Eljárás : 2018/2240(BUD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0377/2018

Előterjesztett szövegek :

A8-0377/2018

Viták :

Szavazatok :

PV 29/11/2018 - 8.6

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2018)0471

JELENTÉS     
PDF 594kWORD 67k
22.11.2018
PE 629.510v02-00 A8-0377/2018

az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (Görögország kérelme – EGF/2018/003 EL/Attica publishing)

(COM(2018)0667 – C8-0430/2018 – 2018/2240(BUD))

Költségvetési Bizottság

Előadó: Eider Gardiazabal Rubial

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
 MELLÉKLET: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA
 INDOKOLÁS
 LEVÉL A FOGLALKOZTATÁSI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL
 A REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI BIZOTTSÁG LEVELE
 INFORMÁCIÓ AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG ÁLTALI ELFOGADÁSRÓL
 AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (Görögország kérelme – EGF/2018/003 EL/Attica publishing)

(COM(2018)0667 – C8-0430/2018 – 2018/2240(BUD))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2018)0667 – C8-0430/2018),

–  tekintettel az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapról (2014–2020) és az 1927/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1309/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre(1) (EGAA-rendelet),

–  tekintettel a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló, 2013. december 2-i 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendeletre(2) és különösen annak 12. cikkére,

–  tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodásra(3), és különösen annak 13. pontjára,

–  tekintettel a 2013. december 2-i háromoldalú egyeztetés eredményére,

–  tekintettel a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság levelére,

–  tekintettel a Regionális Fejlesztési Bizottság levelére,

–  tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére (A8-0377/2018),

A.  mivel az Unió létrehozta a jogalkotási és költségvetési eszközöket ahhoz, hogy további támogatást nyújtson a világkereskedelem fő strukturális változásainak következményei által sújtott vagy a globális pénzügyi és gazdasági válság következtében elbocsátott munkavállalóknak, és támogassa újbóli munkaerőpiaci beilleszkedésüket;

B.  mivel az Unió által az elbocsátott munkavállalók részére nyújtott pénzügyi támogatásnak dinamikusnak kell lennie, és azt a lehető leggyorsabban és leghatékonyabban kell rendelkezésre bocsátani;

C.  mivel Görögország EGF/2018/003 EL/Attica publishing referenciaszámmal kérelmet nyújtott be az EGAA-ból igénybe vehető pénzügyi hozzájárulás iránt a NACE Rev. 2. rendszer szerinti 58. ágazatban (Kiadói tevékenységek) a görögországi Attika (EL30) NUTS 2 szintű régióban történt 550 elbocsátást követően.

D.  mivel a kérelmet az EGAA-rendelet 4. cikke (1) bekezdésének b) pontja szerinti beavatkozási kritérium alapján nyújtották be, amely az EGAA hozzájárulását ahhoz köti, hogy egy kilenc hónapos referencia-időszak alatt egy tagállam egy, vagy két egymással határos régiójában, vagy több mint két egymással határos NUTS 2. szintű régiójában található és a NACE Rev. 2. rendszer ágazati szintjén meghatározott ugyanazon gazdasági ágazatban működő vállalattól legalább 500 munkavállalót bocsássanak el;

1.  egyetért a Bizottsággal abban, hogy az EGAA-rendelet 4. cikke (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott feltételek teljesülnek, és hogy ezért Görögország jogosult az említett rendelet értelmében nyújtandó 2 308 500 EUR összegű pénzügyi hozzájárulásra, ami a 3 847 500 EUR-t kitevő összes kiadás 60%-a;

2.  megállapítja, hogy a görög hatóságok 2018. május 22-én nyújtották be a kérelmet, és hogy annak értékelését a Bizottság – a kiegészítő információk Görögország általi benyújtását követően – 2018. október 4-én fejezte be, majd erről ugyanazon a napon értesítette a Parlamentet, a 12 hetes határidő betartásával;

