Procedura : 2018/2240(BUD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0377/2018

Teksty złożone :

A8-0377/2018

Debaty :

Głosowanie :

PV 29/11/2018 - 8.6

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0471

SPRAWOZDANIE     
PDF 656kWORD 72k
22.11.2018
PE 629.510v02-00 A8-0377/2018

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji w następstwie wniosku złożonego przez Grecję – EGF/2018/003 EL/Attica publishing

(COM(2018)0667 – C8-0430/2018 – 2018/2240(BUD))

Komisja Budżetowa

Sprawozdawczyni: Eider Gardiazabal Rubial

PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 ZAŁĄCZNIK: DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY
 UZASADNIENIE
 PISMO KOMISJI ZATRUDNIENIA I SPRAW SOCJALNYCH
 PISMO KOMISJI ROZWOJU REGIONALNEGO
 INFORMACJE O PRZYJĘCIU PRZEZ KOMISJĘ PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWĄ
 GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji w następstwie wniosku złożonego przez Grecję – EGF/2018/003 EL/Attica publishing

(COM(2018)0667 – C8-0430/2018 – 2018/2240(BUD))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedłożony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2018)0667 – C8-0430/2018),

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1309/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (2014–2020) i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1927/2006(1) (rozporządzenie w sprawie EFG),

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020(2), w szczególności jego art. 12,

–  uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami (porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r.)(3), w szczególności jego pkt 13,

–  uwzględniając procedurę rozmów trójstronnych przewidzianą w pkt 13 porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r.,

–  uwzględniając pismo Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych,

–  uwzględniając pismo Komisji Rozwoju Regionalnego,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej (A8-0377/2018),

A.  mając na uwadze, że Unia opracowała instrumenty ustawodawcze i budżetowe w celu udzielenia dodatkowego wsparcia pracownikom dotkniętym skutkami istotnych zmian w strukturze światowego handlu lub skutkami światowego kryzysu finansowego i gospodarczego oraz z myślą o ułatwieniu im powrotu na rynek pracy;

B.  mając na uwadze, że pomoc finansowa Unii dla zwalnianych pracowników powinna być dynamiczna i powinno się jej udzielać jak najszybciej i jak najefektywniej;

C.  mając na uwadze, że w Grecja złożyła wniosek EGF/2018/003 EL/Attica publishing o przyznanie wkładu finansowego z EFG w związku ze zwolnieniem 550 osób w sektorze gospodarki zaklasyfikowanym do działu 58 według NACE Rev. 2 (działalność wydawnicza) w zaliczanym do poziomu NUTS 2 regionie Attyka (EL30) w Grecji;

D.  mając na uwadze, że omawiany wniosek jest oparty na kryterium interwencji przewidzianym w art. 4 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie EFG, zgodnie z którym wymagane jest zwolnienie co najmniej 500 pracowników w dziewięciomiesięcznym okresie odniesienia w przedsiębiorstwach działających w tym samym sektorze gospodarki według klasyfikacji NACE Rev. 2 i zlokalizowanych w jednym regionie lub w dwóch sąsiadujących ze sobą regionach lub w więcej niż dwóch sąsiadujących regionach na poziomie NUTS 2, pod warunkiem że w dwóch regionach w państwie członkowskim łączna liczba pracowników zwolnionych przekracza 500;

1.  zgadza się z Komisją, że warunki wymienione w art. 4 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie EFG zostały spełnione i że Grecja ma prawo do wkładu finansowego w wysokości 2 308 500 EUR na mocy tego rozporządzenia, co stanowi 60% łącznych kosztów wynoszących 3 847 500 EUR;

2.  odnotowuje, że władze Grecji złożyły wniosek w dniu 22 maja 2018 r. oraz że po przekazaniu przez Grecję dodatkowych informacji Komisja zakończyła ocenę tego wniosku w dniu 4 października 2018 r. i przekazała ją Parlamentowi tego samego dnia, przestrzegając terminu 12 tygodni;

