Procedure : 2018/2240(BUD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0377/2018

Indgivne tekster :

A8-0377/2018

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 29/11/2018 - 8.6

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0471

BETÆNKNING     
PDF 420kWORD 63k
22.11.2018
PE 629.510v02-00 A8-0377/2018

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen på baggrund af en ansøgning fra Grækenland - EGF/2018/003 EL/Attica publishing

(COM(2018)0667 – C8-0430/2018 – 2018/2240(BUD))

Budgetudvalget

Ordfører: Eider Gardiazabal Rubial

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING
 BILAG: EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE
 BEGRUNDELSE
 SKRIVELSE FRA UDVALGET OM BESKÆFTIGELSE OG SOCIALE ANLIGGENDER
 SKRIVELSE FRA REGIONALUDVIKLINGSUDVALGET
 OPLYSNINGER OM VEDTAGELSE I KORRESPONDERENDE UDVALG
 ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen på baggrund af en ansøgning fra Grækenland - EGF/2018/003 EL/Attica publishing

(COM(2018)0667 – C8-0430/2018 – 2018/2240(BUD))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2018)0667 – C8-0430/2018),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1309/2013 af 17. december 2013 om Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (2014-2020) og ophævelse af forordning (EF) nr. 1927/2006(1) (EGF-forordningen),

–  der henviser til Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020(2), særlig artikel 12,

–  der henviser til den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning(3) (IIA af e. december 2013), særlig punkt 13,

–  der henviser til trepartsproceduren, jf. punkt 13 i den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013,

–  der henviser til skrivelse fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender,

–  der henviser til skrivelse fra Regionaludviklingsudvalget,

–  der henviser til betænkning fra Budgetudvalget (A8-0377/2018),

A.  der henviser til, at Unionen har oprettet lovgivnings- og budgetmæssige instrumenter, der skal yde supplerende støtte til arbejdstagere, der er ramt af konsekvenserne af gennemgribende strukturelle ændringer i verdenshandelsmønstrene eller den globale finansielle og økonomiske krise, og hjælpe dem med at vende tilbage til arbejdsmarkedet;

B.  der henviser til, at Unionens finansielle bistand til arbejdstagere, der er blevet arbejdsløse, bør være dynamisk og tilvejebringes så hurtigt og effektivt som muligt;

C.  der henviser til, at Grækenland har indgivet ansøgning EGF/2018/003 EL/Attica publishing - om økonomisk EGF-støtte som følge af 550 afskedigelser i den økonomiske sektor, som er klassificeret under NACE (rev. 2) hovedgruppe 58 (Udgivervirksomhed) i NUTS 2-regionen Attika (EL 30) i Grækenland;

D.  der henviser til, at ansøgningen er baseret på interventionskriteriet i artikel 4, stk. 1, litra b), i EGF-forordningen, som forudsætter, at mindst 500 arbejdstagere afskediges over en periode på ni måneder, i virksomheder, der er aktive inden for den samme økonomiske sektor i en hovedgruppe i NACE (rev. 2), og som befinder sig i en region eller to sammenhængende regioner på NUTS 2-niveau, eller mere end to sammenhængende regioner på NUTS 2-niveau, under forudsætning af at over 500 arbejdstagere er berørt i to af de kombinerede regioner i en medlemsstat;

1.  er enig med Kommissionen i, at betingelserne i artikel 4, stk. 1, litra b), i EGF-forordningen er opfyldt, og at Grækenland er berettiget til en økonomisk støtte på 4 308 500 EUR i henhold til nævnte forordning, hvilket svarer til 60 % af de samlede omkostninger på 3 847 500 EUR;

2.  bemærker, at de græske myndigheder indgav ansøgningen den 22. maj 2018, og efter at Grækenland havde forelagt yderligere oplysninger, afsluttede Kommissionen den 4. oktober 2018 sin vurdering heraf og fremsendte den til Parlamentet den samme dag og overholdt således fristen på 12 uger;

