Postup : 2018/2240(BUD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0377/2018

Předložené texty :

A8-0377/2018

Rozpravy :

Hlasování :

PV 29/11/2018 - 8.6

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0471

ZPRÁVA     
PDF 588kWORD 64k
22.11.2018
PE 629.510v02-00 A8-0377/2018

o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (žádost Řecka – EGF/2018/003 EL/Attica publishing)

(COM(2018)0667 – C8-0430/2018 – 2018/2240(BUD))

Rozpočtový výbor

Zpravodajka: Eider Gardiazabal Rubial

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 PŘÍLOHA: ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 DOPIS VÝBORU PRO ZAMĚSTNANOST A SOCIÁLNÍ VĚCI
 DOPIS VÝBORU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
 INFORMACE O PŘIJETÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU
 JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (žádost Řecka – EGF/2018/003 EL/Attica publishing)

(COM(2018)0667 – C8-0430/2018 – 2018/2240(BUD))

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2018)0667 – C8-0430/2018),

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1309/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci (2014–2020) a o zrušení nařízení (ES) č. 1927/2006(1) (dále jen „nařízení o EFG“),

–  s ohledem na nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020(2), a zejména na článek 12 uvedeného nařízení,

–  s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení(3) (IID ze dne 2. prosince 2013), a zejména na bod 13 uvedené dohody,

–  s ohledem na třístranné rozhovory podle bodu 13 IID ze dne 2. prosince 2013,

–  s ohledem na dopis Výboru pro zaměstnanost a sociální věci,

–  s ohledem na dopis Výboru pro regionální rozvoj,

–  s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru (A8-0377/2018),

A.  vzhledem k tomu, že Unie vytvořila legislativní a rozpočtové nástroje, aby mohla poskytovat dodatečnou podporu pracovníkům, kteří jsou postiženi důsledky významných změn ve struktuře světového obchodu nebo důsledky celosvětové finanční a hospodářské krize, a pomáhat jim při opětovném začlenění na trh práce;

B.  vzhledem k tomu, že finanční pomoc Unie pracovníkům, kteří ztratili zaměstnání, by měla být dynamická a měla by se poskytovat co nejrychleji a co nejúčinněji;

C.  vzhledem k tomu, že Řecko předložilo žádost EGF/2018/003 EL/Attica publishing o finanční příspěvek z EFG v souvislosti s propuštěním 550 pracovníků v hospodářském odvětví, které je v rámci klasifikace NACE Revize 2 řazeno do oddílu 58 (Vydavatelské činnosti) v regionu úrovně NUTS 2 Attika (EL30) v Řecku;

D.  vzhledem k tomu, že se tato žádost zakládá na kritériích pro pomoc uvedených v čl. 4 odst. 1 písm. b) nařízení o EFG, které vyžaduje, aby během referenčního období v délce devíti měsíců dosáhl počet propuštěných pracovníků nejméně 500 v podnicích působících ve stejném hospodářském odvětví vymezeném na úrovni NACE Revize 2 a nacházejících se v jednom regionu nebo ve dvou sousedících regionech anebo ve více než dvou sousedících regionech vymezených na úrovni NUTS 2 za podmínky, že ve dvou z těchto regionů v daném členském státě dosáhl dohromady počet propuštěných pracovníků více než 500;

1.  souhlasí s Komisí, že podmínky stanovené v čl. 4 odst. 1 písm. b) nařízení o EFG jsou splněny a že Řecko má podle uvedeného nařízení nárok na finanční příspěvek ve výši 2 308 500 EUR, což představuje 60 % celkových nákladů ve výši 3 847 500 EUR;

2.  konstatuje, že řecké orgány podaly žádost dne 22. května 2018 a že poté, co Řecko poskytlo další informace, dokončila Komise své posouzení dne 4. října 2018 a tentýž den o tom informovala Parlament, přičemž tedy byla dodržena lhůta 12 týdnů;

