Postopek : 2018/2240(BUD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0377/2018

Predložena besedila :

A8-0377/2018

Razprave :

Glasovanja :

PV 29/11/2018 - 8.6

Sprejeta besedila :

P8_TA(2018)0471

POROČILO     
PDF 713kWORD 65k
22.11.2018
PE 629.510v02-00 A8-0377/2018

o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (vloga Grčije – EGF/2018/003 EL/Attica publishing)

(COM(2018)0667 – C8-0430/2018 – 2018/2240(BUD))

Odbor za proračun

Poročevalka: Eider Gardiazabal Rubial

PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 PRILOGA: SKLEP EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA
 OBRAZLOŽITEV
 PISMO ODBORA ZA ZAPOSLOVANJE IN SOCIALNE ZADEVE
 PISMO ODBORA ZA REGIONALNI RAZVOJ
 INFORMACIJE O SPREJETJU V PRISTOJNEM ODBORU
 POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (vloga Grčije – EGF/2018/003 EL/Attica publishing)

(COM(2018)0667 – C8-0430/2018 – 2018/2240(BUD))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2018)0667 – C8-0430/2018),

–  ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1309/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem skladu za prilagoditev globalizaciji (2014–2020) in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1927/2006(1) (v nadaljevanju: uredba o ESPG),

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 z dne 2. decembra 2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020, zlasti člena 12(2),

–  ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju(3) (v nadaljnjem besedilu: medinstitucionalni sporazum z dne 2. decembra 2013), zlasti točke 13,

–  ob upoštevanju postopka tristranskih pogovorov iz točke 13 medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013,

–  ob upoštevanju pisma Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve,

–  ob upoštevanju pisma Odbora za regionalni razvoj,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračun (A8-0377/2018),

A.  ker je Unija vzpostavila zakonodajne in proračunske instrumente za dodatno podporo delavcem, ki so jih prizadele posledice velikih strukturnih sprememb v svetovnih trgovinskih tokovih ali svetovne finančne in gospodarske krize, ter za pomoč pri njihovi ponovni vključitvi na trg dela;

B.  ker bi morala biti finančna pomoč Unije presežnim delavcem dinamična in na voljo čim hitreje in na najučinkovitejši način;

C.  ker je Grčija vložila vlogo EGF/2018/003 EL/Attica publishing za finančni prispevek iz ESPG po odpustitvi 550 presežnih delavcev v gospodarskem sektorju, razvrščenem v oddelek 58 NACE Revizija 2 (Založništvo), v grški regiji na ravni NUTS 2 Atika (EL30);

D.  ker je vloga utemeljena na merilih za pomoč iz člena 4(1)(b) uredbe o ESPG, ki zahteva, da je najmanj 500 delavcev postalo presežnih v referenčnem obdobju devetih mesecev v podjetjih, ki delujejo v isti gospodarski panogi na ravni oddelka NACE Revizija 2 in se nahajajo v eni regiji ali dveh sosednjih regijah ali v več kot dveh sosednjih regijah na ravni NUTS 2, če je prizadetih več kot 500 delavcev v dveh regijah skupaj v državi članici;

1.  se strinja s Komisijo, da so pogoji iz člena 4(1)(b) Uredbe o ESPG izpolnjeni in da je Grčija na podlagi te uredbe upravičena do finančnega prispevka v znesku 2.308.500 EUR, kar je 60 % skupnih stroškov v znesku 3.847.500 EUR;

2.  ugotavlja, da so grški organi vlogo predložili 22. maja 2018, Komisija pa je na osnovi dodatnih informacij, ki jih je posredovala Grčija, oceno te vloge dokončala 4. oktobra 2018 in jo še istega dne posredovala Parlamentu, kar pomeni, da je upoštevala rok 12 tednov;

3.   je seznanjen s trditvami Grčije, da so odpuščanja presežnih delavcev povezana s svetovno finančno in gospodarsko krizo, zlasti z njenimi učinki na grško gospodarstvo, ki vključujejo zmanjšanje realnega BDP na prebivalca, čedalje večjo brezposelnost, vedno nižje plače in manjše dohodke gospodinjstev, v povezavi s hitrim digitalnim razvojem, ki skupaj z manjšimi odhodki za oglaševanje pomembnih oglaševalcev spreminja založniški sektor; ugotavlja, da se sektor sooča z zmanjšanjem prihodkov iz oglaševanja in prodaje;

