Förfarande : 2018/2240(BUD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0377/2018

Ingivna texter :

A8-0377/2018

Debatter :

Omröstningar :

PV 29/11/2018 - 8.6

Antagna texter :

P8_TA(2018)0471

BETÄNKANDE     
PDF 415kWORD 71k
22.11.2018
PE 629.510v02-00 A8-0377/2018

om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (ansökan från Grekland – EGF/2018/003 EL/Attica publishing)

(COM(2018)0667 – C8‑0430/2018 – 2018/2240(BUD))

Budgetutskottet

Föredragande: Eider Gardiazabal Rubial

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION
 BILAGA: EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT
 MOTIVERING
 SKRIVELSE FRÅN UTSKOTTET FÖR SYSSELSÄTTNING OCH SOCIALA FRÅGOR
 SKRIVELSE FRÅN UTSKOTTET FÖR REGIONAL UTVECKLING
 INFORMATION OM ANTAGANDET I DET ANSVARIGA UTSKOTTET
 SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (ansökan från Grekland – EGF/2018/003 EL/Attica publishing)

(COM(2018)0667 – C8‑0430/2018 – 2018/2240(BUD))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2018)0667 – C8‑0430/2018),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1309/2013 av den 17 december 2013 om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (2014‑2020) och om upphävande av förordning (EG) nr 1927/2006(1),

–  med beaktande av rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 av den 2 december 2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020(2), särskilt artikel 12,

–  med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning(3), särskilt punkt 13,

–  med beaktande av det trepartsförfarande som föreskrivs i punkt 13 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013,

–  med beaktande av skrivelsen från utskottet för sysselsättning och sociala frågor,

–  med beaktande av skrivelsen från utskottet för regional utveckling,

–  med beaktande av betänkandet från budgetutskottet (A8-0377/2018), och av följande skäl:

A.  Unionen har inrättat lagstiftnings- och budgetinstrument för att kunna ge kompletterande stöd till arbetstagare som drabbas av konsekvenserna av genomgripande strukturförändringar inom världshandeln eller av den globala finansiella och ekonomiska krisen, och för att underlätta deras återinträde på arbetsmarknaden.

B.  Unionens ekonomiska stöd till arbetstagare som blivit uppsagda bör vara dynamiskt och ställas till förfogande så snabbt och effektivt som möjligt.

C.  Den 22 maj 2018 lämnade Grekland in ansökan EGF/2018/003 EL/Attica publishing om ekonomiskt stöd från fonden efter 550 uppsägningar inom den näringsgren som i Nace rev. 2 klassificeras som huvudgrupp 58 (förlagsverksamhet) i Nuts 2-regionen Attika (EL30) i Grekland.

D.  Ansökan lämnades in på grundval av insatskriteriet i artikel 4.1 b i förordningen om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter, där det krävs att minst 500 arbetstagare blir uppsagda under en referensperiod på nio månader vid företag som alla verkar inom samma näringsgren som definieras som en huvudgrupp i Nace rev. 2 och som är belägna i en region eller i två regioner som gränsar till varandra på Nuts 2‑nivå, eller i fler än två regioner som gränsar till varandra på Nuts 2-nivå, förutsatt att mer än 500 arbetstagare berörs i två regioner i en medlemsstat.

1.  Europaparlamentet delar kommissionens åsikt att de villkor som fastställs i artikel 4.1 b i förordningen om fonden är uppfyllda och att Grekland är berättigat till ett ekonomiskt stöd på 2 308 500 EUR enligt denna förordning, vilket utgör 60 % av de totala kostnaderna på 3 847 500 EUR.

2.  Europaparlamentet noterar att de grekiska myndigheterna lämnade in ansökan den 22 maj 2018 och att kommissionen, utifrån den ytterligare information som Grekland lämnat, slutförde sin bedömning den 4 oktober 2018 och underrättade parlamentet samma dag, det vill säga tidsfristen på 12 veckor respekterades.

