Procedură : 2018/2240(BUD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0377/2018

Texte depuse :

A8-0377/2018

Dezbateri :

Voturi :

PV 29/11/2018 - 8.6

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0471

RAPORT     
PDF 715kWORD 71k
22.11.2018
PE 629.510v02-00 A8-0377/2018

referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare (cererea din partea Greciei – EGF/2018/003 EL/Attica publishing)

(COM(2018)0667 – C8-0430/2018 – 2018/2240(BUD))

Comisia pentru bugete

Raportoare: Eider Gardiazabal Rubial

PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 ANEXĂ: DECIZIA PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI
 EXPUNERE DE MOTIVE
 SCRISOAREA COMISIEI pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale
 SCRISOAREA COMISIEI pentru DEZVOLTARE REGIONALĂ
 INFORMAȚII PRIVIND ADOPTAREA ÎN COMISIA COMPETENTĂ
 VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare (cererea din partea Greciei – EGF/2018/003 EL/Attica publishing)

(COM(2018)0667 – C8-0430/2018 – 2018/2240(BUD))

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2018)0667 – C8-0430/2018),

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1309/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de ajustare la globalizare (2014-2020) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1927/2006(1) (denumit în continuare „Regulamentul privind FEG”),

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020(2), în special articolul 12,

–  având în vedere Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară(3) (AII din 2 decembrie 2013), în special punctul 13,

–  având în vedere procedura trilogului prevăzută la punctul 13 din AII din 2 decembrie 2013,

–  având în vedere scrisoarea Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale,

–  având în vedere scrisoarea Comisiei pentru dezvoltare regională,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru bugete (A8-0377/2018),

A.  întrucât Uniunea a instituit instrumente legislative și bugetare pentru a oferi un sprijin suplimentar lucrătorilor afectați de consecințele schimbărilor structurale majore intervenite în practicile comerciale internaționale sau ale crizei economice și financiare mondiale și pentru a le acorda asistență în procesul de reintegrare pe piața muncii;

B.  întrucât asistența financiară oferită de Uniune lucrătorilor disponibilizați ar trebui să fie dinamică și pusă la dispoziție cât mai rapid și mai eficient posibil;

C.  întrucât Grecia a depus cererea EGF/2018/003 EL/Attica publishing, pentru a obține o contribuție financiară din partea FEG, ca urmare a concedierii unui număr de 550 de lucrători, care a avut loc în sectorul economic încadrat la diviziunea 58 („Activități de editare”) a NACE Rev. 2, în regiunea de nivel NUTS 2 Attica (EL30) din Grecia;

D.  întrucât cererea se bazează pe criteriile de intervenție de la articolul 4 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul FEG, care prevede necesitatea disponibilizării, într-o perioadă de referință de nouă luni, a cel puțin 500 de lucrători din întreprinderi care își desfășoară activitatea în același sector economic definit la nivel de diviziune NACE Rev. 2 și care sunt situate într-o singură regiune, în două regiuni învecinate sau în mai mult de două regiuni învecinate definite la nivelul NUTS 2, cu condiția existenței a peste 500 de lucrători afectați în două regiuni combinate dintr-un stat membru,

1.  este de acord cu Comisia că sunt îndeplinite condițiile prevăzute la articolul 4 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul privind FEG și că Grecia are dreptul, în temeiul acestui regulament, la o contribuție financiară de 2 308 500 EUR, reprezentând 60 % din costurile totale de 3 847 500 EUR;

2.  remarcă faptul că autoritățile elene au depus cererea la 22 mai 2018 și că, pe baza informațiilor suplimentare furnizate de Grecia, Comisia și-a finalizat evaluarea la 4 octombrie 2018, aducând la cunoștința Parlamentului această evaluare la aceeași dată, cu respectarea termenului de 12 săptămâni;