3.   bemærker, at de græske myndigheder hævder, at afskedigelserne er forbundet med den globale finansielle og økonomiske krise, navnlig dens indvirkning på den græske økonomi, herunder et fald i BNP pr. indbygger, stigende arbejdsløshed, faldende lønninger og lavere husstandsindkomster kombineret med den hurtige digitale udvikling, som kombineret med nedskæringer i reklameudgifterne hos vigtige annoncører er ved at ændre forlagssektoren; bemærker, at sektoren står over for et fald i både reklame- og salgsindtægter;

4.  minder om, at afskedigelserne, som fandt sted i tre virksomheder i den græske forlagssektor, forventes at have en betydelig negativ indvirkning på den lokale økonomi, og at virkningerne af afskedigelserne er knyttet til vanskelighederne ved omplacering af arbejdstagerne på grund af manglen på arbejdspladser, manglen på erhvervsuddannelseskurser, der svarer til anerkendte behov på arbejdsmarkedet, og det høje antal jobsøgende;

5.  understreger med bekymring, at regionen Attika tegner sig for en stor del af de arbejdsløse og langtidsledige i Grækenland, hvor arbejdsløsheden stadig er høj;

6.  minder om, at denne ansøgning allerede er den anden ansøgning fra Grækenland om økonomisk EGF-støtte som følge af afskedigelser i forlagssektoren i Attika efter ansøgning EGF/2014/018 fra juli 2014, som blev imødekommet(4);

7.  bemærker, at ansøgningen vedrører 550 arbejdstagere, der blev afskediget, hvoraf et stort antal er kvinder (41,82 %); bemærker endvidere, at 14,73 % af de afskedigede arbejdstagere er 55 år eller derover, og at 1,6 % er under 30 år; anerkender i lyset heraf vigtigheden af aktive arbejdsmarkedsforanstaltninger, som EGF yder støtte til, med henblik på at forbedre chancerne for, at disse sårbare grupper kan vende tilbage til arbejdsmarkedet;

8.  glæder sig over, at det planlagte uddannelsestilbud afspejler erfaringerne fra ansøgning EGF/2014/018 GR/Attika, der har opnået gode integrationssatser ifølge den løbende evaluering;

9.  bemærker, at der ikke er planlagt nogen foranstaltninger for unge, der ikke er i beskæftigelse eller under uddannelse (NEET), selv om andelen af NEET'er fortsat er høj i Grækenland;

10.  understreger, at økonomisk støtte er betinget af, at de personer, der er tiltænkt støtte, deltager aktivt, og kan tjene som et reelt incitament i Grækenlands specifikke økonomiske situation;

11.  bemærker, at finansielle tilskud og incitamenter, dvs. ansættelsesincitamenter, jobsøgningstilskud og uddannelsesydelse, ligger tæt på det maksimum på 35 %, der er fastsat i EGF-forordningen;

12.   bemærker, at Grækenland planlægger fem typer foranstaltninger for de afskedigede arbejdstagere, der er omfattet af denne ansøgning: i) erhvervsvejledning og hjælp til jobsøgning, ii) uddannelse, omskoling og erhvervsuddannelse i overensstemmelse med arbejdsmarkedets behov, iii) støtte til virksomhedsopstart, iv) tilskud til jobsøgning og uddannelsesydelse samt v) ansættelsesincitamenter;

13.  noterer sig, at den samordnede pakke af individualiserede tilbud er blevet udarbejdet i samråd med repræsentanter for journalistforbundet hos dagbladene i Athen (ΕΣΗΕΑ), arbejdstagersammenslutningen hos dagbladene i Athen (ΕΠΗΕΑ)

og beskæftigelsesministeriet;

14.  understreger, at de græske myndigheder har bekræftet, at de støtteberettigede foranstaltninger ikke vil modtage økonomisk støtte fra andre EU-fonde eller finansielle instrumenter, og at dobbeltfinansiering vil blive forhindret;

15.  minder om, at den samordnede pakke af individualiserede tilbud i overensstemmelse med artikel 7 i EGF-forordningen bør udformes på en måde, der tager højde for fremtidige arbejdsmarkedsperspektiver og efterspurgte færdigheder og være forenelig med overgangen til en ressourceeffektiv og bæredygtig økonomi;

