Procedūra : 2018/2240(BUD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0377/2018

Iesniegtie teksti :

A8-0377/2018

Debates :

Balsojumi :

PV 29/11/2018 - 8.6

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2018)0471

ZIŅOJUMS     
PDF 665kWORD 62k
22.11.2018
PE 629.510v02-00 A8-0377/2018

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu (Grieķijas pieteikums EGF/2018/003 EL/Attica publishing)

(COM(2018)0667 – C8-0430/2018 – 2018/2240(BUD))

Budžeta komiteja

Referente: Eider Gardiazabal Rubial

EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
 PIELIKUMS. EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒMUMS
 PASKAIDROJUMS
 NODARBINĀTĪBAS UN SOCIĀLO LIETU KOMITEJAS VĒSTULE
 REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS KOMITEJAS VĒSTULE
 INFORMĀCIJA PAR PIEŅEMŠANUATBILDĪGAJĀ KOMITEJĀ
 ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu (Grieķijas pieteikums EGF/2018/003 EL/Attica publishing)

(COM(2018)0667 – C8-0430/2018 – 2018/2240(BUD))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2018)0667 – C8-0430/2018),

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1309/2013 par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fondu (2014–2020) un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1927/2006(1) (EGF regula),

–  ņemot vērā Padomes 2013. gada 2. decembra Regulu (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam(2), un jo īpaši tās 12. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību(3) (2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgums) un jo īpaši tā 13. punktu,

–  ņemot vērā 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīguma 13. punktā paredzēto trialoga procedūru,

–  ņemot vērā Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas vēstuli,

–  ņemot vērā Reģionālās attīstības komitejas vēstuli,

–  ņemot vērā Budžeta komitejas ziņojumu (A8-0377/2018),

A.  tā kā Savienība ir izveidojusi likumdošanas un budžeta instrumentus, lai sniegtu papildu atbalstu darba ņēmējiem, kurus nelabvēlīgi ietekmējušas lielas strukturālas pārmaiņas pasaules tirdzniecības modeļos vai globālā finanšu un ekonomikas krīze, un lai palīdzētu viņiem no jauna iekļauties darba tirgū;

B.  tā kā finansiālajai palīdzībai, ko Savienība sniedz atlaistiem darbiniekiem, vajadzētu būt dinamiskai un tā būtu jāsniedz pēc iespējas drīz un efektīvi;

C.  tā kā Grieķija ir iesniegusi pieteikumu EGF/2018/003 EL/Attica publishing, lai saņemtu finansiālu ieguldījumu no EGF saistībā ar 550 darbinieku atlaišanu saimnieciskās darbības nozarē, kura klasificēta NACE 2. redakcijas 58. nodaļā (“Izdevējdarbība”), NUTS 2. līmeņa Atikas reģionā (EL30) Grieķijā;

D.  tā kā šis pieteikums pamatojas uz EGF regulas 4. panta 1. punkta b) apakšpunktā minēto intervences kritēriju, kas nosaka vismaz 500 darba ņēmēju atlaišanu deviņu mēnešu pārskata perioda laikā uzņēmumos, kas darbojas vienā ekonomikas nozarē, kura definēta NACE 2. redakcijas nodaļas līmenī, un kas atrodas vienā reģionā vai divos kaimiņu reģionos, vai vairāk nekā divos kaimiņu reģionos, kuri definēti NUTS 2. līmenī, ja divos no šiem reģioniem kopā dalībvalstī skarti vairāk nekā 500 darba ņēmēji,

1.  piekrīt Komisijai, ka EGF regulas 4. panta 1. punkta b) apakšpunktā paredzētie nosacījumi ir ievēroti un ka Grieķija saskaņā ar minēto regulu ir tiesīga saņemt finansiālu ieguldījumu 2 308 500 EUR apmērā, kas ir 60 % no kopējām izmaksām, proti, 3 847 500 EUR;