4.  želi spomniti, da bodo odpuščanja, do katerih je prišlo v treh podjetjih, ki delujejo v grškem sektorju založništva, po pričakovanjih močno škodila lokalnemu gospodarstvu, njihov učinek pa je povezan s težavami pri prezaposlovanju zaradi pomanjkanja delovnih mest, odsotnosti poklicnega usposabljanja, ki bi ustrezalo preverjenim potrebam na trgu dela, in velikega števila iskalcev zaposlitve;

5.  z zaskrbljenostjo ugotavlja, da brezposelnost in dolgoročna brezposelnost v Atiki prispevata velik delež k brezposelnosti v Grčiji, kjer je ta še vedno visoka;

6.  želi spomniti, da je to druga vloga Grčije za finančni prispevek iz ESPG zaradi odpuščanja v sektorju založništva v Atiki, saj je bila leta 2014 vložena vloga EGF/2014/018, ki je bila rešena pozitivno(4);

7.  ugotavlja, da se vloga nanaša na 550 delavcev, ki so postali presežni, od tega je veliko žensk (41,82 %); ugotavlja tudi, da je 14,73 % presežnih delavcev starejših od 55 let, 1,6 % pa je mlajših od 30 let; glede na navedeno priznava pomen aktivnih ukrepov na trgu dela, ki se sofinancirajo iz ESPG, za izboljšanje možnosti ponovnega vključevanja teh ranljivih skupin na trg dela;

8.  pozdravlja, da se pri načrtovani ponudbi usposabljanja upoštevajo izkušnje, pridobljene v sklopu vloge EGF-2014-018 GR/Attica, ki je po podatkih iz ocenjevanja, ki poteka, dosegla dobre rezultate na področju vključevanja;

9.  ugotavlja, da ni načrtovanih ukrepov za mlade, ki se ne izobražujejo, niso zaposleni in se ne usposabljajo, čeprav je njihov delež v Grčiji še vedno visok;

10.  poudarja, da so finančna nadomestila pogojena z dejavnim sodelovanjem ciljnih upravičencev in lahko v posebnem ekonomskem kontekstu Grčije služijo kot dejanska spodbuda;

11.  ugotavlja, da so se finančna nadomestila in spodbude, tj. spodbude za zaposlovanje ter nadomestila za iskanje zaposlitve in usposabljanje, približale največjemu deležu 35 %, ki je določen v uredbi o ESPG;

12.   je seznanjen, da Grčija načrtuje pet vrst ukrepov za odpuščene delavce, na katere se nanaša ta vloga, in sicer: (i) poklicno usmerjanje in pomoč pri iskanju zaposlitve, (ii) usposabljanje, prekvalifikacija in poklicno usposabljanje v skladu s potrebami trga dela, (iii) prispevek za ustanovitev podjetja, (iv) nadomestilo za iskanje zaposlitve in usposabljanje, (v) spodbude za zaposlovanje;

13.  priznava, da je bil usklajeni sveženj prilagojenih storitev pripravljen ob posvetovanju s predstavniki združenja novinarjev atenskega dnevnega časopisja (ΕΣΗΕΑ), sindikata zaposlenih v atenskem dnevnem časopisju (ΕΠΗΕΑ) in ministrstva za delo;

14.  poudarja, da grški organi potrjujejo, da se za upravičene ukrepe ne črpa pomoč iz drugih skladov ali finančnih instrumentov Unije in da se bo preprečilo vsakršno dvojno financiranje;

15.  opozarja, da bi bilo treba v skladu s členom 7 uredbe o ESPG pri zasnovi usklajenega svežnja prilagojenih storitev predvideti prihodnje obete na trgu dela in potrebne veščine ter da bi moral biti sveženj združljiv s prehodom na trajnostno gospodarstvo, ki bo učinkovito izkoriščalo vire;

