Nós Imeachta : 2018/2240(BUD)
Céimeanna an doiciméid sa chruinniú iomlánach
An doiciméad roghnaithe : A8-0377/2018

Téacsanna arna gcur síos :

A8-0377/2018

Díospóireachtaí :

Vótaí :

PV 29/11/2018 - 8.6

Téacsanna arna nglacadh :

P8_TA(2018)0471

TUARASCÁIL     
PDF 420kWORD 72k
22.11.2018
PE 629.510v02-00 A8-0377/2018

maidir leis an togra le haghaidh cinneadh ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir leis an gCiste Eorpach um Choigeartú don Domhandú a úsáid (iarratas ón nGréig – CECD/2018/003 EL/Attica publishing)

(COM(2018)0667 – C8‑0430/2018 – 2018/2240(BUD))

An Coiste um Buiséid

Rapóirtéir: Eider Gardiazabal Rubial

TAIRISCINT I GCOMHAIR RÚN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA
 IARSCRÍBHINN: CINNEADH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE
 RÁITEAS MÍNIÚCHÁIN
 LITIR ÓN gCOISTE UM FHOSTAÍOCHT AGUS UM GHNÓTHAÍ SÓISIALTA
 LITIR ÓN gCOISTE UM FHORBAIRT RÉIGIÚNACH
 FAISNÉIS MAIDIR LE GLACADH SA CHOISTE FREAGRACH
 VÓTÁIL CHRÍOCHNAITHEACH LE GLAO ROLLA SA CHOISTE FREAGRACH

TAIRISCINT I GCOMHAIR RÚN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA

maidir leis an togra le haghaidh cinneadh ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir leis an gCiste Eorpach um Choigeartú don Domhandú a úsáid (iarratas ón nGréig – CECD/2018/003 EL/Attica publishing)

(COM(2018)0667 – C8‑0430/2018 – 2018/2240(BUD))

Tá Parlaimint na hEorpa,

–  ag féachaint don togra ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an gComhairle (COM(2018)0667 – C8‑0430/2018),

–  ag féachaint do Rialachán (AE) Uimh. 1309/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 maidir leis an gCiste Eorpach um Choigeartú don Domhandú (2014-2020) agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1927/2006(1) (Rialachán maidir le CECD),

–  ag féachaint do Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 1311/2013 ón gComhairle an 2 Nollaig 2013 lena leagtar síos an creat airgeadais ilbhliantúil do na blianta 2014-2020(2), agus go háirithe Airteagal 12 de,

–  ag féachaint do Chomhaontú Idirinstitiúideach an 2 Nollaig 2013 idir Parlaimint na hEorpa, an Chomhairle agus an Coimisiún maidir le smacht buiséadach, maidir le comhar i gcúrsaí buiséid agus maidir le bainistíocht fhónta airgeadais(3) (IIA an 2 Nollaig 2013), agus go háirithe pointe 13 de,

–  ag féachaint don nós imeachta tríthaobhach dá bhforáiltear i bpointe 13 de IIA an 2 Nollaig 2013,

–  ag féachaint don litir ón gCoiste um Fhostaíocht agus um Ghnóthaí Sóisialta,

–  ag féachaint don litir ón gCoiste um Fhorbairt Réigiúnach,

–  ag féachaint don tuarascáil ón gCoiste um Buiséid (A8-0377/2018),

A.  de bhrí go bhfuil ionstraimí reachtacha agus buiséadacha curtha ar bun ag an Aontas chun tacaíocht bhreise a thabhairt d’oibrithe atá thíos leis na mórathruithe struchtúracha ar phatrúin na trádála domhanda nó atá thíos leis an ngéarchéim dhomhanda airgeadais agus eacnamaíoch, agus chun cabhair a thabhairt maidir lena n-ath-imeascadh sa mhargadh saothair;

B.  de bhrí gur cheart cúnamh airgeadais an Aontais d’oibrithe arna gcur ar iomarcaíocht a bheith dinimiciúil agus gur cheart é a chur ar fáil chomh tapa agus chomh héifeachtúil agus is féidir;

C.  de bhrí gur chuir an Ghréig isteach iarratas CECD/2018/003 EL/Attica publishing, ar iarratas é ar ranníocaíocht airgeadais ó CECD, de dheasca 550 iomarcaíocht san earnáil eacnamaíoch a aicmítear faoi Rannán NACE 58 Athbhreithniú 2 (Gníomhaíochtaí foilsitheoireachta) sa réigiún leibhéal 2 NUTS in Attica (EL30) na Gréige.