2.  norāda, ka Grieķijas iestādes pieteikumu iesniedza 2018. gada 22. maijā un ka pēc Grieķijas sniegtās papildu informācijas saņemšanas Komisija 2018. gada 4. oktobrī pabeidza pieteikuma izvērtēšanu un tajā pašā dienā to darīja zināmu Parlamentam, ievērojot 12 nedēļu termiņu;

3.   norāda — Grieķija argumentē, ka darbinieku atlaišana ir saistīta ar pasaules finanšu un ekonomikas krīzi, konkrētāk, ar tās ietekmi uz Grieķijas ekonomiku, tostarp reālā IKP uz vienu iedzīvotāju samazināšanos, bezdarba pieaugumu, algu samazināšanos un samazinātiem mājsaimniecību ienākumiem līdz ar straujo digitālo attīstību, kura apvienojumā ar to, ka nozīmīgi reklāmdevēji ir samazinājuši izdevumus par reklāmām, pārveido izdevējdarbības nozari; norāda, ka nozare piedzīvo gan reklāmas, gan pārdošanas ieņēmumu samazinājumu;

4.  atgādina, ka darbinieku atlaišana, kas notika trīs uzņēmumos, kuri darbojas Grieķijas izdevējdarbības nozarē, visticamāk, radīs būtisku negatīvu ietekmi uz vietējo ekonomiku un ka darbinieku atlaišanas sekas ir saistītas ar grūtībām atrast jaunu darbu, jo trūkst darbvietu, trūkst arodmācību kursu, kuri atbilstu apzinātajām darba tirgus vajadzībām, un darbu meklē liels skaits darba ņēmēju;

5.  ar bažām uzsver, ka Atikas reģions veido ievērojamu daļu bezdarba un ilgtermiņa bezdarba Grieķijā, kur bezdarba līmenis joprojām ir augsts;

6.  atgādina, ka šis ir otrais Grieķijas pieteikums finansiālam ieguldījumam no EGF saistībā ar darbinieku atlaišanu uzņēmumā Atikas izdevējdarbības nozarē — pirmais pieteikums EGF/2014/018 tika iesniegts 2014. gadā un tika apstiprināts(4);

7.  norāda, ka pieteikums attiecas uz 550 atlaistiem darbiniekiem, no kuriem liela daļa ir sievietes (41,82 %); turklāt norāda, ka 14,73 % no atlaistajiem darbiniekiem ir vecāki par 55 gadiem un 1,6 % ir jaunāki par 30 gadiem; ņemot to vērā, atzīst, ka EGF līdzfinansētiem aktīviem darba tirgus pasākumiem ir svarīga nozīme, lai uzlabotu šo neaizsargāto grupu izredzes atgriezties darba tirgū;

8.  atzinīgi vērtē to, ka plānotajā mācību piedāvājumā ir ņemta vērā pieredze, kas gūta saistībā ar pieteikumu EGF-2014-018 GR/Atika, ar kuru, kā liecina vēl notiekošs novērtējums, ir izdevies panākt labus integrācijas rādītājus;

9.  norāda, ka nav plānoti pasākumi jauniešiem, kas nemācās, nestrādā un neapgūst arodu (NEET), lai gan NEET īpatsvars Grieķijā joprojām ir augsts;

10.  norāda, ka finansiālo pabalstu priekšnoteikums ir attiecīgo saņēmēju aktīva līdzdalība un ka tie var darboties kā reāls stimuls Grieķijas īpašajā ekonomiskajā situācijā;

11.  norāda, ka finanšu pabalsti un stimuli, piemēram, darbā pieņemšanas stimuli, kā arī darba meklēšanas un mācību pabalsti, ir tuvu EGF regulā noteiktajam maksimumam, t. i., 35 %;

12.  norāda, ka Grieķija plāno īstenot piecu veidu pasākumus atlaistajiem darbiniekiem, uz kuriem attiecas šis pieteikums, proti: i) profesionālā orientācija, ii) apmācība, pārkvalifikācija un arodmācības, iii) ieguldījums uzņēmuma izveidē, iv) darba meklēšanas pabalsts un mācību pabalsts, v) darbā pieņemšanas stimuli;