3.   konstatuje, že Řecko uvádí, že propouštění souvisí s celosvětovou finanční a hospodářskou krizí, konkrétně s jejím dopadem na řecké hospodářství, který se projevuje například poklesem reálného HDP na obyvatele, narůstající nezaměstnaností, klesajícími mzdami a snižujícím se příjmem domácností, ve spojení s rychlým digitálním vývojem, který společně se škrty ve výdajích na reklamu ze strany významných inzerentů, transformuje vydavatelský sektor; konstatuje, že tento sektor zažívá pokles příjmů z reklamy i z prodeje;

4.  připomíná, že podle očekávání bude mít propouštění, k němuž došlo ve třech podnicích působících v řeckém vydavatelském sektoru, významné nepříznivé účinky na místní hospodářství a že dopad propouštění souvisí s obtížemi při hledání nového zaměstnání, které plynou z nedostatku pracovních příležitostí, nedostatku kurzů odborné přípravy, které by odpovídaly zjištěným potřebám pracovního trhu, a velkého počtu uchazečů o zaměstnání;

5.  se znepokojením konstatuje, že nezaměstnanost v regionu Attika se podílí velkou měrou na celkové nezaměstnanosti a dlouhodobé nezaměstnanosti v Řecku, jehož míra nezaměstnanosti je stále vysoká;

6.  připomíná, že se jedná o druhou žádost Řecka o finanční příspěvek z EFG v souvislosti s propouštěním v odvětví vydavatelských činností v regionu Attika, navazující na žádost EGF/2014/018 z roku 2014, která byla posouzena kladně(4);

7.  poznamenává, že se žádost týká 550 propuštěných pracovníků, mezi nimiž je velký počet žen (41,82 %); dále konstatuje, že 14,73 % propuštěných pracovníků je starších 55 let a 1,6 % nedosáhlo věku 30 let; vzhledem k této skutečnosti uznává, že je důležité přijmout aktivní opatření na trhu práce spolufinancovaná z EFG, která by zlepšila šanci uvedených zranitelných skupin na opětovné začlenění na trh práce;

8.  vítá skutečnost, že plánovaná nabídka odborné přípravy odráží doporučení z první žádosti EGF-2014–018 GR/Attica, která podle probíhajícího hodnocení dosáhla dobré úrovně integrace;

9.  konstatuje, že nejsou plánována žádná opatření pro mladé lidi, kteří nejsou zaměstnáni ani se neúčastní vzdělávání nebo profesní přípravy (tzv. „NEET“), a to i přesto, že počet těchto lidí je v Řecku stále vysoký;

10.  zdůrazňuje, že finanční příspěvky jsou podmíněny aktivní účastí cílových příjemců pomoci a mohou ve specifickém hospodářském kontextu Řecka sloužit jako skutečná pobídka;

11.  konstatuje, že finanční příspěvky a pobídky, t.j. pobídky k zaměstnávání a příspěvky při hledání zaměstnání a na odbornou přípravu, se blíží maximu 35 % stanovenému v nařízení o EFG;

12.   konstatuje, že Řecko plánuje pět typů opatření pro propuštěné pracovníky, jichž se tato žádost týká: i) profesní poradenství a asistence při hledání zaměstnání, ii) odborná příprava, rekvalifikace a odborné vzdělávání v souladu s potřebami pracovního trhu, iii) příspěvek na zahájení podnikání, iv) příspěvek při hledání zaměstnání a příspěvek na odbornou přípravu a v) pobídky k zaměstnávání;

13.  bere na vědomí, že koordinovaný balíček individualizovaných služeb byl vypracován po poradě se zástupci unie novinářů aténských deníků (ΕΣΗΕΑ), sdružení pracovníků aténských deníků

(ΕΠΗΕΑ) a ministerstvem práce;

14.  zdůrazňuje, že řecké orgány potvrdily, že na způsobilá opatření není čerpána podpora z jiných fondů či finančních nástrojů Unie a že bude zabráněno jakémukoli dvojímu financování;