3.  Europaparlamentet noterar att Grekland hävdar att uppsägningarna är kopplade till den globala finansiella och ekonomiska krisen, särskilt dess effekter på den grekiska ekonomin, däribland en nedgång i BNP per capita, stigande arbetslöshet, sjunkande löner och minskad inkomst för hushållen i kombination med den snabba digitala utvecklingen som, tillsammans med stora annonsörers nedskärningar av sina marknadsföringsutgifter, håller på att förändra förlagsbranschen. Parlamentet noterar att branschen står inför en minskning av både reklam- och försäljningsintäkterna.

4.  Europaparlamentet påminner om att de uppsägningar som skett i tre företag inom den grekiska förlagsbranschen förväntas ha en betydande negativ inverkan på den lokala ekonomin, och att effekten av uppsägningarna är kopplad till svårigheterna att omplacera personal på grund av bristen på arbetstillfällen, brist på yrkesutbildningskurser som motsvarar de faktiska behoven på arbetsmarknaden och det stora antalet arbetssökande.

5.  Europaparlamentet betonar med oro att regionen Attika står för en stor del av arbetslösheten och långtidsarbetslösheten i Grekland, där arbetslösheten fortfarande är hög.

6.  Europaparlamentet påminner om att detta är den andra ansökan från Grekland om ekonomiskt stöd från fonden i samband med uppsägningar inom förlagsbranschen i Attika. Den första ansökan, EGF/2014/018, lämnades in 2014 och ledde till ett positivt beslut(4).

7.  Europaparlamentet noterar att ansökan avser 550 arbetstagare som sagts upp, varav ett stort antal är kvinnor (41,82 %). Parlamentet noterar dessutom att 14,73 % av de uppsagda är äldre än 55 år och att 1,6 % är under 30 år. Parlamentet erkänner därför vikten av aktiva arbetsmarknadsåtgärder som samfinansieras av fonden för att förbättra möjligheterna för återinträde på arbetsmarknaden för dessa utsatta grupper.

8.  Europaparlamentet välkomnar att det planerade utbildningsutbudet återspeglar erfarenheterna från den första ansökan EGF/2014/018 GR/Attica, som, enligt den pågående utvärderingen, har inneburit att goda integrationsnivåer har uppnåtts.

9.  Europaparlamentet noterar att inga åtgärder planeras för unga som varken arbetar eller studerar, trots att andelen unga som varken arbetar eller studerar fortfarande är hög i Grekland.

10.  Europaparlamentet understryker att ekonomiska bidrag förutsätter att de berörda stödmottagarna deltar aktivt och kan tjäna som ett verkligt incitament i den särskilda ekonomiska situationen i Grekland.

11.  Europaparlamentet noterar att ekonomiska bidrag och incitament, dvs. anställningsincitament, jobbsöknings- och utbildningsbidrag, ligger nära den högsta nivå på 35 % som fastställs i förordningen om fonden.

12.  Europaparlamentet noterar att Grekland planerar fem olika typer av åtgärder för de uppsagda arbetstagare som omfattas av denna ansökan: i) yrkesvägledning och stöd till arbetssökande, ii) utbildning, omskolning och yrkesutbildning i enlighet med arbetsmarknadens behov, iii) starta eget-bidrag, iv) arbetssökar- och utbildningsbidrag, v) anställningsstöd.

13.  Europaparlamentet konstaterar att Grekland har uppgett att det samordnade paketet med individanpassade tjänster utarbetats i samråd med representanter för Journalistförbundet vid Atens dagstidningar (ΕΣΗΕΑ), organisationen för arbetstagare vid dagspressen i Aten (ΕΠΗΕΑ) och arbetsministeriet.

14.  Europaparlamentet betonar att de grekiska myndigheterna har bekräftat att de åtgärder som avses inte får stöd från andra av unionens fonder eller finansieringsinstrument och att all dubbelfinansiering kommer att förhindras.