3.   megjegyzi, hogy Görögország érvelése szerint az elbocsátások a pénzügyi és gazdasági világválsághoz, különösen annak a görög gazdaságra gyakorolt hatásaihoz kapcsolódnak, többek között az egy főre eső reál GDP csökkenéséhez, a növekvő munkanélküliséghez, a bérek visszaeséséhez és a háztartások jövedelmének csökkenéséhez, amely a digitális fejlődés gyors ütemével párosul, ami a reklámozási kiadások fontos megbízók által végrehajtott csökkentésével együtt a kiadói ágazatot is átalakítja; megjegyzi, hogy az ágazatban a reklám- és az értékesítési bevételek csökkenése tapasztalható;

4.  emlékeztet arra, hogy a görög kiadói ágazatban tevékenykedő három vállalatnál bekövetkezett elbocsátások várhatóan jelentős kedvezőtlen hatást gyakorolnak majd a helyi gazdaságra, és hogy az elbocsátások hatását az újbóli elhelyezkedés nehézségei súlyosbítják, amelyek a munkahelyek hiányából, a munkaerőpiac felismert szükségleteinek megfelelő szakképzési tanfolyamok hiányából és az álláskeresők nagy számából fakadnak;

5.  aggódva hangsúlyozza, hogy Attika régióban összpontosul a munkanélküliség és a tartós munkanélküliség jelentős hányada Görögországban, ahol továbbra is magas a munkanélküliség;

6.  emlékeztet arra, hogy ez Görögország második olyan kérelme, amely az Attikában a kiadói tevékenységek ágazatában történő elbocsátásokkal kapcsolatban az EGAA-ból nyújtandó pénzügyi hozzájárulásra irányul, a 2014-es EGF/2014/018 referenciaszámú kérelmet és az arról hozott pozitív döntést követően(4);

7.  megjegyzi, hogy a kérelem 550 elbocsátott munkavállalóra vonatkozik, akik nagy része nő (41,82%); megjegyzi továbbá, hogy az elbocsátott munkavállalók 14,73%-a 55 évesnél idősebb és 1,6%-uk 30 évesnél fiatalabb; erre tekintettel elismeri az EGAA által társfinanszírozott aktív munkaerőpiaci intézkedések fontosságát, hogy javuljanak ezen kiszolgáltatott csoportok munkaerőpiacra történő újbóli beilleszkedésének esélyei;

8.  üdvözli, hogy a tervezett képzési kínálat tükrözi az EGF-2014–018 GR/Attica referenciaszámú első kérelem alapján levont tanulságokat, amely a folyamatban lévő értékelés szerint jó integrációs arányt ért el;

9.  megjegyzi, hogy nem terveznek intézkedéseket a nem foglalkoztatott, oktatásban és képzésben nem részesülő (NEET) fiatalok számára, annak ellenére, hogy arányuk Görögországban továbbra is magas;

10.  hangsúlyozza, hogy a pénzügyi támogatások a megcélzott kedvezményezettek aktív részvételétől függnek, és valódi ösztönzőként szolgálhatnak Görögország sajátos gazdasági környezete tekintetében;

11.  megjegyzi, hogy az anyagi juttatások és ösztönzők, köztük a munkaerő-felvétel ösztönzése, az álláskeresési és képzési támogatások közel vannak az EGAA-rendeletben rögzített, 35%-os felső határhoz;

12.   megjegyzi, hogy Görögország ötféle intézkedést tervez a kérelem által érintett elbocsátott munkavállalók érdekében: i. pályaválasztási (pályaorientációs) tanácsadás és álláskeresési segítség, ii. képzés, átképzés és szakképzés a munkaerőpiac szükségleteinek megfelelően, iii. vállalkozásalapításhoz nyújtott hozzájárulás, iv. álláskereséshez és képzéshez nyújtott anyagi támogatás, v. a munkaerő-felvétel ösztönzése;