16.  ponovno poudarja, da pomoč iz ESPG ne sme nadomestiti ukrepov, za katere so odgovorna podjetja na podlagi nacionalnega prava ali kolektivnih pogodb, niti ukrepov za prestrukturiranje podjetij ali sektorjev, in pozdravlja zagotovilo Grčije v zvezi s tem;

17.  poziva Komisijo, naj nacionalnim organom naroči, naj v prihodnjih predlogih posredujejo več podrobnosti o sektorjih, ki imajo možnosti za rast in v katerih je torej verjetno, da se bodo ustvarila delovna mesta, ter naj zberejo utemeljene podatke o vplivu financiranja iz ESPG, tudi o kakovosti delovnih mest in stopnji ponovne vključitve na trg dela, dosežene s pomočjo iz ESPG;

18.  želi spomniti na svoj poziv Komisiji, naj javnosti omogoči dostop do vseh dokumentov, povezanih z vlogami za sredstva ESPG;

19.  odobri sklep, priložen tej resoluciji;

20.  naroči svojemu predsedniku, da podpiše ta sklep skupaj s predsedujočim Svetu ter poskrbi za njegovo objavo v Uradnem listu Evropske unije;

21.  naroči svojemu predsedniku, naj resolucijo skupaj s prilogo posreduje Svetu in Komisiji.

(1)

UL L 347, 20.12.2013, str. 855.

(2)

UL L 347, 20.12.2013, str. 884.

(3)

UL C 373, 20.12.2013, str. 1.

(4)

Sklep (EU) 2015/644 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. aprila 2015 o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (vloga EGF/2014/018 GR/Attica broadcasting iz Grčije) (UL L 106, 24.4.2015, str. 29–30).


PRILOGA: SKLEP EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji na podlagi vloge Grčije – EGF/2018/003 EL/Attica publishing

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1309/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem skladu za prilagoditev globalizaciji (2014–2020) in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1927/2006(1) ter zlasti člena 15(4) Uredbe,

ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju(2) ter zlasti točke 13 Sporazuma,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)  Namen Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (ESPG) je zagotoviti podporo delavcem, ki so postali presežni zaradi velikih strukturnih sprememb v svetovnih trgovinskih tokovih, ki so posledica globalizacije, zaradi še vedno trajajoče svetovne finančne in gospodarske krize ali nove svetovne finančne in gospodarske krize, in samozaposlenim osebam, ki so iz istih razlogov prenehale opravljati dejavnosti, ter pomoč pri njihovi ponovni vključitvi na trg dela.

(2)  Sredstva ESPG ne smejo presegati najvišjega letnega zneska 150 milijonov EUR (cene iz leta 2011), kot je določeno v členu 12 Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013(3).

(3)  Grčija je 22. maja 2018 vložila vlogo za finančni prispevek iz ESPG v zvezi s pojavom presežnosti v sektorju založništva v regiji Atika. Vloga je bila dopolnjena z dodatnimi informacijami, predloženimi v skladu s členom 8(3) Uredbe (EU) št. 1309/2013. Vloga izpolnjuje zahteve za določitev finančnega prispevka iz ESPG, kakor je določeno v členu 13 Uredbe (EU) št. 1309/2013.

(4)  Zato bi bilo treba uporabiti sredstva ESPG, da se zagotovi finančni prispevek v višini 2 308 500 EUR za vlogo, ki jo je vložila Grčija.

(5)  Da bi čim bolj skrajšali čas, potreben za uporabo sredstev ESPG, bi se moral ta sklep uporabljati od datuma sprejetja –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

V okviru splošnega proračuna Unije za proračunsko leto 2018 se iz Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji uporabi znesek 2 308 500 EUR v odobritvah za prevzem obveznosti in odobritvah plačil.

Člen 2

Ta sklep začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije. Uporablja se od [datum sprejetja](4)*.

V ▌,

Za Evropski parlament   Za Svet

Predsednik  Predsednik

(1)

UL L 347, 20.12.2013, str. 855.

(2)

UL C 373, 20.12.2013, str. 1.

(3)

Uredba Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 z dne 2. decembra 2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020 (UL L 347, 20.12.2013, str. 884).

(4)

*   Datum vstavi Parlament pred objavo v UL.


