Menettely : 2018/2240(BUD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0377/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0377/2018

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 29/11/2018 - 8.6

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0471

MIETINTÖ     
PDF 411kWORD 72k
22.11.2018
PE 629.510v02-00 A8-0377/2018

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta (Kreikan hakemus – EGF/2018/003 EL/Attica publishing)

(COM(2018)0667 – C8‑0430/2018 – 2018/2240(BUD))

Budjettivaliokunta

Esittelijä: Eider Gardiazabal Rubial

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
 LIITE: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS
 PERUSTELUT
 TYÖLLISYYDEN JA SOSIAALIASIOIDEN VALIOKUNNAN KIRJE
 ALUEKEHITYSVALIOKUNNAN KIRJE
 TIEDOT HYVÄKSYMISESTÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA
 LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta (Kreikan hakemus – EGF/2018/003 EL/Attica publishing)

(COM(2018)0667 – C8‑0430/2018 – 2018/2240(BUD))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2018)0667 – C8‑0430/2018),

–  ottaa huomioon Euroopan globalisaatiorahastosta (2014–2020) ja asetuksen (EY) N:o 1927/2006 kumoamisesta 17. joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1309/2013(1) (EGR-asetus),

–  ottaa huomioon vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta 2. joulukuuta 2013 annetun neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013(2) ja erityisesti sen 12 artiklan,

–  ottaa huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2. joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen(3) ja erityisesti sen 13 kohdan,

–  ottaa huomioon 2. joulukuuta 2013 tehdyn toimielinten sopimuksen 13 kohdassa tarkoitetun trilogimenettelyn,

–  ottaa huomioon työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan kirjeen,

–  ottaa huomioon aluekehitysvaliokunnan kirjeen,

–  ottaa huomioon budjettivaliokunnan mietinnön (A8-0377/2018),

A.  ottaa huomioon, että unioni on ottanut käyttöön lainsäädäntö- ja budjettivälineitä voidakseen tarjota lisätukea työntekijöille, jotka kärsivät maailmankaupan huomattavien rakenteellisten muutosten tai maailmanlaajuisen talous- ja rahoituskriisin seurauksista, ja auttaakseen heitä palaamaan työmarkkinoille;

B.  katsoo, että unionin taloudellisen tuen vähennetyille työntekijöille olisi oltava dynaamista ja sitä olisi tarjottava mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti;

C.  ottaa huomioon, että Kreikka toimitti hakemuksen EGF/2018/003 EL/Attica publishing EGR:n rahoitustuen saamiseksi sen jälkeen, kun NACE Rev. 2:n kaksinumerotasoon 58 (Kustannustoiminta) luokitellulla toimialalla oli vähennetty 550 työntekijää NUTS 2 ‑tason alueella Attika (EL30) Kreikassa;

D.  ottaa huomioon, että hakemus perustuu EGR-asetuksen 4 artiklan 1 kohdan b alakohdan toimintakriteeriin, jossa edellytetään, että vähintään 500 työntekijää vähennetään yhdeksän kuukauden viiteajanjaksona yrityksissä, jotka toimivat samalla NACE Rev. 2:n kaksinumerotasoon määritellyllä talouden alalla ja sijaitsevat yhdellä NUTS 2 ‑tason alueella tai kahdella vierekkäisellä alueella taikka useammalla kuin kahdella vierekkäisellä NUTS 2 -tason alueella edellyttäen, että vaikutukset kohdistuvat jäsenvaltion kahdella alueella yhteensä yli 500 työntekijään;

1.  on yhtä mieltä komission kanssa siitä, että EGR-asetuksen 4 artiklan 1 kohdan b alakohdassa säädetyt edellytykset täyttyvät ja että sen vuoksi Kreikka on oikeutettu saamaan kyseisen asetuksen mukaista rahoitustukea 2 308 500 euroa eli 60 prosenttia 3 847 500 euron kokonaiskustannuksista;