15.  připomíná, že v souladu s článkem 7 nařízení o EFG by podoba koordinovaného balíčku individualizovaných služeb měla předjímat budoucí perspektivy trhu práce a požadované dovednosti a měla by se slučovat s posunem vstříc udržitelnému hospodářství, jež účinně využívá zdroje;

16.  opětovně poukazuje na to, že pomoc z EFG nesmí nahrazovat opatření, za něž jsou podle vnitrostátního práva nebo kolektivních smluv odpovědné podniky, nebo opatření k restrukturalizaci podniků nebo odvětví, a vítá v tomto ohledu ujištění ze strany Řecka;

17.  vyzývá Komisi, aby důrazně vyzvala vnitrostátní orgány, aby ve svých budoucích návrzích poskytly více údajů o odvětvích, která mají vyhlídky na růst, a proto lze očekávat, že budou přijímat nové pracovníky, a aby shromažďovaly podložené údaje o dopadu financování z EFG, a to i na kvalitu pracovních míst a míru opětovného začleňování na trh práce díky EFG;

18.  znovu apeluje na Komisi, aby zajistila přístup veřejnosti ke všem dokumentům souvisejícím s žádostmi o pomoc z EFG;

19.  schvaluje rozhodnutí uvedené v příloze k tomuto usnesení;

20.  pověřuje svého předsedu, aby podepsal toto rozhodnutí společně s předsedou Rady a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

21.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení včetně přílohy Radě a Komisi.

(1)

Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 855.

(2)

Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884.

(3)

Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.

(4)

Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/644 ze dne 15. dubna 2015 o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci(žádost EGF/2014/018 GR/Attica: vysílání předložená Řeckem)(Úř. věst. L 106, 24.4.2015, s. 29–30).


PŘÍLOHA: ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci na základě žádosti Řecka – EGF/2018/003 EL/Attica publishing

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1309/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci (2014–2020) a o zrušení nařízení (ES) č. 1927/2006(1), a zejména na čl. 15 odst. 4 tohoto nařízení,

s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení(2), a zejména na bod 13 této dohody,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)  Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (dále jen „EFG“) poskytuje podporu pracovníkům, kteří byli propuštěni, a osobám samostatně výdělečně činným, které přestaly vykonávat svou činnost, v důsledku významných změn ve struktuře světového obchodu způsobených globalizací nebo v důsledku pokračující celosvětové finanční a hospodářské krize nebo v důsledku nové celosvětové finanční a hospodářské krize, a poskytuje jim pomoc při jejich opětovném začleňování na trh práce.

(2)  EFG nepřekročí maximální roční částku 150 milionů EUR (v cenách roku 2011), jak je stanoveno v článku 12 nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013(3).

(3)  Dne 22. května 2018 Řecko předložilo Řecko žádost o uvolnění prostředků z EFG v souvislosti s propouštěním v odvětví vydavatelských činností v regionu Attika. Tato žádost byla doplněna o další informace poskytnuté v souladu s čl. 8 odst. 3 nařízení (EU) č. 1309/2013. Žádost splňuje požadavky na stanovení výše finančního příspěvku z EFG podle článku 13 nařízení (EU) č. 1309/2013.

(4)  V souvislosti s uvedenou žádostí Řecka by proto měly být z EFG uvolněny prostředky na poskytnutí finančního příspěvku ve výši 2 308 500 EUR.

(5)  Aby byly prostředky z EFG uvolněny co nejdříve, mělo by být toto rozhodnutí použitelné ode dne jeho přijetí,

PŘIJALY TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

V rámci souhrnného rozpočtu Unie na rozpočtový rok 2018 se z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci uvolňuje částka ve výši 2 308 500 EUR v prostředcích na závazky a na platby.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie. Použije se ode dne ... [datum přijetí](4)*.

V … dne …

Za Evropský parlament  Za Radu

předseda  předseda/předsedkyně

(1)

  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 855.

(2)

  Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.

(3)

  nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884).