OBRAZLOŽITEV

I.  Ozadje

Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji je bil ustanovljen za dodatno pomoč delavcem, ki so jih prizadele posledice večjih strukturnih sprememb v svetovnih trgovinskih tokovih.

V skladu z določbami člena 12 Uredbe (EU, Euratom) št. 1311/2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020(1) in člena 15 Uredbe (ES) št. 1309/2013(2) sklad ne sme preseči najvišjega letnega zneska 150 milijonov EUR (v cenah iz leta 2011). Ustrezni zneski se vnesejo v splošni proračun Unije kot rezervacija.

Kar zadeva postopek, Komisija v skladu s točko 13 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju(3) v primeru, da je bila vloga pozitivno ocenjena, proračunskemu organu posreduje predlog za uporabo sklada in sočasno tudi ustrezni zahtevek za prerazporeditev, da bi omogočila črpanje iz sklada. V primeru nestrinjanja se začnejo tristranski pogovori.

II.  Vloga Grčije in predlog Komisije

Komisija je 4. oktobra 2018 sprejela predlog sklepa o uporabi sredstev ESPG v korist Grčije, da bi podprla ponovno vključevanje delavcev, ki so postali presežni v treh podjetjih v gospodarskem sektorju, razvrščenem v oddelek 58 NACE Revizija 2 (založništvo), v grški regiji na ravni NUTS 2 Atika (EL30), na trg dela. Komisija je Evropskemu parlamentu predlog posredovala 4. oktobra 2018.

To je deveta vloga, ki jo je treba preučiti v okviru proračuna za leto 2018, in tretja za gospodarski sektor, razvrščen v oddelek 58 NACE Revizija 2 (založništvo) od ustanovitve ESPG. Nanaša se na 550 delavcev, ki so postali presežni, in zadeva uporabo skupnega zneska v višini 2.308.500 EUR iz ESPG za Grčijo.

Vloga je bila Komisiji poslana 22. maja 2018 in do 1. avgusta 2018 dopolnjena z dodatnimi informacijami. Komisija je svojo oceno zaključila 4. oktobra 2018 in v skladu z vsemi ustreznimi določbami uredbe o ESPG ugotovila, da vloga izpolnjuje pogoje za finančni prispevek iz ESPG, kot je navedeno v členu 4(1) uredbe o ESPG.

Grčija trdi, da so presežni delavci povezani s svetovno finančno in gospodarsko krizo, zlasti z velikimi strukturnimi spremembami v sektorju založništva, do katerih je prišlo zaradi nenehnega upadanja prodaje dnevnega in periodičnega tiska v povezavi z zmanjšanjem izdatkov velikih oglaševalcev za oglaševanje. Gre za neposredno posledico gospodarske recesije, ki jo je še poslabšal digitalni razvoj, zaradi katerega so bralci s tiskanih medijev prešli na elektronske medije. To je v veliki meri mogoče pojasniti s pretežno brezplačnim dostopom do digitalnih medijev ter lažjim in takojšnjim dostopom do njih.

Posledično se je med letoma 2011 in 2017 prodaja časopisa zmanjšala s 144 milijonov izvodov v letu 2011 na 57 milijonov v letu 2017, prodaja revij pa s 60 milijonov izvodov na 23 milijonov. Med letoma 2005 in 2014 se je promet v sektorju založništva zmanjšal za 56,4 %. Promet se je leta 2015 dodatno zmanjšal za 14,3 %, leta 2016 za 8,3 % in leta 2017 za 19,5 %.

Do vseh presežnih delavcev je prišlo v Atiki, v kateri je 34,7 % skupne grške brezposelnosti in 36 % dolgotrajne brezposelnosti. Veliko število delavcev, ki so postali presežni, je žensk (41,82 %). 14,73 % presežnih delavcev je starejših od 55 let. Aktivni ukrepi na trgu dela, ki se sofinancirajo iz ESPG, so še toliko bolj pomembni za izboljšanje možnosti za ponovno vključitev teh ranljivih skupin na trg dela.