2.  toteaa, että Kreikan viranomaiset jättivät hakemuksen 22. toukokuuta 2018 ja että Kreikan toimitettua hakemusta koskevia lisätietoja komissio sai sitä koskevan arvionsa valmiiksi 4. lokakuuta 2018 ja ilmoitti asiasta parlamentille samana päivänä 12 viikon määräaikaa noudattaen;

3.   panee merkille, että Kreikan mukaan työntekijävähennykset liittyvät maailmanlaajuiseen rahoitus- ja talouskriisiin, erityisesti sen vaikutuksiin Kreikan talouteen, kuten asukasta kohti lasketun reaalisen BKT:n aleneminen, kasvava työttömyys, palkkojen aleneminen ja kotitalouksien tulojen väheneminen, sekä nopeaan digitaaliseen kehitykseen, joka yhdessä suurten mainostajien mainosmenoihinsa tekemien leikkausten kanssa muuttaa kustannusalaa; panee merkille, että alan mainos- ja myyntitulot ovat laskussa;

4.  muistuttaa, että kolmen Kreikan kustannusalalla toimivan yrityksen työntekijävähennyksillä odotetaan olevan huomattavia kielteisiä vaikutuksia paikalliseen talouteen ja että vähennysten vaikutukset kytkeytyvät uudelleentyöllistymisen vaikeuksiin, jotka johtuvat työpaikkojen vähyydestä, työmarkkinoiden tarpeita vastaavien ammatillisen koulutuksen kurssien puutteesta sekä työnhakijoiden suuresta määrästä;

5.  korostaa huolestuneena, että Kreikassa työttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys sijoittuu etenkin Attikan alueelle ja että työttömyys on koko Kreikassa edelleen korkealla tasolla;

6.  toteaa, että Kreikka hakee EGR-rahoitustukea toisen kerran Attikan alueen kustannusalalla toteutettujen työntekijävähennysten vuoksi ja että edellinen hakemus EGF/2014/018 jätettiin vuonna 2014 ja se hyväksyttiin(4);

7.  toteaa, että hakemus koskee 550:tä vähennettyä työntekijää, joista suuri osa on naisia (41,82 prosenttia); toteaa lisäksi, että 14,73 prosenttia vähennetyistä työntekijöistä on yli 55-vuotiaita ja 1,6 prosenttia on alle 30-vuotiaita; pitää siksi EGR:stä osarahoitettuja aktiivisia työmarkkinatoimenpiteitä tärkeinä, sillä ne parantavat näiden haavoittuvien ryhmien mahdollisuuksia palata työmarkkinoille;

8.  panee tyytyväisenä merkille, että suunnitellussa koulutustarjonnassa on otettu huomioon ensimmäisestä hakemuksesta (EGF-2014-018 GR/Attica) saadut kokemukset, koska käynnissä olevan arvioinnin mukaan sillä on saavutettu hyvät integroitumisosuudet;

9.  toteaa, että toimenpiteitä ei ole suunniteltu työelämän ja koulutuksen ulkopuolella oleville nuorille (NEET), vaikka heidän määränsä Kreikassa on edelleen suuri;

10.  korostaa, että taloudellisten avustusten edellytyksenä on toimenpiteiden kohteena olevien edunsaajien aktiivinen osallistuminen ja että ne voivat toimia todellisina kannustimina Kreikan erityisessä taloudellisessa ympäristössä;

11.  toteaa, että taloudelliset avustukset ja kannustimet, esimerkiksi työhönottokannustimet sekä työnhaku- ja koulutusavustukset, ovat lähellä EGR-asetuksessa vahvistettua 35 prosentin enimmäisosuutta;

12.   toteaa, että Kreikka suunnittelee viidenlaisia toimia hakemuksen piiriin kuuluville vähennetyille työntekijöille: i) ammatillinen ohjaus ja työnhakuneuvonta, ii) työmarkkinoiden tarpeita vastaava koulutus, uudelleenkoulutus ja ammatillinen koulutus, iii) tuki yrityksen perustamiseen, iv) työnhaku- ja koulutusavustukset sekä v) kannustimet työntekijöiden palkkaamiseen;

