Διαδικασία : 2018/2240(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0377/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0377/2018

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 29/11/2018 - 8.6

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0471

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 671kWORD 75k
22.11.2018
PE 629.510v02-00 A8-0377/2018

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (αίτηση που υπέβαλε η Ελλάδα – EGF/2018/003 EL/Attica publishing)

(COM(2018)0667 – C8‑0430/2018 – 2018/2240(BUD))

Επιτροπή Προϋπολογισμών

Εισηγήτρια: Eider Gardiazabal Rubial

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
 ΠΛHΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (αίτηση που υπέβαλε η Ελλάδα – EGF/2018/003 EL/Attica publishing)

(COM(2018)0667 – C8‑0430/2018 – 2018/2240(BUD))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2018)0667 – C8‑0430/2018),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1309/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (2014-2020) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006(1) (κανονισμός ΕΤΠ),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EE, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου της 2ας Δεκεμβρίου 2013 για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020(2), και ιδίως το άρθρο 12,

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(3) (ΔΣ της 2ας Δεκεμβρίου 2013), και ιδίως το σημείο 13,

–  έχοντας υπόψη τη διαδικασία τριμερούς διαλόγου που προβλέπεται στο σημείο 13 της ΔΣ της 2ας Δεκεμβρίου 2013,

–  έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων,

–  έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A8-0377/2018),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θεσπίσει νομοθετικά και δημοσιονομικά μέσα για να παρέχει πρόσθετη στήριξη στους εργαζομένους που πλήττονται από τις συνέπειες των μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου ή από την παγκόσμια χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση, και για να διευκολύνει την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική βοήθεια της Ένωσης προς τους εργαζομένους που απολύονται θα πρέπει να έχει δυναμικό χαρακτήρα και να διατίθεται όσο το δυνατόν ταχύτερα και αποτελεσματικότερα·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ελλάδα υπέβαλε την αίτηση EGF/2018/003 EL/Attica Publishing για χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ, λόγω 550 απολύσεων που πραγματοποιήθηκαν στον οικονομικό τομέα που ταξινομείται στον κλάδο 58 της NACE αναθ. 2 («εκδοτικές δραστηριότητες») στην περιφέρεια Αττικής επιπέδου NUTS 2 (EL30) στην Ελλάδα·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αίτηση βασίζεται στα κριτήρια παρέμβασης που προβλέπονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού ΕΤΠ, σύμφωνα με το οποίο απαιτούνται τουλάχιστον 500 απολύσεις εντός περιόδου αναφοράς εννέα μηνών σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον ίδιο οικονομικό τομέα που ορίζεται στο επίπεδο υποδιαίρεσης της NACE αναθ. 2 και είναι εγκατεστημένες σε μία ή σε δύο συνορεύουσες περιφέρειες ή σε περισσότερες από δύο συνορεύουσες περιφέρειες, όπως καθορίζονται σε επίπεδο NUTS 2, υπό την προϋπόθεση ότι πλήττονται πάνω από 500 εργαζόμενοι σε δύο περιφέρειες από το σύνολο των περιφερειών·

1.  συμφωνεί με την Επιτροπή ότι έχουν τηρηθεί οι προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού ΕΤΠ και ότι η Ελλάδα δικαιούται να λάβει χρηματοδοτική συνεισφορά 2 308 500 EUR δυνάμει του εν λόγω κανονισμού, ποσό που αντιστοιχεί στο 60 % του συνολικού κόστους ύψους 3 847 500 EUR·

2.  σημειώνει ότι οι ελληνικές αρχές υπέβαλαν την αίτηση στις 22 Μαΐου 2018 και ότι, μετά την παροχή πρόσθετων πληροφοριών από την Ελλάδα, η Επιτροπή ολοκλήρωσε την αξιολόγησή της στις 4 Οκτωβρίου 2018 και τη διαβίβασε στο Κοινοβούλιο την ίδια ημέρα, δηλαδή εντός της προθεσμίας των 12 εβδομάδων·

3.   σημειώνει ότι η Ελλάδα υποστηρίζει ότι οι απολύσεις συνδέονται με την παγκόσμια χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση, ειδικότερα με τις επιπτώσεις της στην ελληνική οικονομία, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης του κατά κεφαλήν πραγματικού ΑΕΠ, της αύξησης της ανεργίας, της μείωσης των μισθών και της μείωσης του εισοδήματος των νοικοκυριών, σε συνδυασμό με την ταχεία ψηφιακή εξέλιξη, η οποία, μαζί με περικοπές στις διαφημιστικές δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν από σημαντικούς διαφημιστές, μεταμορφώνει τον εκδοτικό τομέα· σημειώνει ότι ο τομέας αντιμετωπίζει μείωση των εσόδων τόσο από τις διαφημίσεις όσο και από τις πωλήσεις·