3.   zwraca uwagę, że Grecja argumentuje, iż zwolnienia te są wynikiem globalnego kryzysu finansowego i gospodarczego, a w szczególności jego wpływu na gospodarkę Grecji, czego przejawem jest m.in. spadek realnego PKB na mieszkańca, wzrost bezrobocia, spadek płac oraz niższe dochody gospodarstw domowych w połączeniu z szybko zachodzącymi zmianami w sferze cyfrowej, co wraz z obniżeniem wydatków ogłoszeniodawców na reklamę prowadzi do transformacji w sektorze wydawniczym; zauważa, że sektor ten doświadcza spadku zarówno przychodów z reklam, jak i sprzedaży;

4.  przypomina, że należy spodziewać się, iż zwolnienia, do których doszło w trzech przedsiębiorstwach działających w greckim sektorze wydawniczym, będą stanowiły ogromne obciążenie dla lokalnej gospodarki oraz że następstwa zwolnień wiążą się z trudnościami w przekwalifikowaniu z powodu niewystarczającej liczby miejsc pracy, braku szkoleń zawodowych, które odpowiadają stwierdzonym potrzebom rynku pracy, i z dużą liczbą osób poszukujących pracy;

5.  z niepokojem podkreśla, że na region Attyki przypada znaczna część bezrobocia i długotrwałego bezrobocia w Grecji, w której utrzymuje się ono nadal na wysokim poziomie;

6.  przypomina, że jest to już drugi wniosek złożony przez Grecję w sprawie wkładu finansowego z EFG w związku ze zwolnieniami w sektorze wydawniczym w Attyce, a poprzedni wniosek EGF/2014/018 z 2014 r. został rozpatrzony pozytywnie(4);

7.  odnotowuje, że wniosek dotyczy 550 zwolnionych pracowników, z których duża część (41,82%) to kobiety; ponadto zauważa, że 14,73% zwolnionych pracowników ma ponad 55 lat, a 1,6% ma mniej niż 30 lat; w związku z tym uznaje znaczenie aktywnych instrumentów rynku pracy współfinansowanych z EFG w celu zwiększenia szans powrotu tych szczególnie wrażliwych grup na rynek pracy;

8.  wyraża zadowolenie, że planowana oferta szkoleniowa odzwierciedla doświadczenia wyniesione z wniosku EGF-2014-018 GR/Attica, który według bieżącej oceny osiągnął dobry wskaźnik integracji;

9.  zauważa, że nie planuje się żadnych środków na rzecz młodzieży niekształcącej się, niepracującej ani nieszkolącej się, mimo że liczba takich osób utrzymuje się w Grecji na wysokim poziomie;

10.  podkreśla, że dodatki finansowe są uzależnione od aktywnego udziału docelowych beneficjentów i mogą służyć jako rzeczywista zachęta w szczególnej sytuacji gospodarczej Grecji;

11.  zauważa, że dodatki i zachęty finansowe, np. środki motywujące do zatrudnienia, dodatki na poszukiwanie pracy i dodatki na szkolenia zbliżają się do maksymalnego pułapu 35 % ustanowionego w rozporządzeniu w sprawie EFG;

12.   (i) poradnictwo zawodowe i pomoc w poszukiwaniu pracy; (ii) szkolenia, nabywanie nowych kwalifikacji zawodowych i szkolenie zawodowe zgodnie z potrzebami rynku pracy; (iii) pomoc na założenie działalności gospodarczej; (iv) dodatek z tytułu poszukiwania pracy i dodatek na szkolenia oraz (v) środki motywujące do zatrudnienia;

13.  zauważa, że skoordynowany pakiet zindywidualizowanych usług sporządzono po konsultacjach z przedstawicielami związku zawodowego dziennikarzy ateńskiej prasy codziennej (ΕΣΗΕΑ), związkiem zawodowym pracowników ateńskiego sektora publikacji prasy codziennej (ΕΠΗΕΑ) i z Ministerstwem Pracy;

14.  podkreśla, że władze greckie potwierdziły, iż działania kwalifikowalne nie są objęte pomocą z innych funduszy ani instrumentów finansowych Unii oraz że będzie się zapobiegać wszelkim przypadkom podwójnego finansowania;

15.  przypomina, że zgodnie z art. 7 rozporządzenia w sprawie EFG przy opracowywaniu skoordynowanego pakietu zindywidualizowanych usług należy przewidywać rozwój sytuacji na rynku pracy i potrzebne umiejętności, a pakiet ten powinien ponadto wpisywać się w strategię przechodzenia na zasobooszczędną i zrównoważoną gospodarkę;