16.  gentager, at støtte fra EGF ikke må erstatte foranstaltninger, som det påhviler virksomhederne at gennemføre i henhold til national lovgivning eller kollektive overenskomster, eller foranstaltninger, der er rettet mod omlægning af virksomheder eller sektorer, og bifalder Grækenlands bekræftelse heraf;

17.  opfordrer Kommissionen til at anmode de nationale myndigheder om i fremtidige forslag at medtage nærmere oplysninger om de sektorer, der har vækstperspektiver og derfor forventes at ansætte personer, samt til at indsamle velfunderede data om virkningen af EGF-finansieringen, herunder vedrørende kvaliteten af job og den grad af reintegration på arbejdsmarkedet, der er opnået gennem EGF;

18.  gentager sin opfordring til Kommissionen om at sikre offentlig adgang til alle dokumenter vedrørende EGF-sager;

19.  godkender den afgørelse, der er vedføjet denne beslutning;

20.  pålægger sin formand at undertegne denne afgørelse sammen med Rådets formand og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

21.  pålægger sin formand at sende denne beslutning sammen med bilaget til Rådet og Kommissionen.

(1)

EUT L 347 af 20.12.2013, s. 855.

(2)

EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884.

(3)

EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1.

(4)

Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse (EU) 2015/644 af 15. april 2015 om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (ansøgning EGF/2014/018 GR/Attika (Radio- og TV-virksomhed) fra Grækenland) (EUT L 106 af 24.4.2015, s. 29-30).


BILAG: EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen på baggrund af en ansøgning fra Grækenland – EGF/2018/003 EL/Attica publishing

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR –

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1309/2013 af 17. december 2013 om Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (2014-2020) og ophævelse af forordning (EF) nr. 1927/2006(1), særlig artikel 15, stk. 4,

under henvisning til den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning(2), særlig punkt 13,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)  Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF) har til formål at yde støtte til arbejdstagere, der er blevet afskediget, og selvstændige erhvervsdrivende, hvis aktivitet er ophørt på grund af gennemgribende strukturelle ændringer i verdenshandelsmønstrene, der kan tilskrives globaliseringen, som følge af en fortsættelse af den internationale finansielle og økonomiske krise eller som følge af en ny global finansiel og økonomisk krise, og hjælpe disse med at vende tilbage til arbejdsmarkedet.

(2)  EGF må ikke overstige et årligt beløb på 150 mio. EUR (i 2011-priser), jf. artikel 12 i Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013(3).

(3)  Den 22. maj 2018 indgav de græske myndigheder en ansøgning om anvendelse af EGF i forbindelse med afskedigelser i forlagssektoren i regionen Attika. Den blev suppleret med yderligere oplysninger i henhold til artikel 8, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1309/2013. Den pågældende ansøgning opfylder kravene til fastlæggelse af størrelsen på et økonomisk støttebeløb fra EGF, jf. artikel 13 i forordning (EU) nr. 1309/2013.

(4)  Som følge af de græske myndigheders ansøgning bør EGF derfor mobiliseres til at yde en økonomisk støtte på 2 308 500 EUR.

(5)  For at minimere den tid, som det tager at mobilisere EGF-midlerne, bør denne afgørelse anvendes fra vedtagelsesdatoen —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Inden for rammerne af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2018 stilles der et beløb til rådighed fra Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen på 2 308 500 EUR i forpligtelses- og betalingsbevillinger.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende. Den anvendes fra den ... [datoen for vedtagelsen](4)*.

Udfærdiget i

På Europa-Parlamentets vegne  På Rådets vegne

Formand  Formand

(1)

  EUT L 347 af 20.12.2013, s. 855.

(2)

  EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1.

(3)

  Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884).

(4)

*   Datoen for vedtagelsen indsættes af Europa-Parlamentet inden offentliggørelsen i EUT.