D.  de bhrí go bhfuil an t-iarratas bunaithe ar na critéir idirghabhála a leagtar amach in Airteagal 4(1)(b) den Rialachán maidir le CECD, lena gceanglaítear 500 oibrí ar a laghad a bheith curtha ar iomarcaíocht le linn thréimhse thagartha naoi mí i bhfiontair atá ag oibriú san earnáil eacnamaíoch chéanna arna sainiú ar leibhéal na rannán de NACE Athbhreithniú 2 agus iad lonnaithe i réigiún amháin nó in dhá réigiún chomhtheagmhálacha nó níos mó arna sainiú ag NUTS leibhéal 2 ar choinníoll go bhfuil níos mó ná 500 oibrí thíos leis an iomarcaíocht in dhá cheann de na réigiúin le chéile i mBallstát amháin;

1.  Ag aontú leis an gCoimisiún go bhfuil na coinníollacha a leagtar amach in Airteagal 4(1)(b) den Rialachán maidir le CECD comhlíonta agus go bhfuil an Ghréig i dteideal ranníocaíocht airgeadais de EUR 2 308 500 faoin Rialachán sin, arb ionann an méid sin agus 60 % den chostas iomlán de EUR 3 847 500;

2.  Ag tabhairt dá haire gur chuir údaráis na Gréige an t-iarratas isteach an 22 Bealtaine 2018, agus i ndiaidh don Ghréig faisnéis bhreise a chur ar fáil, gur chuir an Coimisiún bailchríoch ar a mheasúnú an 4 Deireadh Fómhair 2018 agus gur thug sé fógra don Pharlaimint faoi an lá céanna; an spriocdháta 12 sheachtain a urramú;

3.   Ag tabhairt dá haire go n-áitíonn an Ghréig go bhfuil nasc idir na hiomarcaíochtaí agus an ghéarchéim dhomhanda airgeadais agus eacnamaíoch, go háirithe a héifeachtaí ar gheilleagar na Gréige, lena n-áirítear laghdú ar OTI iarbhír per capita, dífhostaíocht atá ag dul i méid, tuarastail atá ag laghdú agus ioncam teaghlaigh laghdaithe rud, mar aon le héabhlóid dhigiteach thapa agus ciorruithe ar chaiteachas fógraíochta a rinne fógróirí tábhachtacha, atá ag athrú na hearnála foilsitheoireachta ó bhun; ag tabhairt dá haire go bhfuil an earnáil ag tabhairt aghaidh ar laghdú in ioncaim fógraíochta agus in ioncam ó dhíolacháin;

4.  Ag meabhrú go meastar go mbeidh tionchar díobhálach suntasach ar an ngeilleagar áitiúil de dheasca na n-iomarcaíochtaí a tharla i dtrí fhiontar atá ag oibriú in earnáil foilsitheoireachta na Gréige, agus go bhfuil nasc ag an tionchar a bhí ag an leagan as foirne leis na deacrachtaí a bhaineann le hath-imlonnú mar gheall ar an nganntanas post, easpa cúrsaí gairmoiliúna a chomhfhreagraíonn do riachtanais shainaitheanta sa mhargadh saothair agus leis an líon ard cuardaitheoirí poist;

5.  Cuireann sí i bhfáth le himní go bhfuil réigiún Attica ina sciar mór de dhífhostaíocht agus de dhífhostaíocht fhadthéarmach sa Ghréig, áit ina bhfuil an dífhostaíocht fós ard;

6.  Ag meabhrú gurb é seo an dara hiarratas ón nGréig ar ranníocaíocht airgeadais ó CECD maidir le hiomarcaíochtaí in earnáil ghníomhaíochtaí foilsitheoireachta Attica, tar éis iarratas CECD/2014/018 in 2014 agus cinneadh dearfach ina leith(4);

7.  Ag tabhairt dá haire go mbaineann an t-iarratas le 550 oibrí a fágadh iomarcach, ar mná iad líon mór acu sin (41.82 %); ag tabhairt dá haire ina theannta sin go bhfuil 14.73 % de na hoibrithe iomarcacha os cionn 55 bliana d’aois agus go bhfuil 1.6 % faoi bhun 30 bliain d’aois; ag aithint, i bhfianaise an fhíorais sin, a thábhachtaí atá bearta gníomhacha sa mhargadh saothair arna gcómhaoiniú ag CECD chun cur leis na deiseanna do na grúpaí leochaileacha sin ath-imeascadh sa mhargadh saothair;

8.  Is díol sásaimh di go léirítear leis an tairiscint maidir le hoiliúint phleanáilte an méid a foghlaimíodh ó chur i bhfeidhm CECD-2014-018 GR/Attica a bhfuil rátaí lánpháirtíochta maithe bainte amach aige de réir na meastóireachta leanúnaí;

9.  Tugann sí dá haire nach bhfuil bearta beartaithe maidir le daoine óga nach bhfuil i mbun fostaíochta, oideachais ná oiliúna (NEET) in ainneoin go bhfuil rátaí NEET fós ar leibhéil airde sa Ghréig;

10.  Cuireann sí i dtreis go bhfuil liúntais airgeadais ag brath ar rannpháirtíocht ghníomhach na dtairbhithe spriocdhírithe agus is féidir leo a bheith mar fhíordhreasacht maidir le comhthéacs eacnamaíoch sonrach na Gréige.

11.  Tugann sí dá haire go bhfuil liúntais airgeadais agus dreasachtaí, i.e. dreasachtaí fruilithe, liúntais cuardaigh poist agus liúntais oiliúna gar don uasmhéid de 35 % a leagtar amach i Rialachán CECD;

12.   Ag tabhairt dá haire go bhfuil an Ghréig ag beartú cúig chineál gníomhaíochta do na hoibrithe iomarcacha a thagann faoin iarratas seo: (i) gairmthreoir agus cúnamh cuardaigh poist (ii) oiliúint, athoiliúint agus gairmoiliúint i gcomhréir le riachtanais an mhargaidh saothair (iii) ranníocaíocht do ghnólacht nuathionscanta, (iv) liúntas cuardaigh poist agus liúntas oiliúna, (v) dreasachtaí fruilithe;

13.  Ag aithint gur dréachtaíodh an pacáiste comhordaithe de sheirbhísí pearsantaithe i gcomhairle le hionadaithe Cheardchumann Iriseoirí na Nuachtán Laethúil san Aithin (ΕΣΗΕΑ), Ceardchumann Fhostaithe na Nuachtán Laethúil san Aithin

(ΕΠΗΕΑ) agus an Aireacht Saothair;

14.  Ag cur i dtreis go bhfuil sé deimhnithe ag údaráis na Gréige nach bhfaigheann na gníomhaíochtaí incháilithe cúnamh ó chistí ná ó ionstraimí airgeadais eile de chuid an Aontais agus go gcoiscfear aon mhaoiniú dúbailte;

15.  Ag meabhrú gur cheart, i gcomhréir le hAirteagal 7 de Rialachán CECD, pacáiste comhordaithe na seirbhísí pearsantaithe a leagan amach ar bhealach a chuireann san áireamh na forbairtí ionchais agus na scileanna riachtanacha ionchais ar an margadh saothair amach anseo agus gur cheart go mbeadh an Pacáiste i gcomhréir leis an aistriú i dtreo geilleagar inbhuanaithe agus éifeachtúil ó thaobh acmhainní de;

16.  Ag athdhearbhú nár cheart go gcuirfí cúnamh ó CECD in ionad gníomhaíochtaí atá faoi chúram cuideachtaí, de bhua an dlí náisiúnta nó comhaontuithe comhchoiteanna, ná in ionad bearta chun cuideachtaí nó earnálacha a athstruchtúrú agus ag fáiltiú roimh dheimhniú na Gréige dá réir sin;

17.  Á iarraidh ar an gCoimisiún na húdaráis náisiúnta a ghríosú le níos mó mionsonraí a chur ar fáil, i dtograí amach anseo, maidir leis na hearnálacha lena mbaineann ionchais fáis agus ar dócha, dá bhrí sin, go bhfostófaí daoine iontu, mar aon le sonraí cuí-réasúnaithe a bhailiú maidir le tionchar mhaoiniú CECD, lena n-áirítear ar cháilíocht na bpost agus ar an ráta ath-imeasctha arna bhaint amach trí CECD;

18.  Ag meabhrú a hachainí ar an gCoimisiún rochtain phoiblí a áirithiú ar na doiciméid ar fad a bhaineann le cásanna CECD;

19.  Ag formheas an chinnidh a ghabhann leis an rún seo;

20.  Á threorú dá hUachtarán an cinneadh a shíniú in éineacht le hUachtarán na Comhairle agus socrú a dhéanamh maidir lena fhoilsiú in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh;

21.  Á threorú dá hUachtarán an rún seo a chur ar aghaidh, lena n-áirítear an Iarscríbhinn, chuig an gComhairle agus chuig an gCoimisiún.

(1)

IO L 347, 20.12.2013, lch. 855.

(2)

IO L 347, 20.12.2013, lch. 884.

(3)

IO C 373, 20.12.2013, lch. 1.

(4)

Cinneadh (AE) 2015/644 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Aibreán 2015 maidir leis an gCiste Eorpach um Choigeartú don Domhandú a úsáid (iarratas CECD/2014/018 GR/Attica broadcasting ón nGréig) (IO L 106, 24.4.2015, lch. 29-30).


IARSCRÍBHINN: CINNEADH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE

maidir leis an gCiste Eorpach um Choigeartú don Domhandú a úsáid ar iarratas ón nGréig – CECD/2018/003 EL/Attica publishing

TÁ PARLAIMINT NA hEORPA AGUS COMHAIRLE AN AONTAIS EORPAIGH,

Ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

Ag féachaint do Rialachán (AE) Uimh. 1309/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 maidir leis an gCiste Eorpach um Choigeartú don Domhandú (2014-2020) agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1927/2006(1), agus go háirithe Airteagal 15(4) de,

Ag féachaint do Chomhaontú Idirinstitiúideach an 2 Bealtaine 2013 idir Parlaimint na hEorpa, an Chomhairle agus an Coimisiún maidir le smacht buiséadach, maidir le comhar i gcúrsaí buiséadacha agus maidir le bainistíocht fhónta airgeadais(2), agus go háirithe pointe 13 de,

Ag féachaint don togra ón gCoimisiún Eorpach,

De bharr an mhéid seo a leanas:

(1)  Is é is aidhm don Chiste Eorpach um Choigeartú don Domhandú (CECD) tacaíocht a thabhairt d’oibrithe a cuireadh ar iomarcaíocht agus do dhaoine féinfhostaithe a bhfuil deireadh tagtha lena ngníomhaíocht i ngeall ar mhórathruithe struchtúracha ar phatrúin na trádála domhanda de thoradh an domhandaithe, nó ar an ábhar gur lean an ghéarchéim dhomhanda airgeadais agus eacnamaíochta ar aghaidh, nó i ngeall ar ghéarchéim dhomhanda airgeadais agus eacnamaíochta nua, agus cabhrú le hath-imeascadh na n-oibrithe sin sa mhargadh saothair.

(2)  Ní rachaidh CECD thar uasmhéid bliantúil de EUR 150 milliún (praghsanna 2011) mar a leagtar síos in Airteagal 12 de Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 1311/2013 ón gComhairle(3).

(3)  An 22 Bealtaine 2018, rinne an Ghréig iarratas a thíolacadh maidir le CECD a úsáid i ndáil le hiomarcaíochtaí in earnáil na ngníomhaíochtaí foilsitheoireachta i réigiún Attica. Rinneadh forlíonadh air le faisnéis bhreise a soláthraíodh i gcomhréir le hAirteagal 8(3) de Rialachán (AE) Uimh. 1309/2013. Comhlíonann an t-iarratas sin na ceanglais maidir le ranníocaíocht airgeadais ó CECD a shocrú, mar a leagtar síos in Airteagal 13 de Rialachán (AE) Uimh. 1309/2013.

(4)  Dá bhrí sin, ba cheart úsáid a bhaint as CECD chun ranníocaíocht airgeadais EUR 2 308 500 a sholáthar i leith an iarratais a chuir an Ghréig isteach.

(5)  Chun íoslaghdú a dhéanamh ar an am is gá chun CECD a úsáid, ba cheart feidhm a bheith ag an gcinneadh seo ó dháta a ghlactha,

TAR ÉIS AN CINNEADH SEO A GHLACADH:

Airteagal 1

Le haghaidh bhuiséad ginearálta an Aontais don bhliain airgeadais 2018, bainfear úsáid as an gCiste Eorpach um Choigeartú don Domhandú chun EUR 2 308 500 a sholáthar i leithreasuithe faoi chomhair gealltanas agus i leithreasuithe íocaíochta.

Airteagal 2

Tiocfaidh an Cinneadh seo i bhfeidhm lá a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh. Beidh feidhm aige ó [dáta a ghlactha](4)*.

Arna dhéanamh

Thar ceann Pharlaimint na hEorpa  Thar ceann na Comhairle

An tUachtarán  An tUachtarán

(1)

  IO L 347, 20.12.2013, lch. 855.

(2)

  IO C 373, 20.12.2013, lch. 1.

(3)

  Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 1311/2013 ón gComhairle an 2 Nollaig 2013 lena leagtar síos an creat airgeadais ilbhliantúil do na blianta 2014-2020 (IO L 347, 20.12.2013, lch. 884).

(4)

*   An dáta le cur isteach ag an bParlaimint sula bhfoilseofar é san Iris Oifigiúil.


RÁITEAS MÍNIÚCHÁIN

I.  Cúlra

Cruthaíodh an Ciste Eorpach um Choigeartú don Domhandú chun breis cúnaimh a thabhairt d’oibrithe atá thíos leis na mórathruithe struchtúracha ar phatrúin na trádála domhanda.

De réir fhorálacha Airteagal 12 de Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 1311/2013 lena leagtar síos an creat airgeadais ilbhliantúil do na blianta 2014-2020(1) agus fhorálacha Airteagal 15 de Rialachán (AE) Uimh. 1309/2013(2), ní rachaidh CECD thar uasmhéid bliantúil de EUR 150 milliún (praghsanna 2011). Déantar na méideanna iomchuí a chur isteach i mbuiséad ginearálta an Aontais mar fhoráil.

A mhéid a bhaineann leis an nós imeachta, de réir phointe 13 de Chomhaontú Idirinstitiúideach an 2 Nollaig 2013 idir Parlaimint na hEorpa, an Chomhairle agus an Coimisiún maidir le smacht buiséadach, maidir le comhar i gcúrsaí buiséid agus maidir le bainistíocht fhónta airgeadais(3), chun an Ciste a ghníomhachtú, déanann an Coimisiún, i gcás measúnú dearfach ar iarratas, togra chun an Ciste a shlógadh agus, san am céanna, iarraidh chomhfhreagrach ar aistriú, a thíolacadh don údarás buiséadach. I gcás easaontais, cuirfear tús le caibidlíocht thríthaobhach.

II.  An t-iarratas ón nGréig agus an togra ón gCoimisiún

An 4 Deireadh Fómhair 2018, ghlac an Coimisiún togra le haghaidh cinneadh maidir le CECD a úsáid i bhfabhar na Gréige chun tacú le hoibrithe a cuireadh ar iomarcaíocht ó thrí fhiontar a ath-imeascadh sa mhargadh saothair. Fiontair iad sin a bhí ag oibriú san earnáil eacnamaíoch a aicmítear faoi NACE Athbhreithniú 2 Rannán 58 (Gníomhaíochtaí Foilsitheoireachta) i réigiún NUTS leibhéal 2 Attica (EL30) na Gréige. Rinneadh an togra a tharchur chuig Parlaimint na hEorpa an 4 Deireadh Fómhair 2018.

Is é seo an naoú hiarratas a ndearnadh scrúdú air faoi bhuiséad 2018 agus an tríú ceann san earnáil eacnamaíoch a aicmítear faoi NACE Athbhreithniú 2 Rannán 58 (Gníomhaíochtaí Foilsitheoireachta) ó bunaíodh CECD. Baineann sé le 550 oibrí a fágadh iomarcach agus tagraíonn sé do mhéid iomlán de EUR 2 308 500 a úsáid ó CECD don Ghréig.

Cuireadh an t-iarratas chuig an gCoimisiún an 22 Bealtaine 2018 agus rinneadh forlíonadh air le faisnéis bhreise faoin 1 Lúnasa 2018. Chuir an Coimisiún bailchríoch ar a mheasúnú an 4 Deireadh Fómhair 2018 agus tá sé den tuairim, i gcomhréir leis na forálacha uile is infheidhme den Rialachán maidir le CECD, go gcomhlíonann an t-iarratas na coinníollacha i dtaca le ranníocaíocht airgeadais ó CECD, amhail dá dtagraítear in Airteagal 4(1) den Rialachán maidir le CECD.

Áitíonn an Ghréig go bhfuil nasc idir na hiomarcaíochtaí agus an ghéarchéim dhomhanda airgeadais agus eacnamaíoch, go háirithe mórathruithe struchtúracha san earnáil foilsitheoireachta mar gheall ar laghdú seasta i ndíolacháin phreasa laethúla agus thréimhsiúla, in éineacht le ciorraithe a rinne fógróirí tábhachtacha ar chaiteachas fógraíochta. Is toradh díreach é sin ar an gcor chun donais eacnamaíoch, a neartaítear leis an éabhlóid dhigiteach, lenar atreoraíodh léitheoirí ón gclóphreas chuig an bpreas digiteach. Is féidir é sin a mhíniú, tríd is tríd, leis an rochtain saor in aisce atá ar an bpreas digiteach, agus freisin lena inrochtana agus a láithrí atá sé.

Mar thoradh air sin, thit díolacháin nuachtán, idir 2011 agus 2017, ó 144 mhilliún cóip in 2011 go dtí 57 milliún in 2017 agus thit díolacháin irisí ó 60 milliún cóip go dtí 23 mhilliún. Idir 2005 agus 2014, thit láimhdeachas na hearnála foilsitheoireachta 56.4 %. Tháinig laghdú breise 14.3 % ar an láimhdeachas in 2015, mar aon le 8.3 % in 2016 agus 19.5 % in 2017.

Tharla na hiomarcaíochtaí go léir in Attica, arb ann atá 34.7 % de dhífhostaíocht iomlán na Gréige le fáil, mar aon le 36 % den dífhostaíocht fhadtéarmach. Is mná iad líon mór na n-oibrithe a fágadh iomarcach (41.82 %). Tá 14.73 % de na hoibrithe iomarcacha os cionn 55 bliana d’aois. Is tábhachtaí fós bearta gníomhacha sa mhargadh saothair arna gcómhaoiniú ag CECD chun cur leis na deiseanna do na grúpaí leochaileacha sin ath-imeascadh sa mhargadh saothair.

Is éard a bheidh sna cúig chineál gníomhaíochta a dhéanfar d’oibrithe iomarcacha agus arb ina leith a n-iarrfar cómhaoiniú CECD, ná:

–  Gairmthreoir: Déanfar an beart tionlacain seo a thairiscint do gach rannpháirtí agus cumhdófar leis na céimeanna seo a leanas: (i) faisnéis ghinearálta, (ii) iontógáil agus clárú, (iii) páipéar pearsanta agus gairme, (iv) tacaíocht le cuardach poist agus treoir ghairme, (v) treoir i dtreo fostaíochta, (vi) faireachán.

–  Oiliúint, athoiliúint agus gairmoiliúint: Cúrsaí gairmoiliúna a chur ar fáil atá sa bheart seo a fhreagraíonn do riachtanais shainaitheanta sa mhargadh saothair agus i réimsí agus in earnálacha a bhfuil ionchais mhaithe forbartha ag gabháil leo. Freastalóidh an oiliúint ar riachtanais na n-oibrithe, mar a sainaithníodh le linn na gairmthreorach iad.

–  Ranníocaíocht le gnólachtaí nuathionscanta: Na hoibrithe a bhunaíonn a ngnólachtaí féin, gheobhaidh siad suas le EUR 15 000, mar ranníocaíocht chun costais a mbunaithe a chumhdach.

–  Liúntas cuardaigh poist agus liúntas oiliúna: Chun na costais a thabhaítear a chumhdach nuair a bhíonn siad rannpháirteach sna gníomhaíochtaí gairmthreorach, gheobhaidh na tairbhithe EUR 40 in aghaidh gach lae rannpháirtíochta. Le linn oiliúna is é EUR 3.33 in aghaidh na huaire an liúntas a bheidh ann.

–  Dreasachtaí fruilithe: Téann an íocaíocht sin chun sochair do na hoibrithe dífhostaithe trína n-athfhostú a éascú i bhfiontar eile. Gheobhaidh an fiontar fruilithe EUR 650 in aghaidh na míosa go ceann sé mhí ar a mhéad, ar choinníoll go gcoinneofar an t-oibrí sa phost a luaithe a thiocfaidh deireadh leis an dreasacht, go ceann sé mhí bhreise ar a laghad.

De réir an Choimisiúin, is ionann na bearta ar a bhfuil tuairisc anseo agus bearta gníomhacha sa mhargadh saothair laistigh de na gníomhaíochtaí incháilithe a leagtar amach in Airteagal 7 den Rialachán maidir le CECD agus ní chuirtear in ionad bearta cosanta sóisialta éighníomhacha iad.

Tá na dearbhuithe uile is gá tugtha ag údaráis na Gréige maidir leis an méid seo a leanas:– cloífear leis na prionsabail um chóir chomhionann agus neamh-idirdhealú maidir le rochtain ar na gníomhaíochtaí atá beartaithe agus maidir le cur chun feidhme na ngníomhaíochtaí sin,

– comhlíonadh na ceanglais a leagtar síos sa reachtaíocht náisiúnta agus i reachtaíocht AE maidir le comhiomarcaíochtaí,

– na fiontair a dhífhostaíonn oibrithe agus a leanann lena ngníomhaíochtaí tar éis dóibh na daoine lena mbaineann a leagan as, beidh a gcuid oibleagáidí dlíthiúla lena rialaítear na hiomarcaíochtaí comhlíonta acu agus beidh foráil déanta acu dá gcuid oibrithe dá réir,

– ní bhfaighidh na gníomhaíochtaí atá beartaithe tacaíocht airgeadais as cistí eile ná as ionstraimí eile airgeadais de chuid an Aontais agus coiscfear aon mhaoiniú dúbailte,

– beidh na gníomhaíochtaí atá beartaithe comhlántach le gníomhaíochtaí a mhaoinítear leis na Cistí Struchtúracha,

– comhlíonfaidh an ranníocaíocht airgeadais ó CECD rialacha nós imeachta agus ábhair an Aontais maidir le Státchabhair.

Tá sé curtha in iúl ag an nGréig don Choimisiún gurb é an Clár Infheistíochta Poiblí Náisiúnta de chuid Aireacht Geilleagair agus Forbraíochta na Gréige an fhoinse réamh-mhaoinithe náisiúnta nó cómhaoinithe náisiúnta. Is iad Stiúrthóireacht Feidhmiúcháin NSRF(4) na hAireachta Saothair, Slándála Sóisialta agus Dlúthpháirtíochta Sóisialta, ag gníomhú mar údarás bainistíochta, EDEL (an Coiste um Iniúchóireacht Airgeadais) mar údarás iniúchóireachta, agus an tSeirbhís Speisialta maidir le Deimhniúcháin agus Fíorú Chláir Cómhaoinithe na hAireachta Geilleagair, Bonneagair, Turasóireachta agus Mara, mar údarás deimhniúcháin, a dhéanfaidh an ranníocaíocht airgeadais a bhainistiú agus a rialú.

III.  Nós imeachta

Chun an Ciste a úsáid, tá iarraidh tíolactha ag an gCoimisiún chuig an Údarás Buiséadach chun méid iomlán de EUR 2 308 500 ó chúlchiste CECD (40 02 43) a aistriú chuig líne buiséid CECD (04 04 01).

Is é seo an naoú togra i leith aistriú chun an Ciste a úsáid a tarchuireadh chuig an Údarás Buiséadach go dtí seo le linn 2018.

I gcás easaontais, cuirfear tús leis an nós imeachta tríthaobhach, dá bhforáiltear in Airteagal 15(4) den Rialachán maidir le CECD.

De réir comhaontú inmheánach, ba cheart go mbeadh baint ag an gCoiste um Fhostaíocht agus um Ghnóthaí Sóisialta leis an bpróiseas, chun tacaíocht chuiditheach a thabhairt agus chun rannchuidiú leis an measúnú ar na hiarratais ón gCiste.

(1)

IO L 347, 20.12.2013, lch. 884.

(2)

IO L 347, 20.12.2013, lch. 855.

(3)

IO C 373, 20.12.2013, lch. 1.

(4)

  An Creat Tagartha Straitéiseach Náisiúnta (NSRF)


LITIR ÓN gCOISTE UM FHOSTAÍOCHT AGUS UM GHNÓTHAÍ SÓISIALTA

D (2018)41901

Mr Jean Arthuis

Cathaoirleach an Choiste um Buiséid

ASP 09G205

Subject: Tuairim maidir leis an gCiste Eorpach um Choigeartú don Domhandú a shlógadh (CECD) do chás CECD/2018/003 EL

A Chathaoirligh,

Rinne an Coiste um Fhostaíocht agus um Ghnóthaí Sóisialta (EMPL), mar aon lena Mheitheal um CECD, scrúdú ar shlógadh CECD do chás CECD/2018/003 PT agus ghlac sé an tuairim seo a leanas.

Tá coiste EMPL agus an Mheitheal um CECD i bhfabhar an Ciste a shlógadh maidir leis an iarratas seo. I ndáil leis an méid sin, tugann coiste EMPL roinnt barúlacha gan amhras a tharraingt, áfach, ar aistriú na n-íocaíochtaí.

Tá an plé a rinne coiste EMPL bunaithe ar na saincheisteanna seo a leanas:

(A)  De bhrí go bhfuil an t-iarratas seo bunaithe ar Airteagal 4(1)(b) de Rialachán (AE) Uimh. 1309/2013 (Rialachán CECD) agus go mbaineann sé le 550 oibrí a cuireadh ar iomarcaíocht i 3 fhiontar, atá ag oibriú san earnáil eacnamaíoch atá aicmithe faoi NACE Athbhreithniú 2 Rannán 58 (‘Gníomhaíochtaí foilsitheoireachta’) sa réigiún Attica laistigh de thréimhse thagartha 9 mí;

(B)  De bhrí, chun an nasc a bhunú idir na hiomarcaíochtaí agus an ghéarchéim eacnamaíochta agus airgeadais dhomhanda, áitíonn an Ghréig gur thit díolacháin phreasa laethúla agus thréimhsiúla le blianta beaga anuas mar gheall ar an ngéarchéim eacnamaíochta agus airgeadais atá fós ann sa Ghréig in éineacht leis an héabhlóid dhigiteach thapa, rud atá ag athrú na hearnála foilsitheoireachta ó bhun. Tá an earnáil ag tabhairt aghaidh ar laghdú in ioncaim fógraíochta agus in ioncam ó dhíolacháin;

(C)  De bhrí gur mná iad 41.8 % de na hoibrithe a bhfuil an beart ag díriú orthu agus gur fir iad 58.8 % acu; de bhrí go bhfuil 83.63 % de na tairbhithe spriocdhírithe idir 30 agus 54 bliana d’aois, fad atá 14.7 % os cionn 55 agus 1.6 % faoi bhun 30 bliain d’aois.

Dá bhrí sin, iarann an Coiste um Fhostaíocht agus um Ghnóthaí Sóisialta ar an gCoiste um Buiséid, mar an coiste atá freagrach, na moltaí seo a leanas a chur san áireamh ina thairiscint i gcomhair rún maidir le hiarratas na Gréige:

1.  Ag aontú leis an gCoimisiún go bhfuil na critéir idirghabhála a leagtar amach in Airteagal 4(1)(b) de Rialachán (AE) Uimh. 1309/2013 comhlíonta agus, dá bhrí sin, go bhfuil an Ghréig i dteideal EUR 2 308 500 de ranníocaíocht airgeadais faoin Rialachán sin, arb ionann í agus 60 % den chostas iomlán de EUR 3 847 500;

2.  Ag tabhairt dá aire gur chloígh an Coimisiún leis an sprioc-am 12 sheachtain ó fuair sé an t-iarratas comhlánaithe ó údaráis na Gréige go dtí gur chuir sé bailchríoch ar a mheasúnú maidir le comhlíonadh na gcoinníollacha chun ranníocaíocht airgeadais a thabhairt, an 4 Deireadh Fómhair 2018, agus gur thug sé fógra don Pharlaimint faoin lá céanna;

3.  Cuireann sí i bhfáth le himní go bhfuil réigiún Attica ina sciar mór de dhífhostaíocht agus de dhífhostaíocht fhadthéarmach sa Ghréig, áit ina bhfuil an dífhostaíocht fós ard;

4.  Ag thabhairt dá haire go bhfuil ar áireamh i seirbhís chomhchistithe phearsantaithe CECD d’oibrithe iomarcacha gairmthreoir agus cúnamh cuardaigh poist; oiliúint agus athoiliúint i gcomhréir le riachtanais an mhargaidh saothair; tacaíocht do ghnólachtaí nuathionscanta; dreasachtaí fruilithe chomh maith le liúntais cuardaigh poist agus oiliúna;

5.  Tugann sí dá haire go bhfuil liúntais airgeadais agus dreasachtaí, i.e. dreasachtaí fruilithe, liúntais cuardaigh poist agus liúntais oiliúna gar don uasmhéid de 35 % a leagtar amach sa Rialachán;

6.  Cuireann sí i dtreis go bhfuil liúntais airgeadais ag brath ar rannpháirtíocht ghníomhach na dtairbhithe spriocdhírithe agus is féidir leo a bheith mar fhíordhreasacht maidir le comhthéacs eacnamaíoch sonrach na Gréige.