16.  ponownie podkreśla, że wsparcie z EFG nie może zastępować działań, za podjęcie których – na mocy prawa krajowego lub układów zbiorowych – odpowiedzialne są przedsiębiorstwa, ani środków restrukturyzacji przedsiębiorstw lub sektorów, i z zadowoleniem przyjmuje potwierdzenie ze strony Grecji w tym względzie;

17.  zwraca się do Komisji, by w przyszłych wnioskach wzywała organy krajowe do podawania dalszych informacji o sektorach mających potencjał wzrostu, a więc mogących zatrudniać pracowników, oraz do gromadzenia potwierdzonych danych dotyczących wpływu finansowania z EFG, w tym w odniesieniu do współczynnika reintegracji i jakości miejsc pracy uzyskanych dzięki EFG;

18.  ponownie apeluje do Komisji o zapewnienie publicznego dostępu do wszystkich dokumentów związanych z pomocą z EFG;

19.  zatwierdza decyzję załączoną do niniejszej rezolucji;

20.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do podpisania wraz z przewodniczącym Rady niniejszej decyzji i zapewnienia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

21.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji wraz z załącznikiem Radzie i Komisji.

(1)

Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 855.

(2)

Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884.

(3)

Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1.

(4)

Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/644 z dnia 15 kwietnia 2015 r. w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (wniosek EGF/2014/018 GR/Attica broadcasting z Grecji) (Dz.U. L 106 z 24.4.2015, s. 29–30).


ZAŁĄCZNIK: DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji w następstwie wniosku złożonego przez Grecję – EGF/2018/003 EL/Attica publishing

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1309/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (2014–2020) i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1927/2006(1), w szczególności jego art. 15 ust. 4,

uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami(2), w szczególności jego pkt 13,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)  Celem Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG) jest zapewnienie wsparcia zwolnionym pracownikom i osobom, które zaprzestały prowadzenia działalności na własny rachunek w wyniku istotnych zmian w strukturze światowego handlu, spowodowanych globalizacją, w wyniku dalszego trwania światowego kryzysu finansowego i gospodarczego lub w wyniku nowego światowego kryzysu finansowego i gospodarczego oraz w celu udzielenia im pomocy umożliwiającej reintegrację na rynku pracy.

(2)  Środki EFG nie mogą przekroczyć maksymalnej rocznej kwoty 150 mln EUR (w cenach z 2011 r.) zgodnie z art. 12 rozporządzenia Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013(3).

(3)  W dniu 22 maja 2018 r. Grecja złożyła wniosek w sprawie uruchomienia EFG w związku ze zwolnieniami w sektorze wydawniczym w regionie Attyka. Wniosek został uzupełniony o dodatkowe informacje złożone zgodnie z art. 8 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1309/2013. Wniosek ten spełnia wymogi dotyczące określenia wkładu finansowego z EFG, ustanowione w art. 13 rozporządzenia (UE) nr 1309/2013.

(4)  Należy zatem uruchomić środki z EFG, aby zapewnić wkład finansowy w wysokości 2 308 500 EUR w związku z wnioskiem złożonym przez Grecję.

(5)  W celu ograniczenia do minimum czasu potrzebnego do uruchomienia EFG niniejszą decyzję należy stosować od dnia jej przyjęcia,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W ramach budżetu ogólnego Unii na rok budżetowy 2018 uruchamia się środki z Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, aby udostępnić kwotę 2 308 500 EUR w formie środków na zobowiązania i środków na płatności.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Stosuje się ją od dnia [data przyjęcia] r.(4)*

Sporządzono w

W imieniu Parlamentu Europejskiego  W imieniu Rady

Przewodniczący  Przewodniczący

(1)

Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 855.

(2)

Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1.

(3)

Rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884).

(4)

*   Data do wstawienia przez Parlament przed publikacją w Dz.U.


UZASADNIENIE

I.  Kontekst

Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji utworzono w celu udzielenia dodatkowego wsparcia pracownikom dotkniętym konsekwencjami istotnych zmian w strukturze światowego handlu.