(4)

*   Datum vloží Evropský parlament před zveřejněním v Úředním věstníku.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

I.  Souvislosti

Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci byl zřízen, aby poskytoval dodatečnou pomoc pracovníkům, které zasáhly důsledky velkých strukturálních změn světového obchodu.

Podle ustanovení článku 12 nařízení (EU, Euratom) č. 1311/2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020(1), a článku 15 nařízení (EU) č. 1309/2013(2) nesmí fond překročit maximální roční částku 150 milionů EUR (v cenách roku 2011). Příslušné částky se zapisují do souhrnného rozpočtu Evropské unie jako rezerva.

Co se týče postupu, Komise podle bodu 13 interinstitucionální dohody ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení(3) předloží za účelem umožnění čerpání prostředků z fondu v případě kladného posouzení žádosti rozpočtovému orgánu návrh na uvolnění prostředků z tohoto fondu a současně s ním i odpovídající žádost o provedení převodu. Není-li dosaženo dohody, jsou zahájena třístranná jednání.

II.  Žádost Řecka a návrh Komise

Dne 4. října 2018 přijala Komise návrh rozhodnutí o uvolnění prostředků z EFG ve prospěch Řecka, aby podpořila opětovné začlenění na trh práce v případě pracovníků, kteří byli propuštěni ze tří podniků působících v hospodářském odvětví, které je v rámci klasifikace NACE Revize 2 řazeno do oddílu 58 (Vydavatelské činnosti) v regionu úrovně NUTS 2 Attika (EL30) v Řecku. Návrh byl Evropskému parlamentu předán dne 4. října 2018.

Jedná se o devátou žádost, která má být posouzena v rámci rozpočtu na rok 2018, a o třetí žádost týkající se hospodářského odvětví spadajícího v rámci klasifikace NACE Revize 2 do oddílu 58 (Vydavatelské činnosti) od zřízení fondu EFG. Žádost se týká 550 propuštěných pracovníků a uvolnění prostředků z EFG v celkové výši 2 308 500 EUR ve prospěch Řecka.

Žádost byla zaslána Komisi dne 22. května 2018 a do 1. srpna 2018 byla doplňována o další informace. Komise ukončila posuzování žádosti dne 4. října 2018 a dospěla k závěru, že podle všech platných ustanovení nařízení o EFG splňuje podmínky pro poskytnutí finančního příspěvku z EFG, jak je uvedeno v čl. 4 odst. 1 nařízení o EFG.

Řecko uvádí, že propouštění souvisí s celosvětovou finanční a hospodářskou krizí, a zejména významnými strukturálními změnami ve vydavatelském sektoru kvůli neustálému poklesu prodeje denního a periodického tisku a omezení výdajů na reklamu ze strany významných inzerentů. Tento přímý následek hospodářského poklesu ještě zesiluje digitální vývoj, v jehož důsledku čtenáři přešli od tištěných novin a časopisů k jejich elektronické verzi. Lze to vysvětlit zejména do značné míry bezplatným přístupem k elektronické verzi, jakož i tím, že je okamžitě a snadno přístupná.

V důsledku toho mezi lety 2011 a 2017 klesl prodej deníků ze 144 milionů výtisků v roce 2011 na 57 milionů v roce 2017 a prodej časopisů klesl z 60 milionů výtisků na 23 milionů. V období 2005–2014 klesl obrat v tomto odvětví o 56,4 %. Obrat dále klesl o 14,3 % v roce 2015, o 8,3 % v roce 2016 a o 19,5 % v roce 2017.

Ke všem případům propouštění došlo v regionu Attika, na který připadá 34,7 % celkové nezaměstnanosti v Řecku a 36 % dlouhodobé nezaměstnanosti. Velký počet propuštěných pracovníků jsou ženy (41,82 %). 14,73 % propuštěných pracovníků je starších 55 let. Tím spíše jsou zapotřebí aktivní opatření na trhu práce spolufinancovaná z EFG, která by zlepšila šanci těchto zranitelných skupin na opětovné začlenění na trh práce.