13.  pieņem zināšanai, ka saskaņotais individualizēto pakalpojumu kopums ir sagatavots, apspriežoties ar Atēnu dienas laikrakstu žurnālistu savienības (ΕΣΗΕΑ), Atēnu dienas laikrakstu darbinieku asociācijas (ΕΠΗΕΑ) un Darba ministrijas pārstāvjiem;

14.  uzsver — Grieķijas iestādes ir apstiprinājušas, ka atbalsttiesīgās darbības netiek finansētas no citiem Savienības fondiem vai finanšu instrumentiem un ka netiks pieļauta finansējuma dublēšanās;

15.  atgādina, ka saskaņā ar EGF regulas 7. pantu saskaņotajam individualizēto pakalpojumu kopumam vajadzētu būt tādam, kas paredz turpmākas darba tirgus perspektīvas un nepieciešamās prasmes, un tam vajadzētu būt saderīgam ar pāreju uz ilgtspējīgu ekonomiku, kurā tiek efektīvi izmantoti resursi;

16.  atkārtoti uzsver, ka EGF palīdzība nedrīkst aizstāt darbības, kas uzņēmumiem jāveic saskaņā ar attiecīgās valsts tiesību aktiem vai koplīgumiem, nedz arī aizstāt uzņēmumu vai nozaru pārstrukturēšanas pasākumus, un atzinīgi vērtē Grieķijas sniegto apstiprinājumu šajā sakarībā;

17.  aicina Komisiju mudināt valstu iestādes turpmākajos priekšlikumos sniegt sīkākas ziņas par nozarēm, kurās ir izaugsmes iespējas un kurās tādēļ, iespējams, tiks pieņemti jauni darbinieki, kā arī vākt pamatotus datus par EGF finansējuma ietekmi, tostarp par darbvietu kvalitāti un reintegrācijas līmeni, kas sasniegts ar EGF intervenci;

18.  atgādina par savu aicinājumu Komisijai nodrošināt publisku piekļuvi visiem dokumentiem par EGF pieteikumiem;

19.  apstiprina šai rezolūcijai pievienoto lēmumu;

20.  uzdod priekšsēdētājam parakstīt šo lēmumu kopā ar Padomes priekšsēdētāju un nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī;

21.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju, kā arī tās pielikumu nosūtīt Padomei un Komisijai.

(1)

OV L 347, 20.12.2013., 855. lpp.

(2)

OV L 347, 20.12.2013., 884. lpp.

(3)

OV C 373, 20.12.2013., 1. lpp.

(4)

Eiropas Parlamenta un Padomes 2015. gada 15. aprīļa Lēmums (ES) 2015/644 par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu (Grieķijas pieteikums EGF/2014/018 GR/Attica broadcasting) (OV L 106, 24.4.2015, 29.–30. lpp.).


PIELIKUMS. EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒMUMS

par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu saskaņā ar Grieķijas pieteikumu EGF/2018/003 EL/Attica publishing

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1309/2013 par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fondu (2014–2020) un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1927/2006(1), un jo īpaši tās 15. panta 4. punktu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību(2) un jo īpaši tā 13. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1)  Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda (EGF) mērķis ir sniegt atbalstu darba ņēmējiem, kas atlaisti no darba, un pašnodarbinātām personām, kuru darbība ir beigusies tādēļ, ka globalizācijas dēļ ir notikušas lielas strukturālas pārmaiņas pasaules tirdzniecības modeļos, turpinās globālā finanšu un ekonomikas krīze vai ir sākusies jauna globāla finanšu un ekonomikas krīze, un palīdzēt viņiem no jauna iekļauties darba tirgū.

(2)  EGF nepārsniedz maksimālo apjomu EUR 150 miljoni gadā (2011. gada cenās), kā noteikts Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 1311/2013(3) 12. pantā.