Zgodnie z przepisami art. 12 rozporządzenia (UE, Euratom) nr 1311/2013 ustanawiającego wieloletnie ramy finansowe na lata 2014−2020(1) oraz art. 15 rozporządzenia (UE) nr 1309/2013(2) środki funduszu nie mogą przekraczać maksymalnej rocznej kwoty w wysokości 150 mln EUR (w cenach z 2011 r.). Odpowiednie kwoty figurują w budżecie ogólnym Unii jako rezerwa.

Jeżeli chodzi o procedurę, zgodnie z pkt 13 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w sprawach budżetowych i należytego zarządzania finansami(3) w celu uruchomienia funduszu w przypadku pozytywnej oceny wniosku Komisja przedkłada władzy budżetowej wniosek o uruchomienie funduszu i jednocześnie odpowiedni wniosek o przesunięcie środków. W razie braku porozumienia wszczyna się procedurę rozmów trójstronnych.

II.  Wniosek Grecji i wniosek Komisji

W dniu 4 października 2018 r. Komisja przyjęła wniosek w sprawie decyzji dotyczącej uruchomienia EFG na rzecz Grecji w celu wsparcia powrotu na rynek pracy pracowników zwolnionych w trzech przedsiębiorstwach prowadzących działalność w sektorze gospodarki zaklasyfikowanym do działu 58 NACE Rev. 2 (działalność wydawnicza) w zaliczanym do poziomu NUTS 2 regionie Attyka (EL30) w Grecji. Wniosek przekazano Parlamentowi Europejskiemu w dniu 4 października 2018 r.

Jest to dziewiąty wniosek rozpatrywany w ramach budżetu na 2018 r. i trzeci w sektorze gospodarki zaklasyfikowanym do działu 58 NACE Rev. 2 (działalność wydawnicza) od czasu utworzenia EFG. Dotyczy on 550 zwolnionych pracowników i uruchomienia całkowitej kwoty 2 308 500 EUR z EFG na rzecz Grecji.

Wniosek przedstawiono Komisji w dniu 22 maja 2018 r. i uzupełniono o dodatkowe informacje do dnia 1 sierpnia 2018 r. Komisja sfinalizowała swoją ocenę w dniu 4 października 2018 r. i zgodnie z wszystkimi właściwymi przepisami rozporządzenia w sprawie EFG uznała, że wniosek spełnia warunki przekazania wkładu finansowego z EFG, o których mowa w art. 4 ust. 1 rozporządzenia w sprawie EFG.

Grecja argumentuje, iż przedmiotowe zwolnienia są wynikiem globalnego kryzysu finansowego i gospodarczego, zwłaszcza istotnych zmian strukturalnych w sektorze wydawniczym, których przyczyną jest stały spadek sprzedaży prasy codziennej i periodycznej w połączeniu z niższymi wydatkami najważniejszych ogłoszeniodawców na reklamę. Są to bezpośrednie skutki pogorszenia koniunktury gospodarczej, spotęgowane zmianami w sferze cyfrowej, w wyniku których czytelnicy odchodzą od prasy drukowanej na korzyść mediów elektronicznych. Głównej przyczyny tego zjawiska można się doszukiwać w przeważnie bezpłatnym dostępie do prasy w formie elektronicznej, a także w jej łatwej dostępności i w bezpośredniości przekazu.

W konsekwencji w latach 2011–2017 sprzedaż gazet spadła z 144 mln egzemplarzy w 2011 r. do 57 mln w 2017 r., a czasopism – z 60 do 23 mln egzemplarzy. W latach 2005–2014 obroty sektora wydawniczego spadły o 56,4%. Obroty te spadły dodatkowo o 14,3% w 2015 r., o 8,3% w 2016 r. oraz o 19,5% w 2017 r.

Do wszystkich zwolnień doszło w regionie Attyka, w którym mieszka 34,7% wszystkich greckich bezrobotnych i 36% długotrwale bezrobotnych. Dużą część (41,82%) zwolnionych pracowników stanowią kobiety. 14,73% zwolnionych pracowników ma ponad 55 lat. Aktywne instrumenty rynku pracy współfinansowane z EFG są tym bardziej istotne dla zwiększenia szans powrotu na rynek pracy dla tych szczególnie wrażliwych grup.