15.  Europaparlamentet påminner om att det samordnade paketet med individanpassade tjänster ska utformas utifrån framtida utsikter på arbetsmarknaden och önskad kompetens och vara förenligt med övergången till en resurseffektiv och hållbar ekonomi, i enlighet med artikel 7 i förordningen om fonden.

16.  Europaparlamentet upprepar att stödet från fonden varken får ersätta åtgärder som åligger företagen enligt nationell lagstiftning eller kollektivavtal eller åtgärder för omstrukturering av företag eller sektorer och välkomnar Greklands bekräftelse av detta.

17.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att vädja till nationella myndigheter om att i framtida förslag lämna mer information om de sektorer som har tillväxtpotential och därför kan förväntas anställa personer, och att samla in underbyggda uppgifter om effekterna av finansieringen från fonden, inbegripet om kvaliteten på sysselsättningen och hur många som kan återintegreras tack vare insatser via fonden.

18.  Europaparlamentet påminner om sin uppmaning till kommissionen om att säkra allmänhetens tillgång till samtliga handlingar som berör ansökningar om medel ur fonden.

19.  Europaparlamentet godkänner det bifogade beslutet.

20.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att tillsammans med rådets ordförande underteckna beslutet och se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

21.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution med bilaga till rådet och kommissionen.

(1)

EUT L 347, 20.12.2013, s. 855.

(2)

EUT L 347, 20.12.2013, s. 884.

(3)

EUT C 373, 20.12.2013, s. 1.

(4)

Europaparlamentets och rådets beslut (EU) 2015/644 av den 15 april 2015 om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (ansökan EGF/2014/018 GR/Attica broadcasting från Grekland) (EUT L 106, 24.4.2015, s. 29–30).


BILAGA: EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter efter en ansökan från Grekland – EGF/2018/003 EL/Attica publishing

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1309/2013 av den 17 december 2013 om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (2014–2020) och om upphävande av förordning (EG) nr 1927/2006(1), särskilt artikel 15.4,

med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning(2), särskilt punkt 13,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)  Målet med Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (nedan kallad fonden) är att stödja arbetstagare som blivit uppsagda och egenföretagare vars verksamhet upphört till följd av genomgripande strukturförändringar inom världshandeln på grund av globaliseringen, till följd av en fortsatt global finansiell och ekonomisk kris, eller till följd av en ny global finansiell och ekonomisk kris, och att hjälpa dem att återintegreras på arbetsmarknaden.

(2)  Det högsta årliga beloppet för fonden får i enlighet med artikel 12 i rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 inte överstiga 150 miljoner EUR (i 2011 års priser)(3).

(3)  Den 22 maj 2018 lämnade Grekland in en ansökan om medel från fonden med anledning av uppsägningar inom förlagsbranschen i regionen Attika. Ansökan kompletterades med ytterligare information i enlighet med artikel 8.3 i förordning (EU) nr 1309/2013. Ansökan uppfyller villkoren för fastställande av ekonomiskt stöd från fonden i enlighet med vad som föreskrivs i artikel 13 i förordning (EU) nr 1309/2013.

(4)  Fonden bör därför utnyttjas för att tillhandahålla det ekonomiska stödet på 2 308 500 EUR som Grekland ansökt om.

(5)  För att minimera den tid det tar att bevilja stöd från fonden bör detta beslut tillämpas från och med den dag då det antas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter ska belastas med 2 308 500 EUR i åtagande- och betalningsbemyndiganden ur Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2018.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning. Det ska tillämpas från och med ... [dagen för antagandet av detta beslut](4)*.

Utfärdat i ...

På Europaparlamentets vägnar  På rådets vägnar

Ordförande  Ordförande

(1)

EUT L 347, 20.12.2013, s. 855.

(2)

EUT C 373, 20.12.2013, s. 1.

(3)

Rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 av den 2 december 2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 884).