Med petimi vrstami ukrepov za odpuščene delavce, za katere se zahteva sofinanciranje iz ESPG, so:

–  Poklicno usmerjanje: Ta spremljevalni ukrep bo ponujen vsem udeležencem in zajema naslednje stopnje: (i) splošne informacije, (ii) sprejem in registracija, (iii) osebna poklicna mapa, (iv) podpora pri iskanju zaposlitve ter poklicno svetovanje, (v) informiranje in svetovanje za pridobitev zaposlitve ter (vi) spremljanje.

–  Usposabljanje, preusposabljanje in poklicno usposabljanje: V okviru tega ukrepa bo zagotovljeno poklicno usposabljanje, ki ustreza priznanim potrebam na trgu dela ter na področjih in v sektorjih z dobrimi možnostmi za razvoj. Usposabljanja bodo zadovoljila tudi potrebe delavcev, kakor bodo opredeljene med poklicnim svetovanjem.

–  Prispevek za ustanovitev podjetja: Delavci, ki bodo ustanovili lastno podjetje, bodo prejeli prispevek v višini do 15.000 EUR za kritje ustanovitvenih stroškov;

–  Nadomestilo za iskanje zaposlitve in usposabljanje: Za kritje stroškov, ki nastanejo pri udeležbi v ukrepih poklicnega svetovanja, bodo upravičenci prejeli 40 EUR za vsak dan udeležbe. Med usposabljanjem znaša nadomestilo 3,33 EUR na uro.

–  Spodbude za zaposlovanje: S to spodbudo se bo presežnim delavcem olajšala ponovna zaposlitev v drugem podjetju. Podjetje, ki bo delavca zaposlilo, bo prejelo 650 EUR na mesec za največ šest mesecev, če bo delavec po izteku spodbude ohranil svoje delovno mesto za vsaj nadaljnjih šest mesecev.

Opisani ukrepi so po oceni Komisije aktivni ukrepi na trgu dela in sodijo med upravičene ukrepe iz člena 7 uredbe o ESPG, prav tako pa ne nadomeščajo pasivnih ukrepov socialnega varstva.

Grški organi so predložili vsa potrebna zagotovila glede naslednjega: – pri dostopu do predlaganih ukrepov in njihovem izvajanju se bosta spoštovali načeli enakosti obravnave in nediskriminacije,

– upoštevane so bile zahteve nacionalne zakonodaje in zakonodaje EU o kolektivnem odpuščanju,

– podjetja, ki so po odpuščanju nadaljevala svoje dejavnosti, so izpolnila svoje pravne obveznosti v zvezi z odpuščanjem in so ustrezno poskrbela za svoje delavce,

– za predlagane ukrepe se ne bo prejela finančna podpora iz drugih skladov ali finančnih instrumentov Unije in preprečeno bo dvojno financiranje,

– predlagani ukrepi bodo dopolnjevali ukrepe, financirane iz strukturnih skladov,

– finančni prispevek iz ESPG bo usklajen s postopkovnimi in materialnopravnimi pravili Unije o državni pomoči.

Grčija je Komisijo obvestila, da je vir nacionalnega vnaprejšnjega financiranja ali sofinanciranja nacionalni program javnih naložb grškega ministrstva za gospodarstvo in razvoj. Finančni prispevek bodo upravljali in nadzirali Izvršni direktorat NSRF(4) pri Ministrstvu za delo, socialno varnost in socialno solidarnost, ki bo deloval kot organ upravljanja, EDEL (odbor za finančno revizijo) kot revizijski organ ter posebna služba za potrjevanje in preverjanje sofinanciranih programov pri Ministrstvu za gospodarstvo, infrastrukturo, turizem in pomorstvo kot organ za potrjevanje.

III.  Postopek

Da bi uporabila sredstva sklada, je Komisija proračunskemu organu predložila zahtevo za prerazporeditev v skupnem znesku 2.308.500 EUR iz rezerve za ESPG (40 02 43) v proračunsko vrstico ESPG (04 04 01).

To je deveti predlog za prerazporeditev sredstev sklada, predložen proračunskemu organu v letu 2018.

V primeru nestrinjanja bo sprožen postopek tristranskih pogovorov, kot določa člen 15(4) uredbe o ESPG.