3.   ia act de argumentele prezentate de Grecia, potrivit cărora disponibilizările sunt legate de criza economică și financiară mondială, în special de efectele sale asupra economiei Greciei, inclusiv o scădere a PIB-ului real pe cap de locuitor, creșterea șomajului, scăderea salariilor și reducerea veniturilor de care dispun gospodăriile, cuplate cu evoluția digitală rapidă, care, corelate cu scăderi ale cheltuielilor de publicitate ale marilor companii care își fac publicitate, transformă sectorul editorial; constată că sectorul se confruntă cu o scădere a veniturilor din publicitate și din vânzări;

4.  reamintește că, potrivit estimărilor, disponibilizările care au avut loc în cadrul a trei întreprinderi din sectorul editorial din Grecia vor avea un efect negativ important asupra economiei locale, precum și că impactul disponibilizărilor este legat de dificultățile asociate redistribuirii lucrătorilor, ca urmare a numărului redus de locuri de muncă, a lipsei cursurilor de formare profesională care corespund unor nevoi recunoscute pe piața forței de muncă, precum și a numărului ridicat de solicitanți de locuri de muncă;

5.  subliniază cu îngrijorare că în regiunea Attica se concentrează o mare parte a șomerilor și a șomerilor de lungă durată din Grecia, unde rata șomajului rămâne ridicată;

6.  reamintește că aceasta este a doua cerere prezentată de Grecia pentru o contribuție financiară din partea FEG în ceea ce privește disponibilizările care au avut loc în cadrul sectorului activităților de editare din regiunea Attica, după cererea EGF/2014/018 prezentată în 2014 și după adoptarea unei decizii pozitive în privința acesteia(4);

7.  ia act de faptul că cererea se referă la 550 de lucrători disponibilizați, dintre care un procent semnificativ este reprezentat de femei (41,82 %); observă, de asemenea, că 14,73 % dintre lucrătorii disponibilizați au peste 55 de ani și 1,6 % au sub 30 de ani; recunoaște, în acest context, importanța măsurilor active de pe piața forței de muncă cofinanțate din FEG pentru îmbunătățirea oportunităților de reintegrare a acestor grupuri vulnerabile pe piața muncii;

8.  salută faptul că oferta de formare planificată reflectă învățămintele acumulate pe baza primei cereri EGF-2014-018 GR/Attica, care a atins rate de integrare bune potrivit evaluării în curs;

9.  constată că nu sunt planificate măsuri pentru tinerii care nu sunt încadrați profesional și nu urmează niciun program educațional sau de formare (NEET), în pofida faptului că ratele NEET rămân la niveluri ridicate în Grecia;

10.  subliniază că alocațiile financiare sunt condiționate de participarea activă a beneficiarilor vizați și pot servi drept stimulent real în contextul economic specific al Greciei;

11.  observă că alocațiile și stimulentele financiare, și anume stimulentele la angajare, alocațiile pentru căutarea unui loc de muncă și cele pentru formare se apropie de limita maximă de 35 % prevăzută în Regulamentul privind FEG;

12.   ia act de faptul că Grecia are în vedere cinci tipuri de acțiuni pentru lucrătorii disponibilizați vizați de cerere: orientare profesională și asistență pentru căutarea unui loc de muncă, (ii) formare, recalificare și formare profesională în conformitate cu nevoile pieței muncii, (iii) contribuție la înființarea unei întreprinderi, (iv) alocații pentru căutarea unui loc de muncă și alocații pentru formare și (v) stimulente la angajare;

13.  ia act de faptul că pachetul coordonat de servicii personalizate a fost elaborat în consultare cu reprezentanții Uniunii jurnaliștilor care reprezintă presa cotidiană din Atena (ΕΣΗΕΑ), cu Asociația lucrătorilor din presa cotidiană din Atena (ΕΠΗΕΑ)

și cu Ministerul muncii;

14.  subliniază că autoritățile elene au confirmat că acțiunile eligibile nu beneficiază de asistență din partea altor fonduri sau instrumente financiare ale Uniunii și că se va evita dubla finanțare;

15.  reamintește că, în conformitate cu articolul 7 din Regulamentul privind FEG, la conceperea pachetului coordonat de servicii personalizate ar trebui să se anticipeze perspectivele de pe piața forței de muncă și competențele necesare în viitor și să se asigure compatibilitatea cu tranziția spre o economie sustenabilă și eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor;