13.  elismeri, hogy a személyre szabott, összehangolt szolgáltatáscsomag az athéni napilapok újságírói szövetségének (ΕΣΗΕΑ), az athéni napilapok alkalmazotti szövetségének

(ΕΠΗΕΑ) és a görög munkaügyi minisztériumnak a képviselőivel folytatott konzultációt követően került kidolgozásra;

14.  hangsúlyozza, hogy a görög hatóságok által nyújtott megerősítés szerint a támogatható intézkedésekre más uniós pénzügyi eszközből nem folyósítanak támogatást, és a kettős finanszírozás kizárásra kerül;

15.  emlékeztet arra, hogy az EGAA-rendelet 7. cikkével összhangban a személyre szabott szolgáltatások összehangolt csomagjának kialakítása során előre kell jelezni a jövőbeli munkaerőpiaci kilátásokat és a szükséges készségeket, valamint hogy a csomagnak összhangban kell lennie az erőforrás-hatékony és fenntartható gazdaság felé történő elmozdulással;

16.  ismételten leszögezi, hogy az EGAA-ból nyújtott támogatás nem helyettesítheti sem azokat az intézkedéseket, amelyek meghozatala a vállalatok feladata a nemzeti jog vagy a kollektív szerződések értelmében, sem a vállalatok vagy ágazatok szerkezetátalakítására irányuló intézkedéseket, és üdvözli a Görögország által e tekintetben nyújtott megerősítést;

17.  felszólítja a Bizottságot, hogy ösztönözze arra a nemzeti hatóságokat, hogy a növekedési potenciállal rendelkező és így munkaerőt felvevő ágazatokról szóló jövőbeni javaslataikban jobban térjenek ki a részletekre, valamint hogy gyűjtsenek megalapozott adatokat az EGAA-támogatás hatásáról, amelyet többek között az állások minőségére és a munkaerőpiacra való újbóli beilleszkedésnek az EGAA révén elért arányára gyakorol;

18.  emlékeztet a Bizottsághoz intézett azon kérésére, hogy biztosítson hozzáférést a nyilvánosság számára az EGAA-kérelmekkel kapcsolatos összes dokumentumhoz;

19.  jóváhagyja a jelen állásfoglaláshoz mellékelt határozatot;

20.  utasítja elnökét, hogy a Tanács elnökével együtt írja alá ezt a határozatot, valamint gondoskodjon közzétételéről az Európai Unió Hivatalos Lapjában;

21.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást és annak mellékletét a Tanácsnak és a Bizottságnak.

(1)

HL L 347., 2013.12.20, 855. o.

(2)

HL L 347., 2013.12.20, 884. o.

(3)

HL C 373., 2013.12.20., 1. o.

(4)

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/644 határozata (2015. április 15.) az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről (Görögország „EGF/2014/018 GR/Attica Broadcasting” referenciaszámú kérelme) (HL L 106., 2015.4.24., 29–30. o.).


MELLÉKLET: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételérőlGörögország kérelme – EGF/2018/003 EL/Attica publishing

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapról (2014–2020) és az 1927/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1309/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre(1) és különösen annak 15. cikke (4) bekezdésére,

tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési kérdésekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodásra(2) és különösen annak 13. pontjára,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)  Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap (a továbbiakban: EGAA) célja, hogy támogatást nyújtson a globalizáció hatására a világkereskedelemben bekövetkezett fő strukturális változások miatt vagy a globális pénzügyi és gazdasági válság elhúzódása, illetve egy újabb globális pénzügyi és gazdasági válság következtében elbocsátott munkavállalóknak és tevékenységüket megszüntető önálló vállalkozóknak a munkaerőpiacra történő újbóli beilleszkedéshez.

(2)  Az EGAA éves maximális összege az 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendelet(3) 12. cikkében meghatározottaknak megfelelően (2011-es árakon számítva) nem haladhatja meg a 150 millió EUR összeget.