V skladu z notranjim dogovorom bi moral Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve sodelovati v postopku, da bi zagotovil konstruktivno podporo in prispevek k oceni vlog za sredstva sklada.

(1)

UL L 347, 20.12.2013, str. 884.

(2)

UL L 347, 20.12.2013, str. 855.

(3)

UL C 373, 20.12.2013, str. 1.

(4)

Nacionalni strateški referenčni okvir (NSRF)


PISMO ODBORA ZA ZAPOSLOVANJE IN SOCIALNE ZADEVE

D (2018)41901

Jean Arthuis

Predsednik Odbora za proračun

ASP 09G205

Zadeva: Mnenje o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (ESPG) v primeru EGF/2018/003 EL

Spoštovani gospod predsednik

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve (EMPL) ter njegova delovna skupina za ESPG sta preučila uporabo sredstev ESPG v primeru EGF/2018/003 EL in sprejela naslednje mnenje.

Odbor EMPL in njegova delovna skupina za ESPG se strinjata z uporabo sredstev sklada za omenjeno vlogo. V zvezi s tem ima odbor EMPL nekaj pripomb, ki pa ne ogrožajo prerazporeditve sredstev za plačila.

Presoja odbora EMPL temelji na naslednjem:

A) ker ta vloga temelji na členu 4(1)(b) Uredbe (EU) št. 1309/2013 (uredba o ESPG) in se nanaša na 550 delavcev, ki so postali presežni v 3 podjetjih, ki delujejo v gospodarskih sektorjih, razvrščenih v oddelek 58 NACE Revizija 2 (Založništvo), v Atiki v referenčnem obdobju devetih mesecev;

B) ker za določitev povezave med odpuščanjem presežnih delavcev ter svetovno finančno in gospodarsko krizo Grčija trdi, da se je prodaja dnevnega in periodičnega tiska v zadnjih letih zmanjšala zaradi gospodarske in finančne krize, ki še vedno vpliva na Grčijo, ter zaradi hitre digitalne revolucije, v okviru katere se je preoblikoval sektor založništva. Ta sektor se sooča z zmanjšanjem prihodkov iz oglaševanja in prodaje;

C) ker je 41,8 % delavcev, za katere so predvideni ukrepi, žensk, 58,8 % pa moških; ker je 83,63 % ciljnih prejemnikov starih med 30 in 54 let, 14,7 % jih je starejših od 55 let, 1,6 % pa mlajših od 30 let.

Zato Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve poziva Odbor za proračun kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije v zvezi z vlogo Grčije vključi naslednje pobude:

1. se strinja s Komisijo, da so merila za pomoč iz člena 4(1)(b) Uredbe (EU) št. 1309/2013 izpolnjena in da je zato Grčija na podlagi te uredbe upravičena do finančnega prispevka v znesku 2.308.500 EUR, kar je 60 % skupnih stroškov v znesku 3.847.500 EUR;

2. ugotavlja, da je Komisija spoštovala rok 12 tednov od prejema popolne vloge grških organov, saj je oceno skladnosti vloge s pogoji za finančni prispevek dokončala 4. oktobra 2018 in jo še isti dan posredovala Parlamentu;

3. z zaskrbljenostjo ugotavlja, da brezposelnost in dolgoročna brezposelnost v Atiki prispevata velik delež k brezposelnosti v Grčiji, kjer je ta še vedno visoka;

4.ugotavlja, da prilagojene storitve za presežne delavce, ki bodo sofinancirane iz ESPG, vključujejo poklicno usmerjanje in pomoč pri iskanju zaposlitve, usposabljanje in prekvalifikacijo v skladu s potrebami trga dela, podporo za zagonska podjetja, spodbude za zaposlovanje ter nadomestila za iskanje zaposlitve in usposabljanje;

5.ugotavlja, da so se finančna nadomestila in spodbude, tj. spodbude za zaposlovanje ter nadomestila za iskanje zaposlitve in usposabljanje, približale največjemu deležu 35 %, ki je določen v uredbi;

6.poudarja, da so finančna nadomestila pogojena z dejavnim sodelovanjem ciljnih upravičencev in lahko v posebnem ekonomskem kontekstu Grčije služijo kot dejanska spodbuda;