16.  reafirmă faptul că asistența din partea FEG nu trebuie să înlocuiască acțiunile care țin de responsabilitatea întreprinderilor în temeiul legislației naționale sau al contractelor colective de muncă și nici măsurile de restructurare a unor societăți sau sectoare de activitate și salută asigurările oferite de Grecia în acest sens;

17.  invită Comisia să le solicite autorităților naționale să prezinte, în propunerile viitoare, mai multe detalii cu privire la sectoarele care au perspective de creștere și care, prin urmare, ar putea oferi locuri de muncă, precum și să colecteze date întemeiate pe dovezi cu privire la impactul finanțării din partea FEG, inclusiv privind calitatea locurilor de muncă și rata de reinserție realizată prin intermediul FEG;

18.  reamintește apelul său adresat Comisiei de a asigura accesul public la toate documentele legate de cazurile FEG;

19.  aprobă decizia anexată la prezenta rezoluție;

20.  încredințează Președintelui sarcina de a semna această decizie împreună cu Președintele Consiliului și de a asigura publicarea sa în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

21.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție, împreună cu anexa, Consiliului și Comisiei.

(1)

JO L 347, 20.12.2013, p. 855.

(2)

JO L 347, 20.12.2013, p. 884.

(3)

JO C 373, 20.12.2013, p. 1.

(4)

Decizia (UE) 2015/644 a Parlamentului European și a Consiliului din 15 aprilie 2015 privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare (cererea EGF/2014/018 GR/Attica broadcasting din partea Greciei) (JO L 106, 24.4.2015, pp. 29-30).


ANEXĂ: DECIZIA PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare în urma unei cereri din partea Greciei – EGF/2018/003 EL/Attica publishing

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1309/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de ajustare la globalizare (2014-2020) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1927/2006(1), în special articolul 15 alineatul (4),

având în vedere Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară(2), în special punctul 13,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1)  Fondul european de ajustare la globalizare (FEG) urmărește să ofere sprijin lucrătorilor disponibilizați și persoanelor care desfășoară activități independente a căror activitate a încetat în urma unor schimbări structurale majore ale tiparelor comerciale mondiale, generate de globalizare, ca urmare a continuării crizei economice și financiare mondiale sau ca urmare a unei noi crize economice și financiare mondiale, și să le acorde asistență în procesul de reintegrare pe piața muncii.

(2)  FEG nu trebuie să depășească o sumă anuală maximă de 150 de milioane EUR (la prețurile din 2011), după cum se prevede la articolul 12 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului(3).

(3)  La 22 mai 2018, Grecia a prezentat o cerere de mobilizare a FEG pentru disponibilizările care au avut loc în sectorul activităților de editare din regiunea Attica. Cererea a fost completată cu informații suplimentare care au fost transmise în conformitate cu articolul 8 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1309/2013. Această cerere îndeplinește condițiile pentru stabilirea unei contribuții financiare din partea FEG, astfel cum sunt prevăzute la articolul 13 din Regulamentul (UE) nr. 1309/2013.

(4)  Prin urmare, FEG ar trebui mobilizat pentru a se furniza o contribuție financiară în valoare de 2 308 500 EUR ca urmare a cererii depuse de Grecia.

(5)  Pentru a reduce la minimum termenul necesar pentru mobilizarea FEG, prezenta decizie ar trebui să se aplice de la data adoptării,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

În cadrul bugetului general al Uniunii pentru exercițiul financiar 2018, se mobilizează Fondul european de ajustare la globalizare pentru a se furniza suma de 2 308 500 EUR, sub formă de credite de angajament și credite de plată.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Se aplică începând cu [data adoptării prezentei decizii](4)*.

Adoptată la

Pentru Parlamentul European  Pentru Consiliu

Președintele  Președintele

(1)

  JO L 347, 20.12.2013, p. 855.

(2)

  JO C 373, 20.12.2013, p. 1.

(3)

  Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020 (JO L 347, 20.12.2013, p. 884).

(4)

*   Dată de introdus de către Parlament înainte de publicarea în JO.