4.  υπενθυμίζει ότι οι απολύσεις που πραγματοποιήθηκαν σε τρεις επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στον ελληνικό εκδοτικό τομέα αναμένεται να έχουν σημαντικές δυσμενείς επιπτώσεις στην τοπική οικονομία και ότι ο αντίκτυπος των απολύσεων συνδέεται με τις δυσκολίες ανακατανομής του προσωπικού εξαιτίας της έλλειψης θέσεων εργασίας, της απουσίας προγραμμάτων επαγγελματικής επιμόρφωσης που αντιστοιχούν σε αναγνωρισμένες ανάγκες στην αγορά εργασίας και του υψηλού αριθμού αιτούντων εργασία·

5.  τονίζει με ανησυχία ότι στην περιφέρεια Αττικής καταγράφεται μεγάλο ποσοστό της ανεργίας και της μακροχρόνιας ανεργίας στην Ελλάδα, όπου η ανεργία παραμένει πάντα σε υψηλά επίπεδα·

6.  υπενθυμίζει ότι πρόκειται για τη δεύτερη αίτηση της Ελλάδας για χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ σε σχέση με απολύσεις στον τομέα εκδοτικών δραστηριοτήτων της Αττικής, ύστερα από την αίτηση EGF/2014/018 το 2014 και τη σχετική θετική απόφαση(4)·

7.  επισημαίνει ότι η αίτηση αφορά 550 εργαζομένους που απολύθηκαν, εκ των οποίων μεγάλο ποσοστό είναι γυναίκες (41,82 %)· σημειώνει επίσης ότι 14,73 % των απολυμένων εργαζομένων είναι άνω των 55 ετών και 1,6 % είναι κάτω των 30 ετών· αναγνωρίζει, λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω στοιχεία, τη σημασία που έχουν τα συγχρηματοδοτούμενα από το ΕΤΠ ενεργητικά μέτρα για την αγορά εργασίας, προκειμένου οι ευάλωτες αυτές ομάδες εργαζομένων να έχουν περισσότερες πιθανότητες επανένταξης στην αγορά εργασίας·

8.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η προγραμματισμένη προσφορά κατάρτισης βασίζεται σε διδάγματα που αποκομίστηκαν από την πρώτη αίτηση EGF-2014-018 GR/Attica που πέτυχε ικανοποιητικά ποσοστά ένταξης σύμφωνα με την εν εξελίξει αξιολόγηση·

9.  σημειώνει ότι δεν έχουν προγραμματιστεί μέτρα για τους νέους που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (ΕΑΕΚ), παρά τα ποσοστά ΕΕΑΚ που παραμένουν σε υψηλά επίπεδα στην Ελλάδα·

10.  υπογραμμίζει ότι τα οικονομικά βοηθήματα εξαρτώνται από την ενεργό συμμετοχή των στοχευόμενων δικαιούχων και μπορούν να λειτουργήσουν ως πραγματικό κίνητρο στο συγκεκριμένο οικονομικό πλαίσιο της Ελλάδας·

11.  σημειώνει ότι τα οικονομικά βοηθήματα και τα κίνητρα, δηλαδή τα κίνητρα για προσλήψεις, τα επιδόματα αναζήτησης εργασίας και τα επιδόματα κατάρτισης, προσεγγίζουν το ανώτατο όριο του 35 % που ορίζεται στον κανονισμό για το ΕΤΠ·

12.   σημειώνει ότι η Ελλάδα σχεδιάζει πέντε ειδών ενέργειες για τους απολυθέντες εργαζόμενους που καλύπτονται από την παρούσα αίτηση: (i) επαγγελματικός προσανατολισμός και συνδρομή στην αναζήτηση εργασίας, (ii) κατάρτιση, επανακατάρτιση και επαγγελματική κατάρτιση σύμφωνα με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, (iii) συνεισφορά για τη σύσταση επιχειρήσεων, (iv) επίδομα αναζήτησης εργασίας και επίδομα κατάρτισης, (v) κίνητρα για προσλήψεις·

13.  λαμβάνει γνώση του γεγονότος ότι η συντονισμένη δέσμη εξατομικευμένων υπηρεσιών έχει καταρτιστεί σε διαβούλευση με εκπροσώπους της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών (ΕΣΗΕΑ), της Ένωσης Προσωπικού Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών (ΕΠΗΕΑ) και του Υπουργείου Εργασίας·

