса към електронна преса. Това може да се обясни най-вече с предимно свободния достъп до цифровата преса, както и с лесния достъп до нея и нейната непосредственост.

В резултат на това в периода между 2011 и 2017 г. продажбата на вестници е спаднала от 144 милиона екземпляра през 2011 г. на 57 милиона екземпляра през 2017 г., а тази на списания — от 60 милиона на 23 милиона екземпляра. През периода 2005—2014 г. оборотът на издателския сектор е намалял с 56,4%. Оборотът е намалял допълнително с 14,3% през 2015 г., 8,3% през 2016 г. и 19,5% през 2017 г.

Всички съкращения са извършени в Атика, на която се падат 34,7% от общата безработица в Гърция и 36% от дългосрочната безработица. Голяма част от съкратените работници са жени (41,82%). 14,73% от съкратените работници са на възраст над 55 години. Поради това активните мерки на пазара на труда, съфинансирани от ЕФПГ, са много важни за подобряване на шансовете за реинтеграция на пазара на труда на тези уязвими групи.

Петте вида мерки, които ще бъдат предложени на съкратените работници и за които е поискано съфинансиране от ЕФПГ, включват:

–  Професионално ориентиране: Тази съпътстваща мярка ще бъде предложена на всички участници, като ще обхване следните етапи: i) обща информация; ii) прием и регистрация; iii) лични и професионални документи; iv) подкрепа за търсене на работа и професионално ориентиране; v) насоки за заетост; vi) мониторинг.

–  Обучение, преквалификация и професионално обучение: Тази мярка се състои в осигуряване на курсове за професионално обучение, които отговарят на установените потребности на пазара на труда и са в области и сектори с добри перспективи за развитие. Обученията ще са съобразени и с потребностите на работниците, установени по време на професионалното ориентиране.

–  Помощ за започване на стопанска дейност: Работниците, които създадат свои собствени предприятия, ще получат до 15 000 EUR като участие за покриване на началните разходи;

–  Парични помощи за търсене на работа и за обучение: Бенефициерите ще получават по 40 EUR за всеки ден участие за покриване на направените от тях разходи по участието в дейностите за професионално ориентиране. През периода на обучението помощта ще възлиза на 3,33 EUR на час.

–  Стимули за наемане на работа: Това плащане е от полза на съкратените работници, като улеснява повторното им наемане на работа в друго предприятие. Наемащото предприятие ще получава по 650 EUR месечно за максимален срок от шест месеца, при условие че работникът остане на работното място, след като приключат стимулите, за поне още шест месеца.

Според Комисията описаните действия представляват активни мерки на пазара на труда, попадащи в рамките на допустимите действия по член 7 от Регламента за ЕФПГ, и не заместват пасивните мерки за социална закрила.

Гръцките органи са предоставили всички необходими гаранции във връзка със следното: – по отношение на достъпа до предложените действия и тяхното изпълнение ще се спазват принципите на равнопоставеност и недискриминация;

– ще се спазват изискванията, определени в националното законодателство и в законодателството на ЕС относно колективните съкращения;

– когато дружеството, извършило съкращенията, е продължило дейността си след освобождаването на работниците, то ще спазва своите правни задължения във връзка със съкращенията и ще предприеме съответните действия по отношение на работниците си;

– за предложените действия няма да бъде получена финансова помощ от други фондове или финансови инструменти на Съюза и няма да бъде допуснато дублиране на финансирането;

– предложените действия ще имат допълващ характер спрямо действията, финансирани от структурните фондове,

– финансовото участие от ЕФПГ ще бъде съобразено с процедурните и материалноправните правила на Съюза относно държавните помощи.

Гърция е информирала Комисията, че източникът на националното предварително финансиране или националното съфинансиране е държавната национална инвестиционна програма на гръцкото Министерство на икономиката и развитието. Финансовото участие ще бъде управлявано и контролирано от Изпълнителната дирекция за НСРР(4) на Министерството на труда, социалната сигурност и социалната солидарност като управляващ орган, EDEL (Комисията за финансов одит) като одитен орган и Специалната служба за сертифициране и проверка на съфинансираните програми на Министерството на икономиката, инфраструктурата, туризма и морското дело като сертифициращ орган.