(3)  Görögország az Attika régióban történt elbocsátásokra tekintettel 2018. május 22-én kérelmet nyújtott be az EGAA igénybevétele iránt. A kérelmet az 1309/2013/EU rendelet 8. cikke (3) bekezdésének megfelelően további információkkal egészítette ki. Az említett kérelem eleget tesz az 1309/2013/EU rendelet 13. cikkében az EGAA-ból folyósított pénzügyi hozzájárulás meghatározására vonatkozóan megállapított követelményeknek.

(4)  Az EGAA-t ezért igénybe kell venni a Görögország által benyújtott kérelem alapján nyújtandó, 2 308 500 EUR összegű pénzügyi hozzájárulás folyósítása érdekében.

(5)  Az EGAA igénybevételéhez szükséges idő minimalizálása érdekében ezt a határozatot elfogadása napjától kell alkalmazni,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az Unió 2018. évi pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetésének keretein belül az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapból 2 308 500 EUR összeg igénybevételére kerül sor kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatok formájában.

2. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba. Ezt a határozatot [az elfogadás dátuma](4)*-tól/-től kell alkalmazni.

Kelt …, …-án/-én.

az Európai Parlament részéről  a Tanács részéről

az elnök  az elnök

(1)

  HL L 347., 2013.12.20, 855. o.

(2)

  HL C 373., 2013.12.20., 1. o.

(3)

  A Tanács 1311/2013/EU, Euratom rendelete (2013. december 2.) a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről (HL L 347., 2013.12.20., 884. o.).

(4)

*   A dátumot az Európai Parlamentnek kell beillesztenie a Hivatalos Lapban való kihirdetést megelőzően.


INDOKOLÁS

I.  Háttér-információk

Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapot azért hozták létre, hogy kiegészítő támogatást nyújtson a világkereskedelemben bekövetkezett főbb strukturális változások következményei által sújtott munkavállalóknak.

A 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló 1311/2013/EU, Euratom rendelet(1) 12. cikkének, valamint az 1309/2013/EU rendelet(2) 15. cikkének rendelkezései értelmében az alap nem lépheti túl a (2011-es árakon számított) 150 millió eurós maximális éves összeget. A megfelelő összegeket céltartalékként kell feltüntetni az Unió általános költségvetésében.

Ami az eljárást illeti, az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodás(3) 13. pontja értelmében az alap aktiválása érdekében a Bizottság – a kérelem pozitív elbírálása esetén – az alap igénybevételére irányuló javaslatot nyújt be a költségvetési hatóságnak, és egyidejűleg benyújtja a megfelelő átcsoportosításra irányuló kérelmet is. Egyetértés hiányában háromoldalú egyeztetést kell kezdeményezni.

II.  Görögország kérelme és a Bizottság javaslata

A Bizottság 2018. október 4-én határozatra irányuló javaslatot fogadott el az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap Görögország javára történő igénybevételére, hogy támogassa a NACE Rev. 2. rendszer szerinti 58. ágazatban (Kiadói tevékenységek) a görögországi Attika (EL30) NUTS 2. szintű régiójának három vállalatától elbocsátott munkavállalók munkaerőpiacra történő újbóli beilleszkedését. A javaslatot 2018. október 4-én megküldték az Európai Parlamentnek.

Ez a 2018. évi költségvetés keretében vizsgálandó kilencedik kérelem, a NACE Revision 2. rendszere szerinti 58. gazdasági ágazatban (Kiadói tevékenységek) pedig a harmadik az EGAA létrehozása óta. 550 elbocsátott munkavállalót érint, és az EGAA-ból összesen 2 308 500 EUR igénybevételére irányul Görögország javára.