14.  τονίζει ότι οι ελληνικές αρχές έχουν επιβεβαιώσει ότι για τις επιλέξιμες ενέργειες δεν χορηγείται ενίσχυση από άλλα ταμεία ή χρηματοδοτικά μέσα της Ένωσης και ότι θα αποφευχθεί οποιαδήποτε διπλή χρηματοδότηση·

15.  υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού, ο σχεδιασμός της συντονισμένης δέσμης εξατομικευμένων υπηρεσιών θα πρέπει να προβλέπει τις μελλοντικές προοπτικές της αγοράς εργασίας και τις απαιτούμενες δεξιότητες και να είναι συμβατός με τη μετάβαση προς μια αποδοτική ως προς τους πόρους και βιώσιμη οικονομία·

16.  επαναλαμβάνει ότι η ενίσχυση από το ΕΤΠ δεν πρέπει να αντικαθιστά ούτε ενέργειες που αποτελούν ευθύνη των επιχειρήσεων, βάσει του εθνικού δικαίου ή των συλλογικών συμβάσεων, ούτε μέτρα αναδιάρθρωσης επιχειρήσεων ή τομέων και επικροτεί τη σχετική διαβεβαίωση εκ μέρους της Ελλάδας·

17.  ζητεί από την Επιτροπή να παροτρύνει τις εθνικές αρχές να παρέχουν περισσότερες λεπτομέρειες, στο πλαίσιο μελλοντικών νομοθετικών προτάσεων, σχετικά με τους τομείς που έχουν προοπτικές ανάπτυξης και κατά συνέπεια ενδέχεται να προβούν σε προσλήψεις, καθώς και να συγκεντρώσει τεκμηριωμένα στοιχεία σχετικά με τον αντίκτυπο της χρηματοδότησης από το ΕΤΠ, μεταξύ άλλων όσον αφορά την ποιότητα των θέσεων εργασίας και τα ποσοστά επανένταξης που επιτυγχάνονται μέσω του ΕΤΠ·

18.  επαναλαμβάνει το αίτημά του προς την Επιτροπή να μεριμνήσει ώστε το κοινό να έχει πρόσβαση σε όλα τα έγγραφα που σχετίζονται με υποθέσεις του ΕΤΠ·

19.  εγκρίνει την απόφαση που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

20.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να συνυπογράψει με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου την απόφαση αυτή και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

21.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα, συμπεριλαμβανομένου του παραρτήματός του, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1)

ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 855.

(2)

ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884.

(3)

ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1.

(4)

Απόφαση (ΕΕ) 2015/644 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Απριλίου 2015, σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (αίτηση EGF/2014/018 GR/Attica broadcasting, Ελλάδα) (ΕΕ L 106 της 24.4.2015, σ. 29 έως 30).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση ύστερα από αίτηση που υπέβαλε η Ελλάδα – EGF/2018/003 EL/Attica Publishing

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1309/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (2014-2020) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006(1), και ιδίως το άρθρο 15 παράγραφος 4,

Έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(2), και ιδίως το σημείο 13,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)  Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) έχει στόχο να παρέχει στήριξη σε εργαζομένους που απολύονται και σε αυτοαπασχολούμενους των οποίων η δραστηριότητα έχει παύσει ως αποτέλεσμα μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου που οφείλονται στην παγκοσμιοποίηση, ως αποτέλεσμα της συνέχισης της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης ή ως αποτέλεσμα μιας νέας παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης, και να τους βοηθά να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας.

(2)  Όπως ορίζεται στο άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, οι παρεμβάσεις του ΕΤΠ δεν μπορούν να υπερβούν συνολικά, σε ετήσια βάση, το ποσό των 150 εκατομμυρίων EUR (σε τιμές 2011)(3).

(3)  Στις 22 Μαΐου 2018 η Ελλάδα υπέβαλε αίτηση για την κινητοποίηση του ΕΤΠ, σε σχέση με απολύσεις στον τομέα των εκδοτικών δραστηριοτήτων στην περιφέρεια Αττικής. Η αίτηση αυτή συμπληρώθηκε με πρόσθετες πληροφορίες που υποβλήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1309/2013. Η εν λόγω αίτηση πληροί τις απαιτήσεις που ισχύουν για τον καθορισμό χρηματοδοτικής συνεισφοράς από το ΕΤΠ, οι οποίες ορίζονται στο άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1309/2013.