III.  Процедура

За да се мобилизират средства от Фонда, Комисията представи на бюджетния орган искане за трансфер на обща сума в размер на 2 308 500 EUR от резерва за ЕФПГ (40 02 43) към бюджетния ред за ЕФПГ (04 04 01).

До момента това е деветото предложение за трансфер за мобилизиране на средства от Фонда, представено на бюджетния орган през 2018 г.

В случай на несъгласие се открива тристранна процедура съгласно член 15, параграф 4 от Регламента за ЕФПГ.

В съответствие с вътрешно споразумение комисията по заетост и социални въпроси следва да бъде асоциирана към процеса, с цел осигуряване на конструктивна подкрепа и участие в оценката на заявленията, отправени до Фонда.

(1)

ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.

(2)

ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 855.

(3)

ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.

(4)

  Национална стратегическа референтна рамка (НСРР).


ПИСМО НА КОМИСИЯТА ПО ЗАЕТОСТ И СОЦИАЛНИ ВЪПРОСИ

D (2018)41901

До г-н Жан Артюи

Председател на комисията по бюджети

ASP 09G205

Относно: Становище относно мобилизирането на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) във връзка със заявление EGF/2018/003 EL

Уважаеми господин Председател,

Комисията по заетост и социални въпроси (EMPL), както и нейната работна група за ЕФПГ, разгледаха мобилизирането на ЕФПГ във връзка със заявление EGF/2018/003 EL и приеха следното становище.

Комисията по заетост и социални въпроси и работната група за ЕФПГ подкрепят мобилизирането на фонда, свързано с това искане. Във връзка с това комисията по заетост и социални въпроси представя някои забележки, без обаче да поставя под въпрос трансфера на плащанията.

Разискванията в комисията по заетост и социални въпроси се основават на следните съображения:

A)  като има предвид, че това заявление се основава на член 4, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) № 1309/2013 (Регламента за ЕФПГ) и се отнася до 550 работници, съкратени в 3 предприятия, които извършват дейност в икономическите сектори, класифицирани в разделение 58 по NACE Revision 2 („Издателска дейност“), в регион Атика през референтния период от девет месеца;

Б)  като има предвид, че за да установи връзката между съкращенията и световната финансова и икономическа криза, Гърция посочва, че през последните години продажбите на ежедневни и периодични издания са спаднали вследствие на икономическата и финансова криза, която все още засяга Гърция, в съчетание с бързото развитие на цифровите технологии, което променя издателския сектор. Секторът е изправен пред спад както в приходите от реклама, така и в приходите от продажби;

В)  като има предвид, че 41,8% от съкратените работници, обхванати от мярката, са жени, а 58,8% – мъже; като има предвид, че 83,63% от бенефициентите от целевата група са на възраст между 30 и 54 години, докато 14,7% са на възраст над 55 години, а 1,6% са на възраст под 30 години.

Поради това комисията по заетост и социални въпроси приканва водещата комисия по бюджети да включи в предложението за резолюция относно заявлението на Гърция, което ще приеме, следните предложения:

1.  изразява съгласие с Комисията, че критериите за намеса, посочени в член 4, параграф 1 буква б) от Регламент (ЕС) № 1309/2013, са изпълнени и че следователно Гърция има право на финансово подпомагане в размер на 2 308 500 EUR съгласно този регламент, което съставлява 60% от общата сума, възлизаща на 3 847 500 EUR;

2.  отбелязва, че Комисията спази 12-седмичния срок, който започва да тече от датата на получаване на завършеното заявление от гръцките органи, и че на 4 октомври 2018 г. тя приключи своята оценка относно изпълнението на условията за предоставяне на финансово подпомагане, като уведоми Парламента за това в рамките на същия ден;

3.  подчертава със загриженост, че на региона Атика се пада голяма част от безработицата и от дългосрочната безработица в Гърция, където безработицата продължава да бъде висока;