BEGRUNDELSE

I.  Baggrund

Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen er oprettet for at yde supplerende støtte til arbejdstagere, der er ramt af følgerne af gennemgribende strukturelle ændringer i verdenshandelsmønstrene.

I henhold til bestemmelserne i artikel 12 i forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020(1) og i artikel 15 i forordning (EF) nr. 1309/2013(2) kan fonden ikke overstige et årligt beløb på 150 mio. EUR (2011-priser). De nødvendige beløb opføres i Unionens almindelige budget som en hensættelse.

For så vidt angår proceduren for anvendelse af fonden forelægger Kommissionen i henhold til punkt 13 i den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning(3) i tilfælde af en positiv vurdering af en ansøgning et forslag om anvendelse af fonden for budgetmyndigheden og samtidig en tilsvarende anmodning om en bevillingsoverførsel. I tilfælde af uenighed indledes en trepartsprocedure.

II.  Grækenlands ansøgning og Kommissionens forslag

Den 4. oktober 2018 vedtog Kommissionen et forslag til afgørelse om mobilisering af EGF til fordel for Grækenland til støtte for reintegration på arbejdsmarkedet af afskedigede arbejdstagere fra tre virksomheder, der er eller var aktive i den økonomiske sektor, som er klassificeret under NACE rev. 2, hovedgruppe 58 (Udgivervirksomhed) i NUTS 2-regionen Attica (EL23) i Grækenland. Forslaget blev fremsendt til Europa-Parlamentet den 4. oktober 2018.

Dette er den niende ansøgning, som skal behandles under 2018-budgettet, og den tredje i den økonomiske sektor, der er klassificeret under NACE rev. 2, hovedgruppe 58 (Udgivervirksomhed) siden oprettelsen af EGF. Den vedrører 550 afskedigede arbejdstagere og anvendelsen af et samlet beløb fra EGF på 2 308 500 EUR til Grækenland.

Ansøgningen blev sendt til Kommissionen den 22. maj 2018 og suppleret med yderligere oplysninger frem til den 1. august 2018. Kommissionen afsluttede sin vurdering den 4. oktober 2018 og har i overensstemmelse med alle gældende bestemmelser i EGF-forordningen konkluderet, at ansøgningen opfylder betingelserne for økonomisk støtte fra EGF, som omhandlet i artikel 4, stk. 1, i EGF-forordningen.

Grækenland anfører, at afskedigelserne er forbundet med den globale finansielle og økonomiske krise, navnlig store strukturelle ændringer i forlagssektoren som følge af et støt fald i salget af dagblade og tidsskrifter kombineret med nedskæringer i reklameudgifterne hos vigtige annoncører. Dette er en direkte følge af den økonomiske afmatning, forstærket af den digitale udvikling, som har omledt læserne fra den trykte presse til den elektroniske presse. Dette kan hovedsageligt forklares ved, at der primært er fri adgang til den digitale presse, og at den såvel er let som umiddelbart tilgængelig.

Som følge heraf faldt salget af aviser mellem 2011 og 2017 fra 144 mio. eksemplarer i 2011 til 57 mio. i 2017, og salget af tidsskrifter faldt fra 60 mio. eksemplarer til 23 mio. I perioden mellem 2005 og 2014 faldt forlagssektorens omsætning med 56,4 %. Omsætningen faldt yderligere med 14,3 % i 2015, 8,3 % i 2016 og 19,5 % i 2017.

Alle afskedigelserne fandt sted i Attika, som tegner sig for 34,7 % af den samlede græske arbejdsløshed og 36 % af langtidsledigheden. Et stort antal afskedigede arbejdstagere er kvinder (41,82 %). 14,73 % af de afskedigede arbejdstagere er 55 år eller ældre. Aktive arbejdsmarkedsforanstaltninger, som EGF medfinansierer, er vigtigere end nogensinde for at forbedre chancerne for, at disse sårbare grupper kan vende tilbage til arbejdsmarkedet.