(4)  Συνεπώς, θα πρέπει να κινητοποιηθεί το ΕΤΠ για τη χορήγηση χρηματοδοτικής συνεισφοράς ποσού 2 308 500 EUR όσον αφορά την αίτηση που υπέβαλε η Ελλάδα.

(5)  Για να ελαχιστοποιηθεί ο χρόνος που χρειάζεται για την κινητοποίηση του ΕΤΠ, η παρούσα απόφαση θα πρέπει να εφαρμοστεί από την ημερομηνία της έκδοσής της,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Στο πλαίσιο του γενικού προϋπολογισμού της Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση κινητοποιείται για την παροχή ποσού 2 308 500 EUR σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και σε πιστώσεις πληρωμών.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εφαρμόζεται από [ημερομηνία της έκδοσής της](4)*.

[Τόπος]

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο  Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος  Ο Πρόεδρος

(1)

  ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 855.

(2)

  ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1.

(3)

  Κανονισμός (EE, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020 (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884).

(4)

*   Η ημερομηνία θα προστεθεί από το Κοινοβούλιο πριν από τη δημοσίευση στην ΕΕ.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

I.  Ιστορικό

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση δημιουργήθηκε για την παροχή πρόσθετης στήριξης στους εργαζομένους που υφίστανται τις συνέπειες των μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020(1) και του άρθρου 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1309/2013(2), το Ταμείο δεν μπορεί να υπερβεί το μέγιστο ετήσιο ποσό των 150 εκατομμυρίων EUR (τιμές 2011). Τα κατάλληλα ποσά εγγράφονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης ως προσωρινή πίστωση.

Όσον αφορά τη διαδικασία, σύμφωνα με το σημείο 13 της διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(3), για να ενεργοποιηθεί το Ταμείο, η Επιτροπή, σε περίπτωση θετικής αξιολόγησης μιας αίτησης, υποβάλλει στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή πρόταση για κινητοποίηση του Ταμείου και, ταυτόχρονα, αντίστοιχη αίτηση μεταφοράς πιστώσεων. Σε περίπτωση διαφωνίας, κινείται διαδικασία τριμερούς διαλόγου.

II.  Η αίτηση της Ελλάδας και η πρόταση της Επιτροπής

Στις 4 Οκτωβρίου 2018, η Επιτροπή εξέδωσε πρόταση απόφασης για την κινητοποίηση του ΕΤΠ υπέρ της Ελλάδας, προκειμένου να στηρίξει την επανένταξη στην αγορά εργασίας των εργαζομένων που απολύθηκαν από τρεις επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στον οικονομικό τομέα που ταξινομείται σύμφωνα με τη NACE αναθ. 2 στον κλάδο 58 (εκδοτικές δραστηριότητες), στην υπαγόμενη στο επίπεδο NUTS 2 περιφέρεια Αττικής (EL30) στην Ελλάδα. Η πρόταση διαβιβάστηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 4 Οκτωβρίου 2018.

Πρόκειται για την ένατη αίτηση που εξετάζεται στο πλαίσιο του προϋπολογισμού του 2018 και για την τρίτη που αφορά τον οικονομικό τομέα που ταξινομείται σύμφωνα με τη NACE αναθ. 2 στον κλάδο 58 (εκδοτικές δραστηριότητες) από την ίδρυση του ΕΤΠ. Αφορά 550 απολυθέντες εργαζομένους και αναφέρεται στην κινητοποίηση συνολικού ποσού 2 308 500 EUR από το ΕΤΠ για την Ελλάδα.

Η αίτηση εστάλη στην Επιτροπή στις 22 Μαΐου 2018 και συμπληρώθηκε με πρόσθετες πληροφορίες την 1η Αυγούστου 2018. Η Επιτροπή ολοκλήρωσε την αξιολόγησή της στις 4 Οκτωβρίου 2018 και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι, σύμφωνα με όλες τις εφαρμοστέες διατάξεις του κανονισμού ΕΤΠ, η αίτηση πληροί τους όρους για τη χορήγηση χρηματοδοτικής συνεισφοράς από το ΕΤΠ, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 του κανονισμού ΕΤΠ.