A kérelmet 2018. május 22-én nyújtották be a Bizottságnak, és 2018. augusztus 1-ig további információkkal egészítették ki. A Bizottság 2018. október 4-én véglegesítette értékelését, és az EGAA-rendelet valamennyi vonatkozó rendelkezése alapján megállapította, hogy a kérelem esetében teljesülnek az EGAA-ból nyújtott pénzügyi hozzájárulásnak az EGAA-rendelet 4. cikkének (1) bekezdésében említett feltételei.

Görögország azzal érvel, hogy az elbocsátások a pénzügyi és gazdasági világválsághoz, nevezetesen a napi és periodikus sajtó forgalmának folyamatos hanyatlása miatt a kiadói ágazatban bekövetkező fő strukturális változásokhoz kapcsolódnak, ami a jelentős ügyfelek hirdetési kiadásainak visszaesésével párosult. Ez a gazdasági visszaesés közvetlen következménye, melyet erősít a digitális fejlődés, amely eltéríti az olvasókat a nyomtatott sajtótól az elektronikus sajtó felé. Ezt főleg a digitális sajtóhoz való túlnyomórészt ingyenes hozzáférés, valamint a könnyű és azonnali elérhetőség magyarázza.

Ennek következtében 2011 és 2017 között a napilapok értékesítése a 2011-es 144 millió példányról 2017-re 57 millióra csökkent; a magazinok forgalma pedig 60 millió példányról 23 millióra esett vissza. 2005 és 2014 között a kiadói ágazat forgalma 56,4%-kal zuhant vissza. A forgalom 2015-ben tovább csökkent 14,3%-kal, 2016-ban 8,3%-kal, 2017-ben pedig 19,5%-kal.

Minden elbocsátás Attikában történt, amely Görögországban az összes munkanélküli 34,7%-át, illetve a tartós munkanélküliek 36%-át adja. Az elbocsátott munkavállalók nagy része nő (41,82%). Az elbocsátott munkavállalók 14,73%-a 55 évesnél idősebb. Az EGAA által társfinanszírozott aktív munkaerőpiaci intézkedések rendkívüli fontossággal bírnak, hogy javuljanak e kiszolgáltatott csoportok munkaerőpiacra történő újbóli beilleszkedésének esélyei.

Az elbocsátott munkavállalóknak biztosítandó alábbi ötféle intézkedéshez kérték az EGAA társfinanszírozását:

–  Pályaorientáció: Ez a kísérő intézkedés, amelyet valamennyi résztvevő igénybe vehet majd, az alábbi szakaszokból áll: i. általános információk, ii. felvétel és regisztráció, iii. személyi és szakmai dosszié összeállítása, iv. álláskeresési támogatás és karrier-tanácsadás, v. a munkavállalással kapcsolatos tanácsadás, vi. nyomon követés.

–  Képzés, átképzés és szakképzés: Az intézkedés keretében a munkavállalók számára szakképzéseket biztosítanak a munkaerőpiac szükségleteinek megfelelő és kedvező fejlődési kilátással rendelkező területeken és ágazatokban. A képzések során figyelembe veszik majd a munkavállalóknak a pályaorientációs tanácsadás keretében azonosított szükségleteit.

–  Vállalkozásalapításhoz nyújtott hozzájárulás: Azok a munkavállalók, akik saját vállalkozást alapítanak, legfeljebb 15 000 euró összegű hozzájárulásban részesülnek az alapítási költségek fedezésére.

–  Álláskeresési támogatás és képzési támogatás: A pályaorientációs tanácsadáson való részvétellel összefüggésben felmerülő költségek fedezésére a kedvezményezettek a részvétel minden napjára 40 EUR-t kapnak. Képzés idejére a támogatás 3,33 EUR/óra.

–  A munkaerő-felvétel ösztönzése: E támogatás megkönnyíti az elbocsátott munkavállalók számára, hogy egy másik vállalkozásnál újból munkába álljanak. Az alkalmazó vállalkozás legfeljebb hat hónapig 650 EUR-t kap, amennyiben a munkavállalót a támogatás megszűnése után legalább további hat hónapig alkalmazza.