De fem typer foranstaltninger, der skal tilbydes de afskedigede arbejdstagere, for hvilke der anmodes om medfinansiering fra EGF, består af:

–  Erhvervsvejledning: Denne ledsageforanstaltning vil blive tilbudt alle deltagere og dække følgende faser: i) generelle oplysninger, ii) tilmelding og registrering, iii) personligt og erhvervsmæssigt dossier, iv) støtte til jobsøgning og erhvervsvejledning, v) beskæftigelsesvejledning og vi) overvågning.

–  Videreuddannelse, omskoling og erhvervsuddannelse: Denne foranstaltning består i at tilbyde erhvervsuddannelseskurser, der svarer til anerkendte behov på arbejdsmarkedet og i områder og sektorer med gode udviklingsperspektiver. Kurserne vil også dække arbejdstagernes behov, som de blev defineret i forbindelse med erhvervsvejledningen.

–  Støtte til virksomhedsopstart: Arbejdstagere, der etablerer deres egen virksomhed, får op til 15 000 EUR som bidrag til dækning af etableringsomkostninger.

–  Jobsøgningstilskud og uddannelsesydelse: For at dække de udgifter, der påløber i forbindelse med deltagelse i erhvervsvejledningsaktiviteterne, modtager støttemodtagerne 40 EUR pr. deltagelsesdag. Mens de er under videreuddannelse, vil støtten være på 3,33 EUR pr. time.

–  Ansættelsesincitamenter: Denne udbetaling er til fordel for de afskedigede arbejdstagere og gør det lettere for dem at finde tilbage til beskæftigelse i en anden virksomhed. Den ansættende virksomhed modtager 650 EUR pr. måned i højst seks måneder, forudsat at arbejdstageren beholder jobbet, når incitamentet er ophørt, i mindst seks måneder derudover.

Ifølge Kommissionen udgør de beskrevne foranstaltninger aktive arbejdsmarkedsforanstaltninger, som hører under de støtteberettigede aktioner, jf. artikel 7 i EGF-forordningen, og erstatter ikke passive socialsikringsforanstaltninger.

De græske myndigheder har leveret de nødvendige oplysninger om foranstaltninger vedrørende følgende:

– Principperne om ligebehandling og ikkeforskelsbehandling overholdes i forbindelse med adgang til de foreslåede foranstaltninger og deres gennemførelse.

– Kravene i den nationale lovgivning og i EU-lovgivningen vedrørende kollektiv afskedigelse er blevet overholdt.

– De virksomheder, der har gennemført afskedigelser, og som har fortsat deres aktiviteter efter afskedigelserne, har opfyldt deres lovmæssige forpligtelser i forbindelse med afskedigelserne og sørget for deres arbejdstagere i overensstemmelse hermed.

– De foreslåede foranstaltninger modtager ikke økonomisk støtte fra andre EU-fonde eller fra finansielle instrumenter, og dobbeltfinansiering vil blive forhindret.

– De foreslåede foranstaltninger supplerer de foranstaltninger, der finansieres af strukturfondene.

– Den økonomiske EGF-støtte overholder de proceduremæssige og materielle EU-bestemmelser om statsstøtte.

Grækenland har meddelt Kommissionen, at kilden til den nationale forfinansiering eller medfinansiering er det nationale offentlige investeringsprogram under det græske ministerium for økonomi og udvikling. Det finansielle bidrag vil blive forvaltet og kontrolleret af NSRF's(4) eksekutivdirektorat under ministeriet for arbejde, social sikkerhed og social solidaritet, der vil fungere som forvaltningsmyndighed, EDEL (udvalget for finansiel revision) som revisionsmyndighed, og den særlige tjeneste til certificering og kontrol af medfinansierede programmer under ministeriet for økonomi, infrastruktur, turisme og søfart som attesteringsmyndighed.

III.  Procedure

Med henblik på mobilisering af EGF har Kommissionen forelagt budgetmyndigheden en anmodning om overførsel af et samlet beløb på 2 308 500 EUR fra EGF-reserven (40 02 43) til EGF-budgetposten (04 04 01).

Dette er det niende overførselsforslag om mobilisering af EGF, der er forelagt budgetmyndigheden til dato i 2018.