Η Ελλάδα υποστηρίζει ότι οι απολύσεις συνδέονται με την παγκόσμια χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση, ιδίως με τις σημαντικές διαρθρωτικές αλλαγές στον εκδοτικό τομέα, λόγω της σταθερής μείωσης των πωλήσεων ημερήσιου και περιοδικού τύπου σε συνδυασμό με περικοπές στις διαφημιστικές δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν από σημαντικούς διαφημιστές. Πρόκειται για άμεση συνέπεια της οικονομικής ύφεσης, η οποία ενισχύεται από την ψηφιακή εξέλιξη που εξέτρεψε τους αναγνώστες από τα έντυπα μέσα στον ηλεκτρονικό τύπο. Αυτό εξηγείται κυρίως από την κατά κύριο λόγο δωρεάν πρόσβαση στον ψηφιακό τύπο, καθώς και από την εύκολη δυνατότητα πρόσβασης και την αμεσότητά του.

Ως αποτέλεσμα, μεταξύ 2011 και 2017, οι πωλήσεις εφημερίδων μειώθηκαν από 144 εκατομμύρια αντίτυπα το 2011 σε 57 εκατομμύρια το 2017, ενώ οι πωλήσεις περιοδικών μειώθηκαν από 60 εκατομμύρια αντίτυπα σε 23 εκατομμύρια. Μεταξύ 2005 και 2014 ο κύκλος εργασιών του εκδοτικού τομέα μειώθηκε κατά 56,4 %. Ο κύκλος εργασιών μειώθηκε περαιτέρω κατά 14,3 % το 2015, 8,3 % το 2016 και 19,5 % το 2017.

Όλες οι απολύσεις σημειώθηκαν στην Αττική που αντιπροσωπεύει το 34,7 % της συνολικής ανεργίας στην Ελλάδα και το 36% της μακροχρόνιας ανεργίας. Μεγάλος αριθμός των εργαζομένων που απολύθηκαν είναι γυναίκες (41,82 %). Το 14,73 % των απολυμένων εργαζομένων είναι άνω των 55 ετών. Εξ αυτού καθίστανται ακόμα πιο σημαντικά τα ενεργητικά μέτρα για την αγορά εργασίας τα οποία συγχρηματοδοτούνται από το ΕΤΠ, προκειμένου οι ευάλωτες αυτές ομάδες να έχουν περισσότερες πιθανότητες επανένταξης στην αγορά εργασίας.

Τα μέτρα που πρόκειται να ληφθούν για τους απολυθέντες εργαζομένους για τα οποία ζητείται συγχρηματοδότηση από το ΕΤΠ, χωρίζονται στις εξής πέντε κατηγορίες:

–  Επαγγελματικός προσανατολισμός: Το εν λόγω συνοδευτικό μέτρο θα προσφερθεί σε όλους τους συμμετέχοντες και θα καλύπτει τα ακόλουθα στάδια: (i) γενικές πληροφορίες, (ii) υποδοχή και εγγραφή, (iii) προσωπικό και επαγγελματικό έγγραφο, (iv) υποστήριξη για την αναζήτηση εργασίας και επαγγελματικός προσανατολισμός, (v) καθοδήγηση όσον αφορά την απασχόληση, (vi) παρακολούθηση.

–  Κατάρτιση, επανακατάρτιση και επαγγελματική κατάρτιση: Το μέτρο αυτό συνίσταται στην παροχή μαθημάτων επαγγελματικής κατάρτισης που ανταποκρίνονται σε αναγνωρισμένες ανάγκες στην αγορά εργασίας και σε τομείς με καλές προοπτικές ανάπτυξης. Η εκπαίδευση θα καλύπτει επίσης τις ανάγκες των εργαζομένων, όπως αυτές προσδιορίζονται κατά την επαγγελματική καθοδήγηση.

–  Συνεισφορά για τη σύσταση επιχείρησης: Οι εργαζόμενοι που ξεκινούν δική τους επιχείρηση θα λαμβάνουν έως 15 000 EUR ως συνεισφορά για την κάλυψη των δαπανών σύστασης της επιχείρησης.

–  Επίδομα αναζήτησης εργασίας και επίδομα κατάρτισης: Για την κάλυψη των δαπανών που πραγματοποιούνται κατά τη συμμετοχή τους στις δραστηριότητες επαγγελματικού προσανατολισμού, οι δικαιούχοι θα λάβουν 40 EUR ανά ημέρα συμμετοχής. Κατά τη διάρκεια της κατάρτισης το επίδομα θα ανέρχεται σε 3,33 EUR ανά ώρα.

–  Κίνητρα για προσλήψεις: Η πληρωμή αυτή ωφελεί τους απολυμένους εργαζομένους διευκολύνοντας την εκ νέου πρόσληψή τους σε άλλη επιχείρηση. Η επιχείρηση που θα κάνει τις προσλήψεις θα λάβει 650 EUR τον μήνα για έξι μήνες κατ’ ανώτατο όριο, υπό την προϋπόθεση ότι ο εργαζόμενος θα παραμείνει στην εργασία μόλις λήξει το κίνητρο, για τουλάχιστον έξι επιπλέον μήνες.