A Bizottság szerint a fent ismertetett intézkedések az EGAA-rendelet 7. cikke szerinti támogatható tevékenységek közé tartozó aktív munkaerőpiaci intézkedéseknek minősülnek, és nem helyettesítik a passzív szociális védelmi intézkedéseket.

A görög hatóságok minden szükséges biztosítékot megadtak az alábbiak tekintetében: – a javasolt intézkedésekhez való hozzáférés és azok megvalósítása során tiszteletben tartják az egyenlő bánásmód és a megkülönböztetésmentesség elvét;

– a nemzeti és uniós jogszabályokban a csoportos létszámleépítések vonatkozásában előírt követelményeket tiszteletben tartották,

– az elbocsátást végrehajtó vállalkozások, amelyek a leépítések után folytatták tevékenységeiket, eleget tettek az elbocsátásokra vonatkozó jogi kötelezettségeiknek, és a munkavállalóikkal szemben is ennek megfelelően jártak el,

– a javasolt intézkedések más uniós alapokból vagy pénzügyi eszközökből nem részesülnek pénzügyi támogatásban, a kettős finanszírozás megelőzésére,

– a javasolt intézkedések kiegészítik a strukturális alapok által finanszírozott intézkedéseket,

– az EGAA-ból nyújtott pénzügyi hozzájárulás megfelel az állami támogatásra vonatkozó uniós eljárási és anyagi szabályoknak.

Görögország értesítette a Bizottságot, hogy a tagállami előfinanszírozás vagy társfinanszírozás forrása a Görög Gazdasági és Fejlesztési Minisztérium közberuházási programja. A pénzügyi hozzájárulás irányítását és ellenőrzését úgy biztosítják, hogy a Munkaügyi, Társadalombiztosítási és Társadalmi Szolidaritási Minisztérium nemzeti stratégiai referenciakerettel(4) foglalkozó ügyvezető igazgatósága lesz az irányító hatóság, az EDEL (a pénzügyi ellenőrző bizottság) az ellenőrző hatóság, a Gazdasági, Infrastrukturális, Idegenforgalmi és Tengerügyi Minisztériumnak a társfinanszírozott programok tanúsításáért és hitelesítéséért felelős különleges szolgálata pedig az igazoló hatóság.

III.  Eljárás

Az alap igénybevétele érdekében a Bizottság 2 308 500 euró összegnek az EGAA-tartalékból (40 02 43) az EGAA-ra vonatkozó 04 04 01. költségvetési sorba való átcsoportosítására irányuló kérelmet nyújtott be a költségvetési hatósághoz.

2018-ban ez az alap igénybevételére irányuló kilencedik átcsoportosítási javaslat, amelyet a költségvetési hatósághoz benyújtottak.

Egyetértés hiánya esetén az EGAA-rendelet 15. cikkének (4) bekezdésével összhangban háromoldalú egyeztető eljárást kell indítani.

Egy belső megállapodás szerint a Foglalkoztatási és Szociális Bizottságot be kell vonni a folyamatba, hogy építő jellegű támogatást nyújthasson, és hozzájárulhasson az alaphoz benyújtott kérelmek elbírálásához.

(1)

HL L 347., 2013.12.20, 884. o.

(2)

HL L 347., 2013.12.20, 855. o.

(3)

HL C 373., 2013.12.20., 1. o.

(4)

  Nemzeti stratégiai referenciakeret (NSRF)


LEVÉL A FOGLALKOZTATÁSI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL

D (2018)41901

Jean Arthuis

a Költségvetési Bizottság elnöke

ASP 09G205

Tárgy: Vélemény az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak (EGAA) az EGF/2018/003 EL referenciaszámú kérelem nyomán történő igénybevételéről

Tisztelt Elnök Úr!