13.  toteaa, että yksilöllisten palvelujen koordinoitu paketti on laadittu yhdessä Ateenan päivälehtien toimittajaliiton (ΕΣΗΕΑ), Ateenan päivittäisjulkaisujen työntekijäjärjestön (ΕΠΗΕΑ) ja työministeriön edustajien kanssa;

14.  korostaa Kreikan viranomaisten vahvistaneen, ettei tukikelpoisille toimille saada avustusta muista unionin rahastoista tai rahoitusvälineistä ja että kaksinkertainen rahoitus estetään;

15.  palauttaa mieliin, että yksilöllisten palvelujen koordinoidun paketin suunnittelussa olisi EGR-asetuksen 7 artiklan mukaisesti ennakoitava tulevia työmarkkinanäkymiä sekä tarvittavia taitoja ja että sen olisi sovittava yhteen resurssitehokkaaseen ja kestävään talouteen siirtymisen kanssa;

16.  toteaa jälleen, ettei EGR-tuki saa korvata toimenpiteitä, jotka kuuluvat kansallisen lainsäädännön tai työehtosopimusten nojalla yritysten vastuulle, eikä EGR:stä rahoiteta myöskään yritysten tai toimialojen rakenneuudistuksia, ja pitää myönteisenä Kreikan asiasta antamaa vahvistusta;

17.  pyytää, että komissio kehottaa kansallisia viranomaisia antamaan tulevissa ehdotuksissa yksityiskohtaisempaa tietoa siitä, millä aloilla on kasvumahdollisuuksia ja siten mahdollisuuksia palkata työntekijöitä, sekä keräämään perusteltuja tietoja EGR-rahoituksen vaikutuksesta muun muassa työpaikkojen laatuun ja EGR:n toimien avulla saavutetusta työmarkkinoille paluun asteesta;

18.  pyytää jälleen komissiota varmistamaan kaikkien EGR-tapauksiin liittyvien asiakirjojen julkisuuden;

19.  hyväksyy tämän päätöslauselman liitteenä olevan päätöksen;

20.  kehottaa puhemiestä allekirjoittamaan päätöksen neuvoston puheenjohtajan kanssa ja huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä;

21.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman liitteineen neuvostolle ja komissiolle.

(1)

EUVL L 347, 20.12.2013, s. 855.

(2)

EUVL L 347, 20.12.2013, s. 884.

(3)

EUVL C 373, 20.12.2013, s. 1.

(4)

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös (EU) 2015/644, annettu 15. huhtikuuta 2015, Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta (hakemus EGF/2014/018 GR/Attica broadcasting, Kreikka) (EUVL L 106, 24.4.2015, s. 29–30).


LIITE: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta Kreikan hakemuksen johdosta – EGF/2018/003 EL/Attica publishing

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottavat huomioon Euroopan globalisaatiorahastosta (2014–2020) ja asetuksen (EY) N:o 1927/2006 kumoamisesta 17 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1309/2013(1) ja erityisesti sen 15 artiklan 4 kohdan,

ottavat huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2 päivänä joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen(2) ja erityisesti sen 13 kohdan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sekä katsovat seuraavaa:

(1)  Euroopan globalisaatiorahaston, jäljempänä ’EGR’, tarkoituksena on tarjota tukea globalisaatiosta johtuvien maailmankaupan huomattavien rakenteellisten muutosten, maailmanlaajuisen rahoitus- ja talouskriisin jatkumisen taikka uuden maailmanlaajuisen rahoitus- ja talouskriisin vuoksi työttömiksi jääneille työntekijöille ja itsenäisille ammatinharjoittajille, joiden työskentely on loppunut, ja auttaa heitä integroitumaan uudelleen työmarkkinoille.

(2)  EGR ei saa ylittää 150 miljoonan euron vuotuista enimmäismäärää (vuoden 2011 hintoina), kuten neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013(3) 12 artiklassa säädetään.