EXPUNERE DE MOTIVE

I.  Context

Fondul european de ajustare la globalizare a fost creat pentru a furniza un sprijin suplimentar lucrătorilor afectați de schimbările structurale majore intervenite în practicile comerciale internaționale.

Conform dispozițiilor de la articolul 12 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020(1) și de la articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1309/2013(2), fondul nu poate depăși o valoare maximă anuală de 150 milioane EUR (la prețurile din 2011). Sumele corespunzătoare sunt înscrise în bugetul general al Uniunii Europene ca provizioane.

În ceea ce privește procedura, în conformitate cu punctul 13 din Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară(3), pentru a activa fondul, dacă evaluează pozitiv o cerere, Comisia prezintă autorității bugetare o propunere de mobilizare a fondului și, simultan, cererea corespondentă de transfer. În caz de dezacord, se inițiază o procedură de trilog.

II.  Cererea prezentată de Grecia și propunerea Comisiei

La 4 octombrie 2018, Comisia a adoptat o propunere de decizie privind mobilizarea FEG în favoarea Greciei pentru sprijinirea reintegrării pe piața forței de muncă a lucrătorilor disponibilizați din trei întreprinderi a căror activitate se desfășoară în sectorul economic încadrat la diviziunea 58 („Activități de editare”) a NACE Rev. 2 din regiunea de nivel NUTS 2 Attica (EL30) din Grecia. Propunerea a fost transmisă Parlamentului European la 4 octombrie 2018.

Aceasta este a noua cerere care urmează să fie examinată în cadrul bugetului pe 2018 și cea de-a treia în sectorul economic încadrat la diviziunea 58 („Activități de editare”) a NACE Rev. 2 de la instituirea FEG. Cererea vizează 550 de lucrători disponibilizați și se referă la mobilizarea din FEG a unei sume totale de 2 308 500 EUR pentru Grecia.

Cererea a fost transmisă Comisiei la 22 mai 2018, fiind completată cu informații suplimentare până la 1 august 2018. Comisia și-a finalizat evaluarea la 4 octombrie 2018 și a concluzionat, în conformitate cu toate dispozițiile aplicabile ale Regulamentului privind FEG, că cererea îndeplinește condițiile pentru acordarea unei contribuții financiare din partea FEG, astfel cum se prevede la articolul 4 alineatul (1) din Regulamentul privind FEG.

Grecia susține că disponibilizările sunt legate de criza financiară și economică mondială, mai precis de schimbările structurale majore din sectorul editorial, care se datorează scăderii constante a vânzărilor zilnice și periodice de presă, corelate cu scăderi ale cheltuielilor de publicitate ale marilor companii care își fac publicitate. Aceasta este consecința directă a recesiunii economice, accentuată de evoluția mediului digital, care a dus la comutarea atenției cititorilor de la presa scrisă către presa electronică. Acest lucru se explică, în principal, prin faptul că accesul publicului la presa în format digital este preponderent gratuit, precum și prin caracterul său ușor accesibil și disponibilității imediate.

Drept rezultat, între 2011 și 2017, vânzările de ziare au scăzut de la 144 de milioane de exemplare în 2011 la 57 de milioane de exemplare în 2017, iar vânzările de reviste au scăzut de la 60 de milioane de exemplare la 23 de milioane de exemplare. În deceniul 2005-2014, cifra de afaceri a sectorului editorial a scăzut cu 56,4 %. În plus, s-au înregistrat scăderi suplimentare ale cifrei de afaceri a sectorului cu 14,3 % în 2015, cu 8,3 % în 2016 și cu 19,5 % în 2017.

Toate disponibilizările au avut loc în Attica, regiune care este asociată cu 34,7 % din șomajul total din Grecia și cu 36 % din șomajul de lungă durată. În rândul lucrătorilor concediați, o pondere semnificativă este reprezentată de femei (41,82 %). 14,73 % dintre lucrătorii disponibilizați au peste 55 de ani. Măsurile active de pe piața forței de muncă cofinanțate din FEG sunt cu atât mai importante pentru îmbunătățirea oportunităților de reintegrare a acestor grupuri vulnerabile pe piața muncii.