4.  отбелязва, че съфинансираните от ЕФПГ персонализирани услуги за съкратените работници включват професионално ориентиране и помощ при търсене на работа; обучение и преквалификация в съответствие с потребностите на пазара на труда; подкрепа за започване на стопанска дейност; стимули за наемане на работа, както и помощи за търсене на работа и за обучение;

5.  отбелязва, че финансовите помощи и стимули, т.е. стимулите за наемане на работа и паричните помощи за търсене на работа и за обучение са близки по размер до максимума от 35%, определен в регламента;

6.  подчертава, че паричните помощи са обвързани с условие за активно участие на бенефициерите от целевата група и могат да послужат като реален стимул в специфичния икономически контекст на Гърция;

7.  отбелязва, че не са планирани мерки за млади хора, които не участват в никаква форма на заетост, образование или обучение, въпреки че делът на тези лица остава висок в Гърция;

8.  приветства факта, че в планираното предложение за обучение са отразени поуките от първото заявление EGF-2014-018 GR Attica, като съгласно текущата оценка е постигнато добро ниво на интеграция;

9.  приветства консултациите, проведени с представителите на Съюза на журналистите от ежедневните издания в Атина, професионалната организация на работещите в ежедневни издания в Атина и Министерството на труда;

10.  отбелязва, че гръцките органи са дали гаранции, че за предложените действия няма да бъде получена финансова помощ от други фондове или финансови инструменти на Съюза и че няма да бъде допуснато дублиране във финансирането;

11.  приветства факта, че Гърция е потвърдила, че предприятията, които са извършили съкращенията, са изпълнили правните си задължения във връзка със съкращенията;

12.  припомня, че в съответствие с член 7 от регламента при изготвянето на координирания пакет от персонализирани услуги следва да се отчетат бъдещите перспективи на пазара на труда и необходимите умения, и че този пакет следва да бъде съвместим с прехода към ресурсно ефективна и устойчива икономика.

С уважение,

Марита УЛВСКОГ


ПИСМО НА КОМИСИЯТА ПО РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Писмо, изпратено на 15 октомври 2018 г. от Искра Михайлова, председател на комисията по регионално развитие, до Жан Артюи, председател на комисията по бюджети

Превод

Относно:  Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията

Уважаеми г-н Артюи,

От комисията по регионално развитие беше поискано становище във връзка с предложение на Комисията за решение за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ). Доколкото съм осведомена, планирано е скорошно приемане на доклад по него от комисията по бюджети:

-  COM(2018)0667 предлага участие от ЕФПГ в размер на 2 308 500 EUR за 550 работници, съкратени в икономическия сектор, класифициран в разделение 58 по NACE Rev. 2 - „Издателска дейност“. Направените от засегнатите предприятия съкращения са главно в региона на ниво 2 по NUTS Aττική (Атика) (EL30) в Гърция.

Приложимите разпоредби за предоставяне на финансово участие от ЕФПГ се съдържат в Регламент (ЕС) № 1309/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (2014 – 2020 г.) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1927/2006.

Координаторите на комисията обсъдиха предложението и ми възложиха да Ви уведомя с писмо, че по-голямата част от членовете на комисията нямат възражения срещу мобилизирането на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията за предоставяне на горепосочената сума съобразно предложението на Комисията.

(Общоприет израз на вежливост и подпис)


ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

21.11.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

28

3

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Urmas Paet, Răzvan Popa, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Stanisław Żółtek

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Karine Gloanec Maurin, Tomáš Zdechovský


ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

28

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez, Urmas Paet

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

NI

Neoklis Sylikiotis

PPE

Richard Ashworth, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Monika Hohlmeier, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský, Patricija Šulin

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Vladimír Maňka, Răzvan Popa, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Manuel dos Santos

VERTS/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand

3

-

ECR

Bernd Kölmel

ENF

André Elissen, Stanisław Żółtek

0

0

 

 

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

Последно осъвременяване: 27 ноември 2018 г.Правна информация