(3)  Grieķija 2018. gada 22. maijā iesniedza pieteikumu EGF izmantošanai saistībā ar darba ņēmēju atlaišanu izdevējdarbības nozarē Atikas reģionā. Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1309/2013 8. panta 3. punktu par pieteikumu tika sniegta papildu informācija. Šis pieteikums atbilst Regulas (ES) Nr. 1309/2013 13. pantā norādītajām prasībām EGF finansiālā ieguldījuma noteikšanai.

(4)  Tādēļ EGF būtu jāizmanto, lai sniegtu finansiālu ieguldījumu 2 308 500 EUR apmērā saistībā ar Grieķijas iesniegto pieteikumu.

(5)  Lai pēc iespējas saīsinātu laiku, kas vajadzīgs EGF izmantošanai, šis lēmums būtu jāpiemēro no tā pieņemšanas dienas,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Savienības 2018. finanšu gada vispārējā budžetā izmanto Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fondu, lai piešķirtu 2 308 500 EUR saistību un maksājumu apropriācijās.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. To piemēro no ... [lēmuma pieņemšanas datums](4)*.

[Vieta]

Eiropas Parlamenta vārdā —  Padomes vārdā —

priekšsēdētājs  priekšsēdētājs

(1)

  OV L 347, 20.12.2013., 855. lpp.

(2)

  OV C 373, 20.12.2013., 1. lpp.

(3)

  Padomes 2013. gada 2. decembra Regula (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam (OV L 347, 20.12.2013., 884. lpp.).

(4)

*   Lēmuma pieņemšanas datumu ievieto Parlaments pirms publicēšanas OV.


PASKAIDROJUMS

I.  Pamatinformācija

Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonds tika izveidots, lai sniegtu papildu atbalstu darba ņēmējiem, kurus ir nelabvēlīgi ietekmējušas lielas strukturālas pārmaiņas pasaules tirdzniecības modeļos.

Saskaņā ar 12. pantu Regulā (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam(1), un 15. pantu Regulā (ES) Nr. 1309/2013(2) Fondu drīkst izmantot, nepārsniedzot maksimālo apjomu — EUR 150 miljonus gadā (2011. gada cenās). Attiecīgās summas tiek iekļautas Savienības vispārējā budžetā kā uzkrājums.

EGF izmantošanas procedūra saskaņā ar 13. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību(3) ir šāda — ja pieteikums ir novērtēts pozitīvi, Komisija iesniedz budžeta lēmējinstitūcijai priekšlikumu par EGF izmantošanu un vienlaikus arī atbilstošu pieprasījumu pārvietot līdzekļus. Ja neizdodas panākt vienošanos, tiek sākta trialoga procedūra.

II.  Grieķijas pieteikums un Komisijas priekšlikums

Komisija 2018. gada 4. oktobrī pieņēma priekšlikumu lēmumam izmantot EGF līdzekļus, piešķirot tos Grieķijai, lai atbalstītu to darbinieku atgriešanos darba tirgū, kuri atlaisti trijos uzņēmumos, kas darbojas saimnieciskās darbības nozarē, kura klasificēta NACE 2. redakcijas 58. nodaļā (“Izdevējdarbība”), NUTS 2. līmeņa Atikas reģionā (EL30) Grieķijā. Priekšlikums tika iesniegts Eiropas Parlamentam 2018. gada 4. oktobrī.

Šis ir devītais pieteikums, kas jāizskata saistībā ar 2018. gada budžetu, un trešais pieteikums kopš EGF izveides, kas attiecas uz saimnieciskās darbības nozari, kura klasificēta NACE 2. redakcijas 58. nodaļā (“Izdevējdarbība”). Tas attiecas uz 550 atlaistiem darbiniekiem un uz EGF līdzekļu piešķiršanu Grieķijai kopumā 2 308 500 EUR apmērā.

Pieteikums tika iesniegts Komisijai 2018. gada 22. maijā, un līdz 2018. gada 1. augustam tika sniegta papildu informācija. Komisija pabeidza pieteikuma izvērtēšanu 2018. gada 4. oktobrī un, ievērojot visus spēkā esošos EGF regulas noteikumus, ir secinājusi, ka pieteikums atbilst EGF regulas 4. panta 1. punktā minētajiem EGF finansiālā ieguldījuma piešķiršanas nosacījumiem.