(4)

* Datum ska införas av parlamentet före offentliggörandet i EUT.


MOTIVERING

I.  Bakgrund

Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter inrättades för att ge kompletterande stöd till arbetstagare som blivit arbetslösa till följd av genomgripande strukturförändringar i världshandeln.

Enligt bestämmelserna i artikel 12 i förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020(1) och artikel 15 i förordning (EG) nr 1309/2013(2) får det årliga belopp som avdelas för fonden inte överstiga 150 miljoner EUR (i 2011 års priser). Beloppen förs in i Europeiska unionens allmänna budget som en avsättning.

För att kunna aktivera fonden när en positiv bedömning har gjorts av en ansökan ska kommissionen, i enlighet med punkt 13 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning(3), till budgetmyndigheten lägga fram ett förslag om utnyttjande av fonden och samtidigt en motsvarande begäran om överföring. Vid oenighet ska ett trepartsförfarande inledas.

II.  Ansökan från Grekland och kommissionens förslag

Den 4 oktober 2018 antog kommissionen ett förslag till beslut om att bevilja Grekland medel ur fonden till stöd för återinträde på arbetsmarknaden för arbetstagare som blivit uppsagda från tre företag verksamma inom den ekonomiska sektor som klassificeras enligt Nace rev. 2 huvudgrupp 58 (förlagsverksamhet) i Nuts 2-regionen Attika (EL30) i Grekland. Förslaget översändes till Europaparlamentet den 4 oktober 2018.

Detta är den nionde ansökan som behandlas under budgetåret 2018 och den tredje inom den näringsgren som klassificeras som huvudgrupp 58 i Nace Rev. 2 (förlagsverksamhet) sedan fonden inrättades. Ansökan avser 550 arbetstagare som blivit uppsagda och innebär att totalt 2 308 500 EUR ur fonden utnyttjas för Grekland.

Ansökan lämnades till kommissionen den 22 maj 2018 och kompletterades med ytterligare information fram till den 1 augusti 2018. Kommissionen avslutade sin bedömning den 4 oktober 2018 och har, i enlighet med alla tillämpliga bestämmelser i förordningen om fonden, kommit fram till att ansökan uppfyller villkoren för ekonomiskt stöd från fonden, enligt artikel 4.1 i förordningen om fonden.

Grekland hävdar att uppsägningarna är kopplade till den globala finansiella och ekonomiska krisen, framför allt större strukturella förändringar i förlagsbranschen på grund av en stadig minskning av försäljningen av dagstidningar och tidskrifter samtidigt som stora annonsörer kraftigt har skurit ned sina marknadsföringsutgifter. Detta är den direkta konsekvensen av den ekonomiska nedgången, som förstärkts av den digitala utvecklingen, som medfört att läsare av tryckta medier gått över till elektroniska medier. Detta kan främst förklaras med att de digitala medierna huvudsakligen är gratis samt att tillgängligheten är enkel och omedelbar.

Som ett resultat av detta minskade försäljningen av dagstidningar från 144 miljoner exemplar 2011 till 57 miljoner 2017, medan tidskrifterna minskade från 60 miljoner exemplar till 23 miljoner. Mellan 2005 och 2014 sjönk förlagsbranschens omsättning med 56,4 %. Omsättningen minskade ytterligare med 14,3 % under 2015, 8,3 % under 2016 och 19,5 % under 2017.

Samtliga uppsägningar ägde rum i Attika som står för 34,7% av den totala arbetslösheten i Grekland och för 36 % av långtidsarbetslösheten. Ett stort antal av de uppsagda arbetstagarna är kvinnor (41,82 %). Av de uppsagda arbetstagarna är 14,73 % äldre än 55 år. Aktiva arbetsmarknadsåtgärder som samfinansieras av fonden är därför viktiga för att förbättra möjligheterna för återinträde på arbetsmarknaden för dessa utsatta grupper.