(3)  Kreikka toimitti 22 päivänä toukokuuta 2018 hakemuksen EGR:n varojen ottamiseksi käyttöön sen vuoksi, että työntekijöitä on vähennetty kustannustoiminnan toimialalla Attikan alueella. Hakemusta on täydennetty lisätiedoin asetuksen (EU) N:o 1309/2013 8 artiklan 3 kohdan mukaisesti. Hakemus on asetuksen (EU) N:o 1309/2013 13 artiklassa säädettyjen EGR:n rahoitustuen vahvistamista koskevien vaatimusten mukainen.

(4)  Tämän vuoksi EGR:stä olisi otettava käyttöön 2 308 500 euroa rahoitustuen antamiseksi Kreikan hakemuksen perusteella.

(5)  Jotta EGR:n varat saataisiin käyttöön mahdollisimman nopeasti, tätä päätöstä olisi sovellettava siitä päivästä, jona se hyväksytään,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Otetaan Euroopan globalisaatiorahastosta käyttöön 2 308 500 euroa maksusitoumusmäärärahoina ja maksumäärärahoina osana varainhoitovuotta 2018 koskevaa unionin yleistä talousarviota.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Sitä sovelletaan [sen hyväksymispäivästä](4)*.

Tehty

Euroopan parlamentin puolesta  Neuvoston puolesta

Puhemies  Puheenjohtaja

(1)

  EUVL L 347, 20.12.2013, s. 855.

(2)

  EUVL C 373, 20.12.2013, s. 1.

(3)

  Neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 1311/2013, annettu 2 päivänä joulukuuta 2013, vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 884).

(4)

*   Parlamentti lisää päivämäärän ennen julkaisemista EUVL:ssä.


PERUSTELUT

I.  Taustaa

Euroopan globalisaatiorahasto on perustettu, jotta voitaisiin tarjota lisätukea maailmankaupan huomattavien rakenteellisten muutosten seurauksista kärsiville työntekijöille.

Vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta annetun asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013(1) 12 artiklan sekä asetuksen (EU) N:o 1309/2013(2) 15 artiklan mukaisesti rahasto ei saa ylittää 150 miljoonan euron vuotuista enimmäismäärää (vuoden 2011 hintoina). Tarvittavat määrät otetaan varauksena Euroopan unionin yleiseen talousarvioon.

Menettelyssä noudatetaan talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2. joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen(3) 13 kohtaa, jonka nojalla komissio rahaston varoja käyttöön ottaakseen esittää hakemuksesta annetun myönteisen arvion perusteella budjettivallan käyttäjälle ehdotuksen rahaston varojen käyttöönotosta ja samaan aikaan vastaavan siirtopyynnön. Jos yhteisymmärrystä ei saavuteta, aloitetaan trilogimenettely.

II.  Kreikan hakemus ja komission ehdotus

Komissio hyväksyi 4. lokakuuta 2018 ehdotuksen päätökseksi EGR:n varojen käyttöön ottamisesta Kreikan hyväksi, jotta voidaan tukea NACE Rev. 2:n kaksinumerotasoon 58 (Kustannustoiminta) luokitellulla alalla toimivien kolmen yrityksen vähentämien työntekijöiden paluuta työmarkkinoille NUTS 2 -tason alueella Attika (EL30) Kreikassa. Ehdotus toimitettiin Euroopan parlamentille 4. lokakuuta 2018.

Tämä on yhdeksäs vuoden 2018 talousarvion yhteydessä käsiteltävä hakemus ja kolmas NACE Rev. 2:n kaksinumerotasoon 58 (Kustannustoiminta) liittyvä hakemus EGR:n perustamisen jälkeen. Se koskee 550:ta vähennettyä työntekijää ja 2 308 500 euron määrän käyttöönottoa EGR:stä Kreikan hyväksi.