Grieķija argumentē, ka darbinieku atlaišana ir saistīta ar pasaules finanšu un ekonomikas krīzi, konkrētāk, lielām strukturālām pārmaiņām izdevējdarbības nozarē, ko izraisījusi pastāvīga dienas preses un periodisko izdevumu tirdzniecības apjoma krišanās apvienojumā ar to, ka nozīmīgi reklāmdevēji ir samazinājuši izdevumus par reklāmām. Tās ir ekonomiskās lejupslīdes tiešas sekas, ko pastiprina digitālā attīstība, kura ir pārorientējusi lasītājus no drukātās preses uz elektronisko presi. To lielā mērā var izskaidrot ar to, ka digitālā prese lielākoties ir pieejama par velti, tā ir viegli pieejama un reaģē zibenīgi.

Līdz ar to laikposmā no 2011. līdz 2017. gadam pārdoto laikrakstu daudzums samazinājās no 144 miljoniem eksemplāru 2011. gadā līdz 57 miljoniem 2017. gadā, bet žurnālu — no 60 miljoniem eksemplāru līdz 23 miljoniem. Laikposmā no 2005. līdz 2014. gadam izdevējdarbības nozares apgrozījums samazinājās par 56,4 %. Pēdējo trīs gadu laikā apgrozījums ir samazinājies vēl par 14,3 % 2015. gadā, 8,3 % 2016. gadā un 19,5 % 2017. gadā.

Atlaišana visā pilnībā ir notikusi Atikā, kuras bezdarbs veido 34,7 % no Grieķijas kopējā bezdarba un 36 % no ilgstoša bezdarba. Liela daļa atlaisto darbinieku ir sievietes (41,82 %). 14,73 % no atlaistajiem darbiniekiem ir vecāki par 55 gadiem. EGF līdzfinansēti aktīvi darba tirgus pasākumi ir vēl jo svarīgāki, lai uzlabotu šo neaizsargāto grupu izredzes atgriezties darba tirgū.

Atlaistajiem darbiniekiem tiks piedāvāti turpmāk minētie piecu veidu pasākumi, par kuriem tiek prasīts EGF līdzfinansējums.

–  Profesionālā orientācija. Šis papildpasākums, kuru piedāvās visiem dalībniekiem, ietver turpmāk minētos posmus: i) vispārīga informācija, ii) uzņemšana un reģistrācija, iii) personiskās un profesionālās atbilstības dokuments, iv) atbalsts darba meklēšanā un karjeras attīstības atbalsts, v) nodarbinātības ievirze, vi) uzraudzība.

–  Apmācība, pārkvalifikācija un arodmācības. Šajā pasākumā ietilpst apzinātajām darba tirgus vajadzībām atbilstošu arodmācību kursu nodrošināšana nozarēs un sektoros, kam piemīt labas izredzes attīstīties. Apmācības arī apmierinās profesionālajā orientācijā konstatētās darba ņēmēju vajadzības.

–  Ieguldījums uzņēmuma izveidē. Darbinieki, kuri veidos savus uzņēmumus, saņems līdz pat 15 000 EUR kā palīdzību sākumposma izmaksu segšanai.

–  Darba meklēšanas pabalsts un mācību pabalsts. Lai segtu izdevumus, kas radušies, piedaloties profesionālās orientācijas darbībās, atbalsta saņēmēji saņems 40 EUR par katru līdzdalības dienu. Apmeklējot mācības, pabalsts būs 3,33 EUR stundā.

–  Darbā pieņemšanas stimuli. Šis maksājums darbu zaudējušiem darba ņēmējiem palīdzēs, veicinot to atkalpieņemšanu darbā citā uzņēmumā. Darbā pieņemošais uzņēmums saņems 650 EUR mēnesī (ne ilgāk kā sešus mēnešus), ar nosacījumu, ka darba ņēmējs arī pēc kompensācijas izmaksas beigām tiks paturēts darbā vēl vismaz sešus mēnešus.