Σύμφωνα με την Επιτροπή, τα μέτρα που περιγράφονται αποτελούν ενεργητικά μέτρα για την αγορά εργασίας τα οποία εντάσσονται στο πλαίσιο των επιλέξιμων ενεργειών που καθορίζονται στο άρθρο 7 του κανονισμού ΕΤΠ και δεν αντικαθιστούν παθητικά μέτρα κοινωνικής προστασίας.

Η Ελλάδα παρέσχε όλες τις αναγκαίες διαβεβαιώσεις όσον αφορά τα ακόλουθα:

– την τήρηση των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της απαγόρευσης των διακρίσεων όσον αφορά την πρόσβαση στις προτεινόμενες δράσεις και την εφαρμογή τους,

– τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις που καθορίζονται στην εθνική νομοθεσία και στη νομοθεσία της ΕΕ όσον αφορά τις ομαδικές απολύσεις,

– τη συμμόρφωση των επιχειρήσεων που πραγματοποίησαν απολύσεις, οι οποίες συνέχισαν τις δραστηριότητές τους μετά τις απολύσεις, προς τις νόμιμες υποχρεώσεις που διέπουν τις απολύσεις και τη μέριμνα εκ μέρους τους ώστε να πράξουν τα δέοντα για τους εργαζομένους τους,

– οι προτεινόμενες δράσεις δεν θα λάβουν χρηματοδοτική υποστήριξη από άλλα ενωσιακά ταμεία ή χρηματοδοτικά μέσα και θα αποφευχθεί οποιαδήποτε διπλή χρηματοδότηση,

– οι προτεινόμενες δράσεις θα είναι συμπληρωματικές προς τις δράσεις που χρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταμεία,

– η χρηματοδοτική συνεισφορά του ΕΤΠ θα συμμορφώνεται με τους διαδικαστικούς και ουσιαστικούς κανόνες της Ένωσης για τις κρατικές ενισχύσεις.

Η Ελλάδα ενημέρωσε την Επιτροπή ότι πηγή της εθνικής προχρηματοδότησης ή συγχρηματοδότησης είναι το εθνικό πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων του ελληνικού Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης. Η διαχείριση και ο έλεγχος της χρηματοδοτικής συνεισφοράς θα διενεργούνται από την Εκτελεστική διεύθυνση ΕΣΠΑ(4) του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που θα ενεργεί ως διαχειριστική αρχή, την ΕΔΕΛ (Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου) που θα ενεργεί ως ελεγκτική αρχή, και από την Ειδική Υπηρεσία Πιστοποίησης και Εξακρίβωσης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Τουρισμού και Θάλασσας ως αρχή πιστοποίησης.

III.  Διαδικασία

Για την κινητοποίηση του Ταμείου, η Επιτροπή έχει υποβάλει στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή αίτηση μεταφοράς πιστώσεων συνολικού ύψους 2 308 500 EUR από το αποθεματικό του ΕΤΠ (40 02 43) στο κονδύλιο του προϋπολογισμού του ΕΤΠ (04 04 01).

Πρόκειται για την ένατη πρόταση κινητοποίησης του Ταμείου που υποβάλλεται στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή το 2018.

Σε περίπτωση διαφωνίας κινείται διαδικασία τριμερούς διαλόγου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 15 παράγραφος 4 του κανονισμού ΕΤΠ.

Βάσει εσωτερικής συμφωνίας, η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων θα πρέπει να συμμετέχει στη διαδικασία για να προσφέρει εποικοδομητική υποστήριξη και να συνεισφέρει στην αξιολόγηση των αιτήσεων για την κινητοποίηση του Ταμείου.

(1)

ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884.

(2)

ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 855.

(3)

ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1.

(4)

  Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ)


ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

D (2018)41901

Jean Arthuis

Πρόεδρο της Επιτροπής Προϋπολογισμών

ASP 09G205

Θέμα: Γνωμοδότηση σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) για την υπόθεση EGF/2018/003 EL

Κύριε πρόεδρε,

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (EMPL) καθώς και η ομάδα εργασίας της για το ΕΤΠ εξέτασαν την κινητοποίηση του ΕΤΠ για την υπόθεση EGF/2018/003 EL και εξέδωσαν την ακόλουθη γνωμοδότηση.