De fem olika åtgärder som ska tillhandahållas för uppsagda arbetstagare och för vilka samfinansiering från fonden begärs består av följande:

–  Yrkesvägledning: Denna kompletterande åtgärd kommer att erbjudas alla deltagare och omfatta följande etapper: i) allmän information, ii) anmälning och registrering, iii) individuell sysselsättningsplan, iv) stöd vid arbetssökande samt yrkesvägledning, v) anställningsinriktad vägledning, vi) övervakning.

–  Fortbildning, omskolning och yrkesutbildning: Denna åtgärd består av att tillhandahålla yrkesutbildningskurser som motsvarar de faktiska behoven på arbetsmarknaden och i områden och branscher där det finns goda utvecklingsförutsättningar. Utbildningarna kommer också att sörja för arbetstagarnas behov, enligt vad som identifierats under yrkesvägledningen.

–  Starta eget-bidrag: De arbetstagare som startar ett eget företag kommer att få upp till 15 000 EUR som ett bidrag för att täcka startkostnaderna.

–  Arbetssökar- och utbildningsbidrag: För att täcka kostnaderna under yrkesvägledningen kommer varje deltagare att få 40 EUR per dag. Under utbildningen kommer bidraget att vara 3,33 EUR i timmen.

–  Anställningsstöd: Detta bidrag gynnar uppsagda arbetstagare genom att underlätta deras omplacering i ett annat företag. Det anställande företaget får 650 EUR i månaden i högst sex månader, på villkor att arbetstagaren får fortsatt anställning även efter att incitamentet har upphört, under minst ytterligare sex månader.

Enligt kommissionen utgör dessa åtgärder aktiva arbetsmarknadsåtgärder inom ramen för de stödberättigade åtgärder som avses i artikel 7 i förordningen om fonden. Åtgärderna ersätter inte passiva socialskyddsåtgärder.

De grekiska myndigheterna har gett alla nödvändiga garantier när det gäller följande: – Principerna om jämställdhet och icke-diskriminering kommer att respekteras när det gäller tillgången till de föreslagna åtgärderna och deras genomförande.

– De krav som rör kollektiva uppsägningar i den nationella lagstiftningen och i EU‑lagstiftningen är uppfyllda.

– De företag som sagt upp arbetstagare och därefter fortsatt sin verksamhet har uppfyllt sina rättsliga skyldigheter i samband med uppsägningarna och har vidtagit vederbörliga åtgärder för sina anställda.

– De föreslagna åtgärderna kommer inte att få något ekonomiskt stöd från andra av unionens fonder eller finansieringsinstrument och all dubbelfinansiering kommer att förhindras.

– De föreslagna åtgärderna kommer att komplettera åtgärder som finansieras genom strukturfonderna.

– Det ekonomiska stödet från fonden kommer att vara förenligt med unionens förfaranderegler och materiella regler för statligt stöd.

Grekland har meddelat kommissionen att den nationella förfinansieringen eller samfinansieringen kommer från det grekiska ekonomi- och utvecklingsministeriets program för offentliga investeringar. Det ekonomiska stödet kommer att förvaltas och kontrolleras av det verkställande organet för NSRF(4) vid ministeriet för arbetsmarknadsfrågor, social trygghet och social solidaritet, som kommer att fungera som förvaltande myndighet, kommittén för finansiell revision (EDEL) kommer att fungera som revisionsmyndighet, och den särskilda avdelningen för certifiering och kontroll av samfinansierade program vid ministeriet för ekonomi, infrastruktur, turism och sjöfart kommer att fungera som attesterande myndighet.

III.  Förfarande

För att fonden ska kunna utnyttjas har kommissionen överlämnat en begäran till budgetmyndigheten om överföring av ett sammanlagt belopp på 2 308 500 EUR från reserven för Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (40 02 43) till fondens budgetpost (04 04 01).

Detta är det nionde förslaget till överföring för utnyttjande av fonden som budgetmyndigheten har fått in hittills under 2018.