Cele cinci tipuri de măsuri de care vor beneficia lucrătorii disponibilizați și pentru care se solicită cofinanțare din FEG constau în:

–  Orientare profesională: Această măsură de însoțire va fi oferită tuturor participanților, acoperind următoarele etape: (i) informații generale, (ii) admitere și înregistrare, (iii) dosarul personal și profesional, (iv) sprijin în vederea căutării unui loc de muncă și orientare profesională, (v) orientare către încadrarea în muncă, (vi) monitorizare.

–  Formare, recalificare și formare profesională: Această măsură constă în furnizarea de cursuri de formare profesională care corespund unor nevoi recunoscute pe piața forței de muncă și în domenii și sectoare cu perspective bune de dezvoltare. Cursurile de formare vor răspunde, de asemenea, nevoilor lucrătorilor, astfel cum au fost identificate în cursul orientării profesionale.

–  Contribuție la înființarea unei întreprinderi: Lucrătorii care înființează o întreprindere proprie vor primi până la 15 000 EUR sub forma unei contribuții pentru costurile de înființare.

–  Alocații pentru căutarea unui loc de muncă și alocații pentru formare: Pentru a acoperi cheltuielile ocazionate de participarea la activitățile de orientare profesională, beneficiarii vor primi câte 40 EUR pentru fiecare zi de participare. În timpul formării, alocația va fi de 3,33 EUR pe oră.

–  Stimulente la angajare: Această plată sprijină lucrătorii disponibilizați prin facilitarea reinserției profesionale a acestora într-o altă întreprindere. Întreprinderea angajatoare va primi 650 EUR pe lună timp de maximum șase luni, cu condiția ca lucrătorul să rămână la locul de muncă, după încetarea stimulentului, pentru o perioadă de încă cel puțin șase luni.

Potrivit Comisiei, măsurile prezentate mai sus constituie măsuri active pe piața forței de muncă, se încadrează la acțiunile eligibile prevăzute la articolul 7 din Regulamentul privind FEG și nu înlocuiesc măsurile pasive de protecție socială.

Autoritățile elene au furnizat toate garanțiile necesare cu privire la următoarele: – în contextul accesului la acțiunile propuse și al implementării acestora, vor fi respectate principiile egalității de tratament și nediscriminării;

– cerințele prevăzute de legislația națională și de legislația UE în ceea ce privește concedierile colective au fost respectate;

– întreprinderile care au efectuat disponibilizările și care și-au continuat activitățile după disponibilizări și-au respectat obligațiile legale aplicabile în cazul disponibilizărilor și au luat măsuri adecvate pentru lucrătorii lor;

– acțiunile propuse nu vor primi sprijin financiar din partea altor fonduri sau instrumente financiare ale Uniunii și se va evita orice fel de dublă finanțare;

– acțiunile propuse vor fi complementare cu acțiunile finanțate prin fondurile structurale;

– contribuția financiară din partea FEG va respecta normele procedurale și de fond ale Uniunii în materie de ajutoare de stat.

Grecia a informat Comisia cu privire la faptul că sursa de prefinanțare sau de cofinanțare națională este Programul de investiții publice naționale al Ministerului elen al Economiei și Dezvoltării. Contribuția financiară va fi gestionată și controlată de Direcția executivă a NSRF(4) din cadrul Ministerului muncii, securității sociale și solidarității sociale, în calitate de autoritate de management, de EDEL (Comisia de audit financiar), în calitate de autoritate de audit, și de Serviciul special de certificare și verificare a programelor cofinanțate din cadrul Ministerului economiei, infrastructurii, turismului și marinei în calitate de autoritate de certificare.

III.  Procedura

În vederea mobilizării fondului, Comisia a prezentat autorității bugetare o cerere de transfer al unei sume globale de 2 308 500 EUR din rezerva FEG (40 02 43) la linia bugetară aferentă FEG (04 04 01).

Aceasta este cea de-a noua propunere de transfer pentru mobilizarea fondului transmisă autorității bugetare de la începutul lui 2018.