Hakemus lähetettiin komissiolle 22. toukokuuta 2018, ja sitä täydentäviä lisätietoja toimitettiin 1. elokuuta 2018 asti. Komissio sai arvionsa valmiiksi 4. lokakuuta 2018 ja tuli EGR-asetuksen kaikkien sovellettavien säännösten mukaisesti siihen tulokseen, että hakemus täyttää EGR-asetuksen 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut edellytykset rahoitustuen saamiseksi EGR:stä.

Kreikka toteaa, että työntekijävähennykset liittyvät maailmanlaajuiseen rahoitus- ja talouskriisiin ja etenkin kustannusalalla tapahtuneisiin merkittäviin rakennemuutoksiin, jotka ovat seurausta päivä- ja aikakauslehtien myynnin tasaisesta vähentymisestä sekä suurten mainostajien tekemistä mainoskulujen leikkauksista. Tämä on suora seuraus talouden taantumasta, jota digitaalinen kehitys on pahentanut lukijoiden siirtyessä painetuista lehdistä sähköisen lehdistön käyttäjiksi. Tämä selittyy digitaalisen lehdistön pääosin vapaasta saatavuudesta sekä sen helppokäyttöisyydestä ja välittömyydestä.

Tämän johdosta vuosien 2011 ja 2017 välisenä aikana sanomalehtien myynti putosi 144 miljoonasta 57 miljoonaan kappaleeseen ja aikakauslehtien myynti 60 miljoonasta 23 miljoonaan kappaleeseen. Vuosina 2005–2014 kustannusalan liikevaihto pieneni 56,4 prosenttia. Liikevaihto pieneni vuonna 2015 edelleen 14,3 prosenttia, 8,3 prosenttia vuonna 2016 ja 19,5 prosenttia vuonna 2017.

Kaikki työntekijävähennykset toteutettiin Attikassa, jonka osuus Kreikan kokonaistyöttömyydestä on 34,7 prosenttia ja pitkäaikaistyöttömyydestä 36 prosenttia. Vähennetyistä työntekijöistä suuri osa on naisia (41,82 prosenttia) ja 14,73 prosenttia on yli 55-vuotiaita. EGR:stä tuettavat aktiiviset työmarkkinatoimenpiteet ovat erityisen tärkeitä, sillä ne auttavat näitä haavoittuvia ryhmiä palaamaan työmarkkinoille.

EGR:n osarahoitusta haetaan seuraaville viidelle vähennetyille työntekijöille tarjottaville toimenpidetyypille:

–  Ammatillinen ohjaus: Tämä kaikille osallistujille tarjottava liitännäistoimenpide sisältää seuraavat vaiheet: i) yleinen tiedotus, ii) ilmoittautuminen ja rekisteröinti, iii) yksilöllinen ja ammatillinen asiakirja, iv) työnhaun tukeminen ja uraohjaus, v) työllistymiseen tähtäävä ohjaus sekä vi) seuranta.

–  Koulutus, uudelleenkoulutus ja ammatillinen koulutus: Toimenpiteessä järjestetään ammatillisia kursseja, jotka vastaavat työmarkkinoilla todettuja tarpeita. Kurssien aiheisiin kuuluvat myös alueet ja sektorit, joilla on hyvät kehitysmahdollisuudet. Kurssitarjonnassa otetaan huomioon työntekijöiden tarpeet, jotka on yksilöity ammatillisen neuvonnan kuluessa.

–  Tuki yrityksen perustamiseen: Työntekijät, jotka perustavat oman yrityksen, saavat 15 000 euron kerta-avustuksen perustamiskustannusten kattamiseen.

–  Työnhakuavustukset ja koulutusavustukset: Ammatilliseen ohjaukseen osallistumisesta aiheutuvien kulujen kattamiseksi osallistujat saavat 40 euroa osallistumispäivää kohti. Koulutuksessa oleville avustus on 3,33 euroa tuntia kohti.

–  Kannustimet työntekijöiden palkkaamiseen: Tämä maksu hyödyttää vähennettyjä työntekijöitä helpottamalla heidän palkkaamistaan toiseen yritykseen. Palkkaava yritys saa 650 euroa kuukaudessa enintään kuuden kuukauden ajalta edellyttäen, että työntekijä pidetään työpaikassa vähintään kuusi kuukautta kannustimen loputtua.