Vid oenighet ska ett trepartsförfarande inledas i enlighet med artikel 15.4 i förordningen om fonden.

Enligt en intern överenskommelse ska utskottet för sysselsättning och sociala frågor delta i processen för att konstruktivt stödja och bidra till bedömningen av ansökningarna om medel ur fonden.

(1)

EUT L 347, 20.12.2013, s. 884.

(2)

EUT L 347, 20.12.2013, s. 855.

(3)

EUT C 373, 20.12.2013, s. 1.

(4)

Nationell strategisk referensram (National Strategic Reference Framework).


SKRIVELSE FRÅN UTSKOTTET FÖR SYSSELSÄTTNING OCH SOCIALA FRÅGOR

D (2018)41901

Jean Arthuis

Ordförande budgetutskottet

ASP 09G205

Ärende: Yttrande över utnyttjandet av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter för ärende EGF/2018/003 EL

Till ordföranden:

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor (EMPL) och dess arbetsgrupp för Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter granskade utnyttjandet av fonden för ärendet EGF/2018/003 EL och antog följande yttrande.

EMPL-utskottet och arbetsgruppen för Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter är positiva till att utnyttja fonden för denna ansökan. I detta sammanhang vill EMPL-utskottet framföra vissa synpunkter, utan att därför ifrågasätta anslagsöverföringen.

EMPL-utskottets synpunkter grundar sig på följande överväganden:

A)  Denna ansökan grundar sig på artikel 4.1 b i förordning (EU) nr 1309/2013 och gäller 550 arbetstagare som blivit uppsagda vid tre företag som är verksamma inom en näringsgren som i Nace rev. 2 klassificeras som huvudgrupp 58 (förlagsverksamhet) i regionen Attika inom en referensperiod på nio månader.

B)  För att påvisa sambandet mellan uppsägningarna och den globala finansiella och ekonomiska krisen framhåller Grekland att försäljningen av dagstidningar och tidskrifter har sjunkit under senare år till följd av den ekonomiska och finansiella kris som fortfarande påverkar Grekland i kombination med den snabba digitala utvecklingen, som håller på att förändra förlagsbranschen Branschen står inför en minskning av både reklam- och försäljningsintäkterna.

C)  Av de arbetstagare som omfattas av åtgärderna är 41,8 % kvinnor och 58,8 % är män. Av de berörda stödmottagarna är 83,63 % mellan 30 och 54 år, medan 14,7 % är över 55 år och 1,6 % är under 30 år.

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor uppmanar därför budgetutskottet att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag när det gäller Greklands ansökan:

1.  Europaparlamentet delar kommissionens åsikt att interventionskriterierna i artikel 4.1 b i förordning (EU) nr 1309/2013 är uppfyllda och att Grekland är berättigat till ekonomiskt stöd på 2 308 500 EUR enligt denna förordning, vilket utgör 60 % av de totala kostnaderna på 3 847 500 EUR.

2.  Europaparlamentet noterar att kommissionen respekterat tidsfristen på 12 veckor från och med den dag då den fullständiga ansökan från de grekiska myndigheterna inkom och slutförde sin bedömning av huruvida ansökan uppfyller villkoren för ekonomiskt stöd den 4 oktober 2018 och underrättade parlamentet samma dag.

3.  Europaparlamentet betonar med oro att regionen Attika står för en stor del av arbetslösheten och långtidsarbetslösheten i Grekland där arbetslösheten fortfarande är hög.

4.  Europaparlamentet noterar att individanpassade tjänster som samfinansieras genom fonden för de uppsagda arbetstagarna omfattar yrkesvägledning, stöd i arbetssökandet, utbildning och omskolning i enlighet med arbetsmarknadens behov, stöd till nystartade företag, anställningsincitament samt jobbsöknings- och utbildningsbidrag.