Komisija uzskata, ka izklāstītie pasākumi ir aktīvi darba tirgus pasākumi, kas atbilst EGF regulas 7. pantā norādītajām atbalsttiesīgajām darbībām, un neaizstāj pasīvos sociālās aizsardzības pasākumus.

Grieķijas iestādes ir sniegušas visas nepieciešamās garantijas attiecībā uz turpmāk minēto:

– piekļuvē ierosinātajām darbībām un to īstenošanā tiks ievērots vienlīdzīgas attieksmes un nediskriminācijas princips;

– ir ievērotas valsts un ES tiesību aktos paredzētās prasības attiecībā uz kolektīvo atlaišanu;

– uzņēmumi, kuros atlaisti darbinieki un kuri pēc tam turpinājuši veikt saimniecisko darbību, ir izpildījuši ar atlaišanu saistītos juridiskos pienākumus un pienācīgi parūpējušies par saviem darbiniekiem;

– ierosinātās darbības nesaņems finansiālu atbalstu no citiem Savienības fondiem vai finanšu instrumentiem, kā arī tiks novērsta jebkāda dubulta finansēšana;

– ierosinātās darbības papildinās no struktūrfondiem finansētās darbības;

– EGF finansiālais ieguldījums atbildīs Savienības procesuālajiem un materiālajiem noteikumiem par valsts atbalstu.

Grieķija ir informējusi Komisiju, ka valsts priekšfinansējuma vai līdzfinansējuma avots ir Grieķijas Ekonomikas un attīstības ministrijas Nacionālā publisko ieguldījumu programma. Finanšu ieguldījumu pārvaldīs un kontrolēs Darba, sociālā nodrošinājuma un sociālās solidaritātes ministrijas NSRF(4) izpilddirekcija, kas pildīs pārvaldības iestādes pienākumus, EDEL (Finanšu Revīzijas komiteja), kura pildīs revīzijas iestādes pienākumus, un Ekonomikas, infrastruktūras, tūrisma un jūrniecības ministrijas Īpašais līdzfinansēto programmu sertifikācijas un verifikācijas dienests, kas pildīs sertifikācijas iestādes pienākumus.

III.  Procedūra

Lai izmantotu EGF, Komisija ir iesniegusi budžeta lēmējinstitūcijai pieprasījumu pārvietot līdzekļus no EGF rezerves (40 02 43) uz EGF budžeta pozīciju (04 04 01) kopumā 2 308 500 EUR apmērā.

Šis ir devītais budžeta lēmējinstitūcijai 2018. gadā līdz šim iesniegtais priekšlikums pārvietot līdzekļus, lai izmantotu EGF.

Ja neizdosies panākt vienošanos, tiks sākta trialoga procedūra, kā paredzēts EGF regulas 15. panta 4. punktā.

Saskaņā ar iekšēju vienošanos šajā procesā ir jāiesaista Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja, lai tā nodrošinātu konstruktīvu atbalstu un ieguldījumu EGF izmantošanas pieteikumu izvērtēšanā.

(1)

OV L 347, 20.12.2013., 884. lpp.

(2)

OV L 347, 20.12.2013., 855. lpp.

(3)

OV C 373, 20.12.2013., 1. lpp.

(4)

Valsts stratēģiskā atsauces pamatprogramma (NSRF).


NODARBINĀTĪBAS UN SOCIĀLO LIETU KOMITEJAS VĒSTULE

D (2018)41901

Budžeta komitejas priekšsēdētājam

Jean Arthuis

ASP 09G205

Temats: Atzinums par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda (EGF) izmantošanu saistībā ar pieteikumu EGF/2018/003 EL

Godātais priekšsēdētāj!

Nodarbinātības un sociālo lietu (EMPL) komiteja un tās darba grupa EGF jautājumos izvērtēja EGF izmantošanu saistībā ar pieteikumu EGF/2018/003 EL un pieņēma turpmāk izklāstīto atzinumu.