Komission mukaan edellä kuvatut toimet ovat aktiivisia työmarkkinatoimenpiteitä, jotka ovat osa EGR-asetuksen 7 artiklassa vahvistettuja tukikelpoisia toimia, eivätkä ne korvaa passiivisia sosiaalisen suojelun toimenpiteitä.

Kreikan viranomaiset ovat toimittaneet kaikki tarvittavat vakuutukset seuraavista:

–  suunniteltuihin toimiin osallistumisen ja täytäntöönpanon osalta noudatetaan yhdenvertaisen kohtelun ja syrjimättömyyden periaatteita,

–  kansallisessa ja EU:n lainsäädännössä joukkovähentämisistä säädettyjä vaatimuksia on noudatettu,

–  työntekijöitä vähentäneet yritykset, jotka ovat jatkaneet toimintaansa vähentämisten jälkeen, ovat noudattaneet työntekijöiden vähentämistä koskevia oikeudellisia velvoitteitaan ja turvanneet työntekijänsä asianmukaisesti,

–  suunniteltuihin toimiin ei saada rahoitustukea muista unionin rahastoista tai rahoitusvälineistä, ja kaksinkertainen rahoitus estetään,

–  suunnitellut toimet täydentävät rakennerahastoista rahoitettavia toimia,

–  EGR-rahoitustuki on unionin menettelyllisten ja aineellisoikeudellisten valtiontukisääntöjen mukaista.

Kreikka on ilmoittanut komissiolle, että kansallinen ennakko- tai osarahoitus järjestetään Kreikan talous- ja kehitysministeriön kansallisesta julkisten investointien ohjelmasta. Rahoitustuen hallinnoinnista ja valvonnasta vastaavat hallintoviranomaisena toimiva NSRF:n(4) toimeenpanosta vastaava työ-, sosiaaliturva- ja sosiaalisen yhteisvastuun ministeriön osasto, tarkastusviranomaisena toimiva EDEL (tilintarkastuskomitea) sekä todentamisviranomaisena toimiva erityisyksikkö, joka vastaa talous-, infrastruktuuri-, matkailu- ja meriministeriöiden yhteisrahoittamien ohjelmien todentamisesta ja tarkastamisesta.

III.  Menettely

Komissio on rahaston varoja käyttöön ottaakseen toimittanut budjettivallan käyttäjälle siirtopyynnön kaikkiaan 2 308 500 eurosta, joka saadaan EGR:n varauksesta (40 02 43) ja siirretään EGR:n budjettikohtaan (04 04 01).

Tämä on tähän mennessä yhdeksäs budjettivallan käyttäjälle vuonna 2018 jätetty rahaston varojen käyttöön ottamista koskeva siirtoehdotus.

Jos yhteisymmärrystä ei saavuteta, käynnistetään trilogimenettely, kuten EGR-asetuksen 15 artiklan 4 kohdassa säädetään.

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan kanssa tehdyn sisäisen sopimuksen mukaisesti valiokunnan pitäisi osallistua prosessiin, jotta se voisi tarjota rakentavaa tukea ja osallistua rahastoa koskevien hakemusten arviointiin.

(1)

EUVL L 347, 20.12.2013, s. 884.

(2)

EUVL L 347, 20.12.2013, s. 855.

(3)

EUVL C 373, 20.12.2013, s. 1.

(4)

Kansallinen strateginen viitekehys (NSRF).


TYÖLLISYYDEN JA SOSIAALIASIOIDEN VALIOKUNNAN KIRJE

D (2018)41901

Jean Arthuis

Budjettivaliokunnan puheenjohtaja

ASP 09G205

Asia: Lausunto Euroopan globalisaatiorahaston (EGR) varojen käyttöönotosta, hakemus EGF/2018/003 EL

Arvoisa puheenjohtaja

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta (EMPL) ja sen EGR-työryhmä käsittelivät EGR:n varojen käyttöönottoa hakemuksen EGF/2018/003 EL perusteella ja hyväksyivät seuraavan lausunnon.