5.  Europaparlamentet noterar att ekonomiska bidrag och incitament, dvs. anställningsincitament, jobbsöknings- och utbildningsbidrag, ligger nära den högsta nivå på 35 % som fastställs i förordningen om fonden.

6.  Europaparlamentet understryker att ekonomiska bidrag förutsätter att de berörda stödmottagarna deltar aktivt och kan tjäna som ett verkligt incitament i den särskilda ekonomiska situationen i Grekland.

7.  Europaparlamentet noterar att inga åtgärder planeras för unga som varken arbetar eller studerar, trots att andelen unga som varken arbetar eller studerar är hög i Grekland.

8.  Europaparlamentet välkomnar att det planerade utbildningsutbudet återspeglar erfarenheterna från den första ansökan EGF/2014/018 GR/Attica, som, enligt den pågående utvärderingen, har inneburit att goda integrationsnivåer uppnåtts.

9.  Europaparlamentet ser positivt på samrådet med representanter för Journalistförbundet vid Atens dagstidningar, organisationen för arbetstagare vid dagspressen i Aten och arbetsmarknadsministeriet.

10.  Europaparlamentet noterar att de grekiska myndigheterna har försäkrat att de föreslagna åtgärderna inte kommer att få stöd från andra av unionens fonder eller finansieringsinstrument och att all dubbelfinansiering kommer att förhindras.

11.  Europaparlamentet välkomnar Greklands bekräftelse av att de företag som har sagt upp arbetstagare har uppfyllt sina lagstadgade skyldigheter i samband med uppsägningarna.

12.  Europaparlamentet påminner om att det samordnade paketet med individanpassade tjänster ska utformas utifrån framtida utsikter på arbetsmarknaden och önskad kompetens och vara förenligt med övergången till en resurseffektiv och hållbar ekonomi, i enlighet med artikel 7 i förordningen om fonden.

Med vänlig hälsning

Marita Ulvskog


SKRIVELSE FRÅN UTSKOTTET FÖR REGIONAL UTVECKLING

Skrivelse av den 15 oktober 2018 från Iskra Mihaylova, ordförande för utskottet för regional utveckling, till Jean Arthuis, ordförande för budgetutskottet

Översättning

Ärende:  Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter

Till ordföranden

Ett kommissionsförslag till beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter har vidarebefordras för yttrande till utskottet för regional utveckling. Såvitt jag förstår är avsikten att ett betänkande till detta förslag snart ska antas av budgetutskottet.

  I COM(2018)0667 föreslås ett ekonomiskt stöd från fonden på 2 308 500 EUR för 550 arbetstagare som sagts upp inom den näringsgren som i Nace rev. 2 klassificeras som huvudgrupp 58 – förlagsverksamhet. Uppsägningarna vid de berörda företagen gäller främst Nuts 2-regionen Aττική (Attika) (EL30) i Grekland.

De bestämmelser som gäller för ekonomiskt stöd från Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter fastställs i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1309/2013 av den 17 december 2013 om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (2014–2020) och om upphävande av förordning (EG) nr 1927/2006.

Utskottets samordnare har behandlat detta förslag och bett mig skriva och meddela dig att utskottet inte har några invändningar mot att Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter utnyttjas för anslående av ovan nämnda belopp enligt kommissionens förslag.

(Avslutningsfras och underskrift)


INFORMATION OM ANTAGANDET I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Antagande

21.11.2018

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

28

3

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Urmas Paet, Răzvan Popa, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Stanisław Żółtek

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Karine Gloanec Maurin, Tomáš Zdechovský


SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

28

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez, Urmas Paet

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

NI

Neoklis Sylikiotis

PPE

Richard Ashworth, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Monika Hohlmeier, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský, Patricija Šulin

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Vladimír Maňka, Răzvan Popa, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Manuel dos Santos

VERTS/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand

3

-

ECR

Bernd Kölmel

ENF

André Elissen, Stanisław Żółtek

0

0

 

 

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

Senaste uppdatering: 27 november 2018Rättsligt meddelande