A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság (EMPL), valamint annak az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alappal foglalkozó munkacsoportja (EGAA-munkacsoport) megvizsgálta az EGAA igénybevételére irányuló kérelmet az EGF/2018/003 EL ügyben, és a következő véleményt fogadta el.

Az EMPL bizottság és az EGAA-munkacsoport támogatja az alap e kérelem esetében történő igénybevételét. Az EMPL bizottság azonban – a kifizetések átutalásának megkérdőjelezése nélkül – néhány észrevételt kíván tenni e tekintetben.

Az EMPL bizottság megjegyzései az alábbi megfontolásokon alapulnak:

A)  mivel a kérelem az 1309/2013/EU rendelet (EGAA-rendelet) 4. cikke (1) bekezdésének b) pontján alapul és 550 munkavállalót érint, akiket a NACE Rev. 2. rendszere szerinti 58. ágazat (Kiadói tevékenységek) alá tartozó gazdasági szektorokban működő 3 vállalattól bocsátottak el kilenc hónap alatt Attika régióban;

B)  mivel az elbocsátások és a globális pénzügyi és gazdasági válság közötti kapcsolat bizonyítása érdekében Görögország azzal érvelt, hogy a Görögországot a mai napig érintő pénzügyi és gazdasági világválság, továbbá a kiadói ágazatot is átalakító digitális fejlődés gyors üteme miatt az elmúlt egy évben csökkent a napi és periodikus sajtó forgalma; az ágazatban a reklám- és az értékesítési bevételek csökkenése tapasztalható;

C)  mivel az intézkedések által érintett munkavállalók 41,8%-a nő és 58,8%-a férfi; mivel a megcélzott kedvezményezettek 83,63%-a 30 és 54 év közötti, 14,7%-a pedig 55 év feletti, és 1,6%-a 30 év alatti.

Ezért a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság felkéri a Költségvetési Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy a görög kérelemmel kapcsolatos állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1.  egyetért a Bizottsággal abban, hogy az 1309/2013/EU rendelet 4. cikke (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott beavatkozási kritériumok teljesülnek, és hogy ezért Görögország jogosult az említett rendelet értelmében nyújtandó 2 308 500 eurós pénzügyi hozzájárulásra, amely a 3 847 500 eurót kitevő teljes költség 60%-át teszi ki;

2.  megjegyzi, hogy a Bizottság tiszteletben tartotta a kérelem görög hatóságok általi benyújtásától számított 12 hetes határidőt, mielőtt 2018. október 4-én lezárta annak értékelését, hogy a kérelemben foglaltak megfelelnek-e a pénzügyi hozzájárulás megadása feltételeinek, majd erről ugyanazon a napon értesítette a Parlamentet;

3.  aggódva hangsúlyozza, hogy Attika régióban összpontosul a munkanélküliség és a tartós munkanélküliség jelentős hányada Görögországban, ahol továbbra is magas a munkanélküliség;

4.  megjegyzi, hogy az EGAA által társfinanszírozásban részesített, az elbocsátott munkavállalók számára nyújtott személyre szabott szolgáltatások közé tartozik a pályaorientációs tanácsadás és a munkakereséshez nyújtott segítség; a munkaerőpiaci igényeknek megfelelő képzések és átképzések; a vállalkozásindítás támogatása; a munkaerő-felvétel ösztönzése, valamint a munkakereséshez és képzéshez nyújtott anyagi juttatás;

5.  megjegyzi, hogy az anyagi juttatások és ösztönzők, köztük a munkaerő-felvétel ösztönzése, az álláskeresési és képzési támogatások közel vannak a rendeletben rögzített, 35%-os felső határhoz;

6.  hangsúlyozza, hogy a pénzügyi támogatások a megcélzott kedvezményezettek aktív részvételétől függnek, és valódi ösztönzőként szolgálhatnak Görögország sajátos gazdasági környezete tekintetében;