EMPL-valiokunta ja EGR-työryhmä puoltavat rahaston varojen käyttöönottoa tämän hakemuksen tapauksessa. EMPL-valiokunta esittää tässä yhteydessä eräitä huomioita asettamatta kuitenkaan kyseenalaiseksi varojen siirtämistä.

EMPL-valiokunnan näkemykset perustuvat seuraaviin näkökohtiin:

A)  Tämä hakemus perustuu asetuksen (EU) N:o 1309/2013 (EGR-asetus) 4 artiklan 1 kohdan b alakohtaan ja koskee 550:ttä työntekijää, jotka vähennettiin NACE Rev. 2:n kaksinumerotasoon 58 (julkaisutoiminta) luokitellulla toimialalla toimivista kolmesta yrityksestä Attikan alueella yhdeksän kuukauden viiteajanjakson aikana.

B)  Työntekijävähennysten ja maailmanlaajuisen rahoitus- ja talouskriisin välisen yhteyden osoittamiseksi Kreikka väittää, että päivä- ja aikakauslehtien myynti on laskenut viime vuosina, mikä on seurausta Kreikkaa yhä vaivaavasta talous- ja rahoituskriisistä ja siitä, että kustannusala muuttuu nopeasti digitaalisen kehityksen myötä. Alan mainos- ja myyntitulot ovat laskussa.

C)  Toimenpiteiden kohteena olevista työntekijöistä 41,8 prosenttia prosenttia on naisia ja 58,8 prosenttia prosenttia miehiä. Heistä 83,63 prosenttia on 30–54-vuotiaita, 14,7 prosenttia on yli 55-vuotiaita ja 1,6 prosenttia alle 30-vuotiaita.

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta pyytää näin ollen asiasta vastaavaa budjettivaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset Kreikan hakemusta koskevaan päätöslauselmaesitykseen:

1.  on yhtä mieltä komission kanssa siitä, että asetuksen (EU) N:o 1309/2013 4 artiklan 1 kohdan b alakohdassa säädetyt toimintakriteerit täyttyvät ja sen vuoksi Kreikka on oikeutettu saamaan kyseisen asetuksen mukaista rahoitustukea 2 308 500 euroa eli 60 prosenttia 3 847 500 euron kokonaiskustannuksista;

2.  toteaa, että komissio noudatti 12 viikon määräaikaa, joka alkoi siitä, kun Kreikan viranomaiset jättivät täytetyn hakemuksen, ja että se sai valmiiksi arvionsa rahoitustuen myöntämisedellytysten noudattamisesta 4. lokakuuta 2018 ja ilmoitti asiasta parlamentille samana päivänä;

3.  korostaa huolestuneena, että Kreikassa työttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys sijoittuu etenkin Attikan alueelle ja että työttömyys on koko Kreikassa edelleen korkealla tasolla;

4.  toteaa, että vähennetyille työntekijöille suunnattuihin EGR:stä yhteisrahoitettaviin yksilöllisiin palveluihin kuuluu ammatillinen ohjaus ja työnhaun tukeminen, koulutus ja uudelleenkoulutus työmarkkinoiden tarpeiden mukaisesti, tuki uusien yritysten perustamiselle, työllistämiskannustimet sekä työnhaku- ja koulutusavustukset;

5.  toteaa, että taloudelliset avustukset ja kannustimet, esimerkiksi työhönottokannustimet sekä työnhaku- ja koulutusavustukset, ovat lähellä EGR-asetuksessa vahvistettua 35 prosentin enimmäisosuutta;

6.  korostaa, että taloudellisten avustusten edellytyksenä on toimenpiteiden kohteena olevien edunsaajien aktiivinen osallistuminen ja että ne voivat toimia todellisina kannustimina Kreikan erityisessä taloudellisessa ympäristössä;

7.  toteaa, että toimenpiteitä ei ole suunniteltu työelämän ja koulutuksen ulkopuolella oleville nuorille (NEET), vaikka heidän määränsä Kreikassa on edelleen suuri;