Η επιτροπή EMPL και η ομάδα εργασίας για το ΕΤΠ είναι υπέρ της κινητοποίησης του Ταμείου όσον αφορά τη συγκεκριμένη αίτηση. Επ’ αυτού η επιτροπή EMPL διατυπώνει ορισμένες παρατηρήσεις, χωρίς, ωστόσο, να θέτει υπό αμφισβήτηση τη μεταφορά των πληρωμών.

Οι αποφάσεις της επιτροπής EMPL βασίζονται στο ακόλουθο σκεπτικό:

Α)  λαμβάνοντας υπόψη ότι η παρούσα αίτηση βασίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1309/2013 (κανονισμός ΕΤΠ) και αφορά 550 εργαζομένους που απολύθηκαν σε 3 επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στους οικονομικούς τομείς που υπάγονται στον κλάδο 58 της NACE αναθ. 2 («εκδοτικές δραστηριότητες») στην περιφέρεια Αττικής εντός περιόδου αναφοράς εννέα μηνών·

Β)  λαμβάνοντας υπόψη ότι, για να αποδείξει τη σχέση μεταξύ των απολύσεων και της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης, η Ελλάδα υποστηρίζει ότι οι πωλήσεις ημερήσιου και περιοδικού τύπου μειώθηκαν τα τελευταία χρόνια λόγω της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης που εξακολουθεί να επηρεάζει την Ελλάδα, σε συνδυασμό με την ταχεία ψηφιακή εξέλιξη η οποία μεταμορφώνει τον εκδοτικό τομέα. Ο τομέας αντιμετωπίζει μείωση των εσόδων τόσο από τις διαφημίσεις όσο και από τις πωλήσεις·

Γ)  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 41,8 % των εργαζομένων τους οποίους αφορά το μέτρο είναι γυναίκες και το 58,8 % είναι άνδρες· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 83,63 % των στοχευόμενων δικαιούχων είναι ηλικίας μεταξύ 30 και 54 ετών, ενώ το 14,7 % είναι άνω των 55 ετών και το 1,6 % είναι κάτω των 30 ετών.

Συνεπώς, η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της με θέμα την αίτηση της Ελλάδας τις εξής προτάσεις:

1.  συμφωνεί με την Επιτροπή ότι έχουν τηρηθεί τα κριτήρια παρέμβασης που ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού αριθ. 1309/2013 και ότι, επομένως, η Ελλάδα δικαιούται, δυνάμει του εν λόγω κανονισμού, να λάβει χρηματοδοτική συνεισφορά ύψους 2 308 500 EUR, ποσό που αντιστοιχεί στο 60% του συνολικού κόστους ύψους 3 847 500 EUR·

2.  σημειώνει ότι η Επιτροπή τήρησε την προθεσμία των 12 εβδομάδων από την παραλαβή της συμπληρωμένης αίτησης από τις ελληνικές αρχές και ολοκλήρωσε την αξιολόγησή της σχετικά με τη συμμόρφωση με τους όρους παροχής της χρηματοδοτικής συνεισφοράς, στις 4 Οκτωβρίου 2018, την οποία και κοινοποίησε στο Κοινοβούλιο την ίδια ημέρα·

3.  τονίζει με ανησυχία ότι στην περιφέρεια Αττικής καταγράφεται μεγάλο ποσοστό της ανεργίας και της μακροχρόνιας ανεργίας στην Ελλάδα, όπου η ανεργία παραμένει πάντα σε υψηλά επίπεδα·

4.  σημειώνει ότι οι συγχρηματοδοτούμενες από το ΕΤΠ εξατομικευμένες υπηρεσίες για τους απολυμένους εργαζομένους περιλαμβάνουν επαγγελματικό προσανατολισμό και βοήθεια για την αναζήτηση εργασίας, κατάρτιση και επανεκπαίδευση σύμφωνα με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, υποστήριξη για τη σύσταση νέων επιχειρήσεων, κίνητρα πρόσληψης καθώς και επιδόματα αναζήτησης εργασίας και κατάρτισης·

5.  σημειώνει ότι τα οικονομικά βοηθήματα και τα κίνητρα, δηλαδή τα κίνητρα για προσλήψεις, τα επιδόματα αναζήτησης εργασίας και τα επιδόματα κατάρτισης, προσεγγίζουν το ανώτατο όριο του 35 % που ορίζεται στον κανονισμό·

6.  υπογραμμίζει ότι τα οικονομικά βοηθήματα εξαρτώνται από την ενεργό συμμετοχή των στοχευόμενων δικαιούχων και μπορούν να λειτουργήσουν ως πραγματικό κίνητρο στο συγκεκριμένο οικονομικό πλαίσιο της Ελλάδας·