I tilfælde af uenighed indledes en trepartsprocedure, jf. artikel 15, stk. 4, i EGF-forordningen.

Ifølge en intern aftale skal Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender inddrages i processen for at sikre konstruktiv støtte og bidrage til vurderingen af ansøgninger om mobilisering af fonden.

(1)

EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884.

(2)

EUT L 347 af 20.12.2013, s. 855.

(3)

EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1.

(4)

National Strategic Reference Framework (den nationale strategiske referenceramme - NSRF).


SKRIVELSE FRA UDVALGET OM BESKÆFTIGELSE OG SOCIALE ANLIGGENDER

D (2018)41901

Jean Arthuis

Formand for Budgetudvalget

ASP 09G205

Emne: Udtalelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF) i forbindelse med sag EGF/2018/003 EL

Kære formand

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EMPL) og dets Arbejdsgruppe om EGF har behandlet mobiliseringen af Globaliseringsfonden i forbindelse med sag EGF/2018/003 EL og vedtaget følgende udtalelse.

EMPL-udvalget og dets Arbejdsgruppe om EGF støtter mobiliseringen af Globaliseringsfonden i forbindelse med denne ansøgning. I den anledning vil EMPL gerne fremsætte nogle bemærkninger uden dog at sætte spørgsmålstegn ved overførslen af beløbene.

Drøftelserne i EMPL tog udgangspunkt i følgende betragtninger:

A)  der henviser til, at denne ansøgning er baseret på artikel 4, stk. 1, litra b), i forordning (EU) nr. 1309/2013 (EGF-forordningen) og vedrører 550 arbejdstagere, der er blevet afskediget i tre virksomheder, som er aktive i de økonomiske sektorer, der er klassificeret under NACE rev. 2, hovedgruppe 58 (Udgivervirksomhed), i regionen Attika i referenceperioden på ni måneder;

B)  der henviser til, at Grækenland, for at fastslå, at der er en sammenhæng mellem afskedigelserne og den globale finansielle og økonomiske krise, anfører, at salget af dagblade og tidsskrifter er faldet i de seneste år som følge af den økonomiske og finansielle krise, der stadig berører Grækenland, kombineret med den hurtige digitale udvikling, der ændrer forlagssektoren; der henviser til, at sektoren står over for et fald i både reklame- og salgsindtægter;

C)  der henviser til, at 41,8 % af de arbejdstagere, foranstaltningen er rettet mod, er kvinder, og 58,8 % er mænd; der henviser til, at 83,63 % af de modtagere, der er tiltænkt støtte, er mellem 30 og 54 år, mens 14,7 % er over 55, og 1,6 % er under 30 år.

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender opfordrer derfor Budgetudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende punkter i det beslutningsforslag om den græske ansøgning, det vedtager:

1.  er enig med Kommissionen i, at interventionskriterierne i artikel 4, stk. 1, litra b), i forordning (EU) nr. 1309/2013 er opfyldt, og at Grækenland derfor er berettiget til en økonomisk støtte på 2 308 500 EUR i henhold til nævnte forordning, hvilket svarer til 60 % af de samlede omkostninger på 3 847 500 EUR;

2.  bemærker, at Kommissionen har overholdt fristen på 12 uger fra modtagelsen af de græske myndigheders ansøgning til afslutningen den 4. oktober 2018 af sin vurdering af, om ansøgningen opfyldte betingelserne for at yde økonomisk støtte, og fremsendte den til Parlamentet den samme dag;

3.  understreger med bekymring, at regionen Attika tegner sig for en stor andel af de arbejdsløse og langtidsledige i Grækenland, hvor arbejdsløsheden stadig er høj;

4.  bemærker, at de EGF-samfinansierede individualiserede tilbud til de afskedigede arbejdstagere omfatter erhvervsvejledning og hjælp til jobsøgning, uddannelse og omskoling i overensstemmelse med arbejdsmarkedets behov, støtte til etablering af nye virksomheder, ansættelsesincitamenter samt tilskud til jobsøgning og uddannelsesydelse;