8.  panee tyytyväisenä merkille, että suunnitellussa koulutustarjonnassa on otettu huomioon ensimmäisestä hakemuksesta (EGF-2014-018 GR Attika) saadut kokemukset, koska käynnissä olevan arvioinnin mukaan sillä on saavutettu hyvät integroitumisosuudet;

9.  panee tyytyväisenä merkille Ateenan päivälehtien toimittajien ammattiliiton, Ateenan päivälehtityöntekijöiden yhdistyksen ja työministeriön edustajien kuulemisen;

10.  toteaa Kreikan viranomaisten vakuuttaneen, ettei ehdotetuille toimille saada rahoitustukea muista unionin rahastoista tai rahoitusvälineistä ja että kaksinkertainen rahoitus estetään;

11.  panee tyytyväisenä merkille Kreikan vahvistuksen siitä, että irtisanovat yritykset ovat noudattaneet työntekijöiden vähentämistä koskevia oikeudellisia velvoitteitaan;

12.  palauttaa mieliin, että yksilöllisten palvelujen koordinoidun paketin suunnittelussa olisi asetuksen 7 artiklan mukaisesti ennakoitava tulevia työmarkkinanäkymiä sekä tarvittavia taitoja ja että sen olisi sovittava yhteen resurssitehokkaaseen ja kestävään talouteen siirtymisen kanssa.

Kunnioittavasti

Marita ULVSKOG


ALUEKEHITYSVALIOKUNNAN KIRJE

Aluekehitysvaliokunnan puheenjohtajan Iskra Mihaylovan 15. lokakuuta 2018 päivätty kirje budjettivaliokunnan puheenjohtajalle Jean Arthuis’lle

Käännös

Asia:  Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto

Arvoisa puheenjohtaja

Aluekehitysvaliokunnalle on toimitettu lausunnon antamista varten komission ehdotus päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston (EGR) varojen käyttöönotosta. Käsitykseni mukaan asiasta on pian tarkoitus hyväksyä mietintö budjettivaliokunnassa.

  Komission asiakirjassa COM(2018)0667 ehdotetaan, että EGR:stä myönnetään 2 308 500 euroa niiden 550 työntekijän hyväksi, jotka vähennettiin NACE Rev. 2:n kaksinumerotasoon 58 (Kustannustoiminta) luokitellulla toimialalla toimivista yrityksistä. Nämä työntekijävähennykset tehtiin etupäässä NUTS 2 -tason alueella Aττική (Attika) (EL30) Kreikassa.

Euroopan globalisaatiorahaston rahoitustukeen sovellettavat säännöt vahvistetaan Euroopan globalisaatiorahastosta (2014–2020) ja asetuksen (EY) N:o 1927/2006 kumoamisesta 17. joulukuuta 2013 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 1309/2013.

Valiokunnan koordinaattorit ovat arvioineet kyseisen ehdotuksen ja pyytäneet minua ilmoittamaan, että valiokunnan enemmistö ei vastusta Euroopan unionin globalisaatiorahaston varojen käyttöönottoa kyseisen komission ehdottaman määrän myöntämiseksi.

(lopputervehdys ja allekirjoitus)


TIEDOT HYVÄKSYMISESTÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Hyväksytty (pvä)

21.11.2018

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

28

3

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Urmas Paet, Răzvan Popa, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Stanisław Żółtek

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Karine Gloanec Maurin, Tomáš Zdechovský


LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

28

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez, Urmas Paet

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

NI

Neoklis Sylikiotis

PPE

Richard Ashworth, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Monika Hohlmeier, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský, Patricija Šulin

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Vladimír Maňka, Răzvan Popa, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Manuel dos Santos

VERTS/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand

3

-

ECR

Bernd Kölmel

ENF

André Elissen, Stanisław Żółtek

0

0

 

 

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

Päivitetty viimeksi: 27. marraskuuta 2018Oikeudellinen huomautus