În caz de dezacord, se inițiază o procedură de trilog, în conformitate cu articolul 15 alineatul (4) din Regulamentul privind FEG.

Potrivit unui acord intern, Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale ar trebui să ia parte la acest proces, pentru a oferi un sprijin constructiv și a contribui la evaluarea cererilor de asistență din partea fondului.

(1)

JO L 347, 20.12.2013, p. 884.

(2)

JO L 347, 20.12.2013, p. 855.

(3)

JO C 373, 20.12.2013, p. 1.

(4)

  Cadrul național strategic de referință (National Strategic Reference Framework – NSRF).


SCRISOAREA COMISIEI pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

D (2018)41901

Dlui Jean Arthuis

Președintele Comisiei pentru bugete

ASP 09G205

Subiect: Aviz privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare (FEG) pentru cazul EGF/2018/003 EL

Stimate domnule președinte,  

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale (EMPL) și Grupul său de lucru pentru FEG au examinat mobilizarea FEG pentru cazul EGF/2018/003 EL și au adoptat următorul aviz.

Comisia EMPL și Grupul de lucru pentru FEG se pronunță în favoarea mobilizării fondului pentru a da curs acestei cereri. În acest sens, Comisia EMPL prezintă câteva observații, fără să pună totuși sub semnul întrebării transferul creditelor de plată.

Deliberările din cadrul Comisiei EMPL se bazează pe următoarele considerente:

A) întrucât această cerere se întemeiază pe articolul 4 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 1309/2013 (Regulamentul privind FEG) și se referă la 1 550 de lucrători disponibilizați de 3 de întreprinderi care își desfășoară activitatea în sectorul economic încadrat la diviziunea 58 („Activități de editare”) a NACE Rev. 2, în regiunea de nivel NUTS 2 Attica în perioada de referință de nouă luni;

B) întrucât, pentru a demonstra legătura dintre concedieri și criza financiară și economică mondială, Grecia susține că vânzările presei cotidiene și ale celei periodice au scăzut în ultimii ani ca urmare a crizei economice și financiare care afectează încă Grecia, concomitentă cu evoluția digitală rapidă care transformă sectorul editorial, care se confruntă cu o scădere a veniturilor din publicitate și din vânzări;

C) întrucât 41,8 % dintre muncitorii care sunt vizați de măsuri sunt femei și 58,8 % sunt bărbați; întrucât 83,63 % din beneficiarii vizați au vârste cuprinse între 30 și 54 de ani, iar 14,7 % au peste 55 de ani și 1,6 % au sub 30 de ani.

Prin urmare, Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale recomandă Comisiei pentru bugete, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată cu privire la cererea Greciei:

1. este de acord cu Comisia că sunt îndeplinite criteriile de intervenție prevăzute la articolul 4 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 1309/2013 și că, prin urmare, Grecia are dreptul, în temeiul acestui regulament, la o contribuție financiară în valoare de 2 308 500 EUR, reprezentând 60 % din costurile totale de 3 847 500 EUR;

2. ia act de faptul că Comisia a respectat termenul de 12 săptămâni de la primirea cererii complete din partea autorităților elene până la finalizarea evaluării sale privind îndeplinirea condițiilor pentru acordarea unei contribuții financiare, la 4 octombrie 2018, evaluare pe care a adus-o la cunoștința Parlamentului până la această dată;

3. subliniază cu îngrijorare că în regiunea Attica se concentrează o mare parte a șomerilor și a șomerilor de lungă durată din Grecia, iar rata șomajului rămâne ridicată;

4.ia act de faptul că serviciile personalizate, cofinanțate de FEG, oferite lucrătorilor disponibilizați includ orientarea profesională și asistarea pentru căutarea unui loc de muncă, formarea și recalificarea în funcție de necesitățile pieței forței de muncă, sprijin pentru înființarea de startup-uri, stimulente pentru angajare, precum și alocații pentru căutarea unui loc de muncă și pentru formare;