Pět typů opatření, která mají být poskytnuta propuštěným pracovníkům a pro něž je žádáno spolufinancování z EFG, zahrnuje:

–  Profesní poradenství: Toto doprovodné opatření bude nabídnuto všem účastníkům s těmito etapami: i) všeobecné informace, ii) přijetí a registrace, iii) vypracování osobního a profesního profilu, iv) pomoc při hledání zaměstnání a profesní poradenství, v) poradenství na cestě k zaměstnání, vi) monitorování.

–  Odborná příprava, rekvalifikace a odborné vzdělávání: Toto opatření spočívá v pořádání kurzů odborné přípravy, které odrážejí stávající potřeby trhu práce a potřeby v oblastech a odvětvích s dobrou perspektivou rozvoje. Odborná příprava bude rovněž reagovat na potřeby pracovníků, které byly vymezeny v rámci profesního poradenství.

–  Příspěvek na zahájení podnikání: Pracovník, který si založí vlastní podnik, obdrží příspěvek na pokrytí nákladů spojených se založením podniku ve výši maximálně 15 000 EUR.

–  Příspěvek při hledání zaměstnání a příspěvek na odbornou přípravu: Na pokrytí výdajů spojených s účastí na činnostech profesního poradenství budou příjemci dostávat částku 40 EUR za den účasti. U účasti na odborné přípravě bude příspěvek činit 3,33 EUR za hodinu.

–  Pobídky k zaměstnávání: Propuštěným pracovníkům se díky této platbě usnadní opětovné zaměstnání v jiném podniku. Podnik, který pracovníka zaměstná, bude dostávat částku 650 EUR měsíčně po dobu nejvýše šesti měsíců, a to pod podmínkou, že tento pracovník bude své pracovní místo zastávat alespoň dalších šest měsíců po skončení vyplácení této pobídky.

Popsaná opatření podle Komise představují aktivní opatření na trhu práce v rámci způsobilých opatření podle článku 7 nařízení o EFG a nenahrazují pasivní opatření sociální ochrany.

Řecké orgány poskytly všechny nezbytné záruky týkající se těchto bodů: –při přístupu k navrženým akcím a jejich provádění budou dodržovány zásady rovného zacházení a nediskriminace,

– byly splněny požadavky stanovené vnitrostátními právními předpisy a právními předpisy EU, které se týkají hromadného propouštění,

– propouštějící podniky, které pokračují ve své činnosti i po propuštění pracovníků, dodržují své zákonné povinnosti upravující propouštění a své pracovníky příslušným způsobem zabezpečily,

– navržená opatření neobdrží finanční podporu z jiných fondů či finančních nástrojů Unie a zamezí se jakémukoliv dvojímu financování,

– navržené akce se budou doplňovat s opatřeními financovanými ze strukturálních fondů,

– finanční příspěvek z EFG bude v souladu s procesními a hmotněprávními pravidly Unie pro státní podporu.

Řecko Komisi informovalo, že zdrojem vnitrostátního předfinancování nebo spolufinancování je národní program veřejných investic řeckého ministerstva pro hospodářství a rozvoj. Finanční příspěvek z EFG bude řídit a kontrolovat výkonné ředitelství pro NSRR(4) Ministerstva práce, sociálního zabezpečení a sociální solidarity jako řídicí orgán, EDEL (výbor pro finanční audit) jako auditní orgán a Zvláštní útvar pro vydávání osvědčení a ověřování spolufinancovaných programů Ministerstva hospodářství, infrastruktury, cestovního ruchu a námořnictva jako certifikační orgán.

III.  Postup

K uvolnění prostředků z fondu předložila Komise rozpočtovému orgánu žádost o převod částky v celkové výši 2 308 500 EUR z rezervy EFG (40 02 43) do rozpočtové položky EFG (04 04 01).

Jedná se o devátý návrh na uvolnění prostředků z fondu, jenž byl zatím rozpočtovému orgánu v roce 2018 předložen.