7.  σημειώνει ότι δεν έχουν προγραμματιστεί μέτρα για τους νέους που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (ΕΑΕΚ), παρά τα ποσοστά ΕΕΑΚ που παραμένουν σε υψηλά επίπεδα στην Ελλάδα·

8.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η προγραμματισμένη προσφορά κατάρτισης βασίζεται σε διδάγματα από την πρώτη αίτηση EGF-2014-018 GR/Attica που πέτυχε ικανοποιητικά ποσοστά ένταξης σύμφωνα με την εν εξελίξει αξιολόγηση·

9.  χαιρετίζει τη διαβούλευση με εκπροσώπους της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών, της Ένωσης Προσωπικού Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών και το Υπουργείο Εργασίας·

10.  σημειώνει ότι οι ελληνικές αρχές έχουν παράσχει τη διαβεβαίωση ότι για τις προτεινόμενες δράσεις δεν θα χορηγηθεί οικονομική ενίσχυση από άλλα ταμεία ή χρηματοδοτικά μέσα της Ένωσης και ότι θα αποφευχθεί οποιαδήποτε διπλή χρηματοδότηση·

11.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την επιβεβαίωση, από την πλευρά της Ελλάδας, ότι οι επιχειρήσεις που πραγματοποίησαν απολύσεις έχουν συμμορφωθεί με τις νομικές υποχρεώσεις τους όσον αφορά τις απολύσεις·

12.  υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού, ο σχεδιασμός της συντονισμένης δέσμης εξατομικευμένων υπηρεσιών θα πρέπει να προβλέπει τις μελλοντικές προοπτικές της αγοράς εργασίας και τις απαιτούμενες δεξιότητες, και να είναι συμβατός με τη στροφή προς μια αποδοτική ως προς τους πόρους και βιώσιμη οικονομία.

Με εξαιρετική εκτίμηση,

Marita ULVSKOG


ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Επιστολή που απηύθυνε στις 15 Οκτωβρίου 2018 η Iskra Mihaylova, πρόεδρος της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης, στον Jean Arthuis, πρόεδρο της Επιτροπής Προϋπολογισμών

Μετάφραση

Θέμα:  Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση

Αξιότιμε κ. Arthuis,

Παραπέμφθηκε για γνωμοδότηση στην Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης πρόταση απόφασης της Επιτροπής σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ). Όπως αντιλαμβάνομαι, πρόκειται να εγκριθεί σύντομα στην Επιτροπή Προϋπολογισμών έκθεση σχετικά με την πρόταση αυτή:

-  Το έγγραφο COM(2018)0667 προτείνει συνεισφορά ύψους 2 308 500 EUR από το ΕTΠ για 550 εργαζομένους που απολύθηκαν στον οικονομικό τομέα ο οποίος ταξινομείται στον κλάδο 58 της NACE αναθ. 2 - Εκδοτικές δραστηριότητες. Οι απολύσεις από τις οικείες επιχειρήσεις εντοπίζονται κυρίως στην περιφέρεια Αττικής επιπέδου NUTS 2 (EL30) στην Ελλάδα.

Οι κανόνες που εφαρμόζονται στις χρηματοδοτικές συνεισφορές του ΕΤΠ καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1309/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (2014-2020) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006.

Οι συντονιστές της επιτροπής εξέτασαν την πρόταση αυτή και μου ζήτησαν να σας ενημερώσω εγγράφως ότι η πλειοψηφία των μελών της επιτροπής REGI δεν έχει αντίρρηση για αυτή την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση προκειμένου να διατεθεί το προαναφερθέν ποσό που προτείνει η Επιτροπή.

(Τύπος ευγενείας και υπογραφή)


ΠΛHΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

21.11.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

28

3

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Λευτέρης Χριστοφόρου, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Urmas Paet, Răzvan Popa, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Ελευθέριος Συναδινός, Indrek Tarand, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Stanisław Żółtek

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Karine Gloanec Maurin, Tomáš Zdechovský


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

28

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez, Urmas Paet

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

NI

Neoklis Sylikiotis

PPE

Richard Ashworth, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Monika Hohlmeier, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský, Patricija Šulin

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Vladimír Maňka, Răzvan Popa, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Manuel dos Santos

VERTS/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand

3

-

ECR

Bernd Kölmel

ENF

André Elissen, Stanisław Żółtek

0

0

 

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

Τελευταία ενημέρωση: 27 Νοεμβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου