Postupak : 2018/2240(BUD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0377/2018

Podneseni tekstovi :

A8-0377/2018

Rasprave :

Glasovanja :

PV 29/11/2018 - 8.6

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2018)0471

IZVJEŠĆE     
PDF 580kWORD 69k
22.11.2018
PE 629.510v02-00 A8-0377/2018

o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (zahtjev koji je podnijela Grčka – EGF/2018/003 EL/Attica publishing)

(COM(2018)0667 – C8-0430/2018 – 2018/2240(BUD))

Odbor za proračune

Izvjestiteljica: Eider Gardiazabal Rubial

PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 PRILOG: ODLUKA EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA
 OBRAZLOŽENJE
 PISMO ODBORA ZA ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNA PITANJA
 PISMO ODBORA ZA REGIONALNI RAZVOJ
 INFORMACIJE O USVAJANJU U NADLEŽNOM ODBORU
 KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (zahtjev koji je podnijela Grčka – EGF/2018/003 EL/Attica publishing)

(COM(2018)0667 – C8-0430/2018 – 2018/2240(BUD))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2018)0667 – C8-0430/2018),

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1309/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o Europskom fondu za prilagodbu globalizaciji (2014. – 2020.) i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1927/2006(1) (Uredba o EGF-u),

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013. kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. – 2020.(2), a posebno njezin članak 12.,

–  uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju(3) (MIS od 2. prosinca 2013.), a posebno njegovu točku 13.,

–  uzimajući u obzir postupak trijaloga predviđen točkom 13. Međuinstitucionalnog sporazuma od 2. prosinca 2013.,

–  uzimajući u obzir pismo Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja,

–  uzimajući u obzir pismo Odbora za regionalni razvoj,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračune (A8-0377/2018),

A.  budući da je Unija uspostavila zakonodavne i proračunske instrumente kako bi pružila dodatnu potporu radnicima suočenima s posljedicama velikih strukturnih promjena u tokovima svjetske trgovine ili svjetske financijske i gospodarske krize te kako bi im se pomoglo da se ponovno uključe na tržište rada;

B.  budući da bi financijska pomoć Unije otpuštenim radnicima trebala biti dinamična i dostupna što je brže i učinkovitije moguće;

C.  budući da je Grčka podnijela zahtjev EGF/2018/003 EL/Attica publishing za financijski doprinos iz EGF-a nakon otpuštanja 550 radnika u gospodarskom sektoru razvrstanom u odjeljak 58 NACE-a Rev. 2 (Izdavačke djelatnosti) u regiji Atika (EL30) razine NUTS 2 u Grčkoj;

D.  budući da se zahtjev temelji na intervencijskim kriterijima iz članka 4. stavka 1. točke (b) Uredbe o EGF-u kojima se propisuje najmanje 500 otpuštanja u referentnom razdoblju od devet mjeseci u poduzećima koja djeluju u istom ekonomskom sektoru na razini odjeljka NACE-a Rev. 2 i smještena su u jednoj regiji ili dvjema susjednim regijama ili u više od dviju susjednih regija razine NUTS 2 pod uvjetom da je više od 500 radnika pogođeno u dvije regije zajedno u državi članici;

1.  slaže se s Komisijom da su uvjeti iz članka 4. stavka 1. točke (b) Uredbe o EGF-u ispunjeni i da Grčka stoga u skladu s tom Uredbom ima pravo na financijski doprinos u iznosu od 2 308 500 EUR, što iznosi 60 % ukupnog troška od 3 847 500 EUR;

2.  napominje da su grčke vlasti zahtjev podnijele 22. svibnja 2018. te da je, na temelju dodatnih informacija koje je Grčka pružila, Komisija ocjenjivanje zahtjeva dovršila 4. listopada 2018. i o tome istoga dana obavijestila Parlament te ispoštovale rok od 12 tjedana;

3.   napominje da Grčka tvrdi da su otpuštanja povezana sa svjetskom financijskom i gospodarskom krizom, posebno njezinim učincima na grčko gospodarstvo, koji obuhvaćaju pad realnog BDP-a po stanovniku, porast nezaposlenosti, smanjenje plaća i dohotka kućanstva u kombinaciji s brzim digitalnim razvojem, uz smanjenja u rashodima namijenjenima za marketing kod velikih marketinških kuća, što mijenja izdavački sektor; napominje da je taj sektor suočen sa smanjenjem prihoda od oglašavanja i prihoda od prodaje;

4.  podsjeća da se očekuje da će otpuštanja provedena u tri poduzeća koja djeluju u grčkom izdavačkom sektoru imati znatne negativne posljedice za lokalno gospodarstvo te da je učinak otpuštanja povezan s poteškoćama u preraspodjeli radnika zbog nedostatka radnih mjesta, nedostatka tečajeva za strukovno osposobljavanje koji odgovaraju prepoznatim potrebama na tržištu rada i velikog broja ljudi koji traže posao;

5.  sa zabrinutošću naglašava da na regiju Atiku otpada velik udio nezaposlenosti i dugoročne nezaposlenosti u Grčkoj, gdje je nezaposlenost i dalje visoka;

6.  podsjeća na to da je to drugi zahtjev Grčke za financijski doprinos iz EGF-a u vezi s otpuštanjima u sektoru izdavačkih djelatnosti regije Atika, nakon podnošenja prethodnog zahtjeva EGF/2014/018 u 2014. i njegova odobrenja(4);

7.  napominje da se zahtjev odnosi na 550 otpuštenih radnika, od čega velik broj čine žene (41,82 %); nadalje, napominje da je 14,73 % otpuštenih radnika starije od 55 godina, a 1,6 % mlađe od 30 godina; s obzirom na tu činjenicu uviđa važnost aktivnih mjera tržišta rada koje sufinancira EGF kako bi se povećali izgledi da se te ranjive skupine ponovno uključe na tržište rada;

8.  pozdravlja činjenicu da se u planiranoj ponudi osposobljavanja uzimaju u obzir pouke iz zahtjeva EGF-2014-018 GR/Attica, kada su, u skladu s evaluacijom koja je u tijeku, ostvarene visoke stope integracije;

9.  napominje da se ne planiraju nikakve mjere za mlade koji nisu zaposleni, ne obrazuju se i ne osposobljavaju (NEET) iako su njihove stope u Grčkoj i dalje visoke;

10.  ističe da su financijske naknade uvjetovane aktivnim sudjelovanjem ciljanih korisnika i mogu biti istinski poticaj u specifičnom gospodarskom kontekstu Grčke;

11.  napominje da su financijske naknade i poticaji, tj. poticaji za zapošljavanje, naknade za traženje posla i osposobljavanje, blizu maksimalnih 35 % utvrđenih Uredbom o EGF-u;

12.   konstatira da Grčka priprema pet vrsta mjera za otpuštene radnike zbog kojih je podnesen taj zahtjev: (i) profesionalna orijentacija i pomoć pri traženju posla, (ii) osposobljavanje, prekvalifikacija i strukovno osposobljavanje, (iii) doprinos za pokretanje poduzeća, (iv) naknada za traženje posla i osposobljavanje, (v) poticaji za zapošljavanje;

13.  potvrđuje da je koordinirani paket personaliziranih usluga sastavljen u dogovoru s predstavnicima sindikata novinara atenskih dnevnih novina (ΕΣΗΕΑ), udruženjem radnika dnevnih tiskovina u Ateni

  (ΕΠΗΕΑ) i Ministarstvom rada;

14.  naglašava da su grčke vlasti potvrdile da za prihvatljive mjere nije dodijeljena pomoć iz drugih financijskih instrumenata ili fondova Unije te da će se spriječiti svako dvostruko financiranje;

15.  podsjeća da bi se u skladu s člankom 7. Uredbe o EGF-u pri izradi usklađenog paketa usluga prilagođenih potrebama otpuštenih radnika trebale predvidjeti buduće perspektive na tržištu rada i tražene vještine te da bi taj paket trebao biti usklađen sa zaokretom prema održivom gospodarstvu koje se temelji na učinkovitom korištenju resursa;

16.  ponavlja da doprinosi iz EGF-a ne smiju zamijeniti ni aktivnosti za koje su prema nacionalnom pravu ili kolektivnim ugovorima odgovorna poduzeća ni mjere za restrukturiranje poduzeća ili sektora te pozdravlja potvrdu Grčke u tom pogledu;

17.  poziva Komisiju da potakne nacionalne vlasti da u budućim prijedlozima preciznije utvrde sektore koji imaju potencijal za rast, a stoga i za zapošljavanje, te da prikupe utemeljene podatke o učinku financiranja iz EGF-a, pa i one o kvaliteti radnih mjesta te stopi ponovnog uključenja na tržište rada zahvaljujući EGF-u;

18.  podsjeća na svoj poziv Komisiji da javnosti omogući pristup svim dokumentima povezanima s predmetima EGF-a;

19.  odobrava Odluku priloženu ovoj Rezoluciji;

20.  nalaže svojem predsjedniku/svojoj predsjednici da potpiše ovu Odluku zajedno s predsjednikom/predsjednicom Vijeća te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije;

21.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju, zajedno s njezinim Prilogom, proslijedi Vijeću i Komisiji.

(1)

SL L 347, 20.12.2013., str. 855.

(2)

SL L 347, 20.12.2013., str. 884.

(3)

SL C 373, 20.12.2013., str. 1.

(4)

Odluka (EU) 2015/644 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. travnja 2015. o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (zahtjev EGF/2014/018 GR/Attica broadcasting, iz Grčke) (SL L 106, 24.4.2015., str. 29. – 30.).


PRILOG: ODLUKA EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji na temelju zahtjeva iz Grčke – EGF/2018/003 EL/Attica publishing

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1309/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o Europskom fondu za prilagodbu globalizaciji (2014. – 2020.) i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1927/2006(1), a posebno njezin članak 15. stavak 4.,

uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju(2), a posebno njegovu točku 13.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

budući da:

(1)  Svrha Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji („EGF”) pružanje je potpore radnicima koji su proglašeni viškom i samozaposlenim osobama koje su prestale sa svojom djelatnošću zbog velikih strukturnih promjena u tokovima svjetske trgovine uzrokovanih globalizacijom, zbog nastavka svjetske financijske i gospodarske krize ili zbog nove svjetske financijske i gospodarske krize te pomaganje tim radnicima da se ponovno uključe na tržište rada.

(2)  EGF ne smije premašiti najviši godišnji iznos od 150 milijuna EUR (cijene iz 2011.), kako je utvrđeno člankom 12. Uredbe Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013(3).

(3)  Grčka je 22. svibnja 2018. podnijela zahtjev za mobilizaciju EGF-a u vezi s otpuštanjima u sektoru izdavačkih djelatnosti u regiji Atika. Zahtjev je dopunjen dodatnim informacijama dostavljenima u skladu s člankom 8. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 1309/2013. Taj zahtjev ispunjava uvjete za određivanje financijskog doprinosa iz EGF-a utvrđene člankom 13. Uredbe (EU) br. 1309/2013.

(4)  Stoga bi trebalo mobilizirati EGF kako bi se za zahtjev koji je podnijela Grčka osigurao financijski doprinos u iznosu od 2 308 500 EUR.

(5)  Kako bi se sredstva iz EGF-a mogla što prije upotrijebiti, ova bi se Odluka trebala primjenjivati od dana njezina donošenja,

DONIJELI SU OVU ODLUKU:

Članak 1.

U okviru općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2018. mobilizira se Europski fond za prilagodbu globalizaciji da bi se osigurao iznos od 2 308 500 EUR u obliku odobrenih sredstava za preuzimanje obveza i odobrenih sredstava za plaćanje.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije. Primjenjuje se od [datuma usvajanja ove Odluke](4)*.

Sastavljeno u

Za Europski parlament  Za Vijeće

Predsjednik  Predsjednik

(1)

  SL L 347, 20.12.2013., str. 855.

(2)

  SL C 373, 20.12.2013., str. 1.

(3)

  Uredba Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013. kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. – 2020. (SL L 347, 20.12.2013., str. 884.).

(4)

*   Datum unosi Parlament prije objave u SL-u.


OBRAZLOŽENJE

I.  Kontekst

Europski fond za prilagodbu globalizaciji osnovan je radi pružanja dodatne potpore radnicima suočenima s posljedicama velikih strukturnih promjena u tokovima svjetske trgovine.

U skladu s odredbama članka 12. Uredbe (EU, Euratom) br. 1311/2013 kojom se utvrđuje višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. – 2020.(1) i članka 15. Uredbe (EU) br. 1309/2013(2), Fond ne smije premašiti najveći godišnji iznos od 150 milijuna EUR (cijene iz 2011.). Odgovarajući iznosi uneseni su u opći proračun Unije kao rezervacija.

Što se tiče postupka, u skladu s točkom 13. Međuinstitucionalnog sporazuma od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju(3), kako bi aktivirala Fond, Komisija u slučaju pozitivne ocjene zahtjeva predstavlja proračunskom tijelu prijedlog za mobilizaciju Fonda i, u isto vrijeme, odgovarajući zahtjev za prijenos. U slučaju neslaganja pokreće se postupak trijaloga.

II.  Zahtjev Grčke i prijedlog Komisije

Komisija je 4. listopada 2018. donijela Prijedlog odluke o mobilizaciji EGF-a u korist Grčke radi pružanja podrške ponovnom uključivanju na tržište rada radnika otpuštenih iz triju poduzeća koja djeluju u gospodarskom sektoru razvrstanom u odjeljak 58 NACE-a Rev. 2 (Izdavačke djelatnosti) u regiji Atika (EL30) razine NUTS 2 u Grčkoj. Prijedlog je proslijeđen Europskom parlamentu 4. listopada 2018.

To je deveti zahtjev koji se razmatra u okviru proračuna za 2018. i treći u gospodarskom sektoru svrstanom u odjeljak 58 NACE-a Rev. 2 (Izdavačke djelatnosti) od uspostave EGF-a. Odnosi se na 550 otpuštenih radnika i na mobilizaciju ukupnog iznosa od 2 308 500 EUR iz EGF-a za Grčku.

Zahtjev je poslan Komisiji 22. svibnja 2018. i do 1. kolovoza 2018. dopunjavan dodatnim podacima. Komisija je dovršila svoju ocjenu 4. listopada 2018. i u skladu sa svim važećim odredbama iz Uredbe o EGF-u zaključila da zahtjev ispunjava uvjete za financijski doprinos iz EGF-a, kako je navedeno u članku 4. stavku 1. Uredbe o EGF-u.

Grčka tvrdi da su otpuštanja povezana sa svjetskom financijskom i gospodarskom krizom, posebno s bitnim strukturnim promjenama u izdavačkom sektoru zbog stalnog pada prodaje dnevnih novina i časopisa u kombinaciji sa smanjenjem prihoda od oglašavanja bitnih oglašivača. To je izravna posljedica gospodarske krize koja je pogoršana digitalnim razvojem koji je čitatelje odvratio od tiskanih prema elektroničkim izdanjima. To se uglavnom može objasniti pretežno besplatnim pristupom digitalnim izdanjima, kao i njihovom dostupnošću i neposrednošću.

Zbog toga, u razdoblju između 2011. i 2017. prodaja novina smanjila se sa 144 milijuna primjeraka 2011. na 57 milijuna 2017., a prodaja časopisa sa 60 milijuna na 23 milijuna primjeraka. Između 2005. i 2014. promet izdavačkog sektora smanjio se za 56,4 %. Promet se dodatno smanjio za 14,3 % 2015., 8,3 % 2016. i 19,5 % 2017.

Svi su radnici otpušteni u regiji Atici na koju se odnosi 34,7 % ukupne nezaposlenosti u Grčkoj te 36 % dugotrajne nezaposlenosti. Velik broj otpuštenih radnika čine žene (41,82 %). Među otpuštenim radnicima njih 14,7 % starije je od 55 godina. Aktivne mjere za unaprjeđenje tržišta rada koje sufinancira EGF tim su važnije kako bi se povećali izgledi da se te ranjive skupine ponovno uključe na tržište rada.

Pet vrsta mjera koje će se pružiti otpuštenim radnicima za koje se traži sufinanciranje EGF-a su:

–  Profesionalna orijentacija: Popratna mjera ponudit će se svim korisnicima i obuhvaća sljedeće korake: (i) opće informacije, (ii) uključivanje i registraciju, (iii) dokument s osobnim podacima i podacima o kvalifikacijama, (iv) pomoć pri traženju zaposlenja i profesionalno usmjeravanje, (v) savjeti za zapošljavanje, (vi) praćenje.

–  Osposobljavanje, prekvalifikacija i strukovno osposobljavanje: Mjera se sastoji od pružanja strukovnog osposobljavanja koje odgovara prepoznatim potrebama tržišta rada te u područjima i sektorima koji imaju potencijala za razvoj. Programima osposobljavanja uzet će se u obzir i potrebe radnika koje su utvrđene tijekom profesionalne orijentacije.

–  Doprinos za pokretanje poduzeća: Radnici koji pokreću vlastito poduzeće dobit će do 15 000 EUR kao doprinos za pokrivanje troškova na početku poslovanja.

–  Naknada za traženje posla i osposobljavanje: Za pokrivanje troškova nastalih za vrijeme sudjelovanja u aktivnostima profesionalne orijentacije korisnici će dobiti 40 EUR po danu sudjelovanja. Za vrijeme osposobljavanja naknada će iznositi 3,33 EUR po satu.

–  Poticaji za zapošljavanje: Od tih poticaja koristi imaju otpušteni radnici zato što se njima olakšava njihovo ponovno zapošljavanje u drugom poduzeću. Poduzeće koje ih zaposli primat će 650 EUR mjesečno u razdoblju od najviše šest mjeseci, pod uvjetom da radnik ostane na radnome mjestu nakon prestanka isplate poticaja i to najmanje dodatnih šest mjeseci.

Opisane su mjere prema Komisiji aktivne mjere na tržištu rada u okviru prihvatljivih djelovanja utvrđenih člankom 7. Uredbe o EGF-u i nisu zamjena za pasivne mjere socijalne zaštite.

Grčke su vlasti dostavile sva potrebna jamstva u vezi sa sljedećim:– u pristupu predloženim mjerama i njihovoj provedbi poštovat će se načela jednakog postupanja i nediskriminacije,

– ispunjeni su zahtjevi utvrđeni nacionalnim zakonodavstvom i zakonodavstvom EU-a o kolektivnom otpuštanju,

– poduzeća koja su nastavila s radom nakon što su provela otpuštanja ispunila su svoje pravne obveze kojima se uređuju otpuštanja te su se u skladu s tim obvezama pobrinula za svoje radnike,

– za predložene mjere neće se primati financijska potpora iz drugih fondova ili financijskih instrumenata Unije te će se spriječiti dvostruko financiranje,

– predložene mjere nadopunjavat će se mjerama koje se financiraju iz strukturnih fondova,

– financijski doprinos iz EGF-a bit će u skladu s proceduralnim i materijalnim pravilima Unije o državnim potporama.

Grčka je obavijestila Komisiju da je izvor nacionalnog pretfinanciranja ili sufinanciranja nacionalni program javnog ulaganja grčkog Ministarstva gospodarstva i razvoja. Financijskim će doprinosom upravljati i nadzirati ga Izvršna uprava za NSFR(4) Ministarstva rada, socijalne sigurnosti i socijalne solidarnosti koja djeluje kao upravljačko tijelo, EDEL (Odbor za financijsku reviziju) kao revizorsko tijelo i Posebna služba za ovjeravanje i provjeru sufinanciranih programa Ministarstva gospodarstva, infrastrukture, turizma i pomorstva kao tijelo za ovjeravanje.

III.  Postupak

Kako bi se mobilizirao Fond, Komisija je proračunskom tijelu predala zahtjev za prijenos ukupnog iznosa od 2 308 500 EUR iz pričuve EGF-a (40 02 43) u proračunsku liniju EGF-a (04 04 01).

To je deveti prijedlog za prijenos za mobilizaciju Fonda koji je dosad predan proračunskom tijelu tijekom 2018.

U slučaju neslaganja pokreće se postupak trijaloga, u skladu s člankom 15. stavkom 4. Uredbe o EGF-u.

U skladu s internim sporazumom, Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja trebao bi biti uključen u postupak kako bi se pružila konstruktivna potpora i doprinos ocjeni zahtjevâ za financijski doprinos iz Fonda.

(1)

SL L 347, 20.12.2013., str. 884.

(2)

SL L 347, 20.12.2013., str. 855.

(3)

SL C 373, 20.12.2013., str. 1.

(4)

  Nacionalni strateški referentni okvir (NSFR)


PISMO ODBORA ZA ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNA PITANJA

D (2018)41901

Mr Jean Arthuis

Predsjednik Odbora za proračune

ASP 09G205

Predmet: Mišljenje o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (EGF) za predmet EGF/2018/003 EL

Poštovani predsjedniče,

Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja (EMPL) kao i njegova radna skupina za EGF razmotrili su mobilizaciju EGF-a za predmet EGF/2018/003 EL i usvojili sljedeće mišljenje.

Odbor EMPL i Radna skupina za EGF slažu se s mobilizacijom sredstava EGF-a na temelju tog zahtjeva. U vezi s tim odbor EMPL iznosi nekoliko primjedbi ne dovodeći, međutim, u pitanje prijenos sredstava.

Zaključci odbora EMPL temelje se na sljedećim razmatranjima:

A)  budući da se taj zahtjev temelji na članku 4. stavku 1. točki (b) Uredbe (EU) br. 1309/2013 (Uredba o EGF-u) i odnosi na 550 radnika proglašenih viškom u tri poduzeća iz gospodarskih sektora razvrstanih u odjeljak 58 NACE-a Rev. 2 (izdavačka djelatnost) u regiji Atika, u referentnom razdoblju od devet mjeseci;

B)  budući da Grčka, kako bi ta otpuštanja povezala sa svjetskom financijskom i gospodarskom krizom, tvrdi da je prodaja dnevnih novina i časopisa tijekom proteklih godina pala kao posljedica gospodarske i financijske krize kojoj je Grčka još uvijek izložena, ali i zbog ubrzanog digitalnog razvoja koji dovodi do velikih promjena u izdavačkom sektoru. Taj je sektor suočen sa smanjenjem prihoda od oglašavanja i prihoda od prodaje;

C)  budući da 41,8 % radnika obuhvaćenih tom mjerom čine žene, a 58,8 % muškarci; budući da su 83,63 % ciljanih korisnika osobe u dobi od 30 do 54 godine, a njih 14,7 % starije je od 55 godina i 1,6 % njih je mlađe od 30 godina;

Stoga Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja poziva Odbor za proračune kao nadležni odbor da u svoj prijedlog rezolucije u vezi s grčkim zahtjevom uvrsti sljedeće prijedloge:

1.  slaže se s Komisijom da su intervencijski kriteriji iz članka 4. stavka 1. točke (b) Uredbe (EU) br. 1309/2013 ispunjeni i da Grčka stoga u skladu s tom Uredbom ima pravo na financijski doprinos u iznosu od 2 308 500 EUR, što iznosi 60 % ukupnog troška od 3 847 500 EUR;

2.  napominje da je Komisija poštovala rok od 12 tjedana od primitka ispunjenog zahtjeva koji su podnijele grčke vlasti, nakon čega je 4. listopada 2018. završila svoju ocjenu o usklađenosti s uvjetima za pružanje financijskog doprinosa te o tome istog dana obavijestila Parlament;

3.  sa zabrinutošću naglašava da na regiju Atiku otpada velik udio nezaposlenosti i dugoročne nezaposlenosti u Grčkoj, gdje je nezaposlenost i dalje visoka;

4.  napominje da su iz EGF-a sufinancirane usluge prilagođene potrebama radnika koji su proglašeni viškom i da uključuju profesionalnu orijentaciju i pomoć pri traženju posla, osposobljavanje i prekvalifikaciju u skladu s potrebama tržišta rada, potporu poduzetništvu, poticaje za zapošljavanje te naknade za traženje posla i osposobljavanje;

5.  napominje da su financijske naknade i poticaji, tj. poticaji za zapošljavanje, naknade za traženje posla i osposobljavanje, blizu maksimalnih 35 % utvrđenih Uredbom o EGF-u;

6.  ističe da su financijske naknade uvjetovane aktivnim sudjelovanjem ciljanih korisnika i mogu biti istinski poticaj u specifičnom gospodarskom kontekstu Grčke;

7.  napominje da se ne planiraju nikakve mjere za mlade koji nisu zaposleni, ne obrazuju se i ne osposobljavaju (NEET) iako su njihove stope u Grčkoj i dalje visoke;

8.  pozdravlja činjenicu da se u planiranoj ponudi osposobljavanja uzimaju u obzir pouke iz prvog zahtjeva EGF-2014-018 GR/Atika, kada su, prema evaluaciji koja je u tijeku, ostvarene visoke stope integracije;

9.  pozdravlja činjenicu da je provedeno savjetovanje s predstavnicima sindikata novinara atenskih dnevnih novina, udruženjem radnika dnevnih tiskovina u Ateni i Ministarstvom rada;

10.  naglašava da su grčke vlasti pružile jamstva da se za predložene mjere neće dobivati financijska potpora iz drugih fondova ili financijskih instrumenata Unije te da će se spriječiti svako dvostruko financiranje;

11.  pozdravlja činjenicu da je Grčka potvrdila da su poduzeća koja su otpustila te radnike ispunila pravne obveze kojima se uređuju otpuštanja;

12.  podsjeća na to da bi se u skladu s člankom 7. Uredbe pri izradi usklađenog paketa usluga prilagođenih potrebama otpuštenih radnika trebale predvidjeti buduće perspektive na tržištu rada i tražene vještine te da bi taj paket trebao biti usklađen sa zaokretom prema održivom gospodarstvu koje se temelji na učinkovitom korištenju resursa.

S poštovanjem,

Marita ULVSKOG


PISMO ODBORA ZA REGIONALNI RAZVOJ

Pismo od 15. listopada 2018.. koje je Iskra Mihaylova, predsjednica Odbora za regionalni razvoj, poslala Jeanu Arthuisu, predsjedniku Odbora za proračune

Prijevod

Predmet:  Mobilizacija Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji

Poštovani g. Arthuis,

Prijedlog odluke Komisije o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (EGF) upućen je Odboru za regionalni razvoj kako bi taj odbor dao svoje mišljenje. Prema mojim saznanjima predviđeno je da Odbor za proračune uskoro usvoji izvješće o tom prijedlogu:

-  u dokumentu COM(2018)0667 predlaže se dodjeljivanje financijskog doprinosa iz EGF-a u iznosu od 2 308 500 EUR za 550 otpuštenih radnika u ekonomskom sektoru svrstanom u odjeljak 58 NACE-a Rev. 2 – Izdavačke djelatnosti. Predmetna poduzeća provela su otpuštanja u regiji razine NUTS 2 Aττική (Atika) (EL30) u Grčkoj.

Pravila koja se primjenjuju na financijske doprinose iz EGF-a utvrđena su Uredbom (EU) br. 1309/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o Europskom fondu za prilagodbu globalizaciji (2014. – 2020.) i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1927/2006.

Koordinatori Odbora razmotrili su taj prijedlog i zamolili me da Vas obavijestim o tome da se većina u Odboru ne protivi toj mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji radi dodjeljivanja navedenog iznosa u skladu s prijedlogom Komisije.

(zaključna pozdravna formula i potpis)


INFORMACIJE O USVAJANJU U NADLEŽNOM ODBORU

Datum usvajanja

21.11.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

28

3

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Urmas Paet, Răzvan Popa, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Stanisław Żółtek

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Karine Gloanec Maurin, Tomáš Zdechovský


KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

28

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez, Urmas Paet

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

NI

Neoklis Sylikiotis

PPE

Richard Ashworth, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Monika Hohlmeier, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský, Patricija Šulin

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Vladimír Maňka, Răzvan Popa, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Manuel dos Santos

VERTS/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand

3

-

ECR

Bernd Kölmel

ENF

André Elissen, Stanisław Żółtek

0

0

 

 

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

Posljednje ažuriranje: 27. studenog 2018.Pravna napomena