7.  megjegyzi, hogy nem terveznek intézkedéseket a nem foglalkoztatott, oktatásban és képzésben nem részesülő (NEET) fiatalok számára, annak ellenére, hogy arányuk Görögországban továbbra is magas;

8.  üdvözli, hogy a tervezett képzési kínálat tükrözi az EGF-2014-018 GR Attica referenciaszámú, a folyamatban lévő értékelés szerint jó integrációs arányt elérő első kérelem alapján levont tanulságokat;

9.  üdvözli az athéni napilapok újságírói szövetsége, az athéni napilapok alkalmazotti szövetsége és a görög munkaügyi minisztérium képviselőivel folytatott konzultációt;

10.  megjegyzi, hogy a görög hatóságok megerősítették, hogy a javasolt intézkedésekre más uniós pénzügyi eszközből nem folyósítanak pénzügyi támogatást, és a kettős finanszírozás kizárásra kerül;

11.  üdvözli, hogy Görögország megerősítette, hogy az elbocsátásokat végrehajtó vállalkozások eleget tettek az elbocsátásokra vonatkozó jogi követelményeknek;

12.  emlékeztet arra, hogy a rendelet 7. cikkével összhangban a személyre szabott szolgáltatások összehangolt csomagjának kialakítása során fel kell mérni a jövőbeli munkaerőpiaci kilátásokat és a szükséges készségeket, valamint hogy a csomagnak összeegyeztethetőnek kell lennie az erőforrás-hatékony és fenntartható gazdaság felé történő elmozdulással.

Tisztelettel:

Marita ULVSKOG


A REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI BIZOTTSÁG LEVELE

Iskra Mihaylova, a Regionális Fejlesztési Bizottság elnöke 2018. október 15-i levele Jean Arthuis, a Költségvetési Bizottság elnöke részére

Fordítás

Tárgy:  Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele

Tisztelt Arthuis Úr!

Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap (EGAA) igénybevételéről szóló határozatra irányuló bizottsági javaslatot véleményezésre a Regionális Fejlesztési Bizottság elé terjesztették. Úgy tudom, hogy az erről szóló jelentés a tervek szerint rövidesen elfogadásra kerül a Költségvetési Bizottságban:

-  a COM(2018)0667 javaslat 2 308 500 euró EGAA-hozzájárulást irányoz elő 550 munkavállaló számára, akiket az uniós gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere szerinti 58. gazdasági ágazatban (Kiadói tevékenység) bocsátottak el. Az érintett vállalatoktól történő elbocsátásokra Görögországban, főként Aττική (Attika) (EL30) NUTS 2. szintű régióiban került sor.

Az EGAA-ból nyújtott pénzügyi hozzájárulásokra vonatkozó szabályokat az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapról (2014–2020) és az 1927/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1309/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: EGAA-rendelet) határozza meg.

A bizottság koordinátorai megvizsgálták a javaslatot, és felkértek arra, hogy írásban tájékoztassam Önt arról, hogy a bizottság többsége nem ellenzi az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételét a fent említett összeg Bizottság által javasoltak szerinti felhasználására.

(Udvariassági formula és aláírás)


INFORMÁCIÓ AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG ÁLTALI ELFOGADÁSRÓL

Az elfogadás dátuma

21.11.2018

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

28

3

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Urmas Paet, Răzvan Popa, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Stanisław Żółtek

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Karine Gloanec Maurin, Tomáš Zdechovský


AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

28

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez, Urmas Paet

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

NI

Neoklis Sylikiotis

PPE

Richard Ashworth, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Monika Hohlmeier, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský, Patricija Šulin

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Vladimír Maňka, Răzvan Popa, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Manuel dos Santos

VERTS/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand

3

-

ECR

Bernd Kölmel

ENF

André Elissen, Stanisław Żółtek

0

0

 

 

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodás

Utolsó frissítés: 2018. november 27.Jogi nyilatkozat