5.  bemærker, at finansielle godtgørelser og incitamenter, dvs. ansættelsesincitamenter, jobsøgningstilskud og uddannelsesydelse, ligger tæt på det maksimum på 35 %, der er fastsat i forordningen;

6.  understreger, at økonomisk støtte er betinget af, at de personer, der er tiltænkt støtte, deltager aktivt, og kan tjene som et reelt incitament i Grækenlands specifikke økonomiske situation;

7.  bemærker, at der ikke er planlagt nogen foranstaltninger for unge, der ikke er i beskæftigelse eller under uddannelse (NEET), selv om andelen af NEET'er fortsat er høj i Grækenland;

8.  glæder sig over, at det planlagte uddannelsestilbud afspejler erfaringerne fra den første ansøgning EGF/2014/018 GR/Attica, der har opnået gode integrationssatser ifølge den løbende evaluering;

9.  glæder sig over høringen af repræsentanter for journalistforbundet hos dagbladene i Athen, arbejdstagersammenslutningen hos dagbladene i Athen og beskæftigelsesministeriet;

10.  noterer sig, at de græske myndigheder har givet garantier for, at de foreslåede foranstaltninger ikke vil modtage økonomisk støtte fra andre EU-fonde eller finansielle instrumenter, og at dobbeltfinansiering vil blive forhindret;

11.  glæder sig over Grækenlands bekræftelse af, at de virksomheder, der har gennemført afskedigelser, har opfyldt deres retlige forpligtelser i forbindelse med afskedigelserne;

12.  minder om, at den samordnede pakke af individualiserede tilbud i overensstemmelse med artikel 7 i forordningen bør tage højde for fremtidige arbejdsmarkedsperspektiver og efterspurgte færdigheder, og at den bør være forenelig med overgangen til en ressourceeffektiv og bæredygtig økonomi.

Med venlig hilsen

Marita ULVSKOG


SKRIVELSE FRA REGIONALUDVIKLINGSUDVALGET

Skrivelse af 15. oktober 2018 fra Iskra Mihaylova, formand for Regionaludviklingsudvalget, til Jean Arthuis, formand for Budgetudvalget

Oversættelse

Emne:  Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen

Kære Jean Arthuis

Der er blevet henvist et forslag fra Kommissionen til afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF) til Regionaludviklingsudvalget. Så vidt jeg forstår, er det meningen, at der snart skal vedtages en betænkning om dette forslag i Budgetudvalget:

-  COM(2018)0667 foreslår EGF-støtte på 2 308 500 EUR til 550 arbejdstagere, der er blevet afskediget i den økonomiske sektor, som er klassificeret under NACE rev. 2, hovedgruppe 58 – Udgivervirksomhed. De afskedigelser, som de berørte virksomheder har foretaget, er hovedsagelig lokaliseret i NUTS 2-regionen Aττική (Attika) (EL30) i Grækenland.

De regler, der gælder for økonomisk støtte fra EGF, er fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1309/2013 af 17. december 2013 om Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (2014-2020) og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1927/2006.

Udvalgets koordinatorer har vurderet dette forslag og bedt mig meddele, at flertallet i udvalget ingen indvendinger har mod denne mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen med henblik på at tildele det ovennævnte beløb som foreslået af Kommissionen.

(Høflighedsformel og underskrift)


OPLYSNINGER OM VEDTAGELSE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

21.11.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

28

3

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Urmas Paet, Răzvan Popa, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Stanisław Żółtek

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Karine Gloanec Maurin, Tomáš Zdechovský


ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

28

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez, Urmas Paet

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

NI

Neoklis Sylikiotis

PPE

Richard Ashworth, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Monika Hohlmeier, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský, Patricija Šulin

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Vladimír Maňka, Răzvan Popa, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Manuel dos Santos

VERTS/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand

3

-

ECR

Bernd Kölmel

ENF

André Elissen, Stanisław Żółtek

0

0

 

 

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

Seneste opdatering: 27. november 2018Juridisk meddelelse