Pięć rodzajów działań, które mają być zapewniane zwolnionym pracownikom i w związku z którymi wystąpiono o współfinansowanie z EFG, to:

–  poradnictwo zawodowe: ów środek towarzyszący zostanie zaproponowany wszystkim uczestnikom i będzie obejmował następujące elementy: (i) informacje o charakterze ogólnym; (ii) nabór i rejestracja; (iii) zestawienie umiejętności osobistych i zawodowych; (iv) pomoc przy poszukiwaniu pracy i porady zawodowe; (v) poradnictwo związane z zatrudnieniem i (vi) monitorowanie;

–  szkolenia, przekwalifikowanie i szkolenie zawodowe: w ramach tego środka przewidziano kursy szkolenia zawodowego, które odpowiadają stwierdzonym potrzebom rynku pracy w dziedzinach i sektorach posiadających dobre możliwości rozwoju; szkolenia będą również dostosowane do potrzeb pracowników stwierdzonych na etapie poradnictwa zawodowego;

–  pomoc finansowa na założenie działalności gospodarczej: pracownicy, którzy rozpoczną własną działalność, otrzymają do 15 000 EUR wkładu na pokrycie kosztów rozpoczęcia działalności;

–  dodatek na poszukiwanie pracy oraz dodatek na szkolenia: na pokrycie kosztów poniesionych w związku z uczestnictwem w poradnictwie zawodowym beneficjenci otrzymają 40 EUR za każdy dzień uczestnictwa; podczas udziału w szkoleniach dodatek będzie wynosić 3,33 EUR za godzinę;

–  środki motywujące do zatrudnienia: dopłata ta stanowi wsparcie dla zwolnionych pracowników i ma im ułatwić ponowne zatrudnienie w innym przedsiębiorstwie; zatrudniające przedsiębiorstwo będzie otrzymywać 650 EUR miesięcznie przez maksymalnie sześć miesięcy, pod warunkiem że po zakończeniu dopłat pracownik utrzyma pracę przez co najmniej sześć kolejnych miesięcy.

Według Komisji opisane środki stanowią aktywne instrumenty rynku pracy należące do działań kwalifikowalnych określonych w art. 7 rozporządzenia w sprawie EFG i nie zastępują biernych środków ochrony socjalnej.

Władze Grecji przedstawiły wszelkie niezbędne gwarancje potwierdzające, że: – w zakresie dostępu do proponowanych działań i ich wdrażania przestrzegane będą zasady równego traktowania i niedyskryminacji;

– spełniono wymogi przepisów krajowych i unijnych odnoszących się do zwolnień grupowych;

– zwalniające przedsiębiorstwa, które kontynuowały działalność po dokonaniu zwolnień, wywiązały się z zobowiązań prawnych dotyczących zwolnień i odpowiednio zadbały o swoich pracowników;

– na proponowane działania nie zostanie przyznane wsparcie finansowe z innych funduszy ani instrumentów finansowych Unii oraz będzie się zapobiegać wszelkim przypadkom podwójnego finansowania;

– proponowane działania uzupełnią działania finansowane z funduszy strukturalnych;

– wkład finansowy z EFG będzie zgodny z unijnymi przepisami proceduralnymi i materialnymi w zakresie pomocy państwa.

Grecja poinformowała Komisję, że źródłem krajowego finansowania w formie płatności zaliczkowej lub współfinansowania jest krajowy publiczny program inwestycyjny Ministerstwa Gospodarki i Rozwoju Grecji. Wkład finansowy będzie zarządzany i kontrolowany przez Dyrekcję Wykonawczą ds. Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia(4) Ministerstwa Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Solidarności Społecznej (instytucja zarządzająca), Komisję Kontroli Fiskalnej (EDEL) (organ kontrolny) oraz Specjalną Służbę ds. Certyfikacji i Weryfikacji Programów Współfinansowanych Ministerstwa Gospodarki, Infrastruktury, Turystyki i Marynarki (instytucja certyfikująca).

III.  Procedura

W celu uruchomienia funduszu Komisja przedłożyła władzy budżetowej wniosek o przesunięcie na łączną kwotę w wysokości 2 308 500 EUR z rezerwy EFG (40 02 43) do linii budżetowej EFG (04 04 01).

Jest to dziewiąty wniosek o przesunięcie środków w celu uruchomienia funduszu, przedłożony władzy budżetowej w 2018 r.

W przypadku braku porozumienia rozpoczyna się procedurę rozmów trójstronnych przewidzianą w art. 15 ust. 4 rozporządzenia w sprawie EFG.