7.  Tugann sí dá haire nach bhfuil bearta beartaithe maidir le daoine óga nach bhfuil i mbun fostaíochta, oideachais ná oiliúna (NEET) in ainneoin go bhfuil rátaí NEET fós ar leibhéil airde sa Ghréig;

8.  Is díol sásaimh di go léirítear leis an tairiscint maidir le hoiliúint phleanáilte an méid a foghlaimíodh ón gcéad chur i bhfeidhm de CECD-2014-018 GR/Attica a bhfuil rátaí lánpháirtíochta maithe bainte amach aige de réir na meastóireachta leanúnaí;

9.  Is díol sásaimh di an comhairliúcháin le hionadaithe cheardchumann Iriseoirí na nuachtán laethúil san Aithin, le comhlachas oibrithe na bhfoilseachán laethúil san Aithin agus leis an Aireacht Saothair.

10.  Ag tabhairt dá haire go bhfuil sé deimhnithe ag údaráis na Gréige nach bhfaighidh na gníomhaíochtaí incháilithe tacaíocht airgeadais ó chistí ná ó ionstraimí airgeadais eile de chuid an Aontais agus go gcoiscfear aon mhaoiniú dúbailte;

11.  Is díol sásaimh di an deimhniú ón nGréig go bhfuil oibleagáidí dlíthiúla lena rialaítear na hiomarcaíochtaí comhlíonta ag na fiontair a dhífhostaíonn oibrithe;

12.  Ag meabhrú gur cheart, i gcomhréir le hAirteagal 7 den Rialachán, pacáiste comhordaithe na seirbhísí pearsantaithe a leagan amach ar chaoi a chuireann san áireamh na forbairtí ionchais agus na scileanna riachtanacha ionchais ar an margadh saothair amach anseo agus gur cheart go mbeadh an Pacáiste i gcomhréir leis an aistriú i dtreo geilleagar inbhuanaithe agus éifeachtúil ó thaobh acmhainní de.

Le dea-mhéin,

Marita ULVSKOG


LITIR ÓN gCOISTE UM FHORBAIRT RÉIGIÚNACH

Litir an 15 Deireadh Fómhair 2018 ó Iskra Mihaylova, Cathaoirleach an Choiste um Fhorbairt Réigiúnach, chuig Jean Arthuis, Cathaoirleach an Choiste um Buiséid

Aistriúchán

Ábhar:  An Ciste Eorpach um Choigeartú don Domhandú a shlógadh

A Uasail Arthuis, a chara,

Tá togra ón gCoimisiún le haghaidh cinnidh chun an Ciste Eorpach um Choigeartú don Domhandú (CECD) a shlógadh tarchurtha chuig an gCoiste um Fhorbairt Réigiúnach chun tuairim a fháil uaidh ina leith. Tuigim go bhfuil sé beartaithe tuarascáil air sin a ghlacadh go luath sa Choiste um Buiséid:

-  Moltar in COM(2018)0667 ranníocaíocht CECD de EUR 2,308,500 le haghaidh 550 oibrí a cuireadh ar iomarcaíocht san earnáil eacnamaíoch arna haicmiú faoi NACE Rannán 2 Athbhreithniú 58 - Gníomhaíochtaí Foilsitheoireachta. Na hiomarcaíochtaí a rinne na fiontair lena mbaineann, is i réigiún NUTS leibhéal 2 de réigiún Aττική (Attica) sa Ghréig atá siad go príomha.

Leagtar síos na rialacha is infheidhme maidir le ranníocaíochtaí airgeadais ó CECD i Rialachán (AE) Uimh. 1309/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 maidir leis an gCiste Eorpach um Choigeartú don Domhandú (2014-2020) agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1927/2006.

Tá measúnú déanta ag comhordaitheoirí an Choiste ar an togra sin agus d’iarr siad orm scríobh chugat chun a thuairisciú nach bhfuil aon agóid ag tromlach an Choiste sin in aghaidh shlógadh seo an Chiste Eorpaigh um Choigeartú don Domhandú chun an tsuim thuasluaite a leithdháileadh, mar a mhol an Coimisiún.

(Foirmle dheiridh agus síniú)


FAISNÉIS MAIDIR LE GLACADH SA CHOISTE FREAGRACH

Dáta an ghlactha

21.11.2018

 

 

 

Toradh na vótála críochnaithí

+:

–:

0:

28

3

0

Comhaltaí a bhí i láthair don vótáil chríochnaitheach

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Urmas Paet, Răzvan Popa, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Stanisław Żółtek

Comhaltaí ionaid a bhí i láthair don vótáil chríochnaitheach

Karine Gloanec Maurin, Tomáš Zdechovský


VÓTÁIL CHRÍOCHNAITHEACH LE GLAO ROLLA SA CHOISTE FREAGRACH

28

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez, Urmas Paet

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

NI

Neoklis Sylikiotis

PPE

Richard Ashworth, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Monika Hohlmeier, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský, Patricija Šulin

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Vladimír Maňka, Răzvan Popa, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Manuel dos Santos

VERTS/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand

3

-

ECR

Bernd Kölmel

ENF

André Elissen, Stanisław Żółtek

0

0

 

 

Eochair na siombailí:

+  :  i bhfabhar

-  :  i gcoinne

0  :  staonadh

An nuashonrú is déanaí: 27 Samhain 2018Fógra dlíthiúil