EMPL komiteja un darba grupa EGF jautājumos atbalsta EGF izmantošanu saistībā ar šo pieteikumu. Lai gan EMPL komitejai ir dažas piezīmes šajā sakarībā, tā neapšauba maksājumu apropriāciju pārvietojuma nepieciešamību.

EMPL komitejas atzinuma pamatā ir šādi apsvērumi:

A) tā kā šis pieteikums pamatojas uz Regulas (ES) Nr. 1309/2013 (EGF regula) 4. panta 1. punkta b) apakšpunktu un attiecas uz 550 darbiniekiem, kas deviņu mēnešu pārskata periodā atlaisti 3 uzņēmumos, kuri darbojas NACE 2. red. 58. nodaļā (“Izdevējdarbība”) klasificētās saimnieciskās darbības nozarēs Atikas reģionā;

B) tā kā, lai noteiktu saikni starp darbinieku atlaišanu un globālo finanšu un ekonomikas krīzi, Grieķija apgalvo, ka pēdējos gados dienas preses un periodisko izdevumu tirdzniecības apjoms ir krities un to ir izraisījusi ekonomikas un finanšu krīze, kas joprojām ietekmē Grieķiju, apvienojumā ar straujo digitālo attīstību, kura pārveido izdevējdarbības nozari; nozare piedzīvo gan reklāmas, gan pārdošanas ieņēmumu samazinājumu;

C) tā kā 41,8 % no darbiniekiem, kuriem paredzēti pasākumi, ir sievietes un 58,8 % — vīrieši; tā kā 83,6  % no minētajiem darbiniekiem ir vecumā no 30 līdz 54 gadiem, bet 14,7 % — vecāki par 55 gadiem un 1,6 % — jaunāki par 30 gadiem,

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta komiteju rezolūcijas priekšlikumā par Grieķijas pieteikumu iekļaut šādus ierosinājumus:

1. piekrīt Komisijai, ka Regulas (ES) Nr. 1309/2013 4. panta 1. punkta b) apakšpunktā noteiktie intervences kritēriji ir izpildīti un ka līdz ar to Grieķija saskaņā ar minēto regulu ir tiesīga saņemt finansiālu ieguldījumu 2 308 500 EUR apmērā, kas ir 60 % no kopējām izmaksām, proti, 3 847 500 EUR;

2. norāda, ka Komisija ir ievērojusi 12 nedēļu termiņu no pilna Grieķijas iestāžu pieteikuma saņemšanas dienas un 2018. gada 4. oktobrī ir pabeigusi savu novērtējumu par atbilstību finansiālā ieguldījuma piešķiršanas nosacījumiem, tajā pašā dienā nosūtot to Parlamentam;

3. ar bažām uzsver, ka Atikas reģions veido ievērojamu daļu bezdarba un ilgtermiņa bezdarba Grieķijā, kur bezdarba līmenis joprojām ir augsts;

4. ņem vērā, ka atlaistajiem darbiniekiem paredzētajos EGF līdzfinansētajos individualizētajos pakalpojumos ietilpst profesionālā orientācija un atbalsts darba meklēšanā; apmācība un pārkvalifikācija atbilstoši darba tirgus vajadzībām; atbalsts uzņēmējdarbības sākšanai; darbā pieņemšanas stimuli, kā arī darba meklēšanas un mācību pabalsti;

5. norāda, ka finanšu pabalsti un stimuli, piemēram, darbā pieņemšanas stimuli, kā arī darba meklēšanas un mācību pabalsti, ir tuvu regulā noteiktajam maksimumam, t. i., 35 %;

6. uzsver, ka finansiālo pabalstu priekšnoteikums ir attiecīgo saņēmēju aktīva līdzdalība un ka tie var darboties kā reāls stimuls Grieķijas īpašajā ekonomiskajā situācijā;