7.ugotavlja, da ni načrtovanih ukrepov za mlade, ki se ne izobražujejo, niso zaposleni in se ne usposabljajo, čeprav je njihov delež v Grčiji še vedno visok;

8.pozdravlja, da se pri načrtovani ponudbi usposabljanja upošteva dejstvo, da so tečaji v sklopu prve vloge EGF-2014-018 GR Attica po podatkih iz ocenjevanja, ki poteka, dosegli dobre rezultate na področju vključevanja;

9.pozdravlja posvetovanje s predstavniki združenja novinarjev atenskih dnevnih časopisov, združenja delavcev atenskih dnevnih publikacij in ministrstva za delo;

10.je seznanjen, da so grški organi zagotovili, da se za predlagane ukrepe ne prejema finančna podpora iz drugih skladov ali finančnih instrumentov Unije in da se bo preprečilo vsakršno dvojno financiranje;

11.pozdravlja, da je Grčija potrdila, da so podjetja, ki so odpuščala, izpolnila svoje pravne obveznosti, ki veljajo za presežne delavce;

12.opozarja, da bi bilo treba v skladu s členom 7 uredbe pri zasnovi usklajenega svežnja prilagojenih storitev predvideti prihodnje obete na trgu dela in potrebne veščine ter da bi moral biti sveženj združljiv s prehodom na trajnostno gospodarstvo, ki bo učinkovito izkoriščalo vire.

Lep pozdrav,

Marita ULVSKOG


PISMO ODBORA ZA REGIONALNI RAZVOJ

Pismo, ki ga je Iskra Mihajlova (Iskra Mihaylova), predsednica Odbora za regionalni razvoj, 15. oktobra 2018 poslala Jeanu Arthuisu, predsedniku Odbora za proračun

Prevod

Zadeva:  Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji

Spoštovani g. Arthuis!

Odbor za regionalni razvoj je bil zaprošen za mnenje o predlogu sklepa Komisije za uporabo sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (ESPG). Odbor za proračun naj bi poročilo o tem predlogu kmalu sprejel:

-  COM(2018)0667 je dokument o predlogu za prispevek iz ESPG v višini 2.308.500 EUR za 550 delavcev, ki so postali presežni v gospodarskem sektorju, razvrščenem v oddelek 58 NACE Revizija 2 – Oglaševalske dejavnosti. Presežni delavci prihajajo iz podjetij, ki so pretežno v regijah na ravni NUTS 2 Aττική (Atika) (EL30) v Grčiji.

Pravila o finančnih prispevkih iz ESPG so določena v Uredbi (EU) št. 1309/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem skladu za prilagoditev globalizaciji (2014–2020) in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1927/2006.

Koordinatorji odbora so predlog preučili in me prosili, naj vam sporočim, da večina v odboru ne nasprotuje uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v tem primeru ter prerazporeditvi omenjenega zneska v skladu s predlogom Komisije.

(vljudnostni obrazec in podpis)


INFORMACIJE O SPREJETJU V PRISTOJNEM ODBORU

Datum sprejetja

21.11.2018

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

28

3

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Nedžmi Ali (Nedzhmi Ali), Jean Arthuis, Richard Ashworth, Levteris Hristoforu (Lefteris Christoforou), Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Urmas Paet, Răzvan Popa, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Elevterios Sinadinos (Eleftherios Synadinos), Indrek Tarand, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Stanisław Żółtek

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Karine Gloanec Maurin, Tomáš Zdechovský


POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

28

+

ALDE

Nedžmi Ali (Nedzhmi Ali), Jean Arthuis, Gérard Deprez, Urmas Paet

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

NI

Neoklis Silikiotis (Neoklis Sylikiotis)

PPE

Richard Ashworth, Levteris Hristoforu (Lefteris Christoforou), José Manuel Fernandes, Monika Hohlmeier, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský, Patricija Šulin

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Vladimír Maňka, Răzvan Popa, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Manuel dos Santos

VERTS/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand

3

-

ECR

Bernd Kölmel

ENF

André Elissen, Stanisław Żółtek

0

0

 

 

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

Zadnja posodobitev: 27. november 2018Pravno obvestilo