Zgodnie z wewnętrznym porozumieniem w proces powinna zostać włączona Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych w celu zapewnienia konstruktywnego wsparcia i pomocy przy ocenie wniosków o wkład z funduszu.

(1)

Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884.

(2)

Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 855.

(3)

Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1.

(4)

Narodowe strategiczne ramy odniesienia.


PISMO KOMISJI ZATRUDNIENIA I SPRAW SOCJALNYCH

D (2018)41901

Jean Arthuis

Przewodniczący Komisji Budżetowej

ASP 09G205

Przedmiot: Opinia w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG) w związku ze sprawą EGF/2018/003 EL

Szanowny Panie Przewodniczący!

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (EMPL) i jej grupa robocza ds. EFG rozpatrzyła uruchomienie EFG w sprawie EGF/2018/003 EL i przyjęła poniższą opinię.

Komisja EMPL i grupa robocza ds. EFG opowiadają się za uruchomieniem EFG w związku z przedmiotowym wnioskiem. W tym kontekście komisja EMPL zgłasza klika uwag, nie podważając jednak decyzji o przekazaniu płatności.

Rozważania komisji EMPL opierają się na następujących przesłankach:

A)  mając na uwadze, że złożony wniosek opiera się na art. 4 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1309/2013 (rozporządzenia w sprawie EFG) i dotyczy 550 pracowników zwolnionych w 3 przedsiębiorstwach prowadzących działalność w sektorze gospodarki zaklasyfikowanym do działu 58 według NACE Rev. 2 (Działalność wydawnicza) w regionie Attyka w okresie odniesienia wynoszącym dziewięć miesięcy;

B)  mając na uwadze, że aby ustalić powiązanie między zwolnieniami a globalnym kryzysem finansowym i gospodarczym, Grecja argumentuje, że sprzedaż prasy codziennej i czasopism spadła na przestrzeni ostatnich lat na skutek wciąż odczuwalnego w Grecji kryzysu gospodarczego i finansowego. Dodatkowo nałożył się na niego szybki rozwój w sferze cyfrowej, co prowadzi do zmian w sektorze wydawniczym. Sektor ten doświadcza spadku zarówno przychodów z reklam, jak i sprzedaży;

C)  mając na uwadze, że 41,8 % pracowników objętych pomocą to kobiety, a 58,8 % to mężczyźni; mając na uwadze, że 83,63 % beneficjentów objętych pomocą jest w wieku od 30 do 54 lat, podczas gdy 14,7 % ma ponad 55 lat, a 1,6 % poniżej 30 lat.

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych zwraca się zatem do Komisji Budżetowej, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w projekcie rezolucji dotyczącej wniosku Grecji następujących wskazówek:

1.  zgadza się z Komisją, że kryteria interwencji wymienione w art. 4 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1309/2013 zostały spełnione i że wobec tego Grecja ma prawo do wkładu finansowego w wysokości 2 308 500 EUR na mocy tego rozporządzenia, co stanowi 60 % łącznych kosztów wynoszących 3 847 500 EUR;

2.  zwraca uwagę, że Komisja dotrzymała terminu 12 tygodni od daty otrzymania kompletnego wniosku od władz greckich na ukończenie oceny zgodności wniosku z warunkami przyznania wkładu finansowego, co nastąpiło 4 października 2018 r., i przekazała go do wiadomości Parlamentowi tego samego dnia;

3.  z niepokojem podkreśla, że na region Attyki przypada znaczna część bezrobocia i długotrwałego bezrobocia w Grecji, w której utrzymuje się ono nadal na wysokim poziomie;

4.  zauważa, że współfinansowane z EFG zindywidualizowane usługi na rzecz zwolnionych pracowników obejmują poradnictwo zawodowe oraz pomoc w poszukiwaniu pracy; szkolenia i przekwalifikowanie zgodnie z potrzebami rynku pracy; wsparcie dla przedsiębiorstw rozpoczynających działalność; środki motywujące do zatrudnienia oraz dodatki na poszukiwanie pracy i dodatki na szkolenia;

5.  zauważa, że dodatki i zachęty finansowe, np. środki motywujące do zatrudnienia, dodatki na poszukiwanie pracy i dodatki na szkolenia zbliżają się do maksymalnego pułapu 35 % ustanowionego w rozporządzeniu;