Nebude-li dosaženo dohody, budou v souladu s čl. 15 odst. 4 nařízení o EFG zahájeny třístranné rozhovory.

Podle interní dohody by měl být do procesu zapojen Výbor pro zaměstnanost a sociální věci, aby poskytl konstruktivní podporu a přispěl k posouzení žádostí o uvolnění prostředků z fondu.

(1)

Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884.

(2)

Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 855.

(3)

Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.

(4)

  Národní strategický referenční rámec (NSRR).


DOPIS VÝBORU PRO ZAMĚSTNANOST A SOCIÁLNÍ VĚCI

D (2018)41901

pan Jean Arthuis

předseda Rozpočtového výboru

ASP 09G205

Předmět: Stanovisko k uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EFG) v souvislosti se žádostí EGF/2018/003 EL

Vážený pane předsedo,

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci (EMPL) a jeho pracovní skupina pro EFG projednaly otázku uvolnění prostředků z EFG v souvislosti se žádostí EGF/2018/003 EL a přijaly následující stanovisko.

Výbor EMPL a pracovní skupina pro EFG se v souvislosti se žádostí vyslovují pro uvolnění prostředků z fondu. V tomto ohledu předkládá výbor EMPL několik připomínek, aniž by však zpochybňoval převod plateb.

Rozhodnutí výboru EMPL vychází z těchto úvah:

A)  Vzhledem k tomu, že tato žádost byla podána na základě čl. 4 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) č. 1309/2013 (nařízení o EFG) a týká se 550 pracovníků propuštěných ze tří podniků, které působí v hospodářských odvětvích, jež jsou v rámci klasifikace NACE Revize 2 zařazena do oddílu 58 („Vydavatelské činnosti“), nachází se v oblasti Attica a spadá do referenčního období v délce devíti měsíců;

B)  Vzhledem k tomu, že Řecko za účelem prokázání souvislosti mezi propouštěním a celosvětovou finanční a hospodářskou krizí uvádí skutečnost, že se prodej denního a periodického tisku v posledních letech snížil v důsledku hospodářské a finanční krize, která má na Řecko doposud vliv, což rovněž souvisí s rychlým digitálním vývojem, který přeměňuje vydavatelské odvětví. Tento sektor čelí poklesu příjmů z reklamy i z prodeje;

C)  vzhledem k tomu, že 41,8 % pracovníků, na něž je uvedené opatření zaměřeno, jsou ženy a 58,8 % muži; vzhledem k tomu, že 83,63 % příjemců opatření je ve věku 30–54 let, 14,7 % je ve věku nad 55 let a 1,6 % je mladší 30 let.

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci proto vyzývá Rozpočtový výbor jako příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení o řecké žádosti začlenil tyto návrhy:

1.  Souhlasí s Komisí, že kritéria pro pomoc stanovená v čl. 4 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) č. 1309/2013 jsou splněna, a že má tudíž Řecko podle tohoto nařízení nárok na finanční příspěvek ve výši 2 308 500 EUR, což představuje 60 % celkových nákladů, které činí 3 847 500 EUR;

2.  Podotýká, že Komise dodržela lhůtu 12 týdnů od obdržení úplné žádosti řeckých orgánů, během níž měla posoudit, zda byly splněny podmínky pro poskytnutí finanční pomoci, a dne 4. října 2018 dokončila své posouzení a tentýž den o tom informovala Parlament;

3.  se znepokojením konstatuje, že nezaměstnanost v regionu Attika se podílí velkou měrou na celkové míře nezaměstnanosti a dlouhodobé nezaměstnanosti Řecka, jehož míra nezaměstnanosti je stále vysoká;

4.  konstatuje, že individualizované služby pro propuštěné pracovníky spolufinancované z EFG zahrnují profesní poradenství a pomoc při hledání zaměstnání; odbornou přípravu a rekvalifikaci v souladu s potřebami trhu práce; podporu pro začínající podniky; pobídky k zaměstnávání a příspěvky při hledání zaměstnání a na odbornou přípravu;