7. norāda, ka nav plānoti pasākumi jauniešiem, kas nemācās, nestrādā un neapgūst arodu (NEET), lai gan NEET īpatsvars Grieķijā joprojām ir augsts;

8. atzinīgi vērtē to, ka plānotajā mācību piedāvājumā ir ņemta vērā pieredze, kas gūta saistībā ar pirmo pieteikumu EGF-2014-018 GR/Atika, ar kuru, kā liecina vēl notiekošs novērtējums, ir izdevies panākt labus integrācijas rādītājus;

9. atzinīgi vērtē apspriešanos ar Atēnu dienas laikrakstu žurnālistu savienību, Atēnu dienas preses izdevumu darbinieku asociāciju un Darba ministriju;

10. norāda — Grieķijas iestādes ir apliecinājušas, ka ierosinātās darbības nesaņems finansiālu atbalstu no citiem Savienības fondiem vai finanšu instrumentiem un ka netiks pieļauta finansējuma dublēšanās;

11. atzinīgi vērtē Grieķijas sniegto apliecinājumu tam, ka uzņēmumi, kuros atlaisti darbinieki, ir izpildījuši savus ar atlaišanu saistītos juridiskos pienākumus;

12. atgādina, ka saskaņā ar EGF regulas 7. pantu saskaņotajam individualizēto pakalpojumu kopumam vajadzētu būt tādam, kurā ir ņemtas vērā turpmākās darba tirgus perspektīvas un nepieciešamās prasmes, un tam vajadzētu būt saderīgam ar pāreju uz ilgtspējīgu ekonomiku, kurā tiek efektīvi izmantoti resursi.

Ar cieņu

Marita ULVSKOG


REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS KOMITEJAS VĒSTULE

Reģionālās attīstības komitejas priekšsēdētājas Iskra Mihaylova 2018. gada 15. oktobra vēstule Budžeta komitejas priekšsēdētājam Jean Arthuis

Tulkojums

Temats:  Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana

Godātais Arthuis kungs!

Reģionālās attīstības komitejai ir lūgts sniegt atzinumu par Komisijas priekšlikumu lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda (EGF) izmantošanu. Esmu informēta par to, ka Budžeta komiteja ir paredzējusi drīzumā pieņemt ziņojumu par šo priekšlikumu.

  COM(2018)0667 ir priekšlikums piešķirt 2 308 500 EUR lielu EGF ieguldījumu 550 darbiniekiem, kuri atlaisti saimnieciskās darbības nozarē, kas klasificēta NACE 2. redakcijas 58. nodaļā “Izdevējdarbība”. Attiecīgie uzņēmumi ir atlaiduši darbiniekus galvenokārt NUTS 2. līmeņa Aττική (Atikas) reģionā (EL30) Grieķijā.

Spēkā esošie noteikumi par EGF finansiālo ieguldījumu ir izklāstīti Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulā (ES) Nr. 1309/2013 par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fondu (2014–2020) un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1927/2006.

Komitejas koordinatori ir izvērtējuši šo priekšlikumu un lūguši mani Jūs informēt par to, ka Reģionālās attīstības komitejas locekļu vairākumam nav iebildumu pret Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu, lai piešķirtu iepriekš minēto summu, kā to ierosinājusi Komisija.

(Noslēguma frāze un paraksts)


INFORMĀCIJA PAR PIEŅEMŠANUATBILDĪGAJĀ KOMITEJĀ

Pieņemšanas datums

21.11.2018

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

28

3

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Urmas Paet, Răzvan Popa, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Stanisław Żółtek

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Karine Gloanec Maurin, Tomáš Zdechovský


ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

28

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez, Urmas Paet

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

NI

Neoklis Sylikiotis

PPE

Richard Ashworth, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Monika Hohlmeier, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský, Patricija Šulin

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Vladimír Maňka, Răzvan Popa, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Manuel dos Santos

VERTS/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand

3

-

ECR

Bernd Kölmel

ENF

André Elissen, Stanisław Żółtek

0

0

 

 

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 26. novembrisJuridisks paziņojums