6.  podkreśla, że dodatki finansowe są uzależnione od aktywnego udziału docelowych beneficjentów i mogą służyć jako rzeczywista zachęta w szczególnej sytuacji gospodarczej Grecji;

7.  zauważa, że nie planuje się żadnych środków na rzecz młodzieży niekształcącej się, niepracującej ani nieszkolącej się, mimo że liczba takich osób utrzymuje się w Grecji na wysokim poziomie;

8.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że planowana oferta szkoleniowa odzwierciedla doświadczenia wyniesione z pierwszego wniosku EGF-2014-018 GR/Attica, który według bieżącej oceny osiągnął dobry wskaźnik integracji;

9.  z zadowoleniem przyjmuje konsultacje ze związkiem zawodowym dziennikarzy ateńskiej prasy codziennej, ateńskim stowarzyszeniem pracowników sektora publikacji prasy codziennej i z Ministerstwem Pracy;

10.  zauważa, że władze greckie zapewniły, iż proponowane działania nie zostaną objęte pomocą z innych funduszy ani instrumentów finansowych Unii oraz że będą zapobiegać wszelkim przypadkom podwójnego finansowania;

11.  z zadowoleniem przyjmuje potwierdzenie przez Grecję, że zwalniające przedsiębiorstwa wywiązały się z zobowiązań prawnych dotyczących zwolnień;

12.  przypomina, że zgodnie z art. 7 rozporządzenia przy opracowywaniu skoordynowanego pakietu zindywidualizowanych usług należy przewidywać przyszłe perspektywy rynku pracy i potrzebne umiejętności, a pakiet ten powinien wpisywać się w strategię przechodzenia na zasobooszczędną i zrównoważoną gospodarkę.

Z wyrazami szacunku

Marita ULVSKOG


PISMO KOMISJI ROZWOJU REGIONALNEGO

Pismo z dnia 15 października 2018 r. skierowane przez przewodniczącą Komisji Rozwoju Regionalnego Iskrę Mihaylovą do przewodniczącego Komisji Budżetowej Jeana Arthuisa

Tłumaczenie

Przedmiot:  Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji

Szanowny Panie Przewodniczący!

Komisja Rozwoju Regionalnego otrzymała do zaopiniowania wniosek Komisji Europejskiej dotyczący decyzji w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG). Rozumiem, że Komisja Budżetowa planuje wkrótce przyjęcie sprawozdania w tej sprawie:

-  COM(2018)0667 to wniosek o wkład z EFG w wysokości 2 308 500 EUR dla 550 pracowników zwolnionych w sektorze gospodarki zaklasyfikowanym do działu 58 według NACE Rev. 2 – działalność wydawnicza. Wspomniane przedsiębiorstwa dokonały zwolnień w zaliczanych głównie do poziomu NUTS 2 regionach Aττική (Attyka) (EL30) w Grecji.

Zasady dotyczące wkładów finansowych z EFG określono w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1309/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającym Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji (2014–2020) i uchylającym rozporządzenie (WE) nr 1927/2006.

Koordynatorzy komisji ocenili ten wniosek i zwrócili się do mnie z prośbą o wystosowanie do Pana pisma z oświadczeniem, że większość członków Komisji Rozwoju Regionalnego nie ma zastrzeżeń w związku z uruchomieniem Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji i przyznaniem wyżej wspomnianej kwoty zgodnie z propozycją Komisji Europejskiej.

(Formuła grzecznościowa i podpis)


INFORMACJE O PRZYJĘCIU PRZEZ KOMISJĘ PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWĄ

Data przyjęcia

21.11.2018

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

28

3

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Urmas Paet, Răzvan Popa, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Stanisław Żółtek

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Karine Gloanec Maurin, Tomáš Zdechovský


GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

28

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez, Urmas Paet

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

NI

Neoklis Sylikiotis

PPE

Richard Ashworth, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Monika Hohlmeier, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský, Patricija Šulin

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Vladimír Maňka, Răzvan Popa, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Manuel dos Santos

VERTS/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand

3

-

ECR

Bernd Kölmel

ENF

André Elissen, Stanisław Żółtek

0

0

 

 

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

Ostatnia aktualizacja: 27 listopada 2018Informacja prawna