5.observă că alocațiile și stimulentele financiare, și anume stimulentele la angajare, alocațiile pentru căutarea unui loc de muncă și cele pentru formare se apropie de limita maximă de 35 % prevăzută în regulament;

6.subliniază că alocațiile financiare sunt condiționate de participarea activă a beneficiarilor vizați și pot servi drept stimulent real în contextul economic specific al Greciei;

7.constată că nu sunt planificate măsuri pentru tinerii care nu sunt încadrați profesional și nu urmează niciun program educațional sau de formare (NEET), în pofida faptului că ratele NEET rămân la niveluri ridicate în Grecia;

8.salută faptul că oferta de formare planificată reflectă învățămintele trase din prima cerere EGF-2014-018 GR/Attica, care a atins rate de integrare bune potrivit evaluării în curs;

9.salută consultarea cu reprezentanți ai uniunii jurnaliștilor și ai asociației lucrătorilor de la publicațiile cotidiene din Atena, precum și ai Ministerului Muncii;

10.ia act de faptul că autoritățile elene au dat asigurări că acțiunile propuse nu beneficiază de asistență financiară din partea altor fonduri sau instrumente financiare ale Uniunii și că nu va exista dublă finanțare;

11.salută confirmarea din partea Greciei că întreprinderile care au efectuat disponibilizări și-au respectat obligațiile legale în cazul concedierilor;

12.reamintește că, în conformitate cu articolul 7 din regulament, la conceperea pachetului coordonat de servicii personalizate ar trebui să se anticipeze evoluția viitoare a pieței forței de muncă și a competențelor necesare și să se asigure compatibilitatea cu tranziția spre o economie sustenabilă și eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor.

Cu deosebită considerație,

Marita ULVSKOG


SCRISOAREA COMISIEI pentru DEZVOLTARE REGIONALĂ

Scrisoare adresată de Iskra Mihaylova, președinta Comisiei pentru dezvoltare regională, la 15 octombrie 2018, domnului Jean Arthuis, președintele Comisiei pentru bugete

Traducere

Subiect:  Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare

Stimate domnule Arthuis,

Comisia pentru dezvoltare regională a fost sesizată pentru a emite un aviz referitor la o propunere a Comisiei privind o decizie de mobilizare a Fondului european de ajustare la globalizare (FEG). Înțeleg că se are în vedere adoptarea, în Comisia pentru bugete, a unui raport referitor la această propunere:

-  COM(2018)0667 propune o contribuție din partea FEG în valoare de 2 308 500 EUR pentru 550 de lucrători disponibilizați în sectorul economic încadrat la diviziunea 58 („Activități de editare”) a NACE Rev. 2. Disponibilizările efectuate de întreprinderile în cauză au avut loc preponderent în regiunea de nivel NUTS 2 Aττική (Attica) (EL30) din Grecia.

Normele aplicabile contribuțiilor financiare din FEG sunt prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1309/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de ajustare la globalizare (2014-2020) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1927/2006.

Coordonatorii comisiei au evaluat această propunere și m-au însărcinat să vă comunic faptul că majoritatea membrilor acestei comisii nu formulează obiecții față de mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare pentru a aloca suma menționată mai sus propusă de Comisie.

(Formulă de politețe și semnătură)


INFORMAȚII PRIVIND ADOPTAREA ÎN COMISIA COMPETENTĂ

Data adoptării

21.11.2018

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

28

3

0

Membri titulari prezenți la votul final

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureșan, Jan Olbrycht, Urmas Paet, Răzvan Popa, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Stanisław Żółtek

Membri supleanți prezenți la votul final

Karine Gloanec Maurin, Tomáš Zdechovský


VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

28

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez, Urmas Paet

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

NI

Neoklis Sylikiotis

PPE

Richard Ashworth, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Monika Hohlmeier, Siegfried Mureșan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský, Patricija Šulin

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Vladimír Maňka, Răzvan Popa, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Manuel dos Santos

VERTS/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand

3

-

ECR

Bernd Kölmel

ENF

André Elissen, Stanisław Żółtek

0

0

 

 

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

Ultima actualizare: 27 noiembrie 2018Notă juridică