5.  konstatuje, že finanční příspěvky a pobídky, t.j. pobídky k zaměstnávání a příspěvky při hledání zaměstnání a na odbornou přípravu, se blíží maximu 35 % stanovenému v příslušném nařízení;

6.  zdůrazňuje, že finanční příspěvky jsou podmíněny aktivní účastí cílových příjemců pomoci a mohou sloužit jako skutečná pobídka ve specifickém hospodářském kontextu Řecka;

7.  konstatuje, že nejsou plánována žádná opatření pro mladé lidi, kteří nejsou zaměstnáni ani se neúčastní vzdělávání nebo profesní přípravy (tzv. „NEET“), a to i přesto, že počet těchto lidí je v Řecku stále vysoký;

8.  vítá skutečnost, že plánovaná nabídka odborné přípravy odráží doporučení z první žádosti EGF-2014–018 GR/Attica, která podle probíhajícího hodnocení dosáhla dobré úrovně integrace;

9.  vítá konzultace se zástupci unie novinářů aténských deníků, zástupci sdružení pracovníků aténských denních publikací a ministerstvem práce;

10.  podotýká, že řecké orgány poskytly ujištění, že na navrhovaná opatření nebude čerpána finanční podpora z jiných fondů či finančních nástrojů Unie, a že tudíž nedojde k jakémukoli dvojímu financování;

11.  vítá skutečnost, že Řecko potvrdilo, že propouštějící podniky splnily své zákonné povinnosti upravující propouštění;

12.  připomíná, že v souladu s článkem 7 nařízení by měla podoba koordinovaného souboru individualizovaných služeb předjímat perspektivy budoucího trhu práce a požadované dovednosti a měla by být slučitelná s přechodem na udržitelné hospodářství, které účinně využívá zdroje.

S pozdravem

Marita ULVSKOG


DOPIS VÝBORU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Dopis, který dne 15. října 2018 zaslala předsedkyně Výboru pro regionální rozvoj Iskra Mihaylova předsedovi Rozpočtového výboru Jeanu Arthuisovi

Překlad

Předmět:  Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci

Vážený pane Arthuisi,

Výbor pro regionální rozvoj obdržel návrh Komise týkající se rozhodnutí o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EFG), k němuž má vypracovat stanovisko. Podle mých informací má být zpráva o tomto návrhu brzy přijata v Rozpočtovém výboru:

-  v dokumentu COM(2018)0667 je navržen příspěvek z EFG ve výši 2 308 500 EUR pro 550 pracovníků propuštěných v hospodářském odvětví, které je v rámci klasifikace NACE Revize 2 řazeno do oddílu 58 – vydavatelské činnosti. K danému propouštění došlo ve výše uvedených podnicích zejména v regionu úrovně NUTS 2 Aττική (Attika) (EL30) v Řecku.

Pravidla pro poskytování finančních příspěvků z EFG jsou stanovena v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1309/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci (2014–2020) a o zrušení nařízení (ES) č. 1927/2006.

Koordinátoři výboru tento návrh posoudili a požádali mě, abych Vám písemně oznámila, že většina členů výboru nemá námitky proti tomu, aby byla z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci uvolněna výše uvedená částka, jak navrhuje Komise.

(závěrečný pozdrav a podpis)


INFORMACE O PŘIJETÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Datum přijetí

21.11.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

28

3

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Urmas Paet, Răzvan Popa, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Stanisław Żółtek

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Karine Gloanec Maurin, Tomáš Zdechovský


JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

28

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez, Urmas Paet

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

NI

Neoklis Sylikiotis

PPE

Richard Ashworth, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Monika Hohlmeier, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský, Patricija Šulin

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Vladimír Maňka, Răzvan Popa, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Manuel dos Santos

VERTS/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand

3

-

ECR

Bernd Kölmel

ENF

André Elissen, Stanisław Żółtek

0

0

 

 

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

Poslední aktualizace: 27. listopadu 2018Právní upozornění